Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x để biểu thức nguyên.

Kết quả là Câu 2: =
þÿ

nhận giá trị

.

Tính diện tích tam giác ABC có các đường trung tuyến BD, CE biết rằng BC=10cm, BD=9cm, CE=12cm.Kết quả là Câu 3: Cho tam giác ABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. các điểm đối xứng của H qua BC, AC và AB. Tính
þÿ

þÿ

.

lần lượt là .

Kết quả là . Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 4: Biết đa thức bao nhiêu? Kết quả là Chọn đáp án đúng:
þÿ

chia hết cho đa thức

. Khi đó a+b bằng

Câu 5: Điều kiện xác định của phương trình là:

Câu 6: Với điều kiện nào của thì phương trình có nghiệm?

Phương trình có nghiệm với mọi Không có giá trị nào của để phương trình có nghiệm

Câu 7: Cho hai tam giác ABC và DEF có góc D bằng , và . Khi đó

Câu 8: Phương trình
a=0 a=2 a = -2 a = 0 hoặc a = ±2

nghiệm đúng với mọi x nếu a bằng:

Câu 9: Thương của phép chia đa thức
x-2 x+2 x+1 x-2

cho

là:

Câu 10: Khẳng định:" Với mọi số tự nhiên n thì chữ số tận cùng của các số tự nhiên n và nhau" đúng hay sai?
đúng sai

là như

Hướng dẫn làm bài:
+ Để điền các số thích hợp vào chỗ ..... các em ấn chuột vào vị trí ..... rồi dùng các số trên bàn phím để ghi số thích hợp. + Để điền dấu >;<;= ... thích hợp vào chỗ ..... tương tự như thao tác điền số. Các em ấn chuột vào vị trí ..... rồi chọn dấu <; =; > trong bàn phím để điền cho thích hợp (Chú ý: để chọn dấu >;< các em phải ấn: Shift và dấu đó). + Để chọn phương án trả lời trong các bài toán trắc nghiệm các em chỉ cần kích chuột vào cạnh câu chọn trả lời. bên

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Tìm x để Câu 2: Cho tam giác ABC. Kẻ các đường trung tuyến AD, BE, CF. Gọi tương ứng trên AD, BE và CF sao cho ABC đồng dạng với tam giác dạng số thập phân). Câu 3: Tính giá trị của phân thức kết quả dưới dạng số thập phân) Câu 4: Cho x, y , z thỏa mãn xyz=2010. Khi đó, giá trị biểu thức
þÿ

. Kết quả là x=

þÿ

.

là các điểm . Khi đó, tam giác

theo tỉ số bằng

þÿ

(nhập kết quả dưới

tại a=12. Kết quả là

þÿ

. (Nhập

bằn

g . Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 5: Cho tam giác ABC. Trên AB, AC lần lượt lấy các điểm M,N sao cho MN// BC. Biết AC=18cm, AN=2cm, AB=9cm. Khi đó AM= Câu 6: Giá trị lớn nhất của biểu thức Câu 7: Nghiệm của phương trình Kết quả là x= Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 8: Hình thoi ABCD có chu vi bằng 52cm; tỉ số hai đường chéo bằng đó bằng Câu 9: Gọi A là tập hợp bao gồm các nghiệm của phương trình =
þÿ þÿ þÿ þÿ

cm.
þÿ

bằng

.

là x bằng bao nhiêu?

. Vậy diện tích hình thoi

.

. Vậy tập A

(nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dâú “;”).

Câu 10: Cho biết
þÿ

. Ta có giá trị của biểu thức

bằng (nhập kết quả dưới dạng số thập phân). Hướng dẫn làm bài:
+ Để điền các số thích hợp vào chỗ ..... các em ấn chuột vào vị trí ..... rồi dùng các số trên bàn phím để ghi số thích hợp. + Để điền dấu >;<;= ... thích hợp vào chỗ ..... tương tự như thao tác điền số. Các em ấn chuột vào vị trí ..... rồi chọn dấu <; =; > trong bàn phím để điền cho thích hợp (Chú ý: để chọn dấu >;< các em phải ấn: Shift và dấu đó). + Để chọn phương án trả lời trong các bài toán trắc nghiệm các em chỉ cần kích chuột vào cạnh câu chọn trả lời. bên

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho 2 tam giác ABC và =5cm. Khi đó =
þÿ

có cm.

,

, AB=10cm, AC=14cm,

Câu 2: Biết diện tích tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông là hình vuông đó là Câu 3: Cho x, y , z thỏa mãn xyz=2010. Khi đó, giá trị biểu thức
þÿ þÿ

. Vậy diện tích

.

bằn

g . Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 4: Cho tam giác ABC, AD là phân giác góc A. Biết AB=14cm, BD=7cm, CD=4cm. Khi đó AC=
þÿ

cm.

Câu 5: Nghiệm nhỏ nhất của phương trình Kết quả là x= Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Hình thoi ABCD có diện tích bằng chu vi hình thoi đó bằng Câu 7: Nếu hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC =8cm thì diện tích của nó bằng Câu 8: Cho biết bằng
þÿ
þÿ þÿ þÿ

là x bằng bao nhiêu?

; một trong hai đường chéo có độ dài 6cm. Vậy cm.

. Ta có giá trị của biểu thức (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 9: Cho hình vuông ABCD có đường chéo bằng 8cm. M là một điểm bất kỳ trên cạnh AB, O là giao điểm hai đường chéo. Đường thẳng qua O và vuông góc với OM cắt BC tại N. Diện tích tứ giác OMBN bằng Câu 10: Cho bằng
þÿ

þÿ

.

và .

. Khi đó, giá trị của biểu thức

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho có diện tích . Gọi N là trung điểm BC. M trên AC sao cho
þÿ

. AN cắt BM tại O.Khi đó diện tích của tam giác OAM bằng . Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 2: Cho tam giác ABC có AB=9cm, AC=15cm. AD là phân giác ngoài góc A. Khi đó tỉ số (nhập kết quả dưới dạng số thập phân). Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 3: Hình vuông có đường chéo bằng 6cm thì có diện tích bằng Câu 4: Phương trình (2m - 7)x - 3 = mx - 3 vô số nghiệm thì m bằng
þÿ þÿ þÿ

=

.

.

Câu 5: Cho bằng
þÿ

và .

. Khi đó, giá trị của biểu thức

Câu 6: Phương trình Câu 7: Nghiệm của phương trình =
þÿ

có tập hợp nghiệm là R khi m =

þÿ

.

là x

.

Câu 8: Cho tam giác ABC. Trên AB, AC lần lượt lấy các điểm M,N sao cho MN// BC. Biết AC=6cm, AN=3cm, BC=5cm. Khi đó MN= Câu 9: Cho biểu thức thức P=
þÿ þÿ

cm. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân)

. Giá trị nhỏ nhất của biểu .

Câu 10: Cho abc = 2008. Khi đó, giá trị của biểu thức bằng
þÿ

.

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Tính giá trị của phân thức tại a=12. Kết quả là
þÿ

. (Nhập

kết quả dưới dạng số thập phân) Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 2: Nghiệm của phương trình Câu 3: Tổng các nghiệm của phương trình Kết quả là Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 4: Cho hình thang ABCD(AB//CD) có AD=4cm; BC=6cm. các cạnh bên kéo dài cắt nhau tại M. nếu độ dài đoạn MA= 6cm thì đoạn MB bằng bao nhiêu cm?Kết quả là Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 5: Nếu hai phương trình (x+1)(3x+2)=0 và nhau thì m bằng Câu 6: Hình chữ nhật ABCD có AB = 3BC và có diện tích là là
þÿ

bằng

þÿ

.

bằng bao nhiêu?

þÿ

þÿ

cm.

tương đương với

þÿ

.

. Chu vi hình chữ nhật ABCD

cm.
þÿ

Câu 7: Tích các nghiệm của đa thức (3x – 2)(2x – 3) bằng .

Câu 8: Cho abc = 2009. Khi đó, giá trị của biểu thức Câu 9: Nếu hai phương trình (x + 1)(2x + a) = 0 và (x - 3)(bx + 2) = 0 tương đương với nhau thì giá trị của tổng a + b bằng Câu 10: Cho abc = 2010. Khi đó, giá trị của biểu thức bằng
þÿ þÿ

bằng

þÿ

.

.

.

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho Tính tỉ số
þÿ

. Gọi N là trung điểm BC. M trên AC sao cho .

. AN cắt BM tại O.

Kết quả là . Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 2: Tổng các nghiệm của phương trình Kết quả là Câu 3: Nghiệm nhỏ nhất của phương trình Kết quả là x= Câu 4: Nghiệm lớn nhất của phương trình Kết quả là x = Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 5: Cho tam giác ABC có AB=18cm; BC=21cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM =
þÿ þÿ

bằng bao nhiêu?

là x bằng bao nhiêu?

þÿ

là x bằng bao nhiêu?

6cm. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn MN bằng cm. Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Nếu hai phương trình (x+1)(3x+2)=0 và nhau thì m bằng Câu 7: Cho đoạn thẳng AB dài 10 cm. Điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho ngoài đoạn thẳng AB). Khoảng cách từ D đến B bằng Câu 8: Cho abc = 2009. Khi đó, giá trị của biểu thức Câu 9: Hình chữ nhật ABCD có AB = 3BC và có diện tích là là
þÿ þÿ þÿ þÿ

tương đương với

.

(D nằm

cm.

bằng

þÿ

.

. Chu vi hình chữ nhật ABCD

cm.

Câu 10: Cho hai biểu thức =
þÿ

. Để A = B thì hệ số a

(giả thiết tất cả các phân thức đều xác định).

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho tam giác ABC có BC=20cm, AB=12cm. Trên AB, AC lấy M, N sao cho MN//BC và MN=8cm. Tính AM. Kết quả là Câu 2: Cho , phân giác trong AD. Trong tam giác ADB, kẻ phân giác DE, trong . Kết quả là
þÿ þÿ

cm.

kẻ phân giác DF. Tính tỉ số Câu 3:

.

Cho x, y , z thỏa mãn xyz=2010. Khi đó, giá trị biểu

thức g
þÿ

bằn .

Câu 4: Cho có diện tích . Gọi N là trung điểm BC. M trên AC sao cho
þÿ

. AN cắt BM tại O.Khi đó diện tích của tam giác OAM bằng . Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 5: Cho tam giác ABC có AB=9cm, AC=15cm. AD là phân giác ngoài góc A. Khi đó tỉ số
þÿ

=

(nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 6: Nghiệm nhỏ nhất của phương trình Kết quả là x= Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 7: Cho tam giác ABC và điểm M bất kỳ trên cạnh BC. Đường thẳng qua M song song với AB cắt AC tại E, đường thẳng qua M song song với AC cắt AB tại F. Giá trị biểu thức bằng . Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 8: Nghiệm của phương trình =
þÿ

là x bằng bao nhiêu?

þÿ

þÿ

là x

.
þÿ

Câu 9: Nếu hình vuông có diện tích bằng Câu 10: Cho tứ giác ABCD có AC⊥ BD. Gọi M; N; P; Q là trung điểm của các cạnh AB; BC; CD; DA. Biết rằng diện tích tứ giác MNPQ bằng là
þÿ

thì chu vi của nó bằng

cm.

. Vậy diện tích tứ giác ABCD

.

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: Cho Tính tỉ số Kết quả là Câu 2: Cho tam giác ABC, đường phân giác AD. Vẽ DE // AB, DF // AC (E thuộc AC, F thuộc AB). Biết AB = 3 cm, AC = 6 cm. Vậy chu vi của tứ giác AEDF bằng cm. Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 3: Nghiệm lớn nhất của phương trình Kết quả là x = Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 4: Tích các nghiệm của phương trình là
þÿ þÿ þÿ þÿ

. Gọi N là trung điểm BC. M trên AC sao cho . .

. AN cắt BM tại O.

là x bằng bao nhiêu?

.

Câu 5: Cho hai biểu thức =
þÿ

. Để A = B thì hệ số a

(giả thiết tất cả các phân thức đều xác định).

Câu 6: Hình chữ nhật ABCD có AB = là
þÿ

BC và có diện tích là

. Chu vi hình chữ nhật ABCD

cm.

Câu 7: Cho biểu thức của biểu thức A là một số nguyên. Câu 8: Cho biết bằng
þÿ

. Có

þÿ

giá trị nguyên của x sao cho giá trị

. Ta có giá trị của biểu thức (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 9: Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho
þÿ

, đường thẳng qua M

và song song với BC cắt AC tại N. Nếu độ dài cạnh BC bằng 72cm thì độ dài đoạn MN bằng cm.

Câu 10: Tam giác ABC có AB=15cm; AC=25cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho MB=6cm, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn thẳng AN bằng cm.
þÿ

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Tìm x để Câu 2: Giá trị lớn nhất của biểu thức phân) Câu 3: Cho x, y , z thỏa mãn xyz=2010. Khi đó, giá trị biểu thức
þÿ

. Kết quả là x=

þÿ

.

þÿ

. (Nhập kết quả dưới dạng số thập

bằn

g . Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 4: Cho tam giác ABC. Trên AB, AC lần lượt lấy các điểm M,N sao cho MN// BC. Biết AC=18cm, AN=2cm, AB=9cm. Khi đó AM= Câu 5: Nghiệm lớn nhất của phương trình Kết quả là x = Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 6: Cho hình thang ABCD(AB//CD), trên AD lấy điểm M bất kỳ. Đường thẳng qua M song song
þÿ þÿ

cm.

là x bằng bao nhiêu?

với AC cắt CD tại K, đường thẳng qua K song song với BD cắt BC tại N. Giá trị biểu thức Câu 7: Cho tam giác ABC có AB=18cm; BC=21cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM = 6cm. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn MN bằng cm. Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 8: Cho biểu thức của biểu thức A là một số nguyên. Câu 9: Phương trình (m - 2)x + 1 = 3x - 2 vô nghiệm thì m bằng Câu 10: Cho tứ giác ABCD có AC⊥ BD. Gọi M; N; P; Q là trung điểm của các cạnh AB; BC; CD; DA. Biết rằng diện tích tứ giác MNPQ bằng là
þÿ þÿ þÿ

bằng

þÿ

.

. Có

þÿ

giá trị nguyên của x sao cho giá trị

.

. Vậy diện tích tứ giác ABCD

.

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Giá trị lớn nhất của biểu thức là
þÿ

. (Nhập kết quả dưới dạng số thập

phân) Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 2: Cho tam giác ABC có AB=AC. AD là phân giác góc A. DB=5cm. Khi đó BC= cm. Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Câu 4: Nghiệm lớn nhất của phương trình Kết quả là x =
þÿ þÿ

þÿ

bằng

.

là x bằng bao nhiêu?

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 5: Hình chữ nhật ABCD có AB = là
þÿ

BC và có diện tích là

. Chu vi hình chữ nhật ABCD

cm.

Câu 6: Nếu hai phương trình (x+1)(3x+2)=0 và nhau thì m bằng Câu 7: Nghiệm của phương trình Câu 8: Cho biết bằng
þÿ þÿ

tương đương với

.
þÿ

là x =

.

. Ta có giá trị của biểu thức (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 9: Cho bằng
þÿ

và .

. Khi đó, giá trị của biểu thức

Câu 10: Cho abc = 2010. Khi đó, giá trị của biểu thức bằng
þÿ

.

BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho Tính tỉ số Kết quả là Câu 2: Giá trị lớn nhất của biểu thức phân) là
þÿ
þÿ

. Gọi N là trung điểm BC. M trên AC sao cho . .

. AN cắt BM tại O.

. (Nhập kết quả dưới dạng số thập

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 3: Tổng các góc trong bát giác bằng Câu 4: Cho tam giác ABC có AB=9cm, AC=15cm. AD là phân giác ngoài góc A. Khi đó tỉ số
þÿ þÿ

.

=

(nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 5: Nghiệm nhỏ nhất của phương trình Kết quả là x= Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 6: Cho hình thang ABCD(AB//CD) có AD=4cm; BC=6cm. các cạnh bên kéo dài cắt nhau tại M. nếu độ dài đoạn MA= 6cm thì đoạn MB bằng bao nhiêu cm?Kết quả là Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 7: Cho biểu thức của biểu thức A là một số nguyên. Câu 8: Cho tam giác ABC có chu vi bằng 63cm, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Chu vi tam giác AMN bằng
þÿ þÿ þÿ

là x bằng bao nhiêu?

cm.

. Có

þÿ

giá trị nguyên của x sao cho giá trị

cm.

Câu 9: Nghiệm của phương trình =
þÿ

là x

.

Câu 10: Hai phương trình với nhau khi m =
þÿ

và .

tương đương