P. 1
Kiem Soat o Nhiem Mia Duong

Kiem Soat o Nhiem Mia Duong

|Views: 2,125|Likes:
Được xuất bản bởiTrong Nguyen

More info:

Published by: Trong Nguyen on Jan 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1Đặt vấn đề
 • 1.3Nội dung nghiên cứu
 • 1.4Đối tượng nghiên cứu
 • 1.5Ý nghĩa của đề tài
 • 2.1. Tổng quan về ngành sản xuất đường
 • 2.1.1 Trên thế giới
 • 2.1.2 Nước ta
 • 2.2. Quy trình công nghệ sản xuất đường từ mía
 • 2.2.1. Nguyên liệu mía đầu vào
 • 2.2.1.1.Phân loại
 • 2.2.2.1. Sơ đồ công nghệ
 • 2.2.2.2.Thuyết minh quy trình
 • 2.2.2.2.1.Trích nước mía
 • 2.2.2.2.2.Làm sạch nước mía
 • 2.2.2.2.5.Bốc hơi nước mía
 • 2.2.2.2.6.Kết tinh đường
 • 2.2.2.2.7.Phương pháp nấu đường
 • 2.2.2.2.10.Vận chuyển và bảo quản đường
 • 2.2.3.2. Thuyết minh quy trình
 • 2.2.3.2.1. Ép mía
 • 2.2.3.2.2. Tinh chế nước mía
 • 2.2.3.2.3. Chưng cất
 • 2.2.3.2.6.Chưng cất
 • 4.1.Các phương pháp xử lý nước thải
 • 4.1.4.Lọc nước thải

Mục lục

Chương 1: Mở Đầu..........................................................................................................5
1.1 Đặt vấn đề...................................................................................................................5
1.2 Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................................6
1.3 Nội ung nghiên cứu..................................................................................................6
1.! Đ"i tư#ng nghiên cứu.................................................................................................6
1.$ % ngh&' c(' đề t)i.......................................................................................................6
Chương 2: *+ng ,u'n.....................................................................................................7
2.1 *+ng -u'n về ng)nh ./n 0uất đư1ng........................................................................7
2.1.1 *2ên th3 gi4i.............................................................................................................7
2.1.2 Nư4c t'.....................................................................................................................9
2.2 ,u5 t26nh c7ng ngh8 ./n 0uất đư1ng......................................................................13
2.2.1 Ngu5ên li8u 9:' đầu v);.......................................................................................13
2.2.1.1 <h=n l;>i..............................................................................................................13
2.2.1.2 *hu h?'ch v) @/; -u/n 9:'...............................................................................13
2.2.2 C7ng ngh8 ./n 0uất đư1ng .'cch'2;.A tB 9:' -u5 97 l4n hi8n đ>i .................13
2.2.2.1 Cơ đD c7ng ngh8..................................................................................................14
2.2.2.2 *hu53t 9inh -u5 t26nh.......................................................................................15
2.2.2.2.1 *2:ch nư4c 9:'................................................................................................15
2.2.2.2.2 E)9 .>ch nư4c 9:'..........................................................................................16
1
2.2.2.2.3 E?c @Fn.............................................................................................................19
2.2.2.2.! *G5 9)u............................................................................................................19
2.2.2.2.$ H"c hơi nư4c 9:'.............................................................................................20
2.2.2.2.I J3t tinh đư1ng.................................................................................................21
2.2.2.2.K <hương LhML nấu đư1ng.................................................................................23
2.2.2.2.N E5 t=9..............................................................................................................25
2.2.2.2.O Cấ5 đư1ng.........................................................................................................25
2.2.2.2.1P QRn chu5Sn v) @/; -u/n đư1ng...................................................................26
2.2.3 C7ng ngh8 ./n 0uất đư1ng .'cch'2;.A tB 9:' -u5 97 nhT t2u5ền th"ng.........26
2.2.3.1 Cơ đD c7ng ngh8 ................................................................................................26
2.2.3.1 *hu53t 9inh -u5 t26nh.......................................................................................27
2.2.3.2.1 UL 9:'..............................................................................................................27
2.2.3.2.2 *inh ch3 nư4c 9:'...........................................................................................27
2.2.3.2.3 Chưng cất.........................................................................................................27
2.2.3.2.! J3t tinh đư1ng.................................................................................................27
2.2.3.2.$ <h=n tMch..........................................................................................................27
2.2.3.2.I Chưng cất.........................................................................................................28
2
Chương 3: CMc Qấn Đề V NhiW9 M7i *2ư1ng <hMt Cinh *2;ng ,uM *26nh C/n
Xuất.................................................................................................................................29
3.1 ,uM t26nh thất th;Mt ngu5ênY vRt li8u t2;ng Zh=u vRn chu5SnY@/; -u/n.............29
3.2 Nư4c th/i...................................................................................................................29
3.2.1 CMc nguDn LhMt .inh nư4c th/i t2;ng -uM t26nh ./n 0uất...................................29
3.2.2 Đặc t2ưng c(' nư4c th/i nh) 9M5 đư1ng............................................................30
3.3 Jh: th/i......................................................................................................................32
3.! Chất th/i 2[n.............................................................................................................32
3.$ V nhiW9 9Fi.............................................................................................................33
Chương !: JiS9 C;Mt V NhiW9 *2;ng *;)n Hộ ,u5 *26nh C/n Xuất M:' Đư1ng..34
!.1 CMc Lhương LhML 0\ l] nư4c th/i..........................................................................34
!.1.1 ^>n ch3 9ất đư1ng thA; nư4c th/i......................................................................34
!.1.2 *Dn t2_ nư4c th/i..................................................................................................34
!.1.3 ^Di lưu nư4c th/i...................................................................................................34
!.1.! E?c nư4c th/i.........................................................................................................35
4.1.$ X\ l] nư4c th/i @`ng vi .inh.................................................................................35
!.2 aL ụng ./n 0uất .>ch hơn t2;ng t;)n @ộ -u5 t26nh ./n 0uất..............................35
!.3 CMc gi/i LhML Zh7ng t"n chi Lh: v) chi Lh: thấL....................................................36
!.3.1 *uần h;)n nư4c l)9 9Mt......................................................................................36
!.3.2 bi/9 tiêu thụ đi8n.................................................................................................37
3
!.3.3 bi/9 tiêu thụ th'n................................................................................................37
!.! CMc gi/i LhML đầu tư l4n..........................................................................................37
!.$ J3 h;>ch giM9 .Mt 97i t2ư1ng................................................................................39
Chương $: C7ng Ngh8 X\ E: Nư4c *h/i......................................................................40
$.1 C7ng ngh8 0\ l] nư4c th/i -u5 97 nhT v) t2ung @6nh..........................................40
$.1.1 Cơ đD c7ng ngh8.....................................................................................................40
$.1.2 *hu53t 9inh -u5 t26nh c7ng ngh8........................................................................40
$.2 C7ng ngh8 0\ l] nư4c th/i -u5 97 l4n...................................................................42
$.2.1 Cơ đD c7ng ngh8.....................................................................................................42
$.2.2 *hu53t 9inh -u5 t26nh c7ng ngh8........................................................................43
Chương I: J3t EuRn Q) Ji3n Nghc..............................................................................44
I.1. J3t luRn....................................................................................................................44
I.2 Ji3n nghc...................................................................................................................44
Chương K: *)i Ei8u *h'9 Jh/;...................................................................................45
d'nh .Mch nhe9 I..........................................................................................................46
4
C^fgNb 1: Mh Đij
1.1Đặt vấn đề.
Ngành công nghiệp mía đường là một t!ng nh"ng ngành công nghiệp chi#m $% tí
&'an t(ng t!ng n)n *inh t# nư+c ta.,!ng n-m 1998. c/ nư+c đ0 1/n 2'3t đư4c
700.000 t3n đường. đ5p 6ng đư4c nh' c7' ti8' 9:ng t!ng nư+c.,!ng nh"ng n-m
g7n đ;<. 9! 1= đ7' tư công nghệ $à thi#t >% hiện đ?i. c5c nhà m5< đường đ0 *hông
ng@ng n;ng ca! ch3t lư4ng 1/n phAm.
,'< nhi8n nư+c th/i cBa ngành công nghiệp mía đường l'ôn ch6a một lư4ng l+n
c5c ch3t h"' cC >a! gDm c5c h4p ch3t cBa cac>!n. nitC. phoátpho. Caùc chaát
naøy deã bò phaân huûy bôûi caùc vi sinh vaät !aây "uøi thoái
#aø" oâ nhieã" n!uo$n n%ôùc tieáp nhaän.
&ha$n #ôùn chaát 'a(n #ô #%ûn! coù t'on! n%ôùc thaûi n!aønh
coân! n!hieäp ")a *%ôøn! ôû da+n! voâ cô. ,hi thaûi 'a "oâi
t'%ôøn! t%+ nhieân caùc chaát naøy coù -haû na.n! #a(n! vaø ta+o
thaønh "oät #ôùp daøy ôû *aùy n!uo$n n%ôùc phaù huûy heä sinh
vaät #aø" th%ùc a.n cho caù./ôùp buøn #a(n! naøy coøn ch%ùa
caùc chaát h%0u cô coù the1 #aø" ca+n -ieät o2y t'on! n%ôùc vaø
ta+o 'a caùc #(ai -h) nh% 3
2
4 C5
2
C3
4
. 6!oaøi 'a t'on! n%ôùc thaûi
coøn ch%ùa "oät #%ô+n! *%ôøn! -haù #ôùn !aây oâ nhieã" n!uo$n
n%ôùc.
EF h?n ch# ô nhiGm môi tường 9! c5c nhà m5< 1/n 2'3t đường g;< a. nhHm đ0
đ) 2'3t một 1I >iện ph5p nhJm KKiểm soát ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản
xuất mía đườngkcL thF nhưM c/i ti#n 9;< ch'<)n công nghệ 1/n 2'3tN tha< th#
ng'<8n. nhi8n liệ' g;< ô nhiGm nOng >Jng nh"ng ng'<8n. nhi8n liệ' 1?ch hCnN th=c
hiện 1/n 2'3t 1?ch hCn $à &'/n lP nội $i nhà m5<Q
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
7
 RiFm 1!5t ô nhiGm ph5t 1inh t!ng t!àn >ộ &'< tSnh 1/n 2'3t mía đường cBa nhà
m5<.
 E) 2'3t công nghệ 2T lP nư+c th/i ph: h4p.
 Eưa a gi/i ph5p *hUc phLc. gi/m thiF' ô nhiGm nhJm n;ng ca! l4i
ích *inh t# $à môi tường.
1.3Nội dung nghiên cứu
 ,Vng &'an $) ngành công nghiệp 1/n 2'3t mía đường.
 Wiện t?ng ô nhiGm môi tường 9! nư+c th/i. *hí th/i. ch3t th/i Un. m:i. ti#ng Dn.
Q. t@ &'5 tSnh 1/n 2'3t đường
 Xp 9Lng 1/n 2'3t 1?ch hCn t!ng t!àn >ộ &'< tSnh 1/n 2'3t $à *iFm 1!5t c5c 9?ng
ô nhiGm ph5t 1inh.
1.4Đối tượng nghiên cứu
 EIi tư4ng nghi8n c6' là c5c l!?i ch3t th/i ph5t 1inh t!ng h!?t động 1/n 2'3t
đường 1accha!1Y t@ mía. ,!ng đH. nư+c th/i là đIi tư4ng đư4c chZ t(ng nghi8n
c6' hCn c/. [\i đ;< là một t!ng nh"ng l!?i nư+c th/i g;< ô nhiGm nOng n) ch!
môi tường 9! t/i lư4ng ô nhiGm h"' cC ca!. nư+c th/i cH tính aci9. lư4ng $i 1inh
$]t t!ng nư+c th/i *h5 l+n $à cH độ mà' ca!. Rhi th/i a *8nh ?ch *hông thông
&'a &'5 tSnh 2T lP cH thF g;< ng'< h?i ch! hệ động th=c $]t thB< 1inh. g;< m:i
hôi thIi 9! ph;n hB< *% *hí.
 ^5c 9?ng ô nhiGm *h5c nhưM *hí th/i. ch3t th/i Un. ô nhiGm m:i $à ti#ng Dn.
1.5Ý nghĩ c! đề t"i
E) 2'3t gi/i ph5p n;ng ca! hiệ' &'/ *iFm 1!5t ô nhiGm môi tường t!ng t!àn >ộ
ch' tSnh 1/n 2'3t cBa nhà m5<.gHp ph7n gi/m thiF' ng'< cC ô nhiGm môi tường t=
nhi8n $à /nh hư\ng đ#n 16c *h_Y c!n người 9! ch3t tha`i phaat 1inh tưb h!?t động 1/n
2'3t mía đường g;< a.
8
C^fgNb 2: *lNb ,jmN
2.1. #$ng %un về ng"nh &'n (uất đư)ng.
*.1.1 #+ên th, gi-i
Ngành mía đường t8n th# gi+i ph5t tiFn *h5 l;' đời. $à! *h!/ng th# *c 16. *hi 1=
*hai th5c đ7' ti8n đư4c hSnh thành \ d'Yt! eic!. Di đ#n ^'>a. ng'<8n liệ' 1/n 2'3t
đường chB <#' lZc nà< là c;< mía. $S th# 1/n lư4ng đường th' đư4c *hông ca!. ^h!
đ#n th# *c 19. *hi chZng ta >i#t tinh l(c a đường t@ c;< cB c/i đường. đ0 m\ a một
ngành công nghiệp 1/n 2'3t đường \ ^h;' f'. ,@ đH. 1/n 2'3t đường đ?t đư4cnhi)'
đột ph5M t@ *h!/ng 820.000 t3n $à! đ7' nh"ng n-m đ7' c5ch mang công nghiệp.đ#n
18 tiệ' t3n tư+c chi#n tanh th# gi+i g h1914 i 1918j.
Wiện na<. t8n th# gi+i. 1/n 2'3t đường đ?t *h!/ng 160 tiệ' t3nkn-m. ^5c nư+c
1/n 2'3t đường l+n t8n th# gi+i là [alil. mn Eộ. ,h5i nan. ,'ng o'Ic chi#m 50p
1/n lư4ng $à 56p 2'3t *hA' cBa th# gi+i. ,hY! >5! c5! m+i nh3t t@ Wiệp hội mía
đường th# gi+i gqr. 1a' 2 n-m nh' c7' ti8' thL $ư4t tVng c'ng th# gi+i l8n đ#n 15
tiệ' t3n. lư4ng đường tDn *h! đang \ m6c 3t th3p $à ph/i c7n ít nh3t 2 n-m đF phLc
hDi l?i m6c tDn *h! tư+c đ;<.
,!ng $L m:a m+i 2011i2012 >Ut đ7' t@ th5ng 10 1Up t+i. lư4ng đường thOng 9ư
đư4c 9= >5! chs đ?t *h!/ng 779.000 t3n đường. 1Lt gi/m m?nh 1! $+i 9= >5! 1t
thOng 9ư *h!/ng 3 tiệ' t3n đường. ng'<8n nh;n 2'3t ph5t t@ 1= 1Lt gi/m 1/n lư4ng
>3t ngờ t?i [alil.
9
,?i [a2in. &'Ic gia 1/n 2'3t đường l+n nh3t th# gi+i. 1/n lư4ng đường n-m t+i
9= *i#n 1t gi/m l7n đ7' ti8n t!ng $ung 1 n-m &'a >\i nh"ng /nh hư\ng cBa c'ộc
*hBng h!/ng tín 9Lng đIi $+i h!?t động t5i tDng mía $à 1T 9Lng ph;n >Hn. ,h8m
$à! đH. thời ti#t *hô h?n \ mi)n Nam v c5c *h' $=c 1/n 2'3t đường nhi)' nh3t cBa
&'Ic gia i cwng làm 1/n lư4ng gi/m đ5ng *F.
mn Eộ. nư+c 1/n 2'3t đường l+n th6 hai $à ti8' thL l+n nh3t th# gi+i. đư4c 9= >5!
t-ng 1/n lư4ng l8n 24.5 tiệ' t!ng n-m na< $à 1t cH l7n đ7' ti8n t!ng $ung 3 n-m
ng'Dn c'ng $ư4t c7'. mn Eộ cwng là nư+c 1/n 2'3t đường l+n 9'< nh3t đ=Cc 9= >5!
1/n lư4ng t-ng.
x ,'ng o'Ic. 1/n lư4ng đường n-m 2011 9= *i#n chs đ?t 11 tiệ' t3n. t!ng *hi
ti8' thL 14.62 tiệ' t3n. Ei)' nà< cH nghya ,'ng o'Ic 1t ph/i đIi mOt $+i 1= thi#'
hLt đường hCn n"a 1a' *hi ng'Dn 9= t" &'Ic gia 1Lt gi/m m?nh *hi#n nư+c nà<
ph/i t-ng nh]p t+i hCn 60p t!ng n-m na<. ,ính đ#n th5ng 12k2010. 9= t" đường
cBa chính phB ,'ng o'Ic cun *h!/ng 1 tiệ' t3n. th3p hCn nhi)' 1! $+i m6c 9= t"
đư4c c!i là an t!àn ch! 3 th5ng như thường lệ. tưCng đưCng 4 tiệ' t3n.
,?i z'1talia. tSnh t?ng mưa nhi)' ti#p tLc g;< *hH *h-n ch! công t5c th' h!?ch
mía. 1/n lư4ng đường n-m na< 9= *i#n 1t gi/m *h!/ng 21p 2'Ing m6c 3.58 tiệ'
t3n. m6c th3p nh3t t!ng $ung 2 th]p *c &'a. z'1talia đA< nhanh ti#n độ $L m:a
2011i2012. {L m:a |p mía t?i z'1talia đ0 đư4c >Ut đ7' $à hiện đ0 th' h!?ch đư4c
25p tVng 1/n lư4ng mía. t!ng $L m:a n-m na< 1/n lư4ng mía t?i z'1talia 9= >5!
*h!/ng 30 tiệ' t3n. ca! hCn 1! $+i m6c 27.5 tiệ' t3n t!ng $L m:a n-m tư+c.
,?i dhilippin. 1/n lư4ng đường n-m t+i 9= *i#n gi/m 5p 2'Ing *h!/ng 1.87 tiệ'
t3n 9! hiện tư4ng thời ti#t }l Nin! đ0 làm ch]m ti#n tSnh tDng mía. Wiện nư+c nà<
đang l8n *# h!?ch nh]p đường nhJm đ5p 6ng nh' c7' ch! 5 th5ng đ7' n-m 2011.
,?i gnđôn82ia. nh' c7' m?nh t@ c5c ngành 1/n 2'3t th=c phAm $à đD 'Ing *hi#n
chính phB nư+c nà< đ0 l8n *# h!?ch nh]p *hA' 2.425 tiệ' t3n đường thô t!ng n-m
2011. t-ng 5p 1! $+i n-m 2010.
:
x ,h5i nan. nư+c 2'3t *hA' đường l+n th6 hai th# gi+i. lư4ng đường 9ành ch!
2'3t *hA' t!ng n-m na< 9= >5! gi/m 5p 2'Ing 4.4 tiệ' t3n i m6c th3p nh3t *F t@
n-m 2006.
*.1.* Nư-c t
Ngành 1/n 2'3t đường t?i {iệt Nam đ0 cH t@ l;' đời. t@ *hi người 9;n chZng ta
>i#t làm n8n m]t mía t@ c;< mía. nhưng ngành công nghiệp mía đường t?i {iệt Nam
chs m+i >Ut đ7' ph5t tiFn $à! đ7' nh"ng n-m 1990. $~n cun 3t n!n t• $à *h5 l?c
h]'. ^h! đ#n giai đ!?n hiện na< ngành mía đường t?i {iệt Nam $~n chưa ph5t tiFn
m?nh đF cH thF t\ thành ngành công nghiệp chB l=c cBa n)n *inh t#.Nư+c ta 1/n 2'3t
3 l!?i đường chínhM
− Eường tinh l'<ện e} ha< cun g(i là đường c5t tUng
− Eường $àng eq
− Eường 2a< hha< đường thôj
EOc tưng cBa ngành mía đường {iệt Nam là cH tính thời $L. thường chB <#' th'
h!?ch. $]n ch'<Fn $à 1/n 2'3t t!ng thời gian *h!/ng 5 th5ng hth5ng 11 đ#n th5ng 4
n-m 1a'j. 1a' đH tDn *h! thành phAm đF >5n ch! c5c th5ng cun l?i t!ng n-m. {S $]<
n8n chi phí tDn t" hàng hHa nà< 3t ca! $à gi5 thành 1/n phAm *h5 ca!. Wiện t?i. 1/n
2'3t đường t!ng nư+c m+i chs đ5p 6ng đư4c *h!/ng 70p nh' c7' ti8' thL. ph7n cun
l?i chB <#' nh]p *hA' t@ ,'ng o'Ic $à ,h5i nan.
NhSn ch'ng &'a c5c n-m. tSnh t?ng c?nh tanh *hông 9iGn a 9" 9ội 9! ng'Dn
c'ng <#' hCn c7'. ,'< nhi8n t!ng n-m 2011. 1/n lư4ng đường t!ng nư+c đ0 đ5p
6ng đư4c nh' c7' ti8' thL. [ộ ^ông ,hưCng l?i ch! nh]p 250.000 t3n đường g;<
tSnh t?ng 9ư th@a. q/n lư4ng 1/n 2'3t t!ng nư+c c5c n-m g7n đ;< chs 9a! động
;
&'anh m6c 900.000 t3n v 1.1 tiệ' t3nkn-mN t!ng *hi nh' c7' *h!/ng 1.4 v 1.5 tiệ'
t3n. n!?i t@ c5c *h!/n nh]p *hA' l]' &'a >i8n gi+i. m€i n-m {iệt Nam c7n nh]p
*hA' t!ng h?n ng?ch *h!/ng 300.000 t3n đường. {iệt Nam ph/i nh]p *hA' đường
g7n 30p 1/n lư4ng ti8' thL hàng n-m. t!ng *hi 1= c?nh tanh cBa c5c 9!anh nghiệp
nội đ%a cun th3p. 9! $]< gi5 đường t!ng nư+c >% t5c động l+n >\i gi5 đường th# gi+i.
Ngành công nghiệp mía đường t!ng nư+c l'ôn t!ng tSnh t?ng thi#' hLt ng'<8n
liệ'. ng'<8n nh;nM
− {iệc tDng mía là 1= th_a th']n gi"a hai >8nM người tDng mía $à c5c chB
9!anh nghiệp 1/n 2'3t mía. ^hính $S <#' tI nà< mà 9iện tích tDng mía *hông
đư4c Vn đ%nh $à n-ng 1'3t mía chưa th=c 1= ca!. ^hưa chB động đư4c ng'Dn
c'ng mía ng'<8n liệ'. W7' h#t c5c nhà m5< đ)' th' m'a mía t!ng 9;n mà
chưa cH c5c $:ng tDng i8ng. •! $]<. ch3t lư4ng mía $à 1/n lư4ng đ)' chưa
đ5p 6ng đư4c.
− {:ng ng'<8n liệ' mía li8n tLc >% th' h‚p. người tDng mía 97n ch'<Fn hư+ng
ch(n c5c c;< ch! gi5 t% *inh t# ca! *h5c 9! chi phí tDng $à th' h!?ch mía
*h5 ca!. cộng $+i gi5 mía >i#n động th3t thường đôi *hi *hông đB >: đUp
đư4c ti)n công th' h!?ch. t?! t;m lP >3p >8nh ch! người tDng mía .E0 cH
nh"ng $L m:a người tDng mía chs >5n nh_ l• ch! c5c cC 1\ làm m]t. đường
nh_ l• thB công tha< $S >5n ch! nhà m5< 9! gi5 mía &'5 •.
− •iện tích mía tư+c thời điFm *#t thZc chưCng tSnh 1 tiệ' t3n đường hn-m
2000j đ0 đ?t đsnh 344.000 h|c ta $à 1/n lư4ng mía t8n 15 t3n thS đ#n n-m
2006 cwng $~n \ m6c 288.000 h|c ta $à 1/n lư4ng mía $~n là 16.7 tiệ' t3n.
ch! n8n chs c7n 1/n lư4ng mía t-ng >Snh &';n 3.9pkn-m là đ0 cH đB mía
ng'<8n liệ' đF đ?t đư4c mLc ti8' 1.5 tiệ' t3n đường. 9! công 1'3t cBa c5c
nhà m5< đường đ0 &'5 l+n.
− ,'< nhi8n. t!ng *hi 1/n lư4ng mía n-m 2010 chs m+i đ?t 23p 2s 16 tiệ' t3n.
cun 1/n lư4ng đường ni8n $L nà< đư4c đ5nh gi5 là 1t đ?t g7n 1.1 tiệ' t3n.
t-ng 100.000 t3n 1! $+i 9= >5! $à cwng chs t-ng *h!/ng 150.000i200.000 t3n
1<
1! $+i ni8n $L tư+c ch! th3<. N-ng 1'3t mía th3p. N-ng 1'3t mía t'ng >Snh
t8n th# gi+i hiện ƒ70 t3nkha. t!ng *hi đH. n-ng 1'3t t'ng >Snh cBa {iệt Nam
chs đ?t ƒ58.6 t3nkha hni8n $L 2010 đang chs đ?t 23p 2s 52 t3nkhaj $+i ch3t
lư4ng cun *|m hCnQ
− o'< mô 1/n 2'3t nh_. n-ng 1'3t th3p hCn 1! $+i th# gi+i. Wiện &'< mô 1/n
2'3t ngành mía đường nư+c ta 3t >|. th3p hCn 1! *h5 nhi)' 1! $+i m6c t'ng >Snh
th# gi+i. •! công nghệ l?c h]' v ph7n l+n c5c nhà m5< đ)' 1T 9Lng 9;< ch'<)n
công nghệ thi#t >% cw cBa ,'ng o'Ic hng!?i t@ một 1I nhà m5< li8n 9!anh $à cH
$In đ7' tư nư+c ng!àij *hH *h-n $) ng'<8n liệ'.
Wiện na< c/ nư+c cH *h!/ng 40 nhà m5< 1/n 2'3t mía đường đa 1I là nhà m5<
&'Ic 9!anh. ^5c nhà m5< l+n như làM nhà m5< đường Nghệ zn ,attY „ n<lY. nhà
m5< đường qCn na. nhà m5< đường [i8n Wua. nhà m5< đường nam qCn. nhà m5<
đường [!'>!n,;< NinhQ
•anh mLc c5c nhà m5< 1/n 2'3t mía đường \ nư+c ta hNg'DnM HM; cM; thư1ng niên c('
^i8L hội 9:' đư1ng Qi8t N'9 nn9 2P11j
*oN N^p Maq
^…N†
q‡m,
ht3n míak
ngà<j
*oN N^p Maq
^…N†
q‡m,
ht3n míak
ngà<j
^zr [ˆN†
,‡‰ŠN o‡zN†
q‹N •Œ‹N†
,WXg N†‡‰ŠN i E•g
nrzN
q‹N nz
700
700
1000
2000
1000
500
EŽR nŽR
NgNW W•z
•gŠN RWXNW
^z• ezNW
E‘^ ,e’N†
NgNW ,W‡“N i mN E”
1000
1250
400
3000
2500
2500
11
{g•, ,e–
Wr• [–NW
,WzNW WrX i E•g nrzN
nz• q‹N
N…N† ^—N†
N†W• zN v zNW
q…N† ^rN
q…N† nz•
ngNW ^˜•
o‡˜N† [–NW
,W™z ,WgŠN W‡š i mN
E”
o‡˜N† Nz•
o‡˜N† N†›g
Nz• o‡˜N† N†›g
RrN ,‡•
[–NW EœNW
†gz nzg i dWXd
E•N† ž‡fN
,‡‰ W•z
q‹N W•z
}zRN—d
700
6000
6000
1500
6000
1250
350
1000
1500
2500
1000
4500
1000
1000
1000
2800
100
1250
3000
500
dWzN ezN†
NgNW ,W‡“N
[–NW dWŒŸ^
nz N†•
,eœ zN
[–NW •Œ‹N†
NŒŸ^ ,erN†
,f‰ NgNW i dWXd
,W… ,f‰ NgNW
Wg•d W•z
nrN† zN i mN E”
[šN ,e}
,e• {gNW i mN E”
q^ ,eŽN†
dW¡N† Wg•d
{œ ,WzNW
RgŠN †gzN†
,WŸg [–NW
{¢N Eg£• hđường l'<ệnj
[gŠN W•z hđường l'<ệnj
RWXNW W”g hđường l'<ệnj
350
1000
2000
2000
1000
2000
900
8000
2500
2000
3500
1000
2500
1000
1250
1000
1000
1000
200
300
180
12
Ngành đường {iệt Nam *hông cH tính c?nh tanh ca! 1! $+i c5c nư+c t!ng *h'
$=c $à t8n th# gi+i. 9! gi5 thành 1/n 2'3t ca!. một ph7n là 9! gi5 m'a ng'<8n liệ'
mía ca! hCn c5c nư+c t!ng *h' $=c *h!/ng 30p. đDng thời 9;< ch'<)n 1/n 2'3t mía
nư+c ta chưa ca! 1! $+i c5c nư+c t8n th# gi+i. E;< là một t!ng nh"ng *hH *h-n
ngành đường ph/i đIi mOt đF c?nh tanh $+i c5c nư+c công nghiệp đường ph5t tiFn
t!ng *h' $=c $à t8n th# gi+i.
*.*. .u/ t+0nh c1ng ngh2 &'n (uất đư)ng t3 45
2.2.1. Ngu/ên 6i2u 45 đ7u v"8.
*.*.1.1. 9h:n 68;i
^;< mía th'ộc h( h!à th/!. giIng 1aca'm. đư4c chia làm 3 nhHm chính
 NhHm Sacarum officinarumM là giIng thường gOp $à >a! gDm ph7n l+n c5c
chBng đang tDng phV >i#n t8n th# gi+i.
 NhHm Sacarum vioac!umM n5 mà' tím. c;< ngUn c6ng $à *hông tV cờ.
 NhHm Sacarum sim!ns!M ^;< nh_ c6ng. th;n mà' $àng n;' nh?t. tDng t@
l;' \ ,'ng o'Ic.
•! mía là c;< công nghiệp $à chín thY! m:a $L n8n công nghệ 1/n 2'3t đường
1accha!1Y t@ mía đư4c chia làm hai nh5nh là Kq/n 2'3t đường thô $à ,inh l'<ện
đường¤.
Rhi mía chín. c5c nhà m5< t]p t'ng chB <#' $à! |p mía. l(c 1C >ộ $à *#t tinh đF
th' đư4c đường thô. Ng!ài c5c $L mía. c5c nhà m5< 1t hua tan đường thô. tinh l(c đF
1/n 2'3t đường tinh l'<ện.
*.*.1.*. #hu h8;ch v" <'8 %u'n 45
•3' hiệ' mía chín. mía chín là lZc hàm lư4ng đường 1accha!1Y t!ng mía đ?t tIi
đa $à lư4ng đường *hT cun l?i ít nh3t.,h' h!?ch mía tIt nh3t là *hi mía đ?t độ chín
*¥ th']t. cH hàm lư4ng đường ph7n gIc $à ph7n ng(n tưCng đưCng nha'.
13
qa' th' h!?ch mía hàm lư4ng đường 1accha!1Y gi/m nhanh. 9! đH mía c7n đư4c
$]n ch'<Fn $) nhà m5< $à |p càng 1+m càng tIt.
EF gi/m 1'< th!5i mía người ta n8n đIn mía *hi tời m5t $à ch! mía ng/ $) một
phía 1a! ch! ng(n cBa hàng đIn 1a' phB l8n gIc cBa mía đIn tư+c đF *hông >% phCi
nUng. Rhi ch'<8n ch\ l3< l5 mía phB l8n l+p mía. n#' tời nUng gUt thS tư+i nư+c l8n
mía.
2.2.2. =1ng ngh2 &'n (uất đư)ng &cch+8&> t3 45 ?%u/ 41 6-n @ &'n (uất
hi2n đ;iA
*.*.*.1. BC đD c1ng ngh2.
14
•ía c;<
Nư+c
1i8' nhiệt
,han h!?t
tính
zni!n
Eường
thô
žT lP cC
h(c
Ri)m hHa
†ia nhiệt
^ô đOc
nUng
¦p mía
R#t tinh
q3< đường
eTa đường
n< t;m
n< t;m
Wua đường
,'ng hua
nUng
^ô đOc
,A< mà'
,a! đVi grN
n(c
q3< đường
n< t;m
R#t tinh
n(c
^ahrWj
2
[0
>:n
[0
mía
Eường tinh
l'<ện
Eường
thô
•]t
s
n(c >:n

]
t

]
t

g
'
<
8
n
2.2.2.2. #hu/,t 4inh %u/ t+0nh
*.*.*.*.1. #+5ch nư-c 45
 Mục đ5ch
NhJm l3< *iệt lư4ng đường t!ng c;< mía.^hs ti8' &'an t(ng cBa công đ!?n nà<
là n-ng 1'3t tích $à hiệ' 1'3t tích h}j
N-ng 1'3t tích là 1I t3n mía |p đư4c t!ng một đCn $% thời gian $+i hiệ' 1'3t nh3t
đ%nh.
 *i3n h)nh t2:ch nư4c 9:'
^H 2 phưCng ph5p l3< nư+c míaM
 dhưCng ph5p |ph th=c ch3t là |p cH *#t h4p $+i thAm th3' nư+cj.
 dhưCng ph5p *h'#ch t5nh th=c ch3t là *h'#ch t5n *#t h4p |pj.
• <hương LhML rL
17
¦p *hôM |p mía *hông ch! nư+c $à! h*hông thAm th3'j. 1/n phAm th' đư4c là
nư+c mía ng'<8n. dhưCng ph5p nà< hiệ' 1'3t l3< đường th3p. đ?t t@ 92 v 95p.
nhưng th']n l4i ch! &'5 tSnh >Ic hCi. NH chs 5p 9Lng \ c5c 2Y nư+c mía. lu mía thB
công. h!Oc t!ng nhà m5< nhưng $à! đ7' $L 1/n 2'3t $à nh"ng lZc m'In *iFm ta
m5< |p.
¦p ư+tM |p mía cH ch! nư+c 1?ch thAm th3' $à! >0. †Dm 3 phưCng ph5p nh_ M
¦p thAm th3' đCnM cH ch! nư+c thAm th3' $à! >0 nhưng *hông ch! nư+c mía
l!0ng h!àn lư' $) giàn |p.
¦p thAm th3' *|pM cH ch! nư+c thAm th3' $à cH h!àn lư' nư+c mía l!0ng $) giàn
|p thY! ng'<8n tUc thAm th3' *|p thY! ng'<8n tUc M nư+c mía l!0ng đưa $) >0 cun ít
đường. nư+c mía đOc hCn đưa $) >0 cun nhi)' đường hCn.
¦p thAm th3' *#t h4p M phưCng ph5p nà< 5p 9Lng \ c5c nhà m5< cH 1I >ộ m5< |p
t@ 5 >ộ t\ l8n. 9:ng ch! c5c nhà m5< m'In n;ng công 1'3t |p. qT 9Lng thAm th3'
>Jng hai $ung thAm th3' *|p.
• <hương LhML Zhu3ch tMn
^H hai hệ *h'#ch t5n đường chB <#' là *h'#ch t5n mía $à *h'# t5n >0.
Rh'#ch t5n mía M mía đư4c 2T lP 1C >ộ. 1a' đH t!àn >ộ lư4ng mía đi $à! thi#t >%
*h'#ch t5n.
Rh'#ch t5n >0 M mía 1a' *hi 2T lP đư4c &'a m5< |p đF l3< 60 v 70p đường t!ng
mía. ph7n cun l?i t!ng >0 đi $à! thi#t >% *h'#ch t5n. Nhờ đH. thời gian *h'#ch t5n
đư4c Zt ngUn. t-ng hiệ' 1'3t tích $à h?n ch# 1= ch'<Fn hHa đường 1accha!1Y.
2.2.2.2.2. E)9 .>ch nư4c 9:'
 Mục đ:ch
Nư+c mía 1a' *hi đư4c tích a *h_i c;< mía cH tính aci9 $+i pW § 4.0 v 5.5 $à
ch6a nhi)' t?p ch3t *hông đường *h5c. ^5c t?p ch3t t!ng nư+c mía h€n h4p cH thF
chia thành >a nhHm h c5c t?p ch3t thô *hông hua tan tDn t?i 9?ng h'<)n ph: làm nư+c
18
mía đLc. c5c ch3t mà' như ca!tYnY. ant!2ian. cl!!¨ilQlàm 1~m mà' nư+c mía $à
c5c ch3t *hông đường hua tanj.
,'ng hua nư+c mía h€n h4p $à l!?i >_ tIi đa c5c ch3t *hông đường nhJm t-ng
th' hDi đường 1accha!1Y $à t-ng ch3t lư4ng thành phAm.
 CMc Lhương LhML l)9 .>ch nư4c 9:'
 <hương LhML v7i
dhưCng ph5p $ôi 1T 9Lng đF 1/n 2'3t đường ph©n. đường c5t $àng. q/n phAm th'
đư4c &'a làm 1?ch nư+c mía 9ư+i t5c 9Lng cBa nhiệt $à $ôi.
dhưCng ph5p $ôi chia thành 3 9?ng 1a' M
− {ôi hHa l?nh h {ôi v Nhiệtj
− {ôi hHa nHng h Nhiệt v {ôij
− {ôi hHa ph;n đ!?n
•Q7i he' l>nh
dhưCng ph5p nà< ch! 1"a $ôi $à! nư+c mía. n;ng pW nư+c mía t@ h5.0 i 5.5j l8n
h7.0 v 7.2j Di m+i gia nhiệt l8n 105
0
^ nhJm gi/m 1= ch'<Fn hHa đường. nư4ng $ôi
ch! $à! *h!/ng 0.5v 0.9 *g ch! m€i t3n mía.
•Q7i he' neng
Nư+c mía h€n h4p hpW § 5.0 i 5.5j gia nhiệt l8n 105
0
^ Di m+i ch! 1"a $ôi $à!
n;ng pW l8n h7.0 v 7.2j đF *#t tBa.
EIi $+i phưCng ph5p $ôi v nhiệt đường 1accha!1Y ít >% ch'<Fn hHa 9! nư+c mía
đư4c t'ng hua tư+c *hi 2T lP nhiệt. t'< nhi8n lư4ng *#t tBa $à *Y! tL ít. Ngư4c l?i.
\ phưCng ph5p nhiệt v $ôi. lư4ng *Y! tL. *#t tBa th' đư4c nhi)' nhưng nư+c mía >%
gia nhiệt t!ng đi)' *iện pW th3p n8n đường 1accha!1Y >% ch'<Fn hHa nhi)' hCn.
•Q7i he' Lh=n đ;>n sv7i t nhi8t t v7i t nhi8tu
dhưCng ph5p nà<. pW $à nhiệt độ nư+c mía n;ng l8n t@ t@. 2Yn *t nha'.
19
^ông đ!?n gia $ôi 1 n;ng pW nư+c mía l8n h6.0 v 6.5j nhJm gi/m 1= ch'<Fn hHa
đường 9! pW th3p tư+c công đ!?n gia nhiệt 1. EDng thời gia $ôi 1C >ộ t?! nhi)' i!n
^a

.
†ia nhiệt 1M n;ng nhiệt độ 9'ng 9%ch l8n 90 v 100
0
^ đF t-ng tIc độ ph/n 6ng *Y!
tL. *#t tBa. Nga< 1a' đH. gia $ôi l7n 2 n;ng pW 9'ng 9%ch l8n 7.2 v 7.5N \ pW nà< 2/<
a hàng l!?t ph/n 6ng *Y! tL *#t tBa $à *Y! tL.
†ia nhiệt 2 M n;ng nhiệt độ 9'ng 9%ch l8n 103 v 105
0
^ đF ti#p tLc t?! *#t tBa $à
gi/m độ nh+t 9'ng 9%ch. t-ng tIc độ lUng.
dhưCng ph5p ph;n đ!?n t'< ph6c t?p hCn nhưng cH nhi)' ư' điFm như M ti#t *iệm
đư4c lư4ng $ôi 1T 9Lng. gi/m đư4c tVn th3t đường 1accha!1Y. độ tinh *hi#t nư+c
mía ca!. hiệ' 1'3t làm 1?ch tIt.
 <hương LhML .unvit he'
dhưCng ph5p 1'n¨it hHa thường 1T 9Lng qr
2
2ông $à! nư+c mía *#t h4p $+i $ôi
hHa đF làm 1?ch. ^H thF chia làm 2 9?ng 1a' M
• <hương LhML .unvit he' 'ci
Nư+c mía h€n h4p đư4c gia $ôi 1C >ộ đ#n pW § h6.2 v 6.6j $à nhiệt độ 50 v 60
0
^.
qa' đH. qr
2
đư4c 2ông $à! đF gi/m pW 2'Ing 3.4 v 4.0 đi &'a pW đ?i 9iện n8n cH
nhi)' *Y! ngưng *#t. EDng thời. qr
2
ph/n 6ng $+i ^a

t?! a m'Ii ^aqr
3
.,hời gian
2ông qr
2
3t ngUn. $S nga< 1a' t?! *#t tBa 1"a $ôi đư4c ch! $à! một mOt t?! th8m
m'Ii ^aqr
3
. đDng thời t'ng hua 9%ch đường. t5nh 1= ch'<Fn hHa đường t!ng đi)'
*iện nhiệt độ ca! $à pW th3p.
E;< là phưCng ph5p phV >i#n 1/n 2'3t đường *ính tUng. đường th' đư4c cH ch3t
lư4ng ca!. ,'< nhi8n. đường >% ch'<Fn hHa nhi)' 9! pW th3p n8n th' hDi th3p.
•Cunvit he' Ziề9 nhw
Nư+c mía h€n h4p đư4c gia nhiệt l8n 70 v 75
0
^. $à th8m 1"a $ôi $à! n;ng pW
9'ng 9%ch l8n 8 v 8.3 đF t?! nhi)' nh;n ^a

. qa' đH ti#n hành 2ông qr
2
làm gi/m
1:
pW đ#n 6.0 v 6.5. ,!ng đi)' *iện nhiệt độ ca! $à nh;n ^a

đ0 hSnh thành tư+c.
ph/n 6ng t?! *#t tBa ^aqr
3
2/< a nhanh $à m?nh mt.
Nư+c mía 1a' *hi 2ông qr
2
1t đư4c t'ng hua >Jng 1"a $ôi. nhJm t?! th8m *Y!
ngưng *#t $à th8m *#t tBa ^aqr
3.
.
q/n phAm làm 1?ch >Jng phưCng ph5p 1'n¨it hHa *i)m nh‚ <8' c7' ch3t lư4ng
ng'<8n liệ' ca! hCn 1! $+i phưCng ph5p aci9. ,'< nhi8n. đường ít >% ch'<Fn hHa n8n
th' hDi ca!.
 <hương LhML c'2@;n't he'
•Mục đ:ch
,5ch l!?i c5c ch3t *#t tBa $à c5c *Y! ngưng tL ph;n t5n lC lTng 1inh a t!ng giai
đ!?n t?! tBa.^'Ii &'5 tSnh nà<. *h!/ng 80 v 85 p nư+c mía t!ng đư4c l3< a $à 15
v 20 p nư+c >:n đư4c đưa $à! thi#t >% l(c.
• Ngu5ên t[c
•=a $à! độ ch8nh lệch *hIi lư4ng i8ng cBa c5c h?t *#t tBa đF ph;n l+p.{]n tIc
lUng ha< nVi cBa c5c ch3t *#t tBa phL th'ộc $à! độ nh+t. *ích thư+c cBa tBa $à độ
ch8nh lệch *hIi lư4ng i8ng gi"a tBa $à 9'ng 9%ch nư+c mía h€n h4p. Nư+c mía h€n
h4p đư4c gia nhiệt $ôi 1C >ộ n;ng pW l8n h6.2 v 6.6j nhJm gi/m ch'<Fn hHa đường
$à t?! *#t tBa một 1I *Y! h"' cC. qa' đH nư+c mía đư4c gia nhiệt l7n 1 n;ng nhiệt độ
l8n 50 v 55
0
^ $à >V 1'ng ^ahrWj
2
. ^r
2
n;ng pW l8n pW đ?i 9iện 10.5 t?! *#t tBa.
qa' đH 9'ng 9%ch đư4c t'ng hua >Jng d
2
r
5
. d
2
r
5
ng!ài t5c 9Lng t'ng hua nư+c
mía. nH cun t?! *#t tBa ^a
3
hdr
4
j
2
cH *h/ n-ng tA< mà' 3t m?nh. •! đH. đường đư4c
làm 1?ch làm 1?ch >Jng phưCng ph5p ca>!nat hHa 3t tUng.
• *hi3t @c
[àn lHng M cH c3' t?! hSnh hộp ch" nh]t. đ5< nghi8ng một gHc 30
0
. đư4c gia nhiệt
thông &'a $5ch t'<)n nhiệt. dhưCng ph5p h!?t động cBa >àn lHng như 1a' M thVi
*hông *hí $à! đường Ing 9~n 9'ng 9%ch đường đ#n >F lHng. t?! 5p 1'3t ca! hCn 5p
1'3t *hí &'<Fn. Rhi a *h_i đường Ing. 9ư+i t5c 9Lng cBa 5p 1'3t 1t t?! thành c5c >(t
1;
*hí nh_ li ti ph;n t5n đ)' t!ng 9'ng 9%ch. ^5c >(t *hí nà< 1t h3p phL t8n >) mOt c5c
*#t tBa $à *|! thY! *#t tBa nVi l8n t8n $à đư4c g?t a ng!ài. dh7n *#t tBa cH t(ng
lư4ng i8ng nOng hCn 1t chSm 2'Ing đ5< >àn lHng. 1a' đH đư4c đưa &'a m5< l(c >:n.
^5c thi#t >i lUng đ)' cH 9?ng th;n hSnh tL cH nhi)' ng-n $à đ5< hSnh nHn.Nư+c
mía 1a' *hi đư4c *#t tBa $à t'ng hua 1t đư4c gia nhiệt $à đưa đ#n c5c thi#t >% lUng.
Nư+c mía đư4c ch! $à! t@ đsnh thi#t >% thY! Ing t'ng t;m ph;n phIi $à! c5c ng-n
lUng. Nư+c mía t!ng th' hDi. ph7n nư+c >:n 1t đư4c đưa &'a thi#t >% l(c >:n.
2.2.2.2.3. E?c @Fn
NhJm mLc đích t]n th' lư4ng đường 1Ht t!ng >:n. ,hông thường người ta thường
1T 9Lng thi#t >% l(c *h'ng >/n h!Oc thi#t >% l(c ch;n *hông th:ng &'a<.
2.2.2.2.!. *G5 9)u
Mục đ:ch
,A< mà' nhJm mLc đích h!àn thiện. l!?i >_ c5c ch3t mà' t!ng 9'ng 9%ch. nhJm
ch'An >% đF 9'ng 9%ch nư+c đường đư4c t!ng 1'It $à &'5 tSnh *#t tinh 9iGn a 9G
9àng hCn.
<hương LhML thxc hi8n
,A< mà' >Jng phưCng ph5p hHa lP M nư+c đường đư4c >V 1'ng than h!?t tính.
,han 1t h3p phL c5c ch3t mà' ph;n t5n t!ng 9'ng 9%ch \ 9?ng *Y!.
,A< mà' >Jng phưCng ph5p hHa h(c M 9=a $à! *h/ n-ng !n< hHa c5c ch3t mà' cBa
*hí qr
2
. người ta 1Lc *hí qr
2
$à! nư+c mía 1a' cô đOc. c5c gIc mang mà' 1t >% !2<
hHa làm ch! nư+c mía m3t mà'.
2.2.2.2.$. H"c hơi nư4c 9:'
Muy c đ:ch
[Ic hCi nư+c mía cH nDng độ t@ 13 v 15
0
[2 đ#n nDng độ 60 v 65
0
[2 v nDng độ
thích h4p đF ch'An >% ch! &'5 tSnh *#t tinh đường.
CMc @i3n đ+i c(' ngu5ên li8u
2<
NDng độ 9'ng 9%ch t-ng 9! 1= >Ic hCi nư+c. 1accha!1Y >% caamYl hHa g;< 1~m
mà' nư+c đường.
x nhiệt độ ca!. 1accha!1Y 9G >% ch'<Fn hHa thành đường gl'c!1Y $à ¨'ct!1Y.
^5c đường *hT nà< l?i >% ph;n hB< thành c5c ch3t mà' $à aci9 h"' cC.o'5 tSnh nà<
9iGn a nhanh hCn n#' 9'ng 9%ch đường cH tính aci9.
•ột 1I ch3t *hông đường t!ng &'5 tSnh cô đOc >% thB< ph;n t?! thành aci9.
q= t?! cOn t!ng thi#t >% 9! một ph7n *h!5ng chưa đư4c l!?i >_.
<hương LhML thxc hi8n
o'5 tSnh cô đOc đư4c th=c hiện nga< 1a' &'5 tSnh lUng l(c. •! nDng độ đường
tư+c $à 1a' &'5 tSnh cô đOc *h5c nha' nhi)' n8n đF gi/m >+t 1= >i#n đVi cBa đường
$à ti#t *iệm n-ng lư4ng. c7n 1T 9Lng thi#t >% cô đOc nhi)' nDi li8n ti#p nha'. WCi th6
hhCi nư+c 9! nư+c mía >Ic l8nj cBa nDi tư+c 1t đư4c t]n th' làm hCi đIt cBa nDi
1a'.
,!ng &'5 tSnh cô đOc. nhiệt độ 1ôi cBa 9'ng 9%ch đường tha< đVi thY! 5p 1'3t.
nDng độ đường 1accha!1Y $à tinh độ cBa nư+c mía h€n h4p. Ng!ài a. t!ng c5c nhà
m5< công nghiệp. c7n lư' P đ#n tVn th3t 5p 1'3t 9! 5p 1'3t thB< tynh g;< a >\i chi)'
ca! cột nư+c. Ei)' nà< 9~n đ#n 1= ch8nh lệch $) điFm 1ôi gi"a >) mOt $à đ5< cột
nư+c. •! đH. c7n 9'< tS Vn đ%nh chi)' ca! 9'ng 9%ch đường t!ng thi#t >%. ,Vn th3t
nhiệt 9! đường Ing cwng là một $3n đ) c7n lư' P *hi tính t!5n lư4ng ch! &'5 tSnh cô
đOc. ,hông thường l3< tVn th3t nhiệt cBa nDi tư+c &'a nDi 1a' là 1 v 1.5
0
^.
Ei)' *iện c7n thi#t đF t'<)n nhiệt \ c5c hiệ' là cH 1= ch8nh lệch nhiệt độ gi"a hCi
đIt $à 9'ng 9%ch đường. ,6c là cH 1= ch8nh lệch 5p 1'3t gi"a hCi đIt $à hCi th6 t!ng
c5c hiệ'.,hông thường. c5c nhà m5< đường \ nư+c ta 1T 9Lng thi#t >% cô đOc >In
hiệ' c:ng chi)' đF >Ic hCi. ,h8m n"a. đF đ/m >/! nDi c'Ii $~n >Ic hCi. t!ng công
nghiệp người ta thường 1T 9Lng hệ nDi >Ic hCi 5p l=c v ch;n *hông. Xp 1'3t t!ng
nDi cô đOc gi/m 97n t@ hiệ' đ7' cH 5p 1'3t ca! đ#n hiệ' c'Ii cH độ ch;n *hông đ#n
580 v 650 mmWg. •! 9H. nhiệt độ t!ng c5c nDi gi/m 97n t@ 120
0
^ 2'Ing 65
0
^.
2.2.2.2.I. J3t tinh đư1ng
21
JhMi ni89 Z3t tinh
nà &'5 tSnh t5ch ch3t Un h!à tan t!ng 9'ng 9%ch 9=a t8n 1= ch'<Fn đVi t?ng
th5i cBa ch3t tan t@ h!à tan 1ang &'5 >0! h!à.
 Ngu5ên l] Z3t tinh
 Ngu5ên l] z
†i" ng'<8n nhiệt độ. t-ng 97n nDng độ thS 2/< a 1= *#t tinh 1= cô đOc h!Oc là 1=
*#t tinh nHng n3' đườngj.
 Ngu5ên l] zz
†i" ng'<8n nDng độ. h? 97n nhiệt độ thS cwng 2A< a 1= *#t tinh hlàm ng'ội h!Oc
*#t tinh l?nh h!Oc >Di tinh j.
 diWn @i3n -uM t26nh Z3t tinh đư1ngM 2 giai đ!?n
 †iai đ!?n 1M WSnh thành nh;n tinh thF
^5c tinh thF đường *h'#ch t5n t!ng 9'ng 9%ch 1t t]p h4p l?i $à ph;n >I l8n m?ng
tinh th). †iai đ!?n 1 9iGn a nhanh.
 †iai đ!?n 2 M Nh;n tinh thF ph5t ti)n
^5c ph;n tT đường 9?ng tan t!ng 9'ng 9%ch 1t *h'#ch t5n l8n t8n >) mOt cBa
nh;n tinh thF làm ch! nh;n tinh thF 97n 97n l+n l8n. †iai đ!?n 2 9iGn a ch]m. tIc độ
*#t tinh tính thY! giai đ!?n 2.
,?ng th5i &'5 >0! h!à cBa đường qaccha!1Y cH thF cH thF chia thành 3 $:ng $+i
nh"ng đOc tính *h5c nha'M
• {:ng Vn đ%nh h &'5 >0! h!à th3p « § 1.10 v 1.15 j
N#' t!ng 9'ng 9%ch cH 1¬n tinh thF thS tinh thF 1t l+n l8n ch6 *hông 2'3t hiện tinh
thF m+i.
• {:ng t'ng gian h &'5 >0! h!à t'ng >Snh « § 1.20 v 1.25 j
N#' 9'ng 9%ch cH 1¬n tinh thF thS tinh thF 1t l+n l8n đDng thời 2'3t hiện th8m tinh
thF m+i.
22
N#' 9'ng 9%ch chưa cH 1¬n tinh thF thS cH thF *ích thích đF 9'ng 9%ch 2'3t hiện
tinh thF. •ột 1I c5ch *ích thích M t5c động cC h(c. h? nhiệt độ đột ngột. t5c động 1Hng
1i8' ;m h!Oc ch! $à! 9'ng 9%ch một ít h?t đường h!Oc >3t *- h?t gS làm nh;n tinh
thF.
•{:ng >i#n động h &'5 >0! h!à ca!. « ≥ 1.3 j
,?i $:ng nà< tinh thF t= nhi8n 2'3t hiện li8n tLc đDng thời l+n l8n nhưng 3t ch]m.
 Eộng h(c cBa &'5 tSnh *#t tinh
•ột h?t đường >a! giờ cwng cH một l+p phim m_ng >a! &'anh cH >) 9à< 9 i nDng
độ c. >8n ng!ài l+p phim đH là 9'ng 9%ch đường đang cô đOc cH nDng độ &'5 >0! h!à
^ ® c. ,!ng &'5 tSnh *#t tinh thS c5c ph;n tT đường 1t *h'#ch t5n l8n >) mOt tinh
thF cH 1¬n làm ch! nH l+n l8n *hi nà! cun 1= ch8nh lệch nDng độ. q= ch8nh lệch nDng
độ h ^ v c j v ga9iYnt nDng độ.
,Ic độ *#t tinhM
+ E%nh nghyaM ,Ic độ *#t tinh là 1I gam đường *#t tinh l8n 1m
2
>)
mOt tinh thF t!ng thời gian 1 phZt.
2.2.2.2.K. <hương LhML nấu đư1ng
 <hương LhML nấu giMn đ;>n s nấu tBng 9{ u
†Dm 4 giai đ!?n M
 bi'i đ;>n 1: C7 đặc đầu
^h! ng'<8n liệ' 1i! h!Oc m]t $à! thi#t >% *#t tinh Di cô đOc l8n đ#n nDng độ &'5
>0! h!à m!ng m'In.
"h# $ %
Ng'<8n liệ' cun l!0ng n8n ph/i t]n 9Lng *h/ n-ng cBa thi#t >% đF ma' chHng đưa
9'ng 9%ch l8n độ &'5 >0! h!à.
23
Rhông đư4c Zt h#t ng'<8n liệ' t!ng th:ng ch6a $S l+p đ5< cH cOn $à cH thF Zt
*hông *hí $à! nDi làm 1i! t!ng nDi >:ng l8n 9~n đ#n hiện tư4ng ch?< đường a th5p
ngưng tL. >Ic gi(t l8n ch/! ng-n gi(t.
 bi'i đ;>n 2: Jhởi tinh h [Ut đ7' t?! a nh;n tinh thF j
^H 3 phưCng ph5p *h\i tinhM
&hư'ng (há( t) nhi*n
^ô đOc đ7' 1iô đ#n độ &'5 >0! h!à ca! h$:ng >i#n động j tinh thF 2'3t hiện hàng
l!?t. eZt m~' đF 2Ym th3< đB 1I h?t thS cI đ%nh 1I h?t l?i >Jng c5ch ch! th8m nư+c
nHng $à! đ) h? độ &'5 >0! h!à đưa 9'ng 9%ch $) $:ng Vn đ%nh.
&hư'ng (há( +ích thích
^ô đOc đ7' đ#n $:ng t'ng gian « § 1.20 v 1.25j Di *ích thích 9'ng 9%ch 1inh h?t
>Jng c5ch
W? nhiệt độ đột ngột >Jng c5ch ch! nư+c l?nh $à! 9'ng 9%ch đường đang 1ôi.
^h! một ít đường h?t thS hàng l!?t tinh thF 1t 2'3t hiện $à Zt m~' a 2Ym n#' đB
1I lư4ng h?t thS ti#n hành cI đ%nh tinh thF >Jng c5ch đưa $à! $:ng Vn đ%nh. N#'
*hông 1t 1inh a c5c tinh thF cH *ích thư+c >| hCn hng'¯ tinh. h?t 9?i. >Li đường j.
&hư'ng (há( tinh ch,ng%
^H 3 c5ch ti#n hành
− [_ >ột đường M ^ô đOc đ7' đ#n $:ng Vn đ%nh Di >_ $à! đ3< 1 lư4ng >ột
đường đ%nh 1¬n. Di n'ôi h?t đường l+n l8n. qI h?t đường 1a' c:ng chính là 1I h?t
>ột đường >an đ7'. n#' gi" $"ng độ &'5 >0! h!à cBa 9'ng 9%ch.
− dh;n cUt M N3' h°n một m• đường n!n cH h?t nh_ Di cUt a hai h!Oc >a
ph7n đF n3' l8n 2 đ#n 3 m• đường n!n m+i cH h?t l+n hCn.
− Eường hD h •agma j M là đường c5t tộn $+i 1iô h m]t j cH nDng độ 92
0
[2.
•:ng •agma cBa đường c3p th3p đF n3' thành đường n!n c3p ca! hCn.
 bi'i đ;>n 3 : Nu7i tinh
24
•:ng ng'<8n liệ' đF n'ôi tinh thF l+n l8n. $@a m\ hCi cô đOc 9'ng 9%ch đường
n!n. $@a ch! ng'<8n liệ' $à!. ^hZ P gi" $"ng độ &'5 >0! h!à đF t5nh 1= tan h?t.
N#' độ &'5 >0! h!à gi/m nhanh 9~n đ#n 1= tan h?t h!Oc n#' độ &'5 >0! h!à t-ng
nhanh &'5 1t 1inh a ng'¯ tinh.
 bi'i đ;>n !
qa' *hi tinh thF l+n đB *ích thư+c. đ0 đ?t <8' c7' người ta ti#n hành cô đOc c'Ii.
ngưng ch! ng'<8n liệ' nhưng $~n ti#p tLc m\ hCi cô đOc đF độ &'5 >0! h!à t-ng 97n
t@ t@ $à gi/m hCi t@ t@ đF t5nh độ &'5 >0! h!à t-ng đột ngột 1inh ng'¯ tinh. ^ô đOc
l8n 90i 98
0
[2 thS *#t thZc &'5 tSnh *#t tinh >Jng c5ch đHng h°n hCi l?i.
^hZ P M Rhông đF độ &'5 >0! h!à t-ng đột ngột. cH thF ch! th8m một ít nư+c $à!
đF Ta l+p phim mOt.
 <hương LhML nấu liên tục
,h=c ch3t là c5c giai đ!?n n3' đường đư4c ti#n hành c:ng lZc t!ng thi#t >% n3'
li8n tLc thường là nDi đường nJm ngang đư4c chia a làm nhi)' ng-n. nhi)' >'Dng.
,hông thường một nDi n3' đường li8n tLc gDm 5 >'Dng $à 13 ng-n.Ng'<8n liệ'
$à! li8n tLc. 1/n phAm a li8n tLc thường *h\i tinh >Jng phưCng ph5p >_ >ột đường
h!Oc đường hD.
2.2.2.2.N. E5 t=9
 Mục đ:ch
o'5 tSnh l< t;m nhJm t5ch tinh thF đường a *h_i m]t >Jng l=c l< t;m.
 <hương LhML thxc hi8n
•5< l< t;m 1inh l=c l< t;m làm ch! m]t $-ng a &'a lư+i l< t;m >8n thành m5<.
cun đường c5t h?t t! *hông l(t &'a lư+i nJm l?i. Rh/ n-ng t5ch mAt phL th'ột $à!
l!?i K đường n!n K $à tính n-ng m5< l< t;m.
o'5 tSnh l< t;m đư4c chia thành hai giai đ!?n. †iai đ!an đ7'. *hi K đường n!n¤
đ0 đư4c ph;n phIi đ)' t!ng th:ng thS t-ng 97n tIc độ m5< l8n c=c đ?i. Nhờ l=c l<
t;m ph7n l+n m]t đư4c t5ch a g(i là m]t ng'<8n. ,hời gian t5ch m]t phL th'ộc $à!
27
>) 9à< l+p K đường n!n¤ $à độ nh+t cBa K đường n!n¤. x giai đ!?n 2. *hi th3< m]t s
th!5t a ng!ài &'5 ít $à th3< K đường n!n¤. cun 9ính nhi)' m]t. c7n 9:ng nư+c ha<
hCi đF Ta đường. nư4ng nư+c đư4c t5ch a lZc nà< g(i là m]t l!0ng. qa'* hi Ta
2!ng đHng $an hCi l?i. h0m m5< $à 2/ đường. ,hi#t >% l< t;m cH hai l!?i thông 9Lng
là 9?ng gi5n ti#p $à 9?ng li8n tLc.
2.2.2.2.O. Cấ5 đư1ng
 Mục đ:ch
q3< đường nhJm t5ch l+p nư+c t8n >) mOt h?t đường. t-ng thời gian >/! &'an $à
t?! độ >Hng 15ng ch! thành phAm.
 *hi3t @c v) th7ng ." c7ng ngh8
Eường c5t 1a' *hi l< t;m. n#' cH Ta nư+c thS độ Am *h!/ng 1.7 v 2.0 p. ,ường
h4p 9:ng hCi nHng đF Ta thS độ Am *h!/ng 0.7 v 1p. ^7n ph/i cH &'5 tSnh 13< đF
gi/m độ Am cBa đường. ^H 3 9?ng m5< 13< đường thường đư4c 1T 9Lng là m5< 13<
9?ng th:ng &'a<. 13< t7ng 1ôi. $à th5p 13< m;m.Eộ Am c'Ii cBa đường thành phAm
là 0.1 v 0.2p.Nhiệt độ 13< đường càng th3p thS ch3t lư4ng đường càng ca! nhưng
thời gian 13< càng 9ài.,:< nhà m5< mà nhiệt độ cH thF >i#n đVi t@ 70i100
0
^.
qa' *hi 13<. đường 1t đư4c làm ng'ội. ;< $à >a! gHi đF thành đường thành phAm.
2.2.2.2.1P. QRn chu5Sn v) @/; -u/n đư1ng
qa' *hi 13< $à làm ng'ội. đường 1a' *hi đ?t c5c chí ti8' c5m &'an. hHa lPh*CQNi
-o ,. /an +hoa h0c v1 +2 thu3t nh1 nư4c /an h1nh th!o 5u.6t đ7nh s8 9:; <= ng1.
>>?@A?>BCDj 1t đư4c $]n ch'<Fn >Jng hệ thIng >-ng t/i 1ang c5c 1àng ph;n l!?i Di
đ#n c5c phG' ch6a đường. qa' đH đHng >a! 50 *g t8n m5< đHng >a!. ha< cwng cH
thF đư4c đHng gHi $à! c5c >%ch 0.5 *g. 1 *gQ..1/n phAm 1a' đHng gHi 1t đư4c
ch\ $à! *h! tư+c *hi c'ng c3p a th% tường. ^wng như c5c l!?i th=c phAm >/! &'/n
9?ng >a! >S.c5c >a! đường đư4c 2#p thành t@ng 90< t!ng *h!. cH thF 2#p ca! 4i
5m|t.Rh! *hô 5! độ Am *hông *hí 60p thS tIt.,ường $à n)n *h! lHt ng'<8n liệ'
c5ch Am. cH *ệ 2#p >a! đường.
28
*.*.3. =1ng ngh2 &'n (uất đư)ng &cch+8&> t3 45 ?%u/ 41 nhE @ &'n
(uất t+u/ền thốngA
*.*.3.1. BC đD c1ng ngh2
*.*.3.*. #hu/,t 4inh %u/ t+0nh
2.2.3.2.1. UL 9:'
Nga< *hi mía đư4c đYm đi |p. người ta cUt chZng thành t@ng mi#ng nh_ đF
th']n tiện ch! $ệc th' nh]n nư+c mía \ ch' tSnh |p 1a' đH. ,hông thường cH 3
ha< nhi)' >ộ nghi)n 3 tLc đư4c 1T 9Lng đF |p nư+c mía a *h_i c;< mía. ^5c
ch3t >0 cun l?i đư4c t]n 9Lng làm nhi8n liệ' ch! lu hCi
2.2.3.2.2. *inh ch3 nư4c 9:'
•Lc đích là nhJm l!?i >_ tIi đa c5c ch3t >0 cH t!ng nư+c mía thY! *h/ n-ng cH
thF. o'5 tSnh l(c đư4c th=c hiện nhờ đưa qr2 $à!. 1a' đH đưa $ôi $à! $à ti#n hành
gia nhiệt. Eộ pW đ?t đư4c là 8 i 8.5. Nư+c mía |p đ0 2T lP hHa ch3t 1t đF l?i một ch3t
29
*#t tBa t!ng >Snh. ch3t *#t tBa nà< 1t đư4c l(c &'a >ộ l(c ch;n *hông. Nư+c mía
1?ch th' t@ >Snh $à nư+c mía th' t@ >ộ l(c ch;n *hông đư4c tộn ch'ng $+i nha'.
2.2.3.2.3. Chưng cất
Nư+c mía đư4c cô đOc t!ng thi#t >% chưng c3t ch;n *hông nhi)' t7ng đF đ?t đư4c
lư4ng đường 1acca!l! là 55 i 65p. WCi nư+c 1T 9Lng đư4c c'ng c3p t@ lu hCi 1T
9Lng >0 mi5 làm ch3t đIt.
2.2.3.2.4. J3t tinh đư1ng
Nư+c |p cô đOc ha< 2i ô đư4c đYm ch! ti#p tLc chưng c3t đ#n *hi >0! hua thành
đường. o'5 tSnh nà< đư4c th=c hiện t!ng một nDi ch;n *hông. Rhi nư+c m]t t\
n8n >0! hua 1t hSnh thành c5c tinh thF đường. Rhi nư+c >a< hCi. m]t đường đư4c
đưa th8m $à! nDi đF đường ti#p tLc *#t tinh. dh7n m]t $à tinh thF đường c'Ii c:ng
đư4c g(i là ma11Yc'itY .
2.2.3.2.7. <h=n tMch
•a11Yc'itY đư4c ph;n t5ch t!ng thi#t >% &'a< li t;m *iF' gi_. ^5c tinh thF
đường ti#p tLc \ l?i t!ng gi_. t!ng *hi ch3 l_ng hm]t sj đư+c l!?i &'a c5c l€
hVng t8n gi_ >Jng l=c li t;m. Eường nà< g(i là đường thô. đư4c ti#p tLc 2T lP
đF t\ thành đường tinh l'<ện.
•]t đường ch6a đường 1acca!l! cH thF *#t tinh đư4c ti#p tLc tộn $+i m]t s $à
đưa t\ $) nDi ch;n *hông. W€n h4p ma11Yc'it m+i nà< đư4c ph;n t5ch $à m]t
đư4c đưa t\ $F nDi ch;n *hông một l7n n"a đF 2T lP. qa' *hi $iệc 2T lP t5ch
đường th=c hiện 3 l7n. đường ch3t lư4ng ca! l!?i ±z± $à ±[± đư4c đYm đi đHng
gHi 1a' *hi 13< *hô $à l!?i ±^± hhàm lư4ng đường th3pj đư4c đYm t\ $) nIi
ch;n *hông như một ng'<8n lệ' đF 1/n 2'3t đường ±z± $à ±[±.
•]t s $+i độ đường 1acca!l! th3p. $ệc t5ch đường 1acca!l! *hông *inh t#.
đư4c 1T 9Lng như đường thô 9:ng đF l8n mYn ư4' ch! 1/n 2'3t cDn .
2.2.3.2.I. Chưng cất
^Dn đư4c 1/n 2'3t $+i mYn t@ t!ng m5< chưng c3t ch! nDng độ cDn 95 i 96 p $à
12 i 13 lít $ina11Y m€i lít cDn 1/n 2'3t đư4c. {ina11Y 3t già' c5c ch3t h"' cC $à 9!
2:
nH cH độ [r• h>i!chYmical !2<giYn 9Yman9inh' c7' ô 2< 1inh h!5j ca! n8n nH
*hông đư4c th/i a 1ông. {ina11Y cH thF đư4c 1T 9Lng đF làm ph;n >Hn c'ng c3p
NitC. Rali. dhIt ph! ch! đ3t
C^fgNb 3: CaC Q|N Đ} V N^z~M MVz *•f€Nb <^a*
CzN^ *••Nb ,ja *•‚N^ CƒN Xj|*
2;
3.1 .uF t+0nh thất th8Ft ngu/ênG vHt 6i2u t+8ng Ih:u vHn chu/JnG <'8 %u'n
vHt 6i2u.
,!ng &'5 tSnh $]n ch'<Fn mía đường t@ đDng 'ộng đ#n nhà m5< c7n ph/i đ/m
>/! th']n tiện. nhanh nh3t $) mOt thời gian. đF n;ng ca! lư4ng đường t!ng mía >\i
mía th' h!?ch 1a' 24 giờ chưa đưa $à! nhà m5<. ch" đường t!ng mía 1t gi/m đ5ng
*F. Wiện na< tVn th3t 1a' th' h!?ch c;< mía t@ 10p đ#n 20pi30p. x ,h5i nan.
dhilippinY1. nhà nư+c ư' ti8n $iệc ch'<Fn nông 1/n nHi ch'ng. nh3t là c;< mía $) nhà
m5< càng 1+m càng tIt đF h?n ch# th3t th!5t. l0ng phí ng'Dn l=c 20 hội. EDng thời
cwng 2Ym 2|t c= li $]n ch'<Fn. h?n ch# $iệc Ci $0i mía t8n đường $]n ch'<Fn. $à
nhi)' ng'<8n nh;n *h5ch &'an *h5c 9~n đ#n $iệc th3t th!5t ng'<8n liệ'.
Eường 1a' *hi 1/n 1'3t thành phAm c7n >/! &'/n nCi *hô 5!. th!5ng m5t. t5nh
ti#p 2Zp $+i 5nh 15ng m?nh n#' *hông đường 1t hZt Am. *hông cun ch3t lư4ng tIt
*hi lư' th!ng t8n th% tường.
3.2 Nư-c th'i
3.2.1 =Fc nguDn KhFt &inh nư-c th'i t+8ng %uF t+0nh &'n (uất
,!ng &'5 tSnh 1/n 2'3t nhà m5< mía đường 9:ng 3t nhi)' nư+c cH thF g3p 12 v
15 l7n ng'<8n liệ' .9! đH lư4ng nư+c th/i ph5t 1inh a 3t nhi)' .đư4c ph;n l!?i như
1a'M
 Nư+c th/i l!?i 1M
nà nư+c th/i t@ c5c cột ngưng tL t?! ch;n *hông cBa c5c thi#t >% h >Ic hCi. n3'
đường... j. E;< là l!?i nư+c th/i >% ô nhiGm 3t nh‚. thường cH t% 1I [r•5 th3p h 20i
25mgkl j. qq § 30i50 mgkl. ^r• § 50i60 mgkl ...nư' lư4ng nư+c th/i l!?i nà<
thường t@ 0.97i1.2m3k t3n mía
 Nư+c th/i l!?i 2
nà nư+c th/i t@ c5c ng'Dn nư+c làm ng'ội m5<. thi#t >% t!ng 9;< ch'<)n 1/n 2'3t
cBa nhà m5<.,hY! ng'Dn nhiGm >An. nư+c th/i l!?i 2 >a! gDm nư+c làm ng'ội 97'
h nhiGm >An 97' nh+t j. nư+c làm ng'ội đường h nhiGm >An đường j 9! *hông t5nh
3<
*h_i đư4c nh"ng 9u s nh3t đ%nh. nư+c lam ng'ội m5<. thi#t >% *hi th/i a 1t >% nhiGm
>An h 97' m². đường j gi5 t% [r•5 thường 9a! động t@ 200i400mgkl.
nư' lư4ng cBa l!?i nư+c th/i nà< thường nh_ *h!/ng 0.25m3k t3n mía.
 Nư+c th/i l!?i 3M
†Dm t3t c/ c5c ng'Dn nư+c th/i cun l?i như nư+c Ba $ệ 1inh \ c5c *h' $=c t!ng
nhà m5<M nư+c 2/ đ5< nDi hCi. nư+c th/i phung ,N. nư+c u s đường Ing. nư+c th/i
l(c $/i. $ệ 1inh m5< mHc thi#t >%... Nư+c th/i l!?i 3 cH độ ô nhiGm 3t ca!. [r•5 §
1200i1700mgkl. ^r• thông thường *h!/ng 2200mgkl. dW ³ 5.0. qq§780i900. ng!ài
a cun cH 97' m². mà'. m:i.
nư' lư4ng nư+c th/i l!?i 3 thường >Jng 50p tVng lư4ng nư+c th/i t!ng nhà m5<
$à 9a! động t!ng *h!/ng t@ 0.99i1.3m3k t3n mía.
3.*.* Đặc t+ưng c! nư-c th'i nh" 4F/ đư)ng
nư4ng nư+c 1T 9Lng t!ng &Za tSnh 1/n 2'3t l+n. •! đH. lư4ng nư+c th/i 1inh a
cwng *h5 l+n. EOc tưng l+n nh3t cBa nư+c th/i nhà m5< đường là cH gi5 t% [r• ca!
$à 9a! động l+n.
H/ng H•d
$
t2;ng nư4c th/i ng)nh c7ng nghi8L đư1ng
sNguDn: C7ng t5 97i t2ư1ng Ng?c E=nu
^5c l!?i nư+c th/i N• đường thôhmgknj N• tinh ch# đường hmgknj
Nư+c Ta mía c;< 20i30
Nư+c ngưng tL 30i40 4i21
Nư+c >:n l(c 2.900i11.000 730
^h3t th/i than i 750i1.200
Nư+c Ta 2Y c5c l!?i i 15.000i18.000
dh7n l+n ch3t Un lC lTng là ch3t $ô cC. Nư+c Ta mía c;< chB <#' ch6a c5c h4p
ch3t $ô cC. ,!ng đi)' *iện công nghệ >Snh thường. nư+c làm ng'ội. Ta than $à
nư+c th/i t@ c5c &'< tSnh *h5c cH tVng ch3t Un lC lTng *hông đ5ng *F. ^hs cH một
ph7n than h!?t tính >% th3t th!5t thY! nư+c. một ít >ột t4 l(c. $/i l(c 9! mLc n5t t?!
31
thành c5c 14i nh_ lC lTng t!ng nư+c. Nhưng t!ng đi)' *iện c5c thi#t >% l?c h]'. >%
u s thS hàm lư4ng c5c ch3t Un h'<)n ph: t!ng nư+c th/i cH thF t-ng ca!.
^5c ch3t th/i cBa nhà m5< đường làm ch! nư+c th/i cH tính a2it. ,!ng tường h4p
ng!?i lệ. độ pW cH thF t-ng ca! 9! cH tộn l~n ^a^r
3
h!Oc nư+c 2/ Ta cột Y1in.
Ng!ài c5c ch3t đ0 nHi t8n. t!ng nư+c th/i nhà m5< đường cun th3t th!5t lư4ng
đường *h5 l+n. g;< thiệt h?i đ5ng *F ch! nhà m5<. Ng!ài a cun cH c5c ch3t mà'
ani!n $à cati!nhch3t mà' cBa c5c a2it h"' cC. m'Ii *im l!?i t?! thànhj 9! $iệc 2/
Ta li8n tLc c5c cột tA< mà' Y1in $à c5c ch3t *hông đường 9?ng h"' cChc5c a2it h"'
cCj. 9?ng $ô cChNa
2
r. qir
2
. d
2
r
5
. ^a. •g $à R
2
rj. ,!ng nư+c th/i 2/ Ta c5c cột
Y1in thường cH nhi)' i!n W
ª
. rW
i
.
•=a $à! đOc tính cBa nư+c th/i. $à <8' c7' m6c độ 2T lP đOt a M nư+c th/i ph/i
đ?t ti8' ch'An 2/ th/i l!?i [h,^{N 5945i1995j t!ng đH &'< đ%nh gi+i h?n 2/ th/i
cBa c5c ch3t như 1a'M
H/ng t+ng Z3t chất lư#ng nư4c th/i nh) 9M5 đư1ng
sNguDn: C7ng t5 97i t2ư1ng Ng?c E=nu
qtt ^hs ti8' ECn $% †i5 t% ,i8' ch'Anhl(ai [j
1 dW mgkl 7.5i8 5.5 i9
2 qq mgkl 1250 100
3 [r• mgkl 5000 50
4 ^r• mgkl 7000 100
5 N mgkl 16.4 60
6 d mgkl 7.5 6
{iệc &'/n lP tIt &'< tSnh 1/n 2'3t . >/! 9ư²ng thi#t >%. chIng u s h!Oc tha< đVi
&'< tSnh công nghệ. 1T 9Lng c5c công nghệ 1?ch là >iện ph5p tIt nh3t đF gi/i &'<#t
c5c ch3t ô nhiGm nga< t!ng *h;' 1/n 2'3t. Ng!ài a. c7n ph/i 5p 9Lng &'< tSnh 2T
lP nư+c th/i. nhJm làm gi/m $iệc th/i c5c ch3t ô nhiGm $à! ng'Dn nư+c ha< $à! hệ
thIng th!5t nư+c ch'ng cBa thành phI.
32
3.3Lh5 th'i
 ^5c ch3t g;< ô nhiGm môi tường *hông *hH cBa &'5 tSnh 1/n 2'3t đường *hông
l+n. Rhí th/i ph5t 1inh chB <#' t@ lu hCi 9:ng >0 mía làm nhi8n liệ'. t@ &'5 tSnh
2T lP nư+c mía >Jng ^r
2
$à qr
2
cBa công đ!?n >/! 2'ng.
 RhHi cBa lu đIt >0 mía $à than. E;< là ng'Dn ô nhiGm chính mà >3t *- nhà m5<
1/n 2'3t công nghiệp nà! cwng c7n lư' P đF 2T lP. Rhi đIt lu t?! a ^r
2
. t! $à *hí
than. ,!ng mía *hông cH c5c *im l!?i nOng $à ch3t độc h?i. chB <#' là lư4ng *hí
than th/i $à! *hông *hí.
 WCi cBa lu đIt lư' h'-nh *hi gOp 1= cI cH thF th!5t 1 ph7n a ng!ài. Rhí qr
2
3t
độc ch! người. h3p thL hCi nư+c t?! thành a2it W
2
qr
4
g;< -n mun c5c >) mOt *im
l!?i.
 q= t_a hCi cBa nư+c mía cH ch6a một lư4ng đường nh_ ph5t t5n $à! *hông *hí $à
>Li đường \ c5c công đ!?n 1àng. đHng >a!
3.4 =hất th'i +Mn
 es đườngM 1/n phAm phL cBa 1/n 2'3t đường. nư4ng m]t thường chi#m 5p lư4ng
mía |p. m]t s 1T 9Lng đF 1/n 2'3t cDn. 1/n 2'3t mS chính. n3m mYn ...
 [0 míaM chi#m 26.8p i 32p lư4ng mía |p. $+i lư4ng Am *h_ang 50p. dh7n ch3t
*hô *h!/ng 46p ´Ynl'l!la $à 24.6p WYmilYnl'l!lY
 ^5c nhà m5< đư\ng 1T 9Lng >0 mía làm nhi8n liệ' đIt lu hCi $à ch?< m5< ph5t
điện. [0 mía cun đư4c 1T 9Lng làm nhi8n liệ' 1/n 2'3t gi3<. $5n |p ...
 [:n l(cM là cOn th/i cBa công đ!?n làm t!ng nư+c mía thô. [:n cH độ Am 75 i
77p chi#m 3.82 i 5.07p lư4ng mía |p
 ,! lu hCiM chi#m 1.2p lư4ng >:n mía. ,hành ph7n chính cBa t! là qir 2 chi#m
71 i 72p. Ng!ài a cun cH µY
2
r
3
. zl
2
r
3
. R
2
r. Na
2
r. d
2
r
5
. ^ar. •nr ... ^:ng $+i
>:n. t! đư4c 9:ng đF 1/n 2'3t ph;n h"' cC.
33
H/ng th)nh Lhần he' h?c chất th/i 2[n tB ./n 0uất 9:' đư1ng s Lhần t2n9 Zh"i
lư#ng u sNguDn: C7ng t5 97i t2ư1ng Ng?c E=nu
•]t s [:n l(c [0 mía
Nư+c 26 Nư+c 75 Nư+c 50
Eường 51 q5p. ch3t >|! 3.5 ´Ynl'l! 22.5
^h3t *hT 3 žC 7.5 dYnt!la 16
W4p ch3t Nit! 4.5 Eường 4 nignin 9
z2it h"' cC 5.6 d!tYin 3 q5p. p!tYin 1.5
,! 10.6 t! 7 t! 1
^h3t mà' 0.5
3.5N nhiO4 4Pi
•€i ngà< hàng t-m t3n >0 th/i đư4c th/i a ng!ài. E;< là ng'Dn ch3t th/i 9G l8n
mYn. hôi thIi $à 9G >% *h'#ch t5n thY! giH. tôi thY! mưa n8n $iệc *hông th' g!m ch#
>i#n 1t g;< ô nhiGm nOng môi tường 2'ng &'anhQ
C^fgNb !: Jz„M C•a* V N^z~M *••Nb *•pN H… ,jq
*•‚N^ CƒN Xj|* M†m Đf€Nb
4.1. ^Mc Lhương LhML 0\ l] nư4c th/i
34
4.1.1. Q;n ch, 4ất đư)ng th>8 nư-c th'i
†i5 t% [r• cBa đường 1aca!la là 0.49 mg r2kmg đường . Eường là ng'Dn &'an
t(ng cBa [r• t!ng nư+c th/i cBa nhà m5< đường . W?n ch# m3t đường thY! nư+c
th/i *hông nh"ng làm gi/m tVn th3t đường mà cun làm t-ng tVng th' hDi t!ng 1/n
2'3t làm gi/m độ ô nhiGm cBa nư+c th/i. dhưCng ph5p h?n ch# làm m3t đường t!ng
nư+c th/i là một phưCng ph5p 2T nư+c th/i mà c5c nhà m5< đường nà! cwng 5p
9Lng >\i $S nH đi đôi $+i $iệc làm t-ng tVng th' hDi cBa nhà m5<.
4.1.*. #Dn t+R nư-c th'i
[Jng c5ch gi" l?i t!àn >ộ nư+c th/i cBa nhà m5< $à ch6a t!ng nh"ng hD l+n đF
nư+c th/i cH thời gian t= ph;n hB< t@ 70i150 ngà< [r• cBa nư+c th/i t@ 190i1015
ppm 1t gi/m 2'Ing t@ 10i15 ppm. E;< là phưCng ph5p 2T lP đCn gi/n t'< nhi8n đui
h_i tIn nhi)' thời gian $à cH 9iện tích đ3t ộng. 9! đH chs ph: h4p $+i nhà m5<
đường đOt \ 2a *h' 9;n cư. h!ang $Ung. đ3t ộng. người thưa.
4.1.3. QDi 6ưu nư-c th'i
Nư+c th/i l!?i 1 ht@ c5c cột ngưng tL t?! ch;n *hông th:ng &'a<M giàn >Ic hCi. nDi
n3' đường. m5< l(c ch;n *hông th:ng &'a<. cH [r•§³30 ppmj đư4c ch! &'a< t\
l?i nhà m5< đF t5i 1T 9Lng. t'7n h!àn ch! c5c &'5 tSnh công nghệ *h5c. Eôi *hi 5p
9Lng phưCng ph5p hDi lư' đF t5i 1T 9Lng nư+c th/i l!?i 2 hnư+c làm ng'ội m5<j. ,'<
nhi8n cH như4c điFm là c5c ch3t >An t!ng nư+c th/i 9! *hông đư4c 2T lP n8n 1t làm
/nh hư\ng đ#n 1= t'<)n nhiệt cBa m5< mHc thi#t >%. dhưCng ph5p nà< *hông thF 5p
9Lng ch! nư+c th/i l!?i 3 hnư+c $ệ 1inh. nư+c th/i 1inh h!?t. nư+c 2/ đ5< lu hCiQj.
dhưCng ph5p nà< thích h4p ch! c5c nhà m5< đường gOp ph/i *hH *h-n $) ng'Dn
nư+c c3p.
4.1.4. STc nư-c th'i
EF 2T lP tiệt đF nư+c th/i. một 1I nhà m5< 1T 9Lng phưCng ph5p l(c nư+c th/i.
Nư+c th/i cH thF l(c >Jng c5t h!Oc l(c >Jng đ3t •iat!nic. x nư+c ta. một 1I nhà m5<
đường cH hệ thIng 2T lP nư+c th/i $+i c5c công nghệ *h5c nha'M [Jng >F ‡zq[
hNhà m5< đường [Snh •ưCng. ^am eanh jN *#t h4p <#m i hi#' *hí h {iệt ,S. Ninh
37
Wua jN ‡zq[ i hi#' *hí i l(c 1inh h(c hNông ^IngjN hD 1inh h(c hnam qCn. zn Rh8.
R!nt'm...jN 2T lP hi#' *hí hNhà m5< đường [Snh E%nhj. Ng!ài a $3n đ) ti#ng Dn
cwng c7n ph/i đư4c &'an t;mM ti#ng Dn 9! m5< mHc h!?t động $à 9! 2Y cộ đi l?i g;<
/nh hư\ng t=c ti#p t+i 16c *h_Y công nh;n $à 9;n cư 2'ng &'anh. g;< t;m lP *hH
ch%' làm gi/m n-ng 2'3t la! động. ^7n ph/i >ôi tCn m5< mHc. lUp đệm chIng Dn.
ph;n *h' ti#ng Dn $à tang >% >/! hộ. chIng Dn ch! công nh;n. ,hi#t >% *hông đư4c
ph|p g;< ti#ng Dn $ư4t t% 1I 90 9[ t!ng *h' $=c 1/n 2'3t công nghiệp thY! ,^{N.
,Dng c;< 2anh. th/m c_ $Yn đường. $sa h© đF h3p thL ti#ng Dn. >Li. *hí ^r2. qr2.
t?! >Hng m5t $à ng'Dn c'ng c3p r2.
UV 6W nư-c th'i <Xng vi &inh.
dhưCng ph5p nà< t]n 9Lng *h/ n-ng 1Ing h!?t động cBa $i 1inh $]t đF ph;n hB<
c5c ch3t >An h"' cCh$à $ô cCj cH t!ng nư+c th/i. cH thF đư4c th=c hiện t!ng đi)'
*iện hi#' *hí h$+i 1= cH mOt cBa !2< h!Oc t!ng đi)' *iện <#m *hí *hông cH !2<j. žT
lP nư+c th/i >Jng $i 1inh là một phưCng ph5p *h5 *inh t# >\i nH gi/m đư4c một
lư4ng [r• *h5 nhi)' cBa nư+c th/i hhiệ' &'/ ca! mà *hông tIn *|m n-ng lư4ng
nhi)'j. chs c7n >Cm $à *hông <8' c7' ph/i cH đ3t ộng. 9! đH đ;< là một phưCng
ph5p 3t thông 9Lng.
4.2. YK dụng &'n (uất &;ch hCn t+8ng t8"n <ộ %u/ t+0nh &'n (uất.
q/n 2'3t 1?ch hCn là $iệc li8n tLc 25c đ%nh $à th=c hiện c5c >iện ph5p nhJm ti#t
*iệm ng'<8n . nhi8n $]t liệ'. làm t-ng hiệ' 1'3t. đDng thời làm gi/m t5c động cBa
1/n 2'3t. 1/n phAm $à 9%ch $L l8n môi tường $à c!n người.
dhưCng ph5p 5p 9Lng 1/n 2'3t 1?ch hCn >a! gDm c5c >ư+c như 1C đDM
38
4.3. =Fc gi'i KhFK Ih1ng tốn chi Kh5 v" chi Kh5 thấK.
4.3.1 #u7n h8"n nư-c 6"4 4Ft
‡ Ngu5ên nh=n: nư4ng nư+c 1T 9Lng l+n
‡ bi/i LhML:
• ,h' g!m $à t'7n h!àn nư+c gi/i nhiệt |p m5<
• qT 9Lng nư+c t?! ch;n *hông đF gi/i nhiệt ch! lu đIt lư' h'-nh tha< ch!
nư+c 1?ch
39
• nUp $an t= động t?i >F ch6a nư+c l?nh *h' ch# l'<ện 9F t5nh ch/< tàn
‡ E#i :ch 97i t2ư1ng:
• †i/m lư4ng nư+c *hai th5c t@ 1!ng
• †i/m nư+c th/i
4.3.* Zi'4 tiêu thụ đi2n
ª ^5c ng'<8n nh;n làm ch! 1T 9Lng điện t-ng
• ¶ th6c 1T 9Lng cBa công nh;n chưa ca!.9:ng c5c thi#t >% điện t!ng *hi 1/n
2'3t $à 1a' *hi h#t ca a $) ha< *hông tUt c5c thi#t >% 9:ng điện
• qT 9Lng đ©n 14i đIt.1T 9Lng &'?t cw.
ª ^5c gi/i ph5p đư4c đưa a M
ea &'< đ%nh ti#t *iệm điện.tha< th# c5c l!?i đ©n 14i đIt.9;< tHc.đ©n t'Pp >Jng c5c
l!?i đ©n ti#t *iệm điện.tha< th# &'?t cw >Jng &'?t công nghiệp công 1'3t ph: h4p
4.3.3 Zi'4 tiêu thụ thn
ª ^5c ng'<8n nh;n g;< a tVn th3t than ca!
• ,han cH độ Am ca! .lư4ng giH 9ư t!ng lu ca!
• Rích thư+c cBa than *hông đDng đ)'
• ^h3t lư4ng than th3p 9! ch6a nhi)' t?p ch3t
• Wệ thIng >/! ôn *|m
ª ^5c gi/i ph5p *hUc phLcM
^hY chUn than t5nh *hi tời mưa làm Am than $à m3t ch3t >Ic.*iFm 1!5t độ Am
cBa than *hi nh]p nhi8n liệ'.*iFm 1!5t đZng lư' lư4ng giH c3p đZng <8' c7' *y
th']t.*iFm 1!5t *ích thư+c than tư+c *hi đưa $à! lu.m'a than ch3t lư4ng tIt hCn.c/i
t?! l?i lu cw đF &'5 tSnh ch5< đ?t hiệ' 1'3t ca! hCn.t-ng cường hệ thIng >/! ôn c5c
hệ thIng gia nhiệt
4.4. CMc gi/i LhML đầu tư l4n
3:
bi/i LhML 1 M 2;< 9=ng 2ư\ng 1/n 2'3t ph;n $i 1inh
,!ng c5c nhà m5< 1/n 2'3t đường thS lư4ng >0 th/i th/i a 3t l+n $S $]< chZng ta
n8n đ7' tư một 2ư\ng 1/n 2'3t ph;n $i 1inh.t]n 9Lng tiệt đF c5c ng'<8n liệ' 1/n cH
$à 9Di 9à!. Ng!ài a gi/i ph5p nà< cwng giZp 9!anh nghiệp 2T lP tiệt đF $3n đ) ch3t
th/i Un.ô nhiGm m:i t?i *h' $=c 1/n 2'3t $à môi tường 2'ng &'anh.
bi/i LhML 2M †i/i ph5p 2;< 9=ng hệ thIng 2T lP *hHi >Li lu hCi n3' cDn
,!ng 9;< t'<)n 1/n 2'3t cDn thS cH lu hCi. ng'<8n liệ' chính ch! lu hCi nà< là
than c5m h!Oc >0 mya th@a. •! lu hCi h!?t động \ 5p 1'3t th3p n8n *hHi lu cH ch6a
c5c l!?i >Li than $à >0./nh hư\ng *hông tIt đ#n môi tường 2'ng &'anh. đOc >iệt
t!ng đi)' *iện $% *hí c5c nhà m5< \ 15t c5c *hi 9;n cư. {S $]< ph/i đ7' tư hệ thIng
th' g!m $à 2T lP *hHi >Li lu hCi.lư4ng >Li th' đư4c cH thF >V 1'ng $à! &'5 tSnh làm
ph;n $i 1inh. ,'< đ;< là gi/i ph5p *hông cH l4i $) *inh t# nhưng l?i cH l4i ích $) môi
tường. gi/i &'<#t tSnh t?ng ô nhiGm môi tường *hông *hí. h?n ch# nh"ng /nh
hư\ng ti8' c=c t+i môi tường la! động $à *h' $=c 2'ng &'anh nhà m5<.
bi/i LhML 3M †i/i ph5p 2T lP nư+c h©m th/i 1/n 2'3t cDn
,!ng nhà m5< 1/n 2'3t đường cH lư4ng nư+c th/i 3t l+n. ch6a nhi)' c5c h4p
ch3t h"' cC. c5c ch3t *hT. c5c a2it h"' cC. c5c ch3t *Y! $à ch3t *h!5ng. nDng độ
$ư4t &'5 ti8' ch'An ch! ph|p.{S th# ph/i 2;< 9=ng hệ thIng 2T lP nư+c th/i. cH thF
2T lP nư+c h©m th/i >Jng phưCng ph5p >i!ga. ,'< đ;< là gi/i ph5p c'Ii đường Ing
n8n *hông mang l?i l4i ích *inh t# nhưng đ0 giZp 9!anh nghiệp 2T lP nư+c th/i đ?t
ti8' ch'An ch! ph|p. t';n thB ph5p l']t.c/i thiện hSnh /nh công t<...
NhJm t?! th']n l4i ch! &'5 tSnh 1/n 2'3t 1?ch hCn thS chZng ta ph/i chZ t(ng
$à! c5c $3n đ) 1a'M
i n]p *# h!?ch 1/n 2'3t cL thF ch! t@ng ph;n 2ư\ng.gia! t5ch nhiệm · àng
ch! phL t5ch c5c >ộ ph]n tV ch6c 1/n 2'3t tIt nh3t
i ,h=c hiện ti8' ch'An hHa c5c đ%nh m6c chi phí 1/n 2'3t.n'ôn gi5m 15t chOt cht
c5 chi phí 1/n 2'3t ph/i nJm t!ng đ%nh m6c ch! ph|p.
3;
i n'ôn c]p nh]t c5c chi phí phLc $L 1/n 2'3t M ng'<8n liệ'.hHa ch3t.điện .nư+c.
ž5c đ%nh c5c chi phí >3t thường đF tSm a ng'<8n nh;n g;< tVn th3t $à *hUc
phLc nga<.
4.5. L, h8;ch giF4 &Ft 41i t+ư)ng
q3u t" 97i t2ư1ng Qc t2: Chˆ tiêu
Rhông *hí 2 đ%a điFmM đIt t?i nDi hCi
ph5t điện $à đIt t?i lu hCi
1/n 2'3t cDn.
^5c thông 1IM ^r. Nr.
Nr
2
. qr
2
. >Li
Nư+c 3 đ%a điFmM
iNư+c t?i *h' $=c B ph;n
$i 1inh.
i,ư+c *hi $à! hệ thộng
2T lP.
i qa' *hi $à! hệ thông 2T
lP.
^5c thông 1I MNhiệt độ.
dW. [r•
5
. qq. ^r•.
q/n 2'3t 1?ch hCn *hông chs mang l?i l4i ích t@ $iệc ti#t *iệm n-ng lư4ng 1T
9Lng.gi/m ph5t th/i.gi/m lư4ng nư+c ti8' thL. mà cun giZp 9!anh nghiệp ph5t tiFn
1/n 2'3t. n;ng ca! ch3t lư4ng 1/n phAm. *h°ng đ%nh '< tín.
4<
C^fgNb $: CVNb Nb^‰ XŠ E% Nf‹C *^ƒz
7.1 c1ng ngh2 (V 6W nư-c th'i %u/ 41 nhE v" t+ung <0nh
5.1.1. BC đD c1ng ngh2
5.1.*. #hu/,t 4inh %u/ t+0nh c1ng ngh2
41
Nư+c th/i 1/n 2'3t đư4c 9~n thY! đường th!5t nư+c i8ng a hệ thIng 2T lí nư+c
th/i.•ung th/i 1a' *hi &'a 1!ng chUn 5c hq^ej \ đ7' m€i cIng th' ch/< &'a >F lUng
c5t đư4c đOt ;m 1;' 9ư+i đ3t. \ đ;< 1t gi" l?i c5t $à c5c ch3t Un lC lTng cH *ích
thư+c l+n . dh7n 5c th/i th' đư4c cH thF 9:ng đF 1/n 2'3t gi3<. ph;n >HnQ
Nư+c th/i 1a' *hi lUng c5t 1t t= ch/< &'a h7m ti#p nh]n. ,i#p thY!.Nư+c th/i đư4c
>Cm &'a >F đi)' hua. tư+c *hi &'a >F đi)' hua nư+c th/i đư4c >Cm &'a tIng l(c.
lư' lư4ng nư+c th/i a 1t đư4c đi)' hua Vn đ%nh. ,?i đ;< nư+c th/i đư4c thVi *hí đF
làm th!5ng 1C >ộ $à ph;n >I ch3t >An đDng đ)' *hUp >F.
qa' đH ti#p tLc >Cm nư+c th/i &'a >F lUng 1 đF l!?i >_ 1 ph7n [r•
5
. ^r• $à
qq.,i#p tLc. nư+c th/i t= ch/< &'a >F *% *hí *iF' đệm >:n ch/< ngư4c ‡zq[ đF 2T
lí 1C >ộ nhờ 5p l=c thB< tynh . $S nư+c th/i mía đường cH đOc tưng là ^r• đ7' $à!
3t l+n 7000 mgkl . qa' *hi 2T lí <#m *hí . đ7' a >F ‡zq[ là *hí 1inh h(c đư4c th'
gi" l?i làm >i!ga1 . ph7n nư+c đ0 đư4c gi/m >+t t/i lư4ng ch3t h"' cC t= ch/< &'a
aY!tan* đF 2T lí hi#' *hí . ,?i đ;< 2/< a &'5 tSnh 2T lí 1inh h(c . *hí đư4c thVi $à!
>F >Jng c5c đya ph;n phIi *hí nhJm t-ng cường 1= 25! tộn ch3t >An $à !2i t!ng
*hông *hí đDng thời gi" ch! >:n \ t?ng th5i lC lTng .
qa' thời gian lư'. nư+c t@ aY!tan* t= ch/< &'a >F lUng 2 đF lUng >:n .,i#p thY!.
nư+c t!ng t@ m5ng th' nư+c aY!tan* t= ch/< &'a >F ti#p 2Zc . *hT t:ng >Jng ^l!
$+i 9ư lư4ng là 0.5 mgkl . 1a' 30 phZt ch/< a cIng th' nư+c $à ch/< $à! m?ng lư+i
th!5t nư+c ch'ng cBa thành phI .
[:n t@ >F lUng đư4c đưa $à! >F ch6a >:n 1a' *hi Vn đ%nh >:n đư4c >Cm t'7n
h!àn 1 ph7n $à! >F aY!tan*. ph7n cun l?i >Cm &'a >F n|n >:n t(ng l=c 1a' đH >Cm
&'a m5< |p >:n >-ng t/i. >:n 1a' *hi a *h_i m5< |p >:n >-ng t/i t?! thành >5nh >:n
đư4c >Hn 'ộng. tDng c;< h!Oc chôn lUp h4p $ệ 1inh.
42
5.*=1ng ngh2 (V 6W nư-c th'i %u/ 41 6-n
5.*.1. BC đD c1ng ngh2
43
Nư+c ,h/i
[F nUng c5t
W7m ti#p nh]n žT nP đ%nh *S
[F đi)' hua
[F t'ng gian
[F ‡zq[
[F zY!tan*
[F lUng
[F l(c 5p l=c
[F t'ng gian
WHa ch3t
^3p *hí
[F ch6a >:n
žT lP đ%nh *S
q;n dhCi c5t
5.*.*. #hu/,t 4inh %u/ t+0nh c1ng ngh2
Nư+c th/i 1/n 2'3t đư4c 9~n thY! đường th!5t nư+c i8ng a hệ thIng 2T lP nư+c
th/i. •ung th/i 1a' *hi &'a 1!ng chUn 5c hq^ej \ đ7' m€i cIng th' ch/< &'a >F lUng
c5t đư4c đOt ;m 1;' 9ư+i đ3t. \ đ;< 1t gi" l?i c5t $à c5c ch3t Un lC lTng cH *ích
thư+c l+n đF đ/m >/! 1= h!?t động Vn đ%nh cBa c5c công tSnh 2T lP ti#p thY!. dh7n
5c th/i th' đư4c cH thF 9:ng đF 1/n 2'3t gi3<. ph;n >HnQ
Nư+c th/i 1a' *hi lUng c5t 1t t= ch/< &'a h7m ti#p nh]n. ,i#p thY!. nư+c th/i
đư4c >Cm &'a >F đi)' hua. ,?i đ;<. lư' lư4ng $à nDng độ nư+c th/i a 1t đư4c đi)'
hua Vn đ%nh. ,!ng >F. hệ thIng m5< *h'3< 1t tộn đ)' nhJm Vn đ%nh nDng độ c5c
h4p ch3t t!ng nư+c th/i. gi5 t% pW 1t đư4c đi)' chsnh đ#n thông 1I tIi ư' đF &'5
tSnh 2T lP 1inh h(c h!?t động tIt.
Nư+c th/i đư4c >Cm t@ >F đi)' hua $à! >F ‡zq[. c5c h4p ch3t h"' cC 1t đư4c
ph;n hB< >Jng >:n $i 1inh *¯ *hí. Rhí 1inh h(c đư4c th' g!m \ đ7' a cBa >F ‡zq[
gi" l?i làm >i!ga1 . ph7n nư+c đ0 đư4c gi/m >+t t/i lư4ng ch3t h"' cC t= ch/< &'a
aY!tan* đF 2T lP hi#' *hí . ,?i đ;<. *hí đư4c thVi $à! >F >Jng c5c đya ph;n phIi *hí
44
nhJm t-ng cường 1= 25! tộn ch3t >An $à c'ng c3p !2< ch! $i 1inh $]t hi#' *hí. đDng
thời gi" ch! >:n \ t?ng th5i lC lTng. nư4ng $i 1inh $]t hi#' *hí 1t đư4c >V 1'ng
>Jng c5ch t'7n h!àn >:n t@ >F lUng.
Nư+c th/i 1a' *hi đư4c 2T lP hi#' *hí t@ aY!tan* đư4c 9~n $à! >F lUng. [:n
h!?t tính lUng 2'Ing đ5< >F 9ư+i t5c 9Lng cBa t(ng l=c. một ph7n >:n đư4c t'7n
h!àn l?i >F aY!tan*. ph7n cun l?i 1t đư4c >Cm $à! >F ch6a >:n $à đYm đi 2T lP.,i#p
thY!. nư+c t!ng t@ m5ng th' nư+c aY!tan* đư4c >Cm &'a >F l(c 5p l=c Di *hT
t:ng $à l(c 5p l=c tư+c *hi 2/ a ng'Dn ti#p nh]n.
C^fgNb I: JŒ* Ej•N Qp JzŒN Nb^Ž
[.1 L,t 6uHn.
RiFm 1!5t ô nhiGm t!ng nhà m5< 1/n 2'3t mía đường là một &'< tSnh *h|p *ín.
,@ *h;' nh]p ng'<8n $]t liệ' đ7' $à! đ#n c5c công đ!?n 1/n 2'3t. cwng như &'/n lP.
2T lP ch3t th/i đ7' a đ?t ti8' ch'An ch3t lư4ng môi tường. EDng thời gi/m thiF'
nh"ng t5c động ti8' c=c đIi $+i môi tường 1Ing $à 16c *h_Y cộng đDng.
[8n c?nh đH. $iệc *iFm 1!5t ô nhiGm cun nhJm ti#t *iệm chi phí ch! $iệc 2T lP
ch3t ô nhiGm. gi/m lư4ng nư+c th/i ph5t 1inh. t]n 9Lng ng'Dn ng'<8n liệ'. t?! a
nh"ng 1/n phAm phL cH gi5 t% *inh t# ca!. ,@ đH. h? gi5 thành 1/n phAm. n;ng ca!
l4i ích *inh t# ch! 9!anh nghiệp.
6.2 Li,n ngh\.
{iệc *iFm 1!5t ô nhiGm thY! ch' tSnh *h|p *ín t!ng 9!anh nghiệp đ0 t?! a
nh"ng l4i ích t! l+n $) *inh t# cwng như 20 hội. ,'< nhi8n. $iệc 5p 9Lng mô hSnh nà<
\ nư+c ta hiện na< chưa đư4c phV >i#n. 9! nh"ng $3n đ) *h5ch &'an cwng như chB
47
&'an nhưM cC c3' tV ch6c chưa chOt cht. ng'Dn $In đ7' tư cun h?n h‚p. &'< tSnh
công nghệ 1/n 2'3t l?c h]'. thi#' đội ngw *¥ th']t $i8n cH *inh nghiệm.Q.
{S $]<. nhHm đưa a một 1I *i#n ngh% đF c/i thiện hiện t?ng t8n như 1a'M
 Eà! t?! đội ngw *¥ th']t $i8n cH ch'<8n môn. già' *inh nghiệm
 †i5m 15t đ%nh *- $iệc th=c hiện *iFm 1!5t ô nhiGm t!ng 9!anh nghiệp
 ^H >iện ph5p ch# tài. 2T ph?t c5c 9!anh nghiệp g;< ô nhiGm môi tường
 ,h=c hiện >/! tS thi#t >% thường 2'<8n. t5nh u s. th3t th!5t ng'<8n $]t
liệ'. gi/m t'Vi th( cBa m5< mHc
 ^/i ti#n công nghệ 1/n 2'3t. đ7' tư tang thi#t >% hiện đ?i nhJm t-ng hiệ'
&'/ *iFm 1!5t ô nhiGm
C^fgNb K: *pz Ez‰j *^mM J^ƒ•
1. ,q n;m •inh ,i#t. EF $ nư4c thải công nghiG( H Iính toán thi6t +6 công trJnhK
{iện tài ng'<8n môi tường. 2001
2. Ng'<Gn W!ài ninh¸=L án môn h0c xF $ chất thải
3. ,q. n;m •inh ,i#t i Ng'<Gn ,hanh W:ng i Ng'<Gn dhư+c •;n. EF $ nư4c thải
đô th7 v1 công nghiG( ? tính toán thi6t +6 công trJnh. ^}µgN}z v {iện •ôi tường $à
,ài ng'<8n. 2002.
4. httpMkk$i.¹i*ipY9ia.!gk¹i*ik9'!ng
7. httpMkkgi!ngmia.¹!9pY11.c!mk
8. httpMkktailiY'.$nktagktaiiliY'k10an2'at9'!ng.html
9. ¹¹¹.it9g.!gk9!c1ktYchnical...k1'ga¸p!9'cti!n¸¨!m¸canY.p9¨
:. ¹¹¹.1'gacanYin9ia.c!mk
48
;. httpMkk¹¹¹.9!1ti>YntY.g!$.$nkin9Y2.phpº
gtYmi9§147„i9§1091„!pti!n§c!m¸c!ntYnt„ta1*§$iY¹
1<.httpMkk¹¹¹.9!1t>inh9inh.!g.$nkR<‰Y'k†iai•!an1991i2000kR<<Y'¸50.htm
11.httpMkk¹¹¹.nYa.g!$.$nkth!ngtinmtkn!i9'ngkh!mY¸24¸3¸03.htm
12.httpMkk¹¹¹.$iYtnamchYmtYch.c!m.$n
13. htppMkk<Y'm!it'!ng.c!m
14. E) cưCng 2T lP nư+c th/i mía đườngi,h?c 1yM n8 Ng(c ,hư
d'nh .Mch nhe9: I
Ngu5Wn *2?ng PN222O3
HFi Ngu5ên *huRn PN222$O
<h>9 *hc Ji9 dung PN22P$3
Ng7 Qnn dương PN22PI3
49
^;)ng *i3n *h)nh PN222!2
4:

2.2.2.2.3 Lọc bùn.............................................................................................................19 2.2.2.2.4 Tẩy màu............................................................................................................19 2.2.2.2.5 Bốc hơi nước mía.............................................................................................20 2.2.2.2.6 Kết tinh đường.................................................................................................21 2.2.2.2.7 Phương pháp nấu đường.................................................................................23 2.2.2.2.8 Ly tâm..............................................................................................................25 2.2.2.2.9 Sấy đường.........................................................................................................25 2.2.2.2.10 Vận chuyển và bảo quản đường...................................................................26 2.2.3 Công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía quy mô nhỏ truyền thống.........26 2.2.3.1 Sơ đồ công nghệ ................................................................................................26 2.2.3.1 Thuyết minh quy trình.......................................................................................27 2.2.3.2.1 Ép mía..............................................................................................................27 2.2.3.2.2 Tinh chế nước mía...........................................................................................27 2.2.3.2.3 Chưng cất.........................................................................................................27 2.2.3.2.4 Kết tinh đường.................................................................................................27 2.2.3.2.5 Phân tách..........................................................................................................27 2.2.3.2.6 Chưng cất.........................................................................................................28

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->