P. 1
VL10C-ĐL Bài tập Động lực học (Cơ bản)

VL10C-ĐL Bài tập Động lực học (Cơ bản)

4.0

|Views: 6,017|Likes:
Được xuất bản bởiTúc Tắc Vô Ngã

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Túc Tắc Vô Ngã on Nov 02, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Ph!

n 1 C" 10C
Ch#"ng 2 $%ng l&c h'c 10C-$L
D!ng bài Mô t" M#c $% S& l'(ng
10C-$L 1.1 Phân tích và t)ng h(p l*c B+t $,u 2
10C-$L 2.1 -.nh lu/t 2 Newton B+t $,u 9
10C-$L 2.2 Tr0ng l*c – l*c ma sát B+t $,u 5
10C-$L 2.3 L*c h1p d2n và gia t&c tr0ng tr'3ng B+t $,u 4
10C-$L 2.4 L*c $àn h4i B+t $,u 4
10C-$L 3.1 Chuy5n $%ng ném ngang B+t $,u 3
10C-$L 4.1 L*c quán tính B+t $,u 0
10C-$L 4.2 L*c h'6ng tâm B+t $,u 6
T(i toàn b% bài t)p t*i +ây.
10C-$H 1.1: Bài t)p v, t-ng h.p và phân tích l&c
1
Phân tích các l*c sau thành các l*c thành ph,n:
Hình 1: 7 = 30
0
Hình 2: 7 = 45
0
Hình 3: 7 = 135
0
Hình 5, 6: d&c nghiêng 30
0
F = 100 N
Bài t!p V!t l" 10 - C# h$c 1/6
!""#$%%&'()*+,&")+,-.,/0')1#)+22/('3 C/p nh/t l,n cu&i 25/04/2009
2
T)ng h(p các l*c sau:
Hình 1: F1 = 50N, F2 = 70N
Hình 2: F1 = F2 = 50N
Hình 3: F1 = 70N; F2 = 50N
Hình 4: F1 = 30N; F2 = 40N
Hình 5: F1 = F2 = 50N; F1 vuông góc F2
Hình 6: F1 = 70N; F2 = F3 = 50N
10C-$H2.1: Bài t)p v, +/nh lu)t 2 Newton (tìm +*i l#.ng còn thi0u trong công
th1c)
1
M%t v/t n8ng $'(c kéo b9ng m%t l*c kéo 400 N thì chuy5n $%ng v6i gia
t&c 2 m/s
2
. H:i kh&i l'(ng c;a v/t là bao nhiêu?
%S: 200 kg
2
M%t h(p l*c 1 N tác d<ng trong kho"ng th3i gian 2 s vào m%t v/t có
kh&i l'(ng 2 kg lúc $,u $#ng yên. Quãng $'3ng mà v/t 1y $i $'(c trong
kho"ng th3i gian $ó là bao nhiêu?
%S: 1 m
3
M%t qu" bóng có kh&i l'(ng 500 g $ang n9m trên m8t $1t thì b. $á b9ng
1 l*c 250 N. N=u th3i gian ti=p xúc c;a bàn chân v6i bóng là 0,02 s thì
bóng s> bay $i v6i t&c $% b9ng bao nhiêu?
%S: 10 m/s
4
M%t v/t có kh&i l'(ng 2 kg chuy5n $%ng th?ng nhanh d,n $@u tA nghB.
V/t $i $'(c 80 cm trong 0,5 s. Gia t&c c;a v/t và h(p l*c tác d<ng vào nó
là bao nhiêu?
%S: 6,4 m/s
2
; 12,8 N
5
M%t v/t có kh&i l'(ng 15 kg, b+t $,u chuy5n $%ng d'6i tác d<ng c;a
m%t l*c kéo, $i $'(c quãng $'3ng s = 144m trong 12 s.
a. Tìm l*c kéo.
b. -8t lên trên v/t thêm m%t kh&i l'(ng 10 kg nCa. Bây gi3 $5 $i $'(c
144 m thì m1t th3i gian bao lâu?
%S: a. 30 N; b. 15,5 s
Bài t!p V!t l" 10 - C# h$c 2/6
!""#$%%&'()*+,&")+,-.,/0')1#)+22/('3 C/p nh/t l,n cu&i 25/04/2009
6
M%t v/t có kh&i l'(ng 250 g chuy5n $%ng nhanh d,n $@u v6i gia t&c 0,2
m/s
2
.
a. Tính l*c kéo nó, bi=t l*c c"n b9ng 0,04 N
b. Sau quãng $'3ng 1y l*c kéo ph"i b9ng bao nhiêu $5 v/t có th5
chuy5n $%ng th?ng $@u?
%S: a. 0,09 N. b. 0,04 N
7
M%t chi=c xe kh&i l'(ng m = 300 kg $ang ch!y v6i v/n t&c 18 km/h thì
hãm phanh. Bi=t l*c hãm là 360 N.
a. Tính gia t&c c;a xe.
b. Tính quãng $'3ng xe còn ch!y $'(c tr'6c khi ngAng h?n.
%S: a. 1,2 m/s
2
; b. 10,4 m
8
M%t chi=c xe có kh&i l'(ng 40 kg $'(c kéo bDi m%t l*c 200 N. L*c ma
sát tác d<ng tB lE v6i tr0ng l'(ng c;a v/t theo hE s& 0,1. Xác $.nh gia t&c
chuy5n $%ng c;a v/t.
%S: a. 4 m/s
2
9
M%t v/t có kh&i l'(ng m = 36 kg chuy5n $%ng d'6i tác d<ng c;a hai
l*c F1 và F2 cùng h'6ng. Trong 5s $,u tiên v/n t&c c;a v/t tFng tA 0 lên
12,5 m/s, sau $ó l*c F1 ngAng tác d<ng, trong 4s k= ti=p v/n t&c chB tFng
thêm 5,6 m/s. Tìm F1, F2.
10C-$H2.2: Bài t)p v, tr'ng l&c và l&c ma sát
1
M%t xe ôtô có kh&i l'(ng 1 t1n $ang ch!y trên $'3ng lát bêtông v6i v/n
t&c v0 = 108 km/h thì hãm l!i. Hãy tính quãng $'3ng ng+n nh1t mà ôtô có
th5 $i chGi t6i lúc dAng l!i trong hai tr'3ng h(p:
a. -'3ng khô, hE s& ma sát tr'(t giCa l&p và m8t $'3ng là 0,7
b. -'3ng '6t, µ = 0,5
Cho g = 10 m/s
2
%S: a. 64,2 m; b. 90 m
2
M%t v/t kh&i l'(ng m = 400 g $8t trên m8t bàn n9m ngang d'6i tác
d<ng c;a m%t l*c kéo F = 3 N. HE s& ma sát tr'(t giCa v/t và m8t bàn là
0,3
a. Tính gia t&c c;a v/t
b. Tính quãng $'3ng v/t $i $'(c sau 1 s.
c. Sau $ó, l*c F ngAng tác d<ng. Tính quãng $'3ng v/t $i ti=p cho
$=n khi ngAng l!i. Cho g = 10 m/s
2
%S: a. 4,5 m/s
2
; b. 2,25 m; c. 3,375 m
3
Truy@n cho m%t chi=c h%p m%t v/n t&c $,u v0 = 3,5 m/s. Sau khi $Hy,
h%p tr'(t trên sàn nhà, hE s& ma sát giCa h%p và sàn là 0,3. H:i h%p $i
$'(c quãng $'3ng bao nhiêu? Cho g = 9,8 m/s
2
Bài t!p V!t l" 10 - C# h$c 3/6
!""#$%%&'()*+,&")+,-.,/0')1#)+22/('3 C/p nh/t l,n cu&i 25/04/2009
4
M%t xe ôtô n8ng 400 kg b+t $,u ch!y nhanh d,n $@u tA nghB. L*c kéo
c;a $%ng cG là 2000 N. Sau 10s, xe $!t v/n t&c 1 m/s.
a. Tính l*c ma sát tr'(t giCa bánh xe và m8t $'3ng.
b. Tìm hE s& ma sát giCa bánh xe và m8t $'3ng.
%S: a. 1960 N; b. 0,98
5
M%t ôtô kh&i l'(ng 1,5 t1n chuy5n $%ng th?ng $@u trên $'3ng. HE s&
ma sát lFn giCa bánh xe và m8t $'3ng là 0,08. Tính l*c ma sát lFn tác
d<ng lên xe, tA $ó suy ra l*c kéo c;a $%ng cG. Cho g = 10 m/s
2
10C-$H2.3: Bài t)p v, l&c h2p d3n và gia t4c tr'ng tr#5ng
1
Hai xe t"i gi&ng nhau, mIi xe có kh&i l'(ng 2.10
4
kg, D cách xa nhau
40m.
a. Tính l*c h1p d2n giCa hai xe.
b. So sánh l*c h1p d2n này v6i tr0ng l'(ng c;a mIi xe.
%S: 1,6675.10
-5
N
2
Tính gia t&c rGi t* do D $% cao 3200 km so v6i m8t $1t và D m8t $1t.
Cho bi=t bán kính Trái -1t là 6400 km, kh&i l'(ng Trái -1t là 6.10
24
kg.
3
Tính tr0ng l'(ng c;a m%t nhà du hành vJ tr< có kh&i l'(ng 75 kg t!i:
a. Trái -1t (g = 9,8 m/s
2
)
b. M8t TrFng (g = 1,7 m/s
2
)
c. Sao Kim (g = 8,7 m/s
2
)
4
Tính l*c h1p d2n giCa M8t TrFng và Trái -1t. Bi=t: kh&i l'(ng M8t
TrFng là 7.10
22
kg; kh&i l'(ng Trái -1t là 6.10
24
kg; kho"ng cách là
384.500 km.
%S: 1,89.10
20
N
10C-$H2.4: Bài t)p v, l&c +àn h6i
1
Ph"i treo m%t v/t có kh&i l'(ng b9ng bao nhiêu vào m%t lò xo có $%
c#ng 100 N/m $5 nó giãn ra 20 cm. L1y g = 10 m/s
2
%S: 2 kg
2
Khi ng'3i ta treo qu" cân 300 g vào $,u d'6i c;a m%t lò xo ($,u trên
c& $.nh) thì lò xo dài 31 cm. Khi treo thêm qu" cân 200 g nCa thì lò xo dài
33 cm. Tìm $% c#ng k và chi@u dài t* nhiên l0. L1y g = 10 m/s
2
%S: 100 N/m; 28 cm
3
M%t lò xo ban $,u có chi@u dài ban $,u là 100 cm. Dùng tay nén lò xo
l!i sao cho chi@u dài chB còn 90 cm b9ng m%t l*c 10 N. Xác $.nh $% c#ng
c;a lò xo.
%S: 100 N/m
Bài t!p V!t l" 10 - C# h$c 4/6
!""#$%%&'()*+,&")+,-.,/0')1#)+22/('3 C/p nh/t l,n cu&i 25/04/2009
4
Ng'3i ta dùng tay nén m%t lò xo có $% c#ng 100 N/m thì lò xo co l!i m%t
$o!n 5 cm. Xác $.nh l*c nén c;a tay.
%S: 5 N
10C-$H3.1: Bài t)p v, chuy7n +%ng ném ngang
1
Trong môn tr'(t tuy=t, m%t v/n $%ng viên sau khi tr'(t trên $o!n
$'3ng d&c thì tr'(t ra kh:i d&c theo ph'Gng ngang. Ng'3i $ó bay xa
$'(c 180 m tr'6c khi ch!m $1t. H:i t&c $% c;a v/n $%ng viên $ó khi r3i
kh:i d&c là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s
2
.
2
M%t ng'3i $#ng D m%t vách $á nhô ra bi5n và ném m%t hòn $á theo
ph'Gng ngang v6i t&c $% 18 m/s. Vách $á cao 50 m so v6i m*c n'6c
bi5n.
a. Sau bao lâu hòn $á ch!m vào n'6c?
b. Tính t&c $% c;a hòn $á lúc ch!m vào m8t n'6c.
3
M%t máy bay $ang bay ngang v6i t&c $% 150 m/s D $% cao 500 m thì th"
m%t gói hàng.
a. Sau bao lâu thì gói hàng rGi $=n $1t?
b. T,m bay xa c;a gói hàng là bao nhiêu?
10C-$H4.1: Bài t)p v, l&c quán tính
Bài t!p V!t l" 10 - C# h$c 5/6
!""#$%%&'()*+,&")+,-.,/0')1#)+22/('3 C/p nh/t l,n cu&i 25/04/2009
10C-$H4.2: Bài t)p v, l&c h#8ng tâm
1
M%t vE tinh có kh&i l'(ng $ang bay trên quK $!o tròn quanh Trái -1t D
$% cao b9ng bán kính Trái -1t. Bi=t Trái -1t có bán kính R = 6400 km. L1y
g = 9,8 m/s
2
, kh&i l'(ng Trái -1t là M = 6.10
24
kg.
a. Hãy tính t&c $% dài, chu kì quay c;a vE tinh.
b. Tính l*c h1p d2n tác d<ng lên vE tinh.
2
Cho bi=t chu kì chuy5n $%ng c;a M8t TrFng quanh Trái -1t là 27,32
ngày, kho"ng cách tA Trái -1t $=n M8t TrFng là 3,84.108 m. Hãy tính kh&i
l'(ng c;a Trái -1t. Gi" thi=t quK $!o c;a M8t TrFng là $'3ng tròn.
3
M%t vE tinh kh&i l'(ng 100 kg $'(c phóng lên quK $!o quanh Trái -1t
D $% cao mà t!i $ó nó có tr0ng l'(ng 920 N. Chu kì c;a vE tinh là 5,3.103
s.
a. L*c h'6ng tâm tác d<ng lên vE tinh.
b. Tính kho"ng cách tA b@ m8t Trái -1t $=n vE tinh.
4
M%t qu" c,u kh&i l'(ng 0,5 kg $'(c bu%c vào $,u c;a m%t s(i dây dài
0,5 m r4i quay dây sao cho qu" c,u chuy5n $%ng tròn $@u trong m8t
ph?ng n9m ngang và s(i dây làm thành m%t góc 300 so v6i ph'Gng th?ng
$#ng. Xác $.nh t&c $% dài c;a qu" c,u.
5
M%t ôtô kh&i l'(ng 2,5 t1n chuy5n $%ng qua m%t $o!n $'3ng cong v6i
t&c $% không $)i là 54 km/h. C,u v'(t có d!ng cung tròn, bán kính 100 m.
Tính áp l*c c;a ôtô lên c,u t!i $i5m chính giCa $o!n $'3ng trong 2
tr'3ng h(p:
a. -'3ng v4ng lên
b. -'3ng võng xu&ng
6
M%t ng'3i bu%c m%t hòn $á vào $,u m%t s(i dây r4i quay dây trong m8t
ph?ng $#ng. Hòn $á có kh&i l'(ng 0,4 kg chuy5n $%ng trên $'3ng tròn
bán kính 0,5 m v6i t&c $% góc không $)i 8 rad/s. H:i l*c cFng c;a dây khi
hòn $á D $Bnh c;a $'3ng tròn?
Bài t!p V!t l" 10 - C# h$c 6/6
!""#$%%&'()*+,&")+,-.,/0')1#)+22/('3 C/p nh/t l,n cu&i 25/04/2009

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->