P. 1
Bài tập vật lý 11 - Tĩnh điện

Bài tập vật lý 11 - Tĩnh điện

4.5

|Views: 13,545|Likes:
Được xuất bản bởiTúc Tắc Vô Ngã
Bài tập Vật lý 11
Chương Điện - Điện trường
Bản chưa đầy đủ.
Xem thêm tại: http://tolamvienkhoa.wordpress.com
Bài tập Vật lý 11
Chương Điện - Điện trường
Bản chưa đầy đủ.
Xem thêm tại: http://tolamvienkhoa.wordpress.com

More info:

Published by: Túc Tắc Vô Ngã on Nov 02, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

Ph!

n 1 "i#n h$c – "i#n t% h$c 11"
Ch&'ng 1 "i#n tích – "i#n tr&(ng 11"-"Tr
D!ng bài Mô t" M#c $% SL
11"-TD 1.1 L&c Coulomb gi'a 2 $i(n tích $i)m B*t $+u 13
11"-TD 1.2 L&c Coulomb gi'a nhi,u $i(n tích $i)m B*t $+u 11
11"-TD 2.1 C-.ng $% $i(n tr-.ng B*t $+u 3
11"-TD 2.2 Ch/ng ch0t $i(n tr-.ng B*t $+u 4
11"-TD 2.3 H!t mang $i(n chuy)n $%ng trong $i(n tr-.ng $,u B*t $+u 5
T)i toàn b* bài t+p t,i -ây: http://www.scribd.com/doc/7693234/vl11ddtr-bai-
tap-vat-ly-11-dien-truong
11"-TD 1.1: L.c Coulomb gi/a 2 -i#n tích
1
Hai $i(n tích $i)m q1 = q2 = 5.10
-9
C $-1c $2t t!i 2 $i)m A, B cách nhau
8 cm. Tính l&c t3nh $i(n do chúng tác d4ng lên nhau trong tr-.ng h1p $-1c
$2t trong:
a. Không khí
b. Môi tr-.ng có 5 = 10
2
.
!S:
2
M%t $i(n tích $i)m q0 = 1,6.10
-9
C $-1c $2t 6 $i)m A. M%t $i(n tích $i)m
Q $-1c $2t t!i B thì th0y Q b7 kéo v, phía q0 b8ng m%t l&c F = 3.10
-6
N.
a. Xác $7nh d0u c9a Q.
b. N:u AB = 10 cm thì Q có $% l;n là bao nhiêu?
c. N:u |Q| = 3,2.10
-9
C thì kho"ng cách AB là bao nhiêu?
!S:
3
(1.6/4-SBT) Tính l&c hút t3nh $i(n gi'a h!t nhân trong nguyên t< heli v;i
electron trong l;p v= nguyên t<. Cho r8ng electron này n8m cách nhân
2,94.10-11 m.
!S:
4
(1.7/4-SBT) Hai qu" c+u nh= gi>ng nhau b8ng kim lo!i, có kh>i l-1ng 5
g, $-1c treo vào cùng m%t $i)m O b8ng hai s1i ch? không dãn, dài 10 cm.
Hai qu" c+u ti:p xúc v;i nhau. Tích $i(n cho m%t qu" c+u thì th0y hai qu"
c+u $@y nhau cho $:n khi dây treo h1p v;i nhau m%t góc 60
0
. Tính $i(n tích
$ã truy,n cho qu" c+u.
!S:
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009
5
(1.10/5-SBT) Hai qu" c+u nh= gi>ng nhau b8ng kim lo!i, $-1c tích $i(n
l+n l-1t là q1 và q2, $-1c treo vào cùng m%t $i)m O b8ng hai s1i ch? không
dãn, dài b8ng nhau thì th0y hai s1i dây h1p v;i nhau m%t góc 60
0
. Cho hai
qu" c+u ti:p xúc thì th0y góc c9a hai s1i dây tFng lên thành 90
0
. Tính t? s>
q1/q2
!S:
6
H!t nhân nguyên t< hydro có $i(n tích Q = +e. Electron c9a nguyên t<
này cách xa h!t nhân m%t kho"ng r = 5.10
-11
m. Xác $7nh l&c $i(n tác d4ng
gi'a electron và h!t nhân c9a nguyên t< hydro.
!S:
7
M%t h!t nh= mang $i(n tích q = 6 µC, m%t h!t nh= khác mang $i(n tích q’
= 12 µC. Khi $2t chúng trong d+u h=a có h8ng s> $i(n môi là 2, l&c $i(n tác
d4ng lên mGi h!t là 2,6 N. Tìm kho"ng cách gi'a chúng.
!S:
8
Hai qu" c+u nh= mang $i(n tích q = 1.10
-8
C và q’ = - 4.10
-8
C $2t cách
nhau m%t kho"ng r = 3 cm trong chân không. Xác $7nh l&c $i(n tác d4ng lên
tHng qu" c+u $ó.
!S:
9
Có hai s1i dây m"nh dài 2 m, hai $+u dây treo hai qu" c+u gi>ng nhau
có trDng l-1ng 2.10
-2
N. Các qu" c+u mang $i(n tích cùng d0u, có $% l;n
b8ng 5.10
-8
C. Kho"ng cách gi'a tâm c9a các qu" c+u khi chúng n8m cân
b8ng là bao nhiêu?
!S:
10
Qu" c+u q1 có kh>i l-1ng 1g, $i(n tích q1 = 9,8.10
-8
C $-1c treo 6 $+u
s1i dây m"nh, không giãn. C-a $i(n tích âm q2 l!i g+n $i(n tích q1, dây sI
b7 treo l(ch kh=i ph-Jng thKng $#ng 45
0
. Khi $ó kho"ng cách gi'a hai $i(n
tích là 4 cm. C% l;n c9a q2 là bao nhiêu?
!S:
11
Hai qu" c+u kim lo!i gi>ng nhau, tích $i(n trái d0u (b8ng nhau v, $%
l;n), $2t cách nhau 20 cm thì chúng hút nhau b8ng m%t l&c F1 = 4.10
-3
N.
Cho hai qu" c+u ti:p xúc v;i nhau, sau $ó l!i tách chúng ra v7 trí cL. Khi $ó
các qu" c+u $@y nhau v;i l&c là 2,25.10
-3
N. Xác $7nh $i(n tích mGi qu"
c+u.
!S:
12
Hai qu" c+u nh= có $i(n tích 10
-7
C và 4.10
-7
C tác d4ng vào nhau m%t
l&c 0,1 N trong chân không. Tính kho"ng cách gi'a chúng.
!S: 6 cm.
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009
13
Hai $i(n tích $i)m b8ng nhau, $2t trong chân không, cách nhau m%t
kho"ng r1 = 2 cm. L&c $@y gi'a chúng là 1,6.10
-4
N.
a. Tìm $% l;n c9a các $i(n tích $ó.
b. Kho"ng cách r2 gi'a chúng ph"i là bao nhiêu $) l&c tác d4ng là F2
= 2,5.10
-4
N?
!S: 2,7.10
-9
C; 1,6 cm
14
M%t qu" c+u kh>i l-1ng 10g, $-1c treo vào m%t s1i ch? cách $i(n. Qu"
c+u mang $i(n tích q1 = 0,10 µC. C-a qu" c+u th# hai mang $i(n tích q2 l!i
g+n thì qu" c+u th# nh0t l(ch kh=i v7 trí lúc $+u, dây treo h1p v;i ph-Jng
thKng m%t góc M = 30
0
. Khi $ó hai qu" c+u n8m trên m%t $-.ng thKng n8m
ngang, cách nhau 1 kho"ng 3cm. H=i d0u, $% l;n c9a q2? C% l;n l&c cFng?
!S: q2 = 0,058µC; T = 0,115N
11"-TD 1.2: L.c Coulomb gi/a nhi0u -i#n tích
1
(1.8/5-SBT) M%t h( $i(n tích có c0u t!o g/m m%t ion d-Jng +e và hai ion
âm gi>ng nhau n8m cân b8ng. Kho"ng cách gi'a hai ion âm là a. B= qua
trDng l-1ng c9a các ion.
a. Mô t" h( và tính kho"ng cách ion d-Jng và âm theo a.
b. Tính $i(n tích c9a ion âm theo e.
!S:
2
(1.9/5-SBT) M%t h( g/m 3 $i(n tích d-Jng q gi>ng nhau và m%t $i(n Q
n8m cân b8ng. Ba $i(n tích q n8m t!i ba $?nh c9a m%t tam giác $,u. Xác
$7nh d0u, $% l;n (theo q) và v7 trí c9a Q.
!S:
3
Có hai $i(n tích $i)m q1 = 5.10
-9
C và q2 = 10
-8
C $2t cách nhau 20 cm
trong không khí. C) $i(n tích này cân b8ng thì ph"i $2t m%t $i(n tích th# ba
q0 = 5.10
-9
C t!i v7 trí nào?
!S:
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009
4
M%t h( hai $i(n tích $i)m 10
-6
C và -2.10
-6
C $2t trong không khí, cách
nhau 20 cm. L&c tác d4ng c9a h( lên m%t $i(n tích $i)m q0 = 5.10
-8
C $2t
t!i trung $i)m c9a $o!n thKng n>i 2 $i(n tích trên là bao nhiêu?
!S:
5
Ba $i(n tích d-Jng b8ng nhau q = 3,465.10
-3
C $-1c $2t 6 ba $?nh c9a
m%t tam giác $,u trong chân không. H=i ph"i $2t t!i tâm tam giác m%t $i(n
tích bao nhiêu $) l&c tAp h1p tác d4ng lên mGi $i(n tích b8ng 0 (h( cân
b8ng)?
!S:
6
M%t h( 4 $i(n tích $i)m d-Jng b8ng nhau q0 = 3.3.10
-9
C $2t thKng hàng
trong chân không, $i(n tích nD cách $i(n tích kia m%t $o!n b8ng nhau là 5
cm. C) h( b>n $i(n tích trên n8m cân b8ng, ph"i tác d4ng l&c lên mGi $i(n
tích là bao nhiêu?
!S:
7
T!i mGi $?nh c9a hình vuông, ng-.i ta $2t m%t $iên tích d-Jng q = 5.10
-7

C. N tâm hình vuông, ng-.i ta $2t m%t $i(n tích q0 b8ng bao nhiêu $) h(
này cân b8ng?
!S:
8
T!i ba $?nh A,B,C c9a hình vuông ABCD c!nh 5 cm, ng-.i ta $2t ba $i(n
tích d-Jng gi>ng nhau q1 = q2 = q3 = 10
-8
C.
a. Xác $7nh l&c Coulomb tác d4ng lên $i(n tích q2 $2t t!i B.
b. C) q2 $-1c cân b8ng, ng-.i ta $2t thêm m%t $i(n tích q t!i D. Xác
$7nh d0u và $% l;n c9a q.
!S:
9
Có hai $i(n tích q1 = a và q2 = -a $-1c $2t t!i hai $i)m A và B cách nhau
m%t kho"ng AB = 2d. M%t $i(n tích d-Jng q0 = a $-1c $2t trên $-.ng trung
tr&c c9a $o!n AB, cách AB m%t kho"ng x. Xác $7nh l&c $i(n tác d4ng lên q0
theo a trong các tr-.ng h1p:
a. q0 n8m 6 trung $i)m AB.
b. q0 n8m cách AB m%t $o!n là d.
c. q0 n8m cách AB m%t $o!n là x.
!S:
10
M%t h( g/m 3 $i(n tích d-Jng và 3 $i(n tích âm có $% l;n |q| = 3.10
-6
C
$-1c $2t xen kI trên sáu $?nh c9a m%t hình l4c giác $,u có c!nh là 10 cm.
Xác $7nh l&c Coulomb tác d4ng lên m%t $i(n tích d-Jng q0 = 1,5.10
-6
C $2t
6 tâm l4c giác $,u.
!S:
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009
11
M%t h( hai $i(n tích $i)m q1 = 2q2 = 3.10
-7
C $-1c $2t trên hai $i)m AB
cách nhau 1 cm. C2t thêm m%t $i(n tích q0 vào gi'a hai $i)m A, B thì th0y
q0 cân b8ng.
a. q0 có 6 tr!ng thái cân b8ng b,n không?
b. N:u q0 = 10
-7
C thì q0 ph"i n8m 6 $âu? K:t qu" này có ph4 thu%c
vào $% l;n q0 không?
!S:
12
Có hai $i(n tích $i)m q và 4q $2t cách nhau m%t kho"ng r. C+n $i(n tích
Q có $% l;n bao nhiêu và $2t 6 $âu trên $-.ng thKng n>i 2 $i(n tích $i)m
trên $) 2 $i(n tích q và 4q cùng $-1c gi' c> $7nh?
!S: Q = 4/9q; r1 = r/3
13
2 ion Na
+
và ion O
2-
$2t t!i 2 $i)m A và B cách nhau 2 µm. Ng-.i ta ph"i
$2t thêm m%t $i(n tích q = 3.10
-15
C t!i m%t $i)m C thì th0y q cân b8ng. Tìm
v7 trí $i)m C.
!S:
14
Hai $i(n tích $i)m q1 = 9.10
-7
C và q2 = - 1,6.10
-6
C $2t t!i hai $i)m A, B
cách nhau 10 cm.
a. Tính l&c Coulomb t-Jng tác gi'a hai $i(n tích $i)m.
b. C2t m%t $i(n tích q > 0 t!i $i)m C sao cho B n8m gi'a A, C. BC =
2,5 cm thì th0y q cân b8ng. Xác $7nh $% l;n c9a q.
c. Nên $2t $i(n tích q 6 $i)m D 6 v7 trí nào $) q1 cân b8ng?
11"-"Tr 2.1: Bài t+p c&(ng -* -i#n tr&(ng và l.c t1nh -i#n
1
M%t $i(n tích $i)m q = 10
-7
C $2t trong $i(n tr-.ng c9a m%t $i(n tích
$i)m Q, ch7u tác d4ng l&c F = 3.10
-3
N. Tính c-.ng $% $i(n tr-.ng E t!i
$i)m $2t $i(n tích q và tìm $% l;n c9a $i(n tích Q, bi:t r8ng hai $i(n tích $2t
cách nhau r = 30cm trong chân không.
!S: E = 3.10
4
V/m; Q = 3.10
-7
C
2
M%t $i(n tích $i)m q = -3.10
-6
C $-1c $2t t!i $i)m mà t!i $ó $i(n tr-.ng
có ph-Jng thKng $#ng, chi,u tH trên xu>ng d-;i, và c-.ng $% E =
12000V/m. H=i ph-Jng, chi,u và $% l;n c9a l&c tác d4ng lên q.
!S: F = 0,036N
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009
3
M%t qu" c+u nh= mang $i(n tích d-Jng Q = 10
-7
C $2t trong d+u h=a có
5 = 2.
a. Xác $7nh vectJ c-.ng $% $i(n tr-.ng t!i m%t $i)m M $2t cách A
m%t $o!n 30 cm.
b. TH $ó xác $7nh l&c $i(n tác d4ng lên m%t $i(n tích q = - 2.10
-7
C $2t
t!i M.
!S: a. 5000 V/m; b. 10
-3
N
4
Xác $7nh c-.ng $% $i(n tr-.ng gây ra b6i m%t ion hóa tr7 2 t!i m%t $i)m
cách ion $ó m%t $o!n 2.10
-8
cm.
!S: 7,2.10
10
V/m
5
M%t qu" c+u nh= tích $i(n, có kh>i l-Jng m = 0,1 g, $-1c treo 6 $+u m%t
s1i ch? m"nh, trong m%t $i(n tr-.ng $,u, có ph-Jng n8m ngang và có
c-.ng $% $i(n tr-.ng E = 10
3
V/m. Dây ch? h1p v;i ph-Jng thKng $#ng
m%t góc 100. Tính $i(n tích c9a qu" c+u.
!S: ± 1,76.10
-7
C
11"-T" 2.2: Ch2ng ch3t -i#n tr&(ng:
1
Cho 2 $i(n tích $i)m +q và –q $2t t!i 2 $i)m A và B cách nhau m%t $o!n
3cm trong chân không. Cho q = 2.10
-6
C
a. Xác $7nh c-.ng $% $i(n tr-.ng t!i $i)m C là trung $i)m c9a $o!n
AB.
b. Xác $7nh c-.ng $% $i(n tr-.ng t!i $i)m D n8m trên $-1c trung
tr&c c9a AB, cách A m%t kho"ng 3 cm.
c. Xác $7nh l&c t3nh $i(n tác d4ng lên m%t $i(n tích +q khác $-1c $2t
t!i C và D.
!S: a. 16.10
7
V/m; b. ED = 2.10
7
V/m; c. FC = 320N; FD = 40N
2
Xác $7nh vectJ c-.ng $% $i(n tr-.ng gây ra b6i m%t h( hai $i(n tích
$i)m q1 = +2.10
-7
C và q2 = -4.10
-7
C t!i $i)m $2t gi'a hai $o!n thKng n>i
hai $i(n tích. Cho bi:t hai $i(n tích $2t cách nhau 10 cm trong r-1u (5 =
2,2).
!S: 9,9.10
5
V/m
3
Cho h( hai $i(n tích $i)m q1 = +q và q2 = -2q cách nhau r = 10 cm $2t
trong chân không. Xác $7nh v7 trí c9a $i)m mà t!i $ó c-.ng $% $i(n tr-.ng
gây ra b6i h( $i(n tích b8ng không.
!S:
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009
4
Có 3 $i(n tích $i)m, cùng $% l;n q $2t t!i 3 $?nh c9a m%t tam giác $,u.
Xác $7nh c-.ng $% $i(n tr-.ng t!i $i)m $2t c9a mGi $i(n tích $i)m, do hai
$i(n tích kia gây ra trong 2 tr-.ng h1p:
a. Ba $i(n tích cùng +
b. 2 $i(n tích +, 1 $i(n tích -
!S:
5
Hai $i(n tích $i)m q1 = +3.10
-8
C và q2 = -4.10
-8
C $-1c $2t cách nhau
10cm trong chân không. Xác $7nh v7 trí n8m trên $-.ng thKng n>i 2 $i(n
tích $i)m, mà t!i $ó c-.ng $% $i(n tr-.ng b8ng 0. T!i $ó có $i(n tr-.ng
không?
!S:
6
T!i hai $i)m A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai $i(n tích q1
= +16.10
-8
C và q2 = -9.10
-8
C. Tính c-.ng $% $i(n tr-.ng tOng h1p và vI
vectJ c-.ng $% $i(n tr-.ng t!i $i)m C n8m cách A 4cm và cách B 3cm.
!S:
7
Cho 4 $i(n tích $i)m có cùng $% l;n q $-1c $2t 4 $?nh c9a hình vuông
có c!nh là a. Xác $7nh c-.ng $% $i(n tr-.ng t!i $i)m O là tâm c9a hình
vuông trong các tr-.ng h1p sau:
a. 4 $i(n tích (+)
b. 2 $i(n tích (+) và 2 $i(n tích (-) $2t xen kI trên các $?nh.
Áp d4ng: q = 10
-8
C, a = 5 cm.
!S:
11"-T" 2.3: H,t mang -i#n chuy4n -*ng trong -i#n tr&(ng -0u:
1
M%t electron chuy)n $%ng dDc theo $-.ng s#c c9a m%t $i(n tr-.ng $,u
có c-.ng $% 364 V/m. Electron xu0t phát tH $i)m M v;i vAn t>c 3,2.10
6
m/s
theo h-;ng $-.ng s#c $i(n. H=i electron $i $-1c $o!n $-.ng bao xa thì
dHng l!i?
2
M%t giDt d+u kh>i l-1ng 320 mg mang $i(n tích d-Jng q chuy)n $%ng
thKng $,u trong m%t $i(n tr-.ng $,u E = 40000 V/m 6 gi'a hai t0m kim lo!i
$2t n8m ngang. Xác $7nh vectJ c-.ng $% $i(n tr-.ng và s> electron b7 m0t
c9a giDt d+u.
3
Cho hai t0m kim lo!i song song, n8m ngang, nhiEm $i(n trái d0u.
Kho"ng không gian gi'a hai t0m kim lo!i $ó ch#a $+y d+u. M%t qu" c+u
b8ng s*t bán kính R = 1cm mang $i(n tích q n8m lJ l<ng trong l;p d+u.
Ci(n tr-.ng gi'a hai t0m kim lo!i là $i(n tr-.ng $,u h-;ng tH trên xu>ng
d-;i và có c-.ng $% 20000 V/m. H=i $% l;n và d0u c9a $i(n tích q? Cho
bi:t kh>i l-1ng riêng c9a s*t là 7800kg/m
3
, c9a d+u là 800kg/m
3
. L0y g =
10m/s
2
.
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009
4
M%t electron b*t $+u chuy)n $%ng tH b"n này $:n b"n kia c9a m%t $i(n
tr-.ng $,u E = 100 V/m d-;i tác d4ng c9a l&c $i(n. Hai b"n cách nhau 40
cm. Xác $7nh vectJ E và vAn t>c c9a eletron khi $Ap vào b"n kia c9a $i(n
tr-.ng.
5
M%t h!t mang $i(n q có kh>i l-1ng 2.10
-17
g $ang chuy)n $%ng thKng
$,u v;i vAn t>c 10
6
m/s thì bay vào m%t $i(n tr-.ng $,u có E = 20000 V/m
h-;ng ng-1c chi,u chuy)n $%ng. Sau khi bay $-1c 10 cm thì h!t mang
$i(n có vAn t>c là 1,5.10
6
m/s. H=i h!t mang $i(n có d0u và $% l;n $i(n tích
là bao nhiêu?
!S: -3,125.10
-9
C
6
M%t electron chuy)n $%ng v;i vAn t>c ban $+u 10
6
m/s dDc theo m%t
$-.ng s#c $i(n c9a m%t $i(n tr-.ng $,u $-1c m%t quãng $-.ng 1 cm thì
dHng l!i. Xác $7nh c-.ng $% $i(n tr-.ng.
!S: 284 V/m
1 1 " - " T r 2 . 1 : B à i t + p t í n h c ô n g c 5 a - i # n t r & ( n g
M!L dl"n uch dlôm q = +10µC chuy#n d!ng L$ d%nh 8 d&n d%nh C c'a Lam glác
d(u A8C c)nh 10cm. 1am glác A8C n*m Lrong dl"n Lr+,ng d(u có c+,ng d! 3000 v/
m. u+,ng s-c c'a dl"n Lr+,ng nay song song v.l c)nh 8C va có chl(u L$ 8 d&n C.
1lnh công Lrong các Lr+,ng h/p sau:
a. q chuy#n d!ng Lheo do)n Lh0ng 8C chl(u L$ 8 d&n C.
b. q chuy#n d!ng Lheo do)n Lh0ng 8C chl(u L$ C d&n 8.
c. q chuy#n d!ng Lheo d+,ng g1p khuc 8AC. xem công nay b*ng L2ng công
d3ch chuy#n Lrôn 2 do)n 8A va AC.
1 1 " - " T r 2 . 2 : B à i t + p v 0 n 6 n g l & 7 n g , - i # n t h 8
Cho 2 L1m klm lo)l nhl4m dl"n Lrál d1u d5L d6c song song Lrong chân không, cách
nhau 3cm. Pl"u dl"n Lh& gl7a 2 L1m la 30v.
a. 1lnh c+,ng d! dl"n Lr+,ng Lrong kho8ng không glan gl7a 2 L1m klm lo)l.
b. M!L elecLron r,l kh9l b8n âm va bay v( phla b8n d+:ng. v;n L<c ban d=u
b*ng 0. Luc dó elecLron bl&n d2l náng l+/ng nh+ Lh& nao? 1lnh d!ng náng
c'a elecLron luc ch)m vao b8n d+:ng. 89 qua Lác d>ng c'a Lr6ng l?c.
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009
M!L proLon bay Lrong dl"n Lr+,ng d(u L = 200 v/m L$ A d&n 8 cách nhau 10cm.
8l&L dl"n Lh& L)l A la 13v.
a. 1lm dl"n Lh& L)l 8.
b. Cl8 s@ L)l A v;n L<c c'a proLon la 0m/s Lhl khl d&n 8, v;n L<c c'a nó la bao
nhlôu?
Cho m!L dl"n Lr+,ng d(u có c+,ng d! 4.10
3
v/m song song v.l c)nh huy(n 8C
c'a Lam glác vuông A8C, chl(u L$ 8 d&n C.
a. 1lnh hl"u dl"n Lh& gl7a 8C, A8. AC. Cho bl&L A8 = 6cm, AC = 8cm.
b. C6l P la chân d+,ng cao h) L$ d%nh A xu<ng c)nh huy(n. 1lnh hl"u dl"n
Lh& gl7a hal dl#m A va P.
M!L gl6L d=u kh<l l+/ng 320 mg mang dl"n uch d+:ng q chuy#n d!ng Lh0ng d(u
Lrong m!L dl"n Lr+,ng d(u A gl7a hal L1m klm lo)l d5L n*m ngang cách nhau m!L
kho8ng d = 40 cm va d+/c n<l v.l hal c?c nguBn dl"n có hl"u dl"n Lh& u = 4 kv. xác
d3nh vecL: c+,ng d! dl"n Lr+,ng va s< elecLron b3 m1L c'a gl6L d=u.
1 1 " - " T r 3 . 1 : B à i t + p v 0 t 9 - i # n
Pal b8n c'a L> dl"n ph0ng có d)ng hlnh Lròn, dl"n dung 3.10
-9
l, kho8ng cách gl7a
2 b8n la 2mm.
a. u5L L> vao m!L hl"n dl"n Lh& 300v, L> uch d+/c m!L l+/ng dl"n uch la bao
nhlôu?
b. C+,ng d! dl"n Lr+,ng l.n nh1L v;L có Lh# ch3u d+/c la 3.10
3
v/m. P9l hl"u
dl"n Lh& c?c d)l có Lh# d5L vao 2 d=u L> dl"n la bao nhlôu? khl dó v;L uch
m!L dl"n uch la bao nhlôu?
u5. 600v, J.10
-6
c
M!L L> dl"n không khl có dl"n dung C = 2000 pl d+/c mCc vao hal c?c c'a nguBn
dl"n có hl"u dl"n Lh& u = 3000v.
a. 1lnh dl"n uch c'a L> dl"n.
b. ng+,l La ngCL L> dl"n ra kh9l nguBn rBl nhung nó ch3u h0n vao Lrong m!L
dl"n môl l9ng có c = 2. 1lnh hl"u dl"n Lh& gl7a 2 d=u L> dl"n va dl"n dung
c'a L> khl dó.
u5. o. 10
-5
c, b. 2500v
M!L L> dl"n không khl ph0ng có dl"n dung 24 nl d+/c uch Lrong hl"u dl"n Lh&
430v Lhl có bao nhlôu elecLron dl chuy#n d&n b8n âm c'a L> dl"n?
u5. 6,75.101J electtoo
8! L> dl"n Lrong m!L chl&c den ch>p 8nh có dl"n dung 730 µl d+/c uch dl"n d&n
hl"u dl"n Lh& 330v.
a. xác d3nh náng l+/ng ma den uôu Lh> Lrong mDl l=n den loe sáng.
b. MDl l=n den loe sáng L> dl"n phóng dl"n Lrong Lh,l glan 3ms. 1lnh công su1L
phóng dl"n Lrung blnh c'a L>.
u5. o. 40,8I, b. 8,16w
11"-"Tr 1.2 Bài t+p v0 l.c -i#n tr&(ng
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009
1lnh l?c L+:ng Lác dl"n gl7a elecLron va h)L nhân Lrong nguyôn L@ Pldro. 8l&L
kho8ng cách gl7a chung la 3.10
-9
C.
u5. 0,92.10
-7
N
Pal qu8 c=u nh9 có dl"n uch 10
-7
C a 4.10
-7
C Lác d>ng vao nhau m!L l?c 0,1n Lrong
chân không. 1lnh kho8ng cách gl7a chung.
u5. 6cm
Pal dl"n uch dl#m b*ng nhau, d5L Lrong chân không cách nhau m!L kho8ng r
1
=
2cm. L?c dEy gl7a chung la l
1
= 1,6.10
-4
n.
a. 1lnh d! l.n q.
b. kho8ng cách r
2
gl7a chung ph8l la bao nhlôu d# l?c Lác d>ng la l
2
= 2,3.10
-4
n?
u5. o. 2,7.10
-9
c, b. 1,6cm
M!L qu8 c=u kh<l l+/ng 10g, d+/c Lreo vao m!L s/l ch% cách dl"n. Cu8 c=u
mang dl"n uch q
1
= 0,10 µC. u+a qu8 c=u Lh- hal mang dl"n uch q
2
l)l g=n Lhl qu8
c=u Lh- nh1L l"ch kh9l v3 Lrl luc d=u, dây Lreo h/p v.l ph+:ng Lh0ng m!L góc o = 30
0
.
khl dó hal qu8 c=u n*m Lrôn m!L d+,ng Lh0ng n*m ngang, cách nhau 1 kho8ng 3cm.
P9l d1u, d! l.n c'a q
2
? u! l.n l?c cáng?
u5. p
2
= 0,058µc, 1 = 0,115N
Có hal dl"n uch dl#m q va 4q d5L cách nhau m!L kho8ng r. C=n dl"n uch C có d!
l.n bao nhlôu va d5L A dâu Lrôn d+,ng Lh0ng n<l 2 dl"n uch dl#m Lrôn d# 2 dl"n uch
q va 4q cung d+/c gl7 c< d3nh?
u5. O = 4/9p, t
1
= t/J
Bài tAp VAt lB 11 – Ci(n hDc
Tô Lâm ViEn Khoa
[Gõ vFn b"n] CAp nhAt l+n cu>i 09/08/2009

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->