P. 1
Paracetamol (1)

Paracetamol (1)

|Views: 243|Likes:
Được xuất bản bởiTrương Bảo Toàn

More info:

Published by: Trương Bảo Toàn on Dec 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

't

BAo cAo KET QuA NGHI~N cUU

f}~

TAl CAP BO

Ten de tal: NGHIEN cmr UNG DUNG PHUONG PHAp sAc KY LONG HI~U NANG CAO (HPLC) VA DO QUANG PHO UV-VIS DE DINH TINH VA DINH LUONG CAC HOAT CHAT TRONG . MQT s6 THUOC CO'Ttr2 DEN 5 THANH PHAN
, '. ,; if/'

Chii nhlem de Uti:

T.S. THAI nUY THIN

,

,

Co quan chu trl: TRUONG DAI HOC nuoc
I• •

HA NOI

Co quan ph6i hop chinh: VIEN KlEM NGHIEM THUDe BO Y Tt . . .

BAO CAO TONG KET DE TAl NGHIEN COO KHOA HOC CAP BO . .
Co quan quan

"

"

K

K

,,',

,..."

Iy d~ Uti: DO Y Tt

CO'quan chiI tra d~ tal: TRUONG I>.;.I HOC DUQC HA N(n

NGHIEN ccu UNG DUNG PHUONG PHAp sAc KY LONG N HI~U NANG CAO (HPLC) VA DO QUANG PHO UV-VIS DE DINH TiNH VA DINH LUONG cAc HOAT CHAT TRONG . MOT s6 THU6c CO·Ttr2 DEN 5 THANH PHAN
A..... ., ~

Ten d~ tal:

ChiI nhiem de tal: Thai Duy Thin Danh sach nhUng nguOi thl}'c hi~n chinh:

1. PGS-TS Thai Phan Quynh Nhu 2. NCS-DS Trdn vt« Hung 3. ThS Nguyin TUUngVy 4. ThS vs sn n« 5. ThS Nguyen Tudn Anh, 6. DS CKI Hoang Vein DUe.

ThOi gian thuc hien de mi: Tit thang 1-2003 den thang 12 -2005. Tdng kinh phi dll(_1c duyet: 190.000,000d. T6ng kinh phi dll(_1c Ap: 190.000.000d. c

MUCLUC . NQidung Phin A. TOM TAT cAc KET

.
Trang 1
1 2 2 3

QuA NOI B~T CUA DE TAL 1. K€t qua n6i b?t cua d~ ali.

2. Ap dung vao thirc ti~n xa h9i. 3. Danh gia tlnrc hien de tai d6i chi€u voi de cuong nghien ciru da dtroc phe duyet. 4. Cac

y kien

de xuat.

Phin B. N(n DUNG BAo cAo CHI TIET. 1. D~t vAn d~. 2. Tang quan d~ tai,
2.1. Tinh hinh nghien ciru trong va ngoai mroc. 2.2. T6ng quan

4 4 6
6 6 18 18 18 19 22 23

v8 cac plnrong

phap phan tich.

3. DAi ttrC}'llg phirong phap nghien cuu. va 3.1. Thi€t k€ nghien ciru, 3.2. Chon mftu, ca mdu va d6i nrong nghien ciru. 3.3. Phuong phap nghien ciru. 3.4. Phuong phap xu

Iy s6li~u.

4. KSt qua nghien ciru. 4.1. Dinh tinh va dinh hrong paracetamol, bromhexin hydroc1orid, pseudoephedrin hydroclorid, clorpheniramin maleat va cafein bang phtrong phap HPLC. cs« tri: PGS-TS Thai Phan Quynh Nhu. 4.2. Dinh hrong d6ng thai paracetamol (PA) va acid mefenamic (AM) trong vien nen bao phim Pamesic bang phuong phap HPLC.

23

en: tri: TS. Thai Duy

Thin.

27

4.3. Nghien ciru dinh hrong ddng thai paracetamol (PA) va cafein (CA) trong thu6c da thanh phfuJ bang HPLC. Chil tri: TS. Thai Duy Thin. 4.4. Nghien ciru dinh hrong d6ng thai paracetamol (PA) va ibuprofen (IB) trong thuoc da thanh phan. Chi: tri: TS. Thai Duy Thin. 4.5. Dinh hrong d6ng thai paracetamol CPA) va quinin sulfat (QS) trong vien bao Antigrip F bang phuong phap HPLC. ci« tri: TS. Thai Duy Thin 35 31

38

TS Thai Phan Quynh Nhu. Dinh hrong d6ng thai paracetamol mefenamic trong vien nen Pamesic bing do quang ph6 MeA. Dinh IUQ11g d6ng thai paracetamol va ibuprofen trong vien nen bang phirong phap toan ph6. Thai Duy Thin.9. 58 va acid 69 79 85 4. 8. Dinh IUQ11g Ang thai paracetamol va quinin sulfat trong vien nen d Antigrip F bing phuong phap phan tich da cAutir (MCA).7. Tai li~u tham khao. ChiLtri: TS. Ti€u de tai 10. 4. 4.4.8. 4. cs« tri: TS. 87 . Thai Duy Thin. 46 52 cs« tri: NCS-DS Trim n« Hung. ephedrin hydrochlorid va 41 phenobarbital trong thuoc h6n h<JPtri hen suy€n bang phirong phap s~c Icy long hieu nang cao. Chu tri: PGS. o« tri: NCS-DS r-s« vi« Hung. Dinh lUQ11gd6ng thai paracetamol.10. Dinh hrong dong thoi theophylin. 7. clorpheniramin maleat va phenylpropanolamin hydroc1orid b~ng phuong phap HPLC. Phl} lue.6.

.. >- TOM TAT CAC KET QUA NOI B~T CUA BE TAl ? X _ ? ~. irng dung hai phuong phap phan tich cong C1. kit ..... . mo hinh qui trinh phan tich dinh tinh va dinh luong n6i chung d6i voi cac hoat chAt trong mQt cong tlnrc thuoc ph6i hop sir dung hai phirong phap tren .. Da khao sat tren 4 cong tlnrc thu6c c6 hai thanh phfut ph6i hQ'P. n6i b(it .Ch i Minh..__ . (rng dung thanh ceng phirong phap. --_ .:._____________________ Phdn A.__ cua _ . Da xay dung diroc 10 qui trinh phan tich dinh tinh va dinh hrong cac hoat chAt trong 7 cong thirc thu6c ph6i hQ'Pph6 bi~n tren thi tnrong. thfun dinh la co gia tri khoa hoc va y nghia tlurc ti€n..... d6 la phirong phap HPLC va phirong phap Quang ph6 tir ngoai phan tich da cAu tir MCA...:.1- . ki~m clnrng va ban lu~ v€ phirong phap lien quan toi cac nQi dung c6 trong de tii cua chung toi. K~t qui n6i b. Chung toi da khai thac. ... •:. --. tap chi diroc hoc . Dong gop mUi cila iI2 ta. Tom tiit cae .. c. Kit qua C(l thi . . b. Xay dung duoc phuong phap.. GUO .l anh... Dang ti~p tuc nghien ctru. . •:. Trong d6 c6 7 qui trinh sir dung plnrong phap HPLC va 3 qui trinh sir dung phirong phap quang ph6 tir ngoai pharr tich da cAu ttl MCA . nhb trao d6i thong tin. Cac nghien CUutren d€u da duQ'Ccac chuyen gia v€ ki~m nghiem kiem tra. danh gia tren mQt s6 cong thirc thuoc ph6i hep khac.. va tham gia bao cao trong cac hQi nghi v€ diroc n6i rieng va hoa hoc n6i chung (xem phfut phu luc)....-- PHAN A.. da diroc cong b6 tren cac tap chi chuyen nganh nhu tap chi kiem nghiem thuoc. ---... HQi nghi hoa hoc A Au 0 Ha NQi 10/2003.. HQi nghi direc Dong dirong IV 1112005 0 Thanh ph6 He. Tham gia 3 hQi nghi khoa hoc qu6c t~: HQi nghi diroc Dong dirong III 5/2003 0 Thai Lan. •:. 1.. sre dung thu~t toan th6ng ke trong viec danh gia cac k~t qua phan tich . .__ oJ tai .t ella d@tii a. hien m dai vito viec kiem nghiem cac thu6c c6 nhieu han mQt thanh phfut hoat chAt.__ _. d~c bi~t la cac thuoc c6 nhieu hon 5 thanh phfut boat chAt.:.. •:.7-.2 cong tlnrc thuoc co ba thanh phfut ph6i hQ'Pva 1 cong tlnrc thuoc c6 nam thanh phfut ph6i hQ'P . . qui trinh phan tich da xay dung vao viec kiem nghiem mQt s6 cong thirc thu6c c6 til 2 toi 5 thanh phfut hoat chAt.. nhieu hon mQt cong thirc so voi du ki~n trong d€ cuong nghien ciru. vi nghien CMU khoa hfJc 12 cong trinh khoa hoc co lien quan da dircc cong b6.--_ -.

•:. con thuc hi~n them diroc 1 cong tlnrc so voi dS cuong. diroc vi~n kiem nghiem va m{>ts6 trung tam kiem nghiem img dung de kiem tra chdt hrong cac thuAc da thanh phfut dang hru hanh tren thi tnrong. Htrong a noi cong tac (vien kiem nghiem thuoc. 3. ThVChifn cdc mflc tiiu nghien cu-u Da hoan thanh ddy dU theo muc tieu va cac nQi dung nghien ctru dllQ'ChQi dang khoa hoc cua be>phe duyet.?c sir dpng kinh phi Da sir dung kinh phi dung muc dich. trung tam ki~m nghiem cac tinh. dan nhieu sinh vien tham gia thuc nghiem khoa hoc phuc vu cho dS tAi co k~t qua. b. 2. gop phfut nang cao trlnh dQ va kinh nghiem chuyen mon cho cac can bQ. Kit qua l(lo ra so v6i dfl"kiln cua ban td cumrg Cac k~t qua thu diroc hoan toan phil hop voi du kien. Cac chi tieu khoa hoc dB ra trong dS cuong duoc ton trong va thirc hien ddy duo c._?~4'!_:1~ t!. Gop phfut dao tao diroc 2 thac _ sy duoc hoc va mQt diroc sy chuyen khoa cdp 1. MQt s6 chirong trinh diroc nghien cuu la de ap dung lam tieu chuan cho cac co so. Banh gia v. MQt s6 sinh vien sau khi t6t nghiep da phat huy t6t chuyen mon thanh) . .. hieu qua. Ap dung vao thjre tiin sin xuAt va dM sang xi h{)i K~t qua nghien CUu cua chung toi Iii co tinh kha thi va c6 y nghia thuc ti6n.2- . chi tiBn dS tai theo dung qui dinh. D~ tai da t~p hop va huy dQng duQ'c mQt sA hrong 1611 can bQ tre cua tnrong D~ hoc diroc Ha nQi~Vien kiem nghiem thu6c va mQt s6 Trung tam kiem nghiem dia phirong tham gia. •:. C6 12 sinh vien lam cong trinh t5t nghiep phuc vu cho nQi dung d~ tai. 1 sinh vien tham gia bao cao hQi nghi diroc dong duong. d. tu« d{j hodn thdnh DS tai hoan thanh dung ti~n dQvS thoi gian dang kY. phong kiem nghiem xi nghiep. trong d6 co 3 nh6m sinh vien tham gia bao cao tai hQi nghi khoa hoc tu6i tre cua tnrong. MQt s5 chirong trinh dang diroc cac co so tham khao d~ xay dung tieu chuan cho san phAro cua minh. •:. Dauh gia thVC hifn di tai dai chi@u v6i di CVO'Dgughien ctiu di dtrqc phe duyft a.'!!_~4~ _! _~~~_M~ _1)_4!_k(iL~~q_~~_!!!~ _q_~!! d: Dong gop dao t(lo can b{j cho nganh .:.

TiSp tuc nghien ciru.!!_ ~4~ ~UIl!~_1}_4!_!!_ti_~ ~q_~~_!?!~ _ £~~_ £ . Chung t6i se tiep tuc nghien ci'ru d~ hoan chinh va rna rQng hem trong nhtrng d€ tai khac. irng d1J11g nhieu hem trong thuc ti~n d~ co co sa d~ nghi dua rnQt s6 chuyen luan thu6c da thanh phftn vao duoc diSn Viet Nam trong xudt ban too. jrng dung hai phuemg phap dAxay dung cho nhi€u cong thirc Ian thuoc da thanh phAn khac. Cae y kiin d~ xuit . •:.:. qui trinh va k~t qua thu duoc. RAt rnong ducc S1. the -3- . 4. •:._q_. Ti~p tuc rna rQng kSt qua nghien CUu cho mot s6 thuoc co nhieu thanh phful hoat chdt hem._r~1J_4~r.l' quan tam cua BQ Y t~ va cac co quan de d€ tai co duoc ap dung rQng rai hem va rna rQng cho nhi€u san phAro khac. d~c biet la plnrong phap quang ph6 ill ngoai phan tich da cAu ill MCA. tiSp we danh gia cac phirong phap.

thu6c da thanh phfm thirong duqc ph6i hop cac hoat chAt trong cung m{>t nhom thuec nhir: cac khang sinh.. Trong s6 do. NQI DUNG BAO CAO cm TIET KET QUA NGmEN 2. Noi chung. cac thu6c da thanh phfm dB: va dang chiem m{>t tY Ie cao.. dira tren phirong phap HPLC va phirong phap quang phd tlr ngoai phan tich da cAu tlr MeA . hau nhu chua co cac chuyen Iu~ ve thuec nhieu thanh phAn. thuoc s6t ret.N. cac nha nghien ciru v€ kiem nghiem va cac co quan quan Iy chAt hrong thuoc.fi_~_~4~!!~ . hien da co khoang 6 nghin m~t hang thu6c trong nuoc va khoang 4 nghin thu6c ngoai nh~p (iroc tinh co tren 800 hoat chAt) dang hru hanh tren thi tnrong Viet nam. Vi viY. x X.. 3 nhom thu6c nhir vitamin voi thu6c ha nhiet. cac thu6c ha nhiet giam dau. chung toi dii tiSn hanh nghien ciru d~ tai: "Nghi2n CNU .. III). XuAt phat tir yeu cau thuc tS va cAp thiSt do. Trong diroc di~n Viet Nam moi nhAt (D. thu6c chong lao V. " PHAN B. H~T TAIcApBQ vAN DE thuoc dang phat trien nhanh ca v~ 1.. Cac thudc ngoai duqc cAp sd dang Icy hru hanh ngay cang nhieu. thi wang doanh. Nhu v@y viec nghien ciru phirong phap kiem nghiem cac thuoc da thanh phfm 1ft m{>tviec rAt cfm thiet d6i voi cac nha san xuAt. thu6c dung ngoai hem hop v. gop phdn nang cao chAt hrong thucc hru hanh tren thi wang. Ap dung cac qui trinh tren d~ ki~m nghiem cac thuoc da thanh phAn co cong thtrc ttrong 1\1'. Cling co th~ k€t hQP cac hoat chAt cua 2. khang sinh voi thu6c chong viem.:. -4- .v .. cac vitamin. v . . Theo th6ng ke cua C\lC quan Iy Duoc Vi~t Nam.mg dpng phrmng phap sdc kj long hi?u niing cao (HPLC) va do quang phD UV.V.2. M\lC tieu nghien Ctlu .1. tieu chuan cho cac thu6c loai nay vao duoc di6n trong cac Ian xuftt ban toi lit rAt cfm thiet. Xay dung qui trinh phan tich m{>t s6 thu6c da thanh phfut dB: chon (chua co tieu chufut hoac co tieu chudn nhimg chua dAy du hoac co nhuoc di6m). thu6c nho mAt h6n hQP.. ? A CUuDE 1. vi~c nghien ctru d~ dira m{>tsf. i:J mroc ta. tren the gioi. cac thu6c co nhieu thanh phfut dang diroc san xuAt va sir dung ngay cang nhieu. Tinh cAp thi~t cin nghien Ctlu cua d~ Ud san xudt va kinh Trong nheng nam gAn day.D.Vis ttl lIinh tinh va djnh lurmg cac hopt chat trong m{jt sa thuac co til' 2 din 5 thanh ph8n" 1._!_·__1?. •:. D~ ph6i hop tac dung diroc Iy trong m{>tch€ pham thu6c va ti~n sir dung cho benh nhan.

__l?. ephedrine hydroclorid va Phenobarbital. d. Thuec c6 5 thanh phan +Paracetarnol.l·L-t (L '£~ t\A~ t-~~: [L~ ~ f'{_ c.. cafein. + Paracetamol va quinin sulfat. pseudoephedrin hydroclorid..._!. clorphenirrarnin maleat va phenylpropanolarnin hydroclorid. d6la cac thuoc han hQ'Psau: Thu6c c6 2 thanh phfuI + Paracetarnol va cafein. Thuoc c6 3 thanh phdn {Ul..A ) tr ) .p bo chung toi chon mot s6 cong thirc thu6c c6 ill 2 den 5 thanh phlin d~ nghien ciru (da diroc bOphe duyet). t p4:_ 1Af MLC~ML C <UCW-[ (-'\l1L{ _ ) + Paracetarnol. Muc tieu nghien CUll cu th~ Trong pham vi 1 d~ tai - .~~_'!41J_!!~ •:. + Theophyllin. -5- ... + Paracetarnol va ibuprofen. brornhexin hydroc1orid va clorphenirrarnin maleat..

Pha tinh chua trong cQt 1(\mQt chAt rAn dd direc phan chia duo. 8].2. Trong cac duoc di~n 160 va thong dung nhir BP..1._~·__!_4~g_q~l!_. cac ch€ phfun thuoc da thanh phfin duqc nghien ciru rAt nhieu. Nghien ciru dinh hrong dang thoi cac hoat chAt trong mQt s6 thucc ha nhiet giam dau bang phirong phap HPLC [6. 25. T6 clnrc Y te the gioi cling dd co nhtrng chirong trinh d~ t6 chirc hoc t~p va trao d6i gitra cac nuoc v~ vdn d~ nay. USP 24. dang ti~u phan hoac mQt chAt long phu len mQt chAt mang rAn hay mQt chdt mang dd duoc biBn dbi bfutg lien kBt hoa hoc voi cac nhom htru ca. 28] .. Tren the gioi. JP. Diroc dien Anh (BP1998 va BP2000) co ghi mQt s6 thuoc da thanh phk chuyen lu~ thudc multivitamin.. USP.. chu yeu ghi cac dang thudc dan thanh phan. phan bd. TONGQUANTAILIBU _ 2.] . Phap. Phu01Ig ph tip siic kj long hifU nang cao (HPLC) a. con rdt nhieu nQi dung cfin phai duqc nghien ciru d~ img dung trong thirc ti€n. ) co sd thudc da thanh phfin nhieu nhom thudc ha hon va t~p trung vao mQt s6 nhom thuoc ph6 bien nhir: cac vitamin. Tuy nhien.... mQt pha dQng va met pha tInh. USP 27 . Cac mroc trong khu V\lC Dong Nam thuoc tiem lidocain va adrenalin . Qua trinh site kY x~y ra co th~ thea cac co ch€: hftp phu. Pha dQng 1(\chAt long chay qua cQt voi mQt t6c dQ nhdt dinh. Rieng duoc di~n nhiet giam dau . nhirng phan 160 chi dirng a mire tieu chucln co sa. A dd co nhtmg hQi nghi v~ cac phuong phap kiem nghiem ngoai diroc di~n.!_!~~_~~~~ 2. so voi tdc dQ phat tri~n cua thi tnrong thudc hien nay thi chua du dap img. -6- . quang ph6 dao ham de dinh hrong cac thuec da thanh phfin [7. 23. Khai ni?m sac kY long hi?u nang cao La mQt phtrong phap tach hoa ly dua vao ai hrc khac nhau cua cac chAt khac nhau voi hai pha luon tiep xuc va khong dang tan voi nhau.1. Tinh hinh nghien eu-u trong va ngoai nwe sa va cAp bQ v~ ki~m Nghien Trong nhtrng nam qua. ciru dinh lUQ11gd6ng thai cac vitamin trong dAu trong thuec h6n hop multivitamin - Nghien cuu irng dung quang ph6 UV-VIS.2. EP. trao dbi ion hay ray phan ttl. 27. 2. TAng quan vi eac phuong phap phan tieh 2.. nhir cac My (USP 23... a Vi~t Nam ta dd co nhi~u cong trinh nghien crru a cAp co nghiem cac thuoc da thanh phfin nhir: tan trong mroc va vitamin tan bang phuong phap HPLC [10]. 24. Qudc t€ [19.

ian lltu ..f 0 • rIA A Trong qua trinh sAc Icy luon co su phan b5 cua chAt tan gitra pha dQng va pha tinh.~ .1 I . ... 10la thai gian ch~t (thai gian khong hru gift).l _---_ ._-_._x'_4~gq~q_'!_~~~X~~1}_ b. cAu tao va tinh chAt cua chAt do. Trong cung mQt di~u kien sAc kY eta chon...:. S\!.. ___________~ -------.--..._?_. Th~ tich luu la th~ tlch pha dQng thu duoc sau cQt trong khoang thai gian nrong irng voi thoi gian hru. Vi v~y thai gian hru la d~i hreng dinh tinh cac chat. thai gian hru cua m6i chAt la hang dinh va cac chAt khac nhau thi thoi gian hru khac nhau tuy thuoc vao ban chat...__·•••• _ .. va thi coo qua trinh sAc 10/ tich lltu Thai gian hru cua mQt chAt la thai gian tinh til Iuc tiem mdu vao cQt d~n khi chAt do ra khoi cQt dat gia tri nAng dQcue dai va cho pic tren sAc kY dA_ N~u goi tR la thoi gian hru gift cua me)tchAt thi : t' R = tR . "-------·-. ..6.I .._-_ .:t .. Khi pha dQng chay qua cQt vm mQt t6c de) khong d6i thi thai gian hru co th~ thay th~ bang th~ tich hru._..~. :i Hinh 1. eM la nAng de)cua chAtphan tfch trong pha dQng va pha tinh 6 thai di~m can bang.._---.~--. ..... -7- ... siic ky db cua hai chAtva cac thong s6 d@ctnrng .-.... ----...K ••• LIe so p h an b.....~--~. Cdc ilQiltamg ilgc trung ...to Trong do: t'R hi.-------.thoi gian hru thuc (thoi gian luu hieu chinh).... '''.phan b6 nay dtroc d~c trung boi can bang phan b6 voi h~ s6 phan b6 duoc tinh theo cong thirc sau: K= Cs CM Trong d6: Cs._... ~ ..~~----------1· lIOl.--._ ....~~--------------...... Thbi ..W..

h~ bi~t hieu qua tach cua h~ thbng sAc kY.~~!1. Sa ilia IVthuv2t va ehi2u eao ilia IV thuv2t Hieu hrc cQt tlnrong diroc bieu thi qua hai thong s6: se rna Iy thuyet (N) hoac chieu tAng su phan cao dia ly thuyet (H). CQt sAc ky diroc coi nhu co N tAng Iy thuyet.!_~~~!. Tlnrong phan tich trong dieu kien a thi trong khoang 1. •:. a==-==-= KB sb chon IQc cho r. .V M lit the tich pha tinh va pha dQng. nhu v~y a luon 16'11 han 1. a cang 16'11 kha nang tach cua hai chAt CMg ro..5 d€n 2 . Dfa ly thuyet dircc dinh nghia nhu lit mQt khu V\lC cua h~ thong phan tach mit trong do thi€t l~p mQt can bfutg nhi~t dQng hoc gina n6ng dQ trung binh cua chAt tan trong pha tinh va trong pha dQng. dinh nlnr mQt a m6i b6 chAt tan vito hai pha lai d~t den mQt trang thai can bang moi. C6 the tlnh k' thea mQt cong tlnrc khac: . V s.:. QM lit hrong chAt tan co trong pha tinh va pha dQng. M6i tAng dUQ'Cgill lap pha tinh co chieu cao H. Trong do L la chieu cao cua CQtsAc ky.54 X (_!L_)2 ~/2 Trong do W ~/2 : Chieu r{>ngpic : a day pic. Chien rQng pic do (] mra chieu cao pic. k'A I RB -10 IRA -10 KA I'RB ==I'RA o day ta quy uoc chAt B bi hru gift manh han chAt A. Chieu cao cua dia Iy thuyet dugc tinh thea cong tlnrc: H=!::. nrc lit tY sA gitra IUQ'IlgchAt tan trong pha tinh va IUQ'Ilg chAt tan trong pha dQng a thoi diem can bang k'== Qs == Kx Vs QM VM Trong do Qs. -8- ._Lr4~g_p'!'f!_. N V6'i mQt dit~u kien sAc kY nhAt dinh. Hi sA ehvn lee Hai chdt chi diroc tach ra khi chung c6 cac gia tri k' khac nhau. Thira _ sa dung /U'(!IIg Thira s3 dung IUQ'Ilg lit d~i IUQ'Ilgbi~u thi khll nang phan bb cua chdt tan trong hai pha cQng vai strc chua cua cQt. chieu cao dla 19 thuyet (H) va s6 dia 19 thuyet (N) lit hang dinh d6i voi m6i chAt phan tfch. 86 dia ly thuyet N diroc tinh theo cac cong thirc: N ==16 X (!!L)2 W hoac 5.:..

.18 x {tRB ..tRA } W. C: M6 ta anh huang cua c.. C : Cac h~ s6 thay d6i phu thuoc vao tirng CQtsAc kY.__ _ __ __ __ __ _ L .:. n6 duoc tinh theo cong thirc: T=Wz 2A Trong d6 Wx: la dQrQng day pic do a 1120chieu cao ella pic. Detector. H~ thang may HPLC c6 cac bQph~ chinh sau: -9- .'2(A) + WII2(B) ho~c --x a-I k' a l+k' B B x4 -IN . H~ th6ng HPLC: ~ Binh chua dung moi (pha dQng). Be Dhlin cidi (R~ DQ phan giai la d~i hrong bieu thi dQtach ella cac ehAt ra khoi nhau trong mQt di8u ki~n sitc Icy da cho. May ghi tin hi~u hoac may vi tinh._ __ __~ _. A. B. chuyen khai (mass transfer).•0'. CQt tach (pha tinh). 2. A: M6 Ul anh huang cua su khuech tan xoay (eddy diffusion). Trong d6: B/u: M6 ta anh huang cua su khuech tan doc cua cac phan tiT chAt tan theo phirong dong S1)' chay cua pha dQng (longitadinal diffussion). A : la khoang each til dirong vuong g6e ha til cue df. B(>phan tiem mdu: tiem vao cQt mQt the tich mdu nhAt dinh..:. Bam cao ap: dAypha dQng qua CQtsAc ley. T6nq quan tai lieu . = 2xVRB -tRA) WA+WB 1. He sa dJi xfmg (V Cho bi€t mire dQ can d6i cua pic sAcley.. 6 tai 1120chien cao pic . : Tac dQ dong pha dQng. DQ phan giai ella hai pic canh nhau diroc tinh theo I trong 3 cong thirc sau: s. •:.licua pic d€n chan dirong cong phia tnroc.__. PhU'dng trinh Van-Deemter Phuong trinh Van-Deemter mo til anh huang ella tac dQ dong pha dQng va cac thong s6 dQng hoc khac d~n hieu hrc cua CQtsAc kY H=A+-+Cxu u B H u : Chi8u cao rna ly thuyet.

5. Can cu theo de) phan thuan (pha tinh phan d6i ion. Cac thanh phfut co ban cua mQt may s&ckY long hien dai -_ - -- 1_Khay chua binh dung moi (Solvent cabinet). c6 cac loai: sAc Icy pha C\lC con pha dQng it phan eire)._?__!4~g_!J!I_l}_. N61A nhirng ch~t rAn. phan b6. trao d6i ion va ray phan tiro Tirong irng voi loai chAt nh6i nhu th~ nguoi ta co mQt loai sAc kY rieng trong ky thu~t HPLC. Pha tinh . •:.10- . BQ di~u nhiet cho cQt (Columm compartment). BQ du6i khi chan khong (Vacuum degasser). Can cir theo c~u tnic x3p cua pha tinh la cac hat rAn. x3p. sdc kY pha dao tao c~p ion va sAc Icy trao loai Ia xop toan phan hat va xop b8 m~t hat (xop chi lap v6 ngoai). dirong kinh ca hat ill 3 . 6.10 um. . h~ th6ng HPLC hoan chinh Hlnh 3. sAc ky pha dcio (pha tinh it phan cue con pha dQng thi phan cue). n~u pha tinh hi chAt rfuI ta c6 sdc long ta c6 sdc Icy long-long (LLC). nguoi ta chia n6 thanh hai C\lC kY long-ran (LSC). 7. d. Can cu theo trang thai rAn hay long cua pha tinh. Detector. --Hlnh 2. Bam cao ap (Pump). Khdi ni€m Pha tinh trong HPLC lei chAt nh6i cQt d€ lam nhiem vu tach mQt h6n hop chAt phan tich. ngiroi ta chia n6 thanh nhieu loai nhu hAp phu. Module di~u khien (Control module). Phiin loai Can cu theo ban chAt chinh cua qua trinh sAc kY trong cQt tach. kich tlnroc hat rAt nho.:. ngtroi ta chia n6 thanh hai loai. 4. n~u pha tinh la chdt cua pha tinh va pha dQng.!_!?!~_~~~~ -------------. 2. B{} tiem mdu 1\1' d{}ng(Autosampler). 3. dien tich b~ m~t hat thuong ill 50 ~ 500 m2jg .

Thanh phAn cac chAt tao ra pha dQng. Tinh chAtb8 mat phai dn dinh (d~c biet wong d6i dAng nhAt. Rira giai gradient: pha dQng lien tuc thay d6i (do tY I~ cua cac thanh phAn tao nen pha dQng thay d6i) trong su5t qua trinh rna giiti. C6 tinh kinh t€ va khong qua hiem .. T6c de)dong pha dQng. •:. Pha dc)ng la dung mol dung de rna giai chAt tan (chdt cAn phan tich) ra khoi cQt tach d~ thirc hien mQt qua trinh sAc kY_ Day la mot y€u t6 rAt linh dQng va d€ dang thay d6i. Khai niem . Y iJ sAc kY trao d6i ion va sitc kY cap ion) . chAttao phirc . N6 cling c6 th~ Ia dung dich cac mu5i c6 chua cac chAtd~m. mOt pha tlnh Phai tro va h6n vtrng voi cac di6u kien cua moi tnrong sitc kY. Pha dQng la mQt trong nhtrng yeu tA quyet dinh hieu suAt tach sAc ky cua mQt han hQ'Pm§:u. C6 kha nang tach chon IQc mQt h6n hop chdt tan nhdt dinh trong di~u kien s~c .Can hang dQng hoc cua su tach phai xay ra nhanh va I@plai t6t. B~n vtmg thea thei gian. •:. N6 c6 th~ la mQt dung moi hoac h6n hop nhieu dung moi trQn Ifill voi nhau thea nhtrng tY I~ nh~t dinh. de) phan cue cua pha dc)ng cling se hi bien d6i va thuong la tang hi~u quit tach . la ~c trung x5p cua no).pH cua pha de)ng (d~c bi~t chu •:.N6 quyet dinh thai gian hru gift cac ch~t mau va hi en qua su tach sic Pha dQng c6 th~ anh huang d€n: DQ chon IQc cua he pha. C6 de)tinh khiet cao.. . Phai nhanh dat cac can bang trong qua trinh sAcky.co. lJiiu kien d6i vu. . Cae ylu ta ehinh can chu V Irong lila chen pha ilOng - Ban chAt cua dung moi lira chon lam pha dQng. Qua Irinh rira giiii Rihl giii ding dong: pha de)ng khong thay dbi trong su6t qua trinh nra giai. Pha dong .11 - kYo . N6i chung m6i loai sitc kY se c6 cac he dung moi rita giai rieng dS c6 duoc hi~u quit phan tach t5t nhAt.:. Luc nay. Thai gian hru gift ella chdt tan. kY nhdt dinh.:. . lJi€u kien iliii vUi mot pha dong Phai tro dAi voi pha tinh. Phil hQ'Pvoi Ioai detetor dung d~ phat hien cac chAtphan tfch.hat phai e. ._?__!4!!g!l¥_q_'!_!?!~_~~f¥_ •:. Hoa tan diroc chAt cAnphan tich.

n~u khong nhu nhau khi do voi m6i chAt can c6 h~ s6 hi~u chinh. hilt chan khong. . Phuong phap nay chi d. Phlrung phdp tinh theo phlin tram dien tich pic: Nang dQ cua mftu thir diroc tinh toan dua tren dien tich pic tinh thea tY 1~phftn tram dien tich pic chAt thir tren tAng dien tich toan bQ pic co trong sAc kY db. Phuong phap nay chi ap dung khi cac chi s6 k' la hang dinh. Phlrung phap ngo(li chunn: La phirong phap dua tren co sa so sanh m§u chufin va miu thir trong cung di~u kien. Phuong phap nay co th~ dung cho cac pic khong bi troi duong n~n va ca pic co dirong nen b] troi. K~t qua ducc tinh toan dua vao str chenh l~ch nbng dQ (luong chAt chufuJ. •:.5%) hoac may tich phan co hoc (sai s6 khoang 1. - Hieu 19c cua CQttach. hien nay ngtroi ta thuong dung may tich phan di~n ill gAn vol may vi tinh (sai s6 khoang 0. DQ phan giai cac chAttrong mQt pha tinh.. D~ tinh dien tich pic. Voi pic co duong n~n bi nhiBu hoac pic hep thi vi~c xac dinh chien cao pic se dB dang va chinh xac hem vi~c xac dinh dien tich pic.them vao) va dQ tang cua dien tich hoac chieu cao pic . f each ilanh gia pic do. N6 direc tach hoan toan va co nang dQ gfut bang nllng dQ cua chdt phan tich va co cAutnic hoa hoc nrong tu.:. Vi khong khi hoa tan trong dung rndi se 410 bot khi trong detector va gay nhiBu tin hieu. Dank gia dien tick pic: Dien tich pic cua mQt chAt nrong (mg voi tlmg IUQ11ghAt c nhan ra chinh xac va cho k~t qua tat d6i voi nang dQtrung binh.!_!?!~_~~f..!1. . Tdt ca cac dung moi dung trong HPLC (k~ ca pha d(lng) d~u phai duoc dU6i khi bang each dun nong. •:.12- . each tinh kit qua . Dung dich miu thir diroc them mQt lUQ11g ac dinh chit chuan.3%). K~t qua cua chAt chua bi~t dircc tinh toan so vci miu chufin da bi~t tnroc nAng dQhoac suy ra tlr direng chuan . •:. •:. g. Trong HPLC._?_·__!4!!g__q~q_. Phuung phtip them chunn: Chu yeu duoc sir dung trong kY thu~t HPLC khi c6 vftn de anh huang cua cac chdt phu (vi du : ta diroc). vira va cao . Danh gia chiiu cao pic: Khi pic c6 dang khong dAi thi chien cao pic (khoang each gitra duong n~n va dinh pic) lit mQt dai hrong the dung d€ danh gia sdc tY l~ voi dien tich pic va n6 ding co kY db.:. Hic sieu fun . •:.n diem dau va diem cu6i cua pic dtroc . rna trong cung di~u kien sAc kY n6 co thai gian hru gdn c voi thoi gian hru cua chAt cAnphan tich trong miu thir. phirong phap nay chi dung khi co S\1' dap trng cua detector tren cac chAt la nhu nhau. .Do r(lng va S\I can d6i cua pic sAc kY . Phuung phap n6i chunn: La plnrong phap cho them vao miu chuan va miu thir mot IUQ11ghAt khong d6i. Cac pic thu diroc cua cll hai dung dich miu thir va x mfiu thir them chAt chufut phai duoc do trong cung mQt dieu kien slic ky.

c do.d (1) E: dQ hAp thu rieng tai biroc song A.1 KL2 •.nCn + K2. tY 1~( Km. tY 1~)..2C2 + + Kl.Beer: lien he voi nhau A: d{>hAp thu quang tai btroc song A.n Am. . KI. C: n6ng dQ dung dich. A = E. v~ n6ng dQ ( Cn) va n.:. diroc do tren may.nCn . Gia sir m > n.I K2. voi n A2 = Kl.n •••• ~ •••••••• a 111 ••••••••••• CI x C2 (4) Am Trong do: Km.n ta diroc Nhan ca hai ve cua phirong trinh (5) voi rna tr~ .. Neu ta gia sir h6n hop cAn do co n thanh phan thi theo nguyen ly tren ta co: Tai buoc song thit nhcft: Al trinh. ta co th~ viet gon lai nhu sau: A = K. khi do ta co th~ viet phirong trinh (4) dum dang sau: ehu nh~t [Klm.2 ".nCn (3) AI A2 = KI..l Km. a bat 10/ bfmg tang do hap thu quang m6i cua Trong dung dich. (5) chuyen vi cua K lit [K']m. ) (2) Khi de>hAp thu quang duqc do tai m buoc song.C (voi K = E. [K] lit rna tr~ tY Ie. diroc xac dinh tnroc bdng each do ph6 cua cac dung dich chuan h6n hop d§ hiet tnroc n6ng dQ. D~ co th~ giai duoc phirong trlnh (4) ta can phai chuyen rna tr~ thanh rna trin vuong bang each nhan voi rna tr~ chuyen vi cua K.2.. K2. dQ hAp thu quang va n6ng dO dung dich co theo dinh lu~t Lambert . Phuong phdp quang phD tii"ngo{1iph8n tich iIa c8u tii" (MeA) so lY thuyit .n c._?__. ta se thu duoc h~ g6rn m phirong An sf. d: b~ dAy cf.2C2 + = K2_1C1 + K2.2.C. _ 2.13- .. .4!!g_!l!l_l}_'!_~~~L~~'!: ! a.2 he sf.2C2 + _ + K1.n en [A] lit rna tr~n dO hAp thu quang.d duqc goi la h~ sf.lCI + K1.n Al = Kl. Km. v~ h~ sf. Co . [C] la rna tr~ n6ng dQ cua cac thanh phAn trong h6n hop. 1 =[Klm. m An sf.1CI + K1. Nguyen tdc chung Co so Iy thuyet cua phuong phap dua tren nguyen Iy "D(j hap th¥ quang A coo mot h6n h(1JJ trong dung dich tai m6t buue song m6i thanh phim tai buac song do"....n K2. • .

1x] la he Cremer An va rna tr~ [K] lit rnQt rna tr~ vuong quen thuoc trong dai sf.nXn= bI + a2.__ 2. Cn.nthong Am. khi d6 ta se c6 h~ n phuong trinh n he nay ta dung phirong al.2··· a2. ---- ----_. va Xl a plnrong thull trinh dAu tien . + a2.n A= o a2.14- .2 . v~y ta c6 th~ viet phirong trlnh tren duoi dang nhir sau Cn.t Trong thirc te cua bai toan.11 ••• a2.nXn= b.n ···a n. [Z]n. Phlin dch chuan. tuyen tinh...2x2 + + al. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - _. _ .2 ••• dua he da cho vS he tam giac co dang: a1.n (7) Phuong phap Gauss la phuong phap giai bang each dung cac bi€n d6i sa cAp d~ co rna tr~ h~ sf.1I (8) oo Voi gia thiet ~._______ 0.l -1 (6) Nhir v~y. au au . Tone quan fai li~u _ . khi s6 plurong trinh hop t6i thieu cua h~ 100 han hoac bAng s6 (kich cO'n x n).2 a2..l a2. Xn.. khi do viec giai he tam giac tren rAt don gian._ . co rna tr~ Xet h~ phuong trlnh Cremer sau: + aI.n .2x2 + A= a2. •:.. .n.l = [T]m.. D~ giai loai phap Gauss. a1. au ~. ---+ [Z]n..lx] + a2. day chinh An (nghia lit ta phai c6 m ~ n).. th€ len cac phirong trinh ti€p tren tim ducc Xn-l. Gitii he Cremer bdng ohufTIIg ohao Gauss Me>t h~ phuong trinh dai s6 tuyen tinh chi tim diroc nghiem.i thieu (least square method) se lam cho dQ dung trong viec phan tich chuan cao hon vi n6 lam giam thieu S\l' sai khac gitra n6ng dQ tlnrc (entered concentration) va nAng de>tinh toan duqc (calculated concentration). d~ xac dinh nbng de>chua hiet cua rndu tlnr.t = [T] m.2x2 + + al..1xI + a1. diSu quan trong la ta cdn phai giai ducc phirong trinh (6) dua tren viec xac dinh rna tr~ qua do de>hAp thu h~ s6 hAp thu [K]m.Tir phuong trinh cu6i ta se tim duoc xn..nXn= b2 a1.t • •:.2x2 + a2. C lit nang dQ chua hiet cdn tim cua rndu tlnr. Trong wang voi m = n. _-or - .m . danh gia chat lup?y! cda phlin tich chuan bdng cach ap dung binh phufTllg tAi thiiu va cdc thOng k2 tUfTllg quan Thuat binh phtrong tf.nxn= b2 he sf.f 0.

_4~g_q~f!_. khi do he tren se tro thanh ~~he tren xac dinh. . V~ nguyen lAc. Chung ta d§ bi€t muon xac dinh duoc rna tr~ he sA [K] cua h6n hop gAm n chAtthi ta phai sir dung t6i thieu n dung djch han hop chuan va do tai tbi thieu la n biroc song . m6i nghiem gAm n2 gia tri nrong img voi n2 phcln tir cua he sf> T ~ . khi do m6i I§n chung ta chi can dung gia tri phan tich cua n dung dich chuan trong s6 p dung dich sir dung (p en = P p > n).!_!~~_~~~l}_ Gilt thh~t s6 hreng cac h6n hop chuan duoc sir dung Ia p.2C4 = Kl.15 - (10) .lC3 + + K1.1C3 + KI.2C2 dung dich han hop chuan 2: A2 = Kl. de giai loai h~ nay ta dua v~ viec giai h~ Cremer.IC1 + K2._?__!. en tnrong hop. Neu gia thiet chi do tai hai btroc song thi se co phuong trinh. nghia la ta se co nrong ung en h~ Cremer va e. tinh duQ'c rna tr~ trung binh [K]tb va se xac dinh duoc nong dQ cua m6i thrum ph§n trong dung dich chuan h6n hop theo cong thirc: [C] = [K]tb-1.[A] . tY Ie K. Til cac gift tri K nay. Theo dang rna tr~n cua h~ (4) 6' tren. v~y chung ta g~p bai toan t6 hop ch?p n cua p ph§n tiro Theo cong thirc tinh t6 hop ta co: p! nL(p-n)! (9) p Ket qua la ta se co thu duoc . (rn = n = p) de co n2 phuong trinh xac dinh rn9t nghiem duy nhAt cua h~ gAm n2 phcln tir cua K.lC1 the giam sai s6 trong phan tich chuftn bang each ap dung nguyen "su dung sa /U(Y11g dung cac dich h6n hap chudn nhiJu han K2. co nghia la ta dd phai giai 10 he co 4 phuong trinh d~ xac dinh 4 An s6 la cac h~ s6 tY Ie K cua 2 chAt tai hai buoc song. mai he c: 5= 10 tnrong hop va se co 10 gift tri rna tr~ chuan hoa K.2C4 s6 cdu tU (p>n}". d~ phan tich chuan chung ta se dung 5 ChUM hon hop. nghiem.overdetermined system". Vi d\1: vfut voi tnrong hop han hop co 2 chAt 6' tren. ta co ly binh phirong tbi thieu = K2.cu the nhtr sau: Tai biroc song I dung djch han hop chuan 1: Al Tai buoc song 2 dung dich h6n hop chuan 1: A3 = K2. Vi du: muon xac dinh cac h~ s6 K cua h6n hQP gAm 2 chAt.n.2C2 dung dich h6n hop chudn 2: ~ Tren tlnrc t€. ta phai sir dung tbi thieu 2 dung dich h6n hop chudn va do rn~t d9 quang tai t6i thieu 2 buoc song khi do ta se co 2 x 2 = 4 phuong trinh xac dinh cac gia tri cua h~ s6 tY Ie Km.

Ph6n mJm cho phdn tich da ctiu tu MeA 15 gia tri cho n6ng dQ cua m6i thanh phAn va k~t qua se la gia tri trung binh cua IS gia tri rna ta Th\I'Cte.:l!__. cuai cung la xir Iy k~t qua dua vao phArrmem tren may tinh di~n nr. d~ tinh n6ng dQ chua bi~t cua miu thir. Do do. va da: c6 thS thuc hien diroc ngay tit khi co may quang ph& UV -Vis. DU 7000 cua hang Beekman hay HP8452. sau do tien hanh phan tich cac miu chufut va miu tlnr. _. b.·_ _!. Sau do. Ih. HP8453 cua hang HP e6 su cai tien ro ret ca v~ phAn cirng va phArr mem. cAu hinh quang hoc cai ti~n. cilng nhu han ch~ v~ thi~t bi xir Iy sa li~u d§n d~n ket qua phan tich khong chinh xac hoac co k~t qua. ta co th~ dung cac thong ke nrong quan ta. d~ giam sai sa efta phep do. VS phan cirng. rna ta pha ban dAu cho m6i thanh phAn trong h6n hop ta se tinh duqc S\l' sai khac gitra nAng de. chung ta se dung sa hrong cac buoc song phan tich Ian hon sa cAu tir trong h6n hop (m > n) bang each sir dung them nhieu thong tin hon cua ph&. m6i IAnta chi cAn sir dung gia tri di) hAp thu quang do tai n buoc song trong sa m biroc s6ng pharr tich. chua bi~t cua miu thir._ _._.2u Irong phlin tich Sau khi phan tich chuan d~ xac dinh rna tr~ h~ sa tY l~ [Kltb va chAt hrong cua no dira vao cac thong ke da: neu._7.16- the do duqc chinh xac nhung lai phai kha cong phu trong viec tinh toan . •:. Theo nguyen Iy binh phuong tai thieu. Cac th~ he may quang ph6 hien d~i sau nay nhu: DU 650i. chung ta se giai duoc tinh duoc. rna tr~ [Kltb duoc sir dung d~ tinh true ti~p nAng de. co sa Iy thuyet cua phuong phap pharr tich da cAu til (MCA) cling nhu cac thuat toan d~ giai quyet no da: eo tic lau. Nam 1989-1990: Hang Beckman gioi thieu phAn mem pharr tich quang ph6 MCA tren cac may quang ph6 Beckman DU thong thuong. Phlin tich mflu Ihir va ap dung Ihu{il loan hinh phu01Ig mduthir a tren va nAng dQ thirc cua cac dung dich chuAn h6n hop. cac may diroc trang bi bi) vi xir Iy tac di) cao. va sai sa se cang nho khi sa bircc song pharr tich cang tang. . tnroc h~t chung ta phai lua chon mi)t sa buoc song pharr tich thich hop dai voi m6i thanh phArr. cho phep phan tich ph6 nhanh hon. tang di) nhay va di) l~p lai cua biroc song.._4!!g_!l!. Nhu v~y. trong tnrong hop dung 6 bmrc 2 C6 = -" song pharr tich cho hon hop gem c6 hai chat. _ So sanh cac gia tri C nay voi gia tri nAng de. detector chu6i diot dUQ'cnbi voi bQ truyen va bien dc3idft li~u tac di) eao. D~ phan tich MCA tren the h~ may nay.!_!~~_~~~1}_ . Tuy nhien. tinh diroc d~ danh gia sai sa cling nhu chAt hrong dtrong chuan . khi tang sa buoc song pharr tich se giam duqc sai sa cua phep do (giam gia tri t&ng binh phtrong cua su sai khac gitra n6ng dQ trung binh va n6ng di) cua nrng tnrong hop t& hop biroc song).. do han ch~ v~ di) ehinh xac cua cac thi~t bi phan tich. ta lai g~p bai toan t6 hop ch~p n cua m phfut tiro Vfut a vi du tren.

Cira s6 chuang trinh phan tich da cAu til MCA.'!':. vi v~y chung toi da thi~t l~p mQt phdn mem hApthu quang tren may quang ph6 thong thuong._~·__4!!g_q~q_. a nhieu co nghiem chua dugc trang b] cac th~ h~ may quang phA hien dai nhu tren. dung thuat toan chuyen h6a chu6i Fourier trong Hien nay . Su cai ti~n ve giao di~n phfut mem. t6 hQP de tren xac djnh-overdetermined) xu ly k~t qua cho phep ap dung ky thuat MCA de phan tich duoc mQt s6 chc§pham c6 ill 2 d~n 3 thanh phfuJ. dit li~u ph6 trong khoang biroc song da chon dung cho phan tich. Thic§tl~p cac thong s6 chung . Hinh 5. r d6ng thoi thu diroc toan be.17- . xu ly du li~u ph6~ cling nhir Ia ap dung cac thong viec tinh tom k~t qua tra nen dan sa kiem ke toan hoc da lam cho gian han voi sai s6 t6i thieu. xu Iy nay rna thuat giai h~ Cramer (h~ cua n6 dua tren viec giai quyet hai bai toan chu y~u~do la: plnrong phap Gauss de khir xu ly cac kc§tqua thu duQ'c til nhieu cung voi viec loai be cac kc§tqua qua sai l~ch theo nguyen ly cua thuat binh phuong t6i thieu (least square method). Hinh 4.!_!~~_~~f. Chuang trinh h~ plurong trinh Cramer.

D\1 kien xay dung phuong phap dinh tinh va dinh luong mQt s6 thuoc co chua tir 2 d~n 5 thanh phdn.2. Thir nghiem tim kiem ky thuat hoac giai phap d~ loai trir anh huang cua cac thanh phfut khac (k~ cft ta duoc). + Paracetamol va ibuprofen._ P_~U_l[_(!!l_g_ _v_~ l!!!'!l!!!g p_~_qp__._. M6i tieu d~ tai chon t6i thi€u la 2 mdu thuoc d~ nghien ciru voi lam cac khao sat thuc nghiem. s6 hrong dli d€ lJtJi tlf(1llg nghien cau Cac mau thuoc ap dung tuy theo thi tnrong cung c~p. •:. cafein.!g!!~~!! _ c:_0!_ ... clorphenirramin maleat va phenylpropanolamin hydroclorid.18 - . 3. •:. •:.}_.. Danh gia ich lei va tinh kha thi cua phirong phap . Paracetamol va quinin sulfat. + Theophyllin. DOl TUONG vA PHUONG PHA!> NGHIEN CUU 3. co tir hai thanh phan tra. Chon min. Nghien ciru phirong phap xu Iy mdu. . 3.!l9l cho cac ti€u d~ tai.. NQi dung nghien ciru: . Mfii chuong trinh cho mQt cong tlnre thn8c se Ii mQt ti~n d~ tili. Thi~t k~ nghien ctru f)~ tili (hrgc thi~t k~ theo mo hinh nghien cnu thvc nghi~m t~li pheng thi nghiem.__. pseudoephedrin hydroclorid. U ng dung cac phirong phap da xiiy dung vao viec kiem nghiem mQt s6 thuoc dang hru hanh tren thi tnrong. khai thac cac irng dung cua phuong phap s~c ky long hieu nang cao (HPLC) va phirong phap quang phi. UV -Vis hien dai van viec phan tich cac thuoc da chon . khao sat tinh tuyen tinh. + Paracetamol va acid mefenamic. bromhexin hydroclorid va clorphenirramin maleat... chirng minh bing thuc nghiem tinh dung. crr min Chpn mau va cO mau va dBi ttrQ'Dgnghien ctru Chon cac m~u thudc di€n hinh. cu th~ nhu sau: Thuoc co 2 thanh phan: + + Paracetamol va cafein.:. . ephedrin hydroclorid va phenobarbital. Nghien ciru xay dung cac phirong phap dinh tinh va dinh hrong d6ng thai nhieu hoat chAttren cac thi~t bi HPLC va quang ph6 UV -Vis hien co .1. •:. Thu6c co 3 thanh phan: + Paracetamol. Thu6c co 5 thanh phdn: + Paracetamol. tinh chinh xac.

detector ion hoa ngon hra. detector detector do do wavelength wavelength a a . detector) . pH .:.3. Pha dt)ng: + Thanh phan va dong (isocratic).19 - ." n~u hi rna giai ding + Thanh phan va chuang trinh dung moi n~u lei rna giai gradient. PhU'01lgphap siic kj long hi?u nang cao (HPLC) b.. detector huynh quang (FLD: fluorescence co th€ g~p mQt s6 loai detector detector chiet suat vi sai. sau: detector hdp thu tir ngoai ..Vis (l90nm (DAD: diode array detector).kha kien (UV... 3. detector hftp thu tir ngoai (UV). detector). kich thtroc cQt ra sao. . d~c biet lit co kha nang quet ph6 va do nhieu buoc song cung mt)t luc. cac thong s6 v€ Ioai pha tinh._~·__!_~U'!_f{!!g__':~l!!?'!_'!!}gp_~_4P__1Jg!?!~!!E~ f 3. Phuong phap nghien a. cO"hat.900nm) nhir: detector mang diode nhieu song bUGC song thay dbi (MWD: multi (VWD: variable buoc Trong do detector mang diode hi loai detector hi~n d~i co dt) nhay rAt cao. Ph6 bien nhAt lit detector UV. detector). em.Vis). . Loai ct)t dung phan tich (pha tinh): cQt cua hang nao. Phuong phdp xac dinh cac chi lieu nghien cuu . detector hong ngoai (IR) . Chi lieu nghien cuu Cac chi tieu nghien ciru duoc mo ta 6 sa db sau. <IQ xfip hat . LU'a chon di2u kien sac kV Thit~t bi HPLC V6i may HPLC ta quan tarn nhat toi detector..3. tY l~ cac thanh phfut cua pha dt)ng..1. do do d6i voi mot h6n hQP gbm nhieu thanh phfut ta co th€ chon cho m6i thanh phan mt)t bu6c song ph at hien thich hQP nhftt.

•:. thay d6i •:. l?p phirong trinh h6i qui. Chung ta can phai xac dinh khoang tuyen tinh nay bang thirc nghiem tir do lam co sa d~ pha cac dung djch phan tich co n6ng dt) nam trong khoang tim diroc. T6c de>dong pha de>ng: khao sat d~ chon t6c d(>phil hop nhat.theo cac duoc di~n hoac sai s6 nrong d6i).!g!!~?!!E~ Luu pH .C + b hoac h = a. Khao sat do chinh xtic CUD phU01lg phap Be> chfnh xac tlnrong duoc xac dinh thong qua d(> l~p lai cua phirong phap (each thong thirong nhdt Hi xac dinh d(> lech chuan nrong dbi cua k~t qua phan tich RSD . ta co th€ d€ dang thay d6i dS thu dtrcc k~t qua tach t6t nhAt bang each thay d6i tY l~ cac thanh phan. •:. nong de>cua m6i chftt phan tich deu co m6i quan h~ tuyen tinh voi dien tich hay chieu cao pic sitc kY (trong mQt khoang n6ng dQ nhdt dinh nao do). Slit . Khao sat tinh thich h{!JJclio he thAng Yeu cftu a buoc nay co thich hop khong? la phai kiem tra xem cac di~u kien site ky ta da lua chon Ta thtr chay me>t mftu phan tich vai dieu kien sitc ky da chon. gon la duoc . Nghia la trong khoang n6ng d(> do thi dien tich (S) hay chieu cao (h) pic phu thuoc vao nbng d(>(C) theo mt)t ham b?c nhdt. ta dich chuan va cac dung dich thir cho qua trinh sitc ky .C + b (a. din chuAn hi cac dung •:. Nhi~t dQ c(>tphan tich . . neu cac pic tach khoi nhau hoan toan._ p~~ L _~l!_f!!!g__~~ p!!l!'!!}g_p~_qp_ _.. b la h~ s6). Tien hanh khao sat d(> l~p lai bfing each dinh hrong rieng biet tren nhi~u mau gi6ng nhau ella chat can phan tich r6i xu Iy ket qua bang phirong phap thong ke. Chu8n hi cae dung dich phlin tich Trong phtrong phap HPLC. . sau do pha loang dung dich g6c nay d~ thu duoc m(>t day dung dich chuan bi~t truce n6ng dt). daub gia dQ tuyen tinh thong qua h~ sf>nrong quan r . Ti~n hanh pha mt)t dung dich g6c. Th~ tich tiem: thtrong la 20Jll. y: Pha d(>ng la m(>t y~u t6 rAt linh d(>ng.20- . Bmrc song phil! hien: phai thich hop voi m6i thanh phftn. Khao do turin tinh CUD cae thimh phOn can phlin tich Ta bi~t rang. 50Jll. Bern cac dung dich chuan nay chay s~c kY d~ thu duoc gia tri dien tich hay chien cao pic. S = a. thong thtrong ta tinh k~t qua bang each so sanh mau chuan va mftu thir trong cung dieu kien.. Do do. pic nho.

Chi lieu nghien ctru Cac chi tieu nghien ciru duoc mo til . Phuong phap quang phD phon tick da cdu tIC(MCA) a.:. Do dO hap thu quang cua cac dung dich chuan han hem .:._~ . Khao sat Dhb hap thu UV tlch a sa db sau. 0 ] J CcO ] ) . danh gia.:. [hoac giai song phan tich.:.!g~!?~_ ! t.3.:. tai uu duirng chunn hdng phOn m2m tTen may tlnh . chon cac huuc song. trong khoang tuyen tinh da khao 3.:. song phon b. xac dinh phan tram tim lai. Phuong phdp xac dinh cac chi lieu nghien cUu va Iua . hoac gil'. __}_~Ul!'_f!!1:g_ _~~ p!!'!_(!!!Z p_~!P__.2. Danh gia do dung va do chinh xac cua phuO'ng phap Phdn nay tuong 1\1 nhu d6i voi phirong phap HPLC.}. Chuan hi day dung dich chunn hDn h(!fJ . KhaO sat phA hAp t11\1 UV va IvachQn elk btr6c song. Khao sal do dung cua phuO'ng phap _ __ - 0 De> dung duoc xac dinh thong qua kha nang thu hbi cua k~t qua phan tich khi dung phirong phap them chuan. Xoy dU'ng.:. Phon Ilch mau thu . Xac dinh khoang nang do phon tlch .:. Them vao mdu thir met hrong ehinh xac ehdt chuan da bi~t tnroc ham hrong sao eho dung dich eu6i cling co nbng d{>nk sat.21 - .

~ i i-I + DQ lech chuan (standard deviation): + Sai s6 chuan: + DQ lech chuan tuong d6i (relative standard devitation): n -1 RSD (%) = ~ x 100 x .22- .!gp~_qp:_ng~~~!!_.!_~ L 3. Phuong phap xir - .:. Danh gia phirong phap phan tich va cac k~t qua phan tich: sir dung phuong phap thong ke."'x n 1 + Gia tri Trung binh: n . str dung cong cu chuan va thir.4. Str dung phuong phap h6i qui tuyen tinh. _ Iy s6 Ii~u h6 tro lit chuong trinh Microsoft Excel.:. thuat binh phirong t6i thieu d~ danh gia Cac 49c trung th8ng k2 re xu Ij kit qua phiin tich: x:.!?._ _f!~U'!_(!:!g_l!~l!!!~.

5 urn). Phu01Jg phap a.May sac ky long hieu nang cao HP 1100 .. d~ nguoi.~0. May moe. Hod chdt dung moi Methanol tinh khiet site kyo Dung dich d~m Amoni nitrat pH 9. detector UV va chuang trinh sAc ky d~ng dong.23 - .28%) va 21. Vi v~y de giup cac co s6 xay dung tieu chuan cho san pham cua minh. 4.' . hydroclorid. - Dung moi A: h6n hop Methanol: Nuoc (1 : 1).1 mg. !!&~!?_'}. . Ce>tLichrosorb Si 60 (250 x 4 mm. .__ . A.2. .1:. b.. May lite sieu am. clorpheniramin phap HPLC maleat va cafein bing phuong Vien nang ha nhiet.Hewlett Packard. f)i~u chinh pH d€n 9. chua ho "Cotussin" do cong ty diroc pham Tien Giang nghien diu san xudt c6 cong thirc nhu sau: Paracetamol (PA) Cafein (CA) Pseudoephedrin hydroc1orid (PE) Bromhexin hydroc1orid (BH) Clorpheniramin maleat (CM) 280 mg 30 10 8 4 mg mg mg mg Trong cac Uti lieu tham khao.5 ml acid nitric (69 .VIS. LQc qua mang loc 0.5 (884 ml mroc cho them 94 rnl Amoniac d~m d~e (25 .1. . . q'!_q.:t. khuay d~u.71%). E¢!. chua thdy san pham nao c6 cong thirc nhu tren.5 bang acid nitric hoac Amoniac.'.c nghi~m A. . dung miJi. A.1. May moe dung C{l May site ky long hieu nang cao HP 1100 voi detector UV . . KET QUA NGHI"EN CUu 4. chung toi dl1 nghien CUu phirong phap dinh hrong 5 hoat chdt tren trong vien h6n hop bang phuong phap HPLC voi di~u kien sitc ky long pha thuan. . _ va djnh hr4]llg paracetamol. Dieu kien sac leY . Th. hoa chat a. Djnh tinh . giam dau. Can phan tich voi de>chinh xac 0.. . bromhexin pseudoephedrin hydroclorid..45 urn.

Hut 2ml dung dich tren cho vao binh dinh mire 20ml. l~c ky rbi chiet bang 3 IAn x 30ml. . 10ml NaOH IN. 5 urn)._.. IN rbi them methanol vira du 200mI... cho vao mot c6c co mo.. l~c khoang 10 phut. 4. BH va CM: Tron d~u va nghien min hrong bQt vien lfiy tir 20 nang.24- . ~ aUG . l~c d~u... them chinh xac 5mI dung dich CM.. . ... IQc qua gifiy IQc thuong. .. sau do IQc qua mang IQc 0. pH 9. __ . them 30ml pha dQng. GQP dich chiet.. Dung dich thir - sdc kY Dung dich thu dS dinh luong PA: Can chinh xac mQt hrong bQt vien tucmg irng voi 30mg PAvao binh 50ml. hoa tan trong pha dQng vita du 25ml + Can chinh xac khoang 40mg BH. ~::::l .._ .VIS: 257 nm do PE va CM. hoa tan trong pha dQng vira du 25ml (dung dich BH) + Can chinh xac khoang 560mg PA. Dung dich thir dS dinh hrong CA. PA.. . them pha dQng d~n vach. Dung dich chufut Dung dich chuan d€ dinh hrong PA: Pha chfit chuan PA trong dung moi pha dong d€ thu ducc dung dich PA co nong dQ chinh xac khoang 30J. 60mg CA... l~c d~u. tir doan " dung 30mi mroc d€ chuyen h~t h6n hop nay vao binh gan . Pha dong: MethanolT6c dQ dong: 1.:.. b6c hoi tren each thuy d~n h~t Hoa tan c~n trong 20mI dung dich HCI 0. PE..45 urn . CM va BH: + Can chinh xac khoang (dung dich CM) 40mg CM.0 ml/phut do PA.. uie khoang 10 phut... them pha dQng toi vach. l~c d~u.. Si 60 (250 X . Dung 30 mi mroc d€ chuyen h6n hop nay vao binh gan.. Cdc dung dich Hem . Dung dich chuan d€ dinh hrong CA. 298 nm do CA va BH.. 15mI pha dQng. _0': _.lglml. •:. b.5 ml/phut do PE va CM.. khuay cho tan h~t rbi xir Iy ti~p nhu mau thir._.. LQc qua gifiy IQc thuong... .0 ml/phut do CA va BH..45Jlm.. 1. PE. _ T CQt Lichrosorb 4mm.5 (45 : 6) Detector UV . . Kit - nehien cUu . 1.... Them Cloroform Cloroform. Dung dich dem Amoninitrat - Th€ tich tiem: 20 ul. _.______ . them 30 ml pha dQng. " Tinh k~t qua: Dtra vao dien tich hoac chieu cao cua pic chuan va tlnr tirong (mg. 20mg PE. 10mI dung dich BH. sau do IQc qua mang loc 0. Can chinh xac mQt hrong bQt vien nrong irng voi 2 vien..

8 phut BH: 4.9998 0. L B..1 va hinh 1.--.1.n V6i chirong trinh s~c ky da:neu..1. Kh q_ua nghien cuu _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .9985 Khoang tuyen tinh dff khao sat (ug/ml) 80 . Ket qua khao sat d9 tuyen tinh Thanhphk CA CM Phuong trinh h6i quy y y y y y H~ s6tuong quan 0. Khiio sat khoiing tuyJn tinh Chung t6i da:khao sat su phu thuoc tuyen tinh gitra n6ng dQ cac hoat chat va dien tich pic tren 5 dung dich chuan cua PA. ._ _ 4. CM: 5... 40··: . __ _ • .24 = 0. K~t qua va bifn lu. ~ ~ U) 80· ~ <ri 1 ... 5 .7. S~C ky d6 cua CA va BH Hinh1.9999 0.125 20 .120 60 .•.2.. waveJengffi=25Tnm\THANH\UU9.n do va loai be Paracetamol dll ducc khao sat kha nang chiet h~t bing each: sau khi chiet 3x40ml Ian 40ml Cloroform .30x . Ket qua diroc gioi thieu a bang I .... J .6x + 118. _ .'--vwm'A. .. . .120 = 2.. S~c Icy d6 cua PE va CM PE : 4.27.__rnf[) {I .88 = PE BH PA 11. Khii nang chiit hit hO{ltchat Trong phirong phap xu Cloroform thi chi~t them 1 ly m§u.24x ..400 20 . N6ng d9 dung dich chuan va dung dich thir cua chung toi nam trong khoang tuyen tinh dll khao sat.0.3 phut B. -" . h6n hQ'PCA va BH.1. C --.82 B.. trong khoang n6ng dQ da: khao sat.9. CA: 6.--_~...99x + 20. Cac ket qua tren cho thay.9985 ._-- ) 5 10 rniFl Hinh 1.9999 0.57x .2.. mAU 120 .6 phut.1'0 . L6p Cloroform chi~t l~n 4 nay . Bang 1. giai doan chiet cac hoat chAt d.1. 201 10·t i "' .• ~-~r-'--~~~~--.-. 40 . .5 phut.300 25 .2.88 = 17. ..._ ...---~--~'---.. PE va CM voi cac nong dQ khac nhau..._ . PE va CM nhu hinh 1.9987 0..9999).~~.11 = 15. s~c ky d6 da:tach cac chat CA va BH. .25 - nfra. . co su nrong quan tuyen tinh gitra gia tri dien tich pic va nong dQ (r = 0.

63 0.05 0. hoa tan cin trong 5ml dung dich HCI O.31 99. rbi do HPLC theo chU011g trinh tren.5 99. hrong chuan them vito 20% m6i chat) CA 29.1%. Kha nang chi~t duoc dam bao. K~t qua thir tren 3 binh d~u khong xUdt hien pic tren s~c ky db.~ ' .2.4 0.85 98. SKS: 071199.4 • 99. Nhir v~y.0 GiA tri trung binh X ( mg I vien ) DC) l~ch chuan S DQ l~ch chuan nrong d6i Ty l~ tim l{lidiroc ( %) ( n = 3.~ ~ "~" ~.2.07% va tY l~ tim lai diroc hoat chdt tir 98. K~t qua khao sat dQ l~p lai va dQ dung tren mftu COTUSSIN sA li~u thAng ke PA 278. ~~ ~g_~!~'}~ ~~~~ ~ " .~~4!.2.07 98. B.26 0.~~·. hoat chdt dll dircc chi~t h~t 6 3 IAn dAu.1 Thanh phan CM PE 4.38 1.21 0.. . sai sa va dp dung Cac thir nghiem nay ducc thirc hien tren mfiu vien Cotussin cua cong ty Diroc phAm Ti~n Giang.83 1. Bang 1. ducc b6c hoi tren each thuy d~n kho.15 2.23 . K~t qua diroc gioi thieu trong bang 1.q'!_q~ ~~ .3.0 BH 7. Dp I~p l(1i.4 K~t qua khao sat cho th§y dQ l~ch chuan nrong d6i tuy thea nrng tnrong hop tir 0.23 99.08 0.38 9.17 1.lN them Methanol vim du 20ml.

. 250mg. tetrahydrofuran loai dung cho HPLC.. N- . ... fJiJu kien sac IcY - CQt Lichrosorb RPI8 (250x4 mm. Hai chit tren co de) tan nhir nhau (d~u d6 tan trong kiem) nen rftt kho chiet tach." _.. _ .] chua co chuyen luan v~ hai thanh phan nay..2...2.BQ Y t€ cung cap..05 g chit chuan AM.. Acid phosphoric tinh khi€t phan tich._ . _ . _0_ ... nUG ::t _. Phuong ph tip nghien cau a... hoa tan bang 5 ml THF.. 10Ilm).2 bang acid phosphoric... sau do pha loang ba. Dung dich chuan: Can chinh xac khoang 0. Thi~thi. .. . Kit ~. Trong cac diroc dien hien hanh [19. Can chinh xac met luong bOt vien nrong (rug voi kh6i IUQ'l1g . tinh kh6i IUQ11g trung binh vien. C9t Lichrosorb RP18 (250x4 mm...1 g chdt chuan PA va khoang 0. - - .... Vi v~y chung toi da:nghien CUu phuong phap dinh tinh va dinh IUQ11g 6ng d thai eel2 thanh phan tren trong h6n hop thuoc voi muc dich cling co chuan cho san pham maio A.tetrahydrofuran (3 : 8 :9) dieu chinh d€n pH 2.... 27. . hod chtit May sAcky long hieu nang cao HP 1100 voi detector UV -Vis. . .. 4. Chu{m bi dung dich - Dung dich thir: Can 20 vien.I.. .. 23. Pha dong: Acetonitril . sa xay dung tieu A.. - _. 1011m).... .. Binh hrong dAng thm Paracetamol (PA) va Acid mefenamic (AM) trong vien nen bao phim Pamesic bing phmmg phap HPLC Vien bao Pamesic do cong ty v~t tir Yt~ Ti~n Giang nghien ciru san xuit co thanh phan nhir sau: Paracetamol (PA) Acid mefenamic (AM) 500mg..._. 29.... _ ..27- . _ .45 11m. h.... Acetonitril. Th\l'c nghifm A.mroc .. nghien thanh be)t min va tron deu. Chftt chuan paracetamol va acid mefenamic do Vi~n Ki€m nghiem . 4. nehien cuu ...ng dung moi pha dong d€ diroc dung dich chuan co n6ng dQ cua PA khoang 80 ug/ml va cua AM khoang 40 ug/rnl.. . Be) IQcdung moi va IQCmftu voi duong kinh 16mang IQc 0. .. Detector UV d~t a buoc song 279 nm.. Th€ tich tiem 20111.. T6c d9 dong 1 ml/phut.

K~t qua B.9 3 4 5 Khoang nong d<) tuyen tinh d1lkhao sat Phuong trinh hoi quy H~ so nrong quan = 19..l.1 3650.. B...n dinh hrong voi dien tich pic tuong irng tren cac chftt chuan PA va AM. Chuan bi me)t day dung dich h6n hop chuan trong pha de)ng tuyen tinh diroc trinh bay co nong de) cua PA bi~n Thien trong khoang 20 - 200 ug/rnl va cua AM bien thien trong khoang 10 .451J..9999 R=0.1 938..100 ug/ml. _ ...4..__________ 4....9996 .6 1883.. - _ .35 x + 20.8 3098..1 cho thay mAU N 160 140 120 100 80 60 40 20 o~----~~--------~--~--~ Hinh 2..... S~c kY db thu duoc cua dung dich hem hop PA va AM B..... k~t qua khao sat de) a bang sau: Bang 2.. cua khoang 50 mg AM. -_ . Kit :::l nehien cuu aua 0 ~ . - - -_ . - -- - - - _ ..3 4711. ---..26 R =0. s~c ky db thu diroc PA va AM diroc phan tach hoan toano a hinh 2..... - -- - . Khiio sat khoang tuy2n tfnh Chung t6i ti~n hanh khao sat de>tuyen tinh gitra neng dQ cac chat d.6 1568. Or __ ...4 AM Nang d<) (ug/ml) 10 20 40 80 100 16 -7 80 Y Dien tfch pic 456.28 - = 46.... _ __ .07 . Ket qua khao sat de>tuyen tinh STT 1 2 PA Nang d<) (ug/ml) 20 40 80 160 200 20 -7 200 Y Dien tich pic 401.. - _ ..ffi.... LQc qua mang IQc 0.1.6 803..1.. pha loang bang dung moi pha d¢ng d~ duoc dung dich thir co nong de>cua PA khoang 80 ug/ml va cua AM khoang 40 ug/ml lac d€u.65 x .5 3901.. Khao sat tinh thich h{1JJ cua h? thang sAc kj V6i di€u kien s~c ky du chon nhtr tren. hoa tan bang 5 ml THF.. - - - - _ ..1..

n xet: Trong khoang nbng de>da khao sat co SI! nrong quan tuyen tinh gifra dien tich pic va n6ng dQ voi h~ s6 nrong quan r~t gful 1 (r = 0.08 X = 248. Paracetamol Acid mephenamic 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 50 100 150 200 250 2000 1000 0 0 50 100 150 I 5000 4000 3000 Hinh 2.15 499.____ 4. Db thi bi€u di~n su phu thuQC tuyen tinh nAng dQ va dien tich pie wang irng cua PA tinh nAng dQ va dien tich pie nrong irng cua AM Nh. K~t qua khao sat dQ l~p lai tren miu vien nen bao phim Pamesie MJu 1 SKS: 011102 SIT 1 2 3 4 5 6 PA AM So lieu thong ke Ham hrong (mg/vien) 511.29- .2a. Khao sat 49 /(ip /{li cua phuang phdp DQ l~p lai cua phuong phap diroc ti~n hanh tren hai miu thir vien nen bao phim Pamesie. - - --- --. Kit qua ng_hien cuu ..2.75 248.83% .83 Ham hrong (mg/vien) 247.3.49% - S =4..9996 .75 248.= 506.0. __ _ ~ T ~ _ r L L-+~ -+_ - - --.22 RSD%=O.21 RSD%=0. - - • - - • - - ---- - -+ ~+- - - -- - --- .54 247.79 508.78 247.. Db thi bieu di~n S\l phu thuoc tuyen Hinh 2. B.32 505..97 So lieu thong ke X .3.95 504.55 S = 1..9999).46 506. Chung t6i chon n6ng dQ dung dich thir va chuan d~ dinh IUQ'Ilg nim trong khoang tuyen tinh da khao sat (PA khoang 80 ug/ml va AM khoang 40 ug/ml). K~t qua khao sat de>l~p hili diroc trinh bay (] bang sau: Bang 2.50 250. ----.~ .

68 253.~~_i_~'!.55 253. Bang 2..-_.97 20.13 487..31 250.36% S = 1.------------------------.9% Luqngthem vito (mg) Luong tim thay (mg) 9.36%_ B.02 252.. Ket qua khao sat de>dung ducc trinh bay iJ bang sau : ham hrong m9t luong chinh xac chAt chudn tuong img v6i khoang 20% hrong co trong miu Bang 2. .32 9.2%.99 TB Nhin xet: PhU01lg phap co de>dung cao vei kha nang tim lai cua PA la 98.09 19. Ket qua khao sat dQ dung PA AM SIT Luong them vito (mg) Luong tim thay (mg) 20.2h. them vao miu thir da: hiet wac thir.-----------------------. Ket qua khao sat dQl~p lai tren miu vien nen bao phim Pamesic Mau 2 SKS.63 252.76 9.9% va cua AM la 98.07 503.25 % tim lai 98.75 RSD%= 1.71 Ham hrong 255.30 501.58% Nb.49 .3.46 RSD%=0.30- .n xtt: Ket qua tren cho thAy phirong phap co dQ l~p lai cao v6i dQ l~ch chuan tuong d6i khoang tir 0.8 98.32 20.08 (mg/vien) So li~u thong ke X = 495.9 98.88 S = 6.9 98.4.7 97..3 99.2% 1 2 3 20.32 20.7 98.61 X = 252.:t__i~~~~q _<:~ --------------------------_. Khdo sat 49 dung Khao sat dQ dung bang phuong phap them.25 488.21 495.77 9.1.99 9.99 9. ----------------l __ '!.88 %timl~ 97.021202 PA SIT 1 2 3 4 5 6 AM (mg/vien) So lieu thong ke Ham luong 498.

Ethanol tuyet d6i (PA). Hoti chiit. 4. hoa tan va them dung moi A d~n vira du 100 ml. Dung moi A: Ethanol.45f. ChAt chuan paracetamol va cafein do Vi~n Kiem nghiem cung cftp.mroc (35:65). vi du vien Pasepan cua CTDF Ha Tay hay vien Sedapa ella XNDFTW 2. Can chinh xac mot hrong bQt vien urong img voi kh6i hrong cua khoang 60 mg PA.. . _____ 4. Phuong phtip nghien cuu a.mroc (1:1). Sau do IQc qua mang IQc 0. Chudn hi dung dich Dung dich chuan: Chuan bi mQt dung dich h6n hop chuan trong dung m6i A co nong dQ cua PA khoang 600 ug/rnl va cua CA khoang 20 ug/ml. Thuc nghi~m A.45 urn.31 - -- ? . lOf-Lm). moi va hoa chat. __ __ __ ._ _ _ _ _ . nghien thanh bQt min va trQn deu. A. DiJu kien sac Icy CQt Lichrosorb RP18 (250x4 mm. The tich tiem 20f.16]. Binb hrqng dAng tbm paracetamol phAn bing phmrng phap HPLC (PA) va cafein (CA) trong thu6c da thanh Thu6c da thrum phdn bao g6m paracetamol va cafein la mot dang ph6i hop thong dung.75% trong h6n hop dung moi methanol .\t6 buoc song 273 nm. Chung t6i dff nghien ciru mQt chuang trinh HPLC dan gian va tach t6t han chuang trinh dff de c~p trong cac tai lieu tham khao [29] de dinh tinh va dinh hrong d6ng thai 2 thanh phdn tren.2.11. tinh kh6i hrong trung binh vien. t6n nhieu thai gian.. Be>IQc dung moi va IQcmftu voi dtrong kinh Methanol loai dung cho HPLC. CQt Lichrosorb RPI8 (250x4 mm. Dung dich thir: Can 20 vien. A.3. Kit qua nehien .. 16 mang IQc 0.I./ . acid phosphoric (PA). T6c dQ dong 1 ml/phut. IQc qua giAy IQcthirongfbo khoang 20 ml dich IQc d§u).1m. Phuong phap nay co nhiroc di~m la phai qua biroc chiet tach kha phirc tap. thiit - de m~c sai s6. De dinh tinh va dinh hrong cac hoat chat trong h6n hop thuoc tren thirong ap dung theo tieu chan cc sa (chiet tach r6i do quang) [2. 10f-Lm). __ __ __ _ .. Pha dong: Dung dich acid phosphoric 0. h. dung bi May s~c kY long hieu nang cao HP 1100 voi detector UV. Detector UV di.cUu 0 .

...-......._.. - - - _ ..1..2x + 154.. ............ mob 3. _0 ......9996 470 978 1432 1901 2330 nong de> 150 ~ 750 tuyen tinh dff khao sat Phuong trinh hoi quy H~ so tuong quan Y = 15._.. 4. K~t qua khao sat d9 tuyen tinh STT 1 PA Nang dQ (pg/ml) Nang dQ (~ml) Dien tich pic 2 3 4 5 Khoang 150 300 450 600 750 2370 4701 7094 9412 11423 10 20 30 40 50 10 ~ 50 Y = 46.... .. - - - _...... cUu ..-_ . - . Kit qua khdo sat d{J tuyin tinh Chung toi tien hanh khao sat dt) tuyen tinh gitra nong dt) cac ch~t cdn dinh hrong voi dien tich pic nrong ung tren cac ch~t chuan PA va CA...l... Kit .qua .750 ug/ml va cua CA bi~n thien trong khoang 10 ...4x + 29...50 ug/ml..9 r = 0.1..__..9995 -32- . chung toi thu dircc sAcky a6 cho thay PA va CA diroc phan tach hoan toan nhir hinh 3. ..3 r= 0. nehien ..... _ - -<'......-..-.. K@tqua V6'i di~u kien s~c ky ad chon nhir tren.._..... B. Sllc ky d6 thu dircc cua dung dich h6n hop PA va CA B...-.. k~t qua khao sat dt) tuyen tinh duoc trinh bay a bang sau: CA Dien tich pic Bang 3. Chuan bi mot day dung dich h6n hop chuan trong dung moi A co n6ng d9 cua PA bien thien trong khoang 150 .....J ...

DQ l~p lai diroc khao sat tren hai miu vien nen SEDAP A do XNDPTW II san xudt c6 thanh phfut: Paracetamol: Cafein: 300 mg.71 9.-- _.71 luong (mg/vien) So li~u thong ke 1 2 3 4 5 6 X = 288.36 303..44 .54 RSD%= 0.9 Ham 9.3 288. Db thj bi~u di~n su phu thuoc tuyen tinh nbng dQ va dien tich pie tirong ling cua PA tinh nbng dQ va di~n tlch pie tuong ling cua CA B.+ Paracetamol T __ - -- - T _- - - -~ _ --- - _ .-- - -- .97 RSD% 6 301.83 9.81 301. Kit qua khao sat i/{j 19P19.4.92% 9. 10 mg. MJu 1 SKS: 350900 SIT PA CA (mg/vien) So li~u thong ke Ham hrong 291. Mdu 2 SKS: 361000 SIT PA CA So li~u thong ke Ham hrong (mg/vien) 301.! phu thuQc tuyen Hinh 3.3.53% (mg/vien) S = 0. vira du 1 vien Ta duoc: Mltu 1 SKS : 350900 Mltu 2 SKS : 361000 Bing 3. --- - ---- Cafein 2500 2000 1500 1000 15000 10000 5000 0 500 0 0 200 400 600 800 0 20 40 60 Hinh 3. K~t qua khao sat dQ l~p lai tren m§u SEDAPA.3.30 305. - - --- - ---- - -- - - --- - - --- - - . K~t qua khao sat de>l~p lai tren miu SEDAPA.37 Ham 9.83 = 0.2.4 X (mg/vien) S = 1.52 9.57 9.2.82 9.1 288.2.76 9.33 - 9.52 RSD%=0.93% Bing 3.7 286.-- - - - -- - - --- - --- - .64 = 0.51% (mg/vien) - 9. Db thj bi~u di~n S.75 .62 X S (mg/vien) S = 1. ____ •Kit nUG ::t nehien cuu O~ .09 = 0.86 hrong (mg/vien) So li~u thong ke 1 2 3 4 5 X = 302.6 287.40 302.63 9.9 287.09 RSD% - 9.66 9.

u SEDAPA k€t qua diroc trinh bay a bang 3... _ -< .90 them Luong tim thay (mg) 0.898 % tim lai 100.0 99.6 30..1 99.5 98.886 0. .1 39...54 den 1..0 97.2 98.3.4 101.1 20.8 99.9% STT 1 2 3 4 Luong them VaG 20 20 30 30 40 40 5 6 TB Bang 3. K~t qua khao sat dQ dung tren mdu SEDAP A. MJu 2 SKS : 361000 PA CA Luong tim VaG SIT I 2 3 4 5 6 Lugng them (mg) 20 20 30 30 40 40 thdy (mg) 20..3 98.9 100.4 98..60 0...5.. B._.._.8 99.5 %.0 98.5 % Luong them vao (mg) 0.60 0.1 (mg) %timl~ 101.. _..2 % Lugng vao (mg) 0. Ket qua khao sat dQ dung tren ma. K~t qua khao sat dQ l~p lai a tren eho thdy sai s6 tirong d6i til 0.. Kit qua khao sat dp dung Khao sat dQ dung tren hai ma..3 97." .3 29. . - --- .8 100.7 99.07%.. CUll _ 0. . ~__.6 29..u SEDAPA.4 40.5 99.884 % tim lai 101.2 97...7 39.305 0.2 % TB K€t qua tren cho thdY phftn tram tim lai cua PA va CA tren hai mfiu dat tir 98.90 0..30 0.582 0.__________ 4.._.1 29..600 0. .: .4.. Mau J SKS : 350900 PA CA Luong tim thdy (mg) 20.3 98.30 0..592 0.90 Luong tim thdy (mg) 0.60 0.7 97.34- .9 d~n 99.4 va 3.2 19.1 98.1 100. - - _. phirong phap co dQ dung t6t.....293 0.5 % tim lai 100....7 99.595 0._.7 39...30 0...300 0.30 0.0 99.__•• .5 99.298 0..896 0.60 0.5.90 0. a tren bing phuong phap them chuan. voi sai s6 nay eho phep ap dung duoc phirong phap tren. Kit qua nehien. Bang 3.

Can chinh xac mot hrong bQt vien nrong irng voi kh6i hrong b. Thi2t - hi.__ aua nehien elm __ _.. vi en nen Pi-Antalvic [5] cua cong ty Diroc v~t MK protamol cua cong ty cb phan Duoc pham Me Kong . natri sulfat khan. I~c d~u. Muc tieu cua chung toi la nghien ciru mQt s6 phirong phap dinh hrong danh gia cac plnrong phap eho cac dang thuoc co thanh phan nrong nr.1 % (60:40).0 ml dich IQc tren cho vao binh dinh mire 20.IN va O. ethanol vc''.acid phosphoric 0.___ ... __ o~ . C<Y ibuprofen co trong thanh phk mot dang thuoc voi muc dich lam phong phu them va sa hra chon ap dung. A. Diroc nr Y t~ Tra Vinh. D6ng thai mong duoc gop ph~ xay dung cac tieu chuan chdt IUQl1g ella nganh cling nhu cua QU6c gia cho cac A. Diethyl ether.). _ __ __ __ __ __ __ -__ -- -- -- - . 4. CQt Lichrosorb RP 18 (250x4 mm.1. ° BQ IQcdung moi va IQcm~u voi dirong kinh 16 mang IQC0.OlN. vien nen diSn Vi~t Nam cling paracetamol va nhu cac ducc diSn khac hien nay dSu chua co chuyen lu~n cho dang bao ch€ nay.45Jlm. Dung dich thir: Can 20 vien.A.0 mI. Chudn bi dung dich cua khoang 32. hoa tan va them pha dQng d~n vira du 50 ml. Detector UV d~t a biroc song 224 nm.2.. . Th\lc nghi~m A. 10Jlm). Th~ tich tiem 20Jll. IQc (bo khoang 20 ml dich 19C dfiu). tinh kh6i IUQl1g trung binh vien. Kit ._ .. LQc qua mang loc 0. Pha dong: Acetonitril.45 urn. them pha dong d~n vita du. I urn). Hut chfnh xac 2. 4.. T6c dQ dong 1 ml/phut.35- . hoa chat 655A-12 voi detector UV- May sAc kY long hieu nang cao MERCK-HITACHI Vis 655A-22.. Phllung phap nghiin cuu a.5 mg PA. dung dich NaOH O.4. Nghien Ctlu dinh hrQ'llg dAng thM paracetamol thu6c da thanh phin bAng phmrng phap HPLC (PA) va ibuprofen (IB) trong MQt trong nhtrng dang thong dung tren thi tnrong hien nay la h6n hop paracetamol va ibuprofen (vi du: vien nen Alaxan cua xi nghiep United Pharma Vi~t nam [II].. - Ch~t chuan paracetamol va ibuprofen do vi~n kiem nghiem cung c~p. Dung dich chuan : Chuan bi mQt dung dich h6n hop ehuAn trong pha dQng co nong dQ ella PA khoang 65 ug/ml va cua IB khoang 40 ug/ml. DiJu kien - sdc kY CQt Lichrosorb RP 18 (250x4 mm. nghien thanh bQt min va trQn d~u.

Hinh 4.:.~--- 1970 3628 5475 7168 8922 16 32 48 64 80 16 ~ 80 Y = 37. K~t qua ------------------------------------ V oi di~u kien s~c ky da chon nhu tren.2._-- 26 52 78 104 130 26 ~ 130 Y = 67.--_.1."~>".4x + 343."FiC':"%· Ibuprofen 4000 3000 2000 1000 8000 6000 4000 2000 o o 50 100 150 o o Hinh 4. cluing t6i thu diroc s~c ky db cho thely PA va IB duoc phan tach hoan toano r .g~j~'!_ _c:~ B._. k~t qua khao sat dQ tuyen tinh duoc trinh bay a bang sau: Bang 4. D6 thi bieu di€n sir phu thuoc tuyen Db thi bieu dien SlJ phu thuoc tuyen tinh n6ng dQ va dien tich pic nrong img ella PA tinh n6ng dQ va di~n tich pic nrong irng cua IS -36- .1.0 R = 0.80 ug/ml.4 R = 0. 20 40 60 80 100 Hinh 4.3. -------..9999 --.l..lx + 199. S~c kY db thu diroc cua dung dich h6n hop PA va IB B.L·>-"'~~~'_.9997 958 1521 2148 2711 3356 Paracetamol 10000 l+J._(l!i!_ q~4_lJ.130 ug/ml va cua IB bien thien trong khoang 16 ..". Khao sat khoang tuyin tinh Chung t6i ti~n hanh khao sat dQ tuyen tinh gitra nAng dQ cac chelt cAn dinh hrong voi dien tich pic nrong irng tren cac chelt chuan PA va IB_ Chuan bi mot day dung dich hem hQ'P chuan trong pha d¢ng co nong dQ cua PA bi~n thien trong khoang 26 .C)":::i[:'"·'. K~t qua khao sat dQ tuyen tinh STT PA Nbng dQ (ug/ml) Dien tich pic IB N6ng dQ (ug/ml) Dien tich pic 1 2 3 4 5 Khoang nong dQ tuyen tinh dll khao sat Phuong trinh hoi quy H~so tuong quan -.

0 331.2 % SIT Luc.6 99.6 98. - Nb.98.3 IB So lieu thong ke Ham hrong (rng/vien) 203. 8.7 205.28 6.43 6.65 ._~·__l!:4!_qlf_4_ ~g~!~.mg them Lugng Luc.4 98.--------. K~t qua khao sat dQdung PA IB Luc.1' nrong quan tuy~n tinh gitra di~n tich pic va nAng de) voi h~ s6 nrong quan rAtgAn 1 (r = 0.34 RSD%=0. Khdo sat ap lpp l{li ella phuang phap D<}l~p lai cua phirong phap duoc ti~n hanh tren miu thir la vien nen Alaxan.3 So lieu thong ke 1 2 3 4 5 X =332.0 203.0.8 100.mg vao (mg) 1 2 3 4 5 Trung 6.32 6.50 6. KSt qua khao sat dQchinh xac duqc trinh bay iJ bang sau : Bang 4.9 S = 1.6 % 4.2.83% X =204.00 4.83.3.00 4.2. Khao sat t1P aung Khao sat dQ dung bang phuong phap them.98 3. Bang 4.6%. Chung toi chon nang de) dung dich thu va chuan d~ dinh hrong n~m trong khoang tuyen tinh da khao sat (PA khoang 65 ug/ml va IB khoang 40 ug/ml).!~~. them va mdu thti' da bi~t tnroc ham hrong mQt hrong chinh xac chAt chuan nrong trng voi khoang 20% hreng co trong miu thtr.5 96.02 thJ.mg tim (mg) 6.0.46 97.9 96.00 blnh Nbtn xet: Phuong phap co de>dung cao voi kha nang tim lai cua PA 18. B.9999).n xet: Trong khoang nAng de)da khao sat co S1.95 3.87 4.90 3.50 thAy % tim lai them vao (rng) . K~t qua tren cho thAy phuong phap da xay dung co dQ l~p lai cao voi dQ l~ch chuan tuong d6i khoang 0. tim (mg) 3.00 4.37- . ay % tim lai 98.43 6.9 99.5 98. K~t qua khao sat dQ I~p lai duoc trinh bay iJ bang 4.76 RSD%=0.4 333.8 97.9997 .7 331.1 206.50 6.65% B.2% va 9 ella IB Iii.2.3 S = 2.50 6. .9 336.3.00 4.---- ----------------------------------------------------------------'------------.3 206. K€t qua khao sat de)l~p lai STT PA Ham hrong (rng/vien) 328.2 98. SKS : 003501.50 6.

Be>loc dung moi va loc mdu voi dtrong kinh Methanol loai tinh khiet s~c ky._o~ .. Cac phirong phap nay thtrong phai chiet tach phirc tap... phuong phap acidbase.. h§. Sum). 29J co phirong phap d6i voi ch~ pham don thanh phfut.. nhirc dau.I.. T6c dQ dong: Irnl/phut. . PhU'lIng ph tip nghien c«u a. Djnh hrqng dang thei paracetamol (pA) va quinin sulfat (QS) trong vien bao phim Antigrip F bAng phuong phap HPLC Tren thi tnrong hien co mQt s6 che pham nhu vien AntigripF va Tiphagrip cua CTD... t6n nhieu thai gian [3]. dau minh may.. Cot Lichrosorb RP 18 (250x4 mm..... Acid acetic 4%..----_. Nhiet dQ phong..... ..mrcc (1: 1) 16 mang lQC 0.4. -. Pha dQng: Ll g natriheptansulfonat 4%-diethylamin ti trong 1 lit h6n hop methanol-acid acetic Ie (650: 350: 1). _. phirong phap chuan de>moi tnrong khan..!c nghifm A. ____K€t qua . ChAt chuan paracetamol va quinin sulfat do Vien Kiem nghiem cung cAp.45 urn. natriheptansulfonat.- -------_. Vien nen Antigrip F co cong thirc nhu sau: Quinin suifat Paracetamol Ta diroc vd 30 mg 150 mg 1 vien chi De dinh hrong cac thanh phan nay... A..5.2..lm).....VTYT Ti~n Giang (Tiphaco)..---------_--. --- --. Vi v~y chung t6i ti€n hanh nghien ciru dinh tinh va dinh hrong dAng thai paracetamol va quinin sulfat trong vien nen Antigrip F bang phuong phap HPLC voi di~u kien sAc ky pha dao tao cap ion. con voi cac ch~ phAm da thanh phan thi tieu chuan cua cac nha san xuAt dira ra rdt khac nhau: Phuong phap quang ph6 hApthu tir ngoai-kha kien... 19. 15._ _ nehien cUu _.VTYT Tra Vinh ph6i hop paracetamol va quinin sulfat dS di~u tri cac clnrng dun s6t. . Thi€t - hi. . 27.. A... vien Anogin quinin cua CTD. 4. ThS tich tiem: 20f. hod chat May sAc ky long hieu nang cao HP 1100.. diethylamin.38 - . Th..u h~t cac diroc dien [1. DiJu kien - sdc kY CQt Lichrosorb RP 18 (250 x 4 mm.___ . ... Detector UV: 235nm. Dung moi: Ethanol ... 10J.----------_.!1.--..

-._.a...30 ug/ml. ... hoa tan trong 50 ml h6n hQ'P dung moi (ethanol .0 . k~t qua khao sat d<) tuyen tinh duoc trinh bay 6 bang sau: Bang 5._. lQC.9999 Dien tich pic 107.45 11mtruce khi tiem sAc ky..2 ...30 ug/ml y = 73.cUu ... . .30 2794. _ .::. K~t qua V oi chuang trinh sAc ky nhu tren. cac pic can xirng .1.§ !il ... _ . ...._.. IQc qua mang loc 0... Or .. Pha loang 20 l§n dich IQc tren bang dung moi pha de)ng.______ 4.16 x + 19. K~t qua khao sat de) tuyen tinh PA Nong dQ (ug/ml) 6 12 30 60 150 6 .22 2214. . . aua Q~....26 897.. . Kit A .. nghien thanh b<)t min rbi tre)n d~u_ Can chinh xac mQt IUQ'Ilg bQt vien tirong irng voi khoang khoi hrong cua khoang 30 mg paracetamol.5 r= 0. ..39 - .l. SAc kY db cua dung " dich h6n ..50 Nong dQ (ug/ml) 1.... ..10 5 Khoang nong dQ tuyen tinh da khao sat Phuong trinh hoi quy H~ tirong quan so y = 92..2 2.... ...... ..u 350 300 250 200 150 100 '0 j n B ...._..09 194.. .mroc tY Ie 1:1)..9999 .. so 0 Hinh 5..mroc (1: 1) co n6ng d<) cua paraeetamol 30Ilg/ml va cua quinin sulfat khoang 6 ug/ml...90 1131... xac dinh -kh6i IUQ11gtrung binh cua vien.50 13882.. Kit qua khao sat dp tuyin tinh Chung toi ti€n hanh khao sat de) tuyen tinh gitra n6ng d<) cac chAt cAn dinh hrong voi dien tich pic tuong irng tren cac chAt chuAn PA va QS..88 458....... Dung dich thir: Can 20 vien. nehien ~__.50 5566. B.150 ug/ml SIT 1 2 3 4 QS Dien tich pic 576.2 . hop hai thanh phan B.4 6 12 30 1... Chuan bi met day dung dich h6n hop chuan trong pha d<)ng co neng dQ cua PA bien thien trong khoang 6 150 ug/ml va cua QS bi~n thien trong khoang 1...4 x + 22. tren sAc ky db thu diroc hai pic tach khoi nhau hoan toan.1....-_ . . Chudn bi dung dich Dung dich chuan: Chuan bi mot dung dich chuan cua h6n hop hai thanh phan tren trong dung moi ethanol . . -_ T b..3 r= 0.... ..... _ ..

5 7.5 Luong tim tM_y(mg) 1. Kit qua khao Stit dp /(ip /(li DQ l~p lai cua phuong phap diroc tien hanh tren mdu thtr la vien nen bao phim Antigrip F..88 29.5 1.0% va .3.10 .52 RSD% = 1.40 - . Db thi bieu di~n su phu thUQC tuyen tinh nbng dQ va dien tich pic nrong img cua PA Nh.n phap 1. Nong dQ dung dich chuan va dung dich thu cua chung toi nk trong khoang tuyen tinh dii khao sat.0 QS Luqng vao (mg) them IB xet: Phuong ella QS Icl99.43 7.3 99.2.81.6 101..06 148.n PA Ham luqng (mglvien) 153.66 S = 0. 4.2.60 150. K~t qua khao sat dQ dung SIT 1 2 3 PA Luqng them V3..0 (mg) 7.3...5 Luong tim tMy (mg) 7.~.5 1. - + _ .10 28.3.01 29.. trong khoang ndng dQ khao sat.n Hlnh 5.3 co de>dung cao voi kha nang tim lai cua PA la 99.12 149. Kit qua khao salll(j dung Khao sat dQ dung bAng phuong phap them.5 7. K~t qua khao sat dQ l~p lai SIT 1 2 3 4 5 6 Nb.~~ T.7 99.0 98. . Kit aUG ::t nehien cUu O~ .4 99. - - ~ . Nb. c6 su nrong quan tuyen tinh gifra gia tri dien tich pic va ndng dQ (r = 0.10% - QS Him lugng (Il!glvien) 28.1.45 So li~u thong - ke X -28.47 1.3%.60 S = 1.2. Db thi bieu di~n S\l phu thuQC tuy~n tinh nbng dQ va dien tich pic nrong img ella QS xet: Cac k~t qua tren cho thdy.36 28.0 98.48 1.. B.66 RSD% = 1.17 28.48 % tim 1~ 99. k~t qua khao sat dQ l~p lai duoc trinh bay a bang sau: Bang 5. Paracetamol 15000 10000 5000 0 Quinin sulfat 2500 2000 1500 1000 500 0 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 Hinh 5.52 % tim 1~ 98.81% co dQ l~p lai eao voi dQ lech chuan nrong d6i 1. ~ - - _ . k~t qua diroc trinh bay 6 bang sau: Bang 5.. B.38 7. ..9999).79 149.15 xet: Phuong phap So lieu thon_g_e k X = 150.89 152.

41 - .2. di~u chinh v~ pH 3.6. £)~ rat nho him cho k€t khAc phuc nhiroc di~m nay. Asmin (Xi nghiep Duoc pham trung irong 25). ._~·__f~!_q'!_q_!. Binh hrQ'llg dang thot theophylin. Nhir v~y muon dinh hrong cac thanh phan trong h6n hop thi phai thirc hien vi~c chiet tach plnrc tap. CQt Lichrosorb RPl8 (250x4 mm. h6n hop bang phuong phap sic ky long hieu nang cao. epbedrin bydroclorid -----------------. LQc qua mang IQc 0.acid . Asmalin di~n hien co (Xi nghiep Diroc pham trung irong 5). Antasma . Dasmin (Xi nghiep Diroc pham trung trong 2). Sl. plurong phap (C6ng ty DuQ'C va v~t ill y t~ Ben Tre). Tedralas (Labomed a Viet Nam va met s6 tai nghiem cac dang bao ch~ don thanh phdn cua cac hoat chat tren va phirong phap dinh hrong co th~ la: do m~t dQ quang. phtrong phap so mAu. Hon nita. co nhi~u loai thuoc chua hen co 3 thanh phenobarbital nhir Etadasmyl.5 bang acid phosphoric.5: hoa tan 12 g NaH2P04 trong 1000 ml rnroc Natri heptansulfonat Dung dich d~m phosphat cfU. pH 3. Trong cac Diroc li~u tham khao khac chi co chuyen luan kiem khan.C chenh lech v~ hrong gitra cac thanh ph§n rat Ian trong do hrong Phenobarbital qua kho chinh xac phu thuoc nhieu vao nguoi thtrc hien.45 urn. tinh khi€t sAc ky. Detector UV dij. Tiphasmyl phan theophylin. ou« kien sac kf Ce)t Lichrosorb RP18 (250x4 mm.g~j~r:_£~ I 4. Methanol loai dung cho HPLC.Phap).l.45 urn. IOum). Cac chat chuan theophylin. Phuong phap nghien cu-u a. hoa chat May sic kY long hieu nang cao MERCK-HITACHI 655A-12 voi detector UV- Vis 655A-22.t a biroc s6ng 240 nm. ephedrin hydrochlorid va phenobarbital do Vien Kiem nghiem cung cAp. Thtre ngbi~m A. va phenobarbital trong thuAc han hQ'P tr] hen suy~n bing phuong phap HPLC Tren thi tnrong ephedrin hydroclorid. A. A. Phenobarbital trong thuoc dinh hrong d6ng thai Theophylin. dinh IUQ1lg trong m6i tnrong chuan dO.base. 10llm). Be) IQc dung m6i va IQCmdu voi dirong kinh 16 rnang IQc 0.I. chung t6i da ti€n hanh nghien ciru phuong phap Ephedrin hydroclorid. Thiit hi. (C6ng ty DuQ'C va v~t tu y te Ti~n Giang).

mroc (70 : 30) d~ duoc dung dich h6n hop chuan co nbng dQ cua theophylin khoang 0. IQc qua gidy IQc thuong. tren sic ky db thu diroc cac pic tach khoi nhau hoantoan Hinh 6. lAc ky. 6. Chudn bi cac dung dich tiem trong h6n hop dung moi ethanol .05 phut) B. 6.!1._ i·_ »« ql}_l!_ ~g_~!~l}_~0f Pha dQng: Hoa tan 1. 1 d~n 0. lAc d~u.1.2 mg/ml va cua phenobarbital - cua khoang 0.2.!m. T6e dQ dong 1 ml/phut. va b.3. rbi IQc qua mang lee 0. them vien. Can chinh xac mQt hrong bQt vien nrong irng voi kh6i hrong cua khoang 80 mg theophylin. Kit qua V 6i chuong trinh sdc ky nhu tren. 12. phenobarbital ephedrin.4 d~n 2.5 (38 : 62). 15 ml mroc cAt.HCI ephedrin hydrochlorid khoang 1. them ethanol tuyet d6i d~n vira du th~ tich. nghien min rbi trQn d~u. Dung dich thir: can 20 vien (d6i voi vien bao dirong phai rica h~t lap vo bao cua vien.3 . trong 1 lit h6n hop cua methanol - .6.1. Dung dich chuan: Hoa tan cac chAt chuan theophylin.5 mg/ml d6i voi ephedrin.05 d~n 0. - Th~ tfeh tiem 20J.42- va lJ cac hinh 6.0 g natri heptansulfonat d~m phosphat pH 3. tinh kh6i hrong trung binh cua cho van binh dinh mire 50 ml.1 mg/ml.36 phut. B.44 phut va cua phenobarbital 4.HCl 7.6. sAy a 50°C trong 1 gio rbi moi dem can).1.6 mg/ml.HCI 0. Khao Slit tIP tuy€n tinh Chuan bi m<)t day dung dich chuan cua h6n hop 3 thanh phan tren voi nbng dQ cac chAt trong h6n hop bien thien nhtr sau: 0.4 .2.0 mg/ml d6i voi theophylin 0.25 mg/ml d6i voi phenobarbital K~t qua khao sat S1)' nong do cac chat duoc phu thuoc tuyen tinh dien tich pic nrong irng thu duoc va trinh bay a cac bang 6. SAc ky db cua h6n hop 3 thanh phan (tr (theophylin) ephedrin.45J.

0 4685.54 H~ s6 tirong quan : r = 0.3.2...- -- .9 x + 8. D6 thi bi~u di8n su phu thuec tuyen tfnh n6ng dQ va dien tich pic cua phenobarbital B.15 160.5 Hinh 6..0 (mg/ml) Phuong trinh h&i quy : y = 2337.5(mg/ml) Phuong trinh h6i quy : y = 111.2.0 5 2.0 0. K€t qua khao sat dQ tuyen tinh d6i voi pheno barbital STT \ 300 Phenobarbital 250 200 150 100 50 o o 0.HCI 60 50 40 30 20 10 L_.5 H~ s6 nrong quan : r = 0. D6 thi bi~u di8n su phu thuoc tuyen tinh n6ng dQ va dien tich pic cua theophylin Dien tich pic N&ng dQ (mg/ml) 1 0.-- __ -- -- -- -- .0.8 x -1.9993 Bang 6.1 0._..43- .3.1 3 4 1.6 3736.20 208.1 10.9998 .5 4 0. SKS : 011099 Mfru 2: Vien nen Typhasmyl.2 20..05 .3 32. Nong dQ (mg/ml) Dien tich pic 0.0.5 2 2.2 Khoang nong dQ tuyen tinh: 0.5 5 0.1.5 55.5 2 105.43 H~ sA nrong quan : r = 0.2 I 1840._ .1 0.2 x + 2._~~~4 H1nh 6.3 0..3 2 0.9997 Bang 6. Ket qua khao sat dQ tuyen tinh dbi voi ephedrin STT Ephedrin. Kit . D6 thi bi~u di~n su phu thuoc tuyen tinh n6ng dQ va dien tich pic cua ephedrin r-----------.4 42.25 258.2 2851.1 3 4 0.10 3 0. ..5 5 Khoang nfmg dQ tuyen tinh : 0. Ket qua khao sat dQ tuyen tinh doi voi theophylin STT Theophylin 5000 4000 3000 2000 1000 o o 0.4.__ o . SKS : 010600 .lijp lai tren hai mdu vien nen va vien bao dirong: Mfru 1: Vien bao duong Etadasrnyl. Bang 6. ..05 52.1 .Nong dQ (mg/ml) Dien tich pic 1 0.3 Khoang nong dQ tuyen tinh: 0. Khiio sat iI(j J(ip J{li Chung toi ti~n hanh khao sat de.2.4.4 957.5 1.4 .8 2 1.0 0.25(mg/ml) Phuong trinh h6i quy : y = 1030.x aua _________ nehien cuu 0": .2. 0:~ ~0~2_.2 0._ .3 Hinh 6._ .

79 7.4 va 6.20 0.12 7.16 1.12 1..72 10.41 41.-----.40 10.90 Tinh thong ke X S RSD (%) 80.04 1.5 diroi day Bang 6.HCI: 0.51 4.71 10.82 41.18 41._~-_l_ !i!_ql}_q_!'_g_~!~f}_~0! --- ----.52 Phenobarbital 4.78 81.6 mg/ml Ephedrin.90 4.43 0. Ket qua khao sat dQ l~p lai tren miiu Typhasmyl STT 1 2 3 4 5 6 Ham hrong heat chat trong mQt vien (mg) Theophylin 80. K~t qua khao sat dQl~p lai tren mftu Etadasmyl SIT 1 2 3 4 5 6 Ham hrong hoat chat trong mot vien (mg) Theophylin 41..52 Phenobarbital 2.HCl 10.2 mg/ml Phenobarbital: 0.78 Ephedrin.4.68 41. ----.n xet: Phuong phap co dQ I~p lai t6t.10 80.5.88 4.47 2.91 7.6 0.90 7.95 4.59 Tinh thong ke X S RSD(%) Bang 6.04 80. Chuan bi cac dung dich h6n hop chuan va thir co n6ng dQtuong ung nhu sau: Theophylin: 1. .81 Nh.53 10.49 41.46 81.32 0.02 80.47 2.1 mg/ml Kch quit khao sat dQ l~p lai duoc trinh bay (] bang 6.50 2.55 2.85 7.92 0.57 2.00 4.31 Ephedrin.59 10.48 2.90 0.67 10..91 5..51 0.83 8.HCI 7.04 0.02 40.6 0.

45- .5 Nh.3 99.9 40.__f:~!_q_1!_q_ !l_g_~j~1}_ 1 £~ .0 4.93 % tim Il.0 4.0 0.99 % tim Il. ti~n hanh nrong nr phep thir dl) l~p lai.0 98.0 1.6.0 Bang 6.1i 99.99 2.5 99.0 Phenobarbital Them Tim vao (mg) (mg) 1.HCI Tim Them vao thAy (mg) (mg) 5.._~.6 va 6.0 99.0 38.HCl Them Tim vao thfty (mg) (mg) 2.8 Trung binh % I~ 99.li 98.85 5.6 40.7.0 2.6 Phenobarbital Them TIm vao (mg) (mg) 0.98 2.0 19.0 2.0 98.3.0 thay % tim l. Khiio sat ilP dung Khao sat dQ dung bfutg phirong phap them.7 98. K~t qua khao sat dl) dung tren mlm vien bao dirong Typhasmyl Theophylin Tim Them thfty vao (mg) (rng) 39.0 98.1 Ephedrin.5 98. ---.0 1.30 % hrong co trong miu thir.95 3.0 5.0 101.0 19.0 99.0 97.0 97.1 20. B.6 tlm Ephedrin.0 1.0 40.0 97.n xet: Phuong phap co dQdung cao voi ca ba thanh phan. K~t qua khao sat dl) dung tren miu vien bao dirong Etadasmyl Theophylin Tim Them vao thAy (mg) (m_g) 20. ._.li 102..0 3.94 2.0 Trung blnh % tim ll.97 1.99 3.8 20.0 0.98 1.5 20.7 dum day: Bang 6.3 99.99 thay % tim lai 98. K~t qua diroc trinh bay 6 bang 6.7 97.0 39. them vito miu thir mQt luong chinh xac chdt chuan bang khoang 20 .10 5.0 98.li 99.5 99.0 97.

7.-_ hydroclorid phenylpropanolamin va Tren thi tnrong hien nay co nhieu dang thuoc co k~t hQ'P cac thanh phAn nhu tren. 99. 5J.!m).Oml.. Hod chat.g_~j~t}_~0! __ q'!_q_ 4. nguyen li?u Vien nen Decolgen co cong thirc nhu tren.Oml.. 20.. A. 27... pipet thuong. Th\l'c nghi~m A.2.. Djnh hrqng dAng thM paracetamol. Thi2t hi..45 urn. May do PH Meter 3305-Jenway. 100. .46- . Can phan tich Mettler AB 204 dQ chinh xac 0. lO. trong cac duoc di~n thong dung hien hanh [I. nhirng m6i chAt phan tich duoc su dung mQt chuang trinh sitc phan trong h6n hQ'P thuoc.Oml.-_ .Oml. co sft dung phirong phap HPLC d~ dinh hrong cac hoat chiit trong h6n hQ'Ptren. BQ loc dung moi va bQ IQc mau voi dirong kinh 16 mang IQc 0.. . 29] chu y€u chi co dang thuoc dan thanh phan.. pipet chinh xac.Oml. chung toi nghien ciru xay dung mQt chuang th~ phan tich d6ng thai cac hoat chat tren. 6ng dong.1 mg. 19. Nham tim met phuong phap chung. Trimethylamin Acetonitril Niroc cAt. UV diode array.. loai dung cho HPLC. maleat bing phuong phap HPLC ----. 25.. ~¢!_ t!._ . chuan - phenylpropanolamin hydroclorid (ham hrong chuan clorphenirarnin maleat (ham hrong 99. . clorpheniramin . co th~ dinh tinh va dinh hrong nhanh 3 thanh trinh sitc ky co A. Dung cu thuy tinh: binh dinh mire 1000.. 12]._~.. 50. d(lng C(I May sitc ky long hieu nang cao: DIONEX-Detector CQt Nuc1eosil C18 (250mm x 4mm.I. Mdu 1 co s6 kiern soat: 402221 Mau 2 co s6 kiem soat: 404971 ChAt chuan cua Vi~n Ki€m nghiem: chuan paracetamol (ham hrong 100%). - May lAc sieu am-SONOREX.Oml. loai tinh khiet phan tich. Trong diroc di~n My [29] va tieu chuan co sa [4.. trong do vien nen Decolgen Paracetamol (PA) (PH) : maleat (CM) do cong ty United Pharma san xuat co cong thirc: 500 mg 25 mg 2 mg Phenylpropanolamin....66%). kY khac nhau.HCL Clorpheniramin Voi nhiing hoat chAt tren. c6c co mo . Acid phosphoric loai dung cho HPLC..86%)..

0._!f4!_q_l_I_q_~g~!~'Y_-:~ ! B. Khao stit Iva chon ili2u kirn sdc kf Khao sat ph6 til ngoai cua cac ehftt phan tich: O. . PhA hApthu UV -VIS cua CM trong dung moi pha dQng Sau qua trinh thtrc nghiem. ' ~ . 0.75 0.5 5 0 1 125 .~ .4 '" 0.5 0:' LD N 0 Hinh 7.3.. 50 .2 0 200 300 Hinh 7. tnrong Dai hoc diroc Ha noi._~.1.2. 5 um).B '! g c . PhA hApthu UV-VIS cua PH trong dung moi pha dQng 1.0 . PH kY d~ va CM nhu sau: May sie ky long hieu nang eao DIONEX-Detector UV diode array cua bQ mon Hoa diroc. CQtNucleosil C 18 (250 mm x 4 mm. " " <3.e 5 0. K~t qua --- ----------------------------------------------------------------------------_.47- .•. .0 ~ . Ph6 hftp thu UV-VIS cua PA trong dung moi pha dQng 2.5 2 ::.c · • c 1.1.5 :.5 025 Hinh 7. chung toi da Iva chon ducc cac di€u kien s~e dinh hrong 3 thanh phfut PA.75 1. B. ~ ~ 0.

B. Cac pic da: tach kh6i nhau hoan toan. dang pic d5i xirng..6 61.0.2 ml/phut.--.17x + 0.-.. Bang 7..62 N6ng d9 (f. (] 244nm d~ do PA. gon.lg.. __ '__'_W_''__'I .4 Phuong trinh hoi qui: y = 0.~y~~-. nehien 0' Clfu .-.48- a bang 7.14 12. sic ky d6 cua dung dich chuan PHva eM a buoc song 216nm PA. K~t qua khao sat dQtuyen tinh gitra nbng dQva dien tich pic cac chat 3 41 40...-.35 16.79 200 34.6-+16 ug/ml..96 8. cua PH trong khoang 20-+200 ug/ml va cua eM trong khoang 1.-- __ .. I &3 c. . Khtio sat 49 tuyln tfnh cua phseong phap Pha day dung dich chuan cua h6n hop ba thanh phftn co nbng dQ cua PA bien thien trong khoang 8-+80 ug/ml.0 ID 11-e..082 H~ so wang quan: r = 0.-...-. SAc ky db cua dung dich chuan PA song 244nm a buoc Dira vao cac k€t qua thu duoc.16 H~ so tuong quan: r = 0.-. dieu chinh den pH 2. Nhiet d<)phong. ta thAy di€u kien s~c ky la phil hop.(_m!) Dien tich pic 8. - Detector UV (] 216nm d~ do PH va CM. r~t I Hinh 7.74 PH eM 8. Minh 7.09 Phuong trinh hoi qui: y = 0.. K€t qua khao sat duoc trinh bay Hoat chat PA Dung dich 1 2 8.5._ -op + - _ ...45 4 65.. -- - - - - - - _...69 7.56 100 17.9 19.4.7 b~g acid - T6c dQ dong 1.9999 3.93 2..4.44 . Kit nUG __________ :::t.(_m!) Dien tich pic 0.5 g kali dihydrophosphat trong 1 lit h6n hop cua nirrrc acetonitril phosphoric.9999 . Pha dQng: Hoa tan 2.2.53 H~ so wang quan: r = 0.4 N 6f!g_ d9 (~g..24 1.-...'"~ . ta thu ducc cac stlc db nhir sau: - ~::..72 160 27.9991 20 40 Nong d9 (ug/ml) Dien tich pic 3.2 16. Tien hanh phan tich voi dieu kien sac ky nhu tren..jl II ~ 1- '~!i8Il Ii II i I Ii I II ~"_'_" ~(l ! \.4.-.4.. ~~e'-"""'I~.63 Phuong trinh hoi qui: y = 0.-.2 10.triethylamin (968:30:2).25 5 82 76. Th~ tich tiem mdu: 20 ul. 10.65x .-.89x + 3. .1 5.-..

6.11 % .6. Can chinh xac kh6i luong bQt vien tuong irng voi kh6i hrong cua khoang 2/5 vien cho vao binh dinh mire 100.45 J._.07 2. . Dung dich thu d~c (dung d~ do PH va CM): Can 20 vien.34 516..___._'!_·.2636 0.. xac dinh kh6i luong trung binh vien.7.5038 0.23 17.5.89 44.43 S"" 2.85 PH 17.-_-_.7 eho thdy dQ l~eh chuan nrong d6i cua PA la 0._.. q.57 519.Lm.0 ml. ella eM IA 1.62 CM 4.-_-'. them mroc d~n vach.69 44.45 25.64 4.09 2. Khao sat dp chinh xdc ciia phuang ph6p .02 4.----_.-.:.-_.41 25.96 Di~n tich ~e 43.-.08 2.5..19 17.76 8.47 25.7._.3.49 25.40 17.13 17.41 25. lAcsieu am d~ hoa tan khoang 10 phut. K~t qua khao sat dQchinh xac diroc trinh bay 6 bang 7.17 17.. 7._.05 517. 7.0 K~t qua trinh bay 6 bang 7..22 17.09 2.'---. Luong can bQt vien va di~n tieh pie cua dung dich thir SIT 1 2 3 4 5 6 M =658.---_.84 lieu themgke X =25.56 44.-"_._.63 4..__-_.._.96 Bang 7.03 522. K~t qua khao sat dQchinh xac ella phirong phap PA IT 1 2 3 4 5 6 PH sA li~u th8ng ke Ham hrong (mg/vien) 25.64%.91 44. 40.164 RSD%= 0.023 RSD%= sA X=519.2628 0.51 S = 0.fac d~u.--_. ella PH lit 0.54 Bang 7.2636 0.08 S = 0. nghien thanh bQt min ..60 4.34 RSD%"'" 0. •:.64% CM Ham hrong (rng/vien) 520.08 521.2632 0.. Duoc dung dich thfr d~c.0448 Nong dQ (ug/ml).03 lieu th6ng ke X = 2.45% - - - 1.70 4. them mroc d~n vach._.!_ ~0f.-.62 4.2668 0. Dung dich thir loang (dung d8 do PA): Hut chinh xac 1. them mroc...76 44.. B. LQe qua mang Ioc 0.l~/!_ !!g_JJ!~...45%. lAc d~u.!C!_ .10mg Luong can bQt vien (g) 0.._.50 sA Ham hrong (rng/vien) 2.----.0 ml dung dich thtr d~c eho vao binh dinh mire 50..2657 Dien tich pic PA 44.24 100.'.0 ml..110.2012 0.09 2. N6ng dQva dien tich pie cua dung dich chuin CMtchufut LUQ'Ilg can (g) PA PH eM 0.. Bang 7._..

84 10. B..-- -.30 2.13 98.65 23.52 23. B.S.52 2..0131 3 0.___.__ ._ aua o_ CUll __ __ __.0129 0.040 0.041 0.70 2..6.84 10..__ _. ap dung d~ dinh IUQ'l1g eho k~t qua t6t...12 9.91 2.75 10..30 Luqng Ty l~ thu chuan tim h6i (%) th~ (m_&) 101.61 PA PH eM 1 0.8 eho thAy kha nang tim lai til 99..26 2.36 99. .09 9. Ung d(lng di dinh tinh va dinh /U'p7Igd6ng thm hnn h(YpPA.65%.61% d~n 100.0129 2 0.__nehien.95 99.65 99. ..34 9..-. PH va vien nen Decolgen eM trong Chung toi ti~n hanh dinh tinh va dinh hrong dbng thai PA..275 98.50 0.0131 2 3 0._ -- - .0131 2 0. PH va Clvl tren mdu 2 vien nen Decolgen. Khiio sat tIP dung ciia phuong phtip DQ dung cua phuong phap duoc xac dinh bang phirong phap them chuan. Sdc ky db cua dung .50- dich mdu chuan . K~t qua khao sat dQ dung Ho~t chAt STT Luong bot vien (g) Luong co san Luong trong mdu thir chudn them (mg) vito (m_£) 10._. . co nghia la plnrong phap co dQ dung cao. 7.18 9.40 23._..4.9.34 23.6. Kit ::l. K~t qua dinh hrong duoc trinh bay cac hinh 7.043 23.338 101.-.8.0137 Trung binh 1 0..260 98.-- ...81 9. Hinh 7.8..38 99. ...84 0.01 101.51 0.30 2.73 100.01327 Trung binh K~t qua & bang 7.-..53 0. K~t qua khao sat dQ dung diroc trinh bay a bang 7.._ '" 4. Cac s~c ky db thu diroc cua dung dich mdu tlnr va mdu chuan diroc trinh bay & -~~==~~--------~--------------~~ .8: Bang 7.0129 0.84 101.0137 3 Trung binh 1 0.7 va 7.. a bang 7.52 23.

PH va CM. t• ..17 25._.9.36 25.0 100.19 512. SAc kY db cua dung dich mdu thu do PH va CM (y burro s6ng 216nm I·RDeO Hinh 7..:{ 4. -- W".-.68 102.. n'_o 14...0 Tir cac hinh 7. ~.09 2.44 101.42 25.06 2.83 518.:21t -t c .08 2.0 103...7.06 2.0 104..20 101.S.82 102..30 25. "WVL....9 cho thAy ch~ pham dem dinh hrong dat tieu chuan v~ ham IUQ11g cua PA.-. .--..62 102.....6.-.Q 11.50 25.11 513.42 101.__________ ::.:) Hinh 7..0 103.51 - .-..50 102.64 (%) nhan so Ham hrong vien (mg/vien) 2.-. K€t qua dinh hrong Ho~t chat STT a btroc song eM 244nm PA Ham hrong vien (mg/vien) 512.. SAc leY db cua dung dich mdu thir do PA Bang 7..-...2 PH Ham hrong " Vat Ham hrong so vien nhan (mg/vien) 25...36 25..88 512.68 101. Kit aua nehien Czlu 0'... .44 102.5 104..06 Ham hrong voi 101.35 Ham hrong v6i 1 2 3 4 5 6 TB (%) 102..8 cho thAy gia tri thai gian hru cua cac chAt a mdu thir so voi mdu chuan la nrong duong nhau..03 2.-.0 101. 7.58 102...04 2.-.-...7 va 7..41 (%) nhan so 103.0 11. K€t qua a bang 7.-.09 514.-.10 509.48 101..97 103."' '·13.

Mftu tlnr: Vien nen Dibulaxan. Cac dung cu thuy tinh chfnh xac: Binh dinh rmrc. Pha cdc dung dich chu8n g6c paracetamol va ibuprofen . Dung dich chu§n g6e paracetamol (PG): Can chinh xac khoang 80 mg paracetamol. tich co dQ ehinh xac 0. diroc dung dich chuan g6c ibuprofen co nbng dQ 50 mcg/m!.2. trQn d~u. . Thiit bi. A. 1rQnd~u. tron d~u. diroc dung dich chuan g6c paraeetamol co n6ng dQ 80 meg/ml.52- .:. ibuprofen dat tieu chuan BP 1993. Dung dich chuan g6e ibuprofen (IG): Can chinh xac khoang 50 mg ibuprofen.can phan A. hoa tan trong binh dinh mire bang d~m pH 7 vira dil 100ml.1. pipet._(_~~!_q_~q_~g_~!!_'!_t:~ 4.2. Xtiy dvng phuang phap a. ket qua ph6 ghi diroc nhu & hinh 8. chung tbi da nghien ciru thanh cong phuong phap phan tich toan phd d~ dinh hrong d6ng thai paracetamol va ibuprofen.:1 biroc song diroi . B.1mg. 1rQn d~u. .1.8. nguyen vpt /i~u Chdt chuan: paracetamol. ThVC ngbi~m A. Tren hinh 8.:. Xac dinh giai song phdn tich Ghi phA h~p thu quang cua m6i dung dich thanh phfut rieng re ill 200nm d€n 300nm. Ldy 10 ml dung dich pha loang bing dem pH 7 vira du 100ml. Hod chat. B. paraeetamol (2) hdp thu eire dai tai 243nm va dQ hdp thu cua dung dich h6n hQ'P(3) i. phirong phap HPLC).1 eho th~y ibuprofen (1) h~p thu cue dai tai 222nm.1. Binb hrqng dang tbOi paracetamol va ibuprofen trong vien nen bing _ phmmg phap toan pba Ngoai cac phirong phap da noi a phfm tren (phirong phap quang ph6 UV-VIS thong thuong sau khi chiet tach. dflng cfl - May quang phd UV-VIS Beckman DU 650i. hoa tan trong binh dinh mire bang dem pH 7 vira dli 100ml. SKS: 020601. L~y 10 ml dung dich nay pha loang bang d~m pH 7 vira dli 100ml. Khio sat va xiy dl}'llg phuong phap B. Dung dich d~m phosphat pH 7 pha thea DDVN III.

5._.300 ~__ . __ _~_~_. Xae dinh khoang n6ng d9 co luang quan tuyen tinh VGid9 hJp thu cua m6i chdt tai cac buac song qrc dai Chung toi da pha day gbm 5 dung dich chuan co nang dQ bien thien til 5 ug/ml d€n 11 ug/ml cho ibuprofen.543 ug/ml va h6n hop ella cluing (3) trong d~m pH 7 b.._..1._.8498 _._._._..._ _ ._.9999 1._. __ ._. Do do chung toi chon khoang buoc song phan tich eho hai ch~t til 215nm d~n 300nm.457 .u __J 0.n_.._~nf. i 9. ." D243 i 0. ! ..._._".._. sir dung d~m pH 7 lam dung mei pha loang... _ -----_ -_....168 i 10. .n.686 11...n._...J:"...u...'.843 .3348 ~_.__~cn._. Lmm~~--------------------~--~ SIIo:Iothin9..__ .._ ---_ _--. PhA UV-VIS ella ibuprofen (1) n6ng dQ 7. Ti~n hanh do m?t dQquang cac dung dich ibuprofen tai 222nm va paracetamol tai 243 nm._. __I 1._ "._.' .n.._... Bang 8._...C .52569 0.".L r i _'_"""'_n.~ .. .7.. ~..u_~ __ _._. ..i 0._.n ._. . _ _._.._.6763 ._. ." __ .920 i __ ". ~__.._.._..047374.._ 8... ...) Hinh 8.n..._+I__. None Functions. u_··. ! 0.C .. Paracetamol uz/ml .. Sc::..U_L~_._.n.._._...-l. " " . ~.. __.'.9994 uz/ml .~"~ I. D222 ...._._.__ .L Til k~t qua khao sat m6i tirong quan gitra dQ hAp thu quang va n6ng de) cua m6i thanh phan.__ ~ __ .._0..._.n._._ ". Pha day dung dich chudn h6n h(IJJ Dimg pipet chinh xac phbi hQ'Ptil dung dich chuan g6c PO va 10.. .._."."__ .l __ .._." +_ . "__.J.29743 __ "... .._ "~ . ._._..336 I 12..0019 V01 r = 0.752 .. __ ~ __ . pha mQt day..._. -. . til 8 ug/ml d~n 15 ug/ml cho paraeetamol.0._n_n..". t:5' Ie phbi hQ'P gitra hai eh~t trong cong thirc ella vien nen Dibulaxan. .06621._ _.0._"'cn._.22317......~-+-n_. ._.._. . ..__ .. _. .0).".1._L~_.15._.. __ .5066 0.n.. . c. ._.4.576 ug/ml paraeetamol (2) n6ng dQ 10.n..._.·'·_~n.. .n... K~t qua duoc trinh bay (y bang 8.53- .n."~ . Ibuprofen I ~~_._.----_ -----_ ---_ --.__ Duong hoi quy D = 0.._._._" "----!_ .504 __._·_ ._..__ I __...._... l._._.~..l! ____.... 215nm la luang d6i Ian (> 1._~_.~._.u_._._..U. __ Duong hoi quy D = O...n. __ ~ __. .45714 i 0.00679 voi r = 0..'.0186 ·_·.__ _~_ .37445 .•._.~_._ !.__ i 6.n... Mbi nrong quan gilra n6ng dQ va m~t dQ quang._.. ! 0.1._ ".....".u..'. Kit ::::t nUG __________ nehien cuu 0 .__ .._.an VavelBngtb (n.7.".._.u. Trong khoang n6ng dQ d§ khao sat cho th~y co su luang quan tuyen tinh gitra n6ng dQ va d{)hAp thu quang ella m6i ch~t tai biroc song khao sat.g5m 7 dung dich h6n hQ'Pehufin voi cac .071 __ n...··U. chung toi chon khoang nong d~ phan tich cho paracetamol tir 8 ug/ml d~n 12 ug/ml va ibuprofen til 5 ug/ml d€n 8 ug/rnl.._.... ~_~4..._.~__ .

01.0_ 300 .1ng ~ .0307 0. - - - - - - --- n6ng de) cua ibuprofen thay dAi ill 5 ug/ml d~n 8 ug/ml. K~t qua phan tich chuan nhu hinh 8. ~" 7 0 4 3lJ COiiop.Cn U.. ~JIX.p::melE o\.0200 7. Or .~ ot e•..0 ..."l:. chusn nay dircc khang dinh chdt lUQ11gbang mQt nhom 3 h6n hop chuan cho sai s6 chuan tien hrong SEP tuong dirong Nhu v~y dirong chuan xay dung ITtren diroc danh gia la co chdt ltrong nit t6t va duoc sir dung d~ phan tich cac m~u tlnr. Chudn bi mdu thit Can 20 vien. 1...~~=.2. Nxl..zg~ rn fVl (VI S_ISU>1 11.• . ~ MKiliCB'fIlN l:IIUPJlQJJIH ~JIX' DttJiftalo"I!Ilf ~AH IZrIJF!ICI'lDl 5:U.... 4&00 8... ~ 0_018 O.c=..81lGO It.. - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - _ . .2040 .... cho vao binh dinh rmrc IOOmI..."00 6_6434 1I.cu4ead l JCG/ Dite. tinh kh6i IUQ11gtrung binh vien.OOSG nnJ~ ~DIJJiIIICII'1II 7.CIt.. -=III:tIJiu '1M! DO 6&OJ. _41 _4 .54- ky khoang 15 .. l§n luot dira cac dung dich chuan theo thir ttr vao phan tich.r 01:~.2.:l4!:.d o:. I:.. 0144 -O. 0..0234 0_0040 'l'. Phdn tich chudn Dung d~m pH 7 lam m~u trang..Q30 0034 O...~13 li... O~ 02 _h:>d iItoan<ing _.. _ . 'dill Wi! '>'Sa ~ .Z.. K~t qua phan tich cua 7 dung dich h6n hop chuan Tren hinh 8.0... __ czm .ut 4 0..~4U 8....OOa7 -0.. Can voi khoang 50 mg chinh xac m9t hrong dirong Paracetamol. IUIIM liII:lIH:tiIx nat. "1Ib. 4.iUKle.. a.o.ND IIiCIf T~ ~OlOPt 11..'PAX ~ • O..OaJ E!td.1t 1 a.. e.o. ~. nghien bi}t vien da: nghien min tuong ky thanh bQt min.82!>'& 6 1324 10.1"4 9.. _ ..r..5 ·0.012.1 6_1140 1.7 Hinh 8.6700 0.2"000 CXH:BJIIPItI\oUON Cal.aUG __________ A.s .01411 tVI £VI Iy) o 0266 _<15 _d _d't 4> ~ ~ 'IZC DIU __ l!!o\JUIIClI.. _ . n6ng de) cua paracetamol thay d6i ill 8 ug/ml d~n 12 ug/ml.022 0.0w.1eg2 0.201._ - __ - - - - -- - - - - -- - - _ .._000_~ "'. dlwJ.. them 75ml d~m pH 7 lic ..B. lolL 211>.canQa«a. A.4816 6 U75 10_ 6749 6.ual 8. d. \ PAlttlR1 1IrIIS1:19 S8Ipl~ ul.73 1.S 9...034 0.·1I00Q IVI 8cl7of# B..0011 0_0(»1 -0_0044 -000&6 0. 4 ~ __4 l 0.D21I . D.2 ta thAy chenh I~ch n6ng dQ cac thanh ph§n cua tAt ca cac h6n hop chuan rna may tinh tOM duoc (Calculated) so voi n6ng de) thuc (Actual) la rAt nho....)OOO &..al lJaiti v.au . Duong voi sai s6 chuan cua uoc IUQ11g SEE. __ II. Kit nehien ..0C'9 .noe 0..) ua ..&'aL' r ~J4lI. 1. khong phai loai bo dung dich chuan nao.OlS .6t'#S 8. ..0049 M:.

6091 7. la kh6i IUQTlgtrung binh vien (gam). Ket qua khao sat dQ l~p lai cua ParacetamoI BQt vi en IT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (g) va Ibuprofen. n6ng dQ cua paracetamol M m = [Pt]x M xVT m doc duoc tren may (mg/ml).6429 10. VT Iii.1179 0.01 328._.62% Ibuprofen Xtb = 208.3768 6.59 211..4714 (ug/ml ) 6.1313 = 2.69 mg S (ug/ml ) 9. 1. .38 330. tri)n d~u.6795 6. B6 khoang 30ml dich 19C dAu.2. Bang 8.01 332.8929 0.6907 gam) voi 9 phep thir.73 332. dtroc dung dich thir._.32 209.0234 9. them d~m pH 7 den vach.~0!.55- .1147 0.59 326.54 207.. _ _ __ >- __ •••• _. Kit qui thl}'C nghi~m Cl.98 205.3472 10. Xdc iljnh ilP /9P /{li cua phuung phdp SKS: Tien hanh thir dQ l~p lai cua phirong phap tren mdu vien nen Dibulaxan 020601 (Mtbv = 0.5 mg S = 1. Dung dich thit duoc chuAn bi nhu muc tren vii._ _ -.1010 0.1112 0. S6 li~u thong ke Paracetamol £)0 Ibuprofen £)0 duoc Hv hnmg (mg/vien) 329.~j~f}.5693 10.1027 0.24 328.lugng (mg/vien) 209.1731 7. Cac ket qua duoc trinh bay trong bang 8.94 329.7072 12. __ ._.899 RSD%=0.9063 9. IQc.2. tron d~u.1038 0.6947 11.1046 0.60 Paracetamol Xtb == 329.9619 6.08 207.055 RSD% = 0. Ham lUQT1g trong mot vien: Xtrng/vien) Trong do: [Pt] Iii.25 330.nAng dQ cua ibuprofen doc duoc tren may (mg/ml)}.\ kh6i hrong bot vien da din d~ dinh hrong (gam). phut. LAy chinh xac 2ml djch IQc pha loang bang d~m pH 7 vira du 100ml.9604 10.62 207. the tich pha loang cua dung dich thir (VT =100xIO0/2 = 5000 ml).45 210.0825 6._ .2927 6.37 207. _ _ _.q_~8. duoc tinh bang each thay [Pt] bang [It]. tien hanh phan tich theo phtrong phap dd xay dung. Ham hrong ibuprofen {[It] c.~4!_ql!._~·.1113 0.91% Ket qua tren cho thdy phirong phap co dQ l~p lai cao d6i voi ca hai thanh phAn.03 diroc H.2142 6. Iii.

. Ti~n hanh phan tich mAu tren duong chuan da xay dung trong vong 60 phut.IIft.02 207.01'1 0..-.9063 '.0177 6 _ --. .. _ . Hlnh 8.967' 0.. -. -.SlQJ4 10._- Xtb = 330.B.. c:cacc~uon 9_~33 6.SQJ3 '.05 _ _-- ---.. .3473 - -- --. ---.065 2: 2: 1 Ht.G" 6.0268 --- _ ."'.- 331.3472 1.---- 3 4 r--c-----~ _.01'6 0._-- . 0..-------- 330..24 209. q_l_I_q. ..9~0 6._.CP48 1 1 1 PAMCIS'lNf 0.20 330.0234 .75 6.44% -- --- 330..1g(!lll) .2361 11.-. 330."-.15" 0.013 0-018 l25Ol«1OPIIN 0. UUlIJIIIOIIBN '. K~t qua duoc ghi a bang 8.CB'fAH DtlPR:)1IlDf PAJaCB7AH PAMCIlftK UUlIC>PDf ~'!NI DQllJIDPJDf ~'IAX 2: KMn-_ 3 3 1 2: )Cun: w.3609 --6.082 0.076 0. .OGS 0..385 RSD% =0.2P38 9.- . ..078 100.G4? . C2.- 'lI::Ital S.57 209.n t . K~t qua khao sat dQ 3n dinh cua dung dich.. __ .-_ -~---_.3402 Tren cung mQt duong chuan.016 0.II S.c:II'fAaI %BOJIR:)PIIN »MCIl'I'NC muJlJIOPDf ~ca'rIIX :tJIUPR:)1'IIN PADCII'f'AIC DlJDR)1IJDI 9.acaWoX ~ 4 4 1 2 Hun: DOPICPJIM PuP.2927 9._.33 - --_ .58 S = 0.. -.f .073 '.013 0.0009 _'.5"1'00 '.--.- _ .20 --_._ . Cll' 10 phut doc miu 1 IAn trong cung di~u kien.12% .- Xtb == 209.II . $TANDARDDItOZ OF : : '-" .31 _..al : -.- 210.6Sl08 10."2 7.. PAaCIIBK DUJiROnN PADCIl'INII IJlUPlIIDPIIN PAMca".CIS'MK . 029 14 IQI' ~bm 1t0lp • DUur. phan tieh trong cung di~u kien ella cung mQt miu K~t qua a bang 3 cho thay dung dich co dQ dn dinh cao. Bang 8.3768 ------ 10.94 --.01'6 0. - 6.910) t. ----.c!u. ._. Xdc d.54 --- Tinh thong ke _{J.~----.8a: 7.:.2940 ---_.SI~8 10.. 2 -- -~--'."83 6.56 ~ .1'731 11. c:~ ~4!_ _' .3.3374 6.-. - .2023 11o.014 0. .- 10. Ket qua phan tich ciia 5 phep thir._ 6..81 -209.B CO!IIpCInIl: p.~1P 10.nh 4p In dinh cua dung dich Chuan bi mQt miu thu nhu tren..lon ~ %3tJJI1OI'IIN PAaCZ-. - 10..3.w...A~ o.0042 5 --_ ---_--10.066 a Kean: ~ ~ O.---.0011 10._- 10. dQ l~eh chuan nrong d6i ella phep thir la kha nh6. Paracetamol n 1 f)QC deoc Ibuprofen rng/vien Tinh thong ke DQc dugc (~_gIml ) mg/vien 210.3.V... .012 0.!l_g_~j~f} .3...924 RSOOIo == 0._~ ____ .3C. 6..·····_·' __ L· ___ 330. ._291C 9.1862 9.".sa6 6.--E$nw.562 S S 1 2: )C_.42 S == 0. .076 0.:2:142 10.02:3 A.

1052 ._~....623 ··················--5-:45-6"·············------T6"~4·37-8-----·-······-···-·-·-····--·-··s.~--..-. K~t qua khao sat dQdung ciia plnrong phap TT BQt vien (g) Chuan them vao (ug/ml ) Tong do diroc (ug/ml ) Luong tim thay (ug/ml ) Ty l~ tim thdy % .-..----.2... Paracetamol bing 90%.1% d~n 101.-----~.2% va 100. Them vao hrong bQt vien da bi. 0.g_~j~1J_~ ~ C..-.--~ -_ _._ 10.h ro ham hrong.._Fl!_9.-..047 100.-._---- 1 ...4.-f ···-······· ·--·..8% Nlnr vay..----...2% d~n 99.!q_!l._ -----_ 4.-.8 '-~-~"~5Jj'O~·--~·' ----·--iO~096T--~--· ·---···5j94--~ ···-· .57- ..nh ------------------------------------------------ella phulYng phap dp dung Khao sat dQ dung bang each them chuan. --····-o~i6·i4---··· -·-·~r~···· """"'0}027--' TB: 98.-T6T.. .-....-. ·················----100..-.-."5()"f··-···-·········-····· 101..4% PARACET AMOL 5.-.5 sao cho nbng dQ cua m6i hoat ch~t mung (eng khong nim ngoai khoang nang dQ trong day dung dich chuan va ti~n hanh phan tich bang plnrong phap da chon._..-.040 .-------. 100%.. TB: 100...---.-.1 -.2%...·····. mQt hrong xac dinh ch~t chuan Ibuprofen... 110% rbi tien hanh nhu muc 2."3 . K~t qua dugc trinh bay trong bang 8.-~~-~..3. ._--_._. Bang 8.0346 ..-.. Xae t1.---.4.-.. Ty 1~tim Paracetamol bi~n thien tir . _.-.6440 4.-.575 9.. th~y cua Ibuprofen bi~n thien til 97..._..0...--.··· ··················· .3.---.. dQ dung cua phuong phap ch~p nh~n diroc d6i vci ca 2 ch~t.1045 2 0...-...--..-. 5.··-····· ...

!_·__4. Dung cu: pipet ImI. .!I_q_!!g_~j!_. A.IN (theo tieu chuan DDVN III - ky thu. B. mircopipet: 10m!. Vi v~y chung toi da: nghien ciru xay dung mQt qui trinh dinh hrong dAng thai paracetamol va quinin sulfat trong vien nen Antigrip F bfuIg phuong phap phan tich da cAu tir (MCA) tren may quang phb thong thueng. binh dinh mire cac loai: 50ml.!_£0!. . . Sml. phuong phap quang ph6 thong thirong [3] va s~c ky long hieu nang cao (HPLC) da: diroc sir dung.IN vira dil t6i vach.9. bo 20mi dung dich dfiu.BQ Y t~ cung d. D~ dinh hrong hai thanh phan hoat chAt tren. hoa chit.p). IOOmI._'. dyng cy Nguyen v~t lieu: "Thu6c thir"). Xay dl}'ng phirong phap t1inb hrqng dAng thOi Paracetamol trong h6n hQ'p bAng va Quinin sulfat vien nen Antigrip F (Tipharco) Thuoc tlnr: ethanol tuyet dAi. ChAt dbi chien hoa hoc: Quinin Sulfat va Paracetamol chuan (do Vien kiem nghiem . l~c deu. 2mI. 30mg. Phuong phap nay tAn nhieu thai gian va cong sire. hut chinh xac lOmI dich Icc ti~p theo cho vao binh dinh . dung dich Hel O. . 4. so sanh k~t qua thu duoc voi phuong phap do quang phb thong thirong (bang chi~t tach) thea tieu chuan co sa. Dinh hrong bang quang phb uv-VIS thong thuong cAn thiet phai chiet tach rbi do rieng tirng chAt tai cac cue dai hAp thu d~c tnmg. xir Iy k~t qua bAng phftn mem tv xay dung.t phan tich da ciu tir (MCA) B. lOmI.58- . HITACHI 3210 (Nhat Ban). LQc.!_!l. them 70mI HCI O.. . TbuAc thir. Thiet bi: May quang ph6 ttr ngoai kha kien GBC Cintra 40 (Australia). Bb sung HCI O. Binb hrQ11gdAng tbOi Paracetamol va Quinin sulfat trong vien nen Antigrip F bAng phuong phap phan ticb t1a cAu tir (MCA) Vien nen Antigrip F cua Tiphaco san xuAt duoc sir dung lam thu6c ha s6t co chua 2 thanh phdn voi cong thirc nhu sau: Paracetamol Quinin sulfat 150mg.IN. Khao sat pha hlip thy UV va llfa chon cdc btrue song phlin ttch can chinh xac khoang 75mg Paracetamol cho vao binh dinh mire lOOmI. Phuong phap HPLC cho k~t qua nhanh va kha chinh xac song thi~t bi chua th~t phb bien 6 tAt ca cac co sa ki~m nghiem trong rnroc va chi phi cung kha tfm kern. .I. phai sir dung nhieu dung moi hfru co dQc hai (cloroform). . 500ml. can phan tich. l~c ky khoang 15 phut.. .

_!_·__If4!_q_'!_4_!'..g_~!!_l}_E.0!

.

---.

mire 100ml rAi bd sung dung dich He] 0, IN vira du, litc deu. LAy chfnh xac Sml dung dich vira pha cho vao binh dinh mire 50ml, them dung dich H'Cl 0, IN cho toi vach, litc deu, diroc dung dich Paraeetamol 7,5f-Jglmltrong moi trutmg HCI 0,IN Can chinh xac khoang 40mg Quinin sulfat cho vao binh dinh mire 100ml, them 70ml dung dich ethanol 96%, litc ky khoang 15 phut, Bd sung ethanol vira du toi vach, litc d€u. LQc, bo 20ml dich IQc dau, hut chinh xac 20ml dich IQc ti~p theo cho vao binh dinh mire 100ml rAi bd sung dung dich Hel O,IN vira du, lAc deu. Ldy chinh xac Sml dung dich vira pha cho vao binh dinh mire 50ml, them dung dich Hel O,IN cho toi

vach, litc d€u, duoc dung dich Quinin sulfat 8 f-Jglmltrong moi truong HCI 0,IN.
Ti~n hanh ghi phd hAp thu UV rieng biet cua m6i dung dich tren trong khoang biroc song nr 200nm toi 400nm voi miu trang la dung dich HCI O,IN. K~t hop ca hai phd ghi diroc tren cimg mQt dA thi ta thu dtroc k~t qua nhu 6 hinh 9.1 .

\:/j;

. -1\~~1.~..--.-..",
A/
22~O

--......
3392 ,

_J

Hinh 9.1. Phd hdp thu quang cua Pracetamol (1), Quinin sulfat (2)
trong moi tnrong Hel O,IN.

200 0

'
2~OO ZlS.O 300.0

. .c ... '--sas.o
3500 :l"1S.o

~oo.o
"'"

J

.r

Nh{in xet: Trong moi tnrong Hel O,IN, Quinin sulfat co btroc song 208nm, 250nm, 314nm, 341nm con Paracetamol
bmrc song nh6 han 215nm Paracetamol buoc song

C1,lC

dai hAp thu tai 4

co met eire dai hAp thu tai

buoc song 241nm. Noi chung, hai thanh phan co su phan bi~t nrong d6i

ve phd,

a

a vung

co de>hAp thu quang Ian nen ta khong chon

nay. Dua tren du li~u ph6, chung toi chon 6 btroc song phan tich

cho hai chAt la: 215nm, 231nm, 241nm, 250nm, 314nm va 340nm.

B.2. Xac tlinh khoiing nang
va S dung dich Quinin hydrochloric bay trong bang 9.1.

tip phOn tfeh
(khoang nAng de>5-25 ug/ml) trong dung dich acid nAng de> 1-10 ug/ml)

Do dQ hdp thu quang cua 6 dung dich Paracetamol sulfat (khoang

,

0,1 N

a ca 6 buoc

song dd chon, k~t qua khao sat dQ tuyen tinh diroc trinh

- 59-

_____•____

4. Kit qua nehien elm _.... O~_.

....

....

......

..

......

.......

-

- - - - -- -

... ... _. _-

Bang 9.1. Tfmg hQ'P k~t qua khao sat m6i wang quan gitra dQ http thu quang va nfmg dQ cua Paracetamol Paracetamol va Quinin sulfat tai 6 biroc s6ng da chon,

Bmrc
song
_frun)

H~

tuong

so

quan (r)
0,99940 0,99990 0,99997 0,99997

215 231 241 250 314 340

Phuong trinh h6i qui y=ax+b _y == 0,036x + 0,037 y = O,066x + 0,032 y = 0,082x + 0,030 y = 0,075x + 0,027 Khong hAp thu

Quinin sulfat Btroc H~
song
(run)

so

tirong

_guan(l"}
0,99997 0,99997 0,99997 0,99999 0,99982 0,99955

215 231 241 250 314 340

Phuong trinh h6i qui _y=ax+b y = 0,080x + 0,002 y = 0,039x + 0,001 _y = 0,064x + 0,003 Y = 0,099x + 0,001 _)'_ 0,015x - 0,001 = Y = 0,018x + 0,001

Nh(in xit: nhin bang ta thAy c6
s6ng k~ tren (h~ s6 nrong Paracetamol quan r

S1,l'

tuong quan tuyen tinh rAt ra rang gitra d<}hAp va Quinin sulfat tai 6 biroc Tai hai biroc song 314nm va 340nm

thu quang va khoang nAng de>khao sat cua Paracetamol

=

0,9999).

hAu nhir khong hAp thu (hinh 1), tuy nhien tren thuc t~ dieu nay khong (5-25 ug/ml) va Quinin sulfat (1-10 ug/ml).

anh huang toi phirong phap phan ttch, do do chung toi chon khoang nAng de>phan tich cho Paracetamol

B.3. Chuan hi day dung dich chulin hOn hpp a. Dung dich chudn g6c Paracetamol
Can chinh xac khoang 25mg ParacetamoI them 35ml HCI O,IN, lAc kg khoang chuan cho van binh dinh mire SOml, 15 phut, Them dung dich HCI O,IN vira du toi

vach, lAc deu. LQc, bo 15ml dich loc dAu, hut chinh xac Sml dich IQc ti€p theo cho vao binh dinh rmrc 50ml khac, them dung dich HCI O,IN cho tci vach, lAc deu, duoc dung dich chuan g6c Paracetamol (PG 50 ug/ml).

h. Dung dich chudn g&c Quinin sulfat
Can chinh xac khoang 2Smg Quinin sulfat cho vao binh dinh rmrc 50ml, them 35ml ethanol 96%, lAc kY khoang 15 phut, Them ethanol vira toi vach, lAc d€u. LQc, bo 15ml dich JQc dfiu, hut chinh xac 5ml dich loc ti€p thea cho vao mot binh dinh rmrc SOml, them dung dich Hel O,IN cho toi vach, l~c dSu. Lai lAy chinh xac lOml dung dich nay cho vao binh dinh mire SOml khac, them dung dich HCl O,IN vira du, lAc deu,

ducc dung djch chuan g3c Quinin sulfat (QG 10 ug/ml).
c. Pha day dung dich chudn h6n h(/JJ D~ tang d<}chinh xac cua chuan, loai tnr sai s6 mac phai khi do ta se ap dung thuat binh phuong t6i thieu bing each sir dung sf> hrong dung dich chuan him hop nhieu han s6 cAu tir, Boi v~y chung Wi da pha m<}t day gAm 5 dung dich chuan h6n hQ'Pdung cho phan tich chuAn.

- 60-

_~.__44!_9.'!_q_~g~!~1}_ £~

-

---- --------------------------_.

Dung pipet chinh xac phoi hop til hai dung dich chuan g3c (] tren trong binh dinh rmrc 50m] va sir dung dung dich HC] O,IN da pha loang ta thu duoc me}t day dung dich chuan h6n hop theo bang sau:

Hang 9.2. Pha day dung dich h6n hop chuan.
Dung dich chuan h6n hop s6 ml dung dich chudn g6c cdn Paracetamol (PG 50 ug/ml ) Quinin sulfat (QG 10 ug/ml )

idy

Cl C2 C3 vao binh dinh mtrc 50ml 6 10 7 9 8 8

C4 9 7

C5 10 6 10 1,2

N6ng tJ(J cua m6i thanb' phdn trong dung chudn h6n h(1JJ tuong tsng ( pg/ml ) Paracetamol 6 7 8 9 1,4 Quinin sulfat 2 1,8 1,6 B.4. /)0 d{j hlip th(l quang cua cae dung dich chufIn han hpp

Ti~n hanh do d{>hdp thu quang cua 5 dung dich chuan h6n hop vira pha tai 6 biroc song da chon. Sir dung mfru trfutg la dung dich HC] 0, IN ta thu diroc cac gia tri de}hdp thu quang nhir 6 bang 9.3.

Hang 9.3. Gia tri de>hAp thu quang do diroc cua cac dung dich chuan.
Buoc song (nm) / d2 chuan Cl C2 C3 C4 C5 215 0,2896 0.3098 0,3299 0,3390 0,3491 231 0,3219 0,3676 0,3987 0,4196 0,4522 241 0,4308 0,4841 0,5120 0,5318 0,5732 250 0,4641 0,5085 0,5281 0,5400 0,5753 314 0.0224 0,0206 0.0190 0,0169 0,0154 340 0,0251 0,0234 0,0216 0,0185 0,0165

Nh(in xet: nhin vao hang de}hAp thu quang ta thfty

a cac

biroc song tir 215 - 250 (n6ng d{>ph3i hop tang
-

nm thi de>hAp thu quang cua cac dung dich chuan til C] - Cs tang ddn, di~u chirng to tai

cac btroc song nay thanh phdn hdp thu chinh la Paracetamol
vay ta thdy tai hai buoc song nay Paracetamol

dAn). Con tai biroc song 314 va 340 nm de>hAp thu quang til C1 Quinin sulfat hdp thu la chu y~u (n6ng de>ph3i hop giarn ddn). B.S. Xay drplg duO'ng chufin bdng phan m2m tTen may tinh

C, lai giam ddn, nhu

hAu nhu khong hdp thu

rna

chi co

a. Thiit ltjp cac thong s6 phon tich
DAu tien ta vao chuang trinh bang each nhay kep bieu nrong cua chuang trinh tren man hinh desktop, sau do ta chon

rna ij.p

tin maio Cira s6 chuang

trinh nhir (] hinh

9.2, chon "Dfmg y" da

rna t~p tin maio

Ta nhap cac thong s6 dil' li~u chinh nhu sau:
- 61 -

5.4) Cac btroc song dung trong phan tieh: nh~p IAn hrot theo thir t\1" 6 biroc song. sau m3i IAn nhap chon "Them" chon "D6ng - s" de hoan thanh cira s6 nhap. Hinh 9. N~u cAn ta e6 the sira d6i cac dlr lieu da thi~t oJt' hoac "X6a". Kit __ __ __ . (hinh 9. ten miiu.. S8 li~u v~ cac buoc song pharr tich. Cira s6 chuang trinh phan tich da Hinh 9. (hinh 9. Hinh 9.aua nghien Clfu __________ ::t.. (hinh 9. _ __ _ __ _ 4. __ . Nh~p s8 li~u v~ cac chdt thrum phk. . __ . ..4. Hlnh 9. (hinh 9.. mo tao (hinh 9.3.5) d6 chuyen sang nhap buoc song moi.7) Khi da nh?tP xong cac du li~u cAn thiet eho qua trinh phan tich._ -- . __ __ __ __ .2. Thi6t l~pcac thong s6 chung... Cac thong s6 chung: nguoi thuc hien.. __ .62- .3) Ten cua m3i chAtthanh phan: Para + Quini . __ . c~u tir MCA.6) De>hAp thu quang cua dung dich chuan va dung dich tlnr. ta hru lai bang each nhAn nut "Nhdn" hoac "D6ng l~p bang each chon "Thay y". eu6i cling N6ng de>cua cac dung dich chuan h6n hop: lam nrong W nhu phan nh~p bmrc s6ng.

._c:~ ---------------------------------_. ta bitt dftu ti~n hanh phan tich chuan bang each nhAp vao nut "Phdn tieh" tren thanh menu hoac tren thanh cong cu...·_. phan tich xuAt hien nhir dn thiet. tl6 ella dung K~t qua cua m6i lfin phan tich duoc bieu di€n trong khung "Nfmg phai dich chudn".----------------------------_.. Nhap s6li~u v~ dQ hftp thu quang do duoc tai cac buoc song. •• ~~~·'::.._1. ... Hinh 9. .••• < ••••• . Phsn mem chi cho phep phan tich n6ng de) ella tAt ca cac dung dich chuan tai hai biroc song cung luc. Hlnh 9..~_~~~:L: ~' . • - _ ..4.~. a hinh 9.' .. Phdn tieh chudn Sau khi dA nh~p du dfl li~u phan tich ctra sf.8. Dtr li~u n6ng dQ m6i thanh ph§n trong dung dich chuan h6n hop.__ :.:~:_:. Hinh 9.. ._:. do do tfch ci de do diroc tai 6 biroc song ta eftn phai phan = 15 lfin. ~ . b. Nong de) thuc Cr cQt ben trai va nbng de) tinh to an dircc nam ngay (] cQt ben canh. rbi lAy gia tri trung binh ella cac n6ng de) tinh toan duoc. •• .~~~.--------_.'-': - '.l!t!_ t!g~j!''!.' __I!:4!_ 9. . #w·i.~. ••••• ~.S.':. . ella sa phan tich dung dich chuan va tlnr.63- . K~t qua phan tich eho 5 dung dich chuan h6n hQ'P tai sau biroc song dA chon diroc tinh toan va t6ng hQ'P trong bang 9. .6. ..7. "'~'.

200 Nong dO tfnh duqc~ml) 5. Thimh phdn Para Quini Para Quini Para _Quini Para Quini Para Quini Nongdo th\l'~ml}_ 6.015 0.785 8.020 0. .9 ta chon dung dich chuan 5 sau do nhap vito nut "«".614 8.9. K~t qua phan tich 5 dung djch chuan. c.64- Hinh 9.000 1.' _ . ------__. Vi du: ta Uti hoa dira tren S\l thay d6i s6 co the bo b61 rnQt each ngdu nhien mot hoac hai dung dich chuan nao do.986 1.000 1.019 0.976 1. N~u dirong chuan chua thirc t6t thi ta co the t6i dung dich chuan.800 8.4. T6i uu hoa duong chulm Ta co the kiem tra va t6i Uti hoa dirong chuan bing each co the thay d6i d€ sai s6 gitra n6ng de>th1JCva nbng dQ tinh toan diroc cang nho thi dirong chuan se cang chat hrong. N~u dirong chuan da co chat Iirong.390 9.020 1._ . S\l sai khac gitra hai gia tri n6ng dQ thuc va nAng dQtinh toan diroc th1JCt~ co the chAp nhan. Hinh 9. no se bi loai bo khoi cQt "Dung dich chudn chon".012 6._ :t_-__ 44!_ 9_l_I_Cf_ !l_g_~!~'!_!:~ Dung dich chuan heln hop Cl C2 .209 SI! sai khac(J.600 9. Tinh toan lai dtrong chu~n.014 -0.022 0.400 10. . thi khong cdn phai thay d6i lai.1g/mlJ -0. Loai bo mQt dung dich chuAn. cit 5 dung dich chuan d~u co the dung cho phan tich MeA. Nlnr 0 hinh 9. _.000 7.024 -0.000 1. Bang 9.012 -0.000 1.014 -0.10.009 C3 C4 C5 NhQn xet: Dua vito bang ta thay su chenh l~ch nong d9 cac thanh phan cua tat ca cac h6n hop chuan rna ph:1n mem tinh toan diroc so vai nbng de>thuc Iii khong dang k~ nen ta khong phai loai bo dung dich chuan nao.978 2.010 -0.000 2.981 1.

Dua vao su thay d6i ta se phat hien ra dung dich chuan gay ra sai s6 va loai b6 no. B. •:._ -------------_. nghien ky thanh bQt min trong c6i sir.010 0. Kit aua __________ ::t.619 8.000 1.983 1. nhir v~y duong chucin da xay dung diroc daub gia 1(\co chAt hrong t6t.800 8.409 SlJ sai khactug/ml) -0.4. Chudn hi mJu thit Cao bo lap vo boc duong ben ngoai.017 0.p vao nut "Phdn tich". d. K~t qua duoc cho boi bang 9. IN vira du.010 1. £)0 il9 hdp thu quang ella mdu thit Dem dung dich thir nay di do d<)h§. pha 3 dung dich h6n hop kiem tra co n6ng d<)cac thanh phan gdn gi6ng cac dung dich chuan C2. them HCI O.IN vira du.010 0. ghi lai cac gia tri dQ hAp thu quang d€ chuan bi nhap van phan mem.:. Ket qua kiem tra.bo 20ml dich IQc d§.400 Nong dQ tinh dUQ'c(~g/ml) 6. them Hel 0. --- Sau do ta nh§. cac gia tri v~ nAng d<)se diroc tinh toan lai nlur 0 hinh 9. Phan t{ch mbu thir Antigrip F . Cdch tinh kit qua Ham hrong cua Paraeetamol va Quinin sulfat trong mQt vien duoc tinh then c6ng thirc sau: . lAcdeu.6. nehien cuu 0 ----------------_ _ . dung duong chuan da xay dung d~ tinh toan k~t qua .u.IN lam dung moi pha loang.l sai khac.IN. d~ sieu am 10 phut. Dem IQC.lAy chinh xac IOml dich IQcti~p then cho van binh dinh mire 100ml. tinh kh6i hrong trung binh vien. sau do sir dung dirong chuan vira xay dung dS tim lai cac gia tri v€ nAng dQ. e3.10.009 Thanh ph&n Para Quini Para Quini Para Quini Bang 9. Nhpn xet: K~t qua cho th§. can 20 vien.tnho. •:.022 -0. lAcd6u. ddnh gia chdt luang dutmg chudn Dung pipet chinh xac d~ ph6i hop ill hai dung dich chuan g6c PG va QG.000 1.y str sai khac h§. LAy chinh xac mot hrong bQt vien da: nghien min luang irng voi khoang 7. e4• Coi day la cac dung dich thir.978 1.glml) 7. them 70ml dung dich Hel O. danh gia dua tren Dung dich han hop kiem tra KTI KT2 KT3 S1. sir dung dung dich HCI O.65- .000 1.5.790 8.600 9. cu6i cung dem so sanh chung voi gia tri nAng dQthuc. ta se do d<)h§.p thu quang cua chung..unhu la r§.019 -0. lAc ky.pthu quang tai sau buoc song da chon. Kidm tra.5. ducc dung dich tlnr . NongdQ thlJc()J.5mg Paracetamol cho vao binh dinh rmrc 100mI. danh gia chat hrong dtrong chuan.

Kit quiz phdn tich tren mdu Antigrip F Sau khi phan tich tren may tinh ta se thu diroc gia tri v~ n6ng de) m6i thanh phan trong dung dich thir (ug/ml). (cell). chon Insert\Function.66- ke tren Excel. •:. M C x 10 x - . hoac Quinin sulfat doc duoc tren may (ug/rnl). Vao phdn mem nay bing each chon bieu nrong cua no tren desktop.11. Tinh toan thong ke cac k€t qua thu diroc co the th1JC hien nhanh chong bing each sir dung cac ham thong Sir dung cong thirc (*) a phfut tren de tim ra ham hrong ke (statistical) Trong co s~n trong phfrn mem Microsoft h9P thoai "Insert Function" Excel. Hinh 9. . Xu ly thong . hoat chelt trong mqt vien. (*) = m m : la luong bqt vien da: can trong dinh hrong (gam) . (hinh 9.__l!/!_ q~4_~g_~!~'!_ ~ ~ HL (mg/vien) Trang do: C 10 M : hi n6ng dQ cua Paracetamol : la h~ s6 pha loang._j_. : Ia kh6i hrong trung binh cua mQt vien (gam).11) MQt s6 ham thong dung: Gia tri trung binh DQ I~ch chuan Phuong sai So sanh hai phirong sai So sanh hai gia tri trung binh ham Average ham Stdev ham Var ham Ftest ham Ttest chon mQt 0 belt ky chon "Statistical".

98 0. .41 29.71 29.90 147. SKS: 050801. . K8t .68 0. _ qua dinh hrong S6 thutt.69 28.20 1. Nguyen tdc M{>tphuong phap phan tich thirong diroc danh gia bang each khao sat d{>dung (accuracy) va dQ chinh xac (precison).r 1 2 3 4 5 6 Tinh thong Ire Gia tri trung binh X Ham /llt. D~ danh gia phuong phap MeA. ciing nhir cac ch~ pham chua hai thanh phfm nay co tY l~ gdn giong nhir tren.69 148. Nhu v~y phuong phap phan tich MeA co th~ su dung d~ phan tich mdu Antigrip F.. NhQ.51mg_ Dc) l~ch chuan Sai so chuan Sai so nrong doi Khoang tin c~y n=6'p=095-1'J .34 30. D{>chinh xac thirong dtroc xac dinh thong qua d{>l~p lai cua phirong phap (each thong thirong nhAt la xac dinh d{>lech chuan nrong d6i cua k~t qua phan tich RSD .:.n xet: K~t qua cho thAy de) l~p lai vci cit hai thanh ph§n la nrong d6i t6t.49 0._~·__Jf4!_q1!_4_!!g_~!!_'!_!:~ Bang 9.68 :to. tIP chinh xdc elia phuang pluip B.85 146.60:t 1.51 30. Ti~n hanh so sanh d9 chinh xac va dQ dung cua hai plnrong phap thong qua test F (so sanh hai phuong sai) va test T (so sanh hai gi:i tri trung binh).71% d6i voi Quinin sulfat.51mg voi rmrc tin c~y 95%.6.70 147.mg_ hoat chat fronK m(>tvien (m_g)_ Quinin sulfat Paracetamol 29.40 0.68 ± 0.03mg con Quinin sulfat la 29.67- . trong thuc nghiem nay chung toi dtl chon plnrong phap do quang ph6 ill ngoai dinh hrong rieng hai thanh phdn Paracetamol va Quinin sulfat lam plurong phap so sanh. tren mdu Antigrip F.7.13 147. Ham hrong cua Paracetamol trong vien la 147. . Con dQ dung duoc xac dinh thong qua kha nang thu h6i cua k~t qua phan tich khi dung phuong phap them chuan.10 146. sai s6 tuong d6i my thee tirng tnrong hQ'Pla 0. =257 . Bdnh gid dp dung.60 0. Chung ta cling co th~ danh gia mQt phirong phap phan tich (Phuong phap A) b~ng each so sanh k~t qua phan tich voi met phirong phap phan tfch khac (duoc tien hanh cung phong thi nghiem va cung khoang tho. gian da:dtroc danh gin va chap nhan.theo cac duoc di~n hoac sai s6 nrong d6i).93 148.03mg a 29.60 ± 1. phirong phap B).43 147.70% d6i voi Paracetamol va 1.53 29.

Phuong y nghia thong ke 6 mire a phap x n S2 Paracetamol UV(B) 149.95.23 6 0. Nhir vfty de>dung va dQ ehinh xac cua phuong phap MCA khong khac so voi phtrong phap do quang ph& hap thu tir ngoai dinh hrong rieng tirng thanh phdn.98 148.68 6 0..05.S.24 5..__ __.68- .71 < 1.60 6 0. Bang 9..05 (Bang 9.35 MCA(A) 147.95).05 Test F SI.4 _.:.05 Quinin sulfat (mg/vien) 28.18 MCA(A) 29.__.5) = = 1.95.9).33 < 1'(0.49 ITN = 1.38 ITN= = 5. ._~ .10=2.7.. tu« hanh Hai thanh phan Paracetamol va Quinin sulfat da: ducc cac tac gia dinh hrong bang phirong phap tach rieng hai thanh phfut sau do do quang ph6 nr ngoai. __ cuu aua nghien __ __.5. __.77 29.93 29..17<10.. .05.. Kit _:t _ _. STT 1 2 3 4 5 6 Paracetamol (mg/vien) 149.9.-.67 6 1.1O = Test t Nhfjnxit: 1. de>chinh xac cua hai phuong phap.00 % 99..84 149. cac tac gia da: khao sat dQ dung va dQ chinh xac. y nghia So sanh 2 gia tri trung binh (test T) cho thdy k€t qua dinh hrong gitra hai phuong phap khac nhau khong co y nghia thong ke d6i voi cit hai thanh phftn Paracetamol va Quinin sulfat (P=O. Ket qua phan tich dircc trinh bay trong bang 9.23 2. ..79 29. Paracetamol (n = 5) Quinin sulfat (n = 5) 99.. So sanh dQdung.65 28.__ ..5. _ _.94 < to.79 150.S..2 FTN =0.05 FTN 0.89 Ket qua so sanh gitra phuong phap MCA va phuong phap quang ph6 thong thuong (da diroc danh gia) cho thdy su khac nhau khong co = 0.96 1'(0..46 148.--- -- -- -- -- -_.06 151. Bang 9.23 - So sanh hai phuong sai bfing test F cho thdy chung khac nhau khong co thong ke (P=O. Ket qua khao sat dQdung theo phtrong phap B. Ket qua khao sat dQ l~p lai cua 6 miu thir theo phuong phap B.5) Quinin sulfat UV (B_) 29.32 28..7 va S.03 % Bang 9.95).

MOi trutmg d?m phosphat 5. dung dich NaOH O..1. 4. 2ml.IN. ME chuan (ham hrong: 99."Thubc thir"). ChAt df>i chieu hoa hC)C:PA chulm (ham hrong: 99. Hic d~u duqc dung dich P' 0 c6 n6ng d<) khoang 200jJg/mI. binh dinh mire cac loai: 20ml. Khiio sat phD hap thfl UV va i1!'achpn cdc bUtTe song phlin tich Cit PA va ME d~u co kha nang hAp thu quang trong moi tnrong kiem va moi tnrong acid! ethanol. may quang ph6 ill ngoai kha kien GBC Cintra 40 (Australia). 100ml._ -.Djnb hrqng . B.IN ... Thi~t bi: can phan tich METTLER AB 204. Cac ta diroc cua vien (Tiphaco cung cAp).8 va mei tnrong NaOl-l O. •:.. . binh non. dung C\l Vien bao phim Pamesic cua Tiphaco sf>10 san xuat: 02 02 03 Cong thirc: Paracetamol Acid Mefenamic Ta diroc 500mg 250mg vira du vien Thu6c thir: ethanol 96°. Kit__qua nehien_ cUu ___. may quang ph6 Hitachi U-321 0 (Nhat Ban). ph~u. mircopipet: 10ml. Them dung dich d~m phosphat 5. A.1g1ml(n6ng dO thuc h123.__ O~__ .. may thu dQhoa tan PHARMA TETS PT III.__ -- _ - -_ .68% do Vien Ki~m nghiem . 50ml.10.8 - Dung dich PA: Can khoang 40mg PA cho vao binh djnh mire 200mI. Do do chung toi khao sat dQ hAp thu cua dung dich PA va ME trong moi tnrong d~m phosphat 5. dAng tbiri Paracetamol 1 va acid Mefenamic trong vien nen Pamesic bing do quang pho MCA Ngoai phirong phap HPLC da trinh bay i:J tren.. Dung pipet hut chinh xac 5ml dung dich vita pha cho vao binh dinh rmrc 50ml... I~c d~u dircc dung dich co nong oQ khoang 20J.20~g/ml)._ . lOml. Thu&c thif. 5ml. d~m phosphat 5.._ " " _ __ __ _ __ __ . Hic sieu am d~n tan hoan toano B6 sung ethanol 96° vira dti den vach.8 vira du. hoa chit.. " _._ 4. Them 120ml ethanol 96°. 21. may l~c sieu am BRANSON 5210.69 - . trong d~ tai nay chung toi gioi thieu mQt k€t qua nghien ciru trng dung plnrong phap MCA diroc sir dung tren phfm mem sAn c6 cua may quang ph6 GBC Cintra 40 d~ dinh luong d6ng thai paracetamol va acid mefenamic trong san pham thuoc Pamesic.8 (theo tieu chuan DDVN III . gifty IQc.BQ Y t~ cung cap). - Dung cu: pipet lmI.52%). Xay dung phuong phap djnh hrQ'DgdAng thiri PA va ME bing phuong phap quang pb6 MCA B. c6c co mo.

Lglml. l~c deu duoc dung dich co n6ng de>khoang l Oug/ml (nong de>thirc la 9.IN.2. ~ . PA ME ~~.IN vira dii. l~c deu diroc dung dich P'l co n6ng dQ khoang 200J. Dung micro pipet hut chinh xac 4ml dung dich vira pha cho vao binh dinh rmrc 50mI. l~c deu dUQ'cdung dich co n6ng de>khoang 16J.Lglml nong dQtlnrc lit 15.8 vira du.~ :- Hinh 10. Them dung dich NaOH O..Lglml)..70 - .... B6 sung dung dich ethanol 96° vira du d€n vach.1 8Jlglml) trong moi truong NaOH O. Them 120ml dung dich ethanol 96°.~". ( Dung dich ME: Can khoang 20mg ME cho vito binh djnh mire 200mI. ~ .. l~c sieu am d~n tan hoan toano B6 sung dung dich NaOH O..lN Dung dich PA: Can khoang 40mg PA cho vao binh dinh mire 200mI. Them 120ml dung dich NaOH O.lN vira du d~n vach.Lg/ml. l~c deu duoc dung dich M'J' Dung micro pipet hut chinh xac 4ml dung dich vira pha cho vao binh dinh mire 50mI.~. Them dung dich dem phosphat 5.1. MOi trutmg NaOH O.1 va 10.._(!f4!_q_l}_4_1}_g_~!~1J_ 5:~ Dung dich ME: Can khoang 20mg ME cho vao binh dinh mire 200mI.20 ug/ml) va ME Hinh 10.~ . ~ •• ~".IN. Quet ph6 cac dung dich tren (] buoc song til 220nm d~n 400nm va chong ph6 cua hai ph6 P A va ME 6 cung moi tnrong ta duoc cac ph6 db nhir hinh 10...lg/ml) va ME (9. moi wang d~m phosphat 5.84). Hic deu dtroc dung dich M' 0 co n6ng de> khoang 100J. •:.. l~c sieu fun d~n tan hoan toano .:z- .~J""".84J.18Jlg/ml).Dung pipet hut chinh xac Sml dung dich vira pha cho vao binh dinh rmrc SOmI..65J..IN vira du d~n vach. Them dung dich NaOH O. l~c deu duoc dung dich co n6ng dQ khoang Sug/ml (nong de>thuc la 8. Phi>cua PA (23.lN vira dii. l~c sieu fun d~n tan hoan toano B6 sung dung dich NaOH O.Lg/ml).IN .2. Them 120ml dung dich NaOH O..8 (8. Phi>cua PA (l5.65~glml) .

Pha day dung dich chuan va dung dich chuan h6n hQ'P Dung dich chuan I PI I P2 I P3 I M1 1M2 1M3 HI1 So ml can lay vito binh dinh mire 50mI -I P'l(ml) 5 12 15 I1 l l M'l(ml) 5 12 15 II I I I Them dung dich NaOH O..Inm voi dQhApthu la 1. M2._f_.52 134. __.IN vita du den vach H22 2 2 H33 I I Do de> hAp thu quang cua cac dung dich thu diroc (] 2 biroc song lei 257nm.0008 y = 0. Bang 10.1269Abs (All 334. . voi cac dung dich chuan PA la Ph P2. Mat khac khi tien hanh voi dung moi la NaOH O. P3.0060 y = 0.43 360.0.999985 ME Phuong trinh h6i qui y=ax+h y = 0.0.q_ _c::~ - .Dc) hAp thu quang cua dung dich (] moi tnrong base t6t hon moi tnrong acid duoc chirng minh ca trong ly thuyet va thuc nghiem. M3 va cac dung dich chuan h6n hQ'Plei HI h H22.1 0.H33 Bang 10.1.5 285. Khiio sat khoiing tuyJn tinh va tinh chAt cpng phJ cua PA va ME Pha day dung dich chuan va dung dich chufut h6n hQ'Ptheo bang 10.2. ---.999996 0..0.0366x .1682 0. 4 ql!.0004 ..lN PA c6 dinh pic ME a 257..8nm voi dQhAp thu la 1.. cac dung dich chuan ME lei Mj. chon moi tnrong thuc nghiem lei dung dich NaOHO.3479 1.3 Abs) 205. 285nm. Vi v~y.4 220.23 714.0006 Bu6c song (nm) 257 H~ so 285 0.. K€t qua khao sat khoang tuyen tinh PA Biroc song (nm) 257 H~ so nrong quan (r) 0.2.5713Abs (AI 1= 677.6 416.---------------------- Trong moi trutmg ilcrn phosphat 5._.__ ~!_ ~g_~!~'!.1.8 0.8 279. B.2.2953 = 309..IN.999999 285 .2986 0. K€t qua thu diroc a bang 10.8 PA c6 dinh pic ME 246. a -_.0213x .-----_.IN se thao tac pha ch€ don gian hem so voi dung dung dich d~m phosphat. Til ph6 d6 ta chon dai song phan tich til 220nm d~n 300nm.999998 Phuong trinh h6i qui y=ax+h y = 0. .---------_.5 - Trong moi truang NaOH O.3407 Nhin xet: .0346x .-------__.3 Abs) 353.71 - nrong quan (r) 0.0715x + 0.

l~e d~u tao hai dung dich luang dirong la PI va MI.285% 0=3 285 Nh{in xet: Kc§tqua cho thAy co Sl1 nrong quan tuyen tinh rAt chat che (r = 0.422 0..ME 1... Them dung dich NaOH O.02 99...__ ._. ..__ .4355 0. c Trong dung dich h6n hop PA va acid ME dQhdp thu quang co tinh eQng tinh...IN vira du. Diiy dung dich h6n hap chudn Can 50mg PA ehuin vao binh dinh mire 50ml (ky hieu la PI)' Can 25mg ME chuan vao binh dinh mire 50ml (ky hieu la MJ)' Them khoang 30ml dung dich NaOH O.-. Ldy chinh xac 5ml Ldy chinh xac Sml (y (y binh PI vao binh dinh mire 50mI..IN vao m6i binh. Pha day dung dich chuan d€ xay dung dirong chuan Dung dich hon hop chuan C2 C3 C4 Cs So ml dung dich chuan goe can lay vao blnh dinh mire 50ml Pl1(ml) 4 5 6 7 8 Mll(ml) 7 8 6 4 5 Nong dQ cua mlii thrum phdn trong_ dun_gdieh chuan han h<JP nrong imgf..211 HH xl00 T 100..72 - CI .. ..-.. . __ -.... I~e d~u diroc cac dung dich luang (rug la Pll va Mll... Uie d~u dc§ntan het._-_ - Bang 10..03 100.665 0.. .lPA 1.1 N d€ pha loang thu diroc day dung dich nhir sau: Bang 10...332 1..10 8-4 4-2 20 -10 8-4 4-2 song (nm) 257 De>hap thl..94 100.. ... Kc§tqua khao sat tinh chAt cQng phd BUGe Nong dl) (ug/ml) PA-ME 20 .0415 0. Chudn bi mdu .....3..0845 0.88 100.5818 0.2894 0. .__________ 4.IN vao hai binh dinh rmrc tren dc§nvach.647 0..9999) gitra n6ng dQ va dQ hAp thu cua PA va ME trong khoang nbng dQ khao sat. bd sung dung dich NaOH O._. B..05 99.648 0.:.98% RSD=O.058 0.057 0.2767 0.4... Dung micopipet ph6i hop 2 dung dich Pl1 va MI J vao binh dinh mire 50ml.3652 0... binh MI vao binh dinh mire 50mI..666 0. Vi v~y chon nong dQ dinh IUQ'I1gua PA la 4 . Xay dtplg phuang phap i/inh 1U'(TIIg dang Ihm PA va ME b&ng plucang phap MeA tren may quang phd GBC Cintra 40 a.3.05% 0=3 XTB= 100....l Oug/ml.0725 TongdQ Mp thu PA+ME 1........wml) p 11(pIg/ml) 8 10 12 14 16 Mll(!Jig/mI) 8 7 6 5 4 . Kit qua nehien cuu _ 0':" .6922 0.20Ilg/ml va cua ME Ia 2 .331 1.... sir dung dung dich NaOH 0..07% RSD = 0.21 DQ hap thu h6nhqp PA.1461 0.. __ .1379 De>hap thu ME 0..423 0..28 Thdng ke XTB = 99...2117 0..

them khoang 70ml dung dich NaOH O. them dung dich NaOH O. din 10 vien.IN. Hic d~u dem loc. Cira sA "Application Control" .. Dung dich thir Cao lap phim boc ngoai cua vien.:.3. be._~.ld~n vach diroc dung dich thir. Vito Menu APplication. •:. them dung dich NaOH O. Nghien ky thanh bQt min trong cBi sir.!!! 1 . trong 6 "Description" cua cira s6 nhap ten phirong phap phan tich mdu. L~y chinh xac mQt hrong bQl vien tirong trng voi mot vien chua khoang 500mg PA va 250mg ME cho vao binh dinh mire lOamI. 20ml dich loc dAu.IN vita d1.-__.IN vira du.:. chon irng dung Multicomponent.. Hlnh 10. Dung dich kiim tra -. I~c sieu am 10 phut.__!:~!_ql}_<!_ !:!g_~j!_'!_ _c_. tren man hinh hien thi cira sA chuang trinh nhir hinh 10.3.:. b._ Dung dich kiem tra I(ky hieu lit KTI): 7ml dung dich Pl1 + 6ml dung dich Ml1 Dung dich kiem tra I(ky hieu lit KT2): 6ml dung dich Pl1 + 7ml dung dich Ml1 .IN vita du. Thi~t l~p cac thong s6 cho phirong phap trong muc "setup" -<} Method .73 - . L~y chinh xac l ml dung dich thir 2 nay cho vao binh dinh rmrc SOmI. Trong muc "General": + S6lAn I~p lai (Number of repeats): + sa IAndo lai mdu chuan (Number 1 of standard replicates): 1 ug/rnl 1 + S61An do lai mdu tlur (Number of sample replicates): + Don vi nong dQ (Concentration units): .them NaOH O. L~y chinh xac lOml dich IQcvito blnh dinh mire lOOml. xac dinh kh6i hrong vien trung binh. nhay dup vito bieu tuong chuong trinh do Quang cua may Quang ph6 GBC Cintra 40 tren desktop cua may tinh di~u khien .. lAc d~u duoc dung dich thir 2. . Ldp phuong phdp phdn tich tren may B~t may Quang phA.

Trong muc "Algorithm": -¢- Chon "K matrix" Instrument .. . _. Cua s6 "Instrument" c.. Cua s6 "Sample Setup" .74 - ....:. V~ tfic quet (Scan speed): lOOO.. Nhftp nut "Sample" tren khung "Setup". ._.q_ ~g_~!~~... -._·__If~!_ q1!. Nhap cac dir lieu v~ ten cac chuan. mdu cAn do va nbng dQ thuc cua chuan. kiim tra chdt luang duong chudn.6. Hlnh 10. ..4._ f. Lap duong chudn tren may. DAi song (Scan range): chon ph6 til 220 d€n 300nm. Ki€u do quang (photometrict Mode): chon m~t d<} quang (Absorbance) .. Phuong phap do (Operation Mode): chon quet ph6 (Wavelength scan) . . £~ _.. . Trong muc "Component": Nh~p ten cac thanh phfut tham gia phan tich: PAvAME. Hlnh 10. Dtt li~u nao la chuan thi tich dftu (X) vao c<)ttrong muc "Std" cua cira s6. Hop thoai "Method Setup" Hinh 10. . do mdu thit ..Onmlphut.5. . .

9.6 va bang 10. Nhay num "Run" tren cira ----------------- . £)0 dung djch KTI va KT2 d~ kiem tra chdt hrong duong chuan cua may da xay dung bfutg each cho mdu vao thi~t bi quang hoc rbi nhap vao nut "OK" trong hop thoai nlnr hinh 10. HQP thoai xac nh~n nh~p m~u kiem tra Hinh 10. •:. Sau m6i IAn do xong mt)t chuan lai c6 mot h<)p thoai tuong tir va l~p lai qua trinh nhu chuan thu 1 d6i voi cac chuan thu 2.5.u thir. Hinh 10. •:. Hinh 10. Hop thoai xac nh~ nhap chuan .S.7_ Cho chuan tlnr 1 cAn do vao thiet bi quang hoc r6i chon "OK" tren ht)p thoai nay.:. sa hinh 10.7 .3. Hop thoai xac nhan nhap mau thu Sau khi do xong cac dung dich. £)0 m§. Cach tinh kSt qua: Ham hrong cua PA ME trong vien tinh theo cong thtrc: Mg/vien Trang do: C 5000 : m He s6 pha loang m N6ng de>cua PA hoac ME dtrec doc tren may Kh6i hrong b<)t vien dff diroc can =C * 5000 * M TB MTB: Kh6i hrong trung binh mt)t vien .4. may 10._1_·_!f4!_q'!_q_!'_g_~!?_1}__C:~ •:.8.9.10 va dUQCxu Iy se thong bao k~t qua phan tich nhu hinh a bang 10.75 - .7.3 man hlnh se xudt hien hQP thoai nhir hinh 10. cho dung dich mdu tlnr vao thi~t hi quang hoc r6i nhdp nut "OK" trong h<)p thoai nhir hinh 10.

28 416 5':» S.41 ~_13:T~ S11 5.24 14. III U1 N:l_ 6: 1Cl'1 NJ.l~ Rl.afa4 5.20 7.k<t_Mk Nalw d t.__ Q __ __ StiG~ _ __.1~ lJ. "'wleiJIi : DiCO .~-: 1~17 14'B 1 1 Ml K1IfIIm 1 ! S&td!tdl: 111> U4 susn 4: 1117 7.16% ID ...&iIl !Qs. K€t qua tren may GBC Cintra 40 Bang 10.nmew: p l..__ .28% 0.5..Tlff*100% ME PA ME Nh..__ __ __ __ . __ __ Or __ __ ..24 N6ng de>do diroc ... Kit qua nzhien cuu ...aIIpnU: NIIu· d.. . 1()Q') tIIl.tg djch kiem tra KTI KT2 TP PA N 6ng de>thuc . N.JlOIIMIi: ~_t -~~ SIlIIiIn!I: SIl!ltatd 1: ..a!II..b!r o!iiaIml~ U!le~ Dim reriOal: Ntab!!fd aepJt npliCiIei: Slimlifa C~batU N.N'«~ N.14 7.T (ug/ml) 12.~M! .10..__. khong dang k~. K€t qua kiem tra drum gia chdt Iuong dirong chuan Dm.28 14.lO:B lOS5 U..49% 0.aeJ~ Olea .55% 0.71 dQC Hinh 10.13 i!'9 ill ill i96 N:J ~: Tl 1137 l'\b.d: 31it~'dh: 6.__ 4.llT4 ~ UT5 Iua 1139 11.__. 100_ ~ ~~ B9IIlr.42':0.19 6.kd!: N.23 Sai sA cua phirong phap 0.. Vi v~y dirong chuan dugc danh gia lit kha t6t va dang tin cay.!:m 11141:24 }419 6.n xit: K€t qua cho thdy s\!' sai khac gitra nbng dO thuc va nang dQ do dtroc rdt nho.23 6.76 - .D (ug/ml) 12.ev-...

45 492.7.8935 1.05 Gin tri tnmg binh DQ l~ch chudn Sai s6 chuan Khoang tin c~y Sai s6 tuong d6i N6ngdQ Xu ly thong ke do dtroc (ug/ml) 5.98 d~n 102.!_~~ Bang 10.39 11.78 101.80 Nh.6.S.41 PA 493.74 5.17 12.96 5.95 245. Dung dung dich da dem xac dinh dt) l~p lai lam dung dich thu (T 1) co n6ng de> ehinh xac 13.1288 1. .37 10.30 97.62 5.1 102.88 247.09 12.55 ME 255.9%.23 2 3 4 5 6 Til bang 10.p l{li clia phuang ph tIp Ti~n hanh pha va phan tieh 6 mdu thu.81 5. II 5. Pamesie ta co k~t qua 6 bang 10.9876 % dat diroc (%) PA 11.72 . Xir 19 nhu do mau Pha chinh xac mot dung dich h6n hop thir nrong irng voi 12(Jlg/ml) PA nhu muc phan tich mftu Pamesic.9798 0. Xtic dinh dp dung clia phuang ph tIp Ti~n hanh: .:.89 5.55 12.0762 0.55 494.26 12.0501 0.0120 1.74 5.9853 0. Bang 10.30 514.1227 0.71 Gin tri tnmg binh 5.6 ta thfty ham IUQ1lgcua PA va ME trong vien mau Pamesic hoan toan dat chi tieu chftt hrong (PA til 98.0320 0.PA (12.05 253.85 DQ I~ch chuan Sai s5 chuan Khoang tin c~y Sai s6 tirong d6i 0.35 Xu ME ly th5ng ke 12. K~t qua phan tich mau Pamesic Nang dQ do diroc (ug/ml) Him hrong tinh diroc (ug/ml) ME 5. B.82 5.35 98. ME til 97.5 99.n xet: K~t qua khao sat dt) dung cua plnrong phap eho thfty phirong phap cho k~t qua dt) lap lai kha t6t voi cit hai thanh phdn PA va ME. Dt) l~p lai cua phtrong phap PA STT 1 2 3 4 5 6 N6ngdQ do diroc (ug/ml) 12.3947 0.7.78 d~n 102.73 5. XtIc dinh tIP lq.4.16 11.3%)._ (Fl!_ q_7!_q_~g_~!~.71 PA 98.27 0.39 12.98 98.0311 1.70 497.38 12.82 101.75 244.78 5.90 98.51 98.93 248.54 99.77 - .26Jlg/ml). ME (5.62Jlg/ml). B. SIT 1 mCan (g) 0.90 505.91 ME 102.88 11.

19 7. ME (150 ug/ml) . df>ivoi ME la 100.06 9.40 9.87%.9597 2.5148 0. Hoa tan va them vao vira du d~n vach bfutg NaOH O.8. TC3_ Bern do va xu Iy tren a bang 10. ta thu duoc k~t qua Te2 TC3 .87 15. Them NaOH O. •:. .65 99.2094 Xu 1j thong ke DQ l~ch chuan Sai s6 chudn Khoang tin c~y Sai s6 tuang d6i Nh{in xet: K€t qua khao sat dQ dung cua phuong phap cho thAy phuong phap co dQ dung cao._f~:4!_9.IN vira du cac binh TCI.59 Gia tri trung binh ME 99. Til dung dich Tl hut chinh xac 50mI cho vito 3 binh dinh mire 100mI dtroc ky Can chinh xac 30 mg PA va 15 mg ME vao binh dinh mire 100mI.-----.61 99.87 ME 100.1288 0._i. TC2.-----_.11 4.53 5.IN.2150 0. TC2.9609 2. Them Iml dung dich chuan C vao binh TC 1 2 3 dirong chuan vira tao. Bang 10. Hic deu diroc dung dich chuan C co PA (300 ug/ml).8.03 3.02 ME 3.1!/!_ !!g_~!~'!_~z!!!_ hieu lit TC 1.:.2230 0. •:.34 12.25 0.04 3.25%.67 100.07 4.05 100.83 3. ty l~ thu hdi df>ivoi PA la 99. DQ dung cua phirong phap Nong de) do dircc Mdu do TC1 TC2 TC3 (Ilg!_ml) PA Nong de) them vito _(a) (Il_gt'ml) PA Nang de) thu hoi (b) (ug/ml) PA Ty l~ thu hoi a/b*100% PA ME 9.2972 0.01 1.53 6. TC3_ --- ------__---.67 1.33 4.------.78 - .54 99.43 100.06 6.

Detector UV d~t a buoc song 279 nm..c!!!. C(J Cl. nhfrng noi da duqc trang bi may sllc ky long hieu nang cao. Phuong phap da duoc irng dung lam tieu chufut cho vien nen bao phim Pamesic. Da s6 cac chAt phan tich (cac thuoc) da khao sat la nhtrng chAt co tinh phan (la cac muoi cua base htru chirong trinh sllc khao sat.mroc . 10Jlffi). Phuong phap sic ky long hifu nang cao (HPLC) Day la mQt phirong phap phan tich hien dai. ?l!<J!!..· :5. Pha dQng: Acetonitril.42).1.. 5. lOJlm). /J... Viec chuan bi mftu tlur cilng don gian. Th~ tich tiem 20Jll. chi cAn lua chon diroc dung moi hoa tan va pha loang thanh cac dung dich thir (hoac dung dich chuan).TC hoac chdt co tinh acid). kY long pha dao voi he dung moi phan C(J CQt RPI8 la loai cQt thong dung trong cac s6' kiem nghiem da diroc sir dung d~ phan tich cac duoc pham Qua nghien ciru.. 5.acid phosphoric 0. . = Phirong phap da duoc daub gia la co dQ chinh xac cao (sai s6 nrong d6i % 0.. .. ti~n hanh nhanh chong va co th~ ap dung d~ dinh tinh va dinh hrong cac hoat chdt trong h6n hop rna khong ccln phai chiet tach rieng biet.1. Tinh tuyen tinh d&direc khao sat trong mQt khoang luang d6i rQng.16%). dtroc sir dung rAtrQng rai trong phan tich va kiem nghiem diroc pham. ..2. Uu di~m chung cua phirong phap HPLC Ia co su 6n dinh va co de>chon lee cao. Dinh tinh va dinh hrong d6ng thai paracetamol (PA) va ibuprofen (IBu) chung toi chon diroc di€u kien sAc kY sau: CQt Lichrosorb RP 18 (2~Ox4 mm.16 - 99. . va co th~ ap dung rQng rai cho cac trung tam kiem nghiem thuoc.'!.1 % (60: 40). . BANLU!N CHUNG 5.-. . .tetrahydrofuran (3 : 8 :9) di~u chinh d8n pH 2. T6c dQ dong 1 ml/phut. chung toi d& xay dung duoc chuong trinh phan tich bang HPLC cho cac h6n hop nhir sau: 5. Pha dong: Acetonitril .2 bang acid phosphoric.g __ __.1. T6c de) dong 1 ml/phut. Detector UV d(lt 6' biroc song 224 nm. C:!T!:~._. Vi v~y chung toi thuong chon Cl. Phuong phap dinh hrong d6ng thoi paracetamol va acid mefenamic da duoc xay dung voi cac di€u kien sau: CQt Lichrosorb RP 18 (250x4 mm. khao sat bang tlnrc nghiem.1.51-1... dQ dung t6t (zy 1~thu h6i 98.TC.. - -.79 - . Tinh thich hop cua h~ thong dat yeu cdu...

..80 - .. cac pic c6 dQ phan giai ro rang. di~m han va co th~ Slr dung cho cac cong thirc thu6c khac c6 thanh phfuI nrong nr.... Phan tich dbng thai paracetamol (PA) va quinine sulfat voi dieu kien sAc kY la: CQt Lichrosorb RP 18 (250 x 4 mm.5.0. phfuI tram tim lai cua PA va CA tren hai m§.75% trong han hop dung moi methanol. . dQ l~p 5& tuong d6i 1.. H~ s6 nrong quan tuyen tinh r=0. phan tach t6t cac chdt trong h6n hop.98.0% den 99. -. DQ l{lp lai voi sai s6 nrong d6i cua paracetamol la 1. Th~ tich tiem 20111.-- ludn chung -.3%.81)..lg natriheptansulfonat 4%-diethylamin ti I~ (650: 350: 1).9999)._ -_ -_ .-_ -_ -_ -_ .4. 5. cua quinin sulfat la 1.-.07 %).u dan gian.. Detector UV d~t 6 buoc s6ng 273 nm. Detector UV: 235nm. dieu kien sAc ky da ducc khao sat bao g6m: CQt Lichrosorb RP18 (250x4 mm. vay phirong phap c6 dQ dung t6t. Nhimg cac pic each xa nhau chirng to khong co str anh huang Ifillnhau khi dinh hrong.. Ti~n iru hanh so sanh ket qua voi phirong phap chiet tach (tieu chuan co sa) ta thAy phuong phap da sir dung d~t dQ chinh xac nrong dirong. co nhieu che pham Alaxan hru hanh tren thi tnrong. = Da khao sat tinh tuyen tinh trong khoang n6ng dQ phan tich (r lai t6t (sai 0. T6c dQ dong 1 ml/phut.--_ .9 den 99.__ ...mroc (35: 65). _ ..lm). Phuong phap xu Iy m§.._ . 10J.9999 voi met khoang khao sat kha rong cho phep ap dung voi nhieu ch€ pham nrong tu co tY I~ cac thanh ph§n khac nhau.. Han hop paracetamol (PA) va cafein (CA).. Phuong phap c6 th~ ap dung d~ dinh hrong dbng thai PA va CA trong thuoc c6 chua hai thanh phan tren.. - -_ --_ -_ -_ --. 5.54 den 1.-. -_ -_ -.ll.03 . T6c dQ dong: lrnl/phut... Pha dQng: Dung dich acid phosphoric 0. Pha dQng: 1. Th~ tich tiem: 20111. Nhiet dQphong... Tuy dien tich pic cua cac hoat chdt thu ducc co dQ chenh I~ch I6n do ham hrong cac hoat chAt co tY I~ khac nhau va co dQ hdp thu tu ngoai khac nhau.16%.3. Sum). trongl lit h6n hop methanol-acid acetic Tren sAc ky db.--. - Th~ tich tiern 20J. Va irng dung d~ phan tich K~t qua khao sat danh gia cho thdy phirong phap co dQ l~p lai t6t (sai s6 urong d6i til 0. d€ thuc hien trong thai gian ngan.. -Elm .1.1.u til 98.-~---.5 %. dQ dung cao (ty l~ thu h6i 98% .88% va dQ dung tir 99.4%).

SKS : 011099 va vien Typhasmyl. Tuy nhien trong thirc t~. Th€ tich tiem 20l-l1. phenylpropanolamin hydroc1orid va clorpheniramin maleat trong vien nen.81 - . 5.5_ Han hop thuoc co 3 thanh phful ephedrine Ct}t Lichrosorb RP 18 (250x4 mm.7 bfuIg acid phosphoric. Da: img dung phan tich co k~t qua tren hai miu vien nen va vien bao duong la vien Etadasmyl.67%.6.r 244nm dS do PA. Detector IN d~t 6 biroc song 240 nm. phenylpropanolamin hydroc1orid (PH) va clorphenylamin maleat (CM)._~·__J_q!!_?lf-.65%). Sai s6 nrong d6i cua PA la 0.0 g natri heptansulfonat trong l Iit han hop cua methanol . cua PH lit 0. Pha dQng: Hoa tan 2. SKS : 010600. Vi v~y phirong phap nay co th€ irng dung thay cho phuong phap cua tieu chuan co s6. H6n hop 3 thanh ph~n gdm co paracetamol (PA).. Phuong phap dinh co dQ l~p lai cao. hydroc1orid. CQt Nuc1eosil C 18 (250 mm x 4 mm. . . dQ l~p lai. Pha dt}ng: Hoa tan 1.Th€ tich - Nhiet dQphong.~!!_q_~!:'.1.5 (38: 62).-Ull). 10J. sir dung chuang trinh sau: May sAc ley long hieu nang cao DIONEX-Detector IN diode array. T6c dQ dong 1. theophyllin va _ phenobarbital chung toi dung chuang trinh sAc ley nhu sau: Da:ti~n hanh khao sat tinh tuyen tinh.1. Co thS dung chuang trinh nay de dinh tinh va dinh hrong d6ng thai paracetamol.dem phosphat pH 3.5 g kali dihydrophosphat trong 1 lit h6n hop cua mroc acetonitril .19%. Kha nang tim lai duoc kha t6t (dao dQng til 99.2 ml/phut. 5 urn). dQ dung. tiem: 20 I-ll.4 7%. i.1}g f Phuong phap nay co thS dung d€ dinh tinh va dinh luong cac thanh phan trong h6n hop thay cho phirong phap chiet tach trong tieu chuan co-se. do ham paracetamol la qua cao so voi hai chdt con lai nen phai do rieng chdt nay voi dung dich tlnr da: dircc pha loang 50 lfut.61% d~n 100. di~u chinh d~n pH 2.triethylamin (968 :30 :2). 5. T6c dt} dong 1 ml/phut. Detector UV d~t a biroc song 216nm dS do PH va CM. cua CM la 1.

- _ ... - - - - - - - -- - _";. _.- - - -- - - - - -- -

5. es« ludn chung

-- ......

-,._

- - - -- - - -- --- - -- -- - - -- -- - - - -- - -- - -- - - - -_ .... --_ .... - - - - - - _ ....

-- -- -

... .. - - -- - - -

-- - - - - - - -- -- -- -- - - -- --_ .. -- _. la: paracetamol,

5.1.7. Dinh hrong h6n hop 5 thanh ph§n trong nang thuoc colussin cafein. Dieu kien siic ky: May sAc leY long hieu nang cao HP 1100 - Hewlett Packard. CQt Lichrosorb Si 60 ( 250 x 4mm; 5 urn ). Detector UV - VIS: 257 nm do PE; CM va PA. 298 nm do CA va BH.

bromhexin hydroc1orid, pseudoephedrin hydroclorid, clorpheniramin maleat va

Pha dQng: Methanol- dung dich d~m amoninitrat pH 9,5 (45: 6). T6c d{>dong: 1,5 ml/phut do PE va CM. 1,0 ml/phut do CA va BH. 1,0 ml/phut do PA.

-

The tich tiem: 20 ul,

Da khao sat S\l' nrong quan giua nAng dQ dinh hrong voi dien tich pie, dQ l~p lai va dQ dung nitro trong gioi han eho phep, Do paracetamol la mQt thanh phfu1 co 1)' l~ IOnnen tnroc khi do HPLC cho 4 thanh phfu1can lai phai loai bo bat ra khoi h6n hop. Voi chuang trinh nay, ngoai vien nang tren, chung ta co th€ ap dung cho cac che pham khac co chua til 2 den 4 thanh phfu1 tren (CA, BR, CM va PE). Dan gian han nua, kh6ng co paracetamol thi kh6ng cfu1phai chi€t tach khi chuan bi dung dich thir va dung dich chuan, Tuy nhien, tnroc khi ap dung cho mot che pham cu the khac ta phai khao sat anh huang cua ta duoc. Phuong phap nay co the (rug dung eho ca dinh tinh va dinh hrong. Qui trinh da duoc sir dung lam tieu chuan co

sa.

5.2. Phuong phap ph in tieh da ciu til'MeA
Voi cac thuoc da thanh phan, dinh hrong bang HPLC v§n la mot phuong phap t6i
iru,

cho k€t qua nhanh chong va chinh xac, tuy nhien phuong phap nay doi hoi phai co

thiet bi HPLC d~t tien, chi phi cho dung m6i kha t6n kern. Phuong phap tach rieng cac thanh phan va dinh hrong rieng re t6n nhieu thai gian va c6ng sire, ngiroi thuc hien phai ti€p xuc voi cac dung m6i htru cc dQc hai, Phuong phap MCA co nhieu
Uti

diem

nhir phan tich nhanh chong, chinh xac, ti€t kiem duoc thai gian, c6ng sue cilng nhu dung m6i, hoa chAt. D~c bi~t phuong phap rAt thuan lei khi ta phai phan tich hang loat m§u thu gfu1giong nhau. Ngay nay, su phat trien manh me cua khoa hoc ky thuat trong linh V\l'C thi€t dien til co kha nang canh tranh va thay th€ ky thu~t HPLC trong met s6 twang hop the. RAt nhieu diroc pham co chua til 2 - 4 thanh phan hdp thu quang c6 - 82 -

hi
C1,l

phan tich, ky thu~t phan tich quang ph6 UV - Vis MCA voi SlJ tro giup cua may tinh

the ap dung

_~._l_ _?1}_{!!!: _c;_~!!.,!g !i!!!:
cling c6 mQt s6 han ch6 nhdt dinh. .. Trong cac thu6c da thrum phfm,

..

...

.

.. -

._- .. ---_._----_-----

phirong phap phan tich da cAu tir MeA. Tuy nhien, trong thuc t6 phirong phap nay

tY

1~ph6i hop gitra cac duoc chAt trong mQt

cong thirc thuoc doi khi rAt khac nhau roy thuoc vao nbng dQ cua duoc chdt hay nbng dQ gay tac dung duoc ly mong muon, Vi du: vien nen Trivitamin (BI + B6 + B12) duoc ph6i hop thea chAt la kh6 c6 th~ thuc hi~n diroc. ,. Khi phan tich mot cong tlnrc thuoc bdt ky, neu mQt chdt nao do co

tY

1~nrong

irng 250: 250: 1 (mg), V&i tY Ie chenh lech den v~y, phan tich MeA cho ca ba

tY l~ nho

va

diroc coi nhu "tap chat" thi doi khi lai co anh lnrong kha 1&0,anh huong nay tang thea s6 hoat chAt duoc ph6i hop trong ch6 pham. Trong mot sb tnrong hop thi S\I anh htrong do du la nho cung khong th~ bo qua. Vi du: h6n hop chua ba thrum ph§n la Paracetamol, Aspirin va Cafein, cac tac gia cling chi ap dung phan tich MeA thrum cong tren cac thuec con moi va

tY Ie acid

Salixylic nho diroi 1%, con n6u ty Ie nay tren 1% thi khong th~ ap

dung phuong phap MeA. .. MQt di~u dang chu

y

ntta la: trong cac diroc pham d~u co ta diroc va cac chAt

bao quan, neu cac chAt nay cling co kha nang hAp thu quang thi viec phan tich bang MeA co th~ cling khong thuc hien diroc. Vi du: cac che phsm thuoc tiem co 4 thanh phcln Vitamin B 1; B2, B6 va PP co ty l~ ph6i hop gitra cac thanh phfin kha

ly luang

cho viec phan tich d6ng thai

b~g MeA, nhirng vi trong h6n hQP cac thanh ph~ nay con co mQt ta diroc la a1col benzylic va mot s6 chAt bao quan khac d~u co kha nang hAp thu quang, do do viec phan tich hang MeA la khong th~ thuc hien duoc . ... Ngoai ra, voi S\I xmi! hien cua cac he phan tan rfut va he phan tan long nhfim ph6i hop cac hoat chAt co tinh hoa tan rAt khac nhau trong mQt dang bao che,
~~~~~~~~~~~~~~~~

thich hop, Cac hoat chdt nhieu khi lai co tinh chdt hdp thu tir ngoai kha ki€n khac nhau trong cac dung moi khac nhau (acid hay kiem) lam cho viec phan tich MeA trong nhieu tnrong hQP cu th€ khong co tinh kha thi. Vi vay chung toi da: nghien CUu xay dung met s6 quy trinh phan tich dbng thai (khong qua chi~t tach) m{)t s5 hoat chdt trong cac thu6c c6 2 thanh ph~ bang phuong phap phan tich toan ph6 tren cac may quang ph6. Tir do irng dung cac quy trinh da xay dung d€ phan tich mot s6 mdu thuoc chua hai thrum phcln nay dang luu hanh tren thi tnrong trong ca mroc.

- 83 -

_~._!!..q!!_?7!..~!!_£~¥'1Jg___., __., __.. __. __.. __.. __.

...

.

..

.

--. _--. ---. ----------------.

5.2.1. Dil xay dung duoc phirong phap dinh Iuong d6ng thai paracetamol va ibuprofen trong vien nen han hop bAng phuong phap phan tich toan ph6, cho k~t qua

nhanh, don gian do khong phai chiet tach. Phuong phap 6n dinh, co dQ chinh xac (ham
lirong paracetamol la 329,69 ± 1,58 mg, ibuprofen lit 208,5 ± 1,46 mg voi rmrc tin c~y 95%) va dQ dung chAp nhan duoc

(ry Ie tim

thAy cua ibuprofen bien thien tir 97,2%

d~n 99,2% va paracetamol bien thien tit 100,1% d~n 101,2%).

Phuong phap da dugc trung tarn ki~m nghiem duoc pham va
hanh tren th] tnrong tai dia phuong.

my pham Lang

san

tri~n khai co k~t qua dS phan tfch mot s6 mdu thuoc chua 2 hoat chAt tren dang hru

5.2.2. Dil xay dung mQt qui trinh dinh hrong d6ng thai paracetamol va quinine sulfat trong vien nen Antigrip F bang phirong phap da cAu tir (MCA) tren may quang ph6 thong thirong, xir ly k~t qua bang phfut mem tv' xay dung. Da ti~n hanh so sanh k~t qua thu duoc voi phuong phap do quang ph6 hAp thu ill ngoai thong thtrong (tieu chu§n co sa) sau khi chiet tach tirng thanh phan, Phuong phap co
iru

diSm lit nhanh, chinh xac, it tbn hoa ch~t, dung moi, V6'i h6n

hop chi chua 2 thanh phfut tren chi cAn do dQ hAp thu

a 4 buoc

song da khao sat la co

thS thtrc hien ducc phep dinh hrong co k~t qua t61. Han ntra, phuong phap nay chi yeu cdu co sa kiem nghiem co may quang ph6 thong tlnrong khong diroc trang bj sfuI phdn mem phan tich MCA. 5.2.3. Phuong phap MCA dtroc sir dung tren phftn mem sfut co cua may Quang phd GBC Cintra 40

aa diroc irng dung co k~t qua d~ dinh hrong

d6ng thai paracetamol

va acid mefenamic trong ch~ pham Pamesic. Phtrong phap dinh hrong diroc ti~n hanh trong moi tnrong kiem NaOH O,IN, voi dai biroc song phan tich tir 220nm d~n 300mn. Phuong phap cho k~t qua chinh xac (sai s6 nrong dbi la 1,05 va 0,8%) va dang tin c~y (zy 1~thu h6i Ia 99,87 d~n 100,25%). Chung toi hy vong co thS sir dung phuong phap phan tich quang ph6 MeA d~ b6 sung them hoac thay th~ cho phirong phap HPLC phdn nay khong xen phu nhau qua nhieu,

a co

sa khong co thiet bi HPLC. D@c

bi~t voi cac thuoc han hop co chua cac thanh phfut hApthu quang va ph6 cua cac thanh

- 84 -

85 - . DQ l~p lai: sai s6 nrong d6i (hoac dQ l~ch chuan nrong d6i) d~t Dc) dung: kha nang tim lai d~t 2: 98%..__ or - - - - . Kha nang » >- s 2%.1. dn ducc ung dung co ket qua d~ dinh hrong hai hoat ch~t tren trong che pham Pamesic. . Ung d\lng phuong phap HPLC Chung tai da xay dung dircc chuang trinh dinh tinh va dinh IUQ'11g hoat chAt cac cho cac h6n hop thu6c sau: Paracetamol Paracetamol Paracetamol Paracetamol Paracetamol maleat (eM)... Da xay dung mQt qui trinh dinh IUQ'11g d6ng thoi paracetamol trong vien nen Antigrip quang ph3 thong thuong. ~_Q __. quinine sulfat (QS). cafein. dc) chinh xac va tinh cr rmrc chAp nhdn diroc (xem phfut ban lu~ cr tren).__- - . pseudoephedrin hydroclorid. cho ket qua nhanh.__ . (PA) (PA) va va ibuprofen (IBu). KET LuAN vA DE NOHl 6... voi h~ s6 tuyen tinh d~u dat r > 0. » ap dung: xay dung phirong phap co thA ap dung diroc cho nhieu san phAm co cung thanh phdn hoat chat. Cac phirong phap nay d~u co th~ ap dung dA dinh hrong d6ng thoi cac heat chdt thay cho phuong phap HPLC. (PA) va acid mefenamic (AM). Xay dung dircc phirong phap MCA dA dinh hrong d6ng thai paracetamol va acid sir dung phdn mem sin co cua may quang ph6 GBC Cintra 40._~~~.. (PA).+ . . xu mefenamic F bing phirong phap phan tich da cdu tU (MCA) tren may Iy ket qua bing phdn mem nr xay dung. dan va quinine sulfat Da xay dung duoc phuong phap dinh hrong d6ng thoi paracetamol trong vien nen h6n hop b~g gian do khong phai chiet tach. phenylpropanolamin va Cac chuang trinh tren d~u ducc danh gia v~ tinh tuyen tinh.999._!_ - va ki~n nehi . 6.. clorpheniramin dung. .. • 6.- - - - - -- .__. M6i phirong phap d~u bao dam cac yeu cAu sau: >- Dc) tuyen tinh: x§y dung duoc plurong trinh h6i quy._. Ung d\lng phuong phap quang pb6 UV-Vis va ibuprofen phirong phap phan tich toan ph6. TAt ca d~u bromhexin maleat hydroclorid.... _ . Paracetamol. Kit luan . _r • " . Ephedrine hydrocIorid.~ 6.2. hydroclorid (PH) va clorphenylamin (PA) va cafein (CA)... theophyllin va phenobarbital.

86 - .3. tharn dinh la co gia tri khoa hQCva da: dtroc phep gioi thieu tren cac tap chi chuyen nganh nhir tap chi kiem nghiem thuoc. cac bao cao hQi nghi hoc trong mroc va qU6c t~. K~t qua nghien ciru cua chung toi la co gia tri thuc ti~n. Banh gia chung va d@nghj Cac nghien ciru tren d€u da diroc cac chuyen gia v€ kiem nghiern kiem tra. Da hOM thanh theo muc tieu va dAy diI cac nQi dung nghien ctm da d€ ra rna h¢i d6ng bQ da phe duyet cho de tai. ti€p tuc danh gia cac ket qua d~ d€ nghi dua mQt s6 chuyen lu~ vao diroc . Tiep tuc nghien ciru plnrong phap quang ph6 MCA de co the ap dung cho nhtrng cong thirc co tren 2 thanh ph§n hoat chdt.6. MQt s6 khao irng dung de xay dung tieu chuan cho cua minh. rna rc)ng trong nhtrng de tai khac. ve duoc va hoa MQt s6 chuang trinh dircc nghien crru Ia de lam tieu chuan cho cac co chuang trinh dang diroc cac co san pham sa tham sa. da: ducc vien kiem nghiem va mQt s6 trung tam ki€m nghiem img dung de kiem tra chdt hrong thuoc dang hru hanh tren thi tnrong. tap chi diroc hoc. Chung toi mong diroc ti€p TI)C nghien CUud~ hoan chinh va di~n Vi~t nam trong Iftn xudt ban t6i.

Trfu:tVi~t Hung. 11. 5. 2. Tr. Tieu chuan co 18. Tieu chuan co 17. Xi nghiep duoc pham TW 5. tnrong dai hoc duoc Ha nQi.Truong Dai hoc dtroc Hit nQi . (2001)_ Nghien ctru dinh luong mQt sb thubc da thanh phAn co chua paracetamol bang phirong phap HPLC. (2002) Tieu chuin co s6 vien nen Pi-antalvic. BQ Y t~. T?p 7. 7.Iy va sinh hoc. Trinh Van Quy. Thong tin khoa hoc cong nghe diroc. lien hi~p duoc H?u giang. D3 Thi Oanh.CT Diroc VTYT Tra vinh. (2001). . Til sach sau dai hoc. Xi nghiep duoc pham TW 2 (1999). 14. sa vien nen Dibulaxan. KHAo Tiing Vi?t 1. 4.87- . Tieu chuan co s6 vien nen Sedapa. Xi nghiep diroc pham TW 2. sb 4. Nghien ciru dinh hrong cac vitamin tan trong mroc va tan trong dAu trong thubc Multivitamin bang sAc Icy long hieu nang cao. Tieu chuan co mefenamic. Tieu chuan co s6 vien nen Pasepan. 10. 2002. Be>y t&. Tieu chuan co 12. sa vien nang acid sulfat. Tieu chuan co sa vien bao dirong Antigrip sa vi en nen Desilogen.i!!_!!f_l!_~Jy_q_'!'__I~!!{l_q 7. Duoc di~n Vi~t nam III. Vien ki~m nghiem.. de tai c§p be>. (1995). The United Pharma. Thai Phan Quynh Nhu. (2002). Dinh hrong d6ng thai sulfadoxin va pyrimethamin trong vien nen Fansida bAng phtrong phap HPLC va phirong phap quang ph6 dao ham. Nguyen Ti~n Khanh. Trftn Th~ Phuong. sb 1-2002.. .2002. 15.Ky y~u cac cong trinh NCKH 1996-2000. Tieu chuen co F. Tieu chuan co sa vien nen Decolgen. The United Pharma._?_·_T. Thbng ke irng dung trong cong tac diroc. TAl LIEU THAM . sa vien nen Alaxan. Thong bao kiern nghiem.2001. Dang Trftn Phuang H6ng. Nguyen Thanh Dat. Trinh Van Quy. 13. Tieu chufin co sa vien nen Lopenca. Cong ty diroc TW Hu~. 3. Tap chi phan tich hoa. Cong ty duoc pham Hit tay. Thai Phan Quynh Nhu. Xi nghiep dtroc pham TW 2. 8. Cong ty Duoc VTYT Ti~n giang. 76-81. 6. Xi nghiep sa vien nen Quinin 16. (1997). 9. Thai Duy Thin. (1999).Phan tich duqc pham bang ky thuat quang ph6 UV-VIS MeA.

20. Pharmacopeia of the people's Republic of China 1997. paracetamol and caffein.. 880. K. Sirisuppanonnon. Hamide Ceniuva and Tunce1 Ozden Determination (2002). P. 24. The International pharmacopeia III~1981. 27.. R. Clarke's isolation and identification of Drug (2th Edition) 1996. Sena. Tantishaiyakul. M. Sribun. 25. M. 30. phenylephrin maleate in pharmaceutical dosage forms. (1998). 26. Simultaneous determination of dextromethophan HBr and Bromhexine HCl in tablets by first derivative 1998. XIV ~2001. C. 28. British pharmacopeia 1998. pp. 2001.88- . 2000.2000.C! _ Ti2ng mruc ngoai 19. Poppi. 05G6-Analytical Abstracts. The United State Pharmacopeia XXVII-2004. 22. N-way PLS applied to Simultaneous Spectrophotometric determination of acetylsalicylic acid. 21_European pharmacopeia III 1997. The Japanese pharmacopeia XIII ~1996. Poeaknapo. 237-243. ISSN 0021-9665 Volume 40. Spectrophotometry. V. Journal of Chromatografic Sience. Pharmacopee Francaise X. 29. Number 2. 11G 178-Analytical Abstracts. . May 2004. J (2004). February 2002._?_·__'[_q!_!!fH_~!t_q~_~4. p. 23. p. Simultaneous High Performance Liquid Chromatographic HCl and chlorpheniramine 97-100. The United State Pharmacopeia XXIV . Nouvember of paracetamol..

Tran Vie. Thai phan Quynh Nhu (2003). Tap chi diroc hoc so 7. Dinh tfnh. 279-285. pseudoephedrin hydroclorid. . Bangkok. Dtnb hrong dong thoi paracetamol va ibuprofen trong vien nen bang phuong phap phan tich loan phd. Phung Ngoc Quang (2004). Tr. Nghien CUu dinh hrong paracetamol va ibuprofen trong thuoc chua 2 thanh phan. Tap chi ki~m nghiem thu6c s6 4. Nguyen Tirong Vy. Nguyen Thanh Dat (2003). bromhexin hydroclorid.8. Thai Duy Thin. 7 Ian 8 Thai Duy Thin va cac CS. Thai Phan quynh Nhu (2004). Hoang Van Dire (2003). Nguyen Thi Huang. Bili Thu Hue. Research on application of HPLC and UV spectrophotometry for quantitative and qualitative analysis of some multicomponent farmaceuticals of paracetamol. Tr. Vo Nbi Ha. Nghien ctiu dinh luong mot s6 thu6c da thanh phan c6 chua paracetamol bang phirong phap HPLC. Tr. Dinh tfnh va dinh luong d6ng thOi paracetamol va quinine sulfat trong vien nen antigrip F bang phtrong phap phan tfch da cau tir MCA. Dinh hrong paracetamol.Thai Duy Thm. Tap chi Diroc hoc so 5. Dinh tinh va dinh hrong d6ng thai paracetamol va quinine sulfat trong vien nen antigrip F bang phirong phap HPLC. va cafein trong nang cotusin bang phtrong phap HPLC.ll-l4. May 20-23. Thong tin khoa hoc cong nghe diroc. 6 Thai Duy Thin va cac CS (2003). Hung. Thai Duy Thin. Nguyen Thi Thanh. Thai Duy Thin (2003). Tran Thi Thuy. (2003). Hoi nghi hoa hoc toan quoc tlnr IV. Dinh luong dong thci paracetamol va acid mefenamic trong thu6c vien bang phirong phap HPLC. 10-2003. Thai Duy Thin. 2 3 4 5 U Quang Thao. D6 Thi Oanh. clorpheniramin maleat. pp136-143. 2003. Thai Phan Quynh Nhu.Truong Dai hoc duoc Ha noi. PHl) Ll)C cAc CONG TRINH NGmtN Tieng Vift: coo Dt\. CONG B6 LItN QUAN DEN Dt TAl 1 Nguyen Thanh D~. The third Indochina Conference 9 on farmaceutical Sciences. 99-105. 4-7. Tr. 76-81. Tr. Tap chi kiern nghiem thu6c so 4. TrAn The Phuong. Tr. Tieng nuoc ngoai: Thai Duy Thin. dinh Iunng paracetamol va quinine sulfat trong che' pham h6n hop chua 2 thanh phan. HQi nghi hoa hQCtoan quoc IAnthu IV. Thai Phan Quynh Nhtr (2001). 19-21. Thai Duy Thin. 10/2003. Tr. Thailand. Thong tin khoa hoc cong nghe dirocTnrong D~ hoc diroc Ha noi.19-21.

phenylpropanolamin hydroclorid and paracetamol in cough and cold tablets by HPLC. The fouth Indochina Conference on farmaceutical Sciences.10 Thai Duy Thin. Revue phannaceutique (Vietnam Journal of Pharmacy) 2-2005. Research on application of HPLC for quantitative and qualitative analysis of some multicornponent fannaceuticals. Quynh-Nhu Thai Phan (2005). Clorpheniramin maleat. Study on simultaneous assay of Dextromethorphan hydrobromid. 10th ASIAN chemical congress 10/2003. Chlorpheniramine Maleate and Phenylpropanolamine Hydrochloride in Decolgen Tablets. Ho Chi Minh city. November 10-13. Nguyen Thanh Dat (2003). P. Thai Duy Thin (2005). 62-67. 34-39. Tr. Simultaneous HPLC Assay of Paracetamol. 11 12 . Thin Thai Duy.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->