Dạng 1. Viết phương trình elip Bài 1.

Viết phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau: 1/ Độ dài trục lớn 10 và tiêu cự 8 2/ Tiêu cự 6 và tâm sai e=3/5 3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 16 và độ dài trục lớn 8 4/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 32, tâm sai là ½ Bài 2. Viết phương trình elip có tâm đối xứng O, hai trục đối xứng Ox, Oy, các tiêu điểm nằm trên trục tung và 1/ Độ dài trục lớn là 10 và tiêu cự 8 2/ Độ dài trục nhỏ là 16 và tâm sai e=3/5 3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn 32/3 và tâm sai e=3/4 Bài 3. Xác định các độ dài các trục, tiêu điểm, tâm sai và đường chuẩn của các elip có phương trình: 1/
x2 y2 + =1 16 9

2/ 9x2 +4y2 =25

3/ 9x2 +4y2=1

 x = 3 c ot s Bài 4. Viết phương trình chính tắc của elip có phương trình   y = 2 s i tn
Bài 5(K.A2008) Viết phương trình chính tắc elip biết tâm sai = chữ nhật cơ sở có chu vi =20 Dạng 2. Hình tính elip Bài 1.Cho elip có phương trình x2+4y2=4 1/ Tìm tạo độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm và tâm sai elip
5 /3,

hình

1

Tính độ dài MN Bài 2. cắt elip tại hai điểm M. B. Tính độ dài đoạn thẳng AB Bài 4. F2 là các tiêu điểm của elip Bài 5. B sao cho I là trung điểm AB 2 y+2=0. Tìm tọa độ điểm A trên elip sao cho tam giác 2 . trong đó F1. N. Viết phương trình đường thẳng đi qua I biết rằng đường thẳng đó cắt elip tại hai điểm A. cắt elip tại hai điểm A. Cho elip x2/8 + y2/4 = 1 và đường thẳng d: xABC có diện tích lớn nhất.2). Tìm trên elip x2/a2 + y2/b2 =1 điểm M sao cho MF1=2MF2. Bài 3. B. Cho elip x2/16 + y2/9=1 và điểm I(1. Qua tiêu điểm của elip x2/a2 + y2/b2 =1 vẽ đường thẳng vuông góc với trục Ox.2/Một đường thẳng d đi qua một tiêu điểm của elip và song song với Oy. Đường thăng d cắt elip tại hai điểm A.