§Ò thi HSGH To¸n líp 8 07-08 Trong tam gi¸c ABC, kÎ trung tuyÕn AM, K lµ mét ®iÓm trªn AM sao cho

AK 3 = ; BK c¾t Ac ë N. AM 5

TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC biÕt diÖn tÝch tam gi¸c AKN b»ng S. §Ò thi HSGH CASIO líp 8 05-06 Cho tam gi¸c ABC, tõ mét ®iÓm D trªn c¹nh AC vÏ c¸c ®êng th¼ng DE vµ DF lÇn lît song song víi BC vµ AB ( ®iÓm E thuéc c¹nh Ab, ®iÓm F thuéc c¹nh BC).BiÕt diÖn tÝch tam gi¸c ADE vµ diÖn tÝch tam gi¸c DFC lÇn lîy lµ 2005 cm 2 2006 cm 2 a) TÝnh tû sè
BF ? FC

b) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC §Ò thi HSGH CASIO líp 8 06-07 Cho h×nh b×nh ABCD ,trªn BC vµ CD lÇn lît lÊy 2 ®iÓm M, N sao cho:
CN BM =2 = 2k .Gäi P, Q theo thø tù lµ giao ®iÓm cña AM, AN víi BD. ND MC AQ AP A) TÝnh tû sè , theo k ? AN AM

b) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c APQ, biÕt diÖn tÝch tam gi¸c AMN b»ng 2006 cm 2 §Ò thi HSGH CASIO líp 8 07-08 1Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A víi AB=15 cm, BC=26 cm. KÎ ®êng ph©n gi¸c trong BD ( D thuéc AC) .TÝnh DC ? 2, Cho h×nh thang c©n cã hai ®êng chÐo vu«ng gãc víi nhau; ®¸y nhá b»ng 15,34 cm; c¹nh bªn b»ng 20,35 cm. TÝnh ®é dµi ®¸y lín. §Ò thi HSGH CASIO líp 8 07-08. a)Cho tø gi¸c ABCD. K, L, M, N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña DC, DA, AB, BC. Gäi giao ®iÓm cña AK víi BL vµ DN thø tù P,S. Giao ®iÓm cña CM víi BL vµ DN thø tù lµ Q , R. TÝnh S PQRS biÕt S PQRS = 142857 × 371890923546 vµ SCKSR = 7610204246931 b) Cho tam gi¸c ABC. Qua ®iÓm D thuéc c¹nh BC vÏ c¸c ®êng th¼ng song song víi AB vµ AC t¹o thµnh h×nh b×nh hµnh cã diÖn tÝch b»ng tÝch tam gi¸c ABC. TÝnh tØ sè
BD . BC 1 5 7 ; ; vµ chu vi cña nã 2 7 9 1853384 diÖn 2016032

§Ò thi HSGH CASIO líp 9 06-07 Cho tam gi¸c ABC cã AB; BC; CA lÇn lît tû lÖ nghÞch víi b»ng
2006 . 25

a) TÝnh ®é dµi c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC. b) Trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm D sao cho 3AD=4CD. Trªn ®o¹n BD lÊy ®iÓm E sao cho 3BE = 2ED; ®êng th¼ng AE c¾t BC t¹i F. TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABF, ®é dµi c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC lÊy ë c©u(a). §Ò thi HSGH CASIO líp 9 07-08. Cho tam gi¸c ABC cã gãc A b»ng 900 ; AB=3,14;AC=4,67; ®êng ph©n gi¸c AD ( D thuéc BC). a) TÝnh diÖn tÝch c¸c tam gi¸c : ABC, ABD vµ ADC ?

b) TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng AD. §Ò thi HSGH CASIO líp 9 08-09. Cho h×nh thang c©n cã hai ®êng chÐo vu«ng gãc víi nhau. Hai ®¸y cã ®é dµi lÇn lît lµ: 15,34 cm; 24,35 cm. a) TÝnh ®é dµi c¹nh bªn cña h×nh thang ? b) TÝnh diÖn tÝch h×nh thang? NguyÔn §×nh Kû