Cân đối ngân sách là một vấn đề quan trọng được đặt ra đối với mỗi Nhà nước

, nó đảm bảo cho Nhà nước đó thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Nhưng ở từng thời kỳ khác nhau thì chức năng và nhiệm của Nhà nước sẽ có sự thay đổi, nó được mỡ rộng và nâng lên cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Đăc biệt khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, Nhà nước đã có sự can thiệp vĩ mô vào hoạt động kinh tế. Do đó, ngân sách nhà nước đã trở thành công cụ đắc lực để Nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh tế và vấn đề cân đối ngân sách nhà nước lại càng được quan tâm hơn. Do đó, ngân sách nhà nước đã trở thành công cụ đắc lực để Nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh tế và vấn đề cân đối ngân sách nhà nước lại càng được quan tâm hơn với nhiều học thuyết bàn về nó. * Lý thuyết cổ điển về cân bằng ngân sách Theo lý thuyết này, nội dung của cân bằng ngân sách rất đơn giản: “ Mỗi năm số thu phải ngang với số chi”1. Quan điểm này bao gồm hai nguyên tắc cơ bản sau: Một là, tổng số những khoản chi không được quá tổng số những khoản thu. Hai là, tổng số những khoản thu của ngân sách không bao giờ được lớn hơn tổng số những khoản chi của ngân sách. Tức là ngân sách nhà nước phải được cân bằng tuyệt đối, bội chi hay bội thu ngân sách đều biểu hiện sự lãng phí về nguồn lực trong nhân dân.Ngoài ra, thuyết này còn đòi hỏi ngân sách nhà nước phải cân bằng cả khi lập dự toán và trong quá trình thực hiện, nếu chỉ cân bằng khi lập dự toán còn trong quá trình thực hiện lại không cân bằng thì không thể coi là cân bằng thực sự. * Các học thuyết hiện đại về cân đối ngân sách nhà nước Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường tự do cạnh tranh thì sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh tế đóng một vai trò rất quan trọng, đảm bảo sự ổn định và phát triển của nền kinh tế, lúc này cân đối ngân sách lại trở thành một công cụ thiết yếu hơn. Trong bối cảnh đó, quan điểm về cân đối ngân sách nhà nước cũng có nhiều thay đổi. Lý thuyết về ngân sách chu kỳ Nền kinh tế trãi qua một chuỗi dài các chu kỳ, mỗi chu kỳ đều trãi qua giai đoạn phồn thịnh và suy thoái. Ở giai đoạn phồn thịnh của nền kinh tế thì của cải vật chất tạo ra nhiều, năng suất lao động xã hội cao, thất nghiệp ít,…Do đó nguồn thu vào ngân sách nhà nước sẽ lớn hơn nhu cầu chi tiêu và ngân sách nhà nước thường ở tình trạng bội thu. Vì vậy nếu không xem xét cân đối ngân sách nhà nước theo chu kỳ, Nhà nước rất dễ dùng số bội thu này chi tiêu vào những việc không cần thiết. Ngược lại, khi có khủng hoảng xãy ra nền kinh tế chuyển sang giai đoạn suy thoái, của cải vật chất tạo ra ít, năng suất lao động của xã hội thấp, thất nghiệp gia tăng,…Dẫn đến việc thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, ngoài ra Nhà nước còn chi tiền để phục hồi nền kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh làm cho ngân sách nhà nước dễ rơi vào tình trạng bội chi. Như vậy, theo thuyết này sự cân bằng ngân sách nhà nước sẽ không duy trì được trong khuôn khổ một năm mà sẽ duy trì trong khuôn khổ một chu kỳ kinh tế. Nghĩa là, nguyên tắc cân đối giữa thu và chi ngân sách nhà nước vẫn được tôn trọng nhưng sự cân bằng ngân sách nhà nước phải thực hiện trong một chu kỳ phat triển kinh tế. Lý thuyết về ngân sách cố ý thiếu hụt Lý thuyết cổ điển đã chỉ ra, muốn thăng bằng ngân sách trong giai đoạn suy thoái thì phải giảm thu hoặc tăng chi2. Nhưng cả hai phương pháp này đều kiềm hãm sự phát triển kinh tế, làm cho nền kinh tế càng đình trệ hơn. Do vậy khi kinh tế rơi vào giai đoạn suy thoái, phải tránh sự kiềm hãm đó bằng cách cố găng hy sinh thăng bằng ngân sách, phải sử dụng sự mất cân đối ngân sách, tăng chi tiêu để đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái. Tuy nhiên, việc cố ý tạo sự thiếu hụt ngân sách nhà nước có thể ảnh hưởng xấu đến chính sách tiền tệ, lạm phát gia tăng. Nhưng những người ủng hộ thuyết này cho rằng: “ Sự phục hồi kinh tế sẽ đem lại nguồn để ngân sách nhà nước trở về tình trạng cân bằng và đẩy lùi lạm phát”.
1 2

.

Nó không chỉ là sự tương quan giữa tổng thu và tổng chi mà còn thể hiện sự phân bổ hợp lý giữa cơ cấu các khoản thu và cơ cấu các khoản chi của ngân sách nhà nước Xét trên phương diện phân cấp quản lý nhà nước. sử dụng nguồn thu đó thỏa mãn nhu cầu chi tiêu của Nhà nước trong năm đó Xét về góc độ tổng thể. thiên tai và tình trạng bất ổn về an ninh .… Điều đó dễ dẫn đến tình trạng thu không đủ chi và ngân sách nhà nước bị thâm hụt. Theo đó ta có thể hiểu: “Bội chi ngân sách nhà nước là tình trạng chi ngân sách nhà nước vượt quá thu ngân sách nhà nước trong một năm. cân đối ngân sách nhà nước là cân đối về phân bổ và chuyển giao nguồn thu giữa các cấp ngân sách.Bội chi ngân sách nhà nước Khái niệm bội chi ngân sách nhà nước Bội chi ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề quan trọng gắn liền với quá trình thực hiện cân đối ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Tựu trung lại ta có thể hiểu: Cân đối ngân sách nhà nước là một bộ phận quan trọng của chính sách tài khóa. ( Vấn đề liên quan) ***Kiểm soát tình trạng ngân sách nhà nước.** Khái niệm cân đối ngân sách nhà nước Xét về bản chất. khi kinh tế ở giai đoạn phồn thịnh. sự chênh lệch giữa các khoản thu nhiều hơn chi trong ngân sách nhà nước đã dẫn đến tình trạng bội chi ngân sách nhà nước trong nhiều năm qua. Ngược lại. các khoản chi để phục hồi nền kinh tế. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện đại bội chi ngân sách nhà nước là điều không thể tránh khỏi đối với ngân sách của một quốc gia. Bên cạnh đó. đảm bảo bội chi ngân sách nhà nước có thể ở mức chấp nhận được thúc đẩy kinh tế phát triển. kể cả nước đang phát triển cũng như nước phát triển. Thực tế xuất phát từ những nguyên nhân sau: + Nguyên nhân khách quan: Do nên kinh tế suy thoái và khủng hoảng làm cho nguồn thu vào ngân sách nhà nước bị giảm sút. ta thấy suy thoái và khủng hoảng kinh tế là một trong những nguyên nhân gây ra bội chi ngân sách nhà nước. - - Cân đối ngân sách nhà nước không chỉ đơn thuần là sự cân bằng về số lượng biểu hiện qua các con số giữa tổng thu và tổng chi. vì Nhà nước thường bỏ ra một lượng tiền khá lớn để khắc phục những khiếm khuyết của cơ chế thị trường. Qua đó. giữa trung ương và địa phương và giữa các địa phương với nhau để thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao. . mà nó còn biểu hiện qua các khía cạnh khác nhau. thu vào ngân sách nhà nước liên tục tăng lên mà không phải chi các khoản chi bất thường thì ngân sách nhà nước tăng lên và đảm bảo thực hiện tốt những dự toán đã được đề ra. đảm bảo cho nền kinh tế. phản ánh sự điều chỉnh mối quan hệ tương tác giữa thu và chi ngân sách nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội mà Nhà nước đã đề ra trong từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể.xã hội phát triển Trong khi đó nguồn thu vào của ngân sách nhà nước thường không đủ cho hoạt động chi tiêu để Nhà nước thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình. Nguyên nhân bội chi ngân sách nhà nước Hiện nay bội chi ngân sách nhà nước là vấn đề đang được sự quan tâm của hầu hết các nước. cân đối ngân sách nhà nước phản ánh mối tương quan giữa thu và chi trong một tài khóa. cân đối ngân sách nhà nước là cân đối giữa các nguồn thu mà Nhà nước huy động được tập trung vào ngân sách nhà nước trong một năm và sự phân phối.xã hội như: trợ cấp xã hội. tìm ra nguyên nhân và từ đó đưa ra những giải pháp hợp lý để khắc phục tình trạng bội chi. Vì nó có sự tác động rất lớn đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội và xãy ra ở hầu hết các quốc gia. Vì vậy Nhà nước muốn thực hiện cân đối ngân sách nhà nước trước hết phải xác định được vấn đề bội chi của nước ta như thế nào. là hiện tượng ngân sách nhà nước không cân đối thể hiện trong sự so sánh giữa cung và cầu về nguồn lực tài chính của nhà nước”. nhưng nhu cầu chi tiêu lại gia tăng để giải quyết những vấn đề khó khăn mới về kinh tế.

do nước ta liên tục phải đối mặt với cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan của vấn đề bội chi ngân sách nhà nước như: ảnh hưởng của sự khủng hoảng và suy thoái của nên kinh tế giới. các khoản chi bao cấp cho xã hội và doanh nghiệp nhà nước. khả năng kinh tế của quốc gia. Phát hành tiền: Xử lý bội chi ngân sách nhà nước thông qua phát hành tiền và đưa ra lưu thông sẽ giúp chô chính phủ huy động nhanh nguồn vốn để cân đối ngân sách nhà nước. Đây là giải pháp mang tính tình thế nhưng vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia khi xãy ra bội chi ngân sách nhà nước. Vì vậy biện pháp này tương đối khó thực hiện và phải triển khai trong thời gian dài. bỡi lẽ nếu tăng thuế không hợp lý sẽ dẫn đến giá cả hàng hóa tăng. việc khai thác và đánh giá nguồn thu chưa tốt.…đã làm cho ngân sách nhà nước phải chi tiêu rất nhiều để đảm bảo ổn định xã hội và phát triển kinh tế đất nước. giải pháp này có thể gây ra lạm phát nếu nhà nước phát hành quá nhiều tiền - - . Nhà nước đã tìm mọi biện pháp để con số bội chi này không tăng lên. chi tiêu còn lãng phí. hiệu quả nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. hiệu suất của từng sắc thuế như thế nào. thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ trong nước ở các lĩnh vực. Đồng thời cũng phải tiến hành cắt giảm những khoản chi thường xuyên của các cơ quan nhà nước nếu những khoản chi này không hiệu quả và chưa cần thiết. Tuy nhiên. còn những dự án chưa và không có hiệu quả thì phải cắt giảm và thậm chí không đầu tư. Tăng thuế về mặt lý thuyết có thể tăng thu ngay. tức là chỉ đầu tư vào những dự án mang tính chủ đạo. thiên tai lũ lụt xãy ra thường xuyên. có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành để đảm bảo sự công bằng về nghĩa vụ đóng góp của mỗi người dân. Việc cắt giảm bội chi ngân sách nhà nước chỉ phát huy tác dụng khi nhà nước cắt giảm những khoản chi tiêu lãng phí. vấn đề phân cấp quản lý ngân sách ngân sách nhà nước chưa khuyến khích địa phương nổ lực trong khai thác nguồn thu và phân bổ chi tiêu hiệu quả. nhưng nguồn thu lại bị thất thoát và không ổn định. hệ thống hành thu chưa tốt. mỡ rộng. không kích thích kinh tế phát triển. Ngoài ra do nhà nước chủ động sử dụng bội chi ngân sách nhà nước như là một công cụ để thực hiện chính sách đẩy mạnh đầu tư.chính trị của quốc gia. Biểu hiện qua những vấn đề sau: Tác động từ chính sách cơ cấu thu chi của nhà nước. khắc phục tình trạng suy thoái của nền kinh tế. thế giới cũng ảnh hưởng rất lớn đến ngân sách nhà nước. bất hợp lý. nuôi dưỡng nguồn thu và chống thất thu thuế. tăng thuế suất. gây thất thoát và lãng phí nguồn lực tài chính của nhà nước. nhưng trên thực tế vấn đề này có đảm bảo tính khả thi hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý thu. hoạt động thu không hiệu quả và không đủ cho hoạt động chi của nhà nước. Việt Nam thời gian qua con số bội chi ở mức khoảng 5%. làm mất đi khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta đối với các nước. Các biện pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước - Tăng các khoản thu. Điều đó đã làm nguồn thu vào ngân sách nhà nước bị thất thoát. Thiết lập chính sách chi hiệu quả và cắt giảm chi ngân sách nhà nước: Bên cạnh biện pháp tăng thuế một cách hợp lý. Nhà nước cần triệt để tiết kiệm các khoản đầu tư và chi thường xuyên của ngân sách nhà nước. kích thích tiêu dùng tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế. Nguyên nhân của tình hình bội chi này.Tuy nhiên đây không phải là những giải pháp cơ bản để xử lý bội chi ngân sách nhà nước. tham nhũng nhiều. nghiêm trọng hơn sẽ làm mất động lực kinh doanh của các doanh nghiệp. sự bất ổn về chính tri của một số nước trong khu vực. Do nhu cầu chi tiêu cho quốc phòng và an ninh trật tự xã hội tăng lên và phải chi nhiều để khắc phục hậu quả thiên tai. phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước còn nhiều bất cập. Và nước ta phải chấp nhận ở mức bội chi như vậy. Hai là. Có hai cách để tăng thuế: Một là. chủ yếu là tăng thuế: Biện pháp này có khả năng bù đắp và giảm bội chi ngân sách nhà nước. điều hành ngân sách nhà nước bất hợp lý.…Nếu thuế tăng cao sẽ dẫn đến trốn thuế. + Nguyên nhân chủ quan: Do quản lý. chính phủ cần phải thiết lập một chính sách chi ngân sách nhà nước hiệu quả và tiến tới cắt giảm chi ngân sách nhà nước và tăng cường tiết kiệm.

Qua đó ta thấy bội chi ngân sách nhà nước có mối quan hệ mật thiết với vấn đề cân đối ngân sách nhà nước. không cân đối với khả năng tài chính hiện tại của đất nước. bao gồm: + Vay nợ trong nước: Chính phủ phát hành trái phiếu trên thị trường tài chính trong nước để tiến hành vay nợ. + Vay nợ nước ngoài: Bao gồm nguồn vốn do chính phủ phát hành trái phiếu trên thị trường tài chính quốc tế và nguồn vốn ODA. Mỹ bị thâm hụt nghiêm trọng nhưng trong quá khứ họ đã làm được điều mà các quốc gia khác không dễ gì thực hiện. chịu sự ràng buộc áp đặt bởi nhiều điều kiện từ phía chủ thể này và nếu vay trong thời hạn dài sẽ tăng các khoản nợ nước ngoài đặt gánh nặng cho vấn đề tài chính ở nước ta. Nhà nước sẽ phụ thuộc nhiều vào đối tác cho vay. vay trong nước hay vay nước ngoài đều phải trả nợ gốc và cả lãi. vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo tốt. - Vay nợ: Nhà nước tiến hành vay nợ theo hai cách để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước. chính phủ Mỹ đã thực hiện nhiều chính sách như: cải cách thuế để đảm bảo nguồn thu .để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước. không gây tác động xấu đến nền kinh tế mà sẽ góp phần khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước. phù hợp với diễn biến của nền kinh tế và sử dụng tiền đó có hiệu quả thì sẽ không làm tăng lạm phát. Điển hình như: Mỹ. Đến những năm 70 và 80 nền kinh tế Mỹ lại rơi vào tình trạng suy thoái. Biện pháp này dễ triển khai thực hiện và giúp chính phủ tránh được những ảnh hưởng từ bên ngoài. đặc biệt là những nước có nền kinh tế phát triển. Cân đối ngân sách ở một số nước trên thế giới Cân đối ngân sách nhà nước là vấn đề không chỉ đặt ra ở Việt Nam mà ở hầu hết các nước trên thế giới. thúc đẩy kinh tế phát triển và đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước. Tuy nhiên nguồn vay mang lại cho ngân sách nhà nước là không lớn vì chỉ tiết kiệm trong khu vực tư.… Nhưng nếu phát hành tiền ở mức hợp lý. **** Thực trạng cân đối ngân sách nhà nước ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam 1. sẽ gây ra những vấn đề khó khăn cho nền kinh tế sau này như: Kinh tế tăng trưởng nóng. mất cân đối và nhà nước tìm cách khắc phục bội chi ngân sách nhà nước cũng chính là tìm cách đưa ngân sách nhà nước về trạng thái cân đối giữa nguồn thu và nguồn chi.1958 tỷ lệ chi kinh tế trong tổng chi ngân sách chiếm 13%. Mỹ đã vân dụng học thuyết của Keynes để phục hồi kinh tế. tức là chi lớn hơn thu ngân sách nhà nước làm cho ngân sách bị thiếu hụt. - Cân đối ngân sách nhà nước ở Mỹ: Từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929. Nếu về lâu dài sử dụng biện pháp vay nợ để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước thì sẽ gây nhiều áp lực cho chính phủ về nợ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề cân đối ngân sách nhà nước. đó là duy trì một tình trạng ngân sách ổn định và thặng dư trong nhiều năm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng. càng vay thì gánh nặng về nợ sẽ càng tăng. Trung Quốc. Mặc dù hiện tại do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế. chính là họ có một ngân sách nhà nước ổn định và thặng dư.xã hội của một quốc gia. Nhật. ngân sách nhà nước khó đạt mức cân bằng. Vì cân đối ngân sách có mối liên hệ mật thiết với sự ổn định và tăng trưởng nền kinh tế. Bội chi ngân sách nhà nước được xử lý tốt và được đảm bảo ở mức hợp lý sẽ góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách nhà nước và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội phát triển đất nước.1933) đến cuối những năm 60 kinh tế Mỹ phát triển một cách nhanh chóng. trong thời gian sắp tới họ sẽ có những chính sách phù hợp để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách. thu nhập bình quân đầu người đạt mức khá cao. kiểm soát thu chi ngân sách một cách triệt để với việc chính phủ tăng chi tiêu công cộng và đầu tư cho kinh tế phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước. Tính trung bình năm 1950. Do vậy. dẫn đến ngân sách nhà nước của Nhật. Với tiềm lực là những quốc gia phát triển mạnh về kinh tế và có nền công nghiệp hàng đầu. Một trong những nhân tố tạo nên sự thành công của các nước này. Nếu bội chi ngân sách nhà nước xảy ra.15%.… là những nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới.

vấn đề ngân sách nhà nước cũng không ổn định. Vì vậy. Trong 4 năm (1998-2001). Nhìn chung. 80. Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua một ngân sách cao kỷ lục tới 88. khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh và theo đuổi một ngân sách cân đối. đầu tư phát triển kinh tế. ngân sách Mỹ có thể sẽ khắc phục được tình trạng thâm hụt. bao gồm việc cắt giảm thuế. Mỹ đã chi khá nhiều ngân sách khắc phục hậu quả của cuôc khủng bố vào tháng 9/ 2001. đáp ứng tốt các vấn đề về an sinh xã hội.3% so với tài khóa 2008 lên 33. các đợt phát hành trái phiếu chính phủ của Nhật Bản sẽ tăng 31. rồi lại tiếp tục chuyển sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Mỹ đã kiên quyết giảm bội chi ngân sách và hướng tới chiến lược thăng dư ngân sách trong thời gian tới nhằm tăng cường tài chính quốc gia. 1990. Nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70. giảm viện trợ nước ngoài và làm nợ công tăng. kinh tế Nhật Bản đang rơi vào tình trạng suy thoái. trong khi đó lại cắt giảm thuế từ việc thừa hưởng nguồn thặng dư ngân sách. chính phủ Nhật Bản đã thực hiện nhiều chính sách như: phát hành trái phiếu để bù đắp thiếu hụt.290 tỷ yên để bù đắp cho nguồn thu thuế dự kiến sụt giảm. Nhật Bản đã thực hiện nhiều chính sách để khôi phục kinh tế. Tuy nền kinh tế Mỹ ở giai đoạn này dần được phục hồi. trong thời gian sắp tới Nhật Bản có thể là nước sẽ thoát khỏi suy thoái kinh tế sớm nhất thế giới và không ảnh hưởng đến sự thăng bằng ngân sách ở nước này. tăng 6. cải cách chi tiêu ngân sách phù hợp điều kiện kinh tế. 90 biến động liên tục. 1995. Những năm tiếp theo Mỹ lại chi quá nhiều cho các cuộc chiến tranh ở Irắc và Ápganixtan.xã hội. giảm chi phí cho quân sự . chính phủ đã có những điều chỉnh về ngân sách để giải quyết sự suy thoái nghiêm trọng đang diễn ra. cuộc cải cách nền tài chính Trung Quốc cũng đi theo các mô hình - .000 USD/năm trở lên. nhưng tình trạng thâm hụt ngân sách vẫn tăng ở những năm 1980. Bỡi lẽ.…và thực hiện gói kích cầu để phục hồi kinh tế. Do đó. chấm dứt chính sách miễn thuế tạm thời đối với những người có thu nhập từ 250. dần trở lại cân đối và tiến tới thặng dự - Cân đối ngân sách nhà nước ở Nhật Bản: Sau chiến tranh thế giới thứ hai. sắp xếp lại bộ máy chính phủ.8 USD năm 2008 và ước tính thâm hụt ngân sách có thể lên đến 482 tỷ USD năm 2009. hoàn thuế xuất khẩu. kiềm chế chi tiêu. mô hình kinh tế của Trung Quốc chuyển dần từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch. Với những giải pháp trên.trong ngân sách. Hiện nay.6% so với ngân sách tài khóa 2008. ổn định. Chính phủ duy trì được một ngân sách cân bằng cho đến giữa những năm 1960 với các chính sách thắt chặt tài chính và mở rộng tiền tệ. Theo Kyodo. Cho đến nay. cắt giảm thuế để kích cầu.1966. Với những giải pháp nêu trên. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra một số biện pháp như: cắt giảm chi phí chiến tranh bằng cách rút bớt quân tại Iraq. đảm bảo cho ngân sách cân đối và phục hồi tình trạng suy thoái của nền kinh tế. nguồn thu ngân sách giảm sút. Nhưng kể từ khi Tổng thống Bush lên nắm chính quyền thì ngân sách nhà nước của Mỹ đã có nhiều biến động. từ suy thoái đến tăng trưởng rồi trở lại suy thoái. Để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách đang diễn ra. Mỹ đã đạt mức thặng dư ngân sách là 127 tỷ USD.500 tỷ Yên (980 tỷ USD) dành cho tài khóa 2009 (bắt đầu từ tháng 4/2009). Cân đối ngân sách nhà nước ở Trung Quốc: Trung Quốc bắt đầu chuyển đổi nền kinh tế từ năm 1978. Ông Obama nhấn mạnh: "Nước Mỹ phải làm tất cả những gì có thể để khống chế thâm hụt ngân sách khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi". Mỹ đang đối mặt với ngân sách thâm hụt khá lớn và suy thoái kinh tế nghiêm trọng.… Để đảm bảo nguồn tài chính cho nhà nước. Nhật đã gia tăng tiết kiệm trong chi tiêu dùng. do Mỹ phải chi hỗ trợ nhiều để đưa đất nước thoát khỏi suy thoái. tăng chi đầu tư. vẫn duy trì chính sách cắt giảm thuế đã góp phần đẩy nhanh mức thâm hụt ngân sách lên đến 413 tỷ USD vào năm 2004 và mức kỷ lục 454. Tuy nhiên đến năm 1965. Cùng với sự chuyển biến mô hình kinh tế. chính phủ Nhật Bản đã thành lập ngân sách bổ sung bằng việc phát hành trái phiếu để bù đắp sự thiếu hụt nguồn thu. theo nhận định của các nhà chính trị Mỹ thời gian tới tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước vẫn có thể tăng mạnh. Từ một ngân sách thặng dư đã chuyển sang thâm hụt ngân sách chỉ một năm sau đó.

Từ năm 1994. Hiện tại do phải đối mặt với tình hình suy thoái kinh tế.9%. Xét về cơ cấu chi thì các khoản chi của Chính phủ Trung ương giảm mạnh từ 20. năm 2002: 7%. thay vào đó sử dụng phương pháp phát hành trái phiếu các loại. không được để bội chi ngân sách. năm 2003: 7. và thuộc vào loại cao trong số các nước đang phát triển.7%. Trung Quốc đã rất thành công trong việc cải cách nền tài chính quốc gia. cân đối ngân sách nhà nước Trung Quốc có đặc trưng là tập trung cao độ nguồn tài chính vào ngân sách trung ương để thực hiện chính sách kế hoạch hóa tập trung và thực hiện bao cấp cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. năm 2004: 7. do các khoản chi NSNN được cắt giảm với tốc độ nhanh hơn. tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đã tăng lên liên tục. điều chỉnh.4%/năm. Trong cải cách. Cân đối ngân sách nhà nước ở Việt Nam từ khi chuyển đổi sang cơ chế thị trường đến nay.1990).7%GDP năm 1979 xuống còn 3.1% trong tổng GDP của năm 2008. nâng cao đời sống của người dân. Trong đó chính phủ đặc biệt chú trọng đến vấn đề cân đối ngân sách trong phân cấp giữa chính quyền trung ưong và chính quyền địa phương.1995). công nghệ và con người. tốc độ tăng GDP bình quân của Việt Nam là 6. Về kinh tế: Sau hơn 20 năm thực hiện đổi mới. Chính phủ đã chấm dứt tình trạng vay tiền ngân sách. từ mức 36. Để có thể giảm chi tiêu của NSNN phải nói tới vai trò của tài chính trong việc thực hiện chính sách lao động và xã hội.…tác động mạnh mẽ đến vấn đề cân đối ngân sách nhà nước ở nước ta. Việc giảm các nguồn thu không làm mất cân đối ngân sách. Mức thâm hụt ngân sách đã giảm từ 5. đặc biệt vấn đề cân đối ngân sách nhà nước được quan tâm đúng mức tạo tiền đề cho sự phát triền kinh tế của Trung Quốc trong thời gian vừa qua. chính sách ngân sách và thuế đã được thi hành một cách nhất quán. cao hơn so với kế hoạch đề ra là 5. chi tiêu của chính quyền địa phương giảm với tốc độ ít hơn từ 15. không được phép chiếm dụng hoặc giữ lại vốn của ngân sách cấp trên. Điều này cũng thể hiện sự phân cấp quản lý ngày càng nhiều cho các cấp chính quyền địa phương.9%. 2. GDP chỉ đạt mức tăng trưởng bình quân 4. tăng cường sự viện trợ của nước ngoài. phát triển khoa học. đồng thời có nhiệm vụ thu nộp ngân sách cấp trên kịp thời.đó. hệ thống ngân sách của Trung quốc được chia thành 5 cấp theo kết cấu cấp chính quyền. Trước cải cách. Song bước vào năm 2001 tình hình lại có nhiều chuyển biến tốt. Trong giai đoạn 1996 . thì trong 5 năm tiếp theo (1991 . kỹ thuật. .1% GDP trong năm 1979 xuống còn 1.2%. Tóm lại. Theo Luật Ngân sách quốc gia có hiệu lực thi hành từ 1/1/1995. chiếm 3. khơi dậy sự năng động và tiềm lực kinh tế của Việt Nam. năm 2005: 7. chính phủ đã bắt đầu phân chia nguồn thu cho địa phương nhằm tăng cường quyền tự chủ cho địa phương trong việc cân đối ngân sách.tiền tệ châu á. Tuy nhiên. đầy đủ. Một việc làm chưa từng có trong thực tiễn kinh tế thế giới là Chính phủ cắt giảm tỷ lệ nguồn thu thuế từ 30% GDP năm 1979 xuống còn 10. Về cơ bản.4% GDP năm 1979 xuống 11. là từ chỗ điều tiết trực tiếp và điều tiết vi mô về tài chính đã chuyển đổi thành điều tiết gián tiếp và điều tiết vĩ mô về tài chính. thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. tốc độ tăng GDP của Việt Nam là 6. Ngân sách của các cấp chính quyền địa phương phải thực hiện nguyên tắc lường thu để chi. cân đối thu . Từ khi Đảng và NHà nước chủ trương chuyển đổi sang cơ chế thị trường định hướng XHCN.chi.5% .3%.5% năm 1996. Ngân sách của từng cấp sau khi được phê chuẩn không được phép sửa đổi.3% GDP. nhưng vẫn vào loại cao trong khu vực.2000. thực hiện cơ chế khoán ngân sách.5%. đặc biệt từ năm 1991 cho đến nay nền kinh tế xã hội đã có những chuyển biến rỏ rệt như: mỡ rộng các quan hệ quốc tế. linh hoạt theo hướng kiềm chế quy mô thâm hụt của ngân sách quốc gia.3% GDP năm 1996. tăng trưởng GDP bình quân là 8. tuy có thấp hơn nửa đầu thập niên 90 thế kỷ XX do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính . con số thâm hụt ngân sách của Trung Quốc lên đến 950 tỷ NDT. tăng cường các vấn đề về an sainh xã hội. Các cấp chính quyền không được phép phát hành trái phiếu.7% GDP xuống còn 8.6.5%.2% GDP trong năm 1981. Từ năm 1980 trở đi. . Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới (1986 .8% năm 1996.

xã hội với sự hổ trợ đắc lực của ngân sách nhà nước.2% và năm 2007: 8. Nước ta đã đạt được những thành tựu nỗi bật trong thời gian vừa qua. khủng hoảng tài chính. những biến động mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu từ cuối năm 2007 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế. dẫn đến nâng cao thu nhập cho người dân. Chính phủ cần tăng cường rà soát. Nhà nước cần đánh giá và khai thác tốt nguồn thu. Nhà nước đã thực hiện đồng bộ nhiều chính sách phát triển kinh tế.xã hội đề ra.5%. Để đạt được những kết quả trên. thực hiện chi tiêu hợp lý tránh lãng phí. gây ra sự bất ổn cho nền tài chính của đất nước. Con số này đã đạt được 820 USD/người năm 2007.3 USD/người năm 2005. Bên cạnh đó. Nền kinh tế Mỹ. xử lý tốt vấn đề bội chi NSNN và những vấn đề còn bất cập của cơ chế phân cấp quản lý các cấp NSNN trong hệ thống NSNN. Tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh từ 58% năm 1993 giảm còn 37% năm 1998 tiếp tục giảm còn 28% năm 2004 và còn lại mức thấp 18. tạo điều kiện cho ngân sách nhà nước ở trạng thái cân bằng. phần lớn dân số nước ta sống bằng nghề nông. phân bổ và sử dụng nguồn lực hợp lý để đạt được các mục tiêu kinh tế. ổn định. nguồn vốn vay bù đắp bội chi chưa sử dụng hiệu quả.1% năm 2006.năm 2006: 8. So với các nước trong khu vực. Trong mối tương quan giữa nền kinh tế. lạc hậu. Vì các nước này sẽ tiến hành giảm và có thể cắt giảm ODA đối với nước ta. từ đó có sự chuyển đổi linh hoạt trong chi tiêu NSNN để không làm mất cân đối NSNN. với mức thu nhập bình quân đầu người rất thấp và có nhiều người trong diện nghèo đói. Việt Nam bị đánh giá là một đất nước nghèo nàn. cơn sốt về gía dầu trên thế giới đã gây ra những bất ổn trên thị trường hàng hóa buộc chính phủ phải chi hỗ trợ khá lớn từ ngân sách nhà nước.hội phát triển sẽ đảm bảo tốt nguồn thu vào ngân sách giúp nhà nước thực hiện các khoản chi cho các mục tiêu ngân sách đề ra.xã hội phát triển bền vững sẽ là cầu nối hữu hiệu để chính phủ thực hiện cân đối ngân sách nhà nước đạt hiệu quả. Việt Nam đứng vào hàng các quốc gia có tốc độ tăng trưởng rất cao. Ngược lại. khi nền kinh tế xã. không lãng phí nguồn thu NSNN vào những hoạt động chi không cần thiết. thuế xuất nhập khẩu có thể bị thất thu lớn từ hai đối tác trên. tăng lên 400 USD/người năm 2000 và 637. Nhật đang suy thoái nghiêm trọng là một trong những nguyên nhân làm giảm nguồn thu vào ngân sách nhà nước trong thời gian sắp tới. đặc biệt sẽ khó khăn hơn trong quá trình cân đối ngân sách nhà nước. yếu kém chuyển dần sang cơ cấu kinh tế mới theo hướng công nghiệp hóa -hiện đại hóa. các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo hơn. Về xã hội: Trước thời kỳ đổi mới.…Những vấn đề trên đã tác động trực tiếp đến các khoản thu chi ngân sách nhà nước và vấn đề cân đối ngân sách nhà ở nước ta.…Bên cạnh đó. Tăng cường kiểm soát bội chi NSNN và biện pháp bù đắp bội chi NSNN đảm bảo vấn đề cân đối NSNN + Tăng cường công tác kiểm soát bội chi NSNN Thực tế một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn đề bội chi NSNN ( tức là thu vượt quá chi NSNN) là do sự yếu kém trong năng lực và trình độ quản lý của bộ máy nhà nước. đưa Việt Nam từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Nhà nước phải . Đảm được các vấn đề nêu trên thì cân đối NSNN trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan. Đường lối đổi mới và chính sách hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Năm 1991 thu nhập bình quân đầu người được cải thiện ở mức 122. không hiệu quả. 1. Tuy nhiên. lạm phát đang diễn ra. cắt giảm những khoản chi tiêu NSNN chưa thật cần thiết và kém hiệu quả.xã hội của Việt Nam. không phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nguyên tắc và dự toán NSNN đã đề ra. Đời sống của người dân được cải thiện.5 USD/người. Vì vậy trong thời gian tới. Mở rộng: Hướng hoàn thiện CĐNSNN ở Việt Nam Nước ta cần phải định hướng xây dựng và thực hiện cân đối NSNN bền vững đủ sức đương đầu với những bất ổn trong điều kiện hội nhập quốc tế. số hộ giàu tăng lên và số hộ nghèo giảm xuống.

Mục tiêu mà NSNN năm 2009 hướng tới là không cho bôi chi NSNN gia tăng mà kiềm chế và giảm xuống ở mức 4. Thực hiện tốt được các vấn đề nêu trên sẽ góp phần giảm bớt bội chi NSNN. không để tình trạng địa phương còn kết dư ngân sách mà vẫn tiếp tục đi vay nợ. Về hoạt động vay nợ trong nước: Để phù hợp với cơ chế chỉ bội chi cho đầu tư phát triển. Nhà nước cần đảm bảo mức vay nợ trong nước chiếm tỷ trong lớn để giảm sự lệ thuộc vào nước ngoài. cần phải nghiên cứu và tìm hiểu nguyên dẫn đến bội chi NSNN để từ đó lựa chọn những giải pháp cho phù hợp. tránh . nếu cần thiết nên giảm tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP dưới mức 5%. Vì vậy. Trong thời gian sắp tới. Chính phủ sẽ linh hoạt hơn trong việc cân đối nhu cầu vay nợ để bù đắp bội chi. Nhờ đó. Đây là biện pháp mang lại hiệu quả cao nhưng không dẫn đến lạm phát và nhà nước có thể huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đảm bảo cân đối NSNN. Do vậy để tăng tính chủ động trong cân đối NSNN. duy trì mức bội chi cho phép hàng năm do Quốc hội quyết định.kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu vay vốn để bù đắp bội chi và sử dụng cho đầu tư phát triển. đầy đủ và kịp thời cho người dân biết qua các phương tiện truyền thanh. cần phải xác định mối tương quan giữa vay nợ trong nước và vay nợ nước ngoài để đảm bảo bù đắp bội chi NSNN đạt hiệu quả nhất. phát triển. Bên cạnh đó. đây sẽ là mức bội chi NSNN tích cực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. + Hoàn thiện biện pháp bù đắp bội chi NSNN đảm bảo cân đối NSNN Theo Luật NSNN năm 2002. Để thực hiện tốt chức năng kiểm soát NSNN. 10 năm. Cũng cố và mỡ rộng thị trường trái phiếu chính phủ và thị trường trái phiếu chính quyền địa phương theo hướng nâng cao tính thanh khoản của thị trường. khai thác được nội lực. biện pháp bù đắp bội chi NSNN là vay nợ (trong và ngoài nước).8% GDP. Có sự phối hợp giám sát chặt chẽ này sẽ góp phần thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm của người sử dụng và quản lý NSNN. báo chí. mỡ cữa thị trường trái phiếu thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư trên các lĩnh vực trái phiếu đồng hoàn thiện hệ thống thuế đánh vào thu nhập từ trái phiếu. cơ cấu vay lãi này là phải trả nợ nếu về lâu dài không kiểm soát tốt được bội chi NSNN sẽ tăng gánh năng về nợ cho chính phủ. Đồng thời. - ( Tuy vậy. cụ thể hóa từng khoản chi và phân chia nguồn thu hợp lý và trong khâu chấp hành và quyết toán NSNN cần có sự đồng tâm nhất trí cao của các Bộ. thay vào đó là phát hành trái phiếu chính phủ 5 năm. hoàn thiện các biện pháp vay nợ để thuận lợi hơn khi chính phủ thực hiện vay nợ bù đắp bội chi. Nhằm khắc phục những yếu kém còn tồn đọng trong thời gian tới cần có một số thay đổi về cách thức vay nợ và sử dụng nguồn vay này hợp lý hơn để vấn đề xử lý bội chi NSNN được đảm bảo theo những mục tiêu năm ngân sách đặt ra. Bên cạnh đó. 20 năm. giảm bớt gánh nặng về nợ cho Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ ngân sách đề ra. các ngành bằng cách Nhà nước phải cung cấp những thong chính xác. Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong cách quản lý và sử dụng NSNN. dự án ODA giữa Việt Nam và các nhà tài trợ. ở khoảng 3-4%. nếu chưa thật cần thiết hoặc chưa đủ thủ tục cắt giảm. ngành và địa phương giám sát thực hiện dự toán đó. cần giảm phát hành các loại trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm và 2 năm. Bên cạnh đó cần thực hiện triệt để chính sách có thu mới có chi. Chính phủ có thể linh hoạt xử lý bội chi NSNN bằng cách cắt giảm những khoản chi tiêu bất hợp lý. Vấn đề vay nợ ở địa phương cũng phải được kiểm soát và quản lý hiệu quả hơn. Về hoạt động vay nợ nước ngoài: Vay nợ nước ngoài để bù đắp bội chi NSNN được thể hiện qua các khoản vay ưu đãi. Nhà nước cần tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát. Quốc hội cần phải chú trọng ngay từ khâu lập dự toán. chứ không khuyến khích tăng bội chi và tăng nhu cầu vay nợ lên. tiến tới tiến tới tính toán cân đối các nguồn phát hành trái phiếu. theo dỏi quá trình thực hiện nhiệm vụ ngân sách của các cấp. công trái giáo dục một cách hiệu quả hơn. Chính phủ cần làm hài hòa các thủ tục tiếp nhận các nguồn vốn ODA và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chương trình. không để bội chi NSNN tăng quá cao. không hiệu quả và phát triển nguồn thu để giảm bớt thâm hụt NSNN.

Hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN để đảm bảo cân đối trong hệ thống NSNN Qua thực trạng phân cấp quản lý NSNN.) 2. Vì vậy trong thời gian tới cần khắc phục tình trạng NSTW cân đối thay cho NSĐP trên cơ sở tăng tính chủ động và trách nhiệm của địa phương. + Mỡ rộng phân định nguồn thu và xác định rỏ ràng nhiệm vụ chi của từng cấp chính quyền phù hợp với chức năng và năng lực của từng cấp chính quyền địa phương + Hoàn thiện cơ chế bổ sung cân đối NSNN nhằm khắc phục vấn đề NSĐP còn quá lệ thuộc vào sự hỗ trợ của NSTW. Chính phủ cần nghiên cứu thay đổi phương pháp xác định bội chi NSNN đầy đủ và toàn diện phù hợp với thông lệ quốc tế phản ánh đúng thực chất của bội chi NSNN. vấn đề đáng chú ý gây nhiều bất cập làm ảnh hưởng đến sự cân đối tổng thể trong NSNN đó là: NSTW thực hiện cân đối thay cho NSĐP khi có thiếu hụt xãy ra ở địa phương. cơ chế này đã tạo cho địa phương quá bị động và không đảm bảo tính trách nhiệm cũng như minh bạch trong quá trình sử dụng và quản lý nguồn lực tài chính ở địa phương. mà không linh động tận dụng khả năng vốn có của địa phương . Sau những ưu điểm.lãng phí và tham nhũng góp làm giảm bội chi NSNN đạt mục tiêu trong năm ngân sách.