P. 1
Mach Nghich Luu 1 Pha

Mach Nghich Luu 1 Pha

|Views: 1,278|Likes:
Được xuất bản bởiDo Nguyen

More info:

Published by: Do Nguyen on Dec 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

3

2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật bán dẫn công sut !ớn" các
thi#t b$ bi#n %&i %i'n n(ng d)ng các !inh ki'n bán dẫn công sut %* %+,c s- d.ng
nhi/u tr0ng công nghi'p và %1i s2ng nh34 %áp 5ng các nhu c6u ngày càng ca0 của 7*
h8i9 :r0ng thực t# s- d.ng %i'n n(ng ta c6n thay %&i t6n s2 của ngu;n cung cp" các
b8 bi#n t6n %+,c s- d.ng r8ng r*i tr0ng truy/n %8ng %i'n" tr0ng các thi#t b$ %2t nóng
b3ng c<4 5ng" tr0ng thi#t b$ chi#u sáng999 =8 ngh$ch !+u !à b8 bi#n t6n gián ti#p bi#n
%&i 48t chi/u thành 70ay chi/u có 5ng d.ng rt !ớn tr0ng thực t# nh+ tr0ng các h'
truy/n %8ng 4áy bay" t6u thu>" 7? !-a999
:r0ng th1i gian h@c tập và nghiAn c5u" %+,c h@c tập và nghiAn c5u 4ôn Bi'n t-
công sut và 5ng d.ng của nó tr0ng các !Cnh vực của h' th2ng s<n 7ut hi'n %Di9 EF
vậy %ể có thể nG4 vHng ph6n !I thuy#t và áp d.ng ki#n th5c %ó và0 tr0ng thực t#"
chJng ?4 %+,c nhận %; án 4ôn h@c với %/ tàiK LThiết kế và chế tạo mạch nghịch
lưu một phaM9 Eới %/ tài %+,c gia0" chJng ?4 %* vận d.ng ki#n th5c của 4Fnh %ể
tF4 hiểu và nghiAn c5u !I thuy#t" %Nc bi't chJng ?4 tF4 hiểu sOu và0 tPnh t0án thi#t
k# ph.c v. ch0 vi'c h0àn thi'n s<n phQ49
R+ới sự h+ớng dẫn chS b<0 nhi't tFnh của th6y Đỗ uang !u" c)ng với sự c2
gGng nT !ực của các thành viAn tr0ng nhó4 chJng ?4 %* h0àn thành 70ng %; án của
4Fnh9 :uy nhiAn d0 th1i gian và ki#n th5c cUn hDn ch# nAn không tránh khVi thi#u
sót khi thực hi'n %; án này9 EF vậy chJng ?4 rt 40ng sW nhận %+,c nhi/u I ki#n
%ánh giá" góp I của th6y cô giá0" c)ng bDn bX %ể %/ tài %+,c h0àn thi'n hYn9
ZhJng ?4 7in chOn thành c<4 Yn[
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
N!#$N %&'T (U)* +I*', -I.N
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
\+ng ]An" tháng ^ n(4 2_^_9
`iaa0 viAn h+Yang dObn
BT cuang \uy
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
/0( L0(
*1LỜI /2 ĐẦU
N!3N %4T (5* +I6, -I.N !78N+ 9:N1
;!ẦN I < =.U (ẦU -> /0( TI.U (5* Đ? T>I1
@1@1 ;hAn tBch "Cu cDu cEa FG tHi1
@1I1 /Jc tiCu cEa FG tHi1
@1K1 (Lc phưMng Ln thNc hiOn1
@1P1 Q nghRa cEa FG tHi1
;!ẦN II < (S T2 LQ T!U=UT1
@1 +iVi thiOu vG cLc van WLn XYn cZng [u\t1
@1@1 Đi]t cZng [u\t1
@1I1 Ti^i[to^ cZng [u\t1
@1K1 T^i_c1
@1P1 T^an[i[to^ cZng [u\t1
@1P1@1 T^an[i[to^ lư`ng cNc a bcT d1
@1P1I1 T^an[i[to^ /,T cZng [u\t a /,Te&T d1
I1 +iVi thiOu tfng guan vG nghịch lưu vH một [] mạch hng XJng
I1@ +iVi thiOu tfng guan vG nghịch lưu
I1I/ột [] mạch hng XJng
K1 /L" Wiến Lp vH ic gu"1
K1@1 /L" Wiến Lp1
K1I1 ic gu"1
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
;!ẦN II < TjN! T,6N -> T!IUT kU TlN ;!m/1
P@1 TBnh toLn mL" Wiến Lp
P1I1 /,Te&T cZng [u\t knop
P1K1 Thiết kế mạch FiGu khiqn
P1P1/ạch cLch l"
P1o1 Ngu"Cn lr hoạt Fộng toHn hO th]ng vH [M Fs boa^X
;!ẦN III < tN+ 90N+ (5* TlN ;!m/
b1 kUT LU3N
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
T.N Đ.̀ T*̀I
ThiC't kC' và chC' ta$o ma$ch nghi$ch lưu mZ$t pha
u TZ' liC$u cho t^ưM'c
v Zaac giaa0 tridnh vad tadi !iAeu chuyAn 4ôn
f Zaac trang thiAat bie %0" kiAg4 tra taei 7+Ygng th+ec tOep" thia nghiAe49

@1@ ;hAn tBch "Cu cDu cEa FG tHi1
Eới yAu c6u của %/ tài khi %ó chJng ta ph<i %i thi#t k# 48t b8 ngh$ch !+u ch0 ra
%i'n áp 70ay chi/u !à 22_E th ngu;n Gc iuy ^2E" t6n s2 tr0ng 4Dch %0 %+,c !à
j_\k" công sut ra của b8 ngh$ch !+u !à 3__l9
mDch !y ngu;n Gc iuy ^2E cp trực ti#p ch0 4Dch và ch0 bi#n áp9 =i#n áp n
%Oy s- d.ng nh+ 48t b8 kPch nh34 kPch ngu;n áp !An giá tr$ ca0 hYn nhi/u !6n s0
với giá tr$ áp ban %6u9 ZhPnh vF 4Dch có kh< n(ng bi#n %&i ngu;n 48t chi/u thành
ngu;n 70ay chi/u nAn 4Dch có tPnh thi#t thực rt !ớn tr0ng thực t#9
mDch !à 4Dch công sut vF vậy !inh ki'n %+,c s- d.ng ph6n !ớn !à !inh ki'n
công sut9 mDch s- d.ng các van bán dẫn công sut nh+ :ransist0r" mopqr:"
s`=:t:r0ng iuá trFnh chDy 4Dch thF 7ung tD0 ra !à 7ung vuông và %+,c khuy#ch
%Di !An b3ng các van bán dẫn !à :ransist0r" s`=:t


3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
@1I /Jc tiCu cEa FG tHi1
NG4 %+,c 48t cách t&ng iuan v/ các ph6n t- bán dẫn công sut9
NghiAn c5u v/ các 4Dch ngh$ch !+u" hiểu %+,c nguyAn !I !à4 vi'c của 4Dch
ngh$ch !+u" các ph+Yng pháp bi#n %&i th %ó !ựa ch@n 48t ph+Yng án t2i +u nht %ể
có áp d.ng trAn %; án của 4Fnh và ng0ài thực tiun9
Zó kh< n(ng tPnh t0án" thi#t k# và ch# tD0 4Dch ngh$ch !+u %i'n áp 48t pha với
công sut ch0 tr+ớc9

@1KQ nghRa cEa FG tHi1
Bể giJp sinh viAn có thể có thể củng c2 ki#n th5c" t&ng h,p và nOng ca0 ki#n
th5c chuyAn nghành cvng nh+ ki#n th5c ng0ài thực t#9 B/ tài cUn thi#t k# ch# tD0
thi#t b$" 4ô hFnh %ể các sinh viAn tr0ng tr+1ng %Nc bi't !à sinh viAn kh0a Bi'n w
Bi'n t- tha4 kh<0" h@c hVi tD0 ti/n %/ ngu;n tài !i'u ch0 các h@c sinh" sinh viAn
kh0á sau có thA4 ngu;n tài !i'u %ể nghiAn c5u và h@c tập9
NhHng k#t iu< thu %+,c sau khi h0àn thành %/ tài này tr+ớc tiAn !à sW giJp
chJng ?4 có thể hiểu sOu hYn v/ các b8 ngh$ch !+u" các ph+Yng pháp bi#n %&i %i'n
áp9 :h %ó sW tPch !uỹ %+,c ki#n th5c ch0 các n(4 h@c sau và ra ng0ài thực t#9
@1P Nội Xung cDn hoHn thHnh<
v xOep kAa h0aech th+ec hiAen9
- `iới thi'u 48t s2 5ng d.ng và %Nc %iể4 của 4Dch ngh$ch !+u 48t pha9
- yhOn tPch nguyAn !I !à4 vi'c và các thông s2 tr0ng 4Dch ngh$ch !+u 48t
và ba pha9
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
- :hi#t k#" ch# tD0 4Dch ngh$ch !+u 48t pha %<4 b<0 yAu c6uK
z Bi'n áp %6u và0 48t chi/u { | ^2E !y th Gc iuy9
z Bi'n áp %6u ra d)ng ch0 các thi#t b$ %i'n 70ay chi/u { | 22_E f
} | j_\~ " y | 3__E•9
z :hP nghi'4" kiể4 tra s<n phQ4" s<n phQ4 ph<i %<4 b<0 yAu c6u kỹ
thuật" 4ỹ thuật9 cuyển thuy#t 4inh9và các b<n vW •
0
" q0!i? 4ô t< %6y %ủ n8i
dung của %/ tài9

3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
;!ẦN I <(S T2 LQ T!U=UT
I1 +iVi thiOu vG cLc van WLn XYn cZng [u\t1
Zác ph6n t- bán dẫn công sut %/u có nhHng %Nc tPnh cY b<n chung" %ó !à K
Zác van bán dẫn chS !à4 vi'c tr0ng ch# %8 kh0á" khi 4n ch0 dUng chDy iua thF
có %i'n trn t+Yng %+Yng rt nhV" khi kh0á không ch0 dUng chDy iua thF có %i'n trn
t+Yng %+Yng rt !ớn9
Zác van bán dẫn chS dẫn dUng th?0 48t chi/u khi ph6n t- %+,c %Nt d+ới %i'n áp
phOn cực ng+,c" dUng iua ph6n t- chS có giá tr$ rt nhV" c€ 4•" g@i !à dUng rU9
@1@1 Đi]t cZng [u\t1
Bi2t d0 hai !ớp vật !i'u bán dẫn y w N gh•p !Di thành9 Bi'n tPch 4Nt gh•p có khi
%Dt tới hàng ch.c c4
2
" với 4ật %8 dUng %i'n ^_•‚449
srU
_ {%0
{ng94a7
i
u
!
wnh @ < (\u tạo vH Fưxng Fyc tBnh - z * cEa Fi]t
p
n
ƒ
•n0t
„at0t
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
@1I1 Ti^i[to^ < a T({ d1
:irirt0r !à 48t thi#t b$ g;4 b2n !ớp bán dẫn y
^
"N
^
"y
2
"N
2
tD0 thành" tirirt0r ph<i
%+,c cp 48t 7ung d+Yng thF nó 4ới h0Dt %8ng9 R0 %ó pZ… thi#t k# ph<i có 3
chOn K chOn •n0t" „at0t và chOn %i/u khiển `9
y y N N
^ 2 2
• „
`
ƒ ƒ
^ 2 3
^
ƒ
a < (\u tạo cEa ti^i[to^
• „
`
=:999
• „ `


`
W < kr hiOu vH hwnh Xạng thNc
srU
_ {
{ng94a7
i
u
s
{
s s s
th94a7 v9th
`2 `^ `o
E † †
s
`
| _
c < Đyc tBnh - z * cEa ti^i[to^!wnh
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
@1K1 T^i_c1
:riGc !à thi#t b$ bán bẫn ba cực" b2n !ớp có %+1ng %Nc tPnh v0!t w a4p? %2i
75ng" nhận góc 4n
α
ch0 c< hai chi/u9 :hực cht :riGc %+,c ch# tD0 gi2ng nh+ 2
pZ… gh•p s0ng s0ng với nhau" d)ng %ể dẫn dUng •Z c< hai chi/u khi cực ` %+,c
kPch 7ung d+Yng h0Nc áp O49
`
`
^
^ 2
2
!wnh K < kB hiOu cEa t^i_c
@1P1 T^an[i[to^ cZng [u\t1
@1P1@1 T^an[i[to^ lư`ng cNc a bcT d1
:ransist0r !+€ng cực !à thi#t b$ g;4 ba !ớp bán dẫn NyN h0Nc yNy" %+,c d)ng
%ể %óng cGt dUng %i'n 48t chi/u có c+1ng %8 t+Yng %2i !ớn9
\' s2 khuy#ch %Di dUng" kP hi'u !à
β
| ^_

^__9 Bi'n áp E
b?


^E‡ E
cc
|
ˆ ^

^"j ‰ E9
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
N
y
N
s
s
s
c
b
?
E
Eb?
c?
=
Z
r
=
Z
r
a < (\u t^|c kB hiOu cEa T^an[i[to^ cZng [u\t N;N
s
s
s
s
s
b2 b^
b2
b^
b | _
E
s
c
_

W < Đyc tBnh vZn z amp} cEa T^an[i[to^ cZng [u\t N;N
!wnh P < (\u tạo vH Fyc tBnh - z * cEa T^an[i[to^ cZng [u\t N;N
Zông sut t&n tht tr0ng :r khi !à4 vi'c với t<i 7ác %$nh nhV hYn nhi/u !6n s0
với công sut t&n tht khi transist0r chuyển trDng thái9 :Pch công sut chuyển trDng
thái p
c
với th1i gian chuyển trDng thái t
c
!à n(ng !+,ng t&n tht tr0ng iuá trFnh
chuyển trDng thái9 N(ng !+,ng t&n tht tS !' thuận với t6n s2 h0Dt %8ng của
transist0r" khi %ó nhi't %8 bAn tr0ng :r không %+,c v+,t iuá 2__
0
Z9
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
Bể gi<4 nhV n(ng !+,ng t&n tht d0 :r chuyển trDng thái gOy nAn ng+1i ta d)ng
các 4Dch tr, giJp9 Ei'c s- d.ng các 4Dch tr, giJp %+,c 7?4 !à bGt bu8c khi :r !à4
vi'c n các %i/u ki'n sau K
} † j k\k h0Nc E
Z
Š_E" s
Z
† j•9
@1P1I1 T^an[i[to^ /,T cZng [u\t a /,Te&T d1
:ransist0r mop có ba cực K
R f cực 4áng ˆ drain ‰ K các %i'n tPch %a s2 th thanh bán dẫn ch<y ra 4áng9
p f cực ngu;n ˆ s0urc? ‰ K các %i'n tPch %a s2 th cực ngu;n ch<y và0 thanh bán
dẫn9
` f cực c&ng ˆ gat? ‰ K cực %i/u khiển9
:+Yng %+Yng v/ thuật ngH giHa :ransist0r mop và :ransist0r !+€ng cực9
:ransist0r mop :ransist0r !+€ng cực
R Z0!?ctY Z
p r4itY r
` =akY =
E
RR
K ngu;n %i'n 4áng9 E
ZZ

E
``
K ngu;n %i'n c&ng9 E
==
s
R
K dUng %i'n 4áng9 s
Z

I1 Tfng guan vG nghịch lưu vH một [] mạch hng XJng 1
I1@1Tfng guan vG nghịch lưu
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
:r0ng công ngh'" ta th+1ng gNp vn %/ bi#n %&i %i'n áp 48t chi/u thành %i'n
70ay chi/u và ng+,c !Di b3ng các thi#t b$ nGn %i'n9 Zác thi#t b$ %ó %+,c g@i !à ngh$ch !+u9
Khái niệm< Ngh$ch !+u !à iuá trFnh bi#n %&i n(ng !+,ng 48t chi/u thành n(ng !+,ng
70ay chi/u9
Phân loại< Zác sY %; ngh$ch !+u %+,c chia !à4 hai !0Di9
f pY %; ngh$ch !+u !à4 vi'c n ch# %8 ph. thu8c và0 !+ới 70ay chi/u9
f pY %; ngh$ch !+u !à4 vi'c n ch# %8 %8c !ập ˆvới các ngu;n %8c !ập nh+ ác iuy" 4áy
phát 48t chi/u 9999‰
Ngh$ch !+u ph. thu8c có sY %; nguyAn !I gi2ng nh+ chSnh !+u có %i/u khiển9
mDch ngh$ch !+u ph. thu8c !à 4Dch chSnh !+u tr0ng %ó có ngu;n 48t chi/u %+,c %&i
du s0 với chSnh !+u và góc 4n α của các tirist0 th0< 4*n %i/u ki'n ˆπ ‚2 ‹ α ‹π ‰
!Jc %ó công 7ut của 4áy phát %i'n 48t chi/u tr< v/ !+ới 70ay9 :6n s2 và %i'n áp
ngh$ch !+u này ph. thu8c và0 t6n s2 %i'n áp !+ới 70ay chi/u9
Ngh$ch !+u %8c !ập !à4 nhi'4 v. bi#n %&i %i'n áp 48t chi/u th các ngu;n %8c !ập
ˆkhông ph. thu8c và0 !+ới 70ay chi/u‰ thành 70ay chi/u với t6n s2 pha tuŒ I9 :6n s2
và %i'n áp ngh$ch !+u9 Nói chung có thể %i/u chSnh tuŒ I9 Zó hai dDng sY %; ngh$ch
!+u %8c !ập !à 4Dch c6u và 4Dch d)ng bi#n áp có trung tPnh9
pY %; ngh$ch !+u !ập %+,c chia !à ba !0Di cY b<nK
f Ngh$ch !+u %8c !ập %i'n áp 9
f Ngh$ch !+u %8c !ập dUng %i'n9
f Ngh$ch !+u %8c !ập c8ng h+nng9
I1I /ột [] mạch hng XJng 1
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
a1;hưMng Ln @< R)ng :ransist0r công sut K R)ng hai :ransist0r công sut :^
và :2 da0 %8ng %a hài phát ra tPn hi'u %óng9 \ai :ransist0r :^ và :2 4Gc c)ng
với b2n %i'n trn" tr0ng %ó có s- d.ng trn công sut thành 4Dch tD0 ra 7ung vuông9
R)ng các c&ng !0gic K Zó thể d)ng các c&ng !0gic nh+ các c&ng N•NR" No…"
c&ng %<0tcó thể d)ng sZ •_^^ h0Nc sZ pNŽ•__9
R)ng các c0n trigY và vi 4Dch K Zó thể d)ng vi 4Dch jjj h0Nc sZ •_•Ž=" !à
nhHng sZ phát 7ung chủ %D0 và 7ung này %+,c iua 48t sZ khuy#ch %Di thuật t0án9
pY %;K
yh+Yng án này tuy chuyển %+,c ngu;n 48t chi/u ^2E !An 22_E 70ay chi/u
nh+ng có nh+,c %iể4 %8 &n %$nh không ca0 9
b9ph+Yng án 2
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
fR)ng sZ •_•Ž %ể tD0 7ung %a hài 9Bi'n áp %6u ra của •_•Ž !à ^^ E n 45c ca0 và
_9_j E n 45c thp9
fRUng %i'n và %i'n áp !à4 vi'c của sZ nhV" cUn n 4Dch %8ng !ực dUng !à4 vi'c
!ớn9 Bể cách!y giHa 4Dch %i/u khiển và 4Dch %8ng !ực ta s- d.ng yZ•^Ž
„hi %+,c cp ngu;n •_•Ž sW h0at %8ng tD0 7ung j_\k và !'ch pha nhau ^•_ %89
Ri0d? của yZ phat sáng có 7ung trAn Z0!?ct0 của yZ9 •ung %i'n áp %2i 75ng kPch 4n
ch0 „‘jŠ" „‘jŠ dẫn dUng !à4 ch0 4áy bi#n áp %iể4 giHa 7ut hi'n dUng %i'n tr0ng
cu8n sY cp n c< hai nủa chu kŒ9
f „hi 7agy ra sự c2 iuá t<i dUng t(ng sW cGt %i'n áp cp ch0 4Dch

K1 /L" Wiến Lp vH Lc gu"1
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
K1@1 /L" Wiến Lp1
fmáy bi#n áp !à 48t thi#t b$ %i'n th tCnh" !à4 vi'c th?0 nguyAn !I c<4 5ng %i'n
th" d)ng %ể bi#n %&i %i'n áp của h' th2ng dUng %i'n 70ay chi/u nh+ng vẫn giH
nguyAn t6n s29 \' th2ng %i'n %6u và0 4áy bi#n áp ˆ tr+ớc !Jc bi#n %&i ‰ có K %i'n áp
{
^
" dUng %i'n s
^
" t6n s2 }9 \' th2ng %i'n %6u ra của 4áy bi#n áp ˆ sau khi bi#n %&i ‰ có
K %i'n áp {
2
" dUng %i'n s
2
và t6n s2 }9
fB6u và0 của 4áy bi#n áp n2i với ngu;n %i'n" %+,c g@i !à sY cp9 B6u ra n2i
với t<i g@i !à th5 cp9 Zác %Di !+,ng" các thông s2 sY cp tr0ng kI hi'u có ghi chS s2 ^
K s2 vUng dOy sY cp ’
^
" %i'n áp sY cp {
^
" dUng %i'n sY cp s
^
" công sut sY cp y
^
9
Zác %Di !+,ng và thông s2 th5 cp có chS s2 2 K s2 vUng dOy th5 cp ’
2
" %i'n áp th5
cp {
2
" dUng %i'n th5 cp s
2
" công sut th5 cp y
2
9
fN#u %i'n áp th5 cp !ớn hYn sY cp !à 4áy bi#n áp t(ng áp9 N#u %i'n áp th5 cp
nhV hYn %i'n áp sY cp g@i !à 4áy bi#n áp gi<4 áp9
máy bi#n áp có hai b8 phận chPnh K !“i th•p và dOy iun9
z L~i th•p mL" Wiến Lp <
fx“i th•p 4áy bi#n áp d)ng %ể dẫn th thông chPnh của 4áy" %+,c ch# tD0 th
nhHng vật !i'u dẫn th t2t" th+ớng !à th•p kỹ thuật %i'n9 x“i th•p g;4 hai b8
phận K
f :r. !à nYi %ể %Nt dOy iun9
f `ông !à ph6n kh•p kPn 4Dch th giHa các tr.9
:r. và không tD0 thành 4Dch th kh•p kPn9
Bể gi<4 dUng %i'n 70áy tr0ng !“i th•p" ng+1i ta d)ng !á th•p kỹ thuật %i'n ˆ dày
_"3j44 %#n _"j44" hai 4Dch có sYn cách %i'n ‰ gh•p !Di với nhau thành !“i
th•p9
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
z 9A" gu\n mL" Wiến Lp <
fROy iun 4áy bi#n áp th+1ng %+,c ch# tD0 b3ng dOy %;ng ˆ h0Nc nhô4 ‰" có
ti#t di'n trUn h0Nc chH nhật" bAn ng0ài dOy dẫn có b@c cách %i'n9
fROy iun g;4 nhi/u vUng dOy và !;ng và0 tr. !“i th•p9 `iHa các vUng dOy"
giHa các dOy iun có cách %i'n với nhau và các dOy iun có cách %i'n với !“i
th•p9 máy bi#n áp có hai th+1ng có hai h0Nc nhi/u dOy iun9 „hi các dOy iun %Nt
trAn c)ng 48t tr." thF dOy iun thp áp %Nt sát tr. th•p" dOy iun ca0 áp %Nt ra !;ng
ng0ài9 xà4 nh+ vậy sW gi<4 %+,c vật !i'u cách %i'n9
’ ’
^ 2
`ông
ROy iun
thp áp
ROy iun
ca0 áp
:
r
.
a < L~i th•p mL" Wiến Lp W < 9A" gu\n mL" Wiến Lp
!wnh @@ < L~i th•p vH XA" gu\n mL" Wiến Lp
fBể !à4 4át và t(ng c+1ng cách %i'n ch0 4áy bi#n áp" ng+1i ta th+1ng %Nt !“i
th•p và dOy iun tr0ng 48t th)ng ch5a d6u 4áy bi#n áp9 B2i với bi#n áp công sut
!ớn" vV th)ng d6u d6u có ch5a cánh t<n nhi't9
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
K1I1 icgu"1
f”ciuy !à !0Di bFnh h0á h@c d)ng %ể tPch trH n(ng !+,ng %i'n và !à4 ngu;n %i'n
cung cp ch0 các thi#t b$ %i'n nh+ %8ng cY %i'n" bóng %Xn !à4 ngu;n nuôi ch0 các
!inh ki'n %i'n t- vv999
f p5c %i'n %8ng !ớn" Pt thay %&i khi phóng nDp %i'n9
f pự tự phóng nDp %i'n9
f N(ng !+,ng nDp %i'n và ba0 gi1 cvng b• hYn n(ng !+,ng %i'n 4à (ciuy
phóng ra9
f Bi'n trn tr0ng của ác iuy nhV9 Nó ba0 g;4 %i'n trn của các b<n cực" %i'n trn
dung d$ch %i'n phOn có 7•t %#n sự ng(n cách của các t4 ng(n các b<n cực9
:h+1ng tr$ s2 %i'n trn tr0ng của ac iuy khi %* nDp %i'n %6y !à _9__^ Ω %#n _9__^j Ω
và khi (ciuy phóng %i'n h0àn t0àn !à _9_2Ω %#n _9_2jΩ9
fZó hai !0Di (ciuy !à K (ciuy a7it ˆ hay (ciuy chF ‰ và (ciuy kW4 ˆ(ciuy sGt k/n
hay (ciuy cadi4i f k/n ‰9 :r0ng %ó (ciuy a7it %+,c d)ng r8ng r*i và ph& bi#n hYn9
f!wnh @I < uL t^wnh nạp FiOn cho €cgu"

3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
;!ẦN II
TjN! T,6N -> T!IUT kU TlN ;!m/1
P1@1TBnh toLn mL" Wiến Lp
xựa ch@n 4áy bi#n áp %iể4 giHa vF s0 sánh v/ 4Nt kinh t# và 4Nt kC thuật ph+Yng
án !ựa ch@n này !à t2i +u
kt u2
i2
n2
i^
n^2
n^^
z f
|
u
k^
k2
máy bi#n áp có các thông s2K {
^^
| ^2E" {
2
| 22_E" } | j_\~" y | 3__E•
R0 4áy bi#n áp %iể4 giHa nAn %i'n áp {
^
| 29{
^^
| 29^2 | 2•ˆ E ‰
Zông sut của 4áy bi#n ápK y |
η
9{
2
9s
2

:r0ng %óK y !à công sut của 4áy bi#n áp
{
2
!à %i'n áp của cu8n th5 cp 4áy bi#n áp
s
2
!à dUng %i'n của cu8n th5 cp 4áy bi#n áp
η
!à hi'u sut 4áy bi#n áp
Zh@n
η
| _"•j ta tPnh %+,c dUng %i'n th5 cp của 4áy bi#n áp
s
2
|
2
9U
P
η
| | ^9Š ˆ • ‰
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
•p d.ng tS s2 4áy bi#n áp
^
2
2
^
I
I
U
U
=


s
^
|
^
2 2
9
U
I U
R0 4áy bi#n áp %iể4 giHa nAn %i'n áp sY cp %+,c tPnh b3ng {
^
| 2•ˆ E ‰
s
^
|
2•
Š 9 ^ 9 22_
| ^•"ŠŽˆ • ‰
Zông suOat 4aay biAan aap cOdn ch0enK
y
^
| {
^
9 s
^
| 2• 9 ^•9ŠŽ | 3j2 ˆl‰
EOey ta ch0en 4aay biAan aap c0a công suOat y | 3j2l vYai s | ^j•
P1I1 /,Te&T cZng [u\t knop
a9\Fnh dDng
:ransist0r mop có ba cực K
R f cực 4áng ˆ drain ‰ K các %i'n tPch %a s2 th thanh bán dẫn ch<y ra 4áng9
p f cực ngu;n ˆ s0urc? ‰ K các %i'n tPch %a s2 th cực ngu;n ch<y và0 thanh bán
dẫn9
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
` f cực c&ng ˆ gat? ‰ K cực %i/u khiển9
:+Yng %+Yng v/ thuật ngH giHa :ransist0r mop và :ransist0r !+€ng cực9
:ransist0r mop :ransist0r !+€ng cực
R Z0!?ctY Z
p r4itY r
` =akY =
E
RR
K ngu;n %i'n 4áng9 E
ZZ

E
``
K ngu;n %i'n c&ng9 E
==
s
R
K dUng %i'n 4áng9 s
Z
b9BNc tPnh

P1K1 Thiết kế mạch FiGu khiqn
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
P1K1@1 NhiOm vJ vH chhc n€ng cEa mạch FiGu khiqn <
* Nhiệm vụ
f Bi/u chSnh %+,c %8 r8ng 7ung tr0ng n-a chu kF d+Yng của %i'n áp %Nt !An
c0!?ct0r và ?4it0r của van 9
f :D0 ra %+,c 7ung O4 có biAn %8 c6n thi#t %ể kh0á van tr0ng nHa chu kF cUn !Di
9
f •ung %i/u khiển ph<i có %ủ biAn %8 và n(ng !+,ng %ể 4n và kh0á van chGc
chGn 9
f :D0 ra %+Yc t6n s2 th?0 yAu c6u 9
f Ru dàng !Gp ráp" thay th# khi c6n thi#t" vận hành tin cậy" &n %$nh 9
f Zách !y với 4Dch %8ng !ực
* Yêu cầu chung về mạch điều khiển là :
f mDch %i/u khiển !à khOu iuan tr@ng tr0ng h' th2ng" nó !à b8 phận iuy#t %$nh chủ
y#u %#n cht !+,ng và %8 tin cậy của b8 bi#n %&i nAn c6n có nhHng yAu c6u sau K
– E/ %8 !ớn của dUng %i'n và %i'n áp %i/u khiểnK
Zác giá tr$ !ớn nht không v+,t iuá giá tr$ ch0 ph•p9 `iá tr$ nhV nht cvng ph<i %<4
b<0 %+,c r3ng %ủ cung cp ch0 các van 4n và kh0á an t0àn9 :&n tht công sut trung
bFnh n cực %i/u khiển nhV hYn giá tr$ ch0 ph•p 9
– ]Au c6u v/ tPnh cht của 7ung %i/u khiển K
`iHa các 7ung 4n của các cNp van ph<i có th1i gian ch#t" th1i gian ch#t này ph<i !ớn
hYn h0Nc b3ng th1i gian khôi ph.c tPnh cht %i/u khiển của van 9
– ]Au c6u v/ %8 tin cậy của 4Dch %i/u khiển K
yh<i !à4 vi'c tin cậy tr0ng 4@i 4ôi tr+1ng nh+ tr+1ng h,p nhi't %8 thay %&i " có th
tru1ng999
– ]Au c6u v/ !Gp ráp và vOn hành Kp- d.ng du dàng " du thay th# " !Gp ráp 9 9 9
4..!. "#nh $oán mạch điều khiển:
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
Bể tD0 ra kh2i phát 7ung ta s- d.ng vi 4Dch ZR•_•Ž= có các thông s2 sau K
pY %; chOn của vi 4Dch nh+ sauK
%&u $'(c c)* vi mạch nh+ ,*u:
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
\0Dt %8ng của sZ nh+ sauK
f \0Dt %8ng của chOn astab!? %+,c ph•p khi %Dt %6u và0 chOn j n 45c ca0 h0Nc
45c thOap cuga chOn • h0(ec cuga 2 chOn9
f B8 r8ng của 7ung vuông của c và
Q
!à hà4 của %6u và0 ph. thu8c và0 …Z
ZhOn j astab!? ch0 ph•p 4Dch !à4 b8 tD0 da0 %8ng %a hài iua c&ng j9 B8 r8ng 7ung
n chOn ^3 b3ng ^‚2 %6u ra c tr0ng ch# %8 astab!?9 :uy nhiAn %i/u này chS %Jng j_—
:r0ng ch# %8 &n %$nh %Yn khi có s+1n d+Yng n %6u và0 ztrigg?rˆ•‰ khi chOn
trigg?rˆŠ‰ n 45c thp các 7ung %6u và0 có thể thu8c bt kŒ th1i %iể4 nà0 t+Yng 5ng
với 7ung %6u ra
ZhOn ^2 ch0 ph•p kPch 4n trn !Di khi nó !à 7ung d+Yng
BNc %iể4 của vi 4Dch nh+ sauK
f Zông sut tiAu th. thp
f \0Dt %8ng n trDng thái %Yn !à ch# %8 không &n %$nh
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
f Zác %6u ra &n %$nh n 45c các thể b) b& 7ung chS yAu c6u 48t tPn hi'u duy
nhOt ng0ài … h0Nc Z các %6u và0 có %i'4 kiể4 tra tCnh n %i'n áp 2_E%+,c chuQn h0á
%Nc tPnh " %Nc tPnh n %6u ra chuQn và %2i 75ng9
:a tPnh t0án %ể có %+,c 7ung ra !à j_\k nh+ sauK

:hay s2K EDD | ^2 E
ETR | j_— EDD
Eới } | j_ ˆhk‰  →  : | _9_2 ˆs‰
 →  •9• …Z | _9_2  →  …Z | •9jj–^_
3 −
Zh@n t. có Z | ^_
f•
f µ
{
4a7
n c và
Q
| ^^ E
RDng sóng %6u raK
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
0
0
t ω
t ω
Q
Q
:Pn hi'u 7ung vuông n %6u ra sZ
P1P1/ạch cLch l"<
Bi'n áp %6u ra của •_•Ž !à ^^ E n 45c ca0 và _9_j E n 45c thp9
RUng %i'n và %i'n áp !à4 vi'c của sZ nhV" cUn n 4Dch %8ng !ực dUng !à4 vi'c !ớn9
Bể cách!y giHa 4Dch %i/u khiển và 4Dch %8ng !ực ta s- d.ng yZ•^Ž có cu trJc và
thông s2 nh+ sauK
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
Bi'n áp và0 !à4 vi'c của yZ !ớn nht !à ŠE vF th# khi n2i giHa %6u ra c và
Q

của •_•Ž và yZ ta n2i iua %i'n trn %ể gOy s.t áp trAn %i'n trn9 puy ra ta ch@n …| ^ k
Ω9
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
P1o1 Ngu"Cn lr hoạt Fộng toHn hO th]ng<
f:0àn b8 h' th2ng 4Dch s- d.ng ngu;n ^2v th Gc iuy9˜c iuy tr0ng 4Dch s-
d.ng với thông s2 !à %i'n áp %6u ra ^2v và dUng %i'n !à ••9
f„hi %+,c cp ngu;n sZ •_•Ž sW h0at %8ng tD0 7ung j_\k và !'ch pha nhau
^•_ %8" 7ung cua sc •_•Ž ph. thu8c và0 %i'n trn và ^ t. ˆyAu c6u t. %i'n ng0ài n2i
giHa chOn ^ và chOn 3 "^ %i'n trn giHa chOn 2 và chOn s2 3cu< sZ‰9Bể tPn hi'u ph™ng
và có Pt %8 da0 %8ng ta ch@n %i'n trn ^k và ^ t. %i'n phOn cực •9Ž u}9
fBể có thể %i/u chSnh %+,c t6n s2 phát ra ta 4Gc n2i ti#p %i'n trn với ^ bi#n
trn ^__k %ể có thể du dàng gi<i t6n s2 của nó 9
f:Pn hi'u 7ung ra n 2 chOn ^_ và ^^ !uôn !'ch pha nhau 9 %+,c dẫn iua Ri0d?
^N•_•Ž và n2i iua %i'n trn gOy s.t áp trAn %i'n trn9 puy ra ta ch@n …| ^ kΩ9
f:Pn hi'u 7ung !Jc này kh0<ng ^9^v %+,c cp trực ti#p và0 chOn s2 ^ cu<
yZ•^Ž90pt0yZ•^Ž g;4 ^!?d phát iuang và ^ tran khu#ch %Di công sut
fx?d trAn yZ phát sáng có 7ung trAn Z0!?ct0 của yZ9 Bi'n áp và0 !à4 vi'c
của yZ !ớn nht !à ŠE 9•ung %i'n áp %2i 75ng kPch 4n ch0 „‘jŠ" „‘jŠ dẫn dUng
!à4 ch0 4áy bi#n áp %iể4 giHa 7ut hi'n dUng %i'n tr0ng cu8n sY cp n c< hai nủa
chu kŒ9
z „hi 7agy ra sự c2 iuá t<i dUng t(ng sW cGt %i'n áp cp ch0 4Dch9
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
@1[M Fs ngu"Cn lB mạch

3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
I1TM Fs WoaXK
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
;hDn III1 tN+ 90N+ (5* TlN ;!m/1
fBi'n áp của b8 %&i %i'n 22_E có thể d)ng thGp %Xn 2ng huŒnh iuang" hay
d)ng ch0 iuDt 4áy khi cGt %i'n999
vm8t 5ng d.ng khác của ph+Yng pháp ylm d)ng %ể %i/ khiển t2c %8ng cY
48t pha
3
2
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên Đồ án môn học
kUT LU3N
pau iuá trFnh thực hi'n b<n %; án chJng ?4 %* thu %+,c 48t s2 k#t iu< nh+ sauK
f `iới thi'u 48t s2 5ng d.ng và %Nc %iể4 của 4Dch ngh$ch !+u 48t pha
f yhOn tPch nguyAn !I !à4 vi'c và các thông s2 tr0ng 4Dch ngh$ch !+u 48t và ba pha9
f `iới thi'u 48t s2 5ng d.ng và %Nc %iể4 của 4Dch ngh$ch !+u 48t pha9
fBNc bi't !à chJng ?4 %* h0àn thi'n s<n phQ4 của 4Fnh th?0 yAu c6u %* %Nt ra c. thểK
– Bi'n áp ra d)ng ch0 t<i {…mp | 22_ E
:uy nhiAn bagn %ôd aan cuga chuang ?4 c0dn c0a nh+Yec %iAg4 !ad ch+a ôgn %ienh %+Yec %iAen aap
ra khi tagi !Yan9
Eới sự c2 gGng nT !ực của 4Ti thành viAn tr0ng nhó4 chJng ?4 %* h0àn thành %; án
của 4Fnh th?0 %Jng th1i gian9 m8t !6n nHa chJng ?4 7in g-i !1i c<4 Yn tới các th6y
cô tr0ng kh0a Bi'n f Bi'n :-" %Nc bi't !à th6y Đỗ uang !u" %* trực ti#p h+ớng
dẫn chJng ?4 tr0ng vi'c h0àn thành %; án9 ZhJng ?4 rát 40ng nhận %+,c nhHng I
ki#n nhận 7•t" góp I của các th6y cô và các bDn %ể b<n %; án của cJng ?4 h0àn thi'n
hYn9
ZhJng ?4 7in chOn thành c<4 Yn[

Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên

Đồ án môn học

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Hưng Yên, tháng 1 năm 2010. Giáo viên hướng dẫn Đỗ Quang Huy

3 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->