Mục lục

Chương 1: Mở Đầu..........................................................................................................5
1.1 Đặt vấn đề...................................................................................................................5
1.2 Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................................6
1.3 Nội dung nghiên cứu..................................................................................................6
1.4 Đối tượng nghiên cứu.................................................................................................6
1.5 Ý nghĩa của đề tài.......................................................................................................6
Chương 2: Tổng Quan.....................................................................................................7
2.1 Tổng quan về ngành sản xuất đường........................................................................7
2.1.1 Trên thế giới.............................................................................................................7
2.1.2 Nước ta.....................................................................................................................9
2.2 Quy trình công nghệ sản xuất đường......................................................................13
2.2.1 Nguyên liệu mía đầu vào.......................................................................................13
2.2.1.1 Phân loại..............................................................................................................13
2.2.1.2 Thu họach và bảo quản mía...............................................................................13
2.2.2 Công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía quy mô lớn hiện đại .................13
2.2.2.1 Sơ đồ công nghệ..................................................................................................14
2.2.2.2 Thuyết minh quy trình.......................................................................................15
2.2.2.2.1 Trích nước mía................................................................................................15
2.2.2.2.2 Làm sạch nước mía..........................................................................................16
1

2.2.2.2.3 Lọc bùn.............................................................................................................19
2.2.2.2.4 Tẩy màu............................................................................................................19
2.2.2.2.5 Bốc hơi nước mía.............................................................................................20
2.2.2.2.6 Kết tinh đường.................................................................................................21
2.2.2.2.7 Phương pháp nấu đường.................................................................................23
2.2.2.2.8 Ly tâm..............................................................................................................25
2.2.2.2.9 Sấy đường.........................................................................................................25
2.2.2.2.10 Vận chuyển và bảo quản đường...................................................................26
2.2.3 Công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía quy mô nhỏ truyền thống.........26
2.2.3.1 Sơ đồ công nghệ ................................................................................................26
2.2.3.1 Thuyết minh quy trình.......................................................................................27
2.2.3.2.1 Ép mía..............................................................................................................27
2.2.3.2.2 Tinh chế nước mía...........................................................................................27
2.2.3.2.3 Chưng cất.........................................................................................................27
2.2.3.2.4 Kết tinh đường.................................................................................................27
2.2.3.2.5 Phân tách..........................................................................................................27
2.2.3.2.6 Chưng cất.........................................................................................................28

2

Chương 3: Các Vấn Đề Ô Nhiễm Môi Trường Phát Sinh Trong Quá Trình Sản
Xuất.................................................................................................................................29
3.1 Quá trình thất thoát nguyên, vật liệu trong khâu vận chuyển,bảo quản.............29
3.2 Nước thải...................................................................................................................29
3.2.1 Các nguồn phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất...................................29
3.2.2 Đặc trưng của nước thải nhà máy đường............................................................30
3.3 Khí thải......................................................................................................................32
3.4 Chất thải rắn.............................................................................................................32
3.5 Ô nhiễm mùi.............................................................................................................33
Chương 4: Kiểm Soát Ô Nhiễm Trong Toàn Bộ Quy Trình Sản Xuất Mía Đường..34
4.1 Các phương pháp xử lý nước thải..........................................................................34
4.1.1 Hạn chế mất đường theo nước thải......................................................................34
4.1.2 Tồn trữ nước thải..................................................................................................34
4.1.3 Hồi lưu nước thải...................................................................................................34
4.1.4 Lọc nước thải.........................................................................................................35
4.1.5 Xử lý nước thải bằng vi sinh.................................................................................35
4.2 Áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn bộ quy trình sản xuất..............................35
4.3 Các giải pháp không tốn chi phí và chi phí thấp....................................................36
4.3.1 Tuần hoàn nước làm mát......................................................................................36
4.3.2 Giảm tiêu thụ điện.................................................................................................37

3

4.3.3 Giảm tiêu thụ than................................................................................................37
4.4 Các giải pháp đầu tư lớn..........................................................................................37
4.5 Kế hoạch giám sát môi trường................................................................................39
Chương 5: Công Nghệ Xử Lí Nước Thải......................................................................40
5.1 Công nghệ xử lý nước thải quy mô nhỏ và trung bình..........................................40
5.1.1 Sơ đồ công nghệ.....................................................................................................40
5.1.2 Thuyết minh quy trình công nghệ........................................................................40
5.2 Công nghệ xử lý nước thải quy mô lớn...................................................................42
5.2.1 Sơ đồ công nghệ.....................................................................................................42
5.2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ........................................................................43
Chương 6: Kết Luận Và Kiến Nghị..............................................................................44
6.1. Kết luận....................................................................................................................44
6.2 Kiến nghị...................................................................................................................44
Chương 7: Tài Liệu Tham Khảo...................................................................................45
Danh sách nhóm 6..........................................................................................................46

4

cả nước đã sản xuất được 700. thay thế nguyên. các nhà máy đường đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi thaûi ra moâi tröôøng töï nhieân. nhiên liệu gây ô nhiễm nặng bằng những nguyên. Tuy nhiên nước thải của ngành công nghiệp mía đường luôn chứa một lượng lớn các chất hữu cơ bao gồm các hợp chất của cacbon. Để hạn chế ô nhiễm môi trường do các nhà máy sản xuất đường gây ra. phoátpho. gaây muøi thoái laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc tieáp nhaän.000 tấn đường. nhóm đã đề xuất một số biện pháp nhằm “Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất mía đường”cụ thể như: cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất. Caùc chaát naøy deã bò phaân huûy bôûi caùc vi sinh vaät.Trong năm 1998. Ngoaøi ra.CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1. thực hiện sản xuất sạch hơn và quản lý nội vi nhà máy… 1. do sự đầu tư công nghệ và thiết bị hiện đại. đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Ngành công nghiệp mía đường là một trong những ngành công nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. nhiên liệu sạch hơn. CH4. nitơ.2 Mục tiêu nghiên cứu 5 .Lôùp buøn laéng naøy coøn chöùa caùc chaát höõu cô coù theå laøm caïn kieät oxy trong nöôùc vaø taïo ra caùc lọai khí nhö H2S.Trong những năm gần đây. trong nöôùc thaûi coøn chöùa moät löôïng ñöôøng khaù lôùn gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc. Phaàn lôùn chaát raén lô löûng coù trong nöôùc thaûi ngaønh coâng nghieäp mía ñöôøng ôû daïng voâ cô.1 Đặt vấn đề. caùc chaát naøy coù khaû naêng laéng vaø taïo thaønh moät lôùp daøy ôû ñaùy nguoàn nöôùc. CO2. phaù huûy heä sinh vaät laøm thöùc aên cho caù.

1. nước thải có tính acid.  Các dạng ô nhiễm khác như: khí thải.góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường tự nhiên và ảnh hưởng đến sức khỏe con người do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất mía đường gây ra. Bởi đây là một trong những loại nước thải gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường do tải lượng ô nhiễm hữu cơ cao. Kiểm soát ô nhiễm phát sinh trong toàn bộ quy trình sản xuất mía đường của nhà máy. tiếng ồn. Khi thải ra kênh rạch không thông qua quá trình xử lý có thể gây nguy hại cho hệ động thực vật thủy sinh. …. ô nhiễm mùi và tiếng ồn.4 Đối tượng nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu là các loại chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất đường saccharose từ mía. gây mùi hôi thối do phân hủy kị khí.3 Nội dung nghiên cứu  Tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất mía đường. từ quá trình sản xuất đường  Áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn bộ quy trình sản xuất và kiểm soát các dạng ô nhiễm phát sinh. 1. khí thải. Trong đó.  Đề xuất công nghệ xử lý nước thải phù hợp. 6 .5 Ý nghĩa của đề tài Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường trong toàn bộ chu trình sản xuất của nhà máy.  Đưa ra giải pháp khắc phục. lượng vi sinh vật trong nước thải khá lớn và có độ màu cao. mùi.  Hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước thải. chất thải rắn. chất thải rắn. 1. giảm thiểu ô nhiễm nhằm nâng cao lợi ích kinh tế và môi trường. nước thải là đối tượng được chú trọng nghiên cứu hơn cả.

lượng đường tồn kho đang ở mức rất thấp và phải cần ít nhất 2 năm để phục hồi lại mức tồn kho trước đây. sụt giảm mạnh so với dự báo sẽ thặng dư khoảng 3 triệu tấn đường. Hiện nay.1918). nguyên nhân xuất phát từ sự sụt giảm sản lượng bất ngờ tại Brazil. khi sự khai thác đầu tiên được hình thành ở Puerto Rico.1 Trên thế giới Ngành mía đường trên thế giới phát triển khá lâu đời.CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2. trên thế giới. Cho đến thế kỷ 19. nguyên liệu sản xuất đường chủ yếu lúc này là cây mía. Trung Quốc chiếm 50% sản lượng và 56% xuất khẩu của thế giới.đến 18 triệu tấn trước chiến tranh thế giới I (1914 . 2. sản xuất đường đạt khoảng 160 triệu tấn/năm. đã mở ra một ngành công nghiệp sản xuất đường ở Châu Âu. vào khoảng thế kỷ 16. vì thế sản lượng đường thu được không cao. Các nước sản xuất đường lớn trên thế giới là Brazil. sản xuất đường đạt đượcnhiều đột phá: từ khoảng 820. Trong vụ mùa mới 2011-2012 bắt đầu từ tháng 10 sắp tới. Tổng quan về ngành sản xuất đường. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội mía đường thế giới ISO.000 tấn đường.1.000 tấn vào đầu những năm đầu cách mang công nghiệp. rồi đến Cuba. khi chúng ta biết tinh lọc ra đường từ cây củ cải đường.1. 7 . Thái Lan. Từ đó. sau 2 năm nhu cầu tiêu thụ vượt tổng cung thế giới lên đến 15 triệu tấn. lượng đường thặng dư được dự báo chỉ đạt khoảng 779. Ấn Độ.

Australia đẩy nhanh tiến độ vụ mùa 2011-2012. sản lượng đường năm tới dự kiến sẽ giảm lần đầu tiên trong vòng 1 năm qua bởi những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng đối với hoạt động tái trồng mía và sử dụng phân bón. Ấn Độ. được dự báo tăng sản lượng lên 24. 8 . Ở Trung Quốc. Tính đến tháng 12/2010. Ấn Độ cũng là nước sản xuất đường lớn duy nhất đựơc dự báo sản lượng tăng.5 triệu tấn trong vụ mùa năm trước. quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới. trong khi tiêu thụ 14. nước sản xuất đường lớn thứ hai và tiêu thụ lớn nhất thế giới. tăng 5% so với năm 2010. Tại Inđônêxia. nhu cầu mạnh từ các ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống khiến chính phủ nước này đã lên kế hoạch nhập khẩu 2. mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.62 triệu tấn. dự trữ đường của chính phủ Trung Quốc còn khoảng 1 triệu tấn.87 triệu tấn do hiện tượng thời tiết El Nino đã làm chậm tiến trình trồng mía. trong vụ mùa năm nay sản lượng mía tại Australia dự báo khoảng 30 triệu tấn.cũng làm sản lượng giảm đáng kể.5 triệu trong năm nay và sẽ có lần đầu tiên trong vòng 3 năm nguồn cung vượt cầu. sản lượng đường năm tới dự kiến giảm 5% xuống khoảng 1.425 triệu tấn đường thô trong năm 2011. tình trạng mưa nhiều tiếp tục gây khó khăn cho công tác thu hoạch mía. Tại Australia. sản lượng đường năm 2011 dự kiến chỉ đạt 11 triệu tấn.58 triệu tấn. Tại Philippin. tương đương 4 triệu tấn.Tại Braxin. Vụ mùa ép mía tại Australia đã được bắt đầu và hiện đã thu hoạch được 25% tổng sản lượng mía. Thêm vào đó. sản lượng đường năm nay dự kiến sẽ giảm khoảng 21% xuống mức 3. Hiện nước này đang lên kế hoạch nhập đường nhằm đáp ứng nhu cầu cho 5 tháng đầu năm 2011. cao hơn so với mức 27. thời tiết khô hạn ở miền Nam – các khu vực sản xuất đường nhiều nhất của quốc gia . thấp hơn nhiều so với mức dự trữ được coi là an toàn cho 3 tháng như thường lệ. Điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự thiếu hụt đường hơn nữa sau khi nguồn dự trữ quốc gia sụt giảm mạnh khiến nước này phải tăng nhập tới hơn 60% trong năm nay.

nhưng ngành công nghiệp mía đường tại Việt Nam chỉ mới bắt đầu phát triển vào đầu những năm 1990. Nhìn chung qua các năm. nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.Ở Thái Lan. vẫn còn rất non trẻ và khá lạc hậu. Bộ Công Thương lại cho nhập 250. Sản lượng sản xuất trong nước các năm gần đây chỉ dao động 9 . thường chủ yếu thu hoạch. vận chuyển và sản xuất trong thời gian khoảng 5 tháng (tháng 11 đến tháng 4 năm sau). sản lượng đường trong nước đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ. sau đó tồn kho thành phẩm để bán cho các tháng còn lại trong năm.mức thấp nhất kể từ năm 2006.Nước ta sản xuất 3 loại đường chính: − Đường tinh luyện RE hay còn gọi là đường cát trắng − Đường vàng RS − Đường xay (hay đường thô) Đặc trưng của ngành mía đường Việt Nam là có tính thời vụ.000 tấn đường gây tình trạng dư thừa.2 Nước ta Ngành sản xuất đường tại Việt Nam đã có từ lâu đời.4 triệu tấn . lượng đường dành cho xuất khẩu trong năm nay dự báo giảm 5% xuống 4. 2. Vì vậy nên chi phí tồn trữ hàng hóa này rất cao và giá thành sản phẩm khá cao.1. sản xuất đường trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ. phần còn lại chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan. Hiện tại. từ khi người dân chúng ta biết làm nên mật mía từ cây mía. tình trạng cạnh tranh không diễn ra dữ dội do nguồn cung yếu hơn cầu. Tuy nhiên trong năm 2011. Cho đến giai đoạn hiện nay ngành mía đường tại Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh để có thể trở thành ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế.

tăng 100. đường nhỏ lẻ thủ công thay vì bán cho nhà máy do giá mía quá rẻ. − Diện tích mía trước thời điểm kết thúc chương trình 1 triệu tấn đường (năm 2000) đã đạt đỉnh 344. Chính vì yếu tố này mà diện tích trồng mía không được ổn định và năng suất mía chưa thực sự cao. tạo tâm lý bấp bênh cho người trồng mía .000 tấn so với dự báo và cũng chỉ tăng khoảng 150.quanh mức 900.5 triệu tấn đường.000 héc ta và sản lượng mía trên 15 tấn thì đến năm 2006 cũng vẫn ở mức 288. − Vùng nguyên liệu mía liên tục bị thu hẹp.000 tấn đường. nguyên nhân: − Việc trồng mía là sự thỏa thuận giữa hai bên: người trồng mía và các chủ doanh nghiệp sản xuất mía.000 héc ta và sản lượng mía vẫn là 16. người trồng mía dần chuyển hướng chọn các cây cho giá trị kinh tế cao khác do chi phí trồng và thu hoạch mía khá cao.Đã có những vụ mùa người trồng mía chỉ bán nhỏ lẻ cho các cơ sở làm mật. Việt Nam phải nhập khẩu đường gần 30% sản lượng tiêu thụ hàng năm.4 – 1. Chưa chủ động được nguồn cung mía nguyên liệu. cho nên chỉ cần sản lượng mía tăng bình quân 3. còn sản lượng đường niên vụ này được đánh giá là sẽ đạt gần 1. trong khi sản lượng mía năm 2010 chỉ mới đạt xấp xỉ 16 triệu tấn. do công suất của các nhà máy đường đã quá lớn. − Tuy nhiên.5 triệu tấn.000 tấn 10 .000-200. chất lượng mía và sản lượng đều chưa đáp ứng được. Ngành công nghiệp mía đường trong nước luôn trong tình trạng thiếu hụt nguyên liệu. cộng với giá mía biến động thất thường đôi khi không đủ bù đắp được tiền công thu hoạch.7 triệu tấn.000 tấn – 1.1 triệu tấn/năm.1 triệu tấn. mỗi năm Việt Nam cần nhập khẩu trong hạn ngạch khoảng 300. do vậy giá đường trong nước bị tác động lớn bởi giá đường thế giới.9%/năm là đã có đủ mía nguyên liệu để đạt được mục tiêu 1. trong khi nhu cầu khoảng 1. Loại trừ các khoản nhập khẩu lậu qua biên giới. trong khi sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa còn thấp. Hầu hết các nhà máy đều thu mua mía trong dân mà chưa có các vùng trồng riêng. Do vậy.

trong khi đó.ĐÀI LOAN 2000 CAM RANH 3000 1000 ĐỨC TRỌNG 2500 SƠN LA 500 NINH THUẬN . nhà máy đường Lam Sơn. nhà máy đường Sơn La. năng suất trung bình của Việt Nam chỉ đạt ~58.6 tấn/ha (niên vụ 2010 đang chỉ đạt xấp xỉ 52 tấn/ha) với chất lượng còn kém hơn… − Quy mô sản xuất nhỏ. Hiện nay cả nước có khoảng 40 nhà máy sản xuất mía đường đa số là nhà máy quốc doanh. Hiện quy mô sản xuất ngành mía đường nước ta rất bé. nhà máy đường Biên Hòa. Do công nghệ lạc hậu – phần lớn các nhà máy đều sử dụng dây chuyền công nghệ thiết bị cũ của Trung Quốc (ngoại trừ một số nhà máy liên doanh và có vốn đầu tư nước ngoài) khó khăn về nguyên liệu. thấp hơn so khá nhiều so với mức trung bình thế giới. Năng suất mía trung bình trên thế giới hiện ~70 tấn/ha. năng suất thấp hơn so với thế giới. nhà máy đường BourbonTây Ninh… Danh mục các nhà máy sản xuất mía đường ở nước ta (Nguồn: Báo cáo thường niên của Hiệp hội mía đường Việt Nam năm 2011) TÊN NHÀ MÁY CÔNG SUẤT TÊN NHÀ MÁY (tấn mía/ ngày) CÔNG SUẤT (tấn mía/ ngày) CAO BẰNG 700 ĐĂK LĂK 1000 TUYÊN QUANG 700 NINH HÒA 1250 SƠN DƯƠNG 1000 DIÊN KHÁNH THÁI NGUYÊN .ẤN ĐỘ 11 400 2500 . Năng suất mía thấp. Các nhà máy lớn như là: nhà máy đường Nghệ An Tatte & Lyle.so với niên vụ trước cho thấy.

ẤN ĐỘ 3500 4500 BẾN TRE 1000 1000 TRÀ VINH .ĐÀI LOAN 6000 BÌNH PHƯỚC 2000 LAM SƠN 1500 LA NGÀ 2000 NÔNG CỐNG 6000 TRỊ AN 1000 NGHỆ AN – ANH 1250 BÌNH DƯƠNG 2000 350 NƯỚC TRONG 900 SÔNG CON SÔNG LAM 1000 TÂY NINH .PHÁP ĐỒNG XUÂN TUY HÒA SƠN HÒA 100 KIÊN GIANG 1250 THỚI BÌNH 1000 1000 3000 VẠN ĐIỂM (đường luyện) 200 500 BIÊN HÒA (đường luyện) 300 KHÁNH HỘI (đường luyện) EAKNỐP 12 180 .ẤN ĐỘ 2500 1000 SÓC TRĂNG 1000 1000 PHỤNG HIỆP 1250 2800 VỊ THANH 1000 QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI NAM QUẢNG NGÃI KON TUM BÌNH ĐỊNH GIA LAI .VIỆT TRÌ 700 PHAN RANG 350 HOÀ BÌNH 6000 NINH THUẬN 1000 THANH HOÁ .PHÁP 8000 LINH CẢM 1500 THÔ TÂY NINH 2500 QUẢNG BÌNH 2500 HIỆP HÒA 2000 THỪA THIÊN HUẾ .ẤN ĐỘ 1000 LONG AN .

1.2.2. 2. có hàm lượng đường phần gốc và phần ngọn tương đương nhau. 13 . lọc sơ bộ và kết tinh để thu được đường thô. các nhà máy sẽ hòa tan đường thô.1. giống sacarum. Do mía là cây công nghiệp và chín theo mùa vụ nên công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía được chia làm hai nhánh là “Sản xuất đường thô và Tinh luyện đường”.  Nhóm Sacarum violaceum: Lá màu tím. mía chín là lúc hàm lượng đường saccharose trong mía đạt tối đa và lượng đường khử còn lại ít nhất. Nguyên liệu mía đầu vào. cây ngắn cứng và không trổ cờ. Ngoài các vụ mía. Thu hoạch và bảo quản mía Dấu hiệu mía chín. được chia làm 3 nhóm chính  Nhóm Sacarum officinarum: là giống thường gặp và bao gồm phần lớn các chủng đang trồng phổ biến trên thế giới. một phần là do giá mua nguyên liệu mía cao hơn các nước trong khu vực khoảng 30%. thân màu vàng nâu nhạt. 2.  Nhóm Sacarum simense: Cây nhỏ cứng. tinh lọc để sản xuất đường tinh luyện. Quy trình công nghệ sản xuất đường từ mía 2. 2.Thu hoạch mía tốt nhất là khi mía đạt độ chín kỹ thuật. đồng thời dây chuyền sản xuất mía nước ta chưa cao so với các nước trên thế giới. Phân loại Cây mía thuộc họ hoà thảo. các nhà máy tập trung chủ yếu vào ép mía. Khi mía chín.2.1. Đây là một trong những khó khăn ngành đường phải đối mặt để cạnh tranh với các nước công nghiệp đường phát triển trong khu vực và trên thế giới. do giá thành sản xuất cao.1.2.Ngành đường Việt Nam không có tính cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới.2. trồng từ lâu ở Trung Quốc.

2.Sau thu hoạch mía hàm lượng đường saccharose giảm nhanh. nếu trời nắng gắt thì tưới nước lên siêu nhiệt Xử lý cơ mía. Mật Để giảm suy thoái mía người ta nên đốn mía khi trời mát và cho mía ngả về một Đường câycủa hàng đốn sau phủ lên gốc của mía đốn trước đểthô phía sao choMía ngọn không bị phơi Nước nắng. Rửa đường học 2. Ép mía Sơ đồ công nghệ.2. Kiềm hóa Ly tâm Bã mía Anion 2 Gia nhiệt Lắng Hòa đường Ca(OH) Trung hòa Lọc bùn Cô đặc Lắng Cô đặc Tẩy màu Bã bùn Than hoạt tính Lọc Trao đổi ION Lọc Kết tinh Kết tinh Ly tâm Mật rỉ Sấy đường Ly tâm Sấy đường 14 Đường thô Đường tinh luyện Mật guyên hiện đại) .1.sản xuất 2. do đó mía cần được vận chuyển về nhà máy và ép càng sớm càng tốt.2. Công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía (quy mô lớn .2. Khi chuyên chở lấy lá mía phủ lên lớp mía.

Chỉ tiêu quan trọng của công đoạn này là năng suất trích và hiệu suất trích (E) Năng suất trích là số tấn mía ép được trong một đơn vị thời gian với hiệu suất nhất định.2.2.  Tiến hành trích nước mía Có 2 phương pháp lấy nước mía:  Phương pháp ép( thực chất là ép có kết hợp với thẩm thấu nước).2.2. Thuyết minh quy trình 2. Trích nước mía  Mục đích Nhằm lấy kiệt lượng đường trong cây mía.2.2.2. • Phương pháp ép 15 .1.  Phương pháp khuếch tán( thực chất là khuếch tán kết hợp ép).

2.2. sản phẩm thu được là nước mía nguyên. Khuếch tán mía : mía được xử lý sơ bộ. thời gian khuếch tán được rút ngắn. Ép ướt: ép mía có cho nước sạch thẩm thấu vào bã. Gồm 3 phương pháp nhỏ : Ép thẩm thấu đơn: có cho nước thẩm thấu vào bã nhưng không cho nước mía loãng hoàn lưu về giàn ép. 2. Các tạp chất trong nước mía hỗn hợp có thể chia thành ba nhóm ( các tạp chất thô không hòa tan tồn tại dạng huyền phù làm nước 16 . Ép thẩm thấu kết hợp : phương pháp này áp dụng ở các nhà máy có số bộ máy ép từ 5 bộ trở lên. nước mía đặc hơn đưa về bã còn nhiều đường hơn. nhưng thuận lợi cho quá trình bốc hơi. • Phương pháp khuếch tán Có hai hệ khuếch tán đường chủ yếu là khuếch tán mía và khuế tán bã. Làm sạch nước mía  Mục đích Nước mía sau khi được trích ra khỏi cây mía có tính acid với pH = 4. sau đó toàn bộ lượng mía đi vào thiết bị khuếch tán. phần còn lại trong bã đi vào thiết bị khuếch tán. Phương pháp này hiệu suất lấy đường thấp.Ép khô: ép mía không cho nước vào (không thẩm thấu).2. tăng hiệu suất trích và hạn chế sự chuyển hóa đường saccharose. đạt từ 92 – 95%. Ép thẩm thấu kép: có cho nước thẩm thấu và có hoàn lưu nước mía loãng về giàn ép theo nguyên tắc thẩm thấu kép theo nguyên tắc : nước mía loãng đưa về bã còn ít đường. hoặc trong nhà máy nhưng vào đầu vụ sản xuất và những lúc muốn kiểm tra máy ép. Sử dụng thẩm thấu bằng hai vòng thẩm thấu kép. Nhờ đó.2. lò mía thủ công. dùng cho các nhà máy muốn nâng công suất ép. Khuếch tán bã : mía sau khi xử lý được qua máy ép để lấy 60 – 70% đường trong mía.5 và chứa nhiều tạp chất không đường khác.0 – 5. Nó chỉ áp dụng ở các xe nước mía.

•Vôi hóa phân đoạn (vôi – nhiệt – vôi – nhiệt) Phương pháp này. lượng keo tụ. Đối với phương pháp vôi – nhiệt đường saccharose ít bị chuyển hóa do nước mía được trung hòa trước khi xử lý nhiệt. Trung hòa nước mía hỗn hợp và loại bỏ tối đa các chất không đường nhằm tăng thu hồi đường saccharose và tăng chất lượng thành phẩm.0 – 7.5) lên (7.0 – 7.mía đục.  Các phương pháp làm sạch nước mía  Phương pháp vôi Phương pháp vôi sử dụng để sản xuất đường phèn. các chất màu như carotene. Lượng vôi cho vào khoảng 0. Ngược lại.0 . pH và nhiệt độ nước mía nâng lên từ từ. • Vôi hóa nóng Nước mía hỗn hợp (pH = 5.2) để kết tủa.5. 17 . Sản phẩm thu được qua làm sạch nước mía dưới tác dụng của nhiệt và vôi.9 kg cho mỗi tấn mía. xen kẽ nhau.5) gia nhiệt lên 1050C rồi mới cho sữa vôi vào nâng pH lên (7.5– 0.0 . antoxian.2) rồi mới gia nhiệt lên 1050C nhằm giảm sự chuyển hóa đường. tuy nhiên lượng kết tủa và keo tụ ít. clorofil…làm sẫm màu nước mía và các chất không đường hòa tan). kết tủa thu được nhiều nhưng nước mía bị gia nhiệt trong điều kiện pH thấp nên đường saccharose bị chuyển hóa nhiều hơn. ở phương pháp nhiệt – vôi. Phương pháp vôi chia thành 3 dạng sau : − Vôi hóa lạnh ( Vôi – Nhiệt) − Vôi hóa nóng ( Nhiệt – Vôi) − Vôi hóa phân đoạn •Vôi hóa lạnh Phương pháp này cho sữa vôi vào nước mía. đường cát vàng.5. nâng pH nước mía từ (5.

ở pH này xảy ra hàng loạt phản ứng keo tụ kết tủa và keo tụ.  Phương pháp sunfit hóa Phương pháp sunfit hóa thường sử dụng SO2 xông vào nước mía kết hợp với vôi hóa để làm sạch.0 – 6. Gia nhiệt 2 : nâng nhiệt độ dung dịch lên 103 – 105 0C để tiếp tục tạo kết tủa và giảm độ nhớt dung dịch.3 để tạo nhiều nhân Ca2+. Gia nhiệt 1: nâng nhiệt độ dung dịch lên 90 – 1000C để tăng tốc độ phản ứng keo tụ. hiệu suất làm sạch tốt. Có thể chia làm 2 dạng sau : • Phương pháp sunfit hóa acid Nước mía hỗn hợp được gia vôi sơ bộ đến pH = (6.2 – 7. kết tủa. và thêm sữa vôi vào nâng pH dung dịch lên 8 – 8. đường thu được có chất lượng cao. Phương pháp phân đoạn tuy phức tạp hơn nhưng có nhiều ưu điểm như : tiết kiệm được lượng vôi sử dụng. Sau đó. đồng thời trung hòa dịch đường.5. •Sunfit hóa kiềm nhẹ Nước mía hỗn hợp được gia nhiệt lên 70 – 750C. giảm được tổn thất đường saccharose. Sau đó tiến hành xông SO2 làm giảm 18 . Ngay sau đó. độ tinh khiết nước mía cao. gia vôi lần 2 nâng pH dung dịch lên 7. Đây là phương pháp phổ biến sản xuất đường kính trắng. vì ngay sau tạo kết tủa sữa vôi được cho vào một mặt tạo thêm muối CaSO3.2 – 6.4 – 4. SO2 được xông vào để giảm pH xuống 3.Công đoạn gia vôi 1 nâng pH nước mía lên (6.Thời gian xông SO2 rất ngắn. Tuy nhiên. tránh sự chuyển hóa đường trong điều kiện nhiệt độ cao và pH thấp. Đồng thời. tăng tốc độ lắng. Đồng thời gia vôi sơ bộ tạo nhiều ion Ca2+.0 đi qua pH đại diện nên có nhiều keo ngưng kết. SO2 phản ứng với Ca2+ tạo ra muối CaSO3.5) nhằm giảm sự chuyển hóa đường do pH thấp trước công đoạn gia nhiệt 1.6) và nhiệt độ 50 – 600C. đường bị chuyển hóa nhiều do pH thấp nên thu hồi thấp.

nó còn tạo kết tủa Ca3(PO4)2 có khả năng tẩy màu rất mạnh.0 – 6. Do đó. nhằm tạo thêm keo ngưng kết và thêm kết tủa CaSO3.pH đến 6.5. kích thước của tủa và độ chênh lệch khối lượng riêng giữa tủa và dung dịch nước mía hỗn hợp. Trong điều kiện nhiệt độ cao và nhân Ca2+ đã hình thành trước.5 tạo kết tủa. đường được làm sạch làm sạch bằng phương pháp carbonat hóa rất trắng. được gia nhiệt thông qua vách truyền nhiệt. P2O5 ngoài tác dụng trung hòa nước mía. Nước mía sau khi xông SO2 sẽ được trung hòa bằng sữa vôi. phản ứng tạo kết tủa CaSO3 xảy ra nhanh và mạnh mẽ. Sau đó nước mía được gia nhiệt lần 1 nâng nhiệt độ lên 50 – 550C và bổ sung Ca(OH)2. tạo áp suất cao hơn áp suất khí quyển. Sau đó dung dịch được trung hòa bằng P2O5.  Phương pháp carbonat hóa •Mục đích Tách loại các chất kết tủa và các keo ngưng tụ phân tán lơ lửng sinh ra trong giai đoạn tạo tủa.6) nhằm giảm chuyển hóa đường và tạo kết tủa một số keo hữu cơ.Vận tốc lắng hay nổi của các chất kết tủa phụ thuộc vào độ nhớt. dưới tác dụng của áp suất sẽ tạo thành các bọt 19 . khoảng 80 – 85 % nước mía trong được lấy ra và 15 – 20 % nước bùn được đưa vào thiết bị lọc. Khi ra khỏi đường ống. Phương pháp hoạt động của bàn lóng như sau : thổi không khí vào đường ống dẫn dung dịch đường đến bể lóng. đường ít bị chuyển hóa nên thu hồi cao. CO2 nâng pH lên pH đại diện 10.2 – 6. Sản phẩm làm sạch bằng phương pháp sunfit hóa kiềm nhẹ yêu cầu chất lượng nguyên liệu cao hơn so với phương pháp acid. • Thiết bị Bàn lóng : có cấu tạo hình hộp chữ nhật. Nước mía hỗn hợp được gia nhiệt vôi sơ bộ nâng pH lên (6. đáy nghiêng một góc 300.. Tuy nhiên.Cuối quá trình này. • Nguyên tắc Dựa vào độ chênh lệch khối lượng riêng của các hạt kết tủa để phân lớp.

2. Nước mía trong thu hồi.  Phương pháp thực hiện Tẩy màu bằng phương pháp hóa lý : nước đường được bổ sung than hoạt tính. Thông thường người ta thường sử dụng thiết bị lọc khung bản hoặc thiết bị lọc chân không thùng quay.2.khí nhỏ li ti phân tán đều trong dung dịch. sau đó được đưa qua máy lọc bùn.3. Tẩy màu  Mục đích Tẩy màu nhằm mục đích hoàn thiện.2. phần nước bùn sẽ được đưa qua thiết bị lọc bùn.2. Phần kết tủa có trọng lượng riêng nặng hơn sẽ chìm xuống đáy bàn lóng.2. Bốc hơi nước mía  Mục đích Bốc hơi nước mía có nồng độ từ 13 – 150Bx đến nồng độ 60 – 650Bx – nồng độ thích hợp để chuẩn bị cho quá trình kết tinh đường.2. người ta sục khí SO2 vào nước mía sau cô đặc.2.Nước mía sau khi được kết tủa và trung hòa sẽ được gia nhiệt và đưa đến các thiết bị lắng.4.2. Than sẽ hấp phụ các chất màu phân tán trong dung dịch ở dạng keo. Lọc bùn Nhằm mục đích tận thu lượng đường sót trong bùn. 2.2.  Các biến đổi của nguyên liệu 20 .2. loại bỏ các chất màu trong dung dịch. Tẩy màu bằng phương pháp hóa học : dựa vào khả năng ony hóa các chất màu của khí SO2. Các bọt khí này sẽ hấp phụ trên bề mặt các kết tủa và kéo theo kết tủa nổi lên trên và được gạt ra ngoài. nhằm chuẩn bị để dung dịch nước đường được trong suốt và quá trình kết tinh diễn ra dễ dàng hơn. Nước mía được cho vào từ đỉnh thiết bị theo ống trung tâm phân phối vào các ngăn lắng.5. Các thiết bi lắng đều có dạng thân hình trụ có nhiều ngăn và đáy hình nón. 2. các gốc mang màu sẽ bị oxy hóa làm cho nước mía mất màu.

2.50C. Điều này dẫn đến sự chênh lệch về điểm sôi giữa bề mặt và đáy cột nước. Trong quá trình cô đặc. nồng độ đường saccharose và tinh độ của nước mía hỗn hợp. các nhà máy đường ở nước ta sử dụng thiết bị cô đặc bốn hiệu cùng chiều để bốc hơi. cần duy trì ổn định chiều cao dung dịch đường trong thiết bị. Thêm nữa. trong các nhà máy công nghiệp. Do nồng độ đường trước và sau quá trình cô đặc khác nhau nhiều nên để giảm bớt sự biến đổi của đường và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra. Điều kiện cần thiết để truyền nhiệt ở các hiệu là có sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi đốt và dung dịch đường. Do dó. Tổn thất nhiệt do đường ống cũng là một vấn đề cần lưu ý khi tính toán lượng cho quá trình cô đặc.2. saccharose dễ bị chuyển hóa thành đường glucose và fructose.2. để đảm bảo nồi cuối vẫn bốc hơi. cần sử dụng thiết bị cô đặc nhiều nồi liên tiếp nhau.Nồng độ dung dịch tăng do sự bốc hơi nước. Hơi thứ (hơi nước do nước mía bốc lên) của nồi trước sẽ được tận thu làm hơi đốt của nồi sau. Tức là có sự chênh lệch áp suất giữa hơi đốt và hơi thứ trong các hiệu.Quá trình này diễn ra nhanh hơn nếu dung dịch đường có tính acid.2. saccharose bị caramel hóa gây sẫm màu nước đường. Kết tinh đường 21 .Thông thường.6. Do đó. Sự tạo cặn trong thiết bị do một phần khoáng chưa được loại bỏ. Thông thường lấy tổn thất nhiệt của nồi trước qua nồi sau là 1 – 1. Các đường khử này lại bị phân hủy thành các chất màu và acid hữu cơ.  Phương pháp thực hiện Quá trình cô đặc được thực hiện ngay sau quá trình lắng lọc. cần lưu ý đến tổn thất áp suất do áp suất thủy tĩnh gây ra bởi chiều cao cột nước. trong công nghiệp người ta thường sử dụng hệ nồi bốc hơi áp lực – chân không. nhiệt độ sôi của dung dịch đường thay đổi theo áp suất. Một số chất không đường trong quá trình cô đặc bị thủy phân tạo thành acid. Ở nhiệt độ cao. Áp suất trong nồi cô đặc giảm dần từ hiệu đầu có áp suất cao đến hiệu cuối có độ chân không đến 580 – 650 mmHg. nhiệt độ trong các nồi giảm dần từ 1200C xuống 650C.

Giai đoạn 1 diễn ra nhanh. tăng dần nồng độ thì xảy ra sự kết tinh sự cô đặc hoặc là sự kết tinh nóng nấu đường).  Diễn biến quá trình kết tinh đường: 2 giai đoạn  Giai đoạn 1: Hình thành nhân tinh thể Các tinh thể đường khuếch tán trong dung dịch sẽ tập hợp lại và phân bố lên mạng tinh thề. • Vùng trung gian ( quá bão hoà trung bình α = 1.  Nguyên lý kết tinh  Nguyên lý I Giữ nguyên nhiệt độ. Trạng thái quá bão hoà của đường Saccharose có thể có thể chia thành 3 vùng với những đặc tính khác nhau: • Vùng ổn định ( quá bão hoà thấp α = 1.  Nguyên lý II Giữ nguyên nồng độ.20 – 1.  Giai đoạn 2 : Nhân tinh thể phát triền Các phân tử đường dạng tan trong dung dịch sẽ khuếch tán lên trên bề mặt của nhân tinh thể làm cho nhân tinh thể dần dần lớn lên.25 ) Nếu dung dịch có sẵn tinh thể thì tinh thể sẽ lớn lên đồng thời xuất hiện thêm tinh thể mới. Khái niệm kết tinh Là quá trình tách chất rắn hoà tan trong dung dịch dựa trên sự chuyển đổi trạng thái của chất tan từ hoà tan sang quá bão hoà. 22 .10 – 1. tốc độ kết tinh tính theo giai đoạn 2.15 ) Nếu trong dung dịch có sẵn tinh thể thì tinh thể sẽ lớn lên chứ không xuất hiện tinh thể mới. hạ dần nhiệt độ thì cũng xẩy ra sự kết tinh (làm nguội hoặc kết tinh lạnh hoặc bồi tinh ). Giai đoạn 2 diễn ra chậm.

2. hạ nhiệt độ đột ngột.2. • Vùng biến động ( quá bão hoà cao. 2. Trong quá trình kết tinh thì các phân tử đường sẽ khuếch tán lên bề mặt tinh thể có sẵn làm cho nó lớn lên khi nào còn sự chênh lệch nồng độ.7. Sự chênh lệch nồng độ ( C – c ) – gradient nồng độ. Động học của quá trình kết tinh  Một hạt đường bao giờ cũng có một lớp phim mỏng bao quanh có bề dày d . Một số cách kích thích : tác động cơ học.3 ) Tại vùng này tinh thể tự nhiên xuất hiện liên tục đồng thời lớn lên nhưng rất chậm.nồng độ c.Nếu dung dịch chưa có sẵn tinh thể thì có thể kích thích để dung dịch xuất hiện tinh thể.2. bên ngoài lớp phim đó là dung dịch đường đang cô đặc có nồng độ quá bão hoà C > c. 23 . tác động sóng siêu âm hoặc cho vào dung dịch một ít hạt đường hoặc bất kỳ hạt gì làm nhân tinh thể. Tốc độ kết tinh: Định nghĩa: Tốc độ kết tinh là số gam đường kết tinh lên 1m 2 bề + mặt tinh thể trong thời gian 1 phút. α ≥ 1. Phương pháp nấu đường  Phương pháp nấu gián đoạn ( nấu từng mẻ ) Gồm 4 giai đoạn : Giai đoạn 1: Cô đặc đầu  Cho nguyên liệu siro hoặc mật vào thiết bị kết tinh rồi cô đặc lên đến nồng độ quá bão hoà mong muốn. Chú ý : Nguyên liệu còn loãng nên phải tận dụng khả năng của thiết bị để mau chóng đưa dung dịch lên độ quá bão hoà.

Phương pháp tinh chủng: Có 3 cách tiến hành − Bỏ bột đường : Cô đặc đầu đến vùng ổn định rồi bỏ vào đấy 1 lượng bột đường định sẵn. Giai đoạn 2: Khởi tinh ( Bắt đầu tạo ra nhân tinh thể ) Có 3 phương pháp khởi tinh: Phương pháp tự nhiên Cô đặc đầu sirô đến độ quá bão hoà cao (vùng biến động ) tinh thể xuất hiện hàng loạt. Số hạt đường sau cùng chính là số hạt bột đường ban đầu. Nếu không sẽ sinh ra các tinh thể có kích thước bé hơn (nguỵ tinh. Giai đoạn 3 : Nuôi tinh 24 . rồi nuôi hạt đường lớn lên. nếu giữ vững độ quá bão hoà của dung dịch. Rút mẫu để xem thấy đủ số hạt thì cố định số hạt lại bằng cách cho thêm nước nóng vào đề hạ độ quá bão hoà đưa dung dịch về vùng ổn định. bốc giọt lên chảo ngăn giọt. Cho một ít đường hạt thì hàng loạt tinh thể sẽ xuất hiện và rút mẫu ra xem nếu đủ số lượng hạt thì tiến hành cố định tinh thể bằng cách đưa vào vùng ổn định.20 – 1. Dùng Magma của đường cấp thấp để nấu thành đường non cấp cao hơn.25) rồi kích thích dung dịch sinh hạt bằng cách Hạ nhiệt độ đột ngột bằng cách cho nước lạnh vào dung dịch đường đang sôi. Phương pháp kích thích Cô đặc đầu đến vùng trung gian α = 1. hạt dại. bụi đường ).Không được rút hết nguyên liệu trong thùng chứa vì lớp đáy có cặn và có thể rút không khí vào nồi làm siro trong nồi bùng lên dẫn đến hiện tượng chạy đường ra tháp ngưng tụ. − Đường hồ ( Magma ) : là đường cát trộn với sirô ( mật ) có nồng độ 92 0Bx. − Phân cắt : Nấu hẳn một mẻ đường non có hạt nhỏ rồi cắt ra hai hoặc ba phần để nấu lên 2 đến 3 mẻ đường non mới có hạt lớn hơn.

sản phẩm ra liên tục thường khởi tinh bằng phương pháp bỏ bột đường hoặc đường hồ.Nguyên liệu vào liên tục. có thể cho thêm một ít nước vào để rửa lớp phim mặt. Chú ý giữ vững độ quá bão hoà để tránh sự tan hạt.980Bx thì kết thúc quá trình kết tinh bằng cách đóng hẳn hơi lại.  Phương pháp thực hiện Máy ly tâm sinh lực ly tâm làm cho mật văng ra qua lưới ly tâm bên thành máy. Nhờ lực ly tâm phần lớn mật được tách ra gọi là mật nguyên.8. đã đạt yêu cầu người ta tiến hành cô đặc cuối. ngưng cho nguyên liệu nhưng vẫn tiếp tục mở hơi cô đặc để độ quá bão hoà tăng dần từ từ và giảm hơi từ từ để tránh độ quá bão hoà tăng đột ngột sinh nguỵ tinh.  Phương pháp nấu liên tục Thực chất là các giai đoạn nấu đường được tiến hành cùng lúc trong thiết bị nấu liên tục thường là nồi đường nằm ngang được chia ra làm nhiều ngăn. Ly tâm  Mục đích Quá trình ly tâm nhằm tách tinh thể đường ra khỏi mật bằng lực ly tâm. Quá trình ly tâm được chia thành hai giai đoạn.Dùng nguyên liệu để nuôi tinh thể lớn lên. nhiều buồng. Thông thường một nồi nấu đường liên tục gồm 5 buồng và 13 ngăn. khi “ đường non” đã được phân phối đều trong thùng thì tăng dần tốc độ máy lên cực đại. Giai đoan đầu. vừa mở hơi cô đặc dung dịch đường non. Khả năng tách mẩt phụ thuột vào loại “ đường non “ và tính năng máy ly tâm.2. Nếu độ quá bão hoà giảm nhanh dẫn đến sự tan hạt hoặc nếu độ quá bão hoà tăng nhanh quá sẽ sinh ra nguỵ tinh. 2. vừa cho nguyên liệu vào. Thời gian tách mật phụ thuộc vào 25 . Giai đoạn 4  Sau khi tinh thể lớn đủ kích thước. còn đường cát hạt to không lọt qua lưới nằm lại. Cô đặc lên 90.2. Chú ý : Không để độ quá bão hoà tăng đột ngột.2.

Tường và nền kho lót nguyên liệu cách ẩm.2%.bề dày lớp “ đường non” và độ nhớt của “ đường non”. Thiết bị ly tâm có hai loại thông dụng là dạng gián tiếp và dạng liên tục. đường sẽ được làm nguội. khi thấy mật rỉ thoát ra ngoài quá ít và thấy “ đường non”.2.Nhiệt độ sấy đường càng thấp thì chất lượng đường càng cao nhưng thời gian sấy càng dài. Sấy đường  Mục đích Sấy đường nhằm tách lớp nước trên bề mặt hạt đường. 2. Sau đó đóng bao 50 kg trên máy đóng bao.2.Kho khô ráo độ ẩm không khí 60% thì tốt. hãm máy và xả đường. sấy tầng sôi.2. nếu có rửa nước thì độ ẩm khoảng 1. Có 3 dạng máy sấy đường thường được sử dụng là máy sấy dạng thùng quay.0 %. Trường hợp dùng hơi nóng để rửa thì độ ẩm khoảng 0. và tháp sấy mâm. Sauk hi rửa xong đóng van hơi lại. Ở giai đoạn 2. tăng thời gian bảo quan và tạo độ bóng sáng cho thành phẩm. có kệ xếp bao đường. 26 . Vận chuyển và bảo quản đường Sau khi sấy và làm nguội. 2.Độ ẩm cuối của đường thành phẩm là 0.7 – 2.7 – 1%. rây và bao gói để thành đường thành phẩm. đường sau khi đạt các chí tiêu cám quan. còn dính nhiều mật. Cũng như các loại thực phẩm bảo quản dạng bao bì.2.. cần dùng nước hay hơi để rửa đường. Lượng nước được tách ra lúc này gọi là mật loãng.2.2.5 kg. có thể xếp cao 45mét. hay cũng có thể được đóng gói vào các bịch 0. 1 kg…. Sau khi sấy.10.  Thiết bị và thông số công nghệ Đường cát sau khi ly tâm. Cần phải có quá trình sấy để giảm độ ẩm của đường.9.Tùy nhà máy mà nhiệt độ có thể biến đổi từ 70-1000C.các bao đường được xếp thành từng dãy trong kho.sản phẩm sau đóng gói sẽ được chở vào kho trước khi cung cấp ra thị trường.1 – 0. hóa lý(TCVNDo ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước ban hành theo quyết định số 43/ QĐ ngày 11-02-1987) sẽ được vận chuyển bằng hệ thống băng tải sang các sàng phân loại rồi đến các phễu chứa đường.

Tinh chế nước mía Mục đích là nhằm loại bỏ tối đa các chất bã có trong nước mía theo khả năng có thể.3.1. sau đó đưa vôi vào và tiến hành gia nhiệt. Thông thường có 3 hay nhiều bộ nghiền 3 trục được sử dụng để ép nước mía ra khỏi cây mía. Công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía (quy mô nhỏ .2.8.2.3. Quá trình lọc được thực hiện nhờ đưa SO2 vào. Nước mía ép đã xử lý hóa chất sẽ để lại một chất 27 . người ta cắt chúng thành từng miếng nhỏ để thuận tiện cho vệc thu nhận nước mía ở chu trình ép sau đó.2.1.2. Thuyết minh quy trình 2. Sơ đồ công nghệ 2.2.2.sản xuất truyền thống) 2.3.2.2.5. Ép mía Ngay khi mía được đem đi ép. Độ pH đạt được là 8 .3.2. Các chất bã còn lại được tận dụng làm nhiên liệu cho lò hơi 2.2.3.

Hỗn hợp massecuit mới này được phân tách và mật được đưa trở vể nồi chân không một lần nữa để xử lý.3. Hơi nước sử dụng được cung cấp từ lò hơi sử dụng bã miá làm chất đốt. vệc tách đường saccarozo không kinh tế. Phân tách Massecuite được phân tách trong thiết bị quay li tâm kiểu giỏ.2. 2.kết tủa trong bình.2. được sử dụng như đường thô dùng để lên men rượu cho sản xuất cồn .96 % và 12 .3. Phần mật và tinh thể đường cuối cùng được gọi là massecuite . 2. Khi nước bay hơi.2. 2. Nước mía sạch thu từ bình và nước mía thu từ bộ lọc chân không được trộn chung với nhau. Các tinh thể đường tiếp tục ở lại trong giỏ.3. chất kết tủa này sẽ được lọc qua bộ lọc chân không.4. Chưng cất Nước mía được cô đặc trong thiết bị chưng cất chân không nhiều tầng để đạt được lượng đường saccarozo là 55 . được tiếp tục xử lý để trở thành đường tinh luyện.2.2. Mật đường chứa đường saccarozo có thể kết tinh được tiếp tục trộn với mật rỉ và đưa trở về nồi chân không.2. 2.2.2. Đường này gọi là đường thô.3. Khi nước mật trở nên bão hòa sẽ hình thành các tinh thể đường. mật đường được đưa thêm vào nồi để đường tiếp tục kết tinh. Mật rỉ với độ đường saccarozo thấp. Quá trình này được thực hiện trong một nồi chân không.65%.3. Vinasse rất giàu các chất hữu cơ và do 28 . Chưng cất Cồn được sản xuất với men từ trong máy chưng cất cho nồng độ cồn 95 .5.6. Kết tinh đường Nước ép cô đặc hay xi rô được đem cho tiếp tục chưng cất đến khi bão hòa thành đường. trong khi chấ lỏng (mật rỉ) đước loại qua các lỗ hổng trên giỏ bằng lực li tâm. Sau khi việc xử lý tách đường thực hiện 3 lần. đường chất lượng cao loại "A" và "B" được đem đi đóng gói sau khi sấy khô và loại "C" (hàm lượng đường thấp) được đem trở về nối chân không như một nguyên lệu để sản xuất đường "A" và "B".13 lít vinasse mỗi lít cồn sản xuất được.

Phốt pho cho đất CHƯƠNG 3: CÁC VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 29 .nó có độ BOD (biochemical oxygien demand-nhu cầu ô xy sinh hoá) cao nên nó không được thải ra sông. Vinasse có thể được sử dụng để làm phân bón cung cấp Nitơ. Kali.

lãng phí nguồn lực xã hội. để nâng cao lượng đường trong mía bởi mía thu hoạch sau 24 giờ chưa đưa vào nhà máy. COD = 50-60 mg/l . và nhiều nguyên nhân khách quan khác dẫn đến việc thất thoát nguyên liệu. ). Đây là loại nước thải bị ô nhiễm rất nhẹ.do đó lượng nước thải phát sinh ra rất nhiều . 3. tránh tiếp xúp với ánh sáng mạnh nếu không đường sẽ hút ẩm. SS = 30-50 mg/l. thường có trị số BOD5 thấp ( 2025mg/l ). nhà nước ưu tiên việc chuyển nông sản nói chung. Trong quá trình vận chuyển mía đường từ đồng ruộng đến nhà máy cần phải đảm bảo thuận tiện. bảo quản vật liệu. nhất là cây mía về nhà máy càng sớm càng tốt để hạn chế thất thoát.Lưu lượng nước thải loại này thường từ 0.. Philippines..2m3/ tấn mía  Nước thải loại 2 Là nước thải từ các nguồn nước làm nguội máy.Theo nguồn nhiễm bẩn. Hiện nay tổn thất sau thu hoạch cây mía từ 10% đến 20%-30%.2. không còn chất lượng tốt khi lưu thong trên thị trường. nhanh nhất về mặt thời gian.. thiết bị trong dây chuyền sản xuất của nhà máy..1 Các nguồn phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất Trong quá trình sản xuất nhà máy mía đường dùng rất nhiều nước có thể gấp 12 – 15 lần nguyên liệu .97-1. vật liệu trong khâu vận chuyển. Ở Thái Lan. nước làm nguội đường ( nhiễm bẩn đường ) do không tránh 30 . chữ đường trong mía sẽ giảm đáng kể.được phân loại như sau:  Nước thải loại 1: Là nước thải từ các cột ngưng tụ tạo chân không của các thiết bị ( bốc hơi. Đường sau khi sản suất thành phẩm cần bảo quản nơi khô ráo. nấu đường.2 Nước thải 3. hạn chế việc rơi vãi mía trên đường vận chuyển. Đồng thời cũng xem xét cự li vận chuyển. thoáng mát. nước thải loại 2 bao gồm nước làm nguội dầu ( nhiễm bẩn dầu nhớt ).1 Quá trình thất thoát nguyên.3.

3. thiết bị khi thải ra sẽ bị nhiễm bẩn ( dầu mỡ. Lưu lượng của loại nước thải này thường nhỏ khoảng 0. rửa than và nước thải từ các quy trình khác có tổng chất rắn lơ lửng không đáng kể. mùi. nước thải lọc vải.khỏi được những dò rỉ nhất định.000 Phần lớn chất rắn lơ lửng là chất vô cơ. nước thải phòng TN. Bảng BOD5 trong nước thải ngành công nghiệp đường (Nguồn: Công ty môi trường Ngọc Lân) Các loại nước thải Nước rửa mía cây Nước ngưng tụ Nước bùn lọc Chất thải than Nước rửa xe các loại NM đường thô(mg/L) 20-30 30-40 2.  Nước thải loại 3: Gồm tất cả các nguồn nước thải còn lại như nước rủa vệ sinh ở các khu vực trong nhà máy: nước xả đáy nồi hơi. COD thông thường khoảng 2200mg/l. nước lam nguội máy. Trong điều kiện công nghệ bình thường. Lưu lượng nước thải loại 3 thường bằng 50% tổng lượng nước thải trong nhà máy và dao động trong khoảng từ 0.0.2. Chỉ có một phần than hoạt tính bị thất thoát theo nước...200 15. vải lọc do mục nát tạo 31 . nước rò rỉ đường ống.25m3/ tấn mía.000 - NM tinh chế đường (mg/L) 4-21 730 750-1. Do đó.3m3/ tấn mía. PH < 5. Đặc trưng lớn nhất của nước thải nhà máy đường là có giá trị BOD cao và dao động lớn. Nước rửa mía cây chủ yếu chứa các hợp chất vô cơ. một ít bột trợ lọc. màu. vệ sinh máy móc thiết bị.2 Đặc trưng của nước thải nhà máy đường Lượng nước sử dụng trong qúa trình sản xuất lớn. nước làm nguội. đường ) giá trị BOD5 thường dao động từ 200-400mg/l. ngoài ra còn có dầu mỡ.900-11. BOD5 = 1200-1700mg/l. lượng nước thải sinh ra cũng khá lớn.000-18. Nước thải loại 3 có độ ô nhiễm rất cao.99-1. SS=780-900.

4 7. gây thiệt hại đáng kể cho nhà máy. Ngoài ra. nhằm làm giảm việc thải các chất ô nhiễm vào nguồn nước hay vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. Ngoài các chất đã nói trên. dạng vô cơ(Na2O. Ngoài ra còn có các chất màu anion và cation(chất màu của các axit hữu cơ. muối kim loại tạo thành) do việc xả rửa liên tục các cột tẩy màu resin và các chất không đường dạng hữu cơ(các axit hữu cơ). độ pH có thể tăng cao do có trộn lẫn CaCO3 hoặc nước xả rửa cột resin. chống rò rỉ hoặc thay đổi quy trình công nghệ. và yêu cầu mức độ xử lý đặt ra : nước thải phải đạt tiêu chuẩn xả thải loại B(TCVN 5945-1995) trong đó quy định giới hạn xả thải của các chất như sau: Bảng tổng kết chất lượng nước thải nhà máy đường (Nguồn: Công ty môi trường Ngọc Lân) Stt 1 2 3 4 5 6 Chỉ tiêu PH SS BOD COD N P Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Giá trị 7. Ca. 32 . OH-. bảo dưỡng thiết bị. Các chất thải của nhà máy đường làm cho nước thải có tính axit. Nhưng trong điều kiện các thiết bị lạc hậu. Trong trường hợp ngoại lệ. Trong nước thải xả rửa các cột resin thường có nhiều ion H+. sử dụng các công nghệ sạch là biện pháp tốt nhất để giải quyết các chất ô nhiễm ngay trong khâu sản xuất.5 -9 100 50 100 60 6 Việc quản lý tốt quy trình sản xuất . trong nước thải nhà máy đường còn thất thoát lượng đường khá lớn. Dựa vào đặc tính của nước thải. bị rò rỉ thì hàm lượng các chất rắn huyền phù trong nước thải có thể tăng cao.5-8 1250 5000 7000 16. P2O5. SiO2.thành các sợi nhỏ lơ lửng trong nước. cần phải áp dụng quy trình xử lý nước thải. Mg và K2O).5 Tiêu chuẩn(lọai B) 5.

Bã mía còn được sử dụng làm nhiên liệu sản xuất giấy.2% lượng bùn mía. sản xuất mì chính.  Hơi của lò đốt lưu huỳnh khi gặp sự cố có thể thoát 1 phần ra ngoài.5.8% .. chủ yếu là lượng khí than thải vào không khí. Trong mía không có các kim loại nặng và chất độc hại. với lượng ẩm khỏang 50%. Thành phần chính của tro là SiO 2 chiếm 71 . Ngoài ra còn có Fe2O3. Lượng mật thường chiếm 5% lượng mía ép.. Na2O. mật rỉ sử dụng để sản xuất cồn. đóng bao 3. Đây là nguồn ô nhiễm chính mà bất kỳ nhà máy sản xuất công nghiệp nào cũng cần lưu ý để xử lý. từ quá trình xử lý nước mía bằng CO2 và SO2 của công đoạn bảo xung.07% lượng mía ép  Tro lò hơi: chiếm 1.. Al2O3. 33 .  Khói của lò đốt bã mía và than. tro được dùng để sản xuất phân hữu cơ.72%.  Bã mía: chiếm 26. Cùng với bùn.3 Khí thải  Các chất gây ô nhiễm môi trường không khó của quá trình sản xuất đường không lớn. Khí SO2 rất độc cho người. P2O5.. MnO .6% Hemizenluloze  Các nhà máy đưởng sử dụng bã mía làm nhiên liệu đốt lò hơi và chạy máy phát điện.. K2O. nấm men . Khi đốt lò tạo ra CO2.82 .  Sự tỏa hơi của nước mía có chứa một lượng đường nhỏ phát tán vào không khí và bụi đường ở các công đoạn sàng. CaO.. hấp thụ hơi nước tạo thành axit H2SO4 gây ăn mòn các bề mặt kim loại.4 Chất thải rắn  Rỉ đường: sản phẩm phụ của sản xuất đường.32% lượng mía ép. Bùn có độ ẩm 75 77% chiếm 3.  Bùn lọc: là cặn thải của công đoạn làm trong nước mía thô. tro và khí than. Phần chất khô khoảng 46% Zenluloza và 24.3. ván ép . Khí thải phát sinh chủ yếu từ lò hơi dùng bã mía làm nhiên liệu.

5 Ô nhiễm mùi Mỗi ngày hàng trăm tấn bã thải được thải ra ngoài.5 16 9 1. protein tro 50 22.5 7. hôi thối và dễ bị khuếch tán theo gió.5 1 3.Bảng thành phần hóa học chất thải rắn từ sản xuất mía đường ( phần trăm khối lượng ) (Nguồn: Công ty môi trường Ngọc Lân) Mật rỉ Nước Đường Chất khử Hợp chất Nito Axit hữu cơ Tro Chất màu Bùn lọc 26 51 3 4.5 5.5 Nước Sáp.1.6 10. trôi theo mưa nên việc không thu gom chế biến sẽ gây ô nhiễm nặng môi trường xung quanh… CHƯƠNG 4: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TRONG TOÀN BỘ QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG 4. chất béo Xơ Đường Protein tro Bã mía 75 3. Đây là nguồn chất thải dễ lên men.5 4 3 7 Nước Zenlulo Pentoza Lignin Sáp. Các phương pháp xử lý nước thải 34 .6 0.

4. 4. Đôi khi áp dụng phương pháp hồi lưu để tái sử dụng nước thải loại 2 (nước làm nguội máy). Đường là nguồn quan trọng của BOD trong nước thải của nhà máy đường . nồi nấu đường. Hồi lưu nước thải Nước thải loại 1 (từ các cột ngưng tụ tạo chân không thùng quay: giàn bốc hơi. Tồn trữ nước thải Bằng cách giữ lại toàn bộ nước thải của nhà máy và chứa trong những hồ lớn để nước thải có thời gian tự phân hủy từ 70-150 ngày BOD của nước thải từ 190-1015 ppm sẽ giảm xuống từ 10-15 ppm. người thưa. Đây là phương pháp xử lý đơn giản tuy nhiên đòi hỏi tốn nhiều thời gian và có diện tích đất rộng.1.1. Hạn chế mất đường theo nước thải Giá trị BOD của đường sacaroza là 0. 4. một số nhà máy sử dụng phương pháp lọc nước thải.4. nước thải sinh hoạt. đất rộng. máy lọc chân không thùng quay. Cam Ranh ). Hạn chế mất đường theo nước thải không những làm giảm tổn thất đường mà còn làm tăng tổng thu hồi trong sản xuất làm giảm độ ô nhiễm của nước thải. có BOD=<30 ppm) được cho quay trở lại nhà máy để tái sử dụng. hoang vắng.hiếu khí ( Việt Trì.3. nước xả đáy lò hơi…). 4. tuần hoàn cho các quá trình công nghệ khác. Nước thải có thể lọc bằng cát hoặc lọc bằng đất Diatonic.1. Tuy nhiên có nhược điểm là các chất bẩn trong nước thải do không được xử lý nên sẽ làm ảnh hưởng đến sự truyền nhiệt của máy móc thiết bị. một số nhà máy đường có hệ thống xử lý nước thải với các công nghệ khác nhau: Bằng bể UASB (Nhà máy đường Bình Dương. kết hợp yếm . Ở nước ta.1.49 mg O2/mg đường .1. do đó chỉ phù hợp với nhà máy đường đặt ở xa khu dân cư. Phương pháp hạn chế làm mất đường trong nước thải là một phương pháp xử nước thải mà các nhà máy đường nào cũng áp dụng bởi vì nó đi đôi với việc làm tăng tổng thu hồi của nhà máy. Ninh 35 . Phương pháp này không thể áp dụng cho nước thải loại 3 (nước vệ sinh. Phương pháp này thích hợp cho các nhà máy đường gặp phải khó khăn về nguồn nước cấp. Lọc nước thải Để xử lý triệt để nước thải.2.

bụi. Trồng cây xanh. xử lý hiếu khí (Nhà máy đường Bình Định).lọc sinh học (Nông Cống). thảm cỏ ven đường. Kontum. Xử lý nước thải bằng vi sinh. Thiết bị không được phép gây tiếng ồn vượt trị số 90 dB trong khu vực sản xuất công nghiệp theo TCVN. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn bộ quy trình sản xuất. UASB .hiếu khí .. Ngoài ra vấn đề tiếng ồn cũng cần phải được quan tâm: tiếng ồn do máy móc hoạt động và do xe cộ đi lại gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe công nhân và dân cư xung quanh. Phương pháp áp dụng sản xuất sạch hơn bao gồm các bước như sơ đồ: 36 . làm tăng hiệu suất. phân khu tiếng ồn và trang bị bảo hộ. Xử lý nước thải bằng vi sinh là một phương pháp khá kinh tế bởi nó giảm được một lượng BOD khá nhiều của nước thải (hiệu quả cao mà không tốn kém năng lượng nhiều). An Khê. hồ sinh học (Lam Sơn.2. sản phẩm và dịch vụ lên môi trường và con người. có thể được thực hiện trong điều kiện hiếu khí (với sự có mặt của oxy hoặc trong điều kiện yếm khí không có oxy).). đồng thời làm giảm tác động của sản xuất. Phương pháp này tận dụng khả năng sống hoạt động của vi sinh vật để phân hủy các chất bẩn hữu cơ(và vô cơ) có trong nước thải. SO2. tạo bóng mát và nguồn cung cấp O2. lắp đệm chống ồn. nhiên vật liệu. gây tâm lý khó chịu làm giảm năng xuất lao động. chỉ cần bơm và không yêu cầu phải có đất rộng.Hòa ). khí CO2.. vỉa hè để hấp thụ tiếng ồn. do đó đây là một phương pháp rất thông dụng. Cần phải bôi trơn máy móc. 4. Sản xuất sạch hơn là việc liên tục xác định và thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm nguyên . chống ồn cho công nhân.

Các giải pháp không tốn chi phí và chi phí thấp.4.3.1 Tuần hoàn nước làm mát + Nguyên nhân: Lượng nước sử dụng lớn + Giải pháp: • Thu gom và tuần hoàn nước giải nhiệt ép máy • Sử dụng nước tạo chân không để giải nhiệt cho lò đốt lưu huỳnh thay cho nước sạch 37 . 4.3.

• Lắp van tự động tại bể chứa nước lạnh khu chế luyện dể tránh chảy tràn + Lợi ích môi trường: • Giảm lượng nước khai thác từ song • Giảm nước thải 4.lượng gió dư trong lò cao • Kích thước của than không đồng đều • Chất lượng than thấp do chứa nhiều tạp chất • Hệ thống bảo ôn kém + Các giải pháp khắc phục: Che chắn than tránh khi trời mưa làm ẩm than và mất chất bốc.dây tóc.mua than chất lượng tốt hơn.thay thế quạt cũ bằng quạt công nghiệp công suất phù hợp 4.đèn tuýp bằng các loại đèn tiết kiệm điện.cải tạo lại lò cũ để quá trình cháy đạt hiệu suất cao hơn.kiểm soát độ ẩm của than khi nhập nhiên liệu.3 Giảm tiêu thụ than + Các nguyên nhân gây ra tổn thất than cao • Than có độ ẩm cao .dùng các thiết bị điện trong khi sản xuất và sau khi hết ca ra về hay không tắt các thiết bị dùng điện • Sử dụng đèn sợi đốt.kiểm soát đúng lưu lượng gió cấp đúng yêu cầu kĩ thuật.kiểm soát kích thước than trước khi đưa vào lò. + Các giải pháp được đưa ra : Ra quy định tiết kiệm điện.tăng cường hệ thống bảo ôn các hệ thống gia nhiệt 4.2 Giảm tiêu thụ điện + Các nguyên nhân làm cho sử dụng điện tăng • Ý thức sử dụng của công nhân chưa cao.3.3. Các giải pháp đầu tư lớn 38 .thay thế các loại đèn sợi đốt.4.sử dụng quạt cũ.

nguyên liệu chính cho lò hơi này là than cám hoặc bã mĩa thừa. 39 . tuân thủ pháp luật. nồng độ vượt quá tiêu chuẩn cho phép..Luôn giám sát chặt chẽ cá chi phí sản xuất phải nằm trong định mức cho phép. Giải pháp 3: Giải pháp xử lý nước hèm thải sản xuất cồn Trong nhà máy sản xuất đường có lượng nước thải rất lớn.ô nhiễm mùi tại khu vực sản xuất và môi trường xung quanh. Tuy đây là giải pháp cuối đường ống nên không mang lại lợi ích kinh tế nhưng đã giúp doanh nghiệp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép. Tuy đây là giải pháp không có lợi về kinh tế nhưng lại có lợi ích về môi trường.tận dụng triệt để các nguyên liệu sản có và dồi dào. Vì vậy phải đầu tư hệ thống thu gom và xử lý khói bụi lò hơi. Do lò hơi hoạt động ở áp suất thấp nên khói lò có chứa các loại bụi than và bã.. hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường lao động và khu vực xung quanh nhà máy. các chất khử.giao trách nhiệm rõ ràng cho phụ trách các bộ phận tổ chức sản xuất tốt nhất - Thực hiện tiêu chuẩn hóa các định mức chi phí sản xuất. có thể xử lý nước hèm thải bằng phương pháp bioga. đặc biệt trong điều kiện vị khí các nhà máy ở sát các khi dân cư.cải thiện hình ảnh công ty.lượng bụi thu được có thể bổ sung vào quá trình làm phân vi sinh. Ngoài ra giải pháp này cũng giúp doanh nghiệp xử lý triệt để vấn đề chất thải rắn. các chất keo và chất khoáng.Giải pháp 1 : xây dựng xưởng sản xuất phân vi sinh Trong các nhà máy sản xuất đường thì lượng bã thải thải ra rất lớn vì vậy chúng ta nên đầu tư một xưởng sản xuất phân vi sinh. chứa nhiều các hợp chất hữu cơ. Giải pháp 2: Giải pháp xây dựng hệ thống xử lý khói bụi lò hơi nấu cồn Trong dây truyền sản xuất cồn thì có lò hơi. các axit hữu cơ. Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình sản xuất sạch hơn thì chúng ta phải chú trọng vào các vấn đề sau: - Lập kế hoạch sản xuất cụ thể cho từng phân xưởng.Vì thế phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải. giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí.ảnh hưởng không tốt đến môi trường xung quanh.

nước. NO. BOD5. nâng cao chất lượng sản phẩm.Sau khi vào hệ thông xử lý. Xác định các chi phí bất thường để tìm ra nguyên nhân gây tổn thất và khắc phục ngay. 40 .hóa chất. khẳng định uy tín.giảm phát thải.5.giảm lượng nước tiêu thụ. SS. bụi sản xuất cồn.- Luôn cập nhật các chi phí phục vụ sản xuất : nguyên liệu. Kế hoạch giám sát môi trường Yếu tố môi trường Không khí Nước Vị trí Chỉ tiêu 2 địa điểm: đốt tại nồi hơi Các thông số: CO. -Nước tại khu vực ủ phân PH. Sản xuất sạch hơn không chỉ mang lại lợi ích từ việc tiết kiệm năng lượng sử dụng. 4. COD. 3 địa điểm: Các thông số :Nhiệt độ. -Trước khi vào hệ thộng xử lý. mà còn giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất. phát điện và đốt tại lò hơi NO2. . SO2.điện . vi sinh.

1.2.1. Thuyết minh quy trình công nghệ 41 .CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 5.1.1 công nghệ xử lý nước thải quy mô nhỏ và trung bình 5. Sơ đồ công nghệ 5.

đầu ra bể UASB là khí sinh học được thu giữ lại làm biogas . khí được thổi vào bể bằng các đĩa phân phối khí nhằm tăng cường sự xáo trộn chất bẩn và oxi trong không khí đồng thời giữ cho bùn ở trạng thái lơ lửng . sau 30 phút chảy ra cống thu nước và chảy vào mạng lưới thoát nước chung của thành phố . Bùn từ bể lắng được đưa vào bể chứa bùn sau khi ổn định bùn được bơm tuần hoàn 1 phần vào bể aerotank. Tiếp theo.Nước thải được bơm qua bể điều hòa. nước thải tự chảy qua bể kị khí kiểu đệm bùn chảy ngược UASB để xử lí sơ bộ nhờ áp lực thủy tĩnh . phân bón… Nước thải sau khi lắng cát sẽ tự chảy qua hầm tiếp nhận. trồng cây hoặc chôn lắp hợp vệ sinh.Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát nước riêng ra hệ thống xử lí nước thải. Sau khi xử lí yếm khí . bùn sau khi ra khỏi máy ép bùn băng tải tạo thành bánh bùn được bón ruộng. phần nước đã được giảm bớt tải lượng chất hữu cơ tự chảy qua aerotank để xử lí hiếu khí . ở đây sẽ giữ lại cát và các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn . COD và SS. Tại đây xảy ra quá trình xử lí sinh học .Tiếp tục. Phần rác thải thu được có thể dùng để sản xuất giấy.5 mg/l . nước trong từ máng thu nước aerotank tự chảy qua bể tiếp xúc . vì nước thải mía đường có đặc trưng là COD đầu vào rất lớn 7000 mg/l . Tại đây nước thải được thổi khí để làm thoáng sơ bộ và phân bố chất bẩn đồng đều khắp bể. trước khi qua bể điều hòa nước thải được bơm qua trống lọc. Sau đó tiếp tục bơm nước thải qua bể lắng 1 để loại bỏ 1 phần BOD5 . khử trùng bằng Clo với dư lượng là 0. 42 . Sau thời gian lưu. lưu lượng nước thải ra sẽ được điều hòa ổn định.Tiếp theo.Dòng thải sau khi qua song chắn rác (SCR) ở đầu mỗi cống thu chảy qua bể lắng cát được đặt âm sâu dưới đất. phần còn lại bơm qua bể nén bùn trọng lực sau đó bơm qua máy ép bùn băng tải. nước từ aerotank tự chảy qua bể lắng 2 để lắng bùn .

2. Sơ đồ công nghệ Nước Thải Bể Lắng cát Sân Phơi cát Hầm tiếp nhận Xử Lý định kì Bể điều hòa Hóa chất Bể trung gian Bể UASB Bể chứa bùn Cấp khí Bể Aerotank Xử lý định kì Bể lắng Bể lọc áp lực Bể trung gian 43 .1.5.2 Công nghệ xử lý nước thải quy mô lớn 5.

Tiếp theo. giá trị pH sẽ được điều chỉnh đến thông số tối ưu để quá trình xử lý sinh học hoạt động tốt. Khí sinh học được thu gom ở đầu ra của bể UASB giữ lại làm biogas . các hợp chất hữu cơ sẽ được phân hủy bằng bùn vi sinh kỵ khí. Nước thải được bơm từ bể điều hòa vào bể UASB.2. hệ thống máy khuấy sẽ trộn đều nhằm ổn định nồng độ các hợp chất trong nước thải. Trong bể. nước thải được bơm qua bể điều hòa. Phần rác thải thu được có thể dùng để sản xuất giấy. Dòng thải sau khi qua song chắn rác (SCR) ở đầu mỗi cống thu chảy qua bể lắng cát được đặt âm sâu dưới đất. lưu lượng và nồng độ nước thải ra sẽ được điều hòa ổn định. phân bón… Nước thải sau khi lắng cát sẽ tự chảy qua hầm tiếp nhận.2. ở đây sẽ giữ lại cát và các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn để đảm bảo sự hoạt động ổn định của các công trình xử lý tiếp theo. khí được thổi vào bể bằng các đĩa phân phối khí 44 . phần nước đã được giảm bớt tải lượng chất hữu cơ tự chảy qua aerotank để xử lý hiếu khí .5. Tại đây. Thuyết minh quy trình công nghệ Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát nước riêng ra hệ thống xử lý nước thải. Tại đây.

Từ đó. Bùn hoạt tính lắng xuống đáy bể dưới tác dụng của trọng lực. nâng cao lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. việc áp dụng mô hình này ở nước ta hiện nay chưa được phổ biến. nước trong từ máng thu nước aerotank được bơm qua bể lọc áp lực rồi khử trùng và lọc áp lực trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Việc kiểm soát ô nhiễm theo chu trình khép kín trong doanh nghiệp đã tạo ra những lợi ích to lớn về kinh tế cũng như xã hội. tạo ra những sản phẩm phụ có giá trị kinh tế cao.Tiếp theo. Đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. tận dụng nguồn nguyên liệu.2 Kiến nghị. xử lý chất thải đầu ra đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường. phần còn lại sẽ được bơm vào bể chứa bùn và đem đi xử lý. đồng thời giữ cho bùn ở trạng thái lơ lửng. Kiểm soát ô nhiễm trong nhà máy sản xuất mía đường là một quy trình khép kín. Bên cạnh đó. giảm lượng nước thải phát sinh. Từ khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào đến các công đoạn sản xuất. cũng như quản lý. 6. Tuy nhiên. CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6. Nước thải sau khi được xử lý hiếu khí từ aerotank được dẫn vào bể lắng. Lượng vi sinh vật hiếu khí sẽ được bổ sung bằng cách tuần hoàn bùn từ bể lắng. do những vấn đề khách quan cũng như chủ 45 .1 Kết luận.nhằm tăng cường sự xáo trộn chất bẩn và cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí. việc kiểm soát ô nhiễm còn nhằm tiết kiệm chi phí cho việc xử lý chất ô nhiễm. một phần bùn được tuần hoàn lại bể aerotank. hạ giá thành sản phẩm.

Viện tài nguyên môi trường.html 7..itdg. Lâm Minh Triết . 2001 2. giảm tuổi thọ của máy móc  Cải tiến công nghệ sản xuất.…. nhóm đưa ra một số kiến nghị để cải thiện hiện trạng trên như sau:  Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn. 2002. http://giongmia.quan như: cơ cấu tổ chức chưa chặt chẽ. thiếu đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm. 4.sugarcaneindia. thất thoát nguyên vật liệu. Nguyễn Hoài Linh_Đồ án môn học xử lý chất thải 3.org/wiki/duong 5.pdf 8.com/ 46 . Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp . tránh rò rỉ. TS. TS Lâm Minh Triết.wikipedia.vn/tag/tai-lieu/sãanxuatduong. Xử lý nước thải công nghiệp _ Tính toán thiết kế công trình. www. http://vi. nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp.Nguyễn Phước Dân. Vì vậy. giàu kinh nghiệm  Giám sát định kỳ việc thực hiện kiểm soát ô nhiễm trong doanh nghiệp  Có biện pháp chế tài.. xử phạt các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường  Thực hiện bảo trì thiết bị thường xuyên./sugar_production_from_cane. CEFINEA – Viện Môi trường và Tài nguyên.com/ 6. www. đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm tăng hiệu quả kiểm soát ô nhiễm CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.org/docs/technical. quy trình công nghệ sản xuất lạc hậu.wordpress.Nguyễn Thanh Hùng .tính toán thiết kế công trình. http://tailieu.

nea. http://www.com. Đề cương xử lý nước thải mía đường-Thạc sĩ: Lê Ngọc Thư Danh sách nhóm: 6 Nguyễn Trọng 0822293 Bùi Nguyên Thuận 0822259 Phạm Thị Kim Dung 0822053 Ngô Văn Dương 0822063 47 .htm 12.vietnamchemtech.vn/KyYeu/GiaiDoan1991-2000/Kyyeu_50.vn/thongtinmt/noidung/home_24_3_03.dost-bentre.com 14.9.org.gov. http://www.gov. htpp://yeumoitruong.vn 13.dostbinhdinh.php? Itemid=147&id=1091&option=com_content&task=view 10. http://www. http://www.vn/index.htm 11.

Hoàng Tiến Thành 0822242 48 .