Vi sao sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của cntb ?

Bản chất của chủ nghĩa tư bản là bóc lột sức lao động của người lao động để chiếm đoạt giá trị thặng dư. Vì vậy, chủ nghĩa tư bản không ngừng sản xuất giá trị thặng dư để đảm bảo sự tồn tại của mình. Khi sản xuất thặng dư không thể tiếp tục, chủ nghĩa tư bản sẽ suy vong.
-

-

Che tao ra gia tri thang du,do la quy luat tuyet doi cua phuong thuc san xuat tu ban chu nghia . - gia tri thang du do lao dong khong cong cua cong nhan tao ra la nguon goc lam giau cua cac nha tu ban. - muc dich cua san xuat ko phai la gia tri su dung ma la sx ra gia tri thang du. Theo duoi gt thang du toi da la muc dich va dong co thuc day su hoat dong cua moi nha tu ban,cung nhu cua toan bo xa hoi tu ban. nha tu ban co gang sx ra hang hoa voi chat luong tot di chang nua thi do cung chi vi nha tu ban muon thu duoc nhjeu gt thang du. - san xuat gia tri thang du toi da ko chi phan anh muc dich cua nen san xuat TBCN ma con vach ro phuong tien, thu doan ma cac nha tu ban su dung de dat duoc muc dich nhu tang cuong boc lot cong nhan lam thue bang cach tang cuong lao dong va keo dai ngay lao dong ,tang nang suat lao dong va mo rong sx. sx ra gt thang dula quy luat kinh te tuyet doi cua CNTB la co so cua su ton tai va phat trien cua CNTB.nopi dung cua no la sx ra gt thang du toi da bang cach tang ucong boc lot cong nhan lam thue.quy luat gia tri thang du ra doi va ton tai cung voi su ra doi va ton tai cua CNTB. no la dong luc van dong,phat trien cua CNTB, dong thoi no cung lam cho moi mau thuan cua CNTB ngay cang sau sac. - CNTB ngay nay tuy co nhung dieu chinh ve hinh thuc so huu nhung su thong tri cua CNTB tu nhan van ton tai nguey ven, ban chat boc lot cua CNTB van ko thay doi.

-