P. 1
Bai Tap Vat Ly 9 Nang Cao

Bai Tap Vat Ly 9 Nang Cao

|Views: 686|Likes:
Được xuất bản bởiHao Nguyen

More info:

Published by: Hao Nguyen on Jan 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

Bài tập vật lý lớp 9

Bài 1
Một ấm đun nước bằng điện có 3 dây lò xo, mỗi ci có điện t!" #$1%& Ω, đư'c m(c
)ong )ong *ới n+,u- .m đư'c m(c n/i ti01 *ới điện t!" !$2& Ω *à đư'c m(c *ào ngu3n
điện- 45i t+6i gi,n c7n t+i0t đ8 đun ấm đ9ng đ7y nước đ0n :+i );i )< t+,y đ=i n+ư t+0 nào
:+i một t!ong b, lò xo b> đ?t@
Bài1A
BCDc 3 lò xo m(c )ong )ongA
Điện trở tương đương của ấm:
R
1
=
) !"
#
Ω =
R

$%ng điện c&'( tr)ng m'c&:*
1
=
r R
U
+
1
+&,i gian t
1
c-n t&i.t đ/ đ0n ấm nước đ.n 1&i 23i:
4 = R
1
5*
6
5t
1

6
1
1
6
1
1
+
= = ⇒
r R
U
R
Q
I R
Q
t
&a( t
1
=
1
6
6
1
)
R U
r R Q +
1)
BCDc % lò xo m(c )ong )ongA +ương t7 tr8n ta c9 )
R
6
=
) :"
6
Ω =
R

*
6
=
r R
U
+
6
t
6
=
6
6
6
6
)
R U
r R Q
+
+
6 )
;ập t< 2=
6
1
t
t
ta đư>c:
1
6!6
6!#
) ?" :" !"
) ?" !" :"
)
)
6
6
6
6 1
6
1 6
6
1
≈ =
+
+
=
+
+
=
r R R
r R R
t
t
@Aậ( t
1
≈ t
6
Bài % Đ/ trang trB c&) mCt D0-( &àngE ngư,i ta FGng cHc I9ng đJn :AK9L mMc n=i ti.p và)
m'c& điện c9 &iệ0 điện t&. N=6!"A đ/ c&Ong 2Hng IPn& t&ư,ng5 Q.0 c9 mCt I9ng IR c&H(E ngư,i
ta n=i tMt đ)'n m'c& c9 I9ng đ9 l'i t&P c3ng 20ất ti80 t&S của mTi I9ng tUng &a( giVm đi Ia)
n&i80 p&-n trUmW
Bài%A
1
Điện trở của mTi I9ng: R
đ
=
) !
6
Ω =
d
d
P
U

X= I9ng đJn c-n FGng đ/ c&Ong 2Hng IPn& t&ư,ng: n=
!" =
d
U
U
I9ng)
Q.0 c9 mCt I9ng IR c&H( t&P điện trở tYng cZng của cHc I9ng c%n l'i là:
R = #9R
đ
= 1?: Ω)
$%ng điện D0a mTi đJn I[( gi,:
* =
) ?! E 1
1?:
6!"
A
R
U
= =
\3ng 20ất ti80 t&S mTi I9ng I[( gi, là:
]
đ
= *
6
5R
đ
= 9E!9 L)
\3ng 20ất mTi I9ng tUng l8n 2) với trước:
]đm K ]đ = 9E!9 K 9 = "E!9 L)
Qg&^a là tUng l8n 2) với trướclà:
_ ! E ? 5_
9
1"" 5 !9 E "

Bài 3:6E?đi/m)
\&) m'c& điện n&ư &Pn& v`
N
1
=1a"A b R
1
=6"""Ω b R
6
=#"""Ω 5
a) c&i mMc v3n 1. c9 điện trở R
v
2)ng
2)ng với R
1
E v3n 1. c&< N
1
= :"A5de( fHc
đRn& cư,ngđC F%ng điện D0a cHc điện trở R
1

và R
6
5
I)Q.0 mMc v3n 1. 2)ng 2)ng với điện trôû R2,von ke chi bao nhieâu?
Bài E:
a)gZi * là F%ng điện D0a RE c3ng 20ất của IC đJn là :
] = N5* h R*
6
= #65* h *
6
&a( : *
6
h #6* i ] = "
6
N
j
B
R
6
\
R
1
A
i

R
A


Bài ! : 6E?đi/m)
$Gng ng0kn điện c9 &iệ0 điện t&. 1&3ng
đYi N
" =
#6A đ/ t&Mp 2Hng mCt IC I9ng đJn cGng
l)'i 6E?AK1E6?L)5$[( n=i tr)ng IC đJn c9 điện
trở 1&3ng đHng 1/5 $[( n=i tl IC I9ng đJn đ.n
ng0kn điện c9 điện trở là R
=
1Ω
a) +Pm c3ng 20ất t=i đa mà IC I9ng c9
t&/ ti80 t&S5
I) +Pm cHc& g&mp I9ng đ/ c&Ong 2Hng
IPn& t&ư,ng5
n
Q
n
j B
dàm 2= tr8n c9 c7c đ'i 1&i ] = 6?:L
Aậ( c3ng 20ất lớn n&ất của IC đJn là ]
maf
= 6?:L
I)gZi m là 2= Fe( đJnE n là 2= đJn tr)ng mCt Fe(:
@giVi t&o) c3ng 20ất :
c&i cHc đJn 2Hng IPn& t&ư,ng :
) ? E " A I
d
=
và * = m 5
m I
d
? E " =

+l đ9 : N
"
5 * = R*
6
i 1E6?m5n da( #65 "E?m = 1 "E?)
6
= 1E6?m5n
⇒:! = m i ?n b mE n ng0(8n Fương 1)
giVi p&ương trPn& 1) ta c9 16 ng&iệm 2a0 :
n 1 6 # ! ? : p a 9 1" 11 16
m ?9 ?! !9 !! #9 #! 69 6! 19 1! 9 !
@giVi t&o) p&ương trPn& t&. :N
"
=N
jB
i *R
với : N
jB
= 6E?n b *R = "E?m51 = "E?m
+a đư>c p&ương trPn& 1) đe Ii.t :! = ?n i m
@giVi t&o) p&ương trPn& F%ng điện :
R
jB
=
m
n
m
nR
d
?
= Aà * = m5 d
I
= "E?m
nqt 1&Hc : * = n m
m
m
n
R R
U
AB
?
#6
?
1
#6
"
+
=
+
=
+
da( : "E?m =
n m
m
?
#6
+
⇔:! = ?n i m
Fâu2A
F+o % bóng đGn H
1
I1%J K LMN *à H
%
IOJ K 3MN-
,- Fó t+8 m(c n/i ti01 % bóng đGn này *ào +iệu điện t+0 P $ 1QJ đ8 c+Dng )ng bRn+
t+ư6ng đư'c :+;ng@ JR ),o@
b- M(c % bóng đGn này cSng *ới 1 bi0n t!"
có con c+Ty *ào +iệu điện t+0 cU IP $ 1QJN
n+ư +Rn+ *< t+R 1+Vi điWu c+Xn+ bi0n t!" có
điện t!" là b,o n+iYu đ8 % đGn )ng bRn+ t+ư6ng@
c- Bây gi6 t+o bi0n t!" !, *à t+,y *ào đó
là 1 điện t!" # ),o c+o c;ng )uất tiYu t+Z t!Yn
đGn H
1
gấ1 3 l7n c;ng )uất tiYu t+Z t!Yn đGn H
%
-
[\n+ #@ IBiết hiệu điện thế nguồn vẫn không đổiN
Fâu 2: #E" đi/m)
a5 \ư,ng đC F%ng điện đRn& mrc D0a mTi đJn:
]
đm1
= N
đm1
5*
đm1

=s *
đm1
=
1
1
dm
dm
U
P
=
16
9
= "Ep?j)
*
đm6
=
6
6
dm
dm
U
P
=
:
#
= "E?j)
+a t&ấ( *
đm1
≠ *
đm6
n8n 1&3ng t&/ mMc n=i ti.p
#
Đ
1
Đ
6
R
I
N
) )
] K
đ/ 6 đJn 2Hng IPn& t&ư,ng5
I5 Đ/ 6 đJn 2Hng IPn& t&ư,ng t&P:
N
1
= N
đm1
= 16Ab *
1
= *
đm1
= "Ep?j
và N
6
= N
đm6
= :Ab *
6
= *
đm6
= "E?j
$) đJn Đ
6
tt R
I
=s N
6
= N
I
= :A
\ư,ng đC F%ng điện D0a Ii.n trở:
*
1
= *
6
i *
I
=s *
I
= *
1
h *
6
= "Ep? h "E? = "E6?j)5
giH trR điện trở của Ii.n trở lOc đ9 Iung: R
I
=
b
b
I
U
=
6? E "
:
= 6! Ω)
c5 +&o) đv ra ta c9: ]
1
= #]
6
 *
1
6
5R
1
= #*
6
6
5R
6


6
6
1
I
I
=
1
6
#
R
R
= #5
6
1
6
1
6
6
5
5
dm
dm
dm
dm
P U
P U
= #5
# 5 16
9 5 :
6
6
=
!
9
=s
6
1
I
I
=
6
#
 6*
1
= #*
6
1)
nà *
1
= *
6
i *
R
n8n 1)  6*
6
i *
R
) = #*
6
 6*
6
i 6*
R
= #*
6
=s *
6
= 6*
R
6)
$) đJn Đ
6
tt R n8n N
6
= N
R
 *
6
5R
6
= *
R
5R
+&a( 6) và) ta đư>c 65*
R
5R
6
= *
R
5R =s R = 6R
6
= 65
6
6
6
dm
dm
P
U
= 65
#
:
6
= 6! Ω)
Fâu O: 4,i điện t!" #
1
*à #
%
đư'c m(c *ào một +iệu điện t+0 :+;ng đ=i bằng cc+ g+^1
)ong )ong *ới n+,u +o_c g+^1 n/i ti01 *ới n+,u- `ai b
))
là c;ng )uất tiYu t+Z cc, đoTn mTc+
:+i g+^1 )ong )ong, b
nt
là c;ng )uất tiYu t+Z :+i g+^1 n/i ti01- F+?ng min+ A
!
ss
nt
P
P

-
F+o bi0tA #
1
] #
%
≥ %
6 1
5R R
Fâu O: 6E" đi/m)
K \3ng 20ất ti80 t&S của đ)'n m'c& 1&i &ai điện trở mMc 2)ng 2)ng:
6
1 6
1 6
ss
U
P
R R
R R
=
+
5
K \3ng 20ất ti80 t&S của đ)'n m'c& 1&i &ai điện trở mMc n=i ti.p:
6
1 6
nt
U
P
R R
=
+
5
K ;ập tw 2=:
6
1 6
1 6
)
ss
nt
P R R
P R R
+
=
b
K $) :
1 6 1 6
6 R R R R + ≥ =s R
1
i R
6
)
6
≥ !
6 1
5R R )
6
E n8n ta c9:

6
1 6
1 6
! )
ss
nt
R R P
P R R!
ss
nt
P
P


Bài d A Jet fB đ_t cc+ t+ấu :\n+ +ội tZ một đoTn 3&cm-gn+ f
1
B
1
là Vn+ t+et-h6i *et đ0n
*> t!\ :+c,Vn+ cc, *et là Vn+ Vo cc+ t+ấu :\n+ %&cm-4,i Vn+ có cSng độ lớn- [\n+ tiYu c9
cc, t+ấu :\n+-
!
Bài d : 6 đi/m
@ Jet " *\ t!\ 1 : vP Vn& j
1
B
1
của vật là Vn& t&ật Ec&rng tx vật jB 2` đư>c đqt ng)ài 1&)Vng ti80
c7 5
Đqt : yj=F
1
=#"cm 1&)Vng cHc& tl vật ở vR trB 1) đ.n t&ấ0 1Bn&)
yj
1
=Fz
1
1&)Vng cHc& Vn& của vật ở vR trB 1) đ.n t&ấ0 1Bn&)
y{=y{z = | ti80 c7)
+a c9 : ∆ yjB ∼ ∆ yj
1
B
1
n8n:
1
}
1 1 1 1
d
d
OA
OA
AB
B A
= =
1)
∆ {zy* ∼ ∆ {zj
1
B
1
n8n:

f
f d
O F
O F OA
O F
A F
OI
B A −
=

= =
}
1
}
}
1
}
1
}
1 1
6)
nà y* = jB EF) đ9 tl 1) ~ 6) ta c9:
f
f d
d
d −
=
}
1
1
1
}
⇒ | =
}
1 1
}
1 1
5
d d
d d
+
a)
@ Jet d6i đ0n *> t!\ % : vP Vn& c&) là Vn& V) n8n vật p&Vi đư>c F,i đ.n g-n t&ấ0 1Bn& và num
tr)ng 1&)Vng ti80 c7 |5 giV 2• vật F,i đi 1 đ)'n jjz = a
Đqt : yjz = F
6
= #"Ka 1&)Vng cHc& vật tl vR trB 6 đ.n t&ấ0 1Bn&)
yj
6
= Fz
6
= 6"cm 1&)Vng cHc& Vn& của vật ở vR trB 6 đ.n t&ấ0 1Bn&)
+a c9 : ∆ yjzBz ∼ ∆ yj
6
B
6
n8n:
6
}
6 6 6 6
} } } d
d
OA
OA
B A
B A
= =
#)
∆ {zy* ∼ ∆ {zj
6
B
6
n8n:

f
f d
O F
O F OA
O F
A F
OI
B A +
=
+
= =
}
6
}
}
6
}
6
}
6 6
!)
nà y* = jzBz EF) đ9 tl #) ~ !) ta c9:
f
f d
d
d +
=
}
6
6
6
}
?
B}
z
j
j6 E
{
jz
B
B
6
*
{z
j
1
B
1
y
⇒ | =
6
}
6
}
6 6
5
d d
d d

I)

AP ti80 c7 của t&ấ0 1Bn& 1&3ng t&a( đYi n8n tl Ii/0 t&rc a) EI)
+a c9 :
}
1 1
}
1 1
5
d d
d d
+
=
6
}
6
}
6 6
5
d d
d d

?)
nqt 1&Hc F) 6 Vn& c9 đC lớn n&ư n&a0 En8n :
} }
6 6 1 1
B A
B A
AB
B A
=
+l 1) E6) c9 :
6
}
6
1
}
1
d
d
d
d
=

a a d
d
d d

=

= =
#"
:""
#"
6"
5 #" 5
6
}
6
1
}
1
cm
+&a( cHc giH trR F
1
E Fz
1
EF
6
E Fz
6
và) Ii/0 t&rc ?) và Ii.n đYi ta đư>c p&ương trPn& :
a
6
h 11"a i 1a"" = "
€ = K11")
6
h !51a"" = !9""= p"
6
⇒ a
1E6
=
c m a
c m a
6 "
9 "
6
p " ) 1 1 "
6
1
6
=
=
=
± − −

vP a = jjz = 9" cm s yj =F
1
= #" cm l)'i ng&iệm a = 9"cm)

Aậ( vật F,i đi mCt đ)'n a =6"cm và) tr)ng 1&)Vng ti80 c7 của t&ấ0 1Bn&5
⇒ yjz = F
6
= #" h a = #" h 6" = 1" cm
+&a( F
6
= 1" cm E Fz
6
= 6" cm và) Ii/0 t&rc I)
⇒ | =
6
}
6
}
6 6
5
d d
d d

=
cm 6"
1" 6"
6" 5 1"
=


Fâu QA
F+o mTc+ điện n+ư +Rn+ *<A
P $ 1%Ji #
1
$ OΩ i #
%
$ OΩ i #
3
$ 1%Ω i #
E
$ OΩ
,- [\n+ cư6ng độ dòng điện ju, mỗi điện t!"
*à +iệu điện t+0 gik, +,i đ7u mỗi điYn t!"-
b- l/i M *à l bằng một *;n :0 Icó điện t!"
!ất lớnN t+R *;n :0 c+X b,o n+iYu@ F9c dưmng cc,
*;n :0 1+Vi đư'c m(c *ới đi8m nào@
c- l/i M *à l bằng một ,m1n :0 Icó điện t!"
:+;ng đng :8N t+R ,m1n :0 c+X b,o n+iYu@
FâuQA
:
j
Q
B
i
N
n
R
#
R
1
R
6
R
!
K
a5 +Bn& đư>c: *
1
= *
#
=
6
#
jb *
6
= *
!
= 1jb N
1
= !Ab N
#
= aAb N
6
= N
!
= :A

I5 N
jn
= N
jQ
i N
Qn
=s N
Qn
= N
jn
h N
jQ
= ! h : = K6A &a( N
nQ
= 6A
Aậ( v3n 1. c&< 6A và c7c Fương của v3n 1. đư>c mMc và) đi/m n5
c5 ;ập l0ận và tBn& đư>c: *
1
= "Ea?Ab *
#
= "E?aj
$) *
1
s*
#
n8n F%ng *
1
đ.n n mCt p&-n r` D0a ampo 1. F%ng *a) mCt p&-n D0a R
#
F%ng *
#
)E ta
c9 *a = *
1
h *
#
= "Ea? h "E?a = "E6pj
Aậ( ampo 1. c&< "E6pj5
\[0 9:
1,2 đi8mN- F+o +,i gưmng 1+ong `
1
*à `
%
*u;ng góc *ới n+,u- H_t một đi8m )ng p *à
đi8m )ng M t!ước +,i gưmng ),o c+o pM
)ong )ong *ới gưmng `
%
I+Rn+ *< bYnN-
a) 4qy *< đư6ng đi cc, ti, )ng tr p tới gưmng `
1
1+Vn xT tới gưmng `
%
!3i ju, M- `iVi
t+\c+ cc+ *<-
bN l0u p *à +,i gưmng có *> t!\ c/ đ>n+ t+R đi8m M 1+Vi có *> t!\ t+0 nào đ8 có
t+8 *< đư'c ti, )ng n+ư câu ,-
Fâu LA
a)
Vẽ hình đúng :
A` X
1
là Vn& của X D0a g
1
b ở đ[( X
1
là đi/m đ=i frng của X D0a mqt p&•ng gương g
1
5
A` X
6
là Vn& của X
1
t') Iởi g
6
b X
6
là đi/m đ=i frng của X
1
D0a mqt gương g
6
5
AP g
1
v03ng g9c với g
6
n8n X
6
là đi/m f0(8n t[m của X D0a y
p
g
1
g
6
X n
y
X
1
X
6
nz
X
g
1
y
g
6
*
nz
c
f
Q&ận fmt: giV 2• ta v` đư>c tia 2Hng t&o) (80 c-0 của Iài t)Hn là X*cn f0ất p&Ht tl XE p&Vn f' tr8n
g
1
t'i * đ.n cE tia p&Vn f' *c t'i * tr8n g
1
c)i n&ư f0ất p&Ht tl Vn& X
1
5 +ia p&Vn f' cn t'i c tr8n g
6
đư>c c)i n&ư f0ất p&Ht tl Vn& X
6
5
+l n&ận fmt tr8n ta 20( ra cHc& v` đư,ng tr0(vn tia 2Hng n&ư 2a0:
- ;ấ( X
1
đ=i frng với X D0a mqt g
1
b
- ;ấ( nz đ=i frng với n D0a mqt gương g
6
b
- ;ấ( X
6
đ=i frng với X
1
D0a mqt gương g
6
b
- Q=i nX
6
cMt g
6
t'i cb
- Q=i X
1
với c cMt g
1
t'i *b
- Q=i X*cn ta đư>c đư,ng đi của tia 2Hng c-n tPm
b)
Đ/ v` đư>c tia 2Hng n&ư c[0 a t&P X
6
n p&Vi cMt g
6
t'i c5 n0=n vậ( n p&Vi num tr8n đ)'n X
f
5

Bài 1&
\&) m'c& điện n&ư &Pn& v`5 Bi.t N
jB
= 1"Ab
R
1
= 6Ω b Ra = "Ω b R
A
v3 cGng lớn b R
nQ
= :Ω 5
\)n c&'( đqt ở vR trB nà) t&P ampo 1. c&< 1j5 ;Oc nà(
v3n 1. c&< Ia) n&i80W

Bài 1&
@AP điện trở của ampo 1. R
a
= " n8n:
N
j\
= N
j$
= N
1
= *
1
R
1
5 = 651 = 6 A ) jmpo 1. c&< F%ng D0a R
1
"E?đ)@gZi điện trở
p&-n n$ là f t&P:
( )
( )
x DN 1 x
DN
AB AD DN
2 2
I ;I I I 1
x x
2
U 1 x
x
2
U U U 2 1 x 1!
x
= = + = +
 
= + −
 
 
 
= + = + + − =
 
 
@giVi ra đư>c f = 6 5 \)n c&'( p&Vi đqt ở vR trB c&ia nQ t&àn& &ai p&-n n$ c9 giH trR
6 ‚ và $Q c9 giH trR ! ‚5 ;Oc nà( v3n 1. c&< a v3n A3n 1. đ) N
$Q5

a
A
j
j B
R
1
n Q $
i K
Câu11: I% đi8m) 4,i điện t!" #$ Es *à ! m(c n/i ti01 *ào +,i đ7u +iệu điện t+0 P$%EJ- t+i
t+,y đ=i gi t!> cc, ! t+R c;ng )uất t5, n+iệt t!Yn ! t+,y đ=i *à đTt gi t!> c9c đTi- [\n+ gi
t!> c9c đTi đó-
Baøi11:"Zi * cư,ng đC F%ng điện D0a m'c&5
diệ0 điện t&. &ai đ-0 r:
N
r
= N h R* = 6! h !*
\3ng 20ất ti80 t&S tr8n r:
] = N
r
5* = 6! h !*) *
 !*
6
h 6!* i ] = " 1)
€ = 6!
6
h !]
AP p&ương trPn& 1) l03n c9 ng&iệm 2= n8n € ƒ "
=s 6!
6
h !] ƒ "
=s ] „ #:
=s ]
maf
= #:L
Câu12: %,2 đi8m) F+o mTc+ điện n+ư +Rn+ *<A

[!ong đó #
&
là điện t!" toàn 1+7n cc, bi0n t!", #
b
là điện t!" cc, b01 điện- F+o #
&
$ #
b
,
điện t!" cc, dây n/i :+;ng đng :8, +iệu điện t+0 P cc, ngu3n :+;ng đ=i- Fon c+Ty F nằm
" c+\n+ gik, bi0n t!"-[\n+ +iệu )uất cc, mTc+ điện- Foi +iệu )uất tiYu t+Z t!Yn b01 là có
\c+-
Baøi12:Điện trở R
\B
= R
"
5R
"
t6 )t R
"
i R
"
t6) = R
"
t#
\ư,ng đC F%ng điện c&'( tr)ng m'c& c&Bn&: *= NtR
"
t6 iR
"
t#) = :Nt ?R
"
\3ng 20ất ti80 t&S của I.p là : ]= N
6
\B
t R
"
= !N
6
t6?R
"
diệ0 20ất của m'c& điện là : d = ]tN* = !N
6
t6?R
"
) : N5:Nt ?R
"
) = 6t1?Aậ( d = 1#E# _
9
P
#
&
#
b
F
B

vôn kế chỉ U1 = 60V.54 ( A) R 156 Công suất tiêu thụ mỗi bóng bây giờ là: Pđ = I2.Hãy xác R1 định cườngđộ dòng điện qua các điện trở R1 A và R2 . V a) Khi mắc vôn kế có điện trở Rv song song với R1.Dây nối trong bộ đèn có điện trở không đáng kể. b)Nếu mắc vôn kế song song với điện trôû R2.2 Ud = 4(Ω) Điện trở của mỗi bóng: Rđ= Pd Số bóng đèn cần dùng để chúng sáng bình thường: n= U = 40 (bóng) Ud Nếu có một bóng bị cháy thì điện trở tổng cọng của các bóng còn lại là: R = 39Rđ = 156 ( Ω) Dòng điện qua mỗi đèn bây giờ: I= U 240 = = 1. Bài 4: a)Gọi I là dòng điện qua R.5điểm) Cho mạch điện như hình vẽ RV U1=180V .5V-1.9 = 0.Rđ = 9.% ≈ 5.100 .49 (W) Nghĩa là tăng lên so với trướclà: 0.Pđ = 9.49 .I – RI2 = 32.5điểm) Dùng nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U0 = 32V để thắp sáng một bộ bóng đèn cùng loại (2.49 (W) Công suất mỗi bóng tăng lên so với trước: Pđm .49.I – I2 hay : I2 – 32I + P = 0 2 M n N A B . b) Tìm cách ghép bóng để chúng sáng bình thường. công suất của bộ đèn là : P = U.4% 9 Bài 3:(2. R2=3000Ω . R1=2000Ω .25W). Dây nối từ bộ bóng đèn đến nguồn điện có điện trở là R=1Ω a) Tìm công suất tối đa mà bộ bóng có thể tiêu thụ.von ke chi bao nhieâu? R2 B C + U− Bài 4: (2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->