P. 1
Thong Bao Ve Thay Doi Muc Dong Doan Phi

Thong Bao Ve Thay Doi Muc Dong Doan Phi

|Views: 10|Likes:
Được xuất bản bởithanh_le813

More info:

Published by: thanh_le813 on Dec 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH SÓC TRĂNG Sóc Trăng, ngày 22 tháng 12 năm 2010
***
Số: 80 - TB/ĐTN
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi mức đón đ!"n #h$
-----
Thực hiện Nghị qu!" #ố 0$ N%/T&ĐTN ng' ()/**/(0*0 c+, B,n Th-.ng
/0 T1ung -2ng Đ3'n TNCS H4 Ch5 Minh6 B,n Th-.ng /0 T7nh Đ3'n "h8ng 9:3 ;<c
=>ng =3'n ?h5 ;@i c+, =3'n /iAn Đ3'n TNCS H4 Ch5 MinhB c0 "hC nh- #,u:
%& Th'i ian đón đ!"n #h$ c(a đ!"n vi)n* Đ3'n /iAnB DC cE =Eng /iAn =,ng
"h,; gi, #inh h3F" Đ3'nB =>ng =3'n ?h5 ch3 chi =3'n ;G" HIn ;G" "h:ng6 Đối /@i =3'n
/iAn "h-.ng JuAn =i H,3 =GngB c8ng ":c DhKi =ị, 9'nB c2 qu,nB =2n /ịL =-Mc B,n ChN?
h'nh chi =3'n =4ng O "hP =>ng =3'n ?h5 ch3 chi =3'n 9, "h:ng ;G" HIn6
+& ,ức đón đ!"n #h$ c(a đ!"n vi)n*
- Đối với đoàn viên không hưởng lương: M<c =>ng =3'n ?h5 (6000 =4ng
(Hai nghìn đồng) ;G" =3'n /iAn ;G" "h:ng6
- Đối với đoàn viên có hưởng lương: M<c =>ng =3'n ?h5 )6000 =4ng
(Năm nghìn đồng) ;G" =3'n /iAn ;G" "h:ng6
- Đối với đoàn viên đang học tập, công tác, lao động ở ngoài nước: M<c
=>ng =3'n ?h5 "ối "hiCu )6000 =4ng (Năm nghìn đồng) ;G" =3'n /iAn ;G" "h:ng6
B,n Th-.ng /0 T7nh Đ3'n =Q nghị B,n Th-.ng /0 huệnB "h'nh Đ3'n /'
Đ3'n "1ực "huGc "1iCn Dh,i "hực hiện t- n"y .% th/n .% n0m +.%%1
T,1 B2N TH34NG V5 TỈNH 6O7N
RHS BÍ THT THTUNV TWXC
ơi nhận:
- B,n TCB B,n YT T&Đ Z=C 9/c[L
- B,n TCB B,n \] T7nh + Z=C 9/c[L
- C:c huệnB "h'nh Đ3'n
/' Đ3'n "1ực "huGc Z=C "hực hiện[L
- C:c 9,n chuAn ;8n T7nh Đ3'n Z=C "/h[L
- ^-u ]RB B,n TC-YT6
N8 Th/i Ch9n
(Đã k)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->