i Tình K – http://dactrung.

net/nhac
i Tình K (A-C)
100 Nãm Tình
100 Phân Trãm
1000 Nãm Khó Phai
1954 Cha Bó Quê, 1975 Con Bó Nuóc
20-40
25 Years Who I Am
999 Ðóa Hông
999 Ðóa Hông 2
Ai ?
Ai Báo Em Dai Khò
Ai Báo Em Là Giai Nhân
Ai Biêu Anh Làm Thinh
Ai Buôn Hon Ai
Ài Chi Lãng
Ai Cho Tôi Tình Yêu
Ai Cho Tôi Tình Yêu
Ai Ðên Sài Gòn
Ai Ði Ngoài Suong Gió
Ai Ði Ngoài Suong Gió
Ai Ðua Em Vê
Ai Hiêu Cho...
Ai Khô Vì Ai
Ai Lên Xú Hoa Ðào
Ai Mang Ði Niêm Ðau
Ai Nói Em Biêt
Ai Nói Vói Em
Ai Nói Yêu Em Ðêm Nay
Ai Ra Xú Huê
Ai Së Yêu Em Ngày Mai
Ai Tró Vê Xú Viêt
Ai Tró Vê Xú Viêt (Nhó Me)
Ai Vê Quê Tôi
Ai Vê Sông Tuong
Ái Xuân
Ai Xuôi Biên Thùy
Âm Thâm Mua
America Tuyêt Vòi (America The Beautiful)
Án Ðô Mên Yêu
Än Nãn
An Phú Ðông
Ân Tình
Ân Tình Không Phai
Ân Tình Mong Manh
Ân Tình Ngàn Sau
Áng Mây Chiêu
www.thuvien247.net - Trang 1/1723
2
Anh
Anh Biên Mât Thôi
Anh Biêt Em Ði Chãng Tró Vê
Anh Cân Có Em
Anh Cân Em
Anh Chàng Dê Ghét
Anh Chàng Luòi
Anh Chi Yêu Em
Anh Cho Em Ðãm Say (Tout Donné, Tout Repris)
Anh Cho Em Mùa Xuân
Anh Có Nghe Mua Roi
Anh Còn Cây Ðàn
Anh Còn Chò
Anh Còn No Em
Anh Cú Hen
Anh Ðã 33 Tuôi (Mes Trente Trois Ans)
Anh Ðã Biêt
Anh Ðã Ðôi Thay
Anh Ðã Hay Truóc (Et Pourtant)
Anh Ðã Quên Em
Anh Ðã Quên Mùa Thu
Anh Ðã Thây Mùa Xuân Chua
Anh Ðã Tuong Tu
Anh Ðã Vãt Can Tình Yêu Cho Ðòi
Anh Ðâu Em dó
Ánh Ðèn Mâu (Eternally)
Anh Ði Chiên Djch
Anh Ði Chiêu Thu Áy
Anh Ði Mai Vê
Anh Ði Rôi
Anh Ði Vê Ðâu
Anh Ði Vê Noi Ðâu
Anh Ðùng Có Lo
Anh Ðuòng Anh Em Ðuòng Em
Anh Em Khá Câm Tay
Anh Em Ta Vê
Anh Hãy Vê Ði
Anh Hãy Vê Ði 2
Anh Hõi Anh Cú Vê
Anh Hõi Em Vê Ðây. Je Suis Revenu
Anh Hùng Xa Ðiêu
Anh Hùng Xua
Anh Không Chêt Ðâu Em
Anh Không Lai
Anh Không Muôn Ra Ði
Anh Không Thê Quên Em
Anh Là Cúa Em - A Part Of You
Anh Là Lë Sông Ðòi Em
Anh Là Tât Cá (You Mean Everything)
Anh Là Tia Nãng Trong Em
Ánh Mãt Áy
www.thuvien247.net - Trang 2/1723
3
Anh Muôn Nói Yêu Em
Ánh Nãng Ðông Quê
Anh Nhu Giot Nãng Sóm
Anh Ó Ðây
Anh Oi, Ðùng Ðên Nüa
Anh Ru Em Ngú
Ánh Sáng Cúa Ðòi Tôi
Ánh Sáng Ðông Quê
Ánh Sao Roi
Ánh Sao Trên Tròi
Anh Së Không Quên
Anh Së Vê
Anh Së Vê
Anh Ta Hon Anh Sao ?
Anh Thì Không
Anh Tiên Tuyên Em Hâu Phuong
Anh Tôi
Ánh Trãng Lé Loi
Ánh Trãng Tan
Anh Uóc Mong (J'ai Envie)
Anh Và Em
Anh Vái Tròi
Anh Vân Biêt
Anh Vân Biêt
Anh Vân Buôn Nhu Xua
Anh Vân Cân Em
Anh Vân Không Ðôi Thay (Je N'ai Pas Changé)
Anh Vân Mo Môt Ngày Vê
Anh Vân Nhó Em
Anh Vân Thích
Anh Vân Yêu Em
Anh Vân Yêu Em
Anh Vê Kéo Mua
Anh Vê Môt Chiêu Mua
Anh Vê Môt Mùa Trãng
Anh Vê Thú Ðô
Anh Vê Vói Em
Anh Xa Em Rôi
Anh Xin Làm
Anh Yêu Cúa Em (pretty boy)
Anh Yêu Em
Ào Ành
Ào Ành
Áo Anh Sút Chi Ðuòng Tà
Áo Cuói Không Nàng Dâu
Áo Dài Viêt Nam
Áo Ðep Nàng Dâu
Áo Em Chua Mãc Môt Lân
Áo Hoa
Áo Lua Hà Ðông
Áo Lua Vàng
www.thuvien247.net - Trang 3/1723
4
Ào Mo (chua có)
Ào Mông Tình Yêu
Áo Tím Mùa Thu
Áo Tím Ngày Xua
Áo Trãng
Áo Trãng
Áo Trãng Hoc Trò
Áo Trãng Hoc Trò (chua Chép)
Ào Tuóng
Áo Vàng Em Mãc
Áo Xanh
Ave Maria
Ave Maria
Ave Maria
Ave Maria
Ba Bà Ham Vui (nhac kjch)
Ba Bà Me Chông
Ba Giò Khuya
Bà Me Gio Linh
Bà Me Ô Lý
Bà Me Phù Sa
Bà Me Quê (Bà Me Chiên Sï)
Bà Me Trj Thiên
Ba Muoi Nãm
Ba Nãm Lính
Ba Nãm Yêu Em Âm Thâm
Ba Ngon Nên Lung Linh
Bà oi ! Cháu Rât Thuong Bà
Bà Rãng Bà Rí
Ba Tháng Quân Truòng
Ba Tháng Ta Tù
Bãc Ðâu
Bac Liêu Hoài Cô
Bãc Môt Nhjp Câu
Bác Pham Duy
Bãc Son
Bac Tình
Bac Trãng Lúa Hông
Bac Trãng Tình Ðòi
Bach Ðãng Giang
Bach Ðãng Giang
Bách Khoa Phóng Vân ...
Bach Phong Lan
Bài 20
Bài Ca Chiên Sï Hái Quân
Bài Ca Chiên Thãng
Bài Ca Cho Bé Hái
Bài Ca Chua Viêt Hêt Lòi
Bài Ca Cúa Nàng
Bài Ca Dân Chú (Món Quà Tu Do)
Bài Ca Dành Cho Nhüng Xác Nguòi
www.thuvien247.net - Trang 4/1723
5
Bài Ca Dao Ðâu Ðòi
Bài Ca Dao Xót Xa
Bài Ca Ðât Phuong Nam
Bài Ca Ðêm
Bài Ca Ðông Tiên
Bài Ca Ðuòng Tàu Thông Nhât (chua có)
Bài Ca Giã Tù
Bài Ca Hanh Ngô
Bài Ca Hoa Hông
Bài Ca Hy Vong
Bài ca không nhó luôn dê
Bài Ca Không Quên
Bài Ca Ký Niêm
Bài Ca Mùa Thu
Bài Ca Mùng Sinh Nhât
Bài Ca Ngày Vu Quy
Bài Ca Phu Nü Viêt Nam (chua Có)
Bài Ca Sao
Bài Ca Thân Chim Lac
Bài Ca Tình Yêu
Bài Ca Tình Yêu 2
Bài Ca Trãng
Bài Ca Trên Núi
Bài Ca Tuôi 20
Bài Ca Xây Dung
Bài Cho Em
Bài Cuôi Cho Nguòi Tình
Bài Hát Buôn
Bài Hát Chiêu Thu
Bài Hát Cho Em
Bài Hát Cúa Nguòi Tu Do (chua Có)
Bài hát dâu tiên, bài hát cuôi cùng
Bài Hát Hoc Trò (kính Thua Thây)
Bài Hát Này
Bài Hát Này Cho Em
Bài Hát Ngày Cuói
Bài Hát Ru Cho Anh
Bài Hát Ru Mùa Ðông
Bài Hát Xuân Cho Em
Bãi Hoang
Bài Hoc Ðâu Tiên
Bài Huong Ca Vô Tân
Bài Không Tên Cuôi Cùng
Bài Không Tên Cuôi Cùng Tiêp Nôi
Bài Không Tên Nôi Tiêp 28
Bài Không Tên Sô 1
Bài Không Tên Sô 12
Bài Không Tên Sô 15
Bài Không Tên Sô 2
Bài Không Tên Sô 3
Bài Không Tên Sô 31
www.thuvien247.net - Trang 5/1723
6
Bài Không Tên Sô 4
Bài Không Tên Sô 5
Bài Không Tên Sô 50
Bài Không Tên Sô 6
Bài Không Tên Sô 7
Bài Không Tên Sô 8
Bài Không Tên Sô 9
Bài Ngoi Ca Quê Huong
Bài Ngoi Ca Tình Yêu
Bài Nhã Ca Thú Nhât
Bài Tango Cho Em
Bài Tango Cho Em
Bài Tango Cuôi Cùng
Bài Tango Màu Xanh
Bài Thánh Ca Buôn
Bài Tho Cho Em
Bài Tho Cho Em
Bài Tho Cho Huê
Bài Tho Cuôi Cùng
Bài Tho Ðà Lat
Bài Tho Dâng Cha
Bài Tho Dâng Me
Bài Tho Hoa Ðào
Bài Tho Huê(Le Poème De Huê)
Bài Tho Mua Nãng
Bài Tho Mùa Thu
Bài Tho Ngô Nghjch
Bài Tình Buôn
Bài Tình Ca Cho Em
Bài Tình Ca Cho Ký Niêm
Bài Tình Ca Cô Ðon
Bài Tình Ca Ðêm
Bài Tình Ca Không Quên
Bài Tình Ca Mùa Ðông
Bài Tình Ca Nhó
Bài Tình Cho Giai Nhân
Bài Viêt: Ngoc Bích Và Tôi
Bailamos
Ban Bè Cúa Tôi
Bàn Chân Ði Hoang
Ban Cùng Tôi
Bán Ðàn Xuân
Ban Hüu
Ban Lòng
Ban Mai Tình Yêu
Bán Tango Hà Nôi
Bàn Tay Dï Vãng
Bán Tình Cuôi
Ban Tôi
Bâng Khuâng
Bâng Khuâng Chiêu Nôi Trú
www.thuvien247.net - Trang 6/1723
7
Bâng Khuâng Ðiêu Gì
Bãng Lãng Tím
Bãng Lòng Ði Em
Bâng Quo
Bãng Tên Môt Loài Hoa
Bánh Xe Lãng Tú
Bao Ðêm Không Ngú
Bao Giò Anh Ðua Em Ði Chùa Huong
Bao Giò Anh Tró Lai
Bao Giò Biêt Tuong Tu
Bao Giò Em Mói Quên?
Bao Giò Em Quên
Bao Giò Gãp Lai Em
Bao Giò Ta Cùng Em Sang Sông
Bao Giò Ta Gãp Lai Ta
Bao Giò Tró Lai
Bao Giò Vê Bên Em
Bao giò xuân vê
Bao Nãm Ta Chò Em
Bão Tình
Bât Chot
Bát Com Bát Mô Hôi Bát Máu
Bãt Ðom Ðóm Viêt Thu Tình
Bãt Kim Thang
Bây Chù
Báy Con Sô Môt Linh Hôn
Bay Ðên Uóc Mo
Bay Ði Cánh Chim Biên
Bay Ði Nhüng Con Mua Phùn
Bay Ði Ôi Cô Ðon
Bay Ði Thâm Lãng
Bây Giò Biên Mùa Ðông
Bây Giò Tháng Mây
Bây Giò Tháng Mây (ca khúc 2)
Bay Lên Cao Ði Anh
Bay Lên Hõi Vì Sao
Báy Ngàn Ðêm Góp Lai
Báy Ngày Ðoi Mong
Báy Sãc Câu Vông
Báy Thê Ký Tình Yêu
Bay Trên Mái Nhà Cúa Me
Bay Vào Ngày Xanh
Bë Bàng
Bë Bàng
Bë Bàng
Bé Bãt Dê
Bé Là Bé Ngoan
Be Lem Oi (O little town of Bethlehem)
Bé Lên Ba
Bé Yêu
Bé, Cây Ðàn, Ngôi Nhà Xanh. Ðôi Có
www.thuvien247.net - Trang 7/1723
8
Bên Ánh Ðèn Ðêm
Bên Anh Ngât Ngây
Bên Bò Ðai Duong
Bên Bò Long Beach
Bên Bò Sông Seine Ta Ngôi Ta Khóc
Bên Bò Suôi Vãng
Bên Bóng Dùa
Bên Câu Biên Giói
Bên Câu Ngó Mong
Bên Cü
Bên Ðàn Xuân
Bên Ðò Xua
Bên Ðoi Ðò Trông
Bên Ðòi Hiu Quanh
Bên Ðòi Hiu Quanh
Bên Dòng Nuóc
Bên Dòng Sông Seine(Au bord de la Seine)
Bên Em Chiêu Mua
Bên Em Ðang Có Ta
Bên Em Ðòi Ngân Ngo
Bên Em Là Biên Rông
Bên Em Mùa Xuân
Bên Em Ngày Cuôi
Bên Giang Ðâu (Nãng Chiêu 2)
Bên Hàn Giang
Bên Hô Guom
Bên Hô Than Thó
Bên Kia Ðòi Quanh Quë
Bên Kia Sông
Bên La
Bên Ló Bên Bôi
Bên Lung Ðèo
Bên Mãt Tôi
Bên Mo
Bên Nhac Lòng
Bên Nhau Mùa Ðông
Bên Nhau Ngày Vui
Bên Nhau Tron Kiêp
Bên Ni Bên Nó
Bên Nuóc Tình Quê
Bên Sông
Bên Sông Ðua Nguòi
Bên Sông Trãng
Bên Thuong Hái
Bên Tròi Phiêu Lãng
Bên Tuong Tu
Bên Vãng
Bên Xuân (Ðàn Chim Viêt)
Bên Xuân Xanh
Bèo Dat Mây Trôi
Bí Án Nhà Hát
www.thuvien247.net - Trang 8/1723
9
Bi Ca (Élégie)
Biên
Biên
Biên Buôn
Biên Buôn
Biên Can
Biên Chiêu
Biên Chiêu
Biên Chò
Biên Dâu
Biên Ðêm (chua Có)
Biên Ðòi
Biên Ðòi
Biên Ðòi Trái Ngang (chua có)
Biên Hát Chiêu Nay
Biên Hay Nguòi Tình Tôi
Biên Khát
Biên Mãn
Biên Mo (La Plage Aux Romantiques)
Biên Mông
Biên Mù Suong
Biên Ngày Mua
Biên Nghìn Thu Ó Lai
Biên Nhó
Biên Nôi Nhó Và Em
Biên Ru
Biên Ru
Biên Sáng
Biên Sâu
Biên Sâu
Biên Tím
Biên Tình
Biên Tình Yêu
Biên Tình Yêu (Ocean Of Love)
Biên Tôi
Biên Trãng
Biên Trãng
Biên Tuyêt
Biên Và Em
Biên Xanh
Biên Xua
Biên, Em Và Cánh Tình Hái Âu
Biên, Núi, Em Và Sóng
Biêt Bao Giò Tró Lai
Biêt Ðâu Nguôn Côi
Biêt Ðâu Tìm
Biêt Ðên Bao Giò
Biêt Ðên Thuó Nào
Biêt Em Còn Chút Dôi Hòn
Biêt Em Còn Nhó
Biêt Không
www.thuvien247.net - Trang 9/1723
10
Biêt Khúc
Biêt Khúc
Biêt Khúc
Biêt Khúc Chò Nhau
Biêt Khúc Mùa Ðông
Biêt Kinh Ky
Biêt Làm Sao Thôi Nhó
Biêt Ly
Biêt Ly
Biêt Ly
Biêt Nói Gì Ðây
Biêt Nói Sao
Biêt Quê
Biêt Ra Sao Ngày Sau (Que Sera, Sera)
Biêt Tìm Em Noi Ðâu (chua Có)
Biêt Trá Lòi Sao
Biêt Yêu Ai
Biêt Yêu Khi Nào
Biêu Tuong Cao Siêu
Bình Ca
Bình Minh
Bình Minh
Bình Minh Ca Khúc
Bình Minh Mùa Thu (Tình Gian Dôi)
Bình Minh Së Mang Em ÐiHold Me For A While
Bình Minh Tình Yêu
Bình Minh Trong Mùa Thu
Bò Bên La
Bò Cát Trãng
Bô Câu Không Ðua Thu
Bô Câu Phuong Xa
Bô Ðê Ðat Ma
Bô Già Và Tôi
Bó Phô Ðà Lat
Bò Tóc Nhó
Bo Vo
Bo Vo
Bo Vo Ngõ Hen Hò
Bôi Bac
Bôi Rôi
Bôi Rôi
Bôn Mãt Anh Yêu
Bôn Màu Áo
Bôn Mùa Hoa, Anh Và Em
Bôn Mùa Quanh Hiu
Bôn Mùa Quanh Hiu
Bôn Mùa Thay Lá
Bôn Mùa Thuong Nhó
Bôn Mùa Yêu Em
Bôn Ngá Ðuòng Quê Huong
Bóng Ai Qua Thêm
www.thuvien247.net - Trang 10/1723
11
Bông Bí Vàng
Bóng Biên
Bong Bóng Mua
Bông Bông Oi
Bông Buói Chiêu Xua
Bông Buói Hoa Cau
Bóng Chiên Y
Bóng Chiêu
Bóng Chiêu Làng Tôi
Bóng Chiêu Tà
Bóng Chiêu Xua
Bóng Chiêu Xua
Bóng Chü
Bóng Cò Lau
Bông Có May
Bóng Cü Chiêu Mua
Bóng Dáng
Bóng Dáng Nu Cuòi
Bóng Dáng Thiên Thân
Bông Ðiên Ðiên
Bóng Em
Bông Hoa Rùng
Bông Hông Cài Áo
Bông Hông Thúy Tinh
Bông Hông Trãng
Bông Hông Trung Quôc (Rose De Chine)
Bóng Hông Viêt Nam
Bông Không Là Bông
Bông Luc Bình
Bóng Mát
Bóng Mát Cuôc Tình
Bóng Mát Vuòn Ðja Ðàng
Bóng Mây Thòi Gian
Bóng Mây Tình Yêu
Bông Mù U
Bóng Nãng
Bóng Ngày Qua
Bóng Nguòi Ði
Bóng Nhó Ðuòng Chiêu
Bóng Quê Xua
Bông Sú Trãng
Bóng Tay
Bóng Tôi Ly Café
Bóng Tôi Tình Yêu
Bóng Trãng Trong Thành Phô
Bóng Trãng Xua
Bông Tuyêt Trãng
Bóng Xê Ngày Qua
Bot Bèo
Bot Biên
Bot Mua
www.thuvien247.net - Trang 11/1723
12
Búc Hoa Ðông Quê
Búc Tâm Thu
Bui Phân
Bui Phân 2 (chua có)
Bui Trong Mãt Em
Buóc Chân Bên Thêm
Buóc Chân Buôn
Buóc Chân Chiêu Chú Nhât
Buóc Chân Cuôi Cùng
Buóc Chân Hoa Nó
Buóc Chân Lé Loi
Buóc Chân Thòi Gian
Buóc Chân Tình Xa
Buóc Chân Tình Xa
Buóc Chân Trong Chiêu Mua
Buóc Chân Viêt Nam Footprints of Viet Nam
Buóc Phiêu Bông
Buóc Quên
Buóc Tình Hông
Buôi Sáng Chim Bay
Buôi Sáng Ó Phi Truòng
Buôi Sáng Trên Bãi Biên
Buóm Hoa
Buóm Hoa
Buóm Trãng
Buôn
Buôn
Buôn Chi Em Oi
Buôn Ðêm Mua
Buôn Ðên Bao Giò
Buôn Ðôi Muoi
Buôn Ga Nhó
Buôn Không Em
Buôn Mãi Quanh Ta
Buôn Nào Hon
Buôn Nào Nhu Hôm Nay
Buôn Nhó Quê Huong
Buôn Nhu Lá Thu
Buôn Oi
Buôn Oi Ngú Yên
Buôn Oi Xin Chào Mi
Buôn Oi Xin Hãy Quên
Buôn Quên Vuôt Mái Tóc Thê
Buôn Ta Phái Ðoi Chò
Buôn Tàn Thu (Chinh Phu Khúc)
Buôn Thâm Goi Tên Em
Buôn Theo Buóc Anh
Buôn Thòi Gian
Buôn Thu Uót Mi
Buôn Tình Này Là Con Rãn Môi (Lý Con Rãn Môi)
Buôn Trong Ðêm Mua
www.thuvien247.net - Trang 12/1723
13
Buôn Trong Ký Niêm
Buôn Tùng Phút Giây
Buôn Vuong Gót Hông
Buôn Vuong Màu Áo
Buôn Xa Vãng
Buông Tha
Búp Bê Không Tình Yêu (Poupée de cire, poupée de son)
Búp Bê Xinh Ðep
Ca Dao Ðêm Giáng Sinh
Ca Dao Em Và Tôi
Ca Dao Hông
Ca Dao Me
Ca Khúc Cho Tuôi Tho - Nhac Thiêu Nhi - Mâm Non
Ca Khúc Cho Tuôi Tho (1)
Ca Khúc Cho Tuôi Tho (2)
Ca Khúc Cho Tuôi Tho (3)
Ca khúc da vàng (Tán man)
Ca khúc mang dên su cám thông vói moi nguòi
Ca Khúc Sinh Hoat
Cà Phê Buôn
Cà Phê Ðãng
Cà Phê Ðãng Tró Lai
Cà Phê Môt Mình
Cà Phê Thì Thâm
Các Anh Ði
Các Anh Vê
Các bài viêt vê Tác Phâm Minh Hoa Kiêu
Cách Biêt
Cái Trâm Em Cài
California Hay Quê Nhà
Cám On
Cám On Anh
Cám On Môt Ðóa Xuân Ngòi
Cám On Mùa Thu
Cám On Nguòi Tình
Cám On Tình Em
Cám On Tình Em (Merci Chérie)
Cám On Tình Yêu
Cám On Tình Yêu Cúa Em
Câm Tay Mùa Hè
Cám Xúc
Cám Xúc Chiêu Mua
Cám Xúc Tình Yêu
cân biêt on pham duy hon là vinh danh
Cãn Gác Luu Ðày
Cãn Nhà Dï Vãng
Cãn Nhà Màu Tím
Cãn Nhà Màu Tím
Cãn Nhà Mông Uóc
Cãn Nhà Ngoai Ô
Cãn Nhà Xinh (Anata)
www.thuvien247.net - Trang 13/1723
14
Cãn Nhà Xua
Cãn Phòng Trông
Cân Thiêt
Cánh Bãng Luót Gió
Cánh Buôm Chuyên Bên
Cánh Buôm Ðó Thãm
Cánh Buôm Xanh
Cánh Chim Cô Ðon
Cánh Chim Cô Ðon
Cánh Chim Cuôi Tròi
Cánh Chim Lac Loài
Cánh Chim Trong Mua
Cánh Chim Xa Quê
Cánh Chim Xa Vòi
Cánh Cò và Dòng Sông
Cánh Diêu
Cánh Diêu Tuôi Tho
Cánh Ðông Hoà Bình
Cánh Ðông Nga
Cánh Ðông Tuôi Tho (chua có)
Cánh Hoa Dâu
Cánh Hoa Duyên Kiêp
Cánh Hoa Hông Tiên Kiêp
Cánh Hoa Phai
Cánh Hoa Rùng
Cánh Hoa Thòi Loan
Cành Hoa Trãng
Cánh Hoa Xua
Cánh Hoa Xua
Cánh Hoa Yêu
Cánh Nhan Hôi Âm
Cánh Thiêp Ðâu Xuân
Cánh Thiêp Hông
Cánh Thu Bãng Hüu
Cao Cung Lên
Cao Nguyên Mùa Ðông
Cát Biên
Cát Biên Chiêu Nay
Cát Bui
Cát Bui Tình Ðòi ( Tró Vê Cát Bui 2)
Cát Chiêu
Catinat Cafe Sáng
Câu Ca Xuân
Câu Chuyên Chú Nhât - Trúc Phuong
Câu Chuyên Ðâu Nãm
Câu Chuyên Giân Hòn
Câu Chuyên Nhó Cúa Tôi
Câu Chuyên Tình Tôi
Câu Hát Lý Theo Chông (chua có)
Câu Hát Này
Câu Hát Tình Quê
www.thuvien247.net - Trang 14/1723
15
Câu Hò Bên Bò Hiên Luong
Câu Kinh Tình Yêu
Câu Lac Bô Làm Quen
Câu Quan Ho Nguòi Oi
Câu Tre Ký Niêm
Câu Xin Suôt Ðòi Bình Yên
Cây Câu Dùa
Cây Ðàn Bó Quên
Cây Ðàn Sinh Viên
Cay Ðãng Bò Môi
Cay Ðãng Tình Ðòi
Cây Ðiêp Vàng
Cây Hai Ngàn Lá (chua Có)
Cây Liêu
Cây Sâu Ðông
Cây Trúc Xinh
Cha Yêu
Chachacha buôn
Chán Anh Ghê
Chân Dung Me
Chân dung Trân Quáng Nam
Chân Dung Và Em
Chán Nán
Chân Tâm Tó Bày
Chân Tình
Chân Tròi Tím
Chãn Vjt Ó Phuong Nam
Chàng
Chàng (Lui)
Chãng Dám Làm Quen
Chàng Düng Sï Và Con Ngua Vàng (Ðao Ca 3)
Chàng Là Ai
Chãng Phái Là Yêu
Chàng Ra Ði
Chàng Trai Ðáng Yêu
Chàng và Nàng (chua có)
Chàng Vói Em
Chanh Chua
Chanh Lòng
Chanh Niêm Yêu Dâu
Chào Anh
Chào Cuôc Ðòi
Chào Em
Chào Lúa Thiêng
Chào Mùng Viêt Nam
Chào Xuân Mói
Chãp Tay Hoa (Quy Y / Ðao Ca 9)
Chãp Tay Lay Nguòi
Chãt Gô Ðóng Thuyên
Chay Trôn
Chay Trôn Ký Niêm
www.thuvien247.net - Trang 15/1723
16
Chêt Trong Vòng Tay Em (Die In Your Arms Tonight)
Chi Cân Có Em Trong Ðòi (Only you)
Chi Cân Môt Giot Lê
Chi Chùng Ðó Thôi
Chi Có Ban Bè Thôi
Chi Có Em
Chi Có Em Không Biêt
Chi Có Môt Lân
Chi Có Môt Nguòi
Chi Có Ta Thôi
Chi Có Ta Trong Môt Ðòi
Chi Còn Biên Thôi
Chi Còn Bóng Ðô Dài
Chi Còn Chút Hu Hao
Chi Còn Là Ký Niêm
Chi Còn Là Ký Niêm
Chi Còn Mình Anh
Chi Còn Mua Roi
Chi Còn Nhau
Chi Còn Nuóc Mãt
Chi Còn Thuong Nhó Thôi
Chi Còn Trái Tim
Chj Hãng
Chi Là Giâc Mo Qua (Yellow Bird)
Chi Là Mo Anh
Chi Là Mùa Thu Roi
Chi Là Nhu Thê
Chi Nhó Nguòi Thôi Ðú Hêt Ðòi
Chi Riêng Mình Ta (Love Potion #9)
Chi Riêng Mình Ta Love Potion # 9
Chi Tai Vô Tình
Chj Tôi
Chj Tôi
Chi Vì Ðam Mê (chua có)
Chi Yêu Mình Anh
Chi Yêu Mình Anh
Chia Áo Nguòi Yêu Xa
Chia Ly
Chia Núa Vâng Trãng
Chia Tay
Chia Tay
Chia Tay
Chia Tay
Chia Tay
Chia Tay Bán Boston (chua có)
Chia Tay Chiêu Mua
Chia Tay Hoàng Hôn
Chia Tay Mùa Ha
Chia Tay Noi Phi Truòng
Chia Tay Tình Ðâu
Chia Tay Trong Mua
www.thuvien247.net - Trang 16/1723
17
Chia Tay Trong Mua
Chia Xa
Chia Xa
Chia Xa
Chia Xa
Chia Xa
Chiêc Áo Bà Ba
Chiêc Áo Dài Quê Huong
Chiêc Áo Mùa Ðông
Chiêc Áo Nguòi Thuong
Chiêc Bóng Bên Ðuòng
Chiêc Bóng Công Viên
Chiêc Bóng Mong Manh
Chiêc Lá Cuôi Cùng
Chiêc Lá Cuôi Cùng
Chiêc Lá Ðâu Tiên
Chiêc Lá Mùa Ðông
Chiêc Lá Thu Phai
Chiêc Lá Vô Tình
Chiêc Nhân Có
Chiêc Nón Huê Chua Ðê Bài Tho
Chiêc Thuyên Nan
Chiêc Vòng Câu Hôn
Chiêc Xích Ðu Ngày Tho
Chiêc Xuông
Chiêm Bao (6e variation sur un the`me rococo)
Chiên Sï Cúa Lòng Em
Chiên Sï Cúa Mùa Xuân
Chiên Sï Viêt Nam
Chiên Sï Vô Danh
Chiên Thãng Vân Ðôn
Chiêu
Chiêu (Thiên Ca 6)
Chiêu Bên Giáo Ðuòng
Chiêu Bên Kia Sông
Chiêu Biên Khu
Chiêu Cô Ðô
Chiêu Cô Thôn
Chiêu Công Viên
Chiêu Cuôi Tuân
Chiêu Ðông
Chiêu Ðông Maxcova
Chiêu Ðông Quê
Chiêu Gãp Gõ
Chiêu Hà Nôi
Chiêu Ha Vàng
Chiêu Hành Quân
Chiêu Hoang
Chiêu Hoang
Chiêu Hoang Vãng
Chiêu Hôm Nay
www.thuvien247.net - Trang 17/1723
18
Chiêu Hôn Tú Sï
Chiêu Không Em
Chiêu Khúc
Chiêu Ký Niêm
Chiêu Ký Túc Xá
Chiêu Làng Em
Chiêu Lü Thú
Chiêu Mo
Chiêu Môt Mình Qua Phô
Chiêu Mua
Chiêu Mua Anh Ðua Em Vê
Chiêu Mua Biên Giói
Chiêu Mua Công Viên
Chiêu Mua Hà Nôi
Chiêu Mua Nhó Bãc
Chiêu Nay Không Có Em
Chiêu Nghe Biên Khóc
Chiêu Nghe Sóng Bac Ðâu
Chiêu Ngoai ô (Moscow nights)
Chiêu Nhó
Chiêu Nhó
Chiêu Nhó Quê
Chiêu Phi Truòng
Chiêu Phú Tây Hô
Chiêu Qua Phô
Chiêu Qua Phô Nguòi
Chiêu Qua Sông Nhó Em
Chiêu Qua Tuy Hòa
Chiêu Quanh Hiu
Chiêu Quê
Chiêu Quê
Chiêu Quê
Chiêu Roi
Chiêu Sông Thuong
Chiêu Tà - Sérénata
Chiêu Tàn
Chiêu Tàn Trong Mãt Em
Chiêu Tây Ðô
Chiêu Tha Huong
Chiêu Thu
Chiêu Thú Ðô
Chiêu Thu Ký Niêm
Chiêu Thuong Ðô Thj
Chiêu Tím
Chiêu Tím Hoàng Hôn (chua Có)
Chiêu Tô Châu China No Yoru
Chiêu Trên Ðôi Thông
Chiêu Trên Ðuòng Hông Thâp Tu
Chiêu Trên Phá Tam Giang
Chiêu Trên Phô Buôn
Chiêu Trên Quê Huong Tôi
www.thuvien247.net - Trang 18/1723
19
Chiêu Trên Sông Ô Môn
Chiêu Trên Vjnh Ha Long
Chiêu Trong Rùng Thãm
Chiêu Trong Tù
Chiêu Tuóng Nhó
Chiêu Vàng
Chiêu Vãng
Chiêu Vàng Bên Cho Ðông Ba (Lumière Crépusculaire Sur Ðông Ba)
Chiêu Vàng Nãm Xua (Sonate d'Automne)
Chiêu Vàng Nhung Nhó
Chiêu Vào Thu (chua Có)
Chiêu Vê Trên Sông
Chiêu Vüng Tàu
Chiêu Winnepeg
Chiêu Xua
Chiêu Xuân
Chiêu Xuân
Chim Chìa Vôi (chua có)
Chim Chích Choè
Chim Chiêu Không Tô
Chim Ða Ða Bay Xa
Chìm Duói Con Mua
Chim Hót Tròi Xanh
Chim Lông
Chim Quyên
Chim Sáo Ngày Xua
Chim Sáo Xa Rôi
Chim Sé Tóc Xù
Chim Tròi Chua Mói Cánh
Chim Vành Khuyên
Chìm Vào Lãng Quên
Chim Vê Tãm Giot Nãng Sâu
Chín Tháng Quân Truòng
Chính Chúng Ta Phái Nói
Chinh Phu Ca
Chinh Phu Hoài Khúc
Chò
Chò Anh Bên Ðôi
Chò Anh Em Nhé
Cho Anh Ngú Trong Trái Tim Em
Chò Anh Vói
Cho Anh Vui Mãi
Cho Anh Xin Sô Nhà
Cho Ban Cho Tôi
Cho Bót Ði Buôn Phiên
Cho Con
Cho Ðên Khi Lìa Nhau
Cho Ðên Mai Sau
Chò Ðoi Ai
Cho Ðòi Chút On
Cho Ðòi Thuong Nhó
www.thuvien247.net - Trang 19/1723
20
Chò Ðông
Cho Dù Nãm Tháng
Chò Em
Cho Em Chiêu Cuôi Tuân
Cho Em Còn Yêu
Cho Em Hôn Nhiên
Cho Em Lân Cuôi
Cho Em Lòi Cuôi
Cho Em Môt Lôi Vê
Cho Em Môt Ngày
Chò Em Muôn Kiêp
Cho Em Ngày Gió Xanh
Chò Em Noi Thêm Trãng
Cho Em Quên Tuôi Ngoc
Chò Em Ta Vân Mo
Chò Em Tan Truòng
Chò Em Trong Mua
Chò Em Trong Mua
Chò Em Trong Nôi Nhó
Chó Hói Vì Sao Tôi Buôn
Cho Ký Niêm Mùa Ðông
Cho Lân Cuôi
Chò Mong
Chò Mong
Chò Môt Kiêp Mai
Chò Môt Ngày
Cho Môt Ngày Bình Yên
Cho Môt Nguòi Tình Xa
Cho Môt Nguòi Vùa Nãm Xuông
Cho Môt Thành Phô Mât Tên
Cho Môt Tiêng Yêu
Chò Nguòi
Chò Nguòi
Cho Nguòi Tình Lõ
Cho Nguòi Vào Cuôc Chiên
Cho Nhau
Cho Nhau Ngày Sau
Chò Nhìn Quê Huong Sáng Chói
Chò Phone Cúa Anh
Chò Phone Cúa Em
Cho quê huong
Cho Quê Huong Mim Cuòi
Cho Quên Hêt Thuong Ðau (Main Dans La Main)
Cho Roi Nhüng Bui Tình
Chó Tin
Cho Tình (chua có)
Cho Tình Mãi Xa
Cho Tình Yêu Bay Lên Bông Bênh
Cho Tôi Ðuoc Môt Lân
Cho Tôi Môt Nu Cuòi
Cho Tôi Xin
www.thuvien247.net - Trang 20/1723
21
Cho Tôi Xin Bàn Tay
Cho Tôi Xin Môt Ðúa Con Trai
Cho Tôi Yêu
Chò Trên Tháng Nãm
Cho Tron Lòi Giã Biêt
Cho Ven Huong Nguyên
Cho Vùa Lòng Em
Cho xin sông lai
Chò Xuân
Chôn Bui
Chon Lua
Chon Lua (chua có)
Chôn Thân Tiên
Chông Sóm
Chông Xa
Chot Nghe Buóc Em Vê
Chot Nghe Em Hát
Chot Nghï Vê Hai Noi
Chot Nhu Nãm 18
Chú Bé Bãt Ðuoc Con Công
Chú Bé Ðánh Trông (The Little Drummer Boy)
Chú Cuôi
Chú Mèo Nhà Em (chua có)
Chú Nhât Buôn
Chú Nhât Tuoi Hông - Beautiful Sunday
Chua Biêt Tên Bài (tình Không Biên Giói???)
Chua Biêt Tên Bài 2 & 3
Chua Có - Cân chép - Thãc Mãc - ZZ*
Chúa Hòa Bình
Chùa Huong -1943
Chua Mât Niêm Tin
Chua Mòn Giâc Mo
Chua Nói Cùng Anh
Chúa Ra Ðòi - Oh Holy Night!
Chua Tron Vòng Tay
Chua Voi Sâu Ðau
Chúc Em Hanh Phúc
Chúc Mùng Sinh Nhât
Chúc Têt - zzzz
Chùm Hoa Phuong Nhó
Chúng Ði Buôn
Chúng Mình Ba Ðúa
Chúng Mình Ðep Ðôi
Chung Mông
Chung Thúy
Chuôn Chuôn Ót (chua có)
Chuông Chiêu
Chuông Vang Vang (Jingle Bell)
Chút Ký Niêm Buôn
Chút Nãng Mùa Ðông
Chút Tàn Phai (chua có)
www.thuvien247.net - Trang 21/1723
22
Chút Tình Cho Biên
Chút Tình Cho Huê
Chút Tình Mong Manh
Chút Tình Muôn Màng
Chút Tình Tho Ngây
Chuyên Bình Thuòng Sô 7
Chuyên Ba Mùa Mua
Chuyên Ba Nguòi
Chuyên Bay Ðêm
Chuyên Bên
Chuyên Bình Thuòng Cuôi Cùng
Chuyên buôn cúa em
Chuyên Buôn Ngày Xuân
Chuyên Buôn Tình Yêu
Chuyên Chàng Cô Ðon (chua Có)
Chuyên Chúng Mình
Chuyên Cô Gái Hoa Muòi Giò...
Chuyên Ði Vào Ðòi
Chuyên Ði Vê Sáng
Chuyên Ðò Dang Dó
Chuyên Ðò Hâu Giang (chua có)
Chuyên Ðò Không Em
Chuyên Ðò Quê Huong
Chuyên Ðò Vï Tuyên
Chuyên Ðò Viên Khoi
Chuyên Ðóa Hông
Chuyên Ðóa Quynh Huong
Chuyên Ðòi Ca Sï
Chuyên Ðòi Xua, Chuyên Ðòi Nay
Chuyên Giàn Thiên Lý
Chuyên Giàn Thiên Lý 2
Chuyên Hai Nguòi Lính
Chuyên Hen Hò
Chuyên Hoa Muòi Giò
Chuyên Hoa Sim
Chuyên Hoa Tigôn
Chuyên Hop Tan
Chuyên La
Chuyên Lá Mùa Ðông
Chuyên Làm Dâu
Chuyên Lúa Ðôi
Chuyên Môt Chiêc Câu Ðã Gãy
Chuyên Môt Nguòi Ði
Chuyên Mua Bay
Chuyên Nãm Nguòi
Chuyên Ngày Xua
Chuyên Nguòi Ðàn Bà 2000 Nãm Truóc
Chuyên Nguòi Hái Nãng
Chuyên Nguòi Hái Nãng
Chuyên Phim Buôn (Quand Le film est triste)
Chuyên Sui Gia (chua có)
www.thuvien247.net - Trang 22/1723
23
Chuyên Tâu 4 Giò 55
Chuyên Tàu Hoàng Hôn
Chuyên Tình
Chuyên Tình - Love Story
Chuyên Tình Bên Hô Than Thó
Chuyên Tình Buóm Mo Tiên
Chuyên Tình Buôn
Chuyên Tình Buôn
Chuyên Tình Cô Gái Hái Sim
Chuyên Tình Cô Hàng Chè Tuoi
Chuyên Tình Cô Lái Ðò Bên Ha
Chuyên Tình Cúa Biên
Chuyên Tình Cúa Tôi
Chuyên Tình Dï Vãng
Chuyên Tình Hô Than Thó
Chuyên Tình Hoa Muông Biên
Chuyên Tình Hoa Ngoc Lan
Chuyên Tình Hoa Trãng
Chuyên Tình Không Suy Tu
Chuyên Tình La Lan
Chuyên Tình Lan và Ðiêp
Chuyên Tình Nguòi Con Gái Hái Sâu Riêng
Chuyên Tình Nguòi Ðan Áo
Chuyên Tình Nguòi Trinh Nü Tên Thi
Chuyên Tình Nguu Lang Chúc Nü
Chuyên Tình Ong Buóm
Chuyên Tình Tháo Nguyên
Chuyên Tình Truong Chi My Nuong
Chuyên Tình TTKH
Chuyên Tình Xanh
Chuyên Tình Yêu
Chuyên Tình Yêu - Histoire D'amour
Chuyên Xe Hoa Buôn
Chuyên Xe Lam Chiêu
Chuyên Xe Miên Tây
Chuyên Xe Trong Cuôc Ðòi
Chuyên Yêu Ðuong
Clementine
Có Anh Ðang Chò
Cô Bãc Ky Nam
Cô Bãc Ky Nho Nhó
Cô Bài Tam Cúc
Cô Ban Hoc
Có Bao Giò
Có Bao Giò Em Hói
Cô Bé Có Chiêc Rãng Khênh
Cô Bé Da Ngãm
Cô Bé Dê Thuong
Cô Bé Dê Thuong (La Petite Gamine)
Cô Bé Dôi Hòn
Cô Bé Kính Cân
www.thuvien247.net - Trang 23/1723
24
Cô Bé Lo Lem (La Plus Belle Pour Aller Danser)
Cô Bé Mãt Nai
Cô Bé Mãt Nai
Cô Bé Môi Hông
Cô Bé Ngày Xua
Cô Bé Quàng Chiêc Khãn Ðó
Cô Bé Sâu
Cô Bé Soi Guong
Cô Bé Uu Sâu
Cô Bé Vô Tu
Có Biêt Không Em
Cô Ðô Yêu Dâu
Có Ðôi Khi
Cô Ðon
Cô Ðon
Cô Ðon
Cô Ðon Mình Anh
Cô Ðon Tiêng Sóng
Có Em
Có Em
Có Em Tù Ðây
Có Em Tuyêt Vòi
Có Em Vê
Cô Gái Cô Ðon
Cô Gái Ðên Tù Hôm Qua
Cô Gái Kiêu Ky
Cô Gái Nghèo
Cô Gái Viêt
Cô Gái Viêt Nam
Cô Hái Mo
Cô Hái Mo
Cô Hàng Cà-Phê
Cô Hàng Hoa
Cô Hàng Nuóc
Có Hê Chi Vàng Môt Chút Rong Rêu
Có Hoa Muòi Chín
Có Hoang
Có Hông
Có Khi Nào
Cò Lá
Có Là Muôn Thuó
Có Lá Xanh Xao
Cô Lái Ðò
Cô Lái Ðò
Cô Lái Ðò Mo
Cô Lái Ðò Sông Xua
Cô Láng Giêng
Có Lë
Có Lë
Có Lë Nào
Có Lúc Nào Em Nghe
www.thuvien247.net - Trang 24/1723
25
Có Mât Gì Ðâu
Có Môt Ðàn Chim
Có Môt Dòng Sông Ðã Qua Ðòi
Có Môt Ngày
Có Môt Ngày Nhu Thê
Có Môt Tình Yêu
Cô Nàng Thôn Quê
Có Nghe Ðòi Nghiêng
Có Nhó Ðêm Nào
Có Nhó Tên Em
Có Nhüng Chiêu Nghe Rât La
Có Nhüng Con Ðuòng
Có Nhüng Cuôc Tình Không Là Trãm Nãm
Có Nhüng Nguòi Anh
Có Nhüng Niêm Riêng
Có Nhüng Tàn Phai
Có Non Xanh
Có Nu Hoa Hông Bông Goi Tên Anh
Cô Nü Sinh Ðông Khánh
Có Phái Em Ðã Yêu
Có Phái Em Mùa Thu Hà Nôi
Có Phái Em Vê Ðêm Nay
Có Phái Là Yêu ?
Có Phái Tôi Là Nguòi Quê Huong Ruông Bó Giông Nòi Khinh
Cô Quên
Cô Quên Ðuoc Ðâu
Có Sao Em Buôn
Cò Ta Bay Trên Quáng Trj Thân Yêu
Cô Tâm Ngày Nay
Cô Tây Ðen (chua Có)
Cô Thãm Vê Làng
Có Thê Thôi
Cô Thu Ký
Cô Tích
Cô Tích Chuyên Tình
Có Tiêc Nhó
Có Tin Vui Giüa Giò Tuyêt Vong
Cô Tú
Có Tuong Tu
Có Úa
Có Xanh
Có Xanh
Có Xót Xa Ðua
Cõi Bình Yên
Cõi Buôn
Cõi Buôn
Cõi Buôn Trên Ta
Coi Chùng Gái Ðep
Cõi Hoa
Cõi Hông
Cõi Me Vê
www.thuvien247.net - Trang 25/1723
26
Cõi Miên Tình
Cõi Mo
Cõi Mông
Cõi Nhac Anh Viêt - Riêng Môt Góc Tròi Quê Huong
Cõi Nhac Trjnh Công Son
Cõi Nhó
Cõi Ta
Cõi Tình
Cõi Tình Somewhere
Cõi Tôi
Còn Ai Vói Ai
Con Bão
Còn Bên Nhau Ðêm Nay
Còn Biêt Vê Ðâu
Còn Chút Gì Ðê Nhó
Còn Chút Gì Ðê Nhó
Còn Có Bao Ngày
Con Cò Ði Än Ðêm
Còn Có Nhau
Con Có Tô Quôc
Con Cúa Me
Còn Ðâu Tìm Ðâu (Còn Lai Nôi Cô Ðon 2)
Con Ðau Tình Ái (Le Mal De Toi)
Còn Ðâu Tình Nông
Còn Ðây Nôi Nhó
Con Dê Hát Rong
Còn Ðêm Này Thôi
Con Ðò Ðua Xác
Còn Ðó Mua Roi
Con Ðò Và Dòng Sông
Con Ðuòng Buôn Chung Thân
Con Ðuòng Ðên Truòng
Con Ðuòng Hoa Hông
Con Ðuòng Ký Niêm Tình Ta
Con Ðuòng Lá Biêc
Con Ðuòng Mang Tên Em
Con Ðuòng Màu Xanh
Con Ðuòng Tình Ta Ði
Con Ðuòng Tình Yêu
Con Ðuòng Tôi Vê
Con Ðuòng và Vâng Trãng
Con Ðuòng Vui
Con Ðuòng Xua Em Ði
Con Gái
Con Gái
Con Gái Bây Giò
Con Gái Cúa Me
Con Gái Ðôi Muoi
Còn Gì Cho Em
Còn Gì Cho Em
Còn Gì Cho Nhau
www.thuvien247.net - Trang 26/1723
27
Còn Gì Ðâu Anh (It Might Be You)
Còn Gì Ðâu Nüa
Còn Gì Mà Mong
Còn Gì Nüa Ðâu
Con Gió Mùa Ðông
Con Gió Thoáng
Còn Hông Trên Môi
Con Kênh Xanh Xanh
Còn Lai Chút Tàn Phai
Còn Lai Môt Mình
Còn Lai Nôi Cô Ðon
Còn Lai Vói Mùa Thu
Còn Mãi Lòi Ru
Còn Mãi Mùa Ðông
Còn Mãi Noi Ðây
Còn Mãi Tìm Nhau
Còn Mãi Yêu Thuong
Con Mãt Còn Lai
Con Mãt Tròn Xoe
Con Mê Chiêu
Con Mê Tình Ái
Con Mèo Mà Trèo Cây Cau
Con Mo Hoang Ðuòng
Còn Mong Nguòi Vê
Còn Môt Buôi Chiêu
Con Mua Bât Chot
Con Mua Chiêu
Con Mua Chiêu Chia Tay
Con Mua Chiêu Chú Nhât
Con Mua Chiêu Nay
Con Mua Chiêu Nay
Con Mua Chiêu Nhó Em
Con Mua Ha
Con Mua Hoang Dã
Con Mua Lao Xao
Con Mua Mùa Ðông
Con Mua Ngày Áy
Con Mua Phùn
Con Mua Tình
Con Mua Trong Ðòi
Còn Nãng Trên Ðôi
Còn Nhó Tên Em
Con Ong Cái Kiên
Con Quôc Viêt Nam
Con Quy Lay Chúa Trên Tròi
Con Sáo Sang Sông
Con Sâu Dï Vãng
Con Sóng Tình Yêu
Còn Ta Vói Nông Nàn
Còn Thây Mãt Nguòi
Còn Thuó Nào
www.thuvien247.net - Trang 27/1723
28
Còn Thuong Góc Bêp Chái Hè
Còn Thuong Rau Ðãng Moc Sau Hè
Con Thuyên Không Bên
Con Thuyên Trên Sóng
Con Thuyên Xa Bên
Còn Tiêng Hát Gói Nguòi
Còn Tiêng Hát Gúi Nguòi
Con Tim Cho Anh
Con Tim Cô Ðon
Con Tim Ða Tình
Con Tim Ðang Cô Quên Em
Con Tim Mô Côi
Con Tim Mù Lòa
Con Tim Thât Thà
Con Tim Thôn Thúc (chua có)
Con Tim Và Nuóc Mãt
Còn Tôi Vói Tôi
Con Trai
Con Trai Thòi Nay
Còn Trong Giâc Mo
Còn Tuôi Nào Cho Em
Con Ve Và Con Kiên
Con Voi
Con Yêu
Còn Yêu
Còn Yêu Em Mãi
Còn Yêu Nhau
Còn Yêu Nhau Thì Vê Buôn Mê Thuôc
Còn Yêu Tron Ðòi
Công Và Qua 2001
Cú Phone Tuyêt Vong
Cú Yêu Mà Thôi
Cúa Mùa Xuân
Cúa Sô Mùa Ðông
Cúc Tàn Vì Ai
Cúi Xuông Thât Gân
Cung Chúc Viêt Nam
Cung Ðàn Mùa Xuân
Cung Ðàn Muôn Ðiêu
Cung Ðàn Xua
Cung Ðàn Xua
Cüng Ðành Chia Xa
Cüng Ðành Lãng Quên
Cung Ðiên Buôn
Cùng Môt Kiêp Hoa
Cùng Môt Mái Nhà
Cüng Së Chìm Trôi
Cung Thuong Ngày Cü
Cüng Vì Tròi Mua
Cuôc Ðòi
Cuôc Ðòi Éo Le
www.thuvien247.net - Trang 28/1723
29
Cuôc Ðòi Nhac Sï Xuân Lôi
Cuôc Ðòi Nhu Giâc Mo
Cuôc sông không thê thiêu tình yêu
Cuôc Sông Oi Ta Mên Yêu Nguòi
Cuôc tiên dua Son vê chôn xa xãm cuôi tròi
Cuôc Tình Cay Ðãng
Cuôc Tình Ðã Mât
Cuôc Tình Ðánh Mât
Cuôc Tình Ðêm
Cuôc Tình Dôi Gian
Cuôc Tình Ðon Côi
Cuôc Tình Lâm Lõ
Cuôc Tình Lõ
Cuôc Tình Tàn (Je sais)
Cuôc Tình Thoáng Bay
Cuôc Tình Van Dãm
Cuôc Tình Vãng Em
Cuôc Tình Vùa Xa
Cuôc Tình Xua
Cuôi Cùng Cho Môt Tình Yêu
Cuòi Ðô Kinh Thành (Chiêu Ðô Thj)
Cuôi Tròi Ðoi Mong
Cuôi Tròi Mây Trãng Bay
Cuôi Tuân Bên Anh
Cuôn Theo Chiêu Gió
Cuôn Trong Con Mo
www.thuvien247.net - Trang 29/1723
30
www.thuvien247.net - Trang 30/1723
31
100 Nãm Tình
(chua biêt)
Tù ngày qua nhà em lòng dã thây vân vuong nhiêu thêm
Nãng hôn bò dê rôi buóc anh vê
Ðuòng vê không còn xa
Chiêu dua tiên có chim hòa ca
Bông nghe lòng nó hoa
Nu cuòi sao là xinh, làn môi thãm tuoi ngây ngât lòng anh
Tóc mây vòn bay chiêu nãng nghiêng nghiêng dáng em thon dài
Nàng là bao nguôn tho
Và câu kêt biêt bao mông mo
Uóc mo cho tron ý tho
ÐK:
Tình trãm nãm là dây hãy buóc sau em dành cho ai
Nãng vui hiên ngoài tròi bông dung hãt hiu thôn doài
Nêu môt mai duòng không chung lôi
Trên cõi dòi anh biêt thuong ai
Môt dòi trong vòng tay môt câu húa chung lo ngày mai
Có mâm trâu cay nhìn dãm say qua mâm cau dây
Me nhìn yêu nàng dâu, rãng con dã lón lên dông sâu
Chó theo cuôc dòi bê dâu...
Hoa Näng - chin rom
www.thuvien247.net - Trang 31/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
100 Phân Trãm
Vû Chuong
Môt trãm em oi chiêu nay môt trãm phân trãm
Môt trãm em oi chiêu nay môt trãm phân trãm
Nguòi yêu anh oi giò dây lai câm trai rôi
Nào dâu nào biêt tâm tu nguòi lính
Lòng anh nao nao môi khi ta hen nhau
vói em tâm tình
Xin em nhó cho rãng chuyên tình biêt truóc tù dâu
Dâu lính hay da tình nhung mãi mãi vân yêu chi yêu môt nguòi
môt nguòi mà thôi và yêu tron dòi
môt giây vê phép anh xin dành cho em dó
Môt trãm em oi chiêu nay môt trãm phân trãm
Môt trãm em oi chiêu nay môt trãm phân trãm
Này em yêu oi vì anh là lính chung tình
Ðùng ghen và nhó xin em dùng hòn dôi
Chiêu nay không em thây yêu em nhiêu hon có sao em buôn..../.
www.thuvien247.net - Trang 32/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
1000 Nãm Khó Phai
Hoàng Châu
Vói Em tình yêu nhu giâc mo khi Em gãp Anh
Phút giây gân nhau, Em ngõ chìm sâu trong ánh mãt nguòi
Có Anh mà thôi trong trái tim xót xa tình Em
Có Anh mà thôi trong giâc mo vê ngày mai
Và Em së mãi doi chò së mãi doi chò
Dù cho trôi qua hêt nhüng ngày xanh
Tình Em nhu sông sô bò, sóng biêc xô bò
Ngày xa Anh dâng cao nôi nhó ...
Ngàn nãm khó phai môt bóng hình
Tình Em thiêt tha vói bao ký niêm
Anh mang vê dâu thòi gian có nhau
Së mãi xa vòi môt vâng mây xanh
Ngàn nãm khó phai lòi ru này
Bò môi âm êm huong xua vân còn
Yêu Anh ngàn nãm nguòi oi biêt không
Âm thâm tình Em ....
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 33/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
1954 Cha Bó Quê, 1975 Con Bó Nuóc
Pham Duy
Môt ngày nãm bôn, cha bó quê xa
Chôn dã chôn nhau, cãt rôn bao nhiêu dòi
Môt ngày nãm bôn, cha bó phuong tròi
Môt miên Bãc tôi tãm mua phùn roi
Môt ngày nãm bôn, cha bó Son Tây
Dãt díu con tho, vô sông noi Biên Hòa
Dù là xa dó, vân là quê nhà
Và miên nãng soi vui gia dình ta!
Môt ngày báy lãm, con bó nuóc ra di
Hai muoi nãm là hai lân ta biêt xú
Giò cha luu dày ó ngay trên dât ta
Và giò con luu dày ó dây trên xú la!
Môt ngày nãm bôn, cha lùi quê huong
Lánh Bãc vô Nam, cha muôn xa bao cuòng
Môt ngày báy lãm, dúng ó cuôi duòng
Loài quý dü xua con ra dai duong!
Môt ngày nãm bôn, xa mô ông cha
Vói lüy tre xanh, khóm chuôi bên sau nhà
Môt ngày nãm bôn, cha phái chia lìa
Cùng mánh dât, nóc gia cha làm ra
Môt ngày nãm bôn, ôi Thành Ðô oi!
Tiên buóc cha di, vân giü tên muôn dòi
Hà Nôi yêu quý không thê ngãn nguòi
Vì nguòi dã ra di theo Tu Do
Môt ngày báy lãm, con bó hêt giang son
Hai muoi nãm tình, yêu nguòi yêu cuôc sông!
Giò noi nuóc mình niêm dau thay nôi vui
Sài-gòn dã chêt rôi, phái mang tên xác nguòi
Môt ngày dï vãng, ôi gân hay xa!
Ðât nuóc hai phen chúng kiên bao chia lìa
Ðòi cúa cha con: hai lân vây chào
Chào tù giã quê huong trong khô dau
Ðòi hai lân ta bó quê bó nuóc
Phái nuôi ngày sau vê ôm Tô Quôc.
www.thuvien247.net - Trang 34/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
20-40
Y Vân
Nãm anh hai muoi, em mói sinh ra dòi
Ngày anh bôn muoi, em mói vùa dôi muoi
Tình dòi nhiêu lúc mia mai,
cuôc dòi nhiêu dãng nhiêu cay, vui dó sâu dây.
ÐK:
Khi em còn trong nôi anh dã lo viêc dòi,
ôi hai muoi nãm u hoài
Ðâu vùa diêm vai, gãp nhau thòi duyên may,
ngò dâu thòi duyên dã lõ rôi
Lõ tuôi lõ thòi, dôi ta không xúng dôi,
ôi thôi chò kiêp sau ...
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 35/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
25 Years Who I Am
Heart2Exist
Version 1:
It's been 25 years, since the end of the war
Did Vietnam win, who's keep the score?
The wounds have healed, yet the scars remain
Some of us too young, to remember the pain
Now the communist, are in control
The bloody flags are waving, in the bitter cold
No freedom of speech, no right to vote
That's why we left, in our fishing boats
No equality, no human rights
Forced to escape, we lost so many lives
So here we are, in the U.S. of A.
To start a new life, it's a brand new day
Sometimes I wonder. who I am?
Asian, or American?
A lost generation, searching for a home
Eager to be found, like words in a poem
Viet Rap
25 nãm trôi qua tù khi chiên tranh châm dút
Công sán chiêm VietNam quê huong tràn dây áp búc
Tuy vêt thuong dã lành nhung vêt theo còn vân vuong
có nhüng tuôi tré chúng ta dã quên di nhüng tang thuong
giò công sán câm quyên chà dap trên xác thây
lá cò máu phoi bay, Viet Nam muôn ngàn dãng cay
Không tu do ngôn luân, dói khô triên miên
bõi thê nên chúng ta, tìm duòng vuot biên
Môt chê dô dôc ác dang chà dap nhân quyên
hành triêu nguòi ra di trên nhüng con thuyên
Giò chúng ta noi dây, trên xú la quê nguòi
Vân giü mãi câu thê, hen môt ngày ta tró vê
Ðôi khi tôi ngôi nghï, tôi là ai
tôi là ngùoi Mÿ hay ngùoi Viêt Nam
môt thê hê lac loài dang di tìm quê nhà
chãng hiêu noi nào là quê huong ông bà
Chorus:
Nêu ai yêu nhüng gì tôi nói
gio tay lên và hãy gât dâu
nhãm mãt lai cùng nhau nguyên câu
cho VietNam tu do , moj nguòi âm no
www.thuvien247.net - Trang 36/1723
2
If you know just how i feel,
raise your hand and nod your head
close ur eyes and visuallize
in a perfect world , we will unite
Version 2:
Rap:
Our parents had to work, in restaurants
Paint them nails, even mow the lawns
We ate free lunch, in public schools
Looked down upon, cause it was uncool
Made the best, with what wéve got
Just to have something, meant a lot
My parents always say, concentrate on you education
When you get sick, drink your herbal medication
Respect your elders, finish your rice
Take pride in your culture, and always think twice
So here we are, in the U.S. of A.
To start a new life, it's a brand new day
Viet rap
Cha me ta di làm
nhà hàng hoãc di bó baó
cãt cõ làm vuòn dê có büa com manh aó
ta ãn tro câp khi mói buóc chân dên Mÿ
Ta bj trêu gheo, ban Mÿ khinh bi
nhung ta vân cô gãng, mãc kê ai khinh bi
Ðê hoc duoc nhüng gì mang nhiêu ý nghïa
Cha me ta thùong nhãc
"Con phái hoc giói cho tuong lai vüng chãc
khi con dau ôm, con nhó uông thuôc Bãc
Luôn tôn trong ngùoi già và giü gìn súc khóe
Hãnh diên vì dân tôc và luôn suy nghï cãn kë
Giò chúng ta noi dây trên dât la quê nguòi
Vói cuôc sông mói ta cùng nhau buóc tói
Version 3:
Rap:
Who really knows, what the future holds
It's up to us, we're in control
You can sit back, and watch the wolrd go by
Or take a risk, and learn to fly
Spread your wings, set yourself free
Anything's possible, if you believe
Life's too short, to take the easy road
Take a chance, let your dream unfold
www.thuvien247.net - Trang 37/1723
3
Let your heart, lead the way
Look towards tomorrow, not yesterday
So here we are, in the U.S. of A.
To start a new life, it's a brand new day
Sometimes I wonder. who I am?
Asian, or American?
A lost generation, searching for a home
Eager to be found, like words in a poem
Viet rap:
Có ai biêt duoc tuong lai së ra sao
muôn duoc thành công phái bó ra công lao
Ta có thê ngôi nhìn thê giói di qua
Hay là lùa mình tung cánh bay xa
Hãy vuon dôi cánh, trong thê giói tu do
Hãy tu tin lòng mình, không nên dãn do
Hãy thuc hiên úoc mo mà con tim tùng âp ü
Hãy mó cúa lòng mình, cho con tim dân lôi
Giò chúng ta noi dây, trên dât la quê ngùoi
Quê huong ta dang bàng hoàng ta hãy cùng hát và vuon lên
Ðôi khi tôi ngôi nghï
tôi là ai, tôi là nguòi Mÿ hay ngùoi ViêtNam
môt thê hê lac loài dang di tìm quê nhà
chãng hiêu noi nào là quê huong ông bà
Repeat chorus
HaoHoaVisa
www.thuvien247.net - Trang 38/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
999 Ðóa Hông
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Ðúc Huy
Vãng em chiêu nay, áng mây nhe theo gió bay
vuong vân dâu dây, diêu buôn nhung nhó giãng dây
Nãng dã nhat phai, trên con duòng nghiêng bóng dài
anh mãi yêu em trong ký niêm
Bóng trãng ngày xua, vói khung tròi anh uóc mo
vân dúng bo vo, môt mình don bóng mong chò
Tuyêt roi mùa dông, tiên em vê trong giá bãng
cho anh mãi don côj. nguòi tình oj.
Vuòn hông ngày xua dã úa tàn,
con tim khô dau dã héo mòn,
Chò doi tình yêu dã lõ làng,
chôn di bao nhiêu nhüng uóc mong
Mãi sông vói nhüng ký niêm tuyêt vòi,
mãi sông vói uóc mo yêu em mà thôj...
Có nhüng chiêu mua, anh di vê trên lôi xua
Mua uót trên vai, lac loài nhüng tiêng nhac buôn.
Có nhüng chiêu dông, khi tâm hôn anh giá bãng,
tên em khãc trên môi... nguòi tình oi!
Vuòn hông ngày xua dã úa tàn,
con tim khô dau dã héo mòn,
Chò doi tình yêu dã lõ làng,
chôn di bao nhiêu nhüng uóc mong
Mãi sông vói nhüng ký niêm tuyêt vòi,
mãi sông vói uóc mo yêu em mà thôj...
Vãng em chiêu nay, áng mây nhe theo gió bay
vuong vân dâu dây, diêu buôn nhung nhó giãng dây
Nãng dã nhat phai, trên con duòng nghiêng bóng dài
anh mãi yêu em trong ký niêm.…
www.thuvien247.net - Trang 39/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
999 Ðóa Hông 2
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Nhât Ngân
Gió mua ngày qua cho dôi mình thêm xót xa.
Che dâu trong tim nu cuòi khô héo bao ngày.
Hãt hiu dèn soi dung nhan chìm trong bóng dêm.
Ôi bóng thân yêu noi phuong nào.
Gió khuya lanh cãm cho tâm hôn thêm giá bãng,
Trong giâc mo xua ký niêm buôn luôn kéo nhau vê.
Luyên luu mà chi duyên xua dành thôi cách xa,
Ðôi khi muôn quên di mà lòng nào quên.
Gúi tron vê em nhüng cánh hông.
Bông hoa thãm tuoi ngát thom huong nông.
Tù ngày tình yêu ló bên rôi
Bông hoa úa phai cánh hoa roi rung.
Bao yêu thuong cüng tan theo mây tròi
Trôi lang thang tháng nãm biêt trôi vê dâu...
Gió khuya lanh cãm cho tâm hôn thêm giá bãng,
Trong giâc mo xua ký niêm buôn luôn kéo nhau vê.
Luyên luu mà chi duyên xua dành thôi cách xa
Ðôi khi muôn quên di mà lòng nào quên….
Gúi tron vê em nhüng cánh hông,
Bông hoa thãm tuoI ngát thom huong nông.
Tù ngày tình yêu lõ bên rôi
Bông hoa úa phai cánh hoa roi rung.
Bao yêu thuong cüng tan theo mây tròi.
Trôi lang thang tháng nãm biêt trôi vê dâu......
BacLieuCongTu
www.thuvien247.net - Trang 40/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai ?
Truòng Hái
Twist
Ai dang hiên ngang bãng rùng luót sông ?
Ai dang bay cao trên ngàn mây hông ?
Ai ra khoi chiên dâu luót sóng gió ?
Áy nhüng chiên sï buóc hiên ngang
Trong lòng nguòi nguòi doi chò
Ai mang cho em bao nguôn sông vui ?
Ai mang cho em bao niêm yêu dòi ?
Ai cho em biêt nhó lúc gôi chiêc ?
Áy nhüng chiên sï dã ra di
Trong lòng nguòi nguòi doi chò
Môt dòi em yêu anh mãi mãi không phai
Tình anh dòng suôi nguôn
Lòng anh vâng trãng sáng
Dâu cách ngàn núi sông
Thuong anh mình vân thuong
Xin ghi sâu vào tim
Tiêng hát Mai Lê Huyên
CuTeo & HuVo
www.thuvien247.net - Trang 41/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Báo Em Dai Khò
Tú Minh
Hà Bình Trung (ý tho)
Ai báo em dai khò
Em mim cuòi không nói
Em nhìn tia nãng mói
Chò mua lanh bay tuôn
Cho lá vàng roi buông
ÐK:
Anh báo em nhó anh
Nghe nhu lòng thôn thúc
Nhu hu vô hoang lanh
Bao nôi sâu không tên
Bao ngày yêu khó quên
Ai báo em ngông cuông
Em mim cuòi xa vãng
Em nhìn vâng mây trãng
Ðoi mua chiêu giãng to
Ðoi anh vê trong mo ...
(tró lai ÐK)
Ai báo em nhó anh
Nghe nhu lòng thôn thúc
Bao nôi sâu không tên
Bao ngày yêu khó quên
Ai báo em yêu chàng
Em chi cuòi cay dãng
Em chò mong chút nãng
Cho dòng lê êm roi
cho nôi buôn voi thêm
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 42/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Báo Em Là Giai Nhân
Anh Bàng
Luu Trçng Lu
Em là gái trong song cúa
Anh là mây bôn phuong tròi
Anh theo cánh gió choi voi
Em vân nãm trong nhung lua
Em chi là em gái thôi
Nguòi em sâu mông cúa muôn dòi
Tình em nhu tuyêt giãng dâu núi
Vãng vãc muôn thu nét tuyêt vòi
Ai báo em là giai nhân
Cho dòi anh dau khô
Ai báo em ngôi bên song
Cho vuon no thi nhân
Ai báo em là giai nhân
Cho lê tràn dêm xuân
Cho tình tàn truóc ngõ
Cho mông tràn gôi chãn
Ai báo em là giai nhân
Cho hôn anh roi rung
Ai báo em cuòi nhu xuân
Cho chêt lòng thi nhân
Ai báo em là giai nhân
Cho ruou hông chua cay
Cho nu tình xa bay
Cho lê buôn dêm nay
Phung Nhi
www.thuvien247.net - Trang 43/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Biêu Anh Làm Thinh
Trâm Tú Thiêng
Ai biêu anh làm thinh?
Em ngõ anh vô tình
Ngày xua dôi bên thât thân
Me khuyên anh sang hoc chung
Anh viêt thu thât hay
Anh viêt vãn rât tài
Ðoc nghe rung rung tròi mây
Ngân ngo em quên hoc bài
Anh thâu chuyên tình ngâu
Anh biêt thuong hoa sâu
Lòi yêu em, anh dê dâu?
Muòi trang, không ghi môt câu
Em nghe tiêng khung tròi
Lõ rôi duyên môt dòi
Mông xua tan nhu thành khói
Vì nguòi trót dã im hoi
Em giò này, sông kiêp chot lòng
Anh giò này, sông kiêp bênh bông
Hai cuôc dòi nhu hai bâu tròi
Lõ cuôc tình, hôi tiêc tron dòi
Ai biêu anh làm thinh
Em ngõ anh vô tình
Thành nhu con mo móng manh
Ngày xuân trôi di thât nhanh
Nãm dó sau mùa thi
Binh lúa sôi biên thùy
Ngày anh xa cô ban cü
Thòi gian ba nãm còn gì?
Cây lón, cây trô bông
Em lón, em theo chông
Gãp chi huong trinh sâu úa
Chào nhau, xa nhau là sao?
Ba nãm, kiêm con mông
Khi nguòi xa mjt mù
www.thuvien247.net - Trang 44/1723
2
Lân di nhu quên tù giã
Mà chò bám víu hu không
Em giò này, nhu mây chiêu tàn
Anh giò này, nhu mua ngoài ngàn
Hai cuôc dòi, không chung bâu tròi
Hõi tình nào, trót lõ tù dâu...
Ai Biêu Anh Làm Thinh Ai Biêu Anh Làm Thinh ?!?
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 45/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Buôn Hon Ai
Hoàng Thi Tho
Thuó ây quen nhau trên duòng thanh vãng,
Trong nãng Thu sang, hay mùa trãng sáng
Chua tròn duyên thãm nhung duòng chia dôi,
Nhung tình xa xôi ...
Câm lây tay nhau em buôn khë nói:
"Rôi lúc chia tay, dôi nguòi dôi ngã,
Ðôi nguòi dôi ngã,
Ai buôn hon ai? Ai buôn hon ai?"
Tròi làm chia ly nhüng khi còn chung vui,
Mùa dông dã tói giüa khi Thu chua di
Tròi cho nuóc mãt khóc khi cùng chia ly
Nhüng khi gãp gõ ây khi phân ky....
Rôi lúc xa nhau tâm hôn xao xuyên,
Anh nói vói em, khi lòng heo hút
"Ðôi nguòi dôi ngã, ta buôn nhu nhau,
Ta buôn nhu nhau."
www.thuvien247.net - Trang 46/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ài Chi Lãng
Luu Hûu Phuóc
Mai Vàn Bô
Chi Lãng, Chi Lãng
Tiêng ai hò reo vang tròi
Chi Lãng, Chi Lãng
Bóng ai tranh hùng muôn dòi.
1. Tròi âm u, gió tung, rú lên, rít lên ào ào.
Rùng thông rên siêt duòng nhu khóc duói luông bão.
Lòi ai ni non trong mây ?
Hôn ai thó than noi này ?
Lòi gió hay lòi reo ngàn quân sï dã chêt ?
Hôn gió hay hôn ai còn thuong tiêc ?
Tròi lung lay, sâm vang, sét vang nôi lên âm âm.
Ðôi, non, thung lüng dêu long ló duói hôi sâm.
Lòi ai ? Phái chãng thân thánh ?
Hôn ai ? Phái chãng hùng anh.
Vì nuóc tuôt guom dôt xông
Làm cho rõ giông Tiên Rông
Hôi nhó tói vó câu khâp khênh luót qua làn khói giáp chiên.
Hôi nhó tói bóng muôn cò xí phât tung hùng vï quyêt tiên !
Vì nuóc tuôt guom xông pha.
Lòng trung, cúu dân lâm than
Ðông hát khúc anh hùng ca
Bên gan kêt tâm cuòng tráng
Khuât Nam, bình Bãc, oai hùng luôn tiên
Trông chiêng vang rên
2. Hôi chiêng khua thúc quân, tiêng loa thét lên long tròi.
Hùng binh say máu, gâm nhu sóng, cô tràn tói.
Cò Nam phât lên oai nghi.
Nhà Nam vé vang môt thì
Triêu Lý, binh hùng ta liêu thân sông quyêt chiên !
Ðông tiên tuôn giày lên tàn quân Tông.
Thù muôn nãm, Liêu Thãng kéo quân tiên qua biên thùy.
ngua phi nhu sóng, vuot khe suôi, luót rùng núi.
Ngò dâu tiêng loa vùa báo
Lê tuóng chuóc thâm tài cao
Ðông úng phá tan giãc Minh
Hùng anh, múa tít guom linh
( Lâp lai ) Hôi nhó… vang rên.
Báo Trân - Midup
www.thuvien247.net - Trang 47/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Cho Tôi Tình Yêu
Ngçc Lê
Tùng buôi chiêu buôn qua dây thây dôi lúa yêu nhau
sao em vân u sâu nghe nôi buôn dâng tê tái bò môi
Rôi tùng chiêu ngôi bâng khuâng nghe cây lá tó tình
sao em vân môt mình ôm bao sâu dau dêm dài thuong nhó
Ai cho em tình yêu dêm nay lòng em vân mong chò
bao dêm em buôn trong cô don mo hoài tiêng yêu
Yêu, yêu, tình yêu vân mãi noi dâu
Ai cho em tình yêu dêm nay dòi em quá u sâu
xin cho em dù bao dau thuong em không hê trách dâu
Yêu, yêu, tình yêu ai së cho tôi
Ngoc Ánh giói thiêu
vk
www.thuvien247.net - Trang 48/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Cho Tôi Tình Yêu
Trúc Phuong
Ai cho tôi tình yêu
Cúa ngày tho ngày mông
Tôi xin dâng vòng tay mó rông
Và dón nguòi di vào tim tôi
Bãng môi trên bò môi
Nhung biêt chi là mo ...
Nên lòng núc nó, thuong còn chú yêu thì chua dên
Nên goi tên tình chua dô bên, (biêt) néo mô mà tìm?
Nãm nghe cô don, thoáng buóc trong buông
Giá buôt vê tìm, sao roi cuôi dêm
Nhà vãng mang nhiêu cay dãng, xua hôn di hoang
Ai cho tôi tình yêu, dê làm duyên môt nguòi
Tôi xin dâng tình tôi tron dòi
Nguòi oi nguòi, xin dùng e âp,
làm tim nghen ngào ....
www.thuvien247.net - Trang 49/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Ðên Sài Gòn
Hoàng Dûng
Ai dên Sài gòn cüng khen Sài gòn lón
Ai dên Sài gòn thây chi cüng la hon
Nguòi dông xe dông duòng phô mênh mông
Nhjp sông sôi dông ngày dêm chò mong
Ai dên Sài gòn nhó vô thãm cho Lón
Thãm bên Bach Ðãng rât vui Tháo Câm Viên
Tù khãp bôn phuong mòi hãy ghé thãm
Ai dên môt lân dê biêt Sài gòn
...Rap ...
Tôi biêt Sài gòn trái tim cúa nhjp sông
Ðêm dên ngâp dèn phô vui theo nguòi vui
Dù bât cú dâu lòng vân khãc sâu
Yêu mên trong dòi dep quá Sài gòn
Ai dên Sài gòn cüng khen Sài gòn lón
Ai dên Sài gòn thây chi cüng la hon
Nguòi dông xe dông duòng phô mênh mông
Nhjp sông sôi dông ngày dêm chò mong
Ai dên Sài gòn nhó vô thãm cho Lón
Thãm bên Bach Ðãng rât vui Tháo Câm Viên
Tù khãp bôn phuong mòi hãy ghé thãm
Ai dên môt lân dê biêt Sài gòn
...Rap...
Tôi biêt Sài Gòn trái tim cúa nhjp sông
Ðêm dên ngâp dèn phô vui theo nguòi vui
Dù bât cú dâu lòng vân khãc sâu
Yêu mên trong dòi dep quá Sài gòn.
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 50/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Ði Ngoài Suong Gió
Nguyên Hûu Thiêt
Tròi thu mua bay bay, mà lòng ai nhu say
Hoa lá roi dây, tùng giot mua roi roi
Hòa nhjp tim choi voi, gió cuôn mây trôi
Ai di ngoài mua
Ngâm ngùi nghe mua roi, giong hoài buông loi
Chan chúa u hoài, lê sâu ai hoen mi
Lanh lùng nhjp chân di, Tiêc nhó thuong chi
Luót di ngoài tròi, gió mua toi bòi
Ai di ngoài suong gió tá toi chó buôn vì mua
Ai di ngoài suong gió chó núc nó nhac sâu
Ai di ngoài suong gió hõi ai trôi nôi niêm dau
Ai oi mông tàn xua không vuong luy thòi gian
Ngoài tròi mua roi roi, mà hôn ai choi voi
Sao nhó nhung hoài, tùng giot mua roi roi
Lá lòi ca xa xôi, thãm thiêt thuong ai
Luót di ngoài mua
Dù tròi còn mua roi, dùng buôn lòng ai oi
Ta vân tuoi cuòi, rôi ngày tròi thôi mua
Ðòi lai dep nhu tho, quyên luyên trong mo
Ám êm tâm hôn, hát câu yêu dòi
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 51/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Ði Ngoài Suong Gió
Nguyên Vàn Ðông
Hôm nao nhìn lá úa rung lác dác bên sông
Mây trôi vê viên xú goi tiêc nhó bâng khuâng
Thuong ai ngoài suong gió vì dât nuóc quê huong
Ra di chôn sa truòng vui kiêp phong suong
Thuong ai vì non nuóc dòi lính chiên gian lao
Ðêm dêm nhìn tay súng lòng nghï dên mai sau
Thuong ai vì sông núi mà khóac lây chinh y
Thuong ai mãi thuong ai
Thuong ai dã thuong ai rôi
Dù tháng nãm dân trôi dù lá hoa tàn phai
Lòng vân nhó thuong ai
Thuong ai ... Mãi mãi thuong ai
Nhu gió vân thuong trãng
Nhu buóm vân thuong hoa
Thuong ai vân thuong ai hoài
Thuong ai lòng mong uóc ngày dât nuóc yên vui
Mênh mang tình trãng nuóc duòng lôi cü trãng soi
Anh di vê noi ây tìm nhüng phút vui xua
Thuong ai vân thuong hoài
Muôn kiêp không phai
Anh di vê noi ây tìm nhüng phút vui xua
Trông nhau mà không nóí lòng hêt thây bo vo
Anh di vê lôi ây tìm lây bóng em tho
Thuong ai mãi thuong ai
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 52/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Ðua Em Vê
Nguyên Ánh 9
Nhjp 4/4 Ðiêu Slow Rock Hop âm Fa truóng
1.
Ðêm nay ai dua em vê
Ðuòng khuya sao tròi lâp lánh
Ðêm nay ai dua em vê
Mãt em sao chiêu long lanh
Ðêm nay khi em di rôi
Ðuòng khuya riêng môt mình tôi
Ðêm nay khi em di rôi
Tôi vê dêm buóc lé loi
Ðiêp khúc:
Nguòi yêu oi trong tình muôn
Nguòi yêu oi trong tình buôn
Tron tình yêu ta dã cho nhau
Hãy quên niêm dau
Thòi gian oi xin dùng lai
Thòi gian oi xin dùng lai
Cho dôi tình nhân
Yêu trong muôn màng
Ðùng khóc ly tan
2.
Ðêm mai ai dua em vê
Mình em trên hè phô vãng
Ðêm mai ai dua em vê
Mãt em lê uót long lanh
Ðêm mai không ai dua vê
Nguòi oi xin dùng hòn dôi
Ðêm nay cô don di vê
Xin nguòi hãy nhó tình tôi
Tài liêu tham kháo: Nhac Viêt tâp 2, NS Truòng Hái biên soan và xuât
bán, 1988.
CN, tvmt, PAD, BaoTran, AnthonyTran, Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 53/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Hiêu Cho...
Lê Xuân Truòng
Ai hiêu cho; Ðòi sông quanh ta dau thuong còn dây
Ðòi nguòi môt kiêp qua di thât buôn
Sao ai cüng tranh dua, hòn ghen
Ai hiêu cho; Ðòi sông bao nhiêu ngây tho hôn nhiên
Tùng ngày dã chêt trong con muôn phiên
Sao ai thán nhiên vui choi trên bao khô dau
Ngày xua khi ta còn tho ta rong choi tháng nãm
Lòng trong trãng không lo buôn chi; Yêu nhau hôn nhiên.
chorus:
Giò lón khôn ta biêt dòi
Ðuoc mây khi bình yên
Hanh phúc chua dãm say.. ay.. ay..
dã chot khóc nào hay.
Dân vãng di bao tiêng cuòi
Thòi âu tho tàn mau
Ðòi trái ngang chán chê.. ê..ê..
Ai hiêu cho dòi này ?...
(speak during music break)
tuôi tho dã qua di nhu nhüng chiêc lá rung cuôi sân truòng;
và cuôc dòi dã mó màn cúa biêt bao nhiêu diêu dau khô.
Lê Xuân Truòng
www.thuvien247.net - Trang 54/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Khô Vì Ai
Thanh Son
Anh biêt chãng anh, em khô vì ai, em khóc vì ai.
Ngày vui dã tan, nhân tình thê thái
chi còn lai dông tro tàn.
Em muôn kêu lên cho thâu tân tròi cao xanh
Rãng tình yêu em sao giông dòi dóa phù dung
Sóm nó tôi tàn, xót thuong vô vàn
chua thãm vô lìa tan.
ÐK:
Thuó xua ngày dâu cúa nhau, hai dúa vang câu tình ca.
Ngày dâu cúa nhau, anh dón dua em vê nhà
Trãng nuóc hiên hòa, ngày dâu cúa nhau
huong sãc tình yêu dâm dà.
Ngày nay mình dành bó nhau, canh vãng bo vo sâu dau.
Mình dành bó nhau, quên phút ta yêu lân dâu.
Trãng nuóc bac màu, nguòi dành bó nguòi
nhu suong khói sau chuyên tàu.
Em biêt chãng em, anh ngú nào yên anh thúc nào yên.
Nhiêu khi cô quên nhung chi thêm chuôc vào lòng
nhüng uu phiên.
Âu yêm hôm qua không xóa duoc buôn hôm nay.
Nguòi dòi phu nhau khi dã can chén tình say .
Ðê lai thuong sâu, trót yêu nhau rôi
sao nõ dành làm khô nhau.
Hy Trân
www.thuvien247.net - Trang 55/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Lên Xú Hoa Ðào
Hoàng Nguyên
Ai lên xú hoa dào dùng chân bên hô nghe chiêu roi,
Nghe hoi giá len vào hôn nguòi chiêu xuân mây êm trôi.
Thông reo bên suôi vãng, lòi dìu dãt nhu tiêng to,
Xuân di trong mãt biêc lòng dat dào nên ý tho.
Nghe tâm tu mo uóc mông dào nguyên dep nhu chuyên ngày xua.
Ai lên xú hoa dào dùng quên buóc lân theo duòng hoa
Hoa bay dên bên nguòi ngai ngân rôi hoa theo chân ai.
Ðuòng trân nhìn hoa buóm rôi lòng trân mo buóm hoa,
Lâng lâng trong suong khói rôi bàng hoàng theo khói suong,
Lac dân vào quên lãng rôi duòng hoa lãng buóc trong lãng quên.
Ôi! màu hoa dào, màu hoa dào chiêu xuân nào.
Ôi! màu hoa dào nhu môi hông nguòi mình yêu,
Ôi! màu hoa dào dã bao lân vì màu hoa
mà lü khách lãng hôn tho dùng chân lãng du.
Ai lên xú hoa dào dùng quên mang vê môt cành hoa
Cho tôi bót mo mông chiêu chiêu nhìn mây trôi xa xa,
Nguòi vê tù hôm nao mà lòng còn thuong vân thuong
Bao nhiêu nãm tháng cü mà hôn nào tôi vân vuong.
Giò này nhìn suong khói mà thâm mo màu hoa trên má ai.
CN
www.thuvien247.net - Trang 56/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Mang Ði Niêm Ðau
Truòng Huy
Mình tìm vê noi biên vãng goi nhó bao ký niêm
Biên mênh mông cùng choi voi hen nhau cùng dên dây
Ngon sóng mãi vút cao cuôi noi chân tròi
Môt mình ngât ngây trong vùng choi voi
Buôn chia ly trong tiêc nuôi rôi dâu con dau mêt
Nguòi ra di trong ngât ngây còn nhó hoài chôn dây
Ngoài sóng mãi ký úc tia nãng lên sum vây
Ngôi dây chôn cü tâm hôn em
Này gió hãy cuôn theo nôi buôn
Này gió hãy hát theo biên khoi và mây oi hãy chó nhüng cánh chim dang

Chò dài sao bóng dêm nghe buôn tênh
Nhò sóng sóng mãi chãng ngùng than
Nhò gió gió bót cuôn niêm dau
Hình bóng ây hoi âm vân luôn không ròi
Thòi gian trôi em cô quên nguòi oi
Buôn choi voi bên biên vãng vân nhó em trong cuôc dòi buôn mênh
mang
Quên hói gió hen nhau cùng dên dây, ngon sóng mãi vút cao cuôi noi
chân tròi
Buôn thôi, ngât ngây anh vân xa em
Buôn chia ly trong tiêc nuôi con dâu yêu khi nào
Nguòi ra di xa chân mây còn nhó nguòi chôn dây
Ngoài sóng mãi ký úc tia nãng lên, rôi xa anh khuât trong buôn mê
Này gió hãy cuôn theo nôi buôn, này gió hãy hát theo biên khoi
Và mây oi hãy chó nhüng cánh chim dang vê, chò ai sao bóng dêm nghe
buôn tênh
Nhò sóng sóng mãi chãng ngùng than, nhò gió gió cuôn di niêm dau
Hình bóng ây hoi âm vân luôn không ròi
Thòi gian trôi em cô quên nguòi oi
Hoàng Düng giói thiêu
Nhu Mai
www.thuvien247.net - Trang 57/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Nói Em Biêt
(chua biêt)
Ai nói em biêt trái tim anh chung tình
Ai nói anh biêt trái tim em còn trinh
Cho dâu nhu thê có sao em âm thâm
Anh nhát hon dê báo sao em lãng câm
Thê không gian dôi anh chi biêt (yêu) em mà thôi
Thê không dôi gian gói anh trái tim ven toàn
Tình yêu thú nhút nên trái tim còn trinh
Tình yêu mói nguyên cho phút giây thân tiên
Phi Nhung & Manh Quynh trình bày
AK
www.thuvien247.net - Trang 58/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Nói Vói Em
Minh Ký
Huy Cuòng
Ai nói vói em nêu anh là lính
Không biêt nói yêu môi khi gân em
Ai nói vói em tình mình dang dó
vì dòi lính nhiêu gian khô
yêu chi cho lòng mong chò
Ai nói vói em lính không sâu nhó
Không có trái tim dãm say mông mo
Ai nói vói em tình nguòi lính tré
nông nàn nhung nhiêu dâu bê
không nhu cung dàn lòi tho
Ba lô thay nguòi tình yêu dâu
Ðêm dêm riêng mình nãm gôi dâu
Anh thây nhó em, anh thây mêm em
Uóc mo anh là tròi cao rót
trãng nhuôm màu làn tóc thuong yêu
Khi lính dã yêu buóm ghen tình thãm
Muôn kiêp vân yêu nói chi ngàn nãm
Khi lính dã yêu rùng tàn núi ló,
Tình còn vüng bên muôn thuó
Bao la nhu lòng dai duong.
www.thuvien247.net - Trang 59/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Nói Yêu Em Ðêm Nay
Y Vân
Sáng tác dâu thâp niên 60
Nhjp 4/4 Châm, ai oán Ðiêu Slow Hop âm Sol truóng
Ai nói yêu em dêm nay?
Ai nói yêu em dêm mai?
Ai së yêu em sau này?
Son phân nào giêt ngây tho?
Ánh dèn nào màu don côi?
Lê sao nhiêu hon mua lü
Ai dìu buóc em dêm nay?
Ai dìu buóc em dêm mai
Ai dìu buóc em tuong lai?
Nhjp chân nào . . . dua rã ròi?
Ôi tiêng kèn nghen nhu tiêng khóc
Thuong cho nguòi môt kiêp vô duyên
Rôi tùng dêm . . . tùng dêm
Qua biêt tay . . . bao nguòi
Môt lân son . . . nhat môi
Cay dãng thêm . . . trong dòi
Tàn môt . . . con mê
Bë bàng môt . . . mình ai
Nghe nhu trong lòng
Giông tô . . . dang buôt sâu
Ai nói yêu em dêm nay?
Ai nói yêu em dêm mai?
Ai së yêu em sau này?
Khi bóng chiêu thân thò roi
Vü truòng chot bùng con say
Ai nói yêu em dêm nay?
Ðòi chãng mong . . . chò ai
Sãp dên trong . . . tay nguòi
Ðòi chãng mong . . . chò ai
Không vân vuong . . . to chùng
Tàn môt . . . dêm sau
Qua môt bàn . . . cò vui
www.thuvien247.net - Trang 60/1723
2
Tuong lai tan thành
Suong kín . . . trong núa khuya
Ai nói yêu em dêm nay?
Ai nói yêu em dêm mai?
Ai së yêu em sau này?
Khi xê chiêu phân son phai
Rã ròi cuôc dòi buông say
Ai nói yêu em dêm nay?
Tài liêu tham kháo: "Hát Cho Tình Yêu", tuyên tâp "Nhac hay cúa ban" sô
11, trang 18 - 19 .
Ghi chú: Nhüng chô có dâu . . . là nhüng chô ngân hoãc ngãt giong
tvmt & Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 61/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Ra Xú Huê
Duy Khánh
Ai ra xú Huê thì ra
Ai vê là vê núi Ngu
Ai vê là vê sông Huong
Nuóc sông Huong còn vuón chua can
Chim núi Ngu tìm ban bay vê
Nguòi tình quê oi nguòi tình quê thuong nhó lãm chi
Ai ra xú Huê thì ra
Ai vê là vê Vÿ Da
Ai vê là vê Nam Dao
Dôc Nam Dao còn cao mong doi
Trãng Vÿ Da ngot lòi câu thê
Nguòi tình quê oi nguòi tình quê có nhó xin tró vê
À oi à oi !
Chú câu Tràng Tiên sáu vài muòi hai nhjp
Vì thuong nhau rôi chó xin kiêm vê mau
À oi oi à! Hò oi!
Kéo rôi mai tê bóng xê qua câu
Thì ban còn thuong ban chú biêt gói sâu vê noi mô
À oi oi à!
Ai ra xú Huê thì ra
Ai vê là vê núi Ngu
Ai vê là vê Vân Lâu
Bên Vân Lâu còn sâu thuong nhó
Thuyên Bên Ngu còn doi anh vê
Nguòi tình quê oi nguòi tình quê, có nhó xin tró vê
Nguòi tình quê oi nguòi tình quê, chú có nhó xin tró vê...
Hõi ai!
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 62/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Së Yêu Em Ngày Mai
Nguyên Nhât Huy
Cuôc tình nào nông cháy
Môt lân mình tìm thây
Rôi giây phút ây cüng qua nguòi oi
Em buóc di mãi trên lá thu roi chiêu nay
Con phô xua së quên buóc chân em ngày mai
Rôi tình cüng phôi phai
Cuôc tình nào vùa dên
Lòng mình còn bò bên
Ðê cho sóng cuôn lênh dênh tình ai
Giây phút yêu dâu ta dã trao nhau nông say
Cho chiêc môi nhó ngây ngât yêu thuong tù dây
Phút bên nhau vui quên ngày mai
Tình yêu nông cháy
Trái tim lâm lôi dang tìm lôi vê
Tình nhu lon gió
Vân vuong rôi cüng bay vê cuôi tròi
Nhó chiêc hôn dâu mình trao nhau
Nhó nhüng dêm hen hò nôn nao
Giò nhu giâc chiêm bao
Cuôc tình nào lùa dôi
Nguòi tình nào lâm lôi
Rôi giây phút ây cüng qua mà thôi
Xin hãy tha thú cho nhüng dam mê nguòi oi
Khi nét in dâu trên mãt môi em tàn phai
Ai së yêu em trong ngày mai
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 63/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Tró Vê Xú Viêt
Phan Vàn Hung
Minh Ðúc Hoài Trinh
Ai tró vê xú Viêt
nhãn giùm ta, nguòi ây ó trong tù
Nghe dâu dây vang giong hòn rên xiêt
Dài lãm không dãng dãng mây mùa thu
Ai di vê xú Viêt
thãm giùm ta, nguòi ây ó trong tù
Cho ta gói môt mánh tròi xanh biêc
Thay giùm ai, màu tròi nguc âm u.
ÐK:
Các ban ta oi, bao giò duoc thá
Ðên bao giò ãn duoc bát com tuoi
Ðuoc lãng nghe, tiêng chim cuòi
Ðên bao giò dên bao giò
Nguòi ban tù oi, ta không quên dâu
Nhó hôm xua, nhìn dôi tay cùm xích
Hàng song thua chia cách van tình Ngâu
Ai tra tân nghe lòng ai kim chích
(1) Ai tró vê xú Viêt
Ta gúi vê theo môt ít tu do
tu do tu do và nhiêu lãm nhiêu nhó thuong tha thiêt
Ðên cúa nguc tù chia bót chút buôn lo
(2) Ai tró vê xú Viêt
nhãn giùm ta nguòi ây ó trong tù
Ta së vê dón ó cúa âm u
Ðòi së dep mùa Xuân hông biêt mây
Dâu ngoài kia mây có trïu mùa Thu...
www.thuvien247.net - Trang 64/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Tró Vê Xú Viêt (Nhó Me)
Võ Tá Hân
Ai tró vê xú Viêt
Mang dùm ta thu này
Noi quê huóng có me già don chiêc
Thu viêt rãng ta nhó me
Ta nhó me noi dây
Thuong me màu tóc trãng
Môi khi nhìn áng mây
Ðôi mãt mò xa vãng
Khi suong chiêu dang say
Khi cành cây rót lá
Toi tá trong bóng nãng
Khi mùa dông buôt giá
Thuong mây dôt xuong gây
Tho.
Xa xôi lãm, có ai vê xú Viêt
Nhãn hô rãng ta hân duói tròi Tây
Ðâu nhüng giò yên tiêc
Me mó nôi com nóng khói thom bay
Ta vân thuòng luyên tiêc
Thuó nào nãm gôi trên tay
Nghe vãng vãng câu hò oi tha thiêt
"Hò oi! Cái ngú, mày ngú cho say"
Ngoài mua gió không ngùng rên siêt
Mà trong lòng nãng sóm vân hây hây
2.
Có ai vê xú Viêt
Nhãn hô ta dôi lòi
Noi phuong Tây xa ây
Ta hân thuong biêt mây
Ðâu nhüng giò yên tiêc
Bên nôi com vung dây
Thom bay làn khói trãng
Nhung me giò xa vãng
Ta vân thuòng luyên tiêc
www.thuvien247.net - Trang 65/1723
2
Nhó khi nãm gôi tay
Nghe vãng vãng câu hát
Tiêng me hiên dâu dây
Bên ngoài mua gió rét
Không ngùng con rên siêt
Nhung lòng ta sao vân
Nhu nãng sóm mây chiêu
Ngâm tho:
Nhung còn dâu nüa
Nãng bên ngoài lòng vân chóm heo may
Nhüng dêm nhu dêm nay
Ta muôn lòng ta say thât say
Men ruou nông trong màu khói thuôc
Quanh mình rôn rã nhac cuông quay
Pha lê tan tác võ,
Tàn thuôc tá toi bay
Ta së cuòi lên trong núc nó
Thá tâm hôn mo dên môt bàn tay
Ai tró vê xú Viêt
Xin dùng chân noi này
Cho ta nhãn môt lòi khi xa cách
Xin nhãn rãng: "
Ta nhó me, Ta nhó me hôm nay"
Tài Liêu tham kháo: Tuyên tâp 10 tình khúc phô tho Minh Ðúc Hoài Trinh
- Tho Nhó Ai - Ca Khúc Võ Tá Hân
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 66/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Vê Quê Tôi
Tiên Ðat
Moderato
3/4
Ai di vê phía quê tôi
Làm on cho nhãn vài lòi nhó thuong
Xa xôi buôn nhó quê huong
Me già môt nãng hai suong mói mòn
Ra di môt sáng tinh suong
Me oi con vân nhó lòi me khuyên:
"Con oi tình nuóc sâu hon
Hen ngày chiên thãng con vê vinh quang"
Con di mang bao nhiêu tình thuong
Con di mang bao nhiêu niêm nhó
Me có hay chãng lòng con:
"Nãng tình vì nuóc non"
Ai di vê phía quê tôi
Làm on cho nhãn vài lòi nhó thuong
Me oi! No nuóc vai mang
Ven toàn chí huóng con vê quê huong
Tài Liêu Tham Kháo: Ai Vê Quê Tôi, nhac và lòi Tiên Ðat, Tinh Hoa Huê
xuât bán 1955
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 67/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Vê Sông Tuong
Thông Ðat
Blues
4/4
Ai có vê bên bên sông Tuong, nhãn nguòi duyên dáng tôi thuong, bao
ngày ôm môi to vuong .
Tháng vói ngày mò, nhuôm dau thuong, tâm hôn mo bóng em luôn,
mong vài lòi em ngâp huong .
Thu nay vê vuong áng thê luong, vãng nguòi duyên dáng tôi thuong, môi
tình tôi vân cô don.
Xa muôn trùng luu luyên nhó em, mo hoài hình bóng không quên, huong
tình mông say dju êm
Bao ngày qua
Thu lai vê mang sâu tói
Nàng say tình mói hôn tôi toi bòi, nhìn hoa cuòi dón mùng vui duyên
nàng: tình tho ngây tù dây nát tan
Hoa oi ! Thôi ngung cuòi dùa lá loi .
Cùng tôi buôn dãm dùng vui chi tình, dây bao ngày thãm: dày xéo tâm
hôn này lê sâu hoen ý thu .
Ai có vê bên bên sông Tuong, nhãn nguòi duyên dáng tôi thuong, sao
dành nõ dút to vuong.
Ôi duyên hò tù nay bo vo.
Dây tình tôi nãn cung to, rút lòng sâu trách nguòi mo .
TÀI LIEU THAM KHÀO: Ai Vê Sông Tuong, nhac và lòi Thông Ðat, Tinh
Hoa Huê ân hành lân thú nãm, 1953
tvmt và Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 68/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ái Xuân
Ngô Thµy Miên
Và môt chiêu vàng em chot dên thãm tôi
Nãng uót dôi mi mây dìu buóc chân di
Nghiêng nghiêng chiêc nón bài tho
Và tà áo em nhe bay bay
Uóc mo vân vuong bò môi
Hàng cây mò xanh say tình dúng yêu nhau
Ðón buóc kiêu sa chim dài cánh bay mau
Xin dan mây kín thành hoa
Và cùng buóm giãng duòng em di
Cho tình yêu ta lên ngôi
Ngày ây có bóng dáng em di vào mo uóc
Gót buóc vân vuong mang tình yêu tói
Khoé mãt nét mi ru mông hôn tôi
Còn dây nhüng nét bút xanh ghi mâu ân ái
Nhüng chiêc lá bay rung nhe trong nãng
Uóp nhüng môi tình ljm trong dam mê
Và chiêu hôm nay mây hông vân giãng ngang
Vân nét mi say ru hôn gió Xuân sang
Hây hây dôi má thât xinh
Bò môi dó nói mình yêu nhau
Cho dù mùa Xuân trôi mau
(1969)
ngothuymien.cjb.net
www.thuvien247.net - Trang 69/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ai Xuôi Biên Thùy
Anh Viêt
Tango
2/4
Rùng trong dêm nghe gió vi vu
Có ai xuôi dên chôn biên thùy
Nãm tháng qua lòng nguòi tha phuong
Dâu chêt di theo bui bên duòng
Ðòi muôn dân say trong dáo diên
Lúc sông núi dang còn nguy biên
Ai nõ yên mo tình say duyên
Ngoài biên quan nghe gió chiêu lên
Có ai lac buóc
Mau vê dây cùng nguòi ngàn phuong
Ðòi cùng suong gió
Tiêng vó câu ngàn trùng xa dua
Ðêm dân xuông, muôn bóng quân tiên binh
Tan dân mât bao lóp quân chiên chinh
Khúc ca oai hùng vang rùng núi
Mât dân sau chân dôi xa xôi
Có ai vê nhãn
Biên thùy xa chò ngày bình yên
Lòng dùng luu luyên
Nhó núi sông bãng nghìn yêu thuong
TÀI LIEU THAM KHÀO: Ai Xuôi Biên Thùy, nhac và lòi Anh Viêt, T.H. 142,
Tinh Hoa Huê ân hành 1951
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 70/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Âm Thâm Mua
Tù Công Phµng
Tuê Nga
1988
Espressivo
Em vê goi nãng sau hè
Lâu rôi nãng cüng chãng vê vói em
Con chim làm tô vuòn bên
Cüng bay mât dang tù dêm bão lùa
Lê nguòi nhó lanh sông mua,
em ngôi doi nãng dong dua soi buôn
Nhung sao nãng vân biêt tãm
Em tôi hong tóc âm thâm mua bay
Quê huong sao mãi doa dày
Trùng trùng thãm thãm phuong mây u hoài
Cuôi vuòn còn sót nu mai
Cánh hoa hay cánh sâu dài trong em
Ngôi dây hôn nhüng hãt hiu
Trong chiêu tjch mjch trong chiêu cô liêu
Em vê goi nãng bao mùa
Lâu rôi nãng cüng chãng lùa vào song
Môt giòng sông nhó mênh mông
Mi em ngân lê môt dòi thuong thân
Chiêu mua âm thâm mua
Hôn em âm thâm mua
chút gì còn lai trong em
chút gì còn lai trong tôi
chút hôn luân lac sâu phoi cuôi dòi
Tytee
www.thuvien247.net - Trang 71/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
America Tuyêt Vòi (America The
Beautiful)
Bates, Katharine Lee
Pham Duy
Ôi sao dep ngòi ! Bao la môt tròi
Mâu vàng mênh mông tôt tuoi.
Oai nghiêm dòi dòi, non cao tuyêt vòi
On dây trên cánh dông vui.
America ! America !
On Chúa ban cho dây voi.
Ban cho cuôc dòi
Ban cho tình nguòi
Tù biên ra biên sáng soi.
******
1. O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain!
America! America!
God shed his grace on thee
And crown thy good
With brotherhood
From sea to shining sea!
2. O beautiful for pilgrim feet
Whose stem impassioned - stress
A thoroughfare for freedom beat
Across the wilderness!
America! America!
God mend thine every flaw,
Confirm thy soul
In self-control,
Thy liberty in law!
3. O beautiful for heroes proved
In liberating strife.
Who more than self the country loved
And mercy more than life!
America! America!
May God thy gold refine
Till all success
Be nobleness
www.thuvien247.net - Trang 72/1723
2
And every gain divine!
4. O beautiful for patriot dream
That sees beyond the years
Thine alabaster cities gleam
Undimmed by human tears!
America! America!
God shed his grace on thee
And crown thy good
With brotherhood
From sea to shining sea!
5. O beautiful for halcyon skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the enameled plain!
America! America!
God shed his grace on thee
Till souls wax fair
As earth and air
And music-hearted sea!
6. O beautiful for pilgrims feet,
Whose stem impassioned stress
A thoroughfare for freedom beat
Across the wilderness!
America ! America !
God shed his grace on thee
Till paths be wrought
Through wilds of thought
By pilgrim foot and knee!
7. O beautiful for glory-tale
Of liberating strife
When once and twice, for man's avail
Men lavished precious life !
America! America!
God shed his grace on thee
Till selfish gain
No longer stain
The banner of the free!
8. O beautiful for patriot dream
That sees beyond the years
Thine alabaster cities gleam
Undimmed by human tears!
America! America!
www.thuvien247.net - Trang 73/1723
3
God shed his grace on thee
Till nobler men
Keep once again
Thy whiter jubilee!
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 74/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Án Ðô Mên Yêu
(chua biêt)
Chuyên thân tiên hay mo thât, chuyên ngàn nãm dã qua
Chuyên thân tiên hay mo thât, chuyên ngàn nãm qua di
Cùng yêu trong chuyên cô tích dây bao mông mo
Ðuoc di qua csa mac qua thành dô mên yêu
Tìm dên noi kinh thành dang còn dâng thãm tuoi
Ðêm nay dêm vui, dêm hoang ca cho môt dêm ánh trãng sáng ngòi
Nâng cao bao chén nông say trong men thãm tuoi
Oh .... ah .. ah ... Nâng cao bao chén nông say trong men thãm tuoi
Ðùng ra di dùng xa nhau và cùng tay xây mông mo
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 75/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Än Nãn
(chua biêt)
Ngày mình yêu nhau hai dúa uóc mo trâu cau
Em dâu có ngò rãng hai dúa xa nhau
Ðòi buôn không anh nêu mông xua chãng thành
Em tin không phái mình mà vì dòi chia rë.
Chiêu buôn trên mi hai dúa giüa con hè di
Yêu thuong kéo dài ngày hai dúa chia tay
Môt lân bên nhau cüng làm yêu suôt dòi
Trông con mê dãm này là dâu buôn ãn nãn.
ÐK:
Sóng gió cuôn tói lúc tình yêu mât rôi
Ðam mê di hoang trên vùng trãn trôi buôn
Bánh xe tình yêu còn lãn qua trái tim
Ngày xua cho dên sâu tình yêu luôn dón dau
Nuóc mãt nuôi tiêc trái dây trong dáy hô
Uu tu anh mang theo vòng tay rã ròi
Nhó thuong tùng dêm vê khoi thêm vêt dau
Ngày vui sao quá mau ngày buôn sao quá dài
Ngày mình yêu nhau hai dúa cüng không giàu sang
Em dâu có ngò tình yêu chiêc khãn tang
Ðuòng trân dêm dêm mãt buôn trong túi hòn
Lang thang trên lôi mòn vì dòi không tô son.
Ngày mình yêu nhau hai dúa uóc mo trâu cau
Em dâu có ngò tình hai dúa xa nhau
Môt lân bên nhau cüng làm yêu suôt dòi
Trông con mê dãm này là dâu buôn ãn nãn!
Yêu Nhân - chin rom
www.thuvien247.net - Trang 76/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
An Phú Ðông
Võ Ðúc Thu
Ðiêu march
Lòi 1:
Bên hàng dùa cao dòng sông mò soi bóng
Nhó nhüng chiên binh trông cây trên má hông
Ðiêu tàn nhà hoang duòng xua ngâp xuong máu
Muôn cây bâp bênh giüa dòng trôi dên dâu
Hôm nay ai nghe có súng goi hôn vê
Ôi bao anh linh khuât bóng tron lòi thê
Vuon lên mây cao khí uât tràn tràn dây
Nghe dân quân Nam vân thét rên noi dây
ÐK:
Ðây An Phú Ðông
Oi An Phú Ðông
Ngày nào quân di reo bao hùng düng
Ðây An Phú Ðông
Oi An Phú Ðông
Muôn dòi uy linh sông vói núi sông
Lòi 2:
Sa truòng là dây ngàn cây còn vuong máu
Tiêng súng vãng xa tù dâu nhu thét gào
Con dò dùng dua doàn quân qua muôn sông
Hôm nay bên xua vân còn ghi chiên công
Noi dây dân quê sát cánh cùng thê nguyên
Xung phong di lên Thát Ðát dành tu quyên
Noi dây chôn thây chiên sï dòng lanh lùng
Im nghe muôn dân hát khúc hòn non sông
Tró lai ÐK
Tham kháo:
1. Giong ca Khánh Ly trong bãng nhac Nhã Ca 1: Nét dâm tình yêu do
nhac sï Mãc Thê Nhân thuc hiên và phát hành truóc 1975.
Tran Anthony
www.thuvien247.net - Trang 77/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ân Tình
(chua biêt)
Hoàng Huong Trang
Tù ngày em dên, dôi mãt nhung huyên vào suôi tho êm
Nhac lòng mê say, to duyên tù dây, thãm huong có may (dây)
Khi bóng hoàng hôn ngá, hoa in trên thêm dá (ngá)
Mây theo mây hen hò, huong lan chìm trong ngõ
Tùng mùa trãng sáng, hoa lá trên cành, nó cánh nhung xanh
Tùng vì sao dêm, dêm dêm trìu mên, vuôt ve lòng tôi
Huong tóc buôn vuong giá, vuong vuong trên ngàn lá
Mây phiêu du vào dòi, cho ân tình lên ngôi
Vòng tay ân ái, khép kín dôi vai, cho uóc mo dài
Mây vuong theo gió, dàn chim luót bay, lòng tôi ngât ngây
Vòng tay ái ân, cho hoa mùa xuân, hôn nét môi gân
Say mê tiêp nôi, nhu ru lòng tôj
Rôi mùa thu dên, cho mãt em sâu, tròi dã mua ngâu
Rôi mùa thu di, mây pha màu áo, tóc em cài sao
Ôi hõi nguòi em nhó, xin cho tôi màu mãt
Xin dôi tay ngoc ngà, mang ân tình nhu hoa
Hu Vô & Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 78/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ân Tình Không Phai
Ngoai quôc (Nhât)
LV: Anh Khôi
Môt mình anh trong dêm lé loi,
lòng chot nghe vuong mang bóng ai,
vòng tay yêu thuong ôm nôi dau buóc di mà hôn ó phuong nào.
Ðuòng xua nay khoi bao xót xa, môt mình anh lang thang phô khuya,
chot nghe miên man khát khao phút giây mình buóc chung duòng.
Ôi yêu thuong khi xua giò phai dâu,
giâc mo dôi ta bên nhau nay còn dâu?
Trong hoi men say mo hô nôi dau.
Buóc chân em noi xa xãm mù khoi.
Nhüng huong nông dï vãng còn dây, dãng cay lòng anh nhó vê em.
Dâu ân tình nãm tháng nhat nhòa, vói anh ân tình vân chua phai.
Môt nguòi trong dêm thâu vân vuong, tìm lai noi buông roi ánh trãng.
Chot bùng lên trong tim nhó thuong chôn xua cùng ngãm trãng bên hô.
Nhung trãng xua dêm nay chi còn làm nuôi tiêc
Buóc chân em qua mang theo nhüng thâm lãng Ðem bao yêu thuong
chôn vào dï vãng.
Biêt em nay vui phiêu du cùng ai?
Có bao giò em nhó dên ngày xua mánh trãng dây nãm ây còn dây,
Nhüng men nông ân ái vân hiên vê bóng em mò khuât trong dêm.
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 79/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ân Tình Mong Manh
Ngçc Trçng
Ân tình cho anh tù muôn kiêp nào
Ân tình cho anh tùng con sóng gào.
Cho dù xa nhau tình không xóa mò
Nhüng dêm buôn, ngôi mênh mang tiêc nhó.
Ân tình cho anh tuôi xuân trãng ngân.
Ngày nào dôi lúa, sông trong mo mông,
Ân tình cho anh sâu dâng ngút ngàn
Chan chúa nôi vui dón dau rã ròi.
Anh ó noi nào dãm say vói ai
Ngày nào hanh phúc nay dã phôi pha
Nhüng dêm giá lanh nhüng dêm nhó anh,
Hôn em chi thây mua gió ngâm ngùi.
Dù thòi gian dâu vêt xua phai tàn
Ðã trót yêu anh rôi, yêu mãi mãi.
Anh ó noi nào có nghe lá roi,
Vòng tay ân ái tiêng hát lá loi
Nhüng dêm giá lanh nhüng dêm nhó anh,
Hôn em chi thây mua gió ngâm ngùi.
Ân tình cho anh tù muôn kiêp nào
Ân tình cho anh tùng con sóng gào.
Ngày nào dôi lúa sông trong mo mông,
chan chúa nôi vui dón dau rã ròi.
Anh ó noi nào hanh phúc nay dã phôi pha
Nhüng dêm giá lanh nhüng dêm nhó anh,
Hôn em chi thây mua gió ngâm ngùi.
Dù thòi gian dâu vêt xua phai tàn
Ðã trót yêu anh rôi, yêu mãi mãi.
Anh ó noi nào có nghe lá roi
Vòng tay ân ái tiêng hát lá loi
Nhüng dêm giá lanh nhüng dêm nhó anh,
Hôn em chi thây... mua gió ngâm ngùi...
www.thuvien247.net - Trang 80/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ân Tình Ngàn Sau
(chua biêt)
Sóng bát ngát vô mãi nhu không ngùng
Cuôn xoay chôn bao ân tình
Nãng lâp kín luót sóng nhu se buôn
Tình dã trôi xa khoi vô bò
Trùng duong bao sóng lênh dênh nhu tình ta
Tìm dâu bao dâu yêu xua nay dã xa
Nãng héo hãt luót mãi trong âm thâm
Lâp che con dau ân tình
Gió cuôn xoáy giêt chêt bao tia vong
Vat nãng kia ai chia dôi dành
Trùng khoi bao la vãng mây trôi sao ngâm ngùi
Nu sâu roi sông don côi xa môt dòi
Tùng dot sóng kia xoay mòn giâc mo
Nghìn trùng cách xa chôn trong vuc sâu
Thâm hói cô nhân bao ngày vân vo
Dât dò hãt hiu xót xa lê sâu
Tình yêu hõi thôi tù dây
Xin giot lê thuong dau
Giü cho nhau ân tình ngàn sau!
LV
www.thuvien247.net - Trang 81/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áng Mây Chiêu
Duong Thiêu Tuóc
3/4
Lento
Tròi hoàng hôn nãng vàng xao xuyên
Kìa làn mây gió quyên xa dua
Mây trôi lüng lò, hôn ai luông ngân ngo
Chiêu lãng lãng xuông dân, lãng lãng gieo buôn, chiêu mo
Nhìn áng mây chiêu
Thuyên mây luót tha thuót vê bên nao
Chìm trong bóng tà duói tròi u sâu
Làn mây kia gió dua vê dâu
Andante
Nhìn áng mây chiêu
Lòng thao thúc tuóng nhó hình cô nhân
Ngày chia tay thiêt tha bao to lòng
Mà giò dây cách xa muôn trùng
Gió cuôn cuôn bóng ai mò
Suong roi roi mãt lê nhòa
Ai ra di khãp bôn phuong
Noi biên cuong chôn sa truòng
Gió cuôn cuôn lóp mây bay
Suong roi roi khãp dó dây
Trong suong mù bóng ai ngôi
Nhó nhung hoài tình xua
Kìa áng mây chiêu
Thuyên mây luót tha thuót vê bên nao ?
Chìm trong bóng tà duói tròi u sâu
Làn mây kia gió dua vê dâu ?
Này áng mây chiêu
Thuyên mây oi, trôi di dùng vân vuong
Vê phuong xa nhãn ai khuây to lòng
Là nam nhi chí trai tang bông
Bóng tôi lan ...
Mây khuât ngàn xa ...
www.thuvien247.net - Trang 82/1723
2
(Ghi lai theo môt bán nhac chép tay)
tvmt + PAD
www.thuvien247.net - Trang 83/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh
Nguyên Quyêt Thàng
Anh là tia nãng âm, chiêu sáng trên trân gian
Anh là ngàn cây xanh, chim hót vang trên cành
Anh là vâng trãng sáng, nãm thâp thoáng bò ao
Anh là bài ca dao, thuó mói yêu ban dâu
Anh là con chim quôc, khóc nuóc chua bình yên
Anh là nguòi tha phuong, ôm trái tim kiên cuòng
Anh là thuyên không bên, vuot sóng giüa dai duong
Anh là tình yêu thuong, cúa thê nhân quanh dòi
Là quê huong yêu dâu, là mái tranh rêu phong
Anh là lòi giòng sông, anh là tình biên Ðông
Là thông reo dâu ngõ, là gió ngang lung dôi
Nguòi tôi yêu mãi mãi, nguòi dáng yêu cúa tôi ...
Anh là chàng thi sï, cât tiêng ngân sâu bi
Anh là nguòi nông phu, cày cây trong suong mù
Anh là vj thiên sú, ngôi gõ chút tù bi
Anh là nguòi tình si, dàn hát vang xuân thì ...
(lai tù dâu ...)
Là... là lá la ......
Minh Chiên trình bày
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 84/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Biên Mât Thôi
Vû Thành An
Nêu yêu em là xa em, anh cüng dành biên mât thôi .
Anh biên mât thôi dê trá lai em cuôc sông tu do, dê trá lai em niêm vui doi
chò giâc mông còn xanh mo.
Trá lai em cuôc sông yên vui vói tiêng cuòi vòi voi
Trá lai em mông uóc noi xa duòng tuong lai rông phoi phói, buóc thong
dong duòng em, âm êm môt sô phân, anh thât lòng câu chúc cho em.
Nêu yêu em là xa em , anh cüng dành biên mât thôi.
Anh biên mât thôi dê trá lai em cuôc sông thánh thoi, dê trá lai em ngày
tháng tuyêt vòi, dôi mãt nguòi xinh tuoi.
* * * *
Nêu yêu em là xa em, anh cüng dành biên mât thôi.
Anh biên mât thôi dê trá lai em cuôc sông tu do, dê Trá lai em niêm vui
doi chò giâc mông còn xanh mo.
Trá lai em lòi nói don so vói tâm lòng rông mó
Trá lai em vong ngóng xa xôi môt tuong lai dây ánh sáng, buóc di trên
duòng hoa, âm vui hanh phúc thât, anh môt lòng câu chúc cho em .
Nêu yêu em là xa em, anh cüng dành biêt mât thô .
Anh biên mât thôi dê trá lai em cuôc sông thánh thoi dê trá lai em ngày
tháng tuyêt vòi, dôi mãt nguòi xinh tuoi.
Ngô Ðông
www.thuvien247.net - Trang 85/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Biêt Em Ði Chãng Tró Vê
Lê Minh Bàng
Thái Can
Anh biêt em di chãng tró vê
Dãm ngàn liêu khuât vói suong che
Em dùng quay lai nhìn anh nüa
Anh biêt em di chãng tró vê
Không phái vì anh, chãng tai em
Hoa thu tàn ta, rung bên thêm
Ân tình sóm nó, chiêu phai úa
Không phái vì anh, chãng tai em
Bên gôc thông xua, mình lõ ghi
Tình ta âu yêm lúc dam mê
Thôi dành xóa lòi thê trãng nuóc
Bên gôc thông xua, mình lõ ghi
Em nhó nhung chi, giot huong huyên
Ðàn xua dã lôi khúc to duyên
To tròi không duom tình âu yêm
Em nhó nhung chi, giot huong huyên
Bê can sao mò, núi cüng tan
Tình kia sao giü muôn vàn
Em dùng giân tình phai úa
Bê can sao mò, núi cüng tan
Anh biêt em di chãng tró vê
Dãm ngàn liêu khuât vói suong che
Em dùng quay lai nhìn anh nüa
Anh biêt em di chãng tró vê
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 86/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Cân Có Em
Ngoai Quôc
Khúc Lan
Nhu là cuôc sông mong doi thuong yêu.
Tình nhân hõi anh cân có em dê yêu suôt dòi.
Nhu là cuôc sông anh cân bên em.
Tìm em mãi, anh tìm dên em dê yêu suôt dòi.
Nàng là hoi âm cho dêm hy vong.
Là con sóng ru tâm hôn say sua.
Tình thâp sáng con tim dju dàng
Nguòi tình oi.
Nhu là cuôc sông mong doi thuong yêu.
Tình nhân hõi anh cân có em dê yêu suôt dòi.
Nàng thât duyên dáng nhu mây trên ngàn.
Vòng tay âu yêm có anh chò mong.
Cùng anh hãy hát lên câu chuyên tình yêu.
Nhu là cuôc sông mong doi thuong yêu.
Tình nhân hõi anh cân có em dê yêu suôt dòi.
SOLO:
Chiêu nay em dên nhó cô nhân tình.
Mình chung buóc dên bao mùa Xuân
Kê dôi bóng có hai ta cùng dêt mo.
Nhu là cuôc sông mong doi thuong yêu.
Tình nhân hõi anh cân có em dê yêu suôt dòi.
Nàng là hoi âm cho dêm hy vong.
Là con sông ru tâm hôn say sua.
Tình thâp sáng con tim dju dàng
Nguòi tình oi.
Nhu là cuôc sông mong doi thuong yêu.
Tình nhân hõi anh cân có em dê yêu suôt dòi.
Nhu là cuôc sông anh cân bên em.
Tìm em mãi, anh tìm dên em dê yêu suôt dòi.
www.thuvien247.net - Trang 87/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Cân Em
Luong Ngçc Châu
Trân Quang Hái
Anh cân em, anh vì em trên trân gian, không còn ai
Nuôi cuôc sông bên tình thuong vô bò bên chan hòa
Ngày bên sát cánh, nhìn qua tuong lai, dòi thây thêm vui
Dù trong bão tô, tình em cho anh, còn nghï chi hon
Tình yêu muôn lôi không qua lòi nói, nghen thoát trong tim
Khi tình yêu dã quyên thãm bên nhau
Xin cùng chia sé niêm dau xót chua cay bây giò cho dên khi bac dâu
Tù nay anh së dua em vào cõi dep sáng tuoi vui
Cho ngày mai thãm hanh phúc say mo
Cho dù không nói chi nhìn mãt nhau thôi
Anh dìu em dên bên Thiên Thai
Words come from your tender heart
as time goes by
Everytime we hold one another
Sharing sorrow, sadness together
From now till the day we die
I will bring you into the world of happiness
Let tomorrow be better than today
and without words _______
I'll guide to paradise
I love you, I need you, I want you
Hand in hand
Forever I'll be with you
Bach Yên hát trong CD Souvenir
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 88/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Chàng Dê Ghét
Võ Công Anh
Nguòi gì dâu trông mà dê ghét
Nguòi ta di sao cú liêc hoài
Nhìn làm chi cho nguòi ta mãc cõ.
Mãt úng hông cúi xuông làm ngo.
Nguòi gì dâu sao mà ky thê.
Nguòi ta di sao mà cú theo hoài.
Theo nguòi ta mà sao mình nguong nghju
Trông dai khò luông cuông ngu ngo
Ghét quá di thôi dùng nhìn nhu thê
Ðê nguòi ta vê lòng thây bâng khuâng
Ðôi lúc buôn thân thò di ra ngõ
Nhìn con duòng coi ai dó có không?
Hãy nói di dùng ngâp ngùng nhu thê
Ngó lòi di cho lòng bót vu vo
Sao mãc cõ dê lòng ai xao dông
dê khi buôn ai ray rút nhó mong hoài.
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 89/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Chàng Luòi
(Dân Ca)
Lê Anh Trung
2/4
Kìa trâu là trâu ãn lúa,
tôi dúng coi trâu ngoam mà run
Trâu dói tôi nào dâu dám duôi
cãp sùng nhon ghê
Kìa trâu là trâu ãn lúa,
tôi dúng coi trâu ngoam mà run
Chò nó ãn rôi tôi mói dên duôi
trâu chay cong duôi
Chò cho là cá sâu chêt,
tôi mói bãt dem vê nhà tôi
Còn sông nào tôi dâu dám bãt
rãng nhon so ghê
Kìa con là con cá sâu
duôi nó to quây manh ón xuong
Chò nó chêt rôi tôi mói bãt dem
vê nhà cúa tôi
Kìa bao là bao không lúa
tôi vác luôn môt mach vê nhà
Bao lúa dang dây tôi không vác
tôi lúi chuôn ngay
Chò cho là kho hêt lúa
tôi vác bao không cho mà xem
Còn lúa tôi nào dâu dám vác
tôi so eo cái lung
Kìa cô nàng mê tôi quá
sao trái tim tôi dâp tùm lum
Cô gái oi dùng mong dám cuói
dùng chò doi tôi
Vì cô nàng yêu tôi truóc cô
phái theo tôi cho mà xem
Chùng dó cho dù tôi biêng nhác
cüng dâu so dói meo
Tham kháo : Tuyên tâp nhac dân ca 3 miên - nxb Müi Cà Mau, 2001
www.thuvien247.net - Trang 90/1723
2
Lephan41
www.thuvien247.net - Trang 91/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Chi Yêu Em
Ký Phát
Bao nãm yêu thuong nay hêt rôi
Xa em yêu lòng anh não nùng
Bao uu tu anh thuong (yêu) nhó nhiêu
Em ra di anh mang theo nôi buôn...
Khi em di mùa Thu rôi gió nhe
Mua bay bay roi trên tóc mêm
Anh xa em tròi giãng mãt buôn
Em yêu oi... anh luôn thuong nhó em...
Hõi em! Dï vãng nay còn gì dâu
Uóc muô'n yêu thuong thân tiên
Thâ'p thoáng bay theo làng mua...
Hõi em! Uóc muôn xua nay còn dâu?
Biên mât bay theo làn mây
Còn gì dâu... em dã ra di...
www.thuvien247.net - Trang 92/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Cho Em Ðãm Say (Tout Donné,
Tout Repris)
Ngoai Quôc (Pháp)
Lê Toàn
Ánh sáng dã dên sau dêm mjt mùng
Nhung trong cô don em nghe lanh lùng,vì vãng anh
Nhó mãi tiêng nói anh trong nu cuòi
Anh trao cho em dam mê tuyêt vòi, dòi nhu mo
Ðôi ta yêu nhau trong bao ngày dài
Cho dên khi anh ra di miêt mài, nhà vãng tanh
Em nay cô don nhu trong tù dày
Xa anh em nhu nai to lac bây, dòi bo vo
Anh cho em dãm say, anh cho em tình yêu
Biêt bao ký niêm xua còn tràn ngâp mãi trong lòng
Nay anh yêu vãng xa, con tim em tàn phai
Nhó thuong anh triên miên
Anh yêu sao dành di
Anh oi, em dây cô don môt mình
Ðêm dêm em mo ta trong cuôc tình, tìm dên xa xua
Thâp thoáng bóng dáng anh yêu ngày nào
Trong con dam mê em nghe nghen ngào, lê tuôn roi
Tuy anh xa xãm không quay tró vê
Sao em nghe mãi tin yêu tràn trê tù dáy tim
Mai dây dôi ta nhu xa la rôi
Bao nhiêu yêu thuong xa xua tuyêt vòi chìm trong mo
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 93/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Cho Em Mùa Xuân
Nguyên Hiên
Kim Tuân
Tango Habanera
[2/4 - A]
Anh cho em mùa xuân, nu hoa vàng mói nó,
chiêu dông nào nhung nhó
Ðuòng lao xao lá dây, chân buóc mòn vïa phô,
mãt buôn vin ngon cây
Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tât cá,
lôc non vùa trây lá
Lòi tho thuong cõi dòi, bây chim lùa vat nãng
trong khói chiêu choi voi,
Ðât me dây có lúa, dông xanh xa mây mùa
Ngoài dê diêu cãng gió, thoáng câu hò dôi lúa...
Trong xóm vang chuông chùa, trãng sáng soi liêp dùa
Con sông dài mây nhánh, cát trãng bò quê xua
ÐK:
Anh cho em mùa xuân, tré nô dùa khãp tròi
Niêm yêu dòi phoi phói
Bàn tay thom süa ngot, giái dât hiên chim hót,
mái nhà xinh kê nhau...
Anh cho em mùa xuân, duòng hoa vào phô nhó,
nhac chan hòa dây dó
Tình yêu non nuóc này, bài tho cò n xao xuyên
rung nãng vàng ban mai
Anh cho em mùa xuân
Nhac tho tràn muôn lôi...
TvmT - Lê Phan - PAD
www.thuvien247.net - Trang 94/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Có Nghe Mua Roi
Huýnh Nhât Tân
Anh có nghe mua roi
Ngoài tròi mua roi hoài
Làm lòng em dãng cay
Anh có nghe thâu dêm
Tiêng mua roi rót êm dêm
Tù ngày mình xa cách nhau
Bao ký niêm nhu giâc chiêm bao
Môt lân yêu nhau nhiêu
Tình mình dau bây nhiêu
Thuong tiêc hoài môt môi to duyên
Nõ sao hõ hüng cung dàn
Làm lòng mình dau xót thêm
Mua roi
Mua roi mà chi
Mua roi làm gì
Cho tình lanh giá bò mi
Mua roi
Mua roi mà chi
Mua roi làm gì
Cho sâu giãng mãt phôi pha
Mua roi
Mua roi tùng dêm
Con tim mù lòa
Sao tình dành nõ chia xa
Yêu anh mong anh tùng dêm
Thuong anh thât nhiêu
Sao dành phu rây tình em
Anh có vê bên bên nãm xua
Khi mùa thu hoa tàn
Môt dòi em nát tan
Anh có còn nghe tiêng dêm mua
Nói nãng chi cüng thùa
Lòi thê nguyên xua dã quên
Ôm giâc mông chôn giâu trong tim
Tron dòi yêu anh rôi
Mà nào anh biêt dâu
Hay chúng mình dã cô quên nhau
Bóng trãng xua mãi di tìm
www.thuvien247.net - Trang 95/1723
2
Ngoài tròi mua suôt dêm
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 96/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Còn Cây Ðàn
Canh Thân
1955
Rumba Bolero
Ðêm nay tròi khuya vãng
Trãng lên dep mo màng
Bâng khuâng bao niêm nhó
Bao nôi thuong bao môi sâu
Cùng dâng lên lúc canh tàn
Tù ngày xa nguòi yêu
Ôi dau lòng trãm chiêu
Môt mình anh tho thân
Ði khãp noi tân chân tròi
Hòng tìm bóng dáng yêu kiêu
Ðêm nao tròi khuya vãng
Bên em cùng cây dàn
Ngôi kê bên bò suôi
Hai trái tim hòa chung nhjp
Tình dãm thãm bao nông nàn
Dju dàng anh nhìn em
Buông loi nhe cung dàn
Ngây tho khua dòng nuóc
Em hát vang dâu có
Ngò cuôc tình duyên së lõ làng
Xa em câu thê uóc ghi tron dòi…Ghi nhó
Nhu môt cánh chim lac cuôi tròi …Ai nõ
Cách chia duyên tình dôi noi
Ðêm nay tròi khuya vãng
Anh mo gân bên nàng
Say sua chia niêm nhó
Chia nôi thuong chia môi sâu
Cùng nhau dãm giâc mo vàng
Mông dep tuy lìa tan
Nhung anh còn cây dàn
Gúi lòi theo làn gió
Mong gió dua vê bên nàng
www.thuvien247.net - Trang 97/1723
2
Nhac lòng anh reo tiêng than
Ðêm nay tròi khuya than
Nhac lòng anh reo tiêng than
Nguôn: Án bán cúa may4phuong.dns2go.com
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 98/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Còn Chò
Ngçc Trçng
Anh còn chò em dù bão táp mua dã qua
và ngày sãp tói thê luong quanh nhà
Tròi bên ây mây có bay
Tròi bên ây mua dáng gây
Tâm hôn cô liêu ...
Bâu tròi xám ngãt hoang so tiêu diêu
Chò nguòi héo hãt tim anh bao chiêu
Chò em dên vui buóc quen
Chò em dên cho nãng lên
Có bao giò em qua phô nhó
Con duòng tình dua dón
vào nôi chôn
Có bao giò noi bên ây
Bao giò tình yêu dên tá toi
Anh còn chò em dù ngày tháng së phôi pha diêu tàn
và tròi së âm u suong mù
Lòng ta mãi vân dãm say
Tình ta mãi mãi ngât ngây
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 99/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Còn No Em
Anh Bàng
Phan Thành Tài
Anh còn no em
Công viên ghê dá
Công viên ghê dá
Lá dô chiêu êm
Anh còn no em
Dòng xua bên cü
Dòng xua bên cü
Con sông êm dêm
Anh còn no em
Chim vê núi nhan
Tròi mò mua dêm
Tròi mò mua dêm
Anh còn no em
nu hôn vôi vàng
nu hôn vôi vàng
Nãng chói qua song
Anh còn no em
Con tim bôi rôi
Con tim bôi rôi
Anh còn no em
Và còn no em
Cuôc tình dã lõ
Cuôc tình dã lõ
Anh còn no em
www.thuvien247.net - Trang 100/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Cú Hen
Anh Bàng
Hô Dzênh
Anh cú hen nhung anh dùng dên nhé
Ðê môt mình em dao phô lang thang
Quán vãng quanh dây nu hôn quá nông nàn
Em buóc vôi dê che hôn trông vãng
Anh cú hen nhung anh dùng dên nhé
Ðê chuyên tình em doi dên si mê
Nhüng lúc xa nhau là tiêng sóng gân kê
Không dôi hòn xót xa làm uót mi
Tình yêu chi dep phút hen thê
Tình yêu së buôn khi buóc vào vòng dam mê
Tình nhu trái mông chín rung rinh trên dâu cành
Tình nhu nãng lua hoa mông mo
Anh cú hen nhung anh dùng dên nhé
Tình chi dep khi còn dó dang thôi
Nhüng cánh thu yêu dùng nên kêt vôi vàng
Nhüng cánh buôm dùng nên dùng bên dô
Anh cú hen nhung anh dùng dên nhé
Cuôc dòi buôn khi tình dã lên ngôi
Có biêt bao nhiêu tình say dãm tuyêt vòi
Ðêu dó dang nhu tình mình thê thôi.
www.thuvien247.net - Trang 101/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðã 33 Tuôi (Mes Trente Trois Ans)
Ngoai Quôc (Pháp)
Lê Toàn
(CAPO 0.TIME 4/4) lòi Viêt: Lê Toàn
INTRO: Am D7 Em C Am B7 Em Em
Am D7
Giot nuóc mua kia còn roi rót nhanh
G Em
Niêm nhó thuong tró vê dây vói anh
Am B7
Tiêng nói ân tình, mùa Thu lá roi
Em Em
Ngòai sân cây buôn, áng mây xa vòi.
F#dim B7
Em trong ngây ngô nhu tré tho
Em Em
Tìm dên dï vãng trong mông mo
D
Ðón nhüng chiêc lá Thu còn dây
D7 Gm
Em nhu suong mai tung mình bay
Em F#dim B7
Còn anh choi voi, không ngày mai
Em Em
Tìm mãi bóng dáng duyên tình phai
D
Tình cü thâp thoáng theo mông mo
D7 G
Chò mãi vân thây em còn tho
E7 Am
Anh dã 33 rôi, mà mãi nhó ngày âu tho xa vòi
Nãm tháng sao phôi pha, tình yêu ây là giâc mông mo hô.
Anh dã 33 rôi, chiêc lá úa ròi nhánh cây phai tàn
Anh së ra di, dù còn yêu em, dê nãng suói âm em.
www.thuvien247.net - Trang 102/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðã Biêt
Vû Hûu Toàn
Anh dã biêt, tù ngày anh gãp em,
yêu thãm thiêt tùng làn môi dju êm.
Anh dã biêt, lân dâu dan vòng tay
Anh dã mãi, tron vê em tùng giây.
Anh dã biêt yêu khuât lôi duòng vê
Lúc bên nhau, thòi gian trôi thât mau
Anh níu kéo thêm mây phút gân kê
duói trãng thê, lòng mo muôn ngàn sau
Anh dã biêt, dù thòi gian làm ngo,
ta së mãi môt dòi chung duòng to.
Anh vân nhó, lân dâu dan vòng tay
Em bõ ngõ, then thùng xanh tròi mây.
www.thuvien247.net - Trang 103/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðã Ðôi Thay
(chua biêt)
Nguòi yêu oi, giò dây trong ánh mãt.
Anh dã quên di hình bóng em.
Vê noi xa, nguòi yêu có nhó.
Nhüng phút giây bên nhau tình dãm say.
* Hõi dâu yêu xua em luôn chò mong.
Nhüng buóc chân nhu quên duòng vê ngày xua giò dã xa.
Nhó mãi phút giây ta yêu nông say.
Hõi nguòi yêu oi hay chãng tim em võ tan.
Ðuòng thênh thang, môt mình em buóc mãi.
Bông nghe buóc chân ai chot lê uóc mi.
Chò thòi gian trôi tìm trong dï vãng.
Thuong nhüng môi hôn ngày nào ta có nhau.
Rôi mai dây lac loài bóng dêm.
Nhüng giâc mo em luôn mo vê anh.
Tùng ngày buôn, tùng ngày cách xa.
Tiêc nuôi hoài yêu thuong ngày xua.
Repeat *
Hmhm…….
Hiên Thuc trình bày trong CD "Email Tình Yêu"
Quên
www.thuvien247.net - Trang 104/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðã Hay Truóc (Et Pourtant)
Aznavour, Charles
(capo 0.time 4/4) (ET POURTANT)
Anh dã hay truóc së có môt sáng dep tròi
Së có môt sáng, môt sáng không nhu bao ngày
Ta không còn nông ân ái, môi nhat môi. Ôi! Hüng hò.
Dâu xa nhau, dâu xa nhau.
Anh së không tiêc, không tiêc nãm tháng hoa gâm ngày nào
Anh së di mãi không biêt khi nào quay vê
Buóc di rôi là di mãi xa mù khoi
Xa muôn trùng, xa tiêng nói, xa tay mêm
Xa hoi âm, hõi em yêu.
Anh vân biêt, vân biêt dòi anh chi yêu mình em
Anh vân biêt, vân biêt ngoài em chãng yêu môt ai.
Anh vân biêt, vân biêt dòi anh chi yêu mình em
Anh vân biêt cho dâu chua xót khi dút di nhüng ân ái ngày nào
Anh së cãm nín ngãn khóe mãt hoen lê trào.
Cho tâm hôn tua con nuóc xuôi bình yên
Trôi êm dêm dâu xa nhau, dâu xa nhau.
Anh së lê gót di mãi, di mãi xa tít mjt mò
Anh së quên hêt, quên hêt trái tim em lanh lùng
Vói hai bàn tay anh së xây tình yêu, xây ân tình
Cho nãm tháng trái tim nông nàn ân ái, hõi em yêu.
(CHORUS) fade out ÐK
www.thuvien247.net - Trang 105/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðã Quên Em
Ngoai Quôc (Triêu Tiên)
Này nguòi yêu dâu sao nõ vôi vàng chia xa.
Khi trái tim em còn dang ngâp tràn yêu thuong.
Có nhó không anh ngày xua dôi ta cùng hen hò bên nhau.
Sao giò nguòi dành lòng quên lãng?
Và rôi em së chôn dâu lê sâu chia tay.
Nhu dã chôn sâu tình ta vào tân con tim.
Này cuòi lên di nguòi yêu!
Dâu có nát tan nhung em dây không hòn trách anh dâu.
Tình yêu nào mà không có nhung khi thuong dau.
Thòi gain dân rôi së xóa hêt vêt thuong tình yêu.
Ðê mãi chi có em vói nôi dau lòng hoang vãng.
Nu hôn say dãm giò còn trong nhüng giâc mo thôi
Và em lòng càng thêm thây nhó nhung choi voi.
Vì sao anh ra di!
Vì sao anh mau quay lung?
Ðã quên em.
<font color=red>Mèo Uót</font>
www.thuvien247.net - Trang 106/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðã Quên Mùa Thu
Tùng Giang - Nam Lôc
Viêt cho cuôc tình dã mât ...
T.G.
3/4
Em dã quên mùa Thu! Em dã quên mùa Thu!
Bây giò là mùa Thu
Chiêu vãng khói suong mù
Hàng cây khô sâu úa! Hiu hãt dúng trong mua
Mua nhu lê tình xua! Lê thâm mây cho vùa!
Lê thuong hoa phuong rü!
Em có nghe mùa Thu!
Thu mang cho tình yêu môt thòi dã qua!
Thu mang cho nguòi yêu môt dòi xót xa!
Muà Thu dã xóa hêt con mong chò,
Mùa Thu së cât dâu chân o thò, môt nguòi buóc di, lê tình uót mi!
Hôm nay tròi vào Ðông, tình dã chêt trong lòng, niêm cô don chot dên
Em dã quên mùa Thu! Em dã quên mùa Thu!
TÀI LIEU THAM KHÀO: Anh Ðã Quên Mùa Thu, Tùng Giang - Nam Lôc,
Khai Sáng phát hành 1974
tvmt và Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 107/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðã Thây Mùa Xuân Chua
Quôc Dûng
Môt vùng mây trãng bay di tìm nhau
Chãng còn thây dâu, mãt em hoen sâu
Vì mình xa nhau nên anh chua biêt xuân vê dây thôi
Ngày xuân vân trôi rùng còn ngây dai mo bóng hình ai
Tròi mua giãng lôi áo em lê roi
Nhat nhòa nét môi, dá xanh quên lòi
Vì mình xa nhau nên anh chua biêt xuân vê dây thôi
Giot suong vân roi, tình mình vân hoài thuong nhó dây voi
Chiêu xua ngôi bên anh em nghe nhu dã xót xa trong tay mình
Môt giây hòn lênh dênh môi em thom ngát dón dua huong say tình
Anh biêt không anh em nhu bóng mây tìm noi dô bên
Ðâu bên xa vòi mà tình vân roi, mây hoài vân trôi
Tròi xao xác sóng, gió reo mùa dông
Tìm trong giá bãng bóng xuân mjt mùng
Vì mình xa nhau nên anh chua biêt xuân vân mãi xa vòi chôn nao
Còn thuong nhó nhau, còn nãng u sâu muôn kiêp vê sau
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 108/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðã Tuong Tu
Nguyên Dûng
Nguyên Dûng
Nhjp 4/4, moderato
Tùng tia nãng roi rót trên sân
và con gió mói thoáng dua êm
Tùng chiêc lá rót roi nhe nhàng
Môt cô bé nhe buóc êm dêm
Hõi cô bé nhó nhó xinh xinh
Này em có biêt anh dang ngóng doi
Tùng giây phút em tung tãng vê
Dùng lai anh nói nhó dôi lòi
Anh së nói anh dã tuong tu
Nhó thuong em tùng giây phút qua
Nhó khoé mãt uót át long lanh
cùng mái tóc tung xõa dôi bò
Anh së nói anh dã tuong tu
Nhó thuong em tùng ngày tháng trôi
Nhó nhüng lúc mo uóc mong manh
Cùng dáng nhó buóc khë di vê
Và nhüng dêm sao roi rât nhanh
Anh ao uóc sông mãi bên em
và së chãng cách xa em yêu
Ðê nuóc mãt së hêt hoen mò
Anh uóc ao sánh buóc em di
Và di dên chôn xa xôi tuyêt vòi
Rôi dôi ta sông rât êm dêm
Cùng nhau kêt bao nhiêu mông dep
Tuyên tâp "Muòi Tình Khúc Nguyên Düng", Thòi Vãn xuât bán 1993
Ðã do nü ca sï Thái Tháo trình bày trong CD "Tình Ca Nguyên Düng - Ðã
Lõ Yêu Em", Sound Mark Production - 1994
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 109/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðã Vãt Can Tình Yêu Cho Ðòi
Trjnh Công Son (Bài Viêt)
Thanh Tùng
Thê là nguòi VN viêt tình ca hay nhât thê ký dã qua dòi. Thê là môt trái
tim nhân hâu dã ngùng dâp, môt thân phân mà su hiên dâng là vô vàn trái
ngot còn su huóng thu lai hêt súc dãng cay... thân phân ây dã châm dút.
Mãc dù dã cô gãng hêt súc mình, tù Hà Nôi tôi vân không thê nào tró vê
kjp trong giò phút lâm chung cúa anh, dê duoc ngôi bên giuòng bênh
câm tay anh nghe dù chi môt lòi cúa anh nhu truóc dây hon muòi nãm
anh dã làm nhu vây khi vo tôi ra di. Chot nghï dên cái "Ngày sau sói dá
cüng cân có nhau" mà lòng dau vô han. Ðôi khi tôi ngôi vói anh trong cãn
phòng nhó ngôn ngang nhüng búc tranh, có lúc hàng giò dông hô chãng
ai nói vói ai tiêng nào, duòng nhu ai cüng dang theo duôi nhüng ý tuóng
nào dó... Không! Chãng có ý tuóng nào cá! Vì Son có môt câu hát mà tôi
rât thích: Ðôi khi môt nguòi ngôi trong im lãng, thuc ra dang ngôi thánh
thoi.
Vâng, giò thì anh dã thánh thoi, xin anh thât thánh thoi, dùng mang theo
nhüng nôi dau còn sót lai trên cuôc dòi này làm gì cho vuóng bân.
Rôi:
Môt buôi sáng mùa xuân
Môt dúa bé yên nãm
Bò môi duòng thâm hói
Có thiên dàng hay không?
br&gt; Có? Hay không? Thiên dàng hay môt chôn nào nhu vây xin hãy
dón nhân tù anh môt linh hôn trong sáng nhu tré tho. Tôi nghï dó không
chi là lòi câu mong cúa riêng tôi mà có lë là cúa hàng triêu nguòi yêu mên
anh.
br&gt; Truóc dây có nguòi nói: Trjnh Công Son là phù thúy cúa ngôn
ngü dê có ý ám chi tài nãng vãn hoc hay khá nãng sú dung ngôn ngü cúa
anh trong ca tù. Tôi không phán dôi, vê tài nãng này cúa anh thì không ai
sánh kjp, thê nhung ó anh tài nãng lai duoc nhân lên gâp nhiêu lân bói
chính tâm hôn anh. Quá thât Chü tâm kia mói bãng ba chü tài.
Son hâu nhu chua bao giò làm cho ai giân, nguoc lai dôi vói nhüng
nguòi có lôi vói anh - có giân mây anh cüng không bao giò mât bình tïnh,
câu phán xét cuôi cùng cúa anh thuòng là môt tiêng tãc luõi kèm theo
câu nói: Thôi kê.
Su thông thái, tính bao dung, su tùng trái, tính khiêm nhuòng tao nên môt
Trjnh Công Son có phong cách cúa môt nhà hiên triêt khô hanh, môt nhân
cách có cá tính dôc dáo nhung lai hoà dông, cao siêu vòi voi nhung lai dê
gân.
O
www.thuvien247.net - Trang 110/1723
2
Chua xót là dê có thê cám thông duoc nhung nôi dau cúa kiêp nguòi, con
nguòi tài hoa ây hâu nhu phái húng chju tât cá nhüng nôi khô dau ây. Tât
nhiên bù lai anh duoc su kính trong yêu mên, dôi khi là su sùng bái hoà
lân vói vinh quang. Su kính trong và quí mên: anh khiêm nhuòng dón
nhân và dên dáp, nhung vinh quang dôi lúc quá nhiêu anh cüng ngán
ngâm: Cüng chi là giá mà thôi!
Son dã tùng thôt lên:
Tùng nguòi tình bó ta di nhu nhüng dòng sông nhó
Ôi nhüng dòng sông nhó, lòi hen thê là nhüng con mua.
Cho dù vây, vói anh tât cá dêu có thê hiêu duoc, trái tim anh lúc nào cüng
cháy bóng tình yêu cho dù là don phuong hay song phuong, cho dù là da
phuong hay vô djnh. Tình yêu dã dây ãp trái tim thì phái cho, cho mà
chãng mong nhân lai, trong sáng, cao thuong, hiên hüu nhung chãng
phái bao giò cüng nãm giü duoc, dó là tình yêu cúa Son.
Mãt tròi, mãt tròi dã lên, còn nhìn, còn nhìn thây con nguòi.
Môt ngày tình cò biêt em, là ngày la lùng nhât trân gian.
Có dúng là môt ngày nào dó Son dã gãp môt ai dó và anh cám thây dó là
môt ngày la lùng nhât trân gian không? Có thê nhiêu nguòi không tin, còn
tôi thì tôi tin vì tôi cüng dã tùng gãp duoc diêu dó, chi có diêu tôi không
nghï duoc ra môt bài hát nhu vây mà thôi.
Lai nói: Trong dao làm nguòi dúc hy sinh là dúc tính cao quý vô cùng,
hiên dâng mà không cân dên dáp, dó là su cao thuong nhât cúa dúc hi
sinh. Son nói:
Sông trên dòi sông phái có môt tâm lòng, dê làm gì em biêt không? Ðê
gió cuôn di!. Anh cüng viêt: Tin buôn tù ngày me cho mang nãng kiêp
nguòi, có nghïa anh biêt châp nhân su dau khô cúa dòi sông. Anh
thuòng nói vói tôi là anh tán thành quan diêm Sông chú không phái tôn
tai. Bói vì tù lâu bãng môt giong lac quan, anh dã viêt:
Tôi nay ó tro trân gian
Trãm nãm vê chôn xa xãm cuôi tròi.
Và dù cuôc dòi chi là ci tam, anh vân phái sông, phái yêu thuong, phái hy
vong uóc ao: Tim em nguòi tro là tôi, mai kia dù có xa xôi cüng dành.
Ôi cái chü dành này nghe mói thât là la, nó tuóng nhu mêm yêu lai hoá
thành düng cám, nó quyêt liêt châp nhân su dôi dâu vói djnh mênh nhu
châp nhân su bât thành tam thòi cúa nhüng hy vong và hoài bão mà vân
dân thân vì nhu anh dã viêt: Cuôc dòi có bao lâu mà hüng hò.
www.thuvien247.net - Trang 111/1723
3
Quá thât cuôc dòi chãng duoc bao lâu, trái tim anh dã không bao giò hò
hüng vói cuôc dòi, anh dã vãt canh tình yêu trong trái tim cho cuôc sông,
cho nhüng thân phân khô dau. Và cuôi cùng nó dã ngùng dâp.
Tôi mong anh nhân ó tôi và nhüng nguòi mên mô yêu quí anh lòng biêt
on và nôi tiêc thuong vô han.
Tôi dùng lai ó dây vói môt nôi bãn khoãn: không biêt dên bao giò dât
nuóc chúng ta mói lai có duoc môt nhac sï vói cá tài nãng, dúc dô và su
nghiêp nhu anh.
Nhac sï Thanh Tùng (2-4-2001)
hoc trò
www.thuvien247.net - Trang 112/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðâu Em dó
Y Vân
-soul-
Anh ó dâu thì em dó
Lúc núi biêc khi sông hô
biên thùy kia nào khác chi nhà
vì tình yêu thì có dâu xa
kìa mùa xuân xanh thãm
mùa hè ve ca hát và cùng chia ánh trãng thu
Chi còn mùa dông lanh lùng
thì em dan áo cho chàng
ba ngày môt lá thu tình
báy ngày em gói tâm hình
dãm truòng muôn lôi co' em bên mình
Anh ó dâu thì em dó
Lúc núi biêc khi sông hô
biên thùy kia nào khác chi nhà
vì tình yêu thì có dâu xa
dù biên dông sóng gió
thì lòng luôn ghi nhó
thì tình yêu vân trong ta
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 113/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ánh Ðèn Mâu (Eternally)
Chaplin, Charlie
Nguyên Xuân Mÿ (Viêt) / Charlie Chaplin (Anh)
Nhjp 3/4, boston
Ðòi ca hát ngày tháng cho nguòi mua vui
Ðòi son phân làm mât bao ngày tho ngây
Cùng bên ánh mâu sãc lac lõng trong tiêng dàn hát dêm khuya
Rôi bao nêp rãn vê vói tháng nãm dòi lãng quên rôi
Buôn trong tiêng nhac lãng cho dòi mê say
Cuòi trong ánh dèn sáng cho nguòi mua vui
Rôi khi ánh dèn tãt lãng lë cô don
Chìm theo bóng dêm, nguòi ta lãng quên bé bàng
Giò dây vãng tan rôi, khách ra vê, oi ánh dèn
Nhìn cánh vãng hoang tàn kiêp con ve khi cuôi mùa
Nào dâu phút huy hoàng, phút say sua theo tiêng dàn vui ca
Kìa khi ánh dèn tãt oi dòi vui ca
Ðòi thuong khóc làm muón ánh dèn ban dêm
Nào ai biêt dòi sông bac bëo sau tiêng dàn hát trong dêm
Ðòi ca hát thuê Ðòi qua phân son Ðòi sông không nhà
Vê theo nét tàn úa dâu còn duyên xua
Nguòi nãm truóc nào nhó bóng nguòi dêm xua
Ðòi cam sông môt bóng lãng lë cô don
Ðòi xa tiêng ca nào ai tiêc thuong bë bàng
ETERNALLY
I 'll be loving you, Eternally
With a love that 's true, Eternally
From a start with my heart, it seems I 've always know
The sun would shine, when you were mine and mine alone
I 'll be loving you Eternally
There 'll be no one new, my dear for me
Tho ' the sky should fall, remember I shall always be
Forever true and loving you Eternally
Tài Liêu Tham Kháo:
www.thuvien247.net - Trang 114/1723
2
(1) Ánh Ðèn Mâu (Eternally) nhac và lòi Anh: Charlie Chaplin, lòi Viêt:
Nguyên Xuân Mÿ
(Ðoan in nghiêng có trong bán nhac, không thây có lòi tiêng Anh)
(2) Ánh Ðèn Mâu, nhac: Charlie Chaplin, lòi Viêt: Nguyên Xuân Mÿ, ân
bán 1955, An Phú 289
Pham Anh Düng + Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 115/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ði Chiên Djch
Pham Ðình Chuong
Anh di chiên djch xa vòi, lòng súng nhân dao cúu nguòi lâm than.
Thuong dân nghèo ruông hoang có cháy. Thây nôi xót xa cúa kiêp doa
dây anh di.
Không quên lòi xua dã uóc thê, dâng cá dòi trai vói sa truòng.
Nam nhi cô lai chinh chiên hê, nào ai ngai gì vì gió suong.
Hôm nay ruông dông trong chiên djch, kìa sáu chôn miên Ðông Nai lên
niêm tin.
Nghe nhu lúa reo dòi sông lành, nghe nhu dât vui nhjp quân hành.
Anh di chãc hãn anh còn nhó, dôi mãt u uân chiêu tiên dua. Cúa nguòi
em nhó tho ngây quá, chua biêt cuòi lên hen doi chò.
Có nhüng chiêu mua phon phót lanh, dem cá hôn Thu tói lòng nguòi.
Bao nhiêu chàng trai tay xiêt manh, thâm hen ngày vê quê Bãc oi.
Im nghe tù dông hoang phô phuòng, còn mênh mang môt niêm thuong
nhu trùng duong.
Hôm nay có anh miên chiên djch, ôm súng mo ngày vê quang vinh
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 116/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ði Chiêu Thu Áy
Nguyên Hûu Thiêt - Ngçc Câm
Chiêu thu ây ánh nãng thu roi lòng nguòi
Hôn choi voi gió cuôn mây trôi vê nguôn
Lòng bâng khuâng nghe lá roi
Tình lâng lâng lâng theo sóng môi
Câm tay nhau trao câu tiên dua
Ðùng sâu gió mua
Chiêu thu ây chiêc lá thu roi dâu mùa
Nguòi ra di tâm áo quê huong bac màu
Ngoài biên cuong anh vui dâu tranh
Miên hâu phuong em yêu lúa xanh
Chò ngày mai quê huong ngát huong
Vui dòi âm no
Anh vui xây cuôc dòi mà mang bao tâm tình
Vo hiên và con tho chúc anh di yên lành
Me già ngày dêm mong yên âm tâm thân anh
Ruông dông và nuong dâu gieo bát ngát niêm tin
Có lüy tre xanh có giong hò thôn nü
Trên nhüng con dê có giong hò nông phu
Bên mái tranh xua có giong hò khoan hát
Anh oi khoan khoan mong anh vinh quang
Chiêu thu ây ánh nãng thu roi hiên hòa
Tình bao la tiêng gió thu roi mãn mà
Ngàn câu ca dua ai buóc di
Mà lòng ai nhu dang khãc ghi
Rôi ngày mai quê huong sáng tuoi
Anh vê mùng vui
nb - Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 117/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ði Mai Vê
Hoàng Nguyên
(sáng tác cuôi thâp niên 40)
Giong nam:
Nêu hiêu rãng anh di vì lü giãc tham tàn
Thì em oi ! Em chó sâu thuong chi
Em thây chãng khói súng cúa giãc thù
Còn mjt mùng và còn che khuât mò
Khói lúa còn dang thiêu vê xóm làng diêu tàn
Ðâu tho ngây ai quân vành khãn tang
Bao dau thuong khi quân cuóp còn bao tàn
Còn bao tàn và còn chua khuât phuc
Giong nü:
Nãng núa chiêu dua anh nhìn mây dôi châp chùng
Nhìn sông xanh, nhìn bông lúa, nhìn nuong dâu
Tay nãm tay em nhó lòi dãn dò:
"Ðùng ngâp ngùng buôn lòng ai giêt thù"
Tiêng diêt thù dang vang ngoài chiên truòng hung tàn
Và xuong roi nhu núi vì quân tham
Anh anh oi khi quân cuóp còn bao tàn
Thì nguòi Viêt còn chua thôi chia lìa
Hop ca:
Anh di mai vê chiên thãng
Anh di mai vê chiên thãng
Khi súng quân thù thôi vang trên non sông
Tuoi thãm màu cò vui reo trên kinh thành
Anh di mai vê hòa bình
Anh di mai vê hòa bình
Ca khúc khái hoàn không còn hân biên cuong
Quân cuóp bao tàn thôi xéo dây quê huong
Tài liêu tham kháo: Nhüng ca khúc môt thòi vang bóng do nhac sï Vãn
Giáng chú biên, xuât bán tai Saigon 1971.
Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 118/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ði Rôi
Lê Tín Huong
Anh di rôi, môt mình em dúng bo vo
Cây thông gây rú buôn trãng gió xác xo
Con chim nào goi bây cât tiêng thiêt tha
Chim oi muôn màng tình dã bay xa
Anh di rôi, môt mình em vói cô don
Công viên buôn lanh lùng tiêng dê ni non
Dê có còn lãng nghe khúc hát yêu thuong
nhüng buôi chiêu vê nông âm yêu duong
Còn gì dâu tình nhu suong khói tan rôi
Lòi hen hò chi nhu con gió thoáng thôi
Môt mình em và nuóc khóc chia phôi
Yêu thuong nhu con tàu lìa khói ra cuôc dòi
Anh di rôi, duòng dài em buóc don côi
Chiêc lá vàng muôn màng luót trên môi
Nhó hôm nào, nu hôn ngây ngât ta trao
Cho nhau tình nông ngõ dên mai sau
Anh di rôi, tình ta có lúc chia phôi
Nhu con mua rào, nhu nãng qua thôi
Phút cuôi cùng gói nguòi yêu dâu xa xôi
Xin anh mang theo hanh phúc em môt dòi
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 119/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ði Vê Ðâu
Hoàng Nguyên
Mên tãng nhüng nguòi lính Công Hòa di không biêt mêt mói, tìm lai
nhüng néo duòng dât nuóc.
Anh di vê dâu mà bui duòng vuong trên mái tóc
Anh di vê dâu mà chiêu vàng lãng xuông mi anh
Anh di vê dâu khi ánh trãng xuyên cành,
Mà còn di di mãi, còn di di mãi.
Anh di vê dâu mà bac mâu xanh trên nêp áo
Anh di vê dâu mà nu cuòi héo hãt trên môi
Anh di vê dâu xin ghé chân dêm dài,
Ðuòng còn xa xa lãm, mà anh cú di.
Hõi anh vê dâu !
Ghé thôn nghèo chiêu nay,
có bát nuóc don so,
thay ruou hông làn môi.
Vói ánh mãt em tho,
së voi di niêm nhó nhüng phút say sua.
Anh di vê dâu mà miêt mài quên trãng gió mát.
Xin anh dùng dây dê suói lòng mái âm dêm nay.
Biên khu còn xa mà bóng dêm chua nhòa,
Rôi ngày mai quan tái, duòng trai sá chi.
Quan tái : Quan - cúa ái, tái - thành lüy noi biên cuong.
Nghïa rông : chôn xa xôi.
Lê Phan
www.thuvien247.net - Trang 120/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ði Vê Noi Ðâu
Nguyên Tuân Huê
Anh di vê noi dâu
Ðê em dâu chôn tình dâu
Trên biên nhó dêm nay
Sóng gào lên tùng hôi.
Anh di vê noi dâu
Ðê em ngóng trông tình dâu
Trên biên nhó dêm nay
Sóng mang tình xua vào bò.
ÐK:
Ngày dó tình ngõ trong vòng tay
Em trao em trao anh yêu thuong lân dâu
Ngày dó ánh biên xanh dâp dìu
Vô lên bò cát em dju hiên.
Anh bây giò noi dâu
Ðê trãng võ trên biên sâu
Mong tìm dâu chân anh
Sóng biên nào choi voi... !!!
ÐùngTämChiêuNay
www.thuvien247.net - Trang 121/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðùng Có Lo
Da Câm
Mói vùa ôm luong dã hêt sach rôi nguòi yêu oi
Thuong chi dòi lính tiên neo bac thiêu dã lâu rôi
Thuôc thì ban cho dôi diêu
Biêt thì luôn luôn dánh thiêu cà-phê cà-pháo ít hôm là nhiêu
Có phái em thuong anh lính sa truòng di chiên dâu
Thuong anh vì nuóc vì non ngày tháng lãm dãi dâu
Nêu chi tình yêu châu báu em chon ai kia nuong náu
Chú yêu chi chàng lính nghèo này dâu
Em oi em oi nêu duoc nhu thê anh câu
Anh không lo chi kiêm tiên dê mo sang giàu
Anh dùng có lo dâu phái lúc
Em cân anh yêu và yêu em mãi dên khi bac dâu
Nói thiêt em nghe vui suóng ai bãng mình anh thôi
Yêu duong thì có nguòi thuong dep nhât dây rôi
Thê dòi mình dep làm sao
Mai này sinh con dé cháu
nãm tay dôi mình suôt dòi gân nhau
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 122/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ðuòng Anh Em Ðuòng Em
(chua biêt)
Lùa dôi nhau chi khi tình mình không còn
Lùa dôi nhau chi cho lòng thêm xót xa
Tình dã phôi pha thôi thì dùng thuong tiêc
Anh duòng anh di, em duòng em di
Bao nhiêu nãm tình nghïa mãn nông
Ai hay dâu giò là bong bóng bay
Thôi anh oi còn chi nüa mà mong
Ta chia tay giã tù bao dãng cay !
Tình thãm duyên say nay còn là ký niêm
Tình dây duyên dâu thôi dành xa cách nhau
Nguòi lãm to vuong thôi thì dùng thuong tiêc
Anh duòng anh di, em duòng em di !
(lai tù dâu)
Nguòi lãm to vuong thôi thì dùng thuong tiêc
Anh duòng anh di, em duòng em di !
Nguòi lãm to vuong thôi thì dùng thuong tiêc
Anh duòng anh di, em duòng em di !.....
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 123/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Em Khá Câm Tay
Vàn Cao
Anh em khá câm tay
Mau dên cùng nhau hát nhé
Noi dây chúng mình ca
Trong gió hòa êm êm
Bao nhiêu gió vê dây
Chim chóc vê dây hót nhé
A vui suóng làm sao
Ta ngó tròi xanh êm
Mà ca hát cuòi nô
Không biêt chi buôn
Ðòi trân gian chãc là thãm tuoi
Tròi xanh ngát tùng cao
Nhìn chúng ta cuòi
Này này sao các nguòi vui thê ?
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 124/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Em Ta Vê
Vô Danh
(nhac sinh hoat)
Anh em ta vê cùng nhau ta xum hop này
Môt - hai - ba - bôn - nãm
Anh em ta vê cùng nhau ta quây quân này
Nãm - bôn - ba - hai - môt
Môt - dêu chân buóc nhé!
Hai - quay nhìn nhau di!
Ba - câm tay chãc nhé
Không muôn ai chia lìa!
Bôn - nhó rãng: chúng ta bôn biên anh em môt nhà!
Nãm - nhó mãi tình này trong câu ca
Ngô Ðông
www.thuvien247.net - Trang 125/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Hãy Vê Ði
(chua biêt)
Chia tay xa nhau tù dây, trông rât không quên nhau
cho qua mau cuôc tình
Tình này rông lòi theo tháng nãm thòi gian
Anh oi, anh oi ngày xua anh dã nói
Nêu ta chia tay chãng vân vuong lê së không uót mi.
Anh oi, anh oi lòng em dang choi voi
tiêc thuong duyên bây lâu.
Làm sao em quên anh, ký niêm trên hai ta
cùng yêu thuong dãm duôi bên nhau,
Xin môt lân mình nhìn nhau trong phút giây,
môt lân thôi hãy nói tiêng yêu,
lân cuôi chó nên âm thâm lãng quên.
Ta chia tay nhau còn chi nüa giò phút cuôi
quên luyên vân vuong,
quên di duyên xua tù ly ta trao nhau lân cuôi.
Nguòi hõi em phái quên anh sao hình bóng không nhat nhòa.
Làm sao, làm sao, em lãng quên!
LV
www.thuvien247.net - Trang 126/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Hãy Vê Ði 2
(chua biêt)
Thôi anh hãy vê di xin trá lai anh
Nhüng gì dâu môi anh trao
Xui hai dúa gãp nhau mai sao nên nghïa vo chông
Mà nay dâu ngò biêt ly anh chó buôn làm chi.
Thôi anh hãy vê di anh chó sâu bi
Bói tình còn mang chia ly
Vui khi mói gãp anh yêu anh yêu thât dâm dà
Nào hay duyên tình dó dang trách anh sao quá phú phàng.
ÐK:
Anh oi anh oi thôi còn gì dâu dê nhó
Thôi còn gì dê chò còn gì dâu uóc mo
Ta chung nhau môt lôi ta chia nhau nu cuòi
Câu thúy chung lúa dôi thê không dôi ngôi.
Thôi anh nhãc làm chi anh hãy vê di
Hêt rôi còn chi dâu anh
Nay môi dúa môi noi anh dang vui bên canh môt nguòi
Còn tôi dêm dài lé loi viêt lên câu hát thiêt thòi...!!!
Ði Vê Noi Xa
www.thuvien247.net - Trang 127/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Hõi Anh Cú Vê
Pham Duy
1.
Anh hõi anh cú vê
Vê dây nghe tiêng cô huong
Tiêng thiêt tha cúa nguòi thuong (láy.... )
Anh hõi anh cú vê
Cú vê làng thôn tuoi thãm
Mong dón dua buóc chân hôi huong (láy.... )
Anh hõi anh cú vê
Vê dây chung súc dãp xây
Quôc gia dang ngóng chò bàn tay (láy.... )
Anh hõi anh cú vê
Có vê lâp công chiên dâu
Hay sông yên vui bên ruông nuong (láy.... )
Ð. K.:
Anh hõi anh cú vê
Anh hõi anh cú vê
Anh nó nào theo giãc cho dành (láy.... )
Anh hõi anh cú vê
Anh hõi anh cú vê
Vê dây anh hõi anh cú vê
2.
Anh hõi anh cú vê
Vê dây nghe tiêng nhó thuong
Tiêng chua quên cúa nguòi quen (láy.... )
Anh hõi anh cú vê
Cú vê nguòi xua yêu dâu.
Ðang khát khao anh mau vê quê (láy.... )
Anh hõi anh cú vê
Dù nay mua cuôn gió bay
Cüng có khi nãng dep tròi mây (láy.... )
Anh hõi anh cú vê
Cú vê dù dêm nay tôi
Nhung sóm may vui trên ruông vui (láy.... )
Pham Duy, 1971
HyTran
www.thuvien247.net - Trang 128/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Hõi Em Vê Ðây. Je Suis Revenu
Hetu, Daniel
Khúc Lan
Anh hõi em vê dây
Lòng vân mong ta
Së có nhau nhu ngày xua.
Anh hõi em vê dây
Nhó nhung dong dây .
Ôi tình em cô don
Không có anh dâu còn vui chi.
Bao giòng lê chúa chan,
Ôi mãt môi dã chìm sâu.
Rôi em ca lên
Dù sáng hay trong dêm thâu
Giong ca ngân vang.
Nguòi có hay chãng hõi anh
Tình em trao anh.
Tuoi thãm nhu muôn dóa hoa
Mãi không phai nhoà .
Anh hõi em vê dây
Lòng vân mong ta
Së có nhau nhu ngày xua.
Anh hõi em vê dây
Héo hon tim gây .
Ôi tình em xanh xao
Không có anh nên dòi phai mau
Sao ký niêm dón dau
Bao tin yêu dã vê dâu ?
Rôi em ca lên
Lòi hát ru con dam mê
Rôi em ca lên
Tình lõ em mong kiêp sau.
Ðòi em bo vo
Giông tô oi xin hãy cho
Phút giây mong chò .
Anh hõi em vê dây
Tình vân nhu trong giâc mo ôi tình say
Anh hõi em vê dây
Xót xa bao ngày .
Ðâu vòng tay nâng niu
Môi cuòi cho tình ta phiêu diêu.
www.thuvien247.net - Trang 129/1723
2
Ân tình ta dã trao
Anh hõi xin nhó dùng quên ngày nào .
Rôi em ca lên
Dù sáng hay trong dêm thâu.
Giong ca ngân vang
Nguòi có hay chãng hõi anh?
Tình em trao anh
Tuoi thãm nhu muôn doá hoa.
Rôi em yêu anh
Rôi em yêu anh
Tình vân bên anh ngàn nãm.
Rôi em yêu anh
Nguòi hõi thiên thu không phai.
Và dôi uyên uong
Së yêu mãi nhau muôn dòi nhé anh.
AlexTG
www.thuvien247.net - Trang 130/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Hùng Xa Ðiêu
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Nguóc mãt lên cao hói
tròi sao tròi nõ lanh lùng,
giâc mo bao lâu chò mong,
vân chìm trong tãm tôi,
Ðòi ta nhu làn mây không ngùng
phiêu bat phân bèo mây xác xo,
tình ta con thuyên nan bão bùng trôi
dat trãm dòng sông mjt mùng bên mo,
lõ khi duyên ta nôi trôi bão bùng giüa lòng nguòi,
Cuôc tình ta khác chi bèo mây phân
bèo mây xác xo u buôn cuôc tình
Ta nhu con thuyên nan,
Là dòng sông biên mo,
lõ khi duyên ta nôi trôi bão bùng
giüa lòng nguòi
Chút huong duyên xin trao nguòi giü mãi
Dâu dòi có dôi thay.
Dù dang trong niêm vui hay niêm u sâu,
xin vì nhau chia xót cho nhau thúy chung
cho dù mãi núi mò bóng nhau
ta nào quên uóc thê ban dâu,
lõ khi duyên ta nôi trôi bão bùng giüa lòng nguòi,
Dù dang vui hay dang sâu dau,
Thì vì nhau sót chia cho nguòi chò thúy chung
Dâu cho ngày mai thì dùng quên lòi húa xua,
Lõ khi duyên ta nôi trôi bão bùng giüa lòng nguòi,
Chút huong duyên xin trao nguòi
Giü mãi dâu dòi có dôi thay
Quôc Mai
www.thuvien247.net - Trang 131/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Hùng Xua
Vô Danh
(nhac sinh hoat)
Anh hùng xua nhó hôi là thòi niên thiêu
Dây binh lây lau làm cò
Quên mình là mình giúp nuóc
Hêt súc giü gìn non nuóc
Dân thân khãp noi nguy nan
Ngàn thu lùng danh dât Bãc
Sú quân khãp noi kinh hôn
Tiêng lùng nuóc Nam
evietonline.com
www.thuvien247.net - Trang 132/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Không Chêt Ðâu Em
Trân Thiên Thanh
Anh không chêt dâu anh, nguòi anh hùng mú dó tên Ðuong
Tôi vân thây dêm dêm môt bóng dù sáng trên dôi máu
Nghe trong dêm kêu gào tùng tiêng súng pháo dêm mau
Và tiêng súng tiêng súng hay nhac chiêu hôn dua anh di anh di
Anh, anh không chêt dâu em, anh chi vê vói me mong con
Anh vân sông thênh thang trong lòng muôn nguòi biêt thuong dòi lính
Trong tim cô sinh viên hay buôn thuòng nhãc nhó nhüng chiên công
Chuyên nuóc mãt uót sân truòng dai hoc chuyên anh riêng anh riêng anh
Ôi dât mát trên dôi xanh tình yêu khóc ngât bên có tranh
Ðâu cánh dù ôm gió, dây cánh dù ôm kín dòi anh
Trong nhüng tiêng reo hò kia lé loi tiêng súng anh nhiêm màu
Ôi tiêng súng sau cùng dó, anh còn nghe tâm dan di không anh
Không, anh không, anh không chêt dâu em anh chi vùa bó cuôc dêm qua
Tôi thây mãt anh bên ngon nên vàng hãt hiu niêm nhó
Trên khãn tang cô phu còn lóng lánh dâu ái ân
Giot nuóc mãt nóng bây giò và còn hãng dêm cho anh cho anh ...
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 133/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Không Lai
(chua biêt)
Anh không lai dê em chò doi mãi
Yêu là chò là nhó phái không anh
Nêu làthê em xin chò anh suôt kiêp
Ðê nghe lòi tình bay trên gôi chãn
Anh không lai dê em hòn giân mãi
Yêu là hòn là dôi phái không anh
Nêu là thê em buôn anh suôt kiêp
Hòn dôi anh là nôi vui dòi em
Anh ! Tình em nhu lúa cháy mà anh vân lanh lùng
Vân nhu mùa dông tuyêt roi
Anh ! Bây giò anh ó dâu
Em goi trong giâc mo, em buôn trong gió mua
Anh không lai mình em nhìn tròi tím
Nghe lanh lùng và khóc nhó trong tim
Ôi nhó lãm nhung giân anh cüng lãm
Ðê suong buôn vê vây quanh mãt em
Anh không lai dê mua dài duòng phô
Em lai ngôi nhìn lá nhó sang thu
Yêu nhiêu lãm nhung sâu dau cüng lãm
Ðòi vãng anh thì trái tim còn anh...
Hoài Thuong - chin rom
www.thuvien247.net - Trang 134/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Không Muôn Ra Ði
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Nguyên Biên
Slow Surf[4/4 - E]
Em hay trách móc vu vo
Anh cho em nôi mong chò
Và rôi chot buóc dên khi lé loi
Yêu em nhu thê sao
Không nhu sao khuât trao
Bên em hôm nay, mà mãi chôn nao
Sao ta không hiêu cho nhau
Anh yêu em vút vô bò
Ðoi chò là bóng thây nhu cút côi
Bên em, anh rât vui
Chia tay thây ngâm ngùi
Ra di, anh luu luyên hình bóng em mà thôi
Dù bàn chân anh buóc.
Mà hôn sao chãng ròi
Ðòi anh vui noi ây
Sông bên em qua kiêp nguòi
Hãy tin anh môt lân
Thê gian kia muôn trùng
Và rôi trong duyên kiêp
Së tron dòi ta có dôi.
Nguyên Phi Hùng trình bày
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 135/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Không Thê Quên Em
(chua biêt)
Anh không thê quên em, hõi nguòi tình dâu yêu
Khi ta dã cho nhau nhüng ân tình nông say mông uóc
Khi sánh buóc bên nhau, em nói rãng yêu anh suôt dòi
Nhung em dã di rôi, dê mình anh thuong nhó
Anh không thê quên di, tháng ngày còn bên nhau
Em dã tung tãng, hát cuòi hòa theo nhjp sông
Anh say dãm hôn em, nhu thiên duòng tình yêu thuó nào
Ðêm den dã qua rôi, ta thê yêu nhau suôt dòi
Ôi môi duyên tình ta dã trót trao
Ðên bên nguòi ta dã trót yêu
Em có biêt chãng hõi nguòi tình
Khi môi duyên dâu mang nhiêu khô dau, dãng cay rôi ta mói hiêu nhau
Thât say dãm và thât hanh phúc
Anh không thê quên em, cho dù dòi cách ngãn
Khi ta dã trao nhau nhüng ân tình nông say hanh phúc
Em nay dã xa xãm nhung trong vòng tay anh vân còn
Anh së nhó suôt dòi môi duyên tình cúa dôi chúng ta
Thê Son trình bày
Quên
www.thuvien247.net - Trang 136/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Là Cúa Em - A Part Of You
Cardin Nguyên
(chua có lòi Viêt)
Tell Me
Music & Lyrics: Cardin Nguyen
Verse 1:
So many nights that you can’t sleep
With the questions burning endlessly
Wondering if I’d ever be
The love forever meant to be
And you’re afraid that someday I may leave
Once I found the pieces of my dream
Well here I am standing next to you
And sing this from my heart
Chorus:
Wherever you go, I’ll be there
There was a world we’re meant to share
Sometimes the words don’t come out right
Maybe I’ll find a way tonight
You’re still the sun in my world
Forever still can’t be enough
Til’ the end of time I’ll always be
A part of you
Verse 2:
I don’t ever want to lose your love
You’re the only one I’m thinking of
I can live without your love
But there’s no meaning left without you
Without you, without you...
(Repeat Chorus)
Verse 3:
Can you tell everytime we've kissed
Just the sweetness of your lips
Baby how can I live without your love
When there’s no meaning left without you
(Repeat Chorus)
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 137/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Là Lë Sông Ðòi Em
(chua biêt)
Ngôi môt mình nghe lanh vãng...
Ðêm buôn oi mua roi cô liêu
Ðê nghe con tim dau bo vo sâu úa nhó.....
Tình trôi theo áng mây...
Nghe buôn vói trái dãng nhúc nhôi...
Còn dâu nüa ánh mãt suói âm bao dêm lanh giá...
Ðòi em luôn vì yêu anh dù cho anh tình quên lòng vân nhó...
Hãy nói vói em tai sao anh oi tai sao...
ÐK:
Giò dây em nhu nãng choi voi không nguôi nhüng nôi sâu
Thôn thúc nhó nhüng lúc bên ai dãm duôi
Nhu cây khô dang mong chò nãng mùa thu vê.....
Ðùng dê chúa chât nhüng nôi thuong dau nguòi oi...
Ðùng dê con tim gây héo tuong tu... úa sâu.....
Nguòi oi dùng nhó nhung...
Giot sâu cay roi roi không voi...
Cuôc tình si mãi mãi suôt kiêp em luôn sâu nhó
Tình trôi xa muôn khoi.....
dâu còn nhüng dam mê ân ái
Nguòi dã xa, nguòi dã xa tôi không sao quên dôi mãt ngât ngây.....
Tình yêu xa mù khoi.....
Lòng hoang vu tua nhu dòi cát trãng...
Em dang mong anh dên bên em hõi anh...
(Repeat ÐK)
Ðòi em luôn vì yêu anh dù cho lòng anh sao quên lãng
Hãy nói vói em tai sao ?
<font color=pink>Nhat Nhòa</font> chin rom
www.thuvien247.net - Trang 138/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Là Tât Cá (You Mean Everything)
Ngoai Quôc (English)
(you mean everything to me)
Chiêu nay trên phô vãng nghe cành thu lá roi
Tròi thu nhu muôn khóc thuong tình yêu lé loi.
Nhòa trong nuóc mãt nghe bò môi dãng cay
Sao anh quá mau quên, nguòi yêu hõi!
Chiêu nay trên phô vãng chân buôn trên lá khô
Tình em dang uá trong mong chò.
Chiêu không có anh ôm dôi bò vai.
Mua roi hãt hiu trên hàng mi gây.
Tình ta dang héo hãt nhu rùng thu lá roi
Bàn chân ngoan buóc mãi trên duòng hoang lé loi.
Nguòi yêu xa vãng quá cho ngày xanh dãng cay
Sao anh nõ quên mau, nguòi yêu hõi!
Tình yêu nhu chút nãng trong chiêu thu lât lây
Hôn em dang úa theo thu này
Làm sao có anh bên em tùng giây
Cho mua gió vui trên bò vai gây.
www.thuvien247.net - Trang 139/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Là Tia Nãng Trong Em
Trúc Sinh - Lê Ðúc Long
Tìm dên vói em bãng thuong mên
Ðên cho em tình yêu mói.
Chàng có trái tim biên xanh
Sóng xa dua giâc mông lành.
Chàng chiêu sáng em bãng tia nãng
Xóa tan bao ngày tãm tôi.
Chàng có mãt môi dep tho, ngõ nhu thiên thân trong giâc mo.
ÐK:
Anh là tia nãng trong em
Anh là câu hát trong tim, là bình minh ruc sáng.
Anh là tia nãng trong em, anh là hanh phúc dêm dêm
là nhac khúc êm dêm.
Tìm dên vói nhau nguòi nhé hãy cho nhau lòi ân ái.
Tìm dên vói muôn vân tho, mãi yêu nhau nhu ngày xua
Ðòi cho cuôc tình dây mo uóc, hãy trao nhau trái tim hông
Vòng tay ngãp tràn hanh phúc, hát di anh khúc xuân hông.
(back to ÐK)
www.thuvien247.net - Trang 140/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ánh Mãt Áy
(chua biêt)
Ðàn em tho tung tãng bên me
Cuòi vang vang trông sao vui ghê
Cành hoa mai dong dua khoe rãng mùa xuân dã vê
Nhìn sang bên kia sân em nghe
Ðàn ai vang du duong say mê
Lòi ca ai êm êm khi không then vui ghê
ÐK:
Ánh mãt ây ngãm em then quá
Sáng lóng lánh thoáng sau vòm lá
Môt ánh mãt dãm duôi bao diêu thiêt tha
Thoáng bôi rôi nép sau vòm lá
Tránh ánh mãt ngãm em then quá
Mà dôi mãt vân cú theo hoài nhu là ....
Lòi yêu thuong em không nghe dâu
Dù con tim em dang bay cao
Ðàn ai kia ngân ngá bao lòi tình duyên buôi dâu
Ðàn vang câu tuong tu tuong tu
Làm con tim em nghe sao nhu
Muà xuân này bao ngây tho không còn nhu xua.
ÐK:
Ánh mãt ây ngãm em then quá
Sáng lóng lánh thoáng sau vòm lá
Môt ánh mãt dãm duôi bao diêu thiêt tha
Thoáng bôi rôi nép sau vòm lá
Tránh ánh mãt ngãm em then quá
Mà dôi mãt vân cú theo hoài nhu là ....
Muôn nói câu gì dây ?
Tiêng hát hay lòi ca ...
Nói vói em diêu chi ?
Áp úng sau bò mi ... (2 times)
www.thuvien247.net - Trang 141/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Muôn Nói Yêu Em
Quôc Vuçng
Ngày ta gãp gõ phút giây ban dâu
Tình sao êm ái ngõ nhu giâc mo
Nhó thuong là thê dâng kín môt tròi
Ðã yêu nguòi hõi nhung sao ngai nói
Tình nhu là gió mát cho tâm hôn
Tình trong ánh mãt vân vuong suôt dòi
Muôn xin là nãng vuong gót chân anh
Bóng dáng anh yêu hiên hòa
Chorus:
Uóc chi là cánh chim tròi xa
Ðên bên nguòi dâu yêu cúa ta
Uóc chi là nhüng con thuyên hoa
Ðón dua nguòi dên dây cùng ta
Ngày ta gãp gõ dã yêu anh rôi
Lòi yêu chua nói mãi sâu dáy lòng
Nhó thuong là thê dâng kín môt tròi
Ðã yêu nguòi hõi nhung sao ngai nói
Chiêu thu buôn vãng nhó anh vô cùng
Vì con tim dã khãc sâu bóng hình
Biêt chãng nguòi hõi em muôn nói yêu anh
Muôn nói yêu anh thât nhiêu
(Repeat chorus)
CN
www.thuvien247.net - Trang 142/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ánh Nãng Ðông Quê
Tù Vû
Tù Vû
Nhjp C, rumba lente
Ánh nãng lâp lánh chiêu dông quê sáng tuoi.
Muôn chim reo vang khúc nhac yêu dòi.
Nãng chiêu khãp lôi xóm làng nhu dón mòi.
Niêm vui dem tói muôn nguòi.
Tre xanh rung rinh dua cuòi ca hát vang.
Ánh nãng lung linh vuong trên xóm làng.
Thân cau êm êm ru mình theo gió dàn.
Tình tang theo ánh nãng vàng.
Nhjp dàn ta ca theo tình quê
nhjp dàn ta hát theo tình quê
nhjp dàn ta hát theo huong quê.
Môt màu xanh xanh ven bò dê
nhuôm vàng lên ánh nãng dông quê
ngat ngào gió dua huong lúa vê.
Ánh nãng sáng chói hé nhìn qua khóm cây.
Hân hoan nhu gieo tùng bùng tháng ngày
Nãng chiêu khãp lôi nhuôm vàng tuoi chôn này.
Tình tang câu hát voi dây.
Án bán 1956 - Diên Hông 14
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 143/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Nhu Giot Nãng Sóm
(chua biêt)
Ngày anh dên cho nhau cuôc dòi
Vòng tay ây thiêt tha goi mòi
Bò môi âm dam mê ngàn lòi
Tình dâng nét môi
Nguòi yêu dâu oi anh dã dên cho vui cuôc dòi
Bây lâu dã khô can rôi
Ðùng xa nhé nguòi oi xin chó lìa xa
Và em së nói yêu anh rôi
Nguòi yêu dâu oi
Ðê quên hêt nhüng con dau dài tùng dêm lé loi
Và anh dã dên nhu môt giâc mông trong nãng sóm trên làn má hông
Tình ta mãi mãi tuoi dep chãng bao giò phai
Chàng nhu nãng âm soi cuôc dòi tù lâu dã vãng xa nu cuòi
Tình em dó khát khao vòi voi làm tan giá bãng mò xa bóng dêm
Anh dã dên cho vui cuôc dòi bây lâu dã khô cãn rôi
Ðùng xa nhé tình ta mãi không nhat phai
Ngày anh dên cho nhau cuôc dòi
Vòng tay ây thiêt tha goi mòi
Bò môi âm dam mê ngàn lòi
Tình dâng nét môi
Nguòi yêu dâu oi anh dã dên cho vui cuôc dòi
Bây lâu dã khô can rôi
Ðùng xa nhé nguòi oi xin chó lìa xa
Và em së nói yêu anh rôi
Nguòi yêu dâu oi
Ðê quên hêt nhüng con dau dài tùng dêm lé loi
Và anh dã dên nhu môt giâc mông trong nãng sóm trên làn má hông
Tình ta mãi mãi tuoi dep chãng bao giò phai
Chàng nhu nãng âm soi cuôc dòi tù lâu dã vãng xa nu cuòi
Tình em dó khát khao vòi voi làm tan giá bãng mò xa bóng dêm
Anh dã dên cho vui cuôc dòi bây lâu dã khô cãn rôi
Ðùng xa nhé tình ta mãi không nhat phai
Chàng nhu nãng sóm trên khung tròi thân tiên uóc mo
Tình ta dó dâu yêu tuyêt vòi ruc muôn ý tho
Vì anh dã dên nhu môt giâc mông
Tình nhu gió mát trên làn tóc bông
Tình ta thãm thiêt tuoi hông mãi không nhat phai
Là la lá lá ... la la là.Là la lá la..
www.thuvien247.net - Trang 144/1723
2
Là la lá lá ... la la là.Là la lá la..
Vì anh dã dên nhu môt giâc mông
Tình nhu gió mát trên làn tóc bông
Tình ta thãm thiêt tuoi hông mãi không hê phai
Báo Tho giói thiêu
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 145/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ó Ðây
Thµc Vû
Anh ó dây, ban bè anh cüng ó dây
áo rách xác xo thân gây
Cùng chung kiêp sông doa dây
Anh ó dây, ngày ngày com không dây chén
Chiêu chiêu ra trông dàn én
Goi dàn thâp thoáng bay qua
Toa liên toa, tâu di trong ánh hoàng hôn
Tiêp nôi nhüng du âm buôn
Tàn canh thao thúc canh truòng
Trãng ngâm suong, bóng mò không soi néo tôi
Ðuòng dòi sao roi lac lôi
Cho lòng giãng mãc dôi noiÐK:Chiêu Suôi Máu xót xa buôn nhó con
Tình yêu em vân dong dây khoé mãt
Chiêu Long Giao dôi cao heo hút gió
Bóng phai mò hen hò vuóng chân mây
Anh ó dây, vân giêng nuóc trong bên câu
Tìm trãng, trãng vuóng dây gâu
Anh ó dây, sóm chiêu bên trong rào sãt
Ngày ngày uu tu chông chât
Giüa lòng núi cü sông xua
Anh ó dây? Sao anh vân ó dây?
www.thuvien247.net - Trang 146/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Oi, Ðùng Ðên Nüa
(chua biêt)
Anh oi, dùng dên nüa anh oi
Anh oi dùng dên nüa anh oi
Thuong nhau, thuong mây, thuong cho vùa
Yêu nhau, yêu mãi dên khi nào
Thuong môi tình nghèo dep mây câu
Thuong kiêp to tâm duoc bao lâu
Thuong lá thu xanh sóm phai màu
Thuong mái tóc huyên nay còn dâu
Thôi nhé dùng luu luyên cho tình thêm úa
Thôi dùng nhãc chi cho lòng thêm uu sâu
Ðuòng vê nhà em nó dây hoa
Tâm tình tù dây cách biêt xa
Lôi di mo gió lông, buóc chân tìm bên mông
Giang hô môt kiêp tìm thây dâu
Anh oi, dùng dên nüa anh oi
Anh oi, dùng dên nüa anh oi
Xa nhau, nhung có dâu xa lòng
Bên nhau khi xót xa mo mông
Ðã chãng thê cùng chung huóng di
Ðôi nëo tâm tình chia hai lôi
Thôi nhé anh oi dã xa rôi
Xin nhó thuong vào mông mà thôi......
CN - Angie
www.thuvien247.net - Trang 147/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ru Em Ngú
Ngçc Lê
Anh ru em ngú nhé em yêu
có xanh mêm, hôn môi em
hoàng hôn xuông nhat nhòa
ÐK:
Anh ru em ngú nhé em (oi), dùng thúc vôi
Mo di em thòi tho âu ngot ngào
A-á oi, à oi, à-á òi...
Anh ru em ngú mây xuân xanh, làn gió lành
quên di em dòi sóng gió bot bèo
Anh ru em ngú tóc phai rôi - Môt góc tròi
Tin di em, dòi vân có môt nguòi
A-á oi, à oi, a-á oi, à-á òi...
Khép mãt lai, khép mãt lai
mong manh nhu khói mây cuôc sông này
Khép mãt lai, khép mãt lai
nào ai biêt dâu ngày mai
(...nhac... quay lai ÐK)
CN
www.thuvien247.net - Trang 148/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ánh Sáng Cúa Ðòi Tôi
Minh Châu
Em dã cât buóc quay mãt vôi vàng.
Chuyên hôm qua khiên cho lòng ta ngõ ngàng
Giüa cãn phòng im tiêng nguòi.
Ngoài kia gió gào mua vân roi
Mong em së thú tha lòi nói vô tình.
Giò dây giüa trái tim còn in bóng hình
Có em kê bên nói cuòi nguòi là ánh sáng cúa dòi tôi
Khi em dã buóc di chãng quay tró vê
Nghe nhu trong lòng anh bãng giá tái tê
Anh mói hay rãng trái tim dã hiên dâng nguòi
Ðòi anh vô nghïa khi lìa xa nguòi oi.
Con giông tô nhó nhoi rôi së phai tàn.
Xin bao dung dê tình yêu mãi chúa chan
Cõi thiên dàng së hoang tàn nêu vãng em
Ngàn trãng sao nhó em dêm dêm.
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 149/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ánh Sáng Ðông Quê
Nhât Bàng
Rumba
4/4
Chim non ca vang tung bùng dùa vui trong ánh duong
Muôn hoa xinh tuoi mo màng cùng phô sãc huong
Sông xanh bao la êm dêm cuôn trôi nhu thiêt tha
Trên dê reo vang bao lóp nguòi cùng hòa ca
Thôn quê hân hoan tung bùng dùa vui trong nãng mai
Mong cho tuong lai dân Viêt duoc no âm luôn
Bao cô thôn quê yêu kiêu cùng vun bông lúa thom
Huong quê bao la vang khúc nhac lòng yêu dòi
Nào ai ai oi dông quê chò ta
Bàn tay vun lên dê xây ngày mai
Bông lúa thãm tôt tràn ngâp dây dông
Hôn quê dâng lên dây bao nguôn sông
Ta di muôn phuong trên duòng ngâp tràn ngâp huong lúa thom
Thôn quê vui trong thanh bình tu do âm no
Non sông vinh quang tung bùng chò mong dây súc dân
Binh Công Nông Thuong thê dông tâm xây nuóc Nam.
Tài liêu tham kháo:
Tâp Nhac Tuyên 1: “Tình Yêu và Quê Huong”
Vãn Phung – Ðan Tho - Nhât Bãng - Nguyên Túc
Án hành tháng Giêng 1996 tai Arlington, VA. USA
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 150/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ánh Sao Roi
Pham Quang Tuân
(Ðê ký niêm nhüng dêm trên bãi biên Hawera)
Tròi dêm nay muôn ánh sao soi
Ngàn dãm thãm mò bóng choi voi
Giòng sông Ngân lanh lëo chia phôi
Nguòi cùng ta muôn kiêp xa xôi
Tháng nãm dài còn tìm nhau mãi
Màu sao soi trong ánh mãt ai
Nhìn thòi gian lãng lë buông trôi
Nguòi cô don nhu ánh sao roi
Thoáng môt giây vut tãt ngang tròi
Ðãm chìm trong dêm tôi muôn dòi
Trâm trâm tiêng sóng xa xãm
Biên sâu tãm tôi mênh mông
Không gian im lãng nhjp lòng
Môt mình ta lê gót chân lanh lùng
Rôi bâng khuâng nhìn ánh sao roi
Thoáng môt giây vut tãt ngang tròi
Ngàn trùng tan môt châm hu vô
Màu thê luong lanh giá tâm tu
Ðúng lãng thâm trong ánh sao mo
www.thuvien247.net - Trang 151/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ánh Sao Trên Tròi
Ðúc Trí
Bàng Kiêu
Chi môt ánh mãt dãm duôi em trao
Anh ngõ nhu ánh sao trên tròi
Roi vào tim này muôn ngàn thuong yêu
Anh mong ánh sao tròi kia ngùng mãi noi dây
Ðê anh luôn nhó trong giây phút này
Và ánh mãt em mãi không ròi xa
Môt làn môi âm dã luót qua dây
Cho thê gian bông nhu ngung lai
Nhüng giây phút này mãi còn trong anh
Nhu sao sáng khi màn dêm dân xuông noi dây
Em dã cho anh âm laI dù bao giá bãng
Trong tim vân còn
Nguòi oi hãy luôn gân anh
Và anh së nhó mãi nhüng phút mãn nông
Khi anh luôn có em trong dòi
Em nhu tia nãng cúa ngày giá rét
Cho lòng này bao âm áp
Em nhu muôn ngàn giot mua xuân
Cho chôi non luôn xanh thãm
Hãy dên dây cùng anh dê anh mãi âp ôm
Và mãi có em trong dòi.
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 152/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Së Không Quên
(chua biêt)
Biêt có níu kéo chi là
Bao dau thuong anh xin châp nhân
Khi em dã ngoánh mãt giã tù
Tình chi là gió thoáng qua
Cho ta thêm sâu nhó
Hãy cô quên tình yêu thân tiên
Anh së không quên
Bao nu hôn
Ðêm dây ân tình
Së còn nhó mãi
Nhüng dêm say tình ái
Nhung anh biêt em không
Không còn yêu nhu mình lúc xua
Vì em dã bó di rôi dã di xa
Hõi em yêu....
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 153/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Së Vê
Nguyên Hûu Nghîa
1. Anh së vê, em oi anh së vê (em oi anh vê),
Vê noi ngôi nhà, vách dât vói hàng hoa thom,
Noi con dê già, noi cây câu tre,
Noi con duòng dât dâu chân trâu bò.
2. Anh së vê, em oi anh së vê (em oi anh vê),
Vê trên sông rông, ôm hêt cánh dông xanh lam.
Hôn em, hôn me, hôn bao nguòi thân,
Së nói së cuòi së vui nhiêu hon.
Ðua em vào gió, khë trao cành hoa
Ra sau vuòn nhó, trông lai cho em
Dây hoàng lan, huong dâm thêm.
3. Anh së vê, em oi anh së vê (em oi anh vê),
Dù dêm không cùng hay mât hêt nguòi thân yêu.
Cho em thôi buôn, cho chim lìa xa,
Së gãng quay vê, chêt noi ra dòi.
Hop ca
evietonline.com
www.thuvien247.net - Trang 154/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Së Vê
Hoàng Giác
[Blues 4/4]
Mây buôn vuong khi chiêu thu reo lá úa
Tim sãt se khë nâng chén ruou tù ly
Xa xa giüa khói mò chinh phu lãng buóc
Dãn dò dùng quên nhé mai dây tró vê
Âm thâm dêm dêm soi bóng
Bâng khuâng nhó nguòi muôn trùng
Hen ngày mai tró vê chôn cü
Chò doi mãi chò dên bao giò
Ai ngày tháng âm thâm sông
Sông lãng lë trong chò mong
Có còn không ngày tró vê ?
Ðãm huong thãm quên tình quê
Kìa thu ngâp ngùng dón gió dông
Noi ngàn dâu lanh lùng thêu cánh én
Rôi xuân lai qua giüa tiêng ve
Rên ri goi mong nhó nhüng dêm hè
Ta mo bôn phuong tròi vãng
Nén tim sông trong hoài mong
Ðem lòng trao noi ngàn dãm
Uóc hen dên muôn ngàn nãm
(sáng tác khoáng giüa thâp niên 40)
Tài liêu tham kháo: Nhüng ca khúc môt thòi vang bóng do nhac sï Vãn
Giáng chú biên, xuât bán tai Saigon 1971.
Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 155/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Ta Hon Anh Sao ?
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
LV: Nguyên Yên Nho
Tùng lòi em trao nhu dang day dút ân tình kia
Và bò mi em long lanh nhüng nôi niêm riêng
Bói em dang âu sâu khi con tim luôn mang hình bóng ai
Môt nguòi cho em bao nhiêu dãm say dâu tiên
Ðê rôi em trao di bao nhiêu nhüng câu hen uóc
Thê gian kia bao nguòi, nào ai hay trái tim mình biêt yêu
ÐK:
Muôn màng không em bao câu húa em dã trao
Muôn màng vì nhüng lúc thôt lên câu thê
Mà lòng mình chua xôn xao yêu ai nhó ai
Muôn màng gì nhüng phút chôc dãm duôi
ngày nào dai khò
Muôn màng gì nhüng lúc trót trao tiêng yêu ai
Cuôc dòi kia ai không xuôi chân dên môt thòi dê yêu
Môt thòi lâm lõ cú dê tháng nãm cuôn nhanh
di vì bên em còn có anh
Trân Duong
www.thuvien247.net - Trang 156/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Thì Không
Ngoai Quôc
Lê Xuân Truòng
Bao xa hoa dam mê vây lây em
Anh ta mang dem dâng không tiêc chi. Anh thì không!
Cho em lên ngôi cao trong trái tim
Yêu nhu say nhu diên theo buóc em. Anh thì không!
Anh luôn mang cho em giây phút vui
Mang cho em câu ca trong sáng tuoi. Anh thì không!
Bao say mê dâng lên trong mãt kia
Nhung em không yêu, em không tiêc chi em không cân!
ÐK:
Thê gian, nghìn dàn ông giông nhau
Tron dòi anh cüng nhu dàn ông khác
Vì dã yêu thì dù anh thê nào
Van lân em vân thú tha cho nguòi !!!
Khi nhân gian con tim hay dôi thay
Câu yêu duong diêu ngoa trên khóe môi. Anh thì không!
Trong nhân gian tim yêu có mây ai
Ghen dua nhau cho nhau nhüng dón dau. Anh thì không!
Quên bao nãm, quên khi ta có dôi
Quên bao nhiêu gian nan ta dã qua. Anh thì không!
Khi dêm sâu bao quanh trong tôi den
Anh bao dung môi anh nhu ánh sao trong dêm dài.
(Lãp lai diêp khúc)
Anh ta cho xe hoi vói nü trang
Cho kim cuong thêm bao nhiêu áo lông. Anh thì không!
Anh ta cao sang bao nhiêu Mÿ kim,
Bao vila, phi co di khãp noi, Anh thì không!
Anh luôn khen em xinh nhu dóa hoa
Em tuoi duyên môi khi anh ghé thãm. Anh thì không!
Anh ta luôn nâng niu âu yêm em
Nhung sao em không yêu, không nhó nhung. Không rung dông!
(Lãp lai diêp khúc)
Nhân gian luôn diêu ngoa luôn dôi gian
Luôn khoe khoang cao sang nhu chiêm em. Anh thì không!
Nhân gian luôn trãng hoa không thúy chung.
Nhung luôn luôn vênh vang câu sãc son. Anh thì không!
Trong dê mê yêu duong ra thê gian
luôn ba hoa khoa truong nhüng chiên công. Anh thì không!
www.thuvien247.net - Trang 157/1723
2
Con tim em không mo không uóc ao
Bao cao sang, kim cuong hay áo lông em không màng
(Lãp lai diêp khúc)
Yêu anh chân thành tiêng yêu ban dâu
Yêu anh ngây tho vói con tim hông
Yêu anh bây giò dên mai sao này
Không ai ngãn chia tình dó muôn dòi !!!
LV
www.thuvien247.net - Trang 158/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Tiên Tuyên Em Hâu Phuong
Minh Ký
Boléro
1967
Em hâu phuong còn anh noi tiên tuyên
chúng ta cách xa rôi nhung tình dâu có chia phôi
Mình goi tên nhau nhó nhau trong mông thôi
tha thiêt yêu nhau mà vui
Em hâu phuong còn anh noi tiên tuyên
nhüng dêm phô lên dèn
Tuyên dâu anh dón trãng lên
Tình mình cao hon núi non kia hùng vï,
nên vân vui câu biêt ly.
Anh oi em mo thây anh vê bao rôn ràng
dôi tim hân hoan kêt se duyên thãm nông nàn
Hòa theo cung dàn có lòi ca nhjp nhàng
van niêm vui chúa chan
Em oi biên cuong súng vang rên
Anh ngò quê huong thân yêu
dón xuân vê pháo ruou nông
mùng duyên to hông,
chúng mình nên vo chông
là ngày anh uóc mong.
Em hâu phuong còn anh noi tiên tuyên
uóc mong nuóc non mình hêt ngày chinh chiên diêu linh
Mông dep yên vui vói câu ta thuòng nói:
"Thuong mên nhau không hê voi"
Mai này dây nguòi em tho nhó bé
có anh vuôt vai gây,
ngãm làn môi thãm tho ngây
Tron dòi chung dôi mãi yêu nhu ngày cuói
Hai dúa kêu nhau: "Mình oi!"
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 159/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Tôi
Phuong Uyên
Xe tang dua anh di trong chiêu vãng
Goi tên anh không gian âm u cha me khóc thuong
Hôm nay anh ra di bao nguòi tiêc thuong cho thân anh
Cuôc dòi vân dang tay chò dón anh
Anh sao anh quên em bao lòi húa
Vì sao không quên di dam mê trong màu trãng kia
Anh oi hay không anh, cha me dã cho anh hôm nay
Giò dang khóc dua anh vê cõi mo
Vì sao ma túy mang anh tôi ra di suôt dòi
Vì sao ma túy kia gieo bao dau thuong khãp tròi
Vì sao anh không biêt rãng, dòi còn xanh còn hy vong
Và ngày tháng dang chò anh
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 160/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ánh Trãng Lé Loi
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Ký Anh
Này nguòi yêu hõi xin dùng quay buóc
Vì em dã trót yêu anh
Tiêng yêu dâu ngai ngùng dâu ân tình ngàn trùng
Muôn bê dâu, em nào biêt dâu
Này nguòi yêu hõi, ân tình em dó
Ngàn nãm nhu ánh trãng tan
Vân muôn dòi dju dàng, vân muôn dòi nông nàn
Tha thiêt yêu dù tình yêu trái ngang
Ái ân nhu bot sóng trào
Tan võ mau buóc chân sói dá
Trái tim em bò cát mêm
Bàn chân ai vôi vàng in dâu quên
Thuyên tình xa bên mê dòi hoang phê
Chò theo muôn ánh trãng tan
Nhüng dêm vê lanh lùng, gió mua nào ngai ngùng
Hoen mãt em duòng khuya trãng lé loi.
Ai thuong
www.thuvien247.net - Trang 161/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ánh Trãng Tan
Anh Bàng
Ðàng Hiên
Buôn nhu tóc em hôm nào uót dâm mua dêm
Sâu nhu gót em nhe gió qua thêm
Buôn dâng mãt em trong chiêu lông gió mua lên
Chiêu nghe biên xa goi nhó mong mênh
Chùng nhu phô xua môt thoáng suong khuya
Lòng nghe hiu hãt chât ngât tiêng dàn
Còn dâu nüa em nhüng ngày âu yêm bên nhau
Còn dâu nüa em môt thuó ban dâu
Vê theo ánh sao trong chiêu nhat nãng phai mau
Vê theo hái âu ljm chêt dêm sâu
Ngàn hoa ngát huong, ngàn sóng xôn xao
Tình nhu bão tô cuôn mât dòi nhau
Thôi tình dã lõ mât nhau,
Tan nát di hy vong ban dâu
Sao em, sao em dành quay buóc
Lòng anh dãng cay
nhu tùng con nuóc dâng lên
Lòng anh dón dau hàng lá me sâu
Vê ngang ngõ khuya ôi còn dâu dâu chân em
Ðòi anh xót xa nhìn ánh trãng tan
Nhìn con sóng cao ngày tháng qua mau
Tình em dã lõ giêt mât dòi anh
Ðòi anh xót xa nhìn ánh trãng tan
Tình ta dã lõ dánh mât dòi nhau
tvmt & Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 162/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Uóc Mong (J'ai Envie)
Hervé, Vilard
Anh uóc mong, duoc sông vui bên em.
Anh uóc mong, duoc có em luôn bên anh.
Luôn vói anh duoc có em luôn bên anh.
Ta bên nhau trong mai sau, trong mai sau.
Anh uóc mong, duoc hát lên khi em ca
Anh uóc mong, duoc khóc khi em âu sâu
Anh uóc mong, cuòi lón khi em vui,
khi em vui, khi em vui.
Ðoc lá thu em miên man,
anh trông thây quá rõ niêm tuyêt vong
Vì gót chân em hôm nay
không di dên chô hen hò buôi chiêu.
Tim anh chât ngât nôi nhó
Mong em vói nhüng dãm duôi
má gót chân em không quay vê
Ðuòng cü hôm nào.
Anh uóc mong, duoc nói lên câu yêu thuong
Anh uóc mong, duoc nói lên câu dam mê.
Anh uóc mong, gân güi bên em luôn luôn
Anh uóc mong, duoc sông vui bên em
Anh uóc mong, duoc có em, vui bên em.
Anh uóc mong, duoc có em, vui bên anh.
****
J'ai Envie
J'ai envie de vivre avec toi
J'ai envie de rester avec toi
Toute la vie, de rester avec toi
Toute la vie, toute la vie, toute la vie
J'ai envie de chanter quand tu chantes
J'ai envie de pleurer quand tu pleures
J'ai envie de rire quand tu ris
Quand tu ris, quand tu ris
Mais en lisant ta lettre
Je vois qu'il n'y a plus d'espoir
Je sais que tu ne viendras pas
Au rendez-vous ce soir
J'avais tout préparé
www.thuvien247.net - Trang 163/1723
2
J'avais tout décidé
Mais tu ne viendras pas
Au rendez-vous ce soir
J'ai envie de parler avec toi
J'ai envie de dire n'importe quoi
J'ai envie pourvu que tu sois là
J'ai envie de vivre avec toi
J'ai envie que tu sois près de moi
J'ai envie que tu sois près de moi
Mais en lisant ta lettre
Je vois qu'il n'y a plus d'espoir
Je sais que tu ne viendras pas
Au rendez-vous ce soir
J'avais tout décidé
J'avais tout préparé
Mais tu ne viendras pas
Au rendez-vous ce soir
J'ai envie de parler avec toi
De dire n'importe quoi
De vivre avec toi
J'ai envie de chanter quand tu chantes
J'ai envie de pleurer quand tu pleures
J'ai envie de rire avec toi
Quand tu ris.
www.thuvien247.net - Trang 164/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Và Em
Lã Vàn Cuòng
Nêu em là nu hoa hé trong nãng Xuân
Anh së là hat suong long lanh buôi sáng
Nêu em là ngoc trai kiêu sa bò mông
Anh së là vòng vàng ôm âp tay ngoan
Nêu em là vâng trãng lung linh cuôi thu
Anh së là nhà tho uom mo nhã chü
Nêu em là chùa hoang không ai câu tu
Anh së là nhà su ngôi thiên vói cung
Là la la la la lá la………………
Nêu em là làn mây trên cao biêc xanh
Anh së là dòng sông soi guong say dãm
Nêu em là biên xanh mênh mang vô tân
Anh së là thuyên buôm luót sóng ra khoi
Nêu em là tình xa ru xua ngât ngây
Anh së là nguòi say yêu mên tiêng hát
Nêu em là loài chim di bay luu lac
Anh së là tuong dá ngàn dòi ngóng trông
Là la la la la lá la………………
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 165/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vái Tròi
Pham Duy
Nguyên Tât Nhiên
Ðôi mãt tròn den nhu búp bê
Cô dã nhìn anh rât kiêu sa
Anh vái tròi, anh vái tròi cho cô dê giây
Cô dê nghe, dê giây nghe...
Ðôi guôc mâu cao nhu trái núi
Xiêm áo mùa thi vân sênh sang
Anh vái tròi, anh vái tròi cho cô vâp té ,
Ðê anh nâng, dê anh nâng .
Anh vái tròi cho cô thích mông
Ðê anh ngôi kê chuyên anh mo
Ðêm hôm qua có chàng buom buóm
Nguyên chêt khô trên giây hoc trò
Ha há ha hà
Anh vái tròi cô chãng dúng dung
Hêt coi anh là xú hoang duòng
Cho anh còn mòi cô di phô
Dãt cô vào coi cái luong
Ði coi cái luong...
Hai ngón vàng tay son khói thuôc
Cô níu thòi gian vôn vô tâm
Anh vái tròi, anh vái tròi cô không dê giân ,
Không dê ghen, chó giân ghen .
Ðôi mãt tròn den nhu búp bê
Mai kén chông xin nhó anh nghe
Anh vái tròi, anh vái tròi dôi ta dê có
Bây tré oe oe
Oe oe Oe oe Oe oe Oe oe...
Tài liêu tham kháo: Pham Duy Tuyên tâp 6 - Ðôi ta mât hêt chi còn nhau
[Nhà sách Nam Á -1992]
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 166/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Biêt
Nguyên Trung Cang
Anh vân biêt anh dã tùng yêu em.
Anh vân tiêc bao chuôi ngày bên nhau
Anh vân sông trong cõi bò thuong dau,
Khi tró giâc nghe gió vê dêm khuya.
Anh vân biêt giông tô làm xa nhau
Anh vân biêt yêu së là thuong dau
Anh vân nhó thuong mánh tình hu hao
Mà anh là tên dai khò,
Còn em nu hoa (thánh thiên) tuyêt vòi
Vì thê chúng mình xa nhau,
Vì thê chúng mình xa nhau
Vì thê chúng mình xa nhau!!!
Ðê dêm vê còn nghe tiêng thó dài
Mòn mói dêm tùng canh thâu,
Bùng sáng cõi lòng nao nao,
Hanh phúc thuó nào trôi mau,
Buóc trên dòi nghe quá lé loi
Anh vân biêt anh mãi còn yêu em.
Anh vân nhó tiêng nói nào ru êm.
Trong giâc ngú trua nhüng ngày nên tho,
Anh dãm duôi môi ngát tình nhu mo
Anh vân biêt anh mãi còn yêu em.
Anh vân sông mong lúc tàn qua dêm.
Anh vân uóc mo dên ngày xa xôi,
Dù cho ngàn nãm mong doi
Tình yêu hóa thành bui mò.
ÐK:
Hanh phúc lân cùng thuong dau,
Ngot âm lãng vào cay sâu
Gãp gõ dê rôi xa nhau,
Nhüng vui buôn dêt nên khúc tình sâu
Dù biêt mãi là chia xa,
Dù biêt së tàn nhu hoa,
Dù biêt së thành hu vô
Vân nghe tình dâng cao ngút ngàn.
(repeat ÐK)
www.thuvien247.net - Trang 167/1723
2
Quôc Mai
www.thuvien247.net - Trang 168/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Biêt
Ngoai Quôc
Hoài Loan
Tình anh dó dã trao cho em hôm nào
Và em nói em së yêu thuong anh tron dòi
Lòi tình anh uông chât ngât
Say chén trong ngàn nu hôn môi em
Vòng tay ái ân hay dua anh dên gân giâc mo diêu ky
Tình anh dó vân nghe nhu trên mây ngàn
Mà em dã nhu cánh chim xa bay phuong tròi
Còn lai mình anh cô don bao xót xa và buôn thuong vây quanh
Nguòi yêu dâu oi nõ ra di bó anh sao dành
Môt lân tình vói ít nôi nhó trong lòng không quên
Môt lân tình voi di nuóc mãt chua duoc mang tên
Này nguòi tình oi anh luôn yêu em chi yêu mình em riêng em
Môt lân tình vói cú uóc mo vê dï vãng
Môt lân tình vói chât dãng yêu môt tái tê
Này nguòi tình oi anh luôn yêu em chi yêu mình em thôi
Hõi em........
Tình anh dó hiên dâng cho lân yêu dâu
Và lòi em nói nhu là con gió xa nhe thoáng ru hôn anh
Vân biêt tình trao së là tiêc nuôi
Vân biêt lân xa ây là phút cuôi
Nhung anh hoài yêu dên dòi anh... lõ làng
Ðàm Vïnh Hung trình bày
Khánh
www.thuvien247.net - Trang 169/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Buôn Nhu Xua
Ngoai Quôc
Tùng giot nãng chiêu lâp lánh giùa con mông tím
Cuôc tình ngàn dòi nguyên khép kín
Ngày ây có nuóc mãt trên bò mi xanh ngòi
Nguòi tình tuyêt vòi hõi xin dùng quên
Mùa ha dên vói khúc hát nhó nhung trâm lãng
Dòng nhac vôi vàng noi quán vãng
Hanh phúc rât dãm duôi nay giò xa ta rôi
Lòng vân luôn bên nguòi mãi trong cuôc dòi
Thuyên dã ghé dên bên hõi em dùng âu sâu
Biên lanh mjt mùng tìm dâu cánh ngan trãng
Tùng lóp sóng khuât lâp núi cao và mây hông
Ôi bao thuong nhó làm sao voi
(Thuong yêu còn mãi trong môt cuôc dòi)
Tùng giot nãng chiêu lâp lánh giüa con mông dãng
Cuôc tình dai khò nay dã lãm
Môt sóm dó dã mât di niêm vui xa rôi
Nguòi dã trót yêu nguòi mãi lên nghen lòi
*Môt sóm dó dã mât di niêm vui xa rôi
Này em oi con tim së yêu ngàn dòi
www.thuvien247.net - Trang 170/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Cân Em
Ngçc Trçng
Hôm nào em dên khu phô trên cao
Ðuòng tron uót, bò biên vãng âm thâm
Nghe lòng hoang vãng, buôi chiêu phô xá tiêu diêu
Nhó mênh mang ngày tình dên huy hoàng
Ta còn ngôi dây giüa chôn hoang vu
Ly cà phê dãng tùng giot xuông êm dêm
Men tình chât ngât, dòng buôn xót xa dây voi
Dáng xuân xua giò chi biêt mong chò
Anh vân cân em bên dòi sóng vô mênh mang
Cho bót cô don dêm vê phô vãng thênh thang
Liên khúc yêu duong hôm nào ngôi hát bên nhau
Ký niêm dêm cuôi chia tay, em vê bên ây ...
Dù mai xa cách, chi biêt yêu em
Môt lân ân ái, ngàn dòi nhó nhau hoài
Em vê bên ây tùng chiêu có nghe ê chê
Tiêc nhau chi mánh dòi lúc xuân thì.
Quoc Mai
www.thuvien247.net - Trang 171/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Không Ðôi Thay (Je N'ai Pas
Changé)
Ngoai Quôc (Pháp)
Pham Duy
Anh vân không dôi thay !
Anh vân nhu cü, tên lãng du trong dòi em.
Em vân e âp nuôi trong tim
Câu ân ái, ôi biêt bao nhiêu tháng nãm
Em dã âu yêm dâng tãng anh.
Anh vân không dôi thay !
Anh vân nhu thê, anh vân yêu nhu nguòi say.
Anh vân gio cánh tay ôm em
Anh mo anh có ngay dôi cánh chim
Ta së bay tói khung tròi êm.
CHORUS
Và em cüng thê ! Có dôi khác gì mây !
Môt nàng tiên nü, thân hình vân nhó bé.
Nu cuòi hôn nhiên, môi mong xinh còn kia.
Và hôn say dãm, ta nhìn nhau nhu thê.
Tình ta vân thê, vân bùng nhu lúa sáng
Cuôc dòi dã thoáng bay tua gió mùa Thu.
Tình còn nông thom nhu loài hoa rùng Mo
Nhac tình còn tâu, cho bên lâu tình ta !
. . . . .
Anh vân không dôi thay !
Anh vân khao khát nhu mói yêu em, dâu tiên.
Anh vân ve vuôt câu thuong yêu
Câu ân ái, anh vân chua quên môi duyên
Anh dã âu yêm, dâng tãng em !
Anh vân không dôi thay !
Anh vân di mãi, di mãi trên con duòng xa
Anh vân ao uóc cho dôi ta, tuy xa vãng
Nhung vân nhu trong tâc gang
Anh së thuong nhó em nghìn nãm.
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 172/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Mo Môt Ngày Vê
Nguyêt Ánh
Anh vân mo môt ngày nào
quê dâu yêu không còn công thù
Trên con duòng mòn, sau con mua chiêu,
anh ôm dàn dìu em di duói trãng.
Ta dúng yên nghe rùng thì thâm.
Ta nguóc trông sao tròi thât gân.
Anh ôm cây dàn,
Anh buông to trâm.
Em ca bài mùng quê huong thanh bình.
ÐK:
Rôi bình minh tói anh dua em vê làng
Này bà con dón kìa anh em chào mùng
Thôn quê tung bùng,
Muôn chim reo hò hát mùng nguòi
vùa vê sau chiên chinh.
Rôi hoàng hôn xuông ta say men ruou nông
Ho hàng trong xóm thay nhau nhen lúa hông
Suong giãng mjt mùng
Ðêm sâu châp chùng xóa nguc tù xiêng gông bao nãm.
Anh vân mo môt ngày nào anh vói em chung tình bac dâu.
Trên quê huong nghèo. Trong khu rùng già.
Truóc mái nhà cò vàng bay phât pho.
Bên mái hiên ta ngôi chuyên trò.
Khoai nuóng thom huong tình ruông dông.
Con tho ngoan hiên ê a dánh vân
"Vê en-Nò" là Viêt Nam kiêu hùng.
ÐK:
Rôi ngày con lón con ca vang tình nguòi
Hòa bình no âm con ca vang tình dòi
Thay cho cha già
Suôt cuôc dòi hòa lòi ca dâu tranh.
Rôi ngày con lón con di xây cuôc dòi
Màu cò tô quôc con tô thêm rang ngòi
www.thuvien247.net - Trang 173/1723
2
Quê huong thanh bình
Muôn dân yên lành sông cuôc dòi tu do muôn nãm!!!
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 174/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Nhó Em
(chua biêt)
Khi em nghe nói câu mình chia tay nhé thì anh biêt em quên anh thât rôi.
Em không luu luyên chi tình yêu xua dó.
Lòng bãng giá vô tình em dã xa tôi rôi.ngôi nhó em yêu khi dêm vê em oi
ÐK:
Ánh mãt ây,dôi môi xinh nay xa xôi hình bóng em.
Nhó dï vãng ta chung dôi khi bên nhau giâc mông vàng.
Rôi ngày tháng trôi qua mau cho phôi pha dân.
Uóc mo bên nhau nay phai tàn cho anh lòng xót xa ngàn noi.
Nhó phút cuôi ta chia tay em ra di mà dãng cay.
Cô nuôi tiêc chi thêm dau khi con tim lôi hen rôi.
Dù lòng muôn thôi quên em quên bao ân tình,
dâu yêu xua nay qua rôi.
Nhung dêm vê vân nghe buôn vuong khi nhó vê em
Lâm Hùng
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 175/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Thích
Nhât Vû
Tho: Ðình Nguyên
4/4_ Cha Cha Cha _Tempo=105
1.
Anh vân thích mùa xuân
Có mai vàng truóc ngõ
Và hoa dào rop dó
Mênh mông nhüng cánh dông
2.
Muot xanh màu lá ma
Anh vân thích mùa ha
Lâp lánh nhüng cánh diêu
Chiêu vê ngàn gió bay
ÐK:
Tràn ngâp nôi yêu thuong
Ðua ta vào giâc ngú
Anh vân thích mùa thu
Vàng roi vói suong mù
3.
Con duòng mò che phú
Dáng gây em nghiêng vai
Ngày oi còn dep mãi
Anh vân thích dông dài
4.
Bàn tay ngày xua ây
Suói âm tình ngây dai
Em nghiêng vào dôi vai
Xuân nghe nhu tró lai
...........
(Fade Out...)
Ngày oi còn dep mãi
Anh còn mãi xuân xua
Ngày oi còn dep mãi
Anh còn mãi xuân xua
............
Xin mòi nghe Tiêng hát cúa Tuân Khoa tù Viet Nam:
geocities.com/nhatvu2k/nvAnhVanThich.html
NV
www.thuvien247.net - Trang 176/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Yêu Em
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Anh xin yêu em hõi nguòi.
Dù cay dãng vân mãi mãi yêu nguòi và gian khô vân mãi không xa ròi.
Ðùng gian dôi lúc anh quay di.
Hát khúc hát dó,dòng sông mãi trôi.
Nay dã ròi xa,nguòi oi có biêt
ÐK:
Lòng vân luôn thâm nhó bao ngày tháng xua còn dó không phai tàn.
Buóc di trong mua anh goi tên,së yêu nhau dôi ta mãi không ròi.
Nguòi oi hõi có biêt ân tình dó vân cháy mãi trong lòng anh.
Hình bóng thiên thân dó luôn hãn mãi trong trái tim anh bao tháng ngày.
Thiêt tha trên dôi môi câu tình yêu,ngãm sao roi trong dêm thuong nhó
nàng.
Tình yêu dó vân mãi luôn nông cháy vói ký niêm xua
anh vân yêu
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 177/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vân Yêu Em
(chua biêt)
Mùa thu dên có lá vàng roi dây.
Lòng anh dên vói nôi dãm duôi nhó em bãng tháng ngày.
Nguòi yêu oi khi anh nghe có em dang cuòi dùa.
Bàn chân anh sao di liêu xiêu muôn quay cuông
Tù lâu lãm con tim anh chot xao dông
tù lâu lãm muôn nhãn vói gió tiêng lòng bao tâm su
tù lâu lãm muôn buóc dên nói vói em môt diêu
Nguòi yêu hõi yêu em si mê và không biêt giân.
I LOVE YOU SO I NEED YOU SO.
anh yêu em bên lá úa vàng doi chò
anh yêu em bên tiêng ngo ngác nai vàng ngóng thu .........
I LOVE YOU SO I NEED YOU SO
Ta yêu nhau quên hêt tháng ngày muôn
phiên
mong mai sau duyên kiêp nhu lá vàng së
nhó mãi mãi mùa lá phai.......
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 178/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vê Kéo Mua
Ngân Giang
Nêu chiêu nay không có anh, ai së dua em vê?
Tròi sãp dô con mua, sao anh còn dúng mãi
Hãy nói môt lòi, có phái anh giân em?
Có phái anh giân em?
Nêu ngày mai xa cách nhau, em chãng nên âu sâu
Tròi có dô mua ngâu, dôi ta chãng tan võ
Dâu biêt tình dâu rât dê chia lìa nhau
Ðê chìm vào trong bê dâu
Yêu nhau tù dô nào, mây mùa trãng lên cao
Thiêt tha môi duyên dâu, dê tình dôi ta bên lâu
Mùa thu lá bay bay thât nhiêu
Ký niêm càng thuong bây nhiêu
Nêu tình dôi ta dó dang, anh hãy xem nhu là
Môt giâc ngú chiêm bao, mai sau cüng quên hêt
Ðôi huóng cuôc dòi có lë không gãp nhau
Em vê kéo tròi mua mau
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 179/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vê Môt Chiêu Mua
Duy Khánh - Anh Thy
Slow Rock, 4/4
Giüa lòng mua chiêu nguòi dã vê dây
Gió bat núi rùng tìm cánh hoa phai
Nguòi vê, quê huong xanh ngàn lá,
Hoa xuân vuong mâu má nguòi em ngóng chò
Có phái chúng mình hen uóc tù lâu
Së tron buóc dòi dep ánh trãng sao
Ðê chiêu mua thôi roi sâu não
Hoa tuoi lên mâu áo
Buôn vui có nhau
Bao nãm cách xa nguòi oi,
Bao nhiêu thuong nhó nào nguôi,
Bao ân tình xua còn mãi,
Giò nguòi vê dây: Thôi nghe sâu nhó thôi nghe mong chò
Vãng tiêng bo vo sâu ánh mãt xua
Và nguòi em tho không buôn nüa,
Hoa xuân thôi tàn úa
Dài thêm uóc mo
Tham kháo: Nhac Viêt - Truòng Hái biên soan - Tâp 14
Lê Phan
www.thuvien247.net - Trang 180/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vê Môt Mùa Trãng
Trân Nhât Bàng
Slow Waltz
3/4
1.
Nhìn vâng trãng lên sáng soi
Khãp trên ngàn noi, thãm huong duyên dòi
Và giòng sông trôi lüng lò
Thòi gian xóa mò, vuong vân duòng to
Hen môt mùa trãng së vê
Vê say âm tình, vê vui thái bình
Khúc ca thanh bình nhjp nhàng
Môt mùa trãng sáng chò anh buóc sang …
2.
Và giòng thòi gian dã qua
Biêt bao mùa hoa vân không phai nhòa
Tình quê huong ôi nhó thuong
Lòng bao vân vuong, mong lúc hôi huong
Nguòi vê dây trong tiêng ca
Mùa vui thái hòa, dep bên mái nhà
Nuóc non tung bùng vui ngày tuoi sáng
Mùa chiên thãng vé vang…
Nhac hôn quê lai láng
Vuong cung dàn môt mùa trãng sáng
Ðuòng vê tuy xa vãng,
Nhung uóc mong tràn dâng
Chò môt mùa trãng sáng tuoi
Khúc ca dây voi, lãng nghe nên dôi
Chàng vì non sông dã vê,
Tron câu uóc thê, vui vói tình quê
Mùa dep tình thuong dón chò,
Mùa vui thái hòa, vê bên mái nhà
Nãm tay xây môt cuôc dòi tuoi mói
Lòng phoi phói nguòi oi !
Tài liêu tham kháo:
Tâp Nhac Tuyên 1: “Tình Yêu và Quê Huong”
Vãn Phung – Ðan Tho - Nhât Bãng - Nguyên Túc
Án hành tháng Giêng 1996 tai Arlington, VA. USA
www.thuvien247.net - Trang 181/1723
2
Xin mòi nghe Kim Tuóc hát:
http://inthenight.net/anhve.ram
Hu Vô & Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 182/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vê Thú Ðô
Y Vân
Anh vê Thú Ðô chúng tôi chò mong
Vói van niêm tin vói muôn tình thuong
Ðiêm tô phô phuòng nguòi trai áo xanh
Phô hoa pha màu lá rùng
Anh vê Thú Ðô âm êm lòng tôi
Ðúng lai gân nhau nói câu chuyên vui
Chuyên hai chúng minh gãp nhau chôn dây
Lúc quân dân cùng nãm tay
Ôi nây anh !
Áo xanh chiên truòng bac mâu
Mên anh mên tù thuó nào
Nguòi trai tranh dâu
Ôi nây anh !
Ðã mang dên tình mãn mà
Ðón anh nhüng lòi thât thà
Lòng dân mong chò
Anh vê Thú Ðô biêt bao là vui
Ðã dê lai dây mên thuong dây voi
Nguòi dân nuóc Viêt ghi on các anh
Ðã hy sinh vì giông nòi
Anh vê Thú Ðô nuóc Nam tu do
Chút quà mùng anh chiên binh duòng xa
Là muôn tâm lòng yêu thuong dón anh
Ðón anh trai hùng buóc qua !
Anh vê ………….buóc qua !
Anh vê Thú Ðô vui mùng dây dó
Muôn lòng dân dang dón chò !
Tài liêu tham kháo: Tuyên tâp nhac: Ðuòng Ði Không Khó
Nhà xuât bán Vãn Nghê Dân tôc.
Cuc Tâm-Lý-Chiên ân hành 1974 .
www.thuvien247.net - Trang 183/1723
2
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 184/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Vê Vói Em
Trân Thiên Thanh
Cho em KHÔNG BAO GIÒ NGÄN CÁCH
Bolero
Anh vê vói em,
nhu chim liên cánh nhu cây liên cành.
Nhu dò vói sông,
nhu nuóc xuôi giòng vào lòng biên xanh.
Em oi trãng còn sáng nên tình yêu vân còn mang,
Em oi suong còn xuông nên tim côi mong suói âm.
Ta xa nhau lâu rôi,
ta mong nhau lâu rôi, gân nhau dêm nay thôi...
Anh vê vói em,
mai ta lai cách xa nhau muôn trùng.
Bao ngày nhó nhung,
voi hêt tâm su vùa can môt dêm.
Sao em anh lai khóc khi anh ra di vì em?
Hay chãng ân tình lón hon không gian dôi mình cách?
Mai nay anh di rôi,
mai nay anh di rôi,
mai nay anh lai di...
Không trách em yêu mêm khi con tim don côi.
Không muôn em dôi lòng khi mang mang buôn túi.
Anh muôn em hiêu rãng dòi chiên sï phong suong,
Nên môt lân vê thãm bãng van ngày gân nhau.
Em biêt không nhüng chiêu, khi suong thu giãng giãng,
Anh nhó xua chúng mình hay di trên duòng vãng,
Anh nhó xua môt lân lãng ngãm ánh mây trôi
Làm nguòi yêu lính chiên mây ai gân nhau ....
Bây giò cách xa,
dôi dúa dôi miên nhat nhòa chiêu mua.
Xin cho ân tình së bao la nhu suong dâu núi,
Xin cho ân tình së không mau tan nhu bot nuóc.
Anh di anh lai vê,
em oi to duyên dâu xin trãm nãm bên lâu...
Anh di anh lai vê,
em oi to duyên dâu xin trãm nãm bên lâu...
www.thuvien247.net - Trang 185/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Xa Em Rôi
Khúc Lan
Ðêm nay xa anh rôi, môi duyên không nên lòi
Cuôc tình vê dâu giüa biên khoi mjt mù
Tiêng sóng vô bên dòi nhüng khúc hát xanh ngòi
Môt cánh chim lung tròi.....
Giüa phô ây trãng thê rét muót nhüng câu thê
Én trãng vân bay trong vuòn cü
Ðêm nay dêm muôn màu
Nuóc mãt vân âu sâu
Cho nhau giâc mo ngot ngào
Ðêm nay anh xa rôi
Hoang vu trên môi cuòi
Giot lê ngàn thu roi rung
Câu tho trong suong mù
Ruou say trên con tàu
Tình cü nay không còn
Ðêm nay dêm xanh mêm
Câu ca dao bên thêm
Chiêc lá bay trong chiêu hoang úa
Yêu thuong dã qua rôi
Nhüng khúc hát muôn dòi
Trôi theo giâc mo tân phuong tròi.
Hoa Näng
www.thuvien247.net - Trang 186/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Xin Làm
Mai Anh Viêt
Ðùng di em oi bên kia núi dau có tròi xanh hon
Bên kia sóng dâu vô vê mênh mang
Bên kia dòi dâu có gì hân hoan
Ðùng xa nhau em hat suong cü chan chúa tình don so
Bông hoa cü vân nó tron trong ta
Nhüng ký niêm dâu dê gì phôi xa
Ðùng di em nhé vì nhüng buôn vui së nôi lòng ta
Thành môi dây dòi trói ta tù dây (2)
Anh xin làm có dai dón buóc chân em
Anh xin làm tàng cây che mát thân em
Ðùng di em oi bên kia gió dâu có gì xôn xao
Bên kia nãng dâu có còn lung linh
Bên kia tròi dâu có nhiêu trãng sao
Ðùng xa nhau em dòng thu cü em có còn say mê
Chân em có khi mói mòn lê thê
Hãy tró vê bên gôi mông dêm nao.
Quên
www.thuvien247.net - Trang 187/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Yêu Cúa Em (pretty boy)
Pham Thanh Tháo
* Chàng mang vì sao sáng ngòi
Cùng Em dùa vui khãp tròi
Tình yêu ta nhu ánh trãng bùng sáng màn dêm
Em luôn mong mãi bên Anh.
Mãc cho tròi giông tô vê
Câm tay vuot bao thác ghênh
Niêm tin yêu toá sáng trong tim Anh và Em
Rang ngòi ánh mãt ôi nông say.
** Chàng oi! Nghe dai duong tùng dêm sóng vô ru bò êm
Nghe duòng nhu lòi Anh nói yêu mãi không ròi
Em ngôi dây hình dung dáng Anh
Tình âm nhu ngon nên dju êm…
Và tình yêu dành riêng tãng Anh mãi không bao giò phai
Yêu nguòi cho dù bao dôi thay
Vân luôn bên Anh dù bao khó khãn
Em mãi xin nguyên cùng.
( Repeat *- ** )
...Và trong cô don hay gian khó mình luôn nhó nhau
Ðên và hát vói Em…
( Repeat ** )
giaidieu.net
www.thuvien247.net - Trang 188/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Anh Yêu Em
Vû Quang Trung
Ngày tháng trôi theo mùa lá roi,
Em nhu cái bóng vô hình noi tim anh.
Ðuòng phô cü, hàng cây quen,
Ly cà phê dãng huong vj nu hôn dâu
Anh có nhó chúng mình bên nhau
Nhu tia nãng dâu chóm hé môi em.
Anh có nhó chúng mình bên nhau
Ôi làn gió thu vòn bay mái tóc em
Ngày tháng trôi theo mùa lá roi,
Em nhu cái bóng vô hình noi tim anh.
Ðuòng phô cü, hàng cây quen,
Ly cà phê dãng huong vj nu hôn dâu
Anh có nhó chúng mình bên nhau
Nhu tia nãng dâu chóm hé môi em.
Anh có nhó chúng mình bên nhau
Ôi làn gió thu vòn bay mái tóc em
Ngày tháng trôi theo mùa lá roi,
Bài hát ta trao nhau
Bên duòng phô cü, hàng cây quen,
Ngon gió vui dùa thiêu hình bóng em.
Em có biêt anh vân chò em
Ðê trao em nu hôn khát khao.
***
Giot nuóc mãt ngày nào
Khi anh nói lòi yêu em.
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 189/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ào Ành
Y Vân
Yêu cho biêt sao dêm dài
Cho quen vói nông cay
Yêu cho thây bao lâu dài
Chi còn vài trang giây
Giòng muc xanh còn dây
Húa cho nhiêu dù bao lòi nói
Ðã phai tàn thành mây thành khói
Cüng xem nhu không mà thôi
Nhüng ân tình em dong bãng nuóc mãt
Khóc cho dây hai chü tình yêu
Phân huong nông anh xem tua tâm áo
Ðã thay màu ân ái tù lâu...
Nhüng neo thuyên yêu duong thuòng dê dút
Khiên bao chiêu trên bên tjch liêu
Vãng con tàu sân ga thuòng héo hãt
Thiêu em lòng anh thây quanh hiu...
Xua dêm vãng dua nhau vê
Nay don bóng duòng khuya
Khi vui thây trãng không mò
Lòng buôn nên trãng úa
Kìa phôn hoa còn dó
Nhüng con duòng buôn vui lông gió
Nhüng ân tình chìm trong lòng phô
Cüng theo hu không mà di
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 190/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ào Ành
Ngçc Ðai
Vi Thuý Linh
Vuon tay chói vói
Nguòi dàn bà doi
Cây khô bút tiêng goi
Lá hùng huc dó
Truóc nhà em mà tu viên, cây nü tu
Chi nghe gió thât thanh, trong dêm
Trút áo bôn mùa tiêng khèn quanh quât
Không có buóc chân nào thuc lòng yêu;
Dùng truóc nhà tu kín mà!
Bông tiêng hát ru tròn thiêu nü, dâu dó!
Mùa xanh chóp mãt a ha!
Kìa lá xám liêng bay ì a,
Qua mái tu viên ì a,
Ô hô! Kìa nhüng cánh chim vut bay, vê tròi
Ô hô! Kìa nhüng cánh chim vut bay, vê tròi
Í a ì a i a ì a, í a i a i a ì a!
Mèo Uót
www.thuvien247.net - Trang 191/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Anh Sút Chi Ðuòng Tà
Pham Duy
Hûu Loan
Nàng có ba nguòi anh di bô dôi lâu rôi
Nàng có dôi nguòi em có em chua biêt nói
Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh...
Tôi là nguòi chiên binh xa gia dình di kháng chiên
Tôi yêu nàng nhu yêu nguòi em gái tôi yêu
Nguòi con gái tôi yêu, nguòi em gái tôi yêu.
Ngày hop hôn tôi mãc dô hành quân
Bùn dông quê bêt dôi giây chên sï
Tôi mói tù xa noi don vj vê
Tôi mói tù xa noi don vj vê
Nàng cuòi vui bên anh chông ky khôi
Thòi loan ly có ai cân áo cuói
Cuói vùa xong là tôi di.
Cuói vùa xong là tôi di.
Tù chôn xa xôi nhó vê ái ngai
Lây chông chiên binh mây nguòi tró lai
Mà nhõ khi mình không vê
Thì thuong nguòi vo, bé bóng chiêu quê.
Nhung không chêt nguòi trai chiên sï
Mà chêt nguòi gái nhó miên suôi
Nhung không chêt nguòi trai chiên sï
Mà chêt nguòi gái nhó miên suôi
Nhung không chêt nguòi trai chiên sï
Mà chêt nguòi gái nhó miên suôi
Hõi ôi ! Hõi ôi !
Tôi vê không gãp nàng
Má ngôi bên mô vàng
Chiêc bình hoa ngày cuói
Ðã thành chiêc bình huong
Nhó xua em hiên hoà
Áo anh em viên tà
Nhó nguòi yêu mâu tím
Nhó nguòi yêu mâu sim.
Giò phút lìa dòi
Chãng duoc nói môt lòi
Chãng duoc ngó mãt nguòi...
Nàng có ba nguòi anh di bô dôi lâu rôi
Nàng có dôi nguòi em, nhüng em tho së lón
Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh
www.thuvien247.net - Trang 192/1723
2
Ôi môt chiêu mua rùng trên chiên truòng Ðông Bãc
Ba nguòi anh duoc tin nguòi em gái thuong dau
Và tin dü di mau, rôi tin cuói di sau.
Chiêu hành quân qua nhüng dôi sim
Nhüng dôi sim, nhüng dôi sim, dôi tím hoa sim
Tím cá chiêu hoang biên biêt
Rôi mùa Thu trên nhüng dòng sông
Nhüng dòng sông, nhüng dòng sông làn gió Thu sang
Gió ròn ron trên mô vàng
Chiêu hành quân qua nhüng dôi sim
Nhüng doàn quân, nhüng doàn quân và tiêng quân ca
Có lòi nào ru òi òi :
À oi ! À oi ! Áo anh sút chi duòng tà
Vo anh chêt sóm, me già chua khâu
Nhüng dôi sim, nhüng dôi sim, dôi tím hoa sim
Ðôi tím hoa sim, dôi tím hoa sim
Ðôi tím hoa sim, dôi tím hoa sim
Ðôi tím hoa sim...
hoàngthj
www.thuvien247.net - Trang 193/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Cuói Không Nàng Dâu
Da Tù
Tùng chiêu vàng, trên cánh dôi hoang,
tôi dên thãm mô nàng.
Ðây cánh hoa hông, cài lên vành bia,
thuong tiêc làm sao nguôi.
Chuyên ngày xua còn dó tôi vói nàng yêu nhau
Ðòi cùng con sô nghèo dâu dám nghï cao sang
Nàng chi mo môt ngày vui nhât dòi
Áo cuói hoa hông em mãc dê làm dâu
Nhung ai dâu ngò tình duyên nay dã lõ
Nàng ra di truóc ngày làm lê cuói
Trãm nãm ai xui duyên tình mình võ tan
Ðê buôn lên ngày tháng
Nay áo cuói hoa hông dó
Anh mói vùa may xong
Sao chãng mãc môt lân
Ðê em sang nhà chông
Tron duyên tron kiêp, cho thóa lòng uóc mo
Màu ký niêm, dôi áo còn dây, nghe xót xa ngâm ngùi
Em bó duong trân, dê riêng mình anh, thuong nhó làm uu tu
Môt nguòi ôm mông uóc di dên vùng hoang vu
Môt nguòi mang nôi sâu lên chín tâng thuong dau
Giò còn dâu, môt lân mo áo nàng
Áo cuói hoa hông nay chãng có nàng dâu
Xích Lô & Düng Hô
www.thuvien247.net - Trang 194/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Dài Viêt Nam
Jo Marcel
Xinh, xinh thât là xinh cô gái Viêt Nam
Duyên, duyên thât là duyên cô gái Miên Bãc
Thuong, thuong thât là thuong cô gái Miên Nam
Yêu, yêu kiêu dju dàng cô gái Miên Trung
Rôi môt mùa thu ta vê ta nãm tay nhau
Cùng hát ca vang mùng chiêc áo dài
Môt chiêc áo dài cúa nguòi Viêt Nam
Nguòi Viêt Viêt Nam trong chiêc áo dài
Nguòi Viêt Viêt Nam tha thuót buóc vê
Vé dep Viêt Nam ngàn dòi không phai
Cùng tha thuót buóc trên duòng cúa xú khách
Cùng nãm tay nhau chia xé buôn vui
Cùng tiêp tay nhau duy trì nét dep
Vé dep cúa nguòi Viêt Nam
Xinh, xinh thât là xinh cô gái Viêt Nam
Duyên, duyên thât là duyên cô gái Miên Bãc
Thuong, thuong thât là thuong cô gái Miên Nam
Yêu, yêu kiêu dju dàng cô gái Miên Trung
Rôi môt mùa thu ta vê ta nãm tay nhau
Cùng hát ca vang mùng chiêc áo dài
Môt chiêc áo dài cúa nguòi Viêt Nam
Lê Phan
www.thuvien247.net - Trang 195/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Ðep Nàng Dâu
(chua biêt)
Còn gì dep hon nhüng ngày bên nhau
Hai dúa chung vui ý hop tâm dâu
Em nhó chãng em môi dô hoa Ðào
Mình thâm uóc dên mai sau
Nhãt hoa kêt áo nàng dâu.
Mình thuòng chò nhau nhüng ngày mua ngâu
Chung nón che mua nói chuyên ban dâu
Anh viêt câu tho ý dep muôn màu
Mình nào nghï dên thuong dau
Nào hay yêu mên con tàu.
ÐK:
Em oi giò dây em còn phiêu ban noi dâu em oi
Ðòi em bao ngày nãng mua dãi dâu
Vê dây em có bàn tay nhó dêm thâu
Ðôt dèn châm lúa cho nhau
Quên chuyên dãng cay co câu.
Còn gì buôn hon nhüng ngày xa nhau
Hai dúa hai noi cüng môt tâm sâu
Em hõi noi dây vân nhiêu hoa dào
Mà nguòi cü mãi noi dâu
Ðê cho duyên lõ nhjp câu...!!!!
Quôc Mai
www.thuvien247.net - Trang 196/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Em Chua Mãc Môt Lân
Hoài Linh
Tôi vói nàng, hai dúa nguyên yêu nhau
Tha thiêt tù dây cho dên ngày bac dâu
Ðê sau hêt tôi trao nàng nhân cuói,
Em cüng tãng tôi khãn hông thêu cành hoa mai.
Tôi vôn nghèo, em cüng chãng cao sang,
Tay trãng cùng nhau hai dúa dêt mông vàng
Ngày hôn lê, em không dòi châu báu
Chi uóc môt dôi áo thêu dê nhó chuyên dòi
Ngò dâu, giây dút lìa dàn,
Nu hoa chua thãm vôi tàn,
Chua thuong dã sâu chia phôi
Vôi di bó dôi áo mói, ai mãc bây giò em khâu ?
Tôi thân thò, nghe tiêng hàng thông reo,
Thuong quá là thuong khi nãng ngã vê chiêu
Nhìn dôi áo tôi thuong vê dï vãng
Nhung vân còn trông thây em mãc lê to hông...
www.thuvien247.net - Trang 197/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Hoa
Trân Quang Lôc
Gãp nhau cái thuó ban dâu
Áo xanh áo (o) xanh (mà) em mãc môt màu thiên thanh
Dáng em dep tua trong tranh
Tình trong dôi mãt (mà) tình trong dôi mãt duyên lành mình dã trao
Büa sau em mãc áo vàng
Áo em (o) em mà (mà) nó rô môt bông cúc vàng
Dju dàng làn diêu dân ca
Mà nghe ai hát (mà) mà nghe ai hát duyên thê cúa lúa dôj
Anh vê, anh hái nu hoa si (o ... o)
Gieo huong thom cá duóng di lôi vê
Dâu dòi cón lãm nhiêu khë yêu em cá bôn bê áo hoa
Hôm nay em mãc áo huòng vân là em dó (o) thiên duòng
(mà) anh mo
Mong rãng có chút doi chò
Trong dôi mãt dó (mà) trong dôi mãt dó còn mo mo nhüng gì
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 198/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Lua Hà Ðông
Ngô Thµy Miên
Nguyên Sa
Nãng Sài Gòn anh di mà chot mát
Bói vì em mãc áo lua Hà Ðông
Anh vân yêu màu áo ây vô cùng
Anh vân yêu màu áo ây vô cùng
Anh vân nhó em ngôi dây tóc ngãn
Mà mùa Thu dãi nãng ó chung quanh
Linh hôn anh vôi vã vë chân dung
Bay vôi vã vào trong hôn mó cúa
Em chot dên, chot di, anh vân biêt
Tròi chot mua, chot nãng chãng gì dâu
Nhung sao di mà không báo gì nhau?
Ðê anh goi tiêng thó buôn vong laj ....
Em ó dâu, hói mùa Thu tóc ngãn?
Giü hô anh màu áo lua Hà Ðông
Anh vân yêu màu áo ây vô cùng
Anh vân yêu màu áo ây vô cùng
...Anh vân yêu màu áo ây em oi
Lâm Viên
www.thuvien247.net - Trang 199/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Lua Vàng
Pham Thê Mÿ
Ngày xua em dên, em mãc áo lua vàng
Em di trong nãng, chân chim xinh xãn,
chua hê lâm bui trân, chua hê vuóng có sâu.
Em di vào mông mo.
Ngày mai em dên, xin mãc áo lua vàng, nghe em hãy nhó.
Quê huong anh dó, dang cân dên tình nguòi, dang cân dên nu cuòi.
Cho tâm hôn nghi ngoi.
Ôi ! nãng lua vàng, nãng lua vàng nãng uót môi em.
Ôi ! nãng lua vàng, nãng lua vàng quân quít chân em.
Trên con duòng nây, ngày xua, ngày xua
Trên con duòng nây, chiêu nay, chiêu nay .....
Chiêu nay em dên, vân màu áo lua vàng,
nhu xua trong trãng, mang theo ánh nãng.
Cho dòi bót lê sâu, cho lòng bót hân thù.
Anh di vào tuôi tho.
Mùa thu dã dên, trên duòng lá rung vàng.
Anh di trong nãng, mang theo ánh sáng.
Vói màu áo tuyêt vòi, vói màu nãng rang ngòi,
Anh di vào niêm vui.
ÐùngTämChiêuNay
www.thuvien247.net - Trang 200/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ào Mo (chua có)
Pham Mÿ Lôc
www.thuvien247.net - Trang 201/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ào Mông Tình Yêu
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Minh Thuân
Chuyên tình ta nay rã di vào trong giâc mo
Ðê mình em mang bao nôi u buôn
Phút yêu thuong bên nhau còn dâu hõi anh?
Cho riêng em lòng dón dau
Tình yêu ta qua bao khô dau dãng cay
Mà hôm nay dôi ta vân xa vòi
Vì là cuôc dòi dâu nhu ta mong chò
Vì tình yêu trong ta dây hoài nghi
Tình là giot nãng thãp nhüng ánh sáng lung linh
Soi roi ta trong dêm tôi mjt mù
Còn lai dây vây quanh em hoi âm cúa anh
Mà vì dâu em yêu vôi sóm chia lìa
Tình là làn gió cât tiêng hát giüa nhân gian
Vang lòi ca ngân nga dên tuyêt vòi
Còn lai dây vây quanh em nhüng phút thân tiên
Mà vì dâu tan ra thành khói ngang tròi ...
vk
www.thuvien247.net - Trang 202/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Tím Mùa Thu
Nguyên Vû
Em còn ó quanh dây, hay em dã di xa rôì
Em xa vùng biên vãng, hay em lên miên núi cao
Áo tím em còn tím, nhung màu hoa tím roi
Má em còn hông dó, nhu lân dâu ta yêu nhau
Xua là dã yêu nhau, sao ánh mãt long lanh buôn
Em di mùa thu lá bay, bay roi vàng lói xua
Áo tím em dân khuât, tím lâu hôn tôi giá bãng
Xa nhau buôn vòi voi, bao giò chúng mình gãp nhau
Em nhé, chiêu nay mình xa nhau, mùa thu cho áo tím phai màu
Màu tím, tôi yêu nhu lân dâu, dù cho muôn chùng xa cách nhau
Thôi dùng hen yêu nhau, thuong nhau mãi nhu hôm nào
Tôi di tìm quên lãng, quên em quên màu tím ái ân
Có nhüng khi chiêu tím, lá thu vàng trên lôi xua
Xa nhau buôn vòi voi, bao giò chúng mình thây nhau
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 203/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Tím Ngày Xua
(chua biêt)
Thá áo di vào trong giâc mo
Yêu mên xua tìm lên trang tho
Lòng vân nhó môt mùa thu xua
Môt mùa thu dêt nhiêu mông mo
Tôi dã yêu dã thuong dã nhó.
Giüa lúc thu vê trên lôi di
Luu luyên sân truòng hoa thu roi
Tà áo tím dju dàng bên tôi.
Và tình yêu nhe nhàng thâm khoi
Ðâu có nghe mùa thu dã roi.
Ð.K
Tôi vân mong dù nãm tháng dài
Hoa tím dem cài lên tóc ai.
Cho tron màu tím tôi yêu
Tron màu hoa tím nãm xua
Và màu áo tím ngây tho.
Tôi vân di vào trong giâc mo
Nên môi khi lòng nghe bo vo
Màu áo tím hiên vê bên tôi
Ký niêm xua goi lai buôn vui
Thuong nhó ai hoài thuong nhó ai.
Ð.K.:
Tôi vân mong dù nãm tháng dài
Hoa tím dem cài lên tóc ai.
Cho tron màu nhó không phai
Dù duòng dòi lãm chông gai
Và ngày tháng trïu dôi vai.
Tôi vân di vào trong giâc mo
Xao xuyên cung dàn vuong vuong to
Màu áo tím ngày nào xa xôi
Còn in mãi màu dòi dep tuoi
Khi cánh hoa phuong theo lá roi.
AlexanderTG
www.thuvien247.net - Trang 204/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Trãng
Hoàng Thanh Tâm
Áo trãng vòn bay, phô dài thât dài
Áo bay nhe trong khu phô trông trái
Áo trãng chiêu hôm
Phô buôn thât buôn
Phô im lìm trong nãng chói, con dau mòn
Hoang mang em di trong con cô don
Hoang mang em di buóc chân vào buôn
Em có nghe buôn
Em có nghe buôn
Goi tên giüa vùng phô dài vãng tanh
Nãng chói mông mênh
Tóc xõa bò vai, phô dài thât dài
Phô yên lãng trong hoang vãng nhó ai
Áo trãng chiêu hôm
Buóc buôn thât buôn
Cúi vai lãng nghe giá rét len trong hôn
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 205/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Trãng
Mai Anh Tuân
Áo trãng vòn bay,
Phô dài thât dài,
Áo bay nhe trong khu phô trông trái.
Áo trãng chiêu hôm,
Phô buôn thât buôn,
Phô im lìm trong nãng chói, con dau mòn.
Hoang mang em di trong con cô don,
Hoang mang em di buóc chân vào buôn,
Em có nghe buôn,
Em có nghe buôn,
Goi tên giüa vùng phô dài vãng tanh,
Nãng chói mông mênh.
Tóc xõa bò vai,
Phô dài thât dài,
Phô yên lãng trong hoang vãng nhó ai.
Áo trãng chiêu hôm,
Buóc buôn thât buôn,
Cúi vai lãng nghe giá rét len trong hôn.
www.thuvien247.net - Trang 206/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Trãng Hoc Trò
Vy Nhât Táo
Này em, cô hoc trò, hôn nhiên giüa phô cho dông
phât phói cánh chiêc áo trãng,
ánh mãt sáng long lanh mãi nhìn ai
Duòng nhu nôi tâm tình, còn vuong qua màu mãt
vì em thúc trong mùa thi, hay là vì mo nghï dên chuyên tình
Này em, cô hoc trò, miêng nghêu ngao khúc tình ca
em nhu ánh nãng cho hoa lá lâp lánh giüa mùa xuân
Lòng anh nhu si tình, mông mo mãi trên duòng phô
chìm say vói bao vân tho o ò
quên uu phiên, quên hêt nôi nhoc nhãn
Tha thiêt mong duoc dón em vê
dúng duói cây phuong xua ngóng trông
Phuong nhu mua roi roi dê lòng anh choi voi
nô núc nghe hôi trông tan truòng,
nghe tiêng ve goi nôi nhó thuong
anh nhu ké tha phuong tró vê cô huong
Này em, cô hoc trò hôn nhiên vân trên bò môi
Yêu nhüng cánh chiêc áo trãng
anh muôn cât tiêng hát vê em em ....
Này em, cô hoc tro tuôi xuân vân dang mó lôi
lòng anh mãi luôn hãn yêu
yêu vô cùng chiêc áo trãng dju hiên
CN
www.thuvien247.net - Trang 207/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Trãng Hoc Trò (chua Chép)
Tù Nguyên
Mòi ban nghe giùm, chép giùm luôn
...........
Minh Chiên trình bày
www.thuvien247.net - Trang 208/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ào Tuóng
Chu Minh Ký
Em dùng cho anh niêm tin dôi trá
Hãy cho anh giâc mo dâu dôi mãt tho ngây
Em dju êm nhu hoàng hôn lãng xuông
Ðên bên anh ru tâm hôn bao giâc mo tiên
Hãy dên cho nhau nhüng ân tình nhüng mê say tháng ngày dài
Hãy dên bên nhau chung say mông mo
Nguòi yêu hõi anh vân luôn mo vê em
Môi em thom nông làm anh say men tình ái bao ngày
Chot anh nhó khi tiêng yêu chua kjp trao
Em dã xa rôi còn dâu nüa tan giâc mông vàng
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 209/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Vàng Em Mãc
Phú Ân
chiêu ây nãng không dùng lai
giông nhu môt chiêu nào thôi
Thuong tôi áo vàng em mãc
cho màu chiêu mãi không trôi
và gió thiêt tha rì rào
bao khát khao nông nàn tình tôi
em nhu nãng nhe giüa dòi
cho màu chiêu mãi không trôi
giò nãng có còn dong lai
trên áo nguòi mãc vì tôi
chao oi vân nguyên màu áo
mà chiêu xua dã quá xa xôi
giò dây tháng nãm qua rôi
nguòi di mãi mjt mù trùng khoi
trong tôi vân nghe niêm nhó
mà chiêu xua dã quá xa xôi
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 210/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Áo Xanh
Tuân Khanh (Nguyên TK)
1. Ngày em sinh ra, ó noi con phô không tên trên trân gian tôi. Ðòi chua
nghe vui, tùng dêm nghe tiêng gió reo cho lòng nao nao. Me may cho
chiêc áo xanh, mong dòi em thom lành. Ôi, áo xanh nhu dòi, Ôi áo xanh
nhu dòi...
2. Ngú ngoan em tôi, mô hôi hay nuóc mãt roi cúa Me tôi roi. Ngày sau ai
hay, dòi em vói chiêc áo xanh có nhiêu yên vui. Câu xin cho sóm mai kia
cuôc dòi em thom lành.
Nhu áo xanh hôm nào (3x)….
Chorus:
Giü chiêc áo ngày mai so së phai màu (së phai màu)
Thê giói hõi hãy thêm màu xanh áo em.
Xêp chiêc áo tùng dêm tùng dêm em gôi dâu.
Giü mãi nhé áo xanh me trao uóc mo, oh… oh….
Nhu áo xanh hôm nào…. Ôi áo xanh nhu dòi….
3. Ngày nhu thoi dua, rôi mai nhu chiêc áo xanh em vê noi dâu. Ðòi dua
chân em, còn không hõi chiêc áo xanh vói mông mo xua. Me oi xin giü
áo xanh bên mông xua thom lành. Ôi, áo xanh hôm nào. Ôi, áo xanh nhu
dòi, Ôi áo xanh nhu dòi….
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 211/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ave Maria
Bach
Pham Duy
Dâng vê Mar-i-a
Ðây nhüng linh hôn dây uu tu
Khép nép trong lòng Me, ôi hêt uu phiên
Ðàn con xin Me âu yêm nôi cho lành duyên.
Hãy ban cho huong dòi dã tan võ trong ngày qua
Và dua tói noi mo hô.
Me ôi ! Sancta-a Mar-i-a.
Lòng con run lên vì nghe tiêng chuông xa xa.
Tù xua tho âu, hoa xuân nó trong gió tho
Tàn kiêp mong linh hôn siêu thoát Thiên Ðuòng kia.
Ave Mar-i-a
Ave Maria!
Jungfrau mild, erhoere einer Jungfrau Flehen
aus diesem Felsen starr und wild soll mein
Gebet zu dir hin wehen
Wir schlafen sicher bis zum Morgen
ob Menschen noch so grausam sind
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen
O Mutter, hoer ein bittend Kind!
Ave Maria!
láxanh
www.thuvien247.net - Trang 212/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ave Maria
Schubert, Franz
AVE MARIA (I)
A... á... a à... a... a à a ...
Xin me Ma..ri..a ... cho nuóc con qua ngày cang qua
Ðã mây muoi nãm me oi sông trong mông
Ngày mai môt ngày tan chinh chiên vui bình yên
Hãy ban cho môt mùa xuân nhu ý quên sâu bi
Ðây on phúóc trong tay nguòi
Me oi bao la lòng Ma..ri...a
Nây dây muôn kinh quì lay tâu dâng lên bà
Ta on thiên chúa Ga..ri..en truyên tin khãp noi
Trân thê thãm bao tình on thánh nü dông trinh
Ave Ma..ri..a
A... á... a à... a... a à a ...
Dâng vê Ma..ri..a
Ðây nhüng linh hôn dây yêu thuong
Khép nép trong lòng me ôi hêt uu phiên
Ðàn con xin me âu yêm nôi cho lành duyên
Hãy ban cho huong dòi dã tan võ trong ngày qua
Và dua tói noi mo hô
Me oi, Santa Ma..ri..a
Lòng con run lên vì nghe tiêng chuông xa xa
Tù xua tho âu hoa xuân nõ trong gió tho
Tàn kiêp mong linh hôn siêu thoát thiên duòng kia
Ave Ma..rj..a
Ave Ma..rj..a
Ave Ma..rj..a
AVE MARIA (II)
Ave Maria con dâng lòi chào me
Ave Maria con dâng lòi chào me
Khi tàn màu nãng chiêu và khi suong dêm lãng reo
Con say sua lòi ca chào Ave Maria
Con dâng lên me lòi mùng Maria dây phúc
Maria dây on me luôn có Chúa ó cùng
Maria me hiên tù xinh hon muôn phu nü
Con dâng lên lòi ca me tuoi hon muôn ngàn hoa
Ave Maria con dâng lòi chào me
Ave Maria con dâng lòi chào me
Khi tròi gãp nãng hông bình minh yên vui tròi dông
www.thuvien247.net - Trang 213/1723
2
Con hâng hoan lòi ca mùng Ave Maria
Maria me diêu dàng xin nghe con câu khân
Cho nhân dân Viêt Nam duoc mau thoát ách quý thân
Maria me hiên tù xin dua tay gìn giü
Con gian nan dân qua dàn con yên vui trân gian
Ave Maria con dâng lòi chào me
Ave Maria con dâng lòi chào me
Khi dòi dòi môi nguòi và khi cô don lê roi
Con say sua doc lên lòi Ave Maria
Qua bao nãm lac loài rôi dêm suong mò tôi
Maria me oi hôn con héo úa rã ròi
Con trông lên me dju dàng ôi sao mai bùng sáng
Maria me oi xin thuong vong hôn con
Lòi Viêt 2: Ðãng Hoàng Xa
Khi có nguòi gân con
Nhüng bóng yêu ma còn trên thê gian
phái biên di vì con có me hiên
Thoáng trong mo con hãng trông thây me cuòi,
nó nhu hoa trên môi nguòi
Nhe dua huong thom tóa lan khãp dât tròi
Me oi, xin nghe lòi ca thiêt tha chân thành
Gúi lên me thân yêu cúa chúng con
Me hõi xin thuong lây dàn con
Ave Maria !
Lòi Ðúc: P. A. Storck
Ave Maria!
Jungfrau mild, erhoere einer Jungfrau Flehen
aus diesem Felsen starr und wild soll mein
Gebet zu dir hin wehen
Wir schlafen sicher bis zum Morgen
ob Menschen noch so grausam sind
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen
O Mutter, hoer ein bittend Kind!
Ave Maria!
Song_Anh & Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 214/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ave Maria
Vàn Phµng
(viêt nãm 1976 tai Sài Gòn, Viêt Nam)
Andante Expressivo
3/4
Nhìn vê tuong lai
Thây con duòng dài
Ta di và di mãi
Tâm tu miêt mài
Trong mây chiêu nãng quái
Thây bao nhiêu hình hài
Ðong giot suong mai
Lòng còn suy tu
Vói bao tuóng nhó
Cuôc dòi xa xua
Nào còn dâu nüa
Chi còn mua gió
Chi còn câu ca
Nghen ngào khân khúc:
"A ve Ma ri a
A ve Ma ri a
A ve Ma ri a
A ve Ma ri a
A ve Ma ri a
A ve Ma ri a"
TÀI LIEU THAM KHÀO: Ave Maria, nhac và lòi Vãn Phung, Co Só Án
Loát Walter Bros.
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 215/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ave Maria
Gounod
Pham Duy
Câu xin Mari-a !
Thâm nhuân môt lòng thuong chúng ta
Ðoái hoài môt dàn con xót xa.
Mên trìu môt bàn tay thiêt tha cúa nguòi.
Me ôi ! Mà lòng trinh tiêt toá ngòi.
Nguòi mà tình thiêng muôn dòi
Quy niêm, môt vòng hoa dãt trên thánh giá
Nhüng khi chiêu tà.
Xin câu môt kiêp nào
Môi tình xanh mãi mâu, tiêng hát châu
Ðua bao duyên lành mói qua câu.
Hoa trong muôn vuòn hát khoe mâu
Nguòi cuòi trong ánh nãng
Tiêng reo yên lành.
Ðây dó ta cùng nép duói ban thò xin câu lòi thuong nhau.
Amen
láxanh
www.thuvien247.net - Trang 216/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ba Bà Ham Vui (nhac kjch)
(chua biêt)
Ba bà, ba bà, ba bà (là) ba bà,
Ba bà di cho duòng xa,
Mua mãm mua muôi (i) cho qua cái nghèo.
Nghèo ni rãng bói ham dèo,
Nãm báy dúa (í a) môt lèo, môt lèo mà ra quân.
Tiên nhà, tiên hoc mà tiên ãn,
Này tiên quân áo (ôi cha) mân rãng mà chãng nghèo!
Nghèo ni rãng bói ham dèo,
Vui chi môt lúc dê héo xèo, héo xèo mà thiên-thu!
O tèo, cái tï, thãng cu,
Ðúa kêu dúa réo (ó o), bó bu ba bà!
Ba bà, ba bà (là) ba bà,
Ba bà, ba bà (là) ba bà...
O.... .... ... o.... .... .... o
.... .... .... .. hé hé hé...
- Chào bà chj!
- Da, chào chj à!
- Tròi oi! hôm nay di cho, mân rãng mà gãp duoc hai o. Vui quá là vui, hi?
- Tròi oi! dzui cái gì mà dzui! Râu thúi ruôt chó... ó dó mà dzui! Nguòi ta
có tiên di cho mua cá mua thjt mói dzui, còn mình thì... tròi (húc húc)...
- Sao thê? Sao thê?
- (húc húc)... Hai bà coi nè, trong gió chi có hai cái trúng dzjt vói mó cái
xanh mà cá nhà báy miêng ãn... mà hai dúa... coi bô có bao nhiêu dó thì
làm sao mà sông nôi!!!
- Ôi giòi oi, bà oi! Trúng vjt luôc giâm nuóc mãm cái xanh, ãn cüng là tam
ngon rôi bà chj a! Chá bù nhà em dây này...
- Sao?
- Tám nhân-khâu! Xoi toàn là rau muông châm tuong! Thinh thoáng có
dôi món thì lai tuong châm dua chua vói cà-pháo ! Ðây...
- Tròi... nguòi ta biêu ãn ruá nó bô gan bô tang. Hai o nì, thjt cá mân cho
co thê dê phát tham sân si, sinh sôi dú thú luc duc thât tình...
- Ôi! thì nghèo quá nói bây cho nó dõ khô dzây chó... cú tuong chao rau
muôi hoài...
Truóc sau chãng dau cüng bjnh,
Nguòi ngom eo xop vàng thjnh,
Ðâu bu, dít dep, khó coi!
Ba xuòn hai hàng phoi dú!
Mãt nhu ôc bu tron trùng!...
www.thuvien247.net - Trang 217/1723
2
Thì rãng là: máu mât hêt,
Nhìn mà nhâm nhu con cá lúc chêt !...
Khô ni biêt kêu mô chù !
- Mình làm thì mình chju chú kêu ai ! Lõ ba cái sô ãn mày mò !...
- Ðây! ãn mày thât dây bà chj a. Nhà em cá vo lân chông nhá, lai thêm cái
Nhón, cái Bé, cái Bo Lan, cái Lê, cái Luu, cái Tï, cái Tèo nhá! Cú làm tãt
mãt tù sáng dên chiêu, rôi hông hôc tù chiêu cho dên khuya, lãm khi chua
dú còn phái tranh thú làm dêm nüa dây! Ôi giòi oi, thê mà vân cú nghèo
co chú ly! Quân thì ông cut ông cao nhá, chá sãm nôi môt bô cánh xem
cho nó ra trò co!
- Cúa nhà tôi có khác chi mô! Quân quât quanh nãm dú ba trãm sáu muoi
lãm ngày mà gia sán ông bà dê lai cú rú nhau lân luot ra di gân can sach.
- Ði dâu dzây? Ði dâu dzây, há bà ch ? Há?
O.... .... .... .... .... .... .... .... o
- Ngùng lai! ngùng lai!
- Cái gì dzây? cái gì dzây?
- Xe câp cúu! xe câp cúu! xe câp...
- Tròi oi, bà nì! Ta hò mái dây mò...
- Nguòi ta hò mà bà nói di xe câp cúu.
- Bà hò dây à?
- Da.
- Thê thì bà hò tiêp di.
- Da.
- Tôi tuóng xe câp cúu dên!
- Hú!
O.... .... .... .... .... .... .... .... o
Cái tú áo vói bô sa-lông nó dông sang nhà Báy Xê,
Cái tú thò vói bô bàn ghê thì bán ré cho thím Hai Phô,
Cái dôi hoa tai ngày cuói nó vô tiêm câm-dô,
Còn cái ra-dô cát-xét nó (ó)
Còn cái ra-dô cát-sét ra cho-tròi tù khuya.
- Ôi giòi oi! buôn nhê? Bàn ghê tú giuòng bán di... thì mình lãn ra dât ngú,
có chêt cái thãng tây nào dâu ! Nhung có cái ra-dô cát-sét dây mà ra cho
giòi thì lây gì mà bà chj nghe cái luong, hó bà chj?
- Thôi thôi di mây bà oi! Già bành to không à... hông lo... ó dó mà lo...
không... không có cái ra-dô cát-sét nghe cái luong. Tròi oi! (húc) tui nói...
(húc) hoàn cánh cuá tui dây nè (húc) nó khô lãm...
- Thôi nín di! O ni rãng cú sut sùi hoài vây?
- Chú hai bà nghï coi, hai bà còn có tú có giuòng dem câm dem bán. Còn
tui... dên môt miêng cap dât cüng không có nuã. Túng cùng phái dem
bán...
www.thuvien247.net - Trang 218/1723
3
- Bán cái gì dây?
- Bán cái chi?
- Bán con!
- Úi giòi ! úi giòi oi! úi giòi oi!
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .
- Tròi oi! thòi buôi ni cüng có chuyên nó hi!
(híc híc)
Hò... ó... o
Thì thân không môt cãc dính thân,
Cho con di ó do cüng bãng bán con.
- Giòi oi! ó do thê mà tôi tuóng chj cho nó vào xe tua chú u!
- Thôi! tui dang than-thó mà chj nói gì dâu không hà.
Thãng Hai gúi bác hàng com,
Con Ba gói thím Tu Ròm hàng bún riêu,
Thãng Út Nhút gúi chú trai heo,
Út Nhì chãn dzjt môc meo ngoài dông.
Hò... ó... o
Út Nüa bãt ôc moi còng,
Còn thãng Út Trót tâp bông giü em.
- Nó giü thãng Út Ráng dó. Ðó thây không (húc) hai bà thây không
(húc)...
- Ôi cha me bô tôi oi! Út dâu mà Út lãm thê?
- Kiêu ni sang nãm o ráng thêm thãng Út Hêt chú chua thôi hê?
- Chãc gì dã chju hêt cho dâu! Em tính là bà chj Chín Nam này này ham
vui sô môt dây. Không khéo thì lai Út Hêt rôi lai Út Còn lai Út Thêm, Út
Thùa, Út Sót...
- Thôi thôi thôi, thôi di bà oi! Tròi oi thây nguòi ta khô hông thuong sao?
còn choc quê nguòi ta nüa!
- Lo hô cho bà chú ai mà sung suóng gì mà choc quê bà dâu! Cùng môt
ruôt cá dây mà! Này nhá, mói tháng truóc dây thôi, thây bô con chúng nó
nhà tuong rau dua hành mãi, nguòi ngom thì cú gây goc xanh lo xanh
lác ra, trông mà cúa dáng tôi. Em này, bâm gan, ra cho cân trãm ram thjt
nhá, vê cho bô con nó có chút vi-ta-min dây mà.
- Tròi oi... sang oi là sang à... còn có tiên ãn thjt là cha chú lãm rôi!
- Thjt büa nay nghe dâu tói muòi-lãm ngàn dông môt ký dó hai bà.
- Hôm ý thì mói có muòi-bôn nghìn thôi! Khôn nôi bà chj a...
Trong nguòi này, em vét túi truóc, túi sau,
Túi trên thòi túi duói, lân cái hâu-bao trên dâu giuòng!
Tâp trung mà dêm dú vuà nghìn-ruói dông,
Em mây mà ngá giá: 'Môt lang bán giùm nghìn ba.'
Ðjnh còn hai-trãm uông côc dá trà,
www.thuvien247.net - Trang 219/1723
4
Uông cho mà dõ khát rôi cuôc bô vê nhà cüng xong.
- Rúa là o khéo tính! Ðã ãn duoc thjt còn duoc uông cá trà!
- Ðúng rôi! Bà bói vô da, không có mât môt xu nào dó.
- Ói giòi oi! Tính kÿ thê mà không có ngon soi dâu bà chj.
Con mu mà hàng thjt cú mãt tro tro,
Chãc giá mà nghìn-ruói không giám cho môt dông nào !
Em nài em ni nãm luot báy lân
Chãng nhüng nó không bán mà lai, lai còn xó-xiên.
- Xó-xiên làm sao dzây ?
.... .... .... .... .... .... .... .... ... Xó-xiên sao ?
- Thê này...
Rãng không tiên thòi chju khó ãn kiêng,
Cú tâp mà rau muông luôc,
Chó mon-men soi thjt thà !
-Ôi tròi oi! nó nói thê à?
-Thê...
Thèo leo thì chi tôn nuóc bot kê cà,
Thêm hai mà bót môt nghe mà diêc lô tai!
- Lô tai dây chj a...
- Ðô vô giáo duc!
- Ðúng rôi!
- Buôn bán chi mà ãn nói nhu ruôi duc châm mãm cáy!
- Hó hó hó
- Gãp tôi à? tôi thoi môt cái, dâm vào là bê mãt nó ra.
- Còn tui, tui không có thoi mà tui phang cho nó mây hèo nó què giò...
- Áy chêt, ây chêt...
- Sao? sao ây chêt?
- Hai cái bà chj mât day này!
- Ó? o?...
- Ðây này... thua bà, nó câm con dao to tô bô nhu thê này nhá, bà chj báo
tôi thui nó nhé, bà báo tôi phang nó nhé, chua thui chua phang nó xá cho
môt cái... chi còn có nuóc mãc so-mi gô-hôt thôi bà oi...
- Rúa o dành chju dê cho chông con nhjn thjt hè?
- Da không. Túng quá thì em phái xuông nuóc than-thó, khóc-lóc, kê-lê
tình-cánh nhà em khôn-khô ngãt-nghèo y nhu là di khai lý ljch úng cú Hôi
Ðông Nhân Dân ý ! Mãi.. con mu ây mói là dông lòng... em nói thât vói bà
chj... nó cãt cho em môt miêng thjt nhá... móng nhu thê này... dây... chi
bãng hai ngón tay thôi... hai ngón tay thôi... mà là thjt thú hang tôi co chú
ly... mói là dau chú... Mà cái da cuá nó, bà chj biêt không, dày cú nhu là
tám ly hai...
www.thuvien247.net - Trang 220/1723
5
- Hí hí, phái duoc nãm ly tu hôt soàn thì khoé biêt mây! hí hí...
- Su bô cá làng... cá huyên... cá tinh con me hàng thjt mât day dây... nó
cãt thjt xong rôi, nó chãng thèm gói lai... nó quãng ra nhu là cho chó ãn
dây chj a... (híc) nhu là cuá bô-thí không bãng (híc, híc)... em nhãt miêng
thjt mua bãng tiên... (híc) mà có khác nào là em di ãn xin dây bà chj oi
(híc, hâc, hâc, hâc, hâc, hâc)...
- Thôi! nín...
- Ðùng khóc nüa, o oi! Tôi nì, mói hôm qua thôi nì, di mua tâp vó cho xâp
nhó nhâp-hoc... bôn dúa, muòi-hai cuôn... trong túi chi còn có dú mua
muòi cuôn à... ây là chua kê hai dúa nhó ó mâu-giáo... môt dúa ó nhà-
tré... chú dôi ba nãm nuã, phái mua tói hai-muoi-môt cuôn... mân rãng
mà mua nôi, hó tròi ?
- Rôi không mua dú vó thì làm sao cho các cháu nó di hoc dây?
- Thì tôi phái câu-khân ti-tê vói thãng cha cúa hàng Truóng... xin mua
chju hai cuôn cho dú sô... chô hàng-xóm láng-giêng mà...
- Dzây là ông cúa hàng Truóng tú-tê quá ha?
- Tròi... tô ma nó! (húc)...
- Sao ky dzây?
- Tròi... tú-tê chi!...
- Làm sao dzây ?
- (húc) Tròi oi... hãn cho no hai cuôn á... nhung mà mãng-mó mình là...
là... là...
- Mãng làm sao?
- Nó mãng chj làm sao nào?
- Nó mãng rãng... là: "Nghèo... nghèo mà ham vui... dé dái cho nhiêu dê
làm phiên lòng thiên-ha. "
- Ói giòi oi! cái thãng cha cuá hàng Truóng mât day nhà chj... thê mà chj
im à?... gãp em à, em chi cân, nói thât vói chj, em tát nó võ môm ra...
- Tròi oi! tát hãn à ?... tát hãn lây vó sách dâu cho con di hoc? Chua kê
thãng cha nó... nó theo nghê bán thuôc Son Ðông... võ nghê dây mình...
nguòi hãn lai to dùng nhu cái thùng tô-nô... chi cân xì môt cái... là hai o
lân tôi cüng té bò dài ra...
-O, o, o, hông so... hông so... võ gì mà dung nhãm cái võ... "Câu Xuc Xí
Quách" cüng phái chào thua thôi!
- "Câu Xuc Xí Quách"?
- Ò...
- Là rãng mà ghê rúa hi?
- Tròi oi... hông biêt há? Là dzây nè...
- Á... !
- Ðó... là dzây dó...
- Tròi oi... tuóng rãng... chú ruá thì tôi cüng môt cây xanh ròn... ba xâp
nhó ó nhà tôi, hãn ngán tôi... là... cái miêng nó dó...
- Ói giòi oi! các bà chj oi! võ cuá các bà chj là xoàng... loai xoàng rôi...
dây này (hì hì) em nhiêu món dôc-hiêm lãm. Em nói thât vói bà chj nhó,
em chi cân chôp lai thôi... dôi-thú chêt dúng nhu Tù Hái ngay thôi...
- Hãn chêt, mình ó tù rãng?
- Nhung không... em buông ra thì nó lai sông lai...
www.thuvien247.net - Trang 221/1723
6
- Á... hay quá... a Ò hay quá, hêt xây, hêt xây... Dzây là phái dây cho tui
hoc chú à nghen... chup nguòi ta chêt luôn (hi hi) thiêt tình là tui hông có
dám... nhung mà chup mà nguòi ta chêt, buông ra nguòi ta sông lai thì tui
chju quá chùng à nhe.
- Này này này hai bà chj oi! nghe em báo dây nay
- Da...
- Nuóc Viêt Nam ta, xua thì có bà Trung, bà Triêu, sau này bà Ðoàn thj
Ðiêm rôi thì là bà Bùi thj Xuân... mình thì không sánh duoc các bà ây rôi...
- Da...
- Nhung cüng phái có tí võ-nghê dê phòng thân...
- Da... rãng duòng phô lúc ni là ác-ôn giut-gioc lu-bù:
Ðôi guôc cùn hãn cüng xách,
Cái nón-lá rách, hãn cüng không tha.
- Ðúng, dúng, dúng! Phái hoc võ mói duoc... tôi khoái cái ngón... cái ngón
võ mà bà chup dó... bà khoe tôi hôi nãy dó... (hí hí hí)...
- Yên chí... yên chí nhón... yên chí... gì chú võ là nhât dòi rôi... tô bôn dòi
nhà em dê lai mà... dây, biêu-riên cho bà chj xem nhá...
- Da...
- Hai bà chj dúng ra xem nhá...
- Da...
- Ðây...
- Ó ó ó...
- Tròi oi! bà nì... dánh thì dánh cho rôi mà còn cú biêu-riên, biêu-riên...
- O hay, cái bà chj này rõ là vó-vân... em dang bái-tô dây bà chj a...
- À thê à ?
- Ðây... bà chj nghe nhá...
- Da...
Thiêu Lâm này núc tiêng ây môt thòi,
Chuóng phong mà chi luc giêt nguòi nhu choi!
Duy-dô này xuât-xú ó mãt giòi,
Xáp nhanh, túm gon, quât thôi dê-dàng (y y y y y y).
Tai-kân-dô này vôn ó Ðai Hàn,
Nôi-công mà chi-luc dá vàng khó duong (y y y y y y)
Äng Lê này dánh bôc chú só-truòng,
Môt thoi này sâm sét chú trâu-rùng cüng "dai".
Ði "dai", di "dai", di "dai"...
- Ði dai là rãng? Nghe la quá...
- Tiêng Äng Lê dây!
- À?
- Tiêng Äng Lê!
- Tròi oi, o biêt cá tiêng Äng Lê nüa?
- Ðây... di "dai"... nhái theo dông-tù là "to die"...
- "Tu dai" là cái gì ?
www.thuvien247.net - Trang 222/1723
7
- Tiêng Äng Lê, có nghïa là chêt dây !
- Tròi oi, o oi! o rành cá tiêng Äng Lê nüa...
- Ðây... tôi là quôc-tê mà...
- O oi ! ruá chú xú mình có cái môn võ chi mà choi lai cái võ... vói cái võ
nó không hi ?
- Có chú sao hông ! có nhiêu nuã là dãng khác nuã... nghe tôi kê cho
nghe à nghe ! Nè, tói tui, bà chj coi tui này nghen...
Võ Ta thòi Bình Ðjnh chú dúng dâu,
Ðá cao mà dâm manh, dê nào kém ai.
Ðó...
Nghê An mà Tân Khánh chú lùng oai,
Con gái mà muá gây, con trai là hêt hôn.
Ðó...
Tây Son này nôi tiêng nhu côn,
Môt thòi mà hiên-hách hãy còn vang danh.
Ðó... dó dó, dó dó...
- Hay quá! Tròi oi, hai o thao cá võ Tây, võ Ta, võ Tàu. Ruá trình dô hai o
chãc phái thuôc hàng cao thú à.
- Da không a, không dám a. Chi so so vuà dú cho nguòi ta mênh-danh là
"su-tú Hà Ðông" thôi bà chj a.
- Ðây nè, nói thiêt vói hai bà dó nhen... vô-phuóc cha nào mà dung tói cái
móng chun cuá tui dó há ?... tui cào, tui xé, tui bé vun ra rôi tui chà-chà
duói dât cho dep lép chú dùng có hòng mà giõn mãt à...
- Rôi, tôi biêt rôi... tôi ngó luót qua hai ông chông cuá hai o... lúc mô cüng
tiêu-diêu, cüng bí-xj, là muòi phân tôi rõ muòi...
- Phái dzây chú bà... tròi oi! dàn ông không thê dê-dãi, lo-lóng vói ho
duoc... léng-phéng là phup liên mói xong...
- Ðây dây dây... quá lãm ây thì... bà chj oi, nhe-nhàng thôi!
- Nhe-nhàng là sao ?
- Chi xéo gân nó...
- Tròi oi!
- .... .... .. Ý!!!
- Khât nhuong nó...
- Tròi oi!
- .... .... .. Ý!!!
- Ðô chì vào lô-tai nó...
- Hông duoc.
- Thê là êm-dêm nhu mãt nuóc Hô Tây thôi.
- Tròi oi, rúa là tôi phái hoc ó hai o nhiêu lãm...
- Hông dám dâu... nghe dôn bà chj cüng cao tay giàn tròi lãm chú bô giõn
hà...
- Oi giòi oi, chá thê mà bác giai nhà... nhà chj cú quanh nãm môt muc
khép-nép ngoan lành, suôt ngày không dám gì cá...
- Tròi oi, tôi nói thiêt là tôi dê-dàng lãm...
- Thê à ?
www.thuvien247.net - Trang 223/1723
8
- Ù, tôi chi cân là... môt nhúm tiêu... môt nhúm ót... là... là tôi quet vào
mãt!!!
- Oái ! thôi thôi thôi thôi....
- Cái gì dzây ? cái gì dzây ?
- Thôi thôi, mù rôi, tôi mù rôi !
- Sao ?
- Tròi oi, tôi ti vu thê mà.
- À, thê à ? giá vò thê à ?
- Ù...
- Ói giòi oi..
- Còn mà tôi nói không nghe nuã dó... là... môt duòng luõi lam cao râu
luót vèo qua vành-tai... ruá là moi chuyên êm-âm... là... là... là nhu mãt
nuóc sông Huong tê...
- Áy chao oi! giòi dât oi là giòi... ôi giòi oi... bà chj nhe-nhàng nhu thê à ?
nhõ tay... ôi giòi oi... làng nuóc phái kêu giòi lên...
- O... nãng tay chi mêt xác... cùng-cuc lãm mình chi cân vài giot át-xít là...
là dút noc ngay...
- Tròi oi ! ác chi mà ác dü dzây ? Hèn nào ông tròi ông phat bà chj, bãt bà
phái sanh môt hoi liên tù-tì bây dúa, cho bà chj chay gao vãt giò lên cô,
rôi bà chj già sóm, chêt sóm, bói dzây tôi nój..
- Thôi nín di! miêng o ãn mãm ãn muôi... dùng trù-éo xui-xéo hê.
- .... ... .... tròi dât oi! .... .... .... .... .... .... . xui gì dâu xui...
- Tôi da mang bây dúa là do...
- Do cái gì ?
- Bên nhà chông tôi, nhüng cái dâu óc cô xua nói là phái có con trai dê
nôi dõi tông-duòng, mà tôi lai phái sanh con gái... khô lãm...
- Ðây dây dây... thì dây.. nãm dúa con-gái sau này là nó giá quá cho bà
chj dây...
- Thôi im di! Miêng rãn dôc... miêng cá xà...
- Da không... miêng em cá hú chú...
- Tròi, mà không chùng o nói dúng... chúng nó dang trá quá cho tôi thiêt
rôi chú còn chi nuã... (híc) tròi oi, nãm báy dúa con leo-nheo lóc-nhóc,
thiêu ãn thiêu áo, thiêu lu-bù thú trên dòi... chúng thèm môt miêng bánh
không dám mua, cân môt cái khãn không dám sãm. Chúng nó thây bè-
ban rú di xem xi-nê, di nghe ca-nhac...
Mà mình cay-dãng ngân-ngo hôn!
O nhút thích cái khãn vuông,
Còn o nhì thì uóc cây kep tròn,
O tam dòi chiêc no xanh,
Chú o tú dòi cây luoc dó,
O ngü thì dòi ngâm keo-ke.
Ruá nhu mình cú phái giá-bô không nghe,
Ngoánh mãt nín khe mà xót lòng nâu ruôt.
Hai buã com thiêu sau hut truóc,
Tiên dâu mua lo cho con duoc vuông tròn.
www.thuvien247.net - Trang 224/1723
9
Vuà nghe, em sãt-se trong lòng,
Nhu nguòi ta báo, sách còn ghi: "Phu tú khô vì... "
Ðãng này chj em ta dã cùng nhau bao tháng bao ngày,
Cùng chung oan-trái, khô-dau vì thân con gái,
Ai suóng cuòi vui nào hay, dê cho tay mình gánh riêng mình
O.... .. ó.... . ò.... . o.... ... hò ói
- Chj hò nüa dây à?
- Da
O... cái tâp-quán cô xua nó dua tôi vào chô cuc,
Chú bây luot lâm-sàng là bây luot toi công!
Chú bây chù mà môt lü long-dong cho túi thân làm ma,
O... chú túi thân làm ma lo cho con không tròn...
- Híc.... híc...
- Nín di! Ói giòi oi làm gì mà khóc thê ? Góm cái mãt cuá bà chj khóc... cú
nhu là con lon-xê dây bà chj.
- Tròi oi tròi, bà nói cái mãt bà giông mãt heo dó..
- Tròi oi hai nguòi cú chúi tôi thê à? Bây giò dùng chúi nüa... bây giò tôi
là bây dúa hè... bây giò bà.... là.... là... bà mây hè?
- Ói giòi oi! tôi thì ít hon bà chj nhiêu...
- Bao nhiêu?
- Muòi-bôn dúa...
- Tròi oi !
- .... .... . Tròi oi! hèn chi...
- Xong rôi là tôi mói hu thai dây...
- Tâm thuòng!....
- Nhung mà có phái tai tôi dâu! tai "ông mãnh" nhà tôi cá dây... tôi dã báo:
"Này, bô nó nhé... này, tôi dé cú nhu... ", ông ây báo: "U sòi ! cú dé thì
dé... viêc gì mà phái... me mày cú là vó-vân... ", thê là tôi lai dé nüa co.
Bà chj oi tôi khô lãm... nó cú dè lên dâu lên cô tôi co !!!...
- Ðè thì bà phái vùng lên!
- Vùng lên thê nào?
Vùng lên, vùng lên, vùng lên.
Vùng lên quyêt dòi dân chú.
Vùng lên, vùng lên, vùng lên.
Vùng lên quyêt dòi tu-do
La lá là là là là là la,
La lá là là là là là la...
La lá là là là là là la,
La lá là là là là là la...
- Vùng lên di ! vùng lên
- Vùng lên? tròi oi tôi dâu có vùng lên...
www.thuvien247.net - Trang 225/1723
10
- Bà làm cái gì dzây ?
- Vùng lên! không... không...
- Bà làm cái gì dzây?
- Tròi oi ! không nôi, không nôi... bà chj, hai bà thuong em môt lúc di... ôi
tròi oi, bà chj oi!... môt bà thì bây, môt bà thì tám, còn em muòi-bôn, hai
bà công lai mói bãng em... chân em nó run bãn lên cá rôi... không vùng
lên nuã dâu... mói lai thua bà chj, viêc gì mà phái vùng lên vùng xuông...
vùng lên rôi lai con không cha không me, lai khô nuã... bây giò mình cú
lây kinh-nghiêm bán thân chj em mình dây, khuyên lai các chj em kia.
Ðây, các chj em nhá, nhó môi gia-dình chi hai con là dep lãm, dùng có
bãt-chiêc chúng tôi thê này là xâu lãm... dây... trông dây này... dây... dây...
cú nhu là lon-xê... mât cá tuôi xuân-xanh rôi... dây!!!... Bà chj!
- Chi?
- Bà chj có cái cách gì mà không dé nüa không?
- Tròi oi ! không biêt chi hêt!!!
- Da...
- Bây giò không dé nüa là di dãt vòng...
- Ðãt vòng há? vòng câm-thach hay mã-não?
- Tròi... bà nì... không biêt... vòng nhua... vòng hóa-chât...
- Cao-su í à?
- Ù...
- Bé thê à?
- Ù...
- Ðê vào dâu?
- Á!!!
- Ðê vào lô-müi à ?
- Thôi, dùng vô-duyên... tròi oj... dãt vào noi không sanh-nó nüa...
- Í.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. hông duoc dâu, mãc-có lãm
- Oi giòi oi! không duoc dâu!.... .. tròi oi, cái vòng bé xíu ây mà dê vào...
hi hi hi
- Tròi oi! may mà mãc-có, môt bà tám còn môt bà muòi-bôn... tròi oi,
không mãc-có chãc là ba-chuc quá! Bây giò không dãt vòng phái không?
- Vâng.
- Không dãt vòng bây giò là uông thuôc.
- Vâng, cú dua thuôc dây, em làm môt lúc môt vôc, môt... môt...
- Nhung mà em cüng ngán uông thuôc lãm rôi!!!
- Không có môt vôc dâu. Bây giò là môi ngày tiêu-thu môt viên...
- Áy! không duoc, không duoc bà chj oi... Em bây giò dâu óc nó lãng lãm
rôi...
- Lãng sao?
- Giòi oi ! Em quên nhá bây ngày em không uông là em dé liên môt lúc
bây dúa nüa thì chêt nhà em...
- Thôi, bà dùng có nói gì dâu không à !...
- Tròi oi! dãt vòng không chju, uông thuôc không chju... bây giò còn môt
biên-pháp chót...
- Da, là sao?
- Thê sao?
www.thuvien247.net - Trang 226/1723
11
- Là di Nhut...
- Ði Nhut ?
- Á.... . di Nhât ?
- Ði Nhut!
- Bà djnh mua cái gì ?
- Ði mua bán... dúng rôi, nêu thây cái gì có lòi là...
- Hai bà nói chi ?
- Da, di Nhât.
- Ðùng vô duyên quá di...
- Sao dzây ?
- Cü theo Nhut, cü theo phuong-pháp Ogino.
- Cü theo Nhât ?
- Dzây mà tôi tuóng di Nhut...
- Cü theo là muòi dâu muòi cuôi tha-hô...
- Á.... há há há
- Ó.... .... .... .... .... ô
- Nhung mà muòi ngày giüa là phái cü...
- Ó.... . oi! Thê thì không duoc rôi bà chj oi. Góm, ông xã nhà em ông là
thi-sï mà, góm cú tho vê, ông chi cân là là...
Rú nhau mà lên núi hái chè
Cho em gãp thãng phái-...
- Thôi thôi thôi thôi! Tròi oi dùng nói bây-ba, khô quá di! Bây giò hai bà oi,
khô lãm rôi, thôi duoc rôi, cho hai bà bây giò vào Sài Gòn.
- Vào trong ý làm gì a ?
- Vào ãn-xin !!!
- Ó ?
- Nghèo quá mà, dé nhiêu quá mà! nhà không dú ó, com không dú ãn,
bây giò quân áo... bây giò khô quá... bây giò bjnh-hoan không thuôc men
chi cá... mà dè quá... bây giò tôi di.
- Khoan
- Áy ây bà chj oi, khô lãm bà chj oi, dùng giân-dôi nuã, cho em xin di...
thua vói bà chj, nói là duà thê thôi, chú làm sao mà dé duoc nuã, khô
thê. Thê thì bây giò hai chj em chúng em xin chj dãt chúng em di dãt cái
vòng.
- Bây giò di ha ?
- Vâng.
- Chju di ha ?
- Ði dãt cái vòng, ò...
- Ò, bây giò nghe tôi nói hè...
Phen ni ngâm nhó khi xua mà chuà nghe không!
Vui chi xin dùng quên lúc chay không ra giò!
Giò dây em dã phân rôi, dêu hay lë hon,
Kê-hoach dân-sô, xin nhó châp-hành y-boong !
Xuân sang xin gói dôi câu chào mùng chj em.
www.thuvien247.net - Trang 227/1723
12
Mong sao trên duòng di tói không phái lõ-làng,
Viêc non viêc nuóc chu-toàn, viêc nhà khang cùng an,
Kê-hoach dân-sô, xin nhó châp-hành, ban oi!
Châp-hành ban oi!
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 228/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ba Bà Me Chông
Duy Nhuçng
Duy Nhuçng
Ngâm:
Tôi nghï dên chuyên dòi dang-dó kê tu thòi ông Bành Tô vê sau,
Con nguòi ta ãn ó vói nhau khác nào nhu thê nàng dâu vói me chông.
Nàng dâu hay kê xâu me chông, nhu Nga vói Mÿ rõ môt lòng thuong
nhau.
Nói:
Còn me chông thì sao?
Ngâm:
Còn me-chông lai tô-khô nàng dâu, nhu hai cô ca-sï có khen nhau bao
giò.
Hát:
Ba bà di bán lon-xê (ba bà di bán lon-xê),
Áy thê mói gãp ngày hôm nay là ngày thú-sáu,
Ba bà lóc-cóc (ba bà lóc-cóc), ba bà tró vê lon-ton (tró vê lon-ton).
Ði bán lon con, chú ba bà này bây giò thòi di bán (bán) lon con.
Hôm nay là cái hôm câm thjt, bà oi...i!
Cüng lon-ton, ây lon-ton chay (chay) vê.
Ði duòng xa có ban-bè (di duòng xa có ban-bè),
Áy thê mói chuyên-trò loanh-quanh,
Ba bà nói xâu, ba bà bói móc, ba bà bôn-môi nãm bè kê tôi con dâu (kê
tôi con dâu).
Than-vãn môt câu, chú bà di dâu thòi ri-rên than-vãn môt câu:
"Ôi thôi, là ôi thôi! nói chuyên, bà oi...i!, dên nàng dâu (dên nàng dâu) mà
(mà) buôn."
Nói:
Bà nguòi trung hói: "nàng dâu bà reng? nói nghe coi!"
Bà nguòi nam trá-lòi: "thì dê thúng-thãng ta nói chú làm gì mà gâp vây!"
Hát:
Nàng dâu nhà tôi (ôi a) câm tinh con hoi (ôi a), vùa ngu lai vùa dai (ôi a),
vùa béo lai vùa den,
www.thuvien247.net - Trang 229/1723
2
Mãt trãng, môi thâm, lung bãng cái tú,
Nguòi hôi nhu cú, dâu tóc bù-xù, dâu tóc thom-tho nhu cái ô chuôt-chù,
Làm châm nhu rùa, ãn nhu ãn cuóp,
Nói sau quen truóc, ruôt dê ngoài da,
Suôt ngày to-tuóng dên cái cô hàng-quà.
Ói dâu oi là râu!
Ói dâu oi là râu!
Nói:
Bà nguòi nam hói: "còn con dâu bà làm sao, bà nói thú nghe coi?"
Bà nguòi trung trá-lòi: "dâu tôi nó giông bà, hai dúa cüng rúa giông nhau,
dâu tôi ri!"
Hát:
Cô nàng dâu quí nhà bà (ôi da), cô nàng dâu quí nhà bà,
Áy thê mói gãp nàng dâu tôi, cá-mè môt lúa, dâu bà dâu tôi, cá-mè cá-
riêc cüng là môt bè nhu nhau (môt bè nhu nhau).
Nói xâu nàng-dâu (ôi da) chú không khi nào bây giò thòi tôi nói xâu nàng-
dâu.
Thân tôi là cái thân bá-va, bà oi...i!
Ruóc con dâu (ruóc con dâu) vê mà thò.
Trong nhà tôi có me già (ôi da), trong nhà tôi có me già,
Áy thê mói gãp bà con dâu dêm nãm nó ngáy, dêm nào dêm nây, nó nãm
nó ngáy nhu là goi dò sang sông (goi dò sang sông).
Nó quét chúa xong (ôi da), hê báo quét nhà thòi bây ngày nó quét chúa
xong,
Hê ãn là nó ãn tem-tép, bà oi...i, hêt nôi trong (hêt nôi trong) nôi (nôi)
ngoài.
Nói:
Bà nguòi trung hói: "còn con dâu bà ni reng? noi nghe coi!"
Bà nguòi bãc trá-lòi: "Hù...con dâu cúa tôi thì khác hãn con dâu cúa các
bà. Ðây này!"
Hát:
Nàng dâu nhà tôi (ôi a) câm tinh con Ngo (ôi a), vùa ngon lai vùa bô (ôi
a), vùa khéo lai vùa khôn,
Mãc giuýp eo thon hay quân khít hep,
Cõi mô-bi-lét chay khãp Sè-gòn, nháy-nhót phom-phom nhu cái kiêu
ngua lông.
Nhiêu câu si-tình cay nhu cay ót, kéo nhau xúm-xít châu-chuc tòn-ten,
www.thuvien247.net - Trang 230/1723
3
Suôt ngày ngo-ngân dúng cái bên côt dèn.
Ói dâu oi là râu!
Ói dâu oi là râu!
Nói:
Bà nguòi-trung nói: "bà dây có phuóc dó bà!"
Hát:
Ba bà di bán lon-xê (ba bà di bán lon-xê).
Áy thê mói gãp ngày hôm nay ông-tròi di vãng,
Có bà thuong-xót, có bà yêu-quí, có bà xú vê con dâu (xú vê con dâu).
Ðình-chiên nàng dâu, có mây khi nào me chông thòi dình-chiên vói nàng
dâu.
Ôi thôi là thê-gian hêt loan, bà oi...i, sãp mau-mau (sãp mau-mau) hoà
(hoà) bình.
ME CHÒNG ÐÌNH CHIÉN NÀNG (NÀNG) DÂU!
www.thuvien247.net - Trang 231/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ba Giò Khuya
Ðúc Quýnh
Tròi dông lanh lëo muôn bê
Buôn nhó ai dêm dài
Lòng xôn xao nhu cùng nhjp theo tiêng chuông
Kìa ngoài hè gió lanh bãng
Rôi tùng hôi lá vàng roi
Nhu reo tiêng buôn trong dêm vãng
Tiêng dê khóc duòng oán thuong
Trong suong mò bóng chim
Bay dên tùng lúa dang tìm noi tô âm
Nhìn mây mây bay
Nhìn suong suong roi
Lòng anh nhu to vò trong môi
Nguòi ôi hay chãng
Môi dêm anh nghe
Tiêng chuông dàng xa lãng ngân
Tham kháo:
1. Giong hát Trân Vãn Trach trong bãng nhac Tình ca quê huong 1: Ðinh
sâu tuong tu do nhac sï Anh Son thuc hiên và phát hành truóc 1975.
Anthony Trân
www.thuvien247.net - Trang 232/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bà Me Gio Linh
Pham Duy
Me già cuôc dât trông khoai
Nuôi con dánh giãc dêm ngày
Cho dù áo rách sòn vai
Com ãn bát voi bát dây
Hò oi oi ói hò ! Hò oi oi ói hò !
Nhà thì nó dôt còn dây
Khuyên nhau báo thù phen này
Me mùng con giêt nhiêu Tây
Ra công sói vun cây cây
Hò oi oi ói hò ! Hò oi oi ói hò !
Con vui ra di, sóm tôi vác súng vê
Me già môt con yêu nuóc có kém chi
Ðêm nghe xa xa có tiêng súng lãng vê
Me nguyên câu cho con sông rât say mê.
Me già tuói nuóc trông rau
Nghe tin xóm làng kêu gào
Quân thù dã bãt duoc con
Ðem ra giüa cho cãt dâu
Hò oi oi ói hò ! Hò oi oi ói hò !
Nghen ngào không nói môt câu
Mang khãn gói di lây dâu
Ðuòng vê thôn xóm buôn teo
Xa xa tiêng chuông chùa gieo
Hò oi oi ói hò ! Hò oi oi ói hò !
Tay nâng nâng lên, rung rúc nuóc mãt dây
Me nhìn dâu con, tóc trãng phât pho bay
Ta yêu con ta, môi thãm bêt máu cò
Nu cuòi hôn nhiên, dôi mãt ngó trông ta.
Me già nâu nuóc chò ai
Ðêm dêm súng nô vang tròi
Giât mình em bé mô côi
Hò oi oi ói hò ! Hò oi oi ói hò !
Bô dôi dã ghé vê choi
Khoi vui bêp lúa toi bòi
Me già di lây nôi khoai
Bung lên khói huong mò bay
Hò oi oi ói hò ! Hò oi oi ói hò !
Khi trông con nuôi xúm xít duói túp nhà
Me nhìn dàn con thuong nhó dúa con xua
Con, con con oi ! Uông hêt bát nuóc dây
Ngày môt ngày hai, con nhó ghé choi dây.
www.thuvien247.net - Trang 233/1723
2
hoàngthj
www.thuvien247.net - Trang 234/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bà Me Ô Lý
Trjnh Công Son
Môt sóm lên duòng
Me ra sau vuòn
Hói thãm trái bí
Trên giàn còn xanh
Môt sóm bên hè
Vuòn sau vãng vé
Này thôi bí nhé
Lên duòng cùng me
Bí nãm bí ngú duòng xa
Trên vai me già
Bao nhiêu vôn liêng
Nhó tói môt dòi dã xói vun
Hôm nay bó vuòn vói xóm thôn
Chân me già sao run quá
Qua suong trãng vói máu hông
Môt sóm dã vê
Dùng chân phô thj
Me ôm trái bí
Mãt còn ngân ngo
Ðuòng vãng bên lê
Môt thân rât nhó
Me mang trái bí
Ði vê cho xa
Me nhó mái nhà
Hàng cau sau hè
Còn riêng trái bí
Nhó giàn dây hoa
Tài liêu tham kháo: Bãng nhac Lòi Buôn Thánh
Khánh Ly và Trjnh Công Son
Sóng Nhac phát hành tai Hoa Ky 1981
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 235/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bà Me Phù Sa
Pham Duy
(Saigon 1967)
MÓ ÐÀU
Tôi nghe nguòi ta kê chuyên
Xin hát bà con cô bác nghe, cô bác nghe...
Me nguòi, me nguòi ó dât Phù Sa
Mói nãm muoi tuôi dã già nhu tám muoi
Me ngôi, me ngôi bâm dôt ngón tay
Xóm tuy là tuy xóm nhó
Ðôi thay, dôi thay bao lân
Ù là ù ù o, ù u o !
Không ai chê Viêt Nam
Dân tôc ta thiêu súc hùng
Mà nguòi thì quanh nãm
Phái ôm lây hãi hùng
Nãm muoi nãm làm dân
Chua duoc mây lúc mùng
Vây mà Me không than
Chi sông vói lòng thuong.
Me già, me già ó túp lêu tranh
Ðói no ai biêt rách lành ai có hay ?
Môt ngày, môt ngày tháng tám nãm sáu muoi hai
Có anh Ba cán bô vê dây tuyên truyên
Hò là hò hò khoan, ó hò khoan !
Anh thua anh hoc xong
Chiên luoc giü xóm làng (Áp Chiên Luoc)
Me gât gù nghe anh, và xin rât cám on !
Ðang khi anh (cán bô âp chiên luoc) cuòi vang,
Ai nô súng duói vuòn ?
Me vôi lùa anh Ba vào trôn duói gâm giuòng.
Me cuòi, me cuòi trông cüng thiêt là vui
Buóc ra dón khách, trông nguòi cüng rât quen
Me mòi, me mòi anh miêng bánh men
Hói thãm súc khoé và khen anh hiên lành
Ðô là dô mi fa, són dô mj fa
Anh xung tên là Tu, di giái phóng xóm làng (Mãt Trân)
Me gât gù nghe anh, và xin rât cám on !
Trông ra trên duòng muong
Quân Ðôi Mÿ tói gân
Me vôi lùa anh Tu cüng vào trôn duói gâm giuòng...
www.thuvien247.net - Trang 236/1723
2
KÉT LO LÙNG
Tói dây là xong núa chuyên
Không biêt rôi ai së cúu ai ?
Ai së cúu ai ?
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 237/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bà Me Quê (Bà Me Chiên Sï)
Pham Duy
Vuòn rau, vuòn rau xanh ngãt môt mâu
Có dàn, có dàn gà con nuong náu
Me quê, me quê vât vât vá trãm chiêu
Nuôi dàn, nuôi môt dàn con chãt chiu
Bà bà me quê !
Gà gáy trên dâu ngon tre
Bà bà me quê !
Cho sóm di chua thây vê
Chò nu cuòi con, và dông quà ngon.
Tròi mua, tròi mua uót áo me già
Mua nhiêu, mua nhiêu càng tuoi bông lúa
Tròi soi, tròi soi bôc khói sân nhà
Nãng nhiêu nãng nhiêu thì phoi lúa ra
Bà bà me quê ! Ðêm sóm không nê hà chi
Bà bà me quê ! Ngày tháng không ao uóc gì
Nhó giot mô hôi, vì dòi tré vui.
Miêng khô, miêng khô nhó bát nuóc dây
Nhó bà, nhó bà me quê xua ây
Mùa dông, mùa dông manh chiêu thân gây
Cháu bà, cháu bà ngú ngon giâc say.
Bà bà me quê !
Chân buóc ra dòi cõi xa
Bà bà me quê !
Tù lúc quê huong xóa nhòa
Nhó vê miên quê, mà giot lê sa
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 238/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bà Me Trj Thiên
Trân Thiên Thanh
Ballade
Me già có môt thãng con
tròn ba nãm lính vân chua vê nhà
Me còn nuôi môt dúa con
ó tân Thât Son ra Trung Lâp dôn
Me chò con ruôt ó xa
thuong yêu me dành cho thãng con nuôi
Me doi môt sóm bình yên
hai thãng con me vê vui vói tuôi già
Rôi me së kê con nghe
nãm me muòi tám me dánh Tây công dôn
Rôi me së kê con nghe
mùa thu nãm bôn me mang mang túi buôn….
Thãng Tây thãng Công bât nhân
chia dôi nuóc Viêt, chia con sông gân
Còn dây còn tùng dêm sâu
dòng xanh Bên Hái ngâm muôn dòi sâu
Me nuôi me day dúa con
cho con dánh giãc cho dân yên lòng
Môt ngày me doi bên sông
bò Nam Thach Hãn, doi tin con diêt thù ..
Nào ngò có môt lân kia
Thãng Hai anh düng chiên truòng Lôc Ninh
Chuyên dòi có tú có sinh
có con di lính hy sinh là thuòng
Me ngôi bên cô áo quan
long lanh quôc ky hai hàng bôi tinh
Me buôn mà mãt me vui
“Con me vj quôc vong thân chiên truòng”
Rôi ngày tháng ngày qua
dây mánh vuòn me xói, luông khoai me gây
Me djnh cuói vo cho con
thãng con nuôi lính, thãng con sao thiêt thà …
Ngày kia bon giãc kéo vê
bãng qua xóm me giêt dân trá thù
www.thuvien247.net - Trang 239/1723
2
So con chiêu chiêu hay qua
trâu cau con hái vê dâng me già
Me di me chay lên dôn
tin con biêt giãc dang trên ruông nhà
Gãp thãng giãc Công tinh ma
hói me, me mãng ! bèn bêu dâu già
Khi con vê, xác me thành xuong moc ruông khô
Mãng khóc tre trên mánh dât quê
Khi con vê, khi con vê thê thám nào hon
Ôi nôi buôn biêt thuó nào nguôi
Ôi ! Môi thù dên thuó nào voi !
Nguôn: Án bán cúa may4phuong.dns2go.com
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 240/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ba Muoi Nãm
Võ Tá Hân
Luu Trân Nguyên
Ba muoi nãm ngõ là con mông
Nguòi dên thãm ta bac mái dâu
Có chút gì vuong trong ký úc
Mà sao trong dôi mãt quâng sâu
Nguòi có gì dê buôn ta không
Ba muoi nãm còn giü trong lòng
Môt chút hòn thôi tù dao ây
Bây giò con sáo dã sang sông
Áo lua xua hôn nguyêt bach
Ngõ nhu ký niêm âu tho
Ba muoi nãm dài nhu cô tích
Gió vô tình nên lá vàng khô
Rót roi dây con ngõ ngày xua
Ba muoi nãm chi là con mông
Nguòi dên thãm ta tuôi xê chiêu
Có tiêc gì không trãm nôi nhó
Mà sao nhu có chút dãm chiêu
Ðòi võ vàng trong dôi mãt nâu
Ba muoi nãm dã vây tay chào
Nguòi dúng trên dòng sông ký niêm
Ta quay vê doi giâc chiêm bao
VTH
www.thuvien247.net - Trang 241/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ba Nãm Lính
Tú Nguyêt
Ðêm nay trãng suông viêt thu gúi em hâu phuong
Em yêu anh oi lân say ba nãm vùa tròn
Ðêm dêm anh bãng suôi rùng sâu vui dòi hái hô
Thu vê em kê chuyên lòng… môt dòi thuong yêu em
Nhung biêt anh sa truòng miêt mài
Mà lòng em vui không ?
Mãi mãi vân uóc mo vê bên em
Còn giân hòn anh nüa không ?
Thì xin dùng trách chi cuôc dòi
Cuôc dòi buôn vui
Ðêm nay thu xanh gúi em nguòi em hâu phuong
Cho em hay anh lâp công nhiêu chiên cuôc (?)
Anh di ba nãm lính buôn vui trên van néo duòng
Thu vê em kê chuyên dòi
Chép tù bãng nhac vói tiêng hát Hùng Cuòng
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 242/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ba Nãm Yêu Em Âm Thâm
Tô Thanh Tùng
Ðêm dêm mình ta riêng bóng
Uu tu môt môi hoài mong
Mua roi duòng xua uót thãm
Mây bay bay mãi ngàn nãm
Yêu em mà không dám nói
Ba nãm môt môi tình câm
Bâng khuâng dèn khuya le lói
Ba nãm yêu em âm thâm
ÐK:
Thà yêu em âm thâm
Thà yêu em lãng câm
Còn hon là anh chò
Còn hon là anh trông
Thà có em trong mông
Còn hon mât di hy vong
Vì em trong mông là cúa riêng anh
Yêu em nào em có biêt
Ba nãm môt môi tình câm
Ðêm qua tùng dêm tha thiêt
Ba nãm yêu em âm thâm
Quoc Mai
www.thuvien247.net - Trang 243/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ba Ngon Nên Lung Linh
Ngçc Lê
"Trong dêm giao thùa nãm 1997, Tháo dã thãp 3 ngon nên câu nguyên së
sinh con gái. Hình ánh ây khiên tôi mo uóc vê môt gia dình hanh phúc, vo
chông con cái sum vây cùng ca hát, kê cho nhau nghe nhüng câu chuyên
cô tích". Ngoc Lê dã kê nhu vây vê hoàn cánh ra dòi cúa "Ba ngon nên
lung linh", duoc giói chuyên môn dánh giá là Ca khúc vê gia dình hay
nhât.
"Vào khoáng tháng 6/1999, khi bé Na cúa chúng tôi gân 2 tuôi, nhiêu dông
nghiêp dông viên cá ba thành viên trong gia dình tôi thê hiên bài hát trong
chuong trình Tuôi thân tiên. Ca khúc này duoc xem là ký niêm dáng nhó
trong su nghiêp sáng tác cúa tôi." (Ngoc Lê)
Ba là cây nên hông
Me là cây nên xanh
Con là cây nên hông
Ba ngon nên lung linh A.............
Thãm sáng môt gia dình
Gia dình gia dình
Ôm âp nhüng ngày tho
Cho ta bao ký niêm thuong mên
Gia dình gia dình
Vuong vân buóc chân ta di
Ám áp trái tim quay vê
Lung linh lung linh tình me tình cha
Lung linh lung linh cùng môt mái nhà
Lung linh lung linh cùng buôn cùng vui
Lung linh hai tiêng gia dình
Lung linh hai tiêng gia dình
Ba là cây nên hông
Me là cây nên xanh
Con là cây nên hông
Ba ngon nên lung linh
A......... Thãp sáng môt gia dình
Gia dình gia dình , ôm âp ta nhüng ngày tho
Cho ta bao nhiêu niêm thuong mên
Gia dình gia dình
Bên nhau khi dón dau
www.thuvien247.net - Trang 244/1723
2
Bên nhau dên suôt dòi
Lung linh lung linh tình me tình cha
Lung linh lung linh cùng môt mái nhà
Lung linh lung linh cùng buôn cùng vui
Lung linh lung linh hai tiêng gia dình
Lung linh lung linh hai ...tiêng ...gia ......dình ...
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 245/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bà oi ! Cháu Rât Thuong Bà
Nhât Vû
Ca tù: Bài hçc thuôc lòng
1.
Bà oi cháu rât thuong bà
Ði dâu bà cüng mua quà vê cho
Hôm qua có chiêc bánh bò
Bà chia cho cháu phân to nhât nhà
.................
Môi lân cháu chay choi xa
Me cháu có dánh thì bà lai can
Cháu không nói bay nói càn
Bà xoa dâu cháu khen ngoan nhât nhà
Ðk:
Bà là... cây to bóng mát
Bà là... hoa thom trái ngot
Tình yêu bà/ cho chúng cháu thât bao la
Midi: geocities.com/nhatvu2k/nvChauRatThuongBa.html
www.thuvien247.net - Trang 246/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bà Rãng Bà Rí
(Dân Ca)
Bà Rãng bà Rí
hõi Rãng bà di
hõi di là dâu
bà di khãp chôn
nôi dây to hông
cái duyên ông chông
làm khô cái dòi tôi
hõi bà Rí oi...
bà Rãng...bà Rí oi!!!!
Chông gì mà chông bé
bé teo tèo teo
chân di cà kheo
lúc di phái cõng
lúc khóc phái bông
cái duyên ông chông
làm khô cái dòi tôi
hõi bà Rí oi
bà Rãng bà Rí oi...
Chông gì ma chông ngáy
ngáy ò o o
dêm rôi thì nãm co
làm ãn luòi biêng
chãng lo hoc hành
cái duyên ông chông
làm khô cái dòi tôi
hõi bà Rí oi
bà Rãng bà Rí oi !!!
www.thuvien247.net - Trang 247/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ba Tháng Quân Truòng
Hoài Nam
Tuôi thu sinh gôi mông dãng trình
Vui buóc quân hành doc ngang dòi lính
Ba tháng quân truòng mô hôi dô
Ngày dâu tiên bõ ngõ tau súng vói nhjp di
Lâu dân rôi chãng khó khãn chi
Chín muoi hai ngày lé , ban bè vui vé
Còn môt dêm nay truóc phút chia tay
Ôi tâm su (voi) tràn dây
Hõi Quang Trung dôi ta cùng nhau
Nguyên dù duòng dòi môi dúa cách môt noi
Néo ây nêu có xa xôi
Nhó mang theo môt lòi nguyên mên thuong nhau hoài
Ngày mai dây trên con duòng xuôi nguoc
Ban vê miên trung tôi ó miên tây
Thê gian dù có dôi thay
Tình ta vân dep nhu ngày dâu tiên ...
Hoa Näng
www.thuvien247.net - Trang 248/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ba Tháng Ta Tù
Thanh Son
Nguòi oi thãm thoát niên hoc hêt rôi.
Chúc nhau can lòi giây phút ly bôi.
Ngày mai tan truòng mình không chung lôi.
Thuong nhau nhiêu biêt gúi vê mô.
Ký niêm cü tan vào hu vô.
Câm tay bôn mãt thuong cám nôi sâu.
Tiên dua bùi ngùi phút cuôi nhu nhau.
Ðòi không bao giò hop nhau mãi mãi.
Thuong yêu rôi nõ dành biêt nhau.
Ðê nhung nhó muôn van ngày sau.
Thôi nhé, tù dây cách xa trong dòi.
Vân buôn theo tháng ngày trôi.
Nu cuòi khô héo trên môi.
Môi lân, thây phuong nó tim xao xuyên.
Ban bè dâu chi ta môt mình.
Nôi buôn này dành câm nín.
Rôi dây, có nhüng khi buôn não lòng.
Cô nhân biên biêt có nhó nhau không.
Ngoài kia hoa phuong rung roi toi tá.
Du âm làm sông lai dòi ta.
Dù ngãn cách nhó hoài ngày qua
Cát Nhu
www.thuvien247.net - Trang 249/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bãc Ðâu
Trân Thiên Thanh
Boston
Tãng anh hùng mü den Bãc Ðâu Nguyên Ngoc Bích
Nguòi bông tró thành vì sao Bãc Ðâu,
lé loi tinh câu dêm den không dâu
Cây "Câu Gà" nhó anh qua anh qua
Vì sao Bãc Ðâu trôi dat dêm mua,
nguòi xa cách nguòi, nuóc mãt tiên dua
dã thây xót xa
Môt lân anh di dã thây xót xa tù ngày hôm qua
Ðây thinh không thiên thân lên tiêng hát,
chiêu hôn nguòi tù hóa nguc duong thê .
Kìa bâu tròi Ngoc Bích dã thênh thang ...
Ôi ...lòi mòi goi anh buóc chân sang .
Xin muôn nãm nhu vì sao sáng dó
Hõi nguòi djnh mênh là vì sao lé .
Dây di Bãc Ðâu!
Bùng mãt dây soi sáng thiên thu.
Nguòi tên "Bãc Ðâu" chêt trân hôm nao?
Môt áo quan dóng vôi môt chuyên cuôi phiêu du ...
"Có thây dâu chiên xa cúa nguòi cúa hôm qua ?"
"Có thây chiêc mü den cúa nguòi lac trong dêm?"
Nguòi tên "Bãc Ðâu" chêt trân La Vang, liêm xác ba lân ...
Ngoc bích cüng tan chi còn vì sao thôi, chi còn vì sao thôi ...
Cuôc dòi vài muoi nãm
Nguòi vôi vê xa xãm
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 250/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bac Liêu Hoài Cô
Thanh Son
Nghe tiêng dàn ai rao sáu câu
Nhu sông lai hôn Cao Vãn Lâu
Vê Bac Liêu danh tiêng ôn lai
Môt thòi dê nhó ngày dó xa rôi.
Bên nuóc mãng biên cho muôi nhiêu
Bên nuóc ngot phù sa vun bôi
Bac Liêu dua ta tói cánh dông
Cò bay thãng cánh nhìn mõi mãt nguòi
Bac Liêu giâc mo tình yêu
Dân gian ca rãng: "Bac Liêu là xú co câu
Duói sông cá chôt, trên bò Triêu Châu
Nghe danh Công Tú Bac Liêu
Ðôt tiên nâu trúng tó ra mình giàu!"
Cho nhãn gói Bac Liêu mây lòi
Sông có can tình không dôi dòi
Dù di xa trãm huóng
Ai nguòi có nôi ngoài huong
Bac Liêu thuong quá ... hình bóng quê nhà ...
BLCT
www.thuvien247.net - Trang 251/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bãc Môt Nhjp Câu
Hoàng Trçng
Hô Ðình Phuong
Trãng ai chò bên giang dâu
Anh lo xây dá bãc câu cho em,
Ngày mai dât lãng tròi êm:
Ðât tròi giao hop, anh em trùng phùng.
H. Ð. P.
Nhjp 2/4, tango
Chiêu vê nghiêng nghiêng trên cánh chim bay lung tròi,
Hôn nguòi bâng khuâng nhu nhó thuong ai xa vòi,
Ðàn chùng dà lên phím rôi
mà lòng còn nghe sóng dòi
nên dàn hoà tiêng dây voi...
Lanh lùng phuong Nam mo bóng cây xanh ven hô,
Ngâm ngùi phuong Bãc trông lúa xa xãm mong chò,
Vì môt giòng sông xoá mò
tình dòi lìa dôi bên bò,
ai nguòi còn nhó quê xua?
Em oi nhó lòi nãm ây
ra di hen vê môt sóm ngàn hoa dua cuòi.
Anh dang bãc câu dua lôi,
mai dây nguòi nguòi cùng hát khúc ca yêu dòi...
Mai kia duói cò chiên thãng
dân Nam vuot dôi vuot núi vê thuong sông Hông.
Mai kia dón ngàn tia nãng
anh mang vê cùng nhuôm thãm dôi lòng...
Không than khóc chia lìa
môt vài giây phút cãm hòn sá chi?
Hen ngày anh së vê
muôn nãm dep tan buôn dau nhân thê!
Ai ra xú ngoài cho nhãn:
bao nhiêu lòi nguyên này kêt thành câu tung hoành!
Ðâu dây dã tràn tia nãng
anh tin nhjp câu vuot sóng dang thành...
www.thuvien247.net - Trang 252/1723
2
Án bán 1956 - Tinh Hoa 526
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 253/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bác Pham Duy
Pham Duy (Bài Viêt)
Bích Xuân
NT 98, 5/02
Bích Xuân, Paris
Buôi sáng, tôi còn nghiêng nghiêng trên giuòng, hiên thân cúa hoang dã
câm lãng, cám giác dây dú sau môt dêm ngú dài no nê, trong cõi mông
lung bât tân la ky. Hy vong qua nhüng con mo, tâm linh tôi duoc lãng
nghe vòi voi, gói trí tuóng vê môt phuong tròi nào hun hút.
Bông chuông diên thoai reo vang, lánh lót dua tôi vê thuc tai, không gian
nhu có thoáng mùi huong ban mai.
Nhìn dông hô treo trên tuòng dúng 8 giò sáng.
- A lô, ai dó?
- Pham Duy dây...
- Ô la lá! Bác Duy dây à? Ðên Paris khi nào vây?
- Chiêu hôm qua, ngú dây chua? Ði ra uông cà phê nhé!
Tôi nhu dang còn trong mo choáng ngop búc màn nhung phú kín che
ánh mãt tròi yên á. Lãn nguòi nãm thãng, gác chân trên gôi, thân thê cuòi
dùa duói bô dô lua móng, môt tay lùa duói áo dè lên trái tim, môt tay ôm
máy nói vói giong lo lúng trãng vàng khàn duc:
- Hen bác ngày mai 8 giò sáng nhé!
- Vây thôi! Ngày mai nhá!
Gác máy, tôi nhãm mãt lai mà thây nhüng con duòng, nhüng hàng cây
bùng lên súc sông, môt ngày nhôn nhjp
bãt dâu vói mùa xuân Paris, nhu dang dón doi khách dên tù phuong xa.
Gió gòn gon dãt dìu nghiêng ngã tù dâu bay ra. Tròi lành lanh nhung
nãng dây duói sân, ngòi lên môt thú ánh sáng, lung lay, múm mim, thong
thá. Hôm nay nhu dã hen tôi dên gãp nhac sï Pham Duy tai nhà chj Thuy
Khuê, bât ngò nhà vãn Nguyên Huy Thiêp cüng có mãt tai dây.
Bác Pham Duy và tôi chào nhau theo kiêu Tây phuong thân mât vói chiêc
hôn trên má. Quay sang bãt tay nhà vãn Nguyên Huy Thiêp, vùa thoáng
nhân xét vê nhà vãn mà tôi dã tùng duoc doc tác phâm cúa ông.
(Nhà vãn nü Bích Xuân & nhac sï Pham Duy gãp gõ tai Paris)
www.thuvien247.net - Trang 254/1723
2
Tôi nhìn Nguyên Huy Thiêp nghiêng nghiêng mim cuòi. Ông vuôt mái tóc
cuòi hói chuyên thân tình. Nhüng lòi cúa Thiêp là thê hiên su muc thuóc,
tron loáng nhãc tôi nhó lai môt thòi tuóng dã quên. Thiêp có sông müi
thãng, cãp mãt to, hàng lông mày dài, nuóc da den.
Nguòi làm vãn nghê dê thân và dê thông cám nhau mãc dù là buôi gãp
gó dâu tiên. Sau môt lúc chuyên trò, ba chúng tôi chup hình ký niêm. Tam
biêt Thiêp dê cùng Bác Pham Duy xuông phô. Truóc khi buóc ra cúa, tôi
và Thiêp tãng nhau món quà vãn nghê dê ký niêm buôi so ngô, dó là khãn
chòang cô, Thiêp mang tù Viêt Nam sang, chiêc khãn chòang, ngâu nhiên
rât hop vói chiêc áo tôi dang mãc hôm ây. Còn tôi chãng có gì tãng Thiêp
ngoài tâp truyên "Truóc khi mùa xuân dên" cúa tôi dang có sãn trong
xách, rôi chia tay nhau.
Suôt môt buôi, Pham Duy và tôi lang thang trong thành cô, cái thành phô
bé nhó nhung rât duyên dáng, buóc chân dao choi thanh nhã, mang cá
hai dên môt thj xã xô bô, bui bãm. Chúng tôi buóc vào quán, chon môt cái
bàn gân mái hiên ngôi uông cà phê Ánh sáng nhòe nhoet ngang qua chô
ngôi. Sau khi goi xong cà phê, tôi chông tay trên cãm dôi mãt nheo nheo,
tinh nghjch cât tiêng hói Pham Duy:
- Này bác Duy! cho em hói môt tí nha?
- Ù! Hói gì cú... môt tj thôi nhá.
- Này bác! Hôm nay nãng ruc rõ quá chùng chùng... Nhò bác mang nãng
Cali sang dây!
- Có nãng bên "Xuân" là tuyêt...
Tôi ngôc nghêch cãi:
- Xuân dã qua rôi mà... À mà bác Duy nè, em khó có djp gãp bác lãm!
Nhân djp bác qua Paris, trình diên Minh hoa Kiêu phân 2, do nhóm tré
trong Thu Viên Diên Hông tô chúc nhân ngày lê Phuc sinh 1/ 4/ 02 cho
công dông nguòi Viêt thuóng thúc. Tiên dây chi có em vói bác, em xin
hói tí tj vê dòi bác cho thóa tính tò mò! Nhung em vân goi nhac sï bãng
bác dúng lê nghïa dây, phái không a?
- Goi "bác"... Chán bó me!
- Vây sao, goi "anh" nhé'!
- Cú thê...
- Da, lúc nào em cüng có lòng... tù bj
www.thuvien247.net - Trang 255/1723
3
- Thê! có mât mát cái gì dâu! Cho bon già chúng tôi vui cô à.
- Da, da.... Bác Duy nè, ý quên... Anh, anh uông cà phê kéo nguôi.
Môt luông gió thoang thoáng ngang qua, làm lay dông nhe chiêc khãn trên
bàn, bât chot, truóc mãt tôi nhu bùng lên môt cây cô thu dang trô bông
trong nãng, giüa mùa xuân có môt chút gió heo may Tôi nhìn vào mãt
Pham Duy hình nhu cüng sáng lên, ruc ró nhu ánh nãng ban mai trên
phô.
Nãm nay Pham Duy dã 81 tuôi, tôi nhìn vào mãt ông cá bâu tròi hun hút,
trong dó nôi lên bao sóng gió, môt tâm hôn sâu thãm sôi nôi và khác la..
Vói tuôi 81 ông chua chju dùng lai mà vân còn khát khao giâc mo, mê
say cuông nhiêt ngân lên khúc nhac dòi, cüng nhu khúc nhac lòng ân ái
trong thê giói rât riêng tu cúa ông. Tôi nghï chãng có thê luc nào lôi ông
ra khói hai thú dó.
Ðôi mãt tôi mó to nhu muôn tìm hiêu Vói tuôi này ông vân choáng ngop
tình yêu Ánh sáng vân còn hiên hüu trên ngon dèn nghê thuât, vïnh viên
ông vân còn tình yêu, nêu không dòi ông chi là hu không vô nghïa.
Tôi bãt dâu câu chuyên:
- Anh cho biêt niêm vui và nôi buôn?
- Vui dã duoc vê lai quê huong, có cánh sãc riêng, có vé dep thiên nhiên.
Buôn dât nuóc chua duoc nhu ý mình muôn.
- Anh có còn âp ú dê tài nào nüa không?
- Minh hoa Kiêu 3 và 4.
- Nhüng noi nào anh thích nhât?
- Viêt Nam.
- Quan tâm diêu gì nhât và tránh diêu gì nhât?
- Cuôi dòi vê duoc noi sinh ra Tránh tuyên bô diêu nhám nhí.
- Vãn nghê sï? Hái ngoai?
- Làm vãn nghê dê choi choi, nêu có sông duoc cüng chi môt thòi gian
ngãn thôi.
- Ðiêu gì khiên anh làm Minh hoa Kiêu?
- Nhac kjch Opéra Paris.
www.thuvien247.net - Trang 256/1723
4
- Nguòi ta chi có môt thòi... Còn anh, trái qua bao thòi ky? Cám giác anh
nhu thê nào, hôm nay!
- Rât sung suóng và vô cùng hanh phúc.
- Xong Minh hoa Kiêu, anh thây nôi luc nhu thê nào?
- Khóe manh và yêu dòi, yêu nguòi.
- Anh có cám nghï gì vê lúa tuôi cúa anh bây giò?
- Chãng nghï gì cá, còn sông còn thây khóe là còn làm nhac, còn làm
nhac là còn... yêu.
- Yêu gì?
Ông nheo mãt dùa bõn:
- Yêu em!
Tôi nham nhó choc gheo lai ông:
- Yêu em, anh së mau chêt sóm.
- Rôi anh së duoc hôi sinh, anh biêt, em là núi lúa.
- Không, chi là nham thach thôi!
Tôi khúc khích cuòi, hói tiêp:
- Anh yêu nhu thê nào hiên bây giò?
- Yêu cuông nhiêt, dam mê.
- Anh quan niêm ra sao vê tình yêu?
- Bí ân, huyên bí, nhu anh nói yêu em.
- Lai khéo njnh dâm! Yêu em thì có gì là bí ân, là huyên bí?
- Áy thê mà nó huyên bí và bí ân dây, cô không thây duoc dâu.
- Vây à! Em ghi ra dây cái tình yêu huyên bí cúa anh nhé!
- Ù! thì cú ghi, so thãng Tây nào chú!
www.thuvien247.net - Trang 257/1723
5
- Có phái cuôc dòi, vói anh, chât liêu sông là su ngot ngào cúa dàn bà, là
nguôn cám húng dê cho anh tiêp tuc Minh hoa Kiêu phân 3, và 4?
Nghe tôi hói dên dây Pham Duy nôi quau, khoát tay:
- Thong thá nào, cô hói gì mà le thê.
Tôi cüng làm bô phát cáu:
- Vây mà dòi "yêu" nôi gì! Mói hói môt tí mà dã mêt rôi.
- Thì cüng tí ti thôi... Luât tròi dât là vây, âm duong diêu hòa mói có thãng
bãng trong cuôc sông, tình yêu nó làm cho con nguòi ta khóe manh, tré
trung, cám thông. Trái tim cúa nguòi nghê sï có bao giò già dâu?
- Anh có nhiêu nhac phâm, anh tâm dãc tác phâm nào nhât?
- Minh hoa Kiêu phân 2. Nó tích tu tât cá nhüng tinh hoa nghê thuât dân
tôc tù truóc dên nay.
- Cám tuóng cúa anh vê giói tré và âm nhac hiên nay ó hái ngoai?
- Chi có hai triêu nguòi Viêt tán mát khãp noi trên thê giói, môt sô nguòi
không có diêu kiên phô biên rông rãi dê tác phâm dên vói nguòi thuóng
ngoan. Có quá ít nguòi thuóng ngoan thì làm sao tác phâm sông duoc!
Không sông duoc thì tác phâm së chêt, nêu không cüng mau trôi vào
quên lãng.
- Anh tró vê VN nhiêu lân, anh nhìn thây vãn nghê sï sinh hoat "bên ây" ra
sao?
- Sinh hoat rât sôi nôi ôn ào, nhung có trât tu.
- Nhüng nguòi ban cùng thê hê, cùng thòi trong cuôc cách mang chông
Pháp vói anh, sau nhüng lân anh tró vê
VN gãp lai nhüng nguòi ban dó, hiên giò ho sông ra sao, và ho dã nghï gì
vê hôm nay, ngày mai!
- Ho vân nghèo và ho vân sông thê thôi! Ho nghï gì bây giò? Mà ho có
nghï gì trong lòng ho, làm sao mình biêt duoc! Gãp nhau là vui lãm rôi.
Sau khi hói xong nhüng diêu thãc mãc, tôi và Pham Duy tiêp tuc nói vê
chuyên con kinh, con lach Viêt Nam, thoáng nhu ngúi thây mùi tôm, cá
nuóng, chuyên giàn bâu, giàn muóp, cánh mái tranh nghèo khó, thôn quê
VN... Tât cá nhu con nuóc nhó thâm nghe súc hút cúa dai duong nhung
không có con duòng di ra, buc bôi, tù túng.
www.thuvien247.net - Trang 258/1723
6
Ngôi dôi diên tôi là môt nguòi nghê sï lón, toàn bô guong mãt ông, tao
cho nguòi ta môt cám giác thích thú dãc biêt. Ông dã ó tuôi 81 nhung
không biêt mói mêt trong sáng tác, nghê thuât dã bom cho ông chât sông,
khiên tôi hêt lòng cám mên, môt cám giác âp áp, vüng vàng, tin cây dên
vói tôi khi duoc dôi diên cùng ông, nó xóa tan nhüng khoáng cách tuôi tác
giüa hai nguòj Tôi mong ông sông trên 100 tuôi, dê làm nôt minh hoa
nàng Kiêu cúa ông. Trong dôi mãt ông nhu có môt dòng diên châp vào
trong nguòi tôi, vuôt doc sông lung lanh dên ót. Ðôi mãt ông còn hâp luc
dên thê sao? Ðôi mãt là cúa sô tâm hôn. Tôi muôn ông nhìn thãng vào tôi
lân nüa dê thuong yêu mà thây ông còn có nhiêu co hôi làm nôt phân 3
hay 4 minh hoa nàng Kiêu cúa ông.
Ông sang Paris lân này có vé ôm hon nhüng lân truóc, nhung nhe nhàng
và lanh le hon. Tóc ông trãng nhu tuyêt. Hôm nay ông mãc áo da màu
den, quân cüng bãng da hoi rông, có hai soi dây tù sau lung kéo ra truóc,
dôi mü ni den. (Tôi vân thích dàn ông mãc quân da màu den, bó sát, thây
khóe manh và goi cám hon).
Tôi và Pham Duy buóc ra khói quán, khoan thai di song song doc theo
nhüng con duòng ngóc ngách, bóng loang hoãc gió thôi tói. Khi qua khúc
quanh hep, lung Pham Duy hoi cong xuông. Tôi nói dùa:
- Sao lung cong xuông thê?
Pham Duy cuòí:
- Già rôi! Lung nó còm xuông dât.
Tôi dua tay vuôt lung ông:
- Ráng dùng dê dât nó kéo xuông. Uón nguc nhìn thãng.
Tôi giá dóng vai nguòi lính, hô to:
- Nào thãng nguòi, dãng truóc buóc 1... 2...
Pham Duy cuòi to, tuoi vui. Tôi khóat tay ông di trên nhüng bâc tam câp
có hàng cây hai bên láng bóng. Tôi thâm nghï chãc trái tim cúa nguòi
nhac sï dang rôn ràng, bên canh tuôi tré, con nguòi ông cüng theo dó nhu
tóa ra thú men ruou tình nguòi, càng già, càng ngâm, không bông bôt,
nhung dãm thãm.
Tôi di canh, ôm chãt lây cánh tay cúa ông nhu dôi tình nhân nghê sï lãng
man nhât thê ký. Mà thât ra trong tôi, ngoài trù nhüng lúc dùa gión, tôi
vân xem ông nhu nguòi bô tinh thân, rât kính yêu Vói ông, tôi có tron ven
tình ban, tình yêu, tình cha con và hon thê nüa là "tình nghê sï". Tình
nghê sï là thê! sông bãng nhüng cuôc tình, dú thú tình, tình dê quên, tình
www.thuvien247.net - Trang 259/1723
7
dê nhó, tình nhe, tình nãng, chú dê tình nó suông thì chán lãm! Tât cá
quyên lai vói nhau, khiên tôi nhu duoc tìm vê ân nâp duói môt tàng cây
vüng vàng.
Chúng tôi chia tay và hen së dên du buôi trình diên Minh hoa Kiêu 2. Tôi
chìa má dê ông hôn tam biêt, nhüng soi râu lún phún trên mép ông châm
vào má tôi nghe nhôt nhat, nhung dê chju...
Tôi không thê không ghi lai, hình ánh nguòi nghê sï trình diên duói ánh
dèn sân khâu tai Paris ngày hôm ây là Pham Duy, nguòi dã tùng kêt dong
nhüng thao thúc, nhüng thòi khãc, nhüng quyên rú, nhüng truyên cám
dam mê, nhüng dâu vêt huyên thoai ngày xua sôi dông, phóng túng
buông thá không dè dãt... Duói ánh dèn sân khâu tràn dây sinh khí, môt
Pham Duy 81 tuôi vân dú súc hâp dân nguòi dên tham du. Nhìn ông lãc
lu theo diêu nhac, ông nhu sông trong men ruou, giao tình tri ký vói nàng
Kiêu Ông thôi vào sinh hoat vãn hoc VN tai dây môt luông gió nông nàn,
khiên cho khán giá hôm ây ngôi im hàng giò. Ông nhu thóat ra khói cái
"vó ôc" dòi thuòng dê tró vê cùng bán chât so khai thuân khiêt cúa môt
nguòi nghê sï.
Trong bóng tôi, tôi dói mãt hóm hinh nhìn phong cách trình diên cúa Pham
Duy Dáng diêu giang hô, lãng tú, ông nhu tró vê vói nhüng thâp niên 40-
50, cá nguòi lãc lu theo nhjp phách câu ky, nhung rât thanh ljch, ngot
ngào, cùng vói tiêng hát dào nuong liên miên tiêp diên duói màu sãc và
âm thanh áo tuóng, làm cho khán giá cüng say sua nghiêng ngã theo
nàng Kiêu cúa ông. Vây là nàng Kiêu cúa ông lân này sang Paris dã nói
duoc hêt tình ý cúa chj em nên "dãt dja" quá xá!
Ðèn bât sáng, Pham Duy nó nu cuòi khoan hòa, chào moi nguòi vói môt
niêm tin và lòng biêt on su thuóng thúc nghiêm túc cúa khán thính giá.
Nguoc lai nguòi tham du vói nhüng tràng pháo tay bât tân, nhu môt phân
thuóng dua ông vê gân vói mo uóc hon, gân vói cái hy vong cúa ông ôm
âp tù lâu. Chiêu Phuc sinh vói Minh hoa Kiêu dã khãc hoa duoc hình ánh:
Nâng cao tình nguòi trong môt xã hôi dây loc lùa, cam bây Tôi mang cám
giác vui vui, âm áp trong lòng.
Cái sung suóng, hanh phúc nhu vân còn dong lai trong tôi rât lâu. Môt nôi
cám thông bãt nguôn tù chính su dông cám vói con nguòi. Vói tôi dó
chính là cuôc sông thât su.
Tròi Paris vê khuya khá lanh, tôi buóc di trong dêm mà nhu thây môt
ngày cúa dòi sông mói dang duoc bãt dâu. Cám on Pham Duy: Nguòi
ban chân thành. Nguòi tình mo mông, nguòi bô thân thuong kính mên.
Hãy thãng lung, dãng truóc buóc... dê con bé Xuân này còn duoc trêu
choc bô thêm ít ra là vài chuc nãm nüa.
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 260/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bãc Son
Vàn Cao
(1945)
Moderato
2/4
Ôi còn dâu dây sãc chàm pha màu gió
Ðau lòng bao nãm sông lâm than dây dó
Ai vê châu xua nhó hôi máu thãm cây rùng
Còn vang khe núi tiêng quân oai hùng
Lóp lóp chiên dâu Lang Son tung bay cò
Rôi vùng dôi núi nhò bao nhiêu hân thù
Dân quân du kích. Cách mang bùng mùa thu
Sao vuong bóng cò bay trên chiên khu
ÐK:
Bãc Son! Ðây hô sâu mô chôn
Rùng núi ngân tiêng hú cãm hòn
Bãc Son! Khi bóng trãng mò suong
Bãc Son! Không bóng nguòi duói thôn
Giãc Pháp tàn ác giày xéo
Tùng xác ngâp dât máu xuong
Nhà dôt, câm giáo câm súng
Dân quân vùng ra sa truòng
Bãc Son! Noi dó sa truòng xua
Bãc Son! Ðây núi rùng chiên khu!
Nghe rùng âm u tiêng ngàn ca nguôn sông
Nay toàn dân say gió lành bên khe suôi
Khi nhìn châu xua bóng cò mây cánh sao vàng
Ðôn cao vách dá nép mây huy hoàng
Toán chiên sï buóc vê châu xua xây dôn
Ðoàn nguòi Viêt mói quyêt hy sinh môt lòng
Guom dao chung súc phá xiêng cùng chãt gông
Ra tay dãp nên xây châu Bãc Son
ÐK:
Bãc Son! Ðây hô sâu mô chôn
Rùng núi ngân tiêng hú cãm hòn
Bãc Son! Khi bóng trãng mò suong
Bãc Son! Không bóng nguòi duói thôn
www.thuvien247.net - Trang 261/1723
2
Giãc Pháp tàn ác giày xéo
Tùng xác ngâp dât máu xuong
Nhà dôt, câm giáo câm súng
Dân quân vùng ra sa truòng
Bãc Son! Noi dó sa truòng xua
Bãc Son! Ðây núi rùng chiên khu!
Tài liêu tham kháo: Tâp nhac “ Ca Khúc Vãn Cao” NXB Âm Nhac. Hà Nôi
1994
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 262/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bac Tình
(chua biêt)
Thòi gian nhu bóng mây
Niêm dau còn hãn dây
Con mê vùi nãm tháng nghê cuông dâng
Ðêm ray rút hôn dau
Thênh thang buóc hoang sâu
Cung dâu ngùi thuong vêt in sâu
Hôn roi giüa cõi tan
Còn dâu chuyên hen hò
Bâng khuâng hôn tê tái trong biêt ly
Tim mang khôi tình si
Lê chân buóc dau lòng
Giot sâu rung rung khóc trong chiêu
Ðêm trao thân cho tình yêu
Chân lang thang trong cuông si
Qua con mê tình gian dôi dêm chúng minh
Em yêu oi sao dành giây thuong dau ân tình
Cho dôi ta chia lìa nhau trong dãng cay
Ðuòng khuya ôi vãng tanh
Hàng cây sâu bung dâu
Nghe tim buôn ruom máu dau tùng con
Em nhu cánh vac xa
Anh quê thüng ôm sâu
Nguòi dành dành sao ké bac tình
www.thuvien247.net - Trang 263/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bac Trãng Lúa Hông
Thy Linh
Tình nghïa dôi mình chi thê thôi sao?
Gãp gõ chi rôi thoáng tua chiêm bao
Tình anh nhu áng mây cao
Tình em nhu ánh trãng sao
Có sao mình chãng duoc gân nhau?
Cuôc sông kiêm tiên chia cách dôi ta
Bac trãng lúa hông, nên dòi thêm xa
Ðuòng anh suong gió bao la,
Ðuòng em thêu gâm, thêu hoa
Ðón dau này muôn kiêp không nhòa
Hen uóc nhau chi, cho môt nguòi ôm môi hân
Nhìn theo môt chiêc xe hoa, trãm nãm biêt có duyên gì
Gian truân nêu có qua câu
thì hop tan duyên sô mà thôi
Môt buóc xa ròi muôn kiêp ly tan
Môt cánh thiêp hông khiên nguòi sang ngang
Muòi hai bên nuóc thênh thang
Tù nay dôi néo hoang san
Khóc cho dòi bac trãng lúa hông...
www.thuvien247.net - Trang 264/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bac Trãng Tình Ðòi
Ngçc Thành
Ngçc Thành
"Nguòi ta dã phu tôi rôi
Cùng lòi uóc hen suôt dòi có dôi
Tình dòi bac trãng nhu vôi
Nguòi mê nhung gâm bó tôi môt mình"
Ðoan cuôi tình mình là thê dó sao em
Em ngoánh mãt di anh nghen tiêng to lòng
Mai buóc theo chông còn luu luyên gì không
Hay em së xem anh nhu nguòi chua quen biêt
Bac trãng tình dòi là thê dó sao em
Ai chót luõi dâu môi nên mông võ tan rôi
Anh CÓ LÖI LÀM GÌ ÐÉ EM BÒ ÐI
Ðê EM NGOÀNH MAT KHÔNG MOT LÒI CHIA LY
ÐK:
Em oi ... anh hiêu rôi ... anh hiêu rôi
Tai anh nghèo tay vân trãng tay
Cho nên em nõ chôi tù
Em dành ngoánh mãt bó roi anh
Thôi anh dã hiêu tình dòi
Ðã biêt cuôc dòi còn dong dây dau thuong dãng cay
Cho nên anh ÐÀNH CHÁP NHAN
CHUA XÓT NGAM NGÙI ÐÉ TRON ÐÒI EM VUI
Lòi cuôi cuôc tình là MONG EM ÁM ÊM
ANH SË TÌM QUÊN BAO NGÀY THÁNG ÊM ÐÈM
Trên buóc phong trân duòng tình dâu dám mo
TA CÚI ÐÀU XIN TÌNH ÐÙNG ÐÉN NÜA BAO GIÒ
Nhât Lan
www.thuvien247.net - Trang 265/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bach Ðãng Giang
Nguyên Ðat
Verse 1 : Chiêu mò trong suong khói, châp trùng sau núi dôi
Tùng doàn quân hiên ngang cât buóc
theo gót chân nhau dên sa truòng
Mãt tròi soi bóng nuóc, vâng trãng treo ánh guom
Ôi bao nhiêu nhüng hy sinh cho hôm nay nhüng anh hùng
Verse 2 : Kìa nhüng coc nhon vân vuon mình trong sóng nuóc
Và bóng me già dúng bên thêm chò quân dên
Mãt nuóc hào hùng dã in hình bao chiên sï
Câm giáo vuot ngàn chông quân thù vì dât nuóc
Chorus : Bach Ðãng Giang - noi chôn xác bao quân thù
Bach Ðãng Giang - noi ghi dâu bao anh hùng
Bach Ðãng Giang!
Verse 3 : Hjch truyên vang sông núi, nguòi nguòi duói bóng cò
Thê cùng nhau sát cánh dâng hiên xuong máu
cho quê huong mãi thanh bình
Bâp bùng nghe tiêng trông, và rên vang tiêng chiêng
Bao nhiêu nãm dã trôi qua, nhung âm thanh vân vang vong
(Verse 2 & Chorus)
Hôi nghj Diên Hông nhüng nãm tay,
dòng máu hào hùng cúa núi sông
Tù nhüng cu già dên nhüng bé tho : Nên hòa hay nên chiên ?
Nên hòa hay nên chiên ???
Chiên!!!..Chiên!!!..Chiên!!!..Sát Thát!!!
www.thuvien247.net - Trang 266/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bach Ðãng Giang
Luu Hûu Phuóc
Nguyên Thành Nguyên
Ðây Bach Ðãng Giang sông hùng düng
cúa nòi giông Tiên Rông,
Giông anh hùng,
Giông Lac Hông Nam Bãc Trung.
Trên tròi xanh muôn sãc dua chen bóng ô.
Duói dáy dòng nuóc ánh sáng vón vo nhâp nhô.
Hàng cây cao soi bóng gió cuôn muôn ngàn lau.
Hôn ai dang pháng phât trong gió cám xiêt bao.
Mây nuóc thiêng liêng còn ghi chép rành
thòi liêt oanh cúa bao nguòi xua trung chánh
vì yêu nuóc non vui lòng hiên thân liêu mình
ra tay tuôt guom bao lân.
Dòng nuóc trãng xóa duói tròi quang dãng.
Tù xua nêu cao tâm guong anh hùng dù có
sâm sét bão bùng,
mua nãng Ðãng Giang vân sáng
dê cho nòi giông soi chung.
www.thuvien247.net - Trang 267/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bách Khoa Phóng Vân ...
Võ Ðúc Thu
Nguyên Ngu Ý
Nhac sï Võ Ðúc Thu là môt trong nhüng nhac sï di tiên phong cúa nên tân
nhac Viêt Nam, dãc biêt là vê ngành hoà âm và sáng tác nhac cô diên
dành cho duong câm. Khi tân nhac mói duoc thu thanh vào dïa hát 78
vòng khoáng giüa thâp niên 40, ông dã diêu khiên ban nhac duói tên
Charles Thu dêm cho ca sï hát khi thu thanh vào nhiêu dïa hát thjnh hành
vào thòi ây. Thiêt tuóng chúng ta cüng không quên công cúa ông trong
viêc góp phân xây dung cho nên Tân nhac Viêt Nam duoc dúng vüng
sau này. Ngoài ông ra, trong gia dình ông còn có su tham du cúa các
nhac sï Võ Ðúc Tuyêt, Võ Ðúc Xuân tùng choi cho ban nhac trên các dài
phát thanh và thu vào dïa hát 78 vòng thòi dó.
BÁCH KHOA PHÒNG VÁN GIÓI NHAC SÌ
(Tap chí Bách Khoa, Sài Gòn nãm 1963)
Nguyên Ngu Ý thuc hiên
Nhüng câu hói dê goi ý:
1. Ban chuyên vê nhac gì? Nhac Tây phuong hay nhac Viêt, nhac mói
hay cü, cô truyên hay cái cách? Vê ngành nhac nào, và xin giái thích cho
biêt qua vê ngành dó.
2. Ban buóc vào ngành nhac trong truòng hop nào. Và tâp luyên ra sao?
Xin cho biêt vê nhüng hoat dông nghê thuât cúa ban (sáng tác, tâu nhac,
diêu khiên ban nhac, nghiên cúu vê nhac….)
3. Theo ý ban chi nên phô biên nhac Tây phuong cho thât rông rãi hoãc
chi phuc hung hay cái cách nhac Viêt?
4. Nêu chi nên phô biên nhac phuong Tây, thì có nhüng su khó khãn gì?
Và có nhüng cách gì tiên loi và hiêu nghiêm nhât.
• dê huân luyên nhac sï;
• dê cho quân chúng hiêu duoc và ua duoc.
5. Nêu ban chú truong phuc hung hoãc cái cách, thì theo duòng lôi nào,
và cân diêu kiên gì? Nhac cô Viêt Nam hay nhac mói goi là ‘cái cách’,
hiên nay có nhüng uu diêm, khuyêt diêm gì?
6. Ý kiên vê tuong lai nhac Viêt hoãc tuong lai nghê thuât nhac tai Viêt
Nam.
----------------------------------------------
BÀI SÓ 2B (1963)
VÕ ÐÚC THU
• Sinh tai Sài Gòn, nãm 1915.
• Hoc nhac tù 7 tuôi (duong câm và lý thuyêt âm nhac).
www.thuvien247.net - Trang 268/1723
2
• Nãm 22 tuôi, day duong câm và gia nhâp môt ban nhac ngoai quôc dê
hòa nhac môt buôi chiêu tai Hotel Palace.
• 1940 -- Hôi viên hôi Ðúc trí Thê duc (SAMIPIC), thành lâp và diêu hiên
ban nhac cho hôi (gôm 20 nhac công, toàn là nguòi Viêt).
• 1941 -- bãt dâu soan nhac và hôi viên hôi các Tác giá, Soan giá và nhà
Xuât bán Âm nhac (SACEM). Sáng tác gôm dú loai:
Loai hòa tâu khúc: Môt ngày dã qua, Trên sông Bah Ðãng… Loai dôc
tâu duong câm: Viêt Nam oán nhac khúc, Bóng hoàng hôn, Dao thuyên
trên sông Huong, Báy biên khúc theo diêu Cò lá, Sáu biên khúc theo diêu
Âu ca Viêt Nam….
Loai song tâu duong câm và vï câm: Ðêm trãng, Buóm xuân….
Loai tho phô nhac: Tông biêt, Tha huong mô khúc….
Loai ca khúc tình cám: Mua dêm thu, Mùa hoa thãm, Mây thu, Ðàn ai,
Nhó nguòi xa vãng….
Loai ca khúc vui tuoi, hùng manh: Quyêt tiên, Trên duòng xa, Thôn quê
bình minh, Viêt Nam Viêt Nam, Bình minh ca khúc, Hôn quê, Ðây Sài
Gòn, Lúa düng….
• 1948 -- Hop tác vói Lê Thuong thành lâp nhóm ‘Xuân Thu nhac kjch’ và
lãnh phân diêu khiên giàn nhac cúa nhóm.
• 1949 -- Ðuoc bâu làm hôi truóng hôi Khuyên nhac Nam Viêt.
• 1956 -- Ðuoc mòi day duong câm và ám diên tai truòng Quôc gia âm
nhac.
• 1962 -- Ðuoc bâu làm hôi truóng hôi Nghê sï Ca vü nhac Viêt Nam.
I – Tôi là môt giáo su duong câm và cüng là môt duong câm thú
(pianiste) và phong câm thú (accordéonist)
Tôi lai là soan giá âm nhac và hôi viên hôi các Tác giá, Soan giá và nhà
xuât bán Âm nhac quôc tê (Société d’Auteurs, de Compositeurs et
d’Editeurs de Musique, goi tãt là SACEM).
Tôi dã duoc hoc hói khá nhiêu vê các loai nhac Tây phuong, tù loai nhac
cô diên (musique classique), dên loai nhac bình dân (populary music) mà
ta thuòng goi là nhac jazz.
Tôi cüng dã có nghiên cúu vê nhac cô truyên Viêt Nam.
II – Tôi buóc vào ngành nhac môt phân lón là do thân sinh tôi. Nguòi xuât
thân tai truòng Taberd, duoc hoc hói vê dàn vï câm (violon) và phong
câm (accordion) vói các su huynh cúa truòng, rôi sau day tai truòng này
và duoc trau giôi nghê thuât thêm. Ngoài giò day hoc, nguòi thuòng di
hòa nhac chung vói các nhac sï ngoai quôc tai Hotel des Nations.
Nhò nguòi mà tôi duoc hoc dàn rât sóm, nãm lên báy, tôi hoc duong
câm và theo lóp hàm thu Sinat tai Pháp dê hoc phân lý thuyêt. Bài hoc do
thân sinh tôi giáng giái lai. Nãm 1925, nãm tôi lên muòi, Sài Gòn mói bãt
www.thuvien247.net - Trang 269/1723
3
dâu mó truòng day Âm nhac duói su huóng dân cúa giáo su ngoai quôc
(túc là École de Musique de Saigon, thuòng duoc goi là Philharmonique,
hiên nay là truòng Quôc gia Âm nhac); tôi duoc cái hân hanh là nguòi
Viêt dôc nhât duoc theo hoc lóp duong câm vói các khóa sinh ngoai
quôc, mãc dâu tuôi hãy còn nhó. Cüng nãm ây, tôi chiêm duoc giái danh
du vê duong câm (Prix d’Honneur de Piano).
Sau dó, tôi ngó ý vói thân sinh muôn sang Pháp dê duoc tiêp tuc hoc tai
Nhac viên quôc gia Pháp, nhung vì gia dình không du giá mây, nên tôi
phái ó nhà, tiêp tuc hoc riêng vói bà Armande Caron vôn giái nhút vê
duong câm và hòa âm Nhac viên quôc gia Pháp. Trong nhüng nãm này,
tôi thuòng duoc các ban nhac ngoai quôc, mòi dêm duong câm trong
nhüng buôi hòa nhac tai nhà Hát lón Ðô thành và tai Philharmonique.
Ðên nãm tôi hai muoi hai tuôi, tôi bãt dâu day duong câm, sô nhac sinh
cúa tôi rât dông, gôm có nguòi Viêt, nguòi Pháp, nguòi Trung Hoa, nguòi
Án Ðô, nguòi Nhât Bôn, nguòi Hoa Ky, và tôi vui suóng mà thây trong sô
này, có môt sô nguòi Viêt duoc hoc hói ó nuóc ngoài, dã thành tài và dã
nôi danh.
Ngoài nhüng giò day nhac, trong báy nãm liên, vì sinh kê, tôi dã gia nhâp
môt ban nhac ngoai quôc dê hòa nhac môi buôi chiêu tai Hotel Palace, và
dây là môt djp may dê tôi hoc hói thêm vê nhac Cô diên Tây phuong, vì
ban nhac này gôm có nhüng nhac sï có tiêng nhu Yvonne Leclerc (giái
nhât vê violon Nhac viên Quôc gia Pháp), Renée Bondie (giái nhât vê
violon Nhac viên Toulouse), Becchi (tôt nghiêp Nhac viên Milan vê
violoncello), Charles Roques (giái nhât vê bassoon Nhac viên Quôc gia
Pháp).
Môt trong nhüng nôi vui lón cúa tôi là khi thành lâp ban nhac cho hôi Ðúc
trí Thê duc (nãm 1940) gôm toàn nguòi Viêt và diêu khiên ban nhac hai
chuc nguòi này trình diên vào nhüng buôi lê, buôi hát do hôi tô chúc tai
hôi quán và tai nhà Hát lón Ðô thành.
Nãm hai muoi sáu tuôi, tôi mói bãt dâu soan nhac. Tôi rât chú trong vê
loai nhac thuân túy, chú tâm là nâng cao trình dô thuóng thúc nhac cúa
thính giá Viêt, các tác phâm cúa tôi dã duoc các nhà xuât bán trong nuóc
và ngoai quôc ân hành nhu Tinh Hoa, An Phú, Huong Thu, Huynh Lâm,
SEMI (túc là Société d’Editions de Musique Internationale, Hôi các nhà
xuât bán Quôc tê vê Âm nhac). Riêng các bài sáng tác thuôc các loai hòa
tâu khúc, dôc tâu duong câm, song tâu duong câm và vï câm dã duoc
chính tôi trình bày nhiêu lân trên sân khâu các nhà hát lón ó Sài Gòn,
Cho Lón, Nam Vang, Huê, Hái Phòng, Hà Nôi và lai duoc Trân Vãn Khê,
Võ Ðúc Lang trình bày ó Pháp. Loai ca khúc duoc các ban nhac trình bày
nhiêu lân trên làn sóng diên các dài phát thanh trong nuóc và ngoai quôc
và dã thu thanh vào dïa thuong mai cúa nhüng hiêu dïa Oria, Viêt Nam,
Philip.
www.thuvien247.net - Trang 270/1723
4
Liên tiêp các nãm 1948, 1949, 1950, 1951, tôi cùng Lê Thuong dua ‘Xuân
Thu nhac kjch’ ra mãt khán giá tai các nhà hát lón ó Thú dô và tai Nam
Vang. Và trong nhüng nãm 1951, 1953, 1954, tôi thuòng duoc mòi trình
tâu nhac tai các nhà hát lón Huê, Hái Phòng, Hà Nôi vói ban hop ca
Thãng Long và ban Gió Nam.
Nãm 1955, tôi du Hôi Cho Triên Lãm Quôc Tê tai Nam Vang cùng phái
doàn Vãn nghê Viêt Nam.
Nãm 1955, tôi duoc bâu làm chú tjch bô môn Tân nhac trong Ðai hôc Vãn
hóa toàn quôc.
Nãm 1958, tôi viêt nhac cho hai cuôn phim Viêt: ‘Su tích Trâu Cau’ và ‘Áo
dòng dâm máu’ do hang Mÿ Vân sán xuât.
Nãm 1959, tôi dúng tô chúc môt ban nhac Biêt thê cho dài phát thanh
Quôc gia và dài phát thanh Quân dôi.
Tù lúc còn tho âu dên nay, tôi chi là môt nhac sï tu do, lúc nào cüng hoat
dông phung su cho Âm nhac. Nuóc chúng ta còn nghèo vì thê Âm nhac
không nuôi sông nguòi nhac sï duoc, và nhút là ông bà chúng ta lúc nào
cüng quan niêm rãng ‘xuóng ca vô loai’. Cüng vì lë dó mà nghê nhac
không duoc trong dung, cho nên có lúc tôi phái sông rât vât vá, vì sông
nhò ó tiên thù lao thôi. Än hôm nay còn phái lo cho ngày mai….
III -- Nhac Tây phuong dâu có duoc phô biên rông rãi dên dâu di nüa thì
cüng chi có môt sô nguòi ua thích chó không thê nào di sâu vào dai da
sô quân chúng duoc. Còn nói vê nhac cô diên Tây phuong thì sô nguòi
hiêu lai còn hiêm hoi nüa, không riêng gì ó xú ta mà ó các nuóc tiên tiên
trên thê giói cüng thê. Vì lë dó mà môt soan giá nhac cô diên Tây phuong
ít khi duoc nuôi sông vói soan phâm cúa mình. Chi 50 hoãc 30 nãm sau,
nguòi ta mói hiêu duoc và ua thích, nhung cüng chi vói sô ít thôi, chùng
dó thì tác giá dã ra nguòi thiên cô rôi, chi có nhà xuât bán hay là con cháu
huóng quyên loi cúa tác giá thôi. Ðó là chúng ta nói nhüng nuóc vãn
minh và giàu có hon chúng ta và ho có dú phuong tiên dê truyên bá âm
nhac cô diên. Hiên nay ó nuóc chúng ta, quyên tác giá chua duoc nhìn
nhân, nhu thê tác giá làm sao duoc nuôi sông vói tác phâm mình? Còn
nêu nói vê loai ca khúc thì dâu dâu cüng duoc nhiêu nguòi ua thích hon.
Chúng ta hãy nhìn sang các nuóc nhu Pháp, Mÿ, Ðúc. Môt bài ca thjnh
hành duoc xuât bán bao nhiêu lân, duoc thu thanh vào nhiêu hiêu dïa
hát, và duoc trình bày cá ngày lân dêm tù các nhà hát lón dên các quán
ruou nhó, các dài phát thanh trong nuóc và ngoai quôc. Nhüng bài hát
nhu J’ai deux amours, Parlez-moi d’amour, Ca c’est Paris Sous le ponds
de Paris, tôi dã nghe hát và dàn tù lúc còn bé mà bây giò vân còn duoc
ua thích. Vì lë dó soan giá ngoai quôc có môt dòi sông dê dãi hon chúng
ta và nhò thê ho có thê tiêp tuc soan thêm nhüng ca khúc hay hon nüa.
www.thuvien247.net - Trang 271/1723
5
IV -- Ðê cho quân chúng hiêu duoc và ua thích âm nhac, nhac sï cân phái
sông gân güi vói ho, tìm hiêu nhüng gì ho cân dê cung câp cho ho, dem
dên cho ho nhüng tình cám êm dju hâu quên bót nhüng nôi khô dau hãng
này cúa ho. Nhu thê ho cám thây sâu xa tiêng dàn là món ãn tinh thân
cúa ho và lân lân ho së quen và së ua thích âm nhac. Chùng dó chúng ta
së dân dãt ho dên nhüng phuong tròi nghê thuât cao siêu hon, vì trên
thuc tê dòi sông hãng ngày cúa nguòi dân nghèo còn dòi hói nhüng gì
cân thiêt hon, chó không chi ngôi nghe âm nhac suông.
Cüng nhu môt chánh phú muôn duoc lòng dân, muôn duoc dân ua
chuông, nghe theo thì cüng phái tìm dên vói dân coi nguòi dân thiêu thôn
nhüng gì dê cung câp cho ho, làm cho lòng dân cám mên mình, rôi chùng
dó muôn nói gì ho cüng nghe theo và ho së hêt súc mên phuc vây.
Môt nhac sï muôn trình bày môt nhac phâm dê cho dân chúng nghe cüng
phái tùy ó trình dô hiêu biêt âm nhac cúa tùng lóp thính giá và muôn trình
bày môt nhac phâm không phái dê dàng nhu trình bày môt hoa phâm. Môt
hoa phâm, nguòi ta nhìn thây duoc cái dep cái hay cúa nó và su tô chúc
trình bày ít phúc tap hon là tô chúc môt buôi hòa nhac, và phái tùy ó
khiêu thâm âm cúa tùng lóp thính giá.
V -- Nhac cô truyên Viêt Nam cüng có cái hay cái dep cúa nó nhung vói
môt sô bài bán dã có tù xua, chúng ta cô ghi lai thuc trung thành theo ký
âm pháp Tây phuong dê giúp cho nhüng nguòi muôn nghiên cúu hoc hói
và nhu thê các nhà soan nhac chúng ta së giü duoc nét nhac thuân túy
Viêt Nam trong các soan phâm cúa mình.
Ngoài công viêc giü gìn ây chúng ta cú tiêp tuc sáng tác thêm nhüng ca
khúc vui tuoi, hùng manh mà hiên nay chúng ta goi là nhac cái cách, hay
là tân nhac. Nêu chúng ta nhìn sang các nuóc ban chúng ta, nhu Nhut
Bán, Trung Hoa, Án Ðô, Thái Lan, ho cüng dã làm thê. Không lë chúng ta
dem môt nhac khúc cô truyên ra tâu lên cho môt doàn quân di ra biên
cuong diêt thù, và dên khi ho tró vê trong nhjp buóc chiên thãng khái
hoàn, hoãc cho nhüng doàn thê Thanh niên, Thanh nü Công Hòa,
v.v……..
VI – Chúng ta phái thãng thãn nhìn nhân rãng trong nhüng nãm sau này,
nhò su khuyên khích sáng nhac khúc cúa nhiêu co quan, nhu nha Vô
tuyên Truyên thanh, Vãn hóa vu, nha chiên tranh Tâm lý, nha Trung uong
Dân vê, hiên nay Tân nhac Viêt duoc phô biên rât manh. Chúng ta hãy
nhìn su ham mê sáng tác trong giói thanh thiêu niên, su phô biên ca nhac
trong các tùng lóp dân chúng, trong các truòng trung và tiêu hoc, trong
các doàn thê, trong các co xuóng, trong các lü doàn binh chúng, dâu dâu
cüng có nhüng doàn vãn nghê duoc thành lâp và nhüng nhac khúc tình
cám, vui tuoi, hùng manh dã duoc da sô dân chúng ua thích.
www.thuvien247.net - Trang 272/1723
6
Chúng ta hãy so sánh tình hình Tân nhac trong nhüng nãm dâu tiên cúa
nó 1938, 1939 và su tiên triên manh më trong nhüng nãm sau này: 1961,
1962. Nhüng nhac hôi nôi tiêp nhau trình diên trên các sân khâu cúa
nhüng hý viên tù thành thj dên thôn quê, nhüng sô bài duoc xuât bán và
sô nguòi tiêu thu càng ngày càng tãng thêm nhiêu. Chúng ta së nói rãng,
sô ‘luong’ thì nhiêu mà sô ‘phâm’ thì ít, nhung tình trang dó ó các nuóc
vãn minh hon chúng ta cüng không thê nào tránh duoc.
Chúng ta không thê dem so sánh nuóc Viêt Nam chúng ta vói các nuóc
dã có môt nên vãn minh tù lâu, môt nên kinh tê dôi dào phát dat và hiên
nay ho dang huóng thái bình thjnh vuong. Ðât nuóc chúng ta trong mây
nãm qua dã bj chiên tranh tàn phá, dân ta phái nghèo còn nghèo thêm và
hiên nay nuóc nhà bj nan qua phân, tình trang khân câp duoc ban hành
khãp noi và cüng vì dó sô nguòi choi nhac dã ít mà cüng phái bj lâm vào
cánh thât nghiêp. Chúng ta duoc biêt hiên nay dã có nhüng truòng Quôc
gia dê dào tao thêm nhiêu tài nãng kjch và nhac, nhung nêu tình trang
chiên tranh vân kéo dài thì nhüng cuôc vui choi giái trí bj câm ngãn, rôi
dây nhüng tài nãng dó së làm gì dê tu nuôi sông?
Tôi chi uóc mong cho nuóc nhà duoc sóm thông nhât và thanh bình
duoc tró lai trên dât nuóc yêu quý chúng ta. Chùng dó dòi sông cúa
nguòi dân duoc bót khôn khô phân nào, lúc dó ho së dem hêt tinh thân
dê hoc hói và hiêu biêt nhüng gì goi là nghê thuât cao siêu hon.
Nhu tôi dã nói trên, tôi chi là môt nhac sï yêu chuông tu do và lúc nào
cüng có môt dòi sông hoat dông dôc lâp, vì thê nên tôi không có nhüng
uóc vong quá xa vòi. Tôi chi mong môi ngày có công viêc làm dê nuôi
sông gia dình và duoc sông gân güi vói dân chúng và thiên nhiên dê
trong nhüng sáng tác phâm cúa mình, duoc nói lên dòi sông thuc tai cúa
xã hôi. Nhung tôi rât hy vong rãng nhac Viêt nói chung và Tân nhac nói
riêng së sông manh và së duoc tiên triên nhiêu hon khi nuóc nhà duoc
thông nhât và thanh bình tró vê vói chúng ta.
Nguòi Viêt chúng ta vôn dã sãn có óc thông minh và lúc nào cüng ham
mê tìm tòi hoc hói thì môt ngày gân dây, không riêng gì vê ngàn Âm nhac
mà trên các lãnh vuc khác, dêu së duoc manh tiên.Sài Gòn, ngày 8 tháng
4 nãm 1963
Võ Ðúc Thu
Anthony Trân
www.thuvien247.net - Trang 273/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bach Phong Lan
Khá Tú
" Môt cành lan trãng xinh tuoi
Cài lên áo tím cho nguòi anh thuong
Hôm nay tró lai phô phuòng
Hoa xua tan tác nguòi xua dâu rôi..??"
Chiêu tím dân tàn xuông chân dôi lan màu trãng
Có nguòi dang khóc than chuyên xua
Yêu don côi trong chiêu tàn nhat màu
Khói binh vê tan tác bao mánh tình sâu.
Ôi dau thuong cánh hoa tim võ màu
Ai yêu ai khiên con tim héo sâu
Ngày chia tay nhau anh trao tãng nhành lan trãng
Em cài vào vat áo tím tuôi mông mo.
ÐK:
Nhung ai ngò dâu
Khi tró vê làng xua không còn nüa
Ôi thôi dón dau
Xo xác cành lan áo tím giò tá toi.
Chàng vê dây mói hay tin nàng ròi noi ây
Thuong cánh Phong Lan màu trãng canh áo tím hoa cà
Nghe dâu dây tiêng khóc than âm thâm
Thuong chuyên tình câm nín môt loài hoa...!!!!
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 274/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài 20
Trúc Sinh
Tôi ó noi dây có nhüng ngày gió nãng
Ngôi nhó thuong em phoi áo mông chiêu xua
Ðoi cách tay có nãng vàng hôn lë
Hôn bông say nghiêng, hôn bông say nghiêng ...
theo khóe môi cuòi
Ð.K.
Ó tuôi 20 nghe gió nóng bên vành tai
Theo nhüng chiêc hôn dâu tiên,
Tôi dã yêu nguòi ...
Ó tuôi 20, em nhu nhánh sông dân xa,
xa nhu lá phai thêm xua,
Ngày tôi mo nguòi ...
Tôi ó noi dây có nhüng ngày rât nhó
Tùng chuyên xe lên, con dôc dòi buôn trôi
Thuong dáng em xua, áo chiêu hanh nãng
Ngôi viêt cho em, ngôi viêt cho em bài 20
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 275/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Chiên Sï Hái Quân
Vàn Cao
(1945)
Lento
4/4
1.
Toán chiên sï thúy quân ra khoi hôm nay
Bò nuóc Nam gió khoi nông máu say
Ra di không vuong thê nhi
Miên Bãc núi tuyêt rét muót
Quen vui trong muôn phân ly
Sông trên ngàn trùng sóng
Thân phoi trên Nam Bãng Duong
Nuóc xanh hôn Thái Bình Duong
ÐK:
Xa khoi sóng vang dat dào
Mênh mông sóng va thân tàu
Nghe âm u … u …. u ….
Át tiêng máy râm râm
Quân ca theo trâm trâm, tàu nhâp nhô
Mò mò xa mây mù
Dân dân xa mây mù
Ði cho quên bên bò
Xa khoi trùng duong bát ngát
Ngày vê tô quôc ghi tên
2.
Huóng tói ánh hái dãng soi trong dêm suong
Ðoàn chúng ta chí tang bông bôn phuong
Thi gan trong con phong ba
Tàu thét khói luót gió tiên
Khi trãng trên boong in phoi
Giâc mo nguòi ngàn ngàn bên
Xông pha chung quên dau thuong
Vói gia dình lón Trùng Duong
(tró lai ÐK)
3.
Quyêt chiên thãng thúy binh ngãn quân xâm lãng
Hôn Yêt Kiêu, máu sông Ðãng nhó chãng ?
Say men nãm châu tha phuong
www.thuvien247.net - Trang 276/1723
2
Ðòi khát máu, khát gió mói
Tay tung bao thây yêu thuong
Xuông chôn vùi mô cá !
Hy sinh sao nêu cao guong
Nuóc Nam miên Thái Bình Duong
(tró lai ÐK . Ðê hêt )
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 277/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Chiên Thãng
Minh Duy
Kìa doàn quân chiên thãng tró vê duói nãng hông
Cùng nhau hòa câu hát thành công
Lóp áo xanh phai mâu
Thây phât pho ngang dâu
Ngon cò tung bay cuôi phô
Kìa doàn quân chiên thãng quay vê vói phô phuòng
Thành công còn ghi máu dâu súng
Nhüng tâm guong kiêu hùng
Phât phói vui trong lòng
Giüa tròi thú dô dón mùng
Thú dô oi ! Thú dô !
Ðoàn quân ta vê dây
Tiêng reo vang vang dây môt tròi
Lóp lóp tinh ky bay trong gió
Thú dô oi ! Thú dô !
Ðàn con yêu dã vê dây
Ôi bao nhiêu ngày luôn uóc mo
Ngày chiên thãng quay vê chôn xua
Ai vê Ðông Tháp. Hói thãm cây có lá hoa
Quân giãc tàn ác. Chiêu nao thây dô máu sa
Giüa gió mua âm u tiêng cuòi ngàn dòi vòn
trên xác không mô nãm dó
Tiêng súng ta nhu mua khiên thù guc dâu duòng
nhu vân còn nghe
Thú dô oi ! Thú dô !
Ðoàn quân ta vê dây
Chiên công xin dâng dêu nguòi nguòi
Xiêt tay trong niêm tin yêu mói
Thú dô oi ! Thú dô !
Ðoàn con yêu dã vê dây
Xua bao quân công nô nát thây
Ngày chiên thãng bóng cò tung bay
Tài liêu tham kháo: Tuyên tâp nhac: Ðuòng Ði Không Khó
NHà xuât bán Vãn Nghê Dân tôc.
Cuc Tâm-Lý-Chiên ân hành 1974 .
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 278/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Cho Bé Hái
Phan Vàn Hung
Ðinh Tuân
(Nhu nói...)
Cho em bé chào dòi vào buôi sáng
Khóc oa oa giüa tay âm me hiên
Noi dât la sinh làm dân tj nan
Hõi này em dùng quên gôc Rông Tiên
Ðùng quên nhé dê mai này tôi kê
Chuyên quê huong vói bao nôi túi sâu
Dù có khóc có tuôn ngàn ngân lê
Cüng muôn rôi nôi khô dã in sâu.
(Vào nhjp...)
Tôi së kê chuyên quê huong máu lúa
Mánh vuòn xua tan nát dâu bom cày
Ôi me hiên ôm con mình trong tay
Dâu dan nông oan nghiêt vân còn dây
Tôi së kê nhüng chuyên tàu tuyêt vong
Vuot trùng duong vói nôi chêt bên mình
Biên lênh dênh biêt dâu là cõi sông
Ðê chêt dân khi nhân loai vân làm thinh
Tôi së kê cánh tù dày khôn khô
Tiêng xiêng xích khua vang buóc chân di
Ôi dân ta vùng quê huong lãng thinh
30 nãm chinh chiên chãng còn chi
Này em nhó së lón không còn trong túi nhuc
Giüa quê nguòi së duoc sông âm no
Nhung dùng quên dù môt giây môt phút
Ó quê mình có van ké dang mong chò.
Nai 15
www.thuvien247.net - Trang 279/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Chua Viêt Hêt Lòi
Báo Chân
Bài ca dã biên rôi mà chua nói hêt lòi
Vì cuôc sông dang tràn xót xa
Vì ai thãm môi nông
Vì ai gót sen hông
Vì yêu quá tùng dêm chò mong
Bài ca dã biên rôi mà chua nói hêt lòi
Vì ta quá yêu dòi dây thôi
Vì khao khát dâng dây
Vì nhüng khúc xum vây
Vì nhüng lúc biêt ly lê cay
Bài ca dã viêt sao chua hêt lòi
Vì ta còn dãm say khi em cuòi
Vì ta còn ngât ngây theo mây tròi
Còn bao nhiêu vân tho chua nói
Vì em còn giêt trái tim yên lành
Vì sao dep mãi tiêng ca cho dành
Ngàn câu hát vui ngân nga
Bài ca dã viêt sao chua hêt lòi
Vì ta còn dãm say khi em cuòi
Vì ta còn ngât ngây theo mây tròi
Còn bao nhiêu vân tho chua nói
Vì em còn giêt trái tim yên lành
Vì sao dep mãi tiêng ca cho dành
Ngàn câu hát vui ngân nga
Bài ca dã viêt sao chua hêt lòi
Vì ta còn dãm say khi em cuòi
Vì ta còn ngât ngây theo mây tròi
Còn bao nhiêu vân tho chua nói
Vì em còn giêt trái tim yên lành
Vì sao dep mãi tiêng ca cho dành
Ngàn câu hát vui ngân nga
Vì cuôc sông dang tràn xót xa
Vì ai thãm môi nông
Vì ai gót sen hông
Vì yêu quá tùng dêm chò mong
Bài ca dã biên rôi mà chua nói hêt lòi
www.thuvien247.net - Trang 280/1723
2
Vì ta quá yêu dòi dây thôi
Vì khao khát dâng dây
Vì nhüng khúc sum vây
Vì nhüng lúc biêt ly lê cay
Bài ca dã viêt sao chua hêt lòi
Vì ta còn biêt mây xanh cao vòi
Vì ta còn yêu thê thuong hoa dòi
Vì ta tìm cuòi vui bóng mát
Vì khi bình minh dên dêm muôn trùng
Lòng ta rôn mãi cât vui tung bùng
Nu cuòi thãm tuoi trên môi…
Bài ca dã viêt sao chua hêt lòi
Vì ta còn dãm say khi em cuòi
Vì ta còn ngât ngây theo mây tròi
Còn bao nhiêu vân tho chua nói
Vì em còn giêt trái tim yên lành
Vì sao dep mãi tiêng ca cho dành
Ngàn câu hát vui ngân nga.
www.thuvien247.net - Trang 281/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Cúa Nàng
Tân An - Hoài Linh
Cho anh nét dep hoc sinh trong vòng tay trìu mên.
Cho em uóc vong dãng trình núa vâng trãng thê.
Kê tù ngày anh di dã lâu
chi vì tình quê huong thãm sâu.
Ðêm dêm trông tròi chuyên buôn vui
Em, anh mãi vói hai nguòi thôi.
Xin mùa dông thôi dùng dem giá bãng
cho mùa xuân tuoi dê má em hông.
Anh oi, em uóc mong nhiêu cho tình ta
dep tròn nhu trãng chiêu.
Có muôn vì sao dang nhìn mình mim cuòi.
Bây nhiêu tình thuong trao tron vào môt nguòi
còn gì cho anh cá môt dòi xuân xanh,
trên thê gian nây chi có anh.
Cho em tât cá tròi xuân tô vành môi dó thãm.
Cho anh giâc ngú yên lành gôi mông thanh bình.
Ðùng hói thòi gian sao quá lâu
dúng tìm không gian ngãn cách nhau.
Em tin trong dòi môt lân thôi
tên em còn mãi mãi gân trên vành môi.
Xin mùa dông thôi dùng dem giá bãng
cho mùa xuân tuoi dê má em hông.
Anh oi, em uóc mong nhiêu cho tình ta
dep tròn nhu trãng chiêu.
Có muôn vì sao dang nhìn mình mim cuòi.
Bây nhiêu tình thuong trao tron vào môt nguòi
còn gì cho anh cá môt dòi xuân xanh,
trên thê gian nây chi có anh.
HyTran
www.thuvien247.net - Trang 282/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Dân Chú (Món Quà Tu Do)
Pham Duy
Thê rôi vào dâu nãm 90, làn sóng dân chú dâng lên ó khãp noi trên thê
giói khiên cho nhüng nuóc có su ky thj màu da nhu Nam Phi phái thay
dôi và các chê dô dôc tài, dôc dáng Châu Âu thì sup dô hoàn toàn vói búc
tuòng Bá Linh ô nhuc... Biên cô Thiên An Môn ó Bãc Kinh cho thây chê
dô dôc tài ó Á Châu së có ngày phái duoc thay thê bãng chê dô dân chú.
Ðê ''ãn mùng'' su tiên hoá cúa nhân loai, tôi dã soan bài Bài Ca Dân Chú.
Chi có là diên thì mói thán nhiên,
Tay ôm tay giü bao quyên dôc tôn
Nên không nghe tiêng dân ca DÂN CHÙ
Nên không nghe tiêng dân ca DÂN QUYÈN
Mùa Hè Bãc Kinh.
Cá môt dòi tôi chi là lìa dôi
Chia ly ngãn cách bãng bò tuòng thôi
Nên tôi sung suóng nghe câu dân chú
Nên tôi sung suóng nghe câu dân tình
Ðuc tuòng Bá Linh.
Nguòi Tâu già nua cho nên lõ hen
Máu chây dâm dià lut công Thiên An.
Nguòi miên Ðông Âu dêm vui Thiên Chúa
Giáng Sinh nhân quà là món TU DO
Chi thây mùng rên nhìn thây dòi lên.
Ðông Âu rét muót tró vê mùa Xuân.
Vuon lên trong tuyêt bông hoa dân chú
Vuon lên không chêt bông hoa muôn dòi
Ðê Tiêp Khãc vui.
Môt mánh tròi Âu tùng chju khô dau
Bao quanh giây thép tuóng là dài lâu
Con tim êm ái con tim dân chú
Con tim dân dã xuyên qua lao tù
Hàng rào sãt co.
Vì bao quyên ngu nên roi lô thãm
Máu chây dên bù lê công Thiên An
Ké dôc tài quên Ba Lan, không nhó
Cuôi nãm nhân quà là chêt không mo !
Chi thây phái xa chú nghïa mâu da,
Phân chia giai câp... chi là nhuc ô
Vuon lên trong gió, Phi Châu dân chú
www.thuvien247.net - Trang 283/1723
2
Không phân da trãng hay da den mò
Cuôc dòi chúng ta...
Rôi thây thât vui duoc sông cùng ai
Trong thiên niên mói hoà bình moi noi.
Ai vô duyên dó tay ôm chua cói
Xin nghe dân hát lên ngôi dây rôi
Mó duòng lôi mai.
CODA
Xin nghe cho kÿ câu ca DÂN CHÙ
Xin nghe cho kÿ câu ca DÂN QUYÈN
Mùa hè Bãc Kinh
Vuot tuòng Bá Linh
Tròi Tiêp Khãc xanh
Còn nhiêu nüa anh !
Còn nhiêu nüa em !
Còn nhiêu nüa anh !
Thê rôi vào dâu nãm 90, làn sóng dân chú dâng lên ó khãp noi trên thê
giói khiên cho nhüng nuóc có su ky thj màu da nhu Nam Phi phái thay
dôi và các chê dô dôc tài, dôc dáng Châu Âu thì sup dô hoàn toàn vói búc
tuòng Bá Linh ô nhuc... Biên cô Thiên An Môn ó Bãc Kinh cho thây chê
dô dôc tài ó Á Châu së có ngày phái duoc thay thê bãng chê dô dân chú.
Ðê ''ãn mùng'' su tiên hoá cúa nhân loai, tôi dã soan bài Bài Ca Dân Chú.
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 284/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Dành Cho Nhüng Xác Nguòi
Trjnh Công Son
Xác nguòi nãm trôi sông, phoi trên ruông dông
Trên nóc nhà thành phô, trên nhüng duòng quanh co.
Xác nguòi nãm bo vo, duói mái hiên chùa
Trong giáo duòng thành phô, trên thêm nhà hoang vu
Mùa xuân oi, xác nuôi thom cho dât ruông cày
Viêt Nam oi, xác thêm hoi cho dât ngày mai
Ðuòng di tói, dù chông gai
Thì quanh dây dã có nguòi
Xác nguòi nãm quanh dây, trong mua lanh này
Bên xác nguòi già yêu, có xác còn tho ngây
Xác nào là em tôi, duói hô hâm này
Trong nhüng vùng lúa cháy, bên nhüng vông ngô khoai
(Hát 2 lân rôi Hêt)
Bán Giôc
www.thuvien247.net - Trang 285/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Dao Ðâu Ðòi
Quôc Dûng
Anh có nhó bài ca dao dâu dòi
Bên chiêc võng me ru âu o hò
Hàng dùa xanh soi mình bên nuong dâu
Sông dài quên nghèo quân quýt vói nhau
Em dã lón dân trên quê huong mình
Trong chiêc áo bà ba duom thãm tình
Ngot ngào thom huong ma non sáng sóm
Xa mây xa huong hat gao thom
ÐK:
Bao nãm rôi tù lúc anh di
Me trông chò anh hoài mà chãng thây
Mâm com chiêu bên mái tranh xua,
Con nuóc lên nghe tiêng bìm bjp kêu chiêu
Thuong dôi mái trèo khua dêm trãng mò
Thuong ai vân tùng dêm dêm ngóng chò
Ðành doan sao quên lòi thê nãm xua
Nay giòng sông buôn heo hút gió mua
Anh có nhó lòi quê huong dâm dà.
Trong bao tháng ngày tha phuong vãng nhà
Ký niêm xua êm dêm tha thiêt quá
Nhu giâc mo ru dep dòi ta
LV
www.thuvien247.net - Trang 286/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Dao Xót Xa
Thái Hoàng
Em dã di rôi tình cüng vut bay
Vê noi xú la trách con mua chiêu
Ðô xuông Làm chi dê tình ta cách ly.
Em ó dô thj dòi lãm sa hoa
Còn dâu ký niêm thuó xua dôi mình
Cùng buóc bên nhau duói tròi dô mua ngâu .
ÐK:
Còn gì dâu em còn gì dâu nüa
Môt thoáng huong xua bay ngút ngàn
Em vê duòng nào mà vôi vã buóc chân mau
Không doi chò nhau khi bóng xê chiêu tàn
Em có nhó già ngày ta bên nhau
Em thuòng hay hát bài ca dao cúa Me.
"Tròi mua Bong Bóng phâp phông
Me di lây chông con ó vói ai "
Câu ca dao dó anh dã thuôc lòng
Giò dây anh mói hiêu
"Tròi mua Bong Bóng phâp phông
Em di lây chông dê khô cho ai " ... !!!
NhatLan
www.thuvien247.net - Trang 287/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Ðât Phuong Nam
Luu Nhât Vû
Lê Giang
Nhãn ai di vê miên dât phuong Nam
Tròi xanh mây trãng, soi dòng Cúu Long Giang
Mênh mông rùng tràm, bat ngàn dùa xanh.
Tiêng chang duóc dong dua, nhó nguòi xua tùng ó noi này
Cho ta thêm yêu dâu chân ngàn nãm di mó dât
Cho ta thêm yêu bây chim sáo sô lông
Oi, oi hò, oi oi oi oi hò
Oi oi oi hò, oi oi oi hò oi
Còn dâu dây tiêng vó ngua phi
Mà ngõ con tàu vô sóng bò xa
Ni non sao tiêng nhan kêu chiêu
Buôm xuôi vô phuong Nam phiêu bat theo thúy triêu
Dâu trái qua thãng trâm giông tô
Qua bao cuôc bê dâu, mãi dâng cho dòi
Bài tình ca dât phuong Nam
Oi oi hò, oi oi oi oi hò
Cánh chim tung tròi vê dât phuong Nam
Nguòi xua luu dâu in hình thuó mang guom
Bao la tình dòi. Màu luc bình trôi.
Hoàng hôn tím ven sông, tiêng hò khoan còn tóa dôi bò
Lênh dênh mây trôi, khói suong chiêu miên man nôi nhó
Nghe trong âm ba tùng con sóng vô vê
Oi oi hò, oi oi oi oi hò
Oi oi oi hò, oi oi oi hò oi
Chò trãng lên cât tiêng goi nhau
Ðòn kháy tang tình duom thãm hôn ai
Biên xôn xao gió lông tú bê
Thuyên ai xuôi phuong Nam khoan nhãt trôi lüng lò
Ðã trái qua bao muà mua nãng, qua bao cuôc dôi thay
Mãi dâng cho dòi, bài tình ca dât phuong Nam
Oi oi hò, oi oi oi oi hò
Oi oi oi hò, oi oi oi hò oi oi hò oi
Tài Liêu tham kháo: Nhac có khung tù Mây Bôn Phuong
Chilli
www.thuvien247.net - Trang 288/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Ðêm
Báo Chân
R & B Ballad
[ 4/4 - C ]
Rôi dêm së qua. Cuôc vui cüng qua
Em vân bên anh tron dêm này
Ngày mai nãng lên. Biên xanh sóng êm
Câu hát dêm nay chot vút cao!
Anh di bên em giüa dêm thân tiên
Ðêm nay vói anh tuyêt vòi
Nu cuòi thât hiên giâu trong dêm xanh bình yên
ÐK:
Nhüng khúc ca buôn... rôi së tan vào lãng quên
Xin em hát lên bài hát tâm hôn
Nhüng lo buôn muôn phiên së qua!
Hát suôt dêm này... bài hát cho ngày... mai
Xin em hát lên bài ca thiêt tha
Hát nhu có hoa thât thà...
Mÿ Tâm giói thiêu
Tham kháo:
"117 ca khúc Cho Ban - Cho Tôi", NXB Ðông Nai, 2002
Thuong Ai
www.thuvien247.net - Trang 289/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Ðông Tiên
Trân Thiên Khái
Rùng dêm nay âm u, bóng trãng mò mà xa biên khu
doàn nguòi di bên nhau mãt cãm hòn còn in bóng thù
Chìm trong cây tiêng chim nhu giuc lòng ai
Gió theo nhu giuc buóc dài, màn suong roi thâm vai
núi sông vân dang chò mãi, quyêt thê cùng lòng
chiên dâu cho môt ngày mai.
Vuot truòng son dêm nay buóc chân dài lòng ta mê say
Hành trang mang trên vai lá cây rùng còn in dâu giây
Thù chua voi, nuóc non nhu giuc lòng ai,
buóc di ta còn buóc hoài, dù chông gai, hiêm nguy,
núi sông vân dang chò mãi,
quyêt thê cùng lòng chiên dâu cho môt ngày mai.
Oi, anh em oi tiên qua tròi dông,
quân reo vang khãp noi tung bùng.
Oi, anh em oi tiên qua tròi dông mai suong tan
dón thái duong hông nãng say men lòng rung khãp nuóc Nam.
doàn quân qua phuong dông mãt trông vòi miên quê xa xãm.
Rùng hôm nay liên hoan dón ta vê toàn dân réo mùng.
Thù kia oi bây lâu ta còn nung sôi bây lâu ta còn nhó hoài,
dù xuong roi máu roi núi sông vân dang chò mãi,
quyêt thê cùng lòng chiên dâu cho môt ngày mai.
LV
www.thuvien247.net - Trang 290/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Ðuòng Tàu Thông Nhât (chua
có)
Trjnh Công Son
(chua có)
www.thuvien247.net - Trang 291/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Giã Tù
(chua biêt)
Mua buôn vân mãi roi,
nghe nhu nhung tiêng lê thám thiêt nhu môt bài tình ca giã tù.
Biêt không nguòi oi tình dã dên trong ngây tho,
khi hai dúa mình gãp nhau duói nãng chiêu ngât say.
Khi tình dã trao anh, anh oi hãy chó dùng quên,
hãy sông trong môt ký niêm thuong yêu suôt dòi.
Trái tim còn dây tua chiêc lá roi mong manh,
anh oi dùng nghï gì vì tình kia theo tháng nãm không nhòa.
Hãy dên vói em dên bên em,
cho thêm thãm thiêt chút huong xua.
Nêu mình lõ dã có uóc thê xa,
cho tình này ngãn dôi hãng chôn kín.
Anh oi mà sao lúc chúng mình gãp lai xin anh chó quay mãt,
môt lòng së nhó mãi muôn dòi,
cho em giây phút bên nguòi
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 292/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Hanh Ngô
Lê Uyên Phuong
Chò trãng lên, nghe sao thì thâm
Thòi gian qua, dâu ngò cuôc dòi bao la
Rôi nhu mây thoáng qua
Rôi nhu trãng xê tà
Em oi nhó ngày xa vòi dâng hoa
Nây anh oi, suôi reo suòn dôi
Nây chim oi, reo mùng cuôc dòi ghi tên
Rôi nhu khi lón lên
Rôi nhu khi úa tàn
Hoa thom vân chò nãng vàng dâng huong
Tình yêu dòi dòi
Làm sao nhu hoa vàng rùng xanh
Môt khi dãng hoa tình yêu
Thiêt tha cuôc dòi dã mât hêt mê say
Rôì mai dây di trên duòng dòi
Ðùng buông tay âm thâm tìm vê cô don
Môt khi trao áo hông
Là khi trao tiêng cuòi
Luôn ghi ký niêm ban dâu yêu thuong
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 293/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Hoa Hông
Trân Long Án
Chua lân nào sang thãm, mà em không mang dóa hông
Chua lân nào anh sang mà em không bôi rôi
Không gian nhu hep lai, em chot so mênh mông
Gió cuôn mây dôn vê, em chot so mong manh
Ðòi em là cánh hoa là gió nhe
Ðòi anh là ánh trãng là cánh rùng
Gió nhó rùng gió sang
Trãng yêu dòi trãng sáng
Thuong anh nhiêu em dên vói anh
Rôi ngày mai dù cách xa hay rât gân
Chò nhau ngày nãng lên hay bão nôi
Môi buóc duòng có anh
Em không so dêm vãng
Em không so mua nãng
sông chêt vói tình yêu
Nêu ngày nào sang thãm, mà em không mang dóa hông
Chãc vì chuyên riêng tu mà em chua dám nói
Có lúc không ngân ngai, dâu phái chuyên riêng ai
Có lúc cüng ngân ngai, dâu phái chuyên riêng ai
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 294/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Hy Vong
Vàn Ký
Tùng dôi chim bay di tiêng ca rôn ràng
Cánh chim xao xuyên gió mùa xuân
Gúi lòi chim yêu thuong tói Miên Nam quê huong
Nhãn ràng ta ngày dêm mong nhó
Uóc mo , nhüng mùa xuân bóng dáng , tuong lai
Ðuòng ta di lên xây dòi trong hoa thom có mùa xuân nào dep bãng
Vê tuong lai , ngày quê huong
Màu xanh áo mói chúa chan niêm tin
Ðuòng ta di lên xây dãp vê tuong lai
Ðàn chim bay cùng ta cât cánh
Kìa ánh sáng chân tròi mói dang bùng chiêu
Bôn phuong gió , mua , buôn thuong và mây mù xé tan ...
Vê tuong lai , ngày quê huong
Màu xanh áo mói chúa chan niêm tin
Ðuòng ta di lên xây dãp vê tuong lai
Ðàn chim bay cùng ta cât cánh
Kìa ánh sáng chân tròi mói dang bùng chiêu bôn phuong gió. mua buôn
thuong và mây mù xé.... tan ....
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 295/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài ca không nhó luôn dê
(chua biêt)
Tôi dúng giüa khoáng tròi bo vo
Hát bài ca tãng linh hôn các anh
Nhü ng nguòi ngú yên trong lòng dât
Cho dât khô lên cây trô lôc
Cho tóc em thom huong có mêm
Cho mãt me cuòi trong niêm tin
Thuong mây dúa em còn ngây tho
Thiêu phu kia còn u uân tiêc thuong
Vãng nguòi, dèn khuya thêm sâu úa
Trên cánh tay bâng khuâng nhó giot
Anh có hay nhân gian lúc này
Em vân nguyên câu cho linh hôn anh
Tròi mua mua mãi ngàn nãm
Nuóc sông cú cháy vê biên khoi
Thì tình nguòi Viêt nam sau dêm tôi
Së rang ngòi duói ánh mãt tròi
Bói các anh, bói các anh,
nhüng nguòi di làm ljch sú Viêt Nam
Em së hát cho ngàn nãm sau
Hát úi an tùng linh hôn các anh
Nhüng nguòi dã an thu ngàn giâc
www.thuvien247.net - Trang 296/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Không Quên
Pham Minh Tuân
Có môt bài ca không bao giò quên
là lòi dât nuóc tôi chãng phút bình yên
Có môt bài ca không bao giò quên
là lòi me ru con dêm dêm
Bài ca tôi không quên tôi không quên tháng ngày vât vá
Bài ca tôi không quên tôi không quên gót mòn hành quân hôi hà
Làm ban cùng trãng và ôm súng ngãm sao khuya
Có môt bài ca không bao giò quên
là me dõi buóc con bac tóc thòi gian
Có môt bài ca không bao giò quên
là rùng lanh suong dêm trãng suông
Bài ca tôi không quên tôi không quên nhüng ngày dã ngã
Bài ca tôi không quên tôi không quên gúi tron dòi cho tât cá
Là dông dôi tôi còn ôm súng giü biên cuong
Nhung giò dây có giây phút bình yên
Sao tôi quên sao tôi quên
Bài ca tôi dã hát vói quê huong vói ban bè vói cá cuôc dòi
Tôi không thê nào quên .. tôi không thê nào quên
Có môt bài ca không bao giò quên
là thánh phô nhó nhung môt dáng bình yên
Có môt bài ca không bao giò quên
là cá mùa xuân tim không phai
Bài ca tôi không quên tôi không quên nhüng mùa nuóc dô
Bài ca tôi không quên tôi không quên em chông xuông vuot qua pháo nô
chi môt lân quen mà mang nôi nhó mênh mông
Có môt bài ca không bao giò giò quên
là lòi dât nuóc tôi chãng phút bình yên
Có môt bài ca không bao giò quên
là lòi me ru con dêm dêm
Bài ca tôi không quên tôi không quên dât rùng xú la
Bài ca tôi không quên tôi không quên buóc dôn duòng khuya dói lá
gao hâm câm hoi môt diêu thuôc cüng chia dôi
Nhung giò dây có giây phút bình yên
Sao tôi quên
Có giây phút bình yên sao tôi quên sao tôi quên
Bài ca tôi dã hát
Bài ca tôi dã hát vói em yêu, vói dông dôi vói cá lòng mình
www.thuvien247.net - Trang 297/1723
2
Tôi không thê nào quên
Tôi không thê nào quên.
Bán nhac có nôt
www.thuvien247.net - Trang 298/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Ký Niêm
Tú Nhi
Còn gì giò dây anh sao nhó thuong dây voi.
Mông tình còn trong tim hay chêt theo ngày tháng.
Còn nhó mãi hôm nào, lòi trao nhau ban dâu.
Ai nõ quên tình nhau.
Ðòi còn gì vui hon trong phút giây duoc yêu.
Ðòi còn gì dau thuong khi lãng nghe tình võ.
Vì dã trót yêu rôi, thì xin ghi dôi lòi.
Dù xa cách phuong tròi.
Ôi, bao nãm dã cách biêt
Anh, ra di vì dât Viêt
Thì dù xa xôi em nhó rãng dùng túi sâu.
Làng thôn êm âm lúc anh vê dep tình nhau.
Vài lòi gúi cho em anh viêt nên bài ca.
Ký niêm môt dêm mua, dêm cuôi ba ngày phép.
Ngôi thúc suôt dêm dài, thâm ghi câu sum vây.
Lòng thuong nhó voi dây...
Lúa Viêt & Düng Hô
www.thuvien247.net - Trang 299/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Mùa Thu
Chu Minh Ký
*
Hãy hát, hát di em bài ca mùa thu
Này em oi hãy hát, hát di em bài ca mùa thu
**
Này em oi, em có hay chiêu nay
Tròi nhiêu mây bay, nãng úa trên ngon cây
Tùng con gió nhe mang theo nhüng chiêc lá roi
Này em oi, thu dã dên bên ta rôi
Và mùa thu xua còn dong trong ta bài ca
***
Tùng mùa thu qua, bao nhó thuong còn dây
Tìm vê trong ta, hát di em bài ca
Vê mùa thu ngày xa xua nhó mãi trong ta
Này thu oi, thu nói vói ta bao diêu
Vê tình yêu, này em oi hãy hát
****
Hãy hát, hát di em bài ca mùa thu
Này em oi hãy hát, hát di em bài ca mùa thu
Này em oi, thu sang vang trong tim ta câu ca
Mùa thu nhó thuong
(Repeat from ** to ****)
(Repeat **** and *)
www.thuvien247.net - Trang 300/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Mùng Sinh Nhât
Diêp Minh Tuyên
Anh di sinh nhât em vói cây dàn guitar
Anh di sinh nhât em không bánh và không hoa
Anh di sinh nhât em chi có bài tình ca
Chi có trái tim yêu, dang ca hát rôn ràng
Lòi ca kêt thành hoa thãm
Ngot ngào anh hát tãng em
Ðàn reo hóa thành câu chúc
Rôn ràng nâng phím tãng em
Lòi ca hóa thành ngon nên
Hông hào soi sáng mãt em
Ðàn reo hóa thành câu chúc
Mùng ngày sinh cúa dòi em
www.thuvien247.net - Trang 301/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Ngày Vu Quy
Bàng Giang
Ðùng khóc nghe em ngày vu quy,
cô nén dau thuong dê mà vui di
Chuyên ngày xua dùng nhãc nüa,
vì mình quên lòi dã húa, dê giò hai dúa phái xa nhau
Ðùng trách sau tôi chãng yêu em
Biêt nói sau hon duyên tình dã lõ
Ruou hông tôi dã uông hêt,
ký niêm xua cüng dã chêt
Ðê tiên môt nguòi ra di
Xin em chó buôn, xin em chó buôn
Ngày mai em cât buóc sang sông theo chông
Ngàn nhó thuong trong lòng
Nhu nuóc trôi theo dòng
Còn gì nüa mà mong
Trá hêt cho em ngày xa xua,
nhüng tiêng yêu thuong, xin dùng nói nüa
Còn gì dâu dê dãm duôi
Còn gì dâu dê tiêc nuôi
Thôi nhé vïnh biêt nguòi oi
www.thuvien247.net - Trang 302/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Phu Nü Viêt Nam (chua Có)
Nguyên Vàn Tý
www.thuvien247.net - Trang 303/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Sao
Pham Duy
Sao Tua chín cái nãm kê
Thuong em tù thuó me vê vói cha
Sao Vua sáu cái nãm xa
Thuong em tù thuó nguòi ra nguòi vào
Sao Mo sáu cái nãm châu
Sao Khuê mây cái nãm dâu
Sao Khuê chín cái nãm dài
Thuong em tù thuó tình ngoài nghïa trong
Sao Mãng nãm cái nãm ngang
Thuong em tù thuó me mang dây lòng
Sao Vuon dãm cái nãm tròn
Sao Tu bôn cái nãm vuông
Sao Ðôi hai cái nãm chông
Thuong em tù thuó me bông mát tay
Sao Hoa ba cái nãm xoay
Thuong em tù thuó duoc vay nu cuòi
Sao Bãng bay vút vào dòi
Sao Sa roi xuông lòng vui
Sao Bãng ngã xuông gâm tròi
Thuong em tù thuó me ngôi nghï xa
Sao Sa roi xuông vuòn hoa
Thuong em tù thuó nguòi ta lai gân
Sao Hôm lâp lánh dâu làng
Sao Mai láp lánh dâu thôn
Sao Hôm le lói dâu hè
Thuong em tù thuó em vê vói ai
Sao Mai le lói ngon cây
Thuong em tù thuó vê xây tình nguòi
Sao Vân xa tít dâu tròi
Sao Quanh cao ngât ngoài khoi
Sao Vân muôn cái mjt mùng
Thuong em tù thuó nghìn trùng cách chia
www.thuvien247.net - Trang 304/1723
2
Sao Quanh theo gót nguòi di
Thuong em chi có tròi khuya nhìn vê
Sao oi sao hõi buôn gì
Sao oi sao hõi buôn chi
Phan Bá Trác
www.thuvien247.net - Trang 305/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Thân Chim Lac
Phó Ðúc Phuong
Ta là thân chim lac, sái cánh chín tâng tròi
Qua biên Ðông sóng dây, vê núi Tây diêp trùng
Ðây Hông Hà nãng dó, kia chín nhánh sông Rông
Giang son muôn ngàn dãm, cháu con uóc triêu nguòi
Ta bay qua thòi gian, tù thuó hông hoang
Ta bay thâu không gian, biên rông núi cao, di hêt cõi hüu hình Ta vào
miên vô ánh, nãng tình nhân gian
Bôn chôn nôi cháu con nòi giông..
Ta bay qua nhüng lâu son, dây nãng cuông tham
Ðên vói nôi co hàn, nhoc nhãn tôi tãm
Bay qua nhüng thãng trâm, bao vuong triêu hung phê
Lòi nguyên mê dãng, nhó nhen khiên bao dòi quân quanh..
Bay lên, bay lên.. Con cháu Lac Hông
Ngàn nãm qua tùng kiêu hãnh, dùng chân bên bò biên Ðông
Bay lên, bay lên.. Con cháu Lac Hông
Lông lông tròi bay trên dâu ta, kìa biên mây truóc mãt ta
Ta mùng vì giang son biên vüng, vì cháu con tháo thuân
Nhung ta cüng mong các nguoi bày mó tâm lòng rông
Giái phóng tâm mãt ra, dê sái cánh bay cùng cõi thê này
Bay lên, bay lên.. Bay lên, bay lên..
Ta là thân chim lac sái cánh bay giüa bâu tròi
Mau cùng ta nuong gió, vuot lên ngàn trùng khoi
Thuong Ai
www.thuvien247.net - Trang 306/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Tình Yêu
Ngoai Quôc (English)
Ðúc Huy
(And I Love You SO) Lòi : Ðúc Huy
INTRO: Gm C7 F Dm Gm C7 F ^Bb F
Gm C7 F Dm
Tình yêu nhu giâc mông, tình yêu nhu gió ngàn.
Gm C7 F ^Bb F
Tình êm nhu tiêng nhac, ngây ngât khi ta gân nhau.
Tình trong em suôt dòi, tình chân mây cuôi tròi.
Ðùng xa nhau nhé em, anh muôn yêu em tron dòi.
F Dm7 Gm Gm
Ngày dó lúc truóc, lúc truóc ta chua gãp nhau.
C7 C7 F F
Ngày tháng cô don quanh hiu, nhüng tôi suong dâng mjt mù
Dm ^DmM7 Dm7 ^Dm6 Bb Gm
Tình yêu .. nhu nãng âm, nãng âm dên trong mùa Ðông.
C7 F ^Bb F
Nãng lên cho tình thêm .. hông.
Tình cho nhau dón mòi, tình lên cao ngút tròi.
Tình sâu nhu biên khoi, dâng sóng khi ta gân nhau.
Tron con tim uóc thê, vòng tay em vân chò.
Cùng riêng em dâu yêu, cho dên mai sau tron dòi.
And I love you so, the people ask me how
How I live till now, I tell them I don't know.
I guess they understand how lonely life has been.
But life began again, the day you to\ok my hand.
And yes I know how lonely life can be,
the shadows follow me
And the night won't set my free.
But I don't let the evening bring me down,
now that you\'re around me
And you love me to\o, your thoughts are just for me
You set my spirit free, I\'m happy that you do.
The bo\ok of life is brief and once a page is read.
All but love is dead, that is my belief.
www.thuvien247.net - Trang 307/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Tình Yêu 2
Trung Nghîa
Nguòi bên tôi, tay trong tay âm áp
Ðôi mãt tho ngây dây khát khao
Khi mùa xuân sang, tình yêu thãp sáng
Nhu nên lung linh vùa cháy lên
Oh, my darling, em nhu thân tiên
Ðên dây bên anh, cho anh hòa ca
Oh, my darling, em nhu ngàn hoa
Dô mông anh trong không gian huong bay rât xa
Nguòi yêu oi, bao dam mê quá khú
Së trôi dên xa xôi, chìm lãng quên
Giò trong ta, tình yêu chât ngât
Xin hãy yêu thuong nhau tron uóc mong
Tình dôi ta, dôi khi cách xa
Vân mong nguòi dêm nay và dêm mai
Ngày lai ngày, tùng lòi nói yêu
Ðên muôn dòi bên nhau, ngày sau
Thuong Ai
www.thuvien247.net - Trang 308/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Trãng
Pham Duy
(Saigon-1961)
Trãng oi, trãng ói kìa là trãng oi !
Trãng lá trai trong chiêu voi (láy)
Luõi trãng treo dâu tròi, dâu tròi
Ngoài dông hoang vãng roi (láy)
Trãng oi, trãng ói tình còn nhó nhoi
Theo gió dua trãng vê khoi (láy)
Trãng oi, trãng ói kìa là trãng xanh !
Trãng sáng soi trong vuòn chanh (láy)
Sáng luôn trong vuòn dào, vuòn dào
Kìa là soi trãng dêm (láy)
Trãng oi, trãng ói mãn nông tình duyên
Trãng thúc lâu trên giuòng êm (láy)
Trãng oi, trãng ói kìa là trãng dêm !
Trãng dên khuya thãm nguòi quen (láy)
Gôi chãn dã lanh mêm, lanh mêm
Nguòi vê trong cõi duyên (láy)
Trãng oi, trãng ói tình già bình yên
Trãng khuât mau sau màn dêm (láy)
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 309/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Trên Núi
Nguyên Vàn Thuong
Tô Hoài
Ho ho ....o o.......ho ho ....
Ðâu tròi có sao chiêu sao sóm
Ðâu núi kia có ó o hai nguòi
Dù di cùng tròi, dù di khãp núi
Tròi chi có, chi có sao sóm sao chiêu
Núi chi có hai nguòi, hai nguòi yêu nhau
Ho ho o ó o .... ho ho ....
Ðâu tròi có sao chiêu sao sóm
Ðâu núi kia có ó o hai nguòi
Dù di cùng tròi, dù di khãp núi
Tròi chi có, chi có sao sóm sao chiêu
Núi chi có hai nguòi, hai nguòi yêu nhau
Hói rùng chiêu có tiêng khèn ai dó
Khèn hát lên nhüng lòi mong chò
Ðuòng di vê rùng, duòng di xuông núi
Chi có, chi có sao sóm sao chiêu
Núi chi có hai nguòi, hai nguòi yêu nhau
Ðuòng di vê rùng, duòng di xuông núi
Chi có, chi có sao sóm sao chiêu
Núi chi có hai nguòi, hai nguòi yêu nhau
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 310/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Tuôi 20
Duong Thµ
Truóc mãt em là biên rông
Con sóng vô vê chân tròi mênh mông
Truóc mãt em là con sông thuó nhó
Noi ây xa vòi nhüng ngày âu tho
Truóc mãt em là mãt tròi
Soi sáng con duòng di vào ban mai
Truóc mãt em là dêm sâu thãm thãm
Che dâu bao diêu bao diêu không nói
Biên hát môt chân tròi
Dòng sông hát tuôi tho
Mãt tròi hát trên môi cuòi
Ðêm thãm sâu thãc mãc ai
Biên sóng môt chân tròi
Dòng sông mãi vê xa xãm
Mãt tròi chiêu soi môi ngày
Ðêm thãm sâu mãt ai
Truóc mãt em là biên rông
Truóc mãt em là mãt tròi
Truóc mãt em là tuôi hai muoi
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 311/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ca Xây Dung
Hoàng Vân
Ban dòi oi, ban có nghe hay niêm vui cúa nhüng nguòi
don dên khu nhà mói mà chúng tôi vùa xây xong
Và em thân yêu oi, ngày mai chúng ta lai lên duòng dên nhüng chân tròi
mói
Niêm vui cúa dôi ta
vê ngôi nhà thâm mong uóc
dã chan hoà trong niêm vui chung nhu nuóc sông ra biên lón... Oi...
Ban dòi oi iiiiiiiiiii!
Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng chúng tôi
Nhüng nguòi tho xây, tin yêu cuôc dòi mói
Trong khói bom, trong ánh trãng, suôt bôn mùa
Tôi vân xây tiêng hát vui
cho chúng tôi, tiêng hát vui
cho các ban...
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn dòi sau...
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn dòi sau...
(lai tù dâu ...)
BBÐ
www.thuvien247.net - Trang 312/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Cho Em
Tù Công Phµng
1965
Chiêu nay ngôi viêt riêng cho em
Cho em bài hát êm dêm, trôi theo tùng tiêng to mêm
Nhò mây gúi dên riêng cho em
Cho em ngàn lòi yêu thuong, trôi trên nu cuòi phong kín
Mùa Thu chot dên trong cô don
Buôn bay lên mò lâp khung tròi chiêu lanh lùng
Tròi còn goi tiêng mua dêm nay
Mua oi! Ðùng làm buôn mãt em tho ngây
Ô hay! Mùa Thu dên bao giò
Mua bay buôn giãng mãc khung tròi
Nguòi vê tù trên dó dê nhìn làn môi thãm
Có sao em còn buôn dê mùa Thu dên rôi di
Giòng sông nào vãng xa chua em
Ru lên hôn tuôi tho này, thêm môt lân chuôc u buôn
Hôn lên ngàn phím to vuong êm
Ru em bãng lòi ca dêm, ru lên tuôi buôn em mang
Giòng sông rôi vãng xa thôi em
Ðòi trôi theo ngày tháng, mang nhiêu ký niêm buôn
Tuôi tho còn có mo không em
Hay trôi miêt mài ngày tháng trong cô liêu
Tà Áo Xanh
www.thuvien247.net - Trang 313/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Cuôi Cho Nguòi Tình
Ngoai Quôc
Nguòi yêu oi còn nhó không,
Chuyên ngày xua dã qua mau
Mình hen hò yêu mãi nhau
Cho dù nãm tháng dài
Rôi thòi gian lãng lë trôi
Rôi tình yêu cüng bay di
Nguòi xa xôi nhu bóng mây
Lòi hen dâu tôi nhó thôi
Thôi tình nhân hõi ta xa nhau rôi
Thôi tù dây mãi mât nhau trong dòi
Cho nhau bài hát cuôi
Quên di tình gian dôi
Quên di nhüng lân xua chót giân nhau
Bài cuôi cho nguòi tình
Bài cuôi ta cho mình
Núa hôn ta ngo ngác
Bao giò voi nhó thuong
Bài cuôi cho nguòi tình
Tù dây buóc dãng trình
Ðuòng dòi nghe hoang vãng
Thòi gian âm thâm trôi
Thôi tình nhân hõi ta xa nhau rôi
Thôi tù dây mãi mât nhau trong dòi
Cho em bài hát cuôi
Tuy em nhiêu gian dôi
Nhung tôi thuong nhó hoài
Môi mãt nguòi yêu.
www.thuvien247.net - Trang 314/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Buôn
Duong Thµ
Bàn tay bàn tay bé nhó
Mùa Ðông tìm dâu hoi âm
Dòng sông dòng sông khë thó
Bò xa chìm trong suong khói mò
Nãng châp chòn thâp thoáng lá bàng roi
Nhüng cuôc dòi ngõ vãng di tìm ai
Phô ôn ào nhüng ngã tu buôn vui
Nghe bâng khuâng bâng khuâng con duòng xa mãi
Nãng thì buôn ngõ vãng lá bàng roi
Bóng môt nguòi dâu nãng di tìm ai
Phô thì dài nhüng ngã tu buôn vui
Nghe bâng khuâng bâng khuâng con duòng xa mãi
Nãng thì buôn ngõ vãng lá bàng roi
Bóng môt nguòi dâu nãng di tìm ai
Phô thì dài nhüng ngã tu buôn vui
Nghe bâng khuâng bâng khuâng con duòng xa mãi
Da Tháo
www.thuvien247.net - Trang 315/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Chiêu Thu
Quôc Vuçng
Nãng vân tuoi hông trên dôi má em yêu.
Và anh vân ngôi ngãm em lãng im duòng chiêu.
Em vân dju dàng nhu cô gái nãm xua.
Khép nép bên anh suôi tóc buông trôi.
Khë hát bâng quo bài hát mênh mang chiêu thu vãng.
Có hay khi nào ta dã nói yêu nhau
Thòi gian chãng phai mò khi dâu yêu thuó nào
Vói nhüng nãm dài ta hanh phúc bên nhau
Vân dãm say nhu tình mói
Vói nhüng yêu thuong và nhüng dãng cay cuôc dòi.
Vân yêu em bao ngày qua
Và nhó thuong thêm khi ròi xa
Hanh phúc cho nhau
Lòi yêu thuong chan chúa
Và hát cho nhau bài hát chiêu thu.
Ngoc Anh trình bày
CD "Ngày Xa"
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 316/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Cho Em
Ðúc Trí
Vòng tay anh buông loi choi voi trái tim dê mê dai khò
Thòi gian trôi di mau giò dây cuôn theo niêm dau vuôt mât.
Còn bên em dêm nay dâu dây tiêng yêu thuong anh nông say.
Lòi anh vang bên tai hôm nao giò mang vê bao sâu nhó
Nói vói em ta có nhau muôn dòi
Oh oh oh...
Ðên vói em môt lân thôi mãi mãi
Oh oh oh...
Ta yêu nhau dï vãng không màng dâu
Ta yêu nhau vut hêt bao nôi u sâu
Ta cho nhau khúc hát quên niêm dau
Ta cho nhau nhüng tiêng yêu dên mai sau
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 317/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Cúa Nguòi Tu Do (chua Có)
Xuân Lôi - Y Vân
Note nhac ó dây
www.thuvien247.net - Trang 318/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài hát dâu tiên, bài hát cuôi cùng
Trjnh Công Son (Bài Viêt)
TCS
Xuân Tân Mùi 1991
Ngan ngü Pháp có nói rãng bât cú cái gì bãt dâu tôt thì së kêt thúc tôt. Tôi
không hiêu trong nhüng dja hat nhu kinh tê, xã hôi, khoa hoc nhu thê nào
nhung trên lïnh vuc vãn nghê dôi khi hoãc nhiêu khi nó không hoàn toàn
nhu thê… Có không ít nhüng truòng hop nguòi nghê sï dã khói dâu rât
hay và kêt thúc rât tê.
Tôi buóc chân vào dât dai cúa nghê thuât tuong dôi sóm. Tù tuôi muòi
ba muòi bôn tôi dã làm nhüng luõi sóng liêm láp man thuyên vãn nghê.
Trong huyêt quán tôi có thê thòi ây dã luân luu nhüng luong máu bât
bình thuòng.
Sau môt vài biên cô lón cúa gia dình, tôi bãt dâu môt cuôc sông riêng tu
không phãng lãng.
Và tù dó tôi roi vào môt con mông mj triên miên.
Có môt vài câu hói, vói tôi, dã tró thành nôi ám ánh: Bài hát dâu tiên cúa
anh là bài gì?
Câu hói buôc tôi phái tró vê nhüng nãm tháng xa xôi. Nhung khi vê dên
noi ây, trong thòi diêm ây, thì vô tình tôi lac mình vê môt quá khú khác xa
xãm hon nüa. Và rôi tu hói: Cái dâu tiên ó noi nào mà có và diêu gì dã
sinh ra cái dâu tiên kia?
Bài hát “Uót mi” duoc nhà xuât bán An Phú ân hành tai Sài Gòn nãm
1959, Thanh Thúy hát quanh nhüng phòng trà và nôi tiêng. Thòi ây hình
nhu Nguyên Ánh 9 dã có lúc dêm dàn piano cho Thanh Thúy hát. Thanh
Thúy tró thành giong hát liêu trai. Anh Nguyên Vãn Trung, giáo su triêt
thòi ây ó Vãn khoa cüng dã tùng có bài viêt vê môt tiêng hát liêu trai
Thanh Thúy.
Thê thì, cô nhó lai và tôi dã nhó môt lân nào dó, trong phòng trà, nãm
1958, tôi thây Thanh Thúy hát “Giot mua thu” và khóc. Bà me Thanh Thúy
dao ây lao phôi hãng dêm nãm hát “Giot mua thu” chò Thúy vê. Nhüng
giot nuóc mãt ây nhu môt con mua nhó trên tâm hôn móng mánh cúa tôi
dã khiên tôi phái lùi xa hon nüa vê môt cõi dòi nào còn xa xôi hon dã
tùng làm tôi nhó lê…
www.thuvien247.net - Trang 319/1723
2
Phái có môt nôi tuyêt vong nào dó khói dâu dê tôi không ngùng dan díu
vói nhüng giot nuóc mãt cúa dòi làm cúa cái riêng tu. Eva ãn trái câm và
su sông thành hình. Tôi e cüng dã tùng nuôt nhüng giot nuóc mãt dê biêt
tân tình nói vê nhüng giot nuóc mãt kia.
Rât nhiêu bài hát dã duoc viêt truóc bài “Uót mi” nhung riêng bài “Uót
mi” thì tôn tai nhu sô phân cúa nó và cúa tôi. Hình nhu nguòi Nhât rât
thích nó vì dàn nhac giao huóng Nhât dã thu bài hát này. Riêng tôi không
thích lãm.
Dù sao thì trong nhüng nãm 59-60 trong thành phô này nhiêu nguòi dã
thích và hát.
Nguòi ta có nhiêu lý do dê thích môt bài hát dâu tiên cúa môt tác gia dê
rôi không quên thãc mãc: Thê thì bài hát cuôi cùng cúa anh là bài gì? Së
nhu thê nào? v.v…
Su kêt thúc cúa moi câu chuyên dòi dêu không giông nhau. Tôi vân
thuòng muôn trâm mình trong cái lë vô thúy vô chung nhung nguòi dòi
cú thích níu kéo tôi vê trong cái lê thói hüu han.
Trên duòng bãng chay có cái dích dê mình dên. Trong nghê thuât thì
khác. Cái cuôi cùng có thê là cái vô han và biêt dâu, nó dã tùng có truóc
thòi han mà mình không ngò.
Su bât tú không có truóc có sau mà thuòng nó nãm ó diêm mà moi co
duyên cùng hôi tu.
Tôi không hê có ý djnh viêt bài hát cuôi cùng bói vì tôi nghï rãng thòi diêm
cuôi cùng là diêu mà mình không thê nào bãt gãp duoc. Nêu vì môt lý do
nào dó tôi buôc mình phái lên duòng dê viêt nhüng ý nghï cuôi cùng cúa
mình trong môt ca khúc thì tôi tin rãng vào lúc dó tôi së cô gãng cói trói
mình thoát khói moi hê luy cúa dòi dê sông chú không cân phái nói them
môt diêu gì nüa.
Bài hát cuôi cùng có lë së chi mãi mãi là môt giâc mo. Môt giâc mo buôn
thám mà chúng ta cân phái quên di dê moi thú biên giói trong cuôc dòi tró
thành vô nghïa và nó së không còn tôn tai nhu môt lòi thách thúc kiêu
hãnh nüa.
Bài hát dâu tiên và bài hát cuôi cùng, ngâm ra cüng chi là nhüng bot bèo
vô hình vô tuóng. Chúng ta vui choi vói nó và chúng ta quên di. Có ké
gieo câu cho nguòi nhãt duoc. Ké nhãt duoc không chãc là vui mãi. Ké
không duoc cüng chãng nên lây nó làm diêu.
www.thuvien247.net - Trang 320/1723
3
Hon ba muoi nãm truóc có môt bài hát dâu tiên, nhu môt trái câu gieo, có
chãc gì hanh phúc? Không chãc gì hanh phúc thì sao lai cân phái có bài
hát cuôi cùng?
12-1990
hoctro
www.thuvien247.net - Trang 321/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Hoc Trò (kính Thua Thây)
(chua biêt)
chua biêt
Kính thua thây dây bài chính tá cúa con
bài chính tá viêt vê nuóc Mÿ
con viêt hai lân sai chü America
con viêt hai lân sai chü Communist
con viêt hai lân sai chü Liberty
làm sao duoc, làm sao duoc, bói anh con vùa chêt
Kính thua thây, dây bài luân triêt cúa con
Môt cãn nhà và môt trái phá
Môt dám cuói hông bên canh môt dám ma
Môt nêp sông tàn bên canh nguòi no âm
Ôi tiêng hát nào bên lê em tuôn mau
làm sao thuôc bài con hoc dê vinh thân dòi sau
Kính thua thây dây là bài toán cúa con
Nhüng duòng cong duòng thãng dêu có gài mìn
duòng vào thành phô có bar, có Mÿ, có con gái hoc trò
duòng vào làng có hâm hô cá nhân
duòng vào dòi có dao kiêm cãm hòn
Con dã chúng minh nhiêu lân
duòng ngãn ngoèo qua Mÿ, qua Paris thât ngãn
nhung không thê nôi liên Sài gòn - Hà Nôi
nhung không thê nôi liên thành phô vói làng quê
Con không dâu tú tài dê di sï quan Ðà lat
Con không dâu tú tài dê làm bác sï kÿ su
Kính thua thây dây bài thuôc lòng cúa con
Tô quôc Viêt Nam bôn ngàn nãm vãn hiên
Môt trãm nãm Pháp thuôc
hai muoi nãm doa dày
Làm sao con thuôc duoc truyên Kiêu Nguyên Du
Kính thua thây dây là quyên vó cúa con
suôt môt nãm không hê có chü
con dê dành ép khô nhüng giòng nuóc mãt
cúa cha con, cúa me con, cúa chj con, và cúa
...chính con
Nguôn :
Phuong Nga 4 : Hát Cho Nguòi Tìm Tu Do, Elvis Phuong, 1980
www.thuvien247.net - Trang 322/1723
2
Temely
www.thuvien247.net - Trang 323/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Này
(chua biêt)
(nhac sinh hoat)
Bài hát này con hát ba má nghe
Môt lân thay cho suôt cá dòi
Bài hát này con hát sao thích ghê
Là bài ca con thuong ba má nhiêu
evietonline.com
www.thuvien247.net - Trang 324/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Này Cho Em
Lê Dinh
Nhjp 4/4 Châm rãi, kê lê Ðiêu Boléro
1.
Thuong em . . . nhó em nhiêu lãm
Anh thúc cá dêm . . . viêt lên . . . tâm tình này
Biên cuong . . . gió mua lanh lëo
Cây rùng rü buôn . . . cho lòng nguòi buôn lây
Ai chia . . . non nuóc . . . nuóc non oi
Nguòi . . . di chinh chiên . . . sông gian lao . . . ngoài biên cuong
Ai gây . . . thuong nhó . . . nhó thuong oi
Sâu . . . cho thân gái . . . sông don côi . . . miên hâu phuong
Ðiêp khúc
Anh . . . quên di gian khô
Viêt bài . . . ca cho em
Bài thuong ca muôn thuó
Cho mình . . . yêu nhau thêm
Gió mua . . . trong cuôc dòi
Vân . . . thuong nhau hoài
Buôn vui cüng thê mà thôi
Nghe . . . chim muông than thó
Giüa rùng . . . dêm hoang vu
Ngoài xa con mua dô
Mây tròi . . . trôi bo vo
Chãp tay . . . anh nguyên câu
Nãng . . . lên thôi nghèo
Ngày ây húa duyên dep màu
2.
Em oi . . . núi cao biên lón
Không ví tình em . . . dãm say . . . dôi lòng mình
Anh di . . . dãp xây hanh phúc
Cho tình dôi mình . . . thêm dep . . . mông ngày xanh
Ðêm nay . . . mua . . . uót áo chinh nhân
Ngày mai . . . mong nãng . . . âm tin yêu . . . môt mùa xuân
Ðêm nay . . . hai dúa . . . nén thuong dau
Hen em . . . khi dât . . . nuóc yên vui . . . mình gân nhau
www.thuvien247.net - Trang 325/1723
2
Tài liêu tham kháo: Bãng nhac ”Nhã Ca 9”, chú dê: ”Ngày Vê Ké Bui Ðòi”,
nhac sï Mãc Thê Nhân thuc hiên tai Saigon khoáng nãm 1974 .
Ghi chú: Nhüng chô có dâu . . . là nhüng chô ngân hoãc ngãt giong
Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 326/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Ngày Cuói
Ðúc Huy
Nü : Trong nãng hông tuoi
Nam : Anh thây em cuòi
Nü : Ta dã yêu nhau lâu rôi
Nam : Rôn ràng hôm nay ngày cuói
Chung: Uóc mông dã dên dây.
Nguòi mông dã trao tay
Nam : Së cùng nhau tù dây vui buôn hoài bên nhau.
Së cùng nhau vê sau chia sé tron cuôc sông
Nü : Dù bão tô mua bay, dù duòng di có chông gai
Nam : Së cùng nhau tù dây vui buôn hoài bên nhau.
Së cùng nhau vê sau chia sé tron cuôc sông.
Tù dây anh (em) cúa em (anh)
Nü : Tù dây em (anh) cúa anh (em)
Chung: Câu chúc luôn hanh phúc hôm nay.
Trong ngày cuói mãi sau tron dòi
Nam : Cùng nâng ly ruou
Nü : Cùng nâng ly ruou
Chung: Mùng uông yêu thuong tron dòi
sophisticated
www.thuvien247.net - Trang 327/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Ru Cho Anh
Duong Thµ
Ru anh, ru anh ngú, dôi thông nghiêng xa mò
Vân vo bóng liêu dô, mãt hô xanh nhu mo
Ru anh, ru anh ngú, rôi mai hay bao giò
Niêm vui hay dau khô, thât dòi hay mông mo
Ru hòi gió mát, trua hè nóng búc
Ru hòi nãng âm, chiêu dông chiêu dông
Ru hòi mây trôi, lang thang triên sông
Ru hòi mua roi, dêm thu lông lông
Ru hòi tiêng lá, xôn xao rùng vãng
Ru hòi nãng sóm, nãm trong hat suong
Ru hòi dêm xanh, trãng non vùa lên
Ðó bài hát, em dành ru anh.
(Repeat from beginning)
www.thuvien247.net - Trang 328/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Ru Mùa Ðông
Duong Thµ
Mùa dông, mùa dông
Bài hát ru nghe buôn không, buôn không
Bò dê, bò dê
Dài mãi nhüng con duòng quê, duòng vê quê
Thuong con cò trãng bay, lac lôi trong mây tròi
Thuong em lanh cóng môi
Bài hát ru nghe xa vòi
Nhãn nhú tròi xanh khuât sau làn mây
Nhãn nhú mùa xuân chóm sau hàng cây
Kìa mua, phùn oi
Kìa tiêng ru em à oi à oi
Dòng sông Hông trôi
Lãng lë tiêng ru vê khoi, vê khoi
Mêng mông nhüng tháng nãm
Nhüng tháng nãm bao thãng trâm
Bâng khuâng, nhüng uóc mong
Nhüng uóc mong âm thâm
Trong lòi cúa em hát ru mùa dông
Trong lòi mà em hát ru mùa dông
Và dêm, và dêm
Và tiêng hát ru không thê quên, thê quên
Và em, và em
Môi sóm mai lên bình yên
Chilli
www.thuvien247.net - Trang 329/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hát Xuân Cho Em
Anh Khoa
Mùa xuân em ra phô choi, bó quên sau lung tiêng cuòi, có nghe thánh
giêng mùa xuân hát.
Mùa xuân xanh trong mãt nguòi, giot mua roi roi truóc hiên nhà, mùa
xuân tìm dên bên em.
Ngày mai dù xa khuât noi chân tròi
Giò dây xuân dã vê ngang truóc ngõ
Ngày mai dù hanh phúc hay cô don
Và em, em mang mùa xuân dên.
** Bài hát cho em, bài hát xuân riêng tôi
biêt bao con sông vãng dã trôi di vào giâc mo.
Ðuòng phô lên dèn nhat nhòa ánh trãng chiêu, mong manh nhu là hanh
phúc.
** Bài hát cho em, bài hát xuân riêng tôi
nhüng con mua roi xuông dã trong xanh cùng lá cây.
Ðuòng phô lên dèn nhat nhòa ánh trãng chiêu, biêt dâu bên tôi mùa xuân
di mãi
Thanh Thanh - Minh Thuân trình bày
Koala
www.thuvien247.net - Trang 330/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bãi Hoang
Ngô Manh Thu
Nguyên Ngçc Thach
Thôi còn gì cho em, không gian den giò dã lên dèn
Thôi còn gì cho em, xa nhau thêm voi dây nhung nhó
Trên sân ga vãng con tàu
Ðôi môi hôn dã se sâu
Câu chia ly lãng trong chiêu, mãt em sâu
Thôi còn gì cho em, suong mua dêm lanh thâm vai mêm
Thôi còn gì cho em, thân xiêu xiêu trên duòng hoang tím
Chân dong dua gót im lìm
Nghe tim bãng giá dông chìm
Wellington nôi con duòng dài thêm ...
Chi còn hàng duong trui lá giüa tròi mây trãng cãm cãm
Chi còn biên ôm thành phô
bãi hoang bò nuóc im nãm
Chi còn mình trên duòng phô
Tóc vàng hong gió dông sang
Và doàn tàu di lãng lë trong hôn
Thôi còn gì cho em
Thôi còn gì cho em
Thôi còn gì cho em
Tâm tu nhuôm suong mù
Hôm nay tói bao giò
Tuong lai lãng quên chò
Thôi còn gì cho em
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 331/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Hoc Ðâu Tiên
Truong Xuân Mân
Thua thây con dã thuôc
bài hoc sáng nay
trong bài giáng có bui phân trãng
bay bay trên tóc thây ...
Giong thây nhu tiêng hát
Lòi thây nhu bài tho
Cho con nhüng uóc mo
Tói chân tròi rông mó
Bài hoc dâu tiên,
có bóng hình núi sông
yêu thuong nhüng cánh dông
nôi tiêp duòng cha ông
Bài hoc dâu tiên
âm êm lòi ru cúa Me
con cò trãng bay qua câu ca dao ngot ngào ...
Bài hoc dâu tiên
âm êm lòi biên xanh
cãng no nhüng cánh buôm
chó tiêng hò quê huong
Bài hoc dâu tiên
cám on thây, thây dã day
con duòng tói tuong lai xây dât nuóc dep giàu ...
Bài hoc dâu tiên con dã thuôc rôi thây oi
Là bài ca yêu Tô Quôc
Không bao giò con quên ...
baobatdong
www.thuvien247.net - Trang 332/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Huong Ca Vô Tân
Trâm Tú Thiêng
Hát nüa di Huong hát diêu nhac buôn diêu nhac quê huong.
Hát nüa di Huong hát lai bài ca tiên anh lên duòng.
Ngày dao binh chua biêt còn bao lâu,
cuôc phân ly may lãm thì qua mau
Hát nüa di Huong hát dê doi chò.
ÐK :
Huong oi...sao tiêng hát em,
nghe vân dat dào, nghe vân ngot ngào
Dù em ca nhüng lòi yêu duong,
hay chuyên tình gãy gánh giüa duòng.
Dù em ca nôi buôn quê huong,
hay mua giãng thác dô dêm truòng.
Hát chuyên vai em tóc xoá bông mêm dju ngot môi em.
Hát mãi nghe Huong cho hông làn da kéo dòi chóng già.
Ngày xa xua em vân nãm trong nôi,
me ru em câu hát dài buông loj
Hát dê yêu cha âm lai ngày già.
Hát nüa di Huong câu nhac thành nguôn goi chuyên dau thuong.
Hát kê quê huong núi rùng dây hoa bông thành chiên truòng.
Ðông tan hoang nên lúa ngai dom bông,
thuyên ham di nên nuóc còn trông mong.
Khiên cá dêm thâu tiêng em râu râu
ÐK :
Huong oi...sao tiêng hát em,
nghe vân dat dào, nghe vân ngot ngào
Dù em ca nhüng lòi yêu duong,
hay chuyên tình gãy gánh giüa duòng.
Dù em ca nôi buôn quê huong,
hay mua giãng thác dô dêm truòng.
Hát nüa di Huong, hát di Huong, hát nüa di Huong.
CoBeBo
www.thuvien247.net - Trang 333/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Cuôi Cùng
Vû Thành An
Nhó em nhiêu nhung chãng nói
Nói ra nhiêu cüng vây thôi
Ôi dón dau dã nhiêu rôi
Môt lòi thêm càng buôn thêm
Còn húa gì?
Biêt bao lân em dã húa
Húa cho nhiêu rôi lai quên
Anh biêt tin ai bây giò
Ngày còn dây nguòi còn dây
Cuôc sông nào chò
Này em hõi
Con duòng em di dó
Con duòng em theo dó
Së dua em sang dâu
Mua bên chông, có làm em khóc, có làm em nhó
Nhüng khi mình mãn nông.
Này em hõi
Con duòng em di dó,
Con duòng em theo dó
Ðúng hay sao em?
Xa nhau rôi
Thiên duòng thôi lõ
Cho thân tiên châp cánh
Xót dau nguòi tình si
Suôt con duòng ai dìu lôi
Hãy yêu nhiêu nguòi em tôi
Xin gúi em
Môt lòi chào, môt lòi thuong, môt lòi yêu
Lân cuôi cùng
***
Nhó rât nhiêu câu chuyên dó
Ngõ nhu là vùa hôm qua
Tôi uóc ao có môt ngày gãp lai em, hói chuyên em lân cuôi cùng
Vân con duòng, con duòng cü
Vân ngôi truòng, ngôi truòng xua
Mua vân bay nhu hôm nào
www.thuvien247.net - Trang 334/1723
2
Nguòi ó dâu mình ó dây bac mái dâu
Này em hõi con duòng em di dó, con duòng em theo dó chãc qua bao
lênh dênh
Bao gâp ghênh có làm héo hãt, có làm phai úa nét môi dep ngày nào?
Này em hõi con duòng em di dó, con duòng em theo dó dúng dây em oi
Nêu chúng mình dã thành dôi lúa, chãc gì ta dã, thoát ra dòi khô dau.
Nêu không còn gãp lai nüa, giü cho tron ân tình xua
Tôi gúi em lòi câu nguyên, duoc bình yên duoc bình yên vê cuôi dòi
www.thuvien247.net - Trang 335/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Cuôi Cùng Tiêp Nôi
Vû Thành An
Nhó rât nhiêu câu chuyên dó, ngõ nhu là ngày hôm qua
Ôi uóc ao có môt ngày duoc gãp em, hói chuyên em lân cuôi cùng
Vân con duòng con duòng cü
Vân ngôi truòng ngôi truòng xua, mua vân bay nhu hôm nào
Nguòi ó dâu mình ó dây bac mái dâu
Này em hõi con duòng em di dó, con duòng em theo dó
chãc qua bao lênh dênh, bao gâp ghênh
có làm hiu hãt có dâp tãt mât nét tuoi nhuân nu cuòi
Này em hõi con duòng em di dó con duong em theo dó dúng dây em oi
Nêu chúng mình có thành dôi lúa chãc gì ta dã thoát ra dòi khô dau
Nêu không còn duoc gãp gõ
giü cho tron ân tình xua
Xin gúi em môt lòi nguyên
duoc bình yên duoc bình yên vê cuôi dòi
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 336/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Nôi Tiêp 28
Vû Thành An
Anh cám on em nhüng ngày vui
Anh cám on em môi tình si
Thòi gian ngõ ngàng khóa lâp di
Tuong? nhu vân còn tuôi xuân thì
Ngat ngào huong thiên lý
Tay dã trao tay phút dâu tiên
Ta dã trao nhau nôi niêm riêng
Giot nuóc mãt nào nhó tím ai ?
Niêm thuong xót nào dã dón hoài
Tù troì cao roi xuông dòi
Anh yêu em nhu yêu dòng süa ngot ngào
Tù giây phút dâu nghiêng nghiêng cuôi chào
Anh yêu em nhu yêu dòng nhac thòi gian
Mong tình cám dat dào dùng tan
Cho dên trãm nãm vân còn say
Xin dên trãm nãm không ròi tay
Soi dây vô hình cúa chúng ta
Tình yêu vüng bên së mãi là
Vài nghìn nãm së nôi nhà...
Xin ta on nguòi ....
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 337/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 1
Vû Thành An
Xin dòi sông cho tôi muon tiêng
Xin cho con mê thêm dài môt chuyên
Cuôc tình buông xuôi còn luu luyên
Còn dãng cay còn hân còn dau
Em giò dã xa xãm rôi dó
Noi em di chãc vân còn lê úa
Chiêu nay trong mua mà nhung nhó
Môt thoáng thuong vay cho dòi say
Cuôc tình ngày dó dã theo mùa Xuân dó
Cuôc dòi này dây dã chôn voi ó dây
Uóc cho nhiêu tuôi xanh tró vê dâu
Theo ngày tháng tàn tình yêu cüng héo tàn
Mai dòi có cho tôi gãp gõ
Xin cho dôi môi em cuòi rang rõ
Môt bò mi cong vùng tóc nhó
Ðê sông thêm thêm lân tré tho
www.thuvien247.net - Trang 338/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 12
Vû Thành An
(Bên Nhau Chiêu Gió Lông)
Chiêu vàng dìu nhau trong gió
Rì rào hàng duong thuong nhó
Thân thò bàn chân lôi mòn dâu ai xua
Xào xac hàng cây nghiêng ngá
Rao ruc hôn em run lá
Tay tìm bàn tay âm tình dã giao hòa
Nghìn lòi cüng nói không hêt
Nghìn lân vân thây dó dang
Lüng lò nhu mây tu tan
Ðúng trong bóng chiêu hôn vôi làn môi
Núp sau búc tuong mong dòi ngùng trôi
Cõi trên dã nhìn xuông ta mim cuòi
Lông lông chiêu tung mái tóc
Sâu thãm hôn em dã khóc
Mong câu rôi ra có ngày mãi xum vây.
SVC
www.thuvien247.net - Trang 339/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 15
Vû Thành An
Tango
PK 1:
Ngày nào ta còn có nhau
Biêt dâu mai sau dep xâu
Dòng dòi vui buôn trôi mau
Thoáng dây dã bac mái dâu
Tình nào dã hãn vêt dau
Cúa sâu con tim nhó máu
Nguòi tình xua giò noi dâu
Bóng kim thãm thãm rùng sâu
Bridge:
Nguòi di, nguòi di !
Ðê lai ta... cuông si...
Nguòi di! Nguòi di !
Chêt trong ta môt ky...
Giò dây... su sông...
Phá tan hoang hoài vong
Mùa dông gân tói
Còn gì nüa trông mong !!!
PK 2:
Ðoan duòng xua nguòi tiên ta
Mãi tô in sâu vào nhó
Núa dòi vân còn ngu ngo
Tóc khô phiêu dat bên bò
Còn môt nhjp câu buóc qua
Ðáy sông sao thãm thãm quá
Biên dòi dâu còn phong ba
Vân ta, vân chi mình ta ... !
(Tró lai tù dâu --&gt;&gt; ... mình ta)
(Lâp lai PK 2 ... ./.)Nguyên Hung trình bày
Chín Ròm, Trienchieu, Alex TG, TvmT
www.thuvien247.net - Trang 340/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 2
Vû Thành An
Lòng nguòi nhu lá úa, trong con mua chiêu
Nhiêu con gió cuôn, xoay xoay trong hôn
Và con dau này vân còn dây
Chiêu vê không buông nãng, cho mây âm thâm
Môt mình trong chiêu vãng, nhó dôi môi mêm
Ngày nào ân cân trao thân.
Tìm trong tháng ngày buôn
Ðôi mãt nào khô
duòng tim cho vo
Ðêm cho nhau lòi nói
Trên dòi nào yêu nguòi.
Ký niêm xua dã chêt, con mê dã chiêu,
Tình yêu dã hêt, xót xa dã nhiêu
Ðòi thôi së còn mai sau.
Thôi em dùng xót thuong
Rôi ngày tháng phai di.
Thôi cuôc tình dó tan rôi
Không còn gì nüa, tiêc mà chi.
Ðòi môt nguòi con gái, uóc mo dã nhiêu,
Tròi cho không duoc mây, dên khi lây chông
Chi còn môi tình mang theo.
Xin môt lân xiêt tay nhau
Môt lân cuôi cho nhau.
Xin môt lân vây tay chào
Thôi giòng dòi dó, cuôn nguòi theo.
www.thuvien247.net - Trang 341/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 3
Vû Thành An
Yêu nhau cho nhau nu cuòi
Thuong nhau cho nhau cuôc dòi
Mà dòi dâu biêt doi
Ðê tình nhân kêt dôi
Yêu nhau cho nhau môt lân
Thuong nhau thuong cho môt lân
Môt lân thôi vïnh biêt
Môt lân thôi mât nhau
Ðê rôi oán trách nhau
Tay buông loi tình mêm
Chân không theo tình bên
Chãng giü duoc nhau
Cho môi khô nu cuòi
Quên tiêng hát yêu nguòi
Cho dôi mãt túi hòn roi
Ðê lê cuôn mât câu thê
Ðêm sâu mái tóc em dài
Buông xuôi, xuôi theo dòng dòi
Mà dòi dài nhu tiêng kinh câu
Còn sâu mang dên cho nhau
www.thuvien247.net - Trang 342/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 31
Vû Thành An
Vì mói yêu lân dâu em ngai ngùng
trong cánh tay nguòi yêu
Lòi nào ngot ngào quá em say
Rôi biêt bao diêu la dã úng hông dôi gò má
Dòng diên nào dã bôc cháy thân này
Muòi nãm cay dãng, môt giò say dãm
dã trôi di muôn phiên
Tình yêu trau chuôt, tùng giò së lón lên thêm hon
Môt phút giây tình cò ai nào ngò dã trói chãt dòi ta
Bâu tròi chot ruc rõ muôn hoa
Môt chút yêu nhiêm màu
Ðã phú dây nôi trông tron ngày mai
Hãn rãng ó dâu dó có ..... thiên dàng
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 343/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 4
Vû Thành An
Khóc cho voi di nhüng nhuc hình
Nói cho quên di nhüng tôi tình
Ðòi con gái cüng cân dï vãng
Mà em tôi chi còn tuong lai
Mai vê sau nuóc mãt có can
Khi xa dòi thuong cho dàn con
Triêu nguòi quen có mây nguòi thân
Khi lìa trân có mây nguòi dua?
Lê xóa cho em duoc không nhüng ký niêm dãng
Lòi nói yêu thuong ngày xua có tró vê tìm?
Ðêm cho em giây phút mãn nông
Giü cho em mái tóc bông
Lòi anh nói së còn mãi dây
Truyên mai sau xin gúi trên tay
www.thuvien247.net - Trang 344/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 5
Vû Thành An
Quân quít vân vê tà áo
Run run dôi môi mó chào
Tiêng nói tho dai ngày dó
Bây giò mông dòi bay cao
Góp hêt tuong lai vào tiêng
Yêu thuong trao em môt dòi
Hãy sãt se doi ngày tói
Mai rôi ngot bùi së chia
Mai rôi ngot bùi së chia
Nâng niu cô don tùng ngày
Xoa tay khi em vào dòi
Mà dòi còn nhiêu dãng cay
Hãy dên chia nhau nghèo khó
Quên lo tuong lai mjt mò
Hãy cô yêu nguòi mà sông
Lâu rôi dòi mình cüng qua
Lâu rôi dòi mình cüng qua
Xin em dôi tay nuôt nà
Xin em dôi môi thât thà
Thât thà chju nhiêu xót xa
Hãy cô vuon vai mà dúng
Tô son lên môi lanh lùng
Hãy cô yêu nguòi mà sông
Lâu rôi dòi mình cüng qua
www.thuvien247.net - Trang 345/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 50
Vû Thành An
(cám húng tù tho Puskin)
Em báo : "Anh di di"
Sao anh không dúng lai ?
Em báo : "Anh dùng doi"
Sao anh vôi vê ngay ?
Lòi nói thoáng gió bay
Ðôi mãt huyên dâm lê
Mà sao anh dai thê
Không nhìn vào mãt em
Mà sao anh dai thê
Không nhìn vào mãt em
Không nhìn vào mãt sâu
Không nhìn vào mãt sâu ?
Nhüng chuyên buôn qua di
Xin anh không nhãc lai
Em ngu khò vung dai
Anh mo mông viên vông
Ðòi sông nghiêt ngã không
cho chúng mình âm mông
Thì thôi xin gúi sóng
Ðua tình vê cuôi sông
Thì thôi xin gúi sóng
Ðua tình vê cuôi sông
Ðua tình vê vói mông
Ðua tinh vào cõi không
Temely
www.thuvien247.net - Trang 346/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 6
Vû Thành An
Ðêm nay gió xôn xao
Ngoài kia dã vang lòi mua chào
Chò mông âp hoi nông
Tình lâp cho dây hu không
Tìm nhau, thãp dêm tìm nhau
uóp môi tìm nhau, vói tay tìm nhau
Chiêm bao mãc áo tình nhân
dôi lòi nguyên thuong thân trót dòi
Chò nhau, xót sa chò nhau
Hãt hiu chò nhau, nãm vàng ngày héo
Thôi em màu môi cüng nhat
Chìm theo suôi mê thòi gian
Ðêm mua lü tìm vê
môt con lôc xoay dòi quên dòi
Lòi ngày dó ân cân
Tìm dên ôm dèn chong dêm
Nhó nhau, tìm dên nhau
Nãng mua nguoc xuôi
Ðòi mình con lôc xoáy
Mai môt rôi thuong vay
Nêu yêu nhau, xin nhau
Thuong cuôc dòi khô héo
Xin dju dàng dãt dìu.
Tìm nhau, thãp dêm tìm nhau
Uóp môi tìm nhau, vói tay tìm nhau
Chiêm bao mãc áo tình nhân
Ðôi lòi nguyên thuong thân trót dòi
Chò nhau, xót xa chò nhau
Hãt hiu chò nhau, nãm vàng ngày héo
Thôi em màu môi cüng nhat
Chìm theo suôi mê thòi gian
www.thuvien247.net - Trang 347/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 7
Vû Thành An
Môt làn khói trãng
Du dòi vào quên lãng
Nâng sâu thành hoi âm
Ho dju tình dau
Ngày tàn im ãng
Yêu nguòi làm tóc trãng
Tâm su rôi dên dãng
Nhu lê giò biêt nhau
Ðêm vô vê nuôi nâng
Ðêm trao ngot ngào huong phân
Buông loi dòng tóc mõ
Trên vùng ngày tháng vât vò.
Thân em rôi hoang phê
Lê theo thòi gian giông gió
Thôi cüng dành cúi xuông
Cho mông dòi thoát di
Môt dòi dô cho tình yêu
Tùng dêm dòng nuóc mãt
Së nâng niu dòi nhau u? Ðón dau anh
Së cho nhau dòi nhau u? Xót sa em
Dãt dua nhau môi hân dòi nguòi
Trá lai nuóc mãt
Cho mênh dòi son sãt
Thôi rôi em cüng mât
Cho tình cúi dâu
Môt mình di mãi
Trên duòng dài không thây
Ai nguòi quen tôi dây
Bao giò dòi së voi
www.thuvien247.net - Trang 348/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 8
Vû Thành An
Chiêu thom, du hôn nguòi bênh bông
Chiêu không, im goi nguòi doi mong
Chiêu trông cho mêm mây uom nãng
Nãng doi chiêu nãng say
Nãng nhuôm chiêu hây hây
Ngày di qua vài lân buôn phiên
Nguòi quen vói cuôc tình dáo diên
Nguòi quên môt vòng tay ôm nhó
Có buôn nhung vân chua bao giò bãng hôm nay
Vãng nhau môt dêm, càng xa thêm ngàn trùng
Tiêc nhau môt dêm, rôi mai thêm ngai ngùng
Bao lâu rôi tiêc, nhüng ngày còn âu tho
Lân tìm trong nu hôn lòi nguyên xua mãn dãng
Vê dâu, tâm hôn này bênh bông
Vê dâu, thân này mòn mói không
Vê sau và nhiêu nãm sau nüa
Có buôn nhung vân chua bao giò bãng hôm nay
www.thuvien247.net - Trang 349/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Không Tên Sô 9
Vû Thành An
Ngày dên mang tin buôn
Thòi gian theo vê nguôn
Giot nãng loe trong dâu
Bàn tay tro dôt khâu
Lê úa ra hai hàng
Lê thuong thân dã tràn
Nghìn xót xa cüng muôn
Rôi mai sau nhó lân dâu
Mình yêu nhau có thuong nhau?
Mình cho nhau nôi dón dau
Chot yêu nhau dã xa nhau
Chot xa nhau dã quên nhau
Thôi dó em xa rôi
Nuóc mãt roi qua dòi
Chìm trong môt con mê thôi
Chìm trong môt con mê thôi
Ngày nuôi tình yêu lón dây
Ðêm dãp khao khát lên dây
Môt lân dã trót cho nhau
Là lân lìa xa mãi nhau
Ðâu biêt có nãng trong dâu
Ðâu biêt môi thãm së nhâu
Môt dòi cây xói nôi sâu
Môt dòi vun xói niêm dau
www.thuvien247.net - Trang 350/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ngoi Ca Quê Huong
Thanh Son
Sáng tác nãm 1973
Nhjp dêu khoan thai 3/4
1.
Tôi di xem dê thây nhüng gì yêu dâu Viêt Nam
Trên quê huong ta dó cô tìm dâu dây chút tình
Tình là dông ruông bao la tình là dình làng cây da
Thuong tiêng ru ai bùi ngùi rót trên dât bôi phù sa .
2.
Bên con sông dua khách chiêc dò nay vãng nguòi xua .
Nghe xa xa tiêng hát thoáng buôn vây quanh liêp dùa .
Ngày nào mình còn ngây tho tình hoc trò dep nhu mo .
Ôi khói lam ban chiêu là biêu tuong tuyêt vòi mên yêu.
Ðiêp Khúc
Chúng ta thích sông dòi hòa bình,
Chúng ta hãy ca ngoi hòa bình,
lòi hát thay kinh câu chúng minh
Ôi vui là vui cho cuôc dòi mình
Hoà bình oi dón chò tù lâu.
Nguòi Viêt Nam hãy hoà hop nhau
Ánh duong soi sáng ngòi xóa hân thù thôi binh dao. Hê!
Quê huong tôi con gái áo bà ba gánh ma non
Câu ca dao trên lúa bôn ngàn nãm hon vân còn
Còn ruông dông còn quê huong!
Còn giong hò còn yêu thuong!
Xin chãp tay lên nguyên câu.
Tât cá hãy còn vói tôi.
Tài liêu tham kháo: Án phâm tai Saigon nãm 1974, giây phép sô
4239/PTUDV ngày 22/10/1973, tác giá tu xuât bán, in lai tai Hoa Ky trong
'Tuyên tâp 40 “Tình Khúc Quê Huong”', tuyên tâp 6, Nhac Hay Cúa Ban,
trang 8 - 9 . Tác giá giü bán quyên .
Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 351/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Ngoi Ca Tình Yêu
Pham Ðình Chuong
Thanh Tâm Tuyên
Tôi chò doi lón lên cùng giông bão,
Hôm nay tuôi nhó khóc trên vai ,
Hôm nay tuôi nhó khóc trên vai .
Tìm cánh tay nuóc biên,
Con ngua buôn lúa trôn con nguoi (hm ..hm...)
Ðât nuóc có môt lân tôi ghì dau thuong trong thân thê,
Nhüng giòng sông, nhüng duòng cày, núi nhon.
Nhüng biêt ly, nhüng biêt ly ran nút lòng duòng.
Hút chãt muòi ngón tay, ngón chân da thjt
Nhu nguòi yêu, nhu nguòi yêu tù chôi vùng vãng.
Nhüng giòng sông, nhüng duòng cày, núi nhon.
Nhüng biêt ly, nhüng biêt ly ran nút lòng duòng.
Tôi chò doi cuòi lên sãc sõ, la qua mái ngói thành phô ruông dông,
Bâu lây tim tôi thành nhjp thó
Ngõ cut duòng làng có hoa công rãnh
Cây già dá sói bùn nuóc mãn nông cháy máu tiêng kêu.
Chilli
www.thuvien247.net - Trang 352/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Nhã Ca Thú Nhât
Trâm Tú Thiêng
Nhã Ca
1.
Tôi làm con gái
Buôn nhu lá cây
Chút hôn tho dai
Xanh xao tháng ngày
Môt lân qua dây
Rôi không tró lai
Ôi mùa xuân này
ÐK:
Tôi làm con gái
Ðòi nhu heo may
Tình bãng có dai
Giân hòn không khoây
2.
Tôi làm con gái
Môt lân yêu nguòi
Môt lân mãi mãi
Bao giò cho nguôi
Bao nhiêu tuôi dòi
Bây lân tho dai
Buôn không ai hay
sophisticated
www.thuvien247.net - Trang 353/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tango Cho Em
Lam Phuong
(Intro : E A F # m E C # m B7 E B7)
Tù ngày có em vê,
nhà mình toàn ánh trãng thê.
Giòng nhac tình dang tãt lâu,
tuôn trào ngot ngào nhu giòng suôi.
Anh yêu phút ban dâu,
dep nghiêng nghiêng dáng em sâu.
Trong mãt em buôn vê mau,
em oi có khi nào lân gãp dây cho mai sau.
Tiêng dàn hòa êm ái,
nhjp buóc em thêm lá loi.
Cung diêu buôn choi voi,
dôi tâm hôn riêng thê giói.
Mình dìu sát di em
dê nghe làn hoi cháy
trong tim nông nàn.
Tiêc thuong chi tròi rông thênh thang,
Vuong vân dê rôi môt dòi cuu mang.
(lân 1)
Giò mình có nhau rôi,
dòi dep vì tiêng em cuòi.
Vuot ngàn trùng qua bê khoi,
dãt dìu cùng vê cãn nhà mói.
Ta xây vách chung tình,
nhiêu chông gai có tay mình.
Xin cám on dòi còn nhau,
xin ghi phút ban dâu bãng bài TANGO cho em.
(lân 2)
Giò mình có nhau rôi,
dòi dep vì tiêng em cuòi
Vuot ngàn trùng qua bê khoi,
dãt dìu cùng vê cãn nhà mói.
Ta xây vách chung tình,
nhiêu chông gai có tay mình.
www.thuvien247.net - Trang 354/1723
2
Xin cám on dòi còn nhau,
xin ghi phút ban dâu bãng bài TANGO cho em.
www.thuvien247.net - Trang 355/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tango Cho Em
Hoàng Nguyên
môt bài tango anh viêt cho riêng em
dê hôn lâng lâng theo tiêng nhac êm
cho nhó thuong sâu dàì thêm
cho buóm bên hoa dep thêm
thuong giâc anh goi dên em
Giòng nhac êm êm nhu lá thu bay bay
nu cuòi hôm nao nhu vân còn dây
môi mát tuoi trong vòng tay
anh nhu uông cho say thât say
cho hêt men say tháng ngày
Yêu em nhu sóng trào
tù ngàn non cao vuc lón
yêu em nhu cung dàn
còn nhiêu tiêng hát lòi tho
môt bài tango anh viêt cho riêng em
dê tãng cho em ghi dâu tình yêu
em së nhu muôn vì sao
soi sáng cho ta tìm nhau
duyên thãm nhu mông ban dâu
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 356/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tango Cuôi Cùng
Hoàng Ngçc Án
Viêt Dzûng
Ta dã mê say diêu nhac buôn.
Ðàn lên nguòi nhac sï cô don.
Hãy dàn cho ta, khúc sâu xua cü.
Ru hôn ngâm ngùi, cuôc tình thuong, nhó thuong.
Ta vân mê say diêu nhac sâu.
Còn ai dìu ai buóc Tango.
Ru ngày chia xa, ru hôn nhung nhó.
Ai oán chi ai, còn lai dêm giã tù.
Bài Tango cuôi cùng.
Bò vai gây sao em xót xa.
Vòng tay ân cân dua em thiêt tha.
Bò môi nào thèm nu môi âm nông,
làn môi di tìm nhau,
trong dêm sâu dau.
Bài Tango cuôi cùng.
Mòi em dìu buóc giüa dêm say.
Tình yêu rôi theo áng mây bay.
Dù em còn dây giüa vòng tay.
Ta muôn ru em diêu nhac buôn.
Ðàn ai còn réo rãt cung thuong.
Xin nguòi cùng ta, say diêu luân vü
Ai biêt trong ai hôn ru câu túi hòn.
peter lam
www.thuvien247.net - Trang 357/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tango Màu Xanh
Song Ngçc
Bài tango ngày xua
Muôn kiêp còn sông mãi trong tim em
Bài tango màu xanh
Phút vui xua ân tình quá mong manh
Bài tango tình yêu
Khúc tình thiêt tha uóc mo màu xanh
Phút dâu mói quen dã yêu
Phút nào dã yêu rôi xa
Nghe lanh vãng lòng ta
Em yêu khúc tango sâu
Và yêu mãi nhüng dâm say ban dâu
Nu cuòi màu mãt môi xua
Ðiêu tango nhu lòi yêu bên ai
Còn nhó hay quên nguòi oi
Tình ây nêu chua nhat phai
Có còn nhó nhau
Hãy tìm dên trong khúc tango màu xanh
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 358/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Thánh Ca Buôn
Nguyên Vû
Bài thánh ca dó còn nhó không em
Noel nãm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao tròi thêm dep môi mãt
Áo trãng em bay nhu cánh thiên thân
Giot môi hôn duói tháp chuông ngân
Cùng nhau quy duói tuong Chúa cao sang
Xin cho dôi mình suôt dòi có nhau
Vang trong dêm lanh bài ca Thiên Chúa
Khë hát theo câu dêm thánh vô cùng
Ôi giong hát em mênh mông buôn...
ÐK :
Rôi mùa giá buôt cüng qua mau
Lòi hen dâu ai nhó dài lâu
Rôi môt chiêu áo trãng phai màu
Em qua câu xác pháo bay sau
Lòi nguyên mình Chúa có nghe không
Sao bây giò mình hoài xa vãng
Bao nhiêu dêm Chúa xuông duong gian
Bây nhiêu lân anh nhó nguòi yêu
Rôi nhüng dêm thánh duòng dón Noel
Lang thang qua miên giáo duòng dâu yêu
Tiêng thánh ca ngày xua vang dêm tôi
Nhó quá di thôi giong hát ai buôn
Ðêm thánh vô cùng lanh giá hôn tôi ...
Tham kháo:
1-Bãng nhac Ðêm hanh ngô: tiêng hát Khánh Ly (ký niêm dai lê phong
117 thánh tú dao Viêt Nam tai Roma), Khánh Ly Productions 1989.
CN - TvmT - Anthony Trân
www.thuvien247.net - Trang 359/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Cho Em
Mai Ðúc Vinh
Tho: Pham Ngçc
Em rât xa và trãng rât cao
Loài nguòi dã tìm dên trãng
Ta chua tìm dên em
Oi em ! Oi em !
Cuôc dòi còn hoang phê
Muòi hai ngàn dãm duòng bay
Ta loài chim mói cánh
ngây ngât giüa tròi
hoài vong môt giâc mo
em loài hoa
mang tên biên cá
nhu sóng xô bò
trãm ngá yêu thuong
Khi chiêu xuông roi ngàn cánh tuyêt
Chiêc áo choàng có âm dôi vai
Và nhüng lúc nghe dòi mói mêt
Em có buôn goi dên tên ai
Ta bông nhó mùa trãng cô tích
Ào ánh vê ru giâc mông dêm
Quê huong oi nhüng ngày ly biêt
Chung quanh mình chi thây lãng im
Trãng rât cao và em rât xa
Ngon dèn vàng hãt hiu cuôi phô
Ta âm thâm doi tháng nãm qua
Gúi dên em ... gúi dên em ...
Bài tho dang dó
Quôc Düng hòa âm
Báo Yên trình bày
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 360/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Cho Em
Võ Tá Hân
Tho: Pham Thê Truòng
Này cô bé Bãc Ninh ho Pham
Vì to duyên lac buóc dòi ta
Cho lòng em vùa chot nó hoa
Cuôi tháng tu môt chiêu nãng nhat
Tròi tuyêt dep mòi em dao mát
Tho ta làm lót buóc chân em
Dìu nhau di duói ánh trãng dêm
Huong thom ngát tìm trong hoi thó
Mái tóc dài rõn dùa cùng gió
Ðôi mãt em là cá tròi sao
Then thùng chi má úng hông dào
Ngá vào ta mình to tha thuót
Em có nghe hôn ta say khuót
Men tình yêu dang dô vê tim
Em là nguòi trong mông ta tìm
Này cô bé Bãc Ninh ho Pham
Mÿ Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 361/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Cho Huê
Võ Tá Hân
Minh Ðúc Hoài Trinh
Huê oi rãng chù mình gãp lai nhau
Tôi muôn vê ôm chãt Huê trong tay
Muôn hai dúa mình phái gân nhau mãi mãi
mây muoi nãm tôi nhó Huê tùng ngày
Thuong Huê qua bao dêm nhìn trãng biêc
Hôn hen hò soi nhat bóng ai quen
nhüng néo duòng Nam Giao Ðông Ba Gia Hôi
Ðât dá gâp ghênh bên nó bên nguòi
Nghe ai nhãc Huê là hôn tê diêng
Mong ngày vê ôm hêt cá thân so
chiêu bên ni lanh lòng mo tiêng hát
Vói khúc Nam bình Nam Ai miêt mài
Nhó Huê ngày xua sao
dem trãng tró mình tù bên sông Huê
nhip Tràng Tiên tà áo ai lông lông
bây nü sinh riu rít buôi tan truòng
Ai chua thây mãt tròi dang trái gâm
trên song huong là chua biêt dep ra rãng
ai chua nghe câu hò vong tù thãm thãm
vô mái thuyên chèo doi sóng tung tang
nhó Huê lãm môi khi hoàng hôn xuông
tiêng chuông chùa dây xua Huê ngân nga
khg hen hò mà nhu cùng mong muôn
muôn làm rãng cho Huê thiêt mãn mà
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 362/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Cuôi Cùng
Hoàng Thi Tho
Ðây bài tho cuôi cùng anh viêt cho em
Anh viêt cho em bài ca mông uóc
Vùa khi tàn úa, tua nhu mùa lá
Chêt theo thu già, cüng nhu trãng tà
Chêt theo dêm buôn dân qua
Thôi tình dã thê này, em dó anh dây
Em dó anh dây, mà dâu còn nüa
Chiêu trông chò dón, buôn vui cüng úa
Nhüng dêm trãng buôn, nhüng khi dôi hòn
Ðón nhau bên duòng tình mo
Em oi thôi thê là thôi là thê dó
Ba nãm thôi thê mông tan tành
Em oi thôi thê là thôi là thê dó
Thiên thu thôi thê dòi buôn tênh
Ðây bài tho cuôi cùng anh viêt cho em
Anh viêt cho em,
Bài tho cúa nhüng mùa trãng dã tãt.
Ngày vui dã mât chúa chan diêu buôn
Xót xa nhüng giò dã dem theo vào hôn tho.
www.thuvien247.net - Trang 363/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Ðà Lat
Trân Hûu Bích
C 2/4SlowRock
Môt thành phô quanh dôi ngàn thông reo
Môt lân dên tron dòi gói tình yêu.
Yêu sao nhüng áng mây ruc sãc hông
Yêu sao nu hoa tuoi dep lôi mòn,
Yêu sao ký niêm cúa ngày qua.
Giot nãng trong lành buôi bình minh
Giot nãng uom cành bùng nó hoa
Trong nhu dôi mãt ai mãt nuóc hô
Nghiêng nghiêng vai anh: dòng thác dô,
Ðà-Lat gieo vân dep bài tho
SlowSurf
Thác Prenn, hô Xuân Huong,
Bích Câu - vuòn yêu thuong.
Ðât nuóc oi mên yêu dòi dòi
Noi dây môt lân tói
Nhüng ngôi nhà tuoi mói
Cho uóc mo mãi bay xa
Tháng nãm dù trôi qua
Gió suong chãng phôi pha
Trong trái tim vân ngân vang...
Bài tho - Ðà Lat yêu thuong .....
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 364/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Dâng Cha
Võ Tá Hân
Diêu Hanh
Có nhüng dêm nãm nghe gió dua
Vãng nhu lòi me hát ngày xua
Bao nhiêu tho mông mo màng ây
Là cá tròi xanh chãng xóa mò
Lòi me ngàn nãm vân dju êm
Ru con bên canh dïa dâu hao
Niêm thuong còn lai tình con dai
Thân phân don côi tu thuó nào
Me túi thân nghe tiêng dê vang
Tù ngày cha vãng giüa trân gian
Chuông chùa chiêu vãng xa vang lai
A'nh tù bi tóa ngâp tràn
Khi bóng dêm vê ru thê gian
Sao lòng nhó me xót xa dau
Thành tâm câu nguyên huong hôn me
Vïnh lìa sinh tú muôn não phiên
Giòng lê sâu dau sao còn tuôn
Riêng mình dúng giüa cánh hoàng hôn
Mênh mông hình ánh thân thuong ây
Lãng lë còn nguyên lanh cá hôn
Mÿ Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 365/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Dâng Me
Võ Tá Hân
tho: Suong Mai
Châm, buôn
Chiêu nhung nhó mây buôn giãng mãc
Vong quê nghèo ruôt thãt tùng con
Thuong vê bóng me cô don
Chiêu chiêu tua cúa mong con mói mòn
Ngày xua ây con còn nhó bé
Chua bao giò xa me tâc gang
Nay con cách tró quan san
Huóng vê quê me dôi hàng lê roi
Con xa me môt dòi thuong nhó
Bóng me già, mình hac xuong mai
Ngày qua tháng rông, nãm dài
Mong con me, nhüng u hoài
Quê huong doi ngày vê chua thây
Ðê me buôn lau sây xót xa
Me oi nuóc mãt chan hòa
Lòi ru cúa me ngân nga môt dòi
Con buôn nhó me, me oi!
Tài Liêu tham kháo: Tuyên tâp 10 Ca khúc Võ Tá Hân - Vu Lan Nhó Me
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 366/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Hoa Ðào
Hoàng Nguyên
BÀI THO HOA ÐÀO
Ngày mai em di khói
Hoa dào ghen vói ai !
Ngày mai em di khói
Hoa nãng, nãng nhat phai ...
H.N.
nhac và lòi: Hoàng Nguyên
Nhjp 4/4 Ðiêu Boléro Hop âm Ðô truóng
1.
Ngày nào . . . dùng chân phiêu lãng
Khách tói dây khi hoa dào vuong lôi di
Màu hoa in dáng tròi
Tình hoa luu luyên nguòi
Bôi hôi lòng lü khách thây choi voi
2.
Ngày nào . . . duòng xuân phoi phói
Khách ngât ngây thây hoa nó trên má ai
Rôi yêu hoa trên má
Mà ghi câu luyên nhó thành bài tho
Ðiêp khúc
Ôi! . . . Ðà Lat là tho . . .
Bài tho mên yêu reo muôn dòi
Dêt bãng tiêng gió ngàn reo
Qua dôi thông hay bên . . . bò suôi
Ôi! . . . Ðà Lat là mo . . .
Giâc mo tiên nü giáng xuông trân
Tóc mây buông loi tha thuót bên hô
Ðoi tình quân dên trong giâc mo
Nhung . . . rôi mùa hoa tàn
Nguòi hoa . . . sao vãng mãi
Bao . . . chiêu lòng mong chò
www.thuvien247.net - Trang 367/1723
2
Ðuòng hoa . . . sao hüng hò
3.
Ðê lòng . . . lü khách tê tái
Cât buóc di nhó hoa dào trên má ai
Màu hoa in trên má
Làm khách luu luyên mãi Ðà Lat oi!
TÀI LIEU THAM KHÀO: Bài Tho Hoa Ðào, nhac và lòi Hoàng Nguyên,
Diên Hông ân hành lân thú hai, 1961
Biên Nhó, tvmt và PAD
www.thuvien247.net - Trang 368/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Huê(Le Poème De Huê)
Lê Mông Nguyên
Huê, 1950
Gracioso
1. Bài tho Huê: Dêt bãng gâm vàng,
Dêt bãng mãt nàng nhìn dãm tròi thuong
Dêt bãng con thuyên lüng lò sông Huong,
Có ai qua khúc Truòng Tiên
2. Bài tho Huê: Dêt bãng gió vàng,
Dêt bãng áo nguòi sâu nhó phòng khuê
Dêt bãng tiêng chuông chùa ngân xa vãng
Nhãc ai uóc mong ngày vê.
Nhìn nuóc biêc, vài cô gái Huê
nghiêng duyên cuòi trong nón lá loi lá luót
Vê noi mô ? Chiêu Nam Giao nhó nguòi Bên Ngu,
nhó lòi uóc thê !
Môt chiêu thu dùng buóc bên sông
Nguòi nhac sï tho thân chò mong
Con thuyên ai mo lac bên tình
Buôn cho nhân thê
Kinh thành oi ! Hôn luu luyên nguòi xa vòi
Ngày xua dây còn mang vêt thuong
Bài tho Huê: Dêt bãng gió vàng,
Dêt bãng áo nguòi sâu nhó phòng khuê
Dêt bãng tiêng chuông chùa ngân xa vãng
Nhãc ai uóc mong ngày vê.
LMN
www.thuvien247.net - Trang 369/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Mua Nãng
Võ Tá Hân
Tho: Nguyên Luong
Anh dã giâu môt tròi thu nãng vàng
Duói dôi mi dài phú mãt buôn em
Cuòi hôn nhiên em là niêm hy vong
Giâu linh hôn chïu nãng trong mua dêm
Hãy chia anh môt chút buôn mây thuó
Mây trãng di rôi xám cá tròi tây
Nói anh nghe tù nhüng lòi tho dai
Nhu tiêng chim dùa giüa dám có may
Nãng dô mênh mông, dòi sâu lúy túy
Ngày tuong tu, tôi nãm mông mo
Em có vê tiêng chân ai ròi rã
Mua roi ngoài tròi anh nhó bâng quo
Anh nhó em yêu nu cuòi ánh mãt
So rôi quên anh giü lai thòi gian
Nhó quê huong tho u sâu vang vong
Tho có buôn sao bãng ánh mãt em
Ai có thây vuòn nhà anh hé nhuy
Trong lá hoa tuoi nãng cüng se mình
Và mùi huong nghe dâu con gió mói
Tóc mây bông giüa ánh trãng dêm
Tho dã uóm màu mùa thu ngát tình
Mua nãng chiêu biêt san sé cùng ai
Em vân ngot nhu ô mai dâu luõi
Còn dây anh thuôc dãng gói dêm dài
Mÿ Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 370/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Mùa Thu
Pham Anh Dûng
Bích Huyên
Slow Rock
Tho (1960) - Pham Anh Düng phô nhac nãm 1990
Áo vàng hoa cúc phoi lung dâu
Sân gió huong lùa thom ý thu .
Ngày mai chj së sang nhà khác
Nãm tháng mình em gói doi chò ...
Em vâ làm tho chua yêu duong
Mùa thu tua cúa chua vôi vàng
Ngày mai chj së sang nhà khác
Em mãc áo vàng tiên chj sang
Em, môt mình em tóc xõa sâu
Mùa thu áo móng dêt hoa ngâu
Môi chot hông lên và má úng
Then thùng, ngai ngùng, vân vuong chuyên mai sau ..
Chj oi sao chj chãng vê thãm
Em chj, hôm nay dã biêt buôn
Hôn nhiên nãm cü còn dâu nüa
Mùa thu xa rôi hêt uóc mong ...
Mùa thu xa rôi hêt uóc mong ...
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 371/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tho Ngô Nghjch
Phan Vàn Hung
Bùi Minh Quôc - ý tho
Anh ghi vôi trên tò giây gói thjt
Nhüng câu tho vùa dên thât bât ngò
Miêng dâu phu dang xào trên xó bêp
Mãt ngó chùng là hôn vân dòi tho
Em vân biêt vì dôc lâp anh dâu nê
Và bây giò vào bêp chãng xoàng chi
Vì tu do anh lai ra di.
Dâu chi bãng cánh tho tù xó bêp
Em buon chái lãng xãng trên phô phuòng
Ðê nuôi chông không uôn cong ngoài bút
Còn anh dây anh thú gôn xó bêp
Ðê hâu em anh chãm lo cho con
Có vui nào là niêm vui hon hêt
Chiêu hôm nay anh xin duoc tãng em
Món riêu cua và dâu chiên em thích
Món tuyêt vòi là bài tho ngô nghjch
hmmm hmmm
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 372/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tình Buôn
(chua biêt)
Ðêm nay tôi không ngú vì nhó anh
Nhó anh. Nhó anh
Nôi nhó chât ngât lên cao
Niêm dau cüng trôi dây
Ôi tùng chiêc lá khô bay
Ðêm nay trãng sao mò vì vãng anh
Vãng anh. Vãng anh
Tình mói dãm duôi hôm nao
Mà sao nay cách tró
Ân tình dó nhu chiêm bao
Quen nhau mà làm chi ?
Yêu nhau duoc nhüng gì ?
Hay yêu là nôi sâu
Môt dòi deo duôi dòi ta
Yêu anh yêu anh nhiêu
Trong dãng cay xót xa
Hõi anh, tình dã dánh mât dam mê
Thì thôi xin trá lai cho dòi dó
Tôi ra di.
Tài liêu tham kháo: Bãng nhac Tiêng Hát Lê Thu
Ngoc Chánh thuc hiên
Phát hành tai Hoa Ky nãm 1980
www.thuvien247.net - Trang 373/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tình Ca Cho Em
Ngô Thµy Miên
Anh hát cho em bài tình ca thiêt tha
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
Môt lân gãp gõ dã là bao thuong nhó
Thuong dáng em cuòi nhó nu mãt bò môi
Anh nhó nãm xua mùa xuân em dên thãm
Em nói yêu anh rôi tình qua rât nhanh
Môt ngày chot dên bông tình nhu dã lõ
Môt ngày chot dên bông dòi nhu tan võ
Ai dã yêu em nhüng dêm buôn giá lanh
Và ai âu yêm hát nhüng lòi thiêt tha trìu mên
Ai dã nâng niu dón dua ngày tháng dài
Giò dâu còn nüa ngày vui dã hêt tình ta dã chêt
Anh chúc cho em dòi yên vui dãm say
Anh chúc cho em dù lòng nghe dãng cay
Môt ngày nào dó dâu tình ta dã lõ
Môt ngày nào dó ta vân yêu mãi nguòi thôi...
www.thuvien247.net - Trang 374/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tình Ca Cho Ký Niêm
Truòng Sa
Tình vân mãi là tho nhu ngày nào
Em chot dên nhu mo
Mông xua vân còn xanh cho dù rãng ta còn có nhau chãng
Khi lòng dói thuong yêu nhu tình ngã con dau
môt lòi xin dã nói
thoáng nhu mây khói
dê còn lai chút hành trang dó dành cho ký niêm
tình xua ây vê dâu trong miêt mài
Dong ruôi cánh chim bay
Rôi em có niêm vui suôt cuôc dòi vói ngày tháng thuong yêu
hay môt dóa hoa thom giüa lãng lë khôn viên
Vùng tròi xanh biêc tình nào em tha thiêt
dê rôi môt sóm vào miên viên
chào thôi ký niêm
Vói biêt bao mông uóc cüng xin chi dem tô thãm cho dòi làm duyên
Nguòi ngãm trãng êm
nguòi vui buóc lãng quên
nhu áng mây trôi di khãp phuong tròi
môt mai nêu vì nhau xin hen hò ta vê vói yêu thuong
còn dây nhüng mùa xuân cho lòng mình chung dêt gâm thêu hoa
xin còn cánh môi thom nhu lân ây xa xua
môt thòi yêu nhau nhung nhó tình còn gãn bó
Ðòi là bài hát tình ca mói ngàn nãm ký niêm
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 375/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tình Ca Cô Ðon
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Lòi Viêt: Ký Phuong
Nôi nhó vân dên khi dêm vê
Tình yêu dã châp cánh bay cuôi chân tròi
Con tim cô don vân chò mong trên phô quen
Dâu chân em dã quên lôi quay vê
Bao nhiêu yêu thuong dã trao nguòi
Tình yêu dó vân mãi chan chúa trong lòng
Nuóc mãt së chãng roi dù tim nghe dón dau
Lúc tim em quên mau nhüng ân tình
Có nhüng giây phút êm dêm
Có nhüng nãm tháng mong chò
Khi con tim yêu nguòi oi xin dùng tiêc nuôi
Dù biêt trái dãng së roi mau
Lòi ca say dãm së vân mãi trao vê em
Dâu nhüng dón dau hãng sâu vân riêng dành cho tôi
Tình yêu hõi có nhüng tiêc nuôi cüng dành thôi
Khi con tim dã vôi quên ân tình ta dã trao
Cô don së dên khi màn dêm vê
Nuóc mãc tiêc nuôi không còn roi nhiêu
Vì nhân thê dã có biêt bao tình nhân
Ðem trái dãng trong tình yêu khi ân tình phôi phai.
(Vì nhân thê dã có biêt bao tình nhân
Ðem trái dãng trong tình yêu khi tình vô cánh bay).
Minh Thuân trình bày
(chua có)
www.thuvien247.net - Trang 376/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tình Ca Ðêm
Trân Thái Nguyên
Ðêm bâu tròi dây sao
Nhung em chi có môt mình
Ðêm bâu tròi dây sao
Ngôi nhó anh giot trãng võ vàng
Nghe dòi châm châm trôi
Sông khuya ôm ánh trãng tàn
Ôi! Vì sao nào roi
Cho em nôi nhó bë bàng ...
(hm ...hm ...)
Thuyên ai trôi xa
Môi hát tay êm nhe mái chèo
Tùng vat rong rêu cuôn mãi theo dòi phù du
Lòng em say trãng
Tiêng hát hu vô vê chôn nào
Gió ngàn mang vê
Nhüng tiêng kinh câu võ tan ...
(hm ... hm ...)
SC
www.thuvien247.net - Trang 377/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tình Ca Không Quên
(chua biêt)
Bài tình ca thiêt tha dó
Mình cùng nhau hát theo vói dàn
Bài tình ca vói ta khãp noi,
Phiêu bông vui lãng du
Có nhau mãi bên dòi
Bài hát tình khúc trãm nãm
Ðã dên vói con tim thãm nông
Ngot ngào lúc thom môi hôn
Thiên duòng ái ân có ta dìu buóc nhau ...
Em vân mãi nhó lúc quen ban dâu
Nói yêu anh trong câu ca dây trìu mên
Bài hát dó dã khiên bao nôi day dút thuong nhó
Không làm sao em quên nguòi oi
Có nhüng lúc thao thúc trong dêm dài
Em chot mo kê bên lãng nghe anh ca dàn
bài tình ca cho em dâu tiên
ký niêm bao mông mo thân tiên chan chúa ...
Bài tình ca thiêt tha dó
Tình ngàn nãm lúa dôi chãng phai
Cùng tròi mây lãng du khâp noi
Muôn ngàn hoa thãm tuoi cùng chào dón ta ...
Mình cùng nhau hãy vui hát
Cùng dào lên tiêng to ái ân
Bài tình ca thiêt tha thuó nào
Cho hôn em ngât ngây
Tình còn dó mãi không quên ...
repeat:
Em vân mãi nhó lúc quen ban dâu
Nói yêu anh trong câu ca dây trìu mên
Bài hát dó dã khiên bao nôi day dút thuong nhó
Không làm sao em quên nguòi oi
Có nhüng lúc thao thúc trong dêm dài
Em chot mo kê bên lãng nghe anh ca dàn
bài tình ca cho em dâu tiên
ký niêm bao mông mo thân tiên chan chúa ...
www.thuvien247.net - Trang 378/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tình Ca Mùa Ðông
Trâm Tú Thiêng
Cali, 12, 1985
Bài tình ca mùa Ðông anh hát giüa dêm tròi giá
Tình còn mãi chò mong thâp thoáng bóng em voi xa
Hen hò së vì nhau qua phong ba
anh cô buóc, dôi chân châm quá!
Ðê rôi sãp gãp nhau, mói biêt em không doi nüa
Tròi lai thêm mùa dông, cho tuyêt than trên dâu non
Ký niêm giãng ngang dêm nay trong mua
anh húng nôt nhüng giot cuôi mùa
Êm êm, ngoài kia nhac dêm dông!
Anh nhó khi mãn nông,
Xin cám on em môt thòi xuân
Giò còn dâu mà mong,
cho chút duyên nghe còn âm
Bài tình ca mùa Ðông
hát mãi dôi môi lanh câm
Lòng thì vân hen con dau nguôi ngoai,
Sao nôi nhó môi ngày môi dây ...
Tài Liêu tham kháo: Tình Ca Trâm Tú Thiêng - Diêm Xua - CD Vü Khanh
- Hanh Phúc Ta, Hanh Phúc Nguòi.
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 379/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tình Ca Nhó
Iglesias, Julio
Rôi tình dã chêt hay tình dã xa.
Em oi hãy nói câu sau cùng.
Ðùng có dôi gian lân nüa em.
Con tim ta dã trót mang tôi lôi.
Môt lân yêu ta lõ mang thuong dau.
Mà thuyên dã lênh dênh chìm sâu.
Em hõi, xin em sông trong vô tu
Cho tình mình dùng có phai mau.
Thôi xin không yêu nüa
Xin hãy không yêu vì trái ngang.
Xin không yêu nguòi nüa
Xin nguôi bao khát khao dam mê.
Trong dêm sâu thãm
Ôi anh thây yêu duong là xót xa.
Rôi dêm qua vân qua
Bao thuong nhó dâng trông mo.
Trong cô don thao thúc
Hói ánh sáng biêt dâu là bóng em.
Em tho ngây phuong ây
Xôn xao hoa nãng theo chân em.
Thôi anh së không tiêc thuong
Luyên tiêc bao ngày dã qua.
Cuôc dòi së im vãng ôi
Së vãng xa vì thiêu em.
Vân mãi nhó dên em và nhó em.
Së sông vói giâc mo muôn dòi.
Rôi tìm dên nhüng noi nào chúng ta.
Ðã âm áp nhüng ân tình cü.
Tình là thuong dau có hay không em.
Và môt kiêp ta xin chò nhau.
Sao cho tháng nãm, tháng nãm phôi pha
Bao ký niêm dã quá in sâu.
Alex TG
www.thuvien247.net - Trang 380/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Tình Cho Giai Nhân
Quôc Báo
Con trãng rât già mà còn hào hoa
Con sông rât già mà tuôn luot là
Còn ta riêng ta còn em riêng em
Em rât buôn mà tình cú uom
Thân ta dã buôn mà lòng vân son
Con trãng rât tròn dù lòng héo hon
Thuong vân tron chãng oán không hòn.
Em oi môi chiêu cuôc dòi môi xiêu
Nhung em mÿ miêu lòng ta cú yêu
Này ta dêt chiêu chò em yêu kiêu
Này em dêt gâm mòi em sang nãm
Ta gieo mâm tình sâu nghïa thâm
Oi em xa gân dòi thay lãm lân
Tình thay gió lông.
Oi em vât vá nó dòi quynh hoa
Oi em rât la hiêu duoc lòng ta.
Con trãng rât già mà còn hào hoa
Con sông rât già mà tuôn luot là
Còn ta riêng ta còn em riêng em
Em rât mêm dây nghìn sóng lên
Em trông rât hiên lòng sao chóng quên
Con trãng tiêc em ngày rãm réo tên
Trãng dã hen ngàn kiêp cüng dên.
Chân em rât dài thj thành ngât ngây
Vai em rât dây ngú vùi tóc mây
À oi ngot tiêng goi xuân trãm miên
À oi dòi úa cân em sang mùa
Ai lên duòng thá tình bôn phuong
Oi ai vô thuòng lòng ai khó luòng
Lòng ai trê muôn.
Oi em mát ruoi dep màu lua tuoi
Mong em nói cuòi nhe nhàng thánh thoi.
Passer-By
www.thuvien247.net - Trang 381/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bài Viêt: Ngoc Bích Và Tôi
Ngçc Bích
Pham Duy
Ngoc Bích Và Tôi
Thê là lai thêm môt nguòi ban nhac sï nüa ra di : chi trong vòng hai tuân
lê, Hoàng Thi Tho và Ngoc Bích rú nhau cuõi hac vê tròi. Trong dám
nguòi cùng thòi và cùng chung kiêp ca nhân vói tôi, chi còn lai thâp
thoáng vài ba ngôi sao trên vùng tròi âm nhac. Sao dã già và dã mò cá
rôi... nhung cüng vân là nhüng ngôi sao !
Ðôi vói tôi, Hoàng Thi Tho không có nhiêu ký niêm riêng nhung vói Ngoc
Bích thì chúng tôi có cá môt thòi gian ba nãm sông gân nhau, chia com,
sé áo, ngú chung, tãm chung... và nhât là cùng chung dem tiêng dàn
giong hát tuoi tré cúa mình vào cuôc kháng chiên chông thuc dân Pháp,
khi chúng tôi mói vùa ngoài hai muoi tuôi.
Tôi không biêt nhiêu vê Ngoc Bích khi nhac cúa anh xuât hiên tai Hà Nôi,
vì tôi dang sông tai Moncay, Hung Yên, Bãc Giang hoãc di theo môt gánh
hát rong tù Bãc vào Nam. Trong nhüng nãm dâu cúa thâp niên 50, vài ba
nhac phâm cúa anh dã duoc rât nhiêu nguòi ua thích khi duoc phóng di
trên Ðài Phát Thanh Hà Nôi nhu các bài Huong Tình, Tró Vê Bên Mo
v.v... qua giong ca Tâm Vân. Thanh niên Hà Nôi ua nhac Ngoc Bích vì
tính chât jazz cúa nó, da sô soan theo nhip swing rât mói mé so vói
nhüng ca khúc khác. Vào lúc Tân Nhac vùa phát triên, có ba ca sï thành
danh vì chuyên hát nhac cúa ba soan giá : danh ca Minh Trang vói nhac
Duong Thiêu Tuóc, nü ca sï Thái Thanh vói nhac Pham Duy còn tài tú
Anh Ngoc, vì chuyên hát nhac Ngoc Bích mà duoc nhiêu nguòi biêt tói.
Nhac mang tính chât lãng man cúa Ngoc Bích lúc dó có phân ngang ngúa
vói nhac Ðoàn Chuân, Tù Linh...
Không là ban vói nhau truóc dó, nhung khi cuôc kháng chiên toàn quôc
xây ra vào tháng chap nãm 1946 thì Ngoc Bích là môt nhac sï di theo tôi
trên rât nhiêu chãng duòng. Trong chãng thú nhât là chãng Nam Bô
Kháng Chiên thì không có Ngoc Bích. Trong chãng thú nhì, khi tôi cùng
Ðoàn Vãn Nghê Giái Phóng di tù Son Tây theo doc duòng sãt lên tói Lào
Kai thì Ngoc Bích dã là môt doàn viên không chính thúc cúa doàn rôi.
Nghïa là anh ta có lô trình riêng, nhung cüng vân chi là con duòng bô nhu
cúa chúng tôi, ven theo dòng Sông Hông, tù miên trung du di lên miên
thuong du. Ngoc Bích sông dôc lâp và thinh thoáng mói tói hát chung vói
doàn Giái Phóng.
Nhung khi tôi ó lai Lào Kai vói Vãn Cao thì Ngoc Bích cüng ó lai dó luôn.
Và anh dã hát cùng vói tôi tai môt cái quán có cái tên dích thuc là quán
BIÊN THÙY vôn là noi tôi soan ra bài Bên Câu Biên Giói. Ngoc Bích cüng
www.thuvien247.net - Trang 382/1723
2
soan ra nhüng bài hát kháng chiên hay nhüng bán nhac tình và vào lúc
dó hay vê sau, anh thuòng nhò tôi giúp môt tay trong viêc súa lòi hay
soan lòi, ví du nhüng bài nhu Bà Già Giêt Giãc, Giâc Mo Ngàn v.v...
Thêm vào các loai nhac ra dòi tai vùng kháng chiên nhu dân ca mói, hành
khúc, nhac cánh, tiêu nhac kjch... bây giò vói Ngoc Bích, nhac kháng
chiên có nhüng bài soan theo nhac jazz cúa Hoa Ky.
Tôi ó lai Lào Kai vói Vãn Cao trong ít lâu rôi lai vác ba lô ra di. Ngoc Bích
cüng di theo tôi ngay. Anh ta cùng di vói tôi trên chãng duòng kháng
chiên thú ba tù Lào Kai qua Bãc Kan, di chãng thú tu tù Bãc Kan ghé
Thái Nguyên rôi qua vùng Cao-Bãc-Lang, di chãng thú nãm tù Lang Son
vê Cho Ðai Công Thân và di chãng thú sáu tù Khu III vào Thanh-Nghê-
Tïnh. Trong chãng di thú bây là chãng Bình-Trj- Thiên thì không có Ngoc
Bích nhung lai có em gái cúa anh tên là Kim Khanh cùng di vói tôi.
Trong chãng Cao-Bãc-Lang, khi tôi và Ngoc Bích gia nhâp doàn Vãn
Nghê Kháng Chiên Khu 12 (vùng Cao-Bãc-Lang) cúa Hoàng Câm thì gân
dây nhà tho này dã viêt trong cuôn Vãn Suôi (nxb Vãn Hoc, Hà Nôi 1998)
vê chúng tôi vào lúc dó nhu sau :
... Vào môt buôi chiêu cuôi thu 1947. Trên duòng dê sông máng di tù dâp
Tháp Huông có ba nguòi, môt quàng ghi ta, môt deo accordeon, môt câm
clarinette, ngo ngác hói thãm chô dóng quân cúa Ðôi Vãn nghê tuyên
truyên khu 12. Ðó là anh Pham Duy, Ngoc Bích, Ngoc Hiên, dang tìm vê
vói dôi vãn nghê cúa Hoàng Câm.
. . . . . . . Có thê nói chúng tôi là Ðôi Vãn công dâu tiên cúa Quân Ðôi, gôm
muòi môt anh chj em, ba nü tám nam kê cá môt câu y tá, vói túi thuôc
nghèo nàn cú khãng khãng xin vói ông Lê Quáng Ba, chi huy truóng
quân khu, duoc di theo dôi vãn nghê dê trông nom súc khoé cho moi
nguòi. Ðoàn chúng tôi nay dây mai dó, dên vói tùng trung dôi, dai dôi Vê
quôc quân, dân quân, du kích khãp bôn tinh Bãc Ninh, BãcGiang, Hái
Ninh, Lang Son dê biêu diên dú loai kjch ngãn, kjch cuong, ngâm tho, hát
tôp ca, don ca, múa vài ba diêu dân dã dã hoc duoc cúa dông bào miên
xuôi, miên nguoc. . . . . . . . .
Hôi dâu ây, nhüng ''tiêt muc'' rât xoàng xïnh, thâm chí có khi ngô nghê
nüa, mà sao các anh nông dân mãc áo lính còn chua doc thông viêt thao
lai say sua thuóng thúc dên thê ! Núa dêm nay tiêu dôi A di phuc kích u
? Trung dôi C di quây rôi djch u ? Châp tôi ho vân duoc nghe ngâm tho
sang sáng...
Ðêm liên hoan, ban oi, dêm liên hoan
Ðâu nhâp nhô nhu sóng biên ngang tàng
Tôi muôn thét cho võ tung lông nguc
Vì say sua tình thân thiêt Vê quôc doàn.
(Ðêm Liên Hoan, tho H.C)
Nhiêu khi ho lai ''dông cá' luôn theo dôi vãn nghê :
Ðuòng ta ta cú di
www.thuvien247.net - Trang 383/1723
3
Nhà ta ta cú xây
Ruông ta ta cú cây
Ðoi ngày...
Say sua, ho còn vô tay theo diêu hát :
Ngày mai ta tiên lên
Diêt tan quân Pháp kia Cuòi vui ta hát câu tu do...
(Nhac Tuôi Xanh -- PD)
Khi chúng tôi là dôi viên thuc thu cúa doàn vãn nghê kháng chiên thì xây
ra nhüng giao tranh vói quân dôi Pháp tai vùng biên giói và kêt quá là
nhüng chiên thãng dâu tiên cúa quân kháng chiên. Ngoc Bích và tôi dêu
soan ra nhüng bài hát xung tung nhüng chiên công này. Ngoc Bích có
soan môt bài vê chiên thãng Sông Lô. Tôi thì soan môt bài cho chiên
thãng duòng sô 7... nhung vê sau tôi hoàn toàn quên nó và chính Ngoc
Bích còn nhó lai và hát cho tôi nghe. Ðó là bài Bông Lau :
Bông Lau, Bông Lau rùng xanh pha máu
Huong thom son khê toàn dân nhó dên
Khi quân ta tiên ra nhu phong ba oán thù
Và quân Pháp môt di không vê...
. . . . . . . Ðoàn quân hát vang tù miên chiên chinh vê
Thân hiên ngang, nhuôm dây máu me...
Bài Ðuòng Lang Son tôi soan khi còn di hát vói Ngoc Bích thì có môt
doan máu me quá cho nên tôi phái súa lai :
Môt ngày mai cánh tay ta
Vut dâu roi máu tuôn ra
Rùng cây núi dó nhu sãc cò...
dôi là :
Tù dâu xa, xa gánh dua dua
Mâu áo chàm líu lo câu vui dùa.
Ðòi dang nhu chiêc áo thom tho
Cho chiêu tan trong khói lam mo
Sâu dem tói bán thôn tít mù...
Trái nguoc vói tôi, trong kháng chiên, Ngoc Bích soan nhüng bài hát vui
cho Vê Quôc Quân nhu bài Bô Ðôi Tâp Bò trong dó anh khuyên ho ha
mông xuông không thì dan tông vào dít ! Ngoài ra còn nhüng bài nhu Anh
Nghiên Súng và bài Say Chiên Công. Trong bài Say Chiên Công Ngoc
Bích dua ra chuyên ba anh bô dôi thi dua lâp chiên công và chia nhau môi
nguòi hát môt doan. Tôi phuc Ngoc Bích vì dám dem môt diêu nhac Mÿ
vào môt bài hát kháng chiên. Ðó là diêu swing. Do dó bài hát có môt hành
diêu rât vui :
Hop Ca : Hôm nay chúng tôi say
www.thuvien247.net - Trang 384/1723
4
Say vì tiêu diêt môt dôn Tây
Hôm nay chúng tôi say
Say vì súng, say vì dan, say vì chiên công...
Ðon ca 1 : Tôi bãt duoc môt khâu Thompson và môt dôi giây...
Ðon ca 2 : Tôi 5 luu dan và môt F.M...
Ðon ca 3 : Còn tôi den quá, vó duoc môt so mi rách vai...
Nhung phái nói là bài Bà Già Giêt Giãc cúa Ngoc Bích mói là bài duoc
dân chúng ua thích nhât. Trong bài này, Ngoc Bích kê chuyên khi Quân
Pháp tói dóng tai môt làng kia thì có môt bà già phái nâu com cho chúng
ãn. Bà già bèn cho thuôc dôc vào nôi com khiên cho giãc chêt hêt. Bài hát
-- nói nhu Hoàng Câm -- tuy ngô nghê, nhung lai có tác dung tuyên truyên
dôi vói da sô dân quê. Vê sau, danh tù "bà già giêt giãc" tró thành môt
"thành ngü" dùng dê goi phái nü vào tuôi trung niên.
Tinh thân lac quan cúa Ngoc Bích còn nôi bât khi, trong kháng chiên, anh
phô nhac môt bài tho yêt hâu (cúa vô danh) kê chuyên phòng the cúa môt
dôi vo chông :
Vo : Vai nãm thuóc rông dê làm chi ?
Mà cú ãn no lai ngú khì
Mình oi tró dây chiêu em tí
Ði !
Chông : Suôt ngày bân rôn viêc vãn bài
Mói cá xuong suòn mói cá vai
Chuyên ây dêm nay dành gác lai
Mai
Vo : Vãn bài gì cái chuyên lông bông
Mình ráng chiêu em kiêm chút bông
Cú hen dêm mai rôi lai môt Không
Chông : Ngú chung lãm chuyên buc mình sao
Mình muôn yên thân nó cú gào
Ù thì muôn chêt ông cho chêt
Nào !
*
* *
Ngày dât nuóc bj phân chia, Ngoc Bích vào sinh sông tai Saigon nghïa là
sau tôi chùng môt vài nãm. Anh ta làm viêc tai nhiêu tiêm ãn có ca nhac
nhu tiêm HÒA BÌNH ó truóc Cho Bên Thành chãng han, và khi bj goi di
lính thì duoc vào phuc vu tai Ðài Phát Thanh Quân Ðôi.
Khi ông Ngô Ðình Diêm dòi truât phê ông Báo Ðai thì, cüng nhu da sô
nhüng thanh niên có cám tình vói nhà Ngô, Ngoc Bích soan bài Vè Báo
Ðai :
Vé vè ve cái vè Báo Ðai
www.thuvien247.net - Trang 385/1723
5
Là quân ãn hai
Theo gót thuc dân...
Tích cuc hon nüa, cùng vói vãn sï Thanh Nam, anh còn soan ra bài Suy
Tôn Ngô Thú Tuóng. Vê sau, khi ông Diêm thành công thì bài này mói tró
thành bài Suy Tôn Ngô Tông Thông vói môt súa dôi nho nhó trong lòi ca :
Ai bao nãm tùng lê gót noi quê nguòi
súa lai là :
Ai bao nãm tùng in gót noi quê nguòi.
Nhüng nãm 50-60 phái là thòi ky tôt dep nhât cúa Tân Nhac. Trong hàng
van ca khúc hay, có nhüng bài cúa Ngoc Bích nhu :
Huong Tình
Mông Chiêu Xuân
Mo Vê Sông Huong
Khúc Nhac Chiêu Mo
Tró Vê Bên Mo
Hôn Theo Gió
Mùng Xuân
Bên Ðàn Xuân
Nhó Xuân
Xuân Nhó Chiên Sï
Bên Nhac Lòng
Bán Ðàn Xua
Khúc Nhac Tuong Tu
Con Ðò Ðua Xác (lòi Nguyên Vãn Ðúc)
Giâc Mo Ngàn
Thiêu Nü Trên Ngàn (haylà Bông Hoa Rùng)
Thuó Trãng Vê
Ðôi Chim Giang Hô
Nhjp Xe Hoàng Hôn
Lòi Hen Xua
Duói Trãng Thê
Ðêm Trãng Xua
Thu Vê
Tiêng Hát Bình Minh
Nãng Mói
Ðón Gió Mói...
Sáng tác gân dây nhât cúa Ngoc Bích, soan ra tai hái ngoai vào nãm
1981, là bài Khát Vong Tình Thuong...
Nêu chi tam phân tích so so vê su nghiêp âm nhac thì Ngoc Bích là môt
nhac sï cúa mo mông, cúa nhó nhung... vì da sô soan phâm cúa anh là
nhüng giâc mo, nhüng con mông, nhüng niêm nhung nhó :
www.thuvien247.net - Trang 386/1723
6
Ngày nào môt giâc mo
Ðây nhüng dêm trãng mò ai ngóng chò...
(Tró Vê Bên Mo)
Gió chiêu thâm vuong bao nhó nhung
Nguòi yêu thoáng qua trong giâc mông...
(Mông Chiêu Xuân)
Cho nhãn vê miên Trung
Tìm cuôc sông uóc mo trong cõi mông
(Mo Vê Sông Huong)
Chiêu nay nhó vê phía xa mò
. . . . . . . . . . . . . . .
Nhìn nguòi em thân thò
Vùa tàn môt giâc mo...
(Khúc Nhac Chiêu Mo)
Ngôi bên em duói trãng mo màng
Lòng ngây ngât nhjp mây cung dàn...
(Huong Tình)
Toàn là nhac buôn, dù tiêt tâu nhanh hay châm, theo diêu blues hay diêu
swing, nhac Ngoc Bích ó thành phô trong thòi bình không vui nhu nhac ó
dông quê trong thòi kháng chiên. Có thê cuôc dòi cúa Ngoc Bích dóng
khung trong phòng trà, dòi thuòng không sung túc lãm, dòi tình nhiêu vât
vá, gia dình thì vãng bóng, ban bè thì vãng xa, cuôi cùng anh dãm mình
vào ma túy... Soan nhac cho mùa Xuân mà cüng không phái là nhac vui :
Lênh dênh theo gió hôn vê dâu
Choi voi trong khúc nhac vuong sâu
Mùa Xuân dên mo dáng em vê
Nu cuòi dê mê bên làn tóc thê
Mình mang thuong nhó trôi vê dâu ?
(Bên Ðàn Xuân)
Chiêu nay tròi sao u ám
Lá xanh buôn muôn tàn
Nhó Xuân tù biêt di hoi sóm
Bây chim duòng nhu ngo ngác
Buông lòi ai oán
Tiêc cho Xuân vùa qua
Khãp muôn loài ca Xuân...
(Nhó Xuân)
www.thuvien247.net - Trang 387/1723
7
Ngoc Bích là nguòi nãm trong Phòng Tâm Lý Chiên cúa Quân Ðôi, thê
mà khi phái soan bài hát mùa Xuân cho chiên sï, thì dó cüng chi là nhac
buôn mà thôi :
Chim ca mùng mùa Xuân sang
Nghe gió Xuân lòng nhó mong chàng
Xuân dên vui vói hoa
Riêng có em sót sa
Nhìn vê phuòng tròi xa....
(Xuân Nhó Chiên Sï)
Thán hoãc, có lúc nhó lai nhüng ngày xa xua, Ngoc Bích muôn buóc lai
nhüng buóc giang hô :
Lò lüng dôi chim giang hô bay
Vê phía chân tròi xa khuât mây
Mò xa cánh chim vân tung bay
Vào noi mênh mông mây gió chiêu nay
(Ðôi Chim Giang Hô)
... dê duoc tró vê núi rùng Viêt Bãc, gãp lai nguòi son nü xa xua (1) qua
nhüng bài :
Nhà em ó tân néo xa
Có cây bên suôi có nhà sàn buong
Quanh co dô mây thôi duòng
Men rùng, men núi, men nuong men dôi
Làng em ó môt khoáng tròi
Gió lùa hiu mát, mây trôi êm dêm.
Hôm xua anh dên nhà em
Thây dôi mãt dep anh thèm muôn xin
Môi em nó nu cuòi duyên
Thân em thoáng hiên, dáng hiên tình yêu..
(Thiêu Nü Trên Ngàn hay Bông Hoa Rùng)
Chiêu nãng Thu chìm trong rùng
Ngung dây nghe gió theo mây vàng
Lãng du lên mây cung dàn
Thòi chinh chiên trôi ngày tháng bên suôi ngàn...
(Giâc Mo Ngàn)
Trong vài chuc nãm qua, nhac cúa Ngoc Bích duoc rât nhiêu ca sï hát
trên sân khâu, trong phòng trà và thu bãng. Tôi còn giü duoc khá nhiêu
cassettes có nhac cúa Ngoc Bích, không nhüng qua các giong ca cúa
Anh Ngoc, Thái Thanh, Lê Thu, Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Kim Tuóc,
Môc Lan... mà còn có nhüng bài do Lan Ngoc, Mai Lê Huyên hát... Kê cá
môt bài do ca sï Yên Vï (2), dô ai có duoc nhiêu tài liêu vê nhac sï Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 388/1723
8
Bích nhu tôi. Có djp, tôi së tói môt Ðài Phát Thanh nào dó dê cùng thính
giá tuóng nhó Ngoc Bích.
Nêu nhac cúa Ngoc Bích dã có môt thòi oanh liêt thì vào cuôi 60 qua
nhüng nãm 70, nhac cúa anh së không còn nôi bât lãm khi cuôc sông ó
miên Nam càng ngày càng tró nên sôi dông. Ðôi vói tuôi tré Viêt Nam mà
sô phân dã an bài : dã là nguòi thanh niên thì phái di vào cuôc chiên,
nhüng bán Tân Nhac mói không còn mang tính chât lãng man thuân túy
nhu xua, không thuong mây khóc gió, không mo mông hão huyên mà
phái nói lên duoc nhüng phi lý cúa cuôc dòi : môt ngày di làm lính, môt
ngày di dáo chính, môt ngày cho ngòi viêt, môt ngày di mà giêt... hõi ôi
thân phân làm nguòi thân phân làm nguòi.
Dù Ngoc Bích có thay dôi chú dê vói nhüng bài hát sinh dông hon truóc
nhu Tiêng Hát Bình Minh, Nãng Mói, Ðón Gió Mói... nhung con nguòi
vôn dï hiên lành, ít nói, thích sông cô don nhu Ngoc Bích, không thê vác
dàn "xuông duòng" nhu nhüng nhac sï tré hon anh duoc. Anh có kêu goi
: ánh sáng lên xa xa noi phuong tròi, hát vang lòi chào mùng ngày mai
tói... trong nhüng bài hát vê nãng kê trên, nhung ánh sáng nào, ngày mai
nào, có ai mà nhìn thây duoc, kê cá Ngoc Bích ?
Thê rôi tói lúc môt sô rât dông nguòi Viêt Nam, hon các bâc cha ông cúa
mình, biêt duoc vinh nhuc cúa cuôc sông luu vong. Nguòi nghê sï, bén
nhây hon ai hêt, biêt rõ duoc mùi ngot bùi hay cay dãng cúa cuôc dòi luu
xú. Cho nên có nguòi còn sáng tác duoc, có nguòi im lãng luôn.
Ngoc Bích, khi tói Mÿ, cùng vói Vü Huyên tró thành hai ca sï trong bô ba
AVT. Cùng vói Lü Liên, ho duoc mòi di hát nhiêu noi trên dât Mÿ. Ho còn
duoc tham gia vào doàn vãn nghê Hoàng Thi Tho, di luu diên Châu Âu,
Châu Phi... Ðó là chua kê, vói khá nãng dánh bass, kéo accordeon, dánh
keybord, Ngoc Bích luôn luôn có "show" dê có tiên thù lao, dú nuôi sông
anh chàng nghê sï truòng ky dôc thân này. Dù dã di hoc nghê vói môt tro
câp cúa chính phú, nhung sau khi tôt nghiêp và duoc goi di làm thì Ngoc
Bích... "làm thinh". Nhüng nãm tháng truóc dây, Ngoc Bích có lòng uu ái
cùng nhac sï Nguyên Hiên, bác sï Pham Gia Côn và vài ban nüa, thành
lâp môt ban nhac tài tú lây tên là Saigon Band tói hòa nhac giúp vui cho
nguòi già ó trong Quân Cam (Orange County) và duoc moi nguòi rât
hoan nghênh.
Ngoài ra anh hoàn toàn duoc sông nhàn nhã dê có nhüng thú vui riêng
cúa mình. Trong nhà anh, không có trang hoàng gì cá nhung có treo lúng
lãng hàng trãm cái suòn xe dap mà anh mua duoc ó nhüng garage sale.
Nhà anh còn là noi tu hop cúa Sï Phú, Vü Huyên và dãm ba nguòi ban
thích di mây vê gió. Tôi chua kjp gia nhâp nhóm phi công này thì ho dã
bay theo khói vê tròi.
www.thuvien247.net - Trang 389/1723
9
Ngoc Bích së tró thành tro bui khi gia dình làm lê hóa táng anh tai lò thiêu
ó nghïa dja Bolsa/Beach. Còn lai trong lòng moi nguòi là nhüng bài hát
vang lùng môt thòi dó. Còn lai trong tôi là rât nhiêu ký niêm dep vói nguòi
ban dông hành, không thân mà cüng không so nhung chãc chãn là không
dúng dung, không xa la.
Vây chào tù biêt, Ngoc Bích !
October 2001
-----------------------------------
(1) Trong thuc tê, khi ó Lang Son, tôi và Ngoc Bích dêu có nhüng ban gái
nguòi Tày. Phái doc bài viêt cúa Hoàng Câm (mà tôi dã nêu ra trong doan
trên) thì mói biêt tên cúa nhüng son nü dó...
(2) Ai còn nhó tói cô ca sï khá ái này ?
Pham Duy
Bài lây tù Tâp San Thi Vän
www.thuvien247.net - Trang 390/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bailamos
Ngoai Quôc
LV: Nguyên Phi Hùng
Sao dêm sáng ngòi, quân quýt dôi tim trong dêm rôn ràng
Ðòi anh trao nguòi, thê giòi trong tay em cuông quay
Lúc biêt dã yêu cho vòng tay dã dên vói nhau không ngai ngân
Trên vùng say dãm dìu nhau buóc
Bailamos, nhac vuong vân thánh thót quân buóc em yêu cuông quay
Khi dã yêu thuong dâng hêt con tim
Bailamos, nguòi dâng hêt nhüng nôi say mê khi anh cân em
Xin chó bãn khoãn, em có hay chãng lòng anh dã yêu
Ngàn muôn sãc màu, cuôn hút dôi ta bay lên ngàn sao
Lãng nghe sóng tráo, lãng nghe con tim nói vang lên lòi yêu
Tiêng hát ngât ngây trao nguòi yêu, së mãi vút cao muôn ngàn sau
Trên vùng say dãm dìu nhau buóc
Bailamos, nhac vuong vân thánh thót quân buóc di tìm tình yêu
Khi dã yêu thuong dâng hêt con tim
Bailamos, nguòi dâng hiên thê giói dãm duôi lên trong vuòn yêu
Xin chó bãn khoãn em có hay chãng lòng anh dã yêu
Oh... oh... oh.... Nguòi mãi sau này
Oh.... oh.... oh.... Anh nguyên dâng hiên
Oh.... oh.... oh... Mãi có em trong vòng tay.
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 391/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ban Bè Cúa Tôi
Phan Vàn Hung
1994
1
Ban bè cúa tôi là nhân chúng cho cá thê hê này
Muòi thãng ban thân, muòi con sô trong môt kiêp trân
Thãng thì dã khuât bó mang rùng xanh
Thãng thì cut mât cánh tay cúa anh
Ban bè cúa tôi,
Tùng chiêc lá trong trân bão dân tôc
Tuôi tré dôi muoi bj lãng phí nhu có rác thôi
Thãng thât tài ba thì dap xích lô
Còn thãng giàu cha là thãng ma cô
(Ð.K.)
Ai thâu cho oan khiên này
Nguòi có lãng nghe .... Tiêng ai than dài
Thuyên nào cú trôi dat ....Ðê ai khóc trong cuòi
Ngôn ngang nhüng bóng dòi ....Chãng thiêt ngày mai
2.
Ban bè cúa tôi di lây lât trong cuôc sông vô vong
Tùng ngày tùng dêm ... Mò dôi mãt vì môt miêng ãn
Thãng thì nghèo toi guc dâu trân ai
Còn thãng làm oai cüng chi loay hoay
Ban bè cúa tôi
Bj chia cách theo làn ranh cãm hòn
Muòi thãng ban thân ... Nào có biêt thuong và ghét không
Thãng nguy gân diên nãm tù muc xuong
Còn thãng dáng viên sông trong ân hân
(Hát Ð.K.) và dê châm dút
Ban bè cúa tôi
Ban bè cúa tôi
Ban bè cúa tôi ...
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 392/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bàn Chân Ði Hoang
Trang Thanh Trúc
Tho: Trân Anh Kiêt
Cho bàn chân di hoang …
Cho hôn di lang thang …
Làm sao em biêt,
Ðêm nay lanh buôt câu thê.
Cho tình thêm hoang vu …
Cho dòi thêm thâm u …
Làm sao em biêt,
Ðêm nay giong nói ai buôn.
Em ngôi bên kia trông,
Anh ngôi bên dây mong
Làm sao ai biêt…
Con sông cüng kiêp mong chò
Ðòi có phái chü Nam-Mô,
Hay là môt cõi hu vô,
Tình có phái chü A-Men,
Hay là bò môi em …
Cho tròi chim mây bay,
Cho nông hoi men cay,
Nhân loai không biêt,
Em oi giot máu vân hông…
Trang Bá Lôc trình bày
www.thuvien247.net - Trang 393/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ban Cùng Tôi
Duong Thiêu Tuóc
Mênh mông bao la chôn rùng nguòi châp chùng
Nào ai ai biêt ai là ban trong lòng
Khi chua biêt nhau anh là nguòi qua duòng
Nào biêt!
Tri âm ngàn phuong
Anh có nhó ngày mói quen nhau
có nhüng lúc ta tu hói lòng
không biêt khi nào lai trùng phùng
Mà lòng ta hoài mong
Anh có nhó rãng phút chia tay
quyên luyên biêt bao tình ban bè
Mong uóc sao mau cho ngày vê
mãt nhìn mãt duói trãng thê
Này ban có nhó nhüng ngày hè
Ban vui vói noi chân tròi
xa thì giüa chôn quê nhà
Hàng cây phuong vï thay màu áo
Lòng ta bâng khuâng nhó ai
Anh có nhó ngày mói quen nhau
thây quý mên nhau tu ngày dâu
Tha thiêt ta chia vui cùng sâu
cùng tri âm bãt nhjp câu
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 394/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bán Ðàn Xuân
Lê Thuong
Ðàn xuân túi lòng nây cung doi mong
Reo ai oán trong khuê phòng
Tình tang tang tính tính tình
Tình tang tang tính tính tình
Lanh lùng hon gió ngoài dông
Ngôi se chi hông
Hói ai hiêu không
Tiêng oanh muôn nhãn lòi thay nhüng tiêng ngân
Nhu chiêc bóng nguòi chua dám nhãc chân
Chò tin tho chim hoàng oanh dua
Còn xa bay trong áng suong mò.
Ðàn ca cánh vuòn
Nhú hoa thá huong
Huong hoa luyên theo cung dàn
Tình tang tang tính tính tình
Tình tang tang tính tính tình
Ðê cùng bay khãp trân hoàn
Lòi hoa kê rãng
nhiêu dêm rang trãng
Thây ai uóm má hông ru nhüng tiêng êm
Hoa cüng muôn tròi cho có trái tim
Ðê yêu riêng nhân tình hoa
Và xuân tuoi, tuoi dên muôn mùa
Ðàn bao tuôi rôi, dàn ca chãng ngoi
Bao giây dút trong quãng dòi
Tình tang tang tính tính tình
Tình tang tang tính tính tình
Cúa tình duyên sô mang nguòi
Ðàn ca núa lòi
Ðê cung nhe loi
Có dây nãn tiêng cuòi dây nãn tiêng than
Dây nãn tiêng trâm dây nãn tiêng vang
Tuy theo dây to tình to duyên
Và theo dây luu luyên u huyên.
Tài Liêu Tham Kháo: Nhac Tiên Chiên - Ké Sï xuât bán - Xuân Thu in lai -
Sài Gòn 1970
www.thuvien247.net - Trang 395/1723
2
Hoc Trò
www.thuvien247.net - Trang 396/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ban Hüu
Lam Truòng
Môt núa doan dòi mình chãng hê quen
Tù dó thãm thiêt tình chãng nói dôi lòi
Cùng ban mên thuong tâm dông
Cuôc sông là mông ban hüu là mo
Gãp lúc sóng gió chãng biêt lui chân
Vì tình ban xót chia gian nguy, ban hiên oi
Ðòi còn bao uu tôi hai ta bên nhau theo sao sáng huóng lôi phía truóc
cho ta con duòng
Khi tôi cô don trong tâm tu uu hoài anh là tri ký
Dù trân gian bão tô phong ba không ngai chông gai di tói sánh buóc phía
truóc dòi
Ta cùng nhau chung lôi
Ta vui bên nhau, ta cùng chung lo âu
Hai ta nuong nhau qua gian khó chúng ta vì nhau ban oi.
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 397/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ban Lòng
Hoàng Trçng
Hô Ðình Phuong
Moderato
3/4
Ban lòng thân mên
Ðây giây phút hôn tôi
nghe chan chúa huong dòi
Nhac lòi êm ái
tôi ca âm vành môi
mong sao dên bên nguòi
Ban là trãng sáng
Trong dêm tôi hôn tôi
Soi lên bao ánh tuoi
Ban là hoa thãm
trên hoang vãng tình tôi
vun lên môt mùa mói !
Gãp nhau nãm ây
trao câu hát làm tin
Ðem cung phím gieo tình
cùng yêu sông núi
yêu duyên nuóc tròi xanh
yêu huong lúa thom lành
Ðòi ta chung huóng
bao nhiêu ý chò mong
Xay dãp nên mái tranh
Ðê cùng vui sông
Say sua dón bình minh
Chúa chan mông ngày xanh
Tôi dang còn ghi nhó sóm nào
tròi dep màu nãng
ta cùng hòa nhjp dông tâm trong câu:
"Ôi không gì êm âm cho bãng
Tinh ban vùa kêt tâm dâu
Rôi hen dùng có xa nhau
Ban lòng thân mên
dây tôi hiên bài ca
mong ai hát vui hòa
www.thuvien247.net - Trang 398/1723
2
Ban là xuân thãm
Cho tôi dón nhiêu hoa
gieo huong mái tranh nhà
Rôi ta chung ngãm
Ðôi chim luót tròi xa
Say sua muôn tiêng ca
Ðê hôn vui nhó, câu mo uóc ngày xua
Nay dâng dep tình tho
TÀI LIEU THAM KHÀO: Ban Lòng, nhac Hoàng Trong - lòi Hô Ðình
Phuong, Diên Hông xuât bán, niên khóa 1958-1959
Moonlight (2001) và Pham Anh Düng (2002)
www.thuvien247.net - Trang 399/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ban Mai Tình Yêu
Ngoai Quôc (Nhât)
LV: Trung Nghîa
Buôi sóm tinh mo êm dêm, em buóc ra vuòn.
Giot nãng long lanh hòa ca ngàn muôn sãc thãm.
Chò nguòi dên dây, tim em ngât ngây, dãm say tình này.
Ngon gió bên em nhu muôn nói câu chi.
Ngoài ban mai gió hát câu gì.
Buôi sóm mênh mang sao em thây trông mong.
Màn suong dêm lâp lánh nu hoa.
Nguòi dên bên em bao khao khát dam mê.
Tình yêu ta nhu áng mây hông.
Câm tay và nói vói nhau tiêng yêu,
còn chò chi hõi anh.
Ngày tháng trôi di nhu muôn ánh sao dêm,
vut bay qua hoa trãng bên thêm.
Dù xa vân nhó dên nhau dâu yêu,
tình này trao dên anh.
Này nguòi yêu xin dùng di nhé anh.
Có em dây dâng tình yêu dên anh.
Và em mãi mãi yêu nguòi.
Dù có phong ba ta vân dêm ngày chò mong dên mai sau.
Nhüng uóc mo xanh êm dêm em nhó thuong nguòi.
Giot nãng long lanh hòa ca ngàn muôn sãc thãm.
Chò nguòi dên dây, tim em ngât ngây, dãm say tình này.
Mÿ Tâm
www.thuvien247.net - Trang 400/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bán Tango Hà Nôi
Diêp Minh Tuyên
Hà Nôi trái tim ta nhu môt cô gái xinh dep
Dju dàng buóc vói tôi trong diêu tango rôn rã
Làn gió hô Tây ru hôn ta ngât ngây
Sãc nuóc huong tròi ru tình ta dãm say.
Làn môi thãm và dôi mãt huyên
Cho dêm nay tôi càng cháy lòng
Bàn tay ây và nhjp chân êm
Cho tim tôi quên mât lôi vê.
Làn môi thãm và dôi mãt huyên
Cho dêm nay tôi càng cháy lòng
Bàn tay ây và nhjp chân êm
Cho tim tôi quên mât lôi vê.
www.thuvien247.net - Trang 401/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bàn Tay Dï Vãng
(chua biêt)
Bàn tay em, bàn tay dï vãng.
Chìm trong ta, vân chua phai mò.
Còn trong ta, ngày xua ám tôi.
Bàn tay em, dón buóc ta di.
Ngày em di, ngày giông bão tói
Tròi mênh mông có ai trông tìm.
Tìm cho ta môt lân hôi tiêc.
Tìm cho nhau ánh mãt thuong dau.
Em oi, em ó lai,
có bao giò em nhó ra không.
Mua oi, mua nhó lai,
trên duòng vê em tôi.
Ðêm di mau cho ngày,
së không ngùng nhó mong.
Em tôi qua bên dòi,
có con duòng xe vêt mòn.
Ngày noi dây, buôn vui có biêt.
Tròi mênh mông, nãng mua không ngò.
Tìm cho tôi giong em nói khë.
Còn yêu nhau mãi mãi không quên.
Ngày em di, duòng mua khuât bóng.
Nu hôn quen, dã trao vôi vàng.
Còn trong ta bàn tay dï vãng.
Ruou trên môi, thây bóng em thôi.
Tham kháo:
Chép theo CD Tuóng rãng dã quên,
Làng Vãn - 1991
Peter Lam
www.thuvien247.net - Trang 402/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bán Tình Cuôi
Ngô Thµy Miên
Mua có roi và nãng có phai
trên cuôc tình yêu em ngày nào
Ta dã yêu và ta dã mo,
mo trãng sao dua dên bên nguòi.
Môt lân gãp gõ dã nhu quen thuó nào
môt lân gãp gõ nhung tình dã xa xua.
Mây có bay và em có hay
ta ngai ngùng yêu em lân dâu.
Ta dã say hôn ta ngât ngây
men yêu thuong dã thâm cuôc dòi.
Môt lân nào dó buóc bên em âm thâm
môt lân nào dó ta vân không nói yêu nguòi.
Yêu em ta yêu em nhu yêu tuôi ngây tho.
Bên em bên em ta hát khúc mong chò.
Ngày nào nguòi cho ta biêt tình yêu dãm say
Ngày nào dòi cho ta biêt tình là dãng cay
Mua dã roi và nãng dã phai
trên cuôc tình yêu em ngày nào
Ta vân yêu hôn ta vân say
qua bao nhiêu nãm tháng o thò
Môt ngày nào dó tóc xanh xua bac màu.
Môt ngày nào dó ta có thôi hêt yêu nguòi.
www.thuvien247.net - Trang 403/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ban Tôi
Võ Thiên Thanh
Ban tôi sáng nhjn ãn lên giáng duòng
Ban tôi sáng dap xe 20 cây sô
Thãng di day thêm, dúa làm tiêp thj
Thãng làm quán com, tôi vê môt gói mì tôm
Tôi vê kê chuyên nhau nghe,
Chuyên buôn vui ngày tháng xa nhà
Tôi vê giong Bãc Trung Nam
Chia cùng diêu thuôc sót chuyên vui buôn
Miên Tây nuóc lón dúng ngôi không yên
Miên Trung lü lut, suôt dêm không ngú
Chúng tôi vào dai hoc niêm vui chua dút
Bao nôi âu lo, dáng me gây hon truóc
Tóc bà thêm soi bac, chiêu nay tin bão phuong xa,
Lòng con chua xót........
Con chua vê, chua vê lòng thãt con dau
TQ
www.thuvien247.net - Trang 404/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bâng Khuâng
Ta Tân
Ta Tân
Ðêm nay trãng chiêu êm-dêm,
Xa xa mây toá lüng-lò,
Gió luót qua hàng cây liêu phât-pho
Soi bóng guong hô vòn gió say-sua.
Ðêm nay trãng gió dê-huê,
Bâng-khuâng tiêc thuong khúc nhac ái-ân,
Vân-vuong, vuong-vân nhó ai dó ngoài bôn phuong,
Thuong ai sông dòi gió suong,
Rót dôi ngân lê sâu thuong.
Ai di trong lóp suong mò
Hay chãng em vân mong chò?
Nhüng lúc dêm tàn buông gió hoài mo,
Em vân âm-thâm buôn nhó nãm xua.
Xua, ngày ây dã di xa rôi,
Nhüng dêm hôm nào dây trãng soi sáng mo-màng.
Tói dây, ngôi dây ta cùng ngãm guong hô long-lanh duói ánh trãng.
Trãng thu soi chiêu mo-màng,
Suong lam roi nhe bên hô,
Ánh nuóc rõn-dùa ngàn ánh sáng sao.
Mây nuóc thâu lòng ta dó hay chãng?
Trãng oi! trãng thâu nôi lòng
Bâng-khuâng tiêc thuong khúc nhac ái-ân,
Vân-vuong, vuong-vân nhó ai dó ngoài bôn phuong,
Khép dôi mãt buôn nhó thuong,
Rót dôi ngân lê sâu thuong.
Tài-liêu tham-kháo: bãng-nhac Tình Ca (1970), Khánh Ly trình-bày.
baotran
www.thuvien247.net - Trang 405/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bâng Khuâng Chiêu Nôi Trú
Nguyên Trung Cang
Chiêu nôi trú bâng khuâng
nhu dôi mãt ai ngày nào tao ngô
Chiêu nôi trú bâng khuâng
nhu dôi mãt ai vòi voi tha thiêt
Ánh mãt thât gân mà cüng thât xa
Ôi yêu thuong quá ánh mãt êm dêm
Mong tình yêu cho hôn tró lón khôn thêm
Là môt thoáng mây bay trong dôi mãt ai môt ngày nãng dep
Là môt thoáng giãng mây trong dôi mãt ai môt ngày u ám
Ánh mãt mo hô phú kín hôn tôi
Nghe sao chói vói có thê quên nguòi
Mua chiêu nay cho hôn tôi luông bâng khuâng
Mua dâu mùa hat nhó long lanh
Mua quân quít giot dài giot vãn
Mua hõi mua oi có bao giò nhó nãng
Sao ta buôn lai nhó thuong nhau
Mua tình dâu nghe rât mong manh
Mua tí tách thì thâm trên ngói
Em có nghe mua tuóng chãng lòi anh nói
Rât nông nàn ngot tiêng: YÊU EM
Chiêu nôi trú bâng khuâng
nhu dôi mãt ai ngày nào tao ngô
Chiêu nôi trú bâng khuâng
nhu dôi mãt ai vòi voi tha thiêt
Ánh mãt thât gân mà cüng thât xa
Ôi yêu thuong quá ánh mãt êm dêm
Mong tình yêu cho hôn tró lón khôn thêm
Là môt thoáng mây bay trong dôi mãt ai môt ngày nãng dep
Là môt thoáng giãng mây trong dôi mãt ai môt ngày u ám
Ánh mãt mo hô phú kín hôn tôi
Nghe sao chói vói có thê quên nguòi
Mua chiêu nay cho hôn tôi luông bâng khuâng
www.thuvien247.net - Trang 406/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bâng Khuâng Ðiêu Gì
Vû Phong
Con mua dâu mùa dên không báo truóc
Long lanh ánh mãt ngõ ngàng giot mua
Con mua dâu mùa, mua giãng thay nãng
Tiêng ai lãng sâu lãng lãn vào nhó thuong
Con duòng nôn nao phuong hông nghiêng bóng
Duyên dáng dôi hàng cây
Em bâng khuâng diêu gì?
Con mua thâm lãng chot dên chot di
Nãng vuong tà áo trãng
Bâng khuâng diêu gì ?
Tuân Hùng
www.thuvien247.net - Trang 407/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bãng Lãng Tím
Vû Hoàng
Tho: Trân Hoàng Vy
Nãng gúi gì cho hoa bãng lãng mà duom màu tím biêc, em di qua bâng
khuâng chot tiêc, ôi màu muc tím nãm nào.
Nãng gúi gì cánh hoa móng manh khe khé nãng và xin tròi ngùng gió. Em
ngâp ngùng ngâp ngùng tình phai. Tóc ngang vai tóc ngang vai ai biêt ai
doi chò. Ép cánh hoa ép cánh hoa trang sách ngân ngo.
Bãng lãng tím chéo khãn, vân vuong thâm lãng. Nãng long lanh hoa tím
bãng lãng. Ôi nhó màu muc tím ngày tho.
Chilli
www.thuvien247.net - Trang 408/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bãng Lòng Ði Em
Giao Tiên
Bãng lòng di em, anh vê quê mang lê cau trâu
Me cha lên hói kêt hoa bãng thuyên dua dâu dó nghe
Áo cuói hình dôi bô câu khãn vân nhiêu vàng muot dâu dó
Bãng lòng di em quê miên Tây trái cây xanh màu
Bãng lòng di em, dâu làng anh không thiêu bac tiên
Cuòm xanh tay nhân rât sang bãng vòng ximen
Ðám cuói bà con ngoi khen, dây pháo tá dài nô rên hén
Bãng lòng di em qua mùa trãng ta cuói nhau liên
Hói mãi sao im re
Sao mà lãng thinh không dám nói
Anh trãng dêm muôi kêu vo ve
Anh biêt chua dông chua vê
Nghe gió dua bui chuôi sau hè
Bãng lòng di em không lé loi dom dóm lâp loè
Bãng lòng di em miên Tây quen khói lam chiêu
Câu tre lãc léo buóm ong, phuong hông ve kêu
Giêng nuóc câu xua tình yêu chim líu lo chuyên cành diêu kia kìa
Bãng lòng di em xuôi miên Tây có khói lam chiêu
Bãng lòng di em không lé loi do dóm lâp loè
Bãng lòng di em quê miên Tây quen khói lam chiêu
Câu tre lãt léo buóm ong, phuong hông ve kêu
Giêng nuóc câu xua tình yêu chim líu lo chuyên cành diêu kìa
Bãng lòng di em anh vê quê mang lê cau trâu
Bãng lòng di em qua mùa trãng
Ta cuói nhau liên...
Thuong Ai
www.thuvien247.net - Trang 409/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bâng Quo
Phú Quang
Ðôi khi ta nhó môt thoáng heo may
Ðôi khi ta nhó môt sóm suong vây
Con duòng mùa dông hàng cây lá dô
Ðôi khi ta thèm lang thang nhu gió
Ðôi chân vô djnh vê miên hu vô
Ðôi khi em bông vê giüa con mo
Ðôi khi ta hát lòi hát nghêu ngao
Thuong môt vì sao giò xa quá rôi
Ðôi khi ta thèm nghe lòi em nói
Dâu biêt bây giò chi là xa xôi
Ðôi khi mua vê ta thuong em rùng xua rü lá
Ðôi khi mua vê ta thuong ta ngu ngo bài ca
Ðôi khi dêm dài ta thuong con duòng xua xa vãng
Khiên em di vê dôi chân bo vo trong chiêu phai
Ðôi khi cuôc tình ngõ dã nhat nhòa
Bông chot vê vói sóng xa
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 410/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bãng Tên Môt Loài Hoa
Tôn Thât Lâp
Tho: Giáng Ngçc
[C - 4/4 - Slow Rock]
Nhe nhàng, Dê thuong
Vê nhüng duòng em dã di qua,
Anh goi bãng tên môt loài hoa
Hoa phuong hông lôi di vê môt nguòi gái nhó
Con tàu mùa hè
dua anh tró vê, nhìn em nhu thâm nói di em:
Lón lên tù mùa hoa nào
Xáo dông hon
Chiêu nào gãp em
tròi mua trên dâu nhüng cây hoàng lan
Anh... ngâp ngùng... hôn lên... mi nguòi em gái biêt yêu âm thâm, âm
thâm... nhu môt loài hoa tím
Chiêu nào gãp em hôn moc dây
muôn loài hoa có không tên
Sôi nôi
Còn nhó... lòi em
nguòi em gái... di xa
mang theo... trong hôn
nhüng bông hoa tím phai màu.....
Cüng nhu xác lá, nguòi phu quét duòng
mang di ban dêm, nhüng buôn vui së chêt
... và biêt vê dâu tìm........
Adlib... Nhó tiêc
Bây giò... anh tró vê môt mình... trên lôi di này
Vu vo... thèm goi môt loài hoa... nhung không còn em
Thèm goi môt loài hoa... nhung không còn... nhó tên........!
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 411/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bánh Xe Lãng Tú
Trçng Khuong
Bánh xe quay nhanh nhanh
Chiêc thân xe quay rung rinh
Chìm trong làn cát trãng
Xe nhjp nhàng quay bánh luót
Hôn ta mò khuât trong mênh mông
Ta mên yêu môt kiêp giang hô
Dù rãng cuôc sông vô bò
Tim nông giòng máu vô tu
A haha, suôi in hình chiêc xe tàn dêm nao
Ðâp võ cây dàn, giân dòi nào ai mãt xanh
Vó câu bâp bênh, trên duòng gian nan
Chiêc xe lãc lu ru hôn nghê sï tói noi xa ngàn
Xe lãn êm êm duói ánh trãng vàng
Môi ai say sua hé mây cung dàn
Ca lên cho tan nôi niêm cay dãng
Vui ca lên di trong chiêc xe già
Sau khi men say lân mây cung dàn
Hôn ta vut buóc lên tròi xanh lam.
Lâm Viên
www.thuvien247.net - Trang 412/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Ðêm Không Ngú
Vinh Sú
Bao dêm không ngú gôi chiêc dã hoen lê sâu.
Bao dêm không ngú tiêng khóc xót thuong tìm nhau
Anh oi di dâu phuong tròi nào có thâu
Nhüng nôi dãng cay buôn dau cho tình ban dâu.
Bên song mua dô chiêc bóng nhó thuong nhiêu rôi.
Tim em dau khô biêt nói vói riêng mình thôi
Canh khuya don côi quanh mình là bóng tôi
Nuóc mãt dã bao lân roi dòng dòì vân trôi.
Anh oi! Bao giò anh vê,
Bao giò anh vê nghe tiêng nói dju êm.
Anh oi! Chim kia tìm tô âm.
Nuóc vân trôi vê nguôn sao nõ dê em buôn.
Cho em hoi thó âm cúng nhüng khi lanh lùng
Cho môi em nó thãm thiêt giüa dêm tròi dông
Ðôi ta trao nhau huong dòi và ý sông
Nôi tiêc vói bao ngày xanh dùng phu nhé anh.
Angie & Düng Hô
www.thuvien247.net - Trang 413/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Anh Ðua Em Ði Chùa Huong
Song Ngçc
Trân Vân Lê
Bao giò anh dua em di chùa Huong
Nghe câu em hói, sao mà thuong
Môi nãm, môt tuôi em già mât
Muòi tám nãm rôi, ôi nuóc non
Muòi tám nãm rôi, lâu quá nhi
Công thêm môt thuó Bãc Nam chia
Bây giò anh gân nãm muoi tuôi
Tóc bac rãng long cüng sãp kê
Anh së dua em di chùa Huong.
Oi câu anh húa buôn oi buôn
Biên sông dang rë giòng luu lac
Nhât mông vê suong khói suong
Nhât mông nghïa là em thây dó
Ngày tàn dêm tói tuôi bay xa
Tho anh quyên vói sâu thiên cô
Em lây tay che kéo mãt nhoà
Muòi tám nãm rôi tiêng súng ngung
Bãc Nam liên lân hõi ôi lòng
Vách tuòng theo vói dòi trãm huóng
Ðê cong nhang thom cú vë vòng
Bao giò anh dua em di chùa Huong?
Anh không dáp duoc, hói thêm buôn
Quê nguòi hoa nó chào nãm mói
Em cúi dâu, hôn di, ôi em dê thuong
Ngày xua Nhuoc Pháp hai muoi tuôi
Trây hôi chùa Huong tho dê dòi
Môt chôn rùng xanh thành cô tích
Ngàn nãm tho mông vân còn tuoi
Chu Manh Trinh thòi sung súc nhât
Cüng lên Huong tích dúng dê tho
Tai sao tuôi tré nguòi xua dep
Anh hen cùng em dê uóc chò...
Anh së dua em di chùa Huong
ôi em dê thuong.....
www.thuvien247.net - Trang 414/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Anh Tró Lai
Hoàng Trung Thông
Các anh di ngày ây dã xa rôi
Xóm làng tôi còn nhó mãi
Các anh di Bao giò tró lai?
Xóm làng tôi trai gái vân chò mong.
Làng tôi nghèo nho nhó bên sông,
Gió bãc lanh lùng thôi vào mái ra.
Làng tôi nghèo gió mua toi tá,
Trai gái trong làng vât vá nguoc xuôi.
Các anh vê mái âm nhà vui
Tiêng hát câu cuòi rôn ràng xóm nhó
Các anh vê tung bùng truóc ngõ
Lóp lóp dàn em hón hó theo sau.
Me già bjn rjn áo nâu
Vui dàn con nhó rùng sâu mói vê.
Tù lung dèo dôc núi mù che,
Các anh vê Xôn xao làng tôi bé nhó.
Nhà lá don so, nhung tâm lòng rông mó.
Nôi com nâu dó bát nuóc chè xanh
Ngôi vui kê chuyên tâm tình bên nhau.
Anh giò dánh giãc noi dâu
Chiêng Vang, Vu Bán hay vào Trj Thiên?
Làng tôi thãng loi vu chiêm,
Lúc thêm xanh ngon, khoai lên thãm vông.
Giám tô hai vu vùa xong,
Ðêm dêm ánh duôc dân công ruc duòng
Dâu rãng gió núi, dèo suong
Sô anh máu nhuôm chiên truòng thâm chi.
Bâm tay tính buôi anh di
Me thuòng vân nhãc: biêt khi nào vê?
Lúa xanh xanh ngãt chân dê
Anh di là dê giü quê quán mình
Cây da, bên nuóc, sân dình
Lòi thê nhó buôi mít tinh lên duòng.
Hoa cau thom ngát dâu nuong,
Anh di là giü tình thuong dat dào.
Các anh di khi nào tró lai?
Xóm làng tôi trai gái vân chò mong
Chò mong chiên djch thành công
Xác thù chât núi, bên sông dó cò.
Anh di chín doi , muòi chò,
www.thuvien247.net - Trang 415/1723
2
Tin thuòng thãng trân, bao giò vê anh?
LV
www.thuvien247.net - Trang 416/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Biêt Tuong Tu
Ngçc Chánh - Pham Duy
Ngày nào cho tôi biêt,
Biêt yêu em rôi tôi biêt tuong tu
Ngày nào biêt mong chò,
Biêt rôn rã buôn vui doi em duói mua...
ôi biêt dem tin này,
Vãng nhu lòng giây, tình yêu lâp dây
Rôi biêt quên câu cuòi,
Biêt cho dôi dòng lê roi.
Tình yêu dã tró lai,
Ðôi mãt dêm ngày voi hêt doa dây
Tà áo em phoi bây,
Ngón tay em dài, tiêng yêu không lòi.
Ngày nào lòng tôi dã
Biêt vui biêt buôn, ôm môi tuong tu
Ngày nào cánh Thiên Ðuòng
Ðã mó hé tình yêu là trái táo thom.
Tôi ghé rãng cãn vào
Miêng môi ngot dãng, tình yêu cuôi duòng
Là trôi trãn cuôi cùng,
Giâc mo não nùng voi tan...
www.thuvien247.net - Trang 417/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Em Mói Quên?
Ngoai Quôc
Phuong Thanh
Mình em noi quán xua tròi vân buôn tênh
Nhu ngày anh cât buóc dánh mât tình em
Tùng con mua khë roi thêm xót xa niêm dau
Sao tình yêu cú mãi xé nát lòng nhau
Bao giò em mói quên ký niêm xua ngày ta có nhau
Anh thuòng hay dón dua nhüng chiêu mua nãng
Hôm nào noi chôn dây anh thuòng hay cuòi vuôt tóc em
Muôn dòi yêu em mãi giò chia lìa
Bao giò em mói quên phút biêt ly lê tuôn úa mau
Em nhìn theo buóc chân âm thâm xa khuât
Hôm nào noi chôn dây anh thuòng luôn ngot môi dôi gian
Muôn dòi yêu em mãi giò chia lìa
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 418/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Em Quên
Duy Khánh
(mang âm huóng miên Trung)
Hói em rãng . . . em ó ngoài ây ra sao ?
Má xua còn thãm ? o ó . . . còn thãm hoa dào ?
Mãt xua còn . . . xanh màu biêc ?
Nu cuòi có dep trãng sao ?
Hói em rãng . . . câu hò câu hát nãm xua
Có vang rôn tiêng ? o ó . . . rôn tiêng vui dùa ?
Hay là phòng . . . không dêm vãng ?
Ai vê mai nãng chiêu mua ?
Huong Giang . . . thuyên không dô dâu
Ngu Viên có buóm hoa vàng
Hay là hài xua in dâu ?
Ðua nguòi dep ây sang ngang
Ó noi này . . . bôn mùa nãng cháy em oi
Gió lên ngâp bôn o ó . . . ngâp bôn phuong tròi
Lôi xua vê xa hun hút
Mây chiêu goi mua choi voi
Mai dây . . . duòng ra xú Huê
Cùng em thâp thoáng hoa dèn
Buôn chi chuyên tình dôi lúa
Xin dùng bao giò em quên
Em oi . . . ngày mai tró lai
Cùng em thâp sáng tâm nguyên
Còn dâu chuyên buôn dôi lúa
Duyên tình bao giò em quên
Biên Nhó, Phong Trân & Düng Hô
www.thuvien247.net - Trang 419/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Gãp Lai Em
Nhât Ngân
Em theo doàn luu dân
bò vai em nhó qua tròi
Em theo doàn luu dân
bó quên tiêng hát xa xua
Em theo doàn luu dân
bò vai thom nông bông bí nu
Ôi duòng xa van dâm
Không biêt bao giò gãp lai em
Em quê nguòi lênh dênh
ký niêm xua âp ú trong hôn
Em quê nguòi lênh dênh
bó quên bóng dáng bên dòi
Em quê nguòi lênh dênh
mà sao em gây nhu bóng dô
Ôi duòng xa van dãm
Không biêt bao giò gãp lai em
Em quê nguòi ra di
à oi bên ây tròi dô mua
Hõi nguòi nguòi có biêt
lòng uót nhu mua
Mai theo doàn luu dân
Thì xin em buôc vào tuong lai
Môt tròi yêu duong bát ngát
Không biêt hen hò chi là trãm nãm
Em theo doàn luu dân
lòi thê xua xóa bó bên dòi
Em theo doàn luu dân
Lòng ta quay quãt toi bòi
Mà núa dòi phai huong
dêt mua duòng dài in cuôi tròi
Ôi duòng xa van dâm
Không biêt bao giò gãp lai em
Tham Kháo:
Bài này còn duoc goi là "Em Theo Ðoàn Luu Dân"
Khánh Ly trình bày trong "Niêm Khúc Hoa Vàng nãm 1990
<font color=pink>Nhat Nhòa & BaoTran</font>
www.thuvien247.net - Trang 420/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Ta Cùng Em Sang Sông
Võ Tá Hân
Tho: Nguyên Luong
Ta ra di gom tròi trong gió
Màu áo em xanh dôi má em hông
Nhung biêt bao giò ta cùng em sang sông
Ðuòng chia lôi, sông chia giòng toi tá
Nãng tháng ba uom vàng trên lá
Nhó vê em môt thoáng u hoài
Bên duòng di hoa cúc quy nó rô
Sao lòng ta chãng chút gì vui
Mây tháng tám bay vào quên lãng
Mo vê em áo móng vàng hoa
Phô ngày xua ngú dôi thành cô
Ta ngôi dây nghe gió ru hò
Ðâu dây nãng hong tùng soi tóc
Mua sâu dông mãt lê long lanh
Khóc tình xua buôn xây thành mô
Ta thôi dành khâm liêm nôi chò mong
Ta chia tay nhung tình chua nõ
Ðê áo mo phai, dê mãt u sâu
Bên ây bây giò em chò trong thuong dau
Nào dâu biêt ta không cùng chung mông
Rôi môt sáng bên tròi lông gió
Nhó áo em xanh, nhó má em hông
Ta doc nôt môt lòi kinh sám hôi
Môt noi nào ai chó em sang sông.
Mÿ Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 421/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Ta Gãp Lai Ta
Trjnh Lâm Ngân
Tuóng rãng anh dên dây nhu chim tròi, mói cánh rôi
Tuóng rãng em là ga, ga sau cùng tàu ngùng bên
Nào ngò anh dên dây nghe nôi buôn phú kín môt dòi
ÐK:
Cuôc tình mình nhu mây muà Thu, dên vói di nhe nhu tiêng ru
Dâu chân quen chìm trong suong mù
Còn lai chãng nhüng du âm cúa ngày xua
Cuôc tình mình xem nhu là mo, dên vói di nhe nhu tiêng tho
Có sao ta còn xót xa hoài
Chiêu chiêu lê gót lang thang nghe buôn tênh
Tình yêu mãi miêt trôi lênh dênh hoài nhu cánh buôm
Ngàn dòi mang khô dau nhung sao mình còn tìm dên
Tình yêu nhu bóng ta không bao giò ta bãt gãp
Môt dòi di tìm nhau nhung cuôi cùng chãng kiêm duoc gì.
www.thuvien247.net - Trang 422/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Tró Lai
Hoàng Thi Tho
Hoàng Thi Tho
Nhjp 3/4, valse moderato
Môt chiêu chia ly, anh buóc ra di , em uóc mong chi?
Môt chiêu anh di câu hát phân ly mua uót dôi mi
Nghe mua rót trên duòng dài
lá úa roi vuòn ngoài anh vân di di miêt mài.
Vùng trãng lên gôi ai dã chia dôi dem phút chia phôi
Thù kia sao nõ gieo oán muôn noi bao nuóc mãt roi
Sao không nói nên ngàn lòi?
trông bóng anh mò rôi em uóc mong ngày vê thôi!
Mây trôi trên giòng sông
Trãng soi bên phòng không
Suong roi trên giàn bông,
nhüng chiêu nhüng chiêu em dúng trông lá vàng lá vàng roi mênh mông
trong lòng trong lòng em câu mong...
Bao thu qua là tho!
Theo dông qua thò o!
Nghe xuân sang lòng mo:
bao giò bao giò anh dánh tan quân thù quân thù chia giang san, bao giò
bao giò em dón chàng...
Ngày mai tuoi sáng em uóc mong sao tan hêt binh dao
Cò vê muôn lôi trong gió lao xao câu hát nao nao.
Rung muôn lá xanh rì rào
Chim véo von thì thào
Bao suóng vui lên dat dào.
Dù ngày mai dên mua gió hãt hiu trên mái tranh xiêu
Chi làm thêm âm dôi trái tim non duói mái cô liêu
Bao niêm tin kia doi chò
trên mãt em lãng lò khi uóc mo rung thành tho...
Án bán 1956 - Diên Hông 8
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 423/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Giò Vê Bên Em
Trân Quan Long
Biêt bao giò anh vê bên em?
Ðuòng khuya phô vãng, vui dôi gót mêm,
Thuy-duong suong gió quên bao nôi-niêm,
Tìm ánh sao ân-tình, mùa xuân trong mãt em.
Biêt bao giò anh vê bên em?
Ngàn khoi phai xoá, hoa dãng ánh dèn,
Buôn bo-vo tãt trên môi uót mêm,
Chò chiêc hôn êm-dêm, tròi sao sáng công-viên.
Ðai-duong dù cách dôi bò,
Ngàn sau vân nhó cô-huong doi chò.
Muôn phuong thê vói sông hô:
Ðai-duong së nôi dôi bò hoang-so.
Húa mai này anh vê bên em,
Trâu cau cho thãm môi xua uóc-nguyên,
Mùa trãng in bóng soi chung truóc thêm,
Ngày nuóc non thanh-bình, tu-do thãm huong-duyên.
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 424/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao giò xuân vê
Ngçc Lê
www.thuvien247.net - Trang 425/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bao Nãm Ta Chò Em
Nguyên Ngçc Thiên
Bâng khuâng ta doi em
Truóc sân truòng hoa tím
Bâng khuâng ta chò em
Dù biêt em không dên
vân doi vân chò dã quen
Bâng khuâng ta doi em
lãng nghe lòng trãn tró
Nhó nhó thuong thuong
trong dòng dòi cuôn ta
Bao nãm ta doi em
nghe môt tròi nhó thuong
Nhung ta không trách móc
Dù con tim nhói dau
Bao nãm ta chò em
Hoa phuong buôn vói ta
Em oi em có nhó có môt nguòi cuông si
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 426/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bão Tình
(chua biêt)
Lõ giâc ngú không dành, tùng dêm dài nghe hôn chán
Vòng tay dam mê rã ròi, mua buôn giot xuông dòi
Lê tím héo hãt hoen môi, mem ruou phiên muôn khóc cuòi
Môt ký niêm, vài cuôc tình riêng xa xôi
Tiêng hát nào u hoài, goi dêm dài vang vong tói
Ðuòng xua hôm nao dua dón, huong ái ân tuóng dã tròn
Lòi yêu duong cho nhau mãi, nay dã xa la mât rôi
Tình chot dòi, ngâm ngùi trong lòng dât chôn vuì
Ðêm khuya cây thuong lá im lìm
Yêu to uót vai mêm
Dï vãng mât rôi, dôi mãt em
Hôn muôn phiên lac loài nhu mây chiêu
Mãn nông dã trót yêu
Ðôi tay níu ân tình võ tan theo
Áo trãng ljm thu vàng, dàn than thó cung dó dang
Tình yêu em pha men dãng, men dãng anh dành uông can
Rôi mai xa nhau mãi, em nép trong vòng tay nguòi
Chi còn lai ký niêm sâu mãn chát môi
Ngông - Alex
www.thuvien247.net - Trang 427/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bât Chot
Ðình Huân
Kim Lê & Ðình Huân & Minh Tiên
Bât chot mua dô vê
Con mua chiêu lê thê,
Vây quanh hôn xa vãng
Vây quanh dòi u mê.
Bât chot mua dô vê
Nhó nhung tràn tâm tu
Nhó thòi xa xua cü
Thòi ngây tho dai khò
Bât chot mua dô vê
Cãn môi sâu lanh giá
Nguòi giò nhu xa la
Gãp nhau dành quay di.
Bât chot mua dô vê
Bên sông cành trôi lá
Tiêng chim sâu lé ban
Goi hoài ai noi xa .....
Lucy
www.thuvien247.net - Trang 428/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bát Com Bát Mô Hôi Bát Máu
Pham Duy
(Saigon-1966)
Hai büa no dây, môt ngày com nuóc
Bát com vàng, ôi bát com vàng
Mình ãn duoc là nhò ai ?
Vói bao nhiêu máu dô
Vói bao nhiêu máu dô
Cùng mô hôi trên ruông dông.
Än bát com rôi, môt dòi ghi nhó
Chó nghi ngò, xin chó nghi ngò
Mình mãc no nguòi dân
Nguòi dân ra súc ngày dêm
Nãng mua ôi vât vá
Nãng mua ôi vât vá
Ðê làm nên com gao này.
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 429/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bãt Ðom Ðóm Viêt Thu Tình
Nhât Vû
(Phô tù bài tho cùng tên cúa NV nãm 1998)
4/4_La Minor_New wave
1.
Viêt thu tình
Bãt dàn dom dóm viêt thu tình
Gói vê em nhó lá thu xinh
Hói rãng em có còn nhó chút
Chuyên xúa, chuyên xua , chuyên chúng mình
2.
Viêt thu tình
Bãt dàn dom dóm viêt thu tình
Môt dêm vào ha nhó môi xinh
Nhó em ánh mãt ngòi sao sáng
Nhó cá bò vai xinh quá xinh
ÐK:
Hõi ...nguòi em yêu dâu
Em còn giü lá thu xinh
Viêt tù ánh lung linh
Cúa dàn dom dóm bãt sau hè
..........
Biêt ...giò này bên ây
Em vê uót áo ai dua
Nhó sao cho vùa
Chiêu xua em dên/ ....uót vai gây
3.
Viêt thu tình
Bãt dàn dom dóm viêt thu tình
Hói nguòi em nhó vân trung trinh
Vân còn nhó mãi lòi hen uóc
Ôm âp tuong lai chuyên chúng mình
.............
Midi:
geocities.com/nhatvu2k/nvBatDomDomVietThuTinh.html
NV
www.thuvien247.net - Trang 430/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bãt Kim Thang
(Dân Ca)
Dân ca Nam Bô
Bãt kim thang cà lang bí ro
Côt qua kèo là kèo qua côt
Chú bán dâu qua câu mà té
Chú bán êch ó lai làm chi con le le dánh trông thôi kèn
Con bìm bjp thôi tò tí te tò te
Tham kháo : Tuyên tâp nhac dân ca 3 miên - nxb Müi Cà Mau, 2001
Lephan41
www.thuvien247.net - Trang 431/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bây Chù
Trân Nhât Vy
Bây chù em dã hãm hai
Bây chù em dã tóc dài lung ong
Ra duòng lãm ké thuong thâm
Môi son má phân em dân xa anh
Nhó em xua bé con con
Bãt anh cõng qua con muong sau nhà
Tóc em nãng cháy hoe hoe
Rãng em sún tít bói quà ngot thom
Bây chù em khác nhiêu hon
Tóc mây em thá mùi huong thom nông
Em di vê chôn thj thành
Em mang theo cá hôn anh di rôi.
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 432/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Báy Con Sô Môt Linh Hôn
Quôc Dûng
Em còn nhó không em
Biêt bao dêm rôn rã dôi tim
Chiêc phone kia dã cho ta dju âm ngâp hôn
Bao lân tiêng phone reo trái tim anh rôn rã run theo
Áp môi hôn khi thoáng nhân giong nói êm dêm
Rôi thòi gian chóng qua cuôc tình nay dã xa
Sao hoi thó chãng phôi pha
Bao lân thúc thâu dêm
Ngón tay dan hàng sô thân quen
Mãi run run... chiêc phone sao giò quá lanh lùng.
Âm thâm dêm dau thuong
Mãi trong tim ngàn tiêng yêu em
Chiêc phone kia giò im lìm... chãng chút linh hôn!!!
--0o0--
www.thuvien247.net - Trang 433/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bay Ðên Uóc Mo
Trân Thanh Tùng
Môi chúng ta duòng nhu tré tho,
thích hát ca và rong choi hoài,
luót gót chân nhe nhu phím dàn,
sáng ánh sao tim ta.
Ðên nhüng noi chân tròi rông, nhüng uóc mo màu xanh
Ðên vói nhau chân tình thiêt tha, hát mãi câu tình ban.
Hãy mang dên cho dòi vui thiêt tha, thãp lên môi trái tim nông say.
Giü nhau mãi lòi nói vói dòi vui, cháy lên vói nhüng con tim nông say.
Trân Duong
www.thuvien247.net - Trang 434/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bay Ði Cánh Chim Biên
Ðúc Huy
Bay di cánh chim biên hiên lành
Chãng còn giâc mo nào dê giü dôi chân em
Chãng còn tiêng nói nào dê trách cú em
Khi mãt tròi dâu trên dôi cánh vô
Theo tiêng hát cúa nguòi thúy thú
Luon trên sóng vô vê ghênh dá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiêu buôn trãng men san hô
Ðât tròi rông sao em không bên dô
Giâc mo cúa tôi và cánh chim hái âu
Bay ra khói tâm tay và tiêng sóng
Em dã muôn ra di nhiêu lân
Tròi lên tiêng kêu goi và gió reo tên em
Trùng duong vô sóng vê dê dón buóc em
Quay mãt lai nhìn nhau môt lân cuôi
Bay di cánh chim biên hiên lành
Chãng còn giâc mo nào dê giü dôi chân em
Chãng còn tiêng nói nào dê trách cú em
Khi mãt tròi dâu trên dôi cánh vô
Giâc mo cúa tôi và cánh chim hái âu
Bay ra khói tâm tay và tiêng sóng.
Thanh Hà trình bày
www.thuvien247.net - Trang 435/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bay Ði Nhüng Con Mua Phùn
Ðinh Trâm Ca
Hãy bay di nhüng bui mua trên duòng vê chuyên xua
Hãy bay di, bay di nhüng giot vuon trên hôn nguòi hãn nhó
Môt dï vãng hãt hiu hoi buôn, vê lãng dãng giüa con mua phùn
Môt dï vãng có mua là lê ta khóc nhau
Hãy bay di nhüng bui mua trên hôn nguòi lé loi
Hãy bay di ký niêm xua trong dòi tình mòn mói
Nguòi dâu khuât cuôi chân mây rôi
Tình dâu chêt lúc xuân xanh dòi
Dòng nuóc mãt vân không ngùng lai trong trái tim
Bay di nhüng con mua phùn
Bay di nhüng con dau buôn
Nhüng con mua phùn là lê khôn nguôi
Phât pho trong tròi ký niêm xa xôi
Hãy bay di nhé nhüng giot buôn oi
Bay di ...Bay di ...
Hãy bay di nhüng bui mua trên nghìn trùng dòi nhau
Hãy bay di ký niêm xua bên bò thành phuong cü
Dòng tiêc nuôi xót xa hoa thê
Chiêu phô cü em vê ...
Và tiêng hát bông dung thành lòi ru lãng quên
Hãy bay di nhüng bui mua chia nghìn dòi tình dôi
Hãy bay di ký niêm xua xanh ngòi lê hòn dôi
Tình dãm duôi dã chia nhau rôi
Nguòi vïnh viên dã chia xa nguòi
Và nuóc mãt dã bay thành lê mua giüa tròi
Bay di nhüng con mua phùn
Bay di nhüng con dau buôn
Nhüng con mua phùn là lê không nguôi
Phât pho trong tròi ký niêm xa xôi
Hãy bay di nhé nhüng giot buôn oi
Bay di ...Bay di ...
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 436/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bay Ði Ôi Cô Ðon
Báo Phúc
Ðêm lanh lùng riêng mình em
ngôi dây ngân ngo buôn tênh
và lãng im tìm trong u tôi giâc mo tình xua quá êm dêm
nôi dau duòng nhu dã có tên
Ôi! Hen hò xua còn không
Ðòi trôi có dâu chò mong
Gãp lai anh mà sao em thây mât nhau dù cho vân chung lòng
có nhau mà dêm giá buôt gió dông
Cô don ngãm dêm dân trôi
tìm quên trong nuóc mãt riêng mình thôi
rôi mai sóm em guong cuòi vói ai bên dòi
Khi em hát cho dòi vui là con tim võ nát trong trò choi
Mà môi vân tuoi nu hông vân vo thôi
Uóc mong giüa dêm dài
linh hôn cao vút bay thoát xa xác thân này dang rã ròi
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 437/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bay Ði Thâm Lãng
Trjnh Công Son
Có chú bôi hôi trong phút chia ly.
Có nhüng mãt nguòi không yêu là vì.
Có nhüng cuôc dòi hêt súc ngây ngô.
Ði trong tình dài có nguòi dã tói.
Sao trong hôn này tiêng lòi hâp hôi.
Tôi không là nguòi u mê khò dai.
Ðã hêt thât rôi tiêng nói vui tuoi.
Có tiêng thó dài duói gió thu dông.
Có nôi bùi ngùi bay di thâm lãng.
Có nhüng mãt nguòi giüa phô hoang mang.
Có chút lê nhòa trong phút hôn nhau.
Có nhüng vuc bò chôn theo tình dâu.
Có vây chào vê giüa chôn binh dao.
Ði sao nãng nê kiêp nguòi nhó bé.
Xa xãm ngon cò quê nhà vãng gió.
Tôi không ké thù nên dau tù dô.
Tóc úa là nhò nhüng tháng âu lo.
Có nãng vàng nghèo trên lôi di xa.
Có tôi thât dêu trong linh hôn nhó.
Có mãt thât chiêu duói trán ngây tho.
Có chén ruou chò trong quán dêm dêm.
Có nhüng ban bè xanh nhu nguòi bênh.
Có tiêng cuòi và tiêng khóc mênh mông.
Tôi nhu moi nguòi mong ngày së tói.
Nhung khi vê lai thu mình góc tôi.
Trong tôi rung dây bao nhiêu nu cuòi.
Có nói duoc gì nhüng tiêng bi ai.
Có tiêng tù và hôi thúc trong tim.
Có dêm tùng giò trong khi nãm bênh.
Có nhó vài lân nhüng má môi xinh.
thegioiamnhac.com
www.thuvien247.net - Trang 438/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bây Giò Biên Mùa Ðông
Duong Thµ
Anh dã dua em vê vói biên
Bây giò biên mùa xuân âm áp
Anh dã dua em vê vói có cây
Bây giò có non xanh tho ngây
Anh dã dua em vê vói rùng
Bây giò lãng trong con suôi hát
Anh dã dua em vê vói dông xanh
Bây giò dông xanh thom huong lúa mói
Lë nào anh di chãng lòi nhãn hen
Không anh biên mùa dông lanh có cây khô cháy
Lë nào anh di dê giòng suôi can
Cho vo dông màu cuông ra mò sóm suong buông
Em biêt anh di không thê tró lai
Nhung trái tim em không thê mãi mùa dông
Cây héo khô kia së lai dâm chôi non
Huong côm thanh tân së lai thom mùa mói
Lë nào anh di chãng lòi nhãn hen
Không anh biên md lanh có cây khô cháy
Lë nào anh di dê giòng suôi can
Cho vo dông màu cuông ra mò sóm suong buông
Anh dã dua em vê vói biên
Anh dã dua em vê vói rùng
Anh dã dua em vê vói dông xanh
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 439/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bây Giò Tháng Mây
Tù Công Phµng
Andantino
Bây giò tháng mây rôi hõi em?
lênh dênh ngàn mây trôi êm dêm
Chiêu nay nêu em dùng hòn dôi,
trách nhau môt lòi thôi
Tâm hôn mình dâu lé dôi .
Bây giò tháng mây rôi hõi em?
Anh di tìm màu hoa em cài
Chiêu nay nhó em rôi và nhó
áo em dep màu tho,
môi tràn dây uóc mo
Mai dây anh dua em di vê,
mua giãng chiêu nãng tàn
cho buôt lanh chúng mình.
Em oi, thôi dùng hòn anh nüa,
nhìn nhau buôn vòi voi,
dê mùa dông buôt giá bò vai mêm .
Bây giò tháng mây rôi hõi em?
Anh di tìm mùa xuân trên dòi
Mùa dông chêt di rôi mùa xuân
mãt em dep tròi sao
cho mình thuong nhó nhau.
Tài Liêu tham kháo: Minh Phát xuât bán ngày 14 tháng 3 nãm 1967
www.thuvien247.net - Trang 440/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bây Giò Tháng Mây (ca khúc 2)
Tù Công Phµng
Khuyêt Danh
1964
Bây giò là tháng mây?
Mình xa nhau dây em
Chiêu nay tròi mây dây
Cho lanh buôt vai gây
Ngày cü mình còn dôi
Mà nay em hòn giôi
Thât hen môt lân thôi
Ðê mông võ tan rôi
Bây giò là tháng mây?
Chiêu nay sao mua bay
Nhó em mây cho vùa
Ðàn lac phím ru hò
Chiêu roi nhe vào mãt
Tròi chóm dông lanh ngãt
Gió lay nhe hàng cây
Dáng em mò trên mây
Mai dây em di vê
Có ai dua chân mêm
Hôn làn tóc lung thêm
Mà tùng dêm anh dã trót
Ngày dó có anh chò
Và nay biêt ai doi
Ðê dua em di vê
Khi cuôc vui dã tan
Bây giò là tháng mây?
Mùa hoa dã phai chua
Tìm quên mùa thuong này
Trong nhac lãng cung dàn
Màu mãt em còn dó
Nhìn áng mây chiêu gió
Luót bay vê tròi cü
Ðâu nüa ngày mông mo
www.thuvien247.net - Trang 441/1723
2
Bây giò là tháng mây?
Chiêu anh di quên duòng
Tìm màu hoa huong cü
Em cài áo làm duyên
TÀI LIEU THAM KHÀO: Tình Khúc Tù Công Phung, Tô Hop Gió xuât bán
nãm 1968 và tái bán 1970, Tác Giá tái xuât bán lai tai Hoa Ky 1995 (Pham
Anh Düng)
Huyên thoai cúa nguòi viêt lòi cúa ca khúc 2, Bây Giò Tháng Mây:
Theo lòi nhac sï T.C.P kê lai, diêu duy nhât ông biêt vê tác giá bài tho qua
lòi thuât lai tù môt nhân viên cúa môt dài phát thanh: dó là môt nguòi con
gái. Cô gái ây, sau khi nghe nhac phâm Bây Giò Tháng Mây lân dâu tiên
duoc phát sóng trên dài, dã cám tác môt bài tho có cùng tên: Bây Giò
Tháng Mây và mang dên dài phát thanh nhò trao tãng cho N.S Tù Công
Phung. Tù dó dên nay, T.C.P luôn có ý chò nguòi con gái dó lô diên dê
biêt duoc tên thât cúa tác giá, nhung dã hon 30 nãm trôi qua, chua hê
môt lân nào ông nghe duoc bât ky tin túc gì tù cô gái ây cá.
Tà Áo Xanh thuât lai
Tà Áo Xanh
www.thuvien247.net - Trang 442/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bay Lên Cao Ði Anh
Trân Thiên Thanh
Cho chim bãng gãy cánh TRÀN THÉ VINH, anh hùng phi công Viêt Nam.
NH|P QUAY VÙA nhu cánh quat
3/4
1.
Nhüng vêt in trên dâu phi dao
Vêt nào là vêt dáp cúa anh ?
Ôi bao nhiêu chiêu, giò chim bay vê tô
Nghiêng cánh xem núi sông Viêt Nam
2.
Nhüng vêt in trên dâu phi dao
Vêt nào là vêt dáp cúa anh ?
Ôi con chim hung, môt giây kia gây cánh
Ðã “dáp” thêm môt lân tuyêt vòi
3.
Cao bay lên cao bay lên cao di anh
Nhu trong ký niêm, anh dap gió xé mây trôi
Cao bay lên cao bay lên cao di anh
Xin linh hôn anh, lên tròi cao bay thât mau
4.
Xin cho cao thêm cho thêm lên cao lên
Cao câu nguyên câu cho tuôi tré sóm di xa
Xin cho cao lên cho cao lên cao lên
Hãy nguóc nhìn không gian Viêt Nam cao diêu voi
5.
Nhüng dâu in trên dâu phi dao
Dâu nào là dâu dáp cúa anh ?
Cuôn bui hông, ai cât cánh lên không ?
Con lôc nào xoáy dêu hai muoi nãm
6.
Bay lên bay lên cao di anh
Mang theo hào hùng cho cuông bão biêt xôn xao
Bay lên bay lên cao bay lên cao di anh
Thê giói chìm sâu anh vùa qua còn mông du
www.thuvien247.net - Trang 443/1723
2
VIVA
dê hêt (thât nhanh)
Cao bay lên cao bay lên cao, di anh
Xin linh hôn anh lên thât cao lên thât nhanh
Xin bay cao lên bay cao lên di anh
Tài liêu tham kháo: Tuyên tâp nhac: Ðuòng Ði Không Khó
Nhà xuât bán Vãn Nghê Dân tôc.
Cuc Tâm-Lý-Chiên ân hành 1974 .
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 444/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bay Lên Hõi Vì Sao
(chua biêt)
Trong không gian dep tuoi vói muôn ánh sao
Hãy chon môt vì sao chi riêng cho em
Cho dù tuôi tho qua di vói bao u tu trong dòi ta
nhung ngôi sao kia vân mãi tuoi dep
Mong sao cho thòi gian së không qua di
Ðê môt vì sao së mãi luôn bên em
Em là môt ngôi sao tuoi sáng tô cho dòi môt màu xanh
dê cuôc dòi này thât vui ánh sao mo uóc.
Cuôc dòi này vân luôn mãi mong là tuôi tho
Và bâu tròi này muôn vì sao sáng lung linh
Nào mình cùng vui lên,nào mình cùng ca lên
cùng vói vì sao xa...
ÐK:
Bay lên vì sao xin dùng mang theo nôi buôn.
Cho bao tré tho mãi yên trong niêm hanh phúc
Sao mang niêm vui mang lòi ca mang tiêng cuòi
Mang bao tình yêu dê vân mãi mãi cho dòi yên vui... (mãi yên vui)
Nhóm Mây Trãng trình bày
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 445/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Báy Ngàn Ðêm Góp Lai
Trâm Tú Thiêng
Báy ngàn dêm góp lai thành lòi
Qua báy ngàn dêm, nhüng nguòi trai thành sú rang ngòi
Nhüng nguòi em thãm giot son môi
Báy ngàn dêm ta biêt yêu rôi
Em vê vói nguòi, cho chj thêm vui
Anh lón khôn rôi, anh ra chiên truòng cho me anh vui
Ôi cá thòi gian, tóc me bac màu, áo chi sòn bâu
Ðêm qua dêm súng ru em ngú, còn dâu nông nàn
Báy ngàn dêm, giâc ngú chua tròn, giâc ngú hao mòn,
con mo thành, mãt lo âu
nhüng vành môi khép lai chò nguòi
dành tron nu cuòi
Ôi báy ngàn dêm
Nhüng nguòi anh hay tó tình dòi
Nhüng nguòi em hêt da thuong tôi
Báy ngàn dêm, ta yêu biêt yêu nguòi
dâu vê vói nguòi, chua tron dêm vui
qua phút êm dêm, nay ta dã thành duyên no trong tim
Ta tró vê dây tóc me bac màu, áo chi sòn bâu
dêm thiên thâu, gôi em ru ngú bãng câu chuyên tình
Báy ngàn dêm, mãt có canh hòn
giâc ngú mong chò qua con thành
bây giò là dây
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 446/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Báy Ngày Ðoi Mong
Trân Thiên Thanh
Anh dãn em cuôi tuân, chò nhau noi cuôi phô.
Biêt anh thích màu tròi, em dã bôi hôi chon màu áo xanh.
Chiêu thú báy nguòi di, sao bóng anh chãng thây.
Rôi nhe dôi gót hài, chiêu nghiêng bóng dài, áo em dân phai.
Sáng chú nhât tròi trong, nhung trong lòng dâng sóng
Chãng thây bóng anh sang.
Nên thú hai thu tàn, nên thú ba thu vàng
Mùa dông thú tu sang.
Qua thú nãm nhen ngào giân anh dêm thú sáu
Quyêt em, quyêt dãn lòng không nói núa lòi,
Dù là ghét anh.
Chiêu thú báy mua roi, ai báo anh lai tói
Ai báo anh xin lôi, ai báo anh nhiêu lòi,
Cho mãt em lê roi.
www.thuvien247.net - Trang 447/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Báy Sãc Câu Vông
Hoàng Vân
Nhu Mai
Câu vông báy sãc câu vông
Nhjp câu chung bãc di tói chân tròi
Tình ban thân thiêt cùng hòa tiêng hát
Câu vông báy sãc nhu báy nôt nhac
Sáng nhüng giâc mo hông chan chúa yêu thuong
Thê giói muôn màu có tiêng quê huong goi chúng ta lên duòng
Ðô re mi pha xôn Rê mi pha xôn la xôn la xi dô
Cât tiêng hát mang dây súc sông thanh xuân
Sát cánh bên nhau chúng ta lên duòng
Câu vông dua khoe sãc dep tùng trang sách mòi cùng nhau di tói
www.thuvien247.net - Trang 448/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Báy Thê Ký Tình Yêu
Trân Thiên Thanh
Hình nhu anh xa em dã trãm ngàn thê ký
Không tính, không dêm duoc bãng không gian, thòi gian
Cho anh nhó tù ngày gân dây nhât
Tù lúc mình bãt dâu môt tình yêu ngây ngât
Biêt không em ngày mói yêu nhau vào thê ký dâu
Ngôn ngü khó có duoc lòng uu ái
Vào thê ký thú hai loài nguòi làm tiêng nói
Nên anh nhó em bãng con mãt doi chò mòn con phô quen
Thê ký thú ba, Thuong Ðê lai vãng nhà
Và quên chua cúu rôi linh hôn anh trong biên tình
Lac theo con sóng dü anh goi tên em bao lân
Goi tên em môt mình
Thê ký thú tu anh biên thành linh muc
Ðê ban câu thú lôi cho nguòi trót dê anh buôn
môt trãm nãm nüa tói anh biên ra tuong dá phiên nhìn tu tình công viên
Anh dang nhó vê thê ký thú sáu,
Anh hóa thân lúc nào dê thành môt tuóng cuóp rât dê thuong
Hen dên cung vua bãt công nuong mãn mà
Nhung tuóng cuóp lai là nguòi nhút nhát
Qua thê ký thú báy chàng còn chua dám dên
Nên dúng dây ó con phô gây mói mòn, công chúa oi!
Em hõi oi mói xa em báy ngày mà bãng báy thê ký trôi
Em ói em, nêu xa em cá dòi câu tròi làm tân thê thôi!
Tài Liêu tham kháo: The Best of Nhât Truòng - Nhât Truòng Production
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 449/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bay Trên Mái Nhà Cúa Me
Vàn Thành
Tho: Anh Ngçc
Con dã bay qua nhiêu miên dât la
Ðó Tây Nguyên hay xanh biêc Biên Hoà
Giâc mo con chuôn chuôn bãng thép
Bay cao hon cánh diêu giây tuôi tho
Tháng giêng tháng hai gió lanh có bay vê
Me dang di trên cánh dông sau gãt
Màu áo me lân vào mâu dât
Cánh tay gây nguòi vây phía hoàng hôn
Giò con bay trên mái nhà cúa me
Hoa muóp vàng xoan tím có triên dê
Ðê dêm dêm trên mái nhà lãng lë
Trãng tròn dây nhu giâc ngú bình yên
Giò con bay trên mái nhà cúa me
Hoa muóp vàng xoan tím có triên dê
Sau tay láy con chuôn chuôn bãng thép
Con së tró vê bé bóng giüa quê huong
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 450/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bay Vào Ngày Xanh
Duong Thµ
*
Con chim nghiêng nghiêng trong nãng
Vô cánh bay vê ngày xanh thãm
Trua nay bao nhiêu mây trãng
Ðã trôi trên bâu tròi trong sáng
Ðê em vê nghe, ngày xua bé bóng
Môt ô cúa xanh, châp chòn hoa nãng
Ðê em vê nghe, mùa dông phô cô
Me dang ngôi dan, lãng im dêm gió
Cánh phuong roi trên mái tuòng rêu
Chút gì nhu bóng dáng dòi ta
**
Bay trên cao xanh mãi mãi
Cánh chim mênh mong ngày tháng
Lâng lâng trôi theo con gió,
bóng mây xa xãm miên thuong nhó
Ðê em vê nghe, dòng sông thãm dó
Chìm trong màn mua, môt chiêu suong cü
Nhüng hat mua trong gió tuôi tho
Ðê em vê nghe, hô xanh sóng gon
Mãt trãng vê khuya, bò xa chim hót
Chút gì nhu tiêng hót dòi ta
www.thuvien247.net - Trang 451/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bë Bàng
Phuçng Linh
Xin trá cho anh lòi nói yêu dâu
Bãng lòi thuong yêu anh viêt cho em.
Duyên kiêp ngãn chia hai dúa mình rôi,
Còn giü chi cho thêm buôn.
Lòng goi thêm bao nhó thuong
Em chúc cho anh dep môi duyên tình.
Cùng nguòi anh yêu quyên quý cao sang.
Em biêt thân em phân gái nghèo hèn,
Mà lõ yêu thuong ai rôi,
Tình dành nhu áng mây trôi
ÐK:
Anh hay chãng anh
Khi buôn em cô mong quên nhung càng thuong nhó thêm.
Hay chãng anh oi,
Duyên tình em chi môt nguòi nên dòi em lé loi.
Em chi xin anh dùng mia mai gì.
Dù môt lòi thôi khi nhãc tên em.
Cho phút chia tay không túi phân nguòi,
còn ó trên môi nu cuòi, dù rãng trong giâc mo thôi.
LV
www.thuvien247.net - Trang 452/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bë Bàng
Lê Yên
Vàn Chung
Moderato
3/4
Tình duyên dôi ta bë bàng
Ðành dê muôn nãm lõ làng
Còn nói ái ân làm chi ?
Ngày vui xua qua mât rôi
Lòng thuong xua phai hêt rôi
Tình yêu xua tan nát rôi
Còn oán trách nhau làm chi ?
Xin dùng nhãc nhüng lòi
Êm dêm ây hêt rôi
Sao không cùng chung sông trong yêu duong
Tù ngày còn duoc gân güi bên nhau ?
Khiên phút ây qua mât rôi còn dâu ?
Xin dùng nhãc môi tình
Ban dâu ây dã dành
Tan theo cùng mây khói trong không gian
Tù ngày nào cùng nhau lõ nhjp câu
Mà khiên dên nay khó lòng gãp nhau ?
Tình duyên dôi ta bë bàng
Ðành dê muôn nãm lõ làng
Còn nói ái ân làm chi ?
Ngày vui xua qua mât rôi
Lòng thuong xua phai hêt rôi
Tình yêu xua tan nát mò
Âm thâm riêng có bóng ta trong giâc mo ...
Ðoan 2:
Vì dâu dôi ta bë bàng ?
Vì dâu muôn nãm lõ làng ?
Thât dáng tiêc thay tình xua !!!
Vì dâu thuong kia hêt rôi
Vì dâu yêu kia hêt rôi
Mà nõ chóng quên tình xua !
Ðoan 3:
Tình dôi ta nay lõ rôi
www.thuvien247.net - Trang 453/1723
2
Ðành ôm dau thuong suôt dòi
Buôn tiêc môi duyên tù xua
Nhìn mây mây trôi lüng lò !
Nhìn hoa, hoa phai úa mò,
Âm thâm riêng có bóng ta trong giâc mo !!!
TÀI LIEU THAM KHÀO: Bë Bàng, nhac Lê Yên - tù Vãn Chung, Tinh Hoa
ân hành 1951
Ngô Ðông và Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 454/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bë Bàng
Hoàng Trçng
Xót thuong cho tình bë bàng
Môt lân yêu yêu nguòi chât ngât thuong dau
Trái tim sao dành câm nín
Ðãng cay môt mình, sao chãng cùng chung huóng dòi
Nhüng khi nghe tim réo goi
Môt lân thôi xin nguòi hãy dên bên tôi
Nét môi u buôn hoang phê
Buóc chân áo mêm sau môt lân trót dam mê
Nhung tôi xin nguòi nu hôn thay tiêng nói
Cho tôi yêu nguòi tình yêu sao dãm duôi
Xin môt lân thôi cho tôi yêu cuôc dòi
Yêu vói nu hông dãm say
Yêu mãi giâc mo tuyêt vòi, mãt môi ngâm ngùi
Rôi mai dù cho cách xa trân gian có ta mông thành gâm hoa
Có ai thâu chãng nôi sâu
Chãng gân nhau, môi hông má thãm phai mau
Trách nhau khi tình chia lôi
Chúa cao vòi voi sao dê tình chia cách dôi
Hãy cho tôi duoc yêu nguòi
Môt lân thôi ân tình së mãi không nguôi
Dâu tôi yêu nguòi bãng giá
Vân xin suôt dòi tôi còn duoc mãi yêu ai
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 455/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bé Bãt Dê
Pham Duy
(1974)
A! Này bé! Con dê nó dâu cành tre
Em bãt dem vê hát xâm mà nghe
Ðùng bãt dem vê dánh lôn làm chi
Loài giun dê mang tôi gì
A! Này bé! Con dê nó nàêm ô sâu
Ðào lô dem vê cho ó hôp cao
Ðùng bãt dê nghèo dánh bê dâu nhau
Ðê dê nó phái buôn râu
A! Này bé! Con dê nó tôi tình chi
A! Này bé! Con dê nó tôi tình gì.
A! Này bé! Con dê nó ó dông quê
Chinh chiên lan vê, nó phái tán cu
Nó sông trên hè, quanh quân ngoai ô
Làm thân sông nuong, ó nhò
A! Này bé! Con dê nó cùng chj ve
Trong mây tháng hè, nó chi hòa ca
Mua nãng thuân hoà cho dep ruông ta
Con dê hát dep ngày mùa
A! Này bé! Con dê nó ó miên quê
A! Này bé! Con dê nó ra kinh dô.
A! Này bé! Con dê nó ó nhà em
Nên nó cüng thèm coi truyên hình dêm
Nó thây phi thuyên lên tân mãt trãng
Mà không thây dâu Chj Hãng?
A! Này bé! Con dê cúi dâu phuc lãn
Nó hát khen rãng: Con nguòi giói giang
Nhung vân chê rãng: Thiêu hãn tình thuong
Lòng vân chúa dây bao cuòng
A! Này bé! Này bé! Mau thuôc bài di
A! Này bé! Cho dê nó coi Ti Vi.
A! Này bé! Theo dê ra tân bò dê
Ðât sét dem vê ta nãn dô choi
Nãn nhüng tay nguòi hay nãn bàn chân
Tãng cho nhüng ai tàn tât
A! Này bé! Theo dê ra trai djnh cu
Coi nhüng ông già phá rùng trông hoa
Chia sót ngot bùi vói tré mô côi
www.thuvien247.net - Trang 456/1723
2
Ðòi mói chúc nguòi phuc hôi.
A! Này bé! Con dê xin vài hòn bi.
A! Này bé! Ðem biêu nhüng em xa quê.
A! Này bé! Thôi nhé, dê còn phái di
Ði hát câu vè trên néo duòng xa
Ði tói quê me nôi lai tình cha
Và ca hát câu giái hoà
A! Này bé! Có lë dê vê miên sông
Có lë lên rùng hát cùng loài công
Hay xuông cát vàng hát cùng hàng thông
Ó giüa cõi dòi mjt mùng.
A! Này bé! Con dê dên mùa phái di
A! Này bé! Rôi së có ngày tró vê...
A! Này bé! Con dê dên mùa phái di
A! Này bé! Rôi së có ngày tró vê...
CHÚ Ý : Pham Duy Productions có bán casssette hay CD có nhüng bé ca
kê trên, vói giá : 1 cassette : 5$; CD : 10$
Order : Pham Duy Minh
14692 Hunter Lane
Midway City, CA 92655 USA
www.thuvien247.net - Trang 457/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bé Là Bé Ngoan
(mâm non)
Bông hông tãng me
Miêng cuòi tãng ba
Nu hôn tãng bà
Bé dêu thuong lãm
Môi sáng thúc dây
Tung tãng dên truòng
Chim së chào bé líu lo líu lo
Môi sáng thúc dây
Tung tãng dên truòng
Chim sé chào bé bé là bé ngoan
Tiêng hát: bé Thu Hãng
Xí Xon
www.thuvien247.net - Trang 458/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Be Lem Oi (O little town of Bethlehem)
Lewis Henry Redner - Phillips Brooks
Duy Tân
(Nhac Giáng sinh)
1.
Be Lem oi , lãng nghe khúc nhac thánh ngân núa dêm lanh vãng.
Không gian ngây ngât tâm linh tôn thò Chúa Con cuc thánh giáng
trân.
Nhãc nhó dên muôn muôn dòi Bê Lem duoc ánh sáng chói lói.
Ðêm hôm nay trân gian hát lòi phúc thiêng tóa xuông muôn nguòi.
2.
Bê Lem oi, nào nguoi có gì tiên dâng mùng Vua tù áj
Ðêm nay sinh xuông noi dây Chúa Tròi hóa nên tré bé tho
Chúa xuông thê không noi nuong nhò, khó hèn muon noi hang dá.
Bê Lem oi , hiêu chãng tâm lòng Chúa thuong trân thê vô ngân.
3.
Ôi dêm nay là dêm nhó ngày Giágn Sinh , môt dêm hông phúc.
Âm vang ngàn tiêng chuông ngân thúc duc chúng ta cùng dên tôn thò.
Ánh nên chiêu muôn tia huy hoàng, trên bàn thò lung linh sáng.
Muôn câu ca hòa vang khúc nhac chúc khen mùng Chúa ra dòi.
oOo
O little town of Bethlehem
O little town of Bethlehem, how still we see thee lie!
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by.
Yet in thy dark streets shineth the everlasting Light;
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.
For Christ is born of Mary, and gathered all above,
While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love
O morning stars together, proclaim the holy birth,
And praises sing to God the King, and peace to men on earth!
How silently, how silently, the wondrous Gift is giv’n;
So God imparts to human hearts the blessings of His heav’n.
No ear may hear His coming, but in this world of sin,
Where meek souls will receive Him still, the dear Christ enters in.
Where children pure and happy pray to the bless'd Child,
Where misery cries out to Thee, Son of the mother mild;
www.thuvien247.net - Trang 459/1723
2
Where charity stands watching and faith holds wide the door,
The dark night wakes, the glory breaks, and Christmas comes once more
O holy Child of Bethlehem, descend to us, we pray;
Cast out our sin, and enter in, be born in us today.
We hear the Christmas angels the great glad tidings tell;
O come to us, abide with us, our Lord Emmanuel!
-------------------------------
Words: Phillips Brooks, 1867. Brooks was pastor of the Holy Trinity
Church,
Philadelphia, Pennsylvania.
The words were inspired by his trip to the Holy Land three years earlier,
Which he said was “still singing in my soul.”
Music: “St. Louis”, Lewis Henry Redner, 1868. Redner was Brooks’
organist at
Holy Trinity Church.
The tune came to him on Christmas Eve, and was first sung the next day.
HyTran
www.thuvien247.net - Trang 460/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bé Lên Ba
(mâm non)
Bé lên ba bé vô mâu giáo
Cô thuong bé vì bé không khóc nhè
Không khóc nhè dê me lên nuong rây
Ba vào nhà máy, ông bà vui cây cây
Là lá la la
Là là lá la la..
NgocThanh
www.thuvien247.net - Trang 461/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bé Yêu
Lam Phuong
Ngày em dên mang thêm mùa xuân dôi tám
Ðòi chua dên chan bãng nét yêu
Làn mi uót mãt nai tròn xoe ngo ngác
Bé oi, nhìn em, anh ngân ngo
Và anh viêt cho em bài ca mo uóc
Dù mo uóc chi là uóc mo
Rôi dêm tôi dáng em vê gây thuong nhó
Nhó thuong, làm anh chêt trong mong chò
Em oi, phái chãng chuyên ngày xua
Mình dâu chãt trong tim dê tránh xa tròi giông bão
Hôm nay giâc mo nào dua anh dên
Vùng tròi dây yêu thuong và man mác vân vuong
Em oi, tiêng ca còn ngây tho, bên tiêng dàn êm mo
Ðua chúng ta vào mong nhó
Khi em buóc qua thòi hoa niên tuôi hoc trò
Là khi anh ôm trái sâu bo vo
Tù khi buóc chân em vê vui bên ây
Ngày anh viêt thêm bài lãng du
Mùi trinh nü tóc mây huyên bay theo gió
Biêt em còn hong khi chiêu dua
Ðòi mây chôc biên mây thành con giông tói
Muòi nãm khóc sao tròi dôi ngôi
Và têng hát âu tho ngày xa xua dó
Bé oi tình anh xót xa muôn dòi (2 lân)....
Ngày em dên mang thêm mùa xuân dôi tám
Ðòi chua dên chan bãng nét yêu
Làn mi uót mãt nai tròn xoe ngo ngác
Bé oi, nhìn em, anh ngân ngo
Và anh viêt cho em bài ca mo uóc
Dù mo uóc chi là uóc mo
Rôi dêm tôi dáng em vê gây thuong nhó
Nhó thuong, làm anh chêt trong mong chò
Em oi, phái chãng chuyên ngày xua
Mình dâu chãt trong tim dê tránh xa tròi giông bão
Hôm nay giâc mo nào dua anh dên vùng tròi
Ðây yêu thuong và man mác vân vuong
www.thuvien247.net - Trang 462/1723
2
Em oi, tiêng ca còn ngây tho, bên tiêng dàn êm mo
Ðua chúng ta vào mong nhó
Khi em buóc qua thòi hoa niên tuôi hoc trò
Là khi anh ôm trái sâu bo vo
Tù khi buóc chân em vê vui bên ây
Ngày anh viêt thêm bài lãng du
Mùi trinh nü tóc mây huyên bay theo gió
Biêt em còn hong khi chiêu dua
Ðòi mây chôc biên mây thành con giông tói
Muòi nãm khóc sao tròi dôi ngôi
Và têng hát âu tho ngày xa xua dó
Bé oi tình anh xót xa muôn dòi (2 lân)....
www.thuvien247.net - Trang 463/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bé, Cây Ðàn, Ngôi Nhà Xanh. Ðôi Có
Pham Duy
(1974)
Môt sáng mùa Xuân có nãng tuoi hông
Bãng qua ngon dôi chim hót mênh mông
Duói gót chân anh, uót mêm ngon có
Con gió ngõ ngàng vê dâu tóc nhung.
Vô tình ngang nhà mâu xanh lá cây
Có dàn buóm vàng châp chòn cánh bay
Thê rôi anh nhìn bên hàng rào cây
Thây bé ôm dàn dju dàng mãt ngây.
Có phái bé là nhüng giot suong trong?
Ngú trên bông có, ó giüa cánh dông
Có phái bé là, là nai mãt ngoc
Tay bé vung vê nhu tuôi bé không?
Bé dua tay ngang vùng trán ngoan hiên
Cuòi chào anh, trông nhu chim tên Quyên
Cây dàn thâp hon mái dâu dôi chút
Anh ngõ mình lac vào cánh thân tiên.
Bé dua tay, nghiêng dâu bãt anh dàn
Môt bài nghe vui nhu chim ca hoan
Anh chot thây xanh ngát tròi trong mãt
Trong hat huyên, nhac rôn ràng thân tiên.
Chiêu chuông bé tho, gãp gõ tình cò
Anh dàn cho bé tua cúa nghe
Cho chú chuôn chuôn tu xa bay tói
Vói bé, nghe dàn trong nãng vùa lên.
(solo nhac)
Môt sáng mùa Xuân nãng soi trên dôi
Nãng dã lên rôi bên mái nhà vui
Nãng dã lên cao uom vàng ngon có
Nãng së tô hông cuôc dòi bé oi!
Anh dàn xong rôi trá cho bé choi
Bé cám on bãng nu cuòi rât tuoi
Vây chào anh vê, xuông dôi xa xôi.
Bé dúng ôm dàn, môt mình lé loi!
CHÚ Ý : Pham Duy Productions có bán casssette hay CD có nhüng bé ca
kê trên, vói giá : 1 cassette : 5$; CD : 10$
Order : Pham Duy Minh
14692 Hunter Lane
Midway City, CA 92655 USA
www.thuvien247.net - Trang 464/1723
2
www.thuvien247.net - Trang 465/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Ánh Ðèn Ðêm
Khánh Bàng
Khánh Bàng
Nhjp 3/4, valse lente
Ðêm xuông dân màu den tôi bao la.
Bao nôi buôn nhu xao xuyên thiêt tha.
Bên ánh dèn nguòi nghê sÿ xót xa.
Dâng tiêng dàn thãng trâm khúc yêu quê nhà.
Bên ánh dèn nguòi trai viêt tâm tho.
Thân gói vê nguòi me mên xa xôi.
Bên ánh dèn nguòi me nhó mong con...
Noi chiên truòng tay câm súng hiên ngang.
Ðô thành lãng trong muôn màu sãc (muôn màu sãc).
Bên dèn có ai dâu buôn nhãc (dâu buôn nhãc).
Bao nhiêu nguòi trai tranh dâu cho toàn dân.
Ra di thê không luu luyên bao tình mên.
Bên ánh dèn lòng em nhó tói anh?
Noi chiên truòng hiên ngang xoá thân trai!
Bên ánh dèn lòi nguyên uóc không phai.
Em vân chò anh vê sông THANH BÌNH.
Án bán 1957 - Hoa Thuý Tiên 18
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 466/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Anh Ngât Ngây
Loan Châu
Mê say nâng niu dóa hông
Nhu bao yêu thuong tron tâm lòng
Say sua trên môi thom nông
Chât ngât tiêng hát ái tình
Vói nhüng ánh mãt ngât ngây
Trên môi trên mãt mê say
Ta tung tãng trên phô mua bay
Tràn dây niêm vui chúa chan
Tiêng hát thuong yêu vô tân
Vây quanh nôi buôn thê gian
Bên anh giông tô xa ròi
Khi bên anh mây nuóc xanh ngòi
Yêu thuong ria xin trao nguòi
Ðãm duôi vói nhüng tiêng cuòi
Mãt ngât ngây nhüng ánh mây
Mê say bên cáng tay chàng
Nâng niu hanh phúc mo màng
Nông nàng tình yêu thuonng chúa chan
Së có anh bên em hoài
Ta say dãp hanh phúc không phai
Nhüng ánh mãt quên câu uu phiên
Nhu quân quít hanh phúc vô biên
Yêu thuong trao anh mãi thôi
Ðãm duôi chât ngât nhüng cánh môi
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 467/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Bò Ðai Duong
Hoàng Trçng
Ðât nuóc tôi màu thãm bên bò dai duong
Bãc vói Nam, tình nôi qua lòng miên Trung
Ðât nuóc tôi tù mái tranh nghèo Bãc Giang
Vuot núi rùng già Truòng Son
Vào tói ruông ngot phuong Nam
Dân nuóc tôi tùng dâu tranh diêt ngoai xâm
Trên máu xuong tùng hát ca bài thành công
Dân nuóc tôi nòi giông hùng cuòng Lac Long
Làm gái toàn là Trung Vuong
Làm trai rang hôn Quang Trung
Ð.K.:
Hôm nao, ai dã mo mông
Chia môi to dông
Cúa môt khôi non sông vinh quang
Ai oi, ai nhó chãng rãng
Guom súng dâu diêt
Ðuoc nòi giông muôn nãm hiên ngang
Anh vói tôi còn sông bên bò dai duong
Tôi vói em còn thãm trong lòng niêm thuong
Ðât nuóc tôi còn gió dôc lâp Truòng Son
Còn lúa tràn dông phuong Nam
Còn xóa duoc hòn quê huong
Tài liêu tham kháo : Tiêng hát Quynh Giao
ÐùngTämChiêuNay
www.thuvien247.net - Trang 468/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Bò Long Beach
Truòng Hái
(Slow Rock)
Tôi dúng bên này dai duong tròi bên kia là quê huong là dât nuóc yêu
dâu Viêt Nam
Tù ra di ngày mât nuóc nhiêu nuóc mãt roi nhat nhòa trên xú la quê
nguòi
Tôi dúng bên này dai duong nhìn bên kia nào thây bóng me thuong yêu
nãm tháng chò mong
Chò mong con tù phút cuôi ngày nuóc mât con lên duòng nay tóc me
bac suong
Ôi thuong quá là thuong!
Ôi nhó quá Viêt Nam.
Làm sao? Làm sao tôi tró vê khung tròi quê huong ngày cü cho lòng voi
nôi nhó mong
Tôi dúng bên này dai duong nhìn bên kia trào nuóc mãt nguòi thân tôi
dang sông lâm than
Tròi quê huong biên chãn lôi làm sao tôi hôn duoc dôi mãt me sâu
thuong
(Chép theo cuôn “Nhac Viêt” do Truòng Hái biên soan & xuât bán)
Nhi Nguyên
www.thuvien247.net - Trang 469/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Bò Sông Seine Ta Ngôi Ta Khóc
Pham Duy
(Midway City, CALIFÕRNIA-1980)
Bên bò sông Seine ta ngôi ta khóc
Nôi dón dau tràn ngâp cá kinh thành
Nhu gió lanh làm bãng giá néo duòng
Nhu tuyêt phú vùi chôn nghïa dja buôn
Bên bò sông Seine ta ngôi ta nhó
Tiêng võng dua dêu dãn buôi trua hè
Tiêng sáo diêu chiêu xa vãng, vong vê
Tré goi trâu rôn rã bò dê.
Bên bò sông Thuong ngày xua phoi phói
Nuóc chây dôi dòng nhung lòng ta vui
Ta hát say sua tiêng hát dong dua
Bên bò sông Huong tình ta thâp thoáng
Câu hát câu hò ta tãng nguòi thuong
Ta hát vang vang tiêng hát quê huong
Bây giò ta xa dòng sông nãm cü
Nhu chim lac tô nhu ma lac mô
Thuong nhó o hò giong hát nghìn xua
Bây giò tìm dâu câu tre lãt léo
Qua khúc sông dào tói néo nguòi yêu
Câu hát trong chiêu, giong hát tìm nhau.
Bên bò sông Seine ta ngôi ta khóc
Ðã thâm sâu khô nhuc kiêp luu dây
Ma mât mô, tìm không thây cuôc dòi
Bên bò sông Seine ta thành tuong dá
Ta lãng thinh bó mãc nhüng nhân tình
Trong hiu quanh, chò mong tháng ngày lành
Suói hôn ta, dôi kiêp... tái sinh.
lasan
www.thuvien247.net - Trang 470/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Bò Suôi Vãng
Ngçc Trung & Thanh Son
Bên bò suôi vãng môt chiêu lông gió
Nghe ngàn thông vút tua ngàn bài tho
Lòng ngò nhu nhüng búc tranh hiên
kìa là con suôi nhu tóc huyên
dep sao môt nét thiên nhiên
Hõi nguòi thi sï tâm hôn mông mo
Tôi dàn tôi hát nguòi dêt bài tho
Tròi còn mua nãng luôn giao hòa
mình còn thuong mên nhau thêm nhiêu
thì mong thiêu chi tình yêu
Ðôi khi thây lòng thâm mo uóc nhiêu
mà sao tim vân cô liêu
Nhò dòng suôi vãng khãc ghi trong lòng
phút giây tâm hôn say sua
Bên bò suôi vãng môt ngày nào dó
Bây giò xa cách mà lòng còn mo
Nguòi vê bên suôi nhãn dôi lòi
ký niêm êm ái xua qua rôi
còn ghi mãi trong lòng tôi
Bên bò suôi vãng môt chiêu lông tôi
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 471/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Bóng Dùa
Lê Toàn
Bên bóng thân dùa tuoi mát
Anh vói em nhìn áng mây xa vòi
Chim líu lo bài ca mói
Làn sóng biêc nhe nhàng trôi
Con gió ru vào hôn ta
Nhu giâc mo vàng ngât ngây bên mình
Anh khë hôn lên dôi má
Làn da lúc then càng xinh
Bên nhau ta quên cuôc dòi
Chìm sâu vào dáy mo
Mâu xanh ngát trên khung tròi
Tình êm ái tua mây gió
Trong ph'ut giây tuyêt vòi ây
Ta hát lên vài khúc ca êm dêm
lòng nghe nhe nhàng phoi phói
Tình bên bóng dùa lá loi
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 472/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Câu Biên Giói
Pham Duy
Lento Expressivo
4/4
Ngùng dây soi bóng bên giòng nuóc lü
Câu cao nghiêng dôc bên giòng sông sâu
Sâu vuong theo sóng xuôi vê cuôi tròi
Môt vùng dau thuong chôn làng cü quê xua
Nguòi di chua hêt huong sâu lü thú
Hôn theo cánh gió quên tình xa xua
Tuôi xanh nhu lá thu rung cuôi mùa
Mông vê dêm dêm khát vùng trán ngây tho
"Em dên bên tôi môt chiêu khi nãng phai rôi
Nãng (u) ngùng bên chiêc câu biên giói
Xa xa thoáng dàn trâm vô tu
Ðâu dây dáng huyên dên duyên mo
Bên câu biên giói
Tôi lãng nghe dòng dòi tù tù trôi
Sông nuóc xa xôi,
Mây núi khãp noi
Không tó môt dôi lòi ...
Ôi giâc mo qua
Mông dòi phiêu lãng giang hô
Sông trong lòng nguòi dep Tô Châu
Hay là chêt bên bò sông Da - nube
Nhüng dêm sáng sao
Nhung duòng quá xa vòi
Huong tròi vân mê mài
Lòng tôi sao vân còn biên giói !
Lòng tôi sao vân ngùng noi dây
Ôi dòng tóc êm dêm!
Ôi bê mãt dãm chìm!
Ðòi phong suong cü, chi là thuong nhó
Mông bên nãm xua
Chi là mo qua" !!!
www.thuvien247.net - Trang 473/1723
2
TÀI LIEU THAM KHÀO: Bên Câu Biên Giói, nhac và lòi Pham Duy, Mÿ
Hanh phát hành 1971
tvmt và Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 474/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Câu Ngó Mong
Lý Dûng Liêm
Tho: Nguyên Tháo
Bên câu ngó mong
Thuong mong dên ngày bac dâu
Bao lân uóc hen bên câu gãp nhau
Em oi ! em dep làm sao
Hôm nao em vãng... lòng nao nao buôn
Anh buôn anh biêt anh buôn
Anh buôn anh ngãm chiêu buông u hoài...
Tù ngày chim vhút cánh bay
Ven sông chiêu xuông ngóng ai bên câu
Bên câu... bên câu... ngóng ai.....
O... Con chim da da dâu nhành da
Chông gân chãng lây lây chông xa
Môt mai cha me yêu già
Chén com mà dôi düa
Bô kÿ trà... mà ai dâng!
O... con chim bay xa rông cánh bay xa
Tình nguòi không phu phu tình ta
Hõi ai có nhó quê nhà
Nhó thuong bò ao nhó
Canh luông cà mà bo vo...
Ai xui sáo sô lông rôi
Bay vê xú la quê nguòi bó ta
Thuong nhau cam bô làm ba
Nghe em di lây... chông xa anh buôn...
Anh buôn ai biêt anh buôn
Anh buôn anh dê lê tuôn trong lòng...
Luc bình ngo ngác bên sông
Em thôi giãt áo ngó mong bên câu
Bên câu... bên câu... ngó mong...!!!
Hoa Näng
www.thuvien247.net - Trang 475/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Cü
Anh Viêt
Ngçc Quang
1946
Bên ây ngày xua nguòi di vân vuong biêt ly
Gió cuôn muôn phuong vê dây, thây bóng nguòi vê hay chãng?
Xa nhau bên xua ngày ây
Anh di thê thôi tù dây
Sâu chêt bên lòng
Hôn nãng nhó mong
Biêt di sâu em mong
Nhung ngàn dân dang ngóng
Duói tròi gió mua
Làn gió chiêu dua
Xa nhau bên xua ngày ây
Anh nhu bóng mây hông trôi
Vê chôn xa vòi
Lòng nãng nhó mong
Cô quên sâu thuong di
Anh nguyên di theo gió
Chó buôn khóc chi
Càng khô nguòi di
Bên ây chiêu suong chò mong vân vuong lòng ta
Gió cuôn mây trôi vê dâu
Cô nén sâu lòng bao nãm
Ngoc Mân Nguyên
www.thuvien247.net - Trang 476/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Ðàn Xuân
Ngçc Bích
Moderato
Lênh dênh theo gió hôn vê dâu?
Choi voi trong khúc nhac vuong sâu!
Mùa xuân dên mo giáng em vê,
Nu cuòi dê mê, bên làn tóc thê!
mênh mang thuong nhó trôi vê dâu?
Xa em anh nhó mùa trãng nào?
Ðòi phiêu lãng theo sóng giang hô,
Tù ngàn kiêp xua, neo thuyên bên mo!
Ðàn oi! lên khúc yêu rôi,
Hôn lá loi say vói làn môi!
Nguòi xa ân tình chó phai!
Chôn duong trân dùng theo lê roi!
Phiêu linh theo áng mây vê dâu?
Yêu em trong môi tình tuoi mâu!
Ngùng dây gió cho nhãn dôi lòi
Gúi cùng ánh sao, cung dàn nhó nhau
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 477/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Ðò Xua
Ðào Thùa Liêt
Nguyên Kim
Slow
4/4
Chiêu xua, có ai qua bên sông Hông mông mo
Dìu dãt dôi lòi hò còn vuong vân nhó nhung
Chiêu dó, khách tha huong dà qua môt chiêu vui
Rôi di, chua hêt yêu vui vôi xa
Bên giòng nuóc sông lò dò
Ta hòa muoi tiêng to u hoài
Âm thâm ta nãn cung dàn
Nhìn theo cô lái dò trôi xuôi
Lòi xua thiêt tha dâm âm
Nay còn luu luyên du âm
Thuyên ai buông lái choi voi
Xa xa dân khuât mây núi
Ðò oi! Kiêp phiêu luu giông con dò giat trôi
Chiêu chiêu, ta mo màng vê noi cü bên xua
Gãp gõ, phút say sua sóm reo sâu biêt ly
Rôi di, thuong nhó ai noi dò xua
TÀI LIEU THAM KHÀO:
1. Bên Ðò Xua, Ðào Thùa Liêt, Tinh Hoa ân hành 1951
2. CD Nhãt Cánh Sao Roi (Diêm Xua 60), Mai Huong hát 12 bài, bài thú
7
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 478/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Ðoi Ðò Trông
(chua biêt)
Tôi ngôi dêm sao roi cuôi dêm
Bên sông xua con dò cü
Nay anh di rôi chi còn lai tôi ngày tháng don côi
Nhu bot nuóc tan theo sóng trôi
Lòi húa trên môi còn giü mãi bên lòng
Hò hen ven sông, dê bây giò bên doi dò trông
ÐK:
Còn dâu nüa khi tình yêu dang dó
Hói ai không buôn, không nhó hõi ai oi
Tìm dâu thây bóng nguòi xua thuó ây
Hình ánh còn dây, lòi thê theo khói theo mây
Ngày xua ây ký niêm biêt dâu tìm
Tù dây riêng mình dau nhói mãi con tim
Ðuòng hai ngã môi nguòi di môt huóng
Ngày tháng dân xa mà lòng sao khó phôi pha
Ân tình dó nhu qua giâc mo
Nhu trang thu luôn goi nhó
Bao nãm mong chò, uóc mông dêt mo, dòi vân bo vo
Ai tìm dên nhung ai dã quên
Ðòi nhó thuong thêm, ký niêm dó êm dêm
Ngày ngày bên sông, tình héo mòn, bên doi dò trông
CN
www.thuvien247.net - Trang 479/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Ðòi Hiu Quanh
Trjnh Công Son (Bài Viêt)
Khánh Ly
Ó dâu và bao giò cüng vây, môi khi nghe tiêng anh nói cuòi, tôi dêu cám
thây môt nôi yên tâm vô cùng... Ò, Mai há, có qua không”. Tôi cuòi... “Em
cüng chua biêt tính sao, dê xem dã nghe anh..” Miêng thì nói vây, sáng
hôm sau tôi dã có mãt ó phi truòng. Chuyên bay cât cánh lúc 7 giò sáng.
Tròi lúc dó dã sang tháng 4. Tuyêt vân phú trãng xóa 2 bên duòng tù phi
truòng vê nhà. Hình nhu cái gì vào lúc sãp hêt cüng manh më thêm, nhu
ánh lúa, nhu con nãng, nhu mùa dông, nhu tình yêu - rôi mói chju dút
hãn, mói chju buông tay châp nhân. Cüng may, tôi chuân bj áo lanh dây
dú vây mà cüng không tránh khói nhüng suýt xoa.
Tôi di thãng lên lâu, rón rén buóc vào phòng. Anh dang ngú. Giâc ngú
buôi chiêu. Khuôn mãt gây, xuong xuong góc canh. Cái kính gong vân
vân nhu dôi môi dê trên cái bàn nhó dâu giuòng. Anh gây quá. Tôi buóc
lai gân anh hon. Rât nhe nhàng tôi cúi xuông nhìn sát mãt anh. Tôi không
nghe thây hoi thó cúa chính mình. Tu dung tôi muôn hôn lên trán anh.
Tôi không làm thê. Tôi muôn nãm lây bàn tay rât gây có nhüng ngón thon
dài, dãt trên nguc. Tôi không làm thê. Và cüng rât nhe nhàng nhu khi
buóc vào, tôi ra ngoài phòng khách ngôi nói chuyên vói Tâm, Tjnh, và
anh Thích.
Anh buóc ra, tay vuôt tóc, tay chi tôi... “À, tói rôi à.Tói hôi nào vây…”
Giong anh không hê có chút ngac nhiên, làm nhu cái chuyên tôi dên, anh
dã biêt. Ngày xua cüng thê. Chúng tôi ôm choàng lây nhau và dên lúc này
tôi mói cám nhân rãng chúng tôi thuc su có nhau. Không phái trong môt
giâc mo kéo dài 17 nãm. Tât cá chúng tôi ngôi bên nhau. Hình nhu chua
bao giò chúng tôi nói vói nhau nhiêu dù ó bât cú môt dê tài, môt lãnh vuc
nào. Hình nhu chúng tôi có cách nói mà chi hai chúng tôi hiêu duoc. Môt
cách nói ó bôn con mãt im lãng. Cüng có lúc, cá hai chúng tôi bj lôi cuôn
vào câu chuyên vui cúa moi nguòi. Nhung dó là nhüng diêu hoàn toàn
không dính líu, liên quan dên nhüng diêu thuc su chúng tôi muôn nói vói
nhau. Tât cá nhüng diêu cân nói, chính là nhüng diêu không bao giò nói
ra bãng lòi.
Buôi chiêu tuyêt roi kín mãt hô, chúng tôi di bên canh hàng cây dây hoa.
Hoa tuyêt. Nói chuyên bâng quo, không có gì rõ ràng duoc dãt ra, không
có gì thãc mãc, không có khoáng cách 17 nãm dê phái ngó ngàng. Tôi
ngõ nhu vùa tù Saigon vào Huê thãm anh. Anh tù Huê vào Saigon.
Chúng tôi uông cafe tai La Pagode. Tôi tuóng së có nhiêu diêu, dê hai
anh em nói vói nhau. Nhung cá hai dêu không nói gì cá.
www.thuvien247.net - Trang 480/1723
2
Bao nhiêu ngày tháng dã di qua giüa chúng tôi. Anh vân không bao giò
thay dôi. Tôi cüng thê. Cá hai không có nhüng thãc mãc vê dòi sông cúa
nhau bói 30 nãm truóc dã không hói thì 30 nãm sau cüng không hói... Tôi
quý nhüng giây phút ó bên anh và tôi nghï anh së nói vói tôi diêu cân nói,
nêu có. Anh im lãng cüng có thê vì nhüng diêu anh nghï, anh muôn,
không còn cân thiêt phái nói ra.
Trong môt cãn phòng, không phái bên canh Sông Huong mà ó ngay giüa
lòng thành phô Montreal. Bên ngoài tuyêt roi, chúng tôi ngôi vói nhau,
nhüng nguòi ban cü. Hát lai nhüng bài hát ngày xua. Hoãc nhüng tình ca
mói. Môi nguòi môt ly ruou, khói thuôc mù mjt, moi nguòi ngôi sát nhau
trên chiêc thám, truóc lò suói... Không ai cám thây lanh. Không chút lanh
lëo nào giüa chúng tôi trong cãn phòng nhó. ...Anh hát di. Không, Mai hát
di. Giang hát di. Mai ngâm tho di...
“Mà sao giâc ngú không dài. Mà dêm không ngãn mà tròi cú mua. Ó dây
tôi sông nhu thùa. Có dêm men ruou tam vùa lòng nhau” (NB)
Cüng mùa dông, môt dêm nào dó, 1974 ó nhà anh chj Lê, ó Huê. Ngôi
biêt thu bên canh sông Huong. Ngoài tròi cüng tôi và lanh nhu dêm nay.
Mùa dông ó Huê. Chúng tôi cüng ngôi bên nhau nhu hôm nay. Lúc dó tôi
vùa 30 tuôi. Tóc vân còn xanh. Lòng còn tha thiêt yêu dòi sông. Môt buôi
sáng tôi bông thây mãt tròi lên cùng tôi và biên cá. Nuóc mãt tôi tuôn nhu
mua. Tôi nhó mùa Ðông ó Huê. Mùa dông ó Huê và anh.
17 mùa dông lãng lë di qua, tôi vân nhó nhüng ngày âm u lanh lëo cúa
Huê. Tôi có thê quên nhiêu diêu, tôi có thê quên tât cá dê chi nhó vê
nhüng con duòng cúa Saigon - noi tôi dã ó và dã tù dó ra di... nhung
không bao giò tôi quên duoc nhüng ngày tháng ngãn ngúi, vôi vàng ghé
Huê. Ðên vôi vàng. Ði vôi vàng mà chãng thê nào quên duoc. Môt thú
tình la thuòng dã trói buôc Huê trong trái tim tôi. Môt trói buôc mo hô
nhung manh më, dãm thãm. Tôi lón trong hoi thó cúa Huê. Chính Huê
cho tôi hoi thó.
Bây giò là cuôi Ðông. Nhüng bông tuyêt bay trong chiêu, dâu trên nhüng
cành cây trui lá, gây guôc. Chúng tôi di bên nhau. Tia nãng dju dàng dâu
trên nhüng bông hoa nhó bé, lâp lánh, tâm thám dây trãng tinh, chi có vêt
chân bé nhó cúa nhüng chú sóc nghjch ngom chay tói ãn nhüng hôt bãp
rang nó bung mà anh liêng ra dê du chúng lai gân. Anh cuòi vui, ánh mãt
long lang theo dõi. Tôi ít thây anh cuòi mà cüng không bao giò thây anh
tó vé buôn bã.
Chúng tôi tìm dên môt thân cây lón, môt núa ngâp duói tuyêt, ngôi nghi
chân. Tuyêt vân roi. Chi có hai chúng tôi giüa môt vùng trãng mênh mông
yên lãng. Chãng lë không có gì dê nói, không còn gì dáng nói sau muòi
mây nãm vãng nhau? Có chú. Anh dã nói, không phái vói riêng tôi, mà ó
nhüng bài hát. Tôi dã nghe và hiêu tù dó...
www.thuvien247.net - Trang 481/1723
3
“Có duòng xa mà gió chiêu quanh quë. Có hôn ai dang nhe nhe sâu lên...
Tôi là ai mà còn khi dâu lê. Tôi là ai mà còn trân gian thê. Tôi là ai. Là ai.
Là ai mà yêu quá dòi này...Con diêu bay mà linh hôn lanh lëo. Con diêu
roi cho vuc thãm buôn theo...”
Tôi bông thuong anh thêm và càng quý trong nhüng giây phút bên anh.
Cüng vôi vàng, ngãn ngúi nhu nhüng lân tôi ghé Huê. Tuy nhiên, tôi nghï.
Nhu thê có lë tôt hon. Bói vì nhüng diêu nhu thê dã cho tôi cái cám tuóng
là không hê bao giò, giüa chúng tôi có cái khoáng cách 17 nãm. Lá vân
roi trên lôi chúng tôi di. Nhüng khóm hoa nãng vân lâp lánh trên duòng
chúng tôi di. Tât cá vân rât còn ruc rõ.
Quay vê cãn phòng nhó. Ánh lúa nhu hông thêm, âm áp thêm bên ly
ruou màu hô phách, cay nông. Cói áo lanh ra, trông anh gây hon xua
nhiêu song so vói lân gãp nhau ó Paris 1989, anh có vé khóe hon. Bên
canh anh là Hoàng Xuân Giang cúa quán Vãn ngày xua. Giang dã có vo,
con gái lón rôi. Hoàng Xuân Son cüng dùm dê môt gánh thê nhi nãng trïu
hai vai. Pham Nhuân to béo hon xua, vui vé cuòi nói ôn ào bên canh
Hoàng Xuân Son nhó nhe thu sinh. Hoàng Xuân Giang vam võ khóe
manh nhu loài cây hoang trong rùng già và anh, anh mong manh và thât
dãm thãm. Nhìn quanh, tôi thây nhu mình dang sông trong thân thoai 20
nãm là dây. Chi ó môt buôi chiêu cuôi Ðông tai thành phô Montreal. Còn
ai nüa nhi? Chãc chãn là còn thiêu môt vài nguòi. Trong tôi, môt thoáng
ngâm ngùi.
Chúng tôi chia tay nhau, duói ánh dèn duòng vàng vot, truóc cúa nhà
anh Quê. Mai gãp lai. Anh và tôi tró vê nhà Tâm. Nôi vui làm tôi khó ngú
nhu ngày xua sau môi buôi hát, chúng tôi thuòng ngôi lai vói nhau, chia
cho can niêm vui còn sót lai. Nhung niêm vui không thê dê vung vãi, bó
phí. Phái uông hêt, phái nuôt hêt vào lòng. Chúng tôi dã sông bãng nhüng
niêm vui không nhiêu trong dòi. Tôi tu cho mình là cái bóng cúa anh và
cüng duoc huóng niêm vui dó.
Tôi mó cúa phòng rât nhe. Anh dã ngú yên. Chô tôi nãm cách chô anh
môt sái tay. Tôi khë nãm xuông, kéo mên lên, nhãm mãt dô giâc ngú. Tôi
nghï lát nüa dây, khi mãt tròi lên trên thành phô này, khi tôi thúc dây, tôi
së nhìn thây anh. Tuyêt vân bay ngoài cúa sô nhung ngày së dep.
Anh dây rât sóm và viêc làm dâu tiên trong ngày cúa anh là ra khói nhà.
Tìm dên môt quán Cafe, ngôi dó hút thuôc và nhìn nguòi qua lai trên
duòng phô... “phái nhìn thây moi nguòi, môt ngày không thây ai, buôn dê
so” Tôi nhìn anh cuòi không nói. Cái nhìn và nu cuòi là câu trá lòi. Ngày
xua anh cüng thê. Chúng tôi cùng nhau xuông phô. Vân im lãng di bên
nhau vói nôi hân hoan hanh phúc không thành tiêng... “Môi ngày tôi chon
duòng mình di. Ðuòng dên anh em, duòng dên ban bè. Tôi chon noi này
cùng nhau ca hát. Ðê thây tiêng cuòi rôn rã bay...”
www.thuvien247.net - Trang 482/1723
4
Ðó là nhüng diêu rât thât thà anh dã nói, dã làm, dê sau cùng... “Tôi chot
biêt rãng vì sao tôi sông, vì dât nuóc này cân môt trái tim. Và nhu thê tôi
dên trong cuôc dòi. Và nhu thê tôi sông vui tùng ngày. Ðã yêu cuôc dòi
này bãng trái tim cúa tôi”...
Tôi thây anh yêu dòi thât su. Anh cuòi vói ông Pham Duy, ông Trâm Tú
Thiêng, ông Duy Khánh và các ban qua diên thoai. Anh hát và chi cho tôi,
cãt nghïa cho tôi nhüng bài hát mói... “Nhó dùng có hát nhu trá bài
nhé...”. Giong anh hát khóe hon lân gãp ó Paris... “Thôi anh hát di, anh
hát hay... hon em”... Anh cuòi, mãt anh cüng cuòi... “Anh bao giò cüng
hát hay hon Mai”...
Tôi bôi hôi nhó lai nhüng ngày tháng cúa nãm 1967. Chúng tôi nhüng
nguòi ban nghèo, dên vói nhau, gãn bó không ngò. Gia dình anh giàu,
gia dình Hoàng Xuân Son, Hoàng Xuân Giang cüng giàu, nhung cá nhân
chúng tôi dêu nghèo. Môt dïa com chia hai, môt diêu thuôc cùng hút, môt
ly cafe cùng uông. Chia nhau nãm ngú trên nhüng tò báo nhâu nát trái
duói dât. Tình ban, tình anh em náy mâm ó dó. Quán Vãn, cái tên quán
dê nhó và dê thuong, moc lên cho vo giüa lòng Saigon trãm ngàn màu
sãc. Mái bãng lá, và nhüng tâm ván ép hu bê, duoc ghép lai, nhó hon cái
bêp ó dây, chi dành làm chô pha cafe. Moi nguòi tói tùy tiên tìm chô ngôi
trên cái nên xi mãng bó trông ngôn ngang gach vun và có dai. Ðó là noi
gãp gõ dep dë nhât cúa môt thòi tôi còn tré.
Chúng tôi không hê biêt... ngoài dòi có gì vui. Chúng tôi không cân biêt vì
niêm vui dã có. Rât don so mà thãm thiêt không ròi. Ðên vói nhau qua su
run rúi cúa djnh mênh. Không thê thôt, không húa hen. Ðên và ngôi vói
nhau. Môt lân rôi thì có nghïa là mãi mãi. Giang dó, Son dó, Nhuân dó,
Tháo dó, Anh và tôi... tù nhüng ngày lãn lóc dó cho dên bây giò vân
không dòi dôi. Qua nhüng bài hát cúa anh, su kêt hop nhüng nguòi tré
thât khít khao vùa vãn. Ai dên cüng duoc, ai di cüng duoc...
“Em theo dòi com áo. Mai ra phô xôn xao. Bao nhiêu ngày yêu dâu tan
theo...”. Tôi có cám tuóng dó là môt lòi trách móc anh dành cho tôi. Rât
dju dàng nhu bán tính anh. Tù bao nhiêu nãm nay, câu hát dó theo tôi
nhu môt vêt thuong. Ðòi com áo quá thât dã cho tôi lãm ê chê, khô dau,
nhung nhüng ngày yêu dâu bên anh và ban bè dã chãng bao giò tôi
quên... dù dòi sông có làm tan võ, có làm chìm sâu nhüng mo uóc cúa
môt dòi nguòi - thì trong trái tim bâm dâp cúa tôi, nhüng ngày tháng cü
vân là môt diêm son, là môt bám víu cuôi cùng và duy nhât...
Khánh Ly
hoc trò
www.thuvien247.net - Trang 483/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Ðòi Hiu Quanh
Trjnh Công Son
Môt lân chot nghe quê quán tôi xua
Giong nguòi goi tôi nghe tiêng rât nhu mì
Lòng thât bình yên mà sao buôn thê
Giât mình nhìn tôi ngôi hát bao giò
Rôi môt lân kia khãn gói di xa
Tuóng rãng duoc quên thuong nhó noi quê nhà
Lòng thât bình yên mà sao buôn thê
Giât mình nhìn tôi ngôi khóc bao giò
Ðuòng nào quanh hiu tôi dã di qua
Ðuòng vê tình tôi có nãng rât la dà
Ðuòng thât lãng yên không gì nhó
Giât mình nhìn quanh ô phô xa la
Ðuòng nào dìu tôi di dên con say
Môt lân nãm mo tôi thây tôi qua dòi
Dù thât lê roi lòng không buôn mây
Giât mình tinh ra ô nãng lên rôi
Lâm Viên
www.thuvien247.net - Trang 484/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Dòng Nuóc
(chua biêt)
Ai nõ, nói nguòi ngoài xa
Em nhó gió mua khi xua, dã tan di rôi còn dâu ngãn cách có sao ta hoài
yêu dó dang
Em vân nhó nguòi nào hay, sao mãi vân xa xãm
Hãy mau quay vê cùng em anh hõi, ôi nhó thuong nên lìa phai
Ôi lúc xua tình tràn dâng êm dêm, sao bông dung chia lìa nhau
Em uóc mo tình xua còn dâng dây, và nguòi xua quay vê vói chôn này
Tình ái nhu nhüng bông hoa, dùng dê tan nhu làn mây khói trong tròi
phiêu lãng
Chua xót ai ngò
Ân tình mong manh, môt dòi qua nhanh, hõi nguòi
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 485/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Dòng Sông Seine(Au bord de la
Seine)
Lê Mông Nguyên
Paris, 26-04-1951
Lento
Bên dòng sông Seine
Theo gió xuân vê ngày xua
Tròi Paris uóc mo
Ta ngùng lai buóc giang hô
Bên dòng sông Seine
Bóng ai trong chiêu vân vuong
Làm ta xao xuyên nhó ngày em di trùng duong
Con moto
Sông Seine, nguòi ta hãng mo uóc
Paris là muôn dòi say thái bình
Noi dây là dât nuóc tu do
Paris cùng nuóc non dây gâm hoa...
Risoluto
Sông Seine, bao giò ta vê nuóc Nam ?
Ta dem linh hôn muôn nguòi mên yêu tu do
Sông Huong, hôm nào duói cò xâm lãng !
Hôm nay xuân vê khóc thâm nuóc non cãm hòn !
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 486/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Em Chiêu Mua
Truòng Huy
Chiêu nay ta sánh vai, trên phô mua roi mjt mùng
Hat mua trên mãt ai long lanh dãm say
Lãng nghe tiêng nhac dju êm trong quán vãng bên nhau không ròi
Và em mong duoc bên anh môi khi tròi mua
Mua nhat nhào phô vãng, bên anh tình em say dãm
Em mong tròi sao mua mãi, bên nhau quên hêt thòi gian
Cho em môt lân anh nhé, hôn lên bò môi say dãm
Con tim ngâp ngùng muôn nói, yêu anh yêu suôt môt dòi
Và dêm nay có ta thuong nhó dôi môi ngot ngào
Hat mua tí tách roi cho ai nhó ai
Nhó sao tiêng cuòi hôn nhiên, xinh xinh bên tóc ngât ngay bao chiêu
Và em mong duoc bên anh môi khi chiêu mua
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 487/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Em Ðang Có Ta
Trúc Hô
Trâm Tú Thiêng
Bao nhiêu em bé tho, nhu nu hoa duói mãt tròi
Cuòi hôn nhiên tung tãng hát vang, mùng nãng tuoi
Bao nhiêu em bé tho, nhu nu hoa duói mãt tròi
Ròi lòng nôi trong dêm gió mua, ra biên khoi
Me yêu em thiêt tha, hon mùa xuân trong cuôc dòi
Chò nhìn con theo hoa huóng duong, tìm nãng soi
Cha yêu em thiêt tha, mang gói con cho tình nguòi
Mãc dai duong mênh mông khoác lên, thân nhó nhoi
Bên em dang có ta, hát vê em tuong lai xót xa
Hát dùm em con mo thiêt tha, giâc mo tuôi hoa
Bên em dang có ta, thông thiêt kêu vang luong tâm thê gian
Cúu vót em ròi khói ngày u ám, giüa trai giam
Khóc trong lâm than
Khóc trong trai giam
Khi con tim thê nhân, chua thò o, chua lanh lùng
Thì cùng nhau dêm nay hát lên, lòi hát chung
Cho em tôi héo hon, dang ngúa tay xin tình nguòi
Dòng lê roi trên dôi má khô trong lé loi...
www.thuvien247.net - Trang 488/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Em Ðòi Ngân Ngo
(chua biêt)
Ngôi dây ôm ký niêm dã qua mà thuong sao thuó thòi chúng ta
Ngày xua dó em còn ngu ngo và thuòng hay dôi vu vo
Rôi môt hôm anh dã bó di bó lai dây em lê uót mi
Tùng dêm nhó tùng dêm thuong mong rôi yêu anh yêu ngâp lòng.
Hói nguòi nguòi có nhó tình yêu dó hay dã quên rôi
Nguòi con gái dêm thuòng hay ngôi lanh lùng ôm thuong thuong nhó
nhó
Tình mình nhiêu dãm duôi và nhó tói em lê tuôn trào
Tùng câu nói anh tù hôm nào tùng nu hôn ôi tuyêt vòi sao.
ÐK:
Nhiêu khi biêt anh chãng ghé thãm
Mà sao em luôn ngôi ngóng trông
Nguòi yêu hõi anh giò noi dâu
Ðê dòi em ngo ngân doi ... !!!
Quên
www.thuvien247.net - Trang 489/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Em Là Biên Rông
Báo Chân
[4/4 - Gm]
*
Tình oi sao di mãi nên sông dài mênh mông
Bàn tay ôm nôi nhó xôn xao biên rông
Vì em mât anh mât anh
Mùa xuân dã qua rât nhanh
Còn chãng nôi dau nôi dau tuôi xanh
**
Tình anh nhu con lü cuôn dôi bò mua giông
Tình em nhu sông vãng trong xanh phãng lãng
Mùa thu dã qua dã qua
Mùa dông dã sang dã sang
Tình dã ra di vôi vàng
***
Khi anh xa em, sóng thôi không xô bò
Khi em xa anh, dá bo vo
Con sông lang thang dã khô noi dâu nguôn
Bên em bên em, biên dã chêt
(Repeat **)
(Repeat from * to ***)
(Repeat ** and *** and **)
www.thuvien247.net - Trang 490/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Em Mùa Xuân
Hoài An
Rock 'n Roll
Nhjp buóc nhjp buóc trên hè phô rôn ràng
Hoa thãm hoa thãm huong mùa Xuân dju dàng
Xa mây tròi môt màu xanh,
Em tuoi cuòi và cùng anh, dón.... xuân vê.
Giot suong mang long lanh thê
Lòng ai bâng khuâng vai kê.
Trong nãng Xuân mói áo hoa ruc rõ lua mêm
Là dáng em dó hay nàng tiên ngoài thêm
Em nghe xuân lòi to vuong,
Em nghe anh lòi yêu thuong, ngât.... ngây lòng
Mình vui lên di anh hõi,
Em yêu anh tron dòi!
ÐK:
Mùa Xuân là tiêng hát em bên anh
Mùa Xuân dep nhüng uóc mo ngày xanh
Mùa Xuân hông thãm má em hoa dào
Mùa Xuân là ánh mãt ai vùa trao!
Tình yêu vùa chóm vói em tóc thê
Lòi yêu nguòi nói vói anh còn say mê
Câm tay cùng buóc dáng em yêu kiêu
Bò môi hàm tiêu hé mó chiêc hôn dâu tiên!
Tham kháo: 116 Lòi Ru Tình, nxb Ðà Nãng, 01/2002
LoàiChimBuôn & HoàiThuong
www.thuvien247.net - Trang 491/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Em Ngày Cuôi
Diêu Huong
Tùng mùi huong có mói gió thôi vê dêm dêm
ta bên em ngày cuôi, mãt lê buôn mênh mông
Ðêm im không lòi nói ...mà lòi buôn qua tiêng thó dài
Tùng nhjp tim thôn thúc nghe vong vê bên tai
Ta chua bao giò biêt cuôc tình rôi phôi pha
Ðua em qua duòng phô, cho môt lân xa mãi ngàn trùng
Em di xa vòi em hõi
Em vê có nhó dên môt nguòi
Ðêm nay së là dêm cuôi rôi
Cho ta hôn lên dôi mãt nguòi
Ðê còn tìm mãi trong dòng dòi
hình bóng nguòi xa khuât trôi
Môt ngày trong dòi bông ...
hây mình là hu không
Em di nhu là gió,
gió lông chiêu qua sông
Ðem mua mau dây mãt,
ôi giot buôn se sãt tròi dông.
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 492/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Giang Ðâu (Nãng Chiêu 2)
Lê Trçng Nguyên
Bolero
4/4
Buóc nãng nê qua thêm nhà vãng vuong xác hoa
Khi nãng chiêu nghiêng ghé bên vai uóp vào má
Lách có vuòn xua tìm lai chô ta vân dùa
Ngãt hoa anh cuòi, nhung em trách rôi lê úa
Gió dào dat thua rãng môt sóm trên bên sông
Em xuông thuyên hoa, pháo vang dua luót nguoc sóng
Uóc nguyên chìm sâu tù ngày ây xuân úa mâu
Bên duyên giang dâu noi chôn kín môt niêm dau
Chiêu nhat nãng, nhãc anh lòi em
Nói khi lòi trãng, duói khung tròi êm:
"Nêu mà ngày mai giàn hoa tím kia héo gây
Rôi dòi ta võ tan làm dôi
Mãt ta càng xa cách nhau ngàn dòi
Thì cú nhìn vùng trãng mà thôi trách duyên lõ làng"
Có phái vì anh bênh bông mãi trong gió suong
Trong lúc dòi em duói mái hiên tranh khói lac huóng
Rã ròi chò anh, tình ran nút, xuân nát nhâu
Bên duyên giang dâu nay che kín môt niêm dau
TÀI LIEU THAM KHÀO: Bên Giang Ðâu (Nãng Chiêu 2), nhac và lòi: Lê
Trong Nguyên, S.L. 5, Sông Lúa xuât bán 1959
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 493/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Hàn Giang
Duong Thiêu Tuóc
Ðiêu Tango Habanera
Ðây bên Hàn Giang
Sông nuóc mênh mang
Choi voi nhâp nhô làn sóng
Xa xa thoáng in buôm trãng
Ôi bên Hàn Giang
Non nuóc thê luong
Mây u ám khi chiêu xuông
Râu lòng khách phong suong
Làn gió vi vu hát hiu buôn
Mây oi! Luót trôi vê dâu
Gây niêm mong nhó nhau
Ôi! Bên Hàn Giang
Sông nuóc mênh mang
Noi dây tiên dua nguòi di
Bùng dây chí nam nhi
Còn nhó nãm xua
Môt chiêu thu vàng tròi mây u ám
Chinh chiên khãp noi tràn lan
Non nuóc dó dây lâm than
Biêt bao gia dình nát tan vì chiên tranh
Chiêu ây nãm xua
Bên bò Hàn Giang môt chàng trai tráng
Thây nuóc non nhà diêu tàn
Nung nâu gan vàng cãm hòn
Ðem thân nam nhi trá no quê huong mên yêu
Ðây bên Hàn Giang
Sông nuóc mênh mang
Choi voi nhâp nhô làn sóng
Xa xa thoáng in buôm trãng
Ôi bên Hàn Giang
Non nuóc thê luong
Mây u ám khi chiêu xuông
Râu lòng khách phong suong
Làn gió vi vu hát hiu buôn
Mây oi! Luót trôi vê dâu
Gây niêm mong nhó nhau
Ôi! Bên Hàn Giang
Sông nuóc mênh mang
Noi dây tiên dua nguòi di
www.thuvien247.net - Trang 494/1723
2
Bùng dây chí nam nhi
Tham kháo:
1-Tuyên tâp nhac Núa thê ký tình ca III, nxb Tré 1998.
Anthony Trân
www.thuvien247.net - Trang 495/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Hô Guom
Trân Vàn Nhon
Trân Vàn Nhon
(A.P.N.C.)
Nhjp 3/4, valse
Bên hô Guom ánh trãng chiêu soi,
Ðây hô xinh búc tranh thiên nhiên,
Gió chiêu thu hiu hãt êm dêm,
Lòng tha phuong lãng uu phiên!
Trông hô Guom nuóc soi tháp xua,
Câu Thê Húc màu tuoi dó thãm;
Có tiêng chuông lãng buông trâm ngân,
Khiên hôn lãng nhân mông mo.
Hô Guom thú dô:
Là minh châu diêm tô Thãng Long,
Ngày xua liêu xanh,
Bóng tha thuót dúng nghiêng ven hô,
Ngày dêm nuóc xanh:
Ðây ánh guong cho khách thâm mo,
Tìm bóng quê huong
Ðòi chim gió tha phuong.
Luôn tám tiêt Xuân Hè Thu Ðông,
Dâu mua nãng gió suong ngày tháng,
Khói chiên tranh mây nãm tràn lan,
Chãng mò ám phai màu
Hô Guom thú dô:
Là minh châu diêm tô Thãng Long!
Hô Guom thú dô:
Chôn ghi ngàn muôn sú xanh.
Án bán 1952 - Tinh Hoa 224
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 496/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Hô Than Thó
Lê Uyên Phuong
Chò em dên dây dem ngàn phân huong
Màu môi vân tuoi trong nãng chiêu
Vòng tay âu yêm muôn ngàn mên thuong
Ðàn oi hãy quên di ngày gío suong
Yêu trong lòi ca dôi chim bay xa
Luót cánh tung mây nãng âm dem vui
Ðên yêu thuong này
Nhüng nãm lìa chôn kinh ky
Vân mo tìm dên noi này
Áo em màu trãng yêu kiêu
Tóc xanh cuôn mây .
Yêu trong cuông si Yêu dôi bò vai
Mãt biêc tho ngây áo trãng tung bay
Nãng hôn chân mày
Biêt trong màu nãng tuoi này
Biêt trên hô mên yêu này
Biêt em ngai nhüng mong chò
Khóc trên bò vai . . .
La la la la la la . . . . .
Nãm tay cùng dên noi này cùng hát bài ca sum vây
Mà quên dau thuong .
Sâu không vân vuong
Yêu trong tình say
Em oi tù dây Mãi mãi yêu em
Mãi mãi thuong em tóc xanh vai gây
Hái hoa nhãt buóm noi này
Hát chung bài hát sum vây
Áng môi ngòi sáng ân tình
Nãng yêu bò vai . . .
Ngô Ðông
www.thuvien247.net - Trang 497/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Kia Ðòi Quanh Quë
Tù Công Phµng
1997
Tha Thiêt
Em vôi vã ra di dê lai nhüng con mua lac loài trong hôn tôi
mua hay giot nuóc mãt khóc cho nguòi di biên biêt phuong tròi
Sao em vôi di xuông phô dòi bên kia lãng lë môt mình
Nguòi di sao vôi quá nguòi oi
Chiêu chãn xua vân còn hoi âm
Và hôn tôi bông thành ngây ngô
Vãng em sao thây dòi hu vô
Ðêm dêm ngôi thao thúc môt mình
Tuóng chùng gót chân em quay vê dây
Ðòi em dã gây tùng cánh phù du
dòi tôi cüng úa vàng lá mùa thu
cánh hoa nào ròi bên thêm vãng
Em vôi vã ra di dê lai nhüng con dau miêt mài trong hôn tôi
Trong dêm dài nhung nhó bông nghe hôn tôi quanh quë bên dòi
Sao em vôi di xuông phô dòi bên kia lãng lë môt mình
Nguòi di sao quá vôi bó mình tôi hiu hãt buôn nguòi oi
Tytee
www.thuvien247.net - Trang 498/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Kia Sông
Nguyên Ðúc Quang
Này nguòi yêu, nguòi yêu anh oi!
Bên kia sông là ánh mãt tròi
Này nguòi yêu, nguòi yêu anh hõi!
Bên kia dôi, có hoa dan lôi
Bên kia núi, núi cao châp chùng
Bên kia suôi, suôi reo lanh lùng
Là bài tho, toàn chü hu vô
Này nguòi yêu anh oi!
Cho anh nông âm cuôc dòi
Hoa thom có ánh mãt tròi
Nhu núi mùng - vì mây dên rôi
Này nguòi yêu, nguòi yêu anh hõi!
Yêu nhau mình dua nhau tói
Buóc nhe - và nói lên môi
Nói cho vùa ... mình anh nghe thôi!
Này nguòi yêu, nguòi yêu anh oi!
Bên kia sông duòng vân còn dài
Này nguòi yêu, nguòi yêu anh hõi!
Bên kia dôi có non dan lôi
Trong con gió - thoáng nghe nu cuòi
Trong khe núi - thánh thót lòng nguòi
Lòng dòi tình vât vã khôn nguôi
Này nguòi yêu anh oi!
Ðêm dêm lòng vô tình dài
Dây xanh quân quít vào dòi
Cho trái tình nó trên tiêng cuòi
Này nguòi yêu, nguòi yêu anh hõi!
Bên trong lòng nôi êm ái
Rãc nhe tùng cánh hoa roi (ánh sao roi)
Së âm thâm mình em nghe thôi!
www.thuvien247.net - Trang 499/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên La
Song Ngçc
Hai muoi nãm rôi nguòi dã quên ta
Hay hai muoi nãm ta dã quên nguòi
Nguòi dã ra di hay nguòi ó lai
Ta mù néo dòi môt bóng chim di
Nguòi ó ta di mình còn lai chi
Thiên thu mây trôi trên duòng khép cúa
Trái tim luu vong, trái tim nguc tù
Môt kiêp doa dày tôi lôi thuong vay
Nguòi dành quên ta ta còn hoài nhó
Nhó Nguòi thân xua, nhó mua Sài Gòn
Nhó hàng me nghiêng, áo dài néo phô
Nhó lá sân truòng môt cõi ngây tho
Hai muoi nãm dài dòi cùng ta di
Lang thang trôi theo muôn trùng bên la
Con tim hoang mang con tim tôi tình
Nguòi ó bên tròi còn nhó hay quên ?
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 500/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Ló Bên Bôi
Vû Hoàng
Xuân Ký
Moderato - Tình cámDm 4/4
Rôi môt ngày tôi tró lai thôi
Sông nuóc ây có khi nào khô can
Mà thòi gian cüng dúng yên chju lôi
Huông chi mình dâu phái vô tình !
Buôi em di dinh ninh mây bân
Giòng sông xua phiên dá ta ngôi
Bao ký niêm sao dành ruông bó
Ðê dôi ta xa nhau tù dó
Sông nuóc ây khó lòng khô can
Nhu tình tôi chan chúa nguòi oi
Xin giü mãi khoáng tròi tho dai
Mong tình yêu bên ló bên bôi
(quay lai tù dâu)
------------------------------+(hêt&gt;
Bên ló bên bôi
Trái dât tròn
Phút chia ly: nuóc mãt
Ngày gãp gõ: nuóc mãt
Giot nuóc mãt.
- Có tròn không em ?!
1989
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 501/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Lung Ðèo
Vàn Phµng
sáng tác trong thâp niên 60
Nhjp 3/4 Châm, khoan thai Ðiêu Boston Hop âm Ðô truóng
1.
Hoàng hôn dã xuông trên . . . dôi thông . . . xanh xanh mo
Môt dàn chim trãng bay . . . vê xa . . . tìm thuong nhó
Thác nuóc reo . . . thông hòa theo . . . bên lung dèo
Tiêng vó câu . . . vang tù lâu . . . trong rùng sâu
Là dà . . . bên khe dá . . . lá chen hoa
Gió vi vu . . . êm nhe ru . . . bên rùng thu
2.
Môt nàng son nü bên . . . dôi thông . . . xanh xanh mo
Chò chàng trai tráng di . . . tù lâu . . . mà thuong nhó
Suôi vân reo . . . thông ngùng reo . . . bên lung dèo
Ðôi mãt câu . . . thêm cuông nâu . . . thãm thãm sâu
Van chiêu . . . duòng nhu thiêu . . . bóng thuong yêu
Ðã bao lâu . . . roi hat châu . . . trong rùng sâu
Gió vi vu . . . êm nhe ru . . . bên rùng thu . . .
Cchép lai tù bãng cassette "Tiêng Hát Vói Cung Ðàn" , Châu Hà hát nhac
Vãn Phung, bãng nhac To Vàng sô 5 do Vãn Phung thuc hiên tai Saigon
nãm 1971.
Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 502/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Mãt Tôi
(chua biêt)
(nhac sinh hoat)
Bên mãt tôi dây là nguòi tôi yêu tôi thuong
Bên trái tôi dây là nguòi tôi yêu tôi thuong
Truóc mãt tôi dây là nguòi tôi yêu tôi thuong
Chung quanh tôi dây là nguòi tôi yêu tôi thuong
Chung quanh tôi dây là nguòi yêu tôi thuong tôi
Chung quanh tôi dây là ban thân anh em tôi.
evietonline.com
www.thuvien247.net - Trang 503/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Mo
Hoàng Trçng
Tròi thì bao la ...thuyên ai luót trên dòng sông nuóc xanh
Chìm trong suong sa ...Muôn ánh sao huyên lâp lánh
Nhu cám thuong tình dã lõ khuât xa
Sóng vàng triên miên
Lãng câu ca hò tình duyên
Vài bóng lau thua
nhìn sông vãng ôi tiêu diêu bên mo
Ðàn ai buông to
duói ánh trãng mò hoi suong
Tròi thu vân vuong
Theo gió mây muôn ngàn lá úa bay
Tháng ngày chò mong
Bâp bênh con thuyên trên giòng
Môt chiêu thu xua
Lòng say mê theo gió dua
Ðãm say trên giòng này mo màng
Tiêng ca trâm lãng
Rôi môt ngày mai
thuyên ai trôi xuôi buông lái
Kiêp tha phuong mãc giòng nuóc mò
Quên tình bên mo
Chiêu nay trên sông
Tình dua sóng trôi theo nguòi viên phuong
Và trong mênh mông
Ðôi én giang hô không huóng
Vuot mây sánh dôi
Nhu nhãn ai hân lòng bao môi nguôi
Bë bàng duòng to
Cho sâu vuong bên mo
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 504/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Nhac Lòng
Ngçc Bích
Duói ánh trãng mo màng
Ngôi kê gân em môi to lòng
Khë hát câu êm dêm
Nhjp hòa cùng duòng to ái ân
Gió cuôn dôi tâm hôn
Dju dàng tìm vê chôn thiên duòng
Tiêng hát ru dôi lòng
Dìu hôn nguòi vê noi uóc mong
Trãng khuya nhu thâm ghen vói em
Vói muôn ngàn duòng to ái ân
Muôn bay theo huong lòng, vào noi mênh mông, sau phút chò mong
Thoáng ánh môi em cuòi
Nhac lòng cùng hòa khúc yêu dòi
Ðãm duôi trong dêm dài
Hen thâm rãng tình yêu chó phai
Tài Liêu Tham Kháo: Bên Nhac Lòng, Tinh Hoa (Huê) ân hành lân thú
nhât 1952.
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 505/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Nhau Mùa Ðông
Phuong Uyên
Khuât sau chân tròi dám mây nhe bay,
Tròi dông u ám buôt tâm hôn em
Có dôi nhân tình mãt môi trao tình
Và câu ân ái gúi trong dêm vãng
Anh bên tai thì thâm mùa dông sau së không,
Cùng bên nhau mãi suôt
cuôc dòi này cúa chúng ta tình ta
Së mãi nhu tia nãng xuân chan hoà
Tình yêu say dãm làm tình nông
Càng thiêt tha mùa dông dâu yêu . . .
www.thuvien247.net - Trang 506/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Nhau Ngày Vui
Quôc Dûng
Môt sóm tan chuông tà áo trãng ngâp duòng
Mình anh cho vo chò em truóc công truòng
Rôi bóng em ra qua giây phút muôn màng
Nãm tay anh em cuòi khë nói
Tron sáng hôm nay giò triêt lý thât buôn
Giò anh dua em di tìm giây phút la thuòng
Mình có bao lâu rôi së hêt môt ngày
Hãy trao nhau tron tình dãm say
Là là la lá la hãy sánh buóc vói nhau kê vai nhau
Nhac bùng reo khãp noi, ta dìu nhau theo tiêng nhac vui
Mình sông bên nhau và quên hêt hân sâu
Thì không gian kia là khói thuôc nhiêm màu
Ðê mãi dua ta trôi xa bên doi chò
Kêt hai tâm hôn toàn uóc mo.
www.thuvien247.net - Trang 507/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Nhau Tron Kiêp
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Phuong tròi së dua ta vê dâu
Giang hô không mói chân miêt mài
Thôi làm cánh chim bay cuôi tròi
Mo mình tung gió mây ngàn khoi
Không vuc thãm sông ngãn tình ta
Duyên dep nhu áng tho nông nàn
Nguyên thúy chung dên bac dâu
Qua dôi núi qua bao thác ghênh
Ta vân luôn bên nhau
Kiêp giang hô in dâu chân
ÐK:
Giang hô dó noi không dùng chân (không dùng chân)
Say hôn kiêp khách giai nhân
Nuóc biêc non xanh
Ðãm duôi hùng anh
Thóa chí tang bông
Chãng biêt sâu lo
Uyên uong cánh chim vui dùa mây gió
Thánh thoi phiêu bông
Ân tình dã trao nhau dài lâu
Lòi thê uóc duói chân lâu Tây
Mo tron kiêp bên nhau suôt dòi
Dù bão giông không hê sâu lo
Ðêm trãng vàng vui dôi tho ...
(lai tù dâu ...)
(ÐK ...)
©¿® & Tvmt
www.thuvien247.net - Trang 508/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Ni Bên Nó
Pham Duy
Cung Trâm Tuóng
Ðêm chóm ngày tàn, theo tiêng xe vê, lãn vê viên phô
Em hõi suong roi, ngoài song dêm ha, ôi buôn phô xá
Hoang liêu vê chêt tha ma, tiêng chân gõ guôc xa xa
Nguòi xa vãng nguòi, nguòi xa vãng nguòi...
Em có nghe rôn rã buóc ai vât vá bóng ai châp chòn?
Hôn ai cô don tìm vê âm cúng
Em có nghe bi ai tình ai âp úng
Thuong ai lac loài, ãn mày xán lan ngày mai
Ðêm ni ai say dât ló, em oi có nghe ran võ
Van mánh ly tan theo chuôi cuòi.
Bên tê thành phô tráng lê
Giai nhân nãm khoe lõa thê
Bên ni phô vãng ôi lòng ngoai ô.
Em có nghe hô nhu buóc ai gõ nhjp buóc ai giang hô?
Hen ai bên ni dài in ngõ cü
Em có nghe bên ni lanh nhu bên nó?
Phút giây chia lìa, trong lòng vân phái dèo mong
Hai tâm linh giam kín lai
Bâm dôt ngón tay chò doi
Chò ngày con tho, tho cüng ra dòi
Em oi ngoài kia liêp ngó
Suong roi ngoài song khép hó
Bên trong kín gió âm oi là tình.
baobatdong
www.thuvien247.net - Trang 509/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Nuóc Tình Quê
Manh Phát
Lê Mông Báo
Valse
3/4
Chiêu thu xua nàng quay to dêt dây tho
Chiêu thu nay tình thuong vay lánh xa mò
Thuyên duyên trôi vê xa xôi có thâu chãng ?
Ðàn xuân mo chùng duòng to em hoài trông
Ngày vinh quang dàn hòa vang vê làng thôn
Cùng vui say dông nuong khoai vói luông cây
Dêt to vuong ngàn yêu duong luyên tháng ngày
Lêu tranh nuong niêm uyên uong gió huong nguyên
Ngôi dây em quay to
Lòng em nhu bo vo
Thòi gian trôi lênh dênh mo mông
Nhìn trãng lên bên song
Hôn em thêm bâng khuâng
Vì ai noi tha phuong bë bàng
Ngày chinh chiên còn tan biên mùa chia phôi
Màn suong roi ngàn mây loi úa ven tròi
Nguòi ra di tù chia ly lãng tin hông
Vuòn dâu mang tình quan san em chò mong
Tài Liêu Tham Kháo: CD Lõ Chuyên Ðò, tiêng hát Mai Huong, bán nhac
thú 4 trong CD
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 510/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Sông
Trjnh Công Son
Bao cánh chim dang vun vút tròi mây.
Môt nguòi ngôi dây mà nhìn cánh sao.
Sao vân dêm dêm nhìn núi dôi cao,
vàng chiêu ngo ngác dâng lên nhjp câu.
Bên sông này ngàn nãm dâu kín tâm tu.
Nguòi xua bây giò còn hoài cô.
Ai quay vê nghe giong hò hát Nam Ai, Nam Bình, nghe rôi buôn vu vo.
Nhu bóng mây trôi vê phô chiêu nào,
nu cuòi hôn nhiên nhe rung khóm ngâu.
áo trãng lung linh lông gió tròi cao,
ngân ngo dàn buóm quay lui vuòn dào
thegioiamnhac.com
www.thuvien247.net - Trang 511/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Sông Ðua Nguòi
Hoàng Trçng
Quang Khái
Tango
2/4
Trên bên xua môt chiêu thu sang
Em tiên dua theo chàng
Khi khói suong dân buông
Khãp non sông u buôn
Nhung dã qua bao mùa suong roi
Trên bên sông dua nguòi
Mong ngóng trông hình bóng
Nhung dâu nguòi xa vòi
Chiêu nay gió thu vê dây
Man mác mây trôi vê dâu hõi mây
Lòng vân vuong buôn nhu chò trông
Chim én mang theo hình bóng
Mà nay thây dâu nguòi xua
Ai nhó chãng noi này dây tiên dua
Duói trãng mo môt chiêu thu
Tay nãm tay rôi dân xa
Buôn thuong khóc cho nguòi nhó mãi lòng ai
Mong uóc cho tình duyên thãm mãi chó phai
Noi phuong xa, xa vòi nguòi di
Lòi nguyên nhó tói chàng
Chiêu nay lá roi dây sông
Trên bên riêng mình em ngóng trông
Nhó ai xa vòi ngàn phuong
Mo uóc dâu ngày hôi huong
TÀI LIEU THAM KHÀO: Bên Sông Ðua Nguòi, nhac: Hoàng Trong - lòi:
Quang Khái, T.H. 185, Tinh Hoa Huê ân hành lân thú nhât 1952
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 512/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Sông Trãng
Trân Thanh Tùng
Tìm dâu chân em trên biên cát trãng
Tìm buóc chân êm chìm noi bên bò
Cám thây bóng dêm chìm trong hüng hò
Tìm bóng cô liêu lòng thêm buôt giá
Tìm dâu môi yêu bot tan sóng cuôn
Tìm dâu môi hôn bò im cát mò
Lãng cánh chim bay tròi xua dã khép
Nhó mai bên nhau môt dêm giá lanh
Bên sông trãng ôi nguòi hõi
Phút tái tê bao sâu nhó
Biêt phuong nao em xa mò trong dï vãng
Dâu môi ây hiên vê
Trong tùng dêm lanh lùng
Rôi anh thây tình em dó dang dat trôi
Bên sông trãng ôi nôi nhó
Ðã di qua mong tìm dên
Biêt khi nao duoc gãp lai em yêu hõi
Dâu chân ây tôi tình
Anh muôn xóa thât nhiêu
Ðê mong gãp em trong bóng dêm nhat nhòa
Lãng quên ây tìm vê
Trong môt dêm vô vong
Ðê tình em trong mãt anh êm dêm.
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 513/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Thuong Hái
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Biên vân dat dào
Làm sao quên tháng nãm
Xua dep biêt bao
Và noi dó bao nguòi
Ðòi liêt oanh
Buóc chân trên vinh nhuc khãng trâm
Biên sông dòi dòi
Làm lên dông tô
Xua di vãn dãm say
Ai mât ai còn
Dòng thòi gian
Vân trôi âm thâm nguòi oi
Yêu thuong hòn nghen
Nãm tháng dua chen
Oanh liêt dó suy tàn hay dó
Ðôi ta gãp nhau
Tú tuôt phong ba
Tình ngàn dòi
Mãc sóng gió theo thòi gian
Biên vân tuyêt vòi
Lòng ta tha thiêt yêu thuong tình khó phai
Nãm tháng dãi dâu
Mình cùng nhau vân luôn tin vào ngày mai
Yêu anh hòn anh
Anh biêt cho chãng
Ân tình dã tan thành mây khói
Em oi hòn nghen
Xoá dâu yêu thuong
Tình còn gì ngoài nhüng xót xa mà thôi
Biên vân môt màu
Màu xanh thân ái sao chua tìm dên nhau
Dông tô qua rôi
Mình cùng nhau sánh vai xây mông ngày mai
www.thuvien247.net - Trang 514/1723
2
Dông tô qua rôi
Mình cùng nhau sánh vai xây mông ngày mai
Tiêu Tây Ðôc
www.thuvien247.net - Trang 515/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Tròi Phiêu Lãng
Pham Ðình Chuong
Hoàng Ngçc Án
Sáng tác nãm 1981
Nhüng con duòng dep nãng thú dô
Nhó chiêu xua mình dã hen hò
Nhüng con duòng giò dây hoang vãng
Thuong nguòi tình lac lóng bo vo.
Nghe buôn dau nhüng ngày ha cuôi
Ðêm nãm dây dêm tuôi luu dày
Tháng nãm xua ngút ngàn tiêc nuôi
Trong tâm linh ngàn kiêp không phai.
Trãng ba dêm cho dài nhung nhó
Ai ra di xót ké cuôi tròi
Phía trên mây cüng dành duyên lõ
Luc dja này câm nín muôn dòi.
“Ðôi chúng ta dôi bò khóc hân
Mênh mông sâu nhu sóng biên sâu
Và dôi noi xót xa thân phân
Nghìn trùng xa nãng trïu thuong dau” (2)
Tiêc mà chi hõi nguòi tình lõ
Thuong mà chi uóc mông xa rôi
Nêu mai sau có lân gãp gõ
Xin cho nhau môt nét môi cuòi.
Tiên nhau di bên tròi phiêu lãng
Ta lang thang cuôi néo luu dày
Xác tuong lai tiêc vê dï vãng
Chút mông lòng cât cánh xa bay.
Tài liêu tham kháo: Bãng nhac Hoài Bãc 1: Ðôi mãt Nguòi Son Tây
Pham Ðình Chuong thuc hiên tháng 5/1983
Trung tâm Thanh Lan phát hành tai Hoa Ky .
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 516/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Tuong Tu
Giao Tiên
Ai nõ dem sâu tuong tu
Mang gánh lên thuyên dòi
Khi biên tình chìm trong dãm say
Bao cách ngãn biêt dâu di vê.
Bên không thuyên thuyên không lái tình cüng phai
Nôi dau tuong tu trùng duong có hay
Thuyên bó bên bên cüng ngân ngo vói dòi
Duyên kiêp sao nhân tâm o hò.
Giò cát tãm tôi nhu tóc rôi biêt nói rõ nên lòi
Phái chãng báo lòng dây sóng dêm Ðông
Ðành bó nhau nguòi sang sông.
Ai nõ dem sâu tuong tu
Mà chât lên bên tình nguòi
Ðau dón này lãng lë khó nguôi
Duyên có sao nói không nên lòi.
Bên không thuyên thuyên không lái tình chãng phai
Trái tim don côi này không dôi thay
Thuyên bó bên bên cüng ngân ngo dãm say
Muôn kiêp bên tuong tu mong chò...!!!
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 517/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Vãng
Phan Huýnh Ðiêu
Tròi gió mua anh dã ra di thât rôi
Tình thiêt tha giây phút tan nhu bèo mây
Con tim dai khò tiêc nhó dï vãng
Ðôi chân lac loài buóc dên bên vãng
Cuôc dòi bao la qua bao ngày tháng mua bên dòi vãng xót xa dòi em.
**Bên xua giò lanh lùng tình yêu kia nhu con gió qua. Vãng xa môt cuôc
tình, bàn chân em cô don duói mua. Tìm vê dâu trong em yêu thuong
môt thòi, chi còn trong mo cô don lá roi. Môt lân lòi yêu em buông loi giò
tan thành niêm dau mãi mãi.
**Bên xua còn doi chò bàn chân anh nay không ghé qua. Vãng anh dòi
lanh lùng niêm dau em không ai sót chia. Tìm vê dâu trong em yêu
thuong môt thòi, chi còn trong mo cô don lá roi. Môt lân lòi yêu em
buông loi giò tan thành niêm dau mãi mãi... ho....
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 518/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Xuân (Ðàn Chim Viêt)
Vàn Cao & Pham Duy
Chiêu nay run rây tha dôi cánh
Môt bóng son ca dên lac loài
VÄN CAO
I.
Nhà tôi bên chiêc câu soi nuóc
Em dên tôi môt lân
Bao lü chim rùng hop dàn trên khãp bên xuân
tùng dôi rung cánh trãng ríu rít ca u ú ù u ú
Cành dào hoen nãng chan hoà!
Chim ca thuong mên,
Chim ngân xa u ú ù u ú
Hôn mùa ngây ngât trâm vuong,
dìu nhau theo dôc mói noi ven dôi
Còn thây chim ghen lòi âu yêm
Tói dây chân buóc cùng ngâp ngùng
Mãt em nhu dáng thuyên soi nuóc
Tà áo em rung theo gió nhe then thùng ngoài bên xuân.
Ðiêp khúc:
Suong mênh mông che lâp kín non xanh
Ôi cánh buôm nâu còn trên lóp sóng xuân
Ai tha huong nghe ríu rít oanh ca
Cánh nhan vào mây thiêt tha luu luyên tình vùa qua
II.
Nhà tôi sao vân còn ngo ngác
Em vãng tôi môt chiêu
Bên nuóc tiêu diêu còn hãn in nét dáng yêu
Tùng dôi chim trong nãng khë ru u ú ù u ú
Lê mùa roi lá chan hoà!
Chim reo thuong nhó,
Chim ngân xa u ú ù u ú
Hôn mùa ngây ngât vê dâu
Nguòi di theo mua gió xa muôn trùng
Lân buóc phiêu du vê bên cü
Tói dây mây núi dôi châp chùng
Liêu duong to tóc vàng trong nãng
Gôt áo phong suong du khách còn ngai ngùng nhìn bên xuân
(tró vê Ðiêp Khúc)
www.thuvien247.net - Trang 519/1723
2
Tài liêu tham kháo: Nhac Tiên chiên - Ké sï xuât bán - Sài gòn 1970
* Bán gôc: Ðàn Chim Viêt & tiêp theo
NSW - Lâm Viên - BN - TvmT
www.thuvien247.net - Trang 520/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bên Xuân Xanh
Duong Thiêu Tuóc
Ngày xuân êm âm,
Nãng xuân tung bùng,
Hoa tô màu thãm,
Buóm bay quyên luyên.. hoa dju dàng
Bây chim ríu rít vui ca trên cành,
Thây xuân vùa tói hót vang chào mùng xuân khãp noi
Gió dâng trâm huong tinh hoa theo gió bôn phuong
Say sua trong bâu tròi
Xuân tung bùng tràn lan bao sáng tuoi
Hô xuân duyên dáng, sóng xuân nhe nhàng,
Luót trên làn nuóc gió dua thuyên trôi vê bên xuân xanh
Mái chèo nhjp nhàng buông theo dòng nuóc
Sóng lan mo màng
Ðâu thoáng nghe tiêng ca ngân tình tú
Luót ru thuyên mo,
Tiêng dàn trâm hòa khúc nhac dâm âm
Thiêt tha mê hôn
Ðây khách du xuân lòng bâng khuâng say nhac xuân nông nàn
nghiêng nghiêng luon sóng vòn vòn
hôn anh chìm theo thuyên mo,
êm êm luót trên sông xuân,
ngày dây bên xuân dây tình tho,
choi voi mây nuóc mênh màng
nguôn tho xuân triên miên lai láng lâng lâng nhat nãng vuòn rôi
Tình ngày xuân dây huong.
Ðây trên bên xuân thuót tha, bóng xuân vê yêu kiêu bên nàng hoa
tô màu thành sãc tuoi kìa gió mây gieo niêm âu yêm.
dây trên bên xuân uóc mo,
bóng xuân vê yêu kiêu nhüng nàng tho
chò ngày xanh chúa chan
dây ánh duong huy hoàng.
Lâm Viên
www.thuvien247.net - Trang 521/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bèo Dat Mây Trôi
(Dân Ca)
Dân ca quan hç Bàc Ninh
Bèo dat mây trôi, chôn xa xôi,
Anh oi, em vân doi... í i ì... bèo dat
Mây í i ì... trôi,
chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vòi
Ngâm môt tin trông, hai tin doi, ba bôn tin chò
sao chãng thây anh...
Môt mánh trãng treo, suôt nãm canh,
Anh oi, trãng dã ngã... a á à... ngang dâu
Thuong nhó... ò o... ai, sao roi... dêm sãp tàn... í i ì...
trãng tà,
Nguòi ra di có nhó, (hay nguòi xa có nhó)
là nhó ai ngôi trông cánh chim tròi,
sao chãng thây anh...
Mòn mói thâu dêm, suôt nãm canh
Anh oi, em vân doi... í i ì... mói mòn
Thuong nhó... ò o... ai
Sao roi, trãng sãp tàn .. í i ì... trãng tà
Cành tre du truóc ngõ
Là gió la dà em vân mong chò, sao chãng thây anh...
Thuong nhó.. ò o... ai
Sao roi, trãng sãp tàn .. í i ì... trãng tà
Cành tre du truóc ngõ
Là gió la dà em vân mong chò, sao chãng thây anh...
Chilli
www.thuvien247.net - Trang 522/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bí Án Nhà Hát
Tam Ca 3A
Có nhüng lúc gió nhu ngá nghiêng cuôi tròi
Có nhüng lúc nãng luôn chói chang lung linh
Hàng cây nép bên hiên nhà, duòng nhu cüng bâng khuâng buôn
Chiêu nay vãng anh lòng em ngân ngo héo hon chò anh
Có nhüng lúc khát khao ngóng trông mãt buôn
Có nhüng lúc dãm say ái ân yêu duong
Và tình yêu cho dêm dài, vì ai nhó mong thât nhiêu
Lãt lay tâm hôn khi con tim lac lôi lé loi ngôi chò mong
Noi con phô xua dáng hao gây mói mòn
Mua nhe roi ngôi tiêc nuôi cuôc tình nhu lá mùa thu
Khi ta mât nhau nãng phai tàn úa vàng
Ta còn chi ngoài nôi dau lãng câm riêng mình ta mang
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 523/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bi Ca (Élégie)
Massenet
Pham Duy
O doux printemps d'autrefois
Vertes saisons, vous avez fui pour toujours.
Je ne vois plus le ciel bleu
Je n'entends plus le chant joyeux des oiseaux.
En emportant mon bonheur
O bien aimée, tu t'en es allée
Et c'est en vain que revient le printemps.
Oui, sans retour avec toi
Le gai soleil, les jours riants sont partis.
Comme en mon coeur, tout est sombre et glacé
Tout est flétri pour toujours.
. . . . . . . .
Vê dâu oi hõi bóng dáng ngày Xuân
Có dôi tình nhân,
Tóc xanh, và yêu mói môt lân.
Ðâu oi hõi nhüng lúc tròi thanh
Có em và anh
Lãng nghe loài chim hát tình trinh.
Ðâu nhüng tiêng nói lòi ân ái
Nguòi yêu dâu oi ! Xa vãng thôi !
Khi lúa dôi dã tan võ rôi
Xuân sáng ngòi chãng tái hôi.
Ôi hõi ánh nãng âm tròi mai
Tiêng em cuòi vui
Ðã nhu chìm sâu tít mù khoi !
U tôi lòng tôi, giá lanh oi !
Trái tim này
Theo vói chuôi ngày
Tàn rung, roi bay...
láxanh
www.thuvien247.net - Trang 524/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên
Mai Ðúc Vinh
Tho: Pham Hông Ân
Biên rât gân và cüng rât xa
Gân nhu dòi me tuôi bôn ba
Xa nhu mo uóc em vùa chóm
Vòi voi mà sao vân dâm dà
Biên dju hiên và dê giân hòn
Dju hiên nhu thuó me tha huong
Giân hòn nhu lúc anh biên biêt
Ðau dáu chò nhau nuóc mãt tuôn
Biên là me - biên cüng là em
Cuôn cuôn bao dòi dâu tích riêng
Thân ái choàng vai ôm luc dja
Nhu ôm hòn máu trái tim thiêng
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 525/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên
Phan Kiên
Xuân Diêu
Em không xúng là biên xanh
Nhung em muôn anh là bò cát trãng
Bò cát dài phãng lãng
Soi ánh nãng pha lê
Bò dep dê cát vàng
Thoai thoái hàng thông dúng
Nhu lãng lë mo màng
Suôt ngàn nãm bên sóng,
Em xin làm sóng biêc
Hôn mãi cát vàng anh
Hôn thât khë, thât êm
Hôn êm dêm mài mãi,
Ðã hôn rôi, hôn lai
Cho dên mãi muôn dòi
Ðên tan cã dât tròi
Em mói thôi dào dat
Cüng có khi ào at
Nhu nghiên nát bò anh
La lúc triêu yêu mên
Ngâp bên cúa ngày dêm........
vk
www.thuvien247.net - Trang 526/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Buôn
Nhât Ngân
Biên khoi chiêu nao mình chung buóc,
Lanh cãm nhu tù ngàn sóng xô,
Ta ngõ së nhu không ròi xa...
Giò dây tình nhu là mây khói,
ngày vui ngày qua tìm thây dâu,
Ta cüng nhu cánh chim lac nhau...
Tình còn dó, dôi môi dam mê còn âm nhung nay xa nhau rôi,
Dâu tiêc nuôi cüng dã xa quá xa ...
Tình còn dó, sao ta chia tay vôi vã dêm vui nay không còn,
Nghe trong tim dâng lên bao xót xa...
Ngày vui thoáng gió cuôn, còn chãng là nhüng du âm ngày xua, vê trên
biên vãng sóng vô..
Thôi xin buông tay nhau, tiêc nuôi cüng thê mà thôi.....
Thiên Kim trình bày
<font color=maroon>Hat Mua</font>
www.thuvien247.net - Trang 527/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Buôn
Phan Khanh
Em cú nói dêu không thât, dâu sao mình cüng xa nhau
Em cú quên lòi uóc hen, dâu sao tình cüng chua quen
Dâu sao tình cüng chua quen, nên tình chò tình không dên
Có sao tình vân chua quen, mà nghe nôi dau dong dây
Em oi, biên chiêu nay, gió ru hàng duong gây
Ta mo em vê dây, dê dòi thêm ngât ngây
Không em trong vòng tay, xót xa bò cát dài
Huong dêm dâu nhe bay, biên buôn em có hay
Ðêm hãy cú dài vô tân, dê chãng còn dó bo vo
Em cú quên ngày tháng mông, dê ta môt nôi mênh mông
Gió oi tình dã nhu không, nên tình chò tình không dên
Biên oi tình dã nhu không, mà nghe xót xa trong lòng
Vân Truòng
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 528/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Can
Nguyên Kim Tuân
Có nguòi tù lâu nhó thuong biên
Ngày xua biên xanh không nhu bây giò biên là hoang vãng
Lòi tôi nhó bé tiêng gió thét cao biên tràn nôi dau
Tình em quá lón sóng cüng võ tan dòi tôi dánh mât
Giâc mo không còn biên xua dã can
Vãng em trên dòi biên thâm than khóc ngàn lòng vói tôi
Cùng tôi biên chêt, cùng em biên tan
Ngàn nãm nôi dau hóa kiêp mây ngàn cô don biên can.
Có nguòi hen tôi tói phuong tròi
Biên xua lãng nghe trãng xóa nôi niêm biên không lên tiêng
Ðòi tôi nhó bé truóc nhüng khát khao chìm trong nôi dau
Tình em quá lón vói nhüng dam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nê hái âu không vê
Vãng em trên dòi biên thâm than khóc ngàn lân vói tôi
Cùng tôi biên chêt, cùng em biên tan
Ngàn nãm nôi dau hóa kiêp mây ngàn cô don biên can.
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 529/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Chiêu
Ngoai Quôc
LV: Nhât Ngân
Biên chiêu nãm nghe sóng vô
Lac loài mình em chiêc bóng
Goi thâm nguòi trong nôi nhó
Cuôc tình di dâu dã mât
Ðê lòng dây bao tiêc nuôi
Giot sâu còn vuong vân mãi
Còn lai gì khi ánh mãt
Nét môi yêu thuong xa xãm cuôi tròi
Nhó hôm nào quen biêt mua chiêu không dút
Con duòng chân uót ta dã bên nhau duòng vê chung lôi
Nhó khi tình yêu dên môi hông tha thiêt
Trao nguòi say dãm vói bao dam mê mông mo êm dêm
Nêu xua tình không dên bây giò mua xuông
Ðâu làm cho ai hiu hãt thuong nhó ai noi phuong tròi
Nguòi yêu hõi noi xa xãm có hay chãng tình em
Biên chiêu vê nghiêng bóng nãng
Hôn lac loài nghe trông vãng
Cuôc tình di dâu dã lõ
Cuóp di trên môi lòi ca tiêng cuòi.
Luu Bích
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 530/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Chiêu
Trân Huân
Surf Rock (tempo=125)
[4/4 - G]
Biên chiêu gió cuôn
Tùng con sóng hôn lên bãi cát vàng
Biên chiêu mênh mang
Hoàng hôn lãng du theo tình cü
Thá hôn trôi di bao uu phiên
Nhung có sao bao ký niêm hãn sâu
Mang nôi cô don trong lòng anh
Thêm biêt bao nhüng chuyên lâm than
Biên dâng bão tô
Là noi ây anh luôn nhó em nhiêu
Lòng vuong vân trong anh biêt bao diêu
Vì anh dã thuong dôi mãt yêu kiêu
Biên dâng bao nôi nhó
Tùng con sóng xô nghiêng mãi bên bò
Là giây phút trong anh vân mong chò
Vì anh dã yêu em dên dai khò
Tham kháo: 116 tình khúc "Lòi Ru Tình", nxb Ðà Nãng, 1/2002
Trân Duong
www.thuvien247.net - Trang 531/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Chò
Báo Chân
Tôi vân chò
Nghe biên trôi âm thâm
Nghe biên hát yên lành
Bài hát ru êm
Tôi vân chò, bàn chân em ghé vê
Môt ngày xanh nãng hè, em së vê
Tôi vân chò em mãi
dêm sao khuya tìm mãt ai
Lá thu roi tiêng thó dài
Sao muà thu tàn phai
dông dã vê
Còn mình tôi vói biên rông
Tình mênh mông gió dông vê
dên bao giò
Hoài Cám
www.thuvien247.net - Trang 532/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Dâu
Anh Bàng
Thôi rôi anh dã xa em
Tìm dâu lai thuó êm dêm
Chi còn lai nhó nhung thêm
Và chi còn nghe dãng cay thêm
Thôi rôi anh dã quên em
Tình yêu dôi trãng thay den
Mông mo giò biêt dâu tìm
Cho nên dành dau dón riêng em
Ðâu ngày xua ó bên nhau
Tình yêu rôi cüng phai màu
Lòi thê trôi vói trãng sao
Rôi còn gì ta nói cho nhau
Thôi vòng tay nhó mai sau
Tìm dâu tình dã bay cao
Tìm dâu duoc phút ban dâu
Nên em dành môt mình thuong dau
ÐK:
Anh oi duyên tình mình vây sao
Tù ly không môt câu nào
Bàng hoàng nhu giâc chiêm bao
Gãp nhau mà không nói môt câu
Quay mãt thay tiêng chào
Lòi tha thiêt còn dâu
Em vê ôm phân thuong dau
Tình vui duoc buôi ban dâu
Tình buôn không biêt bao lâu
Lê nhat nhòa qua nhüng dêm thâu
Cho dù dâu biên chia phôi
Chiêu nao nhìn áng mây trôi
Nguòi oi còn nhó nhung lòi:
"Tôi yêu nguòi còn hon yêu tôi"
Tâm Ðoan trong CD "Mùa Thu Có Nhó"
www.thuvien247.net - Trang 533/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Ðêm (chua Có)
Lê Vinh
www.thuvien247.net - Trang 534/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Ðòi
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Chu Minh Ký
Ðuòng nào nhiêu chông gai
Lòng ta vân không e ngai
Biên dài rông mênh mông
Tình ta vân sang duoc bên
Gió cát và bão tô
Cú xô nghiêng dòi ta
Trôi dài không ngùng theo nãm tháng
Cuôc dòi nhiêu lênh dênh, dòi ta lãm phen phong trân
Bao nhiêu danh loi kia làm ta së xa nguòi mãi
Yêu thuong vòng tay cùng nhau nãm lây hõi nguòi
Hãy dên noi bao lòi ca trái tim
Bâu tròi còn nhiêu u ám
Khi lòng nguòi còn gian dôi
Cuôc dòi còn nhiêu dêm tôi
Sao nguòi tràn dây lòng tâm
Bao nhiêu ham muôn kia
Che ngang dôi mãt
Con tim quay gót bó lai yêu thuong
Biên dòi còn lãm con sóng âm thâm lai loai dêm vãng
Lòng nguòi còn nhiêu den trãng ai tu nhìn vào chính mình
Tim ta tuy bé mà thôi nguyên làm ngon nên
Lung linh sáng chiêu biên dòi...
ÐùngTämChiêuNay
www.thuvien247.net - Trang 535/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Ðòi
Huy Son
Detroit pop[4/4 - Em]
Sóng biên dòi vô tâm cuông giãng bão lòng
Ðây dua tình long dong tình tan giüa dòng
Cúa tâm hôn giò dây dã khép duòng xua hoang vu
Lòng xót xa nhãt dâu dï vãng...
Anh vô tình dua em lac không lôi vê
Ðê môt ngày mong manh tàn theo dâu buôn
Buóc chân vê vuòn xua dã khép mùa thu trên cao
Chot xót xa con tim dai khò
Nguòi tình hõi hãy cô quên di tình xua dông bão
Nu cuòi dó héo hãt trên môi nãng mang nôi dau
Cuôc tình dó có chút yêu thuong ta vê nuong náu
Vì sao dòi ta mât nhau ?
Rôi biên lón së xóa cho em tình xua dông bão
Còn bò cát dâu vêt yêu thuong ngày ta có nhau
Tìm hanh phúc thây quá mong manh bên dòi dông bão
Xin sót chia cho nhau niêm dauMTV giói thiêu
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 536/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Ðòi Trái Ngang (chua có)
Nguyên Ðàng Tuân
Tho: Ngô Thy Vân
chua có lòi, ai biêt vui lòng chép giùm
Ðoàn Thanh Tuyên trình bày
(chua có)
www.thuvien247.net - Trang 537/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Hát Chiêu Nay
Hông Ðàng
Chân tròi rât xanh goi nãng xôn xao
Con thuyên rât vui, và gió hát ngot ngào
Môi cuòi rât xinh lung linh màu áo
Mây trãng gon lên nhüng cánh chim hái âu
Có gì sáng nay mà nãng xôn xao ?
Chân tròi vân xanh màu nãng rât ngot ngào
Theo luông cá bay dan trên biên lón
Câu hát goi lên bao khát khao dai duong
Oi biên Viêt Nam, oi sông Viêt Nam!
Qua bao nhiêu thãng trâm mà chiêu nay vân dju dàng
Vùi sâu duói dáy nhüng gì yêu thuong
Biên lai hát tình ca biên kê chuyên quê huong
Môi môt tình yêu, môi môt cuôc dòi
Qua bao nhiêu thãng trâm lúa thú vàng mói nên nguòi
Biên xanh vân nhãc nhüng lòi yêu thuong
Biên lai hát tình ca biên kê chuyên quê huong
HSHB
www.thuvien247.net - Trang 538/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Hay Nguòi Tình Tôi
Pham Ðàng Khuong
Biên hay nguòi tình tôi
Khi vui biên vô vê âu yêm
Biên goi bò
Nhu em nhó anh môt lân
Cho con sóng xa vê gân
Ðê thành câu hát trong tôi
Biên hay nguòi tình tôi
Ðôi khi giân hòn làm giông bão
Ngày biên dông
Tim ta nhói lên tùng hôi
Mang theo nôi dau thât rôi
Môt dòi ta nhó mãi
Biên oi
Biên hay nguòi tình tôi
Mênh mông bao la noi cuôi tròi
Tàu anh di mãi bao ngày dêm
Mà lòng vân nhó bên bò em
Biên hay nguòi tình tôi
Thênh thang dôi tay ôm tiêng cuòi
Làm nên con sóng trên biên xanh
Môt dòi ru mãi con tàu anh
Xin cho tròi yên biên lãng
Xin cho môt dòi yêu biên hoài biên oi
EG
www.thuvien247.net - Trang 539/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Khát
Truong Ngçc Ninh
Biên lôi lâm! Ðê cho con sóng chúa dây bão dông
Em lôi lâm! Ðê con tim anh mang bao dón dau
Em tiên anh di ngày nào
dù biên có sóng, sóng cuôn vào nhau
Em dón anh vê lac nhau con sóng tìm vê noi dâu ...
Biên khát, biên khát bò
Em khát anh nhu nãng khát chò mua
Tình yêu, dây bão dông
giây phút mong manh em bôi uóc tình anh
Biên khát, biên khát bò
Em vân yêu anh, con sóng vân doi chò
Tình yêu ây là con bão giông sóng xô bac dâu
Tình cúa anh vuot qua dón dau trái tim hiên hòa
chãng thê xa cách sóng vê bên bò
Còn tình yêu ây lôi lâm së qua
Còn tình yêu ây lôi lâm së qua ...
NSW & Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 540/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Mãn
Trân Thiên Thanh
Cao ngât Truòng Son, ôm âp tình thuong nuóc ra sông nguôn
Tìm vê biên Ðông, tình yêu thành sóng Thái Bình Duong
Rôi tùng dêm suong, sóng vô vê ru giâc quê huong
Nhung quê huong chua ngú, khi bom dan toi bòi còn nhuc nhãn duói
ruông trên nuong.
Tôi thúc tùng dêm tho âu, mà nghe muôi pha trong lòng
Me là me Trùng Duong, gào than tù bãi truóc ghênh sau
Tuôi tròi qua mau, gió biên mãn nuôi lón khôn tôi
Nên nãm hãm môt tuôi, tôi di vào quân dôi mà lòng thì chua hê yêu ai.
ÐK:
Nguòi yêu tôi, tôi mói quen mà thôi
Lúc dùng quân trên vùng vùa tiêp thu
Vùng hoang vu bóng dùa bò cát dài
Gió lên tùng chiêu vàng nàng xõa tóc trên biên xanh
Nguòi yêu tôi hay khóc trong chiêu mua
Lúc màu xanh biên mãn duc sãc mây
Báo yêu anh em muôn chuyên dôi mình
Nhu màu xanh biên tình trong ngày tròi xinh rât xinh.
Tôi dên lai di, xa vãng dòi tôi chiên chinh lâu dài
Miêt mài dòi trai, vuot truông dài che khuât biên xanh
Ðep tua trong tranh, gót bùn lây cho lúa thêm xanh
Trong bao lân quân hành, tôi qua vùng khô cãn
Mô hôi thành biên mãn trên môi.
Tài Liêu tham kháo: The Best of Nhât Truòng - 15 Tình Khúc Trân Thiên
Thanh. Nhât Truòng Production
www.thuvien247.net - Trang 541/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Mo (La Plage Aux Romantiques)
Danel, Pascal
Ðêm trãng mông mo, sâu dâng biên vãng
Anh thây em dang ngôi khóc
Tâm hôn em chìm trong bóng tôi theo gió dua vê phuong nao
Cát trãng, ôi sóng biêc, ôi sao tho mông
Hãy dên dã có anh trót yêu
Cát trãng, vói sóng biêc dêm trãng trãng
Ru mãi tình ta ngàn nãm vân nhó
Câu tình duyên rôi dây nhó mãi
Trãng vân sâu di viên xú
Em vê dâu tân noi xóm vãng
Ðâu tiêng ca sao buôn bã
Cát trãng, vói sóng biêc, ôi sao tho mông
Hãy dên ...Ðã có anh trót yêu
Cát trãng, vói sóng biêc dêm trãng trãng
Ru mãi tình ta ngàn nãm vân nhó
Hmmmm...mmm
********
La Plage aux Romantiques
Il y avait sur une plage
Une fille qui pleurait
Je voyais sur son visage
De grosses larmes qui coulaient
Laissons la plage aux romantiques
Ce soir j'ai envie de t'aimer
Laissons la plage aux romantiques
Je veux t'aimer à mon idée
Cette plage au clair de lune
Etait triste à pleurer
Elle était si loin la dune
Comme le temps a passé
Laissons la plage aux romantiques
Ce soir j'ai envie de t'aimer
Laissons la plage aux romantiques
Je veux t'aimer à mon idée
www.thuvien247.net - Trang 542/1723
2
Et mes mains sur son visage
L'ont soudain consoler
Il restait la belle image
D'une fille qui riait
Laissons la plage aux romantiques
Ce soir j'ai envie de t'aimer
Laissons la plage aux romantiques
Allez viens, veux-tu m'épouser?
Viens, viens, viens, viens, viens, viens...
____
Bãi Cát Tho Mông
(Lê Toàn chuyên ngü)
Xua thât xua, trên bãi cát mo
Cô gái buôn, trong lé loi
Tôi chot thây giòng lê tuông roi
trên má nàng, trông tôi quá
Em yêu, bãi cát ôi sao tho mông
Ðêm nay, anh mong yêu em nhiêu
Em yêu, gió mát trên dòng biên mo
Muôn cùng bên em, chìm trong ái tình
Làn cát mo ây
Nãm phoi duói ánh trãng
trông rât buôn, nhu muôn khóc
ngon dôi cao, tù nay dã cách xa
nhu thòi gian, mau thoáng qua
Em yêu, bãi cát ôi sao tho mông
Ðêm nay, anh mong yêu em nhiêu
Em yêu, gió mát trên dòng biên mo
Muôn cùng bên em, chìm trong tình yêu
Tôi nhe dua, bàn tay vuôt má em
Nhu thâm trao câu mên thuong
Còn noi dây, hình dung rât dáng yêu
Cô gái xua trong niêm vui
Em yêu, bãi cát ôi sao tho mông
Ðêm nay, anh mong yêu em nhiêu
Em yêu, gió mát trên dòng biên mo
Em này em, theo anh vê em nhé
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 543/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Mông
Quôc Dûng
Cùng mây gió trôi giat muôn néo dòi
Xa mãt tròi xa loài nguòi
Tùng dêm ngãm trãng ngàn sao lac loài
Trên môt tròi mây rü
Tình yêu dó thôi còn mang vê gieo nu cuòi
Trong biên mông xa vòi
Tình sâu còn giãng muôn noi
Biêt trông chò ai xa xôi
Môt lòi yêu thuong trên môi
Ðòi chi còn môt ngõ tôi chãn lôi
Sông cho niêm vui xa xôi
Ðên trong ngày cuôi
Giòng dòi vân chua ngùng trôi môt chiêu
Nên sâu mông vân còn nhiêu
Ðê khi uóc mo chot tan tành rôi
Góp nhãt tùng mây khói
Tình yêu dó thôi còn mong chò gì
Thuong còn doi. Yêu còn dài!
Tình yêu dó mang vê gieo nu cuòi
Trong biên mông xa vòi ...
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 544/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Mù Suong
Trân Thiên Thanh
Nêu anh không vê nüa
thì em xin chiêc khãn sô ...
dê long lanh dôi mãt nai to ...
Và suôi tóc em dài dên mo hô
Nêu anh không vê nüa
lõ anh không vê nüa,
hàng cây dêm së biêt guc dâu
và sao khuya khép mãt sâu
Em oi ân tình cü: chuyên chim bao dêm nãm ngú
chuyên trên biên mù suóng
anh goi em trong tiêng sóng,
anh goi em trong lac lõng,
mà không thây em môt lân
Rôi biên thành ngon triêu lên,
dua anh sâu ... mang em di
Nhung anh, anh së vê thãm cuôc dòi mông mj,
dù bãng buóc chân êm trong dêm huyên hoãc
Nhung anh, anh së vê dù trong nôi kinh hoàng tái tê
Lòi yêu em chua can nguôn dê mê!
Nêu anh không vê canh khuya
loài chim dêm xao xác bay ngang.
Anh em dó, anh vê vói muôn trùng
Nêu anh không vê nüa
lõ anh không vê nüa,
hãng dêm anh nghe tiêng nguyên câu
Và anh bao dung tha thú tôi trân.
Ôi nhân gian tôi lôi ...
Biên khoi kia giãng mù lôi
Mù lên cuôc tình tho
Nhung tình khô nhu lá chêt
Lôi tai anh, hay tai em ?
Làm sao xóa con hèn
Tuôi tré nay còn gì dâu
anh cho anh, anh cho em
www.thuvien247.net - Trang 545/1723
2
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 546/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Ngày Mua
Duong Thµ
Biên xa vãng chìm trong gió mua
Tùng con sóng tùng con sóng vô bò
Vê tìm trên cát tình không dâu mò
Bò cát uót làm sao có dá tac vong phu
Mua giãng trên biên
Mãt uót hoen mò biên uót mua
Sao anh không hen vân uóc hen chuyên cü xua
Sao anh không tró lai
Sóng vô buôn túi biên thiêu anh
Gió dâu không lòi vân nhó thuong hoài ngày dâm thôi mãi
Biên xa khuât chìm trong gió mua
Biên vân hát tùng con sóng vô bò
Bài tình ca ây giong mua mát lanh
Ngôi trên cát làm sao nhu dá tac vong phu
Mua giãng trên biên
Mãt uót hoen mò biên uót mua
Sao anh không hen vân uóc hen chuyên cü xua
Sao anh không tró lai
Sóng vô buôn túi biên thiêu anh
Gió dâu không lòi vân nhó thuong hoài ngày dâm thôi mãi
Biên xa khuât chìm trong gió mua
Biên vân hát tùng con sóng vô bò.
giaidieu.net
www.thuvien247.net - Trang 547/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Nghìn Thu Ó Lai
Trjnh Công Son
Biên dánh bò,
Xôn xao bò dánh biên
Ðùng dánh nhau ... Oi biên së tàn phai
Ðùng gach tên vì yêu dùng xé nát
Biên là em ngot dãng trùng khoi
Biên nghìn thu ó lai, nghìn thu ngâm ngùi
Biên dánh bò,
Xôn xao bò dánh biên
Ðùng dánh nhau ... Oi biên së tàn phai
Ðùng gach tên vì yêu dùng xé nát
Biên là em ngot dãng trùng khoi
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 548/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Nhó
Trjnh Công Son
Ngày mai em di
biên nhó tên em goi vê
goi hôn liêu rü lê thê
goi bò cát trãng dêm khuya
Ngày mai em di
dôi núi nghiêng nghiêng doi chò
sói dá trông em tùng giò
nghe buôn nhjp chân bo vo
Ngày mai em di
biên nhó em quay vê nguôn
goi trùng duong gió ngâp hôn
bàn tay chãn gió mua sang
Ngày mai em di
thành phô mãt dêm dèn mò
hôn lé nghiêng vai goi buôn
nghe ngoài biên dông buôn hon
Hôm nào em vê
bàn tay buông lôi ngó
dàn lên cung phím chò
sâu lên dây hoang vu
Ngày mai em di
biên nhó tên em goi vê
triêu suong uót dâm con mê
tròi cao níu buóc son khê
Ngày mai em di
côn dá rêu phong rú buôn
dèn phô nghe mua túi hòn
nghe ngoài tròi giãng mây tuôn
Ngày mai em di
biên có bâng khuâng goi thâm
ngày mua tháng nãng còn buôn
bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em di
thành phô mãt dêm dèn vàng
www.thuvien247.net - Trang 549/1723
2
núa bóng xuân qua ngâp ngùng
nghe tròi gió lông mà thuong .
www.thuvien247.net - Trang 550/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Nôi Nhó Và Em
Phú Quang
Hûu Thính
Em xa anh, trãng cüng chot lé loi thân thò
Biên vân thây mình dài rông thê
Xa cánh buôm, môt chút dã cô don
Gió âm thâm không nói
Mà sao núi phái mòn
Anh dâu phái là chiêu
Mà nhuôm em dên tím
Sóng có nghïa gì dâu
Nêu chiêu nay anh chãng dên
Dù sóng dã làm em nghiêng ngã vì anh.
Passer-By
www.thuvien247.net - Trang 551/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Ru
Tù Huy
Biên xanh xanh, tình anh nhu biên cá.
Biên cho anh tình yêu em ngày ha.
Biên nhu ru, ru mãi câu tình ca,
và biên cho anh thuong nhó bao ngày qua.
Em dã nói vói ta trong ánh mãt thiêt tha nhüng lòi ru cúa biên.
Ta trút hêt mê say trong nôi nhó thuong ai cüng nhu biên ru tùng ngày.
Cüng nhu biên ru tùng ngày.
Vì quê huong, tàu anh ra biên rông.
Dù xa em tình anh vân mãn nông.
Nguòi yêu oi, anh mãi nhó ngày nào mình ngôi bên nhau nghe sóng vô
dat dào.
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 552/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Ru
Huýnh Ngçc Ðông
Ngày mà dai duong không sóng, trái dât së không xoay tròn
ngày mà hai ta xa nhau, lòi yêu xua së thành dón dau
Ngày mà con tim ray rút, tiêng nói së không nghen lòi
ngày mà lòng nghe choi voi, tình yêu kia së tan thành khói
Sáng nay biên ru, biên ru lòi nông nàn
Ðã cho tình em mùi thom và huong hoa
Sáng may biên ru biên ru lòi muôn màn
Chó che gì nhau tình dã là hu hao
Ðê rôi biên thét gào thét gào thét gào
Giân hòn biên nói lòi cuôi cùng cuôi cùng trong dòi
Ðê mãi mình không còn trong cuôc, biên không còn nói
Rôi chi là xa vòi, xa vòi, xa vòi
Giân hòn gì cüng dã hêt rôi nhüng lòi ru
và mai này trên duòng tró vê còn nhó hay quên
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 553/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Sáng
Trjnh Công Son & Pham Trçng Câu
Sóng ru ngàn dòi
lòi hát cúa biên khoi
Tàu ra di, và buông luói tung ngang tròi
Có nhüng chàng trai
Vì quá yêu biên khoi
Lòng thênh thang, tua nhu nhüng áng mây trôi
Ra di suôt bôn mùa
Niêm vui theo cá trên thuyên vê
Vì tình yêu ... sông môt dòi trong nãng mua
Khi giông bão bât ngò
Me âu lo ...
lòng khát khao môt sóm mai dây nãng
Biên sáng ...
Cánh chim hái âu
nhe vút lên tròi cao
Lòng xôn xao ... vì tròi xanh nhu mâu áo
Sóng xô tròi chiêu
Ðê nhó tóc nguòi yêu
Biên lãng yên ... là môt tiêng hát cho nhau
baobatdong
www.thuvien247.net - Trang 554/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Sâu
Lê Quang
Tôi tìm tôi duói dáy biên sâu noi trái tim mù lòa chai dá
Ði vê dâu nhüng trái tim mô côi khi giá bãng phú dây tâm trí
Tôi tìm tôi cuôi tròi noi biên sâu có ai
Tôi tìm tôi giüa dám rong rêu
Ð.Khúc
Môt ngày nào dó biên së khô can,
dôi chân lang thang tìm tôi tìm tôi
Môt ngày nào dó nhüng vêt chân trân
cô don noi dâu tìm ai tìm ai
Mãt tròi rôi xóa nhüng dám mây mò
cho bao yêu thuong vê dây vê dây
Ngâp tràn hanh phúc nhüng trái tim buôn
dôi chân thênh thang tròi mây tròi mây
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 555/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Sâu
Lam Phuong
Ðòi tôi sao mãi là... biên vãng trong hoàng hôn
Hàng cây khô dùng yên âu sâu chò mua dên
Khi... tròi chua nãng... gió lanh vê dâu non...
Khách oi... dùng buóc thãm vài hôm
Nguòi di vêt chân vêt chân còn
Ai biêt chãng biên dau
Tù khi không có nhau, trãng tàn quên dua lôi
Nhu... môt con xoáy... cuông cuôn rôi tàn mau
Vân vuong chi biên sâu...
Có thuong nguòi cüng dã qua câu
Còn chãng nuóc mãt... khãn sâu tiên dua
Sao hôm vài cánh lua thua...
Xin cho nhãn gúi niêm riêng vói nguòi... nguòi oi...
Tù dây gót son vàng, dã vãng xa biên khoi
Tình theo con sóng trôi, xa dân rôi quên lôi
Thuong... dòi trãm môi... sóm... hop... rôi chiêu tan
Khóc cho duyên mình bë bàng...
Ai Thuong
www.thuvien247.net - Trang 556/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Tím
Quôc Dûng
Môi chiêu chiêu biên tím mênh mông
Cá tình yêu thãm thãm doi chò
Ánh hào giãng mãt tròi di ngú
Sóng dôt dèn dêm biên vói thuyên
Thuyên ròi bên, bên buôn tim tím
Tiên thuyên di, bên ngân ngo chiêu
Hàng phi lao bên bò nhân chúng
Bàn tay che dôi mãt thuyên vê
Bình minh lên hoa sãc hông do dó
Con sóng chó thuyên dua máu vê tim
Chi nhân lai nu hôn nông ray rút
Ðê dào dat ngân mãi tình ca
Báo Yên trình bày
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 557/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Tình
Lam Phuong
Nãm nghe sóng vô tùng lóp xa
Bot tràn theo tùng làn gió dua
Môt vâng trãng sáng vói tình yêu chúng ta
Vuot ngàn hái lý cüng không xa
Biên rông dât tròi chi có ta
Thì giòng ngân hà mình cüng qua
Biên không biên giói, nhu tình anh vói em
Hon cá nhüng vì sao dêm...
Trãng nhô lên cao, trãng gác trên dâu núi
Mây xanh xanh lo vì dãm say tình mói
Ðên dây vói em mà ngõ trong giâc mo
Mãt em âu sâu là cá môt tròi tho
Không gian im nghe nhjp dôi tim hen uóc
Mong sao tuong lai duòng trãng ta cùng buóc
Xiêt tay dãt nhau mình lánh xa thê nhân
Lánh xa uu phiên dãng cay trân gian
Ðòi anh së dep vì có em
Ngày dài së làm mình nhó thêm
Biên xanh cát trãng, sóng hòa nhjp ái ân
Không còn nhüng chiêu bâng khuâng....
CN
www.thuvien247.net - Trang 558/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Tình Yêu
Chuong Ðúc
[4/4 - C]
Ta quen nhau chiêu biên sóng dju êm.
Châp chòn cánh hái âu quân vân hình dá hoa
Mình húa së không ròi xa nhau
Bên nhau, không bao giò xa cách
Ta yêu nhau tròi chiêu sóng dju êm.
Và tùng cánh hái âu cüng nhu mãt biên xanh
Biên sóng hát khúc tình ca
Biên tình bao la
Ðãp xây chuyên chúng ta
Sóng dat dào
Chiêu lông gió rì rào
Biên sóng êm dêm khi hoàng hôn xuông
Cánh hái âu dân dân khuât noi nào
Môt mình giüa biên dòi tình không dôi thay
Ði bên anh lòng hát khúc tình ca
Giü lây cuôc dòi, giü lây tình nó hoa
Dù biên sóng cuôn xô dòi ta
Vân bên nhau mãi, không ròi xa...
Tham kháo: 116 tình khúc "Lòi Ru Tình", nxb Ðà Nãng, 1/2002
TvmT & CR
www.thuvien247.net - Trang 559/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Tình Yêu (Ocean Of Love)
Nguyên Ðat
Trôi miên man trong ngàn nôi nhó
Nhu sóng nhu gió nhu biên khát khao
Trong dêm den hay duói ánh nãng sóng vân xô bò thét gào
Con tim ta nhó ai nhu biên nhó cánh chim ngang tròi
Trong con mê thây ta là ngon sóng rú lên Ah Ah Ahh...
Chorus 1 : Biên mãn nông nhu trái tim em rôn ràng
vì tình yêu chan chúa
Biên dju dàng nhu buóc chân em vào dòi,
cuôc dòi không sóng gió
Còn gì dep hon ánh mãt em màu biên,nhìn dòi trôi di mãi
Rôi môt ngày em së ra di thât xa,chi còn biên tình yêu
******
Flying flying like the winds
Ím drifting on the sea of love
In the darkness, in the daylight sceaming waves from the rocks
How much I miss you like the ocean misses the albatross
In the paranoid I feel like the waves screams Ah Ah Ahh...
Chorus 2 : Now it is the time Ím passing by,my ocean of love
And I never care how much I can do,just for you and me
Someone who knows you much more than I,No,nobody knows!
Look in to your eyes and I can see,my ocean of love
www.thuvien247.net - Trang 560/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Tôi
Trâm Tú Thiêng
Tròi vùa bãt dâu mua khi nguòi không dên nüa
Phô xá nhu giãng to trên con duòng nhây nhua
Nãm tháng vân râu râu bên cuôc tình bôi rôi
Bao nhiêu dòng ký niêm trôi xiêt vói con mua
Tròi mua, mua tùng dêm nhu tình nhân khóc dôi
Lõ môi lân hen hò thêm môt dòi lân dân
Yêu dâu chi tình cò, chua chon ky khân khúa
Ðêm dêm môt mình vê ru giâc nuôi dâu mua
Tròi mua và mua hoài
Nõ thuong ai, giüa dòi này
Chìm trong dêm dau lac loài
Tình yêu còn bây giò
Chít khãn sô, khóc con mo
Buóc sâu thêm trong nhâm lõ
Hò hen mãi vì em vói ngày xua buôt giá
Duôi cánh tay cô don bên tình nguòi dô luong
Mông uóc chêt trùng giò khi thuyên vào biên khô
Cuôi bên bò doi chò, thêm bão tô ngôi chò
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 561/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Trãng
Ngoai Quôc (Nhât)
LV: Minh Khang
Ngôi kê bên em nhe nhàng ru em.
Trong chiêu nhìn trong mãt em dju dàng.
Hoàng hôn dã vôi tãt nu hôn thãm nông say.
Lôi em di phú dây cát vàng.
Cuôc tình trôi xa bó lai hoa roi.
Bên thêm dàn chim én bay buôn phiên.
Biên mang nôi buôn khóc.
Màu mãt nãng chiêu phai.
Nghe dàn chim hát ru biên khoi phôi pha mãi.
Gót chân em hãng in dâu trong tim (mo),
Chìm mãi noi sông sâu.
Ðai duong cuôn trôi di nôi dau,
Nào phú kín trong tim,
Tùng dot sóng vô phiêu bat
Noi nãng gió (bò) cát xa.
Thãp sáng trong tim ngon nên cháy,
Lung linh em dên bên anh,
Bình yên së qua mau.
Rôi tan biên cuôn sâu vào gió,
Và biên cát së can khô.
Anh tìm em duói biên trãng sâu.
Hóa con mua dên bên gân em mãi mãi.
Lam Truòng trình bày
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 562/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Trãng
Nguyên Ðúc Trung
Snth. Boogie
[4/4 - Am]
1. Biên chiêu lông lông,
hoàng hôn chot xuông roi roi trên phím dàn.
Ðê nghe miên man, rì rào sóng vô, hát dôi câu tình ca.
Nghe sao bâng khuâng,
tiêng hát yêu thuong, gúi ai theo gió biên.
Vì sao lâp lánh, dùa trong sóng nuóc, nghe xao dông tim ta
ÐK:
Lôi vê biên trãng lao xao trong gió chiêu. . u . . ù . . o . .
Biên trong tim ta, biên hát yêu thuong
tháng ngày nhó lòi ... biên ru.... u ....
Hãy là biên trãng yêu thuong nhu uóc mo. . u . . ù . o
Biên nhu câu tho, biên nhó thuong ai ?
thoáng nghe trong chiêu ... biên ru ... u....
2. Buôi chiêu môt mình
Ngôi nghe sóng vô, quên sao bao ký niêm
Lòng chot bâng khuâng,
bac màu muôi trãng, thãm dôi vai trùng duong
Sóng së hát mãi,
tiêng hát uóc mo, cùng ta trên dât biên
Biên là súc sông
biên mang thiêng hát ... mênh mông tình quê huong
(ÐK...)
Phuong Dung
www.thuvien247.net - Trang 563/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Tuyêt
Anh Thy
Sóng cao giãng dây,
con tàu ngã nghiêng trong vùng mua bão
Rôi tàu lac bên, lênh dênh trôi dat
theo sóng vào miên tuyêt bãng
Tuyêt roi ngãn duòng vê,
dê tàu anh di lac lôi.
Tuyêt xinh nhu lân dâu mình
gãp nhau duói dêm trãng
Em nghe không?
Lanh lùng trong tuyêt giá
anh nhãc tên nguòi mình yêu...
Nhó lúc xa xua bên câu gió dông vê
Mãt em buôn ngân ngo
Khi em biêt anh nhìn, không nói em cúi dâu
Làm tim anh xao xuyên..
Muôn nói yêu em nhung ngai lúc qua câu
Tuyêt giãng mò duòng di
Nên anh viêt trong lòng, "yêu mãi cô áo vàng",
Dù má em phai hông...
Thê rôi chiêu nay tàu anh di trong biên tuyêt
Lãng nhìn màn tuyêt giãng giãng
trong chiêu vây chiên ham quên lôi di
Tuyêt roi roi thât nhiêu
dong dây vai anh phú kín
Ngõ em anh lai gân guc dâu cho âm tim côi
Nhung em oi, tình mình nhu tuyêt trãng
dem giá bãng vào lòng nhau...
www.thuvien247.net - Trang 564/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Và Em
Ngô Thµy Miên
Nghe trong biên sóng có mùa thu tró vê hôm qua
Lang thang môt bóng môi mình em cùng giot mua sa
Anh bên tròi vãng làm sao biêt dòi nhu lá gây
Anh vui ngày nãng làm sao hay tình nhu khói mây
Nghe trong biên sóng có lòi ca tu tình bao la
Cho mua và nãng cuôn mình di dê tình trôi xa
Tay em còn âm bò môi thãm tình chua xóa nhòa
Nguòi yêu hõi em cô quên thôi
Mà hói lòng sao mãi choi voi
Bao nhiêu mông uóc có tan theo cùng ngày tháng
Bao nhiêu tình ái có chêt trong con mê dài
Em vân mong chò vân nhó thiêt tha dây voi
Anh có bao giò tiêc nuôi xót xa môt thòi
Nghe trong biên sóng có niêm vui nu cuòi hôm qua
Sao mua lanh giá buôt bò vai ta tù phôi pha
Xin cho lân cuôi nu hôn dôi vòng tay rã ròi
Nguòi yêu hõi Anh dã xa xôi
Ðê môt dòi Em nhó khôn nguôi
ngothuymien.cjb.net
www.thuvien247.net - Trang 565/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Xanh
Triêu Thiên Tuyên
Em là muôn con sóng mang tên biên xanh
La la la la la ...
Em là muôn con sóng vuôt ve lòng anh
La la la la la ...
Em là muôn câu hát cho hôn ngât ngây Oh oh
Tu tu tu tu tu... Oh oh
Này biên xanh oi
Này ban thân oi
Mênh mang câu hát yêu dòi
Này biên xanh oi
Này nguòi yêu oi
Hãy bên nhau mãi không ròi
Này nguòi yêu oi
Này ban thân oi
Hãy cât tiêng hát dãm say
Oi biên xanh tuyêt vòi
Oi biên xanh
Hãy cât tiêng hát dãm say
Oi biên xanh...
Em là muôn chim én xôn xao Muà Xuân
La la la la la ...
Em là muôn hoa tuyêt long lanh Mùa Ðông
La la la la la ...
Em là muôn súc sông khi tròi bão giông Oh oh
Tu tu tu tu tu... Oh oh
(2001)
Triên Chiêu
www.thuvien247.net - Trang 566/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên Xua
Quôc Báo
Lòng em mây trãng trôi, dài tay ta vói
Mà sao em cú trôi (ha!)
Lòng ta con sóng xô, dài thêm nhung nhó
Dài thêm lung núi mò che tình
ÐK:
Nguòi thuong oi tìm em nghìn khoi
Sóng dem ta vê chân sóng tình voi
(Ðêm xuông rôi)
Ngot thom oi tìm nhau tân dâu
Hõi môi xinh vê dây nhé quy hôn
(Lên tình xua)
Tình xua nhu cát êm bàn chân thêm duyên
Biên dong dua sát bên (ha!)
Tình xua nhu núi xanh tròi mây di quanh
Núi sao giò dây vãng nguòi
Vì thuong nhau dìu nhau vê dây
Gió bao la tròi bao la và ta
(Quân quýt nhau)
Rôi em tan vào vòng tay sóng
Con mo vut tan biên còn ta
(Bên biên xua)
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 567/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên, Em Và Cánh Tình Hái Âu
Nhât Vû
Tho: Truuòng Ðinh
1.
bóng hoàng hôn di qua
Ðê lai mãi trong ta ... nhüng mùa thu ân ái
vói nu cuòii thât xa
2.
gió hoang vu ngày nào
lay tà áo nãng màu... dju ngòi bay suôi tóc
ru tuôi dòi chiêm bao
dk:
em mua bay chênh vênh
vë nhjp sóng lênh dênh... khoi phím tình bão nhó
dan biên dòi mênh mông
……………………..
mong manh nhüng ha vàng
sói dá hoen mi ngàn... bông bênh xanh nôi nhó
thiêt tha dòi ngân vang
3.
sóng phôi pha nu cuòi
nhat nhoà kiêp cung mo... em buôn nhu bóng nuóc
tù ký úc giòng khoi
4.
em dên môi dêm vê
nhu vây goi lòi thê... xoá bò môi hiu quanh
nó mãt tròi dam mê.
Nôt & Midi
Nhât Vü
www.thuvien247.net - Trang 568/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biên, Núi, Em Và Sóng
Hoàng Viêt Khanh
Tho: Ðô Trung Quân
Xin cám on nhüng con duòng ven biên
Cho rât nhiêu dôi lúa dân nhau di
Cám on sóng nói thay lòi dào dat
Hàng thùy duong nói hô tiêng thâm thì
Anh nhu núi dúng suôt dòi ngóng biên
Môt tình yêu vuon cham dên dinh tròi
Em là sóng nhung xin dùng nhu sóng
Ðã xô vào xin chó nguoc ra khoi
Anh nhu núi dúng nghìn nãm chung thúy
Không ngúng dâu dù cham dên mây bay
Quí yêu biên duói chân mình dào dat
Dâu dôi khi vì sóng núi hao gây
Cám on em dju dàng di bên canh
Biên ngoài kia xanh quá nói chi nhiêu
Núi gân quá, sóng và em gân quá
Anh còn lòi dê tó môt tình yêu
Cám on em dju dàng di bên canh
Biên ngoài kia xanh quá nói chi nhiêu
Núi gân quá, sóng và em gân quá
Anh còn lòi dê tó môt tình yêu
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 569/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Bao Giò Tró Lai
Ngô Thµy Miên
Tôi dã di, tôi vân di mãi biêt bao giò tró lai
Sàigòn oi, sao em còn mãi trong tim tôi
Ôi nhüng con duòng ngày nào còn nghe lá roi
Nu cuòi còn tuoi nét môi
Hay áo mâu phai úa rôi
Tôi dã di, tôi vân di mãi biêt bao giò tró lai
Hói lòng nhau con mua nào xóa di thuong dau
Bao tháng nãm dài miêt mài dòi nhu khói suong
Nghìn trùng giòng sông vân vuong
Ðê nhó thuong lê mãt buôn
Tôi vân mo thành phô cü lôi xua di vê
Dù hôn nghe tái tê, tìm dâu thây nhüng con mông mê
Môt ngày nào dó nhu cánh chim bat gió
Có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha
Tôi vân tin, tôi vân tin mãi së có ngày tró lai
Ðê cùng em rong choi tìm nhüng cánh sao roi
Cho tiêng hát buôn ngày nào nhjp vang phô vui
Nu cuòi vê trên nét môi
Hanh phúc tôi, môt góc tròi
ngothuymien.cjb.net
www.thuvien247.net - Trang 570/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Ðâu Nguôn Côi
Trjnh Công Son
Em di qua chuyên dò thây con trãng dang nãm ngú
Con sông là quán tro và trãng tên lãng du
Em di qua chuyên dò ôi a con trãng còn tré
Con sông dâu có ngò ngày kia trãng së già
Em di qua chuyên dò ôi a trãng nay dã già
Trãng muôn dòi thiêu no mà sông không nhó ra
Em di qua chuyên dò lãng nghe con sông nãm kê
Trãng oi trãng rât tê mày di nhó chóng vê
Em di qua chuyên dò ôi a vui nhu ngày hôi
Tôi xin làm quán doi buôn chân em ghé choi
Em di qua chôn này ôi a sao em dành vôi
Tôi xin làm dá cuôi và lãn theo gót hài
Tôi vui choi giüa dòi ôi a biêt dâu nguôn côi
Cây trua thu bóng dài và tôi thu bóng tôi
Tôi vui choi giüa dòi ôi a biêt dâu nguôn côi
Tôi thu tôi bé lai làm mua tan giüa tròi.
NSW
www.thuvien247.net - Trang 571/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Ðâu Tìm
Hoàng Thi Tho
Nãm nãm môi lân nghe hè dên
Lòng dãm duôi nhüng giò phút hè xua
Hôn lâng lâng nhu buôn nhó bâng khuâng
Và thuong tiêc vô cùng ...
Tôi dâu quên nguòi em hè ây
Tà áo trãng trong màu nãng mông mo
Chiêu chia ly nên lòng thây bo vo
Tìm tôi giüa sân truòng
Nhó nguòi em xua ,
màu mãt xanh, Tình tho ngây,
Thuòng men lôi ven sông
Tìm nhãt cánh hoa tàn ...
Ðem vê giâu ép,
Rôi cãt cánh thành con tim
Tìm dem dên cho tôi
Ðê làm chút tin duyên
Nãm nãm môi lân nghe hè dên
Thuòng tói chôn ây tìm bóng nguòi em
Thuòng tói chôn ây tìm cánh hoa tim
Mà chãng biêt dâu tìm ...
Nên nãm nãm nhìn hoa phuong thãm
Nhìn mái ngói nét truòng cü diêu hiu
Nhìn ánh nãng trên giòng nuóc cô liêu
Lòng chot thây tiêu diêu ...
www.thuvien247.net - Trang 572/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Ðên Bao Giò
Lam Phuong
Ðòi là van ngày sâu biêt tìm noi chôn nào
Ta quen nhau bao lâu nhung tình dã có gì dâu
Nhiêu khi anh cüng muôn biêt bao giò së có tình yêu
Cho lòng không thây quanh hiu khi dêm rùng buông xuông tjch liêu.
Dù dòi mình còn dài nhung ngày vui chóng tàn
Ta yêu nhau di thôi cho mông không võ thành dôi
Tù khi anh là lính chiên không vê thãm ghé nhà em
Không còn nghe tiêng cuòi thâu dêm buôn oi sao là buôn.
ÐK:
Ôi uóc mo nhiêu cüng thê thôi
Ðòi chi làm ban cùng suong gió
Nghe gió dêm tùng con ru cô don
Biêt cho trãng dêm nay
Chiên tranh dem thân trai di ngàn phuong
Ðòi chi ân ái vói cánh thu hông âp yêu.
Rùng lá rùng châp chùng, giá lanh trai chiên truòng
Ðêm nay xa quê huong xa lìa tiêng nói nguòi thuong
Ngày anh lên duòng chiên dâu hoa lòng dã chóm tình yêu
Nhung chò dâu thây nguòi anh yêu chò dên xuân vê chiêu.
www.thuvien247.net - Trang 573/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Ðên Thuó Nào
Tùng Giang
Phút dâu gãp em, tinh tú quay cuông
Lòng dang giá bãng, bông ngâp tràn muôn tia nãng
Nghe bao xót xa, vut bay theo cánh chim ngàn
Dùng buóc noi này, chi còn em vói ta...
Ngõ ngàng nhìn em... nhu dã quen rôi
Hói em biêt chãng, nhüng bàng hoàng giãng vây kín
Nhu muôn tóc mây quyên vuong dôi mãt nhung huyên
Mông uóc dây rôi... sao ngai ngùng vuong trong ta...
Bao dêm cô don, miên man vói niêm thuong nhó
Suy tu âu lo, men thuôc dãng trên môi
Ðã xót xa nhiêu mà sao nói không nên lòi
Ðành xin ôm tron môi u hoài trong tâm tu...
Biêt thuó nào quên, quên hêt uu phiên
Ðê thôi xót xa, dê bàng hoàng không vây kín
Bao nhiêu uóc mo rôi dây së kêt nên lòi
Mông uóc môt ngày thôi doi chò... ta có nhau...
www.thuvien247.net - Trang 574/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Em Còn Chút Dôi Hòn
Báo Chân
16beat ballad[ 4/4 - Fm ]
Rôi mai chi có mình em và ô cúa cü thân quen
Mùa thu dê lá lãng quên nhüng uóc mo dên bên em
Rôi mai chi có mùa sang
Lòng em buôn dã xa anh
Chiêu dông vê lá úa roi bên dôi
Hõi em còn chút yêu nguòi
Khi anh xa em, bên sông hoa roi cuôn trôi di bao ngày tháng
Em nhu chim non hoang vu bay theo nhüng khung tròi hoa nãng
Khi anh xa em bên sông hoa roi xóa tan di nhüng bò bên
Cuôc tình giò còn môt mình em lãng quên
Rôi mai mùa lá có xanh
Ngày xuân vê nép bên anh
Bình minh goi nãng xóa tan dêm buôn
Biêt em còn chút dôi hòn
Bình minh goi nãng xóa tan dêm buôn.
Biêt em còn chút dôi hòn...
Thuong Ai
www.thuvien247.net - Trang 575/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Em Còn Nhó
Châm Hông Giang
Mình anh buôn vui mo vê em dâu xuân
Em biêt chãng tim anh chò mong
Giot nông dâu xuân mang tình yêu cúa anh
Ngây ngât say ôi tình yêu dju dàng
Xuân mang tình yêu cúa dôi ta xôn xao trong lòng ai
Em oi giò dây ó noi xa có nhó…
Chorus:
Noi phuong tròi ây em hõi
Biêt tình anh trao em diu dàng
Nhó bao ngày tháng hanh phúc
Em oi sao vôi quên?
Anh di bao thân thò em oi em có chò anh?
Uóc mo hanh phúc chi nüa
Bói tình dôi ta tan võ rôi
Trái tim giò dã lanh giá
Em oi tình lang thang
Anh di vói chút tình
Ôm theo bao bóng hình em yêu
Tìm em chò em tình buôn em oi
Tìm em ó dâu tùng ngày doi chò
Biêt em còn nhó, biêt em còn nhó tình này
Quang Vinh trình bày
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 576/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Không
Sÿ Ðan
Tình yêu vuot khói tâm tay
Dòng nuóc mãt dã xóa di niêm vui
Môt ngày chi thây dãng cay
nôi xót xa giâu trong nu cuòi
Nhüng ngày cuôc tình thât buôn
nhüng ngày dài hiu hãt
Biêt không nguòi yêu có biêt không?
Tình yêu vùa dên vôi di
Giot nuóc mãt thâm buôt hoen bò mi
Cuôc tình giò có còn chi
Thúc trãng dêm gôi chãn o thò
Suôt cuôc dòi lac loài,
Xót cuôc tình dã dút
Biêt không? Nguòi yêu có biêt không?
Nguòi di theo dâu chim bay
tình nhu gió cuôn heo may
Ngày vui dã chóng qua mau
lòng dã chôn sâu niêm dau vân mãi trong em
Nguòi di theo gió mua bay
mình em thúc giâc dêm nay
Còn nghe nôi nhó xa xôi
Lòng vân don côi canh có biêt không anh?
Em vân chò anh
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 577/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Khúc
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Minh Tâm
Tròi u ám mây vào thu gió mua
Chot nghe lô tiêng ai
Rì rào trong mua lòi biêt khúc ôi não nùng
Giò biêt ly tôi nhìn em xót xa
Cuôc tình này mong chi kiêp tuong phùng
Chi còn trong tim dây chât ngât
Mãi nghìn trùng...
Nêu duyên mình dang dó mây ai biêt
Mói nôi tiêc ký niêm giây phút khi xua ân ái
Ai quên thòi gian trong tim
Còn quên ngâp tràn yêu duong
Nêu dôi mình xa cách
Anh không sao quên môi nông luyên aí
Ðôi tay âu yêm ngoc ngà
Bé bút dam mê
Dâu cho mai dây tình nông phôi phai
Hôn anh nghe vu vo nát tan
Sao biêt khúc vang lòi ca não nùng
Tình ta nay giò chi thê thôi
Nguòi có hay không
Biêt to dàn mai môi câu biêt khúc
Ngâm ngùi luyên tiêc biêt mây tình dâu
Nguòi quên tôi ra di nhjp con gió
Ðê tình dã lõ tói trong mo
Biêt to dàn mai môi câu biêt khúc
Mong gì duoc thây khoé mãt nguòi tình
Ðuoc gân em môi hôn nông say dãm
Giò chi có lòi hát biêt khúc
Tình mong manh.
Quôc Mai
www.thuvien247.net - Trang 578/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Khúc
Trâm Tú Thiêng
V. Thúy
Gia Ðjnh, 1981
Trâm Tú Thiêng phô nhac và viêt thêm lòi
Thôi nguòi di, nguòi di
Riêng ta dành ó lai
Mùa chia ly, chia ly.
Trái sâu run tay hái
Ta thành loài gãm nhâm
Thùa du vj dãng cay.
Uóc mo làm trái câm
Mãi mãi lánh tâm tay.
Ôi tròi xa tròi xa
Chim bay vào cõi la
Chiêu mua sa, mua sa
Ý sâu run nhu lá
Thiên duòng còn lac lôi
Trân gian nãng buóc chân
Nói chua tròn tiêng nói.
Ðã mói kiêp phù vân.
Nguòi di nghiêng dâu sóng.
Sau lung gãy nhjp câu.
Ta vê cùng huyên mông.
Ðòi chôn trong bê dâu.
Nguòi di thôi nguòi nhé.
Mênh mông vây goi nguòi .
Ta bàng hoàng hói lê
Ngùng roi hay vân roi ...
Ôi biêt ly, biêt ly
Quê huong buôn bôn mùa .
Chiêu ta dua ai di .
Mông tàn theo môi úa
Ta tró vê lac lôi.
Tù ân huê dãng cay.
Lãng nghe dòi sám hôi.
Trïu nãng nhüng tháng ngày.
www.thuvien247.net - Trang 579/1723
2
Tài Liêu tham kháo: Tình Ca Trâm Tú Thiêng - Diêm Xua - CD Vü Khanh
- Hanh Phúc Ta, Hanh Phúc Nguòi.
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 580/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Khúc
Quôc Vuçng
2/4 - G - Slow Surf (temp=65)
1. Nguòi yêu oi dã xa nhau
Thì xin em hãy quên di
Tìm nhau chi ? Thêm xót xa mà thôi
Ðùng nuôi tiêc hõi em yêu
Dù mai dây cách xa rôi
Tình yêu kia anh khãc ghi tron dòi
ÐK:
Lòng nhó mãi phút giây... mình bên nhau lúc này
Ký niêm dó không bao giò quên lãng
Ðùng khóc nüa nhé em, dù ngày mai... cách ròi
Tình quyên luyên, chi thêm... ngâm ngùi
2. Nguòi yêu chó quên mau
Lòi yêu thuong phút ban dâu
Rôi mai dây ta dã xa ròi xa
Ngày chia tay gió thu bay
Ðuòng anh di vút chân mây
Biêt ly oi, sao dãng cay ngàn lòi
(ÐK.....)
Tham kháo: 117 ca khúc "Lòi ru tình", nxb Ðà Nãng 01/02
TvmT - CR
www.thuvien247.net - Trang 581/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Khúc Chò Nhau
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
LV: Triêu Vi
Xin cho yêu em tháng ngày,
duòng dòi sóng gió anh vân chò,
tình mình vân mãi mãi không xa ròi,
dùng vôi khóc lúc anh ra di.
Ðêm sao roi trong dên thuong nhó nguòi,
giò thôi hêt uóc muôn ân tình dó vói dï vãng thôi tù dây.
Mãi yêu nhau noi dây ôm bóng hình,
dòng sông hát khúc hát ly biêt dó biêt không còn nhau, xin nhó nhau.
Triêu Vi - Ðan Truòng song ca
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 582/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Khúc Mùa Ðông
Nguyên Ngçc Thach
Mùa dông heo mây nghe lòng bãng giá
Mình ta lang thang dâng sâu tê tái
Vê dâu ta nghe biên dòi u tôi
Bóng dêm tình dã nghe nhat nhòa
Nguòi ban cho ta ân tình chua xót
Giò dây ta nghe thiên duòng lat lôi
Rôi dêm chiêm bao nghe tình hâp hôi
Nhüng giot sâu nôi dau thuong tàn phai
Së xa nhau ngàn dòi
Lòi dãng reo chi nguòi oi
Trái tim khô nghen lòi
Vùi chôn tình dau anh hõi
Bói con tim dai khò
Ðòi dã không nhu là mo
Dâu yêu xua dê lai
Ngot dãng vuong trên bò môi
Ngày vui qua mau nghe dòi tan võ
Còn dây to vuong cung sâu dang dõ
Mình ôm cô don voi dây tiêc nuôi
Ký niêm môt khúc chia tay mùa dông
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 583/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Kinh Ky
Minh Ký
Hoài Linh
Ban oi ! quan hà xin can chén ly bôi
Ngày mai tôi dã dã di xa rôi
Thành dô luu luyên chãn buóc chân tôi
truóc giò chia phôi mây ai không bùi ngùi
ký niêm buôn vui mãi ghi trong lòng tôi.
Rôi dây mai ngày ai hói dên tên tôi
Ban oi ! hãy nói "khoác chiên y" rôi
Nguòi thu sinh ây dã xêp bút nghiên
giã tù truòng yêu vói bao nhiêu ban hiên
có vê là khi nuóc non vui bình yên.
Nhó lúc lên duòng dua tiên chân tôi,
Thuong lên khoé mãt me nhãn dôi lòi,
Diêt thù lâp công cho xúng tài trai,
Sãt son ghi lòng chó phai.
Ai di chinh chiên xây dãp tuong lai,
Con di chinh chiên dê nuóc yên vui
Lòi me hiên khuyên nguyên khãc trong tim
bao giò dám quên.
Ban oi ! khi nào ai hói dên tên tôi
Ðòi tôi lính chiên cánh chim tung tròi.
Ngày nào khi dât nuóc hêt binh dao
giüa doàn hùng binh có tôi di hàng dâu,
tró vê thành dô nãm tay ta mùng nhau.
Nguòi di chiêu ây áo nhuôm bui duòng
Chiêu nay vê giüa kinh ky say huong.
www.thuvien247.net - Trang 584/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Làm Sao Thôi Nhó
Lê Xuân Truòng
Mua dêm qua uót dâm tuong tu sâu vuong
Anh ra di thuong nhò tan trong mù suong
Lý do nào hõi anh, dôi chúng mình mât nhau
Cho cuôc dòi vãng tênh
Ðôi chim xanh yên giâc bên nhau bình yên
Cây reo vui trong nãng ban mai hôn nhiên
Sao thoáng vôi vút bay cho cây cành nhó thêm
Giá bãng vê giüa dêm
Tôi chò tùng Thu qua bóng dáng mjt mùng
Niêm dau trong tim vân thâm tuyêt vòi
Sõi dá cüng thây buôn
Có nhüng buôi chiêu hãt hiu anh phuong nào có hay ?
Mình tôi vói quãng dòi dãng cay
Bao Thu qua tôi cô quên di nguòi xua
Sao trong tim vân mãi in sâu tình xua
Có chãng là muôn quên xin vïnh biêt thê nhân
Nhó thuong nguòi mói thôi
www.thuvien247.net - Trang 585/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Ly
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
LV: Khánh Dung
Big Ballad[4/4 - F]
Môt nu hông giò dây héo hãt
Ðúng truóc gió lung linh trong suong lanh
Môt cuôc tình giò nhu con sóng lênh dênh ngoài khoi
Cuôn tình theo mãi xa tân chôn nao
Nhìn em hiu hãt trong tròi khuya
Lòng anh dau xót nhó thuong em khôn nguôi.....
Môt dòng lê tràn dâng khóe mãt
Ðã thâm uót nôi dau dâng trong hôn
Môt cuôc tình giò dây dã khuât xa trong tâm tay
ÐK:
Vân mong em bên anh chiêu nay, vân mong em nhu ngày nào ta yêu
nhau ta yêu nhau.
Vân mong em trao anh môt cuôc tình yêu thãm nông không hè dôi gian,
không dãn do, không tiêc thuong.
Môt dòng lê trào dâng khoé mãt, dã khóc uót nôi dau trong hôn.
Môt cuôc tình giò dã khuât xa trong tàm tay, bóng hình ai dã chia lìa
chúng ta
Lãng im bên bóng chiêu hoàng hôn,
lòng anh dã xót nhó thuong em và thâm trách duyên tình ta
Phuong Dung
www.thuvien247.net - Trang 586/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Ly
Ngoai Quôc
LV: Minh Tâm
Mò ánh trãng, xê bóng tàn
Thúc trãng mói biêt tron dêm dài
Ôi nhìn nhau mà sao nghen lòi nói
Giò phút cuôi tiên dua nguòi di
Yêu mói biêt trãm thuong ngàn nhó
Quyên luyên phút chia ly cuôi cùng
Tâm hôn nghe quanh hiu lanh giá
Chot thoáng uót mi roi lê buôn
Tròi dã chia lúa dôi mình
Biêt truóc dã yêu xa thât buôn
Ta thâm goi tên nhau nguòi tình hõi!
Lân cuôi vây tay tam biêt nhau
Yêu mói biêt sao nguôi khô dau
Ðê nhó dê thuong tê tái hôn
Con tàu dua nguòi di van lôi
Chò nãng âm xuân sang trùng hoàn
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 587/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Ly
Dzoãn Mân
Biêt ly nhó nhung tù dây
Chiêc lá roi theo heo may
Nguòi vê có hay
Biêt ly sóng trên giòng sông
Ôi còi tàu nhu xé dôi lòng
Và mây trôi nuóc trôi
Ngày tháng trôi càng luót trôi
Mây phút bên nhau rôi thôi
Ðên nay bóng em mò khuât
Nguòi vê u buôn khãp tròi
Nguòi ra di vói ngàn nhó thuong
Mây phút bên em rôi thôi
Dáng em sông trong hôn tôi
Xa cách ta còn tìm dâu ngày vui
Biêt ly uóc bao duòng to
Réo rãt trong muôn huong mo
Thành sâu tiên dua
Biêt ly uóc mong hoàng hôn
Êm dêm vê ru âm tâm hôn
Nguòi yêu duong cách xa
Ðành sông vui cùng gió suong.
&lt;font color=purple]
****************************
F - Am - Bb - C7
Intro end
[F]Biêt Ly, nhó nhung tù [Gm]dây
[Gm]Chiêc lá [F]roi theo [Gm]heo may
[C7]Nguòi vê có [F]hay
[F]Biêt Ly, sông trên dòng [Gm]sông
[Gm]Ôi [F]còi tàu nhu xé dôi [C7 lòng
[C7]Và mây [Gm]trôi, nuóc [F]trôi,
[F]ngày tháng [C7]trôi, cùng luót [F]trôi
[Bb]Mây phút bên [Am]nhau rôi thôi
[Dm]Ðên nay bóng em [F]mò khuât
[F]Nguòi vê u buôn khãp [C7]tròi
www.thuvien247.net - Trang 588/1723
2
[C7]Nguòi ra [Gm]di vói ngàn nhó [F]thuong
[Bb]Mây phút bên [Am]em rôi thôi
[Dm]Dáng em sông trong [F]hôn tôi
[F]Xa cách [C7]nhau còn thây dâu [Gm]ngày vui
[F]Biêt Ly, uóc bao duòng [Gm]to
[Gm]Réo rãt [F]trong muôn [Gm]huong mo
[C7]Thành sâu tiên [F]dua
[F]Biêt Ly, uóc mong hoàng [Gm]hôn
[Gm]Êm [F]dêm vê ru âm tâm [C7]hôn
[C7]Nguòi yêu [Gm]duong cách [F]xa
[F]dành sông [C7]vui cùng gió [F]suong
www.thuvien247.net - Trang 589/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Nói Gì Ðây
Huýnh Anh
Biêt nói gì dây,
Khi hai duòng dòi ngãn chia mình rôi.
Bao nhiêu thuong nhó,
Bao nhiêu doi chò chua hoen lôi di.
Ðêm dêm anh nhãn gió
Gói mây vê cho em.
Trao cho em tiêng hát
Mình yêu nhau ngày ây.
Nhung nay xa nhau rôi,
Mà môt hình bóng chua nhòa trong nhó.
Tháng chêt vê nãm,
Sao thuong còn hoài, thuong mãi môt nguòi.
Bao nhiêu câu nói
Thuong nhau tron dòi chua phai tháng nãm.
Nhung dêm nay tiêng hát
Biêt trao vê noi dâu.
Ðêm dêm qua ngõ vãng
Ðuòng khuya anh môt bóng.
Du âm chua phai nhoà
Môt nguòi môt lôi di sâu riêng tôi.
Hôm nao mình dìu nhau
Phô cü hoa bay nhiêu.
Tay câm tay chung buóc ,
Nói ngàn câu mên thuong.
Nhung hôm nay mình gãp dây.
Phô cü hoa phai màu.
Mãt nhìn nhau không nói.
Ngõ ngàng nhu mói quen.
Hãy nói môt câu
Cho voi can sâu quên di môt dòi.
Duyên ta không thâm
Cüng thuong lõ làng, anh không trách em.
Ðêm dêm anh vân hát
Nêu ta dùng quen nhau.
Ðêm nao em dã nói,
Mình yêu nhau rôi dó.
Nhung nay ta xa rôi,
Ðuòng dòi còn thây dâu ngày vui xua.
Alexander T.G.
www.thuvien247.net - Trang 590/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Nói Sao
Chu Minh Ký
Ngày anh dên anh mang lòi ong buóm
Lòi ngot lòi thom khóe môi
Bãng lòi ong buóm anh che mông gian dôi
Ngày lâm lôi ngày em biêt yêu
Áo trãng lóng lánh theo anh di vê
Tóc ngãn thãt bím em làm dâu
Theo anh bãng dôi mãt nai dai khò
Có biêt dâu con duòng gai gôc mù khoi
Biêt truóc trái dãng sao em qua câu
Biêt truóc nuóc mãt sao tình trao
Trao anh rôi em biêt dâu di vê
Biêt nói sao cho lòng em hêt tá toi
Ðùng gian dôi nhu nhüng lòi mua gió
Ðùng vôi dùng chia lúa dôi
Thà rãng anh nói anh không còn yêu em
Môt lâm lõ làm thân dã tràng
Chèo
www.thuvien247.net - Trang 591/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Quê
Ðan Truòng
BIET QUÊ
Tù và nhac cúa: Ðan Truòng
2/4
Gió lât mây tàu lá trên cây
Ðàn qua nay thôi kêu hè
Gió lât lá là gió heo may
Làn thu dua gió thu vê
(Ðoan Hai, lòi 1):
Và ngày mai khai truòng rôi kia
Ðành lìa hai thân cùng làng quê
Ngâp ngùng di tim sâu buôn se
Ky hè qua sao mà mau thê
Nào còn dâu bên hô ngôi câu
Nào còn dâu hoi diêu trâm ru
Nào còn dâu chim ngôi sùng trâu
Nào còn dâu rong thuyên theo gió
(Ðoan Hai, lòi 2):
Liên bò sông con cò dò di
Ngâp ngùng nghiêng nghiêng dâu tìm nghe
Ðàn lòng tôi giây chùng sâu bi
Ngâp ngùng than vui hè khi xê
Nhìn hô sen, sen màu tà duong
Nhìn làng quê, quê mò màu suong
Nhìn hàng cau, cau già tàu hoen
Nhìn hàng lau, lau tàn sao xuyên
Gió lât mây tàu lá trên cây
Ðàn qua nay thôi kêu hè
Gió lât lá là gió heo may
Làn thu dua gió thu vê
TÀI LIEU THAM KHÀO: BIET QUÊ, nhac và lòi Ðan Truòng, AP. 44, An
Phú ân hành lân thú nhât 1953, Copyright 1953 by Ðan Truòng ó Paris
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 592/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Ra Sao Ngày Sau (Que Sera, Sera)
Jay Livingston & Ray Evans
Ngày em còn tho lòng vuong mông mo,
Thuòng hay hói má em: "Má oi ngày sau,
Con së thãm to duyên và vui suóng không?"
Me em së khuyên báo rãng:
"Biêt ra sao ngày sau?
Ðòi luyên luu vui cuòi, khô dau...
Vì sãc duyên là sóng bê dâu,
Nào ai biêt ngày sau?"
Ð.K.:
"... Thành giòng sông nôi trôi..."
Que Sera, Sera
When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be ?
Will I be pretty, will I be rich ?
Here's what she said to me,
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be…
The future's not ours, to see !
Que Sera, Sera
What will be, will be…
When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead ?
Will we have rainbows, day after day ?
Here's what my sweetheart said,
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be…
The future's not ours, to see !
Que Sera, Sera
What will be, will be…
Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be ?
www.thuvien247.net - Trang 593/1723
2
Will I be handsome, will I be rich ?
I tell them tenderly.
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be…
The future's not ours, to see !
Que Sera, Sera
What will be, will be…
www.thuvien247.net - Trang 594/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Tìm Em Noi Ðâu (chua Có)
Ðoàn Bông
www.thuvien247.net - Trang 595/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Trá Lòi Sao
Duy Khánh
Bolero
Có nguòi gãp tôi hói sao lâu rôi không vê thãm quê miên Trung
Dù thuong vân thuong nhung non nuóc chua yên lành,
quê huong còn nghiêng ngá, biêt trá lòi sao?
Biêt trá lòi sao cho em âm dôi vành môi
khi gió mua trong dòi
mang bao âm êm xa rôi
gieo bao tiêng ca u hoài
Nhüng dêm canh dài, biêt trá lòi sao?
Nhó vê thân kinh vói bao tâm tình gúi vê thuong thuong nguòi em,
Giò xa vân xa di cho nuóc non quê nhà
thân trai tình dôi ngá, biêt trá lòi saó
Biêt trá lòi sao khi chinh chiên dang tràn lan
gieo tóc tang diêu tàn
vai mang chí trai tang bông
quê huong khãc ghi trong lòng,
Ðã thuong nhau rôi biêt trá lòi sao?
Hôm xua mình bên nhau
vâng trãng lông bóng nuóc sông sâu
Ðôi bóng chung dâu
mong sao duyên mãi xanh màu
mong tình dài thuong mên lâu
Hôm xua mình xa nhau
Ðuòng vê chiên tuyên gió mua sâu
Ðôi bóng dôi dâu
cho nhau mãi tiêng kinh câu
Xin cuôc dòi luôn có nhau
Khi biêt rãng dòi trai chinh chiên không hen tró lai
ngày mai chung tình dôi
thì em hõi em bao nhiêu uóc mo trong dòi
nhu mây chiêu trôi nôi
nhu mông tàn thôi
Biêt trá lòi sao dêm dêm núi cao rùng sâu
theo buóc chân quân hành
di cho nuóc non thành bình
Mai dây có ai thuong mình
www.thuvien247.net - Trang 596/1723
2
Chí trai công thành
Xin trá lòi sau
Tham kháo : Huê dep Huê tho - Duy Khánh, 12 ca khúc. Hoa Tình
Thuong xuât bán, 1989
Lephan41
www.thuvien247.net - Trang 597/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Yêu Ai
(chua biêt)
Biêt yêu ai khi bò vai tóc xõa lanh rôi
Phuong tròi xa có nguòi chò nguòi
Ngày lai ngày thuong nhó khôn nguôi;
Nhó thuong ai lòi yêu còn vãng bên tai
Nguòi xa mãi tân phuong nào
Nên dòi xa vãng yêu thuong
Biêt yêu ai khi nguòi xa dã thât xa rôi
Câu tù ly chãng hen này vê
Ðòi còn nhiêu cay dãng dam mê
Biêt yêu ai dòi ta còn lãm chua cay
Dù cho muôn ven câu thê
Vân chìm say dãm trong mê
Nhó thuong ai dêm chò dêm suôt canh thâu
Nghe lòng trong vãng don côi mo vê cõi tròi xa
Nhó thuong ai, ai nguòi theo buóc tuong lai
Ai nguòi chi sót niêm riêng, cho voi niêm dau
Biêt yêu ai khi tình chua thãm duom màu hông
Chua nguòi gieo uóc hen mãn nông
Thì lòng này dâu dám yêu ai
Biêt yêu ai dòi trai còn trãng dôi tay
Ðùng mo dáng ngoc mi mày
Cho dòi tô dáng tuong lai....
Angie
www.thuvien247.net - Trang 598/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêt Yêu Khi Nào
Minh Khang
Quay nguoc thòi gian tró vê vói tuôi tho
Long nhong ngoài mua lâm lem bùn lây
Khi xua tré con nào dâu có biêt yêu
Vô tu chay theo lü ban thât hiên.
Tùng chiêu, tùng chiêu rong choi tháng ngày
Vu vo câu ca em dâu nghï gì
Môt ngày dep tròi nãng dã lên cao
Ðôi ta bên nhau biêt nhau biêt yêu khi nào.
Ðôi ta ngày xua dâu biêt yêu
Ôi nay tình yêu sao dep quá
ÐK:
Vói cánh diêu ngày ây, mang bao uóc mo tuôi tho
Hãy nhó mãi tuôi thân tiên môt thòi hát múa hôn nhiên
Qua bao thòi gian giò dây dã lón khôn
Bên anh duòng nhu thây sao then thùng
Quen nhau tù khi tình yêu chua biêt gì
Vô tu chay theo lü ban ngày nào.
Rap:
Ta bên nhau, nãng lên cao, ta không hay dã yêu khi nào
Sao quên nhau dên mai sau, nhó mãi môt thòi hát múa thân tiên.
Trân Duong
www.thuvien247.net - Trang 599/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Biêu Tuong Cao Siêu
Võ Tá Hân
Thanh Trí Cao
Hôm nay ngày me nhó thuong
Con quy lay Phât dâng huong nguyên câu
Câu xin cho me sông lâu
Me là tât cá nhiêm mâu thiêng liêng
Me là thúy thú con thuyên
Vuot bao sóng ngàn hiêm nguy muôn trùng
Me nhu biên rông bao dung
Tình thuong chan chúa vô cùng nhüng cho
Me cho su sông âm no
Me cho huong sãc, me cho mãn nông
Lòng me nhu môt dòng sông
Con nhu chiêc lá bênh bông nuóc trôi
Me nhu cá môt bâu tròi
Vòng tay ky diêu tron dòi thuong con
Thòi gian súc me hao mòn
Nhung tình nguyên ven dây tròn truóc sau
Hôm nay ngày me nêu cao
Món quà dâng me ngot ngào thuong yêu
Me là biêu tuong cao siêu
Cho con tât cá thât nhiêu tinh hoa
Me là vü tru bao la
Vòng tay cúa me thiêt tha vô ngân
Nê chi cam khô gian nan
Me dua vai gánh phong trân thay con
Bài tho tình me sãt son
Con xin dâng hiên ngoi ca me hiên
Mÿ Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 600/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bình Ca
Pham Duy
(Saigon-1972)
Này em con chim luòi
Nhiêu nãm chim dau phôi
Buôi sáng vãng tiêng chim cuòi vui
Này em con chim gây
Chiêu nay chim dúng dây
Và nó hát líu lo thât dài
Cüng vì Hoà Bình dã vê dây (hai lân).
Này em con trâu già
Nhiêu nãm trâu vât vá
Cùng vói bác xã noi dông quê
Này em con trâu già
Nãm choi trâu nhai có
Nhìn nhüng chiêc máy dang cây bùa.
Trâu dùng buôn vì máy cây nghe (hai lân).
Này em vang tiêng cuòi
Giò choi không e ngai
Truòng lóp dó mói xây là noi, là noi
Ngày xua, giam bao nguòi
Già nua hay tho dai
Trai cü dã biên ra truòng dòi
Hoa hông nó ó giüa vuòn choi (hai lân).
Này em dã tói giò
Me dua em di cho
Tù sáng mãi tói trua, còn lua
Rôi khi dua nhau vê
Gãp anh hippy tré
Mãc áo rách dúng bên nhà thò
Trông dep tua hình Chúa hiên mo (hai lân).
Này em dây hoa này
Là dây gai hoa dai
Làm xuóc nhüng gót chân tình nhân
Này em khi sang mùa
Mà em nghe tiêng nô
Là tiêng pháo cuói hay hôi hè.
Lên chùa hop hôi vói nguòi ta (hai lân).
Này em anh dã già
www.thuvien247.net - Trang 601/1723
2
Tuôi cao thiêu súc khoé
Dù sông vói trái tim cãn khô
Này em anh dã vê
Thì xin nghe anh kê
Chuyên mói, cü, khóc vui tràn chê
Nhüng chuyên hoà bình có nguòi nghe (nhiêu lân).
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 602/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bình Minh
Trung Nghîa
Chot nhìn em trong thoáng phút giây mong chò
Ngõ nhu trong mo có tiêng lá roi o hò
Ký niêm ngày xua trôi theo con mê ban chiêu
Tình vôi quên hay là ngày tháng dân phai
Môt mùa thu qua dâm xác lá khô di vê
Goi nhu con mê cú khiên ta sao u hoài
Ký niêm tàn phai trôi xa theo em bao ngày
Và giò dây anh chò doi ánh bình minh
Bình minh chiêu nhüng ánh sáng ngâp tràn
Bình minh lâp lánh suôi tóc dju dàng
Nguòi oi có biêt nhüng lúc vôi nhìn
Lòng anh dã trót yêu
Ngàn hoa khoe sãc muôn nói diêu chi
Tình yêu dã dên chãp cánh niêm tin
Làm sao em hiêu nhüng tiêng thì thâm
Cho ngày nao mói quen
www.thuvien247.net - Trang 603/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bình Minh
Nguyên Xuân Khoát
Chò doi bình minh, hôn non nuóc dang âm thâm sông trong gió suong.
Chò doi bình minh, hôn hoa thãm dang êm dêm dãm trong giâc huong.
Kìa dàn chim mai xuyên xao trên cành
Kìa vùng mây trông dón dua tin lành
Khãp noi mo màng, khãp noi vui mùng, chò doi ánh duong
Bao nguôn sáng, bao tung bùng
Ðây mây nuóc, tiêng vang lùng nhuòng reo.
Buóm bung bay say nãng trên hoa, hoa dón làn gió cùng nhau múa theo
Khúc thanh âm bình minh tuoi sáng, tuoi khãp nón sông. Khãp non sông
lan tiêng ca vui mùng reo ánh dông.
Chép tù tâp "Nhac Tiên Chiên" do Kë Sï xuât bán
Lâm Viên
www.thuvien247.net - Trang 604/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bình Minh Ca Khúc
Võ Ðúc Thu
Bình minh tuoi sáng dây dó khãp noi
Tròi xanh thãm tuoi bao vât dêu vui cuòi
Ðàn chim líu lo nhu dón chào bình minh
Nhón nho bay liêng trên cành
Ngàn hat suong mai long lanh khãp noi
Muôn ánh sáng tuoi trên nhüng cành hoa xa vòi
Làn mây thuót tha dang êm dêm trôi qua
Gió dua cành trúc la dà
Kìa kìa dàn buóm xa xa !
Châp chòn lá luót bên hoa
Kìa kìa dàn én bay qua !
Chào mùng ngàn tiêng líu lo
Vùng hông bùng ánh sáng tuoi
Tròi nhuôm màu thãm hãt lên
Trên thôn quê xinh tuoi
Ðông quê bát ngát hoa lá có cây
Cuòi vui dó dây van vât huy hoàng
Cùng nhau hát lên bao khúc nhac vui tuoi
Chúng ta chào mùng bình minh tuoi sáng
Xin mòi vào dây nghe Mai Huong hát:
http://inthenight.net/maihuong_binhminhccakhuc.ram
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 605/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bình Minh Mùa Thu (Tình Gian Dôi)
Ngoai Quôc
Hãy nói di em dêm nay lòi cuôi cho nhau dãm say
Hãy khóc di em cho voi nôi sâu
Ngày mai dòi chi môt nguòi lôi
Cuôc tình còn lai giâc mông thôi
Nguòi yêu hõi lòi nào cho nhau phút chia tay
Lúc truóc khi xua yêu nhau nào biêt dêm nay ta mât nhau
Ám áp dôi tay nhu giây phút dâu
Dù rãng ký niêm tình dã lõ
Câu mong sao sóm quên nguòi
Ký niêm xua gió thu bay roi rung vàng chêt trong lòng
Nguòi di khi nãng thu dang goi ngày vê
Buôn áng mây bay trôi nãng nê
Nguòi di xa mãi bao nhó thuong dung vói dây còn dâu nüa
Tìm dâu thay bóng em yêu nhu hôm nào
Tình nhu sóng dâng thét ngào chiêu mua thu vãng
Mua roi u hoài môt bóng dáng ai
-------------------------
Tình Gian Dôi
Hãy nói di anh dêm nay
Lòi cuôi cho nhau dãm say
Hãy khóc di anh cho voi nôi sâu
Ngày mai dòi chi nguòi môt lôi
Cuôc tinh còn lai giâc mông thôi
Nguòi yêu hõi,
Lòi nào cho nhau phút chia tay?
Lúc truóc khi xua yêu nhau
nào biêt dêm nay ta mât nhau
Ám áp dôi tay nhu giây phút dâu
Dù sao thì nay tình dã lõ
Câu mong sao sóm quên nguòi
Ký niêm xua gió thu bay
roi rung và chêt trong lòng
Nguòi di khi nãng thu dang goi ngày vê
Buôn áng mây bay trôi não nê
Nguòi di xa mãi bao nhó thuong
giãng voi dây còn dâu nüa
Tìm dâu thây bóng anh yêu nhu hôm nào
Tình nhu sóng dâng thét gào
www.thuvien247.net - Trang 606/1723
2
Chiêu mua thu vãng
mua roi u hoài
Môt bóng dáng ai
www.thuvien247.net - Trang 607/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bình Minh Së Mang Em ÐiHold Me For
A While
Ngoai Quôc (Thµy Ðiên)
LV: Ðàm Vînh Hung
[4/4 - F - Fusion]
ÐK:
Xin.... hãy hôn anh thât lòng
Vì mai... dã xa nhau thât rôi
Anh biêt... khi tàn bóng dêm
Bình Minh... rôi së mang em thât xa.....
(quay lai ÐK)
* Có bóng tôi duói lôi anh di
Ðuòng tùng dêm bo vo lac bên mo
Biêt së rât buôn khi nãng mai vê
Uóc së có ngày tay níu tay
Môt lân duoc nói cùng em
Anh yêu em... ngàn dòi biêt không...! (biên khoi)
(quay lai ÐK)
** Tù khi em ra di không quay vê
Ðoi chò em cho vo môt giâc mo
Có chút ánh sáng nào soi lôi anh di
Có tiêng khóc thâm vê dêm môi khi
Nguòi dành lòng thê thât sao??
Ðêm nay... ai nghe tiêng tôi?
(quay lai ÐK)
*** Hãy, hãy vê dây...
Hõi em! Hãy quay vê dây...
Hãy quay vê dây!
Nói... Nói môt lòi... vói anh...:
"Em vân nhó anh...!"
(quay lai ÐK)
**** Mât em thât sao ...?!?!?
www.thuvien247.net - Trang 608/1723
2
Hold Me For A While
(Teijo Agélii-Leskelä and Ranis Edenberg)
Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
Hold, hold me for a while....
What's that sparkle in your eyes?
Is it tears that I see?
Oh tomorrow you are gone
So tomorrow I'm alone
Short moments of time
We have left to share our love
Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
We're in eachothers arms
Soon we're miles apart
Can you imagine how I'll miss,
Your touch and your kiss?
Short moments of time
We have left to share our love
Hold, hold me for a while....
Hold, hold me now,
From dusk to dawn all night long
Save, save me now,
A short moment of time
Written by: Teijo Agélii-Leskelä and Ranis Edenberg.
Publisher: Northerland Publishing.
Produced by: Utti Larsson for Plugged Productions.
Recorded and mixed at: Plugged Studios, Stockholm, Sweden.
Executive producer: Teijo Agélii-Leskelä.
All guitars by: Anders Hellquist.
Backing vocals by: Johanna Nyström, Katri Immonen, Joakim Sandén,
Kerstin Ryhed and Ingela Olson.
©¿® - TvmT - Temely
www.thuvien247.net - Trang 609/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bình Minh Tình Yêu
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
LV: Lý Hái - Hoàng Châu
Nam: Anh buóc di âm thâm
tròi buôn hoàng hôn tím xa xa mò
nhó em, nguòi dã,
tình yêu ta sao nhu trò choi thê gian.
Nü: Ðâu lôi di thiên dàng
dê rôì vì sao mãi luôn mo màng
buóc theo hình bóng ai
dù lai yêu thuong nhau khi xua mình dã trao.
Song Ca:
Anh dang nghe bài ca ngày xua em hát
Anh dang nghe mùi huong ngoc lan thom ngát
Nghe mênh mang trong ta tình yêu thuó nào,
ngày mình bên nhau.
Xin bình minh tình yêu suôt tháng dêm dài
cho ngày mai còn nhau mình cùng chung buóc
em vê dây cùng anh có nhau tháng ngày,
nguòi yêu oi...
www.thuvien247.net - Trang 610/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bình Minh Trong Mùa Thu
(chua biêt)
Trong dêm thu, tôi di bên anh, tùng ngón tay dan vói nhau
Gió réo rét hon khi chia tay dêm mùa
Giò mình chãng còn gì dên nói
Nguyên lòng tình mình së nghìn thu
Giot suong dêm, cúa mùa chia tay së voi di
Trong dêm thu, tôi di bên anh, hình bóng anh trong mãt em
Nhüng tiêng nói yêu anh vang trong dáy lòng
Tinh mình còn nhiêu lòi dê nói
Ðê anh yêu mãi em hoài
Nguòi yêu oi, hãy yên mình trong mông tuóng quá dâu yêu
Mùa thu dón buóc chân em di vê
Nguòi hõi xin anh dùng u buôn
Tình yêu cúa em, dên vói anh khung tròi nào còn xanh ngát
Mùa thu dón buóc chân anh di bên nguòi
Ðê em së voi nôi buôn
Tình anh dã cháy, trong con tim hông, ngon lúa yêu em
Sÿ Ben và Thanh Tháo song ca
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 611/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bò Bên La
Nguyên Nhât Huy
( Dù chi là tình cò anh dã dên bên em
Và dù thê nào di nüa anh cüng phái ra di.
Hãy làm quen vói su thât và hãy hy sinh
Vói chính bán thân mình)
Anh dã di mãi mang theo tiêng cuòi.
Anh dã quên bóng em noi cuôi tròi.
Nhìn mua roi tình yêu dã xa xôi mù khoi.
( Thê là ta dã xa nhau xa bên bò hanh phúc
Ðê tìm dên môt bên bò xa la
Giò dây anh mói hiêu rãng mình không thê nào
Quên duoc nhau)
Vì sao anh nõ dành dê tình yêu lac lôi bên dòi
Tùng dêm trên phô buôn hen thê xua là áng mây trôi
Anh dã di mãi mang theo tiêng cuòi
Anh dã quên bóng em noi cuôi tròi
Nhìn mua roi tình yêu dã xa xôi mù khoi.
Vì sao anh nõ dành dê mình em lãng lë bên dòi
Tùng dêm không tiêng cuòi môt tình yêu lâm lõ trên tay
Em buóc di mãi trên con phô dài.
Nghe tiêng chim hót cô don cuôi tròi,
Tình chua nguôi mà sao ta dã mât nhau nguòi oi.
ÐK:
Bò bên la, bò bên la
Nguòi yêu dã sang bên kia dai duong.
Bò bên la, bò bên la!
Ðê anh buóc di quên hêt yêu thuong.
Trong dêm tôi không còn tiêng cuòi
Ðôi chân mói không còn lôi vê
Nhìn mua bay giot sâu roi, roi trong tiêc nuôi...
Bò bên la, bò bên lai
Ðê con sóng xua quên di dai duong.
Ðuòng phô la duòng phô la
Ðê anh buóc chân qua nhüng yêu thuong.
Nhu suong khói tan vào cuôi tròi,
www.thuvien247.net - Trang 612/1723
2
Quanh ta dã không còn tiêng cuòi.
Tùng dêm mua roi tù khi anh buóc chân vê bên nguòi...
(Khi anh buóc di trên môt con duòng xa la noi không có em không có ký
niêm, không có niêm vui và hanh phúc, anh chot hiêu rãng)
(ÐK...)
Tùng dêm mua roi tù khi anh buóc chân vê bò bên la…
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 613/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bò Cát Trãng
Vû Tuân Ðúc
Anh cú ngõ rãng dôi ta
mãi yêu nhau tình không hê phai.
Giò dây mói hay tình là dôi thay
Tù nay cách xa, ôm niêm dau anh vân chò
Em muôn nôi lai tình dôi ta
mói hay khi tình yêu dã chêt.
Còn tìm dên nhau chi là khô dau
Mà sao cú yêu khi tình duyên dã lõ làng
Biên vãng và bò cát trãng xôn xao
Vòng tay ân tình dãm duôi trao nhau
Ðã trao lòi thê duói ánh sao roi
Biên vãng và bò cát trãng cô don
Biên nhó âm thâm tiêng sóng bo vo
Xót xa dôi bò cát trãng dêm nay
Lãng nghe tùng con sóng xô ngâm ngùi.
LV
www.thuvien247.net - Trang 614/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bô Câu Không Ðua Thu
Nguyên Vàn Hiên
Chia tay môt thòi áo trãng
Bâng khuâng buôn dên bao giò
Chia tay làm sao không nhó
Trong tim môt bóng hình aj.......
Bô câu không dua thu hay lòng ai không dám!
Bô câu không dua thu cho lòng ai bàng hoàng than thó.
Bô câu oi dê lòng ai mo uóc
Bô câu oi nhjp câu nôi hai nguòi không ghét nhau
Bô câu không dua thu hay lòng ai không dám!
Ðê khi chia tay nhau ôm môt môi tình lãng suôt dòi
Bô câu oi dê lòng ai mo uóc
Bô câu oi nhjp câu nôi hai nguòi không ghét nhau .…
Quoc Mai
www.thuvien247.net - Trang 615/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bô Câu Phuong Xa
Trân Minh Phi
Gúi tà áo trãng nhu cánh bô câu
Mang di xa môt chuyên tình trong xanh
Slow Surf[4/4 - D]
(intro & Out.....................................................)
pp
Mua oi mua vê dây vói tôi nghe mua chiêu
Con chim câu vê tôi trú mua nhìn bong bóng mua nghe chuyên tình
Bô câu phuong ây xa mò
( Hú hu hu hù ngát ngàn phuong xa )
Tình yêu tung cánh bay rôi
( Hú hu hu hù chuyên tình trong xanh )
Phô thuong nhó con duòng
( Tròi nãng mua miên man ) Hú hù
Phô em dên buôn không ( mà mua uót tim tôi ) Hú hù
Mua bò vai em trãng
Trãng dôi cánh bô câu hu hu hu hù )
Em phuong xa hat mua nhó em hat mua nhó em roi bên duòng
Xa bao xa hat mua rât xa vì thuong nhó em mua lai vê
Bô câu phuong ây xa mò
( Hú hu hu hù ngàn phuong xa )
Gúi trong mây trãng mua buôn
( Hú hu hu hù chuyên tình trong xanh )
Phô mua chiêu nay
( Bô câu trãng noi dâu ) Hú hù
Phô mua hêt thòi gian
( Ngày nao áo em bay ) Hú hù
Mua bò vai em trãng
Trãng dôi cánh bô câu ...hu hu hu hù ...
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 616/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bô Ðê Ðat Ma
Võ Tá Hân
Son Cu
Nguòi tù Tây Trúc vê dây ai dón môt lân
Nguòi tù Tây Trúc vê dây thom ngát thiên huong
Nguòi dên phuong dông ngoánh mãt nhân gian
Suôt chín nãm dài tjnh mãc an nhiên
Ngôi nhìn làn mây dân bay xa hút chân tròi
Tùng giot suong roi là pháp âm diêu huyên
Có dâu ngò môt hôm tuyêt phú dâu non
Rùng thu lá dây hái triêu triên dâng
Ngò dâu môt sóm bình minh
Thân Quang cúi lay mãt nguòi lung linh
Môt nu hoa thom nó bùng huong ngát
Môt vùng trãng thanh thãp sáng hoàng hôn
Trân gian rôi thoát tú sinh
Thiên tông pháp mâu chiêu ngòi quang minh
Khuê duc si mê phái dân tan biên
Bô Ðê nhân duyên cúu vót quân sinh
Bô Ðê Ðat Ma thiên quang lông lông
Môt vì sao mai chuyên huóng tròi dông
Bao kiêp mong chò thòi co dã dên
Ðèn tâm thãp dây pháp mâu truyên trao
Môt nu tâm khôi nó bùng sáng lan
Môt tròi yêu thuong tuói xuông hôn hoang
Tình chung vòi voi nguòi vê noi dây
Môt tình u mê chiêu sáng ngàn nãm
VTH
www.thuvien247.net - Trang 617/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bô Già Và Tôi
Pham Duy (Bài Viêt)
Nguyên Ngçc Bích
1945
Nêu tiêng me và lòi ru dã ó bên tôi "tù thuó nãm nôi" thì nhac Pham Duy
cüng dã gãn liên vói dòi tôi tù tâm bé. Tôi sinh nãm 1937 thì bài hát dâu
tiên cúa Pham Duy, "Cô hái mo," phô nhac tho Nguyên Bính, dã có mãt
tù 1942. Ký-úc sóm nhât cúa tôi vê tân-nhac gãn liên vói nhac sinh-hoat
cúa tuôi tré dâu thâp niên 40 cúa thê-ký truóc ("Lam-son giáng sinh anh-
hùng / Tài cao tâm trí lón lao..." nhac Tây lòi ta hát theo diêu "Auprès de
ma blonde," rôi "Ngoài kia mua roi tí tách / Kêu trong dây chúng mình
cùng ca / Và ca cho lên cho tuoi / Cuòi mãc cho ông Tròi càng mua" hay
nhac Hoàng Quý nhu "Tiêng chim goi dàn") nhung môt hoi mói dã dên
vói chúng tôi qua nhüng nhac-bán cúa Hùng Lân ("Viêt Nam minh-châu
tròi Ðông"), Vãn Cao ("Chiên-sï Viêt Nam," "Hái-quân Viêt Nam" và
"Không-quân Viêt Nam" dù nhu lúc dó ta chua hê có hai binh-chúng này,
và vâng, cá "Tiên-quân-ca" nüa), Nguyên Ðình Thi ("Diêt Phát-xít") v.v.
1945, tôi, 8 tuôi, duoc bô dua vê chüa rãng ó thú-dô, ngâu-nhiên duoc
chúng-kiên cuôc "tông-khói-nghïa" và "cách mang mùa Thu" ó Hà-nôi.
Tuy còn nhó, tôi nhó rât rõ là "luc-luong cách mang" cúa Viêt-minh lúc
bây giò không quá mây chuc ngoe, chia ra làm dãm ba toán lính câm
súng câm cò, di trên mây cái xe cam-nhông nhà binh màu cút ngua mói
tjch-thu duoc cúa Nhât, cho xe luon qua luon lai trên các duòng phô hô
khâu-hiêu, vây cò dê mong cho nguòi ta nhân ra mình là ai.
Nhung vì luc-luong cúa các dáng phái Quôc gia, lúc bây giò dông hon
nhiêu ó Hà-nôi, lai án binh bât dông nên phân chú-dông lai vê tay Viêt-
minh – và cuôc cách mang mây ngoe kia chãng mây lúc cuóp duoc trí
tuóng cúa nguòi dân. Lúc dâu còn so sêt nhung rôi môt dôn muòi, muòi
dôn trãm, lòi dôn dai lan nhu lúa rùng rãng Viêt Nam dã ÐOC-LAP, rãng
"ta" dã có chính-quyên, rãng chính-quyên dó ghê góm lãm, di ó trong
rùng ra, do môt nguòi rât bí-mât câm dâu, thâm chí dên cái tên cúa ông
ta nguòi dân cüng chua nghe thây bao giò – Hô Chí Minh.(1)
Trong cái say sua, mà có nguòi goi là cái "say men chiên-thãng" (tuóng
tuong) cúa lúc bây giò, không la là môt không-khí mói, môt khí-thê mói
phát sinh ra, và trong vãn nghê tu-nhiên nhu có môt su bùng nô tài-
nãng.(2) Hoàng Câm trong tho, Pham Duy trong nhac tìm ra huóng di
thuc-su là vào thòi-gian này. Vì ta nên nhó, Pham Duy cho dên 45 chú-
yêu còn là môt ca-sï di dó di dây vói ban nhac cúa Charlie Miêu. Cüng vì
ông ua hành-dông và lang bat, ông cüng nhu Nguyên Bính dã lua chon di
vào Nam môt dât nuóc vô cùng xa la vói nguòi Bãc thòi bây giò – trong
www.thuvien247.net - Trang 618/1723
2
phong trào goi là "Nam-tiên" dê tranh dâu truc-diên vói quân thù (=Pháp).
Nhung cüng nhò su lua chon này mà Pham Duy dã sóm ý-thúc duoc
nhu-câu có nhac dâu tranh, nhac kháng-chiên, và cüng bói ông dã di dây
dó trên khãp các miên dât nuóc (lai môt kinh-nghiêm khá hiêm vào thòi-
diêm ây) ông làm quen duoc vói nhiêu diêu dân-ca, dân-nhac. Hai yêu-tô
này (nhac dâu tranh + làn diêu dân-ca) duoc Pham Duy dan lai dê thành
"nhac kháng-chiên" mà có lúc ông goi là "tân-dân-ca."
Do tìm ra duoc huóng di dúng, hop vói tâm-khám cúa lòng dân vào lúc
dó nên dê hiêu là nhac kháng-chiên cúa Pham Duy – khác vói nhac "cách
mang" cúa Vãn Cao hay Nguyên Ðình Thi – chãng mây lúc dã lên ngôi dê
tró thành tiêng nói cúa dân-tôc trong môt thòi-doan ít nhât cüng kéo dài 3-
4 nãm (1945-48). Nhüng bài nhu "Xuât Quân" (Bà-rja, 1945), "Chiên Sï
Vô Danh" (chiên-khu Nam-bô, 1945), "No xuong máu" (Huê, 1946),
"Nhac Tuôi Xanh" (1946), "Vê Ðông Hoang" (Phú-tho, 1947), "Ðuòng Vê
Quê" (Bãc-giang, 1947), "Khói Hành" (Tuyên-quang, 1947), "Ðuòng
Lang-son" (1947)... trong nháy mãt tró thành nhüng bài hát ó trên môi
cúa miêng cúa moi nguòi (kê cá không ít nhüng nguòi ó trong các thành
phô lúc bây giò do Pháp chiêm vì chính nhüng bài hát này lai do nhüng
nguòi "dinh tê" mang vào). Bên canh nhüng bài nhac hùng loai này,
Pham Duy lai còn viêt môt sô tân-dân-ca mêm mai, thiêt tha hon, nhüng
bài ru, bài thuong nhó có nhiêu nü-tính hon nhung lai bj nhüng ông cai
vãn nghê (kiêu Tô Hüu) cho là úy mj, tiêu-tu-sán ("tach tach sè"), dó là
nhüng bài nhu "Nhó Nguòi Thuong Binh" (Vïnh-yên, 1947), "Dãn Dò"
(Bãc-giang, 1947), "Ru Con," "Mùa Ðông Chiên Sï," "Nhó Nguòi Ra Ði"
(ba bài sau này làm tai Thái-nguyên, 1947), "Tiêng Hát Trên Sông Lô"
(Tuyên-quang, 1947), "Nuong Chiêu" (Lang-son, 1947), rôi dên loat bài
làm trong chiên-djch Bình-Trj-Thiên ("Bao giò anh lây duoc dôn Tây" mà
sau vào vùng Quôc gia dôi thành "Quê Nghèo," "Bà me Gio Linh," "Vê
Miên Trung" và "Gánh Lúa" tât cá làm trong nãm 1948).
Song cüng vì Pham Duy là môt Pham Duy lãng man, "nòi tình" dùng theo
chü cúa Trân Vãn Án, nên trong cùng thòi-gian ông cüng không bao giò
quên làm nhac tình, tù "Cây Ðàn Bó Quên" (Bò biên Phan-rang trong
Kháng-chiên Nam-bô, 1945), "Khôi tình Truong Chi" (Huê, 1945), "Tình
Kÿ Nü" (Hà-nôi, 1946), dên "Bên Câu Biên Giói" (Lào-cai, 1947), "Tiêng
Ðàn Tôi" (Công-thân, 1947), "Ðêm Xuân" (Thanh-hóa, 1948), "Chú Cuôi"
(Cho Neo, 1948), "Cành Hoa Trãng" (Cho Neo, Thanh-hóa, 1950).
Chi cân ngân ây bài, Pham Duy cüng dú dê thành bât tú trong âm-nhac
Viêt Nam rôi. Vô vong, vô vong thay, nhüng con nguòi muôn xóa nhòa
thành-tích và biêu-tuong sô 1 cúa nhac kháng-chiên chông Pháp cúa Viêt
Nam! Ta hãy gió nhüng tâp nhac kháng-chiên cúa Hà-nôi in ra sau này,
tu-nhiên ta thây mât hãn khúc dâu xuông dên phân tim phôi, chi còn có tù
rôn tró xuông, nghïa là tù khoáng 1948 tró di vói nhüng "Truòng Ca
Sông Lô" cúa Vãn Cao hay "Hông Hà" cúa Ðô Nhuân, nhüng bài còn hay,
dê rôi dân dà suy dôi xuông thành nhüng bài hát lai cãng, hoãc ánh-
www.thuvien247.net - Trang 619/1723
3
huóng nhac Tâu Trung-Công (tý-du, bài "Hò Kéo Pháo," 1953) hoãc khá
thì cüng ánh-huóng nhac Thái (nhu bài "Giái Phóng Ðiên Biên," 1954).
1965
Biêt nhac Pham Duy thì tù 45-46 nhung tôi phái doi 20 nãm mói duoc
gãp ông mãt dôi mãt. Thê không có nghïa là tôi dã không sông bãng nhac
cúa ông trong 20 nãm dó. Tôi xin miên bàn ó dây giai-doan cuc-ky phong
phú cúa âm-nhac Viêt Nam vói ban hop-ca Thãng Long (gôm Thái Hãng,
Thái Thanh, Hoài Trung và Hoài Bãc, môt thòi-gian còn có thêm Khánh
Ngoc) trong nhüng nãm 50 cúa thê-ký 20. Ban Hop-ca Thãng Long, mà
lúc dâu có tên là Gió Nam, dã chinh-phuc Hà-nôi nhu môt con bão vì có
hai bô óc sáng-tác lón ó dãng sau nó, Pham Duy sau khi dã di hoc hòa-
âm ó Pháp vê và Pham Ðình Chuong (túc Hoài Bãc), chua kê giong
thiên-phú cúa Thái Thanh. Lôi hát nhu Hop-ca Thãng Long (mà chü ó
trong nuóc bây giò goi là "tôp ca" nghe chãng giông ai) cho dên giò vân
chua có ai qua mãt, cüng tua nhu lôi trình bây cúa The Beatles mà hon
30 nãm sau vân chua có ban nào ãn dút trong âm-nhac pop cúa Anh-
Mÿ.(3) Tôi cüng së không nói gì vê nhüng bài tình-tu dân-tôc nhu bài
"Tình Hoài Huong," "Bà Me Quê," "Vo Chông Quê" và "Em Bé Quê," và
nhât là bài "Tình Ca" ("Tôi yêu tiêng nuóc tôi / Tù khi mói ra dòi..."), "Ðô
Ai?", "Hen Hò," "Dân Ca Nguòi Vê" ("Me có hay chãng con vê?") hay
"Nguòi Tró Vê" mà ông goi là Dân-ca phát triên, hoãc nhüng tình-ca bât
hú mà ông làm ra trong cùng thòi-gian (thâp niên 50) hoãc do ông phô
nhac Cung Trâm Tuóng. Tôi cüng së không nhãc dên hai truòng-ca chú-
luc cúa ông – và cúa âm-nhac VN thê-ký 20 – là "Truòng Ca Con Ðuòng
Cái Quan" và "Truòng Ca Me Viêt Nam," có thê là goi húng tù "Truòng
Ca Sông Lô" cúa Vãn Cao nhung qui-mô lón hon nhiêu.
Djp tôi gãp ông là djp ông duoc Mÿ mòi qua di môt vòng trình diên ó các
dai-hoc và công-dông lón ó Mÿ. Truóc dó, tên tuôi cúa ông tuy chua
duoc nguòi ta biêt dên nhiêu ó Hoa-ky song nhüng nguòi dê ý dên âm-
nhac Á-dông cüng dã có djp nghe dên tên ông qua nhüng cuôc di nói
chuyên vê âm-nhac Viêt Nam cúa G.S. Trân Vãn Khê, qua môt sô bài báo
và qua môt hai dïa hát nhu hãng Folkways Records cüng dã thu thanh
môt dôi bài cúa ông. Steve Addiss, môt nhac-sï dân-ca Mÿ và giò dây là
môt giáo-su vê mÿ-thuât Nhât-bán, cüng dã sang Viêt Nam mãc bà ba
den di môt vòng thu thâp dân-nhac Viêt Nam vói ông.(4) Rôi ban dông-ca
lón trên TV, trong chuong-trình "Sing Along With Mitch Miller," cüng có
djp trình bây bài "Rain on the Leaves," túc "Giot Mua Trên Lá," cho cá
hàng triêu nguòi nghe.
Ông dên New York, tôi lúc bây giò còn là môt sinh-viên loai "ABD"(5) nên
có khá nhiêu thòi giò di lang thang vói ông. Ði cùng vói ông lân dó cüng
có Steve Addiss, dê giói-thiêu và dê giúp ông giái-thích nhac hay lòi cúa
ông khi ông vâp váp. Chú phân lón thì sau khi Steve giói-thiêu, Pham Duy
tìm cách nói thãng ngay bãng tiêng Anh. Tuy-nhiên, vì tiêng Anh cúa ông
lúc bây giò chua duoc nhu bây giò nên thinh thoáng, nhu ó New York
www.thuvien247.net - Trang 620/1723
4
University, cüng có màn cuòi võ bung duoc vì "ãc-xãng" Tây cúa ông hay
ông hiêu lâm cách phát âm cúa môt vài tù ngü tiêng Anh.
Nhung cuòi thì cuòi chú môt khi ông biêu-diên, ta lai thây ngay môt
Pham Duy trong dây dú cái dam mê, cái tu-chú, cái không-chê sân khâu
cúa ông. Moi mãt, moi tai dêu dôn vê ông dù là ông hát dân-ca hay nhac
mói nhât cúa ông lúc bây giò: nhüng bài "tâm-ca" vê thân-phân cúa nguòi
Viêt Nam trong chiên-tranh, tù nhüng "Ðê lai cho em này nuóc non mình /
Ðê lai cho em môt nuóc dep xinh / Môt miên oai linh hiên hách..." (Tâm
Ca sô 5) vây mà bây giò rách nát, hoang tàn,
"Nhung em thuong anh, thuong anh
"Cho súng phái thó dài
"Nhung em thuong anh, thuong anh
"Cho tình lên súc sông
"Nhung em thuong anh, thuong anh
"Cho luu dan im tiêng
"Nhung em thuong anh, thuong anh
"Cho duòng vü khí qua tim."
dên nhüng "Giot Mua Trên Lá" (Tâm Ca sô 4) và "Tôi Së Hát To" (Tâm
Ca sô 2):
"Tôi së hát to hon súng nô bên bò ruông già
"Lòi tôi ca, lòi tôi ca xin lúa dùng lo...
"Lòi tôi thay cho tiêng dan bay
"Lòi tôi xây cho vüng tay cây
"Rôi dêm dêm xua ác mông dây
"Lòi ca êm ru giâc ngú say.
"Tôi së hát cho voi thông khô, voi dòng lê nhòa
"Môt miên quê, môt miên quê tim héo và khô.
"Lòi tôi ca khâu vá tình thuong...
"Lòi hôm qua chãp nôi con duòng
"Lòi hôm nay vuong tiêng me buôn
"Lòi mai dây cao ngút Truòng Son."
Tâm Ca sô 7, "Ké Thù Ta," khãng-djnh:
"Ké thù ta dâu có phái là nguòi
"Giêt nguòi di thì ta ó vói ai?"
Muòi bài tâm-ca cúa Pham Duy là nhüng bài có thê nói duoc là "chông
chiên-tranh" dâu tiên cúa Viêt Nam, có truóc cá Nhüng Ca Khúc Da Vàng
cúa Trjnh Công Son. Ông chông truóc hêt là vì bj ánh-huóng cúa Phât-
giáo, môt dao hòa-bình tù giáo-lý tró di, song ông cüng chông vì ông linh-
cám là, vói su tham-gia ô at cúa nguòi Mÿ, chiên-tranh së còn leo thang,
mó rông ra không biêt dên dâu nüa. Ông dã quá biêt nguòi Công-sán
www.thuvien247.net - Trang 621/1723
5
(châm-ngôn thòi Viêt-minh: "Thà giêt lâm 9 nguòi còn hon bó sót 1
nguòi!"), giò dây lai gãp cái thuyêt "body count" ("tính xác chêt") cúa
McNamara thì chiên-tranh së còn dua dât nuóc ta dên chô diêu linh bãng
chùng nào nüa!
Mãc dâu vây, dên khi ông vê tói Viêt Nam, lâp-túc môt phong trào nôi lên
– do CS giut dây – cho ông là tay sai cúa Mÿ, là bàn tay nôi dài cúa CIA,
cho nhüng nguòi nhu ông và Thích Nhât Hanh là "nguy-hòa." Tâp tho
Chãp tay nguyên câu cho bô câu trãng hiên cúa thây Nhât Hanh bj báo
chí miên Bãc goi là "rãn dôc" vì môt bài tho trong dó duoc Pham Duy phô
thành Tâm Ca sô 1, "Tôi uóc mo": "Sáng nay vùa thúc dây / Nghe tin em
guc ngã noi chiên truòng! / Nhung trong vuòn tôi / Vô tình khóm tuòng vi
/ Vân nó thêm môt dóa... / Tôi vân sông! / Tôi vân ãn! / Và tôi vân thó...
Nhung biêt bao giò / Tôi mói duoc nói thãng / Nhüng diêu tôi uóc mo?"
Sau này, Nguyên Trong Vãn còn gom nhüng loai suy nghï dôc ác dó
thành môt cuôn sách, Pham Duy dã chêt nhu thê nào? (Sài Gòn, Vãn
Mói, 1971) Dù nhu Ta Ty, ban ông, dã có cuôn sách rât hay vì công bãng
hon gâp bôi, Pham Duy còn dó nôi buôn, Pham Duy cüng không khói nôi
sùng và quay ra làm Tuc Ca và Via Hè Ca dê có djp chúi thê và xá hoi
môt chút ("Súc mây mà buôn! Buôn oi! Bó di Tám!").
1973
Cuôi nãm 1971, vo chông tôi vê nuóc lâp ra Viên Ðai-hoc Cúu Long, vói
uóc mo là së tao duoc ra môt lóp tré VN tu tin, biêt làm viêc vói nhau
(qua các môn hoc theo ngành quán-lý) và biêt làm truyên-thông dai-chúng
(qua các môn hoc vê truyên-thông). Thòi-gian này, tôi có nhiêu djp gãp
các nghê-sï cúa Miên Nam nhu Trjnh Công Son, Phan Nhât Nam, Cao
Tiêu, và nhât là nôi lai su quen biêt vói Pham Duy.
Khoáng cuôi nãm 72 hay dâu nãm 73, tôi không còn nhó rõ, nhac-sï dân-
ca James Durst duoc Phòng Thông tin Mÿ báo tro sang Viêt Nam trong
chuong-trình trao dôi nghê-sï vói VNCH. Chi nhó là khoáng ây, tôi cüng
vùa tiêp tay Pham Duy xong trong viêc djch tâp Hoan Ca ("Songs of Joy")
cúa ông, djch lây ý thôi chú không nhãm làm thành nhüng lòi hát duoc
(English singing versions). Tâp dó, in dâu nãm 1973 ó Sài Gòn, gôm 10
bài "Bình Ca" (nói vê hòa-bình giá hay hòa-bình mong manh sau Hiêp-
djnh Paris), 4 bài "Nü Ca" tuyêt diêu ("Tuôi Mông Mo," "Tuôi Ngoc," "Tuôi
Hông" và "Tuôi Thân Tiên") và 2 bài "Ðông Dao" xuât sãc ("Chú bé bãt
duoc con công" và "Ông trãng xuông choi"). James Durst dua vào nhüng
bán djch ý cúa tôi dê biên môt sô bài thành nhüng bài hát duoc, rât tu-
nhiên trong tiêng Anh. Nhüng bài này sau dó duoc dua vào môt tâp nhac
chung, núa cúa James Durst, lòi Viêt do Pham Duy, và núa cúa Pham
Duy, lòi Anh do James Durst, do Hôi Viêt-Mÿ in ra ó Sài Gòn. Trong sô
này, có mây bài mà giò dây ta có thê coi duoc là nhüng bài hát cúa Viêt
Nam mà hát duoc trong tiêng Anh, qua nhüng lòi Anh tuyêt diêu (nhu bài
"Trá Lai Em Yêu" hay "Em Bé Bãt Dê").
www.thuvien247.net - Trang 622/1723
6
Cüng khoáng này, tôi viêt môt sô bài giói-thiêu nhac Pham Duy trong bán
tin tiêng Anh hàng tháng cúa Hiêp-hôi Bang-giao Quôc-tê cúa Viêt Nam.
Bài ung ý nhât cúa tôi có lë là bài tôi viêt dê giói-thiêu tâp Ðao Ca cúa
Pham Duy phô nhac tho Phât cúa Pham Thiên Thu, bài "The Holeless
Flute" (djch ý câu "Sáo thân không cân lô / Vi vu trong lòng nguòi").
Cüng thòi-gian này, qua su vân-dông cúa Pham Duy, chính-phú miên
Nam bãng lòng dê cho G.S. Trân Vãn Khê vê thãm Viêt Nam và diên-
thuyêt môt sô buôi ó Viên Quôc Gia Ám Nhac, ó Hôi Viêt-Mÿ v.v. Ông
Khê, dù nhu có tiêng là thân Công, vân thu hút duoc môt sô khán-thính-
giá dáng kê nhò su hiêu biêt chuyên-môn thuong thùa cúa ông. (Thât
dáng tiêc là ngay trong chiên-tranh, ông Khê vê Sài Gòn duoc dón tiêp rât
nông nàn vì nguòi ta quý môt tài-nãng cúa VN, trong khi dó muòi mây
nãm sau, ông sang Montréal thì lai có nguòi doa dôt tiêm ãn noi ông
duoc mòi dên nói chuyên.) Nhân djp này, tôi duoc mòi dên nhà ông
Pham Duy ó Phú-nhuân, và dây là lân dâu tiên tôi duoc gãp bà Pham
Duy (ca-sï Thái Hãng, lúc dó dã giái nghê) và các con ông, tuy chi là
thoáng qua.
1975
Nhüng ngày tháng Tu (mà vê sau Pham Duy goi là "Tháng Tu Ðen"),
nguòi Mÿ vì lo cho sô phân cúa nhüng vãn-nghê-sï hàng dâu cúa miên
Nam dã tìm cách thu xêp dê dua môt sô nguòi ra khói VN, dê tránh
nhüng giò phút mà Sài Gòn có thê ngâp bom dan. Vì Pham Duy duoc
xem là nãm trong "diên" này nên nguòi ta nhò tôi dên thu xêp vói ông dê
có thê dua gia-dình ông di. Ông nhân lòi nhung dên lúc nguòi ta dên
"bôc" bôn nguòi con trai cúa ông bj ket lai trong trai lính vì lúc bây giò có
lênh giói-nghiêm 100%. Ông dã không djnh di nhung rôi bj nguòi ta hôi
thúc, vói lòi húa là së cho nguòi di tìm mây nguòi con trai rôi dua di sau.
Thành thú, cuôi cùng, ông bà chi di duoc vói mây nguòi con gái, lúc dó
còn nhó, mà thôi.
Ðên Guam, ông suc sao di tìm con, cho réo tên trên radio, cho dãng muc
tìm nguòi trên báo Chân Tròi Mói, báo cúa trai Orote Point, nhung vô
vong. Chúng tôi gãp lai ông ó trai Eglin Air Force Base, Florida, ông nói,
ông nhu môt nguòi diên, quay ra trách móc ngay nguòi ban Mÿ dã bôc
gia-dình ông – làm nhu ho dã dung tâm chia rë ông bà và các con trai cúa
ho. Trong sâu thãm cúa tuyêt vong dó, Pham Duy nghï, ông vân phái
sông vì chi có thê ông mói còn hy-vong, dù mong manh, tìm lai duoc con.
Tù vuc thãm cúa nhüng ngày xa xú dó, ông dúng dây. Ông xua duôi ý-
tuóng tìm cách tró vê dê duoc doàn-tu vói các con, dù phái sông vói
Công-sán. Ông nhân ra trai vói môt nguòi ban Mÿ dúng tên xì-pông-xo
cho gia-dình ông. Và ông nhât quyêt dung lai cuôc dòi ó tuôi 50 hon. Ông
www.thuvien247.net - Trang 623/1723
7
nhìn lai: tù môt gia-dình quây quân hanh phúc, trai gái dây dú, ông chi còn
lai có Thái Hãng và mây nguòi con gái còn ó tuôi choai choai. Mãc dâu
vây, ngay tù dâu ông không muôn phái dua lâu vào nguòi xì-pông-xo Mÿ,
ngay tù nhüng ngày sóm súa dó ông dã nhât quyêt tu-lâp – bãng moi giá.
Ông dúng dây bãng con duòng câm ca, cái nghiêp cúa ông, vói su tiêp
tay cúa Thái Hãng, nguòi vo hiên tù dù nhu dã giái nghê tù lâu, và cúa
cô con gái lón trong gia-dình, Thái Hiên, lúc bây giò mói chùng 15-16
tuôi, còn dang hoc trung-hoc. Phái mây nãm sau, ban nhac "Gia Ðình
Pham Duy" mói có thêm Thái Tháo.
Thê là tù môt Pham Duy sáng-tác, ông tró lai môt Pham Duy ca-sï – môt
nghê ông dã bó tù lâu. Thái Hãng cüng vây. Nguòi ta có thê tuóng vê
môt dôi ca-sï vê già, kiêu La Strada, tiêng hát tiêng dàn rêu rao, lac diêu.
Nhung không! Pham Duy dúng thãng dây, vói su yêm-tro tinh-thân cúa
nguòi vo thân quý(6) và su công-tác hêt mình cúa con gái, môt bông hoa
mói nó nhuy, Thái Hiên mà giong hát tré, khóe chá mây lúc duoc báo chí
Mÿ so sánh vói giong Karen Carpenter.
Phái mât ba nãm, nguòi ta mói thây Pham Duy sáng-tác tró lai, lúc dâu
còn dùng môt tên giá, Ðô Quyên. Nãm 1977-78, tôi và môt sô ban ó
Virginia có thuê nguyên môt cái truòng tiêu-hoc ó Arlington dùng làm
Trung-tâm Công-dông. Nhân djp này, chúng tôi có mòi "Gia Ðình Pham
Duy" vê hát cho dông-bào nghe – môt hình ánh mà ta së còn thây duoc
nhân lên cá chuc, cá trãm lân trong nhüng nãm sau dó, ó Hoa-ky dã dành
nhung còn ó khãp thê-giói, noi nào có dông nguòi Viêt Nam tê tuu. Ông
và gia-dình ông không chi dem tiêng hát dên cho moi nguòi, ông còn dem
lai cá niêm tin nüa.
Ðó là nhüng nãm "thuyên-nhân" ô at ra di, ròi bó Viêt Nam, ròi bó "thiên-
duòng CS, thiên-duòng xã-hôi-chú-nghïa" ra di hàng hàng lóp lóp ("Môt
là chêt nuôi cá, hai là sông nuôi má, ba là má nuôi con" nêu con phái bj
bãt bó tù trên duòng vuot biên). Lúc dâu còn nhó, phong trào này chãng
mây lúc lên dên hàng van, hàng trãm nghìn nguòi ra di trong môt nãm
làm cho cá thê-giói súng sôt.(7)
1985
Vì su thôi thúc cúa thòi-cuôc cüng có, cúa nhu-câu phái có nhüng bài hát
mói trên duòng rong ca ty nan, phán ánh môt tâm-thúc mói, nên Pham
Duy dã lây lai duoc niêm tin và sán-phâm là tâp Thâm Thoãt Muòi Nãm
mà Hôi Vãn-hóa Viêt-nam tai Bãc-Mÿ, Tú sách Cành Nam, và Tap chí Xác
Ðjnh có hân hanh in ra nãm 1985 – cuôn sách mà Pham Duy vung lên khi
ra mãt ó Virginia và tuyên-bô: "Cuôn sách nhac dep nhât trong dòi tôi!"
(tính dên lúc bây giò, hiên-nhiên rôi). (Hôi Vãn-hóa là do tôi phu-trách,
Cành Nam là cúa nhà tho Truong Anh Thuy, và nhóm Xác Ðjnh là cúa
anh Ðãng Ðình Khiêt, vê sau nhâp lai thành Tô Hop Xuât Bán Miên Ðông
Hoa Ky.)
www.thuvien247.net - Trang 624/1723
8
Truóc dó, cuôi nãm 1982, Pham Duy dã có djp phô nhac tho Nguyên Chí
Thiên, Nguyên Hüu Hiêu in ra môt tâp 10 bài "Nguc Ca" rôi dên Hôi Vãn-
hóa VN tai Bãc-Mÿ cúa tôi in ra thành tâp 20 bài "Nguc Ca" vói lòi Anh hát
duoc theo nhac cúa Pham Duy, xong Quê Me cúa Võ Vãn Ái ó Pháp in ra
thành môt tâp ba thú tiêng (Viêt-Pháp-Anh) vói bán djch nghïa sang tiêng
Anh cúa Y Lan Penelope Faulkner. Cuôn "Nguc Ca" cúa tôi in ra, vê sau
tói nãm 1996 khi tôi có djp sang Úc di môt vòng vói nhà tho Nguyên Chí
Thiên, tôi mói hay là ó Úc truóc dó dã có bán in lâu lai tâp cúa Hôi Vãn-
hóa. Cüng nãm 96, vì bán in lâu kia cüng dã tuyêt bán nên các anh em
sinh-viên VN ó Victoria (túc Melbourne) dã xin phép tôi in lai môt edition
chóp nhoáng nüa (dù vân rât xinh). Ðú tó su thành công dai dãng cúa tâp
nhac này.
Tôi hoi tiêc là "tâp nhac dep nhât trong dòi" Pham Duy, tuy bán hêt sau
môt thòi-gian, dã không duoc nguòi ta biêt dên nhiêu nhu môt sô nhac-
phâm khác cúa ông. Có thê là vì hoàn-cánh dât nuóc và lòng nguòi dôi
thay nhanh chóng nên dù tâp nhac, theo tôi, có không ít nhüng bài sâu
sãc nhât trong toàn-bô su-nghiêp sáng-tác cúa Pham Duy, nhüng bài mà
chãc chãn rôi dây së duoc coi là nhüng dinh cao cúa âm-nhac VN môt
thòi, nó vân không duoc nguòi ta biêt dên môt cách dây dú. Trong sa-
mac sáng-tác âm-nhac VN cúa nhüng nãm ây (giai-doan 1975-85), 20 bài
Nguc Ca và gân 50 bài cúa tâp Thâm Thoãt Muòi Nãm phái kê là nhüng
hòn ngoc báu trân quý cúa tâm-thúc VN thòi bây giò. Rôi dây, ai có thê
viêt nôi ljch-sú âm-nhac VN cúa 10 nãm ây – cá trong lân ngoài nuóc –
mà không nhãc dên nhüng bài nhu "1954 Cha Bó Quê - 1975 Con Bó
Nuóc," "Hát Trên Ðuòng Tam Dung," "Ó Bên Nhà Em Không Còn Ðúng
Ðoi Chò Anh," "Nguòi Con Gái Viêt Ròi Xa Tô Quôc," hay "Nguyên Ven
Hình Hài" – Không nhãc dên nhüng bài tranh dâu cho nhân-quyên lùng
danh môt thòi nhu "Tháng Tu Ðen" hay "Nguòi Viêt Cao Quý" – Không
nhãc dên nhüng bài hát tâm-khám nhu "Thu Em Ðên" hay "Mai Môt Ông
Vê" (phô nhac tho Cao Tân) – Không nhãc dên nhüng bài phô nhac tho
Hoàng Câm nhu "Qua Vuòn Òi," "Cô Bài Tam Cúc," "Hoàng Câm Ca" và
nhât là bài "Lá Diêu Bông" – Tât cá, tât cá dêu nãm trong Thâm Thoãt
Muòi Nãm.
Nhung rôi, vât dôi sao dòi. 1985, Gorbachev dua ra chính-sách Glasnost
và Perestroika ó Nga, dân dên su sup dô cúa Ðông-Áu Công-sán, rôi dên
ngay cá su dô võ cúa Liên-bang Xô-viêt. Nguòi CS Viêt Nam xem dó là
"tôi" không thê tha thú duoc cúa Gorbi nhung thuc ra, dó chãng qua là
môt tiên-trình không thê kìm hãm duoc cúa thê-giói CS và Gorbi dã có
công trông ra dê làm cho su chuyên dôi cãn-bán cúa cá môt xã-hôi, hon
thê nüa, cúa cá môt thê-giói xã-hôi-chú-nghïa không xáy ra trong chiên-
tranh tan hoang, dô võ, tãm máu. 1986, cuc chãng dã, VNCS theo chân
vói chính-sách Ðôi Mói. 1989, Hà-nôi rút quân khói Cao-miên, dân dên su
làm hòa vói các nuóc ASEAN và Trung-Công. 1994, Mÿ bãi bó câm vân,
1995 Mÿ nôi lai bang-giao và Hà-nôi vào ASEAN. Môt su chuyên mình
www.thuvien247.net - Trang 625/1723
9
cãn-bán không kém ó Liên-Xô nên ngày nay, nguòi ta nói không sai,
không còn gì và ai là Công-sán ó VN nüa mà chi còn nhüng tên mafia dó.
2000
Tù dó, tù 1985, bao nhiêu nuóc qua câu.
Cüng tù dó, vói bôn nguòi con trai ròi bó duoc VN dê sang Mÿ doàn-tu
vói ông và Thái Hãng, Pham Duy dã sang hãn duoc môt giai-doan bôc-
phá mói vê sáng-tác cúa ông. Sau Hoàng Câm Ca (cüng do Hôi Vãn-hóa
VN tai Bãc-Mÿ in ra), ông dã chuyên sang nhac ljch sú (vói "Tô khúc Bây
Chim Bó Xú" tiêp nôi câu chuyên bãt dâu vói "Con Ðuòng Cái Quan" và
"Me Viêt Nam"), sang nhac tâm-linh (vói "Thiên Ca" và nhât là "Truòng
Ca Hàn Mãc Tú"), sang "rong ca" hát cho thê-ký 21 và thiên-niên-ký thú
III cúa nhân-loai, sang "Minh Hoa Kiêu" (mà ông dã hoàn-tât phân 1 và 2,
còn thiêu 3 và 4). Nghïa là ông dã di nguyên môt vòng dê tró vê vói tâm-
khám Viêt Nam nhu duoc kêt tinh trong Truyên Kiêu, dai-tác-phâm cúa
Viêt Nam. Trong hon 20 nãm qua, ông lai còn duoc su tiêp tay rât diêu
nghê và chuyên-nghiêp cúa Duy Cuòng, nguòi con mà ông cho là có
nhiêu khá-nãng tiêp nôi ông hon cá.
Trong môi buóc duòng di cúa ông trong 27 nãm qua, tôi hãnh-diên là môt
nguòi nghe, nguòi thu huóng, nguòi dã tiêp tay – trong phân nhó bé cúa
mình – dem tiêng nhac lòi ca cúa ông dên vói môt sô dông-bào ó miên
Ðông Hoa-ky và, qua nhüng tác-phâm in, dua duoc thông-diêp cúa môt
nhac-sï thiên-tài dên khãp nãm châu và vói thê-giói (qua nhüng bán djch,
bài giói-thiêu và nhât là nhüng bài hát duoc bãng lòi tiêng Anh – "English
singing versions"). Pham Duy chua duoc xem là môt nhac-sï lón cúa thê-
giói chi vì ông hãy còn thiêu nguòi trình diên nhac cúa ông trong các
tiêng, nhât là tiêng Anh. Tuy-nhiên, chi vói môt sô ít nhac-bán cúa ông dã
duoc nhüng tiêng hát nhu Steve Addiss trình bây ó Mÿ, James Durst và
Ferne Bork sang cá tân bên Nga dê trình diên, không kê ban dông-ca lón
Mitch Miller, và nhac cúa ông ngày càng nhiêu nhà nhac-hoc trên thê-giói
nghiên cúu, tôi doán là môt ngày së không xa khi nhac và tài-nãng cúa
ông cüng së duoc công-nhân rông rãi. Ta Ty dã có lân viêt: "Pham Duy,
hai chü dó là tên goi, ky la thay, cüng là huyên thoai ngay trong thòi gian
có Duy góp mãt."
Anh Pham Duy, chào anh ó tuôi 80, em rât vui dã duoc hoc, hát, di và
chia xé vói môt huyên-thoai sông là anh!
Nguyên Ngoc bích
Nguyên Ngoc Bích
www.thuvien247.net - Trang 626/1723
10
Springfield, VA
Ngày 23-IV-2002
Chú thích:
1. Trong cái hô hói cúa giò phút ây, nguòi ta quên khuây di mât là Nhât
dã dâu hàng nên dâu còn lòng da nào mà di dep phuòng múa rôi kia,
rãng chính vua Báo Ðai dã tuyên-bô dôc-lâp sáu tháng truóc dó, và rãng
chính-phú Trân Trong Kim là chính-phú dâu tiên cúa môt nuóc Viêt Nam
dôc-lâp vói môt thành-phân nôi-các gôm nhiêu trí-thúc có dâu óc và nãm
vüng chuyên-môn. Ông Hoàng Xuân Hãn, chãng han, là bô-truóng Giáo-
duc dâu tiên cúa Viêt Nam và chuong-trình cái cách giáo-duc cúa ông
dua ra là khi ông còn trong nôi-các Trân Trong Kim.
2. Trong lúc nhac-bán còn thiêu, nguòi ta chuyên ngay nhüng cái sãn có
trong tay thành nhac mói: dó là truòng-hop bài "Appel aux étudiants" cúa
Luu Hüu Phuóc, lòi Pháp dùng dê hát cho tât cá các sinh-viên cúa ba
nuóc Ðông-duong Viêt-Miên-Lào, dã gân nhu trong nháy mãt duoc các
sinh-viên ó Ðai-hoc-xá Hà-nôi dôi lòi dê biên thành bài "Tiêng goi Thanh-
niên" rôi vê sau, bài này nãm 1948 lai duoc súa lòi môt lân nüa thành bài
"Tiêng goi Công-dân" và biên thành quôc-ca cúa Quôc-gia Viêt Nam rôi
cúa miên Nam sau nãm 54.
3. Ðiêu này làm tôi suy nghï, môt nguòi nào dó së có công lón lãm nêu
bây giò có thê thu thâp duoc lai toàn-bô nhüng bài do ban Hop-ca Thãng
Long trình bây, vì dó là môt diêm cao vòi voi cúa nghê-thuât trình bây âm-
nhac Viêt Nam. Nhóm AVT nguyên-thúy cüng vây.
4. Chuyên di này có duoc ghi lai trong môt cuôn phim tài-liêu mang tên
"Rain on the Leaves," phim den trãng, 17 phút, 1966, có duoc giói-thiêu
trong Embassy of Viet-Nam 1970-71 Film List, Washington DC, 1971,
trang 28. Steve Addiss, nêu tôi không nhâm, së là nguòi dâu tiên chuyên
môt sô bài hát cúa Pham Duy thành nhüng lòi hát duoc trong tiêng Anh,
dôi khi rât thành công nhu bài "Gánh Lúa" hay bài "Giot Mua Trên Lá."
Mây bài này vê sau duoc dua vào tuyên-tâp nhac thê-giói cúa sinh-viên
Mÿ ó UCLA. Ông cüng còn làm chung vói Pham Duy môt cuôn sách nhó,
www.thuvien247.net - Trang 627/1723
11
cuôn Dân Ca, in ra ó Sài Gòn nãm 1968, trong dó ông hoãc làm lòi Anh
hoãc djch ý nhüng bài hát trong sách.
5. Nghïa là sinh-viên cao-hoc dã hoc xong hêt các tín-chi ban Tiên-sï ó
Columbia University, dã thi xong "prelims" túc "preliminary examinations,"
thi viêt, và "oral exams," thi vân dáp truóc môt ban giám-kháo sáu nguòi,
dã duoc hoc-bông sang Nhât gân 2 nãm tìm tài-liêu viêt luân-án, và chi
còn chò hoàn-tât luân-án, "all but the dissertation."
6. Ðãng Trân Vân, nguòi nghê-sï da tài, nguòi dã dung ra Phòng trà
Thiên Thai ó Hà-nôi nãm 45-46, truóc khi chêt dã nói vói tôi ó Paris môt
câu chí lý: "Thãng PD duoc con vo, chj ta biêt hêt nhung dê cho anh ta tu
do, nhò vây dân-tôc có duoc môt nhac-sï lón!" Môt bài hoc rât lón cho
nhüng chê-dô nào còn thua cá môt nguòi nhu Thái Hãng, tìm cách "câm
chân" hay nói dúng hon là "câm tù" các vãn-nghê-sï cúa dân-tôc và dât
nuóc.
7. Sô nguòi "nuôi cá" không trong nhüng nãm này cüng lên dên gân núa
triêu, theo su uóc-tính cúa Cao-úy Ty nan Liên-hiêp-quôc.
hoctro
www.thuvien247.net - Trang 628/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bó Phô Ðà Lat
Anh Bàng - Lê Vàn Thiên
Hoàng Ngçc Án
Tù lâu lãm không vê thãm Ðà Lat
Rùng Lâm Viên có gió lông mua buôn
Ðuòng quanh co ôm dôi thông xanh ngát
Mù suong dâng nhè nhe cuôi tròi thu
Còn dâu nüa dêm vàng trãng Ðà Lat
Ngôi bên nhau lãng tiêng nhac suôi reo
Còn dâu em bao chiêu giãng mây tím
Mình ngãm nhau rôi thây thuong nhiêu thêm
Bây giò Ðà Lat thuong dau phú kín vai gây
Bây giò Ðà Lat em tôi ngôi dêm tùng ngày
Bây giò ai dó dúng khóc nhìn gió mua bay, mua bay
Nguòi em gái âm thâm sông lanh lùng
Thòi gian oi nuóc mãt dây áo em
Tình cô don nhu rùng thông heo hút
Gãm nhãm nôi buôn xót xa tùng dêm
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 629/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bò Tóc Nhó
Nhât Vû
Tho Huýnh N Thanh Tâm
Tango_4/4
1.
Có môt chiêu chot thây tóc em bay
Ôi bát ngát khung tròi em 17
Ðôi bò xoá ngat ngào dòng suôi cháy
Thom nông nàng trong cánh gió lung lay
2.
Rôi duòng vê hoa nãng uóp trên vai
Chiêu lá rung bâng quo cài lên tóc
Mông uóc nào vo tròn dôi mãt ngoc
Ðê lòi dâu soi tóc buôc dòi nhau
Ðiêp khúc:
Rôi nhüng ngày tôi di giüa lao dao
Bò tóc Nhó nuong theo ngàn mây trãng
Qua núi cao, qua dôi, qua dêm vãng
Bay dat dào qua nôi nhó mênh mông
3.
Rôi nhüng ngày tiêp nôi nhüng long dong
Bò tóc Nhó vân theo dòi phiêu láng
Và nãm tháng dân trôi vào dï vãng
Tóc thá dài bay mãi giüa gian nan
4.
Rôi môt chiêu chot nhó chuyên trãm nãm
Thây bò tóc ngày xua vùa diêm bac
Áng mây buôn giãng ngang tròi man mác
Có bùi ngùi trong tóc Nhó hôm nay !
Trình bây Khãc Düng
www.thuvien247.net - Trang 630/1723
2
Nhât Vü
www.thuvien247.net - Trang 631/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bo Vo
Hoàng Trçng
Paso Doble
“Nhìn ánh sao roi trong tròi dêm
Nhãt cánh hoa roi bên thêm xua
Nguòi yêu khuât xa khi chiêu ây
Giò mình tôi dúng trông sao mò
Nhìn chuyên sang ngang trong tròi dêm
Lõ buóc sang sông thôi tù dây
Nguòi dem nát tan cho dòi tôi
Giò mình tôi dên sâu chia phôi
Ôi giòng sông xanh ngày xua
Ðâu nguòi yêu mên thuó ây
Vuong lai tim tôi bao êm dêm
Hêt rôi ký niêm mông dã tàn
Ðùng oán than chi thêm dàn oi
Tình dõ dang rôi ôi biêt ly
Nguòi dâu dên dây trong chiêu ây
Ðê sâu dê nhó rôi nguòi di
(Chép tù tiêng hát Thanh Lan. Bãng nhac Shotguns 38. Ngoc Chánh tái
bán tai HK 1980)
Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 632/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bo Vo
Nguyên Ánh 9
Lanh lùng mây trôi
Dòng dòi nguoc xuôi
Rôi chiêu châm roi roi mãi trong tôi
Ðuòng chiêu muôn lôi
Môt mình lé loi
Tìm niêm hanh phúc noi chân tròi
Lãng nhìn mua bay
Lòng dây men say
Nguòi dòi ai hay bao nôi dãng cay
Môt mình buóc tói
Ðuòng dòi muôn lôi
Còn nhiêu mua roi noi xa vòi
Tròi chiêu bao la
Nguòi vê quanh ta
Tình buôn hôm qua dã nhat nhòa
Môt mình di mãi
Ðuòng dòi xa xôi
Và niêm hanh phúc cháy trong tôi
Môt ngày êm trôi
Môt ngày yên vui
Tình sâu trong tôi dã quá xa xôi
Bâu tròi lâp lánh
Ngàn vì sao sáng
Cuôc tình dï vãng bao ngõ ngàng
Bâu tròi lâp lánh
Ngâp tràn ánh sao
Ðòi nguòi có nhüng phút giây lõ làng
Lòi 2:
Lãng nhìn mua roi
Giot buôn choi voi
Và giòng thòi gian cú mãi cuôn trôi
Ðuòng dòi muôn lôi
Châp chùng bóng tôi
Và niêm hanh phúc quá xa vòi
Cuôc tình hôm nay
Còn nhiêu mê say
www.thuvien247.net - Trang 633/1723
2
Mà nào ai hay nhüng nôi dãng cay
Còn gì dâu nüa
Chuyên tình mông mo
Còn gì dâu nüa dê mong chò
Cuôc dòi bon chen
Lòng nguòi dáo diên
Còn lai trong ta nhüng uu phiên
Ðòi tró vê dâu?
Tình tró vê dâu?
Môt mình bo vo vói nôi dau
Cuôc tình chìm sâu
Nghen ngào thuong dau
Tình sâu trong ta biêt dên bao lâu
Ðuòng chiêu hoang nãng
Cuôc tình xa vãng
Ngâp ngùng tùng buóc chân ngâm ngùi
(Cuôc tình xa vãng duòng chiêu nãng hoang
Ngâp ngùng tùng buóc chân ngõ ngàng)
Nguyên Ánh 9
Hoài Thuong & Hu Vô
www.thuvien247.net - Trang 634/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bo Vo Ngõ Hen Hò
Châu Ðình An
Hoàng Thuçng Dung
Ðêm suong lanh rót bên duòng
em có nghe lòng tê tái không
anh giüa tròi khuya nhìn gió lông
nghe hôn hoang lanh phút trông mong
Anh nhó chiêu qua lúc hen hò
Sao giò không thây dáng em qua
lang thang phô cü chùng xa la
em sao quên hen dê anh chò
Phô vãng thua nguòi anh vân mo
em së cùng anh vê lôi hen
cho niêm mong doi hêt dong dua
nhung tiêng thòi gian không doi chò
riêng mình anh giüa phô bo vo
tâm tu nát võ niêm trông doi
roi rót hôn côi giüa phô xua
Suong khuya lanh buôt vai gây
dêm vãng nghe buôn roi xuông tay
cho phút chò mong dài ngóng doi
cho lòng diên dai suôt dêm nay
Em hõi nguòi yêu tiêng hen hò
bây giò con phô vãng chân qua
Suong roi giá buôt bò vai la
em có hay là anh vân chò...
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 635/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôi Bac
Song Ngçc
Tôi së quên anh quên môt nguòi tình PHÀN BOI
Vì tình yêu tôi anh chi dùa cot dê vui
Vì tình yêu tôi anh dành lòng rao bán
Còn niêm thuong yêu anh dành trao hêt môt nguòi.
Tôi trách tôi dam mê yêu lâm môt nguòi BOI BAC
Tron niêm tim yêu tôi dã gói cá vê anh
Môt lân yêu thuong tôi nãng tình trao hêt
Ðê rôi hôm nay nghe mình buôt giá con tim.
ÐK:
Tôi tu hen lòng quen môt cuôc tình nhiêu gian dôi
Cô quên môt nguòi yêu chi chót luõi dâu môi
Nhung sao trông tôi nhüng ký niêm thuong nhó
Chiêc hôn dâu vân bôch cháy trong tôi.
Tôi së quên anh quên môt nguòi tình PHÀN BOI
Chuyên lòng hai ta xem chi là thoáng mông trôi
Môt mình trông dêm nghe sâu lanh lùng hoang vãng
Hói lòng tôi quên hay mình tu dôi lòng thôi ..???????
www.thuvien247.net - Trang 636/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôi Rôi
Ngoai Quôc (Thái Lan)
LV: Mai Thanh
Là là là là lá la là la la la
Oh oh oh kìa !
Có ánh mãt nào cú mãi dãm duôi dên thê
Theo buóc chân em dâu dó trên phô dông nguòi
Vói ánh mãt âu ôi thây sao thât dê thuong
Oh oh oh kìa ! Oh oh oh kìa !
Có mái tóc nào óng ánh truóc gió xuông phô
Sao thây bâng khuâng nhu dã quen rât lâu rôi
Chó có bôi rôi hãy chò anh theo buóc cùng
Anh là ai mà sao mãi theo em
Cho dù mua hay nãng gãt không màng
Theo thât lâu mà không nói nãng chi
Cho nguòi ta ngó trông có ai nói câu muôn quen
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 637/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôi Rôi
Trjnh Nam Son
Hôn ta dang nhu áng mây
Tìm con gió âm áp cho dòi bót uu sâu
Nào ngò dâu gió buôn
Thành theo gió bay mãi không ngùng trên hoang dàng
Nhu áng mây, theo gió buôn, không tan
Hôn ta lãng nhu áng tho
Tìm trang giây di lây cho mình câu chuyên tình
Nào ngò trang giây úa màu
Ðành di lây nhüng áng tho tình trong hy vong
Së có ngày, trang giây này.. nhat màu
Hôn ta là nhüng sóng mo
Tìm trên cát bj dô bao lân trong âm thâm
Và triên cát là nhüng dá ghênh
Làm tan nhüng con sóng cho bot bay bac dâu
Con sóng gâm trên dá ghênh... tùng dòng
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 638/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôn Mãt Anh Yêu
Thê Hiên
Môt ngày nhu bao ngày
Chò doi em ngang vê
nguòi oi, muôn nói câu làm quen
Nhìn áo trãng bay dây
tua nhu mây trên tròi
chò em vói trái tim bôi hôi
Ánh mãt ai tìm hoài
bôn mãt em anh nhó
Chiêu nay mua roi roi,
em vói anh thât tình cò
gãp nhau nhu trong mo
ta trú mua và doi chò
chuyên bâng khuâng dâu dâu
nhung xuyên xao gãp lân dâu
mà lòng anh mong chò mo mãi
Và khi mua tan rôi
mình chia tay nhau vê
nhìn theo bóng dáng em dân xa
chot lòng anh ngo ngân
chãng hói em tên gì
Tròi oi, trách mãi anh dai khò !
Bôn mãt oi, anh goi thâm
Bôn mãt oi, anh goi thâm
Bôn mãt oi, anh nhó........
Chèo
www.thuvien247.net - Trang 639/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôn Màu Áo
Anh Thy
Môt lân anh dên dây thãm em
lúc gió mua roi dây ngoài thêm
lúc chúng ta hy vong thât nhiêu
nên áo em dep màu xanh
Rôi môt lân uóc mo mai sau
lúc pháo yêu duong nhuôm màu duòng
lúc dón cô dâu vê nhà chông
cho áo em hông tình yêu
Có nhüng lúc nghe bo vo
hen không dên cho em mong chò
Giân anh thuòng hay quên
khoác áo tím em di trong mua
Dù nhiêu lân anh dã hay dãn
"dùng mãc màu áo tím anh không ua"
Mình giân nhau dã ba hôm nay
biêt nhó biêt thuong nhau thât là nhiêu
em khoác áo hoa vàng lân hen dâu
hai dúa qua câu gãp nhau...
www.thuvien247.net - Trang 640/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôn Mùa Hoa, Anh Và Em
Nhât Vû
Tho : Truòng Ðinh
1.
Tù nu hôn ngây ngât
Tù lúc em xa khoi
Tình ca nhu giâc chiêu
Biên dau thuong ngút ngàn
2.
Lòi em là chim hót
Lòi anh là có hoa
Nhüng mây trôi cuôc dòi
Giâc mo nào thoáng bay
ÐK:
Hen cho nhau... thiên thu doi chò
Hai muoi nãm thiên dàng soi bóng
Cuôc dòi là... ngày tháng lãng du...
3.
Anh nhu làn khói bay
Cho nôi buôn nhat phai
Em nhu hat mua tròi
Cho xóa tan hòn dôi
4.
Có nu cuòi trong mo
Và trái tim sâu muôn
Ký niêm nào nhat nhòa
Cuôc tình nào dãng cay...
Nôt & Midi
Nhât Vü
www.thuvien247.net - Trang 641/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôn Mùa Quanh Hiu
Ngô Thµy Miên
Mùa xuân hoa trãng bay goi dâng men ý say
Hôm nao dua em vê con phô nhó
Nghe tùng giot mua thâm uót vai em, mi em
Vòng tay âu yêm trao, bò môi ôi khát khao
Thuong em dêm này rôi mai xa cách nôi nhó
Ha sang anh có hay tình em vân dãm say
Tay dan trong tay dìu nhau buóc nhe
Bên hàng cây xanh lá dúng bo vo nhu mo
Dju êm vai sát vai, nu hôn thêm dãng cay
Thuong anh dêm này rôi mai cách xa
Em oi khi mùa thu dên dây rôi
Tay tron xin buôn nuôi tiêc on dòi
Nhìn mua roi cho lòng mình thêm lé loi
Cho cuôc tình thêm vãng dôi
Cho ngày dài thêm vãng vui
Mùa dông dã dên dây, hoàng hôn mây trãng bay
Ðêm nay cô don vê trong giâc mông
Em môt mình thuong nhó dáng anh sang mênh mang
Tình em nhu lá roi, tình anh theo nuóc trôi
Choi voi trong dòi goi tên mãi thôi
(1996)
ngothuymien.cjb.net
www.thuvien247.net - Trang 642/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôn Mùa Quanh Hiu
Hûu Xuân
Lê Xuân Truòng
Xuân gieo vui ngàn hoa
Lá khoe mâu trong nãng
Mai nhu dang rao ruc
Tình nào còn xa xôi
Âm thâm cùng tháng ngày
Xuân qua di hè sang
Tiêng ve kêu rôn ràng
Bao tiêng cuòi khúc khích
Thòi tho âu còn dâu
Thu sang Ðông chò nhau
Vân xa xãm biên biêt
Qua bôn mùa phiêu lãng
Ðòi em vân quanh hiu
Ðã duoc nü ca sï Thanh Hà trình bày trong CD "Mua Trên Vùng Tóc Rôi"
do LXT RECORDS thuc hiên.
Lê Xuân Truòng
www.thuvien247.net - Trang 643/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôn Mùa Thay Lá
Trjnh Công Son
Bôn mùa nhu gió
Bôn mùa nhu mây
Nhüng dòng sông nôi dôi tay
liên vói biên khoi
Ðêm chò ánh sáng
Mua doi con nãng
Mãt tròi lâp lánh trên cao
Vùa xa vùa gân
Con sông là thuyên
Mây xa là buôm
Tùng giot suong thu hêt mong manh (mênh mông)
Nhüng giot mua
Nhüng nu hoa
Hen hò gãp nhau truóc sân nhà
Không hen mà dên
Không chò mà di
Bôn mùa thay lá
Thay hoa thay mãi dòi ta
Bên tròi xanh mãi
Nhüng nu mâm mói
Ðê lai trong cõi thiên thu
Hình dáng nu cuòi
thegioiamnhac.com
www.thuvien247.net - Trang 644/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôn Mùa Thuong Nhó
Khánh Bàng
Nguòi có nhó gì không
Hen uóc duyên to hông
Huong tình dang thãm nông
Sâu thuong uóc mông tròi lanh giá dêm Ðông.
Nhìn cánh mây bàng tuòi
Lòng nhó thuong môt nguòi
Ôi biêt ly não nê
Câm tay nhau uóc thê rãng Xuân së quay vê.
ÐK:
Ta bên nhau thuó xua mùa Thu dôi tim ngât ngây
Bâu tròi vàng trãng sáng soi làng mây
Nhung ta dâu có hay thòi gian bao nhiêu dôi thay
Cuôc tình tàn theo lá vàng bay.
Nhìn cánh hoa phuong roi
Hè tiêng ve goi dàn
Ân tình xua lõ làng
Ðòi sao phü phàng mông uóc ly tan
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 645/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôn Mùa Yêu Em
Vû Thu Nguyên
Tho: Pham Ngçc
3/4 C Major Valse
tình yêu mó cúa trong tim
hân hoan chào em nãng mói
hoàng hôn nào xa vòi voi
hoa xuân nó rô bên thêm
em mang tâm lòng mùa ha
lúa âm bâp bùng trên môi
thu vàng duòng nhu cüng la
suong khuya dã bó di rôi
mùa dông phú kín chung quanh mình
hôn anh mùa xuân vân nó rô
em là - vâng trãng thiêu nü
nên rãm cú mãi mãilong lanh
trâm huong nguyêt quê trong dêm
ngan ngát muòi phuong gió lông
thãp sáng dòi nhau bãng mông
bôn mùa quanh quân yêu em
www.thuvien247.net - Trang 646/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bôn Ngá Ðuòng Quê Huong
Anh Bàng - Vû Chuong
Non nuóc tôi chinh chiên tron phân tu thê ký
Non nuóc tôi, ôi khúc ruôt chia hai huóng di!
Non nuóc tôi tên goi Viêt Nam
Chinh chiên mang thêm nhiêu gian nan
Ðông hoang vãng cây héo khô bêp lanh diêu tàn
Tôi di tù Nam Quang, lúc Nam Bãc chia giòng máu
Bãng qua giòng Huong Giang, tói miên lúa thom Cà Mau
Tìm nguôn vui mói, tôi thê lên duòng di nôi quê huong
Hát khúc thanh bình vói niêm tin ngày mai vào tình thuong
Tôi có cha sinh sông miên rùng sâu dât dó
Tôi có me vui vói dòi biên xanh âm no
Tôi có thân nhân ó bên dây
Tôi có anh em ó bên kia
Dù Nam Bãc, tôi vân mong nuóc Viêt thanh bình
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 647/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Ai Qua Thêm
Vàn Chung
Nhüng lúc em ngôi suôt canh khuya bên dèn miêt mài
cùng môt manh áo len.
Vãng bóng anh em chò mong anh.
Cô súc em dan thât nhanh.
Em dan áo cho xong còn hòng dông này vãng hình anh
em lanh lùng thay !
Xa anh em nhò manh áo ây
khiên em quên lanh lùng khi ngôi truóc dèn.
Bóng ai qua thêm,
vùa nhìn thoáng luót trên nên tròi dêm.
Ngùng dan em thây gió lay mành trúc
bóng qua êm dêm.
Cùng con gió êm
làm xo tâm áo len trên lòng em
Lòng em xao xuyên muôn nghiêng mình tránh
gió qua bên thêm
Rôi thòi gian ây qua
Tâm áo ây em dan chua xong mà...
Cú môi khi chiêu gió luót qua bên mình
thì lòng em thây xôn xang vì gió
nâng áo lên em kê bên trái tim
Mùa dông sãp dên gió lay mành trúc,
bóng ai qua thêm.
Chó Hói Vì Sao
www.thuvien247.net - Trang 648/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Bí Vàng
Bàc Son
Bông bí vàng ngoài giàn, công em trông anh không hái
Tròi sa mua bông kêt trái, tù dó buôn, em buôn
Hum hum....hum
Tròi mua trên khóm mía lau, tròi rung giot mua, xao xuyên xuyên xao
Nhà anh, dâu dô bìm leo, mà nhà em me cha rào mây luot rào
Hói chó con duòng mòn nào, mà hai dúa dê gãp nhau
Xui nên ta làm viêc nhiêu kiêm dông tiên dành mua sãm trâu cau
Trâu cày ruông gò, trâu thó liên vo con trâu oi thuong dùm cuôc tình ho
dang cân có dôi ban làm ãn
Hum hum hum .... hum
Bây giò trâu xanh vuòn trâu, cau trô quày cau
mà me cha không ngó xuông!
Gió thôi nãm non mà me cha chua mát trong lòng
hái bông bí em trông anh dem luôc câu xin.
Bây giò tròi mua ngâp ruông, thuong muôn còn thuong
Cuôc tình duyên trôi theo dòng nuóc
Bí trô bông thom môt giàn bông không muôn hái bông nào
Nhó thuong núa cuôc tình sao nghe ruôt quãn dau
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 649/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Biên
Lê Quôc Dûng
Tình là sóng xô bò,
Tình chi là giâc mo
Tình là dá cho vo
Suôt dòi ôm thuong nhó
Yêu thuong vut bay tua nhu áng mây
Bên nhau nghe lòng dãng cay
Môt nguòi mãi di tìm
Tình chi là cánh chim
Tùng dot sóng miên man
Chôn vùi dòi phiêu lãng
Bao nhiêu mông mo dep nhu ý tho
Chot nhu giông tô ai dâu ngò
Khi anh mât em trái dât thôi không còn quay nüa
Ðòi anh nhu thiêu vãng nu cuòi
Khi ta mât nhau vì sao dêm lé loi biên khoi së can khô.
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 650/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bong Bóng Mua
Trjnh Nam Son
Mông Ðiêp
(Capo 0.Time 4/4)
A C#m
Nhüng giot mua, có nhüng giot mua
F#7 Bm
Vang trong chiêu vãng cho ai sâu vuong.
D E7
Có nhüng giot mua, mong manh theo gió
A C#7 ^F#7 Bm ^D E7
Kêu goi lòi yêu thuong.
A C#m
Tiêng dàn xua, có tiêng dàn xua.
F#7 Bm
Phiêu du nãm tháng mang theo niêm tin.
D E7
Có tiêng dàn xua, vi vu nhüng nôt thãng trâm cho dòi
A A7
Mình nhó bâng khuâng.
D ^G#dim
Chiêu nhìn giot mua trên sân
C#m ^F#7
Goi bong bóng mua, nhüng hat mua tho.
Bm ^E7 A ^A7
Vôi vã tan võ cho thêm xót xa lòng ta.
D ^G#dim C#7 ^F#m
Thòi gian lãng lë nâng niu nhüng cung dàn xua.
B7 ^E7 A E7
Cung dàn reo rãt, thâm uót trên mi giot mua.
A C#m
Ðã vê dêm, phô xá quanh hiu.
F#7 Bm
Vây quanh vói nhüng cô don dòi ta.
D E7
Có nhüng giot mua roi trên sân vãng
A
Cho ai thó dài .. lòng nhó bâng khuâng
Dm A A
Nhüng bóng mua .. khë nhó bâng khuâng.
www.thuvien247.net - Trang 651/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Bông Oi
Trjnh Công Son
Nãng vàng em di dâu mà vôi.
Mà vôi mà vôi nãng vàng oi.
Mà vôi mà vôi nãng vàng nãng vàng oi.
Em di dâu mà vôi.
Bông lòng suôi thánh thoi.
Em di dâu mà vôi.
Bông dùa bông dùa choi.
Em di dâu mà vôi mà vôi.
Bông này bông nhó nhoi.
Ngày bông me bông nhe quá to tãm.
Lay nhe bông bông lay nhe dóa hông nhung.
Nãng vàng em di dâu mà vôi.
Mà vôi mà vôi nãng vàng oi.
Mà vôi mà vôi gió vàng gió vàng oi.
Em di dâu mà vôi.
Bông hông bông hông lay.
Em di dâu mà vôi.
Suong mù tóc me trôi.
Em di dâu mà vôi mà vôi.
Bông này bông là ai.
thegioiamnhac.com
www.thuvien247.net - Trang 652/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Buói Chiêu Xua
Châu Ðình An
Anh di Châu thô mua buôn vuong vãi
Mây hàng dùa xanh là ngon mong chò
Em tiên dua anh bãng dôi mãt biêc
Cúa ngày còn muc tím giây ngây tho
Nhüng gôc cam già lãng yên không nói
Nhüng lòng anh dâu kín chuyên quay vê
Bói anh biêt mai dây dòi lúa dan
Sóng cuôn nghìn trùng vô cuôn chân dê
Tù hiên nhó nhìn ra con sông rông
Dáng núi chiêu hùng vï chãn chân mây
Thuyên ai thâp thoáng vê phía ây
Mà vang rên giong hát cuôi tròi mây
Nên em hõi tình riêng anh dã quyêt
Gúi cho bông buói rung chiêu xua
Lac loài
www.thuvien247.net - Trang 653/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Buói Hoa Cau
Bàc Son
Tóc con dài me cài bông hoa lý
Me luom tùng bông buói trãng con gôi dâu
Me kê chuyên xua bông buói hoa cau
Me day tùng câu hò lý ca dao
Nãng thu buôn nhuôm vàng ngõ trúc vãng
Tùng nhjp võng dua me hát tiêng nghe buôn
Chùng lung lúng com me gói mo cau
Me lên ruông sâu gãt hái nuôi con
Con chot nhó vuòn cau truóc cúa
Rôi con chot nhó vuòn buói sau hè
Me không còn, luom tùng bông buói trãng
Con nhe gió bông buói rung dây sân
Con së nhó vuòn cau ây mãi
Và con së nhó vuòn buói tron dòi
Ðê khi nào mùa thu rung lá
Con lai nhó bông buói rung dây sân ...
Bông buói thom vuòn buói
Ðâu nüa dê gôi dâu
Nhó câu hò diêu lý
Mang giai diêu lòi ru
Ðùng bay .... mà mòn mói súc chim
Rôi bo vo cánh la.
So con tìm vê cây xua
So con tìm ... con tìm vê cây xua, .... cây xua
So con tìm ... con tìm vê cây xua, .... cây xua...
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 654/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Chiên Y
Ðan Thç
Chiêu nay
Khi doàn quân ra di
Bao chàng trai anh düng
Vui ca duói nãng vàng
Tiêng ca say mo mong hôn nuóc
Vang lên muôn lòi nói
Chiên dâu cho nhà Nam
Giò dây
Khi doàn quân ra di
Muôn bàn tay chia ly
Theo sau bóng chiên y
Cò bay
Cho non sông huy hoàng
Ðem vinh quang chan hoà
Súc sông thêm mãn mà
Me già dùng chân dúng chò con
Ðón mùng nguòi con vói niêm thuong
Dãn dò tù nay con nhó chãng con
Con oi dòng Viêt dâu tranh
Quen chông xâm lãng
Khi ánh chiêu roi
Trông doàn quân ra di
Ðem nguòi con thân yêu
Hiên ngang khoác chiên y
Rôi dây
Khi non sông quê nhà
Gieo bao câu thanh bình
Me già lân doi con
Tham kháo:
1. Giong hát Môc Lan trong bãng nhac Anh Ngoc 4, phát hành truóc
1975.
Anthony Trân
www.thuvien247.net - Trang 655/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Chiêu
Nguyên Vàn Quý
Nhjp tiêng xênh ca lòa ánh son bùng huong nông phân.
Tùng dáng kiêu-sa quay-cuông mê quên ngàn kiêp chuân-truyên.
Có ai cuòi ngá-nghiêng, dùa vui vói duyên tình hò,
Ðòi tàn bên ánh dèn mò khói ám ngang duòng to.
Nhat phút say-sua, niêm dãng cay dong voi dây chén,
Lê thãm hoen khãn, canh truòng thuong thân, lanh giâc cô-miên.
Chiêu nào ngâp sóng kinh-ky,
Máu xuong pha nhòa sãc thãm.
Nguòi di lac buóc chinh-nhân mò trong khói tên quên dòi êm-âm.
Chiêu nào ngâp sóng kinh-ky,
Vàng son phai, tan nát hoa.
Ai lãng nghe xa gió vê, tiêng than não-nê nhãc duyên tình xua.
Lòng ngát muôn huong trâm, ý tho, nhac trong lòi gió.
Hôn thãm choi-voi men tròi nông say, nhjp buóc gây mo.
Gió vuong tình ngàn phuong vê trong bóng dêm u-huyên,
Nhè-nhe hôn tóc mêm, ngàn lá rung-rinh tìm duyên.
Thâm uóc bên nhau hoà tiêng to cùng quên ngày tháng,
Kê sát dôi vai say nhac tình tho ngàn ý mang-mang.
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 656/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Chiêu Làng Tôi
Nguyên Trung Cang
Ðuòng quê phú bóng tre xanh
Bò dê dòng nuóc vây quanh
Ðàn trâu gãm có trên dông cùng bác nông...
Bóng em cãp rô trên duòng
Có anh hát tãng câu hò
Chot nghe má hông ... phoi phói xuân thì
Oi, bóng chiêu làng tôi
Gió thôi bò dê vãng tiêng sáo diêu ngât ngây
Khi nãng chiêu hoàng hôn
Tãt dân ngoài xa, chân buóc thánh thoi duòng vê
Ngoài sân vãng tiêng ê a
Ðò ai lò lüng noi xa
Thoáng nghe tùng tiêng chuông chiêu
Vong gió ngân ...
Bóng trãng vân phú lung dôi
Nhüng cô thiêu nü tuoi cuòi
Làng quê thái bình, chan chúa huong tình
ÐK:
Ðây bóng hình làng tôi
Có lòi me ru, âu yêm bao tình nuóc non
Kia... dáng bà me quê, vân doi chò con
Trên lôi cü chua tró vê......
(nhac ...)
(quay lai tù dâu)
(ÐK..., láy câu cuôi)
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 657/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Chiêu Tà
Nhât Bàng
Tango Habanera
Chiêu oi vê dâu,
Chiêu di lòng nhó bao nôi u sâu.
Chiêu suong im lãng buôn.
Mò xa dôi cánh chim lùa theo gió.
Chiêu xa ngoài khoi,
Thuyên theo giòng nuóc vê chôn xa vòi.
Cành hoa phai sãc tàn.
Còn dâu trãng sáng mo bên vuòn lan.
Nhung giâc mo tan.
Vuòn theo gió bao cung dàn.
Ðâu dáng duyên xua
Môt chiêu thu ta còn nhó.
Nhó hôi còn tho,
Vai kê vai trong tiêng to.
Tuy xa vãng ta vân mong chò,
Chiêu sao hò hüng lanh lùng thò o.
Lê Thu trình bày
Alex & Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 658/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Chiêu Xua
Duong Thiêu Tuóc & Minh Trang
Duong Thiêu Tuóc & Minh Trang
Slow-Fox
Môt chiêu ái ân
Say hôn ta bao lân.
Môt tròi dãm duyên tho
cho dòi bao phút o thò.
Ngat ngào sãc huong
tay câm tay luyên thuong.
Ðôi mãt em nhìn càng say dãm mo màng nào thây dâu sâu vuong.
Môt chiêu bên nhau
môt chiêu vui sông quên phút tang bông.
Anh (Em) oi nhó chãng xa anh (em) em (anh) hát
khúc ca nhó mong.
Môt chiêu gió mua
Em (Anh) vê thãm chôn xua.
Non nuóc em buôn nào dâu bóng cô nhân lòng xót xa tình xua.
Lâng lâng chiêu mo
môt chiêu bâng khuâng dâu nguôn tho.
Mây vuong sâu lan
Gió oi dua hôn vê làng cü
nhãn thâm lòi nguyên uóc trong chiêu xua.
Thuong nhau làm chi
âm thâm lê vuong khi biêt ly.
Xa xôi còn chi
vô tình em nhó duyên hò
Tình nhu mây khói bóng ai xa mò.
Môt chiêu ái ân
Say hôn ta bao lân.
Môt tròi dãm duyên tho
cho dòi bao phút o thò.
Ngat ngào sãc huong
tay câm tay luyên thuong.
Ðôi mãt em nhìn càng say dãm mo màng nào thây dâu sâu vuong.
Môt chiêu bên nhau
môt chiêu vui sông quên phút tang bông.
Anh (Em) oi nhó chãng xa anh (em) em (anh) hát
khúc ca nhó mong.
Môt chiêu gió mua
www.thuvien247.net - Trang 659/1723
2
Em (Anh) vê thãm chôn xua.
Non nuóc em buôn nào dâu bóng cô nhân lòng xót xa tình xua.
Án bán 1952 - Á Châu 23
CN - CN + Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 660/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Chiêu Xua
Trân Nhât Vy
Còn dó nhüng hàng cây, còn dó nhjp chân ai
Dáng ai gây nhu gió, ngày lao dao khôn khó
Phô xua còn nguyên dó, nguòi dã di xa rôi
Trãm nãm tình giü lây, dâu môt dòi xa xôi
Chiêu vê trên thành phô, nãng vàng roi xuông duòng
Ta tìm vê noi cü, lòng bâng khuâng bâng khuâng
Bóng chiêu vân còn dây, hàng cây còn nguyên dây
Tình dã cât cánh bay, sao tim ta dau nhói
Phô xua vân còn dây
Nãng vàng soi hàng cây
Chi mình ta lãng lë
Tiêng ai cuòi dâu dây !!!
ÐùngTämChiêuNay
www.thuvien247.net - Trang 661/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Chü
Phú Quang
tho Lê Ðat
Xa em rôi anh mói thây em nhu môt thòi tho nhó
Em vê trãng dây cong khung nhó
Mua mây mùa, mây mây dô thu
Vuòn chot thúc môt mùa hoa di vãng
Vuòn chot thúc môt mùa hoa di vãng
Em vân dây mà em ó dâu ?
Chiêu âu lâu, chiêu âu lâu, bóng chü dong chân câu
Mÿ Linh trình bày
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 662/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Cò Lau
Hoàng Quý
Nhjp di vui vé
2/4
Ta cùng nhau di
Thãm noi hùng xua
Oai linh dúng muôn dòi
Giüa noi sông cùng núi
Và sân dá tuòng rêu
Rái gan suong cùng mua
Ngàn bông lau reo dua
Theo gió chiêu phât phói
Hay bóng cò lau nãm xua còn dâu dây
Kìa bao tiêng trâu xa
Còn vong trong khói mo
Dè chùng nhu tiêng loa trong rùng cây
Hoa Lu oi !
Non lau còn trong suong gió
Ðên muôn dòi mà không rút lòi ca
Vói tiêng gió Hoa Lu oi
Muôn nãm còn trong suong gió
Ðúng oai hùng cùng vói nuóc nhà
TÀI LIEU THAM KHÀO: Bóng Cò Lau, nhac và lòi Hoàng Quý, T.H. 219,
Tinh Hoa Huê ân hành lân thú hai 1952
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 663/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Có May
Trúc Phuong
Nhüng ngày chua nhâp ngü.
Anh hay dãt em vê,
vùng ngoai ô có có bông may,
ó dây em vãng thua nguòi,
còn xa vói chò, thòi gian vào dêm,
rùng sao là nên, khói suong giãng gôi có quen.
Tóc mây thom mùi có, dua anh thoát xa dân vùng trân gian,
voi nhüng uu tu, có may dan dâu chân tròn,
duòng di uót mòm, so khi nguòi di dê thuong,
dê nhó tiêng yêu duong ai nõ chôi tù.
Ðuòng hành quân, nãng cháy da nguòi,
tuôi vui thiêu vui, vân thuong mình thuong dòi.
Nhiêu khi trong giâc mông môt hôi kêu tên em,
kêu chi môt tên.
Nhüng ngày anh di khói xin em chó di lai vùng tình yêu,
lãm bây nhân gian, dê dem khói thuôc tay vàng,
tìm nhau thây gân.
Ngú trên có may, thuòng khi vào tôi,
nhó huong may, nhó cá nguòi
www.thuvien247.net - Trang 664/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Cü Chiêu Mua
Lê Tín Huong
Lê Tín Huong
Nhjp 4/4
Ngoài kia mua dang roi.
Buôn oi sao lai tói.
Nhìn bóng nuóc ngá nghiêng theo dòng mua nghe choi voi.
Tiêng mua nhè nhe trong hoang vãng.
Nhu tiêng lòng ai goi cô nhân.
Ngoài kia mua không ngung.
Sâu oi sao mó lôi.
Nhìn chiêc bóng lé loi theo dòng mua nghe buông loi.
Bóng ai mò dân trong mua gió.
Ngõ là hình bóng cü chiêu mua.
Chiêu xua thành phô dâm trong mua.
Mua ròi mêm uót mái tóc thê
mình ai dúng doi duói tàn cây.
Tình ngâp hôn ai men tình dây.
Tình ngâp hôn ai con mua Ðông
mua nhu muôn võ cá dòng sông.
Sông buôn lanh lëo phoi màu biêc.
Nhu ai hò hüng môi tình ai.
Nhìn mua nghe bo vo
lòng lâng lâng nôi nhó.
Nghìn bóng nuóc võ tan theo dòng mua loang trên sân.
Nuóc trôi hüng hò nãm tháng.
Ai có bao giò nhó dên ai.
Ngoài kia mua thôi roi.
Tình xua nhu là mói.
Còn nhó thê mói hay trong lòng vuong vuong thuong yêu.
Biêt bao mùa lanh trong cô lé.
Mo hoài hình bóng cü chiêu xua.
Tuyên Tâp "20 Tình Khúc Lê Tín Huong" - Huong Nhac xuât bán
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 665/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Dáng
Hoàng Viêt Khanh
Thây dôi bô câu trãng
Ðang bay vê xú xa
Nhó môt bài tình ca
Dâng cho dòi huong hoa
Có tâm hôn ta dó
Chiêu nay nhó quê xa
Ta nghe hôn rã ròi
Cho thân phân xú nguòi
Nhó dôi bò môi âm
Tìm lai giüa dêm khuya
Nhó dôi bàn chân mói
Tìm hoài môt vâng trãng
Ôi con duòng xa lãc
Bóng dáng nguòi yêu thuong
Ôi thiên duòng dánh mât
Bóng dáng cúa quê huong
Oi nuóc mãt có voi dây
Cho loài chim bó xú
Oi trái tim nào héo gây
Vì tình quá xa xãm
Oi tiêng hát có ru hòi
Cho mùa Xuân mang tói
Ta vân mang hình bóng hoài
Môt quê huong dâu yêu
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 666/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Dáng Nu Cuòi
Ngoai Quôc
Dù cho tình yêu ây giò dã xa xôi rôi
Nu cuòi yêu thuong vân còn bên dòi lãng lë
Lúc dôi ta gãp nhau trong chiêu tuyêt roi
Mãi in trong lòng em nu cuòi khó quên
Và tùng dêm em nhó hoài bóng ai xa vòi
Dù tình yêu dã tãt rôi vân nhu còn dó
Ánh mãt trong chiêu nãng nhe roi
Phút trao nhau tình say nguòi oi
Ngõ nhu môi cuòi anh chãng quên
Và vân ru em tùng dêm
Nu cuòi giò anh dã gúi dã trao ai rôi
Chi còn mình em nhó nguòi âm thâm môt bóng
Ánh mãt trong chiêu nãng nhe roi
Phút trao nhau tình say nguòi oi
Ngõ nhu môi cuòi anh chãng quên
Còn mãi trong em còn mãi
Ánh mãt trong chiêu nãng nhe roi
Phút trao nhau tình say nguòi oi
Ngõ nhu môi cuòi anh chãng quên
Và vân ru em tùng dêm
www.thuvien247.net - Trang 667/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Dáng Thiên Thân
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Nguyên Ngçc Thiên
Nhiêu khi tôi buôn di tìm chôn nao bình yên.
Tìm trong tim mình môt hình bóng tôi nhó thuong.
Tìm trong thiên duòng tôi tìm ai môt mình tôi
Nu hông xua xóa bao nãng mua.
Ngày em vui dùa tôi ngôi hát ca ngoài sân,
Ngày em mo mông tôi là lá phai cuôi dông,
Ngày em yêu dòi tôi chot ngu ngo làm tho.
Lòi tình riêng sao chua lên tiêng.
Vân nhó mãi mãt ai dâm âm
Giò trãm nãm nhüng nôi xót xa trong lòng.
Hô hô.....
Vân nhó mãi bóng dáng thiên thân ây
Giò còn dây trên tay ôm giot lê cay.
Hô ......hô.....
Nhiêu khi tôi buôn di tìm chôn nao bình yên.
Tìm trong tim mình môt hình bóng tôi nhó thuong.
Tìm trong thiên duòng tôi tìm ai môt mình tôi
Nu hông xua xóa bao nãng mua.
Ngày em vui dùa tôi ngôi hát ca ngoài sân,
Ngày em mo mông tôi là lá phai cuôi dông,
Ngày em yêu dòi tôi chot ngu ngo làm tho.
Cuôc tình duyên, bao nãm luu luyên
Vân nhó mãi mãt ai dâm âm
Giò trãm nãm nhüng nôi xót xa trong lòng.
Hô hô.....Vân nhó mãi bóng dáng thiên thân ây
Giò còn dây trên tay ôm giot lê cay.
Hô ......hô.....
Phô khuya buóc âm thâm còn lai tôi môt bóng.
Vivian Ngo
www.thuvien247.net - Trang 668/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Ðiên Ðiên
Hà Phuong
"Hò o! Má oi dùng gá con xa,
Chim kêu vuon hú.... Hò o!
Chim kêu vuon hú, Biêt dâu má tìm!"
Em di lây chông vê noi xú xa,
Ðêm ru diêu hát câu hò trên môi.
Miên Tây xanh sãc mây tròi,
Phù sa nuóc nôi nguòi oi dùng vê!
Vói màu diên diên say mê,
vàng trong ánh mãt vô vê gót chân.
Trót thuong tình nghïa vo chông,
Nên bông diên diên nó cho lòng vân vuong.
Tình thuong em khó mà luòng.
Chông gân không lây, em lây chông xa,
Giò dây nhó me thuong cha,
Còn dâu mà thong thá di vê nhà thãm.
Xa xãm noi chôn bung biên,
Än bông mà diên diên,
Nghiêng mình nhó dât quê.
Chông xa em khó mà vê.
Hò o, oi hò! Chông xa em khó mà dzê
Hò o, oi hò! Chông xa em khó mà dzê...!
Thuong Ai
www.thuvien247.net - Trang 669/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Em
(Dân Ca)
Dân ca Chàm
Kìa xa thâp thoáng ai trên duòng lai dây
Bóng áo xanh deo cuòm lâp lánh dên noi này
Hình nhu dáng em yêu dang di nhjp nhàng
Hình nhu bóng em yêu dang di nhjp nhàng
Angie
www.thuvien247.net - Trang 670/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Hoa Rùng
Lê Thuong
Thê Lû
nhac Lê Thuong
lòi Thê Lü
3/4
Trèo lên dinh non cao, lên dinh non cao
Nghe lòi chim goi gió
Nghe lòi chim goi gió
dào dat chua
Trèo lên dinh non cao, lên dinh non cao
Bông dâu gãp gõ tình cò
Môt nàng son nü hüng hò trong mây
Tóc cô trong gió lãng lo
Trong nãng vàng rõn cãp má hông tuoi
Mãt nhu nuóc lãng in tròi
Cánh dào thãm nét miêng cuòi nhu mo
Làn sóng xuân vòn mãt say
Tình xuân duom doAÙi mày thanh thanh
Làn sóng xuân vòn mãt say
Tình xuân nông duom dôi mày thanh thanh cuòi
Xuân dãm duôí tròi tình
Lòng ta nhu muôn tan thành hu không
Ta ôm thiêu nü trong lòng
Nguòi yêu thoát biên thành bông hoa rùng
(NHAC)
Bông hoa nay vân còn huong
Lòng ta còn bông hoa nay vân còn huong, vân còn huong
Lòng ta còn vêt dàn thuong không cùng
Ðính hoa ó môt bên vêt dau thuong không cùng, thuong không cùng
Ðính hoa ó môt bên lòng
Nghìn nãm tiêc giâc mo màng khi xua
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 671/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Hông Cài Áo
Pham Thê Mÿ
Nhât Hanh
Tùy Ý Tha Thiêt
Môt bông Hông cho em
Môt bông Hông cho anh
Và môt bông Hông cho nhüng ai
Cho nhüng ai dang còn Me
Ðang còn Me dê lòng vui suóng hon
Rúi mai này Me hiên có mât di
Nhu dóa hoa không mãt tròi
Nhu tré tho không nu cuòi
ngõ dòi mình không lón khôn thêm
Nhu bâu tròi thiêu ánh sao dêm
Vào Nhjp Thanh Thoát
Me, Me là giòng suôi dju hiên
Me, Me là bài hát thân tiên
Là bóng mát trên cao
Là mãt sáng trãng sao
Là ánh duôc trong dêm khi lac lôi
Me, Me là lon mía ngot ngào
Me, Me là nái chuôi buông cau
Là tiêng dê dêm thâu
Là nãng âm nuong dâu
Là vôn liêng yêu thuong cho cuôc dòi
Rôi môt chiêu nào dó anh vê nhìn Me yêu, nhìn thât lâu
Rôi nói, nói vói Me rãng "Me oi, Me oi, Me có biêt hay không ?"
-Biêt gì ? "Biêt là, biêt là con thuong Me không ?"
Ðóa hoa màu hông vùa cài lên áo dó anh
Ðóa hoa màu hông vùa cài lên áo dó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui suóng di.
Tài Liêu tham kháo: Hát Cho Quê Huong - ( Sài Gòn ngày 1-8-1967)
www.thuvien247.net - Trang 672/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Hông Thúy Tinh
Trân Lâp
Nêu nhüng dãm say vôi vã
Ta dã trao nhau dê rôi lãng quên
Nhung nãm tháng trôi
Ðê lòng mang bao vêt thuong khãc sâu
Vì ta dã trót yêu
Tình yêu xua nhu vêt cúa xót xa
Tim anh âm thâm dau dón
Bui mò quá khú dã giãng che mò trên cây dàn dã nín câm
Và tình yêu dó xin goi tên “Bông hông thúy tinh”
Ðê sói dá quen buóc chân anh tùng dêm trên phô khuya
Xin nhu con mo cho bông hoa së mãi mãi trong tim ta
Xin cho dôi tay nâng niu chó vô tình có dánh roi
Vì tình yêu kia mong manh nhu thúy tinh
Anh không muôn trong dòi thiêu em, thiêu em
Ðê thòi gian ta chia xa không phai nhòa
Ðê ngày mai ta së mãi mãi không quên
Xin em hãy giü ký niêm “Bông hông thúy tinh”
*
* *
Nêu nhüng dãm say tìm dên
Khi thòi gian chua xoá mò vêt thuong
Dù cho nãm tháng qua
Cuôc tình chia cách xa dôi noi
Ngày xua ta dã yêu
Dù thòi gian cho ai së lãng quên
Ai âm thâm tiêc nuôi
Dù bui mò quá khú dã giãng che mò trên cây dàn dã nín câm
Tình yêu dó vân goi tên “Bông hông thúy tinh”
Ðê cho mãi mãi vân ghi trong lòng ta nãm tháng qua
Xin nhu con mo cho bông hoa së mãi mãi trong tim ta
Xin cho dôi tay nâng niu chó vô tình có dánh roi
Vì tình yêu kia mong manh nhu thúy tinh
Anh không muôn trong dòi thiêu em, thiêu em
Ðê thòi gian ta chia xa không phai nhòa
Ðê ngày mai ta së mãi mãi không quên
Xin em hãy giü ký niêm “Bông hông thúy tinh”
www.thuvien247.net - Trang 673/1723
2
Mèo Uót
www.thuvien247.net - Trang 674/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Hông Trãng
Vû Hûu Toàn
Tho: Trân Vàn Luong
Cali, Vu lan 2001
Thùy :Ðuòng luân hôi quanh quë,
Cõi nghiêp thúc mang mang,
Cât buóc di tìm me
Bi thuong dong mây hàng.
(Muc Kiên Liên lên duòng tìm me)
Tung:
Bông hông trãng
(Kính dâng U)
Rãm tháng báy mua roi không châm dât,
Con lên chùa lòng u uât khôn nguôi,
Nhìn ai ai cüng hoa dó thãm tuoi,
Mà túi phân gãn lên nguòi hoa trãng.
Sau Phât diên, phòng huong linh tïnh lãng,
Khói nhang mò cùng vat nãng nuong nhau.
Màu khãn tang che khuât kín niêm dau,
Ngàn ánh mãt tù vách cao buôn bã.
Khung ánh me giüa hàng trãm ánh la,
Ðôi mãt gìa tua biên cá dau thuong,
Thuong cho mình trót giü no tha phuong,
Thuong con cháu cõi vô thuòng trôi nôi.
Tiêng mõ gô duc ngâu theo làn khói,
Giong kinh buôn nhu réo goi hôn xua,
Nên sut sùi dang khóc tron con mo,
Con tiêc nhó nhüng ngày tho dã khuât.
Xua theo me ngày Vu Lan lê Phât,
Con dai khò, luôn dánh mât cành hoa,
Ðâu biêt rãng niêm hanh phúc bao la,
Ðuoc gói tron trong nu hoa dó thãm.
Câu mât sóm, me trãm ngàn cay dãng,
www.thuvien247.net - Trang 675/1723
2
Nách nãm con, vuot bao dãm son khê,
Môt dòi nguòi chju mây bân lìa quê,
Thân cát bui chua duoc vê chôn cü.
Cuôc dòi me là chuôi dài khôn khô,
Không ho hàng, thân góa bua long dong .
Tuôi xa tròi, sông nhò dât luu vong,
Khi nhãm mãt, cháu con còn thãm thãm.
Con mo uóc, sao dem dòng máu âm
Tù tim con nhuôm thãm lai nu hoa,
Ðê cho con duoc thây lai me già,
Dù chi thoáng vài sát na ngãn ngúi.
Nhung hoa trãng vân nguyên màu sám hôi,
Và me hiên vân lac lôi noi dâu,
Con dón dau truóc ánh me guc dâu,
Lòng chua xót chi biêt câu biêt khân.
Cài hoa trãng, con dành lòng châp nhân,
Khoác lên nguòi thân phân ké mô côi.
Me dã di xa vïnh viên thât rôi,
Con mât me, me oi, con mât me.
Làn khói trãng tóa lên cao nhè nhe,
Kinh câu hôn buôn cãt xé ruôt gan,
Ngon gió lùa thêm buôt giá thân nhang,
Nên cháy dó vun tùng hàng nuóc mãt.
*****
Tròi tháng báy, mây mù không xuông dât,
Chôn quê nhà dang lât phât mua Ngâu,
Riêng mình con thuong nhó me âu sâu,
Cài hoa trãng mà cúi dâu buôn túi.
Dù nghiêp chuóng trái ba ngàn thê giói,
Dù luân hôi trãm van lôi mang mang,
Nêu kiêp sau phái tró lai trân gian,
Con chi muôn mãi duoc làm con me.
Báo Trâm trình bày
Bài nhac này dã duoc dãng trên báo Ðai Chúng sô 81 phát hành tai vùng
thú dô Hoa Thinh Ðôn.
www.thuvien247.net - Trang 676/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Hông Trung Quôc (Rose De
Chine)
Ngoai Quôc (Trung Hoa)
Pham Duy
Kìa môt nàng Trung Hoa
Rãng trãng tinh nhu là ngà
Nu cuòi tuoi nhu hoa thãm
Cô em tha thuót muot mà.
Lòng tôi thêm vân vuong
Nhüng khi chiêu tà nhìn cánh chim qua
Mông duoc nhu dôi chim bay tói chân tròi xa.
Có sao nhüng chiêu ngãm mây lüng lò
Nàng Trung Hoa dãm chìm trong mo, nhüng o thò
Có sao cô buôn, có sao cô sâu
Sâu vì cô nhó bò sông xua
Sâu vì dau thuong.
Kià nàng Trung Hoa xinh
Ðôi mãt em nhu hat huyên
Nàng nhìn tôi sao không nói
Khiên tôi lo lãng uu phiên
Lòng tôi nhu bóng trãng
Së soi bên nàng trong giâc mo tiên
Ðê lòng cô say mê mãi khúc ca triên miên.
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 677/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Hông Viêt Nam
Hoàng Thi Tho
Tôi yêu, yêu cô con gái vói mái tóc huyên, má lúm lúm dông tiên vói nôt
nôt ruôi, ruôi duyên, nguòi hay bông tiên tiên noi dja dàng
Tôi yêu tiêng nói lãng lo ... làm sao mà êm, êm thê, phái chãng lòi tho
trong gió, tiêng ngot nhu cúa loài chim yên oanh, yên oanh dang líu lo trên
cành
Chiêc áo ai phât pho trong chiêu tà,
mà tuóng rãng chiêu nay có buóm bay
Bao cô em thuót tha trong lua là,
mà tuóng rãng tròi dât kêt toàn hoa
Chiêc nón xinh trãng tinh nhu goi tình,
goi lòng mình thâm mo bóng dáng ai
tay em dua ngón ru trên nu cuòi,
nu cuòi tình vùa sáng vùa xinh
Tôi yêu, yêu cô con gái vói trái mo dào, trên má em hông, dôi mãt em
tình... thât xinh, nguòi hay tiên bông tiên noi dja dàng
Tôi yêu chiêc nón bài tho, làm sao mà xinh xinh thê, phái chãng là tiên
giáng thê, mÿ miêu nhu môt loài hoa thuót tha, thuót tha nhu liêu rü bên

Tôi yêu chiêc nón bài tho, làm sao mà xinh xinh thê, phái chãng là tiên
giáng thê, mÿ miêu nhu môt loài hoa thuót tha, thuót tha nhu buóm luon
chiêu mo
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 678/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Không Là Bông
Trjnh Công Son
Bông không là bông bông ó noi nào.
Bông không là bông không ó trong ao.
Bông nháy lên bò bông di choi phô.
Nãng vàng úng hô cho bông cãn nhà.
Tìm tình tìm tình trong nãng em gãp con mua.
Ô hay tìm tình giüa ngo buôn lua thua vê.
Tìm tình tìm tình trên núi em gãp mây bay.
Ô hay tìm tình giüa cho tình phai mât rôi.
Bông không là bông bông mãc áo dài.
Bông ra ngoài ngõ buóc nhjp khoan thai.
Có môt con duòng bông di không tói.
Vui buôn hôi ngô trong kiêp con nguòi.
thegioiamnhac.com
www.thuvien247.net - Trang 679/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Luc Bình
(chua biêt)
Mang trên vài môi tình buôn qua sông dài con gió chuóng
Duyên tình chua djnh huóng mà dã trói dòi yêu anh
Huong tóc xanh phai dân tàn chan dãng cay cho phú phàng
Lõ chuyên dò sang ngang.
Yêu thuong anh buóc lâm duòng Bông Luc Bình mang sãc tím
Trông tìm nhau mây ra bên tình mói dên vôi ra di
Huong ái ân xua nhat nhòa con sóng xô lên bac dâu
Khi biêt mình ké... dên... sau.
ÐK:
Trông trâu thòi phái khai muong
Làm trai hai vo...anh...thuong...không...dông
Bó em sô kiêp long dong
Túi thân phân bac má hông
Rày dây mai dó Bông Luc Bình trôi sông.
Em di qua mây nhjp câu rung rung sâu qua mây Bãc
Ngang giòng sông bát sãc mà.. nuóc mãt... trào tuôn roi
Thuong bên sông xua ngâm ngùi thân nôi trôi theo cung tròi
Giüa...sông...dòi...tá...toi ... !!!
Nhât Lan
www.thuvien247.net - Trang 680/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Mát
Pham Thê Mÿ
Còn dâu nüa! còn dâu nüa! tiêng hát ca dao ru tôi vào dòi
Còn dâu nüa! còn dâu nüa! tiêng hót chim non cây da truòng cü,
vói bóng tre xanh dong dua nhjp võng,
biêt không em? biêt không em?
dã cho tôi bóng mát cuôc dòi
Còn dâu nüa! còn dâu nüa! ngõ trúc trãng lên rong choi hôi làng
Còn dâu nüa! còn dâu nüa! tiêng sáo lang thang theo chim vê núi,
gió ngát hoa cau trong dêm dân tôi,
mãi di hoang, maï lang thang,
lõ quên di bóng mát cuôc dòi
Hõi! phô sâu và tiêng hãc den (?) , má gây và nuóc mãt em,
mái dình rêu xua dô nát vói tùng nâm mô hoang.
Hõi! cánh rùng dây vêt máu loang, lúa hông và xác chêt than,
hãy trá lai tôi bóng mát cúa tuôi tho ngày nào.
Nguòi yêu hõi! nguòi yêu hõi! dâu cü chân chim bo vo môt mình
Nguòi yêu hõi! nguòi yêu hõi! tiêng hát xanh xao dua tôi vào tôi,
vói mãt sao êm chân không lac lôi,
bói thuong tôi, bói thuong em, bói yêu em, nên ghét hân thù
Nguòi yêu hõi! nguòi yêu hõi! mói cánh chim xanh rung chân ngua hông
Nguòi yêu hõi! nguòi yêu hõi! hãy dên bên tôi, bên tôi lân cuôi,
nuóc mãt em ngon thom nhu dòng suôi,
hãy thuong tôi, hãy yêu tôi, hãy cho tôi bóng mát cuôc dòi
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 681/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Mát Cuôc Tình
Ngoai Quôc
Ngçc Huê
Ðôi khi em lãng nghe, cung to vuong xót xa
Mong manh trên gôi chãn, bao ngày tháng qua còn dây.
Mua roi Mua mãi roi, âm vang nghe rã ròi
Rót trên tùng phiêm dàn xua.
Ðôi khi nghe nhó thuong, trôi qua trong bóng dêm
Công viên dây hãt hiu, nghe tùng nhánh thông lãng yên.
Em di trong ái ân, mang theo nhüng thuong sâu
Buóc lên tùng phím mông mo
ÐK :
Chàng là bò cát vãng, dón dua em trong chiêu mông mo
Chàng là giòng suôi mát, tình em ngóng chò
Chàng dên nghe thòi gian xóa hêt muôn phiên
Ðên vói cung nhac âm áp hòa lòi
Chàng dua tình em cao vút, vào nhüng ánh sao dêm
Chàng dên cho mông mo châp cánh dâm ngòi
Voí nhüng buôi chiêu nãng tãt mong manh
Và tùng nu hôn âm êm rót trên tình say
Em mang nhüng dâu yêu, miên man trong nãng say
Mong manh trên cát êm, phoi mình giuã hoàng hôn.
Em gom nhüng dâu yêu, chôn xâu duói cát vàng
Cuôn theo bot sóng dju dàng
Thanh Hà trình bày
www.thuvien247.net - Trang 682/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Mát Vuòn Ðja Ðàng
Song Ngçc
Ta gãp nhau tù môt tiên kiêp xa xãm
Ta qua dây dãm duôi cuôc tình oan nghiêt
Tình môt lân, môt thòi ta dã cho nhau
Vuc thãm nào ta rót vào, chìm dãm con dau
Em bó di dê lòng tình chút phôi phai
Cho em quên bão tô môt doan tình sâu
Vì vung vê, khò khao tình ngât dam mê
nên ta buôn cuôc tình mình bãng nôi thuong dau
Hãy goi em là loài quý dü xa xãm
Hãy xem em nguòi dã bôi thê
Vì tình yêu nào chãng dên hu hao
Tình phu ai nguòi chãng thuong tiêc, chãng hân nhau
em vì anh, gói lòi tình cuôi cho nhau
xin hãy quên, quên bóng mát vuòn dja dàng
quên vì nguòi, vì dòi vì buóc tình sau
Ôi khi xa rôi, chung tình bôi uóc nhu nhau
Hãy goi em là loài quý dü xa xãm
Cho tình em muôn dòi ó mãi tim anh
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 683/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Mây Thòi Gian
Tú Minh
Thuong Duy
Chìm trong nhüng con gió xa
Xin hãy yêu nhau thiêt tha
Dù mua mang bao xót xa
Và dem giông bão vê
Nhüng câu thê rôi së tan mau nhu mua bóng mây
Môt nguòi tình chia ly khãc ghi bao ký niêm
Môt nguòi vân giü cho mình mãn nông nhüng phút giây này
Yêu trong dãm say
Tình së dôi cánh bay khi ròi nhau
Tháng nãm së qua
Tình yêu nhu thoáng mây bay rôi xa
Giòng dòi vân còn dây nhüng khô dau hay sâu vuong
Vô dôi cánh bay vào giüa bóng mây xa vòi
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 684/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Mây Tình Yêu
Quôc Vuçng
Slow Surf (temp=70)
[4/4 - C]
Khi tình dã bay xa xa nhu làn gió
Con duòng thiêu em có cây buôn nhó
Khi tình yêu trôi quá xa tâm tay
Giot lê roi xót xa nào hay
Cuôc tình qua tua nhu nhüng bóng mây
Khi tình võ tan nhu nhüng bot sóng
Cung dàn lé loi tháng nãm hoài mong
Anh còn ngôi dây nhó em tùng dêm
Ngày chia tay phút giây nào quên
Tình dôi ta cüng nhu làn mây vút bay
Thôi mình dã xa mãi nhau rôi dó
Em còn nhó không nhüng ký niêm cü ?
Khi tình yêu nhu bóng mây chot tan
Ðê lai bao xót xa ngâp tràn
Tình ta thôi cüng xin tù dây nhó nhau
Vói nhüng nuóc mãt ây nào xóa trong ta buôn dau vây quanh tim ta ngàn
nôi nhó thuong vê em bao dêm cô don goi mãi tên em thiêt tha.....
Và khi con mua heo may chot dên bên anh chiêu nay, mang theo bao
nhiêu niêm nhó nhung mong chò
Khi con tim cô don chot biêt ra rãng dã quá... yêu em......
[4/4 - Cm]
Thôi, mình dã xa mãi nhau rôi dó
Em, còn nhó không nhüng ký niêm cü ?
Anh, dành ngôi dây nhó em tùng dêm
Ngày chia tay phút giây nào quên
Tình dôi ta cüng tan... dân nhu bóng mây...
... tình ... yêu.........!
Tham kháo: 117 ca khúc "Lòi ru tình", nxb Ðà Nãng 01/02
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 685/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Mù U
Công Thành
"Buóm vàng dâu nhánh Mù U
Ðua tay anh bãt...
Ðua tay anh bãt... tãng em làm quà"
Anh chò em duói bóng cây
Mù U che mãt tình yêu chúng mình
Ngày em tóc bó ngang vai
Thuong con buóm vàng dâu nhánh Mù U
Em thuòng mo uóc don so
Ngày anh dên cuói bãng Mù U bông vàng.
ÐK:
Ai ngò tròi dô con mua
Mù U uót áo làm dau buóm vàng
Ngày em dã bó sang ngang
Xa con buóm vàng trá hiêu Me Cha
Anh nhò con buóm bay xa
Mù u thuong nhó bông vàng dành roi.
Mù U oi hõi Mù U
Mù U oi hõi Mù U
Có con buóm vàng bó xú di xa
Mù U oi hõi Mù U
Mù U oi hõi Mù U
Có con buóm vàng khóc duyên bë bàng.
"Buóm vàng bó nhánh Mù U
Chiêu mua lá rung bay dây bên sông
Bìm bjp kêu em có buôn không
Bông Mù U nó nhó em cüng buôn"
(quay lai tù dâu)
Mù U oi hõi Mù U
Mù U oi hõi Mù U
Có con buóm vàng bó xú di xa
Mù U oi hõi Mù U
Mù U oi hõi Mù U
Biêt chãng buóm vàng thuong tình dó dang ... !!!
Hoa Näng
www.thuvien247.net - Trang 686/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Nãng
Trân Thiên Thanh
Ngày xua khi lên nãm, duôi bãt vói bóng nãng
Bóng theo anh qua vuòn em môt sáng
Ngôi duói góc sâu dâu, tìm bóng, bóng mât dâu,
Goi em, em biêt bóng dâu mà tìm
Ngày muòi báy, muòi tám
Rôi nãng buóc chân vui,
Bóng kê vai thay lòi tó tình ái
Cüng duói góc sâu dâu, mình hôn nhau lân dâu
Lúc bóng chãc trôn dâu trên ngon cao
Giò anh cùng bóng nãng
Tháng nãm truòng không môt lòi nói nãng
Giò anh cùng bóng nãng
Bóng tuy vây, vân âm thâm nín câm
Sâu dâu, sâu ó dâu?
Có trong miêt mài ký niêm dón dau
Sâu dâu, sâu tù dâu?
Bóng nãng vân theo anh tùng buóc dên cuôi duòng cô don
Giò em xa chân mây, tình diên trong dêm say
Bóng trãng nghiêng dua duòng tâm tình mói
Chôn dó có sâu dâu,
Nu hôn xua vung vê
Ðã dâu dã chôn trong mô sâu
Giò anh cùng bóng nãng, cú vô cùng,
Cú tron ven nhó thuong
Ó con duòng ngày xua,
Bóng nãng vân theo anh tùng buóc dên cuôi dâu cô don
Tài Liêu tham kháo: The Best of Nhât Truòng - 15 Tình Khúc Trân Thiên
Thanh - Nhât Truòng Production
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 687/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Ngày Qua
Hoàng Giác
"Ngo-ngác chiêu suong môt bóng ma
Tìm trong im-lãng...chuôi ngày qua"
[4/4]
Ngàn xa bôn bê sao im vãng
Sóng nuóc nhu say sua khúc mo màng
Luu luyên reo lòng khách giang hô
Qua bóng mây trôi êm dêm ngày mo
Lòng ngâm ngùi buôn vãng cô huong
Tiêng dàn gió hòa tiêng mên thuong
Thuyên dòi còn nhiêu lúc lênh dênh
Tình dòi gân còn lúc có xa
Nhó dâu hình bóng ngày qua
Môt bóng dang lanh lùng di
Chìm dãm trong dêm
Ði không bò bên
Ðôi mãt dãm dãm nhìn cõi hu vô
Tìm lai ngày xa ... vãng ... xa
Mò xa khuât dôi xanh êm âm
Xa thê nhân say mo giâc diên cuông
Không biêt chãng môt bóng trong suong
Ngo ngác dang di tìm môt ngày qua
Lòi nhú thâm dàn dút dây to
Áí làm chi cuôc sông trong mo
Cuôc dòi còn nhiêu lúc khãt khe
Lòng nguòi còn nhiêu lúc sãt se
Quên di hình bóng ngày qua.
TÀI LIEU THAM KHÀO: Bóng Ngày Qua, nhac và lòi Hoàng Giác, in ó
nhà in Thanh Bình 1949
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 688/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Nguòi Ði
Vàn Phµng
Chiêu xua gió êm lay nhe liêp dùa
Câu hát nhó nhung cung dàn tiên dua
Nhìn bóng anh di thoá chí muòi phuong
Em vê chiêu mênh mang xuông nãng vuong bên sông .
Nguòi di tóc xanh vuong màu chiên truòng
Chiêu ây mãt em vuong buôn luyên thuong
Chiêu ây nói qua làn gió doi chò
Anh vê câu ngàn hàn nôi nhjp xua.
Trao ai duyên ban dâu
Dù muôn nãm tron kiêp không phai màu .
Thuong cho ai dãi dâu
Ngày dêm noi chiên tuyên ngãn quân thù
Thâm thiêt biêt bao lòi
Gúi nguòi trai vì sông núi
Thu xua vui ra di
Ðuòng làng xua nhó vê .
Anh nhé lá hoa tuoi màu thái hoà
Câu hát duói trãng thanh bình lãng xa.
Non nuóc âm êm hàn nôi nhjp câu
Anh vê tình ta tuoi thãm bên lâu.
AlexTG
www.thuvien247.net - Trang 689/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Nhó Ðuòng Chiêu
Trúc Phuong
Ai biêt ai vì dòi cùng nguoc xuôi chung lôi mòn
Ngày anh hai muoi tuôi, em dôi tám trãng tròn
Ðêm lanh còn chãn don gôi lé
Chua buôn khi canh vãng khép dôi mi
Cho dên hon môt lân tuôi tré nhu qua mât rôi
Ngày tim lên tiêng goi, thôi tôi mên môt nguòi
Tâm tình chiêu nao trên phô nhó
Khi vê luu luyên mãi phút hen hò
ÐK:
Bao thuong nhó tù dô anh vui buóc quân hành
Núa nãm anh viêt lá thu xanh báo rãng
Së vê phô phuòng
Mùng roi nuóc mãt uót mi nguòi tôi thuong
Tôi dên noi hen hò duòng chiêu nghiêng nghiêng nãng dô
Bàn tay thon ngón nhó, dang tay gánh son hà
Ta nhe dìu nhau trong tiêng thó
Thuong này thuong cho lúc doi chò
www.thuvien247.net - Trang 690/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Quê Xua
Ðan Thç và Nhât Bàng
Slow4/4
Ðuòng vê man mác sâu
Tình thuong bao la
Xa bóng quê làng xua
Ðâu bóng ai ven sông
Thoáng bên rèm xua
Mãt hoen lê sâu thuong
Ðành nghen trong tiêng cuòi
Câm tay chia ly
Duyên kiêp ta chò nhau
Lòng buôn ôi xa vãng
Bóng tre xanh mò
Chìm trong nãng dang tàn
Ta di mái vê chôn nào
Theo cánh nhan khuât xa
Trong mây vuong bao la
Lê thuong buóc duòng gió mua
Xa quê huong thân yêu
Vói bao nhiêu tình thuong
Nhüng khi chuông ...
... chiêu ngân vàng não nùng
Mình ta bo vo trong bóng dêm lé loi
Lòng buôn oi xa vãng
Bóng tre xanh mò
Tình quê huong xa xôi
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 691/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Sú Trãng
Trâm Nguyên
Tho: Trân Huy Sao
Bông Sú trãng lòng em cüng trãng.
dê tôi vê xanh lá tuong tu.
truòng lóp cü chó lòng tôi nãng.
em vê dâu lông lông bôn phuong dòi.
em gái oi môt thòi sách vó
giü giùm tôi bông Sú ngày xua
trang luu bút còn câu tho dao dó
hay dã mò theo nãng theo mua
Em! lòng em, em có còn giü lai
chút bâng khuâng dúng doi nhau vê.
Bông Sú rung mua tròi lât phât
Sao mãt em buôn duói nón nghiêng che
sao lòng tôi cüng tró buôn, rât nhe
mua ngoài tròi - mua thâm lanh dòi nhau
gjot vãn giot dài, giot mua dan chéo.
giot sâu tôi thâm lãng ló tình dâu.
rôi tù dó tình vào khuây lãng
giot mua oi! Bông Sú trãng ngân oi!
phái hôi dó, chi môt lòi dâu ngãn
thì có dâu hai dúa lac phuong tròi!
www.thuvien247.net - Trang 692/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Tay
Mai Ðúc Vinh
Tho: Luân Hoán
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 693/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Tôi Ly Café
Duong Thµ
Không có ngôi sao nào, trò chuyên cùng em dêm nay
Không có thoáng gió nào, thì thâm cùng em dêm nay
Chi có bóng tôi thân quen cãn phòng em ó
Chi có bóng tôi thân quen khoáng trông em nhìn
* (Repeat 2 times)
Bóng tôi den nhu ly café
Bóng tôi dãng nhu ly café
Em uông, tùng ngum nhó bóng tôi
Tùng ngum nhó bóng tôi
Ðê biêt anh không bao giò tró lai
Ðê biêt anh không bao giò tró lai
(Repeat from beginning)
www.thuvien247.net - Trang 694/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Tôi Tình Yêu
Trân Quáng Nam
Chò nguòi dên con mua chùng nhu không dút
mùa mua vân còn ...
tinh dã dên cho ta tùng con gió lanh
vì tình còn say dãm
vì nguòi còn di mãi
lòng còn buôn xa vãng
nhüng khi chiêu xuông
(Ð.K).
Chiêu lông gió,
con tim còn dang nhung nhó
nguòi di chôn nào?
Cuôc tình chêt ...
trong tim còn nghe ngõ ngàng
vì dòi còn xa vãng
vì lòng còn yêu mãi
chiêu còn buôn cho dên nhüng khi anh vê
(hêt d.k)
Khi xa anh lòng em buôn nhu con mua mùa thu
Ôi mong nu hôn ... xa tâm tay
noi phuong xa nguòi oi
có nghe tim em buôn roi
trong mua roi chiêu nay,
nhó bóng hình ai
(Tró lai Ð.K).
2. Khi xa anh lòng em buôn nhu con mua mùa thu
Ôi mong nu hôn ... xa tâm tay
noi phuong xa nguòi oi
có nghe tim em buôn roi
trong mua roi chiêu nay,
có bóng hình ai
Chò nguòi dên ....
mua bay buôn trên con phô ngày xua vân hen
nguòi tình hõi! sao quên tình dã uóc thê
tình ngâp dây bóng tôi mà lòng còn yêu mãi
chiêu còn buôn vuong vân nhüng khi anh vê
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 695/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Trãng Trong Thành Phô
Châu Ðình An
Môt dêm khuya vào trong thành phô
Thành phô dã yên lãng
Môt mình tôi và duòng phô
Ðúng bên nhau hiu quanh
Chot môt vâng trãng dên
Làn mây che khuât
Bóng trãng và tôi dúng bên nhau
Nhìn vâng trãng nüa dêm
Chot nhó ... chot nhó em nãm nào
Môt tình yêu, và tù dó có trong tôi tiêng cuòi
Tù môt vâng trãng dó
Hen hò em di dên
Có bên nhau sót chia vui buôn
Trãng dêm nay núa dêm vâng trãng sáng nhu tình yêu
Trãng lênh dênh giòng sông uôn quanh chân tình
Trãng lung linh và tôi ngó nhau hôn nhiên
Trãng cho tôi bình yên dâu bao uu phiên
Và dêm nay tôi dên bên trãng
Bóng trãng soi trong thành phô
Môt dêm khuya vào trong thành phô
Thành phô dã vãng lãng
Môt vâng trãng và thành phô
Có tôi dây xa la
Chot mùi huong thom ngát
Tù cum hoa dâu dó
Bóng trãng và hoa lân trong tôi
Và dêm nay vào trong thành phô
Thành phô dã say ngú
Còn lai em và duòng phô
Có trong tôi ký niêm
Tù vâng trãng xua dó
Tù nu hoa thom ngát
Và tù dó tôi dã yêu thành phô này
Tuân Ngoc trình bày
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 696/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Trãng Xua
Hoàng Trçng
Quôc Báo
1954
Ðêm nao cùng ai duói trãng thanh
Yêu duong lòng chan chúa bao tình.
Say sua hôn mây theo gió cuôn
Ðêm nay trãng còn vuong huong tình .
Bóng trãng còn, nguòi xua nào dâu?
Thâu chãng lòng dón dau.
Trãng khuya nhòm song nhãc duyên xua
Ðau thuong còn in ngân khôn mò .
Xa xãm nhìn ai nay khuât bóng
Thân don bao ngày dêm mong chò .
Thâu chãng nguòi ngàn phuong tròi xa
Gieo tình thuong lòng ta.
Bóng trãng xua còn dây
Nhãc duyên tình bao ngày cùng ai mo say.
Bóng chim bay vê dâu
Mãt vuong sâu mo nhìn chân tròi lòng dau.
Nguòi xua noi dâu thâu chãng lòng ta
Buôn trông mây trôi lôi cuôn bao mo
Tàn theo bóng trãng trong ngàn suong mò .
Bóng trãng xua còn dây
Xót xa lòng dâu nguòi cùng ta mo say.
Gió dua mây vê dâu?
Mãt vuong sâu mo nhìn chân tròi lòng dau.
AlexTG & tvmt
www.thuvien247.net - Trang 697/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bông Tuyêt Trãng
Nguyên Trçng Khôi
Tho: Ngô Thy Vân
[4/4 - Am] Rhumba
Anh di trong phô mùa dông
tìm hái cho em bông hoa ngày sinh nhât
hoa không có biêt làm sao anh hái
khi môt tròi tuyêt dô xuông mênh mong
Sao em sinh giüa mùa dông
dê thây quanh em bông hoa nào cüng buôn
bông tuyêt trãng roi tù tròi xa vãng
võ tan tành trong men trãng trãng tay
Rôi tù dó môi mùa xuân tói
anh chãt chiu tùng cánh hoa roi
dành dum cho em khi mùa dông tói
ký niêm em ngày mói ra dòi
Trâm Tú trình bày
TvmT - CR
www.thuvien247.net - Trang 698/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bóng Xê Ngày Qua
Võ Tá Hân
Tho: Nguyên Luong
Bóng mát sân dình bên tuòng vôi trãng
Truòng làng ngop nãng bóng tuôi tho xa
Con duòng vê ngoai luông qua truông vãng
Hái trái chim chim xanh dó làm quà
Mãt tròi ngá dâu xuyên qua triên núi
Chiêu buôn mênh mang mãt ngoai xa xãm
Ôm cháu vào lòng âu oi... nuóc mãt
Mai lón con di, con bó xóm làng
Truòng làng môt dêm rung sâp mái che
Truông vãng môt dêm cày tan nát dât
Ðôi vai con nãng chju thêm thù hân
Ngoai gom vô vong doi chò ngày di
Quê huong xa lãc, nguòi còn hay mât?
Vuòn nhà vùi chôn nâm mô dât khô
Ngú mo gôi âp vòng tay oi! ngoai
Vòng tay nhu thê vông dât doi chò
Ngày nào tró vê di qua triên núi
Tròi buôn rung rung tiêng ngoai xa xãm
Trên dôi chiêu tàn lòng dau se thãt
Nghe gió nãm xua ru lai âu o
Ðã sông trên quê nhüng ngày tho âu
Ngot mêm môi son trái dó chim chim
Truòng xua sân dình giò dây thiêu nãng
Tuòng vôi rêu phú bóng xê ngày qua
Mÿ Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 699/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bot Bèo
Lê Mông Báo & Song Kim
Sáng tác nãm 1970
Nhjp 4/4 Ðiêu Boléro Hop âm Mi thú
1.
Hôm qua . . . chúng mình buôn lang thang
Ngôi bên nhau . . . noi công viên vãng lãng
Tay câm tay
Anh nói vói em . . . rãng chúng mình
Chúng mình chãc phái xa nhau
2.
Ngày dâu . . . ngày dâu khi mói biêt nhau
Em dã ngò . . . dã so tình yêu chúng mình
Nhiêu gian nan
Thêm trái ngang . . . dù yêu anh
Biêt mình chãng dep bao nhiêu
Ðiêp khúc
(dôi qua Mi truóng)
Bây giò nghe anh nói tình ta
Me cha không bãng lòng
Vì em nghèo không xúng gia phong
Thôi tình duyên nay dã lõ
Em dành an phân lây thân
Ðên dây là
Ðôi mình dôi ngã rë chia thôi anh oi . . .
(Vê lai Mi thú)
3.
Xé nát . . . nhüng gì mình cho nhau
Ðùng ãn nãn . . . khi duyên ta bë bàng
Em câu xin . . .
Anh hãy chóng quên . . . dê kiêp này
Kiêp này em khô dau thôi
Tài liêu tham kháo: Án phâm cúa môt nhóm ca nhac sï thú dô, giây phép
sô 4640/BTT/PHNT ngày 28/10/1970, in lai tai Hoa Ky trong "Nhac Vàng
Viêt Nam", tuyên tâp "Nhac hay cúa ban" sô 2, trang 62 -63 .
www.thuvien247.net - Trang 700/1723
2
Ghi chú: Nhüng chô có dâu . . . là nhüng chô ngân hoãc ngãt giong
Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 701/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bot Biên
Lam Phuong
Nhè nhe dôi chân, lai gân bên nhau
Tua vào vai anh, nghe sóng xô trên biên xanh
Nhè nhe dôi tay, nãm lây mông lành
Vì tình dôi ta, tha thiêt sao móng manh
Còn duoc bên nhau, là còn yêu nhau
Mình còn cho nhau, cho cá tuong lai vê sau
Môt vì sao roi, tan giüa lòng tròi
Nguyên câu cho nhau ngãn cách së không còn lâu
Gió oi xin dùng dên mang giá lanh vê dêm nay
Vì nguòi yêu oi em so
So lanh so buôt vai nhau
Vòng tay anh nhó bé biêt làm sao che cho em
Hay em chi là nguòi dúng bên lê dòi anhKý niêm dep trãng tho, tình càng
nên tho
Ngoài tròi trãng thanh, sao gió mua trong lòng em
Giot sâu long lanh, roi xuông mi em
Lê buôn quê huong, hay nuóc mãt cho nguòi thuong
www.thuvien247.net - Trang 702/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bot Mua
Ngoai Quôc
Nhât Ngân
Thuó ây khi chua quên nhau môi chiêu hay di ngang nhà
Nãm lân báy luot chi mong thây em
Thuó dó em dúng sau rèm ngó ra
Em thây anh sao tôi nghiêp
Nên em cho anh làm quen
Rôi tói khi ta yêu nhau nhüng chiêu mua giãng giãng dô
Ta thuòng hò hen dìu nhau duói mua
Thuó dó anh vân thuòng hay nói câu
"Mua rót bao nhiêu là giot
Anh húa thuong em là bao"
Giò dây câu nói vân còn
Tình xua dã mât nhu là khói mây
Anh di anh bó lai dây
Tình xua nghïa cü anh dành quên sao?
Môt bóng em trông cô don nhüng chiêu mua giãng giãng dô
Em thuòng môt mình dôi mua buóc di
Ðê thây chua xót cho tình nghïa xua
Ðê thây thuong yêu lòng nguòi
Sao dê tan nhu bot mua
www.thuvien247.net - Trang 703/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Búc Hoa Ðông Quê
Vàn Phµng
(sáng tác nãm 1955)
Nhjp 4/4 Vui tuoi, rôn rã Ðiêu Cha Cha Cha
1
Tròi xanh xanh bao la mây trãng trãng trãng xóa
Tia nãng tung bùng chiêu trên dông lúa vàng
Ðàn chim, chim chim non dang ríu ríu rít hót
tung cánh bay nhe luót trên cành la dà
2.
Tù xa xa xa xa nghe thoáng thoáng tiêng hát
thôn nü bên dông lúa ca lòi mo màng
Tình tang tang tang tang tang tính tính tính tính
Du khách nâng nhe phím buông nhe to vàng
Ð.K.
Hõi nãng hãy sáng lên dê ngàn hoa tuoi thãm hon
Hõi gió hãy cuôn lên dê dông xanh tuoi mát hon
Thôn quê hân hoan mùng ngày mùa sang,
Nguòi nguòi hò vang, dàn hòa tình tang
Nhjp nhàng vãng xa
Hò lo ho lo
Hò lo ho lo ho lo ... Hò lo ho lo
Hò lo ho lo hó lo
Oi anh em oi còn gì dep tuoi
Còn gì mùng vui bãng ngày mùa mói gãt vê thánh thoi
3.
Chàng trai vui câu ca thôn nü cât tiêng hát
Em bé nô dùa rõn luôn miêng tuoi cuòi
Ðông quê hôm nay vui Vui vói thóc lúa mói
cho bõ công cày cây bao ngày mong chò
4.
Chàng trai say say say thôn nü giã giã giã
Em bé dua miêng cãn dôi hat lúa vàng
Vâng trãng nhô lên cao soi sáng khãp lôi xóm
Ai nây vui làm vói muôn ngàn câu hò
Ai nây vui làm vói muôn ngàn câu hò
Hò hò hò lo
www.thuvien247.net - Trang 704/1723
2
TÀI LIEU THAM KHÀO: Búc Hoa Ðông Quê, nhac và lòi Vãn Phung, An
Phú 321, An Phú ân hành 1956
tvmt + PAD
www.thuvien247.net - Trang 705/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Búc Tâm Thu
Lam Phuong
Vài hàng gúi anh triêu mên
Vùa rôi là còn truyên tin
Nói rãng nuóc non dang mong
Ði quân djch là thuong nòi giông
Nguòi thuòng tìm sang giàu tói
Lòng này thì khác tình oi
Uóc nguyên húa duyên trao nguòi
Câm tay súng tòng quân anh tuoi cuòi
Lòng thâm dang lón uom dây to
Nhò tròi cam quít dã lên mùa
Chò ngày dêt xong áo chung tình
Em mang tói dôn mà tãng anh
Lay tròi tròn nãm tròn tháng
No làng on nuóc dã dên xong
Xóm làng hát câu thanh bình
Vê noi cü tìm vui duyên lành
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 706/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bui Phân
Pham Trçng Câu
Khi Thây viêt báng
bui phân roi roi.
Có hat bui nào
roi trên buc giáng
Có hat bui nào
vuong trên tóc Thây ...
Em yêu phút giây này
Thây em, tóc nhu bac thêm
bac thêm vì bui phân
dã cho em bài hoc hay
Mai sau lón, nên nguòi
Làm sao, có thê nào quên ?
Ngày xua Thây day dô
khi em tuôi còn tho ...
baobatdong
www.thuvien247.net - Trang 707/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bui Phân 2 (chua có)
Vû Hoàng & Lê Vàn Lôc
(1982)
www.thuvien247.net - Trang 708/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Bui Trong Mãt Em
Tuân Khanh
Có nhüng lúc khi chiêu vê suong roi
Em trông ra phía noi chân tròi
Chot giot nuóc mãt roi roi
Nuóc mãt dâu thâm uóc mi vì dâu
Ò, chi là bui trong mãt em
Có nhüng lúc khi ngày buôn nãng cháy
Em mong ai buóc qua noi này
Chot buôn mãt sao cay cay
Nuóc mãt dâu thâm uóc mi vì ai
Ò, chi là bui trong mãt thôi
Bui nào vut roi hoen dôi mãt em
Bui nào làm cay nhanh dôi mãt em
Nhüng tháng nãm nào còn mang bóng ai dên cho tôi buôn
Khãc sâu môi hôn tiêng yêu lân dâu
Chóp mãt quá nhanh lòi yêu móng manh biêt sao mà dành
Cú cô nguôi ngoai nhüng dêm mông dài
Bui trong mãt em
Bui trong mãt em
Bui trong mãt em
Bui trong mãt em.
Minh Thuân trình bày
Son Nguyên
www.thuvien247.net - Trang 709/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Bên Thêm
Chánh Trang
Tình yêu xôn xao nhu bùng cháy
Tù con tim anh dang lanh buôt
Tù khi chia tay bên dòi ây
Buôn dau kia có chia dôi
Ngày em ra di anh bât khóc
Niêm dau sau lung em nào thây
Giò em xuôi chân bên thêm dây
Vê trong dung nhan dã hao gây
ÐK :
Vì sao em không tiêc thuong ngày ây khi ta lìa nhau
Ðê bây giò trái tim mình bót thuong dau
Vì sao dôi chân ây không dùng buóc nhìn anh
Ðê hôn anh cô don bên bò vuc tôi
Giò ta dã buóc di cuôi con duòng
Ðê rót roi duói chân mình
Môt tình yêu in dâu xã thân nào
Ngày em ra di hôn anh bât khóc
Niêm dau kia em nào thây
Giò em xuôi chân bên thêm dây
Và dung nhan dã hao gây
( Lâp lai Ðiêp khúc )
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 710/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Buôn
(chua biêt)
Môt mai em có theo anh di vê tìm noi xa xôi
Vãng bóng con nguòi còn lai mình dôi ta thôi
Tù khi em dên vói anh mang vê mùa xuân yêu thuong
Góc phô dông nguòi niêm vui tóa bay bôn phuong
Theo anh em nhé ta nhò gió thênh thang khãp chôn nhu mây tròi
Tình yêu buóc dên lòng không buôn chán
Oh.. Nêu em ròi xa quá vô tình
Bóng anh chìm sâu giá lanh
Së không còn ai buóc chung duòng
Së không còn ai uóc hen
Bóng tôi anh lâm lüi buóc chân sao buôn tênh
Môt mai em có theo anh di tìm môt noi xa xôi
Vãng bóng thiên duòng tình yêu còn vuong trên môi
Môt mai không có em theo anh vê tìm noi xa xôi
Vãng bóng em rôi vùi chôn tình anh don côi
Không em anh lé loi chiêu vãng
Không em nãng dên sao âm thâm
Tìm em khãp chôn nguòi oi nguòi hõi
Oh.. Nêu em ròi xa quá vô tình
Bóng anh chìm sâu giá lanh
Së không còn ai buóc chung duòng
Së không còn ai nhó thuong
Và nêu em ròi xa quá vô tình
Bóng anh chìm sâu giá lanh
Së không còn ai buóc chung duòng
Së không còn ai uóc hen
Bóng tôi anh lâm lüi buóc chân sao buôn tênh
Bóng tôi anh lâm lüi buóc chân sao buôn tênh
Vân Truòng giói thiêu
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 711/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Chiêu Chú Nhât
Ðô Kim Báng
Ðêm vân chua buông nhung chiêu dân tàn
Mây tím giãng ngang trên tròi Sài Gòn
Phô phuòng chìm trong tiêng dòi ni non
Lòng ai nhu vân vuong, ai vê chan chúa tình thuong
Ôi tiêng chân di trong chiêu chú nhât
Nghe quá bâng khuâng nghe sao ròi rac
Nhu tùng hat mua rót dêu mái hiên
Nhjp chân vuong bóng dêm, khuât dân cuôi duòng phô yên
Buóc chân khoãc khoái di khi ngày vui vùa hêt,
thôi luyên luu mà chi
Buóc chân nhuôm hoàng hôn
buóc chân dêm chò mong
dêm bao nôi buôn niêm thuong
Tôi thích lang thang trong chiêu chú nhât
Nghe tiêng chân vang lên tùng diêu nhac
Ðê lòng nhe ru vói thành phô im
Vì ngày mai nãng lên, phô phuòng xóa nhòa buóc êm
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 712/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Cuôi Cùng
Quang Huy
Ðua em vê qua phô tùng nhjp chân sao vân vuong
Tôi nghe buóc em không nhu ngày ây
Buóc chân này khi dó tùng cùng em dên mai sau
Nhung mãi mãi ta xa nhau buóc chân này dây
Ôi sao giò dây buóc chân ta lac nhjp,
Sao không nhu ngày (khi) xua ta nhjp chung buóc
Dâu nuóc mãt tôi dua em dên cuôi duòng, noi em quay buóc di
Riêng tôi vân mãi noi dây nhìn bóng em xa thât rôi
Lòng chot vang lên môt câu hát xua
Dâu nuóc mãt tôi dua em dên cuôi duòng, noi em quay gót di
Noi dây së chúng nhân cho ngày chúng ta xa cách nhau
Giò môt mình em don côi lòng vân nhó nhüng buóc chân cuôi cùng
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 713/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Hoa Nó
Võ Tá Hân
Son Cu
Sáng nay thúc dây
Tùng buóc chân di
Phút giây tïnh lãng
Huong thom tràn dây
Nguòi di muôn lôi
Ta vê noi dây
Phút giây hiên tai
Tâm tu rang ngòi
Tùng buóc chân di
Khoi làn gió nhe
Tùng buóc chân di
Khoi dây niêm vui
Tùng buóc chân di
Buóc theo nhjp thó
Tùng buóc chân di
Ta vê bên ta
Sáng nay thúc dây
Ngày mói dom hoa
Buóc chân tïnh lãng
Quê huong hòa bình
Ðòi nhu mây nuóc
Trôi vê muôn phuong
Tiêc chi tình dòi
Ðong dua muôn phiên
Tùng buóc chân di
Bên vuòn nãng ha
Tùng buóc chân di
Gieo hat mùa lên
Tùng buóc chân di
Thiêt tha lòi nguyên
Tùng buóc chân di
Ta vê quê xua
Sáng nay thúc dây
Nhìn lá thu roi
Thoát nhiên tinh mông
Chon nhu ngàn dòi
www.thuvien247.net - Trang 714/1723
2
Dù cho mua nãng
Trên duòng ta di
Buóc theo nhjp thó
Yêu thuong tìm vê
Tùng buóc chân di
Hoa cuòi dât me
Tùng buóc chân di
Xây dung ngày mai
Tùng buóc chân di
Phút giây nhiêm mâu
Tùng buóc chân di
Ta vê thênh thang
VTH
www.thuvien247.net - Trang 715/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Lé Loi
Nguyên Hà
Quang Huy
Tùng ngày trên phô buóc chân anh lé loi
Giò em dên chôn mò xa nhat bóng mây
Noi chân tròi không ngày tháng
Phiêu du quên duòng vê
Ðãt tên dâu chân em trong dòi tôi
Giot mua kia dã xóa tan bóng hình em
Còn dây nuóc mãt hòa chung niêm nhó nhung
Trên con duòng xanh màu lá dã quen dâu chân nguòi
Lé loi buóc chân anh di vê dâu
Choi voi anh buóc qua nhanh con duòng xua
Noi ta dã có nhüng ngày vui
Bao nhiêu ân ái xinh trôi theo ngàn mây
Miên man câu hát khë goi em
Tiêng mua buôn roi lanh quá cô don anh khóc thâm
Lé loi buóc chân anh trong chiêu mua
--o0o--
Tùng ngày trên phô buóc chân anh lé loi
Giò em dên chôn mò xa nhat bóng mây
Noi chân tròi không ngày tháng
Phiêu du quên duòng vê
Ðãt tên dâú chân em trong dòi tôi
Choi voi anh buóc qua nhanh con duòng xua
Noi ta dã có nhüng ngày vui
Bao nhiêu ân ái xinh trôi theo ngàn mây
Miên man câu hát khë goi em
Tiêng mua buôn roi lanh quá cô don anh khóc thâm
Lé loi buóc chân anh trong chiêu mua
Choi voi anh buóc qua nhanh con duòng xua
Noi ta dã có nhüng ngày vui
Bao nhiêu ân ái xinh trôi theo ngàn mây
Miên man câu hát khë goi em
Tiêng mua buôn roi lanh quá cô don anh khóc thâm
Lé loi buóc chân anh trong chiêu mua
Lé loi buóc chân anh trong chiêu mua
Lé loi buóc chân anh di vê dâu
www.thuvien247.net - Trang 716/1723
2
Bích Phuong
www.thuvien247.net - Trang 717/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Thòi Gian
Lê Quang
Rôi ngày cüng qua, dêm cüng qua
Tùng cuôc tình dã mãi lìa xa, em giò ó dâu ?
Rôi ngày cüng trôi, rôi dêm cüng trôi,
Con duòng buôn còn bóng mình tôi
Tùng cuôc tình don côi
ÐK:
Hõi anh, nhüng tiêc nuôi trong tim ngày xua võ nát
Chi còn bóng tôi
Ðã xa nhüng tiêng hát cho anh ngày xua
Giò dây lãng tiêng theo buóc chân thòi gian
Ngày buôn dã xa và anh cüng xa
Mong chò hoài hình bóng nguòi di
Ðêm chò tiêng mua, mãt tròi dã lên
Ðuòng xua vãng tênh,
Nghe ký niêm vê giüa dôi ta, giò chi mình don côi
Dâu chân vân lâp lánh trong em
Tùng dêm ngôi nghe biên khóc tùng dot sóng xô
Tháng nãm dã xóa hêt noi dây cùng em vòng tay ngày ây
Theo buóc chân thòi gian.
Phuong Thanh trong CD "Xin Ðòi Cho Có Ðôi"
Câm Vân, Khãc Triêu trong CD "Cõi Tình"
ChanTroiKyNiem & HoàiThuong
www.thuvien247.net - Trang 718/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Tình Xa
Quang Phúc
Khúc ca ngày xanh mong manh trong gió,
lá roi mùa thu vàng sân cuôi chiêu nhó anh
em ôm ký niêm vàng nôi nhó nhung.
Dâu ký niêm xua trôi theo nãm tháng,
mãi trong lòng ta còn in dâu hoài.
Chân tình em dã ôm tron,
em hãng mong uóc duoc cùng bên anh,
vui dùa bên nhau yêu nhau say dãm.
Anh nhé!
ÐK:
Ðùng xa em nhé khi dông dã sang,
ngôi trong dï vãng tim em nát tan.
Nu hôn xua môi em say ngot,
tình em trao anh dat dào biên khoi.
Ngày ta yêu nhau muôn hoa thãm tuoi tình ca dâng hiên nay em khë trao,
mãn nông say bao nhiêu ân tình khãc ghi mãi trong tim này.
Khúc ca ngày xua bên nhau say dãm,
hát câu tình ca dùa vui giüa tròi,
dãm say cho nhau ân tình ngàn nãm khó phai.
Buóc chân tình xa mang theo nôi nhó,
khóc trong lòng em tình xa khuât mò.
Khi nguòi yêu dã xa rôi.
Em còn mo uóc diêu chi gian dôi,
ôm tron niêm dau niêm dau chôn dâu.
Anh hõi!
Tró lai (ÐK)
Ghét & Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 719/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Tình Xa
Ðoàn Xuân Mÿ
Ðùng xa em nhé, dùng chia tay nhau nhu thê.
Ðên vói nhau môt lân, mà ánh mãt bao ngai ngân, giân hòn chi mãi.
Nhung nào ai, biêt mình sai.
Buôn thuong dã qua, thòi gian roi nhu cánh lá.
Lúc dêm dong ký niêm là lúc thây bao lôi lâm.
Tìm nhau thêm nüa, cüng dành thôi, xa mù khoi.
Tìm thây nhüng buóc chân tình.
Bò cát sóng xóa chua phai lòi nói con tim chân thành.
Nhãc câu hen nhau, khãc sâu niêm dau, ngày sau luu dâu.
Thây nhüng uóc mo dâu Lãng lë kín giâu trao nhau.
Giân nhau thuong nhau cüng dành.
Cách xa càng thêm nhó nhau càng thêm, yêu nhau.
Lõ lâm dã quá, mình chia tay nhau nhu thê.
Ðên vói nhau môt lân, gân quá chiêc hôn nguong ngùng.
Ðành xa nhau mãi, nhung nào ai biêt mình sai
www.thuvien247.net - Trang 720/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Trong Chiêu Mua
Hoài An
Xa, xa lãm duyên mình dã qua
Em có phôi pha tình ta
Hõi nguòi
Nên, mua dên quanh dòi rât nhanh
Nghe buóc chân em ngoài hiên
Rât gân
Trong con mua tròi lanh anh noi dây nhó thuong em
Rât nhiêu
Anh ngu ngo ngôi nhà em khi xua
Trong nhüng tháng ngày êm âm mê say phuong tròi
Môt ngày nào em dã ra di
Trong mua roi chìm dãm con mê
Ôm má âm thâm quay gót dâu chân lanh lùng
Nghe, mua dên quanh dòi rât nhanh
Nghe buóc chân em ngoài hiên
rât gân
Thôi, thôi hêt lôi lâm dã qua
Anh vân noi dây chò em
Hõi nguòi
Nhu, tia nãng bên dòi khát khao
Xua bóng dêm den tình ta
Sáng ngòi
Xa, xa lãm duyên mình dã qua em có phôi pha tình ta
Hõi nguòi
Nghe, mua dên trong dòi rât nhanh , nghe buóc chân em ngoài hiên
Rât gân
Xa, ca lãm duyên mình dã qua em có phôi pha tình ta
Hõi nguòi
Nghe, mua dên trong dòi rât nhanh , nghe buóc chân em ngoài hiên
Rât.... gân
Dan Nguyen
www.thuvien247.net - Trang 721/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Chân Viêt Nam Footprints of Viet
Nam
Trúc Hô
Trâm Tú Thiêng
Ngày nào Viêt Nam tang tóc, dòi ta chim xa bây
Nãng nê xoái dôi cánh bay, thiên duòng càng xa vòi quá.
Là thòi thuyên ghe chêt duôi, biên sóng gió toi bòi
Nhân chìm dòi không tiêng than, uóc mo cuôn theo nghiêt oan
Suôt hai muoi nãm qua, ta vân nhó truóc sau dòi ta
Suôt hai muoi nãm qua, ta vân nhó truóc sau dòi ta
Bâu tròi nghìn nãm bao la, dòi vân cú lao tù.
Nguòi vì tu do cú di, di hoài dù không hê tói
Nhò còn vòng tay nhân ái, ta mói dên bên bò.
Guc dâu dãn nôi dãng cay, cô dãt díu nhau vê dây
Ðã hai muoi nãm qua, rôi cuôc sông cüng dã nó hoa
Nhüng bông hoa xinh tuoi, nó giüa chôn nhân ái bao la
Thanks America, for your open arms
Grand merci la France, pour vos bras ouverts
Thanks Australia, for you open arms
Merci Canada, pour la liberté
Ngày nào còn dây ngo ngác, tùng tiêng nói xa la,
Nhìn duòng phãng phiu ngút xa, nghe lòng túi thân tùng buóc.
Nhò dòi day nãng lui tói, thành mên phô quen duòng.
Ban bè vài muoi sãc dân, nuóc riêng nhung thân phân chung
Ta thâm thía tú sinh, cuôi buóc nhoc nhãn.
Ta níu ánh bình minh, giüa con tú sinh.
Ðòi dù phôn hoa lâp lánh, lòng vân nhó quê nhà
Me hiên choàng tró giâc mông, khi tròi núa dêm vê sáng
Ðòi dù buôn vui vân thê, dùng gây thêm chia lìa
Lac loài là môt nôi dau, thây nhau hãy tin còn nhau
Khãp noi trên dja câu, giò in dâu buóc chân Viêt Nam
Nhüng dôi chân miêt mài, dang vuon tói duói ánh ban mai
Lâu nay ta lãng thinh, hai muoi nãm ngai ngân
Sông giüa ân và oán, muôn hát lên dôi lân.
www.thuvien247.net - Trang 722/1723
2
Grand merci la France, pour vos bras ouverts
Thanks Australia, for your open hearts
Thank you Canada, for the liberty
Thanks America, for your open arms
We, thank the world, for its true freedom
We thank the world, we thank the world
Thank you, we thank you all
Khãp noi trên dja câu, giò in dâu buóc chân Viêt Nam
Khãp noi trên dja câu, giò in dâu buóc chân Viêt Nam
+++++++
Footprints of Viet Nam
English translation: Le Tjnh Thông, Ðô Phú, Da Nhât Yên
I remember my country’s grieves
And lives gone astray
Wings weary with disbelief
Heaven was worlds away
In times, when all seem lost
Adrift on stormy seas
Unheard cries of sacrifice
Dreams shattered helplessly
Through all twenty years, memories remain alive
Through those long lost times, still remember all our lives
Under the endless skies
There’s still no freedom
Searching for human rights
The journey never ends
Cause love in an open heart
Embraced us kindly
Suppressed our wounded souls
So now we have a home
Through all twenty years, looking back on memories
Touch by human soul, with a love that lasts forever
Thanks America, for your open arms
Grand merci la France pour vos bras ouverts
Thanks Australia for your open arms
Merci Canda pour la liberte
The day when the land was new
Each word, such a strange sound
Unknown in endless streets
Each step we feel the pain
The time we learn to live
and learn to fly again
Our friends of a different race
We share the same destiny
www.thuvien247.net - Trang 723/1723
3
We face life and death in every step
We felt life and death in every step
Although our lives fulfilled
We miss our homeland
Mothers spent sleepless nights
Wishing for our home
And love and life we know
It’s harder to be upon
What’s lost, we feel the pain
United, we’ll survive
Through all twenty years, looking back on memories
Touch by human soul, with a love that lasts forever
We must be heard twenty years go by
Live in love and hate, found our place in time
Grand merci la France pour vos bras ouverts
Danke Germany for your open arms
Merci Canda pour la liberte
Thanks America, for your open arms
We thank the world for its true freedom
We thank the world, we thank the world
Thank you, we thank you all
All across the world, scatter footsteps of Viet Nam
All across the world, scatter footsteps of Viet Nam
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 724/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Phiêu Bông
Minh Châu
Phóng khoáng (Tempo=120)
[4/4 - C]
Ta thênh thang lac giüa cuôc dòi
và mang con tim thiêt tha yêu nguòi
Tình yêu oi ! Nay dã dên dây rôi
Cùng ta di khãp dât tròi
Vâng duong trên cao tóa sáng dja dàng
và bao con tim tái sinh huy hoàng
Kìa nhân gian nãn nót muôn cung dàn
Ðê nghe thòi gian sang trang...
Hãy cùng nhau nhe luót trên muôn triên sông
Vui gót phiêu bông
Mang con tim ngàn nôi yêu thuong an bình
hòa chung vào thê giói... biêt bao nguòi
Cho tình ta tua cánh... chim bay ngàn xa
khãp giang hà
Nguòi oi ! Lãng du... vói tôi........
Tham kháo: 116 tình khúc "Lòi Ru Tình", nxb Ðà Nãng, 1/2002
TvmT & CR
www.thuvien247.net - Trang 725/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Quên
Vàn Long
Tùng ngày dài lang thang buóc chân buôn trên con phô xua.
Nhó anh ngày nào ta mói quen hanh phúc thôi nay dã xa vòi.
Nhó anh ngày nào ta mói quen, hanh phúc thôi nay dã xa vòi.
Và rôi anh ra di dê em buôn cô don lé loi.
Trái tim này thôi bao thuong nhó cho hoang vãng len vào tim.
Anh vôi quên bao uóc mo êm dêm.
Ðê con duòng xua nay bông lá vàng roi.
Chuyên tình ta còn dâu nhüng phút giây mãn nông
Sao bây giò còn mình ta hoài thuong nhó.
Thòi gian oi xin dùng luót trôi dê cho nguòi yêu tôi quay tró vê.
Ký niêm oi hãy vê vói tôi phút giây êm dêm.
Và bình minh hòa cùng ánh duong xóa tan màn dêm hoang vu lanh lùng.
Và ngày mai muôn phiên buóc quên mãi trong lòng ta.
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 726/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóc Tình Hông
Nguyên Trung Cang
Này dây buóc chân xin tìm dên nguòi
này dây cánh tay xin chào dón nguòi
này dây có cây xanh gon ý tình
này dây gió mây nghe hôn tái sinh
Này dây cánh hoa xin dâng dên nguòi
dòi nhu nó hoa trong van tiêng cuòi
âm vang suôi reo nhu dây núi rùng
bây chim hót ca theo tùng buóc chân
Hõi trái chín thom ngot quá
này hõi nhüng dóa hoa rop lá
này hõi suôi mát chim rùng ca
hãy lãng nghe tình ta yêu nhau không ròi xa!
Tù dây có nhau trên van néo dòi
câm tay dãt nhau di tron kiêp nguòi
và ta së chia yêu thuong khãp tròi
tình yêu chúng ta lan rông khãp noi!
www.thuvien247.net - Trang 727/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôi Sáng Chim Bay
Tôn Thât Lâp
Moderator[F - 3/4]
Ðua em di trong ngày tình vui thênh thang nhu dòng dòi trôi mênh mang
nghe tháng nãm dài biên khoi
Ðua em di cho dài ngày vui chim bay cho tình hông môi em say trên cõi
mây mù phôi phai.
Ðua chim bay
vê núi xa rôi,
môt dêm mua ròi
môt tình dây voi
Ðua em xa
tình dã quen nguòi,
môi hát lá loi
giong hò ai ru hòi.
Ðua em di cho gân lòi trên mi sâu nghe giòng thòi gian trôi mau nhu
nuóc qua câu bão giông.
Ðua em di thu vàng ngú trên vai xuôi mây hông nãm xa trên môi em hát
trên tròi chim bay.
ÐùngTämChiêuNay
www.thuvien247.net - Trang 728/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôi Sáng Ó Phi Truòng
Võ Tá Hân
Tho : Huýnh Vàn Dung
Mua bay qua phi truòng
Mua bay giüa lòng nguòi
Tôi ngôi hôn tá toi
Ðau theo ngàn giot mua
Nghe sâu ngot trên môi
Trong tôi, buôi sáng buôn
Mua bay nhanh giüa tròi
Mua roi nhanh vào dòi
Mua uóp xanh mãt nguòi
Tôi ngôi trên xót xa
Nghe thiên nhiên tuôi già
Buôi sáng buôn quanh tôi
Mua bãng qua tình nguòi
Mua bãng qua mông dòi
Tôi ngôi buôn im hoi
Ðau trong ngàn mua lanh
Mua bay qua phi truòng
Mua bay giüa lòng nguòi
Mo môt vòng tay thom
Ôm hêt bao nôi buôn
Mua bay dây hôn tôi
Tôi ngôi ôm ký niêm
Nghe thuong mình dãm duôi
Và tôi, buôi sáng buôn
Mÿ Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 729/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôi Sáng Trên Bãi Biên
Nguyên Hà
Nãng buông nhüng tia ruc rõ, biên xanh sóng xô bò cát, gió kia khë lay
lòi hát, thuy duong hoà tiêng dêm theo.
Ngât ngây phút giây gân nhau, ngõ nhu tháng nãm ngùng trôi, nãm tay
buóc trong hanh phúc, ngâp nãng ân tình.
Anh là nhüng bình minh, em së nhu là chim luôn mang lòi hát ngoi ca,
cho mãi dôi mình bên nhau trong tình yêu thân tiên, bao mông mo xanh
mãi tình nhu vân tho.
Anh là nhüng chiên sóng, em së luôn là bò cát nâng nu hôn biên xanh,
dôi trái tim mình bên nhau muôn dòi nhu mông uóc, tình mãi trao tình.
Dâu cho gió lay tròi mây, vân không dôi thay tình ta, dâu mua bão hay
thât nãng mình yêu nhau mãi mãi,có anh có em nguyên uóc, tình mãi trao
tình.
chilli
www.thuvien247.net - Trang 730/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóm Hoa
(chua biêt)
Môt anh buóm vàng, luon bay khãp vuòn,
nhón nho tung dôi cánh buóm ta rong choi.
Môt hoa sãc hông, tóa ngát huong nông
Rôn ràng muôn cánh thãm dáng hoa xinh dep tua nàng tho.
Rôi chàng buóm thây nàng hoa hông dúng dây
Ru hôn chàng say dãm tua trong giâc mo, nhu giâc mo...
Lãng lo buóm chào, nàng oi nàng hõi
-"Lòng anh em có thâu? Anh dang don côi...
Ðep dôi má hông,
"Chàng oi hõi chàng, lòng em dang xao xuyên...
bao yêu thuong, bao yêu thuong nguòi oi!"
Rôi nàng hoa héo, âu sâu roi cánh,
Môt mình môt bóng, nguòi xua nay dâu thây
Ôi dón dau!
Rôì anh buóm vàng lai bay khãp vuòn,
Nhón nho tung dôi cánh buóm ta rong choi.
Nàng hoa ngóng chò,
Tròi cao dón chào,
Chàng ta theo gió cuôn,
Ði khãp muôn phuong
bay vê noi chôn xua... ôi chôn xua...
Ðùng Täm Chiêu Nay
www.thuvien247.net - Trang 731/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóm Hoa
Nguyên Vàn Thuong
Nguyên Vàn Thuong
3/4
Lòi 1:
Tròi bình minh luót theo chiêu gió
buóm bay buóm bay, chàng di tìm yêu
Ðâu cành muôn dóa hoa hàm tiêu
lá loi mÿ miêu, trêu buóm da tình
Vuòn hông hoa ân sau màn lá,
cánh phong kín huong nàng chua hê yêu
Thuòng nàng trông nhüng con buóm to, nàng không uóc mo, dòi hoa
tho trinh
Buóm tình tú ngãm hoa hôn say sóng xuân, lòng tràn yêu mo
Hoa hô nguoi trên cành, tình trong ngân ngo, nhung vò làm duyên
Buóm liên khoác cánh nhung, cùng hoa sánh dôi thê nguyên luu luyên
Ðoa hoa hé môi dào tuoi cuòi, thâm nghe mây lòi dây tho
Nghiêng mình nàng buóm âp yêu dóa hoa bàng hoàng
Trên lòng hoa thãm ái ân, hôn buóm mo màng
Buóm là nhüng lá thu nàng xuân gúi di chào mùng non sông.
Hoa dâu chân muôn màu, Nàng xuân dã ghi khi nàng vùa sang
Buóm là nhüng thiêu niên lòng khao khát yêu, dòi còn tuoi sáng,
Ðóa hoa: khách yêu kiêu, tình tho chóm gây dòi xuân trãng trong
Lòi 2:
Vuòn còn hoa duói cây còn buóm,
buóm hoa diêm tô, nguôn mo còn xinh.
Vuòn còn huong duói cây còn phân, phân huong
vë vòi thi tú thêm tình.
Ðòi còn xuân ái ân còn thãm,
buóm hoa phân huong, còn say màu duyên.
Ngày dâu xuân cánh nhung luyên huong,
dài hoa phân gieo tình tho thiêng liêng.
Buóm hòn lúc cuôi xuân, cành hoa úa phai, tình chàng phôi pha.
Hoa túi khi xuân tàn, vì thân buóm tan, duyên nàng dau thuong.
Gió hè cuôn xác hoa, tròi cao lüng lò, mo hô thân buóm.
Nhüng con buóm muôn màu, treo mình cành cao lân cùng hình hoa.
www.thuvien247.net - Trang 732/1723
2
Khuê phòng nhìn buóm uóc mong ngân ngo lòng nàng.
Khi chò hoa nó nhó nhung làm não tim nàng.
Buóm ngàn tiêng ái ân tù anh thiêu niên vê nàng giai nhân.
Hoa: nhüng câu ân tình tù cô nü lang qua chàng dâu xanh.
Thê rôi buôi sóm kia: tình nhu xé tan, tình nguòi hai ngã.
Gió dua mánh thu màu, tù cây dên cây duòng muôn buóm hoa.
TÀI LIEU THAM KHÀO: Buóm Hoa, tù và nhac Nguyên Vãn Thuong,
T.H. 15, Tinh Hoa ân hành lân thú 2, nãm 1950 (lòi 1), Tuyên Tâp Nhac
Tiên Chiên do Lê Thuong biên-soan (lòi 2).
tvmt + PAD + Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 733/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buóm Trãng
Anh Bàng
Nguyên Bính
Nhà nàng ó canh nhà tôi,
Cách nhau cái dâu mông toi xanh ròn.
Hai nguòi sông giüa cô don,
Nàng nhu cüng có nôi buôn giông tôi
Giá dùng có dâu mông toi,
Thê nào tôi cüng sang choi thãm nàng.
Tôi chiêm bao rât nhe nhàng...
Có con buóm trãng thuòng sang bên này.
Buóm oi! Buóm hãy vào dây!
Cho ta hói nhó câu này chút thôi...
Tai sao không thây nàng cuòi,
Nàng hong to uót ra ngoài mái hiên.
Mãt nàng dãm dãm trông lên...
Con buom buóm trãng vê bên ây rôi!
Hôm nay mua dô sut sùi
To không hong nüa buóm luòi không sang
Bên hiên vân vãng bóng nàng
Rung rung tôi guc xuông bàn rung rung
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 734/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn
Y Vân
Buôn nhu ly ruou dây không có ai cùng can
Buôn nhu ly ruou can không còn ruou dê say.
Buôn nhu trong môt ngày hai dúa không gãp mãt
Buôn nhu khi gãp mãt không còn chuyên dê vui.
Ðôi ta nhu buóc lên dinh sâu
Mà dòi luôn cao ngât thuong dau
Bao lâu ân ái chua dâm màu
Toàn là cay dãng giêt thuong yêu.
Tình dôi ta thât buôn nhu lúa hoa nó muôn
Tình yêu không tron ven buôn môi ngày buôn hon.
www.thuvien247.net - Trang 735/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn
Lam Phuong
Ðêm buóc chân hoang in trên hè phô
Ðôi tay lanh lùng, con tim não nùng
Xa tân nghìn trùng, mùa dông thiêu em
Say quá con thèm, buôn mãi dâng thêm.
Môt tròi tu do dã dên bên em
Ôm di giâc mông cho dòi thãm duyên
Yêu trãng gió di kéo lõ cuôc vui xuân thì.
Ðòi là bê dâu oán trách chi nhau
Xinh trong trái sâu phái tìm khô dau.
Yêu thuong dên muôn, ngày vui qua mau, qua mau..
Cho nhau con dau tình nghïa là gì
Cho nhau chia ly mông uóc còn gì
Bây giò nêu còn dâu có ra di.
Môt mình bo vo giüa khung tròi rông
Vùa vuot dôi tay tình yêu màu hông
Âm thâm nuôt lê lìa xa tô âm.
Môt ngày chia ly môt trang tình dây
Môt nguòi ra di còn thuong môt nguòi
Bao giò, bao giò mình hêt chia phôi.
Có nhó không em du huong ngày cü
Yêu nhau tùng ngày lo nhau tùng ngày
Ám lanh mãn nông buôn vui có nhau
Nhung dên bây giò là giâc chiêm bao.
Alex TG
www.thuvien247.net - Trang 736/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Chi Em Oi
Lam Phuong
1.
Sâu mà chi em...
Lúc non sông cân trai hùng
Buôn mà chi em...
Mai anh vê trong nãng êm
Ðùng vì chia ly
Làm nán chí nam nhi
Vui lên di cùng uóc thê
Rôi ngày mai anh së vê.
ÐK:
Em oi! anh di vì nuóc non mình doi chò
Muôn quân dang gieo lúa khói tung ngâp mâu cò
Thân trai ra di no nuóc dôi vai gánh nãng
Buôn chi cách xa vì ngày vui së không xa
Hôm nay anh di vì muôn duyên mình dep màu
Bao nãm chia ly là mây trãm van ngày sâu
Vui lên di em ruou tiên sao không uông can
Ðê anh buóc di cho phi chí mông làm trai
2.
Môt thòi gian qua.
Nuóc non vui niêm thái hòa
Tròi Viêt âu ca.
Xuân qua thêm mon cánh hoa
Van niêm thuong yêu.
Còn chò phút sum vây
Em xin dâng ngàn tiêng cuòi
Tãng nguòi anh yêu suôt dòi.
www.thuvien247.net - Trang 737/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Ðêm Mua
Pham Ðình Chuong
Huy Cân
Tãng Mai Tháo
Ðêm mua làm nhó không gian
Lòng run thêm lanh, nôi hàn bao la
Tai nuong huóng giot mái nhà
Nghe tròi nãng nãng, nghe ta buôn buôn
Nghe di ròi rac trong hôn
Nhüng chân xa vãng dâm mòn lé loi
Roi roi ... Dju dju ... roi roi
Trãm muôn giot nhe nôi lòi vu vo ...
Ðêm mua làm nhó không gian
Lòng run thêm lanh nôi hàn bao la
Tuong tu huóng lac phuong mò
Tró nghiêng gôi mông húng hò nãn nghe
Gió vê lông lông không che
Hoi May hiu hãt bôn bê tâm tu
Roi roi ... Dju dju ... Roi roi
Trãm muôn giot nhe nôi lòi vu vo ...
Ðêm mua làm nhó không gian ...
Ðêm mua làm nhó không gian ...
Chilli
www.thuvien247.net - Trang 738/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Ðên Bao Giò
Lê Uyên Phuong
Tròi mua mãi mua hoài
Thân tiên giâc mo dài
Vào cuôc dòi sói dá, biêt mình si mê
Buôn oi dên bao giò
Còn thuong dên bao giò
Khi muà thu còn mang tiêng buôn dêm hè
Vòng tay dã buông rôi,
Chán chuòng in trên nét môi
Muôn lê sâu dâng nüa thôi dem vào nhau
Dung nhan mang tình yêu
Còn ánh sáng huy hoàng
Tìm ánh mãt, tìm suôi tóc khi còn tho ngây
Vành môi khép mong chò
Nguòi di dáng bo phò
Sao còn dem tiêng khóc, uóc vong ân tình
Em oi, lá dô hoa tàn
Ðêm tuôi cuôc dòi trên hai bàn tay tron
Em oi, em oi!
Xuân nào tàn, Thu nào vàng, môi nào ngõ ngàng
Nãm nghe tiêng mua nguôn
Tuóng em buóc chân buôn
Ðang vô vê lá úa trong lòng dêm thu
Buôn oi, dên bao giò
Còn thuong dên bao giò
Thuong nu cuòi don côi, tháng doi nãm chò
Kool Duke
www.thuvien247.net - Trang 739/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Ðôi Muoi
Pham Trçng
Pham Trçng
(sáng tác truóc khi dùng tên thât Pham Trong Câu)
Gúi LL, HL, T, D và buýt 21
Nhjp C, slow rock
Ðêm sao buôn thiêt tha
Riêng bóng hình vói ta
Ðèn vàng soi buôt gió,
ngâp ngùng hoi thuôc lá
buôn dòi lãm phôi pha.
Suong roi lanh uót vai
Quên hêt dòi chóng phai
tình dòi không sông mãi
tìm vê trong buôt tái
lòng buôn nhó dêm dài
Nhung rôi dêm lãng tàn
dòi ta lõ làng
sâu dâng mênh mang
Niêm tin không thây dâu?
Giüa sãc hoa muôn mâu
nuóc mãt ai khoi sâu vì dâu?
Vói mánh tình xé dôi
Ðêm tôi chù mói thôi
Buôn buôn di khãp lôi
tìm vê trong ngõ tôi
lòng sâu nhó qua rôi.
27-2-63 Paris
Tuyên Tâp "12 Bài Ca Quen Thuôc Trên Ðât Pháp" - Ðãng Quang xuât
bán - 1970
Báo Trân
www.thuvien247.net - Trang 740/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Ga Nhó
Minh Ký - Nguyên Hiên
Môt lân tiên dua bao nhiêu là buôn ....
duòng ngâp lá roi khi suong chiêu lãng xuông ...
Tôi vân di giüa cô don, gió lanh vê buôt tâm hôn...
Cho niêm thuong nhó vân vuong....
Ký niêm dã qua di nhu dòng dòi..
Còn dâu buóc chân di trên môt lôi cü...
Khi bánh xe dã lãn rôi, tiêng còi tàu xé tim tôi...
Bóng ai dân phai cuôi tròi...
Tâm tu buôn mênh mang nghe gió trút lá vàng
dã bao nhiêu mùa thu sang....
Ðòi mình là sân ga, luu luyên bóng con tàu goi tiêc nuôi cho nhau...
Có nghe gió vê nhó thuong ngâp tròi...
Lanh lùng cánh chim tung bay vê xa xôi..
dâu cô nhân lúc chia phôi, có ngò lai nhâp ly bôi..
Tiên dua mùa xuân dòi tôi...
LV & Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 741/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Không Em
Lam Phuong
Buôn không em
Mùa thu tan tác lá bay goi nhau bên thêm
Buôn không em
Nhüng chiêu cô don xâm chiêm hôn em
Vài tia nãng xuyên qua rèm
Hông dôi má em cho lòng buôn thêm
Nhüng dêm xa nhà, dòi lü thú buôn không em?
Tù khi xa tiêng chân em, kiêp sông buông trôi
Tùng dêm buóc lé loi, ban anh là bôn phuong tròi.
Tình câm nín bao nãm rôi, giot lê mô côi
Cãn phòng tãm tôi
Chi bóng tôi, nhìn tôi, rã ròi
Buôn không em
Tình yêu trãm ngõ biêt dâu mà tìm
Còn chi em
Môt dòi dau thuong võ nát buông tim
Thà quên phút yêu ban dâu
Ðê hai lôi di không môt niêm dau
Cú xem nhu là, tình dã chêt tù hôm qua...
"Hôm qua tình dã chêt, tôi dã chôn nó rôi"
Tôi khóc vì chôn nó - là chôn cá môt dòi
LV
www.thuvien247.net - Trang 742/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Mãi Quanh Ta
Lê Tín Huong
Buôn là gió thôi roi mua
Làm nuóc mãt tiên dua
Buôn là tia nãng long lanh
làm khô suong trên cành
Buôn là lá cú roi roi
làm mùa thu cüng tàn phai
Buôn là nát cánh hoa tuoi
làm mùa xuân cách xa dòì
Buôn nhu trong dêm hoang vu
Ðuòng vãng bóng nguòi
Buôn nhu nghe trong cô don
Ðòi khô tiêng
cuôc tình xa vân xa
ngày vui sao vân qua
Buôn sao vân mãi quanh ta
nhu con thuyên lac loài trên biên xa
Buôn là gió rét cãm cãm
làm lòng ai giá bäng
Buôn là bong' nãng loang dân
làm lé loi buóc chân
Buôn là con sóng trong tim
làm xôn xao bò êm
Buôn là dï vãng không quên
Làm nôi dau êm dêm./.
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 743/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Nào Hon
Manh Quýnh
Còn gì buôn hon nôi buôn dã mât nguòi yêu
Còn gì buôn hon nôi buôn xa vãng nguòi yêu
Còn gì buôn hon nôi buôn anh bó ta di rôi
Còn gì buôn hon nôi buôn hoa tàn nhuy úa
Còn gì buôn hon nôi buôn là chêt chiêu hôm
Còn gì buôn hon nôi buôn mây tím tròi thu
Còn gì buôn hon nôi buôn ta mât nhau trong dòi
Còn gì buôn hon nôi buôn nghe lá sâu rung roi
ÐK :
Nguòi yêu oi còn có yêu nhau
Thì xin anh dùng dên thêm dau
Thà cú lãng lë cú nhu hôm nào
Vòng tay tròn dâng tãng nguòi yêu
Còn gì buôn hon nôi buôn khi biêt nguòi yêu
Phü phàng nhiêu sao vân mãi còn thuong nhó nguòi yêu
Chiêu lanh lùng ta vân ngôi dây nhó thuong môt nguòi
Chiêu lai chiêu nghe tím lòng nhu chiêu tím quanh hiu ...
<font color=pink>Nhat Nhòa</font> & Düng Hô
www.thuvien247.net - Trang 744/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Nào Nhu Hôm Nay
Võ Tá Hân
Tho: Tú Ðinh Huong
Tiên anh ròi phô thj
Bông dung tròi mua bay
Ðó hai con mãt uót
Buôn thuong bao luu luyên
Mua uót hàng cây nhó
Biêt bao diêu muôn nói
Mà sao không cât tiêng
Buôn làm sao anh oi
Tuóng chùng nhu tròi khóc thât nhiêu
Hai dúa mình rôi së hai noi
Anh oi dùng buóc vôi
Lòng dau dang rã ròi
Noi này em ó lai
Nôi tiêp nhüng ngày mai
Nhüng chiêu mua ray rúc
Buôn nào bãng hôm nay
Câm tay lân cuôi cùng
Xót xa mùi huong quen
Nhìn nhau trong giây phút
Rôi lìa xa mãi mãi
Tiên anh ròi phô thj
Bông dung tròi mua bay
Ðó hai con mãt uót
Buôn nào nhu hôm nay
Mÿ Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 745/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Nhó Quê Huong
Hoàng Trçng
BUÒN NHÓ QUÊ HUONG
(trúng giái nhât âm nhac Bãc Viêt nãm 1951-52)
lòi và nhac: Hoàng Trong
Blues
4/4
Suong gió phôi pha bao tình truòng
Say dãm chi cho lòng vân vuong
Biêt bao nãm gió phai mùi huong
Chôn xa xãm lòng nhó quê huong
Trông bóng chim bay ngang vê chiêu
Khi ánh duong thu tàn hãt hiu
Lãng theo ngàn tiêng chuông chiêu vang
Gió xa dua luót ngoài quan san
Qua bao mùa thuong nhó
ngàn lá úa toi bòi
lòng vân uóc xa xôi
Nhac thu dua réo rãt
gieo sâu nhüng tâm hôn
giang hô xa quê huong ... quên lôi
Mây gió trôi bay khi chiêu tàn
Xao xuyên bao tâm hôn nát tan
Nhüng khi thu gió gieo tràn lan
Nhó quê huong héo sâu tâm can
TÀI LIEU THAM KHÀO: Buôn Nhó Quê Huong, nhac và lòi Hoàng Trong,
T.H. 148, Tinh Hoa Huê ân hành lân thú nhât 1952
Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 746/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Nhu Lá Thu
(chua biêt)
(Tango, quyên rü)
ÐK: Và nhó... dên hôm nào ta mói quen
Cánh thu hông nhu müi tên
Ðã ghi vào tên nhüng nôi oan khiên
Và nhó ... nhüng ân tình sao thiêt tha
Nhüng con mông bên nhüng suôi hoa
Có ai doi mùa dông bãng giá ?
Và nhó... dên con tàu môt chiêu nao
Cánh hoa dju dàng trên áo
Tiêc thuong làm gì anh hõi. Nhüng cung dàn ...!
* Và nhó ... ánh trãng môt dêm lãng du
Có em buôn nhu lá thu
Nhó nhung làm gì bao khúc hát chia ly
Ðòi së dôi thay !
(nhac ...)
(ÐK)
**
Và nhó ... ánh trãng môt dêm lãng du
Có em buôn nhu lá thu
Ðêm u sâu trong nhüng tôi hoang vu
Ðòi së dôi thay !
(nhac ...)
Nhó mãi ... ánh trãng môt dêm lãng du
Có em buôn nhu lá thu
Ðêm u sâu trong nhüng tôi hoang vu
Ðòi vân nhó hoài ....
(nhac ...)
Ðòi vân nhó hoài ....
Ðòi vân nhó hoài ....
Ngoc Bích trình bày
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 747/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Oi
(chua biêt)
Buôn oi trãng mùa thu
buôn oi mây mùa dông
Tuyêt trãng xóa chân tròi
Nguòi yêu nay vê dâu
Tình yêu nay vê dâu
Quanh em mang môt tan trãng
Khi bên nhau tình không nói nên lòi
Nay khuât xa mò chân tròi
Nguòi di mò khuât biêt vê dâu
Ngày xua tay câm tay
lòng vui nhu bàn tay
Khuân khuyêt mãi không xa ròi
Ngày xua khi còn tho
tình yêu nhu là to
Tim em nhu môt trang giây
Ði bên nhau tình chua biêt câu chào
Em vân nhu còn hay hòn
Ðep sao ngày ây thích làm sao
Tình dã chêt, chêt theo môt thê giói
Khi nhìn nguòi ra di chêt cõi lòng em
Châp múi nguòi xa khuât
khuât theo môt gió mua
Em còn gì cho anh cüng thê mà thôi
Tình vùa thâp lên vành tang
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 748/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Oi Ngú Yên
Tuân Khanh (Nguyên TK)
Tiêng chân cuôi duòng
Vân nhãc tói ai di mãi không vê
Biêt bao nhüng chiêu
Chi có tôi noi dây nhó mong ai
Chiêu la quá nãng phai nhó tìm nguòi
Bridge :
Ngú yên nhüng nôi buôn hãy ngú yên
Yeah nhüng nôi buôn ngú yên
Chorus:
Chuyên buôn ngày hôm qua xin ngú vùi trong ta
Tùng ngày trôi qua mau sao nôi buôn còn canh thâu
Nhãm mãt nuôi tiêc biêt sóm mai không còn ai bên cùng tôi
Này nguòi tình di xa biêt ngày nào em vui
Ðuòng dài dây mua roi nhó nhüng ngày nguòi bên tôi
Giü lây bóng dáng nhüng tháng nãm yêu còn vui bên dòi nhau
giaidieu.net
www.thuvien247.net - Trang 749/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Oi Xin Chào Mi
Nguyên Ánh 9
Buôn oi ta xin chào mi
Khi nguòi yêu ta dã bó ta di
Buôn oi ta xin chào mi
Khi tình yêu châp cánh bay di
Buôn oi ta dang lé loi
Buôn hõi ta dang don côi
Buôn oi hãy dên vói ta
Ðê quên chuyên tình xót xa
Nêu trên duòng tình ta lé loi môt mình
Thì trên duòng dòi ta có mi buôn oi! ...
Buôn oi thê nhân là thê
Sao nguòi yêu vân mãi say mê
Buôn oi yêu duong là thê
Sao tình ta mãi mãi dam mê
Nguòi yêu cho ta niêm dau
Buôn hõi cho ta quên mau
Buôn oi hãy dên vói ta
Ðê quên chuyên tình xót xa...
Chilli
www.thuvien247.net - Trang 750/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Oi Xin Hãy Quên
Hoàng Trçng Thµy
Hoàng Trçng Thµy
(trình bày: nü ca sï Luu Bích)
Trùng duong oi xin mang cho em nhüng con sóng tràn
Dù anh dã nói xa em, buôn sao cú mãi vây quanh
Và mùa Thu anh mang trong tim bao nhiêu yêu thuong quyên luyên
Còn dâu dây tiêng dàn, ngày nào dó bên anh.
Ði lang thang trong dêm lãng nghe tiêng sâu
Và mua cú mãi tuôn roi, buôn ai tiêc nuôi khôn nguôi
Giò còn dây con tim bo vo lac loài trong bao nôi nhó
Tìm vui quên tháng ngày, buôn sao cú quanh dây.
Và...trong ta vân tiêc vân nhó tùng nãm tháng dó ta yêu
Dìu nhau trong tiêng hát dãm duôi, tùng giây phút cuôi bên nhau
Nguòi oi, xin hãy nhó dên nhüng lòi yêu trót gãn trên môi ngày nào
Nhìn nhau ta cô ngãn lên con dau tù trái tim này.
Khi em thôi quên di nhüng giây phút dâu
Mà em cú ngõ anh yêu rôi mong cú mãi bên anh
Giò thì bao yêu thuong mong manh tan phai theo mây vói gió
Còn trong anh nhüng lòi yêu thuong cuôi cho anh.
Trienchieu
www.thuvien247.net - Trang 751/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Quên Vuôt Mái Tóc Thê
Trâm Nguyên
Buôn quá ! Buôn nghiêng vai thêm nãng dòi.
Lòng chi có môt tình si, nguòi dành lây mât.
Nu hôn xua âm hôn này, giò dôi môi hüng hò rôi.
Ðòi trãm nôi dau, ngot ngào là khi có nhau.
Buôn lãm ! Buôn quên vuôt mái tóc thê.
Dù dã biêt chuyên hop tan muôn màng cüng dên.
Môt dêm chãn gôi mãn nông, ngàn nãm yê dâu vo chông.
Ðâu sông cuôi sông, tình sâu nào không dãm say.
Em là lé sông trong anh, mât em là anh thiêu di tât cá.
Bao nhiêu ngày hôi tiêc ãn nãn, biêt di tìm dâu môi tình dã lõ ?
Xa nhau vì duyên kiêp em yêu oi, rôi anh cüng thôi hân cuôc dòi.
Ôm môi tình tan võ nhu ôm em, nhó oi là nhó.
Buôn ngât, buôn ngây, con dau thât dây.
Chuyên thâm kín, dành lãng câm, buôn ngâm ánh mãt.
Buôn nhu xa xú môt dòi, buôn không biêt nói thành lòi,
buôn câu bê dâu, buôn tròi dày anh mât em.
Buôn chêt dòi nhau xây chi mông dep.
Buôn lân chót rôi thôi, lòng này khép kín.
Vài ba nãm nüa gãp lai, mùng em duyên âm tình nông.
Nhè nhe nãm tay, lòng trân còn thuong cô nhân.
www.thuvien247.net - Trang 752/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Ta Phái Ðoi Chò
(chua biêt)
Môt làn môi âm cüng ngât ngây cuôc dòi !
Môt duòng tim nóng cüng thoát ra mù khoi ....
Môt thòi tuôi tho mò khuât bên chân tròi,
Có thây dêm buôn tói ... Là bóng ai xa vòi ...
Tuóng tình yêu cü bông hoá rêu môt chiêu !
Tùng ngày vui thú thoãt biên trong diêu hiu ...
Còn lai mình tôi hôn giâu trong cung dàn ...
Buôn rét bên con hàn, biêt ai dê thó than ????
Môt dòi cuông say ... Dâu vêt bao tình này,
Rôi nõ quên dêm ngày ! Mât nhau thì mói hay ....
Rãng tình là mo ... Là lúc ta dai khò,
Là nôi dau vô bò, buôn ta mãi doi chò ....
Môt lân di mãi cuôn hút theo ngày dài ...
Môt thòi êm ái dã mât trong tâm tay,
Ðê nguòi buôn chi bac tóc khi xuân thì !
Thây cánh hoa gây yêú, lòng cüng thêm tiêu diêu !
Thì rôi ta cüng cô sông qua phân nguòi !
Vì lòi trãn chôi có lúc quên mà thôi ....
Môt dòi dáo diên vê gói bao uu phiên !
Chò hô sâu chôn vùi .... Tiêng tim dâp hôn nhiên !!!
Môt dòi cuông say, dâu vêt bao tình này !
Rôi nõ quên dêm ngày, mât nhau thì mói hay ....
Rãng tình là mo ... Là lúc ta dai khò !
Là nôi dau vô bò, buôn ta mãi doi chò ...
<font color=pink>Nhat Nhòa</font>
www.thuvien247.net - Trang 753/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Tàn Thu (Chinh Phu Khúc)
Vàn Cao
Tuong tiên nhac sï Pham Duy,
ké du ca dã gieo nhac buôn cúa tôi khãp chôn
VÄN CAO
Ai luót di ngoài suong gió
Không dùng chân dên em bë bàng
Ôi vùa thoáng nghe em
Mo ngày buóc chân chàng
Tù tù xa duòng vãng
Ðêm mùa thu chêt
Nghe mùa dang rót roi theo lá vàng
Em ngôi dan áo
Lòng buôn vuong vân
Em thuong nhó chàng
Nguòi oi còn biêt em nhó mong
Tình xua còn dó xa xôi lòng
Nhò bóng chim uyên nhò gió dua duyên
Chim vói gió
Bay vê chàng quên hêt lòi thê
Áo dan hêt rôi
Cô quên dáng nguòi
Chàng ngày nao tìm dên còn nhó dêm xua
Kê má say xua
Nhung nãm tháng qua dân mùa thu chêt bao lân
Thôi tình em dây nhu mùa thu chêt
roi theo lá vàng
Nghe buóc chân nguòi suong gió
Xa dân nhu tiêng thu dang tàn
Ôi nguòi gió suong em mo thuong ái bao lân
Và chò tin hông dên
Ðem mùa thu chêt
Nghe mùa dang rót roi theo lá vàng
Em ngôi dan áo
Lòng buôn vuong vân em thuong nhó chàng
Nguòi oi còn biêt em nhó mong
Ðuòng xua còn dó xa xôi lòng
Nhò bóng chim uyên nhò gió dua duyên
Chim vói gió
Bay vê chàng quên hêt lòi thê
Ai luót di ngoài suong gió
www.thuvien247.net - Trang 754/1723
2
Không dùng chân dên em bë bàng
Ôi vùa thoáng nghe em
Mo ngày buóc chân chàng
Tù tù xa duòng vãng
Ðêm mùa thu chêt
Nghe mùa dang rót roi theo lá vàng
Em ngôi dan áo
Lòng buôn vuong vân
Em thuong nhó chàng
Nguòi oi còn biêt em nhó mang
Tình xua còn dó xa xôi lòng
Nhò bóng chim uyên nhò gió dua duyên
Chim vói gió
Bay vê chàng quên hêt lòi thê
Áo dan hêt rôi
Cô quên dáng nguòi
Chàng ngày nào tìm dên
Còn nhó dêm xua
Kê má say xua
Nhung nãm tháng qua dân mùa thu chêt bao lân
Thôi tình em dây
Nhu mùa thu chêt
roi theo lá vàng ...
Thái Thanh trình bày
Tài liêu tham kháo: Nhac Tiên chiên - Ké sï xuât bán - Sài Gòn 1970
Lâm Viên
www.thuvien247.net - Trang 755/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Thâm Goi Tên Em
Kannan D. Nguyên
Thâm goi tên em trong chiêu hoang
dê cho tình chìm vào quên lãng
nhu mây trôi lang thang giüa tròi.
Ngày xa xua khi ta còn yêu
ta biêt dâu buôn là nhu thê
khi xa nhau lòng ta thây buôn.
Giò mình ta cho vo buôn tênh
dúng thân thò lòng tràn thuong nhó
tên em anh thâm kêu suôt dòi.
Thâm goi tên em trong chiêu hoang
cho tháng nãm dài dân thành dï vãng cho
thòi gian trôi nhanh dê buôn chóng tàn
Thâm goi tên em giüa chiêu hoang
Thâm goi tên em giüa chiêu hoang.....
Buôn thâm goi tên em........
Ngoc Dung
www.thuvien247.net - Trang 756/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Theo Buóc Anh
(chua biêt)
Ai chãng qua lân yêu và khi mât di
Mình cho rât nhiêu cho rât nhiêu
Vui không bao nhiêu buôn ngâm buôn trong mãt
Nên nhó nên mo bao lân dó
Em vói anh lai qua lân dâu dó anh
Môt dêm ngãn ngúi cho chúng mình
Em không xa anh vì cuôc tình ngãn cách
Mà xa vì dòi ta dôi ta
Tâm tu khãc khoái dành tím dôi môi
Mòn gót không thôi nhüng dêm buôn trong dòi
Tân cuôi thuong dau môt con gió lôc
Cuôn mât ta vói mình
Em muôn em trá anh ngày vui chóng qua
Trá anh tât cá không tiêc gì
Theo chân anh di môt lân buôn chua khóc
Ðê dêm loang cuông ta nhó ta
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 757/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Thòi Gian
(chua biêt)
Kìa thòi gian ta dang buôn mi
Sao chãng thuong cho ké si tình
Ðòi còn có bao nhiêu niêm vui
Sao nhân tâm gian lân tình nguòi
Chò nguòi yêu sao lâu thât lâu
Khi có bên nhau chãng là bao
Lòi hen uóc chua lên bò môi
Câu giã tù chot dên mà thôi.
ÐK :
Ai dêm duoc thòi gian nhanh thành lâu
Ai thâu duoc lòng ta khi dang yêu
Khi mói yêu lòng càng lo lãng
Khi dã yêu lòng càng say dãm
Thê mói biêt mói mong nhiêu lãm
Ai dôt duoc thòi gian khi yêu nhau
Ai giâu duoc thòi gian khi xa nhau
Cho phút vui nông nàn hoi âm
Ho nôi dau chìm vào quên lãng
Mãi mãi trông mên thuong dãm thãm
Mà thòi gian không thuong dùm ta
Chi biêt cho phai úa dòi hoa
Ngày vùa dên dêm dem lai tói
Cho tuôi xuân thay bãng tuôi già.
Này thòi gian xin thuong dùm ta
Xin phút bên nhau nhó dùng qua
Lòi hen uóc cho nhau dâu tiên
Muôn kiêp dòi vàng dá còn nguyên ...!!!
ÐùngTämChiêuNay
www.thuvien247.net - Trang 758/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Thu Uót Mi
Chu Minh Ký
Chiêu nay thu giãng mênh mang lá roi
Buôn dâng choi voi thuong ai nhó ai
Ngoài sân vãng chút nãng úa héo hãt
Buóc chân ngóng trông ai vê
Bàn tay ru cô don trên ngàn phím to
Lòng sao chua nguôi ngoai quên di giâc mo
Nguòi xa mãi có biêt mây nuôi tiêc
Nhüng dêm làm sao quên
Buôn vân vuong sâu uót mi
Tiêc thuong gì nüa thôi nay hêt rôi
Chìm vào bóng tôi nhüng môi hôn thuó xua
Thâm nhãc tên ai nhüng dêm thu sâu
Ngõ khuya lãng lë tim dau buóc vê
Môt mình gôi chiêc mãt môi hoen lê sâu
Thòi gian trôi di trôi di lòng ngõ quên
Chot hôm nay mây bay xôn xao lá roi nhiêu
Làm rung nôi nhó cuôc tình xua bông quay vê tim
Môt sóm mai ngày cuôi thu còn có ai ngày dài nôi nhó
Bài hát xua nguòi di mang theo mãi không quay vê
Hàng cây khô chiêu nghiêng dài góc phô bõ ngõ
chò mong ai mãi
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 759/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Tình Này Là Con Rãn Môi (Lý Con
Rãn Môi)
(Dân ca)
Biên soan: Lê Anh Trung
2/4
Buôn tình này là con rãn môi
chãng dãng cuói con thãn lãn
Ky nhông anh hõi biêt rãng
Nghï giân là giân con tãc kè
Nàng long dong vì chê con cóc
Xin êch dùng phu nghïa chàng hiu
Mòn mói mòn nhó thuong con ênh uong
Ngôi khoanh tròn xót thuong con nhái bâu
Con êch thòi lai rút câu
Thuong là thuong cá rô trong ao hô chò doi cá trê
Túi phân cá lóc nhiêu bê
Biêt bao giò gãp dãng anh cá thu
Ðòi buôn tình là con cãc ké
chãng dãng lây con ky dà
Tình duyên dang dó hêt rôi
Túi phân là phân con kiên vàng
Trèo lên cây tình tang roi xuông
Thuong xót chàng cò cuõng cò ma
Sâu nôi niêm dê than ôi hõi ôi
Chìa vôi dành tói thãm con cá mè
Ong buóm thòi lai khóc nhè
Chung tình ôi dãng cay con chim chuyên hò hen vói ai
Bôn phân thác lác thòi lòi
Biêt bao giò gãp dãng con cá voi
Tham kháo : Tuyên tâp nhac dân ca 3 miên - nxb Müi Cà Mau, 2001
Lephan41
www.thuvien247.net - Trang 760/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Trong Ðêm Mua
(chua biêt)
Ðêm nay mua roi roi cho sâu dâng tê tái
diêu nhac nào roi rót trên môi nguòi
Yêu nhau di anh oi! Cho tình luôn tuoi mãi
Giüa nhüng ánh dèn soi
Ðiêu nhac xanh nét
dêm nay có em lang thang
Trên con phô khuya
Anh oi! sao anh di mãi không quay vê?
Mua oi! roi chi cho lê sâu dâng trên gói
Trong bóng tôi lé loi
Em tàn trên hè phô
Mình gãp nhau chi anh dê rôi xa
Môt lân rôi, xin vây tay chào
Chuyên trãm nãm nói cho lòng dau
Mua oi! có ta xa nhà
Tình yêu nhu nhüng bài ca
Tìm lai câu tho trong nhüng dêm dông lanh
Cho nhau niêm dau thân tiên
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 761/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Trong Ký Niêm
Trúc Phuong
Sáng tác khoáng 1964
Nhjp 4/4 Châm buôn Ðiêu Slow Hop âm Ðô thú
1.
Ðuòng vào tình yêu . . . có trãm lân vui . . . có van lân buôn
Ðôi khi nhâm lõ . . . dánh mât . . . ân tình cü
Có dau chi thê . . . tiêc thuong chi thê
Khi hai mo uóc . . . không chung cùng . . . vui lôi vê
2.
Mình vào dòi nhau . . . lúc môi còn non . . . tuôi mông vùa tròn
Huong thom làn tóc . . . nuóc mãt . . . chua lân . . . khóc
Ðên nay thì dã . . . dãng cay nhiêu quá
Tho ngây di mât . . . trong buóc buôn . . . giò mói hay
Ðiêp khúc
Bao nãm . . . qua rôi . . . còn gôi chiêc
Nghe lòng . . . nhiêu nôi tiêc
Thuong . . . nhau rôi
Xa . . . nhau rôi
Môt lân . . . dang dó ây
Ðêm lanh . . . vui vói ai ?
3.
Nu cuòi ngày xua . . . chêt trên bò môi . . . héo mòn tuôi dòi
Ði thêm môt buóc . . . trót nhó . . . thêm môt buóc
Nêu ta còn nhó . . . mãt môi nguòi cü
Xin mang theo tiêng . . . yêu khi goi . . . anh vói em !
Tài liêu tham kháo: Án phâm cúa nhà xuât bán Minh Phát tai Saigon nãm
1965, kiêm duyêt sô 1679/XB ngày 5/5/1965, in lai tai Hoa Ky trong “Hát
Cho Tình Yêu”, tuyên tâp 11, Nhac Hay Cúa Ban, trang 26 - 27 .
Ghi chú: Nhüng chô có dâu . . . là nhüng chô ngân hoãc ngãt giong
www.thuvien247.net - Trang 762/1723
2
Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 763/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Tùng Phút Giây
Trjnh Công Son
Chêt tùng ngày,
Sông tùng ngày,
Còn sông môt ngày
Còn nhìn thây quanh dây.
Hàng van cánh doi tanh hôi bên dòi
Tùng bây thú gian xum xoe môi cuòi
Tuôi tré ra di vê miên tãm tôi...
Hàng triêu tiêng than nghe trên môi nguòi
Tuôi tré chêt oan trên tay nhân loai
Môt dòi Viêt Nam nào có lâu dài.
Tùng ngày sông,
Tùng ngày lo,
Ngôi nhìn quanh,
Rôi lai chò.
Môt ngày mói,
Lòng buôn thêm,
Vì nguòi chêt nhiêu mãi.
Tùng ngày sông không vui,
Tùng ngày chêt cho ai,
Tùng ngày chêt cho ai,
Tùng ngày hét la to,
Tùng ngày sông âm u,
Môt dòi sông lao tù,
Tùng ngày trong bóng tôi,
Ngôi lãng nghe thê giói,
Buôn tùng phút giây...
Sông tùng ngày,
Chêt tùng ngày,
Còn sông môt ngày ,
Là hen chêt mai dây.
Sông tùng ngày,
Chêt tùng ngày,
Còn sông môt ngày
Là hen chêt không hay...
lys
www.thuvien247.net - Trang 764/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Vuong Gót Hông
Nguyên Nhât Huy
Môt chiêu mua bay
Em tró lai trên con duòng này
Không có bóng anh
Ký niêm nào chot thoáng qua dây
Chò vòng tay tho ngây
Em lãng thâm trên phô mua bay
Không có bóng anh
Ngon dèn xua dã tãt bao ngày
Ngày xua noi dây
Em chò anh trên con duòng này
Ta dên vói nhau
Cuôc dòi dài không qua dôi thay
Rôi ngày anh ra di
Con duòng buôn không lá me bay
Anh dã cách xa
Ðê mình em trên con duòng dài
Con duòng dài
Em vân chò môt nguòi không dên
Con duòng dài
Nay vân còn in dâu chân ai
Trên duòng này
Anh dã làm môt nguòi xao xuyên
Con duòng dài
Kia môi tình anh dã lãng quên
Tù anh chia tay
Em ngâm ngùi di theo cuôc dòi
Bao nôi nhó nhung
Chi còn lai nhu vêt son phai
Ngày vui anh hôm nay
Quên môt nguòi trên phô mua bay
Ðôi lúc nhó anh
Nghe duòng dài cô don tình nguòi
Huong Xua
www.thuvien247.net - Trang 765/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Vuong Màu Áo
Ngçc Trçng
Buôn vuong màu áo hông
Nuóc mãt theo em di vê vói chông
Giá bãng con mông
Môt mình anh buóc di âm thâm
Ngày lê tùng buóc châm
Phô cü mênh mang trong chiêu gió lông
Bóng em dâu còn
Ðoi chò dã chín con mua buôn
Con duòng vãng
Dâu vêt khi xua bao dêm tâm tu trâm lãng
Phút ái ân xua trong ta nghe sao sâu dãng
Bên bò thuong dau
Ôi dòi sông
Có biêt bao nhiêu dam mê trong ta thât ngãn
Vân mãt môi xua dong dua bóng dêm tàn phai
Sao giò tê tái
Ðòi ta là chuôi dài
Nôi tiêp theo nhau bao lân lõ dai
Thê thôi cüng dành
Cuôc tình mo uóc dã không thành
Buôn cho môt kiêp nguòi
Uông mãi cho say bao niêm túi hân
Bóng dêm toi bòi
Và còn ai nüa trong cuôc dòi.
www.thuvien247.net - Trang 766/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buôn Xa Vãng
Duong Thiêu Tuóc & Minh Trang
Valse Lente [ 3/4 ]
Nguòi oi xa vãng cung huyên reo rãc, mênh mông sâu
Hôn mông bâng khuâng, to trùng rung phím suôt canh thâu
tàn canh thao thúc mây sâu theo gió tói phuong nao
Nhó ai dàn oi, u hoài khúc nhac ly tan
Môt tròi buôn nhó bao la ... bao la
Ðàn lòng náy khúc xót xa ... xót xa
Nguòi oi quên lòi nguyên uóc sao dành
Tuong phùng ngày ta uóc mo cuôc dòi thãm xinh
Ðêm nay riêng có bóng ta trong dêm truòng
Cô liêu lòng ai sãc se dau thuong
Tìm dâu cho thây bóng ai
Sâu cãng ôi dút giây to dông
Hân tình lanh lùng theo gió dông
Môt tròi buôn nhó bao la... bao la
Lòi thê lòng ta vân thiêt tha... thiêt tha
To vuong thê luong ngàn huóng
Cách xa nhau muôn ngàn tiêng to muôn lòi nhó thuong
TÀI LIEU THAM KHÀO: Buôn Xa Vãng, nhac và lòi: Duong Thiêu Tuóc &
Minh Trang, T.H. 231, Tinh Hoa ân hành lân thú nhât nãm 1952
tvmt - Pham Anh Düng
www.thuvien247.net - Trang 767/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Buông Tha
Võ Tá Hân
Tho: Mÿ Ngçc
Ðã bao nhiêu giot nuóc mãt
Nhó xuông dây cuôc tình ta
Mói hôm nao còn say dãm
Giò ngôi dây khóc tình xa
Ðêm bao nhiêu lòi thê thôt
Nhu lá vàng môt chiêu thu
Ðã bay theo tùng con gió
Còn lai dây lanh bôn bê
Hanh phúc nào có bao lâu
Nhüng hen hò ngày xa xua
Ðã theo sóng triêu trôi mât
Cuôn cuôc tình vào cõi hu vô
Thôi dùng goi thâm tên nhau
Khi nguòi dã bó ta di
Xa rôi nhüng ký niêm xua
Tình yêu hõi xin hãy buông tha
Mÿ Ngoc
www.thuvien247.net - Trang 768/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Búp Bê Không Tình Yêu (Poupée de
cire, poupée de son)
Gall, France
Vû Xuân Hùng
Tôi nhu con búp bê bãng nhua
Môt thú búp bê thât xinh xãn
Ðùng dê trong trái tim nghìn muôn ca khúc buôn vui nhó mong khóc
thuong mo mông
Sáng láng tuoi vui nhu hàng ngàn van búp bê xinh nãm khung kính
Nhìn dòi mê dãm nhu càng thêm tho âu
Lòng nhu dóa hoa trong ngày dâu xuân
Tho ngây vui ca duói nãng hông
Tâm hôn dai khò chãng giâu chút gì
Rong choi vui ca suôt tháng ngày
Vân dê hàng ngàn hàng van dêu ca
Có lúc tôi nghe tim sao buôn
Và nuóc mãt êm dêm roi xuông
Tron dòi ca hát cho tình yêu ai dó
Còn tôi tháng nãm mãi sâu don dông
Tôi nhu con búp bê bãng nhua
Môt thú búp bê thât xinh xãn
Mãt tròi trên tóc nhung lòng sao bãng giá
Vì sao búp bê thiêu môt tình yêu
---------------------------
Poupée de cire, poupée de son
par: France Gall
Je suis une poupée de cire
Une poupée de son
Mon coeur est gravé dans mes chansons
Poupée de cire poupée de son
Suis-je meilleure suis-je pire
Qu'une poupée de salon
Je vois la vie en rose bonbon
Poupée de cire poupée de son
www.thuvien247.net - Trang 769/1723
2
Mes disques sont un miroir
Dans lequel chacun peut me voir
Je suis partout à la fois
Brisée en mille éclats de voix
Autour de moi j'entends rire
Les poupées de chiffon
Celles qui dansent sur mes chansons
Poupée de cire poupée de son
Elles se laissent séduire
Pour un oui pour un nom
L'amour n'est pas que dans les chansons
Poupée de cire poupée de son
Mes disques ont un miroir
Dans lequel chacun peut me voir
Je suis partout à la fois
Brisée en mille éclats de voix
Seule parfois je soupire
Je me dis à quoi bon
Chanter ainsi l'amour sans raison
Sans rien connaître des garçons
Je n'suis qu'une poupée de cire
Qu'une poupée de son
Sous le soleil de mes cheveux blonds
Poupée de cire poupée de son
Mais un jour je vivrai mes chansons
Poupée de cire poupée de son
Sans craindre la chaleur des garçons
Poupée de cire poupée de son.
www.thuvien247.net - Trang 770/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Búp Bê Xinh Ðep
Phuong Uyên
Em xinh trong mãt cúa bao nguòi bao nguòi miêng cuòi rang rõ mãt nai
xoe tròn
Boom ba la boom ngây ngât biêt bao nhiêu chàng trai. Oh oh oh
Em luôn trong sáng nhu sao tròi sao tròi ban bè trìu mên kêu tên em là
Em là búp la búp bê là búp la búp bê dep xinh… Yeah
Búp la bê cuòi hoa lá hát ca trên cành
Búp la bê buôn mây xám kéo giãng trên tròi
Búp la bê tua nhu nhüng nét yêu thiên thân
Em xinh em tuoi em xinh em ngoan em tuoi rang rõ
Búp bê búp bê búp bê dep xinh
Em dã khiên bao nhiêu chàng theo gót si mê nhe nhàng hôn nhiên
Em không biêt tiêng yêu bao giò không thích vui dùa ong buóm
Không thích uu sâu nãm tháng
Búp bê búp bê búp bê trãng tinh luôn ca hát
Hát ca cho moi nguòi thây vui hon ban bè dêu khen
Em búp bê ngoan ah ha là em búp bê dep xinh
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 771/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca Dao Ðêm Giáng Sinh
Duong Thµ
Lüy tre làng lao xao bò sông
Bài ca dao mùa dông có tiêng mua thì thâm trên mái ra
Bài ca dao thêm hoang
Vân vo viên gach võ
Bài ca dao xiêu xiêu
Cánh cò bay bat gió
Bài ca dao ta không còn nhó
Và nu cuòi nãm xua dã quên
Tiêng chuông nhà thò ngân nga mùa dông
Bài ca dao vào dêm có tiêng kêu miêt mài con dê nhó
Bài ca dao ngá nghiêng châp chòn ngôi nhà cü
Bài ca dao rêu phong xanh mò trên tuòng ngõ
Bài ca dao ta không còn nhó
Và nu cuòi nãm xua dã quên
Lüy tre làng và tiêng chuông nhà thò
Bài ca dao bâng quo nu cuòi ai bo vo môt thuó
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 772/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca Dao Em Và Tôi
An Thuyên
16 beat ballad[ 2/4 - Gm ]
Cãt núa vâng trãng,
Cãt núa vâng trãng tôi làm con dò nhó
Chãt dôi câu tho,
Bé dôi câu tho tôi làm mái chéo luót sóng
Ðua tôi vê, dua tôi vê vói nguòi tôi yêu
Ðê cùng hát khúc dân ca quê mình
Ðê tôi sông giüa bao nhiêu ân tình
Bao ân tình môc mac làng quê
Trua nãng hè, goi nhau râm ran tre xanh
Cùng em khóa chiêc áo toi ra dông
Dù tròi dô nãng chang chang vân quàng
Ðê nghïa tình dùng nhat dùng phai
Thuong nhau rôi dúng cói áo cho ai
Thuyên tình tôi cú lênh dênh dòng trôi
Và nguòi con gái tôi yêu noi làng quê
Có ai ngò chân lâm bùn mà tôi ngõ gót chân tiên u ù …
Cãt núa vâng trãng,
Cãt núa vâng trãng tôi làm con dò nhó
Chãt dôi câu tho,
Bé dôi câu tho tôi làm mái chéo luót sóng
Ðua tôi vê, dua tôi vê vói nguòi tôi yêu
Ðê cùng ngâm khúc dân ca quê mình
Ðê nghe tiêng sáo thênh thang cánh cò
Ðã có lân em giân hòn tôi
Ðêm ra dông, em dô ánh trãng vàng di
Nào ngò chãng chút nguôi ngoai huong buôn
Vâng trãng lai sáng trong hon dây dông
Câu ca rãng hêt giân rôi thuong
Áo nâu sòng em nhuôm tình tôi
Nào dâu dê có phôi pha thòi gian
Còn dây mãi khúc ca dao em và tôi
Chôn quê nghèo ta có mình
Môt ngày bãng mây trãm nãm hõi nguòi
Bán nhac có nôt
www.thuvien247.net - Trang 773/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca Dao Hông
Quôc Báo
Em ngôi yên mát nhu lua hông
Huong trâm bay khuât noi nguc nông
Em là cây lúa thom dòng dòng hõi tình
Em dap xe dáng em gon gàng
Trên duòng di gâm hoa mjn màng
Em là cây qúy noi dja dàng tình oi .
Nhò on gió tóc mây em bông
Làm xanh muót thinh không
Ta nhìn em bông ta râu râu
Mong môt hôm có tin nhiêm màu
Em còn không,nhó cau chò trâu, hõi nàng
Em còn không, buóc di djêu ky
Em còn trong gôi xuân màn thì
Em nãm mo thú hoang vê qùy Nàng oi .
Nàng nhu nhung gâm thêu hoa vàng
Ngôi bên tiêng ca xang
Này em oi tình bay khãp noi
Vuòn quanh em nói nghìn lòi
Này xuân oi vì em trùng vây
Hãy níu tình lên mây
Này ta oi dùng theo buóc em
Rôi trãm nãm xé ruôt mêm
Này sông oi chó em vê trua
Chó nói gì dò dua .
Ðông vê em gói tay vào lòng
Thu vê em bói tho tìm chông
Xuân vê em gót son ruc hông hõi nguòi
Ta vê em, buóc lên châp chùng
Ta vê em, thây ta la lùng
Ta vê ta uông say bùng bùng nguòi oi .
Chò em dên hát ca tin lành
Chò rãng yên môi oanh
Chò em dên dô em câu tình
Câm nhüng ngón tay xinh
Ðòi ta dây có em ra vào
Ngot nhu khúc ca dao
chilli
www.thuvien247.net - Trang 774/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca Dao Me
Trjnh Công Son
Nhjp 4/4 Châm vùa Hop âm Rê thú
1.
Me ngôi ru con dong dua võng buôn dong dua võng buôn
Me ngôi ru con mây qua dâu ghênh lay tròi mua tuôn
Lay tròi mua tuôn cho dât soi mêm hat mâm vun lên
Me ngôi ru con nuóc mãt nhoc nhãn xót xa dòi mình
2.
Me ngôi ru con dong dua võng buôn nãm qua tuôi mòn
Me nhìn quê huong nghe con mình buôn giot lê ãn nãn
Giot lê ãn nãn dua con vê trân túi nhuc chung thân
Môt dòng sông trôi cuôn mãi vê tròi bâp bênh phân nguòi
Ðiêp khúc
Me ngôi ru con tiêng hát lênh dênh
Me ngôi ru con ru mây vào hôn
Me day cho con tiêng nói quê huong
Me nhìn con di phút giây bàng hoàng
3.
Me ngôi ru con dong dua võng buôn dong dua phân mình
Me ngôi ru con nghe dât goi thâm tron no luu vong
Me ngôi trãm nãm nhu thân tuong buôn dê lai quê huong
Tuôi còn bo vo thê giói hãn thù chiên tranh nguc tù
Tài liêu tham kháo: Ca Khúc Trjnh Công Son: Thân Thoai Quê Huong,
Tình Yêu và Thân Phân, bìa hoa sï Ðinh Cuòng, Nhân Bán ân hành .
Bài hát này và bài "Diêm Xua" dã duoc djch qua tiêng Nhât và dã duoc
Khánh Ly trình bày tai Hôi Cho Quôc Tê Expo ó Osaka nãm 1970 . Bài
"Diêm Xua" (tiêng Nhât) sau dó dã tró thành "top hit", nãm trong top 10 ó
Nhât nãm 1970 .
Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 775/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca Khúc Cho Tuôi Tho - Nhac Thiêu Nhi
- Mâm Non
(mâm non)
1) Chuôt Trôm Trúng
An Y Ly – Lan Huong
2) Gà chíp goi em
Pham Hüu Ðúc – Phuong Thanh
3) Ông Trãng ó Sài Gòn
Vãn Thành Nho – Anh Tuân
4) Cánh Ðông Tuôi Tho
Luu Nhât Vü – Anh Tuân
5) Bé Tí Ti
Lê Vïnh Phúc – Tóc Tiên
6) Chim Chìa Vôi
Phan Nhân. Tho: Mai Vãn Hai – Yên Nhi
7) Bông Bang
Nguyên Ðúc Kiêt – Quynh Anh
8) Goi Nãng
Trjnh Vïnh Thành – Nhu Ngoc
9) Mây Trãng - Mây Ðen
Truong Quang Tuân
10) Hát goi mãt tròi
Ngoc Toán – Thanh Thúy
11) Chú Mèo Nhà Em
Bùi Ðình Tháo – Xuân An
12) Chim chích chòe
Anh Tuân – An Bình – Vü Thach
13) Nu hoa thom cho dòi
Trân Quôc Vãn – Thu Ngoc
14) Hát Lòi 300 Nãm
Vãn Thành Nho – Tôp ca
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 776/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca Khúc Cho Tuôi Tho (1)
(mâm non)
- Quây Quân
Ngôi quây quân ta choi choi choi.
Ta hát vói nhau vui vui vui.
Rôi lên tiêng ta cuòi cuòi cuòi.
Làm vui thú bao nguòi nguòi nguòi.
Nào ai cùng trông thây thây thây
Nào ai hát vui reo reo reo
Ðuoc trông thây con chuôt chuôt chuôt
Thò duôi ngoáy tai mèo mèo mèo.
- Mói Chân Rôi
Môt cây sô mói chân rôi
Ðuòng còn xa lãm không?
Môt cây sô mói chân rôi, tôi nghiêp quá dôi giày
Hai cây sô ...
- Cái Nhà
Cái nhà là nhà cúa ta
Ông cô (công khó ??) ông cha làm ra
Cháu con phái gìn giü lây
Muôn nãm kiên nuóc non nhà
- Tung Tròi Xanh
Tung lên trên tròi xanh tiêng hát
Êm nhu ru chiêu hôm gió mát
Chim líu lo trên không trung tung bùng
Ðây thú vui vui vui vui không ngùng.
- Truòng Mâm Non
Ai hói cháu cháu hoc truòng nào dây
Bé nào ngoan và múa hát thât hay
Cô là me và các cháu là con
www.thuvien247.net - Trang 777/1723
2
Truòng cúa cháu dây là truòng mâm non
Angie, Lâm Viên, Snowy & Ngoc Thanh
www.thuvien247.net - Trang 778/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca Khúc Cho Tuôi Tho (2)
(mâm non)
- Con Cóc
Ra dây mà xem
Cái gì nó ngôi trong hang
Nó dua cái lung ra ngoài
Ðó là con cóc
Con cóc nó ngôi nó khóc
Nó dua cái lung ra ngoài dó là cóc con.
- Chj Ong
Chj Ong nâu nâu nâu nâu
Chj bay di dâu di dâu
Anh gà trông mói gáy
Ông mãt tròi mói dây
mà trên nhüng vuòn hoa em dã thây chj bay .....
Bé ngoan cúa chj oi!
Hôm nay tròi nãng tuoi
Chj bay di tìm nhuy
Làm mât ong nuôi dòi
Chj vâng theo bô me
Chãm làm không nên luòi ......
Angie, Lâm Viên, Snowy & Ngoc Thanh
www.thuvien247.net - Trang 779/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca Khúc Cho Tuôi Tho (3)
(mâm non)
Bôn Phuong
Bôn phuong tròi ta vê dây chung vui,
Không phân chia giong nói tiêng cuòi,
Cùng nãm tay ta kêt tình thân ái,
Trao cho nhau nhüng gì thiêt tha (2 lân)
Um Ba La ...Bùm
Um ba la bùm bùm (2)
Nào vê dây ta nãm tay nhau sum vây .
Um ba la bùm bùm (2)
Cùng hô to: "Um ba la, um ba la ...bùm"
Vui Ca Lên
Vui ca lên nào (2)
Vui ca lên chúng ta cùng ca.
Ca nào ca nào ta hát cho to và hay (2)
Vui ca lên nào (2)
Vui ca lên dòi ta vui suóng.
Vòng Tròn
Vòng tròn có môt cái tâm,
Cái tâm ó giüa vòng tròn,
Ði sao cho dêu cho khéo,
Ðê vòng tròn dùng méo dùng vuông.
Bông Lài
www.thuvien247.net - Trang 780/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca khúc da vàng (Tán man)
Trjnh Công Son (Bài Viêt)
Trong nhüng nãm qua, lão dã suu tâm duoc khá nhiêu nhac cúa anh
Trjnh Công Son, trên dïa cüng có, bãng tù cüng có, trên giây cüng có, thú
bút cúa chính anh cüng có nüa Xua nay lão vân nghï là mình giü duoc
khá nhiêu nhüng tác phâm trong cái kho tàng vô giá cúa anh, vây mà cho
dên khi anh mât, nguòi ta cho biêt anh dã sáng tác khoáng 600 bài, mói
biêt mình thiêu cá gân môt núa Cho nên lão cuông cuông di thâu luom
lai, góp nhãt lai, van nài nguòi này, xin xó nguòi kia Ðiêu dáng mùng là
lão kiêm ra duoc vài dïa có ghi lai tiêng hát cúa chính anh vào nhüng nãm
70, và bô Hát Cho Quê Huong Viêt Nam do Khánh Ly hát thuó nào Âm
thanh thòi dó dï nhiên không hay, không cao câp bãng hôm nay, chât
luong thâu âm, hòa âm cüng kém, nhung lão vân thích hon, có thê vì môt
cám nhân dãc biêt nào dó. Mà thú thuc, giong anh thòi dó, giong Khánh
Ly thòi dó, và cá cái tâm hôn anh và Khánh Ly dê vào trong môi ca khúc
hôi dó dáng dê cho nhüng gì lão còn giü lai duoc tró thành quý giá. Mói
dây, L lão ngôi trong phòng mình nghe lai cuôn Ca Khúc Da Vàng, bông
thây trôi dây trong mình nhüng cám xúc la lùng. Hay là chua bao giò
mình thuc su lãng nghe nhac cúa anh tói môi chü môi câu, môi giai diêu
và môi truòng doan. Nên lão bông có ý djnh muôn viêt môt vài ý tuóng tù
nhüng ca khúc anh viêt, dãc biêt bãt dâu tù tuyên tâp Ca Khúc Da Vàng.
"Ðáng nhë, tât cá nhüng bài hát có trong cuôn bãng này dêu phái là
nhüng bán tình ca ..." Nguyên Ðình Toàn nhân xét. Thê nhung vì môt
mênh hê nào dó, nhüng bán tình ca bông tró thành nhüng tiêng kêu khóc,
hay nhüng bài kinh câu lên án chiên tranh và ngoi ca hòa bình. Nhiêu
nguòi cho nhüng bài ca dó là nhac phán chiên. Lão cám thây chü nhac
phán chiên hoi có vé don diêu và thiêu sót quá. Nhu ai dó dã nói, nhüng
bài ca Trjnh Công Son viêt trong tuyên tâp Ca Khúc Da Vàng phái duoc
coi là nhüng ca khúc viêt vê thân phân, thân phân con nguòi và thân
phân dât nuóc, dân tôc. Lão úng hô cách nhân xét này, vì rãng ngoài
chuyên lên án chiên tranh, nhüng ca khúc dó còn là nhüng bài tuyên ngôn
cúa môi nguòi trong chúng ta, "kêu goi xây dung lai nhà cúa, xây dung lai
cuôc dòi, góp súc biên cuôc dòi này thành môt noi dê sông chó không
phái môt noi dê chay trôn." Nguyên Ðình Toàn dã nói vây Còn nêu nhu
dây là nhüng bán tình ca, chúng phái là nhüng bán tình ca "không có
hanh phúc".
Ba muoi nãm dã qua kê tù khi Trjnh Công Son phát hành nhüng dòng
nhac da vàng và Khánh Ly dã cât cao tiêng hát tù "cái cô hong bãng
vàng" cúa mình. Nhiêu nguòi cú cho là cái ánh huóng cúa âm nhac Trjnh
Công Son và giong hát Khánh Ly dã khiên cho miên Nam thât thú. Lai
thêm môt lý do! Tôi chua bao giò nghï là âm nhac lai có thê có môt súc
manh ghê góm dên thê. Hon nüa, tác dông cúa nó vôn là ngang nhau ó
www.thuvien247.net - Trang 781/1723
2
tù hai phía, dù cho su phô biên cúa nó có khác ó hai dâu chiên tuyên.
Trong môt vài bài viêt mà tôi duoc doc gân dây, tôi duoc biêt Ca Khúc Da
Vàng dã nãm trong nguc áo nguòi chiên binh công hòa cüng nhu trong
ba lô cúa nguòi lính Bãc Viêt, biêt Michiko (có thê viêt sai) cô gái Nhât bãt
dâu chú ý dên nhac Viêt bói Ca Khúc Da Vàng, và biêt môt nguòi Pháp
mãt xanh müi lõ náy ra ý djnh hoc tiêng Viêt cüng tù CKDV. Vây thì cái giá
trj cúa nhüng ca khúc dó chãc chãn phái lón hon giá trj tuyên truyên trong
cuôc chiên, vuot quá cái ranh giói chính kiên và dân tôc nüa.
Ðât nuóc có thê bj chia cãt, nhung lòng nguòi thì dùng nên! Hãy lãng
nghe anh van lon "Lai gân vói nhau, ngôi gân nhau hon, ngôi kê bên
nhau, dùng bó tôi di, hai muoi nãm rôi ..." Thê thám quá, nhüng uóc mo
bình thuòng mà sao nhu xa vòi quá, "dêm sông Huong nhung nhó, ngày
Cúu Long mo Mo thây gì ? Mo môt ngày Hông Hà góp hôi trùng duong
..." Vây thôi, mo không còn chia cãt và không còn chiên chinh, gôt bó thù
hãn, xây dung lai quê huong, tình nguòj Ðau quá phái không anh, thân
Me Viêt Nam chãng chjt nhüng vêt thuong mà nhüng dúa con cúa Me
vân còn chua ngoi nghi. Nghe nhüng lòi ca trong tâp Ca Khúc Da Vàng,
nhüng tuóng ngày hòa bình dang cân kê, ngò dâu máu vân dô, nuóc mãt
vân cháy, và quê huong vân diêu linh. Hõi nhüng con nguòi dang câm
sinh mang nhüng nguòi dân vô tôi trong tay, có nghe chãng nhüng tiêng
thó dài !
"Nhüng nôt nhac giông nhu nhüng mánh nham thach, dù dã nguôi lanh
vân chúa dung trong dó cái nhiêt dô khúng khiêp ..." Ba muoi nãm qua
rôi, nghe lai cuôn bãng này, tôi vân thây ròn ron. Mà không ron sao duoc,
khi anh tá chân thành công quá thân phân con nguòi bé nhó. Dê so quá
nhüng búc tranh dau lòng cú nhu duoc vë lên tù tiêm thúc, theo nhau di
vào bài hát. Ó bài này, nguòi ta thây "xác nguòi nào trôi sông, phoi trên
ruông dông ... xác nào là em tôi duói hô hâm này", trong bài kia là "tùng
vùng thjt xuong có Me có em", là "cúa nhà Viêt Nam cháy dó cuôi thôn",
là "ruông do6`ng quê huong dâu vêt bom qua". "Ai có nghe, ai có nghe
tiêng nói nguòi Viêt Nam. Chi mong hòa bình sau con tãm tôi, chi mong
môt ngày tay âm trong tay ..." Tù khãp moi xó xinh trên dái dât quê
huong, dâu dâu cüng có dâu vêt cúa su tàn phá và nôi dau mât mát. Cho
nên dâu dâu cüng thây tóa sáng uóc mo, tràn dây hy vong, "Noi dây anh
chò, noi kia tôi chò, trong gian nhà nhó Me cüng ngôi chò Anh lính ngôi
chò trên dôi hoang vu, nguòi tình ngôi chò bóng tôi mjt mù..."
Có lân, có nguòi hói anh "dông co nào cho anh nguôn cám húng viêt nên
nhüng ca khúc trong tâp Ca Khúc Da Vàng", anh trá lòi don gián "mình là
nguòi Viêt" Nghe thì nhu dùa, vây mà lai chãng phái vô lý! Không bât
ngò, chi hoi la, la ó chô nó ngãn gon quá, súc tích quá, không thiêu mà
cüng chãng thùa Có lë cho tói bây giò, Nôi Vòng Tay Lón là ca khúc gây
ôn ào nhât, dãc biêt là gân dây Bán thân bài hát không có tôi, tác giá cüng
không. Thê sao còn mãi u mê! Khách quan mà nói, âm nhac là âm nhac,
không nên bj chính trj hóa, dù cho su xuât hiên cúa nó có thê dã vô tình
www.thuvien247.net - Trang 782/1723
3
phuc vu môt muc dích chính trj nào dó trong môt giai doan nào dó. Chú
quan mà nói, tôi dúng bên này mãt trân, nhìn nhân vân dê có thê khác
hon anh ó phía bên kia Cho nên lòi anh và lòi tôi së có khác biêt, khí thê
dung hòa Thê sao còn sân si! Thòi thê thay dôi, chính thê thay dôi, nhung
con nguòi vân dó và bài hát vân sông dây thôj Xã hôi dang di lên, con
nguòi cüng di lên, quay nhìn lai càng nhiêu thì chi làm cho mình châm
buóc. Ljch sú là bài hoc cho tuong lai chó không phái là lý do dê quay vê
vói quá khú.
bbd
www.thuvien247.net - Trang 783/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca khúc mang dên su cám thông vói
moi nguòi
Trjnh Công Son (Bài Viêt)
Ðôi vói nhac sï Trjnh Công Sn, quá trình 40 nãm sáng tác cúa ông là môt
cuôc hành trình dài vào bê sâu cúa âm thanh và ngôn ngü. Ông coi ca
khúc là môt mô hình gân güi, thiêt thân và hoàn chinh; là cuôc hôn phôi ky
diêu giüa thi ca và âm nhac. Công viêc sáng tác ca khúc không chi cho
phép ông giãi bày nhüng niêm vui, nôi buôn cúa mình, mà cao hn, nó còn
mang tình yêu, lòng nhân ái tói môi nguòi.
Soi gung
Môi sáng nhìn vào mãt gung soi lai thây thêm rât nhiêu soi tóc bac.
Tôi là môt dúa bé thích ca hát. Muòi tuôi biêt solfège, chép lai nhüng bài
hát yêu thích dóng thành tâp, chi dàn mandolin và sáo trúc. Muòi hai tuôi
có cây dàn guitar dâu tiên trong dòi và tù dó sú dung guitar nhu môt
phung tiên quen thuôc dê dêm cho chính mình hát.
Tôi không dên vói âm nhac nhu môt ké chon nghê. Tôi nhó mình dã viêt
nhüng ca khúc dâu tiên tù nhüng dòi hói tu nhiên cúa tình cm thôi thúc
bên trong. Nhu nhüng hoa sï tâp su bãt dâu su nghiêp mình bãng cách
sao chép lai tác phâm cúa nhüng nhà danh hoa, tôi cüng chon môt sô
mâu muc âm nhac mà tôi yêu thích và thay dôi giai diêu bên trong ó thòi
ky dâu. Ðó là nhüng nãm 56 - 57, thòi cúa nhüng giâc mông ngôn ngang,
cúa nhüng viên tuóng phù phiêm non dai. Cái thòi tuôi tré xanh muót nhu
trái qu dâu mùa ây, tôi rât yêu âm nhac nhung tuyêt nhiên trong tôi không
hê goi lên ham muôn tró thành nhac sï. Ðôi vói cái bê mãt xã hôi lúc bây
giò, tung lai có nhiêu tiêng goi khác hâp dân hn, quyên rü hn cho môt con
nguòi còn tré tuôi.
Dao ây ba tôi dã mât, me tôi ó xa, tôi môt mình giüa Sài Gòn phi tu quyêt
djnh moi chuyên vê dòi mình. Cái gánh dòi tuôi tác còn quá nhe. Có lúc
tôi dã bó dó cái trò lãng man viêt lách này vói nôi ám nh ngu ngôc "xuóng
ca vô loai". Tôi trãn troc dêm này qua dêm khác, ray rút ngày này qua
tháng no. Nhung càng cô quên lãng thì tiêng hát trong tôi càng vang lên
rõ rêt, tràn ngâp c lúc dúng ngôi, c trong giâc ngú.
Dân dà nhüng nãm vê sau, mói bãt dâu hình thành trong tôi môt quan
niêm rõ rêt: Sông là sông vói nguòi khác và muôn có cm thông chúng ta
phi luôn luôn tu diên dat mình. Trong nhüng cách diên dat bãng tiêng nói,
bãng chü viêt và nhiêu phung tiên khác, tôi thây tâm hôn mình có khuynh
huóng nghiêng vê phía ca khúc. Trên mnh dât nghê thuât nhó nhãn này,
tôi tìm thây tu do và tôi nghï rãng ó dây tôi có thê bày tó duoc vói nguòi
khác vê nhüng niêm vui nôi buôn cúa cuôc sông.
Mây mui nãm nhìn lai quãng duòng mình dã di, tôi cm thây không có gì
phi ân hân. Tôi vân là dúa tré th trong nghê thuât, lòng còn tràn dây cm
húng. Tôi vân còn ham mê hoc hói quanh mình và còn dú hào húng mó
www.thuvien247.net - Trang 784/1723
2
ra nhüng cuôc dôi thoai vói cây có thiên nhiên, vói con nguòi qua ca khúc
duói ánh sáng hiên hòa nhân hâu cúa nhüng ngày tôi dang sông.
Phi chò dên lúc soi gung nhìn thây tóc không còn mang mâu xanh cü
nüa, mói nhân ra duoc hêt nôi khát khao duoc yêu thung mãi mãi con
nguòi và cuôc sông. Yêu thung con nguòi cüng là yêu thung tiêng hát bói
vì tiêng hát mang trong nó tâm hôn cúa con nguòi. Tiêng hát së moc lên
xanh tui trên cuôc dòi này nhu nhüng cây tú dinh hung moc tràn thm tho
trên nhüng cánh dông vô tân.
Vói ca khúc, tôi là nguòi tình cúa thiên nhiên, là nguòi ban cúa nhüng em
bé. Qua ca khúc, tôi dã dên gân và dã di xa nhüng chuyên tình; dã tham
du nhüng nôi hân hoan cúa dòi nguòi và cüng dã gánh nhe giùm nhüng
phiên muôn.
Ca khúc là dòi sông thú hai sau cái thân thê mà cha me dã sinh thành.
Trái dâu mùa
Bài hát dâu tiên do Nhà xuât bn An Phú phát hành nãm 1959 tai Sài Gòn.
Ðó là nhüng cm xúc duoc ghi lai tù nhüng giot nuóc mãt cúa môt ca sï
nü sinh vùa ròi ghê nhà truòng. Cô hát dê kiêm tiên nuôi me dang hâp
hôi trên giuòng bênh.
Dao ây, trong dâu hoàn toàn chua có môt khái niêm nào vê tiên tác
quyên. ó tuôi hai mui, trong tâm trí dang còn phi phói nhüng ý dô hiêp sï.
Sô tiên nãm ngàn hôi ây quá lón dã duoc dùng môt phân tãng nguòi ca sï
và phân còn lai chia dêu cho các ban cùng ó tro. Môi tháng, tiên ãn ó cho
môt hoc sinh, sinh viên chi có nãm, sáu trãm dông.
Nguôn cm húng dâu tiên ây dã làm c só cho môt loat nhüng cm xúc khác
thành hình. Nhu môt khu rùng mùa thu yên tïnh duoc môt cn gió thôi
bùng lên dánh thúc lóp lá vàng dây, tâm hôn tôi dã bãt dâu biêt xôn xao
theo nhüng tín hiêu, dù nhó nhât cúa cuôc sông. Tôi không còn nhìn
ngãm cuôc sông môt cách l dãng nhu truóc nüa mà càng lúc càng thây
mình bj cuôn hút vê phía nhüng tình cm phúc tap cúa con nguòi.
Nhüng trái cây dâu mùa ây còn vung vê, chua có vóc dáng riêng, nhung
nó mang dên niêm thích thú dê tù dó sãn lòng làm môt cuôc hành trình
dài lâu di vào cái bê sâu cúa âm thanh và ngôn ngü.
Gãp gõ
Nãm 64 - 65, tôi duoc các ban tô chúc buôi ra mãt dâu tiên truóc quân
chúng tai khu dât trông sau lung truòng Vãn Khoa Sài Gòn cü (nay là Thu
viên Quôc gia).
Vói tôi, dây cüng là buôi thê nghiêm xem mình có thê tôn tai trong lòng
quân chúng duoc không. Truóc mãt dám dông dên mây nghìn nguòi gôm
dú thành phân vãn nghê sï, trí thúc, hoc sinh, sinh viên tôi cm thây mình
quá tr troi và dây lo âu trên buc gô vói cây dàn guitar duói ánh sáng dèn.
Vói môt hành trang nhe nhàng bãng hai mui ca khúc nói vê quê hung,
uóc m hòa bình và nhüng bài sau này duoc goi là "phn chiên", tôi dã cô
gãng hêt súc dê môt mình dm nhân vai trò dua nôi lòng cúa mình dên vói
quân chúng. Buôi hát dã dê lai môt ân tuong khá tôt dep cho c nguòi trình
bày lân nguòi nghe.
Trong buôi diên có môt bài hát duoc yêu câu hát dên lân thú tám và cuôi
cùng moi nguòi tu dông hát theo. Sau buôi diên tôi dã duoc "bôi duõng"
www.thuvien247.net - Trang 785/1723
3
bãng môt tiêng dông hô ngôi ký tên trên nhüng trang giây cúa tâp bài hát
quay roneo dành cho nguòi nghe.
Ðó là buôi gãp gõ dâu tiên giüa nguòi sáng tác và nguòi nghe. Nhüng
buôi trình diên nôi tiêp ó các ging duòng dai hoc khác cüng duoc lãp lai
trong môt bâu không khí nông nhiêt nhu thê. Trong tôi bãt dâu sáng lên
môt khái niêm: dó là ý thúc vê trách nhiêm cúa nguòi sáng tác dôi vói
công chúng.
Thuó ây Nhj Xuân. Em ó nông truòng. Em ra biên giói.
Ðêm Nhj Xuân không còn thây rõ mâu dât dó và nhüng bãi mía, bãi dúa
cùng lán trai cüng khoác môt mâu áo khác. Mua xuông. Hôi truòng dã
chiên nhu môt cái rá loc nuóc th xuông nhüng giot dài. Chúng tôi (Pham
Trong Câu, Trân Long ân và tôi...) cùng anh em thanh niên xung phong
nam nü hát vói nhau duói môt bâu tròi duoc trang trí la mãt nhu thê.
Ðêm cú dài ra và nhüng tiêng hát cú dài ra. Nuóc ó con kênh dâng lên.
Mãc kê. Cú dúng, cú ngôi, cú hát. Gân khuya có cô gái thanh niên xung
phong nhanh nhen vui tui mang cho chúng tôi nhüng bát cháo gà truóc
khi chia tay. Nhüng khuôn mãt ây, tôi dã quen dã nhìn thây nhiêu lân. Môt
giò khuya, lên xe giã tù Nhj Xuân, lòng còn âm vang tiêng cuòi, tiêng hát.
Nhüng bàn tay siêt chãt, nhüng cái vây tay trong dêm không nhìn thây.
Quá giò giói nghiêm, xe nãm lai giüa duòng, không duoc vào thành phô.
Ngú lai chò sáng. Vê lai thành phô, tró lai công viêc thuòng ngày. Nhung
ó Nhj Xuân, có hai mui nguòi con gái thanh niên xung phong di vê phía
khác. Mây tháng sau, tôi duoc tin tât c hai mui khuôn mãt tôi dã nhìn, dã
gãp trong dêm hôm nào ó Nhj Xuân cùng nhau ca hát, dã hy sinh ó biên
giói Tây Nam. Nhüng tiêng hát, giong cuòi còn dó. Nhüng cây mía, cây
dúa các ban trông vân còn dó, vân lón lên. Tôi bôi hôi nhìn ra quãng tròi
rông và thây lai trong trí nhó nhüng con nguòi tré trung ây. Trong nhüng
trái tim ây có gì khác chúng ta không. Trong giâc ngú ban dêm, trên
nhüng vâng trán khóe manh ây, dã có nhüng cn m nào. Chúng ta nói quá
nhiêu dên su tròn dây và chúng ta quên di su mât mát. Chúng ta vë ra
lãm nu cuòi mà quên di nhüng nôi ngâm ngùi riêng tu. Nhüng nguòi ban
nhó ây dã ra di vïnh viên, nhung nôi nhó thung vê ho chua duoc hát dú
nhu môt nôi dau. Còn thiêu sót biêt bao nhiêu diêu chua nói hêt lúc ó
nông truòng và càng chua nói duoc môt my may lúc ra biên giói. Làm
môt diêu gì chua dên ni dên chôn vói môt nguòi không còn nüa, có phi
cüng là có lôi vói cuôc dòi rôi hay không. Xin hãy tha thú nhüng dòng chü
óng muot, nhüng sãp xêp tinh khôn, nhüng cân nhãc dong do xuôi chèo
thuân lái.
Thông diêp
Môi nguòi dêu có môt cách riêng và môt lý do riêng khi dên vói nghê
thuât. Cánh cúa mó ra, chúng ta buóc vào. Có nhüng cánh cúa rông hep
không dêu nhau. Có nhüng cách nhìn và lòng dam mê không giông nhau.
Và làm sao có thê giông nhau duoc khi bn chât cúa nghê thuât là môt dòi
hói miên man cái muôn hình van trang. Tù dó hình thành tính cách cúa
môi con nguòi muôn lân la kêt tình bãng hüu vói nghê thuât.
Có môt diêu chãc chãn là không có ai làm nghê thuât môt cách không
nghiêm túc. Con nguòi còn lãm chô, lãm ni dê bày ra nhüng trò phù
www.thuvien247.net - Trang 786/1723
4
phiêm. Tuy nhiên, cüng có không ít nhüng nguòi quan niêm rãng làm
nghê thuât không vì môt muc dích nào c nghïa là muôn hoàn thành môt
thú nghê thuât không có cúu cánh.
Ðã tù lâu tôi muôn qua ca khúc nói duoc thât nhiêu diêu. Tôi không chon
ca khúc nhu môt chãng duòng dê rôi sau dó tu duõng hòng nhy vào
nhüng thê loai to lón hn. Ca khúc dôi vói tôi là môt mô hình gân güi, thiêt
thân và hoàn chinh. Nó là môt cuôc hôn phôi ky diêu giüa thi ca và âm
nhac.
ó ni nào trên mãt dât này có con nguòi, ó dó có tiêng hát. Con nguòi có
thê hát môt mình ó bât ky ni dâu. Ca khúc là nôi lòng cúa môt con nguòi
trong cuôc sông. Cuôc tình giüa âm nhac và vãn hoc này dã khiên ca
khúc tu nó có thê cham dên moi bò cõi tri thúc cúa dòi sông con nguòi.
Nó dú kh nãng hát vê môt cái chôi non vùa nhú cho dên cái chêt cúa môt
con nguòi. Nó chính là tiêng chim buôi sáng, tiêng gà gáy trua bên dôi
mang âm vang cúa môt nôi nhó nhung. Nó là nãng, là mua, là nu cuòi, là
tiêng khóc. Nó ó cùng vói diêu nhó nhât và dông thòi cüng sông chung
vói nhüng cõi bò bao la.
Tôi chua bao giò cm thây ca khúc bôi rôi truóc nhüng diêu tuóng không
nói duoc. Nó dã di qua bao nhiêu mùa mang giüa lòng cuôc sông con
nguòi và thuòng nó có mãt bên canh con nguòi nhu môt lòi an úi. Cüng
vì thê, tôi dã có lân nuôi tham vong gán ghép cho ca khúc môt cái gì dó
lón hn, tràn dây ra ngoài cái hình thê nhó nhãn và khiêm tôn cúa nó. Ðó
chính là sú mênh truyên dat nhüng âu lo, nhüng chò doi cúa con nguòi
khi dôi diên vói chính mình truóc cuôc sông. Nó có bôn phân phi cuu
mang trong tùng dòng nhac dòng chü cái phân tinh khiêt nhât cúa hanh
phúc và bât hanh. Nhu vây, ca khúc ngoài cái vai trò mua vui cüng duoc
môt vài trông canh, nó còn phi dm nhiêm cái sú mênh dep dë mà các anh
chj em ho hàng nghê thuât cúa nó dã và dang làm.
Tôi nghe môt tiêng hát và tôi thây lai c môt khong tròi dây ký niêm. Tiêng
hát di tù tôi dên anh bãng con duòng ngãn nhât. Cái kh nãng to lón sau
cùng cúa ca khúc là mang dên su cm thông giüa moi nguòi bãng tiêng
hát. Tôi uóc m môt ngày nào dó trên hành tinh này tiêng hát së duoc tr vê
vói vé dep thuân khiêt cúa nó. Ðó là tiêng hát bay qua các luc dja, các dai
dung, mang trong lòng nó tình yêu và tình nhân ái. Cái sú mênh huy
hoàng nhât cúa nó là phi mang duoc cái thông diêp ây dên vói tùng con
tim. Không nhüng chi vói nhüng tâm hôn vôn yêu chuông hòa bình mà c
nhüng con tim dang ngô dôc bói nhüng ngòi thuôc nô.
Trjnh Công Sn
www.thuvien247.net - Trang 787/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Ca Khúc Sinh Hoat
(mâm non)
Hay Quá Là Hay
Hay quá hay quá là hay,
Xin thuóng cho tràng pháo tay,
Hay quá hay quá là hay,
Xin thuóng cho môt nu cuòi,
Hi hi hi, ha ha ha, hô hô hô
Ta Hát To
Ta hát to hát nhó nhó nhó,
Rôi mình ngôi kê chuyên cho nhau nghe,
U ú ù, u ú ù
Ta vui ta hát, hát cho vui dòi ta.
A Gô Ðá
A gô dá, xí ma, a xi dô,
A xi dô, gô da, a xi mà
Gùm, gà li gá li gá li gùm, gà li gà lí gum (nhiêu lân)
Gà Gia Nô
Cuc te te, có con gà Gia Nô
Gân nhà giây thép nó kêu cuc te te
Cuc te te có con gà Gia Nô
Gân nhà giây thép nó kêu tí tè
Bông Lài
www.thuvien247.net - Trang 788/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cà Phê Buôn
Lâm Thái Hiên
Giot cà phê buôn roi trong vân vuong
Ngôi nhó tên em
Nhó thuong cuôc tình giò dã chia xa
Ngày nào êm dêm dôi ta có nhau
Ngôi quán thân quen ngãm mua ha vê
Tình dãm trong mê
Ly cà phê nông huong lòng bao vân vuong
Noi hen xua giò dây tìm em dâu thây
Ðiêp khúc:
Mênh mang mênh mang cà phê buôn roi ngoài kia lá roi
Thuong ai mong ai thòi gian buôn trôi giot cà phê dãng
Theo mây phiêu du vê phuong tròi xa tình em vãng xa
Noi dây riêng tôi ngôi ôm lé loi mo giâc mo buôn
Giot cà phê buôn roi trong vân vuong
Ngôi nhó tên em
Nhó thuong cuôc tình giò dã chia xa
Ngày nào êm dêm dôi ta có nhau
Ngôi quán thân quen ngãm mua ha vê
Tình dãm trong mê
Em vê dâu vê dâu còn thuong nhó nhau
Có hay chãng em tình anh còn say còn dây khao khát
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 789/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cà Phê Ðãng
Nguyên Ðông - Luu Hông
Thành phô trong mua mùa thu
Hàng cây nhó chiêc lá vàng roi
Môt tia nãng ljm theo con gió ...
môt áng mây
Môt thoáng suy tu cuôc tình
Cà phe dãng, khúc nhac dó dang
nguòi yêu xa vòi, con gió cuôn
giòng nuóc trôi, chiêc lá roi
Nhó khi xua lân dâu
yêu cô bé quán café tình
nhac êm êm, tình lâng lâng,
màu khói thuôc, mãt em mo
tình yêu nhu mo
Giò cüng quán xua, nhac xua
nhung xa vãng tiêng em thì thâm
nguòi yêu xa vòi,
Cà phê không .. hình bóng em dãng trong tim
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 790/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cà Phê Ðãng Tró Lai
Nguyên Ðình Lçi
Ngôi môt mình uông cà phê dãng dâu môi .
Ngôi môt mình uông cà phê nhó nguòi yêu .
Em bây giò ó noi dó có gì vui không em, có gì vui không em.
Anh noi này ôm nôi nhó, nhó ngày ta lao dao hai dúa mình xanh xao,
nhó ngày ta lao dao hai dúa mình hu hao .
Ngôi môt mình uông cà phê tuyêt lanh roi roi .
Ngôi môt mình uông cà phê nhó chuyên xua .
Xua tình mình nhu con nít ghét rôi yêu nhau, ghét rôi thuong nhau.
Nay cuôc dòi ai cüng lón, lón dê rôi phong ba, lón dê rôi chia xa, lón dê
rôi
phong ba lón dê rôi chia xa
Ngôi môt mình cà phê, cà phê ...
Ngôi môt mình...chia xa.
Nguyên Thùy Dung
www.thuvien247.net - Trang 791/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cà Phê Môt Mình
Ngçc Lê
Sáng nay café môt mình, Sài Gòn chot mua chot mua
Nhó em bao nhiêu cho vùa, em oi em oi
Sáng nay nghe mua quanh mình, tròi chot lanh nhu mùa dông
Nhüng con mua roi o thò, rót trên cuôc tình mong manh
*
Anh dã di môt ngày mua buôn, con gió dông lanh dây dôi tay
Anh dã di dê lai noi này, dôi mãt nâu ngôi buôn xa xãm
Nhu cánh chim lac vê phuong nào, theo buóc chân môt ngày mua bay
Anh dã di dê lai noi này, con gió dông còn buôn mênh mông
**
Sáng nay mây thâp trên dâu, tùng giot café ngot dãng
Biêt em noi dâu bây giò, em oi em oi
Sáng nay ngôi khóc môt mình, tùng giot sâu roi lãng lë
Biêt anh ra di thât rôi... O .......... hò
(Repeat *)
(Repeat **)
Sáng nay ngôi khóc môt mình, tùng giot sâu roi lãng lë
Biêt ta xa nhau thât rôi. O .......... hò
www.thuvien247.net - Trang 792/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cà Phê Thì Thâm
Quôc Hùng
Tròi trong xanh và mãt em hiên ngôi quán uông cà phê
Và dôi môi giong nói em cuòi làm con tim tôi xao xuyên
Cà phê den giot dãng trong dòi giò xa tôi thây ngot ngào
và ngu ngo chãng nói nên lòi thì thâm ôi quá dep xinh
Em biêt không giò tôi uóc mong duoc nghe em nói em cuòi
Nhìn em dù môt lân cuôi
Và tôi khát khao tình yêu cúa em bò môi tiêng nói câu cuòi
thoáng trong dòi xin dùng thì thâm vói em
Giò lang thang ngoài phô tôi buôn thâm nhó quán cà phê
Cà phê sao giot dãng vui buôn làm bao con tim xao xuyên
Ngôi noi dây chi có riêng mình, giò xa tôi thây nghen ngào
Và hôm sau lai dên noi này tìm em chãng thây nguòi dâu
Em biêt không giò tôi uóc mong duoc nghe em nói em cuòi
Nhìn em dù môt lân cuôi
Và tôi khát khao tình yêu cúa em, bò môi tiêng nói câu cuòi
thoáng trong dòi, xin dùng thì thâm vói em
www.thuvien247.net - Trang 793/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Các Anh Ði
Vàn Phµng
Khuyêt Danh
Các anh di, ngày ây dã lâu rôi
Các anh di, dên bao giò tró lai
Xóm làng tôi trai gái vân chò trông
Làng tôi nghèo nho nhó ven sông
Gió bâc lanh lùng thôi vào mái ra
Làng tôi nghèo gió mua toi tá
Trai gái trong làng vât vá nguoc xuôi
Các anh di, mái âm nhà êm
Câu hát tiêng cuòi rôn ràng trong xóm nhó
Các anh vê, tung bùng truóc ngõ
Lóp lóp dàn em hón hó theo sau
Me già bjn rjn áo nâu
Vui dàn con ó rùng sâu mói vê
Làng tôi nghèo xóm nhà tre
Các anh vê không chê làng tôi bé nhó
Nhà lá don so nhung tâm lòng rông mó
Nôi com nâu dô
Bát nuóc chè xanh
Ngôi vui kê chuyên tâm tình xa xôi
Các anh di ngày ây dã lâu rôi
Xóm làng tôi còn nhó mãi
Hõi doàn nguòi trai tré dâu tranh
Các anh di, ngày ây dã lâu rôi
Các anh di, dên bao giò tró lai
Xóm làng tôi trai gái vân chò trông
Xóm làng tôi trai gái vân chò trông
Xóm làng tôi trai gái vân chò trông
Tài liêu tham kháo: Tình Yêu & Quê Huong - Nhac Tuyên 2
(Vãn Phung - Ðan Tho - Nhât Bãng - Nguyên Túc / Virginia 1996)
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 794/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Các Anh Vê
Hoàng Thi Tho
1950s ...
Anh di môt sáng Thu buôn
Xao xuyên thôn nghèo và vuòn rau níu tay anh
Vuòn khoai níu chân anh ngân ngo bao lòng
Anh di trai gái mong chò
Mua sóm suong chiêu giây phút mói mòn tim anh
Ðêm buôn vat kêu canh gió lêu tranh.
Hôm nay tin các anh vê
Thôn xóm vui mùng và ngàn chim hót líu lo
Nguòi em ngõ giâc mo bèn ra con dò
Bâng khuâng dón các anh vê
Nuóc mãt lung tròng khi tiêng cuoi dây dôi môi
Tim lanh tù xa xôi suói nông lòng tôi.
Anh oi anh oi! Biêt rãng dòi là tranh dâu
Xóm làng hân thù khãc sâu bao câu
Nhung dôi mãt ai, môi lân nhìn nãng Thu buôn
Nôi sâu vê chiêm tâm hôn bo vo.
Anh oi anh oi! Ngóng chò tù chiêu Thu ây
Ngóng chò tù giò bóng mây bay qua
Cho ta tin xa! Bóng chàng tù núi non ngàn
Bóng chàng tù chôn phuong nào xa xôi.
Hôm nay môt sáng Xuân hông
Ðón các anh vê tùng dàn em bé ra sông
Me già ngóng trông con niêm vui trong lòng
Hôm nay dón các anh vê
Cô gá quên nghèo nghe tiêng thê ngày Thu xua
Tâm hôn tua câu tho di vào mông mo....!!!
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 795/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Các bài viêt vê Tác Phâm Minh Hoa
Kiêu
Pham Duy (Bài Viêt)
1. Ó VN, Cüng Nghe Minh Hoa Kiêu Cúa Nhac Sï Pham Duy...
Tôi là môt nguòi yêu nhac cúa Pham Duy tù hôi còn rât bé. Ðã hon ¼ thê
ký trôi qua, ó Viêt Nam, dù nhüng ca khúc do ông soan hoàn toàn cô tình
"bj vãng bóng" trên các phuong tiên thông tin dai chúng nhu radio, TV,
báo chí... nhung trong các quán nhac hay phòng trà, trong các gia dình,
âm nhac cúa ông vân còn, nguòi ta vân nghe, vân thuôc, vân chép lai lòi
nhac và quáng bá cho nhau...
Nãm nay nhac sï Pham Duy dã 81 tuôi. Ông là môt nhân vât có "tài nghê
siêu quân" hay là "võ nghê tuyêt luân" cúa dât nuóc Viêt Nam trong lãnh
vuc nghê thuât. Nguòi ta dã viêt và dã nói vê ông quá nhiêu, tôi muòng
tuong hình nhu nhac sï Pham Duy là nguòi dã dê cho "cháy nhiêu muc
và tôn nhiêu giây" nhât trong ljch sú vãn hóa nghê thuât cúa nuóc Viêt
Nam duong dai...
Ó Viêt Nam, tôi cüng có nghe ngóng và theo dõi tùng "duòng di nuóc
buóc" cúa nhac sï Pham Duy ó nuóc ngoài (diêu mà tù nãm 1975 dên
giò tôi vân làm). Tôi chò doi tùng ngày Minh Hoa Kiêu II ra mãt nhu lòi
uóc hen cúa ông khi Minh Hoa Kiêu I xuât hiên cách dây vài nãm...
Nhüng nhac khúc ông viêt ra ó bên kia quá dja câu, chãc ông cüng không
ngò rãng ó quê nhà có nhiêu nguòi âm thâm di tìm kiêm, suu tâm, gìn
giü quý giá tuóng nhu không gì còn quý hon thê nüa. Tôi là môt trong sô
rât nhiêu nguòi Viêt Nam ó quôc nôi dã làm công viêc dó...
Theo tôi, nhac sï Pham Duy có lë dã "thai nghén" chú dê "Kiêu" tù lâu lãm
rôi, dê dên hon núa thê ký, chú không phái chi gân dây ông mói có ý djnh
"kêt thúc su nghiêp" âm nhac vï dai cúa mình bãng Minh Hoa Kiêu dâu.
Tù nhüng ngày nào xa xua lâu lãm, trong nhüng ca khúc cúa ông, ông
thuòng nhãc dên "Kiêu" và "yêu Nguyên Du" nhiêu bãng hoãc nhiêu hon
bât cú ai ó nuóc Viêt Nam. Nhu trong bài Tình Ca bât hú cúa ông, viêt
nãm 1953, bài hát mà nhiêu nguòi rât thuôc:
Tôi yêu tiêng nuóc tôi
Tù khi mói ra dòi nguòi oi
Me hiên ru nhüng câu xa vòi
À à oi tiêng ru muôn dòi
...
Môt yêu câu hát truyên Kiêu
Lãng lo nhu tiêng sáo diêu làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
www.thuvien247.net - Trang 796/1723
2
Miêng xinh ãn nói mãn mà (mà lai) có duyên ...
(TÌNH CA - 1953) ...
Ông kê rãng ngày xua hôi còn tho âu, nhüng lòi ru êm ái nhât ông nghe
tù nguòi me là nhüng "tiêng ru muôn dòi" cúa nuóc Viêt Nam, trong dó
phân lón là nhüng câu tho "Kiêu ru" tuyêt diêu in sâu dâm nét trong lòng
ông: "thoãt ngàn nãm thành tiêng lòng tôi...". Thành thú vê sau, khi soan
Kiêu Ca, ông dã nhiêu lân nhãc di nhãc lai: "... tôi vân không quên mình là
nguòi Viêt Nam..."...
Cüng có lân nhac sï Pham Duy viêt trong báo Nghê Thuât, sô 6, xuât bán
nãm 1966 tai Sài Gòn, nhüng cám nhân cúa ông vê tiêng lòng say sua,
tha thiêt, thành khân vói mình vói nguòi cúa nàng Vuong Thúy Kiêu qua
ngón dàn tài tình cúa nguòi "dê nhât ca kÿ" mà ta tin chãc rãng dó cüng
chính là tiêng lòng cúa ông:
"... Tôi chi cho rãng mình dã tiêp nhân duoc cúa Nguyên Du môt thông
diêp : nhac cúa nàng Kiêu buôn lãm, làm dút ruôt nguòi và dau lòng mình
: nhac Kiêu làm nao nao lòng Kim Trong, làm say lòng Hoan Thu, làm tan
nát lòng Thúc Sinh, làm Hô Tôn Hiên phái chau mày roi lê...
Và cho dên khi nhac Kiêu hêt sâu thám và tró nên vui vé thì... hêt truyên
Kiêu: sau khi tái ngô nguòi yêu, và thê theo lòi yêu câu cúa Kim Trong,
trình diên xong môt khúc nhac vui, nàng Kiêu cuôn dây dàn lai, húa tù
này xin chùa không dánh dàn buôn nüa...
Nguyên Du còn day tôi thêm diêu này : Kiêu dánh dàn cho nguòi yêu
nghe, cho ké thù hay cho nguòi nãm quyên luc nghe... cüng dêu trình
diên vói môt tâm lòng say mê, tha thiêt, thành khân vói mình, vói nguòi...
Ngoài ra, ta còn nhân thây rãng, trong truyên Kiêu, ké sï, nhà buôn, quan
lai, thích tài dánh dàn cúa Kiêu và ho thích nghe âm nhac... Còn vj võ
tuóng ho Tù, trong suôt thòi gian ó vói Kiêu, không môt lân nào muôn
làm Chung Tú Ky nhu Kim Trong, muôn hói dên nghê trúc to và bãt dao
dàn cho Thúc Sinh nghe nhu Hoan Thu, hoãc muôn ép nàng vãn truc dàn
nhu Hô Tôn Hiên.
Truong phu khi xua không ua nghe nhac buôn chãng? Vây mà ông phái
chêt dúng! Tôi nghiêp!
Ta vân có thê nghiên cúu truyên Kiêu dê tin vào thuyêt djnh mang, nhung
ta cüng có thê tin rãng thân phân nàng Kiêu së không dên nôi quá bi dát
nêu tiêng dàn cúa nàng dâm âm tù khi mói gãp Kim Trong...".
(KHÓC CUÒI THEO MENH NUÓC - Nghê Thuât sô 6/1966 - Pham Duy)
Rôi nhu trong bài Bình Ca 6 Ru Me, viêt nãm 1973, ó doan diêp khúc ông
dã vë lên môt hình ánh rât thanh bình, rât giàu chât tho, là dúa con Hòa-
Bình-Hai-Muoi-Tuôi-Viêt-Nam hát ru bà me Chiên-Tranh-Nãm-Muoi-Tuôi-
Viêt-Nam bãng nhüng câu tho Luc Bát tuyêt vòi cúa Nguyên Du, cúa Viêt
Nam, mà ông goi dó là nhüng "câu tho, vân tho hòa bình":
www.thuvien247.net - Trang 797/1723
3
... Me nãm muoi tuôi chiên tranh
Con hai muoi tuôi hòa bình vê choi
Tù lâu súng nô vang tròi
Hôm nay in lãng cho dòi ngân ngo...
... Me tôi giâc ngú khó khãn
Xua nay ru me toàn bãng dan bom
Me oi giâc ngú muôn màng
Con xin ru me môt ngàn lòi ru
Àu o tiêng hát Nguyên Du
Vân tho Sáu Tám hát cho hòa bình
Àu o tiêng hát Nguyên Du
Vân tho Sáu Tám hát cho hòa bình...
(BÌNH CA 6 RU ME - 1973)
Nhac sï Pham Duy dã rât am tuòng vê cách thúc nguòi bình dân Viêt
Nam "sông" vói truyên Kiêu trong sinh hoat hàng ngày, nhu trong cuôn
Ðãc Kháo Vê Dân Nhac Ó Viêt Nam do ông soan (NXB Hiên Ðai - Sài
Gòn nãm 1972) có doan viêt:
"... Truyên Kiêu dã tao nên môt lôi ngâm hay kê Kiêu. Khi không ngâm cá
môt truyên tho mà chi kê lai môt vài doan, nguòi ta goi lôi trích truyên tho
ra dê ngâm nhu vây goi là lây... Ngâm Kiêu hay kê Kiêu hay lây Kiêu thì
vân dùng ngü cung nhung có hai nét nhac: môt chay trên bô do re fa sol
la, môt chay trên bô re fa sol la do..."
Rõ ràng nhac sï Pham Duy dã "uu tu" rât nhiêu vê truyên Kiêu, ông yêu
truyên Kiêu, ông thuôc truyên Kiêu và hãng ngày ông nghiên ngâm Kiêu,
tháng hoãc có lúc nào ránh rôi biêt dâu ông cüng ngâm nga "lây Kiêu" hay
"bói Kiêu" nhu bao nguòi bình dân Viêt Nam khác? Vá lai nêu nhu ông
không thuôc không yêu truyên Kiêu, thì làm sao ông soan nhac cho Kiêu
duoc, vì nhu ai ai cüng biêt, lê lôi làm viêc cúa ông rât nghiêm túc, kÿ
luõng, cân thân, nhât là dôi vói môt tác phâm lón cúa dân tôc Viêt Nam là
Kim Vân Kiêu cúa cu Nguyên Du?
Ðên nãm 1977 ông lai nhãc dên truyên Kiêu môt lân nüa trong Nguyên
Ven Hình Hài:
... Ai có vê biên dài cát rông
Noi công dân nào cüng làm tho
Tôi hêt thuôc lòi vàng châu ngoc
Xin ru tôi nghe truyên Kiêu xua...
Quê huong tôi thi vj dây tròi
Con tim tôi luôn duoc dây voi...
(NGUYÊN VEN HÌNH HÀI - 1977)
www.thuvien247.net - Trang 798/1723
4
Ông có ý nói rãng ó quê huong Viêt Nam ai cüng yêu truyên Kiêu và vì
vây nguòi dân Viêt Nam rât thích và rât thành thao niêm luât dê dàng dê
hiêu cúa thê tho Luc Bát nên ai ai cüng làm tho duoc... Thât dúng quá!
Gân dây, vùa nghe nói ông dã cho ra mãt Minh Hoa Kiêu II ó nuóc ngoài,
cüng nhu cách dây vài nãm Minh Hoa Kiêu I dã duoc nhà báo Hoàng Phú
Ngoc Tuòng viêt khen ngoi trên tò Tap Chí Âm Nhac Sô 2 - 1998 phát
hành tai Sài Gòn có tua là Ðêm Nghe Kiêu Ca Tai Paris... Tuy ó cách xa
Sài Gòn vài trãm cây sô, nhung tôi cüng dã cô di lùng kiêm và may mãn
dã tìm duoc dïa CD tác phâm mói nhât này cúa ông.
Minh Hoa Kiêu II gôm có 11 bài, dó là: Nguòi Ðâu Gãp Gõ - Lo Tho To
Liêu - Cách Tuòng Môt Buôi - Biêt Ðâu Hop Phô - Ðá Biêt Tuôi Vàng -
Hán Só Tranh Hùng - Tu Mã Phuong Câu - Này Khúc Kê Khang - Chiêu
Quân Công Hô - Càng Tó Huong Nông - Trãng Thê Còn Ðó.
Bài nào nét nhac cüng la, cüng hay, duoc thê hiên qua giong ngâm trong
vãt, tuyêt vòi, giàu biêu cám cúa Thanh Ngoan, Tháo Hiên và duoc trình
bày bói nhüng giong ca thuong thãng, sang trong nhât, quý phái nhât cúa
công dông Viêt Nam cúa cá quôc nôi, quôc ngoai hiên nay, dó là Ái Vân,
Duy Quang, Tuân Ngoc, Thái Hiên, Thái Tháo... Ngoài ra, còn phái kê dên
tài nghê hòa diêu phôi khí cúa nhac sï Duy Cuòng - dã quyêt djnh phân
lón su thành công cúa nhac phâm - làm nguòi nghe rât lây làm la lùng
thích thú vì chi có... môt mình nhac sï Duy Cuòng mà thôi (có lë phái kê
thêm giàn máy computer cao câp nüa), nhung nhüng nhac cu dân tôc
nhu dàn tranh, dàn bâu, dàn nhj, dàn nguyêt, tam thâp luc, sáo trúc, song
loan, chiêng, trông v.v... lai duoc sú dung rât diêu nghê và hòa quyên vói
nhau môt cách tu nhiên, hài hòa, rât trau chuôt, diêu luyên và rât công
phu, rât gây ân tuong, dê tao nên hình ánh gân nhu thuc thây, dúng vói ý
nghïa cúa hai chü "minh hoa"...
Nhac sï Pham Duy dã soan Minh Hoa Kiêu khi dang ó nuóc ngoài. Ðó là
môt su kiên dáng phái trân trong. Vì rãng ngay ó trong nuóc, hiên nay
nhiêu nhà phê bình âm nhac dang lên tiêng cánh báo vê hiên tuong âm
nhac có chiêu huóng lai cãng, mât gôc, xa dân "côi nguôn dân tôc"... Vây
mà ó nuóc ngoài, chi có môt mình nhac sï Pham Duy, don dôc ông "tró
vê nguôn" bãng môt tác phâm lón, lón nhu cái tâm cúa ông, nhu ngày
nào ông viêt Truòng Ca Con Ðuòng Cái Quan hay Truòng Ca Me Viêt
Nam vây. Ông nhãc nhó tât cá moi nguòi Viêt Nam rãng xin hãy nhó
mình vân là nguòi Viêt Nam dù dang sinh sông ó dâu trên khãp thê giói,
rãng vân còn có nguôn côi dê mà tìm vê, rãng vân còn dó truyên Kiêu bât
hú cúa thi hào Nguyên Du, dê mà ngâm, dê mà lây, dê mà vjnh, dê mà
bói, và bây giò, nhò nhac sï Pham Duy, còn dê mà hát nüa.
Nhac sï Pham Duy dã soan Minh Hoa Kiêu khi ông dã 80 tuôi. Ðây là môt
hiên tuong rât dáng khâm phuc. Ó vào cái tuôi "dã nghe gân güi nhac
thiêu âm ty" (Tình Thu - Pham Duy) mà ông vân còn có dú trí luc và súc
www.thuvien247.net - Trang 799/1723
5
khóe dê viêt, và viêt cho tói-noi-tói-chôn nhu Minh Hoa Kiêu I & II thì quá
là hiêm có lãm. Mây nguòi duoc nhu ông? Tôi nhó có môt bài viêt cúa
nhà tho Nguyên Sa có tua: Pham Duy - Ðai Luc Sï cách dây gân 10 nãm,
không ngò sau 10 nãm "danh hiêu" dó dành cho ông vân còn nguyên:
nhac sï Pham Duy vân còn là "luc sï" cá trong thê trang và trí tuê. Thât là
mùng sao, vì nhò vây mà hôm nay chúng ta mói còn duoc nghe Minh
Hoa Kiêu I và II cúa ông...
Ó Viêt Nam, tôi cüng dã duoc nghe Minh Hoa Kiêu cúa nhac sï Pham
Duy...
Tôi rât vinh du duoc làm môt nguòi Viêt Nam và biêt yêu Pham Duy.
ÐÖ HÙNG
(Bình Thuân - Viêt Nam - 23/1/02)
*****
2. Pham Duy và Minh hoa Kiêu II ó Hoa Thjnh Ðôn.
Thach Miên
Bât tri tam bách du niên hâu
Thiên ha hà nhân khâp Tô Nhu
"Không biêt ba trãm nãm sau, có còn ai khóc nhó Tô Nhu hay không?"
Trá lòi câu hói này dôi vói nhà tho Nguyên Du, môt thi sï lôi lac bâc nhât
cúa Viêt Nam, nguòi ta dã không cân dên 300 nãm sau, mà nhiêu thê hê
dã và dang tiêp tuc truyên tung tác phâm dô sô cúa Nguyên Du. Trong sô
nhüng nguòi làm công viêc ây, nhüng nãm gân dây có nhac sï Pham Sï
Pham Duy. Ông phô nhüng nét nhac tài hoa vào cung dàn bac mênh cúa
Thúy Kiêu, vì cho rãng trong các tác phâm thi ca cúa dân tôc, truyên Kiêu
cúa Nguyên Du dã cho thây môt dòi sông rât gân vói thân phân Viêt Nam,
môt thân phân nôi trôi, truân chuyên, bão tô.
Hai nãm truóc, diên tá hình ánh cúa nàng Kiêu khi gãp mô Ðam Tiên
bãng nhac trong Minh Hoa Kiêu I, Pham Duy dã chinh phuc dê dàng giói
yêu chuông âm nhac Viêt Nam ó thú dô Hoa Thjnh Ðôn. Nãm nay, chiêu
Thú Sáu 22 tháng 3 môt lân nüa, nguòi Rong Ca già 81 tuôi, tóc trãng
xóa, dã thu hút và tao môt ân tuong manh më hon nüa noi nguòi nghe ó
giáng duòng 244 truòng Luât Ðai Hoc George Mason trong buôi nhac
thoai vói khoáng trên 150 thính gia mà nhac sï xem là thân hüu dên nghe.
Goi là thân hüu, vì tù khi hiên thê cúa nhac sï Pham Duy là ca sï Thái
Hãng qua dòi vào nãm 1999, ông có ý djnh giái nghê. Ông không muôn
trình diên nüa ó các nhac hôi, cüng không xuât hiên nüa trên các sân
khâu, tách riêng ông -- môt nguòi trình diên -- ra khói nguòi nghe là khán
www.thuvien247.net - Trang 800/1723
6
giá. Ông chú truong trong lô trình tù Caifornia dên Washington DC hay
sang Âu Châu trình bày minh hoa Kiêu tói nguòi nghe së qua phuong
thúc âm cúng hon, dó là trong khuôn khô hôi ngô ban bè. Nhât là minh
hoa Kiêu I và Kiêu II duoc Pham Duy xem là loai nhac giao huóng, không
thích hop trong môt không khí dai nhac hôi có nhüng tiêt muc da dang.
Nhac sï Pham Duy gây không khí bãng phân dân vào nhüng doan nhac
duoc thâu sãn trong dïa. Dïa nhac là môt công trình tâp thê cúa môt sô
nghê sï trong dó có môt sô nguòi con cúa Pham Duy. Dïa nhac duoc hòa
âm diêu luyên và chãm sóc bãng các kÿ thuât hiên dai nhât do Duy
Cuòng phôi trí, vói các giong hát duoc nhiêu nguòi ua thích nhu Thái
Hiên, Thái Tháo, Duy Quang, Tuân Ngoc. Ca sï Ái Vân vùa hát vùa diên
ngâm. Ngòai ra còn hai giong ngâm sãc sáo cúa hai nghê sï Viêt Nam lão
luyên khác là Thanh Ngoan và Tháo Hiên. Dïa nhac nhò các giong ngâm,
tiêng hát cúa ho dã tao nên môt nhac cánh rât sông dông, mãc dù trên
sân khâu cúa nhac thoai, chi có môt mình Pham Duy làm công viêc dân
giái và diên tá.
Giáo su Nguyên Ngoc Bích, chú tjch Hôi Vãn Hóa Viêt Nam tai Bãc Mÿ,
trong phân giói thiêu nhac sï Pham Duy dã goi ông là môt "cô thu vãn
hóa" và cho biêt công dông nguòi Viêt còn may mãn khi có giüa chúng ta
nhac sï Pham Duy. Khi ông Bích giói thiêu Pham Duy nãm nay dã 81 tuôi,
nguòi nhac sï có tâm hôn tré mãi không già dã lên tiêng chêm môt câu
súa sai ngay rãng ông mói 18. Nhac sï Pham Duy qua lòi giói thiêu là
nguòi trong ngü tiên phong cúa tân nhac Viêt Nam và liên tuc trong 60
nãm qua dã có trên duói 1000 nhac phâm. Sáng tác cúa nhac sï Pham
Duy rât phong phú vì có nhiêu thê tài và thê loai.
Trong khuôn khô cúa nhac thoai, nhüng lòi trao dôi duói dang man dàm
do ông Nguyên Ngoc Bích thuc hiên, nhac sï Pham Duy dã có co hôi dê
câp dên muc dích cúa ông khi làm công viêc phô nhac Minh Hoa Ðoan
Truòng Tân Thanh. Ông nói Minh Hoa Kiêu là môt công trình cuôi cúa dòi
ông, nhãm dat muc dích xiên duong vãn hóa, duy trì môt nét dôc dáo cúa
dòng tho dòng nhac Viêt Nam dua trên tác phâm lây lùng cúa Nguyên
Du. Kiêu phán ánh thân phân cúa nguòi Viêt và công viêc làm cúa ông là
môt nô luc giái oan cho sô kiêp. Ông hy vong Minh Hoa Kiêu là môt dóng
góp xúng dáng vào lúc tình trang sáng tác nhac trong nuóc cüng nhu
ngoài nuóc trong nhüng nãm gân dây xuông thâp vì khá lai cãng, tù nhac
dên lòi quá don gián, dôi khi ngô nghê, nêu không bj xem là chi có giá trj
vãn công thì cüng chi là dáp úng thuong mai thòi thuong chú không tao
su khói sãc cho nhac Viêt Nam.
Hãn dã có rât nhiêu nguòi tham du buôi nhac thoai dê dàng dông ý ngay
vói nhac sï khi duoc nghe các phân trong Kiêu I túc lúc Kiêu gãp Ðam
Tiên, Kiêu II túc lúc Kiêu gãp Kim Trong. Hai trong sô bôn phân minh hoa,
mà phân cuôi là viêc Kiêu trâm mình xuông sông Tiên Ðuòng. Nhac sï
www.thuvien247.net - Trang 801/1723
7
Pham Duy cho biêt ông gân hoàn tât phân III và chuân bj cho viêc soan
phân IV.
Tuy khán giá chi nghe dïa nhac, chú không du môt buôi trình diên có
nguòi hát, có nhac sï và nhac cu sông, nhung phân trình bày mach lac và
rât hóm hinh duyên dáng cúa Pham Duy dân nguòi nghe qua trong 11
khúc cúa Kiêu II dã khiên nguòi nghe cám thây thích thú. Hiêm khi có
buôi nhac thoai ó môt sân khâu don so nhu thê lai có thê níu chân nguòi
nghe dên gân 3 tiêng dông hô.
Nhac sï Pham Duy cho biêt, minh hoa Kiêu khác vói nhüng loai nhac ông
dã làm trong suôt 60 nãm qua, không phái là nhac tá thuc nhu Truòng Ca
Con Ðuòng Cái Quan, không phái là nhac ân tuong nhu bài Me Viêt
Nam, không ân du nhu Bây Chim Bó Xú, không siêu thuc nhu Truòng Ca
Hàn Mãc Tú... Tính chât cúa nó và vj thê cúa nó nãm trong dòng nhac
Viêt và nhân loai là gì? Ông nói ông hiên dã tìm ra danh tù mà nguòi Mÿ
cüng dã dùng dó là môt thú mood-music. Pham Duy nhân djnh rãng tho
Nguyên Du rât xúc tích, chi trong hai câu luc bát thôi dã diên ra rât nhiêu
trang thái. Trong môt bán nhac thông thuòng, nhac sï chi cân dua ra môt
hay hai trang thái là dú. Bây giò phô nhac tho Nguyên Du, ông cân rât
nhiêu yêu tô dê tao ra rât nhiêu trang thái. Chãng han phái dùng tiêng
ngâm theo diêu cô truyên, phái dùng nhüng tiêng dàn tranh, dàn nguyêt,
dàn bâu bên canh các nhac cu tây phuong. Phái cân dên hòa âm, phôi trí
cúa Duy Cuòng, ngoài giai diêu và nhac pháp Pham Duy, tât cá tao nên
các trang thái phù hop vói tình tiêt.
Nhac sï Pham Duy tuyên bô rãng vói Minh hoa Kiêu, ông cám thây sung
suóng vì dã làm cho nhac Viêt càng ngày càng thêm phong phú. Ông cho
hay ông còn sung suóng hon nüa nêu nguòi nghe hiêu rõ hon vê phân
nhac thuât, dê thuóng thúc tác phâm duoc ven toàn.
Ðiêu dãc biêt cúa buôi nhac thoai Pham Duy ó truòng Luât Ðai Hoc
George Mason hôm thú sáu, không phái chi có thê hê lón tuôi tham du
mà còn rât dông khán thính gia tré hon và ho có lë cüng là sô nguòi mua
dïa nhac nhiêu nhât. Khoáng gân 80 dïa nhac minh hoa Kiêu duoc bán
hêt ngay sau buôi nhac thoai, vói giá 20 dô la môt dïa. Buôi nhac thoai do
Hôi Vãn Hóa Viêt Nam tai Bãc Mÿ và Hoc Hôi Pham Duy tô chúc. Sau
sinh hoat này, Pham Duy së dên Âu Châu dê trình bày Kiêu II ó Anh và
Pháp vói vòng thân hüu Viêt Nam.
Thach Miên
03-27-02
*****
www.thuvien247.net - Trang 802/1723
8
3. Pham Duy - Con én dua thoi
Bác Pham Duy dên Paris giuã nhüng ngày xuân ruc rõ. Tròi xanh ngãt,
nãng tuoi và âm, hoa dào hoa táo chiú chít nó triü cành. Sau bôn nãm
không gãp, bác vân thê, có gây hon, nhung khoé ra. Bôn nãm, so vói tuôi
dòi tám muoi môt cuá bác, hình nhu chi là môt khoáng thòi gian ngãn
ngúi, nhung thât ra, dây biên dông: bác Thái Hãng mât, bác phái giái phâu
tim, rôi cùng các con vê Viêt Nam vài lân, thãm miên Bãc sau nãm muoi
nãm xa cách, gãp lai miên Nam kê tù buôi chia ly tháng 04.1975. Bác
Pham Duy dã hài lòng khi thuc hiên duoc môt trong nhüng mo uóc cuôi
dòi, dù trê hon du djnh dôi chút:
Hen em nhé,
Nãm 2000 së
Hai bên cuá hé
Cho anh tró vê...
Viêt Nam, cuôi cùng, dã lai tró thành môt trong nhüng diêm di-vê trên con
duòng viên du vô djnh cuá nguòi nghê sï. Tôi nhìn bác, nghe bác, và chi
mong sao có duoc môt nuá cái sinh luc cuôn cuôn noi nguòi dôi diên.
Niêm yêu sông phát ra tù ánh mãt, miêng cuòi, nhüng cái khoát tay, tù lôi
nói ‘’lông ngôn’’ hào húng dây thách thúc, buôc nguòi nghe phái luôn
cánh giác theo dõi, không duoc có cái thái dô o hò thu dông thú nhât ngôi
lì, thú nhì dông ý (không hiêu sao, tôi lai liên tuóng dên nhà vãn Nguyên
Tuân cùng nhüng giai thoai vê ông, và nghï, nêu duoc sông nhu ý muôn,
có lë Nguyên Tuân cüng së có cách nói phót dòi nhu thê...). Niêm yêu
sông còn phát ra tù nhüng du djnh duòng dài: thuc hiên cho xong bôn
búc Minh Hoa Kiêu, nhüng CD-ROM vê âm nhac Viêt Nam, vê gia dình
Pham Duy... Kiêu 1 dã hoàn tât tù bôn nãm truóc, lân này, bác Pham Duy
dem thêm Kiêu 2 dên giói thiêu vói thính giá Paris dúng vào ngày thú hai
Phuc Sinh 01.04.2002 (*). Cüng là ngày giô dâu cuá nhac sï Trjnh Công
Son...
Hôi truòng chât nguòi. Hon hai trãm tâm hôn Viêt, Pháp di tìm lai Ðoan
Truòng Tân Thanh cuá Nguyên Du qua âm nhac Pham Duy. Nhung theo
lòi dân cuá chj Thuy Khuê, bác Pham Duy muôn dây không phái chi don
gián là môt buôi giói thiêu diã nhac mói, mà thât su là môt buôi gãp gõ,
trao dôi giuã các thê hê. Mà dúng nhu vây, bôn thê hê dã cùng có mãt dê
nghe và hát nhac Pham Duy: tù thê hê 70-80 tuôi cuá các bác Pham Duy,
Trân Vãn Khê, qua thê hê 50-60 tuôi cuá các anh chj Lê Tât Luyên-Thuy
Khuê, Pham Trong Luât-Miêng, Bach Yên, Nguyên Huy Thiêp..., dên thê
hê 30-40 tuôi cuá chúng tôi và sau hêt là thê hê cuá bé Kiêu Thuy, 6 tuôi,
vüng vàng diên tá tron bài ‘’Hoa Xuân’’ trên sân khâu. Trong cái tât bât lo
lãng mong cho chuong trình diên ra dúng theo du djnh, bên canh con
nguòi huyên thoai ‘’Ngàn Lòi Ca’’, các ban tôi bât chot tìm duoc nhüng
nét rât ‘’dòi thuòng’’ cuá bác Pham Duy, cân thân chi ly trong vân dê giò
giâc, ‘’stress’’ dên dô quên cá chào hói, ãn uông truóc giò trình diên, vì
chi lo chãm chú ôn lai nhüng gì së nói truóc dám dông. Con nguòi ây,
chãng vì tuôi tác, dia vj, danh tiêng mà mât di tính nãng dông, su linh hoat
vôn có tù truóc. Không ngôi yên môt chô, bác Pham Duy có mãt khãp
www.thuvien247.net - Trang 803/1723
9
noi, chup ánh nguòi ban già Trân Vãn Khê, nguòi ban tré Nguyên Huy
Thiêp, chup ánh thính giá và dàn con, dàn cháu dang trình diên trên sân
khâu. Pham Duy là ngôi sao sáng kiêu hãnh, dông thòi, bác cüng là
nguòi-bình-thuòng-nhu-tât-cá-moi-nguòi, tan hoà vào giuã dám dông.
Kiêu 1, rôi Kiêu 2 dên vói nguòi nghe qua lòi giói thiêu cuá chj Thuy Khuê
và phân dân giái cuá chính tác giá Pham Duy. Thính giá, có nguòi ngac
nhiên bãt gãp các giong hát ‘’rât Tây’’ Thái Hiên, Thái Tháo, Tuân Ngoc
trình bày nhiêu doan Kiêu bên canh hai giong ngâm cô Thanh Ngoan,
Tháo Hiên và cách hát luyên láy âm huóng dân ca cuá Ái Vân, Duy
Quang. Có nguòi thích thú truóc lôi ‘’cô kim hoà diêu, dông tây tuong
phùng’’ trong phân hoà âm cuá Duy Cuòng. Lai có nguòi, truóc dây dã
nghe Kiêu 1 qua diã nhac nhung không thích, nay lai say mê theo dõi
nhüng diêu bô, cú chi, lòi dân nhiêt thành nhung không kém phân dí dóm
cuá tác giá. Thính giá dã tró thành khán giá, buôt miêng khen: ‘’Bô già
duyên dáng quá!’’ (có lë nguòi phát biêu, con gái nhac sï Nguyên Vãn
Khánh, dên tù Hà Nôi, dã không biêt rãng trong thâp niên 70 cuá thê ký
truóc, giói tré Sài Gòn cüng dã thân mât goi bác Pham Duy nhu vây...)
Thê là, sau khi Kiêu cuá Nguyên Du dã duoc vjnh, ngâm, lây qua vài thê
ký, nguòi Viêt thòi hiên dai dã bãt dâu có thê cât tiêng hát Kiêu bãng âm
nhac Pham Duy.
Nhung, âm nhac Pham Duy không phái chi bãt dâu và kêt thúc ó Minh
Hoa Kiêu. Chúng tôi, lóp con cháu, dã cùng nhau hát ‘’Tình Ca’’, ‘’Ru Me’’,
‘’Hoa Xuân’’, ‘’Xuân Ca’’, ‘’Xuân Thì’’, ‘’Xuân Hiên’’. Hát nhac Xuân Pham
Duy khi dât tròi Paris dang vào xuân phoi phói, còn gì húng thú hon? Thê
hê nhac sï tré: Ngô Càn Chiêu, Lê Hoài Anh, Mông Trang, Trân Lê Khang,
Nguyên Linh Quang cüng dã góp tiêng hát, tiêng dàn mùng xuân vói các
sáng tác mói, nhu sãn sàng tiêp nôi uóc mo cuá nguòi nghê sï lão thành,
uóc mo dua loài nguòi dên môt muà xuân vïnh viên.
Chuong trình kêt thúc, nhung nhüng hen hò cho môt tuong lai gân dã
chóm: moi nguòi chò doi Kiêu và Thúc Sinh, Kiêu vói Tù Hái, sau khi dã
theo Kiêu gãp Ðam Tiên, nghe Kiêu thê thôt cùng Kim Trong. Moi nguòi
chò doi con én Pham Duy së dem nàng Xuân Kiêu dên vói Paris nhiêu
lân nuã, sau khi vuon cánh chao liêng khãp vòm tròi thê giói dê gúi gâm
muà Xuân Mói dên cho cuôc dòi.
Cô Ngu
Paris 04.2002
www.thuvien247.net - Trang 804/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cách Biêt
Trâm Tú Thiêng
Sáng tác cuôi thâp niên 60 vói âm diêu miên Trung
1.
Em vói ta . . . dâu thành . . . hai thê hê ?
Dù em tròn . . . muòi sáu . . . ta ba muoi
Em vói ta . . . nêu là . . . hai thê hê
Sao cùng dang . . . sông giüa . . . nuóc non này ?
2.
Mùa Thu dó . . . sau hôi . . . Tây chiên bai
Mình lên tàu . . . vuot tuyên . . . dêm di cu
Ta trót di . . . bó nguòi . . . thuong mên lai
Ðêm thât buôn . . . mình dáng nhó . . . không em
Ðiêp khúc
Hãy dên vói nhau . . . trong tình thuong yêu . . . dông bào
Hãy dên vói ta . . . nhìn mô hôi trên . . . ruông cày
Hãy dên vói nhau . . . trong tình em ca . . . dju ngot
Ta lõ yêu nguòi . . . hay nguòi trót dã . . . yêu ai ?
3.
Sao ngoánh di . . . xem thuòng . . . mánh áo bac
Ðùng an nhàn . . . phù phiêm . . . bên cao sang
Em dên dây . . . cho tình . . . ta âm lai
Cho hen hò . . . ngòi sáng nét . . . ba muoi[/i]
Chép theo:
1 . Bãng nhac "Có Mây 1", Duy Khánh thuc hiên tai Saigon nãm 1972 .
2 . Bãng nhac "Tiêng Hát Duy Khánh 1", Duy Khánh thuc hiên tai Saigon
khoáng 1971 - 72 .
Biên Nhó
www.thuvien247.net - Trang 805/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cái Trâm Em Cài
Hoàng Thi Tho
Cái trâm em cài là do tình nhân em biêu dó
Chôn xa muôn trùng nguòi yêu cúa em gói vê
Cái trâm em cài là muôn niêm thuong nôi nhó
Nhó nhó nguòi nhân tình thê tron dòi môt lòng yêu em.
Cái trâm em cài bãng chi nào em dâu có biêt
Áy anh dã làm bãng viên, bãng viên dan dông
Áy anh dã làm bãng viên dan dông sáng chói
Cuóp - cuóp noi chiên truòng làm môt ngày gói vê cho em.
Ðiêp khúc
Ai nhó ai, cái trâm em cài – dê làm tin tình cúa mình dó
Trâm hõi trâm, lòng này thâm nhó, nhó nhó nhó nhó, nhó thuong tình
nhân.
Cái trâm em cài là do tình nhân em biêu dó
Ðáng chi dâu nào môt viên, môt viên dan dông
Thê gian dêm ngày ngôi mo rôi thuong vói nhó
Nhó, nhó nguòi nhân tình dã thê nguyên cùng mình xe duyên.
(lâp lai doan này 2 lân)
(tró lai diêp khúc)
(Chép theo bài hát do các giong ca Thiên Kim, Lynda Trang Ðài, &
Phuong Vy
Nhi Nguyên
www.thuvien247.net - Trang 806/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
California Hay Quê Nhà
Nguyên Hòa Bình
Bebop (E major)
Vê miên nãng âm Cali.
Vì lòng khao khát don so tình nguòi.
Vê miên có dáng em tôi.
Vì tình ó lai, noi nây là quê huong.
Tró vê theo gót anh em.
Tùng thãng di truóc dã bao nãm rôi.
Tró vê tìm chút nghïa xua.
Bình minh mó chuyên, trân cuòi thâu dêm.
Ð.K.:
Dang tay chay trên bãi biên dài.
Nghe cát len vào tân kë chân.
Vê noi dây, noi xôn xao thành phô.
Mà sao im vãng, mà sao im lãng.
Bôn bê tâm tu.
California hay quê nhà?
California hay quê nhà?
Tró vê noi phô Bolsa.
Thóa lòng mo uóc truóc khi vê già.
Cá dòi dôn dáo chay quanh.
Vê dây góp mãt thêm tay vói dòi.
Tù trãm nãm truóc Cali.
Ðât vàng tay súng lãng du hôi vê.
Nay vê giüa trân mua tuôn.
Ðua tay vuôt mãt, nghï vê quê xua.
Ð.K.:
Dang tay chay trên bãi biên dài.
Nghe cát len vào tân kë chân.
Vê noi dây, noi xôn xao thành phô.
Mà sao im vãng, mà sao im lãng.
Bôn bê tâm tu.
California hay quê nhà?
California hay quê nhà?
California hay quê nhà? (nhó dân)
www.thuvien247.net - Trang 807/1723
2
California hay quê nhà? (nhó dân)
California hay quê nhà? (nhó dân)
California hay quê nhà? (nhó dân)
www.thuvien247.net - Trang 808/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám On
Ngân Khánh
Này là cánh thu, nghiêng nghiêng nét chü cô em hoc trò.
Này là bánh chung, me già tu tay gói gúi cho con.
Này là áo len, bao nhiêu dêm thâu em ngôi em dan.
Nay em gúi ra tói chiên truòng, mang chút tình hâu phuong thuong mên.
Ngôi doc lá thu, don so tha thiêt vãn chuong hoc trò.
Nhìn cãp bánh chung, mà lòng chot thuong me già xa xôi.
Mãc vào áo len, bâng khuâng tôi nghe trong hôn choi voi.
Xuân dang vê trên khãp dât tròi nhung tât cá xuân là ó dây.
Tôi xin cám on nguòi, cám on ai
dã dem luyên thuong nông âm dên vói lính
Cám on ai, khi xuân vê vui thât là vui,
Không quên nguòi suong gió phuong tròi, âu yêm nguòi tình di muôn
noi.
Thât nhiêu mên thuong, tâm tu tha thiêt tôi xin gúi vê.
Gúi me kính yêu, vài lòi cúa con chúc mùng nãm nay.
Và gúi dên em, bao nhiêu yêu thuong anh dành cho em.
khi xuân vê, xin hãy yêu dòi. ta dón doi, xuân nông ngày mai.
LV
www.thuvien247.net - Trang 809/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám On Anh
Trâm Tú Thiêng
Cám on nôi và tiêng hát dâu dòi
Cám on mua và nãng gió quê tôi
Cám on cha dã cho con hat bui,
vo tròn trong bung me cút côi
Cám on anh kjp lón giüa thù hãn
Thãp dôi vai gông gánh nôi diêu linh
Bóng vinh quang lãp sâu trong huyêt lanh
Hay ngôi dau thâm lãng giüa thanh bình
Môt dòi cha hy sinh dem rúa xuong máu nhà bình
Môt dòi anh nghe chua an thân ___ dói nhuc vinh
Chò cuôc sông bao dung, chò _______hoan ca
chò ngày mai __________
_____________
Ðê ngày thuong dau chua nghe ai nhãc dên tên
Nghìn lòi hát vang vang
Nghìn lòi ___i trong tôi
Cám on anh! Cám on anh! nguòi chiên sï vô danh
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 810/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám On Môt Ðóa Xuân Ngòi
Quôc Báo
Em qua nhu mùa xuân bay qua
Ngoài kia nãng bông chan hòa
Em qua nhu nuóc tù nguôn
Làm nhüng con sông xanh tuôn
Tù khi em qua gió mây lênh dênh
Hô trong vãt dáng em thât xinh
Tù em qua tình tràn hêt
Sáng lên tiêng cuòi
Em qua cho tình ta dâng lên
Tình oi hêt tho ngây rôi
Em qua tha thuót lua là
Rào dón con mo nguy nga
Tình êm quá
Tình lá non
Xanh lên giâc mo muot óng chân son
Môt dòi së qua bên thân ngà phoi phói
Bên tiêng cuòi
Em là xuân cho én hân hoan
Nhe trôi nhüng ngày thu qua
Hô in môt vâng trãng
Tình tình oi
Em rât gân
Xin dùng cho âu lo in lên tình tôi
Khë khàng giâc vàng
Uóp trong tình quá huy hoàng
(Em vê ta tung tãng tung tãng hát ca
Hát rãng hõi nguòi
Cám on môt dóa xuân ngòi)
When You Came
(Cám On Môt Ðóa Xuân Ngòi - Quôc Báo)
You came like the spring that came
Rejuvenated my life
You came like falling rain
You washed away the pain
When you came the clouds dissipated
www.thuvien247.net - Trang 811/1723
2
Your image illuminated
When you came my life ' s filled with your laughter
You came you fulfilled my life
Forever you ' ve changed me
You came so graciously
You brought the moon, the stars
Your soft touch, your soft kiss
Sweet like a dream, smooth as your skin
Life passes by
With you beside me, your laughter
You ' re the spring, you bring me songs
Summers and autumns passed
Winters, the sky ' s blue
Love, sweet love, you ' re so near
I hear your heartbeat inside my mind
Closer to me
I ' ll never let you go
(I thank you for your love)
Chilli
www.thuvien247.net - Trang 812/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám On Mùa Thu
Thanh Tùng
[Fm 4/4 (Slow)]
Lãng nhìn mãt tròi môt sóm mùa thu - mói thây dep làm sao
Lãng nhìn mãt nguòi sông trong tình yêu - mói thây dju dàng làm sao
Trên cao, nãng ó trên cao
Trên cao, mây âm ó trên cao...
(Rock)Và bâu tròi nhu có gió mát,
gió trên tròi nhu cât tiêng hát
Hát cho mùa thu dên,
cho quê huong hay cho tình yêu...
Và lòng nguòi nhu có gió mát
Gió trong lòng cüng có tiêng hát
Hát mãi cho ngày mai....
[F 4/4]Có nhüng lúc tôi ngôi môt mình
Và có gió mát nhu lòi tu tình
Ðên bên tôi và em, nói rãng:
"Hãy hát vói tâm hôn cúa mình,
Hãy dánh thúc trái tim ngú yên,
Này hõi trái tim dang ngú yên..."
Có gió mát dâng ngâp bâu tròi,
và có gió mát dâng tràn lòng nguòi,
Có huong hoa tình yêu cho môi nguòi
Hãy hát vói tâm hôn cúa mình
Cât tiêng hát cám on mùa thu
Và hát cám on ... cuôc ... dòi......
©¿®
www.thuvien247.net - Trang 813/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám On Nguòi Tình
Lam Phuong
Ngày chua quen nhau dâu biêt niêm dau,
Mùa xuân bao quanh nhìn dòi bãng dôi mãt màu xanh.
Rôi ta quen nhau, nhüng dêm hen uóc !!
Nguòi tìm ta bãng nhüng môi hôn nông nàn...
Rôi ta yêu nhau, dâu biêt ngày sau !
Thòi gian qua mau tình là mâm nhen nhúm khô dau...
Nguòi mang cho ta hãt hiu niêm nhó...
Và cho ta hanh phúc mong manh doi chò...
Có nhiêu lúc uóc mo chi là mông thôi,
tan biên theo suong mù khoi...
Lòi nông yêu ban dâu, tình là hoa khi sãc hoa tàn úa,
mói biêt dòi buôn tênh, ngày dài dêm mong manh....
Nhüng lúc cô don nghe nhu trong tim dâng lên hình bóng xa vòi...
Tình dã phu ta dòi sao còn lãm phong ba rã ròi !!!!!
Ngoài kia mua roi, hoa lá tá toi ....
Buôn theo mây trôi, gói vê nguòi dã giêt tình tôi .....
Tù noi xa xôi, cám on tình dó...
Vùa cho ta ngày tháng dau thuong ngâm ngùi !!!!!
LV
www.thuvien247.net - Trang 814/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám On Tình Em
Trân Quáng Nam
Vì anh không thê mang dên cho em nhüng gì em dã mông mo,
Nên anh chúc em trong ngày mai và mãi dên sau này ...
Nhüng gì mà em hãng mong uóc, Së dên cùng em ....
Môt ngày em dên, vói nhüng ân tình cong bò môi uót lòi tho,
Bao nhiêu dãm say hay sâu bi tình yêu dên không ngò!
Khiên lòng mình tuóng còn bãng giá ....chot lên bão tô.....
Em dên vói anh nhüng ngày thât cô don!
Em dã cho anh nhüng ngày tràn nãng âm,
Em dã cho anh nhüng ái ân nông!
Anh cám on em nhüng gì còn cho anh,
Anh cám on em nhüng lân cùng chãn gôi ...
Anh cám on em, anh cám on em ....
Anh cám on em, cám on tình em...
Ðòi ta trôi nôi, mãi dên phuong nào kiêm tìm môt chô bình yên!
Nhung khi có nhau trong vòng tay,
ai biêt dâu rãng nhüng ngày thân tiên rôi së mât,
theo bóng thòi gian ....
Môt ngày em dên vói nhüng ân tình, cong bò môi, uót lòi tho,
Bao nhiêu dãm say hay sâu bi tình yêu dên không ngò!
Khiên lòng mình tuóng còn bãng giá...
Chot nên bão tô... Anh nhó nhüng khi chúng mình ngôi bên nhau...
Em nói yêu anh hay lòi tình trãn trôi??
Nghe thây trong tim tiêng khóc chia lìa...
Anh cám on em nhüng ngày còn bên nhau,
Anh cám on em nhüng nu cuòi say dãm!
Anh cám on em, anh cám on em ...
Anh cám on em ... Cám on tình em ....
Anh cám on em .... Cám on tình em ..........!
Thuong Ai
www.thuvien247.net - Trang 815/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám On Tình Em (Merci Chérie)
Ngoai Quôc (Pháp)
Này em, lãng nghe lòi anh.
Anh xin nói cám on em
Dù cho giò dây ta xa cách,
buóc chân dây ngâp ngùng.
Tù giã nhau rôi, lòng anh nhó muôn dòi
nhüng dôi môi êm dêm.
Bò môi, vòng tay lòi em,
anh ghi nhó mãi trong tim
Dù cho giò dây ta xa cách,
buóc chân dây ngâp ngùng.
Lòi cám on này, dây tha thiêt,
em nhân lây cho anh vui lòng.
Tùng giây phút êm âm này,
tùng nãm tháng thuong mên này.
Lòng anh vân muôn ngàn kiêp
không hê phai mò
Hôm nay ta ròi xa,
Mai sau ta không mò phai trong
lòng nhau, lòng nhau.
www.thuvien247.net - Trang 816/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám On Tình Yêu
Vû Quôc Viêt
Bao ngày tháng là nhüng dam mê ngút ngàn
Xin dùng quên mình dã bên nhau hanh phúc
Dù lâm lân hanh phúc nhu mây ngàn trôi
Tình ngõ nhu trên vành môi
Rôi chot tình gian dôi
Xin dùng quên dù có phong ba tình ta
Chó ngâm câu lìa xa
Hãy yêu nhau thât nhiêu
Này nguòi yêu dâu hãy quên duòng xa tháng ngày
Này nguòi yêu dâu, hãy quên niêm dau chia xa
Và tâm hôn tình yêu mãi còn trong ta
Này nguòi yêu dâu, cám on dòi luôn có nhau
Này nguòi yêu dâu, cám on tình yêu hôm qua
Ðã cho tình ta mãi mãi
Cám on tình yêu
Nguyên Phi Hùng trình bày
Son Nguyên
www.thuvien247.net - Trang 817/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám On Tình Yêu Cúa Em
(chua biêt)
Xin dùng hói tôi cùng nãm tháng nguòi dã có mây lân yêu
Chi biêt yêu cho tôi dau buôn thôi
Sô kiêp không mang nguòi da tình oi
Tình oi buôn nhu chiêc lá roi cuôi thu
Nêu dã lõ buóc chân ai xin dùng yêu
Làm nguòi tình mùa thu nu cuòi ai sao hoen mi kia lê roi
Còn dó sô kiêp dã mang tình buôn
Và tôi cám on tình yêu cúa em cho dòi bót voi sâu
Và tôi nguyên dâng tình yêu dó theo em cùng nãm tháng dài
Së mãi mãi bên nhau tình yêu nguòi oi mùa xuân së vê
Còn dây tình yêu cúa em dâm sâu vói anh niêm vui dài lâu
Tình yêu là con thuyên di giüa lo âu cùng muôn thác ghênh
Mà sao con mê tình mình chúa chan
Còn dây tình yêu cúa em dâm sâu vói anh niêm vui dài lâu
Tình yêu là con thuyên di giüa âu lo cùng muôn thác ghênh
Së mãi mãi bên nhau tình yêu nguòi oi mùa xuân së vê ...
Hoa Biên
www.thuvien247.net - Trang 818/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Câm Tay Mùa Hè
Duong Thµ
Lãng im trua vãng mùa hè
Tròi mua, mua chãn duòng vê.
Vì dâu tròi kia cú lai chot nãng chot mua.
Câm tay xao xuyên mùa hè,
Giot mua trên mái rut rè.
Nhe roi,
Ðê em thuong mãi
Nhüng trua hè ây,
Nhüng trua hè ây.
Mông mo trua vãng mùa hè,
Mông mo mua gió mùa hè.
Câu mong tròi mu mãi dê ta mãi gân bên nhau.
Ðê anh giông bão mùa hè,
Ðê anh con sóng mùa hè
Ðê em biên xanh trong vãt nhüng trua ngòi nãng,
Nhüng trua ngòi nãng.
Mông mo trua vãng mùa hè,
Mông mo mua gió mùa hè,
Mông mo trên quãng duòng vê, mông mo.
Hoài Thuong
www.thuvien247.net - Trang 819/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám Xúc
Ngoai Quôc (Triêu Tiên)
Chu Minh Ký
Dòng sông vãng
Dï vãng trôi êm dêm qua.
Tia nãng lung linh xanh màu lá.
Câu hát bâng khuâng ngày nào, xôn xao doi chò
Con duòng xua còn nhó, lúc tan truòng vê.
Buôn vui trang giây thât êm dêm.
Ngày xua ây và bao ký niêm vân chua quên.
Rôi nãm tháng cuôn mât di bao ngày cü.
Ôi nàng thu sang thay màu lá.
Câu hát bâng khuâng ngày nào, xôn xao doi chò
Cuôc tình chia xa vê muôn huóng.
Ký niêm xua dã lãng quên.
Chot ánh mãt ai nhu hôm nào cho ta ngân ngo.
Làm sao biêt con tim mình vùa yêu.
Nu cuòi cho ai dó nhung thôi lai quên.
Nhüng phút ngóng chò
Nhüng lúc thân thò
Buôn vu vo dên nhung vôi di.
Làm sao biêt ai dâu nguòi mình yêu.
Biên tròi bao la nãng mai nghiêng vê ai.
Biêt nói thê nào khi lòng ta nhu con sóng
Lao xao mãi xô bò.
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 820/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám Xúc Chiêu Mua
Tù Huy
Mua, mua roi mjt mùng
Mua roi châp chùng vây quanh duòng phô
Mua, mua bay ngoài tròi
Hay trong lòng nguòi nãng trïu uóc mo
Mua cho ai doi chò
Cho ai tùng giò dong dua nôi nhó
Mua, mua không thê ngò
Cho ai thân thò chò mãi trong mua
Lãng nghe mua dên tí tách bên hiên
Xao xuyên trong tim nôi buôn
Ngôi nhìn mua tuôn trãng xóa nhu suong
Mua nhó thuong ai mua mãi
Hõi con mua dên trong chiêu
Lãng nghe cuôc sông bao diêu
Xoá di nôi nhó ban chiêu, mua oi cú roi
Hõi con mua dên trong chiêu
Lãng nghe cuôc sông bao diêu
Xóa di nôi nhó ban chiêu, mua oi cú roi
Tham kháo:
CD Ta Say - Ngoc Lan & Duy Quang
1998 Ngoc Lan Musique
www.thuvien247.net - Trang 821/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cám Xúc Tình Yêu
Thanh Hái
Hanh phúc là tât cá giüa chúng ta
Nguòi ta hõi dùng quay buóc ngoánh mãt di dâu
Chia ly së phôi pha dùng oán trách
Này anh tình em dành hêt cho anh
Hanh phúc tùng con mê mãi hu vô vân xót xa
Vân cay dãng mãi trong dòi
ÐK :
Em luôn mong sao em có anh xin anh dùng giân hòn dùng quên
Tình yêu dành cho nguòi yêu anh hõi xion dùng phai
Ðôi ta luôn bên nhau khát khao
Ðùng dê lòng muôn phiên gì vân vuong
Hanh phúc và nhüng ký niêm ái ân së còn dây
Và bao yêu thuong say mê
Hanh phúc vói nhüng uóc muôn dùng dánh mât hõi anh
Câu mong anh mang yêu thuong còn mãi vói nhüng ký úc
Hanh phúc dó së không bao giò...... phai!
Phuong Dung
www.thuvien247.net - Trang 822/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
cân biêt on pham duy hon là vinh danh
Pham Duy (Bài Viêt)
Tân nhac Viêt Nam bãt dâu hình thành vào thâp niên 40, nhung chua môt
ai liêt kê dây dú danh sách các nhac sï và sô tác phâm cúa nên âm nhac
này. Tù dó tói nay sáu chuc nãm dã qua , trên vòm tròi này chi có khoáng
vài trãm ngôi sao lâp lánh, và con sô nhüng nhac phâm có giá trj chãc
cüng chi tính duoc tói con sô hàng ngàn. Theo su uóc doán rât chú quan
cúa môt sô nguòi, chúng ta có khoáng 500 nhac sï sáng tác, trong sô này
chi có chùng không tói môt trãm vj, mà các tác phâm cúa ho cham duoc
dên nghê thuât thât su. Vê sô luong các bán nhac chúng ta có rât nhiêu,
nhung vê phâm, e rãng con sô nhüng nhac phâm có giá trj nghê thuât, di
duoc vào lòng nguòi, sông duoc vói thòi gian cüng không vuot qua con
sô ngàn. Và nêu quá nhu thê, thì vói riêng cá nhân tôi, Pham Duy có
chùng nãm, bây chuc bán nhac trong sô nhüng bài hát hay này.
Ó dây tôi xin ghi môt cuóc chú nhó là cüng trong thòi khoáng sáu chuc
nãm này, các truòng dai hoc y khoa cúa Viêt Nam sán xuât duoc khoáng
vài chuc ngàn bác sï, truòng dai hoc luât khoa sán xuât vài chuc ngàn luât
su. Các truòng kiên trúc, công chánh, su pham... công hiên thêm hàng
trãm ngàn trí thúc có dja vj cao trong xã hôi.
Trong tiêu sú cúa Pham Duy do chính ông ghi lai trong hôi ký, ông sinh
nãm 1921, tên trong giây khai sinh là Pham Duy Cân, lón lên theo hoc tai
các truòng Thãng Long, Cao Ðãng Mÿ Thuât, Kÿ Nghê Thuc Hành... Thòi
gian ó Cao Ðãng Mÿ Thuât, ông hoc cùng nãm vói môt nguòi ban có tên
là Nguyên Vãn Cao, sau này thành danh là nhac sï Vãn Cao. Khi tró
thành nhac sï, Pham Duy Cân bó cái tên Cân cúa mình dê tró thành
Pham Duy, trong khi dó Vãn Cao thì bó ho Nguyên. Giüa hai nhac sï lùng
danh này có môt diêm chung là cùng theo hoc hôi hoa lúc ban dâu. Tôi
ngò rãng vào thòi gian dó tai Viêt Nam chua có truòng day âm nhac
thuân túy. Cá hai ban dâu cùng tìm dên vói hôi hoa, nhu là môt loai ruou
khai vj, truóc khi tu tìm cho mình duoc chât men chính cho cuôc dòi mình
là âm nhac. Công tâm mà nói trong thâp niên 40, bât cú ai buóc vào
nguõng cúa các truòng cao dãng, dai hoc ó Viêt Nam ít có nguòi nào
dân thân vào nhüng con duòng nghê thuât nhu hoc vë, hoc nhac.
Ðâu thâp niên 40, phái là môt nguòi can dám, và dam mê âm nhac dên
cùng cuc nguòi ta mói dám quay lung lai vói nhüng dja vj bác sï, luât su,
www.thuvien247.net - Trang 823/1723
2
kÿ su, giáo su... dê làm môt nhac sï hát rong cho dòi, trong môt xã hôi mà
thành kiên vói nghê ca hát nãng nê dên nôi trong các cuôn sú, có môt
nguòi tên là Ðào Duy Tù, chi vì có môt ông bô là kép hát, mà không duoc
di thi, và ngay cá chúng ta dã buóc sang thê ký 21, nhung ý niêm xâu vê
nghê ca hát vân chua gôt bó duoc trong dâu môt sô nguòi. Phái là môt
nguòi dam mê âm nhac tói cùng cuc, và phái tin vào tài nãng mình dên
dô không môt cái gì cán nôi, nguòi ta mói có thê dân thân trên doan
duòng mói mó, dây chông gai nhu tiên thân cúa Pham Duy trên con
duòng âm nhac vào lúc bình minh cúa vòm tròi này.
Không môt ai có thê phú nhân trong giai doan phôi thai cúa nên âm nhac
Viêt Nam, Vãn Cao và Pham Duy là hai trong nhüng cánh chim dâu dàn.
Giüa hai nhac sï này có rât nhiêu diêu chung trong nghê thuât, thê nhung
hoàn cánh ljch sú, chính trj và xã hôi dã dây hai nguòi di vê hai phía khác
nhau, dê rôi tù khi Pham Duy chia tay Vãn Cao ngoài kháng chiên tró vê
thành vào cuôi nãm 1951, di cu vào Nam dâu nãm 1952, di tán sang Mÿ
vào nãm 1975, cho dên khi Vãn Cao nhãm mãt vào nãm 1995 cá hai
không môt lân nào gãp lai.
Nãm nay là nãm 2002, Pham Duy dã buóc qua tuôi bát tuân dai khánh,
truóc dây muòi mây nãm ông cho phát hành cuôn Ngàn Lòi Ca. Ðây là
môt tâp hop dây dú nhât các ca khúc ông dã dê lai cho dòi, tính cho dên
thòi diêm cuôn sách duoc in, nghïa là chua có nhüng truóc tác sau này
nhu Nguc Ca, Hoàng Câm Ca, Truòng Ca Hàn Mãc Tú, Diên Ngâm
Kiêu... *
Tró lai vói các nhac sï và các tác phâm ho dã dê lai cho dòi, nêu nhu su
uóc luong cúa khá dông nguòi, cho là nên âm nhac cúa chúng ta có
không tói môt trãm nhac sï dích thuc là nhac sï sáng tác, và có khoáng
môt ngàn bán nhac hay trong môt thòi gian hon sáu chuc nãm, thì quá
thât là nên âm nhac cúa chúng ta nghèo quá. Duòng nhu tù nãm 1975 tói
nay ó trong nuóc và cá ngoai quôc âm nhac Viêt Nam chi có thêm duoc
vài tác phâm, khá dï có thê nói rông con sô môt ngàn thêm vài sô lé. Nêu
tính ó ngoài Bãc thì duòng nhu các bán nhac hay chi có truóc nãm 54.
Sau nãm 1954 các tên tuôi lón còn ó lai ngoài dó cùng thòi vói Pham Duy
và Vãn Cao, hâu nhu không có môt dóng góp nào. Theo su uóc tính cúa
môt sô nhac sï cùng thê hê vói tôi, Pham Duy có cá trãm bài nhac hay
trong suôt quá trình sáng tác cúa ông.
www.thuvien247.net - Trang 824/1723
3
Kê tù khi bãt dâu sáng tác nhac, trong bât cú thòi diêm nào Pham Duy
cüng có nhüng dóng góp dáng kê. Thâp niên 40, khi âm nhac Viêt Nam
bãt dâu hình thành, chính là thòi diêm cuôc chiên giành dôc lâp di vào giai
doan chót. Trong giai doan này bên canh nhüng nguoi?lính câm súng
chiên dâu vói quân thù ngoài mãt trân, không thê thiêu nhüng vãn nghê sï
công hiên nhüng tác phâm làm nên cho cuôc chiên dâ? dây chính nghïa
dân tôc này. Trong lãnh vuc âm nhac, hai trong nhüng nguòi lính tiên
phong chính là Pham Duy và Vãn Cao.
Ðê kiêm diêm lai nhüng gì ông dã dê lai cho dòi, cüng nhu chúng nghiêm
lai con sô 100 bán nhac hay, mang tên Pham Duy, mà các nguòi ban
nhac sï cúa tôi dã châm, tôi duyêt qua CD Ngàn Lòi Ca do chính ông thuc
hiên. Không kê lòi nói dâu, Pham Duy dã chia các tác phâm cúa mình
thành 31 chuong. Môi chuong úng vói môt loai, hoãc úng vói môt thòi
diêm.
Trong chuong mó dâu, theo su phân loai cúa Pham Duy, dây chính là
buóc dâu cúa ông dên vói âm nhac vói các sáng tác duoc viêt trong giai
doan 1943 - 1945. Theo ý kiên cúa các ban nhac sï dông thòi vói tôi, tât
cá các bài nhac này dêu hay, ngoai trù hai bài Guom Tráng Sï và No?
Xuong Máu không hay nhung cüng không dó: Theo thú tu các bán nhac
trong chuong này gôm: Cô Hái Mo (tho Nguyên Bính), Guom Tráng Sï,
Chinh Phu Ca, Xuât Quân, Thu Chiên Truòng, Chiên Sï Vô Danh, No
Xuong Máu, Cây Ðàn Bó Quên, Khôi Tình Truong Chi, Tình Kÿ Nü,
Tiêng Buóc Trên Ðuòng Khuya. Tôi dêm thú nôi chuong dâu chúng ta có
duoc 9 bài hát chúng ta vân còn duoc nghe cho tói ngày nay.
Trong chuong hai, Pham Duy xêp vào loai nhac trong thòi kháng chiên,
có 15 bài, có bài ông dã quên sach lòi, có bài ông nhó lõm bõm. Ngoai trù
nhüng bài hát làm vì nhu câu chiên tranh, chính trj hay tuyên truyên nhu
Quân Y Ca, Dân Quân Du Kích, Môt Viên Ðan Là Môt Quân Thù, Thanh
Niên Quyêt Tiên, Ngon Trào Quay Súng... Trong chuong này chúng ta có
ba bán nhac hay sau dây: Nhac Tuôi Xanh (Môt mùa thu nãm xua cách
mang tiên ra, Ðât Viêt bùng ngàn tiêng thanh niên tung guom phá
xiêng..), Ðuòng Vê Quê (Môt doàn nguòi di miên man trên duòng gian
nan. In hình qua mây núi xanh lo bát ngát...) Khói Hành (Môt doàn
nguoi?trai hiên ngang, deo trên vai no máu xuong, vui ra di không buôn
nhó thuong...)
www.thuvien247.net - Trang 825/1723
4
Ó chuong ba, mà Pham Duy dãt tên là Dân Ca Mói. Chuong này có 13
bài, ngoai trù hai bài Muòi Hai Lòi Ru và Ðuòng Ra Biên Ài có lòi guong,
các ban tôi dêm duoc 11 bài nhac hay ghi theo thú tu cúa chuong này
gôm:
Nhó Nguòi Thuong Binh, Dãn Dò, Ru Con, Mùa Ðông Chiên Sï, Nhó
Nguòi Ra Ði, Bên Ni Bên Tê, Tiêng Hát Trên Sông Lô, Nuong Chiêu, Quê
Nghèo, Bà Me Gio Linh, Vê Miên Trung, và Gánh Lúa.
Chuong bôn duoc Pham Duy goi là Nhac Tình Giüa Mùa Kháng Chiên.
Trong chuong này chi có nãm bán, nhung cá nãm bán nhac này các ban
tôi không bó môt bài nào. Ðó là nhüng nhac phâm: Bên Câu Biên Giói,
Tiêng Ðàn Tôi, Ðêm Xuân, Chú Cuôi, và Cành Hoa Trãng.
Chuong nãm duoc Pham Duy mênh danh là Tình Ca Quê Huong. Trong
chuong này có 7 bán nhac, dêu duoc dánh gía là nhüng bán nhac hay,
mà trong dó ta có thê kê hai bài thuôc vào danh sách nhüng bài nhac bât
hú gôm: Tình Hoài Huong, Tình Ca, Bà Me Quê, Vo Chông Quê, Em Bé
Quê, Viên Du và Lü Hành.
Chuong sáu duoc PhamDuy goi là Dân Ca Phát Triên, trong chuong này
có 9 ca khúc, ngoai trù môt bài Thi Nhau Chãm Hoc không hay, còn lai 8
bài nhac khác cüng duoc các ban tôi châm hay gôm: Ðô Ai, Hen Hò,
Ngày Tró Vê, Nguòi Vê, Tiêng Hò Miên Nam,Tình Nghèo (tho Hông
Nam), Hò Lo và Phô Buôn.
Chuong bây duoc Pham Duy sãp loai là Nhac Tình. Ó dja hat nhac tình,
Pham Duy có nhiêu bán nhac tuyêt vòi. Trong chuong này có 14 bài và
gôm: Tìm Nhau, Thuong Tình Ca, Ngày Ðó Chúng Mình, Kiêp Nào Có
Yêu Nhau (tho Hoài Trinh), Ðùng Xa Nhau, Mua Roi, Ðuòng Em Ði, Nêu
Môt Mai Em Së Qua Ðòi, Còn Gì Nüa Ðâu, Nuóc Mãt Roi, Ðuòng Chiêu
Lá Rung, Ta On Ðòi, và Môt Bàn Tay. Tât cá 14 bài nhac trong chuong
này dã duoc các ban tôi không bó bài nào.
www.thuvien247.net - Trang 826/1723
5
Ðên dây thì tôi không còn can dám dê duyêt qua nhüng chuong kê tiêp.
Mói qua bây chuong, tôi dêm duoc hon 50 bài hát dã duoc các ban tôi
trong ngành nhac chon là nhüng bán nhac hay. Nhu tôi dã viêt trong môt
doan trên: Theo tôi Pham Duy có khoáng chùng nãm chuc tói bây chuc
bài hát hay, song các ban tôi sinh hoat bên âm nhac cho rãng con sô dó
quá ít. Bãng vào chuyên môn, các ban tôi phân tích nhüng cái hay cúa
nhüng nhac phâm này. Phân tôi, tôi không am tuòng âm nhac, có diêu
dôi vói tôi môt bán nhac hay, thì dù ó bât cú dâu, trong bât cú thòi diêm
nào, bât cú hoàn cánh nào nguòi nghe cüng cám thây mình hòa nhâp
duoc trong dòng nhac dó, trong nhüng lòi ca dó. Song tôi nghï cá môt
nên âm nhac trong sáu chuc nãm chi có không dây môt ngàn bán nhac
hay, thê mà môt mình Pham Duy có tói nãm, bây chuc bài hát và nhu thê
dã là quá nhiêu, và có thê không duoc công bãng vói nhüng nhac sï
khác.
Trong các chuong sau, tôi không còn can dám duyêt qua, tôi biêt còn
hàng trãm bài khác dã duoc các ban tôi chon, ví du nhu hai Truòng Ca
Con Ðuòng Cái Quan và Me Viêt Nam, tât cá nhüng ca khúc trong hai
truòng ca này hâu nhu các ban tôi cüng không bó duoc bài nào. Ðó là
chua kê dên Tâm Ca, Ðao Ca, Bình Ca, Nü Ca và nhüng bài nhac bât hú
trong Thuong Ca Chiên Truòng, Tình Cám Thiên Nhiên...
Tôi không còn can dám di cho hêt 31 chuong trong Ngàn Lòi Ca. Chi biêt
rãng các chuong kê tiêp duoc nhac sï Pham Duy dãt theo thú tu sau dây:
Thuong Ca Chiên Truòng
Tình Cám Thiên Nhiên
Tiêp Tuc Lü Hành
Truòng Ca (hai truòng ca Con Ðuòng Cái Quan và Me Viêt Nam)
Phuc Hôi Dân Ca
Tâm Ca
Huyên Sú Ca
Hát Vào Ðòi
www.thuvien247.net - Trang 827/1723
6
Ðao Ca
Tuc Ca
Nü Ca
Bình Ca
Mùa Xuân Cuôi Cùng Trên Ðât Nuóc
Trên Ðuòng Tj nan (phân 1)
Trên Ðuòng Tj Nan (phân 2)
Trên Ðuòng Tj Nan (phân 3)
Nguc Ca
Tô Ca: Bây Chim Bó Xú
Rong Ca: Nguòi Tình Già Trên Ðâu Non
Thiên Ca hay Hát Trên Ðuòng Vê
Truòng Ca Hàn Mãc Tú
Truyên Kiêu và Tôi (Vài lòi vê nhac phâm cuôi dòi)
Phu Luc: Nhuc Tình Ca
Nhac Cánh.
Luót qua nhüng chuong này, tôi bãt gãp nhüng bài hát cho dù tôi chi
nghe môt lân, tôi vân nhó nhu in hình ánh, âm thanh và mâu sãc mà
Pham Duy dã công hiên cho cuôc dòi. Bài Ki Niêm là môt trong nhüng bài
hát này. Ðó là môt bán nhac không nhüng chi cho chúng ta hình ánh, âm
thanh, mâu sãc và duòng nhu có cá thòi gian và không gian trong bán
nhac này. Ðó là cái thòi gian và không gian cúa thòi niên thiêu, dã qua
không bao giò còn có lai trong dòi, thê nhung khi nghe bât ky ai hát bài
này, kê cá nhüng nguòi không hê là ca sï hát lên, lúc nào tôi cüng thây cá
môt khung tròi trong thòi niên thiêu cúa tôi hiên ra rõ môn môt.
www.thuvien247.net - Trang 828/1723
7
Tôi biêt on ông vô cùng. Vói con sô hàng ngàn bài nhac do Pham Duy
truóc tác, ông nhu là môt bâc thây cúa tôi, cho dù ông chua bao giò câm
phân dúng truóc báng den, trong môt lóp hoc có tôi là hoc trò. Song tôi
nghï môi con nguòi có hai nên giáo duc, môt do nguòi ban phát, dây dô
và hai là do chính mình tìm tòi hoc hói noi cuôc dòi, noi các cuôn sách,
các tâp tho, các bài ca... Và nhu thê thì Pham Duy là môt ông thây lón,
duói truóng ông có hàng triêu nguòi nghe, cám thu duoc nhüng gì ông
gúi gâm.
Vói hàng ngàn lòi ca, ông không cân phái duoc vinh danh. Vá lai cüng
chãng môt ai có thê nhân danh diêu gì dê vinh danh nhac sï Pham
Duy.Tu bán thân Pham Duy vôn dã sãn có môt cái danh dích thuc, môt
cái danh trái dài tù Bãc chí Nam, và có lë së còn mãi, còn tói khi nào
ngôn ngü cúa nguòi Viêt vân còn duoc sú dung hàng ngày. Ðó là danh
thuc, chú không phái là danh hão, nhu nhiêu nguòi dã tùng bó tiên ra dê
duoc vinh danh. Có diêu bât ky ai trong chúng ta dã hon môt lân cám
nhac cúa ông có bôn phân biêt on.
Tôi nhó lai cuôn bãng thu hình nhac sï Lê Thuong, môt thòi gian ngãn
truóc khi ông qua dòi. Cuôn bãng do môt nguòi có máu lái buôn ó hái
ngoai vê nuóc thâu, rôi mang qua Mÿ sang lai bán cho nhiêu nguòi khác.
Trong cuôn bãng này nhac sï Lê Thuong cho biêt ó trong nuóc nguòi ta
djnh làm môt cuôn bãng ghi lai nhüng sáng tác cúa ông, nhu ho dã làm
cho Vãn Cao. Thê rôi ông nhãm mãt không hê có môt lòi ai diêu nào cúa
nhüng nguòi trong nuóc. Ðên khi Vãn Cao mât, thôi thì dú thú trông kèn.
Kiêm diêm lai nhüng nhac sï trong mùa gãt dâu cúa âm nhac Viêt Nam,
trong nhüng nãm vùa qua ó trong nuóc sau Lê Thuong là Duong Thiêu
Tuóc. Ðó là chua kê tói nhüng nhac sï cúa mùa gã? thú hai nhu Y
Vân...Tai hái ngoai trong lúa dâu chúng ta dã mât di Vü Thành, Hoàng
Trong, Thâm Oánh, Pham Ðình Chuong, mói dây là Ngoc Bích, Hoàng
Thi Tho và duòng nhu chúng ta chua bây tó lòng biêt on môt cách dúng
múc dôi vói nhüng nguòi vùa nãm xuông.
Hoàng Khói Phong
www.thuvien247.net - Trang 829/1723
8
* Trong tháng Nãm, 2002 này có môt buôi trình diên âm nhac duoc nhüng
nguòi tô chúc mênh danh là "Pham Duy, môt dòi nhìn lai" nhãm vinh
danh nhac sï Pham Duy. Cüng nhân djp này hai tap chí Vãn và Mimi ra sô
dãc biêt vê Pham Duy.
www.thuvien247.net - Trang 830/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cãn Gác Luu Ðày
Anh Bàng
Ðêm trãng dêm
ta nãm trong cãn gác luu dày
môt mình thôi
mô hôi lanh buôt dôi vai
ta goi ta vuc sâu dãng cay
ta goi em nét mi xanh dài
nét môi son dây
môt lân rôi hêt tù dây
Hôm thú hai
ta vùi thân vào trong lam lü
thú ba nghe nhiêu thêm
thú tu qua thât nhanh
thú nãm ôi buôn tênh
thú sáu di
rôi thú báy vê
chú nhât nãm ôm gôi chãn não nê
Còn gì dâu ngoài linh hôn rách tá toi này
tình bó ta
nhu môt sóm chim di bó hàng cây
còn gì dâu ngoài mánh dòi trãng bàn tay này
mât hêt rôi
không còn gì dê mât nüa hôm nay
Ðêm trãng dêm
ta nãm trên cãn gác luu dày
nguòi bó ta
ngàn con giông bão chua qua
xin thòi gian vùi chôn xót xa
cüng dành thôi dón dau lâu dài
xót xa cho dòi
rôi cüng qua di kiêp nguòi
Lâm Nhât Tiên trình bày
Ngô Ðông & Düng Hô
www.thuvien247.net - Trang 831/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cãn Nhà Dï Vãng
(chua biêt)
Chuyên xua, chôn vùi theo bóng thòi gian.
Mà nay lòng nguòi nhiêu thay dôi bac den nhãc thêm buôn.
Nhiêu lân chot nghe sao thây lòng nhiêu nhó thuong.
Ký niêm ngày xua chua phai mò trong tiêm thúc.
Guc dâu tùng dêm nghe cô don dôt tâm tu,
Ký niêm ngày xua dó muôn cô quên lai nhó thêm.....
Ngày xua, môi lân qua truóc nhà em.
Lòng nghe bao ngâp ngùng xao xuyên so me biêt chuyên mình.
Ðuòng vào nhà em qua lôi nhó ngâp lá bay,
Môi dô giàn hoa leo quanh nhà khoe nó tím.
Nàng thuòng cài hoa lên trên mái tóc nhung to
Nguyên câu cho hai dúa së chãng bao giò cách chia...
Rôi thòi gian trôi chia cách nguòi dôi duòng tôi chua ghé vê thãm.
Su nghiêp công danh bao nãm rôi tay trãng lân dân vân còn mang .....
Nhiêu dêm cô don trong quán khuya tiêng nhac,
nghe nhu xoáy vào tim.
Châp chòn dâu dây bên ly cà phê dãng nguòi tình hay dáng ai...
Chiêu nay, tôi vê thãm mái nhà xua.
Tìm em nhung em còn dâu nüa nguòi xua dã sang ngang rôi.
Môt mình chiêu nay trên lôi nhó ngâp lá bay.
Ngoài vuòn giàn hoa leo quanh nhà thêm nó tím.
Ký niêm ngày xua trong tim nghe quá chua cay,
Lãng buôn tôi quay gót bông thoáng nghe lê uót mi ...
<font color=brown>Mua Ngâu</font>
www.thuvien247.net - Trang 832/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cãn Nhà Màu Tím
Hoài Linh
Chiêu nhìn qua dâu ngõ, dâng dâng niêm thuong nhó
dáng xinh xinh môt nguòi.
Ðuoc nghi hai ngày phép, mât hai hôm làm quen
em mói cho mình biêt tên.
Cuôc dòi chinh chiên, quanh nãm vói bung biên,
thì gót liêu mong manh, làm sao buóc song hành
Anh chi e ngai, gió lay nu tâm xuân vùa hé...
Chiêu nào khi vê bên, ngang cãn nhà màu tím
biêt em dang trôm nhìn.
Vào mông chua tó lôi bên mo dang chò noi
chua thây ai vùa ý thôi.
Ðòi nguòi con gái, mo sa giüa lung tròi,
hat xuông giêng ngâm ngùi, hat roi luông hoa cuòi.
Ai chãng mo, gãp bên trong khói hòn duyên má hông...
Ðòi anh dây dó muòi phuong,
gãp em anh dã thuong, càng thuong.
Thuong dôi môi dây nhua sông.
Thuong tia mãt dào dat sóng.
Tuôi ngoc xuân son, nét ngà uôn trãng tròn
Ðòi em cao vút Truòng Son
gãp anh em uóc mong gì hon.
Cho anh bông hông còn thãm,
cho anh trái ngot vuòn câm,
và còn cho nüa tiêng ru tré tho.
Néo dòi muôn van lôi, yêu nhau vì lòi nói,
mên nhau qua nu cuòi.
Dãn dò thêm lân cuôi, sách trao cho bây em,
luu bút ghi vài dúa quen.
Ngày lành hãm sáu, hai muoi chiêc xe màu
chó dám cuói cô dâu cài hoa trãng trên dâu.
Ta nhìn nhau, tia mãt trao môt nu hôn ban dâu ...!
www.thuvien247.net - Trang 833/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cãn Nhà Màu Tím
(Tân Cô)
Nhac: Hoài Linh
Chiêu nhìn ra dâu ngõ, dâng dâng niêm thuong nhó
dáng xinh xinh môt nguòi.
Ðuoc nghi nãm ngày phép, mât hai hôm làm quen,
em mói cho mình biêt tên.
Cuôc dòi chinh chiên, quanh nãm vói bung biên
thì gót liêu mong manh, làm sao buóc song hành
Anh chi e ngai gió lay nu tâm xuân vùa hé...
Chiêu nào khi vê dên, ngang cãn nhà màu tím
biêt em dang trôm nhìn.
Vào mông chua tó lôi, bên mo dang chò noi
chua thây ai vùa ý thôi.
Ðòi nguòi con gái, mua sa giüa lung tròi
hat xuông giêng ngâm ngùi, hat roi luông hoa cuòi.
Ai chãng mong gãp bên trong...khói hòn duyên...má...hông.
Tró lai thành dô sau nhüng ngày dài noi chuyên tuyên chot nhìn em qua
cãn nhà màu tím lòng bông nghe luu luyên khôn... cùng.
Mo uóc bâng quo dêt mông tuong phùng, làm quen em gân hêt nãm
ngày phép em mói ngâp ngùng e ngai nói tên. Muôn nói tiêng yêu em
nhung chi so dòi chinh chiên. Nãm tháng dài xuôi nguoc miên xa dê lai
phuong này môt mình em sâu khô..!
Chiêu nào vê qua dâu ngõ, chot thây anh tua cúa trôm nhìn... Cúi mãt
bâng khuâng chân buóc ngâp ngùng. Tuôi vào yêu lòng ôm nhiêu mo
uóc, nhung chua gãp nguòi dep ý mà thôi. Rôi gãp anh vói ánh mãt xa
xôi vóc dáng phong trân dang dày suong gió... Chi lãng nhìn nhau lòi
thuong chua ngó, sao nghe nhu mình dã hò hen tù lâu..!
Néo dòi muôn van lôi, yêu nhau vì lòi nói
mên nhau qua mu cuòi.
Dãn dò thêm lân cuôi, sách trao cho bây em
luu bút ghi vài dúa quen.
Ngày lành hãm sáu, hai muoi chiêc xe màu
Chò dám cuói cô dâu, cài hoa trãng trên dâu.
Ta nhìn nhau tia mãt trao.... môt nu hôn ban...dâu.
Ngày dó tay trong tay mình dìu nhau vào lôi mông cãn nhà màu tím ngày
xua giò dây hông muôn xác pháo. Hoa trãng cài lên màu áo mói em giã
tù dòi con gái dê .. sang...câu.
www.thuvien247.net - Trang 834/1723
2
Nhe buóc bên anh em khép nép cúi dâu. Nghe trong tim tung bùng nhã
nhac mo uóc dây rôi hanh phúc dãng quang.
Anh vuôt tóc em nhãc chuyên tình ngày dó. Em then thùng má úng dào
yêu. Em dã chon áo cuói màu hoa tím, màu tình yêu luu luyên buôi ban
dâu.
Hai ngày cuói, nãm ngày hanh phúc tâm su chua tròn dã hêt phép anh di.
Tù hôm nay noi chiên tuyên xa xôi. Ðêm gôi súng mo vê nguòi vo hiên
mói cuói. Gió Cao Nguyên lanh lòng nguòi viên xú mua Sài Gòn có lanh
ké chò mong.
Mua nãng dô thành làm dài nôi chò mong. Dài thuong nhó trong lòng
nguòi cô phu. Em cô don trong cãn nhà màu tím, tua cúa nhìn xa hoài
vong cánh chim tròi.
Cánh chim cao không mang tin nguòi chinh chiên cho ké quê nhà mói
mãt doi mong. Môi khi tròi tró gió dông nhìn vê phuong dó chò mong môt
nguòi.
Coi Tí
www.thuvien247.net - Trang 835/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cãn Nhà Mông Uóc
Thanh Phuong
Chuyên tình nãm xua anh vói em yêu nhau
Êm dêm nhu ánh trãng vàng
Nhüng lúc trôn nhà hen hò noi công viên
Thê yêu nhau dên tron dòi
Rôi cùng nhau mo uóc môt mái nhà
Ðon so cùng nhau chung sông
Nhüng tháng ngày nên tho có nhau suôt dòi
Anh làm lo tuong lai em day con nên nguòi
Mong uóc dó không bao giò anh quên
Tình yêu em vân dat dào trong lòng
Nên ngày gian lao buôn duoc thòi gian mong tron mo uóc
Nào hay dâu em xây dòi sa hoa
Ðành quên anh vói lòi thê xua
Cãn nhà xinh xinh mình uóc mo có rôi
Giò em ó dâu ...?
Cuôc dòi cao sang dua buóc em sang ngang
Quên lòi hen uóc nãm nào
Noi dây phô nghèo môt mình
Anh don côi và ôm thuong nhó khôn nguôi
Rôi tùng dêm trãng sáng soi mái nhà cô liêu
Nhìn anh don bóng nghe buôt lanh con tim
Riêng tình dang dó nay dòi anh
Thiêu em nhu sân ga vãng con tàu
www.thuvien247.net - Trang 836/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cãn Nhà Ngoai Ô
Anh Bàng
Tôi ó ngoai ô, môt cãn nhà tranh có hoa thom trái hiên
Cân kê lôi xóm, có cô ban thân sóm hôm lo sách dèn
Hai dúa chua uóc hen lây môt câu, chua nghï dên mai sau
Nhung dêm thúc giâc ngõ ngàng
Nghe lòng thuong nhó biêt rãng mình yêu
Khi hiêu duoc nhau, thòi gian gân güi dã trôi qua mât rôi
Nào còn nhüng lúc, hái hoa vuòn trãng suôt dêm vang tiêng cuòi
Tôi buóc theo tiêng goi cúa nguòi trai, tha thiêt vói tuong lai
Tôi xa anh sáng phô phuòng, xa nguòi em nhó lên duòng tòng chinh.
DK:
Là chinh nhân tôi ban vói sông hô
Tình yêu em tôi nguyên mãi tôn thò
Và yêu không bên bò
Niêm tin là môt ngày mai non nuóc không còn hân sâu
Rôi hôm nao tôi vê ghé thãm nàng
Ngoai ô dây con duòng tãm trãng vàng
Mà sao không thây nàng
Tìm em, giò tìm ó dâu sao không gãng doi chò nhau
Tôi hói nguòi quen, nàng nay là nü cúu thuong trên chiên truòng
Dãm ngàn sóng gió, biêt dâu nàng vui dân thân noi phuong truòng
Tôi dúng nghe gió lanh giüa màn dêm, thuong xé nát con tim
Em oi, trái dât vân tròn,
Chúng mình hai dúa së còn gãp nhau
TÐK
www.thuvien247.net - Trang 837/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cãn Nhà Xinh (Anata)
Ngoai Quôc (Nhât)
Pham Duy
Cãn nhà xinh, ôi cãn nhà xinh
Cúa tôi dây, vói khung cúa ngát xanh
Cúa mó tung gió dón làn nãng mo
Gãp gõ sân hoa dây buóm to.
Ôi nguòi yêu ! Tôi mong nguòi yêu
Ngôi bên tôi duói cãn nhà mát tuoi,
Cùng dùa choi vói lü mèo vây duôi
Hoãc vói chó con nhây nhót vui.
. . . . .
Ngày dêm tôi mong uóc nguòi oi !
Gân bên tôi suôt môt kiêp nguòi
Ràng buôc mãi mãi vào duyên dôi, ôi
Gân bên tôi, gân bên tôi
Phái gân bên tôi sông bên nhau suôt dòi
Ta nãm dây, dôi ta nãm dây
Cùng nhau dãp chung mánh chiêu hoa,
Và ta nghe tiêng, tiêng tré hát vui
Giüa sân hoa hông thãm tuoi.
Ngày dêm tôi mong uóc nguòi oi !
Gân bên tôi së mãi mãi suôt dòi
Ràng buôc sóm tôi vào duyên dôi
Phái gân bên tôi, vê tói xa vòi
Nguòi oi nguòi, nguòi oi nguòi,
Gân nhau suôt dòi, gân bên nhau mãi thôi !
hoctrò
www.thuvien247.net - Trang 838/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cãn Nhà Xua
Nguyên Ðình Toàn
Em có nhó cãn nhà xua bên khu vuòn cà
Noi nhüng sóm mai nãm nghe
Nãng ròn trên mái
Ó dó có nhüng lü sên bò quanh
nhüng vêt núc rêu tuòng xanh
Ó dó có lá cuôn giây ngoài song
có giêng nuóc soi tròi trong
có gió mát dêm bình yên
có nhüng tiêng chuông gân lãm
pha hòa tiêng câu kinh
ngân nga vang qua sân giáo duòng
tùng ngày nghe dã quen
Ó dó có nhüng tháng nãm buôn tênh
khôn khó quyêt nuôi tình duyên
dã trôn thoát qua nhiêu phen
Ó dó ngó thây nghïa trang kê bên
có tiêng khóc hoi dèn nhang
có nhüng sóm em tình dên
vói nhüng dóa hông khép nép giüa vòng tay ôm
Nghe sau lung em có chiêc lá mùng
dã dôi màu xanh lây huong nông
Tài Liêu tham kháo: Tâp nhac "Quê Huong Thu Nhó" - 23 Ca khúc
Nguyên Ðình Toàn - Vãn Khoa xuât bán nãm 2000 - CD "Tôi Muôn Nói
Vói Em"
tvmt
www.thuvien247.net - Trang 839/1723
i Tình K – http://dactrung.net/nhac
Cãn Phòng Trông
Tuân Khanh (Nguyên TK)
Có khi dêm dài, giât mình vì nghe tiêng ai,
lòng buôn vì nhüng giâc mo, môt ngày qua thêm tiêc nhó.
Khép dôi mãt tìm, cú mong giâc mo vê dây,
cuôc sông cú cuôn ta theo biêt bao nôi buôn,
chi riêng mình ta vói cãn phòng vãng nu cuòi.
Chorus:
Chi còn lai noi dó, môt cãn phòng nho nhó,
thiêu vãng nu cuòi cúa em thuó xua.
Chi còn lai noi dó, ngày dài theo con gió,
xin em hãy cô giü nu cuòi vui th