P. 1
Bai Toan Ve Ti So Phan Tram

Bai Toan Ve Ti So Phan Tram

|Views: 1,192|Likes:
Được xuất bản bởimaithuyle

More info:

Published by: maithuyle on Jan 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

Bài toán về “Tỉ số phần trăm”

I. Những điều cần biết:
1. Các dạng toán về tỉ số phần trăm cơ bản
Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm củ hi số
Ví dụ: Tìm tỉ số phần trăm của 3 và 4.
Bài gii
Tỉ số phần trăm của 3 và 4 !à:
3 : 4 " #$%& " %&'
()p số: %&'
Dạng !: Tìm gi" tr# phần trăm củ m$t số
Ví dụ: *+t tr,-ng c. /## h0c sinh$ tr1ng 2. số h0c sinh n3 chi4m &5'. 67i
tr,-ng 2. c. 8a1 nhi9: h0c sinh n3;
Bài gii
<)ch 1: <)ch 5:
Tr,-ng 2. c. số h0c sinh n3 !à:
/## : 1## = &5 " 315 >h0c sinh?
()p số: 315 h0c sinh
Tr,-ng 2. c. số h0c sinh n3 !à:
/## = &5 : 1## " 315 >h0c sinh?
()p số: 315 h0c sinh
Dạng %: Tìm m$t số &hi biết gi" tr# phần trăm củ số đ'
Ví dụ: *+t tr,-ng c. 54# h0c sinh nam$
chi4m 4@' số h0c sinh t1àn tr,-ng. 67i
tr,-ng 2. c. tAt c 8a1 nhi9: h0c sinh;
Bài gii
Bố h0c sinh của tr,-ng 2. !à:
54# :
4@
1##
" &## >h0c sinh?
()p số: &## h0c sinh
!. Các dạng ghi tỉ số phần trăm
a$ CDng số tE nhi9n
VC: Tỉ số phần trăm của 3 và & !à: 3 : & " #$/ " /#'
8$ CDng số thFp phGn
VC: Tỉ số phần trăm của % và @ !à: % : @ " #$@%& " @%$&'
II. (u)*n t+p th,c h-nh
1."ạng #
1. T$m tỉ số phần trăm c%&
a. 1& và 4# 8. 1HH& và 5&## c. #$3 và 5$&
d$ 1### và @## I$ 4@#$&1 và 51#$%& g$ 14 và 43%$&
!. *+t tr,-ng c. 4@# h0c sinh$ tr1ng 2. c. 15# h0c sinh ti9n ti4n. 67i số h0c
sinh ti9n ti4n chi4m 8a1 nhi9: phần trăm số h0c sinh t1àn tr,-ng;
%. *J 2i chK vL m:a @ !ít n,Mc mNm$ tr1ng 2. c. 3 !ít n,Mc mNm !1Di m+t$ cOn
!Di !à n,Mc mNm !1Di hai. 67i:
a. Bố n,Mc mNm !1Di m+t chi4m 8a1 nhi9: phần trăm tPng số n,Mc mNm;
8. Tỉ số phần trăm giQa số !ít n,Mc mNm !1Di m+t và số !ít n,Mc mNm !1Di hai !à
8a1 nhi9:;
4. Ri) 8)n m+t mSt vi !à 15 ### 2Tng. Ug,-i 8)n hàng 8)n mVi mSt vi !Wi 5
4## 2Tng. 67i số tiLn !Wi 8Xng 8a1 nhi9: phần trăm gi) 8)n và 8Xng 8a1 nhi9: phần
trăm tiLn vốn;
1
Bài toán về “Tỉ số phần trăm”
!. "ạng !
1. YMp &Z c. 4@ h0c sinh. Bố h0c sinh gi7i chi4m %&' số h0c sinh c !Mp. 67i
!Mp &Z c. 8a1 nhi9: h0c sinh gi7i;
!. *+t mnh 2At hình ch3 nhFt c. chiL: dài 1&m$ chiL: r+ng 13m. Ug,-i ta
dành 5&' di[n tích mnh 2At 2\ !àm nhà. Tính di[n tích phần 2At !àm nhà.
%. *+t chi4c ]I 2Dp gi) 4## ### 2Tng$ na^ hD gi) 1&'. 67i gi) tiLn chi4c ]I 2Dp
8G^ gi- !à 8a1 nhi9:;
.. C_ng c. %& vi9n 8i gTm hai mà:: ]anh và 27. Bố 8i ]anh chi4m 4#' tPng số
8i. 67i C_ng c. 8a1 nhi9: vi9n 8i ]anh; Ba1 nhi9: vi9n 8i 27;
'. "ạng '
1. YMp &B c. 5% h0c sinh nam chi4m &4' số h0c sinh c !Mp. 67i !Mp &B c. 8a1
nhi9: h0c sinh;
5. *+t n`ng trDi n:`i 8O và trG:$ số 8O c. 1H& c1n và chi4m /&' tPng số trG:
8O. 67i số trG: của n`ng trDi !à 8a1 nhi9: c1n;
3. *+t ng,-i m:a / a:^\n s)ch cbng !1Di$ vì 2,Kc gim gi) 1#' thI1 gi) 8ìa
n9n chỉ phi tr 51@ %## 2Tng. 67i gi) 8ìa mVi a:^\n s)ch !à 8a1 nhi9:;>4#&##2?
(. )*+,n t-p t.ng h/p
1. Tr1ng h0c cì d$ số h0c sinh ti9n ti4n của !Mp &Z chi4m 45' số h0c sinh c !Mp$
sang h0c cì dd số h0c sinh ti9n ti4n nhiL: hen h0c cì d !à 1 h0c sinh n9n chi4m 44$&' số
h0c sinh c !Mp. 67i !Mp &Z c. 8a1 nhi9: h0c sinh; 1f>>44$&g45?f1##?"4#
5. CGn số Vi[t Uam và1 c:ối năm 5##& !à @5 ### ### ng,-i. 67i n4: tỉ ![ dGn
tăng !à 1$&' thì 24n c:ối năm 5##% dGn số Vi[t Uam !à 8a1 nhi9: ng,-i;
3. U,Mc 8i\n chha &' m:ối >thI1 chối !,Kng?. 67i phi th9m và1 4# cg n,Mc
8i\n 8a1 nhi9: cg n,Mc m)^ 2\ 2,Kc m+t !1Di n,Mc chha 5' m:ối;
ihối !,Kng m:ối: 4# ] &' " 5 cg
ihối !,Kng n,Mc m:ối mMi: 5f >5f1##? " 1## cg
ihối !,Kng n,Mc m)^ th9m: H@ j 3@ " /# cg
C1 chối !,Kng m:ối ch`ng 2Pi n9n chối !,Kng n,Mc 8i\n tăng !9n !à d1 chối
!,Kng n,Mc m)^ tăng.
4. *+t cka hàng 2W 8)n 5# ]I 2Dp và 2,Kc !Wi 1 /## ### 2Tng$ 8i4t rXng tiLn !Wi
8Xng @' tiLn vốn. 67i cka hàng 8)n m+t ]I 2Dp gi) 8a1 nhi9:;
1/#####f5#"@####
@####f@'"1######
&. <ka hàng 8)n m+t nTi cem 2i[n vMi gi) 4@3 ### 2Tng$ tính ra 2W 2,Kc !Wi
1&' gi) vốn. 67i tiLn !Wi chi 8)n nTi cem 2i[n !à 8a1 nhi9:;
!Wifvốn" 3f5#
!Wilvốn"4@3###
2
Bài toán về “Tỉ số phần trăm”
3

Hỏi phải thêm vào 40 kg nước biển bao nhiêu kg nước máy để được một loại nước chứa 2% muối? Khối lượng muối: 40 x 5% = 2 kg Khối lượng nước muối mới: 2/ (2/100) = 100 kg Khối lượng nước máy thêm: 98 – 38 = 60 kg Do khối lượng muối không đổi nên khối lượng nước biển tăng lên là do khối lượng nước máy tăng. 3. chiều rộng 13m.Bài toán về “Tỉ số phần trăm” 2. Lớp 5B có 27 học sinh nam chiếm 54% số học sinh cả lớp.5% thì đến cuối năm 2007 dân số Việt Nam là bao nhiêu người? 3. Dạng 2 1. tính ra đã được lãi 15% giá vốn. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. sang học kì II số học sinh tiên tiến nhiều hơn học kì I là 1 học sinh nên chiếm 44. Hỏi tiền lãi khi bán nồi cơm điện là bao nhiêu? lãi/vốn= 3/20 lãi+vốn=483000 2 . Một cửa hàng đã bán 20 xe đạp và được lãi 1 600 000 đồng. Lớp 5A có 48 học sinh. Hỏi số trâu của nông trại là bao nhiêu con? 3. Tính diện tích phần đất làm nhà. Một người mua 6 quyển sách cùng loại. Dân số Việt Nam vào cuối năm 2005 là 82 000 000 người. Hỏi cửa hàng bán một xe đạp giá bao nhiêu? 1600000/20=80000 80000/8%=1000000 5. Hỏi giá tiền chiếc xe đạp bây giờ là bao nhiêu? 4. 4. Một chiếc xe đạp giá 400 000 đồng. Nước biển chứa 5% muối (theo khối lượng). số bò có 195 con và chiếm 65% tổng số trâu bò.5% số học sinh cả lớp. vì được giảm giá 10% theo giá bìa nên chỉ phải trả 218 700 đồng. nay hạ giá 15%. Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi. biết rằng tiền lãi bằng 8% tiền vốn. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?(40500đ) 4. Cửa hàng bán một nồi cơm điện với giá 483 000 đồng. số học sinh tiên tiến của lớp 5A chiếm 42% số học sinh cả lớp. Một nông trại nuôi bò và trâu. Trong học kì I. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh? 1/((44. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi? 2. Dũng có 75 viên bi gồm hai màu: xanh và đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ? 3. Số học sinh giỏi chiếm 75% số học sinh cả lớp. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m. Hỏi nếu tỉ lệ dân tăng là 1. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh? 2. Dạng 3 1. Luyện tập tổng hợp 1.5-42)/100)=40 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->