ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN : Toán 8 Thời gian : 180 phút(không kể thời gian giao đề) Câu

1(3 điểm) 1.1)Cho số A gồm 100 chữ số 1 và số B gồm 50 chữ số 2 . Chứng minh rằng A-B là một số chính phương 1.2) Chứng minh rằng với mọi n∈Z thì n +5n+16 không chia hết cho 169 Câu 2 (5 điểm) 2.1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : a, P= a + ab +b b, E= -x + 9x - 8 2.2) Cho biểu thức: K= - a, Rút gọn biểu thức K b, Tìm các giá trị nguyên của x,y sao cho K=5 Câu 3(4 điểm) 3.1)Giải phương trình : 3.2) 3.3) = y(y+4)
(

Cho a , b là những số nguyên dương thỏa mãn a+b=201. Giải bất phương trình : | p-1| + |p-2| > p +3

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = a(a + b) + b(b+ a) Câu 4(6 điểm) Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi E là điểm bất kì nằm trên cạnh BC(E≠ B,E≠C).Tia Ax vuông góc với AE cắt cạnh CD kéo dài tại F. Kẻ trung tuyến AG của tam giác AEF và kéo dài cắt cạnh CD tại H. Gọi M, N, P lần lượt là ba điểm bất kì thuộc cạnh BC,CD,DA(M≠E , M≠B, M≠C ; N≠H, N≠ C,N≠D)sao cho MNP là một tam giác đều.Chứng minh rằng : a, BE=DF e, CN - AP =2 DP.BM f,Xác định vị trí của các điểm M,N,P để diện tích tam giác MNP nhỏ nhất Câu 5( 1 điểm) Chọn 1 trong 2 đề sau : Đề 1:Cho tam giác ABC vuông tại A và =75độ.Trên tia đối của tia AB lấy điểm H sao cho BH=2AC. Tính . Đề 2:Điểm M nằm trong tam giác đều ABC sao cho MA:MB:MC=3:4:5.Tính --------------------------------------Hết------------------------------------Tuyển tập đề thi hsg Lào Cai.Dap an lien he: baongoc_lcschool@yahoo.com b, AC⊥ BG c, CG.EF=CF.FH d, Chu vi tam giác CEH không đổi khi E di động trên cạnh BC