P. 1
Bai Toan Ve Ti So Phan Tram

Bai Toan Ve Ti So Phan Tram

|Views: 1,192|Likes:
Được xuất bản bởimaithuyle

More info:

Published by: maithuyle on Jan 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

Bài toán về “Tỉ số phần trăm”

I. Những điều cần biết:
1. Các dạng toán về tỉ số phần trăm cơ bản
Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm củ hi số
Ví dụ: Tìm tỉ số phần trăm của 3 và 4.
Bài gii
Tỉ số phần trăm của 3 và 4 !à:
3 : 4 " #$%& " %&'
()p số: %&'
Dạng !: Tìm gi" tr# phần trăm củ m$t số
Ví dụ: *+t tr,-ng c. /## h0c sinh$ tr1ng 2. số h0c sinh n3 chi4m &5'. 67i
tr,-ng 2. c. 8a1 nhi9: h0c sinh n3;
Bài gii
<)ch 1: <)ch 5:
Tr,-ng 2. c. số h0c sinh n3 !à:
/## : 1## = &5 " 315 >h0c sinh?
()p số: 315 h0c sinh
Tr,-ng 2. c. số h0c sinh n3 !à:
/## = &5 : 1## " 315 >h0c sinh?
()p số: 315 h0c sinh
Dạng %: Tìm m$t số &hi biết gi" tr# phần trăm củ số đ'
Ví dụ: *+t tr,-ng c. 54# h0c sinh nam$
chi4m 4@' số h0c sinh t1àn tr,-ng. 67i
tr,-ng 2. c. tAt c 8a1 nhi9: h0c sinh;
Bài gii
Bố h0c sinh của tr,-ng 2. !à:
54# :
4@
1##
" &## >h0c sinh?
()p số: &## h0c sinh
!. Các dạng ghi tỉ số phần trăm
a$ CDng số tE nhi9n
VC: Tỉ số phần trăm của 3 và & !à: 3 : & " #$/ " /#'
8$ CDng số thFp phGn
VC: Tỉ số phần trăm của % và @ !à: % : @ " #$@%& " @%$&'
II. (u)*n t+p th,c h-nh
1."ạng #
1. T$m tỉ số phần trăm c%&
a. 1& và 4# 8. 1HH& và 5&## c. #$3 và 5$&
d$ 1### và @## I$ 4@#$&1 và 51#$%& g$ 14 và 43%$&
!. *+t tr,-ng c. 4@# h0c sinh$ tr1ng 2. c. 15# h0c sinh ti9n ti4n. 67i số h0c
sinh ti9n ti4n chi4m 8a1 nhi9: phần trăm số h0c sinh t1àn tr,-ng;
%. *J 2i chK vL m:a @ !ít n,Mc mNm$ tr1ng 2. c. 3 !ít n,Mc mNm !1Di m+t$ cOn
!Di !à n,Mc mNm !1Di hai. 67i:
a. Bố n,Mc mNm !1Di m+t chi4m 8a1 nhi9: phần trăm tPng số n,Mc mNm;
8. Tỉ số phần trăm giQa số !ít n,Mc mNm !1Di m+t và số !ít n,Mc mNm !1Di hai !à
8a1 nhi9:;
4. Ri) 8)n m+t mSt vi !à 15 ### 2Tng. Ug,-i 8)n hàng 8)n mVi mSt vi !Wi 5
4## 2Tng. 67i số tiLn !Wi 8Xng 8a1 nhi9: phần trăm gi) 8)n và 8Xng 8a1 nhi9: phần
trăm tiLn vốn;
1
Bài toán về “Tỉ số phần trăm”
!. "ạng !
1. YMp &Z c. 4@ h0c sinh. Bố h0c sinh gi7i chi4m %&' số h0c sinh c !Mp. 67i
!Mp &Z c. 8a1 nhi9: h0c sinh gi7i;
!. *+t mnh 2At hình ch3 nhFt c. chiL: dài 1&m$ chiL: r+ng 13m. Ug,-i ta
dành 5&' di[n tích mnh 2At 2\ !àm nhà. Tính di[n tích phần 2At !àm nhà.
%. *+t chi4c ]I 2Dp gi) 4## ### 2Tng$ na^ hD gi) 1&'. 67i gi) tiLn chi4c ]I 2Dp
8G^ gi- !à 8a1 nhi9:;
.. C_ng c. %& vi9n 8i gTm hai mà:: ]anh và 27. Bố 8i ]anh chi4m 4#' tPng số
8i. 67i C_ng c. 8a1 nhi9: vi9n 8i ]anh; Ba1 nhi9: vi9n 8i 27;
'. "ạng '
1. YMp &B c. 5% h0c sinh nam chi4m &4' số h0c sinh c !Mp. 67i !Mp &B c. 8a1
nhi9: h0c sinh;
5. *+t n`ng trDi n:`i 8O và trG:$ số 8O c. 1H& c1n và chi4m /&' tPng số trG:
8O. 67i số trG: của n`ng trDi !à 8a1 nhi9: c1n;
3. *+t ng,-i m:a / a:^\n s)ch cbng !1Di$ vì 2,Kc gim gi) 1#' thI1 gi) 8ìa
n9n chỉ phi tr 51@ %## 2Tng. 67i gi) 8ìa mVi a:^\n s)ch !à 8a1 nhi9:;>4#&##2?
(. )*+,n t-p t.ng h/p
1. Tr1ng h0c cì d$ số h0c sinh ti9n ti4n của !Mp &Z chi4m 45' số h0c sinh c !Mp$
sang h0c cì dd số h0c sinh ti9n ti4n nhiL: hen h0c cì d !à 1 h0c sinh n9n chi4m 44$&' số
h0c sinh c !Mp. 67i !Mp &Z c. 8a1 nhi9: h0c sinh; 1f>>44$&g45?f1##?"4#
5. CGn số Vi[t Uam và1 c:ối năm 5##& !à @5 ### ### ng,-i. 67i n4: tỉ ![ dGn
tăng !à 1$&' thì 24n c:ối năm 5##% dGn số Vi[t Uam !à 8a1 nhi9: ng,-i;
3. U,Mc 8i\n chha &' m:ối >thI1 chối !,Kng?. 67i phi th9m và1 4# cg n,Mc
8i\n 8a1 nhi9: cg n,Mc m)^ 2\ 2,Kc m+t !1Di n,Mc chha 5' m:ối;
ihối !,Kng m:ối: 4# ] &' " 5 cg
ihối !,Kng n,Mc m:ối mMi: 5f >5f1##? " 1## cg
ihối !,Kng n,Mc m)^ th9m: H@ j 3@ " /# cg
C1 chối !,Kng m:ối ch`ng 2Pi n9n chối !,Kng n,Mc 8i\n tăng !9n !à d1 chối
!,Kng n,Mc m)^ tăng.
4. *+t cka hàng 2W 8)n 5# ]I 2Dp và 2,Kc !Wi 1 /## ### 2Tng$ 8i4t rXng tiLn !Wi
8Xng @' tiLn vốn. 67i cka hàng 8)n m+t ]I 2Dp gi) 8a1 nhi9:;
1/#####f5#"@####
@####f@'"1######
&. <ka hàng 8)n m+t nTi cem 2i[n vMi gi) 4@3 ### 2Tng$ tính ra 2W 2,Kc !Wi
1&' gi) vốn. 67i tiLn !Wi chi 8)n nTi cem 2i[n !à 8a1 nhi9:;
!Wifvốn" 3f5#
!Wilvốn"4@3###
2
Bài toán về “Tỉ số phần trăm”
3

Hỏi tiền lãi khi bán nồi cơm điện là bao nhiêu? lãi/vốn= 3/20 lãi+vốn=483000 2 . Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m. vì được giảm giá 10% theo giá bìa nên chỉ phải trả 218 700 đồng. Lớp 5B có 27 học sinh nam chiếm 54% số học sinh cả lớp. 4. Một nông trại nuôi bò và trâu. số học sinh tiên tiến của lớp 5A chiếm 42% số học sinh cả lớp.Bài toán về “Tỉ số phần trăm” 2. Dũng có 75 viên bi gồm hai màu: xanh và đỏ. Dân số Việt Nam vào cuối năm 2005 là 82 000 000 người. tính ra đã được lãi 15% giá vốn. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ? 3. biết rằng tiền lãi bằng 8% tiền vốn. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?(40500đ) 4. Nước biển chứa 5% muối (theo khối lượng). Hỏi nếu tỉ lệ dân tăng là 1. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh? 1/((44. sang học kì II số học sinh tiên tiến nhiều hơn học kì I là 1 học sinh nên chiếm 44.5% số học sinh cả lớp. Một người mua 6 quyển sách cùng loại. Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi. nay hạ giá 15%. số bò có 195 con và chiếm 65% tổng số trâu bò. 3. Lớp 5A có 48 học sinh. Hỏi số trâu của nông trại là bao nhiêu con? 3. Trong học kì I. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Cửa hàng bán một nồi cơm điện với giá 483 000 đồng. Hỏi cửa hàng bán một xe đạp giá bao nhiêu? 1600000/20=80000 80000/8%=1000000 5. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi? 2. Dạng 3 1. Hỏi phải thêm vào 40 kg nước biển bao nhiêu kg nước máy để được một loại nước chứa 2% muối? Khối lượng muối: 40 x 5% = 2 kg Khối lượng nước muối mới: 2/ (2/100) = 100 kg Khối lượng nước máy thêm: 98 – 38 = 60 kg Do khối lượng muối không đổi nên khối lượng nước biển tăng lên là do khối lượng nước máy tăng.5-42)/100)=40 2. Một chiếc xe đạp giá 400 000 đồng. Một cửa hàng đã bán 20 xe đạp và được lãi 1 600 000 đồng. Dạng 2 1. chiều rộng 13m. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh? 2. Hỏi giá tiền chiếc xe đạp bây giờ là bao nhiêu? 4. Luyện tập tổng hợp 1.5% thì đến cuối năm 2007 dân số Việt Nam là bao nhiêu người? 3. Số học sinh giỏi chiếm 75% số học sinh cả lớp. Tính diện tích phần đất làm nhà.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->