PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NÚI THÀNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 8
NĂM HỌC: 2008 - 2009
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 24/03/2009

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1:
a. Cho a + b = 1 . Tính giá trị của biểu thức

M = a 3 + b3 + 3ab ( a2 + b2 ) + 6a2 b2 ( a + b )

b. Xác định các số hữu tỉ a và b để đa thức x3 + ax + b
chia hết cho đa thức x 2 + x − 2
Bài 2:
a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = ( x + 1) + ( x − 3)
b. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
2

2

P = x 2 ( y − z ) + y 2 ( z − x ) + z2 ( x − y )

Bài 3:
5 x − 2  x 2 − 100
 5x + 2
+ 2
Cho A =  2
⋅ 2
 x − 10 x x + 10 x  x + 4

a. Tìm ĐKXĐ của biểu thức A.
b. Tính giá trị của biểu thức A tại x = 20090.
Bài 4:

125
25
a. Chứng minh N = ( 5 − 1) : ( 5 − 1) là hợp số.
b. Giải phương trình

36 ( x 2 + 11x + 30 ) ( x2 + 11x + 31) = ( x2 + 11x + 12 ) ( x2 + 9 x + 20 ) ( x2 + 13x + 42 )

Bài 5:
Cho tứ giác lồi ABCD. Gọi E, F tương ứng là các trung điểm của các cạnh AB
và CD. P là một điểm bất kỳ của đoạn EF ( không trùng với E và F), một đoạn thẳng
đi qua P song song với DC cắt các đoạn thẳng AD, AC, BD và BC lần lượt tại M, N,
R và S (không trùng với các đỉnh của tứ giác ABCD).
Chứng minh rằng:

MA NA RB SB
PE
+
+
+
= 4⋅
MD NC RD SC
PF

Bài 6:
Cho ∆ ABC vuông tại A có AB = c ; AC = b và đường phân giác trong tại đỉnh
A là AD = d ( D ∈ BC). Chứng minh:

2 1 1
= +
d
b c

===========Hết===========

Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:.............................................
SBD:……………………………………………….

Giám thị
1:...........................................
Giám thị

Trường THCS:..................................................
UBND THµNH PHè HuÕ
PHßNG Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

2:...........................................

kú thi CHäN häc sinh giái tHµNH PHè

líp 8 thCS - n¨m häc 2007 - 2008
M«n : To¸n
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

§Ò chÝnh thøc

Bµi 1: (2 ®iÓm)
Ph©n tÝch ®a thøc sau ®©y thµnh nh©n tö:
1. x 2 + 7 x + 6
2. x 4 + 2008 x2 + 2007 x + 2008
Bµi 2: (2®iÓm)
Gi¶i ph¬ng tr×nh:
2
1. x − 3x + 2 + x − 1 = 0
2

2

2

1
1
1
1
2
2. 8  x +  + 4  x 2 + 2  − 4  x2 + 2 
 x +  = ( x + 4 )
x
x
x
x

Bµi 3: (2®iÓm)



1. C¨n bËc hai cña 64 cã thÓ viÕt díi d¹ng nh sau: 64 = 6 + 4
Hái cã tån t¹i hay kh«ng c¸c sè cã hai ch÷ sè cã thÓ viÕt c¨n
bËc hai cña chóng díi d¹ng nh trªn vµ lµ mét sè nguyªn? H·y
chØ ra toµn bé c¸c sè ®ã.
2. T×m

d

trong
phÐp
chia
cña
( x + 2 ) ( x + 4 ) ( x + 6 ) ( x + 8 ) + 2008 cho ®a thøc x 2 + 10 x + 21 .

biÓu

thøc

Bµi 4: (4 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AC > AB), ®êng cao AH (H∈ BC).
Trªn tia HC lÊy ®iÓm D sao cho HD = HA. §êng vu«ng gãc víi BC t¹i
D c¾t AC t¹i E.
1. Chøng minh r»ng hai tam gi¸c BEC vµ ADC ®ång d¹ng. TÝnh
®é dµi ®o¹n BE theo m = AB .
2. Gäi M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n BE. Chøng minh r»ng hai tam
gi¸c BHM vµ BEC ®ång d¹ng. TÝnh sè ®o cña gãc AHM
3. Tia AM c¾t BC t¹i G. Chøng minh:
HÕt

GB
HD
=
.
BC AH + HC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NÚI THÀNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8
NĂM HỌC: 2008 - 2009
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 24/03/2009

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1:
Một cái cốc hình trụ, chứa một lượng nước và lượng thủy ngân cùng khối lượng. Độ cao
tổng cộng của các chất lỏng trong cốc là H = 146cm. Tính áp suất P của các chất lỏng lên
đáy cốc, biết khối lượng riêng của nước là: D1 = 1g/cm3, của thủy ngân là D2 = 13,6g/cm3.
Bài 2:
Một người đi Mô tô, đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 45 km/h, nửa quãng đường còn
lại đi với vận tốc v2 . Biết rằng vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 50 km/h. Hãy tính v2.
Bài 3:
Khi thả một cái cốc hình trụ vào một bình nước lớn thì cốc nổi thẳng đứng và chìm trong
nước 2,5cm. Nếu đổ vào cốc một lượng chất lỏng chưa xác định, có độ cao 3,5cm thì cốc
chìm trong nước 5,5cm. Hỏi phải đổ thêm vào cốc lượng chất lỏng nói trên có độ cao bao
nhiêu để mực chất lỏng trong cốc và ngoài cốc bằng nhau. Biết rằng cốc có đáy dày 15 mm.
Bài 4:
Hai gương phẳng (G1) và (G2) có mặt phản xạ hợp với nhau một góc α = 900 . Chiếu một
chùm tia sáng hẹp SI tới (G1) chùm này phản xạ theo IJ và phản xạ trên (G2) theo JR. Vẽ
hình và tính góc hợp bởi hai tia SI và JR.
Bài 5:
Người ta lấy một ống Xiphông bên trong đựng đầy nước, nhúng một đầu vào chậu nước,
đầu kia vào chậu đựng dầu , mực chất lỏng trong hai chậu ngang nhau hai miệng ống cũng
ngang nhau. Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra. Biết trọng lượng riêng của nước là
10000N/m3, của dầu là 8000N/m3.

Bài 6:

Nước

Dầu

Một cái bình làm bằng hợp kim gồm đồng và bạc có khối lượng 315g và khối lượng riêng là
10,2g/cm3. Hãy tính khối lượng của đồng và bạc có trong hợp kim đó. Biết khối lượng riêng
của đồng là 8,9g/cm3, của bạc là 10,4g/cm3 và thể tích của bình bằng tổng các thể tích của
kim loại thành phần.
===========Hết===========

Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:............................................. Giám thị
1:...........................................
SBD:
Giám thị
…………………………………………………
2:...........................................
Trường THCS:..................................................