HUYỆN ỦY TIÊN PHƯỚC CHI BỘ VP.

HĐND&UBND
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tiên phước, ngày 27 tháng 12 năm

Số: 12 2011

/GM-CB

GIẤY MỜI
Kính gửi: Các đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ. Chi ủy – chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện Tiên Phước tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 12 năm 2011. Thời gian: 13h30’ ngày 30 – 12 – 2011 Địa điểm: Phòng họp số 1 Hội trường UBND huyện. Thành phần: Mời tất cả các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện. Nhận giấy mời đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc về dự họp đầy đủ và đúng thời gian quy định để cuộc họp đạt kết quả tốt đẹp. Đề nghị các đồng chí nộp Đảng phí quý 4 năm 2011.
Nơi nhận:
- Như T/p mời; - Lưu VT.

TM. CHI ỦY BÍ THƯ

Đào Minh Chỉnh