Mẫu sô BM03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------GIẤY BIÊN NHẬN Tôi là:.............................................................................................. Địa chỉ:............................................................................................ Số chứng minh nhân dân:…………………………………………… Có nhận của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương Số tiền là: ........................................................................................ Bằng chữ:......................................................................................... Về việc:............................................................................................ ......................................................................................................... ......................................................................................................... Lãnh đạo Cục Phụ trách bộ phận Hà nội , ngày tháng năm 200 Người nhận ký tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------***-------GIẤY BIÊN NHẬN Tôi là:.............................................................................................. Địa chỉ:............................................................................................ Số chứng minh nhân dân:…………………………………………… Có nhận của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương Số tiền là: ........................................................................................ Bằng chữ:......................................................................................... Về việc:............................................................................................ ......................................................................................................... ......................................................................................................... Lãnh đạo Cục Phụ trách bộ phận Hà nội , ngày tháng năm 200 Người nhận ký tên