P. 1
thi_trac_nghiem_DUONG_LOI-SV_2010

thi_trac_nghiem_DUONG_LOI-SV_2010

|Views: 670|Likes:
Được xuất bản bởierjnn

More info:

Published by: erjnn on Jan 02, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

1

CÂU HỎI ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa chủ yếu và ngày càng gay gắt trong xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp là gì? a. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến b. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. c. Mâu thuẫn công nhân với tư bản. d. Mâu thuẫn công nhân, nông dân với địa chủ phong kiến và thực dân pháp. 2. Chủ trương: đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục chủ quyền quốc gia bằng biện pháp bạo động - đại diện cho xu hướng bạo động này là ai? 3. Chủ trương: vận động cải cách văn hóa, xã hội; động viên lòng yêu nước của nhân dân; đả kích lại bọn vua quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, mở mang dân quyền; phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài - đại biểu xu hướng cải cách này là ai? 4. Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá: “Ông là tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia”. Ông là ai? 5. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mơ hàng thế kỷ”? 6. Vụ ám sát Ba Danh (Bazin - trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp) xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện? 7. Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập khi nào? 8. Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp: 9. Tân Việt cách mạng đảng ra đời khi nào?

Từ năm 1939-1945. Ngày 16-8-1945. Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra các tờ báo nào? 12. Để truyền bá chủ nghĩa Mác .Lênin vào Việt Nam.2 10. cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền là gì? 2. Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản họp tại Mátxcơva (tháng 7-1935) vạch ra nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới là gì? 6. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX. Ai là tác giả của tác phẩm “Tự chỉ trích”? 8. Những yêu cầu chung trước mắt của đông đảo quần chúng được nêu trong Chương trình hành động (6-1932) của Đảng Cộng sản Đông Dương? 5. Theo Luận cương chính trị tháng 10-1930. đầu thế kỷ XX: Chương II: 1. Đêm 9-3-1945. Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào quyết định thành lập? 4. Nhân tố chủ yếu nào quyết định thắng lợi của cách mạng Tháng 8/1945? . Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che dấu tội ác dưới cái vỏ bọc “khai hoá văn minh”? 11. Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị mở rộng ở đâu? 3. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng trong những năm 1936-1939 xác định kẻ thù trước mắt nguy hại nhất của nhân dân Đông Dương cần tập trung đánh đổ là ai? 7. nhiệm vụ nào được Đảng ta đưa lên hàng đầu? 9.

quân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh nào của Mỹ . Sau tháng 7/1954. Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt. Đảng ta đã đưa ra chỉ thị nào? 2. cách mạng Việt nam có những thuận lợi mới nào? 6. Trước những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tháng Tám năm 1945. Ở miền Nam. Mỹ sử dụng ba công cụ nào? 8. đường lối chung của cách mạng Việt Nam đã thể hiện tinh thần gì của Đảng ta ? 9. Ngày 19-12-1946. Đặt trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế trong giai đoạn 1954-1964. Hiệp ước nào được ký giữa Pháp và Tưởng. Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra vào thời gian nào? 3.Ngụy trong giai đoạn 1954-1960? . kiến Đảng ta chuyển từ việc hòa hoãn với Tưởng sang hòa hoãn với Pháp? 5.3 Chương III: 1. Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp Hội nghị mở rộng ở đâu? tại làng 7. Kẻ thù chính được xác định trong Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc là: 4.

Đại hội lần thứ V của Đảng (3-1982) đã xác định trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải: 4. Ở miền Nam. Tháng 1-1959. nước ta tiến hành công nghiệp hoá: 3. Đường lối công nghiệp hoá đất nước đã được hình thành từ đại hội nào của Đảng ta? 2. Bắc trong giai đoạn 1965-1975 là gì? 14. quân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh nào của Mỹ và chư hầu trong giai đoạn 1965-1968? 13. Từ năm 1975 đến 1985. xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là gì? 11. Ở miền Nam. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam còn gọi là mặt trận gì? 15. quân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh nào của Mỹ trong giai đoạn 1961-1965? 12. Nhiệm vụ cuộc đấu tranh ở hai miền Nam.4 10. Hội nghị Trung ương lần thứ 15 họp bàn về cách mạng miền Nam. “Ba mũi giáp công” trong đường lối của Đảng giai đoạn 1965-1975 là gì? Chương IV: 1. Những yếu tố chủ yếu nào để tăng trưởng kinh tế? 5. Yếu tố nào quyết định tăng trưởng kinh tế? .

nhằm phục vụ thiết thực. là công cụ chủ yếu để nhà nước điều tiết nền kinh tế? . Trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay. Lịch sử phát triển nền sản xuất xã hội tiền đề nào là quan trọng cho sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường? 3. Kinh tế thị trường đã có mầm mống từ trong xã hội nào? 4. Chế độ bao cấp được thực hiện dưới các hình thức chủ yếu nào? 2. hiện đại hóa đất nước. Đại hội nào của Đảng ta đánh dấu quá trình đổi mới đất nước? 10. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội nào của Đảng? Chương V: 1. Trong quá trình công nghiệp hóa. Hội nhập kinh tế quốc tế. mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm mục đích gì? 8. nền kinh tế nào được coi là yếu tố quan trọng? 7. Đại hội lần thứ V của Đảng (3-1982) đã chỉ ra việc xây dựng và phát triển công nghiệp nặng cần làm có mức độ. vừa sức. Kinh tế thị trường đã hình thành trong xã hội nào? 5. có hiệu quả cho ngành nào? 9. thành phần kinh tế nào đóng vài trò chủ đạo.5 6. Kinh tế thị trường phát triển cao trong xã hội nào? 6.

Đại hội VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Điền vào chỗ trống: Tại Đại hội X. 3.1989. trong đó lĩnh vực nào cần đổi mới trước hết? 6. Đảng ta khẳng định: Kinh tế nhà nước cùng với ………. ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Chương VI: 1. Điền vào chỗ trống: Trong một nền kinh tế khi các …………. của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 18-12-1980. Giai đoạn 1955 . Cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là gì? 5. 8... Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị của hệ thống chính trị chuyên chính vô sản ở nước ta là gì? . hệ thống chính trị nước ta có bước chuyển biến gì? 2. Tiêu chí nào thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 9.6 7.. Quốc hội khóa VI thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành vào thời gian nào? 4.1975 và 1975 . được phân bổ bằng nguyên tắc thị trường gọi là kinh tế thị trường. trong đó khẳng định: 7. Chọn phương án sai khi nói về kinh tế thị trường? 10. Điền vào chỗ trống: Chuyên chính vô sản là một ……….

chủ trương xây dựng hệ thống chính trị xác định quyền làm chủ của ………. Điền vào chỗ trống: Đại hội VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu từ đổi mới tư duy.xã hội. được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức. . Nhiệm vụ cấp bách đầu tiên về xây dưng văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày trong phiên họp của Hội đồng Chính phủ (3-9-1945) là gì? 3. Thuật ngữ “xây dựng nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được đề cập ở đâu? 14.? 13. Đại hội VI (năm 1986) xác định yếu tố nào có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 10. Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị .xã hội thực hiện tốt vai trò gì? Chương VII: 1. Trong nội dung xây dựng hệ thống chính trị. là một động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế . trước hết là tư duy…….. là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản. Điền vào chỗ trống: Nội dung xây dựng hệ thống chính trị xác định ………. Điền vào chỗ trống: Ở nước ta. Ban Trung ương vận động Đời sống mới được thành lập vào năm nào? 4.. Vai trò và sức mạnh của các đoàn thể chính là gì? 11.7 8. xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động theo cơ chế nào? 12. Đề cương văn hóa Việt Nam được Đảng xây dựng năm nào? 2. 9. Hồ Chí Minh viết tài liệu Đời sống mới vào thời gian nào? 5.

Sự bao vây. Hội nghị nào của Đảng nhấn mạnh phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết với WTO? 10. Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên tại Liên hiệp quốc ngày. tháng. Đại hội lần thứ VI của Đảng chỉ ra nguyên nhân cơ bản của những hạn chế về đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1975-1986 là gì? 7. Năm 1945. là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội? 8.”. chống phá của các thế lực thù địch đối với Việt Nam từ khi nào? . năm nào? 6. nước ta đã thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước? 5. Năm 1945. trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền. Điền vào chỗ trống: Chiến lược phát triển kinh tế .xã hội đến 1991-2000 xác định “Mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì ……….8 6. Đâu là cốt lõi của một nền văn hóa? Chương VIII: 1. Đại hội VII (1991) và Đại hội VIII (1996) khẳng định lĩnh vực nào có vai trò then chốt. Quan niệm về nền văn hóa Việt Nam có đặc trưng: tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại với mục tiêu đối ngoại là gì? 2. lần đầu tiên được thông qua tại Đại hội nào của Đảng? 7. trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền. Từ năm 1975 đến năm 1977. Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại theo nguyên tắc đối ngoại nào? 3. động lực. trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền. 9. Năm 1945. Đảng đã quán triệt phương châm đối ngoại theo quan điểm nào? 4.

Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới đề ra chủ trương gì? 12. Năm 1993. Đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996) đã chủ trương: 10. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (4-2006). luật nào được ban hành ở Việt Nam? 11. Đảng ta gì trong đường lối đối ngoại? 15. Tại Đại hội VII đã đổi mới chính sách đối ngoại với các đối tác cụ thể nào? 13. Ngày 11-1-2007 Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ mấy của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)? . Sự kiện nào đánh dấu sự hội nhập của nước ta với khu vực Đông Nam Á? 18.9 8. Tháng 5/1988. tháng 12-1987. Triển khai chủ trương của Đảng về kinh tế đối ngoại. Hội nghị nào nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện trong nước để sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)? 14. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009 khi nào? 16. Việt Nam gia nhập tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á . Việt Nam khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế nào? 19. Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới khi nào? 9.Thái Bình Dương (APEC) vào thời gian nào? 20.

10 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->