P. 1
De Thi HSG Huyen Mon Toan Lop 8 Nam 2008 2009

De Thi HSG Huyen Mon Toan Lop 8 Nam 2008 2009

|Views: 478|Likes:
Được xuất bản bởihq5k3dhtm

More info:

Published by: hq5k3dhtm on Jan 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2012

pdf

text

original

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 8

NÚI THÀNH NĂM HỌC: 2008 - 200
T!"# $#%&: '20 (!)* (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 24/03/2009
ĐỀ CH+NH TH,C
Bài 1:
a. Cho a + b = 1 . Tính giá trị của biểu thức
( ) ( )
3 3 2 2 2 2
3 6 M a b ab a b a b a b = + + + + +
b. Xác định các số hu t! a "# b để đa thức
3
a$ + b x +
chia h%t cho đa thức
2
2 x x + −
Bài 2:
a. T&' giá trị nh( nh)t của biểu thức ( ) ( )
2 2
1 3 A x x = + + −
b. *h+n tích đa thức sau th#nh nh+n t,-
( ) ( ) ( )
2 2 2
P x y z y z x z x y = − + − + −
Bài 3:
Cho
2
2 2 2
. 2 . 2 1//
1/ 1/ 0
x x x
A
x x x x x
+ − −
 
= + ⋅
 
− + +
 
a. T&' 12X1 của biểu thức 3.
b. Tính giá trị của biểu thức 3 t4i $ = 2//5/.
Bài 4:
a. Chứng 'inh ( ) ( )
12. 2.
. 1 - . 1 N = − −
6# h78 số.
b. 9i:i 8h;<ng tr&nh
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2
36 11 3/ 11 31 11 12 5 2/ 13 02 x x x x x x x x x x + + + + = + + + + + +
Bài 5:
Cho tứ giác 6=i 3>C?. 9@i AB C t;<ng ứng 6# các trung điể' của các c4nh 3>
"# C?. * 6# 'Dt điể' b)t EF của đo4n AC G EhHng trIng "Ji A "# CKB 'Dt đo4n thLng
đi Mua * song song "Ji ?C cNt các đo4n thLng 3?B 3CB >? "# >C 6On 6;7t t4i PB QB
R "# S GEhHng trIng "Ji các đ!nh của tứ giác 3>C?K.
Chứng 'inh rTng-
0
MA NA RB SB PE
MD NC RD SC PF
+ + + = ⋅
Bài 6:
Cho ∆3>C "uHng t4i 3 cU 3> = c V 3C = b "# đ;Wng 8h+n giác trong t4i đ!nh
3 6# 3? = X G ?

>CK. Chứng 'inh-
2 1 1
d b c
= +
===========Y%t===========
Chú ý: i!" #h$ c%i #hi &h'() )i*i #h+ch ), #h-".
/0 1à #-( #h+ 2i(h-............................................. i!" #h$
1:...........................................
SBD:333333333333333333. i!" #h$
4567() 4/CS-.................................................. 2:...........................................
UBND THµNH PHè HuÕ kú thi CHäN häc sinh giái tHµNH PHè
PHßNG Gi¸o dôc vµ µo t!o líp 8 thCS - n¨m häc 2007 - 2008
M«n : To¸n
"# ch$nh th%c Thêi gian lµm bµi: 120 phót
Bµi &: (2 ®iÓm)
Phn t!ch ®a th"c #a$ ®% thµnh nhn t&:
'(
2
Z 6 x x + +
2(
0 2
2//[ 2//Z 2//[ x x x + + +
Bµi ': (2®iÓm)
)i*i ph+ng t,-nh:
'(
2
3 2 1 / x x x − + + − =
2( ( )
2 2 2
2
2 2
2 2
1 1 1 1
[ 0 0 0 x x x x x
x x x x
      
+ + + − + + = +
      
      
Bµi (: (2®iÓm)
'( C¨n b.c hai c/a 01 c2 thÓ 3i4t 5íi 56ng nh #a$: 60 6 0 = +
78i c2 t9n t6i ha% :h;ng c<c #= c2 hai ch> #= c2 thÓ 3i4t c¨n
b.c hai c/a ch?ng 5íi 56ng nh t,@n 3µ lµ mAt #= ng$%@nB 7C%
chD ,a tEµn bA c<c #= ®2(
2( T-m #= 5 t,Eng phFp chia c/a biÓ$ th"c
( ) ( ) ( ) ( ) 2 0 6 [ 2//[ x x x x + + + + +
chE ®a th"c
2
1/ 21 x x + + (
Bµi ): (1 ®iÓm)
ChE tam gi<c GHC 3$;ng t6i G (GC I GH)J ®êng caE G7 (7

HC)(
T,@n tia 7C lK% ®iÓm L #aE chE 7L M 7G( Nêng 3$;ng g2c 3íi HC t6i
L cOt GC t6i P(
'( Ch"ng minh ,Qng hai tam gi<c HPC 3µ GLC ®9ng 56ng( T!nh
®A 5µi ®E6n HP thRE " AB = (
2( )äi S lµ t,$ng ®iÓm c/a ®E6n HP( Ch"ng minh ,Qng hai tam
gi<c H7S 3µ HPC ®9ng 56ng( T!nh #= ®E c/a g2c G7S
T( Tia GS cOt HC t6i )( Ch"ng minh:
B /D
BC A/ /C
=
+
(
74t
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI V-T L. LỚP 8
NÚI THÀNH NĂM HỌC: 2008 - 200
T!"# $#%&: '20 (!)* (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 24/03/2009
ĐỀ CH+NH TH,C
Bài 1-
PDt cái cốc h&nh tr\B chứa 'Dt 6;7ng n;Jc "# 6;7ng thủ] ng+n cIng Ehối 6;7ng. 1D cao
t^ng cDng của các ch)t 6(ng trong cốc 6# Y = 106c'. Tính á8 su)t * của các ch)t 6(ng 6_n
đá] cốcB bi%t Ehối 6;7ng ri_ng của n;Jc 6#- ?
1
= 1g`c'
3
B của thủ] ng+n 6# ?
2
= 13B6g`c'
3
.
Bài 2:
PDt ng;Wi đi PH tHB đi n,a Muang đ;Wng đOu "Ji "bn tốc "
1
= 0. E'`hB n,a Muang đ;Wng ccn
64i đi "Ji "bn tốc "
2
. >i%t rTng "bn tốc trung b&nh tr_n c: Muang đ;Wng 6# ./ E'`h. Ya] tính "
2
.
Bài 3:
2hi th: 'Dt cái cốc h&nh tr\ "#o 'Dt b&nh n;Jc 6Jn th& cốc n^i thLng đứng "# ch&' trong
n;Jc 2B.c'. Q%u đ^ "#o cốc 'Dt 6;7ng ch)t 6(ng ch;a $ác địnhB cU đD cao 3B.c' th& cốc
ch&' trong n;Jc .B.c'. Y(i 8h:i đ^ th_' "#o cốc 6;7ng ch)t 6(ng nUi tr_n cU đD cao bao
nhi_u để 'dc ch)t 6(ng trong cốc "# ngo#i cốc bTng nhau. >i%t rTng cốc cU đá] X#] 1. ''.
Bài 4-
Yai g;<ng 8hLng G9
1
K "# G9
2
K cU 'et 8h:n $4 h78 "Ji nhau 'Dt gUc
/
5/ α = . Chi%u 'Dt
chI' tia sáng hf8 Sg tJi G9
1
K chI' n#] 8h:n $4 thho gi "# 8h:n $4 tr_n G9
2
K thho iR. jk
h&nh "# tính gUc h78 bli hai tia Sg "# iR.
Bài 5-
Qg;Wi ta 6)] 'Dt ống Xi8hHng b_n trong đdng đO] n;JcB nhmng 'Dt đOu "#o chbu n;JcB
đOu Eia "#o chbu đdng XOu B 'dc ch)t 6(ng trong hai chbu ngang nhau hai 'inng ống cong
ngang nhau. Ya] n_u "# gi:i thích hinn t;7ng $:] ra. >i%t tr@ng 6;7ng ri_ng của n;Jc 6#
1////Q`'
3
B của XOu 6# [///Q`'
3
.
Bài 6:
PDt cái b&nh 6#' bTng h78 Ei' g=' đ=ng "# b4c cU Ehối 6;7ng 31.g "# Ehối 6;7ng ri_ng 6#
1/B2g`c'
3
. Ya] tính Ehối 6;7ng của đ=ng "# b4c cU trong h78 Ei' đU. >i%t Ehối 6;7ng ri_ng
của đ=ng 6# [B5g`c'
3
B của b4c 6# 1/B0g`c'
3
"# thể tích của b&nh bTng t^ng các thể tích của
Ei' 6o4i th#nh 8hOn.
===========Y%t===========
Q;Jc
?Ou
Chú ý: i!" #h$ c%i #hi &h'() )i*i #h+ch ), #h-".
/0 1à #-( #h+ 2i(h-............................................. i!" #h$
1:...........................................
SBD:
3333333333333333333
4567() 4/CS-..................................................
i!" #h$
2:...........................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->