Dạng 1. Viết phương trình elip Bài 1.

Viết phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau: 1/ Độ dài trục lớn 10 và tiêu cự 8 2/ Tiêu cự 6 và tâm sai e=3/5 3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 16 và độ dài trục lớn 8 4/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 32, tâm sai là ½ Bài 2. Viết phương trình elip có tâm đối xứng O, hai trục đối xứng Ox, Oy, các tiêu điểm nằm trên trục tung và 1/ Độ dài trục lớn là 10 và tiêu cự 8 2/ Độ dài trục nhỏ là 16 và tâm sai e=3/5 3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn 32/3 và tâm sai e=3/4 Bài 3. Xác định các độ dài các trục, tiêu điểm, tâm sai và đường chuẩn của các elip có phương trình: 1/
x2 y2 + =1 16 9

2/ 9x2 +4y2 =25

3/ 9x2 +4y2=1

 x = 3 c ot s Bài 4. Viết phương trình chính tắc của elip có phương trình   y = 2 s i tn
Bài 5(K.A2008) Viết phương trình chính tắc elip biết tâm sai = chữ nhật cơ sở có chu vi =20 Dạng 2. Hình tính elip Bài 1.Cho elip có phương trình x2+4y2=4 1/ Tìm tạo độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm và tâm sai elip
5 /3,

hình

1

Đường thăng d cắt elip tại hai điểm A.2/Một đường thẳng d đi qua một tiêu điểm của elip và song song với Oy. cắt elip tại hai điểm M. Cho elip x2/8 + y2/4 = 1 và đường thẳng d: xABC có diện tích lớn nhất. Cho elip x2/16 + y2/9=1 và điểm I(1.2). Qua tiêu điểm của elip x2/a2 + y2/b2 =1 vẽ đường thẳng vuông góc với trục Ox. N. B sao cho I là trung điểm AB 2 y+2=0. B. B. trong đó F1. cắt elip tại hai điểm A. Tính độ dài MN Bài 2. F2 là các tiêu điểm của elip Bài 5. Tính độ dài đoạn thẳng AB Bài 4. Tìm trên elip x2/a2 + y2/b2 =1 điểm M sao cho MF1=2MF2. Tìm tọa độ điểm A trên elip sao cho tam giác 2 . Viết phương trình đường thẳng đi qua I biết rằng đường thẳng đó cắt elip tại hai điểm A. Bài 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful