Đề 11: Câu 1: Trình bày nội dung phân tích và đánh giá đối thủ cạnh tranh(nhóm chiến

lược-Mục tiêu-Điểm mạnh,điểm yếu-Kiểu phản ứng) Từ đó phân tích và đánh giá 1 đối thủ cạnh tranh chính của công ty KD mà anh chị biết Câu 2: Nêu khái niệm và mục đích của kiểm tra đánh giá chiến lược,thiết lập sơ đồ quy trình và phân tích nội dung các bước trong quy trình đánh giá chiến lược của 1 công ty kinh doanh. Cho nhận xét thực trạng và các giải pháp cơ bản hoàn thiện hoạt động kiểm tra và đánh giá chiến lược của công ty kinh doanh Đề 1: Câu 1: Thiết lập mô hình các giai đoạn Quản trị chiến lược tổng quát và phân tích nội dung các hoạt động cơ bản trong giai đoạn Hoạch định chiến lược (Thiết lập chiến lược) của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng nêu các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạc định chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Câu 2: Nêu khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Trình bày quan hệ thực tiễn các giải pháp cơ bản triển khai chính sách marketing trong thực thi chiến lược của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Đề 2: Câu 1: Nêu khái niệm và vai trò của nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh của công ty kinh doanh? Phân tích các nội dung cơ bản của 1 bản tuyên bố nhiệm vụ kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai sứ mạng của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Câu 2: Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình và trình bày các ưu, nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh? Liên hệ thực tiễn sự vận hành cấu trúc tổ chức này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Cho nhận xét thực trạng phát triẻn cấu trúc tổ chức đáp ứng các yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết.Đề 3: Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại chiến lược tích hợp. điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét . Liên hệ thực tế vai trò của các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình 7S đến hiệu quả thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết? Đề 6: Câu 1: Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh? Dưới góc độ tiếp cận của QTCL.Porter? Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của công ty kinh doanh mà anh biết? Câu 2: Thiết lập và trình bày mô hình 7S của Mc. Đề 8: Câu 1: Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ. phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh? Câu 2: Ba đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. nhược điểm của loại hình cấu trúc này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Câu2 : Nêu khái niệm.Kensey trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết. đặc điểm và vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) và phân tích các ưu. Phân tích các điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh mà anh biết. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A. Đề 5 Câu 1: Nêu khái niệm và thiết lập mô hình cấu trúc chuỗi giá trị của M.

Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm. nhược điểm của loại cấu trúc này? Nhận xét thực tế của việc triển khai cấu trúc này của công ty bạn biết? Đề 12: Câu 1: Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh doanh. nội dung của nhóm chiến lược.dựa vào phân tích nội dung của nhóm chiến lược xác định đối thủ cạnh tranh chính của công ty .thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược cường độ. Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm. Đề 13 Câu 1 :Thiết lập mô hình Quản trị chiến lược tổng quát. Câu 2: Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của văn hóa Doanh Nghiệp.chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa..dịch vụ. Câu 2 : Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách tài chính trong thực thi chiến lược của công ty.chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa. Câu 2: Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi chiến lược của công ty.dịch vụ. Đề 11 Câu 1: Nêu khái niệm và vai trò của SMKD trong thực thi chiến lược? Phân tích nội dung bản tuyên bố SMKD của doanh nghiệp kinh doanh? Nhận xét thực tế về việc thực hiện SMKD của công ty mà bạn biết? Câu 2: Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm và nêu rõ ưu. Phân tích các đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược. Đề 16: Câu1: Trình bày khái niệm.

các bước hoạch định chiến lược.chính sách.mà bạn biết? Câu 2: Nêu khái niệm và bản chất của kiểm tra đánh giá chiến lược. Đề 25 Câu 1: Khái niệm chiến lược.nêu giải pháp phát huy năng lực cạnh tranh lõi của 1 công ty nào đó Bộ đề thi môn Quản Trị Chiến Lược Đề 1: Câu 1: Thiết lập mô hình các giai đoạn Quản trị chiến lược tổng quát và phân tích nội dung các hoạt động cơ bản trong giai đoạn Hoạch định chiến lược (Thiết lập chiến lược) của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng nêu các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạc định chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Câu 2: Nêu khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Trình bày quan hệ thực tiễn các giải pháp cơ bản triển khai chính sách marketing trong thực thi chiến lược của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Đề 2: Câu 1: Nêu khái niệm và vai trò của nhiệm vụ (sứ mạng) kinh doanh của công ty kinh doanh? Phân tích các nội dung cơ bản của 1 bản tuyên bố nhiệm vụ kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai sứ mạng của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? . Trình bày thực trạng và giải pháp của việc kiểm tra đánh giá chiến lược tại một công ty mà bạn biết.liên hệ thực tế công ty nào đó Câu 2: Hỏi về năng lực cạnh tranh lõi. Phân tích nội dung của khung đánh giá chiến lược. Đề 18: Câu 1: Khái niệm và vai trò của mục tiêu CL dài hạn? Phân tích các yêu cầu xác định mục tiêu CL dài hạn của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược của công ty mà bạn biết Câu 2: Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược? Phân tích các hoạt động cơ bản của giai đoạn "thực thi chiến lược" của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai thực thi chiến lược ở công ty KD mà bạn biết.các nhân tố xác định năng lực cạnh tranh lõi.

nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh? Liên hệ thực tiễn sự vận hành cấu trúc tổ chức này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh (chị) biết? Đề 3: Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại chiến lược tích hợp. đặc điểm và vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) và phân tích các ưu. Liên hệ thực tế vai trò của các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình 7S đến hiệu quả thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết? Đề 6: Câu 1: Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh? Dưới góc độ tiếp cận của QTCL. Đề 5 : Câu 1: Nêu khái niệm và thiết lập mô hình cấu trúc chuỗi giá trị của M. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A. phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh? Câu 2: Ba đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết.Kensey trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh.Câu 2: Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình và trình bày các ưu. nhược điểm của loại hình cấu trúc này trong thực thi chiến lược của công ty kinh doanh. Đề 7: . Cho nhận xét thực trạng phát triẻn cấu trúc tổ chức đáp ứng các yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh biết. Câu2 : Nêu khái niệm.Porter? Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của công ty kinh doanh mà anh biết? Câu 2: Thiết lập và trình bày mô hình 7S của Mc. Phân tích các điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược tích hợp của công ty kinh doanh mà anh biết.

từ đó xác lập năng lực cốt lõi của cty này . Phân tích các đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược.liên hệ thực tế trong 1 doanh nghiệp may mặc hoặc thương mại bán lẻ Câu 2 : phân tích mô hình quy trình đánh giá chiến lược của doanh nghiệp. Đề 9: Câu 1: Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh doanh. Câu 2: Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi chiến lược của công ty.Câu 1 : Nêu Khái niệm và vai trò các nguồn lực trong DN . 2 . cho nhận xét thực trạng mục tiêu và loại hình chiến lược kinh doanh . Câu 2: Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của văn hóa Doanh Nghiệp. thiết lập mô hình và trình bày các ưu nhược điểm của loại hình cấu trúc tổ chức theo đơn vị kinh doanh clc(SBU) . thiết lập mô hình chuỗi giá trịcuủa m.Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm.chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa. nhược điểm của loại cấu trúc này? Nhận xét thực tế của việc triển khai cấu trúc này của công ty bạn biết? .Liên hệ thực tế trong doanh nghiệp may mặc hoặc thương mại bán lẻ Đề 8: Câu 1: Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ. Đề 10 1 . điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược cường độ.. phân tích cấu trúc chuỗi giá trị của 1 cty kinh doanh xuất nhập khẩu hàng may mặc .dịch vụ.potter . từ đó nêu các giải pháp hoàn thiện cấu trúc tổ chức bộ phận trong thực thi clc cạnh tranh khác biệt hóa của 1 cty xuất nhập khẩu . Phân loại các nguồn lực của DN. Đề 11 Câu 1: Nêu khái niệm và vai trò của SMKD trong thực thi chiến lược? Phân tích nội dung bản tuyên bố SMKD của doanh nghiệp kinh doanh? Nhận xét thực tế về việc thực hiện SMKD của công ty mà bạn biết? Câu 2: Nêu vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược? Thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức bộ phận theo sản phẩm và nêu rõ ưu.

chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa. Đề 19. Trình bày thực trạng và giải pháp của việc kiểm tra đánh giá chiến lược tại một công ty mà bạn biết. nêu các giải pháp cơ bản của chính sách marketing tại 1 DN cụ thể mà a (chị) biết Đề 16: Câu1: Trình bày khái niệm.Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm. Phân tích các đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược.dịch vụ. ĐỀ 14: Câu 1: Nêu nội dung xây dựng mô thức EFAS và thiết lập mô thức EFAS. nêu các thời cơ của mô thức EFAS tại 1 DN nào đó.Chandler. câu 1: phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược theo mô theo quan điểm của A.. thiết lập mô hình cấu trúc tổ chức theo ma trận trình bày ưu nhược điểm có liên hệ thực tế với một công ty kinh doanh .dịch vụ. Câu 2: Trình bày khái niệm và vai trò chính sách bộ phận. Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm.chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa. nội dung của nhóm chiến lược. Đề 18: Câu 1: Khái niệm và vai trò của mục tiêu CL dài hạn? Phân tích các yêu cầu xác định mục tiêu CL dài hạn của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược của công ty mà bạn biết Câu 2: Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược? Phân tích các hoạt động cơ bản của giai đoạn "thực thi chiến lược" của công ty kinh doanh? Cho nhận xét thực trạng triển khai thực thi chiến lược ở công ty KD mà bạn biết.dựa vào phân tích nội dung của nhóm chiến lược xác định đối thủ cạnh tranh chính của công ty mà bạn biết? Câu 2: Nêu khái niệm và bản chất của kiểm tra đánh giá chiến lược. Phân tích nội dung của khung đánh giá chiến lược.Đề 12: Câu 1: Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh doanh. Câu 2 : Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách tài chính trong thực thi chiến lược của công ty. Câu 2: Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của văn hóa Doanh Nghiệp. Đề 13 Câu 1 :Thiết lập mô hình Quản trị chiến lược tổng quát.

Câu 2: Hỏi về năng lực cạnh tranh lõi. 2. Đề 11: tìm thêm 1.chính sách.Nêu khái niêm.Trình bày nội dung phân tích và đánh giá đối thủ cạnh tranh(nhóm chiến lược-mục tiêu-điểm mạnh.các bước hoạch định chiến lược. .sử dụng cấu trúc tổ chức này.mục đích của đánh giá chiến lược?Thiết lập sơ đồ quy trinh kiểm tra và đánh giá chiến lược?Phân tích nội dung các bước kiểm tra và đánh giá chiến lựoc?Thực trạng và các giải pháp cơ bản để hoàn thiện quá trình kiểm tra và đánh giá chiến lược của 1 công ty mà anh chị biết.liên hệ thực tế công ty nào đó. câu 2:đặc điểm của ngành trong giai đoạn mới xuất hiện và đang tăng trưởng có liên hệ thực tế.điẻm yếu-kiểu phản ứng).Phân tích và đánh giá 1 đối thủ cạnh tranh của 1 công ty mà anh chị biết. định hướng một số chiến lược cho một công ty kinh doanh mà bạn biết trong ngành trong giai đoạn này Đề 25 Câu 1: Khái niệm chiến lược.nêu giải pháp phát huy năng lực cạnh tranh lõi của 1 công ty nào đó.các nhân tố xác định năng lực cạnh tranh lõi.

Quan điểm tiếp cận và mục tiêu quản trị logistics kinh doanh hiện đại? Những khó khăn và thuận lợi trong triển khai hoạt động logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? ·Quan điểm tiếp cận 1 ·Mục tiêu 2 ·Khó khăn 1 ·Thuận lợi 1 5. vai trò và phân loại các hoạt động logistics? Liên hệ thực tế sự phát triển các lĩnh vực logistics trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam? ·Khái niệm.5 ·Ví dụ 1.Khái niệm. 1.Mô tả quá trình quản trị logistics tại doanh nghiệp? Phân tích nội dung các hoạt động logistics và sự đóng góp của các hoạt động này vào các lợi ích gia tăng của doanh nghiệp ? . bản chất của logistics? tầm quan trọng của hoạt động logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? cho ví dụ minh họa? ·Khái niệm.5 2. 2 ·Tầm quan trọng.Các nhân tố cơ bản quyết ảnh hưởng đến sự ra đời của ngành logistics hiện đại ? Liên hệ với thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay và đưa ra những nhận định của anh (chị) về tương lai của ngành logistics Việt Nam ? ·Các nhân tố cơ bản 3 ·Liên hệ 1 ·Nhận định 1 3. vai trò 2 · Phân loại 2 · Liên hệ 1 4.Tính tất yếu khách quan của ngành logistics trong giai đoạn hội nhập hiện nay ở nước ta? Nhận thức của anh. bản chất.Khái niệm.NGÂN HÀNG ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐIỂM MÔN HỌC QUẢN TRỊ LOGISTICS KINH DOANH Bộ môn logistics kinh doanh ( của khóa trước ) Câu hỏi Đáp án điểm 1. chị về tương lai của ngành logistics kinh doanh toàn cầu? ·Tính TYKQ 3 ·Nhận thức tương lai 2 6.

5 9.Các chi phí logistics cơ bản tại doanh nghiệp ? cho biết mối quan hệ giữa các loại chi phí này? Làm thế nào để giảm tổng chi phí logistics ? Các chi phí logistics 1.·Mô tả quá trình 1 ·Phân tích nội dung 3 ·Sự đóng góp 1 7.5 Mối quan hệ 2 Giải pháp 1.5 ·Sự khác biệt 1.5 ·Ví dụ minh họa 1.0 12.Phân tích tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp? Mối quan hệ của dịch vụ khách hàng với quá trình thực hiện đơn hàng? từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dich vụ khách hàng? ·Tầm quan trọng 1 ·Mối quan hệ 2 ·Giải pháp 2 11.Bản chất và vai trò của dịch vụ khách hàng của logistics ? Liên hệ vai trò và tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? ·Bản chất 1 ·Vai trò 3 ·Liên hệ 1 10.Phân tích các bước trong một chu kỳ đơn hàng đầy đủ? Cho biết các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian của chu kỳ thực hiện đơn hàng? Từ đó đưa ra các biện pháp cần thiết để rút ngắn khoảng thời gian này tại các doanh nghiệp .5 8. nội dung 2.5 Tầm quan trọng 1.Khái niệm và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng ? Cho biết vai trò của dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp ? Khái niệm 1 Nhân tố cấu thành 2.Khái niệm và các bước của một chu kỳ đáp ứng đơn hàng tại doanh nghiệp ? Cho biết sự khác biệt của hoạt động này giữa hai nhóm khách hàng là cá nhân và tổ chức? Lấy ví dụ minh họa? ·Khái niệm.

vận chuyển là tiền đề của các tổ chưc logistics trong tương lai? ·Vị trí.5 ·Giải pháp 2.5 ·Nhân tố ảnh hưởng 1.Phân tích đặc trưng về tốc độ.0 ·Biện pháp 1.0 15.trong điều kiện hiện nay? ·Phân tích các bước 2.0 14.0 ·Mối quan hệ 2.Vị trí và tầm quan trọng của vận chuyển ? Mối quan hệ giữa giao nhận và vận chuyển? Vì sao nói các tổ chức giao nhận . tính linh hoạt và khả năng bảo quản hàng hóa chuyên chở của các loại hình phương tiện vận tải phổ biến? So sánh với thực trạng các loại hình phương tiện vận tải ở Việt Nam hiện nay? ·Tốc độ 1. tầm quan trọng 2.Phân tích các nhân tố tác động đến chi phí vận tải ? từ đó hãy đưa ra các giải pháp nhằm hợp lý hóa chi phí trong quản trị vận chuyển tại doanh nghiệp?Lấy ví dụ minh họa? ·Nhân tố tác động 2.0 17.Trình bày các phương thức tổ chức vận chuyển ? Cho biết các căn cứ chủ yếu để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển? Liên hệ thực tế công tác này tại các doanh nghiệp Việt Nam ? ·Phương thức tổ chức 2.5 ·Căn cứ chọn 1.0 ·Chi phí 1.5 ·Liên hệ 1.Nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của vận chuyển? Vận dụng các đặc trưng này trong quản trị vận chuyển? Cho biết những ưu thế và và hạn chế của ngành vận tải Việt Nam hiện nay? ·Khái niệm 0. chi phí.5 13.5 16.0 ·Vận dụng 1.0 ·Tính linh hoạt 1.5 ·Ưu thế.5 ·Đặc trưng 2.0 ·Khả năng bảo quản 1.hạn chế 1.0 .0 ·Ví dụ 0.0 ·Vì sao nói 1.0 ·So sánh 1.

0 23.0 ·Hạn chế 1.0 22.0 20.0 .0 ·Liên hệ 1.Đ căn bản 0. dự trữ và tồn kho? Trong những hoạt động này đâu là những hoạt động căn bản? Vì sao? Lấy ví dụ chứng minh điều này trong thực tế? ·Mối quan hệ 2.0 ·Mô hình EOQ 3.Đặc điểm của các loại hình dự trữ xét theo vị trí trên dây chuyền cung ứng? Nhân xét về quy mô và tính chất của các loại dự trữ này trong các chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng tại Việt Nam hiên nay? ·Đặc điểm 3.5 ·Ví dụ 1. chinh sách và kế hoạch hóa vốn dự trữ? Láy ví dụ minh họa? ·Quy tắc 2.Mối quan hệ giữa mua hàng.Nêu khái niệm và các nguyên nhân cơ bản hình thành dự trữ tại doanh nghiệp? Liên hệ thực tế tình hình dự trữ tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại ở nước ta hiện nay? ·Khái niệm 0.5 21.5 ·Ứng dụng kết quả 1.0 ·Nội dung 1.Các loại chi phí cơ bản trong quản trị dự trữ? Trình bày mô hình xác đinh quy mô lô hàng tối ưu EOQ và những hạn chế trong sử dụng mô hình này trong thực tế? ·Các chi phí 1.5 ·Vì sao 1.5 19.Nêu quy tắc phân loại hàng hóa dư trữ ABC? Trình bày các ứng dụng kết quả phân loại này trong xác đinh mục tiêu.5 ·Bản chất 1.Phân loại dự trữ theo nguyên nhân hình thành ? Từ đó chỉ rõ bản chất và nội dung của quản trị dự trữ tại doanh nghiệp? ·Phân loại 2.18.5 ·Nguyên nhân 3.0 ·H.0 ·Nhân xét 2.

vai trò 2.5 ·Trong điều kiện nào 1.·Ví dụ 1. Khái niệm và các chức năng chủ yếu của nhà kho trong hệ thống logistics ? Liên hệ thực tế vai trò của nhà kho hiện nay tại các doanh nghiệp? ·Khái niệm 1.Khái niệm và vai trò của hệ thống kho bãi tại doanh nghiệp? Một doanh nghiệp có nhất thiết phải xây dựng hệ thống kho bãi của mình hay không? Trong những điều kiện nào thì nên xây dựng hệ thống này? cho ví dụ minh họa? ·Khái niệm. Vai trò và các mục tiêu của mua hàng? Liên hệ thực tế về mối quan hệ giữa nhà cung cấp và các doanh nghiệp thương mại bán lẻ ở Việt Nam hiện nay? ·Vai trò 1.0 ·Có cần sở hữu 0.0 26.5 ·Liên hệ thực tế 2.0 25.0 28.0 ·Chỉ tiêu lựa chọn 2.5 ·Xu hướng 1.0 ·Liên hệ 1.Các nội dung cơ bản của mua hàng? Cho biết quy trình đánh giá nhà cung cấp và các chỉ tiêu cơ bản để lựa chọn nhà cung cấp? ·Nội dung 1.5 24.0 29.Vai trò của hệ thống kho hàng trong nền kinh tế và tại doanh nghiệp? Thực trạng của hệ thống kho hàng ở Việt-Nam hiện nay? Xu hướng phát triển của hệ thống này trong hội nhập và mở cửa? ·Vai trò 2.5 ·Ví dụ minh họa? 1.5 ·Mục tiêu 1.0 ·Thực trạng 1.0 ·Quy trình 2.0 ·Các chức năng 3.5 27. Các chức năng nhà kho trong khu vực sản xuất ? cho biết mối quan hệ của .

0 30. cấu trúc 2.Nêu khái niệm. dịch vụ khách hàng và tổng chi phí logistics ? Cho ví dụ minh họa? ·Các chức năng 2.0 ·Minh họa 0. vẽ mô hình và phân tích nội dung hệ thống thông tin .Khái niệm và cấu trúc hệ thống thông tin logistics ? Cho biết vai trò của quản lý thông tin trong các chu kỳ đơn hàng? Liên hệ thực tế về sự phát triển của hệ thống này tại các doanh nghiệp việt Nam? ·Khái niệm.0 33.5 ·Vai trò 1.5 ·Tác dụng 1.5 ·Liên hệ 1.5 ·Ví dụ 1.0 34.Hệ thống thông tin logistics đóng góp như thế nào vào mục tiêu quản trị logistics ? Phân tích tiềm năng phát triển hệ thống thông tin logistics tại doanh nghiệp Việt Nam? ·Sự đóng góp 2.Đặc điểm của các phương thức trao đổi thông tin trong thực hiện đơn hàng? Tác dụng của máy tính điện tử trong quản trị thông tin logistics ? Lấy ví dụ minh họa? ·Đặc điểm 2.Nêu các quyết định cơ bản của nghiệp vụ kho? Trình bày nội dung bố trí không gian kho? Liên hẹ việc sử dụng nhà kho chứa hàng hiện nay tại các doanh nghiệp ? ·Các quyết định 2.kho với sản xuất.5 35.0 31.5 ·Sử dụng kho 1.0 32. vận tải.0 ·Ví dụ 1.0 ·Liên hệ 1.0 ·Mối quan hệ 2.5 ·Tiềm năng phát triển 2.5 ·Thực trạng 2.0 ·Bố trí không gian 2.Nêu các phương án sử dụng nhà kho cơ bản? trình bày phương án sử dụng kho công cộng? Thực trạng nhà kho công công hiện nay ở nước ta? ·Các phương án 1.

vai trò của kiểm soát logistics ? nêu các mô hình kiểm soát logistics tại doanh nghiệp? Trình bày hệ thống kiểm soát đóng? (mở.0 ·hệ thống đóng 1.0 37.0 39.0 ·Tầm quan trọng 2.Quá trình phát triển của tổ chức logistics tại doanh nghiệp ? Cho nhận xét về sự tương thích giữa các mô hình tổ chức logistics và các giai đoạn tiến hóa của logistics kinh doanh? Thực trạng về cơ cấu bộ phận logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? ·Quá trình phát triển 2.5 36.0 ·Sự tương thích 2.Vẽ sơ đồ mô tả các dòng liên kết trong hệ thống thông tin logistics? Từ đó chỉ ra vai trò và tầm quan trọng của hệ thống này tại các doanh nghiệp hiện nay? ·Sơ đồ liên kết 2.logistics tại doanh nghiệp? Đánh giá về khả năng ứng dụng của khoa học và công nghệ vào hệ thống thông tin logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? ·Khái niệm.5 ·Khả năng ứng dụng 1.0 . mô hình 2.5 ·Vai trò 1.5 ·nêu các mô hình 1.Vai trò và tầm quan trọng của việc thiết lập tổ chức logistics ? Liên hệ thực tế vai trò của tổ chức logistics ở các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? ·Vai trò 2.Khái niệm. biến dang) ·Khái niệm.0 38.Đặc điểm của các mô hình kiểm soát logistics ? Cho biết một số chỉ tiêu căn bản sử dụng trong kiểm soát logistics ? Đâu là những chỉ tiêu thông dụng nhất ở các doanh nghiệp hiện nay? ·Đặc điểm 2.0 ·Thực trạng 1.0 · Liên hệ thực tế 1. vai trò 2.5 ·Tầm quan trọng 1.0 ·PTnội dung 1.5 40.

0 .·Chỉ tiêu căn bản 2. 0 ·Chỉ tiêu thông dụng 1.