P. 1
Đề cương nghiên cứu khoa học ( nhóm 2)

Đề cương nghiên cứu khoa học ( nhóm 2)

|Views: 224|Likes:
Được xuất bản bởiTran Phong Thu

More info:

Published by: Tran Phong Thu on Dec 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.

HCM

5/5/2012

Đề Tài: ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 GV: Đình Nguyễn Trọng Nghĩa

1

 Nhóm 6: 1. Lê Minh Chức 2. Nguyễn Thị Hảo 3. Nguyễn Quốc Hiệu 4. Trần Thị Ánh Ly 5. Thiều Thị Bích Mai 6. Lê Thị Ngọc Mỹ 7. Nguyễn Thị Kiều Thơ

NỘI DUNG BÁO CÁO
I. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
5/5/2012

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại
1.3. Phƣơng pháp xây dựng 1.4. Đề cƣơng tổng quát 1.5. Đề cƣơng chi tiết II. ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ

2

ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. 5/5/2012 3 .I.1 Định nghĩa  Là bản mô tả thiết kế. kế hoạch và kinh phí của một chủ đề nghiên cứu Hay Là bản mô tả chi tiết của một chủ đề nghiên cứu nhằm đánh giá một vấn đề nào đó.

Phân loại 5/5/2012 Có 2 loại đề cƣơng NCKH -Đề cƣơng tổng quát (project concept hay concept notes): là đề cƣơng thể hiện ý tƣởng nghiên cứu. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. 4 .I.2.  -Đề cƣơng chi tiết (research project proposal): là đề cƣơng thực hiện công việc.

Phƣơng pháp xây dựng Đặt câu hỏi nghiên cứu Là câu hỏi mà chúng ta có thể trả lời thông qua thu nhập và phân tích số liệu.I. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. Đặt câu hỏi: Là nghệ thuật hình thành cấu trúc giả thuyết và dự đoán kết quả Quan sát 5/5/2012 Câu hỏi Giả thuyết Dự đoán kết quả 5 .3.

I. những điều tra. một hiện tƣợng hay một vấn đề khoa học mà có thể nghiên cứu bằng những quan sát sâu.3. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.Phƣơng pháp xây dựng 5/5/2012 Đặt giả thuyết *Giả thuyết là một sự giải thích phỏng đoán sơ bộ về một quan sát. *Hình thành một giả thuyết tốt sẽ: -Tập trung đƣợc suy nghỉ và định hình nghiên cứu đúng -Tránh mất thời gian nghiên cứu/ quan sát 6 -Giảm chi phí khi nghiên cứu -Giảm mẫu vật khi nghiên cứu . hay phép thí nghiệm.

khảo sát trƣớc thông qua việc tìm hiểu một vấn đề khác mà đã có trong tài liệu tham khảo. sự mong muốn tìm hiểu (vd: tại sao và nhƣ thế nào mà một động vật hay thực vật hoạt động đƣợc?) -Quan sát vô tình hay ngẫu nhiên (vd: quan sát tập tính của một động vật bên ngoài tự nhiên hay nuôi nhốt) -Quan sát với mục đích tìm hiểu -Các nghiên cứu trƣớc: quan sát có đƣợc là xuất phát từ các nghiên cứu trƣớc. 7 . ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.3.I.Phƣơng pháp xây dựng Nguồn gốc của câu hỏi nghiên cứu 5/5/2012 -Sự tò mò ham hiểu biết.

I. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.Đề cƣơng tổng quát 5/5/2012  Cấu - trúc bao gồm: Tên đề tài Ngƣời chủ trì và ngƣời phối hợp (cộng sự) Giới thiệu Mục tiêu Nội dung nghiên cứu Kết quả mong đợi Kế hoạch thực hiện 8 .4.

ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.4. nội dung và kết quả kỳ vọng -Từ quan trọng đặt trƣớc.I.4.1.Tên đề tài -Ngắn gọn. tránh từ thừa -Dựa vào quan sát và giả thuyết đễ đặt tên đề tài 1.4 Đề cƣơng tổng quát 1.4. thể hiện đƣợc mục tiêu.3. Giới thiệu/ đặt vấn đề -Nêu những vấn đề chính liên quan đến chủ đề qua lƣợc khảo tài liệu có liên quan -Nêu lên đƣợc nhu cầu cần thiết của đề tài từ đó giúp ngƣời đọc hiểu đƣợc tại sao phải nghiên đề tài này 5/5/2012 9 .Người chủ trì/ phối hợp -Tên ngƣời chủ trì (chủ nhiệm đề tài) -Tên ngƣời phối hợp thực hiện đề tài 1.2.

…) 1. lƣu ý chỉ nêu những nội dung chính mà chƣa cần nêu cụ thể từng thí 10 nghiệm của nghiên cứu 5/5/2012 . Mục tiêu -Mục tiêu tổng quát (mục tiêu lâu dài): những điều mà đề tài sau khi thực hiện sẽ đóng góp cho một mục tiêu lớn.4 Đề cƣơng tổng quát 1.4. -Mục tiêu cụ thể (mục tiêu trƣớc mắt. -Liệt kê các nội dung mà đề tài dự kiến sẽ tiến hành.5.Nội dung -Giúp ngƣời đọc hình dung khối lƣợng công việc của đề tài và xem xét có phù hợp với mục tiêu và tên đề tài hay không. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.I. đánh giá. mục tiêu ngắn hạn): là điều mà đề tài sẽ đạt đƣợc sau khi triển khai nghiên cứu -Khi viết mục tiêu tránh dùng những từ chỉ hành động đầu câu (vd:điều tra.4.4. khảo sát.

I.Tài liệu tham khảo -Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo dùng để viết đề cƣơng 11 5/5/2012 . Có thể dùng dạng sơ đồ để trình bày.Dự toán kinh phí -Nêu các mục kinh phí chính (chƣa cần tính toán chi tiết) có thể có mẫu hƣớng dẫn kèm theo 9. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 6.Kết quả mong đợi -Liệt kê những kết quả cụ thể mà đề tài mong đợi sẽ đạt đƣợc (so với mục tiêu thì kết quả mong đợi có tính cụ thể hơn) 7.Kết quả thực hiện -Nêu tổng quát kế hoạch thời gian của đề tài (để thấy tiến độ và tính khả thi). nên nêu kế hoạch theo các nội dung nghiên cứu của đề tài 8.

5.7.5. Ngƣời chủ trì phối hợp 1.5. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.6.5. Kế hoạch thực hiện 1.5.1.4.5.5.5 Đề cƣơng chi tiết Cấu trúc đề cƣơng gồm 1. Giới thiệu +Giới thiệu chung +Mục tiêu và giả thuyết +Nội dung nghiên cứu +Kết quả mong đợi 1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 1.I. Tài liệu tham khảo 12 5/5/2012 . Dự toán kinh phí 1.3. Tên đề tài 1.5.

1.Tên đề tài (giống nhƣ cách đặt tên đề tài NCTQ) 1.5. VD: “nhằm biết hay hiểu được sự ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất đến sức khỏe cá tra nuôi trông ao” I.5.2.5.Ngƣời chủ trì/ phối hợp -Tên ngƣời chủ trì (chủ nhiệm đề tài) -Tên ngƣời phối hợp thực hiện đề tài 1.1. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 13 5/5/2012 .5 Đề cƣơng chi tiết 1.3.Giới thiệu đặt vấn đề -Giới thiệu chung +Giới thiệu ngắn gọn các vấn đề liên quan tới đề tài +Nói đƣợc tính cấp thiết tại sao chọn đề tài này -Mục tiêu của đề tài: +Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể (những đề tài nhỏ có thề không cần nêu mục tiêu tổng quát).

Giới thiệu đặt vấn đề -Giả thuyết: giả thuyết là điều mà đề tài đặt ra để thực hiện 5/5/2012 nghiên cứu nhằm chúng minh điều nêu ra là đúng hay sai để chấp nhận hay bac bỏ giả thuyết đặt ra VD: Cho cá đẻ nhiều lần trong năm sẻ không ảnh hưởng đến chất lượng cá bột sinh ra? -Nội dung nghiên cứu: liệt kế các nội dung chính mà đề tài sẽ thực hiện chứ chƣa cần chi tiết hóa nội dung sẽ nghiên cứu.I. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. VD: phân tích sự biến động lãi suất của ngân hàng trong năm 14 2012 (Không cần nêu rõ là cách thu thập số liêu như thế nào) .3.5 Đề cƣơng chi tiết 1.5.

3.5. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.5 Đề cƣơng chi tiết 5/5/2012 1.I.Giới thiệu đặt vấn đề -Kết quả mong đợi: Liệt kê các kết quả cụ thể mà đề tài kỳ vọng sẽ đạt đƣợc sau khi thực hiện nghiên cứu VD: Xác định được các nguyên nhân gây ra sự biến động về giá mua cá tra và tôm sú ở ĐBSCL trong năm 2012 Hay Xác định được nguyên nhân gây ra bệnh trắng đuôi ở tôm càng xanh sau khi đề tài kết thúc 15 .

chăm sóc và quản lý. tập huấn về biểu mẫu. cách chọn mẫu.…). -PPNC phải đƣợc viết chi tiết. địa điểm chọn điều tra.…) 5/5/2012 I. phần mềm sử dụng.mức độ chính xác của dụng cụ lấy mẫu.5 Đề cƣơng chi tiết 1. số lần. chỉ số công thức tính toán. làm sao có thể đọc hiểu và triển khai đƣợc công việc.1. số lần lập lại. điều kiện thí nghiệm. chuẩn bị và thử biểu mẫu. PPNC đúng sẽ tạo sự chính xác và lòng tin của ngƣời đọc với kết quả nghiên cứu. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC . Phƣơng pháp nghiên cứu (PPNC) -Là phần quan trọng nhất của đề cƣơng. cách lấy mẫu( số lƣợng.4. VD +Thí nghiệm: mô tả từng thí nghiệm nhƣ số nghiệm thức.… +Điều tra phỏng vấn: Số mẫu điều tra.5. mẫu vật. vật tƣ hóa chất. 16 phƣơng pháp xử lý số liệu (chỉ số và các công thức tính.

5.6.7. Kế hoạch thực hiện -Nêu rõ thời gian cho từng công việc cụ thể (kể cả xử lý số liệu và viết báo cáo.I. học bổng.…(có hƣớng dẫn theo ngƣời tài trợ kinh phí) 1. vật tƣ hóa chất. thuê mƣớn chuyên môn. ĐỀ CƢƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. máy móc thiết bị. phải nêu rõ và chi tiết hơn đối với đề cƣơng tổng quát) -Nên dùng sơ đồ để biểu hiện 1.5.5 Đề cƣơng chi tiết 1. học phí.Tài liệu tham khảo -Liệt kê tất cả tài liệu tham khảo (TLTK) dùng viết đề cƣơng 17 5/5/2012 .Kinh phí -Tính toán chi tiết cho từng mục chi nhƣ công lao động (lƣơng).5.5.

5/5/2012 II. ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ 18 .

ThS. HCM 5. HCM 3. Hà Thị Loan – TT CNSH TP.1. TS. HCM 4. CN.)” 2. Dƣơng Hoa Xô – TT CNSH TP. Ngƣời chủ trì phối hợp 1. HCM 19 . Nguyễn Thị Ngọc Thảo – TT CNSH TP.2. Nguyễn Quốc Bình – TT CNSH TP. Vũ Thị Đào – TT CNSH TP. HCM 2. TS. Tên đề tài 5/5/2012 Nghiệp vụ “Biểu hiện gen Cry1Ac kháng sâu thuộc bộ cánh vẩy (lepidoptera) trên cây cà chua (Licopersicon esculentum Mill.II. ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ 2. TS.

sức khỏe con ngƣời và vật nuôi. Vì vậy một cách tiếp cận khác trong việc hạn chế sâu bệnh trên cây cà chua là tạo cây chuyển gen mang và biểu hiện gen độc tố B.II.3. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Biểu hiện gen Cry1Ac kháng sâu thuộc bộ cánh vẩy (lepidoptera) 20 trên cây cà chua (Licopersicon esculentum Mill)” 5/5/2012 . Giới thiệu Giới thiệu chung Việc sử dụng các lọai thuốc trừ sâu này đa phần có nguồn gốc hóa học và chúng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trƣờng. thuringiensis nhờ đó mà bảo vệ cây khỏi sự phá hoại trong suốt quá trình sinh trƣởng. Một trong những phƣơng án thay thế cho việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học là sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn gốc vi sinh vật và thực vật. ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ 2.

ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ 2. Giới thiệu Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu tạo một số giống cà chua (Licopersicon esculentum Mill) mang gen Cry1Ac có khả năng kháng sâu thuộc bộ cánh vẩy (lepidoptera) Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu năm 2011 . gen bar và gen gus vào các bộ phận khác nhau trên cây cà chua trong điều kiện in vitro. Mục tiêu năm 2012 Sàng lọc và tái sinh các dòng cà chua chuyển gen thành công.II. .Vô mẫu hạt một số giống cà chua làm nguồn vật liệu chuyển gen. 21 Đánh giá khả năng kháng sâu thuộc bộ cánh vẩy lepidoptera của cây cà chua chuyển gen đã thu nhận đƣợc 5/5/2012 .Gây nhiễm vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens có chứa plasmid mang gen Cry1Ac.3.

II. bệnh hại trên cây cà chua Tình hình sản xuất cà chua trên thế giới Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống cà chua  Nghiên cứu chuyển gen Bt trên cây cà chua Giới thiệu độc tố trừ sâu của vi khuẩn Bacillus Thuringinesis Giới thiệu vi khuẩn Bacillus thuringiensis Phân loại protein Cry Cơ chế hoạt động của độc tố Giới thiệu vi khuẩn Agrobacterium 22 .3. Giới thiệu 5/5/2012 Nội dung nghiên cứu Tổng quan về cây cà chua Sâu. ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ 2.

chúng tôi dự kiến kết quả nhƣ sau:  Thu nhận đƣợc nguồn vật liệu chuyển gen kháng sâu thuộc bộ cánh vẩy (lepidoptera) bằng kỹ thuật in vitro. Thu đƣợc các dòng cà chua chuyển gen có khả năng 23 kháng sâu thuộc bộ cánh vẩy (lepidoptera) 5/5/2012 . Tìm đƣợc môi trƣờng nuôi cấy cây cà chua chuyển gen tối ƣu.3 Giới thiệu Kết quả mong đợi Căn cứ trên các nội dung thực hiện của đề tài. ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ 2.II. Hoàn thiện quy trình chuyển gen cây cà chua kháng sâu bằng vi khuẩn Agrobacterium tumeficient.

gen bar và gen gus vào các bộ phận khác nhau trên cây cà chua trong điều kiện in vitro. 24 5/5/2012 .II. ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu Tạo nguồn vật liệu chuyển gen. Đánh giá khả năng kháng sâu thuộc bộ cánh vẩy (lepidoptera) của cây cà chua chuyển gen. Gây nhiễm vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens có chứa plasmid mang gen Cry1Ac. Sàng lọc và tái sinh cây cà chua đã chuyển gen thành công.

Kế hoạch thực hiện Các nội dung. Đánh giá các tình trạng di truyền của các dòng cà chua chuyển gen Tái sinh cây chuyển gen trong điều kiện in vitro. công việc thực hiện chủ TT yếu 1 Tạo nguồn vật liệu chuyển gen 2 3 4 Xây dựng quy trình chuyển gen kháng sâu trên cây cà chua .08/2012) 5 3 tháng (09/2012 .2.11/2012) 6 6 tháng (12/2012-04/2013) 25 7 Viết báo cáo nghiệm thu đề tài 1 tháng 05/2013 .5. Thu nhận và kiểm tra khả năng kháng sâu của cây chuyển gen trong điều kiện in vitro Đánh giá khả năng kháng của cây chuyển gen Thời gian (Bắt đầu-Kết thúc) 5/5/2012 2 tháng (05/2011) 3 tháng (06/2011) 6 tháng (07/2011-02/2012) 6 tháng (03/2012 .

000đ  Chi phí khác: 150.000.000đ  Công lao động: 100.000đ  Nguyên vật liệu: 400.000. ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ 2.000đ 26 5/5/2012 .000.000. Dự toán kinh phí Thời gian thực hiện đề tài: 2 năm (5/2011-5/2013) Kinh phí dự kiến: 210.6.II.

Trịnh Đình Đạt. 3. Công nghệ tế bào. Công nghệ di truyền. 5/5/2012 . 27 India. TÀI LIỆU TIẾNG ANH 5. 4. thực vật. University of Delhi South Campus.II. Hà Nội. 2006. Công nghệ chuyển gen động vật. 765768. Transgenic salt-tolerant tomato plants accumulate salt in folige but not in fruit. New Delhi 110 021. Hong-Xia Zhang và Eduardo Blumwald. Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 1. 2001. 2. A simple and efficient Agrobacterium-mediated procedure for transformation of tomato. Nhà xuất bản nông nghiệp. 6.19. Hà Nội. Nature biotechnology. Tạ Thu Cúc. Trần Quốc Dung. Department of Plant Molecular Biology. 2006. ĐỀ CƢƠNG CHI TẾT CỤ THỂ 7. Nhà xuất bản giáo dục. Công nghệ sinh học. 2007. Tập 4. Nguyễn Đức Lƣợng. Benito Juarez Road. 2009. Giáo trình cây rau. Manoj K Sharma. 2006. Nhà xuất bản Huế. Vol. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản đại học quốc gia tp.

28 5/5/2012 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->