P. 1
Bai Tap Chuong Amin Amino Axit Va Protein

Bai Tap Chuong Amin Amino Axit Va Protein

|Views: 434|Likes:
Được xuất bản bởiduongdinhsang

More info:

Published by: duongdinhsang on Dec 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ

CHƯƠNG 3: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

CHƯƠNG 3: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN A. BÀI TẬP LÍ THUYẾT TRẮC NGHIỆM 1. Khẳng định nào sau đây luôn đúng? A. Tính bazơ của amin tăng dần theo thứ tự : bậc I < bậc II < bậc III. B. Tính bazơ của anilin là do nhóm –NH2 ảnh hưởng lên gốc –C6H5. C. Vì có tính bazơ nên anilin làm đổi màu chất chỉ thị màu. D. Do ảnh hưởng của nhóm –C6H5 làm giảm mật độ e trên nitơ nên anilin có tính bazơ yếu. 2. Bậc của amin phụ thuộc vào A. Bậc của nguyên tử cacbon mang nhóm -NH2. B. Hóa trị của nitơ . C. Số nguyên tử H trong NH3 đã được thay bằng gốc hidro cacbon. D. Số nhóm –NH2 . 3. Nhận định nào sau đây không đúng về anilin? A. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 do gốc–C6H5 hút e nên làm giảm mật độ e trên nguyên tử nitơ. B. Nhờ có tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch Brom. C. Anilin không tác dụng được với dung dịch NaOH. D. Anilin ít tan trong nước và rất độc. 4. Số đồng phân amin bậc II của C4H11N là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. Với các chất amoniac (1), metylamin (2), etylamin (3), anilin (4). Tính bazơ tăng dần theo trình tự A. (4) < (1) <(2) < (3) B. (4) < (1) < (3) < (2) C. (3) < (2) < (1) <(4) D. (3) < (2) < (4) < (1) 6. Cho vài giọt anilin vào nước, sau đó thêm dung dịch HCl (dư) vào, rồi lại nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào, sẽ xảy ra hiện tượng: A. Lúc đầu dung dịch bị vẩn đục, sau đó trong suốt và cuối cùng bị vẩn đục lại. B. Lúc đầu dung dịch trong suốt, sau đó bị vẩn đục và cuối cùng trở lại trong suốt. C. Dung dịch trong suốt. D. Dung dịch bị vẫn đục hoàn toàn. 7. Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử nào sâu đây? A. Dung dịch Br2 B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch AgNO3 8. Với sơ đồ phản ứng ở bên dưới thì chất B là chất nào?
HNO3,(1 mol) Fe, HCl (dö) NaOH C6H6------------------->A--------------->B ------------->C H2SO4, ñaë c

A. Nitro benzen B. anilin C. Natri phenolat D. Một loại muối clorua 9. Theo sơ đồ phản ứng sau: t0 HNO 3, H 2 SO 4 t0 Fe , HCl , du → → CH4  A  B  C  D. A, B, C, D lần lượt là → → C 1:1 A. C2H2, C6H6, C6H5NO2, C6H5NH2 B. C2H2, C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl C. C2H4, C6H6, C6H5NH2, C6H5NH3Cl D. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH2, C6H5NH3Cl 10. Để phân biệt phenol, anilin, benzen bằng phương pháp hóa học, ta cần dùng các hóa chất là: A. Dung dịch Brôm, Na B. Quì tím C. Kim loại Na D. Quì tím, Na. 11. Có 3 chất hữu cơ : H2N-CH2-COOH; CH3-CH2-COOH và CH3-CH2-CH2-NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, người ta chỉ cần thử với một chất nào trong các chất sau đây? A. NaOH B. HCl C. CH3OH/HCl D. Quỳ tím 12. Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit, chỉ cần cho phản ứng với A. HCl B. NaOH C. CH3OH/HCl D. Hai phản ứng A và B 13. Cho các chất sau đây: 1. H2N-CH2-CH2-COOH 2. CH2 = CH-COOH 3. CH2O và C6H5OH 4. HO-CH2-COOH Các trường hợp nào có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng ? A. 1,2,3 B.1,2,4 C. 1,3,4 D. 2,3,4 14. Điều khẳng định nào sau đây không đúng? A. Khối lượng phân tử của một amino axit (gồm một chức –NH2 và một chức –COOH) luôn là số lẻ B. Hợp chất amino axit phải có tính lưỡng tính C. Dung dịch amino axit không làm giấy quì tím đổi màu 1

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH 19. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh. H2N-CH2-COOH . C.CH2. B. Cho dung dịch chứa các chất sau: C6H5 – NH2 (X1). C. H2N . H2N-CH=CH-COOH B. X5.COOH (X5) C. X5. D.CH2. X tác dụng với dung dịch NaOH và HCl. HOOC . X2 . Anilin và benzen. Tất cả đều là tinh thể. Nhúng quì tím vào dd etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH 20. HOOC. A và B đúng 18. CH3NH2 (X2). H2N-CH2-COOH B. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.CH2 . Trong các chất sau. D. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH C. Anilin và xiclohexylamin C. D. Chất hữu cơ X có công thức cấu tạo là A. 22. AMINO AXIT VÀ PROTEIN D. Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của amino axit? A. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng. D. X3 . Glixylalanylglyxin C.CH(NH2).(CH2)4. X5.CH(NH2). B. X + CH3OH + HCl  ClH3NCH2COOCH3 + H2O D. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) D. 2 Những dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là A. H2N-CH2-COOH (glixerin) B. Tất cả đều chất rắn. X4 . H2N-CH2-CH2-COOH D.COOH (X4). CH3-CH(NH2)-COOH C. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kểt tủa trắng. CH3-CH-COOH D. Alaningyxylalanin D. CH3-CH2-CH-COOH ‫׀‬ ‫׀‬ NH2 NH2 17. X3 . H2N-CH2-COOH B. X + HNO2 → OHCH2COOH + N2 + H2O 25. X + NaOH → H2NCH2COONa C. dd anilin và dd NH3 B. Dùng nước brôm không phân biệt được 2 chất trong các cặp nào sau đây? A. Thuỷ phân protit bằng axit hoặc kiềm sẽ cho một hỗn hợp các amino axit 15. Một hợp chất hữu cơ X có công thức C3H7O2N. Glixinalaninglyxin B. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao. H2N . CH2=CH-COONH4 C. X2 . Phân tử các protit gồm các mạch dài polipeptit tạo nên. 24. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin) C.COOH (X3). 21. Tất cả đều tan trong nước. X1 . chất nào làm quì tím chuyển sang màu hồng? A. trường hợp nào PTHH được viết không đúng? A. CH3-CH2-NH2 D. X + HCl → ClH3NCH2COOH B. Cho glixin (X) phản ứng với các chất đưới đây.(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric) 23. Tên gọi nào sau đây là của peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? A. Anilin và phenol D. màu trắng. X phản ứng với dung dịch brom. X4. Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng? A. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. 16. . Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit ? A. Protit rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng. X2 .BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN. Khi thủy phân H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH sẽ tạo ra ‫׀‬ CH3 A. B. Khi cho Cu(OH)2 và lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh. CH3-CH2-CO-NH2 D. C. Alanylglyxylglyxyl 26. H2N-CH2-COOH và CH3-CH-COOH ‫׀‬ NH2 C. Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? A. B. CH3-CH-COOH và H2N-CH2-CH2-COOH ‫׀‬ NH2 B.

HCl. H2NCH2(NH2)COOH D. 5 D. CH3. G. H2NCH2COOH. CH3OH có mặt HCl.CO-]n B. CH3OH/ khí HCl. HCl. (4)dimetylamin. H2N-CH2-COONa D. HCl. C. H2N-CH2-COOH 40. C6H5-CH(NH2)COOH (T). 1 B. Y. Na2SO3.CH2-COONa C. KOH. CaCO3 B.CH2-CH(NH2)-COOH (G). B. Cho dd quỳ tím vào 2 dd sau: (X) H2N-CH2-COOH. C. KOH. H2NCH2COOH D. HCl. CH3OH/ khí HCl. C. các phân tử α -alanin (axit α -aminopropionic ) có thể tác dụng với nhau tạo ra các [-NH-CH. X. HNO2. X. 36. KOH. (3) < (1) < (2) < (4). dd làm quỳ tím hóa xanh là? A. B. NaOH. P D. H2N-CH2-COOCH3 B. 2 C. CH3OH/ khí HCl. CH3-CH(NH2)-COOH C. H2N-CH2-COOCH3 C. Amoni axetat B. Cu. D. H2NCH2COOH. Hợp chất nào không lưỡng tính? A. Y hóa đỏ. H2N-CH2-CH2-COOH 38. Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây? A. Trong các chất sau Cu.được gọi là tripeptit C. NaCl 37. X và Y không đổi màu quỳ tím. Cho quỳ tím vào mỗi dd dưới đây. Y. (3)anilin. X. NaOH. C2H5OH.amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy? A. B. Y hóa đỏ. K2SO4. Y làm quỳ hóa đỏ 32. HNO2. Etyl amin D. Axit aminoaxetic tác dụng được với những chất nào? A. NaCl 34. CH3OH có mặt HCl. HCl. C2H5OH C.CH2-]n sản phẩm nào dưới đây: COOH NH2 CH3 A. NaOH. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit. T C. Z. các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự xác định. CH3-CH2-COOH (Z). P. Cho các chất H2N-CH2-COOH (X). 28. X.được gọi là đipeptit. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ 2 hay nhiều α -amino axit được gọi là peptit. Hiện tượng xảy ra? A. H2SO4 loãng D. H2N-CH2-CH2-COOH B. Khi đun nóng.CO-]n [ -CH2-CH. 30. 4 C. Z. Cho các chất: (1)amoniac. [-NH-CH2. Phân tử có 2 nhóm -CO-NH. C2H5OH có mặt HCl. Z. X làm quỳ chuyển xanh. 33. HOOC. Cu. P B. H2NCH2COOH C. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH 31. HCl. Một amino axit có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH và có công thức phân tử là C4H9O2N. C. Tất cả các chất. Na2SO3. 3 D. (1) < (2) < (3) < (4). Amino axit là A. H3C-NH-CH2-CH3 (Y). Alanin C. KOH. T. Phát biểu nào sau đây không đúng: A. 3 nhóm -CO-NH. 4 29.CO-]n [-CH2-CH. (2)metylamin. X không đổi màu. H2NCH2COOH B. (3) < (1) < (4) < (2) 3 . HCl. HNO2. Có sơ đồ phản ứng sau C3H7O2N + NaOH CH3-OH + (X) Công thức cấu tạo của (X) là A. (Y) HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH. Trong mỗi phân tử peptit. B. D. Axit α -aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy A. H2N-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (P). AMINO AXIT VÀ PROTEIN 27. Alanin không tác dụng với A. α . 3 B. Na2SO3.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN. (1) < (3) < (2) < (4). HNO2. G. C2H5OH. NaOH. 6 35. Amino axetat metyl 39. Amino axit này có bao nhiêu công thức cấu tạo của các đồng phân? A. D. D. CH3OH/ khí HCl D. CH3COOH B. Na2SO3. Cu C. X. CH3OH có mặt HCl. Cho sơ dồ phản ứng sau: axit Amino axit (Y) + CH3OH o C3H7O2N + H2O Amino axit (Y) là t A.

X có công thức cấu tạo nào sau đây? A. dùng dd H2SO4. 7 43. protein luôn có khối lượng phân tử lớn B. Cho Y tác dụng với NaOH rắn. CH3OH C. Chất nào là amin? (1) CH3-NH2. B. dùng dd NaOH. 8 C. ddBrom. 1. Dùng dd CuSO4. Chỉ chứa 1 nguyên tử D.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN. Chất nào làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh? A. Nguyên tử N còn đôi e chưa liên kết B. CH3-COO-NH4 C. Cho các chất: C6H5NH2. (7) CH3-CO-NH2. Để nhận biết bốn dung dịch không nhãn gồm: albumin. 6. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3. Thủy phân protein bằng axit hoặc kiềm khi nung nóng sẽ cho một hỗn hợp các amino axit. stiren. CH3NH2 D. 52. benzen là A. đun nhẹ thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quỳ tím ướt. 3. dung dịch HCl B. albumin người ta tiến hành theo trình tự sau: A. Phân tử khối của một amino axit (gồm một chứC. Nguyên tử N có độ âm điện lớn hơn C. axit glutamic B. Dùng dd NaOH. protein luôn có nhóm chức –OH trong phân tử. C2H5COOH. CH3COOH 42. CH3NH2 C. 8 D. 2. Dùng dd NaOH. C2H5OH D. Dùng dd Ca(OH)2 . dung dịch brom C. 5. CH3CH2CH2NH2(2). Tính bazơ của etylamin mạnh hơn amoniac được giải thích là do: A. Nguyên tử N còn cặp e tự do có thể nhận proton D. dùng dd H2SO4. 54. HNO3 đặc D. Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng A. (2) CH3-NH-CH2-CH3. Phân tử amin có liên kết hiđro với H2O 46. Ảnh hưởng đẩy e của nhóm –C2H5. (6) NH2-CO-NH2. 1. anilin. Amin có tính bazơ do: A. dd H2SO4. D. C2H5OH B. C. 5. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. D. dung dịch NaOH D. CH3NH2 B. C. dùng nước brom. CH3NH2. Hợp chất C4H11N có bao nhiêu đồng phân amin? A. CH3NH2. B. dùng dd NaOH B. 1. dd AgNO3/NH3 C. C6H5OH. Dãy chất được xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là A. (5) (CH3)2NC6H5. Dùng dd H2SO4. C6H5OH. axit amino axetic C. Cu(OH)2/OH và đun nóng B. glucozơ. axit β-amino propionic D. 56. Chất hữu cơ nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường? A. Cho các chất sau: CH3CH2NHCH3(1). CH3OC2H5. C6H5OH. Thuốc thử duy nhất để nhận biết các chất lỏng anilin. 5 B. protein luôn có nguyên tố N trong phân tử D. dd HNO3. Các amino axit đều tan tốt trong nước D. protein luôn là chất hữu cơ no. dd HCl. (3) < (2) < (1) D. Các amino axit no có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? A. 9 45. phenolphtalein C. 50. Dung dịch amino axit không làm giấy quì đổi màu. Phát biểu nào sau đây sai? A. C6H5NH2. B và C đúng 48. Dùng dd AgNO3/NH3. 51. dùng dd CuSO4. (3) < (1) < (2) 55. CH3Cl B. CH3-COO-H3NCH3 D. dùng dd iot C. lòng trắng trứng người ta dùng A. 6 B. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. (8) CH3-C6H4-NH2 A. Có nguyên tử N trong nhóm chức C. Để nhận biết các dung dịch: glixin. Amin có tính bazơ do N có cặp electron tự do. 57. Cho X phản ứng dung dịch NaOH. CH3COOH. CH3OCH3 D. Dùng Cu(OH)2 lắc và đun nhẹ. 4. hồ tinh bột. 7 C. dung dịch H2SO4. AMINO AXIT VÀ PROTEIN 41. CuSO4. Để nhận biết các chất: glixerol. NaOH. dd HNO3 đặc D. đun nóng được CH4 . dd HCl. (3) CH3-NH-CO-CH3. glixerol người ta dùng A. quì tím B. Một hợp chất hữu cơ X có công thức C3H9O2N. C2H5-COO-NH4 B.NH2 và một chức –COOH) luôn là số lẽ C. Dùng dd HNO3. (CH3)3N (3). 8 D. 44. alanin 49. Amin tan nhiều trong nước B. dd thuốc tím 47. (2) < (3) < (1) C. dd thuốc tím. Anilin có tính bazơ rất yếu. 2. CH3OH C. (4) NH2-(CH3)2-NH2. (1) < (2) < (3) B. Các amin đều có tính bazơ. dd iot 53. CH3COOH. 4 .

dùng quỳ tím D. Dùng Na kim loại. CH3CONH2 B. Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit? A. H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH B. Anilin và phenol đều có phản ứng với A. Giấy quì B. KCl 66. dd NaCl D. dùng H2SO4 đặc. E C. Để nhận biết dung dịch các chất C6H5NH2. (5) NH3. NH2CH2COOH . (CH3)2NH và Anbumin. (2)<(1)<(3)<(5)<(4) 61. Mùi của khí B. Dùng dd AgNO3/NH3. glixerol. (3) (C2H5)2NH2. Dung dịch Br2 65. CH3CH(NH2)COOH D. axit α-amino caproic (C). Phenol và anilin đều làm mất màu nước brom còn toluen thì không. Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp lỏng gồm: phenol. CH3COOCH2CH2NH2 D. nhóm –OH và –NH2 đẩy e mạnh hơn nhóm –CH3 B. Dùng quỳ tím. C. (4)NaOH. hexa metylen diamin (B). dùng Cu(OH)2. A. Thực hiện phản ứng trùng ngưng 2 amino axit glixin và alanin thu được tối đa bao nhiêu đipeptit A. CH3CH(NH2)COOH. B. Thử bằng HCl đặc 59. khả năng đẩy e của nhóm –OH>-CH3>-NH2 D. Cho C4H11O2N + NaOH → A + CH3NH2 + H2O CTCT của C4H11O2N là A. CH3OH D. dùng nước brom B. AMINO AXIT VÀ PROTEIN 58. D. A. Rửa bằng dd NaOH sau đó rửa lại bằng nước D. (1)<(2)<(5)<(3)<(4) C. dùng dd AgNO3/NH3 D. Dung dịch HCl D. C. dd glucozơ. CaCO3 B. C2H5COOCH2CH2NH2 70. Dùng Na kim loại. E. nên dùng cách nào sau đây? A. nhóm –CH3 hút e mạnh hơn nhóm –OH và –NH2. Dùng nước Brom. A. Rửa bằng nước C. 2 C. B B. Đốt rồi cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2. Để nhận các chất trên biết người ta thực hiện: A. Khi thủy phân tripeptit H2N –CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH sẽ tạo ra các amino axit A. axit ađipic (E). Để rửa sạch chai lọ đựng anilin. Ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: A. Để nhận biết hai khí CH3NH2 và NH3. Axit aminoaxetic không tác dụng với A. dd HCl C. tiếp tục chiết tách lấy phần phenol không tan. Trường hợp nào sau đây đúng? A. 3 D. Rửa bằng dd HCl sau đó rửa lại bằng nước 72. dùng nước brom 62. (1)<(5)<(3)<(2)<(4) D. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là A. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH 64. nhóm –OH và –NH2 đẩy e yếu hơn nhóm –CH3. CH3CH(NH2)CH2COOH và H2NCH2COOH 68. Dùng phenolphtalein. Hòa tan hỗn hợp vào dd HCl dư. Có các chất: metanol. H2SO4 loãng C. HOOC CH(NH2)CH2COOH C. dd anilin. C2H5COOCH2 NH2 B. Rửa bằng xà phòng B. Hãy sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần tính bazơ: (1) C6H5NH2.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN. Dùng dd AgNO3/NH3. benzen và anilin. dùng CuSO4. dùng Cu(OH)2. D. (1)<(5)<(2)<(3)<(4) B. 5 . 71. dùng HNO3 đặc. Có thể nhận ra được 3 dung dịch bằng: A. dd NaOH B. dùng H2SO4 đặc B. sau đó chiết tách lấy phần tan rồi cho phản ứng với NaOH dư. 1 B. C2H5COONH3CH3 B. Có 3 ống nghiệm không nhãn chứa 3 dung dịch sau: NH2 (CH2)2CH(NH2)COOH . 63. Cho các chất sau: etilen glicol (A). điều này chứng tỏ A. 69. dùng nước brom C. Quì tím ẩm C. nước Br2. dùng quỳ tím 60. H2NCH2CH(CH3)COOH và H2NCH2COOH C. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(NH2)COOH D. dùng HNO3 đặc C. (2) C2H5NH2. Người ta có thể làm theo cách: A. HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH. 4 67. Dung dịch NaOH C. E D. người ta dùng cách nào sau đây? A. axit acrylic (D). Dùng nước Brom. C.

Các amino axit có thể phản ứng tất cả các chất trong dãy A. k C. g. C6H5ONa. c) etylenglicol. CH3OH. Các chất nào sau đây là amino axit? a) glixin.NH2). k 75. a. dd Ca(OH)2. Dung dịch chất nào sau đây không làm chuyển màu quì tím? A. D. dd HCl. B. Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư). C. dd HCl. C2H5OH. 4 D. sau đó chiết tách lấy phần muối tan rồi cho phản ứng với CO2 dư. Nhận định nào sau đây không đúng? A. a. B. B. g. 88. CH3 . d) alanin. Hòa tan hỗn hợp vào nước dư. Dung dịch NaOH. C6H12 (xiclohexan). Anilin và stiren. dd brom. B. H2N-CH(CH3)-COOH. f. CH3NH2. C6H5-CH3 B. Dung dịch HCl. Dung dịch Br2. a.CH2 . Hòa tan hỗn hợp vào xăng. H3N+-CH2-COOHCl-. 3 87. j) etylamino axetat. g) natri axetat. h. Alanin có thể phản ứng với các chất trong dãy chất A. 5 B. Dung dịch không làm đổi màu quì tím là A.c. C6H5-NO2 D.CH2 .COOH. Anilin và alylamin (CH2 = CH . Dùng nước Br2 không phân biệt được 2 chất trong cặp nào sau đây? A. B. dd thuốc tím. Ba(OH)2. D. H2SO4. Công thức tổng quát của amin no. 78. Trong các chất sau. HOOC. i) glicocol. c. CH3NH2 C. CH3-CH=O. H2N-CH2CH2CH2CH2-CH(NH2)-COOH D. d.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN. f) axit glutamic.d. k D. Anilin và phenol đều có phản ứng với: A.f B. Hòa tan hỗn hợp vào dd NaOH dư.b. axit α -amino propionic C. 1 C. axit 2-amino pentanđioic B. H2N(CH2)2CH(NH2)COOH. i. k) axit ε -aminocaproic. dd H2SO4. dung dịch chất nào không làm chuyển màu quỳ tím? A.f. X và Y tương ứng là: A. H2N-CH2-COOH. B. Na2SO4 D. mạch hở là CnH2n+2+kNk.CHOH . Dung dịch metylamin không tác dụng với chất nào sau đây? A. a. 81. 86. c) glixin.3-điamino butiric D. e. axit α -amino ađipic C. chiết lấy phenol 73. H2N-CH2-COOH. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3. e) metyl amoni nitrat. 85. C. B. C6H5NH3Cl. axit lactic D. axit α -amino isovaleric. Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin.d. h) axit lactic. 74. CH3OH C. dd H2SO4. sau đó chiết tách lấy phenol D. d. D. CH4.e. CH2NH2-COOH B. Dung dịch Br2. C. 6 . H3N+-CH(CH3)-COOHCl-. Dung dịch HCl. dd NaOH. c. 84. H2N . C.c. HCl. b. CH3OCH3. axit phenic 76. Tổng số đồng phân amin của chất có công thức phân tử C3H9N là A. tiếp tục chiết để tách phenol không tan. D. C2H2. Metyl amin có tính bazơ mạnh hơn anilin. C. axit 2. 77. Hợp chất không làm đổi màu giấy quì ẩm là A. Anilin và phenol. b)glixerol.CH2 . H2O. Dung dịch làm quì tím hóa đỏ là A. i. axit glutamic B. g.CH2-CH2CH(NH2)COOH B. C6H5-CH3. dd thuốc tím 80. C. D. CH3-CHOH-COOH 83. dd HNO3. b. Dung dịch NaCl. b) amoni axetat. d) metyl amoni fomiat. 79. C. H2N . HNO2.d.COOH. Chất lưỡng tính là: a). C. k B. Anilin và amoniac.g. FeCl2. H2N-CH2-COOH C. C. sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là A. f) amoni axetat. H2NCH2COOH. dd NaOH.CH(NH2)COOH. H2N-CH2-CH2-COOH. e) anilin. Dung dịch FeCl3. C2H2. C2H5OH B. Cu. D. A.f C. g) axit glutamic. H3N+-CH2-COOHCl-. j. metyl axetat. H3N+-CH2-CH2-COOHCl-. 82. A. C2H5OH D. AMINO AXIT VÀ PROTEIN B.f D. C6H5-NO2. C2H5COOH.

C6H5 . +  → D. mỗi enzim chỉ xúc tác cho một sự chuyển hoá.  CH3I HNO2 CuO → → → 91. B. Khi làm thí nghiệm xong với anilin. Dung dịch Br2. dd NH3 C. CH3CHO. C2H5OH. dd NaCl 99. C.CH . C. CH3OH. C. Nhiệt độ nóng chảy của H2NCH2COOH > CH3(CH2)3NH2 > CH3CH2COOH. Phenolphtalein. CH3COONH4.CH2. Xenlulozơ. HCHO. Chất đó là A. anbumin. Fe +3RNH 2 + 3H 2  Fe(OH) 3 ↓ + 3RNH 3 . B. D. Peptit là những hợp chất được hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều phân tử α -amino axit. 2. đung dịch Br2. D. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa. dung dịch HNO3 đặc. 92. dd HCl B. B. C6H5NH2.CO .CH2.CO .CO . Cu(OH)2. Chọn phương án tốt nhất để phân biệt dung dịch các chất mất nhãn riêng biệt sau: CH3NH2. Dung dịch AgNO3/NH3. Cu(OH)2. C. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa. D. dung dịch Br2. đun nóng không tạo ra glucozơ. 90. (1 :1) t0 Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN. Nhận định nào sau đây chưa chính xác? A. RNH2 +H 2O ← RNH 3 +OH − .CH . C2H5OH. Saccarozơ. Các amin đều có khả năng nhận proton. có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit. 5. dung dịch I2.NH . → C. Tinh bột. Qùi tím. C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl . 96. D. A. X và Y lần lượt là → → → A. RNH 2 +HNO2  ROH + N 2 ↑ + H 2O . Amino axit là hợp chất tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất chậm. Protein là những polipeptit cao phân tử có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. Enzim là những chất hầu hết có bản chất protein. HCOOH. Cho dãy chuyển hoá sau: + NaOH + HCl + HCl + NaOH Glyxin  Z  X . B. dung dịch HNO3 đặc. C. B. AgNO3/NH3. có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học. C đều đúng. B. D. Hai chất Y và Z lần lượt là A. dung dịch Br2.NH . 93. Thủy phân hoàn toàn polipeptit sau thu được bao nhiêu amino axit? H2N . H2NCH2COOH. B.NH . ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa. Glyxin  T → Y . D. dung dịch HNO3 đặc. CH3OH. A. Số đipeptit tạo thành từ glyxin và alanin là 7 . 3. trước khi tráng lại bằng nước. Qùi tím. 3+ + O → B. Cho sơ đồ phản ứng: NH3  X  Y  Z . 97. HCHO. 98. Các amino axit là những chất rắn. B. Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? → A. Nhận định nào sau đây không đúng? A.COOH CH2COOH CH2. C. 4. C. D. nên rửa ống nghiệm bằng dung dịch A. glucozơ. glixerol? A. dd Ca(OH)2 D. B. 89. qùi tím. 95. dung dịch NaOH. Protit. dung dịch Br2. 94. C. D. Đều là ClH3NCH2COONa. qùy tím. Cả A. đặc biệt trong cơ thể sinh vật. AMINO AXIT VÀ PROTEIN D. Amino axit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực H3N+RCOO-. Bộ thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch mất nhãn sau: C2H5NH2.

Axit axetic phản ứng với NaOH. CnH2n-3NHCnH2n-4 103. Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất? A. D. Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần? (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A. Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa 1 vòng bezen) đơn chức bậc nhất? A.F. Anilin phản ứng với dung dịch HCl. 2. B. Phát biểu không đúng là A. 3. CH3-CHNH2-CH3 C. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2. (3). Dãy gồm các chất đều làm giấy qùi tím ẩm chuyển sang màu xanh là A. 112. (1). 101.E .F.Z . CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O 106. 110. (4). Axit glutamic (HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH) là chất có tính A. 114.Y . Z. D. C.Y . Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit? A. Metylamin. C. NaOH (4). C. 111. EZ. (5). B. AMINO AXIT VÀ PROTEIN A. CH3NH2 + H2O → CH3NH3+ + OHB.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN. natri hiđroxit. t0 được chất Z có khả năng tráng gương. Anilin không làm đổi màu quì tím. F.F. D. C. natri axetat. D. (4). B. Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? A. Khi thủy phân hoàn toàn một polipeptit ta thu được các amino axit X. EZY. Anilin có tính bazơ nên làm mất màu nước brom.Z . 5>4>2>1>3>6 D. (5). YF. H2NCH2COOCH(CH3)2. Anilin. Cho các chất sau: C6H5NH2 (1). Fe + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3+ D. (1). amoniac. lấy muối thu được cho tác dụng với CO2 lại thu được axit axetic. (4). X . CH3(CH2)4NO2. (2). Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái qua phải là 8 . C2H5NH2 (2). 100. Amin có tính bazơ vì trên nguyên tử N có đôi electron tự do nên có khả năng nhận proton. B. ZY. B. NH3 (5) Trật tự tăng dần tính bazơ (từ trái qua phải) là A. E. C. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl 3+ C. 108.Z . 4. D. CnH2n+1NH2 C. (5). alanin.Y . CH3-CH2NH2 B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH. Amoniclorua. bazơ. lấy muối thu được cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol. Glucozơ. 5>4>2>6>1>3 105. Cho hơi Y qua CuO. CnH2n-7NH2 B. D. X là chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. Trong phân tử anilin có ảnh hưởng qua lại giữa nhóm amino và gốc phenyl. Còn khi thuỷ phân từng phần thì thu được các đi. H2NCH2COOCH2CH2CH3. (2). Đimetylamin 104. 6>4>3>5>1>2 C. trung tính. X . Anilin. C6H5NH2 B. Nhận định nào sau đây không đúng? A. Xenlulozơ. Metylamin C. X . C. (4). C. Amoniac D. B. CH3-NCH3-CH2-CH3 102. amoniac.F . Công thức cấu tạo của X là A. (C2H5)2NH2 (3). D.và tripeptit XE. 1>3>5>4>2>6 B. B. (5). D. Trình tự các amino axit trong polipeptit trên là A. Amin nào dưới đây là amin bậc 2? A.Y . 109. 113. (3). amoniac. (1). Đun X với dung dịch NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ Y.E . 1. NH3 C. (3). Dung dịch nào dưới đây không làm quì tím đổi màu? A. Y. lấy kết tủa thu được tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. Anilin B. (3). D. CH3-NH-CH3 D. C6H5NHCnH2n+1 D.E . CH3CH2NH2 D. X . lưỡng tính. C. Protein. C. B.E. lấy muối thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. (2). B. metylamin. metylamin. CH3NHCH2CH3 107.Z . (2). H2NCH2CH2COOC2H5. natri hiđroxit. axit. (1).

Cho 9. Este. T. Cho các loại hợp chất: amino axit (X). 116. CH3OH/HCl. H2N-CH2-COOH B. chỉ có tính axit. Đốt cháy hoàn toàn 6.01 mol amino axit X phản ứng hết với 40ml dd HCl 0. 147 đvC 9 . Công thức phân tử của X là A. Cho 0. 117 đvC D. 115. C7H6N2O4 8. T. 1 B. C4H9NH2. 4 D. C. CH3-CH(NH2)-COOH D.+ H2O C.10 gam C. B. Axit cacboxylic. Phản ứng nào sau đây tương ứng với thí nghiệm này? A. Khoái löôïng keát tuûa laø A.2 gam một amin no đơn chức thì phải dùng 10. C6H5NH2. C.2M.3 gam anilin taùc duïng vôùi dung dòch brom. Cho 4. CH3NH2 C. 119.835g muối.5 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 1mol NaOH. C2H5NH2 B.25M tạo thành 1. CH3-CH2-COO-NH3-C2H5 + NaOH → CH3-CH2-COONa + C2H5NH2+ H2O 120. Dãy gồm các hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng với dung dịch HCl là A. X. CH3-CH2-COO-NH3CH3 + NaOH → CH3-CH2-COONa + CH3NH2. 103 đvC C. H2N-CH2-COOH B. B. → H CH 118. C4H9N 6. C3H9N D.08 lít O2(đktc). C4H7N2O4 C. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là. Z. thu ñöôïc m gam chaát keát tuûa maøu traéng. C. 33 gam C. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 1. C5H9NO4 B. H2N-(CH2)3-COOH 4. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch metyl amoni propionat. 1 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 1mol HCl 0. CH3COONH4 D. Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit. C8H5NO2 D. Z. C2H7N C. D. A có công thức phân tử A. X. C6H5NH2. CH3NH2. α − amino axit. D. C. T.65 gam B. C3H7NH2 D.khí N2 và 8.15 gam D. BÀI TẬP TOÁN TRẮC NGHIỆM 1. A có phân tử khối là A. D. 93 gam B. 3 C. D.115 gam muối khan. D. vừa có tính oxi hoá. Z. Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic → A. β − amino axit. A. chỉ có tính bazơ. 117. NH3. CH3-CH2-COONH4 + NaOH → CH3-CH2-COONa + NH3 + H2O B. B.1 gam H2O. 89 đvC B.2 gam khí CO2 . NH3. H2NCH2COOH + HCl  Cl − 3N + 2COOH . 3. 8. Y. 8. Khối lượng muối thu được là A. CH3NH2. CH3-COO-CH3NH2 + NaOH → CH3COONa + CH3NH2. 39 gam 7. 2 B. H2N-(CH2)2-COOH C. este của amino axit (T). Cho các phản ứng: H2NCH2COOH + NaOH  H2NCH2COONa +H2O .5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. NH3. C. Thực hiện phản ứng este hóa giữa amino axit X và ancol CH3OH thu được este Y có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3. NH3. H2N-CH2-CH2-COOH C. D.01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 0. C6H5NH2. Công thức cấu tạo của X là A. đơn chức X thu được 13. C3H7N B. chỉ cần cho phản ứng với A. B. H2N-CH2-CH2-CH2-COOH 5. Y. NaOH. CH3NH2. vừa có tính khử. HCl. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin no. AMINO AXIT VÀ PROTEIN A. 330 gam D. Từ hai amino axit là alanin và glixin có thể tạo thành bao nhiêu đipeptit? A. Y. NaOH và HCl. Y. 7. C6H5NH2. X. B.069. 0. có tính lưỡng tính. amin (Z). Công thức của amin là A. X có công thức cấu tạo là A.85 gam 2. 0.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN. muối amoni của axit cacboxylic (Y). CH3NH2.

H2O đã tạo ra.5 mol tác dụng vừa đủ với 1mol NaOH. 1.7% C.3g 12.5g D.1 mol amino axit A phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 2M.24 lít khí (đkc). C8H5NO2 10 . 0.87 g hỗn hợp anilin và phenol tác dụng vừa đủ với 20g dung dịch Brom 48%. 20. Cho 23. Hàm lượng nitơ trong amin đơn chức A là 19. 148. Biết 1 mol A tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl.61g B. anilin có khối lượng 23. 3. 60 D. 120 B. 9.6g.24 lít CO 2 (đkc) và 3. Công thức phân tử của A là A.3g. Hai amin có CTPT là A. 232.745 g C. 11.4g và 9. N. C2H5NO2 B.8g C. C4H7N2O4 C. thấy thoát ra 2. Cũng lượng hỗn hợp đó. C2H7N và C3H9N D.2g. AMINO AXIT VÀ PROTEIN 9.6g và 9. A có CTPT A. C2H7NO2 C.305 g D. phenol. 4. 80 17.4g. C3H7N D C4H11N 14.3g B.4g. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là A. A là hợp chất hữu cơ chứa C. 6. 40. Đốt cháy 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp nhau thu được 2. Một hỗn hợp gồm ancol etylic. 0. 4.3% và 66.3 gam. 186g B. O. Khối lượng anilin thu được khi khử 246g nitrobenzen ( hiệu suất H=80%) là A. 9.75. 9.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG 3: AMIN. hơi nước. A là một amino axit có khối lượng phân tử là 147.7% 11. CH5N và C2H7N B.6 g và 9. Biết thể tích CO2 = thể tích hơi nước và số mol O2 đã dùng bằng nữa tổng số mol CO2. C4H11N và C5H13N 13.5M. C4H7NO2 D. 24.5% và 75. 33. A có khối lượng mol phân tử là A. C4H9NO 10. Phần trăm về số mol của 2 axit lần lượt là A.5% và 59. Khối lượng kết tủa thu được là A. C5H9NO4 B.3g C.6 lít dung dịch NaOH 0. Mặt khác 18g A cũng phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl trên. 16. Đốt cháy A được hỗn hợp CO2.6g nước. C2H7N C.75g 15. A là A. N2 có tỉ khối so với hidro là 13. 4.5% C. CH5N B. Cho 1. 260. nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH thấy cần vừa đúng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Nếu cho hỗn hợp tác dụng với Na dư.17%.9g hỗn hợp gồm axit aminoaxetic và axit α-aminopropionic vào 0.3% và 79. H.1g và 8 g D. 6. 90 C. C3H9N và C4H11N C.5% B. 9. C5H25NO3 D.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->