Bài tập Vật lý 11 – Điện học

Tô Lâm Vi n Khoa Ph n 1 Đi n h c – Đi n t h c 11Đ Chương 1 Dòng đi n không đ i 11Đ-1C D ng bài Mô t M cđ S lư ng 11Đ-1C3.1 Đ nh lu t Ohm trong đo n m ch B t đ u 6

11Đ-1C 3.1: Bài t p v đ nh lu t Ohm trong đo n m ch 1. M t m ch đi n g m 2 đi n tr R1 = R2 = 200 đư c m c vào m t hi u đi n th U = 200V. V hình và tìm cư ng đ dòng đi n qua m ch chính và các m ch nhánh trong 2 trư ng h p: a. 2 đi n tr m c n i ti p b. 2 đi n tr m c song song ĐS: a. 0,5A ; b. 2A M t m ch đi n g m 3 đi n tr R1 = R2 = 100 và m t đi n tr R3 = 50 đư c m c vào m t hi u đi n th U = 100V. V hình và tìm cư ng đ dòng đi n qua m ch chính và m ch nhánh trong các trư ng h p : a. R1 nt R2 nt R3 b. R1 // R2 // R3 c. (R1 nt R2) // R3 d. (R1 // R2) nt R3 ĐS : a. 0,4A ; b. 4A ; c. 2,5A ; d. 1A M t m ch đi n g m 4 đi n tr R1 = R3 = 100 và R2 = R4 = 50 , đư c m c vào m t hi u đi n th U = 50V. V hình và so sánh cư ng đ dòng đi n qua m ch chính trong các trư ng h p : a. (R1 nt R3) // (R2 nt R4) b. (R1 // R2) nt (R3 // R4) ĐS : a. 0,75A ; b. 0,75A M t m ch đi n đư c cho như hình v :
R1 R3

2.

3.

4.

R2

R4

5.

Đ t hi u đi n th UAB = 200V vào 2 đ u m ch đi n. R1 = 100 , R2 = 80 , R3 = 50 . a. Dòng đi n trong m ch chính là 1A, tìm giá tr R4. b. Xác đ nh U gi a hai đ u m i đi n tr . ĐS : a. M t m ch đi n như hình v :
R1 R3

R2

R4

R1 = 1,2R2 = 1,5R3 = 2R4 = 100 [Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 02/11/2008

Bài tập Vật lý 11 – Điện học
Tô Lâm Vi n Khoa a. Dòng đi n qua R1 là 1,5A. Xác đ nh hi u đi n th UAB đ t gi a 2 đ u đo n m ch. b. Ngư i ta mu n dòng đi n trong m ch gi m xu ng 1A thì c n ph i đ t thêm m t đi n tr như th nào và m c ra sao vào m ch ? 6.
V R4 R5

R1 A1

R2

R3

R6 A2

R1 = R3 = R5 = 100 ; R2 = R4 = R6 = 80 Vôn k ch giá tr 100V. Tìm s ch các Ampe k .

11Đ-1C 2.1: Bài t p v CDDD – su t đi n đ ng 1. M t đi n lư ng 6 mC d ch chuy n qua ti t di n th ng c a dây d n trong kho ng th i gian 2 s. Tính cư ng đ dòng đi n ch y qua dây d n này.
ĐS: 3 mA

2.

Cư ng đ dòng đi n trung bình đi qua m ch là 6 A. H i trong kho ng th i gian 0,5 s, đi n lư ng chuy n qua ti t di n th ng c a dây là bao nhiêu?
ĐS: 3 C

3.

Su t đi n đ ng c a m t pin là 1,5 V. Tính công c a l c l khi d ch chuy n đi n tích 4 C t c c âm t i c c dương bên trong ngu n đi n.
ĐS: 6 J

11Đ-1C 2.2: Bài t p v công và công su t đi n 4. Tính đi n năng tiêu th và công su t đi n khi dòng đi n có cư ng 2 A ch y qua m t dây d n đi n trong th i gian 20p, bi t hi u đi n th gi a 2 đ u dây là 10 V.
ĐS: 12000 J; 20 W

5.

S d ng m t m đi n có công su t 300 W đ đun sôi 2 lít nư c t nhi t đ 20 0C. B qua hao phí do to nhi t. Tính th i gian đ đun sôi. Cho nhi t dung riêng c a nư c là c = 4200 J/kg.đ
ĐS:

6.

M t bóng đèn đư c đ t vào m t hi u đi n th 20 V thì có dòng đi n 0,8 ch y qua nó. Tính công su t tiêu th c a bóng đèn và đi n năng mà bóng đèn s d ng đ th p sáng trong th i gian 15p bi t hi u su t th p sáng là 90%.
ĐS:

7.

M t bóng đèn có ghi trên đó là 200V – 300W. a. Tính đi n tr c a bóng đèn. b. L p bóng đèn vào m ch đi n có hi u đi n th 100 V. Tính công su t tiêu th c a đèn và lư ng đi n năng mà nó tiêu th trong 30 phút. Cập nhật lần cuối 02/11/2008

[Gõ văn bản]

Bài tập Vật lý 11 – Điện học
Tô Lâm Vi n Khoa
ĐS:

8.

M t b p đi n có t ng đi n tr là 500 , đư c đ t vào m t hi u đi n th 200 V. Đ t lên b p m t m nư c có ch a 1,5 lít nư c nhi t đ 25 0 C. a. B qua hao phí đ làm nóng m. H i nư c sôi sau bao lâu. Cho nhi t dung riêng c a nư c là 4200 J.kg/đ . b. N u mu n th i gian đun nư c gi m đi m t n a thì ta ph i tăng hi u đi n th lên thành bao nhiêu?

9.

11Đ-1C 2.2: Bài t p v đ nh m c 10. Cho m t đo n m ch đi n có sơ đ rút g n như sau (R1 // R2) nt (R3 // R4). Trong đó R1 = R3 = 30 ; R2 = R4 = 60 . a. V hình. b. Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th 120 V. Xác đ nh giá tr cư ng đ dòng đi n toàn m ch. c. Thay R4 b ng m t bóng đèn thì th y đèn sáng bình thư ng mà cư ng đ dòng đi n toàn m ch cũng không đ i. Xác đ nh các giá tr đ nh m c c a đèn. Có hai bóng đèn (120V – 60W) gi ng nhau y h t. a. Xác đ nh đi n tr và cư ng đ dòng đi n đ nh m c c a đèn. b. L p 2 bóng song song vào m t hi u đi n th 240 V. C n ph i m c thêm m t đi n tr R1 n i ti p vào đo n m ch có giá tr bao nhiêu đ 2 đèn sáng bình thư ng? c. L p 2 bóng n i ti p vào m t hi u đi n th 240 V. C n ph i m c thêm m t đi n tr R2 song song vào đo n m ch có giá tr bao nhiêu đ 2 đèn sáng bình thư ng? Có m t bóng đèn (60V – 120W) đư c m c vào m t m ch đi n g m có: (R1 nt R2)//(Rx nt Đ). Trong đó, R1 = 50 , R2 = 100 , Rx là m t bi n tr . a. V hình. b. Ban đ u Rx = 40 , hi u đi n th hai đ u là 120 V. H i đèn sáng như th nào? N u mu n đèn sáng bình thư ng thì ph i đi u ch nh Rx b ng bao nhiêu? c. Khi đèn sáng bình thư ng, hãy tính cư ng đ dòng đi n m ch chính và công su t to nhi t trên m i đi n tr và c a c a toàn m ch. M t bóng đèn có ghi 220V nhưng b nhoè m t con s công su t đ nh m c. Ngư i ta đ t nó trong đo n m ch có hi u đi n th 200 V thì th y dòng đi n đi qua nó là 0,5 A. V y công su t đ nh m c c a nó là bao nhiêu? ĐS: 121 W M t bóng đèn có ghi 220V nhưng b nhoè m t con s công su t đ nh m c. Ngư i ta đ t nó n i ti p v i m t đi n tr 100 trong đo n m ch có hi u đi n th 200 V thì th y dòng đi n đi qua nó là 0,5 A. V y công su t đ nh m c c a nó là bao nhiêu?

11.

12.

13.

14.

15. [Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 02/11/2008

Bài tập Vật lý 11 – Điện học
Tô Lâm Vi n Khoa 16.

[Gõ văn bản]

Cập nhật lần cuối 02/11/2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful