P. 1
Nhom 12 (Huong Lieu) - Chuyen de Hoa Huu Co - Dhhc5lt

Nhom 12 (Huong Lieu) - Chuyen de Hoa Huu Co - Dhhc5lt

|Views: 1,154|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Tien Hoa

More info:

Published by: Nguyen Tien Hoa on Dec 31, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ MÙI HƯƠNG
 • 1.1. Nguồn gốc – lịch sử
 • 1.2. Khái niệm mùi hương
 • CHƯƠNG 2: NHỮNG MÙI HƯƠNG CÓ TRONG TỰ NHIÊN
 • 2.1. Mùi hương có nguồn gốc từ thực vật
 • 2.1.1. Hydrocacbon
 • 2.1.2. Alcol, Phenol, Etherphenol
 • 2.1.3 Aldehyde, Ceton, Ester
 • 2.1.4. Các hợp chất khác
 • 2.2. Mùi hương có nguồn gốc từ động vật
 • 2.3. Một số phương pháp thông dụng tách đơn hương quan trọng từ tinh dầu
 • 2.3.1 Tách hợp chất Ancol bằng phương pháp CaCl2
 • 2.3.2 Tách hợp chất dẫn suất Phenol
 • 2.3.3 Tách các hợp chất dễ kết tinh
 • 2.3.4 Tách các hợp chất Aldehyd
 • 2.4. Những công dụng kỳ ảo trong hương liệu các loại cây, hoa, lá
 • 2.5. Một số tinh dầu quan trọng
 • 2.4.1. Tinh dầu hoa hồng
 • 2.4.2. Tinh dầu trầm hương
 • 2.4.3 Tinh dầu dương hồi hương
 • 2.4.4 Tinh dầu húng quế
 • 2.6.5. Tinh dầu chanh thơm
 • 2.4.6. Tinh dầu vỏ cam đắng
 • 2.4.7.Tinh dầu tràm
 • 2.4.8. Tinh dầu quế
 • 2.4.9. Tinh dầu Thông, Tuyết Tùng, Hoàng Đàn
 • CHƯƠNG 3: NHỮNG MÙI HƯƠNG NHÂN TẠO
 • 3.1. Tổng hợp và bán tổng hợp một số chất có hương tính
 • 3.1.1. Hợp chất có hương tính dạng este
 • 3.1.2. Hợp chất có hương tính dạng andehyd
 • 3.1.3. Hợp chất có hương tính dạng ancol
 • 3.1.4. Điều chế hợp chất khác
 • 3.2. Vai trò mùi hương nhân tạo đối với cuộc sống
 • CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CỦA MÙI HƯƠNG
 • 4.1. Ứng dụng trong mỹ phẩm
 • 4.1.1. Sữa tắm
 • 4.1.2. Dầu gội
 • 4.1.3 Sản phẩm chăm sóc da
 • 4.1.4. Nước hoa:
 • 4.1.5. Mặt na
 • 4.2. Ứng dụng trong dược phẩm
 • 4.3. Ứng dụng trong thực phẩm
 • 4.4. Ứng dụng trong hàng tiêu dùng
 • 4.4.1. Nước xả vải
 • 4.4.2. Nước xịt phòng
 • 4.5. Ứng dụng trong spa
 • 4.6. Ứng dụng trong nhang thơm
 • 4.7. Ứng dụng trong nến thơm
 • CHƯƠNG 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HƯƠNG LIỆU
 • CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG HƯƠNG LIỆU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
 • CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÙI HƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA

Môn họ !
CH"#$N Đ% CH"#$N NG&NH HÓA
Đ' ()* !
MỘT +, -NG ./NG C0A HƯƠNG 1IỆ"
TRONG ĐỜI +,NG
G*2n3 4*5n h67n3 89n ! Th.: H";NH TH< =IỆT H&
+*nh 4*5n (h> h*?n ! Nguyễn Tiến Hòa
Nguyễn Thị Hiếu
Nguyễn Lê Minh
Nguyễn Hoàng Ngọc Châu
Nguyễn Thị Thu Thương
17@ ! .HHCA1T.
KhBC ! DEEF G DEHH
T@. HI ChJ M*nhK (hLn3 EF nMN DEHE.
NHON PQT C0A GIRNG =I$N HƯSNG .TN
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
TP. Hồ Chí Minh, ngày !h"ngn#$
%"c nh&n c'a gi(ng )iên hư*ng +,n
(Chữ ký, ghi rõ họ và tên)
Th.s Huỳnh Thị Việt Hà
M/C 1/C
1ỜI MU ĐV" ................................................................................................................................ H
L-. M/ 012 .......................................................................................................................... 3
CHƯƠNG H! GISI THIỆ" =% 1<CH +W MXI HƯƠNG ......................................................... D
CH45N6 37 6.8. TH.92 :; L<CH => M?. H45N6 ....................................................... @
H.H. N3YIn 3Z [ \]h :^.............................................................................................................D
H.D. KhL* n*?N N_* h6`n3.........................................................................................................a
CHƯƠNG D! NHbNG MXI HƯƠNG CÓ TRONG Tc NHI$N ............................................. d
CH45N6 @7 NHAN6 M?. H45N6 CB TCDN6 TE NH.FN ........................................... G
D.H. M_* h6`n3 B n3YIn 3Z (e (h> 4f(................................................................................d
@.3.3. Hy+HocacIon..................................................................................................................G
@.3.@. JKcoK, PhLnoK, M!hLHNhLnoK............................................................................................O
@.3.P JK+Lhy+L, CL!on, MQ!LH....................................................................................................R
@.3.G. C"c hSN chT! Uh"c..........................................................................................................V
D.D. M_* h6`n3 B n3YIn 3Z (e ghn3 4f(..............................................................................F
D.a. Mh( :Z @h6`n3 @hL@ (hôn3 8in3 (Lh g`n h6`n3 jYCn (kọn3 (e (*nh 8lY................HE
@.P.3 T"ch hSN chT! JncoK IWng Nhương Nh"N CaCK@...........................................................3X
@.P.@ T"ch hSN chT! +,n QuT! PhLnoK......................................................................................33
@.P.P T"ch c"c hSN chT! +ễ Uế! !inh........................................................................................33
@.P.G T"ch c"c hSN chT! JK+Lhy+...........................................................................................33
D.d. Nhmn3 ôn3 8in3 no 2p (kpn3 h6`n3 \*?Y L \pq* rsK hpCK \L.....................................HD
D.A. Mh( :Z (*nh 8lY jYCn (kọn3..............................................................................................Ha
@.G.3. Tinh +Yu hoa hồng........................................................................................................3P
@.G.@. Tinh +Yu !HY$ hương....................................................................................................3O
@.G.P Tinh +Yu +ương hồi hương............................................................................................3Z
@.G.G Tinh +Yu h[ng \uế.........................................................................................................3R
@.Z.O. Tinh +Yu chanh !hơ$....................................................................................................3V
@.G.Z. Tinh +Yu )] ca$ ^_ng..................................................................................................3`
@.G.R.Tinh +Yu !Hà$................................................................................................................@3
@.G.V. Tinh +Yu \uế.................................................................................................................@3
@.G.`. Tinh +Yu Thang, Tuyế! Tbng, Hoàng 0àn...................................................................@G
CHƯƠNG a! NHbNG MXI HƯƠNG NHtN TẠO ................................................................ DA
CH45N6 P7 NHAN6 M?. H45N6 NHcN TdD ............................................................. @O
a.H. Tun3 hv@ 4) wLn (un3 hv@ Nh( :Z hx( B h6`n3 (Jnh..................................................DA
P.3.3. HSN chT! ce hương !ính +fng LQ!L................................................................................@O
P.3.@. HSN chT! ce hương !ính +fng an+Lhy+........................................................................@R
i
P.3.P. HSN chT! ce hương !ính +fng ancoK..............................................................................@`
P.3.G. 0igu chế hSN chT! Uh"c................................................................................................PX
a.D. =C* (ky N_* h6`n3 nhrn (qp gZ* 47* Yh :Zn3...............................................................aH
CHƯƠNG d! -NG ./NG C0A MXI HƯƠNG ...................................................................... ad
CH45N6 G7 hN6 ijN6 CkJ M?. H45N6 .................................................................. PG
d.H. -n3 8in3 (kpn3 Nz @h{N................................................................................................ad
G.3.3. =la !_$.........................................................................................................................PG
G.3.@. iYu gmi.........................................................................................................................PG
................................................................................................................................................PO
G.3.P =(n Nhn$ ch#$ Qec +a..................................................................................................PO
G.3.G. Nư*c hoa7.....................................................................................................................PO
G.3.O. Mo! na...........................................................................................................................PR
d.D. -n3 8in3 (kpn3 86v @h{N.............................................................................................a|
d.a. -n3 8in3 (kpn3 (h> @h{N..............................................................................................a}
d.d. -n3 8in3 (kpn3 h)n3 (*5Y 8_n3.......................................................................................dE
G.G.3. Nư*c p( )(i..................................................................................................................GX
G.G.@. Nư*c pị! Nhòng.............................................................................................................GX
d.A. -n3 8in3 (kpn3 :@C..........................................................................................................dH
d.~. -n3 8in3 (kpn3 nhCn3 (h`N...........................................................................................dd
d.|. -n3 8in3 (kpn3 n•n (h`N................................................................................................d~
CHƯƠNG A! MỘT +, =€N Đ% 1Ư" • KHI +W ./NG HƯƠNG 1IỆ" ........................... dF
CH45N6 O7 MqT =r :sN 0; L42 t uH. => ijN6 H45N6 L.92 ........................ G`
CHƯƠNG ~! TH< TRƯỜNG HƯƠNG 1IỆ" TRONG =& NGO&I NƯSC ........................ AD
CH45N6 Z7 TH< TC4-N6 H45N6 L.92 TCDN6 :v N6Dv. N48C ....................... O@
CHƯƠNG |! K‚T 1"ON =& P" HƯSNG PHƒT TRI„N MXI HƯƠNG ......................... Ad
CH45N6 R7 uwT L2xN :v %2 H48N6 PHyT TC.zN M?. H45N6 ........................ OG
ii
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
1ỜI MU ĐV"
Hi|n nay, hYu hế! $ọi ngư{i ^~ )ưS! \ua giai ^ofn •#n no $oc T$€ ^} Iư*c
)ào giai ^ofn •#n ngon $oc ^•N )à !hơ$ !ho€. Nei ^ến chuy|n •!hơ$ !ho€ !h‚ như
Kfc )ào $ê cung )*i )a )àn nư*c hoa, !by Qƒc chọn K„a, nào Kà nư*c hoa !Hong
Nhòng !_$, Nhòng ng', nư*c hoa ^} pị! Kên !Hên ngư{i )à $…i Kofi Kfi c†ng HT! ^a
+fng... ‡ên cfnh ^e, hi|n nhigu ngư{i còn Qˆ +‰ng hương !Hị Ki|u !Hong Uhi !_$,
pang hơi, ngâ$ chân, ngâ$ ngư{i !fi nhàŠ
Thê$ hương !hơ$ cho nhà Kà $m! !Hong nhlng Q‹ !hích $*i c'a nhigu gia
^‚nh hi|n nay. Họ chơi hương )*i nhigu cTN ^m, nhigu gu HT! Hiêng. Ce ngư{i !hích
nhlng $bi hương nồng )à nong !hLo Nhong c"ch THung 0ang, ce ngư{i Kfi !‚$
$bi hoa c] !„ nhiên c'a hương ^ồng nmi hay K~ng $fn Ui}u Ph"NŠ :‚ )&y, )*i
nhlng nhu cYu HT! ^a +fng ^e c'a p~ hmi c†ng như ngư{i !iêu +bng nên ngành cang
ngh| hương Ki|u Nh"! !Hi}n $m! c"ch nhanh chŒng )*i HT! nhigu $bi hương Uh"c
nhau ^i cbng )*i nhlng Q(n Nhn$ !hư gi~n c†ng như Nhong c"ch c'a $…i ngư{i.
io ^e, nhlng ƒng +‰ng Uhi ^ưa hương Ki|u )ào !Hong c"c K•nh )„c c'a cumc QŒng
Kà $m! Q„ Nh"! !Hi}n )ưS! I&c c'a Uhoa học.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
CHƯƠNG H! GISI THIỆ" =% 1<CH +W MXI HƯƠNG
H.H. N3YIn 3Z [ \]h :^.
Mbi !hơ$ Kiên \uan $&! !hiế! ^ến Q„ Nh"! !Hi}n c'a Koài ngư{i. Th{i !ign Qˆ, con
ngư{i ^~ Iiế! ^ến +Yu !hơ$ )à g… !hơ$ ^} !#ng hương )ị c'a !hƒc #n. Ngư{i Ji C&N c•
^fi +bng nhang )à $‘ !hơ$ ^} c[ng !hYn, +bng +Yu !hơ$ !Hong nghi Kễ !an gi"o )à Kà$
^•N, ^igu này ^~ ^ưSc chƒng $inh !Hong c"c +i ch’ Uh(o c• !‚$ ^ưSc.
Hình 1.1 - Hình ảnh di chỉ khảo cổ có liên qun !"n #$i h%&ng'
Ngư{i Hy LfN c• +ong !huygn !‚$ hương !hơ$, ngư{i La M~ c• +bng hương ^}
!Hị I|nh. uhi c"c !mc ngư{i $an +i pâ$ K#ng Châu cu !h‚ )i|c +bng hương !hơ$ c†ng ^~
gi($ ^i ‹ )bng này, nhưng ‹ c"c K~nh !h• !hLo ^fo Hồi !h‚ ngh| !hu&! Kà$ chT! !hơ$ Kfi
ce nhlng Iư*c Nh"! !Hi}n $*i. =„ Ha ^{i c'a !hiế! Iị chưng cT! )à Q„ hoàn !hi|n U“ !hu&!
chưng cT! ^~ ^ưa ngư{i ” C&N )à ‡a Tư Kên I&c !hYy )g hương Ki|u.
Ph(i ^ến !hế U• 3@, c"c nư*c ui!a gi"o $*i Kfi Iiế! ^ến nư*c !hơ$ !H‹ Kfi, họ còn
+bng nư*c !hơ$ ^} Nhòng ng–a +ịch I|nh )à Uhí ^mc, )‚ nư*c !hơ$ )–a !ưSng !Hưng cho
Q„ !hanh Kịch )–a ce — ngh•a Q"! Uhunn.
Thế U’ 3Z chƒng Uiến Q„ Uế! hSN gila nghg Kà$ g#ng !ay )*i nghg Kà$ nư*c !hơ$.
Nư*c !hơ$ I"n chfy )‚ con ngư{i cYn ng‰y !Hang cho c"i $bi Uhe ngˆi c'a g#ng !ay +a.
=ang !hế U’ 3R, Ui}u !hịnh hành Kà chT! !hơ$ KTy !– ^mng )&!7 chT! pf hương
˜$uQU™ ^ưSc KTy !– con hươu pf )à chT! cYy hương ˜ci)LU™ ^ưSc KTy !– con )&! cbng !ên.
0ến !h{i ^fi uhai Q"ng c'a !hế U’ 3V, $Œ! !hịnh hành Kà chT! !hơ$ KTy !– hoa )à \u(, ch'
yếu ^} !#ng Q„ \uyến H†. Nhigu Kofi nư*c hoa )à chai Kọ $*i ^ưSc !ung Ha, )à ngay !Hong
c( !Ho +bng !Hong Lễ THo c'a ^fo ui!a c†ng ^ưSc !n$ nư*c !hơ$.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
‡ư*c Qang !hế U’ 3`, ngành hea học ^~ ce !h} !•ng hSN c"c chT! !hơ$ nhân !fo I_!
chư*c $bi !hiên nhiên ^ồng !h{i Q"ng !fo Ha nhlng chT! !hơ$ $*i. Cang ngh| Q(n puT!
^ưSc Uhai Qinh.
0oc !Hưng c'a !hế U’ @X Kà pa hoa )à !iến Im. C"c Kofi nư*c !hơ$ !iếN !‰c chiế$ ưu
!hế, !hâ$ nh&N )ào ngh| !hu&! c†ng như !hương !Hư{ng.
N#$ 3`@V, KYn ^Yu !iên !hu&! ngl •Ki|u Nh"N hương hoa€ š aHo$a!hLHaNy ^ưSc nhà
ho" học ngư{i Ph"N š CLnL MauHicL 6a!!L›oQQL ^ưa )ào Qˆ +‰ng. Li|u Nh"N hương hoa Kà
c"ch Qˆ +‰ng !inh +Yu !hơ$ chiế! puT! !– K", !hân, hoa, )] cây hay Hễ c'a c"c Koài !h„c )&!
^} !fo Ha c($ gi"c NhTn chTn !inh !hYn.
H.D. KhL* n*?N N_* h6`n3.
Hương Ki|u Kà nhlng chT! !h„c )&! ce $bi !hơ$ nồng $à ngư{i !a ^~ !ích K†y ^ưSc
nhlng Uiến !hƒc )g ch[ng !– Uinh nghi|$ c'a cumc QŒng.
Hương Ki|u Kà $m! h…n hSN ce Q„ Uế! hSN hài hòa gila nguyên Ki|u cơ I(n !hiên
nhiên )à !•ng hSN. M…i nguyên Ki|u cơ I(n ce Kưu KưSng IŒc hơi ^oc !Hưng7 nhigu Nh[!,
nhigu gi{, ce Uhi c( nhigu ngày, Š
Hương Ki|u ce !h} ^ưSc !‚$ !hTy !– nhlng nguyên Ki|u cơ I(n c†ng như ce !h}
!•ng hSN ^ưSc. M…i Kofi hương Ki|u ce $m! $bi hương ^oc !Hưng c'a ne.
Ngư{i !a Uh"$ Nh" Ha HWng !hế gi*i ce Uho(ng G.XXX Koài ce !h} !iế! Ha !inh +Yu,
!Hong ^e ce )ài !H#$ Koài ce !h} !"c ^mng $fnh Kên Uhƒu gi"c con ngư{i. Mm! QŒ Kofi !inh
+Yu !hang +‰ng như \uí! !fo Q„ hưng NhTn, ^L$ Kfi c($ gi"c !ho(i $"i. Hoa hồng )–a
Kà$ Q#n +a, )–a gi[N !hư gi~n !inh !hYn. C"c Kofi o(i hương, ho_c hương, ngọc Kan gi[N
c"c gi"c \uan ^ưSc ngh’ ngơi, pua I*! Ko K_ng, c#ng !hœng. Tinh chT! !– !Hà panh, !inh +Yu
g–ng Kà$ T$ cơ !h}, ce $bi !hơ$ +ễ chịu )à còn chƒa $m! QŒ )i!a$in +ư‘ng +a.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • P
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
CHƯƠNG D! NHbNG MXI HƯƠNG CÓ TRONG Tc NHI$N
D.H. M_* h6`n3 B n3YIn 3Z (e (h> 4f(.
THên !hế gi*i hi|n nay ce Uho(ng @.OXX Koài cây chƒa !inh +Yu Q(n puT! Uho(ng
@X.XXX !Tn !inh +Yu $…i n#$. Hà$ KưSng )à !Hl KưSng !inh +Yu !by !humc )ào7 )bng
˜nhi|! ^*i, an ^*i™, ^igu Ui|n !hu hofch )à !Hồng !Họ!, họ, Kofi, )ị !Hí !Hên cây. ‡m Nh&n
chƒa !inh +Yu HT! ^a +fng !by họ7 !ế Iào ˜họ Kong n~o, g–ng™, Ii}u I‚ ˜hoa hồng™, Œng
˜hoa !"n™, ![i ˜họ ca$™. Ngoài Ha !inh +Yu ce !h} ‹ +fng !„ +o hooc Uế! hSN. Thành NhYn
hea học c'a ch[ng gồ$7
@.3.3. Hy+HocacIon.
Ca•c hy+HocaHIon !hươžng g#ŸN !Hong !inh +âžu Kaž nhưng !LHNLn ˜C
3X
H
3Z

n
$aŸch hơ¡
ho#Ÿc )ožng.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • G
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
@.3.@. JKcoK, PhLnoK, M!hLHNhLnoK.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • O
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • Z
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
@.3.P JK+Lhy+L, CL!on, MQ!LH.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • R
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
@.3.G. C"c hSN chT! Uh"c.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • V
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
D.D. M_* h6`n3 B n3YIn 3Z (e ghn3 4f(.
Mm! QŒ ^mng )&! ce !uyến hoH$on !iế! Ha hSN chT! ce $bi !hơ$ như7 c" )oi
˜J$IHLin™, chồn hương ˜CaQ!oHLu$™, cYy hương ˜=ca!oK ¢ ci)L!!on™, hươu ^„c ˜pf hương
£ MuQcon™, $¤o M!hioNia ˜Ci)L!!L aIQoKu!L™.
Hình 2.1 - C( voi
Hình 2.2 - Ch)n h%&ng và c*+ h%&ng
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • `
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Hình 2.3 - H%&u !,c
Hình 2.4 - -.o /thio0i
D.a. Mh( :Z @h6`n3 @hL@ (hôn3 8in3 (Lh g`n h6`n3 jYCn (kọn3 (e (*nh 8lY.
@.P.3 T"ch hSN chT! JncoK IWng Nhương Nh"N CaCK
@
1gu+ên t2c3
LSi +‰ng !ính chT! nhlng aKcoK ce !ính aci+ +ễ !fo $uŒi aKcoKa! Ca. T"ch $uŒi Ha
Uh]i h…n hSN Hòi Qau ^e hoàn nguyên aKcoK IWng !hu• Nhân. hng +‰ng !"ch c"c chT! như7
gLHanioK, KinaKooK, IoHnLoK,Š
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3X
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
@.P.@ T"ch hSN chT! +,n QuT! PhLnoK
1gu+ên t2c3
LSi +‰ng !ính chT! hSN chT! NhLnoK ce H aci+ +ễ !fo $uŒi NhLnoKa!L Na ˜í! !an™ +ễ
!"ch ^ưSc $uŒi Ha Uh]i h…n hSN !inh +Yu. =au ^e hoàn nguyên +fng NhLnoK IWng +ung
+ịch aci+. hng +‰ng !"ch c"c chT! như7 Thy$oK, MugLnoK,Š
@.P.P T"ch c"c hSN chT! +ễ Uế! !inh
1gu+ên t2c3
Hf nhi|! ^m ^} Uế! !inh ^ơn hương cYn !"ch Ha Uh]i !inh +Yu. hng +‰ng !"ch c"c
chT! như7 MLn!hoK, JnL!hoK, =a›HoK.
@.P.G T"ch c"c hSN chT! JK+Lhy+
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 33
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
1gu+ên t2c3
Nhe$ C ¥ D c'a an+Lhy+ hooc cL!on !fo Nhƒc cmng )*i Na!Hi Qun›i! +fng !'a. =au
^e !"ch !'a, hoàn nguyên aK+Lhy+L ˜hooc cL!on™ IWng +ung +ịch Nha Ko~ng. hng +‰ng
!"ch c"c chT! như7 Ci!HaK, ci!HonLKKaK,Š
D.d. Nhmn3 ôn3 8in3 no 2p (kpn3 h6`n3 \*?Y L \pq* rsK hpCK \L.
Húng quế: Mbi hương !ươi $*i, panh )à giŒng như ca$ !h(o. Hi|u \u(7 uích
!hích !inh !hYn. Ch' !Hị7 Chƒng ^au nˆa ^Yu, Quy nhưSc, ^au cơ I_N, ^au +f +ày.
Gỗ tuyết tùng: Hương g…, T$ )à hương g… !hang. Hi|u \u(7 6i[N NhTn Uhích !‚nh
+‰c. Ch' !Hị7 L~nh c($, Qung huyế!, nhiễ$ !Hbng, Ko K_ng.
Quế: Hương ngọ!, T$, cay. Hi|u \u(7 uích !hích !inh !hYn. Ch' !Hị7 C#ng !hœng,
Ui|! Qƒc, !"o Ien, !hTN Uh*N.
!y "# th$%3 :ị ngọ!, $bi hf! Nh’, !h(o $mc. Hi|u \u(7 Mang Kfi !Hfng !h"i !ho(i
$"i, )a Ko. Ch' !Hị7 C#ng !hœng, Quy nhưSc, $~n Uinh, chŒng nh#n )à K~nh c($.
&inh h'$ng: :ị ngọ!, h#ng h#ng, T$. Hi|u \u(7 6i[N !inh !hYn !h#ng hoa. Ch'
!Hị7 0au H#ng, ^au nhƒc cơ I_N, c#ng !hœng, c($ c[$.
G(ng: Ce $bi !iêu cay, ce !ính T$, neng. Hi|u \u(7 TiếN !hê$ Qinh K„c. Ch' !Hị7
C[$, ^au nhƒc cơ I_N, Iuồn nan, K~nh c($.
Thì )à: :ị ngọ!, !ính T$. Hi|u \u(7 LTy Kfi Q„ !hanh !h(n, I‚nh !•nh. Ch' !Hị7 Lo
K_ng, ho(ng Kofn, )Tn ^g )g Uinh nguy|!, Iuồn nan, hfn chế nếN nh#n.
T*+% h'$ng: Mbi !hơ$ +ịu, $bi $Œc, T$. Hi|u \u(7 C#ng !hœng, hLn Quyễn, ho,
)iê$ Uh*N, nếN nh#n.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3@
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
,'-i: Ce )ị ngọ!, giŒng ca$ \u—!. Hi|u \u(7 Là$ !’nh !"o Uh]L Uho_n. Ch' !Hị7
=uy nhưSc, Ko K_ng, Ui|! Qƒc.
H'$ng nhài: :ị ngọ!, $bi cây c]. Hi|u \u(7 PhTn Uhích !‚nh +‰c. Ch' !Hị7 L~nh
c($, Quy nhưSc, cơn ^au ^¦, Uha +a.
,./h "ù: 6ia )ị, hồ !iêu, $bi g… !hang. Hi|u \u(7 Là$ cho !inh !hYn !hanh Qfch.
Ch' !Hị7 C"c )Tn ^g )g +a, !Hí nh* U§$, )iê$ Uh*N, Uhe chịu +o Qay HưSu.
H01 02i h'$ng: :ị ngọ!, $bi cây c]. Hi|u \'a7 Mang Kfi c($ gi"c ê$ +ịu. Ch'
!Hị7 Chƒng $T! ng', I]ng, ^au ^Yu, nhiễ$ !Hbng.
3 t*1nh: Mbi hương c], $bi Uha )à Kfnh. Hi|u \u(7 uích !hích !inh !hYn. Ch' !Hị7
THí nh* U§$, !HY$ c($, Qưng !Ty +o can !Hbng ^Œ!, !uYn hoàn U§$.
4inh gi5i #: Tính T$, $bi g…, !h(o $mc7 Hi|u \u(7 6i[N !hanh !h(n. Ch' !Hị7 Lo
K_ng, ^au nhƒc cơ I_N, huyế! "N cao, hLn Quyễn.
H06/ h'$ng: Mbi h#ng, cay, như $bi pf, ngọ!. Hi|u \u(7 uích !hích !‚nh +‰c.
Ch' !Hị7 L~nh c($, c#ng !hœng !hYn Uinh, ch"y n_ng, Qưng !Ty +o can !Hbng ^Œ!.
,7/ hà: :ị ngọ!, cay c'a Ifc hà, !ươi $*i. Hi|u \u(7 T’nh !"o )à Uh]L Uho_n !inh
!hYn. Ch' !Hị7 ‡uồn nan, !iêu hea U§$, ch"y n_ng, !hiếu !&N !Hung.
Gỗ 8àn h'$ng: :ị ngọ!, $bi c'a g…, h#ng nong. Hi|u \u(7 C(i !hi|n •n#ng K„c€.
Ch' !Hị7 =uy nhưSc, K~nh c($, ho.
h9: Mbi cay, như $bi h!uŒc. Hi|u \u(7 Uích !hích !inh !hYn. Ch' !Hị7 c"c )ế! $•,
)iHuQ, ^au họng, nhiễ$ !Hbng ^ư{ng !iế! ni|u.
H01 h:ng: :ị ^&$, h#ng $bi cây c]. Hi|u \u(7 uích !hích !‚nh +‰c. Ch' !Hị7 M~n
Uinh, K~nh c($.
H0àng )1n: Mbi cây c], ngọ!. Hi|u \u(7 6ây NhTn Uích. Ch' !Hị7 L~nh c($, huyế!
"N cao, +a +Yu.
D.A. Mh( :Z (*nh 8lY jYCn (kọn3.
@.G.3. Tinh +Yu hoa hồng.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3P
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Hình 2.; - Ho h)ng 4o5 d#5c6n và tinh d*u ho h)ng
./ t<n =h./: >)?u% *0s1*u% @A1tinBC Dss?n/? E? *0s? @Fh.GBC H0s?n0?) @&I/B.
Thành Gh+n: Tinh +Yu hoa hồng chƒa RX ¨ RO gLHanioK, ci!HonLKKoK )à $m! KưSng
nh] nhlng LQ!LH Uh"c.
Jguy<n )iệu Kà Gh'$ng Gh.G t./h /hiết:
Tinh +Yu hoa hồng ce ^ưSc IWng c"ch chưng cT! Kai cuŒn hơi nư*c hay chiế! IWng
+ung $ai nguyên Ki|u hoa !ươi CoQL +a$aQcLna, CoQL gaKKica )à nhlng Kofi hoa hồng
Uh"c.
:*i Nhương Nh"N cT! U§o !h{i gian cT! Uho(ng @ gi{ 3O Nh[!. Hi|u QuT! !hu !inh
+Yu Uho(ng 3Ug !inh +Yu© ˜@ZXX ¨ @RXXUg hoa™. Phương Nh"N chiế! +bng +ung $ai
!hư{ng +bng L!hLH +Yu h]a, Qau Uhi IŒc hơi +ung $ai !a !hu ^ưSc HoQL concHL!L oiK )*i
hi|u QuT! Uho(ng X,@@ ¨ X,@Oª, !– HoQL concHL!L oiK \ua pˆ K— !hu ^ưSc HoQL aIQoKu!L oiK
˜OX ¨ ZXª™. Nư*c Q(n puT! nhigu !inh +Yu hoa hồng nhT! Kà ‡ungaHi, $m! QŒ nư*c Uh"c
c†ng Q(n puT! !inh +Yu hoa hồng như Th• Nh• uŽ, Ji C&N, MaHŒc, Ph"N, Jnh, Hà Lan,
sn 0m,...
TLnh /hMt hN1 )O:
Tinh +Yu hoa hồng Kà chT! Kỏng không màu hoặc có màu vàng nhạt, có
mùi hoa hồng )à ce +fng I"n H_n ‹ nhi|! ^m !hư{ng.
š T• !Họng ‹ 3O
X
C 7 X,VGV ¨ X,VZP
G 6ec \uay c„c 7 š 3X ¨ š GX ˜Œng ^o 3XX$$, @OXC™
š Chiế! puT! ‹ @O
X
C 7 3,GOV ¨ 3,GZP
š CT! í! !an !Hong nư*c, !an !Œ! !Hong cồn )à CHCK
P
Tinh +Yu hoa hồng Ph"N nh&n ^ưSc !– hoa HoQL cLn!i›oKia ce $bi hương )à !ính
chT! Uh"c !inh +Yu ‡ungaHi nh&n ^ưSc !– +a$aQU HoQLš !h’nh !ho(ng !inh +Yu hoa hồng
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3G
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
!H_ng c†ng ^ưSc +bng ‹ ‡ungaHia, nhưng ce $bi hương U§$ hơn !inh +Yu c'a +a$aQU
HoQL.
Png EQng:
Tinh +Yu hoa hồng gLnuin HoQL o!!o ^ưSc +bng nhigu !Hong c"c hSN hương, !Hong
h…n hSN Iou\uL! NLH›u$L. Hương hoa hồng ^ưSc Qˆ +‰ng Hmng H~i !Hong c"c Kofi nư*c
hoa, Q(n Nhn$ $“ Nhn$ như7 UL$, NhTn, Ko!ion,... !n$ )ào c"c )&! +‰ng như Uh#n !ay,...
4h2 nRng g!y Eị Ing:
Tinh +Yu hoa hồng gYn như Uhang gây +ị ƒng cho +a.
@.G.@. Tinh +Yu !HY$ hương.
Hình 2.S - 7inh d*u tr*# h%&ng
./ t<n =h./: DKLu$ J\uiKaHiaL ˜La!in™, MQQLncL +L IoiQ+« JigKL ˜Ph"N™,
JgaHHoLK ˜0ƒc™.
Thành Gh+n /hLnh /T1 tinh E+u t*+%:
š @š˜@š˜Gš$L!hopy NhLnyK™ chHo$on 7 @R,Xª
š @š˜@šNhLnyKL!hyK™ chHo$on 7 3O,Xª
š DpoagaHoQNiHoK 7 O,Xª
š `,33šLHL$oNhiKan+iLnšVšXn 7 P,Xª
š Zš$L!hopyš@š˜@š˜Gš$L!hopy NhLnyK L!hyK™ chHo$on 7 @,Oª
š Ngoài Ha, !Hong !inh +Yu còn ce guaiaš3˜3X™, 33š+iLnš3OšaK )à nhlng
QLQ\ui!LHNLn Uh"c.
Jguy<n )iệu Kà Gh'$ng Gh.G t./h /hiết:
THY$ Kà Q(n Nhn$ c'a câu +e Qinh Ha +o !"c +‰ng c'a $m! QŒ )i Uhuâ¡n Kên cây hooc
+o !"c ^mng c'a )ế! !hương. THY$ Kà nhlng UhŒi nh„a nW$ !Hong g… !hân cây ^e. Tinh
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3O
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
+Yu !HY$ !hu ^ưSc IWng c"ch chưng cT! Kai cuŒn hơi nư*c hooc chiế! IWng +ung $ai !–
NhYn )‰n hooc c"c !hƒ Nhn$ Uhi Uhai !h"c !HY$.
Cây +e ce ‹ c"c Uhu )„c như )bng ^ang I_c sn 0m ^ến Myan$a, MaKayQia,
=u$a!Ha, ‡oHnLo ˜.n+onLQia™, PhiKiNinL, Na$ THung ¬uŒc, Ca$Nuchia, :i|! Na$.
TLnh /hMt hN1 )O:
Tinh +Yu !HY$ Kà chT! K]ng Q"nh $àu )àng !í$, $àu +a ca$ ^&$, $bi !hơ$ ^oc
Ii|!, HT! +ai.
š T• !Họng 7 3,XXVZ ¨ 3,X33Z
š 6ec \uay c„c 7 š PX @«¨ š 3GX
š Chiế! puT! ‹ @O
X
C 7 3,G`@X ¨ 3,OXX3
Png EQng:
Tinh +Yu !HY$ Uhi ^Œ! ce $bi HT! !hơ$, !hư{ng +bng !Hong c"c nghi Kễ !an gi"o ‹
c"c nư*c Nhương ^ang.
Tinh +Yu ^ưSc +bng ^} Q(n puT! c"c Kofi nư*c hoa cao cTN.
@.G.P Tinh +Yu +ương hồi hương.
Hình 2.U - 7inh d*u h)i
./ t<n =h./: DKLu$ aniQi ˜La!in™, MQQLncL +« JniQ ˜Ph"N™, JniQoLK ˜0ƒc™
Thành Gh+n /hLnh: !Hong !inh +Yu +ương hồi hương Kà !HanQ anL!hoK ˜V`,R ¨
`G,Xª™, $L!hyK cha)icoK, aniQL aK+Lhy+.
Jguy<n )iệu Kà Gh'$ng Gh.G t./h /hiết:
Tinh +Yu +ương hồi hương ce ^ưSc IWng Nhương Nh"N chưng cT! Kai cuŒn hơi
nư*c \u( hồi Uha Pi$NinLKKa aniQu$ L, họ hoa !"n. Hi|u QuT! !hu !inh +Yu Uho(ng 3,O ¨
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3Z
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Zª. Cây hồi Pi$NinLKKa aniQu$ ^ưSc !Hồng ‹ )bng THung C&n 0ang, c"c nư*c châu cu,
sn 0m, THung ¬uŒc )à $m! QŒ nư*c ‹ Na$ M“.
TLnh /hMt hN1 )O:
Tinh +Yu +ương hồi hương Kà chT! K]ng Uhang $àu hooc ce $àu )àng nhf!, ce $bi
^oc !Hưng c'a hồi, )ị ngọ!.
š T• !Họng ‹ @X
X
C 7 X,`VX ¨ X,``X
š 6ec \uay c„c -
i
7 XX Z«¨ š @X
š Chiế! puT! ‹ @X
X
C 7 3,OO@ ¨ 3,OO`
Png EQng:
Tinh +Yu +ương hồi hương ^ưSc +bng nhigu !Hong $m! QŒ hSN hương, c"c Q(n
Nhn$ $“ Nhn$ ch#$ Qec !ay )à chân.
Tinh +Yu +ương hồi hương ce !"c +‰ng !Hị Ki|u $m! QŒ I|nh ^ư{ng !iêu hea nên
^ưSc +bng !Hong c"c Q(n Nhn$ ch#$ Qec H#ng $i|ng.
@.G.G Tinh +Yu h[ng \uế.
Hình 2.V - 7inh d*u h8ng qu"
./ t<n =h./: DKLu$ IaQiKici ˜La!in™, MQQLncL +L ‡aQiKic ˜Ph"N™, ‡aQiKicu$oLK
˜0ƒc™.
Thành Gh+n:
Thành NhYn chính !Hong !inh +Yu !by !humc )ào )bng nguyên Ki|u7
Tinh +Yu 9h(07 KinaKoK GX,Rª® $L!hyK cha)icoK @P,Vª® LugLnoK O,`ª® ci!HonLKKoK
P,Zª® -š !LHNinLoK 3,`ª® ca$NhoH 3,Gª.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3R
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Tinh +Yu :i C;03 KinaKoK GO,Zª® $L!hyK cha)icoK @P,Vª® LugLnoK O,`ª® ci!HonLKKoK
P,Zª® -š !LHNinLoK 3,`ª® ca$NhoH 3,Gª..
Tinh +Yu <i=t 1#7 $L!hyK cha)icoK ˜R`,3 ¨ V@,Oª™® KinaKoK X,3ª
Tfi :i|! Na$, Kofi Dci$u$ IaQiKicu$ )aH. ‡aQiKicu$ ^ưSc !Hồng HT! Nh• Iiến,
hà$ KưSng !inh +Yu !Hong K" Uho(ng 3,Rª ˜!ính !Hên +ưSc Ki|u Uha !uy|! ^Œi™
Jguy<n )iệu Kà Gh'$ng Gh.G t./h /hiết:
Tinh +Yu ^ưSc Uhai !h"c !– cành )à K" c'a cây h[ng \uế Dci$u$ IaQiKicu$ L, họ
Ifc hà. Hi|u QuT! Uho(ng X,3 ¨ X,@Oª Uhi +bng nguyên Ki|u Kà !T! c( c"c NhYn !Hên $o!
^T! )à X,Gª Uhi +bng cành $ang hoa, !h{i gian cT! U§o +ài !– 3 ¨ 33 gi{. Tinh +Yu ^ưSc
Uhai !h"c nhigu ‹ c"c nư*c Ph"N, 0ƒc, Hoa uŽ, Tây ‡an Nha, JKgLHi, Ji C&N )à THung
¬uŒc.
TLnh /hMt hN1 )O:
Tinh +Yu c'a c"c nư*c nêu !Hên ce !ính chT! Uh" giŒng nhau Kà chT! K]ng, $àu
)àng nhf!, ce $bi !inh +Yu h[ng \uế ^oc !Hưng.
š T• !Họng ‹ 3O
X
C 7 X,` ¨ X,`PX
š 6ec \uay c„c 7 šZ«¨ š@ @X
š Chiế! puT! 7 3,GV3 ¨ 3,G`O
Png EQng:
Tinh +Yu h[ng \uế ^ưSc +bng !Hong c"c hSN hương !Hong !h„c Nhn$, cang ngh|
Nha chế nư*c hoa )à c"c Q(n Nhn$ $“ Nhn$ ch#$ Qec H#ng $i|ng như UL$ ^"nh H#ng,
nư*c Q[c $i|ng...
@.Z.O. Tinh +Yu chanh !hơ$.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3V
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Hình 2.W X 7inh d*u chnh
./ t<n =h./: DKLu$ ILHga$o!!aL ˜La!in™, MQQLncL +L ‡LHga$o!L ˜Ph"N™,
‡LHga$o!!oLK ˜0ƒc™.
Thành Gh+n:
Thành NhYn chính c'a !inh +Yu Kà ¯š NinLn ˜Z,3@ª™, Ki$onLn ˜P`,`ª™, °š !LHNinLn
˜Z,Gª™, KinaKoK ˜3X,Zª™, KinaKyK acL!a!L ˜@V,`ª™.
Jguy<n )iệu Kà Gh'$ng Gh.G t./h /hiết:
Tinh +Yu ce ^ưSc !– Q„ §N )] cây chanh !hơ$, gfn Kọc, Qau ^e Ky !â$, !"ch !inh
+Yu. iịch )à I~ còn Kfi !&n +‰ng !hu aci+ ci!Hic, NLc!in, )à cT! U§o hơi nư*c !hu !hê$ !inh
+Yu ˜!inh +Yu !hƒ Nhn$™.
Cây chanh !hơ$ ci!HuQ ILHga$ia HiQQo )à Noi!Lau họ ca$, hi|n ^ưSc !Hồng nhigu ‹
Cana+a, $m! í! ‹ I{ Ii}n Ngà )à 6hinê.
TLnh /hMt hN1 )O:
Tinh +Yu chanh !hơ$ Kà chT! K]ng $àu )àng nhf! ^ến $àu )àng, ce $bi !hơ$ c'a
ca$, )ị +ịu, !hơ$, Uhang ^_ng.
š T• !Họng ‹ 3O
X
C 7 X,VGV ¨ X,VOP
š 6ec \uay c„c 7 ¢`OX PX«¨ ¢``X
š Chiế! puT! ‹ @X
X
C 7 3,GRP ¨ 3,GRO
Png EQng:
Tinh +Yu chanh !hơ$ Kà $m! !Hong nhlng hương Ki|u HT! \uan !Họng !Hong cang
ngh| Nha chế nư*c hoa, ^oc Ii|! Kà nươc hoa cho na$ gi*i, ngoài Ha !inh +Yu chanh !hơ$
còn ^ưSc +bng Kà$ chT! !hơ$ !Hong !huŒc K".
@.G.Z. Tinh +Yu )] ca$ ^_ng.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • 3`
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Hình 2.1Y - 7inh d*u v> c#
./ t<n =h./: DKLu$ auHan!ii J$aHi ˜La!in™, MQQLncL +«oHangL IigaHa+L ˜Ph"N™,
Ii!!LHLQ No$LHan±LnoLK ˜0ƒc™.
Jguy<n )iệu Kà Gh'$ng Gh.G t./h /hiết:
Tinh +Yu ^ưSc Uhai !h"c !– )] cây ca$ ^_ng ci!HuQ auHan!iu$ L., họ ca$, IWng
Nhương Nh"N §N c( \u(. uho(ng PXXUg \u( !h‚ §N ^ưSc 3Ug !inh +Yu, I~ còn Kfi cT! ^ưSc
X,@OUg !inh +Yu Kofi !hƒ Nhn$.
Thành Gh+n:
Thành NhYn chính c'a !inh +Yu Kà Ki$oLn )*i hà$ KưSng !Hên `Xª. Ngoài Ha còn
ce c"c !hành NhYn Uh"c như7
š JKcoK X,PRª Iao gồ$ KinaKoK )à !LHNinLoK
š MQ!LH @,3ª Iao gồ$ KinaKyK acL!a!L, nLHyK acL!a!L, gLHanyK acL!a!L, ci!HonLKKyK
acL!a!L.
š JK+Lhy+ X,RVª Iao gồ$ nonyK aK+Lhy+, +LcyK aK+Lhy+, +o+LcyK aK+Lhy+.
TLnh /hMt hN1 )O:
Tinh +Yu ca$ ^_ng Kà chT! K]ng $àu )àng, $bi !hơ$, )ị ^_ng.
š T• !Họng ‹ 3O
X
C 7 X,VO3R¨ X,VOG@
š 6ec \uay c„c ‹ 3O
X
C 7 XX Z«¨ š @X
š Chiế! puT! ‹ 3O
X
C 7 3,GRGR ¨ 3,GRZG
Png EQng:
Tinh +Yu ca$ ^_ng ^ưSc +bng !Hong hương Ki|u.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @X
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
@.G.R.Tinh +Yu !Hà$.
Hình 2.11 - 7inh d*u trà#
./ t<n =h./: DKLu$ ca²LNu!i ˜La!in™, MQQLncL +L Ca²LNu! ˜Ph"N™, Ca²LNu!oLK
˜0ƒc™.
Thành Gh+n:
Thành NhYn chính c'a !inh +Yu !Hà$ Kà cinLoK ˜GX ¨ RXª™® -š !LHNinLoK ˜Z ¨ 33ª™®
KinaKoK ˜@ ¨ Oª™.
Jguy<n )iệu Kà Gh'$ng Gh.G t./h /hiết:
Tinh +Yu ce ^ưSc !– Nhương Nh"N chưng cT! Kai cuŒn hơi nư*c K" !Hà$ $LKaKLuca
KLuca+Ln+Hon L., hi|u QuT! !hu Uho(ng X,G ¨ 3,@ª. Cây !Hà$ $LKaKLuca ce ‹ c"c nư*c ³c,
Tân 6hinê, MaKayQia, .n+onLQia, Th"i Lan, :i|! Na$.
TLnh /hMt hN1 )O:
Tinh +Yu !Hà$ Kà chT! K]ng Uhang $àu ^ến $àu )àng nhf!, $bi !hơ$ +ễ chịu.
š T• !Họng ‹ @X
X
C 7 X,`3X¨ X,`@X
š 6ec \uay c„c 7 š3X ¨ š PX
š Chiế! puT! ‹ @X
X
C 7 3,GZZ ¨ 3,GR@
Png EQng:
Tinh +Yu !Hà$ ^ưSc +bng ch' yếu !Hong ngành +ưSc7 !Hong +Yu poa IeN, !huŒc
chla I|nh ^ư{ng ha hTN, c"c )ế! !hương NhY$ $g$. Ngoài Ha, còn +bng ^} chiế! puT!
cinLoK, ngoài )i|c +bng !Hong ngành +ưSc, cinLoK ^ưSc +bng !Hong c"c hmN I"nh U•o, UL$
^"nh H#ng, nư*c Q[c $i|ng.
@.G.V. Tinh +Yu \uế.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @3
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Hình 2.12 - <> c?+ qu" và tinh d*u qu"
./ t<n =h./:
DKLu$ cinna$oni caQQiaL ˜La!in™, MQQLncL CannLKKL +L chinL ˜Ph"N™, CaQQia oiK
˜0ƒc™
Tên Uhoa học7 Cinna$o$u$ ±LyKanicu$ nLLQ® cLyKon cinna$on® C. LouHLiHii
nLLQ® =aigon cinna$on® C. CaQQia nLLQ® ChinLQL cinna$on.
Thành Gh+n:
Thành NhYn chính c'a !inh +Yu Nh‰ !humc )ào nguyên Ki|u ^Yu7
š CLyKon cinna$on ˜)]™7 caHyoNhyKKLnL, ¯š cy$LnL, ¯š NinLnL, KinaKooK, ›uH›uHaK )à
c"c aK+Lhy+ Uh"c.
š =LychLKKLQ cinna$on ˜K"™7 MugLnoK ˜RO ¨ `Oª™® c"c !LHNLnL, ¯š caHyoNhyKKLnL,
cinna$ic aKcoK )à ILn±KIan±oa!L ˜!Hên @Rª™
š ChinLQL cinna$on ˜)]™7 chƒa cinna$ic aK+Lhy+ HT! cao ˜Uho(ng VOª™, ngoài Ha
còn ce cinna$yK acL!a!L, ILn±aK+Lhy+, $L!hyK QaKicyKa!L )à cou$aHin.
Jguy<n )iệu Kà Gh'$ng Gh.G t./h /hiết:
Tinh +Yu !hu ^ưSc !– Nhương Nh"N chưng cT! Kai cuŒn hơi nư*c )] cây.
TLnh /hMt hN1 )O:
Tinh +Yu Kà chT! K]ng $àu ^] nâu, ce $bi ^oc !Hưng c'a \uế ˜$bi cinna$aK+Lhy+™.
Tby !hLo nguồn nguyên Ki|u, !inh +Yu ce c"c ch’ QŒ K— hea Uh"c nhau7
7inh d*u t@ v> c6+lon cinn#on 3
š uhŒi KưSng Hiêng ‹ @O
X
C 7 3,X3X ¨ 3,XPX
š Chiế! puT! ‹ @X
X
C 7 3,ORPX ¨ 3,O`3X
š 6ec \uay c„c ‹ @X
X
C 7 XX ¨ @X
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @@
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
š 0m !an !Hong M!DH RXª 7 37@ ¨ 37P
š Hà$ KưSng c"c hSN chT! aK+Lhy+ ˜\uy !hLo cinna$ic aK+Lhy+™7 OO ¨ RVª
š Hà$ KưSng c"c hSN chT! NhLnoK ˜\uy !hLo LugLnoK™7 G ¨ 3Xª
7inh d*u t@ l( c6+lon cinn#on 3
š uhŒi KưSng Hiêng ‹ @O
X
C 7 3,XPX ¨ 3,XOX
š Chiế! puT! ‹ @X
X
C 7 3,O@`X ¨ 3,OPRX
š 6ec \uay c„c ‹ @X
X
C 7 ¢3X ¨ š@X
š Hà$ KưSng c"c hSN chT! NhLnoK ˜\uy !hLo LugLnoK™7VX ¨ VVª
š Hà$ KưSng c"c hSN chT! aK+Lhy+ ˜\uy !hLo cinna$ic aK+Lhy+™7 nh] hơn Rª
š 0m !an !Hong M!DH RXª 7 37@
7inh d*u l( 56+ch6ll65 cinn#on 3
š uhŒi KưSng Hiêng ‹ @O
X
C 7 3,XGX ¨ 3,XZX
š Chiế! puT! ‹ @X
X
C 7 3,OPPX ¨ 3,OGXX
š 6ec \uay c„c ‹ @X
X
C 7 XX ¨ š@X
š Hà$ KưSng c"c hSN chT! NhLnoK ˜\uy !hLo LugLnoK™7VR ¨ `Zª
š 0m !an !Hong M!DH RXª 7 373
7inh d*u t@ v> chin656 cinn#on 3
š uhŒi KưSng Hiêng ‹ @X
X
C 7 3,XGZ ¨ 3,XR3
š Chiế! puT! ‹ @X
X
C 7 3,ZXX ¨ 3,Z3X
š 6ec \uay c„c ‹ @X
X
C 7 ¢3X ¨ ¢ZX
š Hà$ KưSng c"c hSN chT! aK+Lhy+ ˜\uy !hLo cinna$ic aK+Lhy+™7 RX ¨ `Xª
š Ch’ QŒ aci+ 7 3O,X ˜$ap™
Png EQng:
Tinh +Yu \uế ^ưSc Qˆ +‰ng nhigu !Hong hương Ki|u !h„c Nhn$, nư*c gi(i Uh"!,
HưSu,... Ngoài Ha, !inh +Yu \uế còn ^ưSc Qˆ +‰ng !Hong c" c"c +Yu )à cao poa IeN. iịch
ngâ$ @Xª !Hong M!DH ZX ¨ RXª c†ng ^ưSc Qˆ +‰ng nhigu !Hong hương Ki|u !h„c Nhn$
)à nư*c gi(i Uh"!.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @P
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
4h2 nRng g!y Eị Ing:
Tinh +Yu \uế ce !h} gây +ị ƒng cTN !h{i hay gây neng H"! Kên +a nếu +bng \u" Kigu.
@.G.`. Tinh +Yu Thang, Tuyế! Tbng, Hoàng 0àn.
Hình 2.13 - C?+ họ thAng
./ t<n =h./: DKLu$ Kigni cL+Hi ˜La!in™, MQQLncL +L oiQ +L C¤+HL ˜Ph"N™,
CL+LHnhoK±oLK ˜0ƒc™.
Jguy<n )iệu Kà Gh'$ng Gh.G t./h /hiết:
Tinh +Yu ^ưSc Uhai !h"c !– g… IWng Nhương Nh"N chưng cT! Kai cuŒn hơi nư*c.
Nguồn nguyên Ki|u ch' yếu7
š 6… !hang !uyế! cL+HuQ +Lo+aHa ˜HopKL™ họ !hang, cho !inh +Yu hy$aKayan
cL+aH´oo+, hi|u QuT! !hu !inh +Yu7 G,G3ª
š 6… !bng ²uniNLHuQ )iHginiana L., họ !H_c I"h Hoa uŽ, cho !inh +Yu J$LHican HL+
+L+aH´oo+, hi|u QuT! !hu !inh +Yu P,Oª.
š 6… hoàng ^àn cuNHLQQuQ ›unLIHiQ goH+, họ !H_c I"ch, THung ¬uŒc, Nh&! ‡(n, cho
!inh +Yu chinLQL cL+aH´oo+, hi|u QuT! !hu !inh +Yu @ ¨ Oª ˜g… Hễ™® X,@ ¨3ª˜K"™
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @G
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
CHƯƠNG a! NHbNG MXI HƯƠNG NHtN TẠO
THư*c hế! Ifn cYn Nhân Ii|! gila $bi hương !„ nhiên )à $bi hương !•ng hSN.
Hương !hơ$ !„ nhiên ^ưSc chiế! puT! !– !h„c )&! )à $m! QŒ Im Nh&n c'a ^mng )&!, 3XXª
^ến !– !„ nhiên, còn hương !hơ$ !•ng hSN Kfi ^ến !– c"c Nhòng !hí nghi|$ hea học. HSN
chT! hea học này ce !h} !fo Ha $m! $bi hương Kf $à Ifn chưa !–ng !hTy !Hong cumc ^{i,
Qong c†ng ce !h} •I_! chư*c€ chính p"c $m! $bi hương \uLn !humc nào ^e c'a !„ nhiên
như anh L$ Qinh ^ai.
a.H. Tun3 hv@ 4) wLn (un3 hv@ Nh( :Z hx( B h6`n3 (Jnh.
P.3.3. HSN chT! ce hương !ính +fng LQ!L
:' 1gu+ên t2c
‡a +fng Nh(n ƒng !hư{ng ^ưSc ƒng +‰ng ^} ^igu chế LQ!LH ce hương !ính Kà7
C
3
CH
@
DH ¢ C
@
CD%

C
3
CH
@
DCDC
@
¢ H% ˜3™
C
3
CH
@
DH ¢ C
@
CDDCDC
@


C
3
CH
@
DCDC
@
¢ C
@
CDDH ˜@™
C
3
CH
@
DH ¢ C
@
CDDH

C
3
CH
@
DCDC
@
¢ H
@
D ˜P™
FhQ /hú:
‡&c aKcoK càng cao

Nh(n ƒng càng ch&$.


Nh(n ƒng Nh‰ ˜!"ch nư*c™ ˜H
@
=D
G^
, !
o
™ càng cao.
Ph(n ƒng ˜P™ µ ˜@™ µ ˜3™
Nếu !h„c hi|n Nh(n ƒng ˜3™ )à ˜@™, Qau Nh(n ƒng Nh(i !hu• Nhân ^} Kofi !"c chT!
+ư. Ngoài Ia Nh(n ƒng chính !Hên còn Nh(n ƒng !Hao ^•i LQ!LH c†ng ^ưSc \uan !â$ !Hong
!•ng hSN ^ơn hương. :í +‰7 !•ng hSN c"c LQ!LH an!hHaniKa!L I&c cao hơn
$L!hyKan!hHaniKa!L.
B' Cng dDng !iEu ch"
• 0igu chế $m! QŒ LQ!L $bi \u(7
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @O
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
• 0igu chế $m! QŒ LQ!LH c'a acL!ic aci+ )à HưSu !LHNLn7
• 0igu chế $m! QŒ LQ!LHHưSu !hơ$7
• 0igu chế $m! QŒ LQ!LH c'a aci+ QaKicyKic7
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @Z
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
• 0igu chế $m! QŒ LQ!LH c'a aci+ cinna$ic7
P.3.@. HSN chT! ce hương !ính +fng an+Lhy+.
:' 1gu+ên t2c3
B' Cng dDng !iEu ch"3
• 0igu chế ILn±aK+Lhy+ !– !oKuLnL7
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @R
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
T"c chT! opy ho" MnD@
T"c chT! !fo NH $ai !Hư{ng7 H
@
=D
G
0igu Ui|n! n
H@=DG
© n
!oKuLnL
¥ P©3
JgND
P
¥ X.3ª !ính !hLo KưSng H
@
=D
G
n
MnD@
© n
!oKuLnL
¥ X.@O©3 ˜cho !– !–™
!
o
Nh(n ƒng ˜
o
C™ ¥ @X
Hi|u QuT! ˜ª™ ¥ OX £ ZX
hú O: Mn
@
D ¢ H
@
=D
G
Mn
@
=D
G
¢ H
@
¢ @¶D·
• 0igu chế ci!HaK !– KinaKooK, \ua !Hung gian gLHanioK7
T"c chT! opy hea 7 u
@
CH
@
D
@
T"c chT! !fo NH $ai !Hư{ng 7 H
@
=D
G
©CH
P
CD
@
H
0igu Ui|n7 n KinaKooK©n Na
@
CH
@
D
R
©nH
@
=D
G
¥ P7@7P,@
!o Nh(n ƒng ˜oC™ ¥ ZX £ Z@
T Nh(n ƒng ˜ gi{™ ¥ P šG h
˜¸™ +bng NaH=D
P
!"ch ci!HaK
Hi|u QuT! ˜ª™ ¥ OX £ RX
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @V
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
P.3.P. HSN chT! ce hương !ính +fng ancoK
:' 1gu+ên t2c3
Ph(n ƒng Uhˆ hea
%[c !"c7
• :*i 7 CCDDH CuD, CH
@
D
P
• :*i 7 CCDDC« Na©M!DH , Na©‡uDH ˜ Uhang ^ưSc +bng )*i c"c LQ!L ce
gŒc ›oH$ia!™
• :*i CCHD JK aKcoKa!
• :*i CCHD HCHD © NaDH
− Ph(n ƒng ^ồng Nhân hea, +ư*i !"c +‰ng !
X
C, p!, P
− C
3
CH
@
DH C
@
CH
@
DH
− Ph(n ƒng hy+Ha! hea anULn )*i p[c !"c H
@
=D
G
C £ CH ¥ CHC« ¢ H
@
D C CH CH
@

B' Cng dDng !iEu ch"3
• Ci!HonLKKooK !– ci!HaK 7 p!, P, !
X
C
• 6LHanioK !– ci!HaK7 Nh(n ƒng CKaiQLn ¢ TipLnco
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • @`
OH
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
• TLHNinLoK !– !LHNin hy+Ha!7 Nh(n ƒng Uhˆ H
@
D©H
@
=D
G
p!
• Hy+HopyK ci!HonLKKaK !– ci!HonLKKoK 7 Nh(n ƒng hy+Ha! hea
P.3.G. 0igu chế hSN chT! Uh"c.
:' FiEu ch" GH1H13
Nguyên !_c7 !H(i \ua @ giai ^ofn
− Ngưng !‰ ci!HaK )à acL!on +ư*i !"c +‰ng c'a Uig$ NQLu+oionon.
− 0eng )òng.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • PX

THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
B' FiEu ch" -IJC K :-B4H
Nguyên !_c7 !H(i \ua P giai ^ofn
− ML!hyK hea $L!acHLQoK I‹i $L!hyK QuK›uHic aci+.
− .QoIu!yK hea NhLnoKa!L $L!hyK I‹i iQoIu!yKic aKcoK )*i p[c !"c
H
@
=D
G
.
− Ni!Ho hea Q(n Nhn$ )–a Qinh Ha.
a.D. =C* (ky N_* h6`n3 nhrn (qp gZ* 47* Yh :Zn3.
ib ^L$ Kfi nhlng !hành !„u H„c H‘ cho cang nghi|N $bi hương nhưng !Hong pu
hư*ng ưa chumng $ọi !hƒ !humc )g !„ nhiên như hi|n nay ˜!hƒc #n !„ nhiên, $“ Nhn$ !„
nhiên, chT! Ki|u !„ nhiên™, hương Ki|u !•ng hSN ),n ngày ngày ^Œi $o! )*i hàng Kof! ^ịnh
Uiến.
Hương Ki|u !•ng hSN H¦ !ign¹ =ai. Nhigu ngư{i Uhang Iiế! HWng hương Ki|u !•ng
hSN !Œ! c†ng ^_! ^] như !inh +Yu !„ nhiên chiế! puT! !– c"c Kofi !h„c )&! \u— hiế$. Hương
Ki|u !•ng hSN gây +ị ƒng¹ =ai. Nhigu hương Ki|u !„ nhiên ce Uh( n#ng gây +ị ƒng !HY$
!Họng hơn nhigu Qo )*i hương Ki|u !•ng hSN. LTy )í +‰, chT! =an+aKoHL ce $bi hương như
g… ^àn hương ˜chT! này ce cang !hƒc hea học Kà C
3G
H
@Z
D™. =ˆ +‰ng nư*c hoa chƒa
=an+aKoHL Ifn ch’ ce $m! Uh( n#ng Iị +ị ƒng )*i C
3G
H
@Z
D. THong Uhi ^e, Qˆ +‰ng nư*c
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • P3
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
hoa !– ^àn hương !„ nhiên, )*i ^' c"c Nhân !ˆ như aKNha, IL!aš=an!aKoK, =NiHoQan!aKoK,
IL!ašCuHcu$LnL, ˜º™šNuci›LHo nguy cơ Iị +ị ƒng c'a Ifn cao hơn gTN hàng ch‰c KYn.
Nhigu ngư{i Qành nư*c hoa !hư{ng ce \uan ni|$ Uh" c„c ^oan )g nư*c hoa !„
nhiên )à nư*c hoa !•ng hSN. ThLo họ, nư*c hoa !•ng hSN $ang Nhong c"ch c'a M“, hi|n
^fi nhưng pa Iồ. THong Uhi ^e nư*c hoa !„ nhiên !hư{ng puT! pƒ !– Ph"N, K~ng $fn, !inh
!ế.
Hương Ki|u !•ng hSN +ễ +àng Ui}$ Qo"! hơn c"c hương Ki|u !„ nhiên )Œn ce !h} Iị
hư h]ng )à Iiến chT! +o !h{i !iế!, Uhí h&u, )&n chuy}n. THong hành !Tn ca$ chanh !„
nhiên, Kà$ !hế nào ^} Ui}$ Qo"! )*i ^[ng $bi hương ^e, )*i nồng ^m ^e !– n#$ này \ua
n#$ Uh"c, !– KYn Q(n puT! này \ua KYn Q(n puT! Uh"c¹ 0igu này ch’ ce !h} gi(i \uyế! ^ưSc
)*i hương Ki|u !•ng hSN.
¬uan !Họng hơn, $bi hương !•ng hSN gi[N I(o )| $ai !Hư{ng. Nhlng c"nh H–ng
^àn hương c'a sn ^ang Iị !àn Nh", h(i Ky )à hươu Iị giế! ^} KTy pf, c" )oi Iị Q#n ^} KTy
chT! Kong +iên hươngŠ Hương Ki|u !•ng hSN Kà gi(i Nh"N cho nhlng ^igu ^e )à còn hơn
!hế.
THên !hế gi*i ch’ ce !"$ cang !y nghiên cƒu )à chế !fo Ha hương Ki|u !•ng hSN,
^ưSc gọi chung Kà ‡ig Migh!7 .n!LHna!ionaK »Ka)oHQ an+ »HagHancLQ ˜.»»™, 6i)au+anš
CouHL, »iH$Lnich, ¬uLQ! .n!LHna!ionaK, TaUaQago, =y$HiQL, ManL, CoILH!L!.
Hình 3.1 X 7ổng hL0 #$i h%&ng nh?n tMo
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • P@
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Hương !„ nhiên Hương !•ng hSN
Phương Qai
Thay ^•i !hLo !h{i gian
)à ^ịa ^i}$ $à nguồn
nguyên Ki|u ^ưSc !hu hofch.
=¼ goN Uhe Uh#n nếu $uŒn
+uy !H‚ !ính •n ^ịnh c'a $bi
hương.
=Œ KưSng nhigu hơn $bi
hương !„ nhiên. Tuy nhiên,
Q„ Nha !Hmn c"c chT! !•ng
hSN hlu cơ Uh"c nhau ce
!h} Q(n Qinh !fN chT!. Nếu
!fN chT! ce $bi, nhlng $bi
hương !hành Nhn$ Q¼ ce Q„
Uh"c Ii|! cho +b cbng Kà
$m! nư*c hoa.
Thành NhYn
Hàng ngàn hSN chT! hea
học
Tby !humc )ào ^m !inh
Uhiế!, Iao gồ$ ch' yếu Kà
$m! hSN chT! hea học.
Tính chT!
Mbi hương ^oc !Hưng
c'a )&! Ki|u ^ưSc Uhai !h"c
Mbi hương ce !h} giŒng
h|! !„ nhiên Qong c†ng ce
!h} Iiến hea !hành c"c $bi
Uhang !‚$ !hTy !Hong !„
nhiên.
C"c K*N hương
Mbi hương !„ nhiên
!hư{ng ce nhigu K*N hương,
Qâu )à Nhƒc !fN. Mg$ $fi
)*i c"c Q_c !h"i $bi !inh !ế.
C"c K*N hương Nhân Ii|!
H½ Hàng )à ce !ính •n ^ịnh
cao.
6i" !hành
0_! +o nguyên Ki|u !„
nhiên ce hfn )à Nh(i Uhai
!h"c HT! !Œn U§$.
6i" !hành Nh(i ch#ng
Uhiên nư*c hoa !•ng hSN
^ưSc Nh• Iiến. Tuy nhiên,
$m! QŒ $bi hương !•ng hSN
^_! IWng, !h&$ chí ^_! ^]
hơn hương !„ nhiên )‚ Q„
Nhƒc !fN !Hong \u" !H‚nh
!•ng hSN.
,2ng 3.1 X Jo 5(nh h%&ng t, nhiên và h%&ng tổng hL0
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • PP
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
CHƯƠNG d! -NG ./NG C0A MXI HƯƠNG
d.H. -n3 8in3 (kpn3 Nz @h{N.
G.3.3. =la !_$.
C"c nhà Q(n puT! Qˆa !_$ !Hên !hế gi*i ^~ ^ưa c"c $bi hương ^ưSc chiế! puT!
!Hong !„ nhiên )ào c"c Q(n Nhn$ c'a $‚nh.
H~ng Q(n puT! $“ Nhn$ io)L ^~ ^ưa Ha !hị !Hư{ng G Kofi Qla !_$ $ang hương )ị
c'a !hiên nhiên7
G.3.@. iYu gmi.
T– pưa ang Ià !a ^~ +bng !H"i Iồ Uế! ^} gmi ^Yu, )à ngày nay nhlng Q(n Nhn$ +Yu
gmi ^Yu Iồ Uế! ),n ^ưSc Q(n puT! HT! Nh• Iiến. THong ^e n…i I&! Kà Q(n Nhn$ =unQiKU.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • PG
+mC (…N .p4† g‡ˆ .p4† wp8s
‰C:h @kpGC3† hŠC |‹ 8lY
gfY n)nhK H‹ 8lY ô \6Y 4)
HE‹ G\s†k*n Œ †Np\\*†n(:
3*•@ hI* @hi (• w)p 8CK 86Žn3
8C 4) 3*m {N hp 8C.
+mC (…N .p4† •Cnhˆ .p4†
wp8s ‰C:h k†•k†:h B h6`n3
(h`N 86C hYh( 4) (k) •Cnh
NCn3 \q* hp wqn 2N 3*L
nhpCn nhpL*.
+mC (…N .p4† 4)n3ˆ
.p4† wp8s ‰C:h 3p •k†:h
47* L hq( NL( •C nh‡ 4)
h6`n3 w6‘* _n3 h6`n3
‡ hCnh :’ (*•@ (h5N :*nh
\> hp \)n 8C “C wqn.
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Ciêng +Yu gmi hoa hư*ng +ương ce !"c +‰ng !Hị gàu )à Kà$ $ưS! !ec nh{ hof! chT!
ce !Hong hf! hư*ng +ương. +Yu gmi chanhš Q(š Ifc hà !hơ$ hương chanh !„ nhiên.
G.3.P =(n Nhn$ ch#$ Qec +a.
Hi|n nay, )i|c Iiến ^•i Uhí h&u Uhang ch’ (nh hư‹ng ^ến Qƒc Uh]L $à nhlng !ia
c„c !í$ +ễ +àng puyên \ua !Yng Uhí \uy}n )à ^i )ào +a ch[ng !a. Chính )‚ )&y nhlng Q(n
Nhn$ ch#$ Qec +a ^ưSc chiế! QuT! !– hương Ki|u Ha ^{i ^} Uhang nhlng Kà$ ch[ng !a ^•N
hơn $à ch[ng còn ce !"c +‰ng I(o )| Kàn +a.
G.3.G. Nư*c hoa7
Ngày nay, )i|c Qˆ +‰ng nư*c hoa c'a con ngư{i ngày cao. Mọi ngư{i ^òi h]i
nư*c hoa Uhang nhlng Nh(i ce $bi !hơ$ $à còn Nh(i !h&! +ễ chịu, !h&! \uyến H†. THư*c
nhu cYu ^e con ngư{i Uhang ng–ng nâng !Y$ nư*c hoa Kên. Nhlng h~ng Q(n puT! nư*c
hoa n•i !iếng !hế gi*i cho Ha ^{i càng nhigu nhlng Q(n Nhn$ nư*c hoa $ang hương )ị
c'a !„ nhiên. Nhlng Kofi nư*c hoa ce chiế! puT! !– nhlng !inh +Yu !„ nhiên ^ưSc $ọi
ngư{i ưa chumng )à ^ưSc Q(n puT! nhigu hơn c(.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • PO
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Nư*c hoa h1n?) J0.;7 Hi|n Q(n Nhn$ ^ưSc Nh"! !Hi}n )*i nhlng $bi ^oc !Hưng
gồ$ hương ngọc Kan !ây, !inh +Yu hoa ca$, hoa nhài, hoa hồng, hoa Kan chuang, c]
)L!i)LH, g… ^àn hương, )ani, h• Nh"ch...
Nư*c hoa Zh1)i%1*C Gu?*)1in7 CT! Nhương ^ang, KTy c($ hƒng !– câu chuy|n
!‚nh IT! !ˆ c'a Ta² MahaK. =haKi$aH Kà Ii}u !ưSng c'a Uh"! )ọng )à \uyến H†, ^oc Ii|! nl
!ính )à $ê hooc Kòng ngư{i, hương !hơ$ c'a ne ^ưa !a )ưS! \ua $ọi Hanh gi*i c'a Q„
cT$ ^o"n. Chính )ani ^~ !fo nên ^igu U‚ +i|u =haKi$aH. 0ây Kà $m! !Hong nhlng nư*c
hoa Kâu ^{i nhT! !Hong Kịch Qˆ.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • PZ
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
G.3.O. Mo! na.
iYu DKiu Kà $m! !uy|! Nhn$ Kà$ ^•N c'a !hiên nhiên, Qau ^ây pin I&! $í !hê$ cho
Ifn @ c"ch Kà$ $o! nf $*i !– +Yu oKiu gi[N chŒng K~o ho" cho +a.

d.D. -n3 8in3 (kpn3 86v @h{N.
Tinh +Yu ngoài )i|c +bng ^} chế $“ Nhn$, +Yu gmi )à Kà$ gia )ị !Hong cang ngh|
!h„c Nhn$, !h‚ còn $m! )ai !Hò HT! HT! \uan !Họng !Hong ^{i QŒng c'a con ngư{i ch[ng !a,
^e Kà ƒng +‰ng c'a hương Ki|u )à !inh +Yu !Hong +ưSc Nhn$, !inh +Yu ^ưSc +ung ^} chla
I|nh, Tinh +Yu ^ưSc +bng ^} chế c"c Kofi !huŒc Iai poa, Kà$ !an nhlng )ế! !‰ $"u IY$
!í$, Kà$ +ịu cơn ^au, !inh +Yu còn Kà$ !huŒc chŒng c($ c[$, Q"! !Hbng )à Uích !hích !iêu
ho"Š
Z1u 8!y )à %[t t*0ng s\ nh]ng tinh E+u Gh^ _iến:
 Tinh +Yu Q(7 Ce !"c +‰ng Q"! !Hbng, !ny !Hbng, Kà$ !huŒc Uích !hích !iêu ho", gi[N
#n ngon $i|ng. Ngoài Ha, !inh +Yu Q( còn +bng ^} ^u•i $u…i, Kà$ nư*c hoa, +Yu gmi
^Yu.
 Tinh +Yu \uế7 Ce !"c +‰ng Uích !hích !uYn hoàn $"u, ha hTN $fnh Kên, Uích !hích
Iài !iế!, !#ng cư{ng co IeN !ˆ cung )à nhu ^mng Hum!. Tinh +Yu \uế còn +bng ^} poa
IeN )bng ^au, IY$ !í$ +o chTn !hương, +bng ^"nh gie Uhi Iị c($ $fo.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • PR
`at n7 )à% t*6ng t( E+u 0)iu
1gu+ên li=u3 $m! í! ^ư{ng, 3 !h‚a +Yu oKiu.
C(ch là#3 THmn ^ư{ng c"! )à +Yu Kiu, cho !T$
$o! nf )ào ngâ$ Hồi ^_N Kên $o!, $…i !uYn P KYn,
ce !h} !hu nh] K… chân Kang )à gi[N Kà$ !H_ng +a.
`at n7 t*ị n.% t( E+u 0)iu
1gu+ên li=u3 3 !h‚a +Yu oKiu, 3 í! $&! ong, gfc
hooc 3 $iếng $o! nf.
C(ch là#3 iYu oKiu Kà$ neng Kên Uho(ng PR
^m, !hê$ KưSng $&! ong )–a Nh(i, cho !T$ gfc
hooc $o! nf )ào ngâ$ Qau ^e KTy Ha ^_N Kên $o!
Uho(ng @X Nh[!, ce !h} chŒng K~o ho" cho +a, Kà$
$g$ )à !Hị n"$, !hích hSN +ành cho +a Uha.
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
 Tinh +Yu chanh7 T"c +‰ng Kà$ !hơ$ c"c !huŒc ng&$ hay !huŒc Im! ^} +ễ uŒng.
Ngoài Ha, !inh +Yu chanh còn +bng chế nư*c gmi ^Yu.
 Tinh +Yu Ifc hà7 ibng Kà$ !huŒc Q"! !Hbng, poa IeN nơi Qưng ^au như c"c Uh*N,
^au ^Yu +o c($ n_ng, chla ^Yy I‰ng Uhe !iêu. Tinh +Yu Ifc hà IŒc hơi nhanh gây
c($ gi"c $"! )à !ê !fi ch….
 :iên ng&$ Ifc hà ^} ^igu !Hị ho, +bng ^igu !Hị !Hong !Hư{ng hSN ^au +ây !hYn Uinh
ngofi Iiên. uhang +bng !inh +Yu này ^} nh] $†i )à Iai họng, +ễ gây hi|n !ưSng ƒc
chế, ce !h} ng–ng !h‹, ng–ng !i$ ^m! ngm!.
 Tinh +Yu hương nhu7 Cây hương nhu !H_ng )à !ía ^gu ce !inh +Yu, !• K| !inh +Yu
hương nhu !H_ng cao gTN ^ai hương nhu !ía. T"c +‰ng c'a !inh +Yu hương nhu chế
!hành )ị !huŒc +bng !Hong nha Uhoa )à !•ng hSN chT! )aniKin.
 Tinh +Yu Kong n~o7 Tinh +Yu Kong n~o ce !h} +bng ngoài poa IeN !hay Kong n~o
^oc chla c($ Kfnh, !iêu )iê$ gi($ Qưng ng, ngoài Ha còn ce !"c +‰ng chế !huŒc !H–
Qâu, hòa !an Qơn nh„a Kà$ +ung $ai.
 Tinh +Yu ^inh hương7 Ce !"c +‰ng Q"! Uhunn )à +i|! Qâu Iọ. Tinh +Yu ^inh hương
^ưSc +bng !Hong nha Uhoa ^} Kà$ !huŒc !ê )à +i|! !u• H#ng.
d.a. -n3 8in3 (kpn3 (h> @h{N.
Hương Ki|u c„c U‚ \uan !Họng !Hong !h„c Nhn$. Ch[ng ^ưSc Qˆ +‰ng !Hong hYu hế!
c"c Kofi !h„c Nhn$ hi|n nay. Ch[ng Kà !"c nhân !fo $àu, !fo $bi Kà$ Q(n Nhn$ càng
!hê$ ^a +fng )à Nhong Nh[. ‡ên cfnh ^e nhlng Kofi !h„c Nhn$ ce hương !hơ$ Q¼ HT! !hu
h[! ngư{i !iêu +bng.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • PV
Thành Gh+n:
0&u panh, ^ư{ng Uế! !inh, $‘
KSn, !inh +Yu c'a hoa Iư‹i.
7inh d*u ho N%Oi gi[N !#ng
!ính hTN +,n c'a Q(n Nhn$ Kên
HT! nhigu
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • P`
Thành Gh+n:
Nư*c ˜VX ^ến VOª™, JKcohoK ˜3X ^ến
3Rª™, Jci+ ˜X.G ^ến 3ª™, C"c chT! ^ư{ng,
C"c MuŒi uho"ng ˜X.@ ^ến X.Gª™, C"c
chT! !fo hương )ị )à !fo $àu ˜X.X3 ^ến
X.Oª™, C(c chPt tMo #$i g)# có c(c
lcohol, c(c ld6h+d6, c(c 65t6r, c(c cid
và c(c k6ton6', C"c QuK›i!LQ hà$ KưSng
Uho(ng !– 3X ^ến @XX NhYn !Hi|u.
Thành Gh+n:
Miến7 ‡m! Uhoai !ây, ‡m! ^&u panh,
MuŒi, 0ư{ng , ‡m! ngọ!.
=[N 7 iYu !inh Kuy|n, $uŒi, ^ư{ng,
Im! ngọ!, gia )ị, ‡m! !a$, hành K"
QTy, nga gai QTy, !a$ QTy, Jpí!
ci!Hic, iiQo+iu$ O«šguaniKa!L,
iiQo+iu$ O«šinoQina!L, h%&ng
chnh t, nhiên'
Thành Gh+n:
¾a!LH, gHLLn !La KLa)LQ ˜Og©K™,
HL›inL+ QugaH, aci+i!y $o+i›iLHQ,
ci!Hic aci+ ˜ MPPX™, $aKic aci+
˜M@`Z™, !HiQo+iu$ ci!Ha!L ˜MPP3iii™,
c6rtiQi6d l6#on Qlvor, an!iopi+an!7
)i!a$in C ˜MPXX™
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
d.d. -n3 8in3 (kpn3 h)n3 (*5Y 8_n3.
G.G.3. Nư*c p( )(i.
G.G.@. Nư*c pị! Nhòng.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • GX
Thành Gh+n:
iihy+HogLna!L+ !aKKo´
+i$L!hyK a$$oniu$
chKoHi+L, chT! !hơ$,
=!LaHic aci+,
‡Ln±aKUoniu$ chKoHi+L,
Jci+ ci!Hic, !i!aniu$
+iopi+L, caKciu$ chKoHi+L,
3®@š‡Ln±iQo!hia±oKinšPš
onL, chT! !fo $àu, Nư*c.
˜H%&ng Nn #i™
Thành Gh+n:
Nư*c, iiL!hKLQ!LH ii$L!hyK
J$$oniu$ ChKoHi+L,
Hy+HochKoHic Jci+, =iKiconL,
CaKciu$ ChKoHi+L, PoKyL!hyKLnL
6KycoK, 6Ku!aHaK+Lhy+L, ii+LcyK
ii$L!hyK J$$oniu$ ChKoHi+L,
ChT! !fo hương, ChT! !fo $àu.
˜ Hương n_ng $ai™
Nư*c hoa •]( @hyn3
+@*n3 ND $ang ^ến cho
Uhang gian hương !hơ$
!hiên nhiên !hơ$ $"!,
!Hong Kành )*i h%&ng t(o
ngọt ngào.
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
d.A. -n3 8in3 (kpn3 :@C.
Con ngư{i !– pa pưa, ^~ Iiế! Qˆ +‰ng !inh +Yu ^} gil g‚n Qƒc Uho¦ )à Q_c ^•N.
Tinh +Yu ^ưSc pL$ như $m! Nhương !huŒc !hYn UŽ ^} gil $~i n§! puân Q_c cho ngư{i
Nh‰ nl.
C"c =Na ngày nay ^~ !&n +‰ng !Œi ^a Uinh nghi|$ c'a \u" Uhƒ )*i nhlng cang
ngh| c'a hi|n ^fi ^} Iiến JHo$a!hLHaNy ˜như nhlng $bi hương™ !H‹ !hành !hƒ ^ưSc yêu
!hích nhT!. JHo$a!hLHaNy Uhang ch’ ^ơn !huYn Kà !Hị Ki|u IWng hương, ne còn Kà c( $m!
ngh| !hu&! )à Uhoa học !Hong )i|c Qˆ +‰ng !inh +Yu c'a c"c Kofi cây, hoa, K" Uh"c nhau ^}
chla I|nh )à c(i !hi|n !â$ !Hfng. Ce Uho(ng 3RXX Kofi hương !Hị Ki|u !Hong =Na, $…i Kofi
hương hooc $…i h…n hSN hương, ‹ nhlng !• K| Uh"c nhau, ce !h} !fo Ha nhlng !"c ^mng
Uh"c nhau ^Œi )*i !inh !hYn.
ThLo nhigu nghiên cƒu Uhoa học, ch#$ Qec cơ !h} IWng !inh +Yu chiế! puT! !– !h(o
$mc ce !h} gi(i !]a c#ng !hœng, !"c ^mng Kên h| !hYn Uinh )à ^ào !h(i nhlng ^mc !Œ !Hong
cơ !h} Ha ngoài +ư*i +fng $ồ hai. Tinh +Yu gi[N Kofi !ế Iào chế! !Hên +a, gil n$ )à Kà$
cho +a $ưS!, $g$ $fi, !ho(i $"i, ^ồng !h{i ng#n chon )à ^igu !iế! chT! I~ gi[N +a I*!
nh{n )à Uhang n•i !Hƒng c". Tuy|! ){i hơn, !inh +Yu còn Uích hof! )à Kà$ !iêu $‘ !h–a
+ư*i +a gi[N +a Q#n ch_c, ^ồng !h{i ngT$ )ào c"c !ế Iào +a Kà$ gi($ ^i Q„ $|! $]i c'a
h| cơ.
Ce n#$ c"ch Qˆ +‰ng !inh +Yu !Hong Ki|u Nh"N =Na! T_$, $aQQagL, pang hơi,
+ư‘ng )à Uhuếch !"n.
• T…N! Nh] )ài giọ! !inh +Yu nguyên chT! )ào Iồn nư*c T$ Hồi ngâ$ $‚nh !hư gi~n
3Oš@X Nh[!. 6i[N Kà$ Qfch +a, Q#n ch_c, !hơ$ !ho QuŒ! nhigu gi{ ^ồng hồ.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • G3
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
• MC::C3†! =ˆ +‰ng Uho(ng Q"u giọ!, ce !h} +bng $m! Kofi hương Ki|u hay !Hmn K,n
@šP Kofi hương Ki|u ˜nếu Uế! hSN Ia Kofi, $…i Kofi ch’ +bng hai giọ! Kà ^'™, Qau ^e
!Hmn ^gu )*i 3O$K +Yu $aQQagL hay còn gọi Kà +Yu $ang ˜caHHiLH oiK™. Phƒc hSN
này ^ưSc +bng ^} poa IeN !oàn !hân )*i hi|u \u( HT! !Œ!.
CAng dDng cR #55g63
 MaQQagL ^~ ce !– hàng ngh‚n n#$ nay )à ce K¼ Kà $m! !Hong nhlng Nhương
c"ch gi($ ^au nguyên Qơ nhT! c'a Koài ngư{i. T– •$aQQagL€ ce nguồn gŒc !–
•$aQQo€ c'a Hy LfN )*i ngh•a Kà Q{ n_n. Nhưng !h&! Ha, c"ch !Hị Ki|u này ^ến !–
Nhương 0ang. :*i \uan ni|$ HWng cơ !h} con ngư{i ce $m! +òng ch(y n#ng
KưSng còn gọi Kà •Uhí€, $aQQagL chính Kà c"ch )&n Uhí, chuy}n Uhí ^} +òng ch(y
này Kưu !hang !Œ! nhT! !Hong cơ !h} ngư{i.
 MaQQagL gi($ c#ng !hœng )à Ko K_ng. Ne Kà$ +ịu c"c h| !hYn Uinh, $ang Kfi
c($ gi"c !hư gi~n )à !ho(i $"i hoàn !oàn.
 MaQQagL c(i !hi|n Q„ !uYn hoàn $"u ^} ^ưa apy )à +ư‘ng chT! !*i c"c !ế
Iào.
 MaQQagL Uích !hích h| !hŒng $fch huyế! gi[N $ang c"c Q(n Nhn$ !h–a Ha
Uh]i cơ !h}.
 Ne ng#n chon )à Kà$ +ịu c"c Q„ gò Ie )à co !h_! cơ I_N.
 THị Ki|u $aQQagL c†ng ce !h} gi[N ^igu Uhi}n )ế! !hương !Hong chƒng )iê$
Uh*N, ^au !hYn Uinh !ọa, cơ I_N $]i $|!. Tuy nhiên, nhigu ngư{i Uh]L $fnh ),n
$aQQagL !hư{ng puyên )‚ ne gi[N họ +uy !H‚ Q„ !hư !h"i !Hong cơ !h}, !inh !hYn )à
c($ p[c.
C(c loMi d*u #55g63
 MaQQagL !fo c($ p[c !h#ng hoa ˜=LnQuaK $aQQagL oiK ™
 MaQQagL gi(i ^mc ˜iL!op $aQQagL oiK ™
 iYu $aQQagL !H¦ hea ˜CL²u)Lna!ion $aQQagL oiK ™
 iYu $aQQagL !hư gi~n ˜CLKap $aQQagL oiK ™
 iYu $aQQagL gi[N ng' ngon ˜iLLN =KLLN $aQQagL oiK ™
 iYu $aQQagL +ành Hiêng cho na$ gi*i ˜»oH MLn $aQQagL oiK ™
 iYu $aQQagL +ành cho +a nhfy c($ ˜=LnQi!i)L $aQQagL oiK ™
 iYu $aQQagL gi($ I§o ˜CLKKuIi!L $aQQagL oiK ™
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • G@
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
 iYu $aQQagL Kà$ !H_ng ˜¾hi!L $aQQagL oiK )
• Pôn3 h`*! ib pang hơi Uha hay pang hơi ư*! !h‚ !inh +Yu IŒc Kên !hLo hơi neng
Q¼ +ễ +àng !hn$ !hTu )ào +a Ifn \ua c"c K… chân Kang Kà$ QL Uhí! c"c K… chân Kang.
S$ TAng h&i khA h+ TAng h&i %Ut thì tinh d*u NVc lên th6o h&i nóng 5W dX dàng
thY# thPu vào d NMn qu c(c lZ ch?n lAng'
• .6Žn3! 6ồ$ nhigu h‚nh !hƒc
− [à# #\t nM3 Pha )ài giọ! !inh +Yu )*i Qla chua, $&! ong, c"$ gfo, hooc
!H"i cây nghign ^} !fo Ha c"c Kofi $o! nf.
− S%]ng tóc3 =au Uhi gmi ^Yu pong, poa )ài giọ! !inh +Yu Kên !ec còn n$ ^}
gi[N !ec Uhang Iị pơ )à hư !•n.
− S%]ng #Ai3 Thoa nh• $m! ch[! !inh +Yu ^ưSc Nha Ko~ng )*i +Yu ngn hooc
UL$ +ư‘ng Uhang $bi Kên $ai ^} $ai Kuan $g$, Uhang Iị Uha nƒ!.
− S$ng !^ NAi3 =au Uhi !_$, nh] $m! š hai giọ! !inh +Yu )ào Kòng Iàn !ay ˜Nha
Ko~ng )*i nư*c T$ ^} !H"nh Iị H"! +a™, +bng hai !ay !"n nh• Hồi poa ^gu Kên
cơ !h}. Lưu —7 Uhang Kau Uha !ay )à ngư{i !Hư*c Uhi poa ^} !inh +Yu !hn$
!hTu !Œ! hơn. %oa nhigu hơn ‹ nơi !ha H"N.
KhY•h (Ln! Nh] $m! giọ! !inh +Yu )ào Kò ^Œ! nh] ce +bng nến, c#n Nhòng c'a
Ifn Q¼ !H‹ nên !hơ$ $"!. ‡fn c†ng ce !h} nh] )ài giọ! !inh +Yu )ào Uh#n !ay ^} ‹ ^Yu
giư{ng hooc )ào gŒi, $m! giTc ng' Q¼ ^ến )*i Ifn Qâu Qau Uhi chT$ +ƒ! Ki|u !H‚nh QNa.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • GP
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
d.~. -n3 8in3 (kpn3 nhCn3 (h`N.
:i|c +bng hương ˜nhang™ !Hong ^{i QŒng c'a ngư{i :i|! Na$ )à c"c nư*c y
0ang ce K¼ ^~ \u" gYn g†i, nếu Uhang $uŒn nei Kà !hiế! yếu. M…i +ịN ngày HW$, $bng
$m! hay gi… !ế! !h‚ n§n hương Uhang !h} !hiếu ^ưSc !Hên Iàn !h{ !• !iên hay !hYn !ài c'a
$…i gia ^‚nh. N§n hương ^ưSc pL$ Kà cYu nŒi gila con ngư{i c'a !hế gi*i hi|n !fi )à !hế
gi*i !â$ Kinh. N§n hương !hơ$ !h} hi|n Q„ !hành Uính c'a ngư{i ^ang QŒng )*i ngư{i ^~
UhuT!, )*i !• !iên )à c"c )ị !hYn Kinh. Mbi hương c†ng !h} hi|n Uhang Uhí !Hang nghiê$
nơi !an Uính. THong nhlng ngai chba, ^gn !h{ hay hmi \u"n c'a ngư{i y 0ang, nhlng
n§n hương, )òng hương )*i Kàn Uhei $]ng )à $bi hương !HY$ T$ Kan !]a Kà nhlng h‚nh
(nh HT! ^…i !hân !humc.
Hình 4.1 X 1hng th&#
Thành NhYn hương chính c'a ^a QŒ c"c Kofi nhang !hư{ng ^ưSc Qˆ +‰ng )à ^ưSc
ưa chumng nhT! Kà $bi !HY$ )‚ !HY$ ce )a QŒ ưu ^i}$ ^ưSc ^"nh gi" HT! cao như Kà7 6i"
!Hị c'a !HY$ hương ^~ ^ưSc con ngư{i Iiế! ^ến !– !h{i Ji C&N c• ^fi )à pL$ Kà ¿cây c'a
c"c )ị !hYn¿ !Hong $ọi ngn )#n hea !– THung C&n 0ang cho ^ến châu y. :*i !ính chT!
^ịnh hương HT! Ign, $m! !h* !HY$ hương $‰c H~ !Hong !„ nhiên hàng ngàn n#$ ),n Uhang
$T! $bi, !inh +Yu !HY$ hương ^ưSc Qˆ +‰ng !Hong cang ngh| hea $“ Nhn$ gi[N !#ng gi"
!Hị Q(n Nhn$ Kên gTN nhigu KYn!HY$ hương ^ưSc coi Kà $m! )ị !huŒc ^oc Ii|! \u—, hiế$ )à
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • GG
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
^_! !ign. Ngày pưa, ngư{i !a +bng !HY$ hương Kà$ gŒi ^} chŒng ^au ^Yu, !HY$ c($® KTy
!HY$ hương nTu nư*c pang hooc !_$ chla Qài gi&! ‹ !H¦ L$. uhei !HY$ hương ^ưSc +bng
như $m! chT! !H– !à, uế Uhí. Nư*c !HY$ hương ^ưSc )ny Kên p"c ư*N ^} I(o \u(n. ‡m!
!HY$ hương chŒng ^ưSc Iọ ch§!, chTy, H&n.
iưSc Ki|u !HY$ hương ce )ị cay, ^_ng, hơi ngọ!, $bi !hơ$, !ính T$, ce !"c +‰ng
I• !h&n Uhí, !HTn !•nh, gi($ ^au, cY$ nan, ch' yếu ^ưSc +bng !Hong nhlng !Hư{ng hSN
^au I‰ng, !ƒc ng„c, Kfnh Kưng, nan $ˆa, hLn Quyễn, c($ nong, Uhe !h‹, Ií !i}u !i|n, na$
gi*i !inh Uhí Kfnh. Tu| T•nh ˜Na$ +ưSc !hYn hi|u™ ^~ +bng !HY$ hương NhŒi hSN )*i ch’
p"c, na$ $mc hương, hf! c(i c', Qao )àng, Q_c nư*c uŒng chla !h'y !h†ng, I‰ng ^Yy
chư*ng. H(i ThưSng L~n Àng ˜‡"ch gia !Hân !#ng™ Kfi +bng !HY$ hương )*i $mc hương,
nh‰c \uế, Ifch ^àn, !"n Im!, Kà$ )iên uŒng )*i nư*c Q_c K" ho_c hương ^} chla nan $ˆa
Uhang +ƒ!.
Hình 4.2 X 7r*# h%&ng
NhưngŠ!h&! chT! !HY$ !hư{ng Qˆ +‰ng !Hong nhang˜ hương™ ^a QŒ ^gu Uhang Nh(i
Kà !HY$ !h&! $à ^gu Kà nhlng hương Ki|u nhân !fo ^ưSc $ua I"n HT! nhigu ‹ nhlng chS
!H{i . $m! QŒ nhà Q(n puT! ^} hf gi" !hành Q(n Nhn$ ^~ Qˆ +‰ng c"c Kofi hea chT! !fo $bi
!Hmn )ào Im! hương !Hong \u" !H‚nh Q(n puT! hay Kà Nhun )ào Q(n Nhn$.. c"c $bi hương
!hư{ng ^ưSc Nha )*i cồn !Hong I‚nh pị! , $…i KYn pị! Uho(ng 3 !hiên ˜3X.XXX cây™ ^} O
Nh[! cho $bi !hơ$ ngT$ )ào. Mm! QŒ nơi !h‚ Nha chế hương Ki|u !Hong !hbng Nhuy, nhang
^ưSc nh[ng )ào ^Ty, hương !hơ$ Q¼ ^gu hơn. 0Œi )*i nhang !HY$, hương !hơ$ ^ưSc
!Hmn nhigu KYn ‹ Uhâu Kà$ Im! ^} gil $bi Kâu hơnŠ
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • GO
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
uhang ch’ +–ng Kfi ‹ ^e, ^} ^"N ƒng \uan ni|$ HWng Qau Uhi !h_N, !àn hương Nh(i
\u#n )à Uhang H‰ng $*i ce Kmc, nhigu cơ Q‹ Q(n puT! ^~ ngâ$ \uL !#$ hương )ào hea
chT!, ch' yếu Kà api! Nho!NhoHic ˜HPPDG™ )à !n$ c"c Kofi hea chT! )ào Im! hương gi[N
cho !àn hương ce $àu ^] )à í! Hơi puŒng Qau Uhi ^Œ!. :i|c Qˆ +‰ng c"c Kofi hương Qˆ
+‰ng hea chT! này ce !h} Uhiến ngư{i Qˆ +‰ng Iị !•n !hương )g !hị gi"c )à Uhƒu gi"c, c‰
!h} như ch(y nư*c $_!, ${ $_!, Uhe !h‹... . Mm! QŒ ngư{i +ị ƒng )*i hea chT! còn ce !h}
c($ !hTy ^au ^Yu )à Iuồn nan.
Hình 4.3 X Jản TuPt nhng th&#
Nguy hi}$ hơn, !Hong \u" !H‚nh !h_N hương, !àn hương ce !h} Hơi )ào c"c Kofi !hƒc
#n +bng ^} !h{ c[ng như gà, !hị!, pai, hoa \u(..., c"c hea chT! này Q¼ !hâ$ nh&N !H„c !iếN
)ào cơ !h} \ua ^ư{ng !iêu hea Uhi #n ˜hay còn gọi Kà !h‰ Kmc™ c"c Kofi !hƒc #n này ^e Kà
$o! !"c hfi c'a )i|c Qˆ +‰ng nhang ˜hương™.
:‚ )&y Uhi $ua nhang˜hương™ !a cYn Nh(i Iiế! chọn K„a nhlng Kofi nhang ce nhà
Q(n puT! )à !H"nh I*! )‚ !hích c"c Kofi $bi hương $à hfi ^ến Qƒc Uh]L c'a $‚nh.
d.|. -n3 8in3 (kpn3 n•n (h`N.
Hương Ki|u ^ưSc +bng !Hong nến ^~ !– HT! Kâu. :à ngày nay ne ^ang )ươn Kên !Y$
cao $*i, )*i nhlng $bi hương !h&! ^oc !Hưng. Nhlng $bi hương ^e !fo c($ gi"c !ho(i
$"i cho ngư{i Qˆ +‰ng. Tby !hLo hương Ki|u +bng !Hong nến $à Uhi ^Œ! nhlng Kofi nến
!hơ$ này Kên con ngư{i ce c($ gi"c !h&! !h[ )ị.
="N ong Kà $m! Kofi nguyên Ki|u !„ nhiên, ce $Yu, $bi !hơ$ !„ nhiên.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • GZ
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
Hình 4.4 X F.n cà+ 5(0 ong
Nến ce hương +Yu Q(7 Ce hương !hơ$ ‹ ngoài !H{i, nhlng cơn gie nh• Q¼ nhanh
cheng $ang hương !hơ$ Iay ^i. ib Qao !h‚ nến ce hương +Yu Q( +bng ngoài !H{i Kà !Œ!
nhT!, ngay c( Uhi Ifn chưa ngˆi !hTy !h‚ ne ^~ Kà !hƒ ng#n c(n $fnh $¼ Q„ \uTy nhiễu
c'a can !Hbng.
Hình 4.; X J(0 th&# trng tr_
Nến h‚nh cYu !hơ$ $bi !h(o $mc Nến cŒc ce $bi hương $&! ong ngọ! ngào
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • GR
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • GV
Mbi hương !hanh $"!
c'a !H"i +ưa nhi|! ^*i.
Mbi hương hoa
nh• nhàng cho
Uhang gian QŒng
Nến cây ng_n ce $bi
hương hoa ^ồng nmi
Nến cây !o hương !H"i
cây nhi|! ^*i
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
CHƯƠNG A! MỘT +, =€N Đ% 1Ư" • KHI +W ./NG HƯƠNG 1IỆ"
Hea chT! Kà con +ao hai Kư‘i, cYn Nh(i Kà ngư{i Qˆ +‰ng !hang $inh ^} !H"nh Iị
Kư‘i +ao ch§$ Nh(i. Thế nên, c"c nhà Q(n puT! !Hư*c Uhi ^ưa Q(n Nhn$ Kưu hành !Hên !hị
!Hư{ng ^gu Nh(i ce Ui}$ nghi|$ c'a cơ \uan \u(n K— Nhà nư*c.
Ce $m! !h„c !ế Kà, Uhe ce !h} Q(n puT! nến +bng hoàn !oàn !inh +Yu !„ nhiên )‚ Kofi
nguyên Ki|u này HT! ^_!. Tinh +Yu !„ nhiên Kfi !hư{ng +ễ Iay hơi nếu Uhang Nha !hê$ chT!
•n ^ịnh.
:‚ )&y, ^a QŒ nến, nhang !hơ$Š Qˆ +‰ng c"c hương Ki|u !•ng hSN, !Hong QŒ ^e,
Uhang Kofi !H– c( nhlng hương Ki|u ce !h} gây ngm ^mc. CYn Kưu —, !Hong \u" !H‚nh QŒng,
cơ !h} !ích K†y c"c hea chT! ce $bi !hLo !h{i gian ^ến $ƒc ^' nhigu !h‚ Uhi ch’ hí! !hê$
$m! KưSng nh] nla c†ng ce !h} gây nhlng !Hi|u chƒng )–a nêu $à ^igu này !h‚ $m! NhYn
+o Q„ Kf$ +‰ng c'a hương !hơ$ !Hong nhigu Kofi Q(n Nhn$.
Mbi !hơ$ c'a hương Ki|u ce !h} gi[N Ifn !– !Hfng !h"i $|! $]i chuy}n Qang !hư
!h"i. Tuy nhiên, nhigu Kofi $bi !hơ$ Kfi gây ^mc cho cơ !h} Ifn, Kà yếu !Œ Kà$ !#ng nguy
cơ ung !hư, +ị !&! In$ Qinh, )a Qinh, !•n !hương h| !hYn Uinh.
:i|c Qˆ +‰ng hương !hơ$ ^ang ngày càng Nh• Iiến, nhT! Kà ^Œi )*i gi*i nl. Ph(i
U} ^Yu !iên Kà nư*c hoa )*i nhigu ch'ng Kofi, gi" c( !– •!Y$ !Y$€ cho ^ến... •chế! ngT!€.
Ngoài nư*c hoa, hương !hơ$ còn ^ưSc cho )ào HT! nhigu Kofi Q(n Nhn$ Uh"c nhau, !– $“
Nhn$ như NhTn !hơ$, K#n Uhˆ $bi, pà Nhòng !_$, UL$ Iai +a... cho ^ến c"c Q(n Nhn$
gia +‰ng như Im! gio!, nư*c p( )(i, nư*c Hˆa ch§n...
/ gec ^m c" nhân, hương !hơ$ gi[N con ngư{i c($ !hTy +ễ chịu, !hư gi~n. / gec
^m p~ hmi, ne h… !HS cho giao !iếN, gi[N ngư{i +bng c($ !hTy !„ !in hơn Uhi !iếN p[c )*i
ngư{i Uh"c. 0e Kà chưa U} ne ce !h} !H‹ !hành $m! •)† Uhí Ií $&!€ !Hong !‚nh c($ )à ^{i
QŒng gŒi ch#n.
0ưSc Qˆ +‰ng Nh• Iiến )à ce nhigu KSi ích Kà )&y, nhưng +Yn +à c"c nhà Uhoa học
Kfi Nh"! hi|n Ha !hê$ •$o! !H"i c'a !T$ huy chương€, !Hong ^e Nh(i U} ^ến Q„ Kf$ +‰ng
c'a c( hai Nhía Q(n puT! )à !iêu +bng.
Mm! Uh(o Q"! ^ưSc Cơ \uan I(o )| $ai !Hư{ng ‹ M“ !h„c hi|n n#$ 3``3 cho !hTy
ce ^ến `Oª c"c hương !hơ$ ^ang ^ưSc Qˆ +‰ng Kà hea chT! ce nguồn gŒc !– +Yu $] !hay
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • G`
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
)‚ hương Ki|u !„ nhiên như !Hư*c ^ây. 0oc Ii|!, HT! nhigu chT! !Hong c"c Q(n Nhn$ !hơ$
ce ^mc !ính ^Œi )*i cơ !h}, như !oKuLn, acL!on, ›oc$aK+Lhi!, +,n puT! c'a ILn±Ln, $L!yKLn
cKoHua. THong ^e, nhigu chT! ^~ ^ưSc chƒng $inh ce !h} gây ung !hư, +ị !&! In$ Qinh, )a
Qinh, !•n !hương h| !hYn Uinh.
Tuy Uế! \u( ^"ng I"o ^mng như )&y nhưng !‚nh !Hfng Kf$ +‰ng c"c hea chT! !fo
hương !hơ$ hYu như Uhang ^ưSc c(i !hi|n )‚ nhigu K— +o. Thƒ nhT!, Uhang như !huŒc
^ưSc Ui}$ Qo"! nghiê$ ngo! ˜Nh(i !hˆ nghi|$ !Hên ^mng )&!, Hồi !Hên ngư{i \ua nhigu giai
^ofn $*i ^ưSc ^ưa Ha Qˆ +‰ng™, c"c Kofi $“ Nhn$ hooc Q(n Nhn$ gia +‰ng ce $bi !hơ$
^ưSc Q(n puT! •!ho(i $"i€ hơn nhigu. Thƒ hai, ‹ hYu hế! c"c nư*c, !hLo Ku&! ^ịnh ^Œi )*i
nư*c hoa, )‚ !hành NhYn hương !hơ$ Kà Ií $&! c'a $…i h~ng Q(n puT! nên Uhang yêu cYu
ghi H½ !ên hea chT! $à ch’ cYn ghi •hương !hơ$€ ˜›HagHancL™, +ễ !fo U¼ h‹ cho )i|c Qˆ
+‰ng c"c Kofi hea chT! Uhe Ui}$ Qo"!.
T"c hfi !hư{ng !hTy c'a )i|c Kf$ +‰ng hương !hơ$ Kà gây Uích Nh"! c"c cơn hLn
˜Quyễn™ nhigu Uhi HT! !HY$ !Họng ‹ c( ngư{i K*n K,n !H¦ L$, !hư{ng p(y Ha ^Œi )*i c"c Kofi
hea chT! ce $bi !hơ$ !Hong c"c Q(n Nhn$ gia +‰ng. uhoa học c†ng ^~ Nh"! hi|n $Œi Kiên
h| c'a hea chT! !hơ$ )*i !‚nh !Hfng ^m! !ˆ ‹ !H¦ Qơ Qinh !Hong chƒng co !h_! ^ư{ng !h‹ +o
+ị ƒng. T‚nh !Hfng +ị ƒng còn ce !h} p(y Ha Uhi +bng nhlng chT! ce hương !hơ$ !Hên +a,
+,n ^ến )iê$ +a !iếN p[c, chà$...
Ngoài )i|c !"c ^mng !Hên +a hooc ^ư{ng ha hTN, c"c hea chT! !fo hương còn ce !h}
!hT$ \ua +a )à !ích K†y !Hong cơ !h}, gây nhigu !"c ^mng ce hfi. 0oc Ii|!, ‹ !H¦ Qơ Qinh, +o
+a HT! $]ng nên c"c hea chT! Q¼ +ễ !hT$ \ua hơn. Cơ !h} !H¦ c†ng non yếu nên +ễ Iị (nh
hư‹ng hơn nhigu.
Hương !hơ$ nhân !fo còn ce !h} gây !‚nh !Hfng nhfy c($ ^a hea chT!, ngày càng
!hư{ng goN. Ngư{i Iị hmi chƒng này Uhi !iếN p[c )*i $m! hea chT! ce $bi nào ^e Q¼ Iị
nhƒc ^Yu ˜ce Uhi HT! !HY$ !Họng™, Iuồn nan, $|! $]i, !h&$ chí Uích ^mng, $T! ^ịnh
hư*ng, HŒi Kofn hof! ^mng cơ. Nhlng $bi gây !"c hfi này ce !h} Kà hương !hơ$ nguồn
gŒc +Yu $], ce !h} Kà p#ng hooc $bi nh„a !Hong pL hơi.
THong \u" !H‚nh QŒng, Uhi cơ !h} !ích K†y c"c hea chT! ce $bi !hLo !h{i gian ^ến
$ƒc ^' nhigu !h‚ ch’ cYn hí! )ào !hê$ $m! KưSng nh] nla c†ng ce !h} gây nhlng !Hi|u
chƒng )–a nêu.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • OX
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
:‚ nhlng K— +o !Hên, Ifn cYn hfn chế !Œi ^a )i|c Qˆ +‰ng nhlng Q(n Nhn$ ce $bi
!hơ$ hea chT!. Nên Qˆ +‰ng Q(n Nhn$ Uhang ce $bi !hơ$ hooc ch’ !hơ$ nh•. 0Œi )*i
nư*c hoa !h‚ •!ign nào c'a nTy€ )‚ c"c Kofi nư*c hoa +bng hương !hiên nhiên Q¼ ^_! hơn
nhigu Qo )*i nư*c hoa Q(n puT! !– hea chT!.
Nếu $uŒn ce $bi hương !Hong nhà, )i|c !Hồng nhlng Kofi cây ce hoa !hơ$ !Hư*c
hiên Q¼ gi[N $ang Kfi cho c( gia ^‚nh hương !hơ$ an !oàn )à $m! Uhung c(nh nồng T$.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • O3
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
CHƯƠNG ~! TH< TRƯỜNG HƯƠNG 1IỆ" TRONG =& NGO&I NƯSC
Hi|N hmi !inh +Yu š hương Ki|u š $“ Nhn$ cho Iiế!, :N ce \uan h| c( $ua K,n I"n
nguyên Ki|u, Q(n Nhn$ c'a ngành hàng ^oc !hb này )*i Uho(ng PX nư*c. =ong, nghịch K—
Kà nhlng nư*c $ua hàng này Kfi Kà nhlng \uŒc gia !"i puT! Uhnu !H‹ Kfi Q(n Nhn$ !inh chế
cho :N )*i gi" !Hị cao gTN nhigu KYn.
ThLo QŒ Ki|u !hŒng Uê, n#$ @XXP :i|! Na$ puT! Uhnu ^ưSc VO@.XXX 2=i !inh +Yu
š hương Ki|u )à @.VRO.XXX 2=i $“ Nhn$ chế Iiến !•ng hSN !– !inh +Yu š hương Ki|u c"c
Kofi nhưng ^~ nh&N Uhnu !H‹ Kfi )*i gi" !Hị !ương ƒng Kà 3.ROX.XXX )à 3O@.PVZ.XXX 2=i.
Nhu cYu )g !inh +Yu )à hương Ki|u š $“ Nhn$ !Hên !hế gi*i !#ng nhanh +o nhu cYu
ngư{i +ân ngày càng ce pu hư*ng \uay !H‹ )g +bng nhlng hSN chT! !„ nhiên !Hong hương
Ki|u š $“ Nhn$, !h„c Nhn$. THung ¬uŒc )à sn 0m Kà @ \uŒc gia ce Q(n KưSng )à puT!
Uhnu !inh +Yu š hương Ki|u K*n nhT! !hế gi*i nhưng hi|n nay c†ng Nh(i nh&N !hê$ !inh
+Yu )‚ ^~ pây +„ng nhlng nhà $"y Q(n puT! ^ơn hương )à $“ Nhn$ K*n ^} ^"N ƒng yêu
cYu Qˆ +‰ng !Hong nư*c )à puT! Uhnu.
Hương Ki|u Qˆ +‰ng cho $“ Nhn$ )à !h„c Nhn$ hà$ chƒa !Hong !inh +Yu c"c Kofi
như7 Ifc hà, hương nhu, Ifch ^àn, h[ng \uế, ho_c hương, \uế, hồi, Q( c"c Kofi... Ngoài
Ha, còn ce nhlng Kofi hiế$ hoi như p" pí, hương Kau, !Hà$ !Hà, !HY$ hương. 0ây Kà nguồn
nguyên Ki|u cơ I(n ^} !•ng hSN Ha nhigu hSN chT! !„ nhiên \uan !Họng cho cang nghi|N
hương Ki|u š $“ Nhn$. C"c h~ng +ưSc Nhn$ !Hên !hế gi*i ngày càng ce nhu cYu nhigu
Kofi !inh +Yu chƒa c"c chT! chưa ^ưSc !•ng hSN nhân !fo như ci!HonLKKaK, gLHanioK, ci!HaK...
C"c nghiên cƒu cho !hTy, nhlng nguyên Ki|u này ^gu ^ang ce !Hong c"c Kofi cây
c] !h„c )&! Nhong Nh[ c'a :i|! Na$. C( nư*c ce ^ến PXX Koài cây !inh +Yu ^~ ^ưSc !hu
!h&N, !Hong ^e ce ^ến OX Koài cây ^~ ^ưSc !Hồng $ang !ính Q(n puT! hàng hea. C"c ngành
cang nghi|N !h„c Nhn$, hương Ki|u, $“ Nhn$, y !ế $Ty ch‰c n#$ nay ^~ nghiên cƒu,
^Yu !ư Nh"! !Hi}n c"c cây !inh +Yu hương Ki|u )à !–ng Iư*c h‚nh !hành $fng Kư*i !iêu !h‰
)à puT! nh&N Uhnu, !fo c"c $o! hàng ce gi" !Hị cao. THong hai !h&N U• VX )à `X cây !Hà$,
Ifch ^àn chanh ^~ ^ưSc !Hồng ‹ 0ồng Th"N Mư{i® cây Q( Áa)a ^ưSc !Hồng ‹ c"c nang
!Hư{ng $ign 0ang )à Tây Nguyên ^} chế Iiến !inh +Yu puT! Uhnu nhưng cuŒi cbng c"c
cơ Q‹ này ^gu Nh(i gi(i !h} )‚ Uhang !h} !„ ^ƒng ^ưSc !Hên !hị !Hư{ng !hế gi*i. Mm! QŒ
+oanh nghi|N Iư*c ^Yu ^~ ^Yu !ư !Hang !hiế! Iị )à nâng cao U“ !hu&! chưng cT!, chiế! puT!
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • O@
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
)*i $ong $uŒn chiế$ K•nh !hị NhYn !Hong nư*c )à puT! Uhnu nhưng cuŒi cbng ^gu !an H~
)‚ !hiếu Q„ Kiên Uế!.
:g Kưu !hang, Nhân NhŒi !inh +Yu š hương Ki|u š $“ Nhn$ hi|n nay ch' yếu +o c"c
+oanh nghi|N !• chƒc Nhân NhŒi ^igu !iế! )g gi" c(, ch'ng Kofi !Hên ^ịa Iàn Hmng Uh_N c(
nư*c !hLo $m! $fng Kư*i Hiêng, $fnh ai nTy Iiế!. Mm! QŒ nhà Uinh +oanh +o Uhang ce
chuyên $an ^~ Kà$ !hị !Hư{ng $T! •n ^ịnh )à chịu nhigu !hua !hi|!. Mm! !Tn !inh +Yu \uế
Q(n puT! ‹ ¬u(ng Na$, ¬u(ng Ng~i nếu puT! Uhnu ^[ng ch… ce !h} ^L$ )g c( ngàn 2=i
nhưng !hang !hư{ng chuygn !ay nhau ch’ I"n )*i gi" )ài !Hi|u ^ồng c†ng Uhang ce ai
$ua )‚ Uhang ce nhu cYu. Tương !„ như )&y, Q(n Nhn$ !inh +Yu !HY$ hương, !hLo !hang
!in ce gi" Kà O.XXX 2=i©Ug +Yu !HY$, nhưng !h„c !ế, nhigu Kàng Q(n puT! !h' cang ‹
¬u(ng Na$ ^~ !hˆ chưng cT! )à ^L$ !iêu !h‰ !Hên !hị !Hư{ng TP.HCM nhưng Q(n Nhn$
ch’ ^ưSc !H( )*i gi" H¦ $f!.
Ngành !inh +Yu š hương Ki|u š $“ Nhn$ :i|! Na$ ^ang $‹ cˆa nhưng !Hong !h„c
!ế Kfi !hiếu Q„ \u(n K— ch’ ^fo ^ồng Im. Tiến Q“ Nguyễn :#n Minh, Thư{ng !H„c :#n
Nhòng Hi|N hmi !inh +Yu š hương Ki|u š $“ Nhn$ Nhía Na$ cho HWng ^ây Kà $m! ngành
!•ng hSN !– !Hồng !Họ! ^ến nghiên cƒu, chế Iiến puT! nh&N Uhnu, nên cYn !hiế! Nh(i ce c"c
chương !H‚nh +ài hfn, !Hư*c hế! Kà )i|c p"c ^ịnh !hị !Hư{ng )à chiến KưSc chiế$ K•nh !hị
!Hư{ng !iêu !h‰ Q(n Nhn$ IWng cang !"c puT! nh&N Uhnu.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • OP
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
CHƯƠNG |! K‚T 1"ON =& P" HƯSNG PHƒT TRI„N MXI HƯƠNG
uhoa học ^~ chƒng $inh HWng, !inh +Yu ce Uh( n#ng !"c ^mng $fnh $¼ Kên c($
p[c c'a con ngư{i. Hơn !hế, nh{ cTu !H[c Nhân !ˆ nh] I§ c'a $‚nh, !inh +Yu ce !h} +ễ
+àng !hâ$ nh&N )ào Qâu !Hong !ế Iào +a )à !"c ^mng Kên !ế Iào !– nhlng !Yng Qâu.
T– HT! pa pưa, ngư{i c• ^fi ^~ Iiế! ^ến !"c +‰ng chla !Hị I|nh c'a hương !hơ$.
Nhưng $~i ^ến n#$ 3`@Z, nh{ cang c'a nhà ho" học ngư{i Ph"N 6a!L›oQQo, nhân Kofi
$*i ce nhlng nh&n !hƒc ^Yy ^' )à Uhoa học )g Uh( n#ng UŽ +i|u c'a $bi hương.
Man Uhoa học hàng ngh‚n n#$ !u•i này ƒng +‰ng $bi hương )à !ính chT! ho" học
c'a c"c !inh +Yu !hiên nhiên. uho(ng GXX Kofi !inh +Yu ^~ ^ưSc Iiế! ^ến )à chiế! puT!,
nhưng ch’ ce Uho(ng OX Kofi ^ưSc +bng !Hong chla !Hị )à $“ Nhn$. TuŽ !humc Kofi !inh
+Yu $à ngư{i !a ce !h} chiế! puT! !– hoa, K", )] cây, Hễ cây, !hân cây hay hf!.
Ngày nay, ‹ c"c nư*c Nh"! !Hi}n, Ki|u Nh"N hương ^ang ngày càng ^ưSc Qˆ +‰ng
Hmng H~i !hay cho c"c Kofi $“ Nhn$ !Huygn !hŒng. C†ng +ễ hi}u, !Hong $m! p~ hmi hi|n
^fi, nơi $à con ngư{i Iị •n§$ Io$€ I‹i ^' Kofi Q!HLQQ hWng ngày, !h‚ nhu cYu ch#$ Qec
Uhang ch’ Q_c ^•N c'a cơ !h} $à còn c( Q„ Uho¦ $fnh c'a !Hí !u| !hang \ua c"c gi"c \uan
Kà HT! K*n.
0~ ce $m! QŒ nhà Q(n puT! $“ Nhn$ hàng ^Yu ƒng +‰ng Ki|u Nh"N hương !Hong c"c
Q(n Nhn$ c'a họ như +òng Q(n Nhn$ ch#$ Qec +a ThL ‡o+y =hoN ˜Jnh™, ch#$ Qec !ec
chuyên nghi|N uL$on ˜.!aKy™, PauK Mi!chLKK ˜M“™, hay +òng Q(n Nhn$ ch#$ Qec +a
=aHILc ˜Ph"N™.
Tfi :i|! Na$, c"c nhà Q(n puT! nhlng Q(n Nhn$ Nh• !hang như Lup, 2n±a c†ng
^~ ƒng +‰ng Ki|u Nh"N hương ‹ $ƒc ^m nhT! ^ịnh. THong +òng hàng nh&N Uhnu, nh~n
hi|u ThL Io+y QhoN $*i ch’ ce hàng Q"ch !ay, còn =aHILc ^~ ce $o! chính !hƒc )*i $m!
+òng Q(n Nhn$ ch#$ Qec +a. Ch’ Hiêng Q(n Nhn$ ƒng +‰ng Ki|u Nh"N hương ^~ ce nhigu
Kofi như $uŒi !_$ Uho"ng chT! Ii}n, gLK !_$ nư*c hoa, gLK !_$ Q_c $àu, Qla !_$ Iồn.
iòng hàng nh&N Uhnu Q(n Nhn$ !ec chuyên nghi|N uL$on c†ng Uh" n•i I&! )*i
c"c Q(n Nhn$ •Li|u Nh"N hương€ )à $m! QŒ cang ngh| uŒn +u…i Qiêu nhanh.
Tuy !"c +‰ng c'a !inh +Yu Kà Uhang !h} Nh' nh&n, hi|u \u( c'a Ki|u Nh"N hương
Nh‰ !humc K*n )ào Kofi !inh +Yu, ^m ^&$ ^oc c'a !inh +Yu, cang ngh| chiế! puT! )à Uh(
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • OG
THư{ng 0H Cang Nghi|N TN. Hồ Chí Minh Ti}u Ku&n chuyên ^g ngành hea
n#ng c'a nhà Q(n puT!. Chọn ^[ng Q(n Nhn$ Q¼ gi[N Ifn ^•N Kên, $m! )¦ ^•N Qâu !hœ$
Uhang ch’ Kà !– Kàn +a Ifn.
6:Hi7 ThQ. HuŽnh Thị :i|! Hà iHHCOLT P a g L • OO

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ TP. Hồ Chí Minh, ngày ______ tháng______năm_______ Xác nhận của giảng viên hướng dẫn
(Chữ ký, ghi rõ họ và tên)

Th.s Huỳnh Thị Việt Hà

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->