ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH SÓC TRĂNG
***
Số: 80 - TB/ĐTN

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi mức đóng đoàn phí
----Thực hiện Nghị quyết số 07 NQ/TWĐTN ngày 25/11/2010 của Ban Thường
vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông báo mức
đóng đoàn phí mới của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
1/ Thời gian đóng đoàn phí của đoàn viên: Đoàn viên, kể cả đảng viên đang
tham gia sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí cho chi đoàn một lần một tháng. Đối với đoàn
viên thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn, cơ quan, đơn vị; được Ban Chấp
hành chi đoàn đồng ý thì đóng đoàn phí cho chi đoàn ba tháng một lần.
2/ Mức đóng đoàn phí của đoàn viên:
- Đối với đoàn viên không hưởng lương: Mức đóng đoàn phí 2.000 đồng
(Hai nghìn đồng) một đoàn viên một tháng.
- Đối với đoàn viên có hưởng lương: Mức đóng đoàn phí 5.000 đồng
(Năm nghìn đồng) một đoàn viên một tháng.
- Đối với đoàn viên đang học tập, công tác, lao động ở ngoài nước: Mức
đóng đoàn phí tối thiểu 5.000 đồng (Năm nghìn đồng) một đoàn viên một tháng.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ huyện, thành Đoàn và
Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nơi nhận:
- Ban TC, Ban KT TWĐ (để b/c);
- Ban TC, Ban DV Tỉnh ủy (để b/c);
- Các huyện, thành Đoàn
và Đoàn trực thuộc (để thực hiện);
- Các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn (để t/h);
- Lưu VP, Ban TC-KT.

(Đã ký)

Ngô Thái Chân