Sao chép công thức chứa các loại tham chiếu khác nhau

1.Tham chiếu trong công thức

C
• • •

ác tham chiếu sử dụng trong công thức giúp cho chúng ta khỏi tốn công sửa chữa các công thức khi các giá trị tính toán có sự thay đổi. Có 3 loại tham chiếu sau:

Nhấn phím F4 nhiều lần để (tuyệt đối) cố định/ bỏ cố định dòng hoặc cột.

Tham chiếu địa chỉ tương đối: Các dòng và cột tham chiếu sẽ thay đổi khi chúng ta sao chép hoặc di dời công thức đến vị trí khác một lượng tương ứng với số dòng và số cột mà ta di dời. Ví dụ A5:B7, C4 Tham chiếu địa chỉ tuyệt đối: Các dòng và cột tham chiếu không thay đổi khi ta di dời hay sao chép công thức. Ví dụ $A$5:$B$7, $C$4 Tham chiếu hỗn hợp: Phối hợp tham chiếu địa chỉ tương đối và tuyệt đối. Ví dụ A$5 nghĩa là cột A tương đối và dòng 5 tuyệt đối.

Lưu ý: Dấu $ trước thứ tự cột là cố định cột và trước thứ tự dòng là cố định dòng Ví dụ: Tính thành tiền bằng Số lượng nhân Giá. Đổi sang giá trị Thành tiền sang VND. Tính tổng các cột Thành tiền và cột VND.

Hình 2.5. Minh họa địa chỉ tương đối và tuyệt đối 2. Copy công thức có chứa các tham chiếu tương đối Tại ô D2 nhập vào =B2*C2 và Enter. Sau đó, có thể thực hiện theo các cách sau : Hoặc quét chọn cả vùng D2:D14 gõ <Ctrl+D Hoặc kéo Fill Handle xuống các hang bên dưới

D4. Trong hình sau. Tham chiếu tương đối di chuyển theo 4 hướng. điều gì sẽ xảy ra nếu bạn Copy công thức từ C4 vào B3 ? Tham chiếu A1 sẽ chỉ đến Cell có vị trí bên trên 1 hàng và bên trái 1 cột.. ta thấy công thức các dòng tự động được thay đổi tương ứng với khoảng cách so với ô D2. nên Excel sẽ trả về lỗi #REF! như hình vẽ . nếu bạn chép công thức từ F7 lên E6.- Hoặc Double Click vào Fill Handle để chép công thức Nhìn vào các ô D3. Trường hợp này chúng ta dùng địa chỉ tương đối của B2*C2 là vì chúng ta muốn khi sao chép công thức xuống phía dưới thì địa chỉ các ô tính toán sẽ tự động thay đổi theo.. tham chiếu Cell tương đối sẽ chuyển từ D3 thành C2 Tại hình dưới đây. như hình sau. Cell này không tồn tại. bạn sẽ thấy công thức chép từ F7 sang E6:G8 sẽ thay đổi như thế nào ? Cũng có khi tham chiếu của bạn chỉ đến Cell không tồn tại. D14 .

Cố định hàng (hay cột) : - Tại ô E2 nhập vào =D2*B$17 và Enter. trong công thức. và để cố định cột. và sẽ thay đổi theo vị trí các cột Công thức chúng ta cần cho bảng nhân này là một công thức nhân tất cả những vị trí trên hang 1 với tất cả các Cell bên dưới và tất cả những vị trí tại cột A với tất cả các Cell ở bên trái cột A này Để cố định hang 1. chúng ta đặt dấu $ trước vị trí cột. ta phải đặt dấu $ trước số 17 để cố định hang. công thức chúng ta nhập vào Cell B2 là : = $A2 * B$1 . Cố định cả hàng và cột : Chúng ta sẽ khởi tạo một bảng nhân như sau để giúp các cháu bé học tập. chúng ta dấu $ trước vị trí hang. Copy công thức có chứa các tham chiếu hỗn hợp : A. Vì thế. (B$17) B. thí dụ $A2 Trong hình dưới. chúng ta sẽ nhập một công thức duy nhất vào Cell B2. Sau đó chép công thức xuống các ô E3:E14. rồi sau đó sẽ chép sang tòan bộ bảng A2:M13 Tham chiếu hỗn hợp $B1 sẽ khoá công thức ở cột B trong khi thay đổi theo vị trí các hang Tham chiếu hỗn hợp B$1 sẽ khoá công thức tại hàng 1. Trong hình 172. Chúng ta cần cố định dòng 17 trong địa chỉ tỷ giá B17 vì ta muốn khi sao công thức xuống thì các công thức sao chép vẫn tham chiếu đến ô B17 để tính toán. Thí dụ : B$1.3.

ta sẽ có hình 178 4. hỗn hợp. .Chép các công thức xuống các hang bên dưới.Chép công thức từ tháng giêng sang tháng hai. bạn muốn tham chiếu E6 sẽ thay đổi thành H6 .Nhập công thức đầu tiên vào Cell H6. và tuyệt đối tạo ra một công thức có thể chép sang các hang và các tháng như thế nào Công thức này sẽ sử dụng 4 loại tham chiếu. bạn sẽ tính hoa hồng bán hang của tháng giêng trong Cell E6 .Copy công thức trong B2 sang toàn bộ bảng . E8…Do đó. Copy công thức có chứa các tham chiếu tuyệt đối : Hình dưới đây sẽ cho chúng ta thấy việc sử dụng 4 loại tham chiếu : tương đối. phần E6 của công thức sẽ là tham chiếu tương đối và không có dấu $ . bạn lại muốn thay đổi E6 thành E7.

cho dù bạn sao chép công thức xuống các hang khác. bạn cần nhân doanh thu với thuế SP ở cột C. bạn cần một tham chiếu hỗn hợp mà cột C cố định. tháng 3 trên Cell G1. Cách ghi đơn giản dấu $ trong công thức : Ta có công thức sau . Sử dụng đúng những thamchiếu sẽ cho phép bạn tạo ra một công thức duy nhất và sao chép đến bất cứ chỗ nào bạn cần 5. Trong trường hợp này. tháng 2 trên Cell F1. tuyệt đối.- - Bạn sẽ nhân doanh thu bán với lãi suất NH ở Cell B1. Tất cả các tháng ở hang 6 đều tham chiếu đến Cell C6. bạn cần cho phép công thức của bạn cố định tại hang 1. bạn cần sử dụng dấu $ trước cột B và trước hang 1 : $B$1 Để tính thiền thưởng SP. Do đó. ta xác định các thành phần của công thức tại Cell H6 như sau : = E6 * ($B$1 + $C6) * E1 - Kết quả như hình sau Kết luận : Các tham chiếu tương đối. và tham chiếuhỗn hợp là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Excel. Khi bạn Copy công thức sang các tháng khác và xuống các hang bên dưới. Do đó. bên bán hang sẽ dựa trên lợi nhuận hang tháng để đưa ra tỷ lệ thích hợp để tính hoa hồng. Do đó. Sử dụng địa chỉ $C6 Cuối cùng. Tỷ lệ này được ghi trên E1:G1. Tất cả các tháng ở hang 7 đều tham chiếu đến Cell C7. . bạn phải sử dụng tham chiếu hỗn hợp là : E$1 Bây giờ. nó cũng chỉ tham chiếu đến Cell B1. Hoa hồng tháng 1 được tính dựa trên Cell E1.

Excel thay đổi tham chiếu tuyệt đối thành tham chiếu hỗn hợp. với phần cột cố định (hình 186) - Nhấn F4. cho ta bắt đầu nhập công thức : = E7*(B1 - Ngay lập tức. Phím F4 sẽ bật tắt và cho ra 4 loại tham chiếu Hình 183 . Excel sẽ Insert cả 2 dấu $ vào tham chiếu B1 như hình sau - Thí dụ sau minh hoạ khi bạn nhấn F4 lần nữa. Excel thay đồi tham chiếu hỗn hợp.Chúng ta bắt đầu thực hiện cách ghi công thức này như sau : Sử dụng phím F4 khi nhập công thức. với phần hang cố định (hình 185) - Nhấn F4 lần nữa. Excel thay đổi trở về tham chiếu tương đối (hình 187) - Đây là các bước thự chiện việc nhập công thức trên o Đánh = E7*(B1 o Nhấn F4 o Đánh +C7 o Nhấn F4 3 lần. nhấn phím F4. sau khi bạn đánh B1. Công thức của bạn sẽ xuất hiện (hình 188) .

kéo Fill Handle sang 2 Cell bên phải (hình 192) Bạn đã Copy được công thức từ tháng giêng sang 2 tháng còn lại (hình 193) o Double Click 2 lần vào Fill Handle. và không làm con trỏ di chuyển sang Cell kế bên (hình 191) o Dùng chuột. Bạn sẽ Copy được công thức xuống tất cả các hang dưới (hình 194) .o Đóng dấu ngoặc. đánh dấu * với E1 (hình 189) o Nhấn F4 2 lần để thay đổi E1 thành tham chiếu hỗn hợp khoá hang (hình 190) o Nhấn Ctrl + Enter để nhập công thức.

không có hàng chữ cột ở trên đầu bảng tính. bạn Highlight tham chiếu trên thanh Formula Và nhấn F4 để đưa dấu $ vào vị trí thích hợp của tham chiếu 6. Tham chiếu R[-2]C R[2]C[2] R2C2 R[-1] R Ý nghĩa Tham chiếu tương đối đến ô nằm trên ô hiện hành 2 dòng trong cùng cột Tham chiếu tương đối đến ô nằm dưới ô hiện hành 2 dòng và nằm bên phải 2 cột Tham chiếu tuyệt đối đến ô tại dòng 2 cột 2 (tương đương ô B2) Tham chiếu tương đối đến cả dòng nằm trên ô hiện hành Tham chiếu tuyệt đối đến dòng hiện hành Lưu ý: Mặc định. . Không có công thức bạn nhập vào sẽ èam việc Đó là do chúng ta chuyển kiểu tham chiếu từ dạng A1 sang dạng R1C1. Đối với kiểu R1C1.Bạn cũng có thể nhập công thức trước. kiểu tham chiếu R1C1 rất hữu ích cho việc tính toán vị trí dòng và cột trong VBA. Tìm hiểu tham chiếu R1C1 để hiểu thêm về sao chép công thức : Thật ngạc nhiên. Excel ký hiệu “R” để chỉ dòng theo sau là số thứ tự dòng và ký hiệu "C" để chỉ cột theo sau là số thứ tự cột. Sau đó. mà được thay bằng hang số (hình 197). khi ghi macro Excel sẽ sinh ra các tham chiếu dưới dạng R1C1.

Khi Microsoft đưa ra sản phẩm bảng tính đầu tiên – Microsoft Multipan . Tuy nhiên. Trong hệ thống Microdoft. công thức rất lý thú. Phương thức này là R1C1. chúng ta đặt dấu kiểm vào hộp R1C1 reference style Khi Dan Bricklin và Bob Frankston phát minh ra VisiCalc. Cell mà chúng ta biết gọi là H4 Trong kiểu R1C1. Hãy nhìn vàocông thức tại Cell D6 (hình 199) . họ cũng sử dụng dạng thức này. họ đã sử dụng dạng thức A1 để đặt tên cho Cell. thí dũ “RaC8”. Khi Mitch Kapor bắt đầu bán Lotus 1-2-3. Mỗi Cell được đặt tên. điều này có nghĩa là Cell ở hang 4. cột cũng được đánh số. hang được đánh số như hệ thống A1.Bật tắt kiểu tham chiếu R1C1 Tại tab General.họ đã sử dụng phương thức đặt địa chỉ Cell khác. cột 8.

được định lại theo kiểu R1C1 như sau : = R[-1]C+RC[-1]-RC[-2] Vì thế. nếu nhìn dạng R1C1 trong địa chỉ tuyệt đối như thế nào. bạn sẽ sử dụng = RC[2] Hình 200 cho thấy công thức từ hình 199. vì thế. và tham chiếu đến Cell ở phía trên. bạn không cần dấu ngoặc vuông trong địa chỉ. công thức =R2C5 sẽ luôn luôn chỉ đến Cell E2 . hang 5 cách một hang trên hàng 6. Không có số sau cột C. Nhưng khi bạn nghĩ về công thức này trong thế giới phẳng. Nếu bạn muốn nhập công thức trong D6. Con số ở trong ngoặc vuông sau R chỉ định có bao nhiêu hang ở trước mặt hay sau lưng bạn đang tham chiếu. cộng thêm vào lợi nhuận ở Cell bên trái tôi. có nghĩa bạn đang tham chiếu cùng cột với Cell chứa công thức Nếu bạn tham chiếu đến 2 Cell bên trái Cell có công thức. hoặc cả 2 Thật thú vị. hoặc sau C. Trong trường hợp này. bạn phải đặt -1 vào dấu ngoặc vuông. Trong hình 201. tất cả các tham chiếu tương đối trong R1C1 có cùng 1 số trong ngoặc vuông hoặc sau R. Như hình 202.Công thức ở trên thanh Formula là : = D5 + C6 – B6. có nghĩa là : “ Lấy giá trị của Cellảơ phía trên tôi. công thức trong B6 là một địa chỉ tuyệt đối và luôn luôn chỉ đến E2. trừ đi chi phí phải trả ở 2 Cell nằm phía bên trái tôi” Công thức trong dạng R1C1 có vẻ giống ngôn ngữ miêu tả trong thế giới phẳng. nó sẽ là = R[-1]C. Công thức theo kiểu A1 là =$E$2 Để nhập tham chiếu tuyệt đối theo dạng R1C1.

nhưng sau đó dịch công thức R1C1 thành dạng A1 để làm cho các fan của Lotus dễ hiểu hơn Về mặc định. bạn có thể nhớ từ hình 198. Tuy nhiên. Vì vậy. Lotus 1-2-3 là sản phẩm bảng tính vượt trội vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990.Cũng có thể có tham chiếu hỗn hợp. Cần nhớ rằng Microsoft phát minh ra dạng thức này cho sản phẩm Multipan . Tất cả các côgn thức trong cột D là khác nhau Formula View trong kiểu R1C1 có thể nhìn thấy như hình 205 . Không ai muốn tìm hiểu dạng R1C1 nữa. Những người sử dụng bảng tính hầu như quen thuộc với dạng A1. bạn đã hiểu được căn bản của dạng công thức R1C1. hình 203 chỉ ra các cônghức của bảng nhân dưới dạng R1C1 Bây giờ. Formula View trong kiểu A1 như hình 204. họ đã phát triển một hệ thống phức tạp để công thức chứa dạng thức R1C1. Trở lại bảng nhân ở hình 177. trong sản phẩm của Microsoft. Microsoft khởi động với địa chỉ dạng thức A1. bạn có thể bỏ dấu kiểm để bật tắt trở lại dạng thức R1C1 Nhấn Ctrl + ~ để bật chế độ Formula View.

Highlight chọn công thức của Cell trên thanh Formula. nếu dữ liệu nhiều. . Copy công thức nhưng không làm thay đổi tham chiếu : Hoặc bạn nhấn F2 để vào chế độ Edit Cell. nhấn Ctrl + C để Copy. bạn không thể thực hiệntheo cách này được Bạn chọn dãy Cell có công thức mà bạn muốn giữ nguyên tham chiếu. Xong. Tuy nhiên.7. bạn Paste vào Cell cần chép công thức đó.

bạn gõ dấu #. Tại hộp Find What.o Vào Menu Edit / Replace. bạn gõ dấu =. Nhấn Replace All Ta có kết quả như sau : o Bạn Copy dãy này và Paste vào vị trí bạn muốn. Giả sử vị trí đó là cột E . Tại hộp Replace With.

bạn thực hiện lại việc thay thế trở lại dấu # bằng dấu = từ hộp thoại Edit / Replace Kết quả sau cùng là : .o Cuối cùng.

thay dấu = bằng dấu # o Sau khi thay xong. và Paste Special / Transpose vào vị trí bạn muốn.- Trường hợp bạn Copy và chuyển hang thành cột mà không làm ảnh hưởng đến các tham chiếu. Giả sử là Cell E2 Kết quả như sau : o Cuối cùng. bạn lại thay trở lại dấu # bằng dấu = như trên . Bạn chuyển dãy Cell có chứa công thức thành chuỗi bằng Menu Edit / Replace. bạn cũng có thể áp dụng cách trên. bạn Copy dãy này.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful