Mục lục

Chương 1: Mở Đầu..........................................................................................................5
1.1 Đặt vấn đề...................................................................................................................5
1.2 Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................................6
1.3 Nội dung nghiên cứu..................................................................................................6
1.4 Đối tượng nghiên cứu.................................................................................................6
1.5 Ý nghĩa của đề tài.......................................................................................................6
Chương 2: Tổng Quan.....................................................................................................7
2.1 Tổng quan về ngành sản xuất đường........................................................................7
2.1.1 Trên thế giới.............................................................................................................7
2.1.2 Nước ta.....................................................................................................................9
2.2 Quy trình công nghệ sản xuất đường......................................................................13
2.2.1 Nguyên liệu mía đầu vào.......................................................................................13
2.2.1.1 Phân loại..............................................................................................................13
2.2.1.2 Thu họach và bảo quản mía...............................................................................13
2.2.2 Công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía quy mô lớn hiện đại .................13
2.2.2.1 Sơ đồ công nghệ..................................................................................................14
2.2.2.2 Thuyết minh quy trình.......................................................................................15
2.2.2.2.1 Trích nước mía................................................................................................15
2.2.2.2.2 Làm sạch nước mía..........................................................................................16
1

2.2.2.2.3 Lọc bùn.............................................................................................................19
2.2.2.2.4 Tẩy màu............................................................................................................19
2.2.2.2.5 Bốc hơi nước mía.............................................................................................20
2.2.2.2.6 Kết tinh đường.................................................................................................21
2.2.2.2.7 Phương pháp nấu đường.................................................................................23
2.2.2.2.8 Ly tâm..............................................................................................................25
2.2.2.2.9 Sấy đường.........................................................................................................25
2.2.2.2.10 Vận chuyển và bảo quản đường...................................................................26
2.2.3 Công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía quy mô nhỏ truyền thống.........26
2.2.3.1 Sơ đồ công nghệ ................................................................................................26
2.2.3.1 Thuyết minh quy trình.......................................................................................27
2.2.3.2.1 Ép mía..............................................................................................................27
2.2.3.2.2 Tinh chế nước mía...........................................................................................27
2.2.3.2.3 Chưng cất.........................................................................................................27
2.2.3.2.4 Kết tinh đường.................................................................................................27
2.2.3.2.5 Phân tách..........................................................................................................27
2.2.3.2.6 Chưng cất.........................................................................................................28

2

Chương 3: Các Vấn Đề Ô Nhiễm Môi Trường Phát Sinh Trong Quá Trình Sản
Xuất.................................................................................................................................29
3.1 Quá trình thất thoát nguyên, vật liệu trong khâu vận chuyển,bảo quản.............29
3.2 Nước thải...................................................................................................................29
3.2.1 Các nguồn phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất...................................29
3.2.2 Đặc trưng của nước thải nhà máy đường............................................................30
3.3 Khí thải......................................................................................................................32
3.4 Chất thải rắn.............................................................................................................32
3.5 Ô nhiễm mùi.............................................................................................................33
Chương 4: Kiểm Soát Ô Nhiễm Trong Toàn Bộ Quy Trình Sản Xuất Mía Đường..34
4.1 Các phương pháp xử lý nước thải..........................................................................34
4.1.1 Hạn chế mất đường theo nước thải......................................................................34
4.1.2 Tồn trữ nước thải..................................................................................................34
4.1.3 Hồi lưu nước thải...................................................................................................34
4.1.4 Lọc nước thải.........................................................................................................35
4.1.5 Xử lý nước thải bằng vi sinh.................................................................................35
4.2 Áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn bộ quy trình sản xuất..............................35
4.3 Các giải pháp không tốn chi phí và chi phí thấp....................................................36
4.3.1 Tuần hoàn nước làm mát......................................................................................36
4.3.2 Giảm tiêu thụ điện.................................................................................................37

3

4.3.3 Giảm tiêu thụ than................................................................................................37
4.4 Các giải pháp đầu tư lớn..........................................................................................37
4.5 Kế hoạch giám sát môi trường................................................................................39
Chương 5: Công Nghệ Xử Lí Nước Thải......................................................................40
5.1 Công nghệ xử lý nước thải quy mô nhỏ và trung bình..........................................40
5.1.1 Sơ đồ công nghệ.....................................................................................................40
5.1.2 Thuyết minh quy trình công nghệ........................................................................40
5.2 Công nghệ xử lý nước thải quy mô lớn...................................................................42
5.2.1 Sơ đồ công nghệ.....................................................................................................42
5.2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ........................................................................43
Chương 6: Kết Luận Và Kiến Nghị..............................................................................44
6.1. Kết luận....................................................................................................................44
6.2 Kiến nghị...................................................................................................................44
Chương 7: Tài Liệu Tham Khảo...................................................................................45
Danh sách nhóm 6..........................................................................................................46

4

Tuy nhiên nước thải của ngành công nghiệp mía đường luôn chứa một lượng lớn các chất hữu cơ bao gồm các hợp chất của cacbon.2 Mục tiêu nghiên cứu 5 . Khi thaûi ra moâi tröôøng töï nhieân.Lôùp buøn laéng naøy coøn chöùa caùc chaát höõu cô coù theå laøm caïn kieät oxy trong nöôùc vaø taïo ra caùc lọai khí nhö H2S. Caùc chaát naøy deã bò phaân huûy bôûi caùc vi sinh vaät.CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1. nitơ. Ngoaøi ra.000 tấn đường. thực hiện sản xuất sạch hơn và quản lý nội vi nhà máy… 1.Trong năm 1998. đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Phaàn lôùn chaát raén lô löûng coù trong nöôùc thaûi ngaønh coâng nghieäp mía ñöôøng ôû daïng voâ cô. CH4. nhóm đã đề xuất một số biện pháp nhằm “Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất mía đường”cụ thể như: cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất. CO2. các nhà máy đường đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. cả nước đã sản xuất được 700. gaây muøi thoái laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc tieáp nhaän. phoátpho. caùc chaát naøy coù khaû naêng laéng vaø taïo thaønh moät lôùp daøy ôû ñaùy nguoàn nöôùc.1 Đặt vấn đề. nhiên liệu gây ô nhiễm nặng bằng những nguyên. phaù huûy heä sinh vaät laøm thöùc aên cho caù. Ngành công nghiệp mía đường là một trong những ngành công nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Để hạn chế ô nhiễm môi trường do các nhà máy sản xuất đường gây ra.Trong những năm gần đây. trong nöôùc thaûi coøn chöùa moät löôïng ñöôøng khaù lôùn gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc. nhiên liệu sạch hơn. do sự đầu tư công nghệ và thiết bị hiện đại. thay thế nguyên.

chất thải rắn. mùi. ô nhiễm mùi và tiếng ồn.  Các dạng ô nhiễm khác như: khí thải.góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường tự nhiên và ảnh hưởng đến sức khỏe con người do chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất mía đường gây ra. chất thải rắn. 1. Trong đó.4 Đối tượng nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu là các loại chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất đường saccharose từ mía. Kiểm soát ô nhiễm phát sinh trong toàn bộ quy trình sản xuất mía đường của nhà máy. khí thải. tiếng ồn. 1.3 Nội dung nghiên cứu  Tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất mía đường. Khi thải ra kênh rạch không thông qua quá trình xử lý có thể gây nguy hại cho hệ động thực vật thủy sinh. 6 . nước thải có tính acid. 1. nước thải là đối tượng được chú trọng nghiên cứu hơn cả. …. từ quá trình sản xuất đường  Áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn bộ quy trình sản xuất và kiểm soát các dạng ô nhiễm phát sinh.  Đề xuất công nghệ xử lý nước thải phù hợp. gây mùi hôi thối do phân hủy kị khí. giảm thiểu ô nhiễm nhằm nâng cao lợi ích kinh tế và môi trường.5 Ý nghĩa của đề tài Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường trong toàn bộ chu trình sản xuất của nhà máy. Bởi đây là một trong những loại nước thải gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường do tải lượng ô nhiễm hữu cơ cao.  Hiện trạng ô nhiễm môi trường do nước thải. lượng vi sinh vật trong nước thải khá lớn và có độ màu cao.  Đưa ra giải pháp khắc phục.

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội mía đường thế giới ISO. Thái Lan. Trong vụ mùa mới 2011-2012 bắt đầu từ tháng 10 sắp tới. Từ đó. Tổng quan về ngành sản xuất đường.000 tấn đường. nguyên liệu sản xuất đường chủ yếu lúc này là cây mía. sản xuất đường đạt khoảng 160 triệu tấn/năm. Hiện nay. Ấn Độ.1918). sụt giảm mạnh so với dự báo sẽ thặng dư khoảng 3 triệu tấn đường. khi sự khai thác đầu tiên được hình thành ở Puerto Rico. lượng đường tồn kho đang ở mức rất thấp và phải cần ít nhất 2 năm để phục hồi lại mức tồn kho trước đây. Trung Quốc chiếm 50% sản lượng và 56% xuất khẩu của thế giới.CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2. khi chúng ta biết tinh lọc ra đường từ cây củ cải đường. 2. vì thế sản lượng đường thu được không cao. Cho đến thế kỷ 19. đã mở ra một ngành công nghiệp sản xuất đường ở Châu Âu. sản xuất đường đạt đượcnhiều đột phá: từ khoảng 820. lượng đường thặng dư được dự báo chỉ đạt khoảng 779. vào khoảng thế kỷ 16. 7 .000 tấn vào đầu những năm đầu cách mang công nghiệp. trên thế giới. Các nước sản xuất đường lớn trên thế giới là Brazil. nguyên nhân xuất phát từ sự sụt giảm sản lượng bất ngờ tại Brazil.đến 18 triệu tấn trước chiến tranh thế giới I (1914 . sau 2 năm nhu cầu tiêu thụ vượt tổng cung thế giới lên đến 15 triệu tấn.1.1. rồi đến Cuba.1 Trên thế giới Ngành mía đường trên thế giới phát triển khá lâu đời.

Điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự thiếu hụt đường hơn nữa sau khi nguồn dự trữ quốc gia sụt giảm mạnh khiến nước này phải tăng nhập tới hơn 60% trong năm nay. sản lượng đường năm tới dự kiến sẽ giảm lần đầu tiên trong vòng 1 năm qua bởi những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng đối với hoạt động tái trồng mía và sử dụng phân bón. trong vụ mùa năm nay sản lượng mía tại Australia dự báo khoảng 30 triệu tấn.425 triệu tấn đường thô trong năm 2011. 8 . Tại Australia. sản lượng đường năm nay dự kiến sẽ giảm khoảng 21% xuống mức 3. nước sản xuất đường lớn thứ hai và tiêu thụ lớn nhất thế giới. mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ qua. tương đương 4 triệu tấn. sản lượng đường năm tới dự kiến giảm 5% xuống khoảng 1. thời tiết khô hạn ở miền Nam – các khu vực sản xuất đường nhiều nhất của quốc gia .Tại Braxin. Tại Philippin. Tính đến tháng 12/2010. Thêm vào đó. nhu cầu mạnh từ các ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống khiến chính phủ nước này đã lên kế hoạch nhập khẩu 2. dự trữ đường của chính phủ Trung Quốc còn khoảng 1 triệu tấn.87 triệu tấn do hiện tượng thời tiết El Nino đã làm chậm tiến trình trồng mía. Vụ mùa ép mía tại Australia đã được bắt đầu và hiện đã thu hoạch được 25% tổng sản lượng mía. Tại Inđônêxia. tình trạng mưa nhiều tiếp tục gây khó khăn cho công tác thu hoạch mía. thấp hơn nhiều so với mức dự trữ được coi là an toàn cho 3 tháng như thường lệ. Hiện nước này đang lên kế hoạch nhập đường nhằm đáp ứng nhu cầu cho 5 tháng đầu năm 2011. tăng 5% so với năm 2010. Ấn Độ cũng là nước sản xuất đường lớn duy nhất đựơc dự báo sản lượng tăng.5 triệu tấn trong vụ mùa năm trước. sản lượng đường năm 2011 dự kiến chỉ đạt 11 triệu tấn. Australia đẩy nhanh tiến độ vụ mùa 2011-2012. Ở Trung Quốc. Ấn Độ.58 triệu tấn. cao hơn so với mức 27. quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới. trong khi tiêu thụ 14. được dự báo tăng sản lượng lên 24.5 triệu trong năm nay và sẽ có lần đầu tiên trong vòng 3 năm nguồn cung vượt cầu.cũng làm sản lượng giảm đáng kể.62 triệu tấn.

2 Nước ta Ngành sản xuất đường tại Việt Nam đã có từ lâu đời. sản lượng đường trong nước đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ. Vì vậy nên chi phí tồn trữ hàng hóa này rất cao và giá thành sản phẩm khá cao. thường chủ yếu thu hoạch.Ở Thái Lan. Bộ Công Thương lại cho nhập 250. vận chuyển và sản xuất trong thời gian khoảng 5 tháng (tháng 11 đến tháng 4 năm sau). Nhìn chung qua các năm. vẫn còn rất non trẻ và khá lạc hậu. tình trạng cạnh tranh không diễn ra dữ dội do nguồn cung yếu hơn cầu. phần còn lại chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan. Hiện tại. sản xuất đường trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ. từ khi người dân chúng ta biết làm nên mật mía từ cây mía.mức thấp nhất kể từ năm 2006. 2. sau đó tồn kho thành phẩm để bán cho các tháng còn lại trong năm. nhưng ngành công nghiệp mía đường tại Việt Nam chỉ mới bắt đầu phát triển vào đầu những năm 1990. nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.000 tấn đường gây tình trạng dư thừa.4 triệu tấn . lượng đường dành cho xuất khẩu trong năm nay dự báo giảm 5% xuống 4. Sản lượng sản xuất trong nước các năm gần đây chỉ dao động 9 . Cho đến giai đoạn hiện nay ngành mía đường tại Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh để có thể trở thành ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế. Tuy nhiên trong năm 2011.1.Nước ta sản xuất 3 loại đường chính: − Đường tinh luyện RE hay còn gọi là đường cát trắng − Đường vàng RS − Đường xay (hay đường thô) Đặc trưng của ngành mía đường Việt Nam là có tính thời vụ.

tăng 100.9%/năm là đã có đủ mía nguyên liệu để đạt được mục tiêu 1. người trồng mía dần chuyển hướng chọn các cây cho giá trị kinh tế cao khác do chi phí trồng và thu hoạch mía khá cao. Chính vì yếu tố này mà diện tích trồng mía không được ổn định và năng suất mía chưa thực sự cao.000 héc ta và sản lượng mía vẫn là 16. trong khi sản lượng mía năm 2010 chỉ mới đạt xấp xỉ 16 triệu tấn.4 – 1. đường nhỏ lẻ thủ công thay vì bán cho nhà máy do giá mía quá rẻ. nguyên nhân: − Việc trồng mía là sự thỏa thuận giữa hai bên: người trồng mía và các chủ doanh nghiệp sản xuất mía. − Vùng nguyên liệu mía liên tục bị thu hẹp. Việt Nam phải nhập khẩu đường gần 30% sản lượng tiêu thụ hàng năm.000 tấn 10 . mỗi năm Việt Nam cần nhập khẩu trong hạn ngạch khoảng 300.1 triệu tấn/năm. Ngành công nghiệp mía đường trong nước luôn trong tình trạng thiếu hụt nguyên liệu. Hầu hết các nhà máy đều thu mua mía trong dân mà chưa có các vùng trồng riêng. Loại trừ các khoản nhập khẩu lậu qua biên giới.5 triệu tấn đường.Đã có những vụ mùa người trồng mía chỉ bán nhỏ lẻ cho các cơ sở làm mật. − Tuy nhiên. Do vậy. trong khi nhu cầu khoảng 1. chất lượng mía và sản lượng đều chưa đáp ứng được. cho nên chỉ cần sản lượng mía tăng bình quân 3. do công suất của các nhà máy đường đã quá lớn. tạo tâm lý bấp bênh cho người trồng mía .7 triệu tấn.1 triệu tấn. trong khi sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa còn thấp.000 tấn – 1. do vậy giá đường trong nước bị tác động lớn bởi giá đường thế giới.quanh mức 900.5 triệu tấn.000 héc ta và sản lượng mía trên 15 tấn thì đến năm 2006 cũng vẫn ở mức 288. còn sản lượng đường niên vụ này được đánh giá là sẽ đạt gần 1.000-200. − Diện tích mía trước thời điểm kết thúc chương trình 1 triệu tấn đường (năm 2000) đã đạt đỉnh 344.000 tấn đường.000 tấn so với dự báo và cũng chỉ tăng khoảng 150. Chưa chủ động được nguồn cung mía nguyên liệu. cộng với giá mía biến động thất thường đôi khi không đủ bù đắp được tiền công thu hoạch.

năng suất thấp hơn so với thế giới. nhà máy đường Biên Hòa. Hiện quy mô sản xuất ngành mía đường nước ta rất bé.so với niên vụ trước cho thấy. Các nhà máy lớn như là: nhà máy đường Nghệ An Tatte & Lyle. nhà máy đường BourbonTây Ninh… Danh mục các nhà máy sản xuất mía đường ở nước ta (Nguồn: Báo cáo thường niên của Hiệp hội mía đường Việt Nam năm 2011) TÊN NHÀ MÁY CÔNG SUẤT TÊN NHÀ MÁY (tấn mía/ ngày) CÔNG SUẤT (tấn mía/ ngày) CAO BẰNG 700 ĐĂK LĂK 1000 TUYÊN QUANG 700 NINH HÒA 1250 SƠN DƯƠNG 1000 DIÊN KHÁNH THÁI NGUYÊN . Do công nghệ lạc hậu – phần lớn các nhà máy đều sử dụng dây chuyền công nghệ thiết bị cũ của Trung Quốc (ngoại trừ một số nhà máy liên doanh và có vốn đầu tư nước ngoài) khó khăn về nguyên liệu. Hiện nay cả nước có khoảng 40 nhà máy sản xuất mía đường đa số là nhà máy quốc doanh.ĐÀI LOAN 2000 CAM RANH 3000 1000 ĐỨC TRỌNG 2500 SƠN LA 500 NINH THUẬN .6 tấn/ha (niên vụ 2010 đang chỉ đạt xấp xỉ 52 tấn/ha) với chất lượng còn kém hơn… − Quy mô sản xuất nhỏ. nhà máy đường Lam Sơn. thấp hơn so khá nhiều so với mức trung bình thế giới. nhà máy đường Sơn La. Năng suất mía thấp. trong khi đó. Năng suất mía trung bình trên thế giới hiện ~70 tấn/ha.ẤN ĐỘ 11 400 2500 . năng suất trung bình của Việt Nam chỉ đạt ~58.

PHÁP 8000 LINH CẢM 1500 THÔ TÂY NINH 2500 QUẢNG BÌNH 2500 HIỆP HÒA 2000 THỪA THIÊN HUẾ .ẤN ĐỘ 1000 LONG AN .VIỆT TRÌ 700 PHAN RANG 350 HOÀ BÌNH 6000 NINH THUẬN 1000 THANH HOÁ .ẤN ĐỘ 3500 4500 BẾN TRE 1000 1000 TRÀ VINH .ẤN ĐỘ 2500 1000 SÓC TRĂNG 1000 1000 PHỤNG HIỆP 1250 2800 VỊ THANH 1000 QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI NAM QUẢNG NGÃI KON TUM BÌNH ĐỊNH GIA LAI .ĐÀI LOAN 6000 BÌNH PHƯỚC 2000 LAM SƠN 1500 LA NGÀ 2000 NÔNG CỐNG 6000 TRỊ AN 1000 NGHỆ AN – ANH 1250 BÌNH DƯƠNG 2000 350 NƯỚC TRONG 900 SÔNG CON SÔNG LAM 1000 TÂY NINH .PHÁP ĐỒNG XUÂN TUY HÒA SƠN HÒA 100 KIÊN GIANG 1250 THỚI BÌNH 1000 1000 3000 VẠN ĐIỂM (đường luyện) 200 500 BIÊN HÒA (đường luyện) 300 KHÁNH HỘI (đường luyện) EAKNỐP 12 180 .

mía chín là lúc hàm lượng đường saccharose trong mía đạt tối đa và lượng đường khử còn lại ít nhất. Quy trình công nghệ sản xuất đường từ mía 2.2. Khi mía chín. 2. tinh lọc để sản xuất đường tinh luyện. Phân loại Cây mía thuộc họ hoà thảo. Nguyên liệu mía đầu vào. Do mía là cây công nghiệp và chín theo mùa vụ nên công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía được chia làm hai nhánh là “Sản xuất đường thô và Tinh luyện đường”. do giá thành sản xuất cao. trồng từ lâu ở Trung Quốc. các nhà máy tập trung chủ yếu vào ép mía. Ngoài các vụ mía. lọc sơ bộ và kết tinh để thu được đường thô.2.2. Đây là một trong những khó khăn ngành đường phải đối mặt để cạnh tranh với các nước công nghiệp đường phát triển trong khu vực và trên thế giới.  Nhóm Sacarum simense: Cây nhỏ cứng. 2.Thu hoạch mía tốt nhất là khi mía đạt độ chín kỹ thuật.1. một phần là do giá mua nguyên liệu mía cao hơn các nước trong khu vực khoảng 30%.1.2.1.1. 2.  Nhóm Sacarum violaceum: Lá màu tím. đồng thời dây chuyền sản xuất mía nước ta chưa cao so với các nước trên thế giới. thân màu vàng nâu nhạt. 13 . có hàm lượng đường phần gốc và phần ngọn tương đương nhau.2. cây ngắn cứng và không trổ cờ.Ngành đường Việt Nam không có tính cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. được chia làm 3 nhóm chính  Nhóm Sacarum officinarum: là giống thường gặp và bao gồm phần lớn các chủng đang trồng phổ biến trên thế giới. Thu hoạch và bảo quản mía Dấu hiệu mía chín. các nhà máy sẽ hòa tan đường thô. giống sacarum.

Công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía (quy mô lớn . do đó mía cần được vận chuyển về nhà máy và ép càng sớm càng tốt.2. Mật Để giảm suy thoái mía người ta nên đốn mía khi trời mát và cho mía ngả về một Đường câycủa hàng đốn sau phủ lên gốc của mía đốn trước đểthô phía sao choMía ngọn không bị phơi Nước nắng.Sau thu hoạch mía hàm lượng đường saccharose giảm nhanh.2. Ép mía Sơ đồ công nghệ. Khi chuyên chở lấy lá mía phủ lên lớp mía. Rửa đường học 2. nếu trời nắng gắt thì tưới nước lên siêu nhiệt Xử lý cơ mía.2.sản xuất 2. Kiềm hóa Ly tâm Bã mía Anion 2 Gia nhiệt Lắng Hòa đường Ca(OH) Trung hòa Lọc bùn Cô đặc Lắng Cô đặc Tẩy màu Bã bùn Than hoạt tính Lọc Trao đổi ION Lọc Kết tinh Kết tinh Ly tâm Mật rỉ Sấy đường Ly tâm Sấy đường 14 Đường thô Đường tinh luyện Mật guyên hiện đại) .2.1.

2.2.2.2.2.1. Thuyết minh quy trình 2.  Phương pháp khuếch tán( thực chất là khuếch tán kết hợp ép). • Phương pháp ép 15 .  Tiến hành trích nước mía Có 2 phương pháp lấy nước mía:  Phương pháp ép( thực chất là ép có kết hợp với thẩm thấu nước). Trích nước mía  Mục đích Nhằm lấy kiệt lượng đường trong cây mía.Chỉ tiêu quan trọng của công đoạn này là năng suất trích và hiệu suất trích (E) Năng suất trích là số tấn mía ép được trong một đơn vị thời gian với hiệu suất nhất định.2.2.

tăng hiệu suất trích và hạn chế sự chuyển hóa đường saccharose. 2. Nó chỉ áp dụng ở các xe nước mía. sản phẩm thu được là nước mía nguyên.0 – 5. phần còn lại trong bã đi vào thiết bị khuếch tán. sau đó toàn bộ lượng mía đi vào thiết bị khuếch tán. Gồm 3 phương pháp nhỏ : Ép thẩm thấu đơn: có cho nước thẩm thấu vào bã nhưng không cho nước mía loãng hoàn lưu về giàn ép. nước mía đặc hơn đưa về bã còn nhiều đường hơn. lò mía thủ công. • Phương pháp khuếch tán Có hai hệ khuếch tán đường chủ yếu là khuếch tán mía và khuế tán bã. Ép thẩm thấu kết hợp : phương pháp này áp dụng ở các nhà máy có số bộ máy ép từ 5 bộ trở lên. Ép ướt: ép mía có cho nước sạch thẩm thấu vào bã. Khuếch tán bã : mía sau khi xử lý được qua máy ép để lấy 60 – 70% đường trong mía. Ép thẩm thấu kép: có cho nước thẩm thấu và có hoàn lưu nước mía loãng về giàn ép theo nguyên tắc thẩm thấu kép theo nguyên tắc : nước mía loãng đưa về bã còn ít đường.5 và chứa nhiều tạp chất không đường khác.2. Nhờ đó.Ép khô: ép mía không cho nước vào (không thẩm thấu).2. Khuếch tán mía : mía được xử lý sơ bộ. thời gian khuếch tán được rút ngắn. Các tạp chất trong nước mía hỗn hợp có thể chia thành ba nhóm ( các tạp chất thô không hòa tan tồn tại dạng huyền phù làm nước 16 . đạt từ 92 – 95%. Làm sạch nước mía  Mục đích Nước mía sau khi được trích ra khỏi cây mía có tính acid với pH = 4. nhưng thuận lợi cho quá trình bốc hơi. Phương pháp này hiệu suất lấy đường thấp. Sử dụng thẩm thấu bằng hai vòng thẩm thấu kép. dùng cho các nhà máy muốn nâng công suất ép.2.2. hoặc trong nhà máy nhưng vào đầu vụ sản xuất và những lúc muốn kiểm tra máy ép.

2) để kết tủa. Trung hòa nước mía hỗn hợp và loại bỏ tối đa các chất không đường nhằm tăng thu hồi đường saccharose và tăng chất lượng thành phẩm.0 – 7.5) lên (7. xen kẽ nhau. clorofil…làm sẫm màu nước mía và các chất không đường hòa tan). pH và nhiệt độ nước mía nâng lên từ từ.0 – 7.  Các phương pháp làm sạch nước mía  Phương pháp vôi Phương pháp vôi sử dụng để sản xuất đường phèn.9 kg cho mỗi tấn mía.2) rồi mới gia nhiệt lên 1050C nhằm giảm sự chuyển hóa đường. tuy nhiên lượng kết tủa và keo tụ ít. Sản phẩm thu được qua làm sạch nước mía dưới tác dụng của nhiệt và vôi.5. lượng keo tụ. kết tủa thu được nhiều nhưng nước mía bị gia nhiệt trong điều kiện pH thấp nên đường saccharose bị chuyển hóa nhiều hơn. đường cát vàng. nâng pH nước mía từ (5.mía đục. Phương pháp vôi chia thành 3 dạng sau : − Vôi hóa lạnh ( Vôi – Nhiệt) − Vôi hóa nóng ( Nhiệt – Vôi) − Vôi hóa phân đoạn •Vôi hóa lạnh Phương pháp này cho sữa vôi vào nước mía.0 .5) gia nhiệt lên 1050C rồi mới cho sữa vôi vào nâng pH lên (7. Đối với phương pháp vôi – nhiệt đường saccharose ít bị chuyển hóa do nước mía được trung hòa trước khi xử lý nhiệt. 17 . •Vôi hóa phân đoạn (vôi – nhiệt – vôi – nhiệt) Phương pháp này.5– 0. • Vôi hóa nóng Nước mía hỗn hợp (pH = 5.5. Lượng vôi cho vào khoảng 0. ở phương pháp nhiệt – vôi.0 . các chất màu như carotene. Ngược lại. antoxian.

2 – 7. Tuy nhiên. vì ngay sau tạo kết tủa sữa vôi được cho vào một mặt tạo thêm muối CaSO3. Gia nhiệt 1: nâng nhiệt độ dung dịch lên 90 – 1000C để tăng tốc độ phản ứng keo tụ.Thời gian xông SO2 rất ngắn. Đây là phương pháp phổ biến sản xuất đường kính trắng. Gia nhiệt 2 : nâng nhiệt độ dung dịch lên 103 – 105 0C để tiếp tục tạo kết tủa và giảm độ nhớt dung dịch. độ tinh khiết nước mía cao. Đồng thời gia vôi sơ bộ tạo nhiều ion Ca2+. SO2 phản ứng với Ca2+ tạo ra muối CaSO3. ở pH này xảy ra hàng loạt phản ứng keo tụ kết tủa và keo tụ. kết tủa. gia vôi lần 2 nâng pH dung dịch lên 7. và thêm sữa vôi vào nâng pH dung dịch lên 8 – 8. đường thu được có chất lượng cao. đồng thời trung hòa dịch đường. giảm được tổn thất đường saccharose. SO2 được xông vào để giảm pH xuống 3. tránh sự chuyển hóa đường trong điều kiện nhiệt độ cao và pH thấp.5. Phương pháp phân đoạn tuy phức tạp hơn nhưng có nhiều ưu điểm như : tiết kiệm được lượng vôi sử dụng.5) nhằm giảm sự chuyển hóa đường do pH thấp trước công đoạn gia nhiệt 1.3 để tạo nhiều nhân Ca2+. hiệu suất làm sạch tốt. Sau đó. Có thể chia làm 2 dạng sau : • Phương pháp sunfit hóa acid Nước mía hỗn hợp được gia vôi sơ bộ đến pH = (6.2 – 6.  Phương pháp sunfit hóa Phương pháp sunfit hóa thường sử dụng SO2 xông vào nước mía kết hợp với vôi hóa để làm sạch. •Sunfit hóa kiềm nhẹ Nước mía hỗn hợp được gia nhiệt lên 70 – 750C.Công đoạn gia vôi 1 nâng pH nước mía lên (6. Ngay sau đó.4 – 4. tăng tốc độ lắng. Đồng thời.6) và nhiệt độ 50 – 600C.0 – 6. đường bị chuyển hóa nhiều do pH thấp nên thu hồi thấp. Sau đó tiến hành xông SO2 làm giảm 18 .0 đi qua pH đại diện nên có nhiều keo ngưng kết.

được gia nhiệt thông qua vách truyền nhiệt. phản ứng tạo kết tủa CaSO3 xảy ra nhanh và mạnh mẽ.  Phương pháp carbonat hóa •Mục đích Tách loại các chất kết tủa và các keo ngưng tụ phân tán lơ lửng sinh ra trong giai đoạn tạo tủa. Nước mía sau khi xông SO2 sẽ được trung hòa bằng sữa vôi. • Nguyên tắc Dựa vào độ chênh lệch khối lượng riêng của các hạt kết tủa để phân lớp.6) nhằm giảm chuyển hóa đường và tạo kết tủa một số keo hữu cơ. khoảng 80 – 85 % nước mía trong được lấy ra và 15 – 20 % nước bùn được đưa vào thiết bị lọc. Sản phẩm làm sạch bằng phương pháp sunfit hóa kiềm nhẹ yêu cầu chất lượng nguyên liệu cao hơn so với phương pháp acid. CO2 nâng pH lên pH đại diện 10. Trong điều kiện nhiệt độ cao và nhân Ca2+ đã hình thành trước. Tuy nhiên. đáy nghiêng một góc 300. • Thiết bị Bàn lóng : có cấu tạo hình hộp chữ nhật.Cuối quá trình này. Sau đó dung dịch được trung hòa bằng P2O5. tạo áp suất cao hơn áp suất khí quyển. dưới tác dụng của áp suất sẽ tạo thành các bọt 19 .Vận tốc lắng hay nổi của các chất kết tủa phụ thuộc vào độ nhớt. nhằm tạo thêm keo ngưng kết và thêm kết tủa CaSO3. Nước mía hỗn hợp được gia nhiệt vôi sơ bộ nâng pH lên (6. Sau đó nước mía được gia nhiệt lần 1 nâng nhiệt độ lên 50 – 550C và bổ sung Ca(OH)2. P2O5 ngoài tác dụng trung hòa nước mía.5.5 tạo kết tủa.2 – 6. nó còn tạo kết tủa Ca3(PO4)2 có khả năng tẩy màu rất mạnh. kích thước của tủa và độ chênh lệch khối lượng riêng giữa tủa và dung dịch nước mía hỗn hợp.pH đến 6. Do đó.0 – 6. đường được làm sạch làm sạch bằng phương pháp carbonat hóa rất trắng. Phương pháp hoạt động của bàn lóng như sau : thổi không khí vào đường ống dẫn dung dịch đường đến bể lóng. đường ít bị chuyển hóa nên thu hồi cao.. Khi ra khỏi đường ống.

2. Phần kết tủa có trọng lượng riêng nặng hơn sẽ chìm xuống đáy bàn lóng. các gốc mang màu sẽ bị oxy hóa làm cho nước mía mất màu. Các thiết bi lắng đều có dạng thân hình trụ có nhiều ngăn và đáy hình nón.2. Bốc hơi nước mía  Mục đích Bốc hơi nước mía có nồng độ từ 13 – 150Bx đến nồng độ 60 – 650Bx – nồng độ thích hợp để chuẩn bị cho quá trình kết tinh đường.2. Tẩy màu bằng phương pháp hóa học : dựa vào khả năng ony hóa các chất màu của khí SO2.2.  Các biến đổi của nguyên liệu 20 . người ta sục khí SO2 vào nước mía sau cô đặc. sau đó được đưa qua máy lọc bùn. Thông thường người ta thường sử dụng thiết bị lọc khung bản hoặc thiết bị lọc chân không thùng quay. nhằm chuẩn bị để dung dịch nước đường được trong suốt và quá trình kết tinh diễn ra dễ dàng hơn.3. Nước mía trong thu hồi. Than sẽ hấp phụ các chất màu phân tán trong dung dịch ở dạng keo.2. Nước mía được cho vào từ đỉnh thiết bị theo ống trung tâm phân phối vào các ngăn lắng.2. phần nước bùn sẽ được đưa qua thiết bị lọc bùn. Tẩy màu  Mục đích Tẩy màu nhằm mục đích hoàn thiện. loại bỏ các chất màu trong dung dịch.2.5. Các bọt khí này sẽ hấp phụ trên bề mặt các kết tủa và kéo theo kết tủa nổi lên trên và được gạt ra ngoài. 2.Nước mía sau khi được kết tủa và trung hòa sẽ được gia nhiệt và đưa đến các thiết bị lắng.2.2. Lọc bùn Nhằm mục đích tận thu lượng đường sót trong bùn.4. 2.khí nhỏ li ti phân tán đều trong dung dịch. 2.  Phương pháp thực hiện Tẩy màu bằng phương pháp hóa lý : nước đường được bổ sung than hoạt tính.

nhiệt độ sôi của dung dịch đường thay đổi theo áp suất.Nồng độ dung dịch tăng do sự bốc hơi nước. nhiệt độ trong các nồi giảm dần từ 1200C xuống 650C. Áp suất trong nồi cô đặc giảm dần từ hiệu đầu có áp suất cao đến hiệu cuối có độ chân không đến 580 – 650 mmHg. cần lưu ý đến tổn thất áp suất do áp suất thủy tĩnh gây ra bởi chiều cao cột nước. Điều kiện cần thiết để truyền nhiệt ở các hiệu là có sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi đốt và dung dịch đường. saccharose bị caramel hóa gây sẫm màu nước đường. trong công nghiệp người ta thường sử dụng hệ nồi bốc hơi áp lực – chân không. Thông thường lấy tổn thất nhiệt của nồi trước qua nồi sau là 1 – 1. Sự tạo cặn trong thiết bị do một phần khoáng chưa được loại bỏ. các nhà máy đường ở nước ta sử dụng thiết bị cô đặc bốn hiệu cùng chiều để bốc hơi.Thông thường.6.  Phương pháp thực hiện Quá trình cô đặc được thực hiện ngay sau quá trình lắng lọc. Thêm nữa. Tổn thất nhiệt do đường ống cũng là một vấn đề cần lưu ý khi tính toán lượng cho quá trình cô đặc. cần sử dụng thiết bị cô đặc nhiều nồi liên tiếp nhau. để đảm bảo nồi cuối vẫn bốc hơi.50C. nồng độ đường saccharose và tinh độ của nước mía hỗn hợp. Kết tinh đường 21 . Hơi thứ (hơi nước do nước mía bốc lên) của nồi trước sẽ được tận thu làm hơi đốt của nồi sau. Trong quá trình cô đặc. Ở nhiệt độ cao. Các đường khử này lại bị phân hủy thành các chất màu và acid hữu cơ. Ngoài ra. 2. Tức là có sự chênh lệch áp suất giữa hơi đốt và hơi thứ trong các hiệu. saccharose dễ bị chuyển hóa thành đường glucose và fructose.Quá trình này diễn ra nhanh hơn nếu dung dịch đường có tính acid.2. Do đó.2. Điều này dẫn đến sự chênh lệch về điểm sôi giữa bề mặt và đáy cột nước.2. Một số chất không đường trong quá trình cô đặc bị thủy phân tạo thành acid. cần duy trì ổn định chiều cao dung dịch đường trong thiết bị. Do dó. Do nồng độ đường trước và sau quá trình cô đặc khác nhau nhiều nên để giảm bớt sự biến đổi của đường và tiết kiệm năng lượng. trong các nhà máy công nghiệp.

 Khái niệm kết tinh Là quá trình tách chất rắn hoà tan trong dung dịch dựa trên sự chuyển đổi trạng thái của chất tan từ hoà tan sang quá bão hoà. Giai đoạn 2 diễn ra chậm.  Giai đoạn 2 : Nhân tinh thể phát triền Các phân tử đường dạng tan trong dung dịch sẽ khuếch tán lên trên bề mặt của nhân tinh thể làm cho nhân tinh thể dần dần lớn lên.10 – 1.  Nguyên lý kết tinh  Nguyên lý I Giữ nguyên nhiệt độ. tốc độ kết tinh tính theo giai đoạn 2.  Diễn biến quá trình kết tinh đường: 2 giai đoạn  Giai đoạn 1: Hình thành nhân tinh thể Các tinh thể đường khuếch tán trong dung dịch sẽ tập hợp lại và phân bố lên mạng tinh thề.  Nguyên lý II Giữ nguyên nồng độ. Giai đoạn 1 diễn ra nhanh. Trạng thái quá bão hoà của đường Saccharose có thể có thể chia thành 3 vùng với những đặc tính khác nhau: • Vùng ổn định ( quá bão hoà thấp α = 1. • Vùng trung gian ( quá bão hoà trung bình α = 1. hạ dần nhiệt độ thì cũng xẩy ra sự kết tinh (làm nguội hoặc kết tinh lạnh hoặc bồi tinh ). 22 .20 – 1.15 ) Nếu trong dung dịch có sẵn tinh thể thì tinh thể sẽ lớn lên chứ không xuất hiện tinh thể mới.25 ) Nếu dung dịch có sẵn tinh thể thì tinh thể sẽ lớn lên đồng thời xuất hiện thêm tinh thể mới. tăng dần nồng độ thì xảy ra sự kết tinh sự cô đặc hoặc là sự kết tinh nóng nấu đường).

3 ) Tại vùng này tinh thể tự nhiên xuất hiện liên tục đồng thời lớn lên nhưng rất chậm.2. Chú ý : Nguyên liệu còn loãng nên phải tận dụng khả năng của thiết bị để mau chóng đưa dung dịch lên độ quá bão hoà. α ≥ 1. 23 . 2. Tốc độ kết tinh: Định nghĩa: Tốc độ kết tinh là số gam đường kết tinh lên 1m 2 bề + mặt tinh thể trong thời gian 1 phút.Nếu dung dịch chưa có sẵn tinh thể thì có thể kích thích để dung dịch xuất hiện tinh thể. bên ngoài lớp phim đó là dung dịch đường đang cô đặc có nồng độ quá bão hoà C > c. hạ nhiệt độ đột ngột.nồng độ c. Phương pháp nấu đường  Phương pháp nấu gián đoạn ( nấu từng mẻ ) Gồm 4 giai đoạn : Giai đoạn 1: Cô đặc đầu  Cho nguyên liệu siro hoặc mật vào thiết bị kết tinh rồi cô đặc lên đến nồng độ quá bão hoà mong muốn. Động học của quá trình kết tinh  Một hạt đường bao giờ cũng có một lớp phim mỏng bao quanh có bề dày d . tác động sóng siêu âm hoặc cho vào dung dịch một ít hạt đường hoặc bất kỳ hạt gì làm nhân tinh thể. Trong quá trình kết tinh thì các phân tử đường sẽ khuếch tán lên bề mặt tinh thể có sẵn làm cho nó lớn lên khi nào còn sự chênh lệch nồng độ.2. Sự chênh lệch nồng độ ( C – c ) – gradient nồng độ. • Vùng biến động ( quá bão hoà cao.7. Một số cách kích thích : tác động cơ học.2.

Phương pháp tinh chủng: Có 3 cách tiến hành − Bỏ bột đường : Cô đặc đầu đến vùng ổn định rồi bỏ vào đấy 1 lượng bột đường định sẵn. − Phân cắt : Nấu hẳn một mẻ đường non có hạt nhỏ rồi cắt ra hai hoặc ba phần để nấu lên 2 đến 3 mẻ đường non mới có hạt lớn hơn. rồi nuôi hạt đường lớn lên.Không được rút hết nguyên liệu trong thùng chứa vì lớp đáy có cặn và có thể rút không khí vào nồi làm siro trong nồi bùng lên dẫn đến hiện tượng chạy đường ra tháp ngưng tụ. bốc giọt lên chảo ngăn giọt. Nếu không sẽ sinh ra các tinh thể có kích thước bé hơn (nguỵ tinh. Giai đoạn 2: Khởi tinh ( Bắt đầu tạo ra nhân tinh thể ) Có 3 phương pháp khởi tinh: Phương pháp tự nhiên Cô đặc đầu sirô đến độ quá bão hoà cao (vùng biến động ) tinh thể xuất hiện hàng loạt. Rút mẫu để xem thấy đủ số hạt thì cố định số hạt lại bằng cách cho thêm nước nóng vào đề hạ độ quá bão hoà đưa dung dịch về vùng ổn định. Giai đoạn 3 : Nuôi tinh 24 . hạt dại. Số hạt đường sau cùng chính là số hạt bột đường ban đầu. Cho một ít đường hạt thì hàng loạt tinh thể sẽ xuất hiện và rút mẫu ra xem nếu đủ số lượng hạt thì tiến hành cố định tinh thể bằng cách đưa vào vùng ổn định. Phương pháp kích thích Cô đặc đầu đến vùng trung gian α = 1. − Đường hồ ( Magma ) : là đường cát trộn với sirô ( mật ) có nồng độ 92 0Bx.25) rồi kích thích dung dịch sinh hạt bằng cách Hạ nhiệt độ đột ngột bằng cách cho nước lạnh vào dung dịch đường đang sôi. bụi đường ).20 – 1. Dùng Magma của đường cấp thấp để nấu thành đường non cấp cao hơn. nếu giữ vững độ quá bão hoà của dung dịch.

Nhờ lực ly tâm phần lớn mật được tách ra gọi là mật nguyên.Dùng nguyên liệu để nuôi tinh thể lớn lên.8. Quá trình ly tâm được chia thành hai giai đoạn. khi “ đường non” đã được phân phối đều trong thùng thì tăng dần tốc độ máy lên cực đại. có thể cho thêm một ít nước vào để rửa lớp phim mặt. 2.  Phương pháp thực hiện Máy ly tâm sinh lực ly tâm làm cho mật văng ra qua lưới ly tâm bên thành máy.2. Chú ý giữ vững độ quá bão hoà để tránh sự tan hạt. Giai đoan đầu. ngưng cho nguyên liệu nhưng vẫn tiếp tục mở hơi cô đặc để độ quá bão hoà tăng dần từ từ và giảm hơi từ từ để tránh độ quá bão hoà tăng đột ngột sinh nguỵ tinh. Thông thường một nồi nấu đường liên tục gồm 5 buồng và 13 ngăn.  Phương pháp nấu liên tục Thực chất là các giai đoạn nấu đường được tiến hành cùng lúc trong thiết bị nấu liên tục thường là nồi đường nằm ngang được chia ra làm nhiều ngăn. vừa cho nguyên liệu vào. Nếu độ quá bão hoà giảm nhanh dẫn đến sự tan hạt hoặc nếu độ quá bão hoà tăng nhanh quá sẽ sinh ra nguỵ tinh. Cô đặc lên 90.980Bx thì kết thúc quá trình kết tinh bằng cách đóng hẳn hơi lại. sản phẩm ra liên tục thường khởi tinh bằng phương pháp bỏ bột đường hoặc đường hồ. Giai đoạn 4  Sau khi tinh thể lớn đủ kích thước.2. Chú ý : Không để độ quá bão hoà tăng đột ngột. còn đường cát hạt to không lọt qua lưới nằm lại. Thời gian tách mật phụ thuộc vào 25 . vừa mở hơi cô đặc dung dịch đường non. nhiều buồng.2. Ly tâm  Mục đích Quá trình ly tâm nhằm tách tinh thể đường ra khỏi mật bằng lực ly tâm. Khả năng tách mẩt phụ thuột vào loại “ đường non “ và tính năng máy ly tâm. đã đạt yêu cầu người ta tiến hành cô đặc cuối.Nguyên liệu vào liên tục.

2.2.Tường và nền kho lót nguyên liệu cách ẩm. Trường hợp dùng hơi nóng để rửa thì độ ẩm khoảng 0..7 – 1%. hay cũng có thể được đóng gói vào các bịch 0.Kho khô ráo độ ẩm không khí 60% thì tốt.10.2.2. Có 3 dạng máy sấy đường thường được sử dụng là máy sấy dạng thùng quay. và tháp sấy mâm. còn dính nhiều mật. Sau khi sấy. rây và bao gói để thành đường thành phẩm.0 %. Sau đó đóng bao 50 kg trên máy đóng bao. 2.Tùy nhà máy mà nhiệt độ có thể biến đổi từ 70-1000C. Vận chuyển và bảo quản đường Sau khi sấy và làm nguội. 1 kg….  Thiết bị và thông số công nghệ Đường cát sau khi ly tâm. Sấy đường  Mục đích Sấy đường nhằm tách lớp nước trên bề mặt hạt đường. có kệ xếp bao đường.Nhiệt độ sấy đường càng thấp thì chất lượng đường càng cao nhưng thời gian sấy càng dài. Cần phải có quá trình sấy để giảm độ ẩm của đường.5 kg.2%. Thiết bị ly tâm có hai loại thông dụng là dạng gián tiếp và dạng liên tục.7 – 2. khi thấy mật rỉ thoát ra ngoài quá ít và thấy “ đường non”. đường sau khi đạt các chí tiêu cám quan.2. hãm máy và xả đường. đường sẽ được làm nguội. tăng thời gian bảo quan và tạo độ bóng sáng cho thành phẩm. Sauk hi rửa xong đóng van hơi lại.2.sản phẩm sau đóng gói sẽ được chở vào kho trước khi cung cấp ra thị trường.Độ ẩm cuối của đường thành phẩm là 0. cần dùng nước hay hơi để rửa đường.9. sấy tầng sôi. 26 . hóa lý(TCVNDo ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước ban hành theo quyết định số 43/ QĐ ngày 11-02-1987) sẽ được vận chuyển bằng hệ thống băng tải sang các sàng phân loại rồi đến các phễu chứa đường.các bao đường được xếp thành từng dãy trong kho. nếu có rửa nước thì độ ẩm khoảng 1. 2. có thể xếp cao 45mét.1 – 0. Ở giai đoạn 2.bề dày lớp “ đường non” và độ nhớt của “ đường non”. Cũng như các loại thực phẩm bảo quản dạng bao bì. Lượng nước được tách ra lúc này gọi là mật loãng.

1.3.2. Công nghệ sản xuất đường saccharose từ mía (quy mô nhỏ . Ép mía Ngay khi mía được đem đi ép.2.2. Tinh chế nước mía Mục đích là nhằm loại bỏ tối đa các chất bã có trong nước mía theo khả năng có thể.2.3.3. Nước mía ép đã xử lý hóa chất sẽ để lại một chất 27 . Thuyết minh quy trình 2.2. người ta cắt chúng thành từng miếng nhỏ để thuận tiện cho vệc thu nhận nước mía ở chu trình ép sau đó.8. Quá trình lọc được thực hiện nhờ đưa SO2 vào.5.sản xuất truyền thống) 2. Độ pH đạt được là 8 .2. Sơ đồ công nghệ 2.3.2. Các chất bã còn lại được tận dụng làm nhiên liệu cho lò hơi 2.2.1. Thông thường có 3 hay nhiều bộ nghiền 3 trục được sử dụng để ép nước mía ra khỏi cây mía.2.2. sau đó đưa vôi vào và tiến hành gia nhiệt.3.

Hơi nước sử dụng được cung cấp từ lò hơi sử dụng bã miá làm chất đốt. 2.3.2. 2. Mật đường chứa đường saccarozo có thể kết tinh được tiếp tục trộn với mật rỉ và đưa trở về nồi chân không.3. Mật rỉ với độ đường saccarozo thấp. đường chất lượng cao loại "A" và "B" được đem đi đóng gói sau khi sấy khô và loại "C" (hàm lượng đường thấp) được đem trở về nối chân không như một nguyên lệu để sản xuất đường "A" và "B".2.kết tủa trong bình. được sử dụng như đường thô dùng để lên men rượu cho sản xuất cồn . được tiếp tục xử lý để trở thành đường tinh luyện. Khi nước bay hơi.6. Chưng cất Nước mía được cô đặc trong thiết bị chưng cất chân không nhiều tầng để đạt được lượng đường saccarozo là 55 . Các tinh thể đường tiếp tục ở lại trong giỏ.65%. mật đường được đưa thêm vào nồi để đường tiếp tục kết tinh. Đường này gọi là đường thô. vệc tách đường saccarozo không kinh tế. 2. Chưng cất Cồn được sản xuất với men từ trong máy chưng cất cho nồng độ cồn 95 .3. trong khi chấ lỏng (mật rỉ) đước loại qua các lỗ hổng trên giỏ bằng lực li tâm.2.13 lít vinasse mỗi lít cồn sản xuất được. Phân tách Massecuite được phân tách trong thiết bị quay li tâm kiểu giỏ. Kết tinh đường Nước ép cô đặc hay xi rô được đem cho tiếp tục chưng cất đến khi bão hòa thành đường.3.5. Khi nước mật trở nên bão hòa sẽ hình thành các tinh thể đường.3.4. Sau khi việc xử lý tách đường thực hiện 3 lần. 2. Hỗn hợp massecuit mới này được phân tách và mật được đưa trở vể nồi chân không một lần nữa để xử lý.2. Phần mật và tinh thể đường cuối cùng được gọi là massecuite .2.2.96 % và 12 . Quá trình này được thực hiện trong một nồi chân không. Vinasse rất giàu các chất hữu cơ và do 28 . Nước mía sạch thu từ bình và nước mía thu từ bộ lọc chân không được trộn chung với nhau. chất kết tủa này sẽ được lọc qua bộ lọc chân không.2.2.

Kali.nó có độ BOD (biochemical oxygien demand-nhu cầu ô xy sinh hoá) cao nên nó không được thải ra sông. Phốt pho cho đất CHƯƠNG 3: CÁC VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 29 . Vinasse có thể được sử dụng để làm phân bón cung cấp Nitơ.

tránh tiếp xúp với ánh sáng mạnh nếu không đường sẽ hút ẩm. nước làm nguội đường ( nhiễm bẩn đường ) do không tránh 30 . nhà nước ưu tiên việc chuyển nông sản nói chung.1 Các nguồn phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất Trong quá trình sản xuất nhà máy mía đường dùng rất nhiều nước có thể gấp 12 – 15 lần nguyên liệu . hạn chế việc rơi vãi mía trên đường vận chuyển. 3.Lưu lượng nước thải loại này thường từ 0. Trong quá trình vận chuyển mía đường từ đồng ruộng đến nhà máy cần phải đảm bảo thuận tiện. Ở Thái Lan.1 Quá trình thất thoát nguyên. Đồng thời cũng xem xét cự li vận chuyển. nhất là cây mía về nhà máy càng sớm càng tốt để hạn chế thất thoát. Philippines. thiết bị trong dây chuyền sản xuất của nhà máy.2 Nước thải 3.2m3/ tấn mía  Nước thải loại 2 Là nước thải từ các nguồn nước làm nguội máy. SS = 30-50 mg/l.. nhanh nhất về mặt thời gian. thoáng mát. để nâng cao lượng đường trong mía bởi mía thu hoạch sau 24 giờ chưa đưa vào nhà máy.97-1.2... vật liệu trong khâu vận chuyển. chữ đường trong mía sẽ giảm đáng kể. Đường sau khi sản suất thành phẩm cần bảo quản nơi khô ráo. ). nấu đường.. thường có trị số BOD5 thấp ( 2025mg/l ).được phân loại như sau:  Nước thải loại 1: Là nước thải từ các cột ngưng tụ tạo chân không của các thiết bị ( bốc hơi. và nhiều nguyên nhân khách quan khác dẫn đến việc thất thoát nguyên liệu. nước thải loại 2 bao gồm nước làm nguội dầu ( nhiễm bẩn dầu nhớt ). COD = 50-60 mg/l . Hiện nay tổn thất sau thu hoạch cây mía từ 10% đến 20%-30%.Theo nguồn nhiễm bẩn. không còn chất lượng tốt khi lưu thong trên thị trường. Đây là loại nước thải bị ô nhiễm rất nhẹ. lãng phí nguồn lực xã hội.3.do đó lượng nước thải phát sinh ra rất nhiều . bảo quản vật liệu.

3.25m3/ tấn mía. thiết bị khi thải ra sẽ bị nhiễm bẩn ( dầu mỡ. Nước rửa mía cây chủ yếu chứa các hợp chất vô cơ. nước thải lọc vải. Bảng BOD5 trong nước thải ngành công nghiệp đường (Nguồn: Công ty môi trường Ngọc Lân) Các loại nước thải Nước rửa mía cây Nước ngưng tụ Nước bùn lọc Chất thải than Nước rửa xe các loại NM đường thô(mg/L) 20-30 30-40 2.2 Đặc trưng của nước thải nhà máy đường Lượng nước sử dụng trong qúa trình sản xuất lớn. BOD5 = 1200-1700mg/l.0. SS=780-900.khỏi được những dò rỉ nhất định. đường ) giá trị BOD5 thường dao động từ 200-400mg/l.000 - NM tinh chế đường (mg/L) 4-21 730 750-1.  Nước thải loại 3: Gồm tất cả các nguồn nước thải còn lại như nước rủa vệ sinh ở các khu vực trong nhà máy: nước xả đáy nồi hơi. Nước thải loại 3 có độ ô nhiễm rất cao..000-18. Chỉ có một phần than hoạt tính bị thất thoát theo nước..200 15.000 Phần lớn chất rắn lơ lửng là chất vô cơ. Do đó. Đặc trưng lớn nhất của nước thải nhà máy đường là có giá trị BOD cao và dao động lớn. màu. PH < 5. nước rò rỉ đường ống. vải lọc do mục nát tạo 31 .900-11. nước lam nguội máy.2. nước thải phòng TN. một ít bột trợ lọc. Lưu lượng nước thải loại 3 thường bằng 50% tổng lượng nước thải trong nhà máy và dao động trong khoảng từ 0. Trong điều kiện công nghệ bình thường. rửa than và nước thải từ các quy trình khác có tổng chất rắn lơ lửng không đáng kể. vệ sinh máy móc thiết bị. nước làm nguội. mùi. COD thông thường khoảng 2200mg/l.99-1. ngoài ra còn có dầu mỡ.3m3/ tấn mía. Lưu lượng của loại nước thải này thường nhỏ khoảng 0. lượng nước thải sinh ra cũng khá lớn.

Trong nước thải xả rửa các cột resin thường có nhiều ion H+. muối kim loại tạo thành) do việc xả rửa liên tục các cột tẩy màu resin và các chất không đường dạng hữu cơ(các axit hữu cơ). cần phải áp dụng quy trình xử lý nước thải. chống rò rỉ hoặc thay đổi quy trình công nghệ. P2O5. gây thiệt hại đáng kể cho nhà máy.5-8 1250 5000 7000 16.5 Tiêu chuẩn(lọai B) 5. Mg và K2O). bị rò rỉ thì hàm lượng các chất rắn huyền phù trong nước thải có thể tăng cao. Ngoài ra. và yêu cầu mức độ xử lý đặt ra : nước thải phải đạt tiêu chuẩn xả thải loại B(TCVN 5945-1995) trong đó quy định giới hạn xả thải của các chất như sau: Bảng tổng kết chất lượng nước thải nhà máy đường (Nguồn: Công ty môi trường Ngọc Lân) Stt 1 2 3 4 5 6 Chỉ tiêu PH SS BOD COD N P Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Giá trị 7. bảo dưỡng thiết bị. nhằm làm giảm việc thải các chất ô nhiễm vào nguồn nước hay vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.5 -9 100 50 100 60 6 Việc quản lý tốt quy trình sản xuất .4 7. SiO2. Ca. sử dụng các công nghệ sạch là biện pháp tốt nhất để giải quyết các chất ô nhiễm ngay trong khâu sản xuất. Ngoài các chất đã nói trên. 32 . Nhưng trong điều kiện các thiết bị lạc hậu. Dựa vào đặc tính của nước thải. Ngoài ra còn có các chất màu anion và cation(chất màu của các axit hữu cơ.thành các sợi nhỏ lơ lửng trong nước. OH-. Trong trường hợp ngoại lệ. Các chất thải của nhà máy đường làm cho nước thải có tính axit. trong nước thải nhà máy đường còn thất thoát lượng đường khá lớn. dạng vô cơ(Na2O. độ pH có thể tăng cao do có trộn lẫn CaCO3 hoặc nước xả rửa cột resin.

mật rỉ sử dụng để sản xuất cồn. MnO .4 Chất thải rắn  Rỉ đường: sản phẩm phụ của sản xuất đường. K2O. Ngoài ra còn có Fe2O3. Bùn có độ ẩm 75 77% chiếm 3. tro và khí than.  Bùn lọc: là cặn thải của công đoạn làm trong nước mía thô.82 . Khí thải phát sinh chủ yếu từ lò hơi dùng bã mía làm nhiên liệu...5. Khi đốt lò tạo ra CO2. P2O5. Trong mía không có các kim loại nặng và chất độc hại. sản xuất mì chính. Phần chất khô khoảng 46% Zenluloza và 24.  Khói của lò đốt bã mía và than.8% . Al2O3.. chủ yếu là lượng khí than thải vào không khí.. tro được dùng để sản xuất phân hữu cơ. Lượng mật thường chiếm 5% lượng mía ép..  Hơi của lò đốt lưu huỳnh khi gặp sự cố có thể thoát 1 phần ra ngoài. CaO.. Thành phần chính của tro là SiO 2 chiếm 71 .  Bã mía: chiếm 26. Cùng với bùn. Đây là nguồn ô nhiễm chính mà bất kỳ nhà máy sản xuất công nghiệp nào cũng cần lưu ý để xử lý.32% lượng mía ép.3 Khí thải  Các chất gây ô nhiễm môi trường không khó của quá trình sản xuất đường không lớn. 33 . nấm men .07% lượng mía ép  Tro lò hơi: chiếm 1.6% Hemizenluloze  Các nhà máy đưởng sử dụng bã mía làm nhiên liệu đốt lò hơi và chạy máy phát điện.72%. Na2O. từ quá trình xử lý nước mía bằng CO2 và SO2 của công đoạn bảo xung.3. hấp thụ hơi nước tạo thành axit H2SO4 gây ăn mòn các bề mặt kim loại. đóng bao 3.  Sự tỏa hơi của nước mía có chứa một lượng đường nhỏ phát tán vào không khí và bụi đường ở các công đoạn sàng. Khí SO2 rất độc cho người.2% lượng bùn mía. Bã mía còn được sử dụng làm nhiên liệu sản xuất giấy. với lượng ẩm khỏang 50%. ván ép .

hôi thối và dễ bị khuếch tán theo gió.6 0. Các phương pháp xử lý nước thải 34 .5 5. Đây là nguồn chất thải dễ lên men.5 Ô nhiễm mùi Mỗi ngày hàng trăm tấn bã thải được thải ra ngoài.1.5 Nước Sáp.5 1 3. trôi theo mưa nên việc không thu gom chế biến sẽ gây ô nhiễm nặng môi trường xung quanh… CHƯƠNG 4: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TRONG TOÀN BỘ QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG 4.Bảng thành phần hóa học chất thải rắn từ sản xuất mía đường ( phần trăm khối lượng ) (Nguồn: Công ty môi trường Ngọc Lân) Mật rỉ Nước Đường Chất khử Hợp chất Nito Axit hữu cơ Tro Chất màu Bùn lọc 26 51 3 4.5 7.6 10. chất béo Xơ Đường Protein tro Bã mía 75 3. protein tro 50 22.5 16 9 1.5 4 3 7 Nước Zenlulo Pentoza Lignin Sáp.

1.49 mg O2/mg đường . nồi nấu đường.3. Phương pháp này không thể áp dụng cho nước thải loại 3 (nước vệ sinh.1. nước thải sinh hoạt. Hạn chế mất đường theo nước thải Giá trị BOD của đường sacaroza là 0. Đây là phương pháp xử lý đơn giản tuy nhiên đòi hỏi tốn nhiều thời gian và có diện tích đất rộng. người thưa. máy lọc chân không thùng quay. Cam Ranh ). có BOD=<30 ppm) được cho quay trở lại nhà máy để tái sử dụng.1. Phương pháp hạn chế làm mất đường trong nước thải là một phương pháp xử nước thải mà các nhà máy đường nào cũng áp dụng bởi vì nó đi đôi với việc làm tăng tổng thu hồi của nhà máy. Phương pháp này thích hợp cho các nhà máy đường gặp phải khó khăn về nguồn nước cấp. 4. 4.1. Ninh 35 . đất rộng. Lọc nước thải Để xử lý triệt để nước thải. do đó chỉ phù hợp với nhà máy đường đặt ở xa khu dân cư. Đường là nguồn quan trọng của BOD trong nước thải của nhà máy đường . Nước thải có thể lọc bằng cát hoặc lọc bằng đất Diatonic. nước xả đáy lò hơi…). hoang vắng. Đôi khi áp dụng phương pháp hồi lưu để tái sử dụng nước thải loại 2 (nước làm nguội máy). Hạn chế mất đường theo nước thải không những làm giảm tổn thất đường mà còn làm tăng tổng thu hồi trong sản xuất làm giảm độ ô nhiễm của nước thải. 4. một số nhà máy sử dụng phương pháp lọc nước thải.hiếu khí ( Việt Trì.4. Tuy nhiên có nhược điểm là các chất bẩn trong nước thải do không được xử lý nên sẽ làm ảnh hưởng đến sự truyền nhiệt của máy móc thiết bị. tuần hoàn cho các quá trình công nghệ khác. một số nhà máy đường có hệ thống xử lý nước thải với các công nghệ khác nhau: Bằng bể UASB (Nhà máy đường Bình Dương. Ở nước ta.1.4. Hồi lưu nước thải Nước thải loại 1 (từ các cột ngưng tụ tạo chân không thùng quay: giàn bốc hơi. Tồn trữ nước thải Bằng cách giữ lại toàn bộ nước thải của nhà máy và chứa trong những hồ lớn để nước thải có thời gian tự phân hủy từ 70-150 ngày BOD của nước thải từ 190-1015 ppm sẽ giảm xuống từ 10-15 ppm. kết hợp yếm .2.

làm tăng hiệu suất. do đó đây là một phương pháp rất thông dụng. Xử lý nước thải bằng vi sinh là một phương pháp khá kinh tế bởi nó giảm được một lượng BOD khá nhiều của nước thải (hiệu quả cao mà không tốn kém năng lượng nhiều). Áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn bộ quy trình sản xuất. Thiết bị không được phép gây tiếng ồn vượt trị số 90 dB trong khu vực sản xuất công nghiệp theo TCVN. gây tâm lý khó chịu làm giảm năng xuất lao động. khí CO2..). UASB . Xử lý nước thải bằng vi sinh. chống ồn cho công nhân. phân khu tiếng ồn và trang bị bảo hộ. 4. bụi. Trồng cây xanh. SO2. lắp đệm chống ồn. Ngoài ra vấn đề tiếng ồn cũng cần phải được quan tâm: tiếng ồn do máy móc hoạt động và do xe cộ đi lại gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe công nhân và dân cư xung quanh. hồ sinh học (Lam Sơn. vỉa hè để hấp thụ tiếng ồn. Phương pháp áp dụng sản xuất sạch hơn bao gồm các bước như sơ đồ: 36 .2. tạo bóng mát và nguồn cung cấp O2. An Khê. xử lý hiếu khí (Nhà máy đường Bình Định). đồng thời làm giảm tác động của sản xuất. chỉ cần bơm và không yêu cầu phải có đất rộng. Cần phải bôi trơn máy móc.. sản phẩm và dịch vụ lên môi trường và con người.hiếu khí . Phương pháp này tận dụng khả năng sống hoạt động của vi sinh vật để phân hủy các chất bẩn hữu cơ(và vô cơ) có trong nước thải. Kontum.lọc sinh học (Nông Cống). có thể được thực hiện trong điều kiện hiếu khí (với sự có mặt của oxy hoặc trong điều kiện yếm khí không có oxy). thảm cỏ ven đường. nhiên vật liệu. Sản xuất sạch hơn là việc liên tục xác định và thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm nguyên .Hòa ).

1 Tuần hoàn nước làm mát + Nguyên nhân: Lượng nước sử dụng lớn + Giải pháp: • Thu gom và tuần hoàn nước giải nhiệt ép máy • Sử dụng nước tạo chân không để giải nhiệt cho lò đốt lưu huỳnh thay cho nước sạch 37 . Các giải pháp không tốn chi phí và chi phí thấp.3.3.4. 4.

3.kiểm soát kích thước than trước khi đưa vào lò.tăng cường hệ thống bảo ôn các hệ thống gia nhiệt 4.4.3 Giảm tiêu thụ than + Các nguyên nhân gây ra tổn thất than cao • Than có độ ẩm cao .2 Giảm tiêu thụ điện + Các nguyên nhân làm cho sử dụng điện tăng • Ý thức sử dụng của công nhân chưa cao.dây tóc.thay thế các loại đèn sợi đốt.đèn tuýp bằng các loại đèn tiết kiệm điện.• Lắp van tự động tại bể chứa nước lạnh khu chế luyện dể tránh chảy tràn + Lợi ích môi trường: • Giảm lượng nước khai thác từ song • Giảm nước thải 4. Các giải pháp đầu tư lớn 38 .thay thế quạt cũ bằng quạt công nghiệp công suất phù hợp 4.mua than chất lượng tốt hơn.lượng gió dư trong lò cao • Kích thước của than không đồng đều • Chất lượng than thấp do chứa nhiều tạp chất • Hệ thống bảo ôn kém + Các giải pháp khắc phục: Che chắn than tránh khi trời mưa làm ẩm than và mất chất bốc.kiểm soát đúng lưu lượng gió cấp đúng yêu cầu kĩ thuật. + Các giải pháp được đưa ra : Ra quy định tiết kiệm điện.kiểm soát độ ẩm của than khi nhập nhiên liệu.cải tạo lại lò cũ để quá trình cháy đạt hiệu suất cao hơn.dùng các thiết bị điện trong khi sản xuất và sau khi hết ca ra về hay không tắt các thiết bị dùng điện • Sử dụng đèn sợi đốt.sử dụng quạt cũ.3.

nguyên liệu chính cho lò hơi này là than cám hoặc bã mĩa thừa. Tuy đây là giải pháp cuối đường ống nên không mang lại lợi ích kinh tế nhưng đã giúp doanh nghiệp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép. hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường lao động và khu vực xung quanh nhà máy. Do lò hơi hoạt động ở áp suất thấp nên khói lò có chứa các loại bụi than và bã. Tuy đây là giải pháp không có lợi về kinh tế nhưng lại có lợi ích về môi trường. chứa nhiều các hợp chất hữu cơ.Vì thế phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải. có thể xử lý nước hèm thải bằng phương pháp bioga..tận dụng triệt để các nguyên liệu sản có và dồi dào. Giải pháp 2: Giải pháp xây dựng hệ thống xử lý khói bụi lò hơi nấu cồn Trong dây truyền sản xuất cồn thì có lò hơi. 39 . các chất keo và chất khoáng.cải thiện hình ảnh công ty.giao trách nhiệm rõ ràng cho phụ trách các bộ phận tổ chức sản xuất tốt nhất - Thực hiện tiêu chuẩn hóa các định mức chi phí sản xuất.Giải pháp 1 : xây dựng xưởng sản xuất phân vi sinh Trong các nhà máy sản xuất đường thì lượng bã thải thải ra rất lớn vì vậy chúng ta nên đầu tư một xưởng sản xuất phân vi sinh.ảnh hưởng không tốt đến môi trường xung quanh. đặc biệt trong điều kiện vị khí các nhà máy ở sát các khi dân cư. Ngoài ra giải pháp này cũng giúp doanh nghiệp xử lý triệt để vấn đề chất thải rắn. nồng độ vượt quá tiêu chuẩn cho phép.lượng bụi thu được có thể bổ sung vào quá trình làm phân vi sinh.Luôn giám sát chặt chẽ cá chi phí sản xuất phải nằm trong định mức cho phép. Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình sản xuất sạch hơn thì chúng ta phải chú trọng vào các vấn đề sau: - Lập kế hoạch sản xuất cụ thể cho từng phân xưởng. Giải pháp 3: Giải pháp xử lý nước hèm thải sản xuất cồn Trong nhà máy sản xuất đường có lượng nước thải rất lớn.ô nhiễm mùi tại khu vực sản xuất và môi trường xung quanh. các chất khử.. các axit hữu cơ. giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí. tuân thủ pháp luật. Vì vậy phải đầu tư hệ thống thu gom và xử lý khói bụi lò hơi.

4.điện . Xác định các chi phí bất thường để tìm ra nguyên nhân gây tổn thất và khắc phục ngay. mà còn giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất.giảm phát thải. SO2. vi sinh.hóa chất. khẳng định uy tín. COD. Kế hoạch giám sát môi trường Yếu tố môi trường Không khí Nước Vị trí Chỉ tiêu 2 địa điểm: đốt tại nồi hơi Các thông số: CO. BOD5. -Trước khi vào hệ thộng xử lý. nâng cao chất lượng sản phẩm.5.- Luôn cập nhật các chi phí phục vụ sản xuất : nguyên liệu. phát điện và đốt tại lò hơi NO2. Sản xuất sạch hơn không chỉ mang lại lợi ích từ việc tiết kiệm năng lượng sử dụng.giảm lượng nước tiêu thụ. -Nước tại khu vực ủ phân PH. NO.nước. . 40 . bụi sản xuất cồn. 3 địa điểm: Các thông số :Nhiệt độ. SS.Sau khi vào hệ thông xử lý.

CHƯƠNG 5: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 5. Sơ đồ công nghệ 5.1.1 công nghệ xử lý nước thải quy mô nhỏ và trung bình 5.1.1.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 41 .

Phần rác thải thu được có thể dùng để sản xuất giấy.Dòng thải sau khi qua song chắn rác (SCR) ở đầu mỗi cống thu chảy qua bể lắng cát được đặt âm sâu dưới đất. nước từ aerotank tự chảy qua bể lắng 2 để lắng bùn . Bùn từ bể lắng được đưa vào bể chứa bùn sau khi ổn định bùn được bơm tuần hoàn 1 phần vào bể aerotank.Nước thải được bơm qua bể điều hòa.Tiếp theo. khử trùng bằng Clo với dư lượng là 0. Sau thời gian lưu.Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát nước riêng ra hệ thống xử lí nước thải. phân bón… Nước thải sau khi lắng cát sẽ tự chảy qua hầm tiếp nhận.5 mg/l . vì nước thải mía đường có đặc trưng là COD đầu vào rất lớn 7000 mg/l . nước trong từ máng thu nước aerotank tự chảy qua bể tiếp xúc . bùn sau khi ra khỏi máy ép bùn băng tải tạo thành bánh bùn được bón ruộng. nước thải tự chảy qua bể kị khí kiểu đệm bùn chảy ngược UASB để xử lí sơ bộ nhờ áp lực thủy tĩnh . lưu lượng nước thải ra sẽ được điều hòa ổn định. đầu ra bể UASB là khí sinh học được thu giữ lại làm biogas . Tại đây nước thải được thổi khí để làm thoáng sơ bộ và phân bố chất bẩn đồng đều khắp bể.Tiếp tục. COD và SS. phần nước đã được giảm bớt tải lượng chất hữu cơ tự chảy qua aerotank để xử lí hiếu khí . phần còn lại bơm qua bể nén bùn trọng lực sau đó bơm qua máy ép bùn băng tải. Tiếp theo. 42 . Sau đó tiếp tục bơm nước thải qua bể lắng 1 để loại bỏ 1 phần BOD5 . khí được thổi vào bể bằng các đĩa phân phối khí nhằm tăng cường sự xáo trộn chất bẩn và oxi trong không khí đồng thời giữ cho bùn ở trạng thái lơ lửng . Tại đây xảy ra quá trình xử lí sinh học . trước khi qua bể điều hòa nước thải được bơm qua trống lọc. ở đây sẽ giữ lại cát và các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn . Sau khi xử lí yếm khí . trồng cây hoặc chôn lắp hợp vệ sinh. sau 30 phút chảy ra cống thu nước và chảy vào mạng lưới thoát nước chung của thành phố .

2. Sơ đồ công nghệ Nước Thải Bể Lắng cát Sân Phơi cát Hầm tiếp nhận Xử Lý định kì Bể điều hòa Hóa chất Bể trung gian Bể UASB Bể chứa bùn Cấp khí Bể Aerotank Xử lý định kì Bể lắng Bể lọc áp lực Bể trung gian 43 .2 Công nghệ xử lý nước thải quy mô lớn 5.1.5.

Trong bể.2. giá trị pH sẽ được điều chỉnh đến thông số tối ưu để quá trình xử lý sinh học hoạt động tốt. Thuyết minh quy trình công nghệ Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát nước riêng ra hệ thống xử lý nước thải. Khí sinh học được thu gom ở đầu ra của bể UASB giữ lại làm biogas . Tại đây. Dòng thải sau khi qua song chắn rác (SCR) ở đầu mỗi cống thu chảy qua bể lắng cát được đặt âm sâu dưới đất. Tiếp theo. khí được thổi vào bể bằng các đĩa phân phối khí 44 . Phần rác thải thu được có thể dùng để sản xuất giấy. ở đây sẽ giữ lại cát và các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn để đảm bảo sự hoạt động ổn định của các công trình xử lý tiếp theo. Nước thải được bơm từ bể điều hòa vào bể UASB. phần nước đã được giảm bớt tải lượng chất hữu cơ tự chảy qua aerotank để xử lý hiếu khí . lưu lượng và nồng độ nước thải ra sẽ được điều hòa ổn định. hệ thống máy khuấy sẽ trộn đều nhằm ổn định nồng độ các hợp chất trong nước thải. nước thải được bơm qua bể điều hòa. Tại đây.5. các hợp chất hữu cơ sẽ được phân hủy bằng bùn vi sinh kỵ khí.2. phân bón… Nước thải sau khi lắng cát sẽ tự chảy qua hầm tiếp nhận.

một phần bùn được tuần hoàn lại bể aerotank.nhằm tăng cường sự xáo trộn chất bẩn và cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí. CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6. hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên. cũng như quản lý. đồng thời giữ cho bùn ở trạng thái lơ lửng. tận dụng nguồn nguyên liệu. Bùn hoạt tính lắng xuống đáy bể dưới tác dụng của trọng lực. do những vấn đề khách quan cũng như chủ 45 . Lượng vi sinh vật hiếu khí sẽ được bổ sung bằng cách tuần hoàn bùn từ bể lắng. Kiểm soát ô nhiễm trong nhà máy sản xuất mía đường là một quy trình khép kín. Từ đó.1 Kết luận. tạo ra những sản phẩm phụ có giá trị kinh tế cao. 6.2 Kiến nghị. giảm lượng nước thải phát sinh. Việc kiểm soát ô nhiễm theo chu trình khép kín trong doanh nghiệp đã tạo ra những lợi ích to lớn về kinh tế cũng như xã hội. Bên cạnh đó. nước trong từ máng thu nước aerotank được bơm qua bể lọc áp lực rồi khử trùng và lọc áp lực trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Từ khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào đến các công đoạn sản xuất. nâng cao lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Nước thải sau khi được xử lý hiếu khí từ aerotank được dẫn vào bể lắng. xử lý chất thải đầu ra đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường.Tiếp theo. phần còn lại sẽ được bơm vào bể chứa bùn và đem đi xử lý. Đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. việc áp dụng mô hình này ở nước ta hiện nay chưa được phổ biến. việc kiểm soát ô nhiễm còn nhằm tiết kiệm chi phí cho việc xử lý chất ô nhiễm.

…. Viện tài nguyên môi trường. xử phạt các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường  Thực hiện bảo trì thiết bị thường xuyên. TS Lâm Minh Triết. quy trình công nghệ sản xuất lạc hậu.org/docs/technical. Lâm Minh Triết . 2002. Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp .wordpress.org/wiki/duong 5.sugarcaneindia.itdg.html 7. www.Nguyễn Thanh Hùng . Vì vậy..tính toán thiết kế công trình. đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm tăng hiệu quả kiểm soát ô nhiễm CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. giảm tuổi thọ của máy móc  Cải tiến công nghệ sản xuất. nhóm đưa ra một số kiến nghị để cải thiện hiện trạng trên như sau:  Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn.Nguyễn Phước Dân./sugar_production_from_cane. www.wikipedia. http://tailieu. nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp. Xử lý nước thải công nghiệp _ Tính toán thiết kế công trình. TS. http://vi.com/ 46 .vn/tag/tai-lieu/sãanxuatduong. CEFINEA – Viện Môi trường và Tài nguyên.com/ 6. 2001 2. thất thoát nguyên vật liệu. http://giongmia.quan như: cơ cấu tổ chức chưa chặt chẽ. 4. thiếu đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm. Nguyễn Hoài Linh_Đồ án môn học xử lý chất thải 3. tránh rò rỉ.. giàu kinh nghiệm  Giám sát định kỳ việc thực hiện kiểm soát ô nhiễm trong doanh nghiệp  Có biện pháp chế tài.pdf 8.

gov.com 14.nea. http://www. htpp://yeumoitruong.vn/KyYeu/GiaiDoan1991-2000/Kyyeu_50.htm 11.9.dost-bentre.vn/index. http://www.vn/thongtinmt/noidung/home_24_3_03.php? Itemid=147&id=1091&option=com_content&task=view 10. Đề cương xử lý nước thải mía đường-Thạc sĩ: Lê Ngọc Thư Danh sách nhóm: 6 Nguyễn Trọng 0822293 Bùi Nguyên Thuận 0822259 Phạm Thị Kim Dung 0822053 Ngô Văn Dương 0822063 47 .com.org.vn 13.gov.htm 12.vietnamchemtech. http://www.dostbinhdinh. http://www.

Hoàng Tiến Thành 0822242 48 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful