P. 1
4074441 - Danh Gia Chat Luong Dich Vu Cua Khach San a Chau (1)

4074441 - Danh Gia Chat Luong Dich Vu Cua Khach San a Chau (1)

|Views: 231|Likes:
Được xuất bản bởiNope Pầu Zemtac

More info:

Published by: Nope Pầu Zemtac on Jan 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.2.1 M c tiêu chung
 • 1.2.2 M c tiêu c th
 • 1.3 PH M VI NGHIÊN C U
 • 1.3.1 ð a bàn nghiên c u
 • 1.3.2 Th i gian nghiên c u
 • 1.3.3 ð i tư ng nghiên c u
 • PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U
 • 2.1.1 Các khái ni m cơ b n v d ch v và ch t lư ng d ch v
 • 2.1.2 ð nh nghĩa khách s n, kinh doanh khách s n
 • 2.1.3 X p h ng khách s n
 • 2.1.4 Ch t lư ng d ch v c a khách s n
 • 2.1.5 ðánh giá ch t lư ng d ch v
 • Hình 1: Mô hình SERVQUAL v 5 kho ng cách c a ch t lư ng d ch v
 • - Mô hình m c ñ quan tr ng – m c ñ th c hi n (IPA)
 • Hình 2: Mô hình m c ñ quan tr ng – m c ñ th c hi n
 • 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u
 • 2.2.2 Quy trình thu th p và x lý s li u
 • Hình 3: Quy trình thu th p và phân tích s li u
 • 2.2.3 Phương pháp phân tích s li u
 • Hình 4: Cơ c u b máy t ch c c a Công ty C Ph n Khách s n Á Châu
 • b. Khách hàng là ngư i ñ a phương
 • B ng 12: THÔNG TIN V CHUY N ðI
 • 4.3.1 ðánh giá m c ñ quan tr ng c a các y u t ñ i v i khách hàng
 • a. S khác bi t m c ñ quan tr ng c a nhóm gi i tính
 • 4.4.1 ðánh giá c a khách hàng v m c ñ th hi n các d ch v c a khách
 • 4.6.1 M i quan h gi a hài lòng và quay tr l i
 • H0 : Không có m i quan h gi a s hài lòng và quy t ñ nh quay l i
 • 4.6.2 M i quan h gi a hài lòng d ch v và s n lòng gi i thi u
 • 4.7.1 Phân bi t s hài lòng
 • 4.7.2 Phân bi t s s n lòng quay l i
 • H1: Có m i liên h gi a gi i tính và s s n lòng quay l i
 • Hình 6: Bi u ñ mô hình IPA
 • Hình 7: Bi u ñ mô hình IPA ñi u ch nh
 • 5.1.1 Các k t qu t phân tích s li u sơ c p
 • 5.1.2 Tình hình ngu n nhân l c
 • 6.1 K T LU N
 • 6.2 KI N NGH
 • TÀI LI U THAM KH O

TRƯ NG ð I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH

-----

-----

LU N VĂN T T NGHI P

ðÁNH GIÁ CH T LƯ NG D CH V C A KHÁCH S N Á CHÂU

Giáo viên hư ng d n Ths. ðINH CÔNG THÀNH

Sinh viên th c hi n HUỲNH B O NG C Mssv: 4074441 L p: Kinh Doanh DL & DV- K33

C n Thơ, 2011

M CL C Trang CHƯƠNG 1: GI I THI U .................................................................................. 1 1.1 Lý do ch n ñ tài ............................................................................................. 1 1.2 M c tiêu nghiên c u ........................................................................................ 2 1.2.1 M c tiêu chung ............................................................................................. 2 1.2.2 M c tiêu c th ............................................................................................. 2 1.3 Ph m vi nghiên c u ......................................................................................... 2 1.3.1 ð a bàn nghiên c u ....................................................................................... 2 1.3.2 Th i gian nghiên c u .................................................................................... 2 1.3.3 ð i tư ng nghiên c u ................................................................................... 2 1.4 Câu h i nghiên c u .......................................................................................... 2 1.5 Lư c kh o các tài li u liên quan ...................................................................... 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U... 4 2.1 Phương pháp lu n ............................................................................................ 4 2.1.1 Các khái ni m cơ b n v d ch v và ch t lư ng d ch v .............................. 4 2.1.2 ð nh nghĩa khách s n và kinh doanh khách s n ........................................... 7 2.1.3 X p h ng khách s n .................................................................................... 10 2.1.4 Ch t lư ng d ch v c a khách s n .............................................................. 12 2.1.5 ðánh giá ch t lư ng d ch v ....................................................................... 15 2.2 Phương pháp nghiên c u ............................................................................... 18 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u...................................................................... 18 2.2.2 Quy trình thu th p và x lý s li u ............................................................. 21 2.2.3 Phương pháp phân tích s li u .................................................................... 21 CHƯƠNG 3: T NG QUAN V KHÁCH S N Á CHÂU ............................... 27 3.1 Gi i thi u sơ lư c v khách s n .................................................................... 27 3.2 Ti n nghi và d ch v c a khách s n ............................................................... 27 3.3 Cơ c u t ch c ............................................................................................... 29 3.4 Tình hình ngu n nhân l c .............................................................................. 30 3.5 Tình hình ho t ñ ng kinh doanh t 2008 - 2010 ........................................... 32 CHƯƠNG 4: ðÁNH GIÁ C A KHÁCH HÀNG V CH T LƯ NG D CH V C A KHÁCH S N Á CHÂU ............................................................................ 35

4.1 Xác ñ nh các nhân t và ki m ñ nh thang ño ................................................. 35 4.2 Sơ lư t v thông tin nhân kh u h c c a khách .............................................. 40 4.3 ðánh giá m c ñ quan tr ng c a các y u t ñ i v i khách .......................... 45 4.3.1 ðánh giá m c ñ quan tr ng c a các y u t ñ i v i khách ........................ 45 4.3.2 Phân tích s khác bi t m c ñ quan tr ng gi a các nhóm khách hàng khác nhau v ñ c ñi m nhân kh u ................................................................................ 47 4.4 ðánh giá m c ñ th hi n các d ch v c a khách s n Á Châu ..................... 51 4.4.1 ðánh giá m c ñ th hi n các d ch v c a khách s n Á Châu .................. 51 4.4.2 Phân tích s khác bi t m c ñ th hi n gi a các nhóm khách hàng khác nhau v ñ c ñi m nhân kh u h c ......................................................................... 52 4.5 So sánh ñi m trung bình c a m c ñ quan tr ng và m c ñ th hi n ........... 57 4.6 Phân tích hành vi sau tiêu dùng c a khách .................................................... 61 4.6.1 M i quan h gi a hài lòng và quay tr l i c a khách ................................. 62 4.6.2 M i quan h gi a hài lòng và s n lòng gi i thi u ...................................... 63 4.7 Phân tích phân bi t s hài lòng và s n lòng quay l i ..................................... 64 4.7.1 Phân bi t s hài lòng ................................................................................... 64 4.7.2 Phân bi t s s n lòng quay l i .................................................................... 65 4.8 Mô hình IPA .................................................................................................. 70 Chương 5: ð XU T M T S GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG

D CH V C A KHÁCH S N Á CHÂU .......................................................... 75 5.1 Cơ s ñ ra gi i pháp ..................................................................................... 75 5.1.1 Các k t qu t phân tích s li u sơ c p....................................................... 75 5.1.2 Tình hình ngu n nhân l c .......................................................................... 76 5.2 Các gi i pháp ................................................................................................. 76 Chương 6: K T LU N VÀ KI N NGH ........................................................... 81 6.1 K t lu n .......................................................................................................... 81 6.2 Ki n ngh ........................................................................................................ 82 TÀI LI U THAM KH O ................................................................................... 84 PH L C ............................................................................................................ 85

.......................................................... 38 B ng 9: Các y u t ñánh giá ch t lư ng d ch v ñi u ch nh ................................................ 32 B ng 5: Doanh thu t các ho t ñ ng c a khách s n Á Châu qua ba năm 2008 – 2010 ...... 47 B ng 15: Ki m ñ nh s khác bi t m c ñ quan tr ng c a nhóm qu c t ch.......................................................................................... 50 B ng 19: ðánh giá c a khách v m c ñ th hi n các d ch v c a khách s n Á Châu .................................................................................................. 43 B ng 13: ðánh giá m c ñ quan tr ng c a các y u t .................................................................................. 31 B ng 4: S lư t khách lưu trú t i khách s n Á Châu qua các năm 2008 -2010 ................ 49 B ng 18: K t qu ki m ñ nh s khác bi t m c ñ quan tr ng theo trình ñ h c v n ............................... 27 B ng 3: Phân b s lư ng lao ñ ng c a khách s n Á Châu năm 2011 .....................2010 .. 55 .................................... 45 B ng 14: Ki m ñ nh s khác bi t m c ñ quan tr ng c a nhóm gi i tính ...... 20 B ng 2: Phân lo i phòng và giá phòng năm 2011 ........ 39 B ng 10: Thông tin nhân kh u h c c a khách ...........DANH M C B NG Trang B ng 1: Cơ c u khách lưu trú t i khách s n Á Châu qua các năm 2008 ............................................................... 33 B ng 6: Các y u t ñánh giá ch t lư ng d ch v ................... 37 B ng 8: Ki m ñ nh ñ tin c y c a thang ño m c ñ th hi n ....... 54 B ng 22: K t qu ki m ñ nh s khác bi t v ñánh giá m c ñ th hi n theo ñ tu i ....................................................................................... 35 B ng 7: Ki m ñ nh ñ tin c y c a thang ño m c ñ quan tr ng .................................................. 55 B ng 23: K t qu ki m ñ nh s khác bi t v ñánh giá m c ñ th hi n theo thu nh p .......................................... 53 B ng 21: K t qu ki m ñ nh s khác bi t v ñánh giá m c ñ th hi n c a nhóm qu c t ch ....................................................................................... 48 B ng 16: K t qu ki m ñ nh s khác bi t m c ñ quan tr ng theo ñ tu i ........................................................... 42 B ng 12: Thông tin v chuy n ñi ............................................................................ 51 B ng 20: K t qu ki m ñ nh s khác bi t v ñánh giá m c ñ th hi n c a nhóm gi i tính ........................................ 40 B ng 11: S khách hàng là ngư i ñ a phương ........................................................................................................................................................................................................................................... 49 B ng 17: K t qu ki m ñ nh s khác bi t m c ñ quan tr ng theo thu nh p ......

.. 65 B ng 33: M i quan h gi a gi i tính và s s n lòng quay l i .............................................................................................. 66 B ng 34: M i quan h gi a qu c t ch và s s n lòng quay l i ......... 63 B ng 30: K t qu ki m ñ nh s khác bi t hài lòng v d ch v c a khách .............. 62 B ng 29: M i quan h gi a hài lòng v d ch v và s s n lòng gi i thi u ................ 64 B ng 31: H s hàm phân bi t chu n hóa....... 57 B ng 25: So sánh m c ñ quan tr ng ................ 61 B ng 28: M i quan h gi a s hài lòng và quy t ñ nh quay l i c a khách ...................................................... 70 ................................................... 67 B ng 35: M i quan h gi a ñ tu i và s s n lòng quay l i ....... 64 B ng 32: K t qu ki m ñ nh s khác bi t s n lòng quay l i c a khách ... 59 B ng 27: ðánh giá hành vi sau tiêu dùng c a khách ....B ng 24: K t qu ki m ñ nh s khác bi t v ñánh giá m c ñ th hi n theo trình ñ h c v n ...m c ñ th hi n c a 5 nhóm ch tiêu ............................................................................................................................................................. 68 B ng 36: M i quan h gi a thu nh p và s s n lòng quay l i ........ 58 B ng 26: K t qu ki m ñ nh s khác bi t m c ñ quan tr ng – m c ñ th hi n c a 18 thu c tính .. 69 B ng 37: M i quan h gi a trình ñ h c v n và s s n lòng quay l i.........................................................

.................... 21 Hình 4: Cơ c u b máy t ch c c a công ty c ph n khách s n Á Châu ....... 16 Hình 2: Mô hình m c ñ quan tr ng – m c ñ th c hi n ............................................... 72 ..................... 71 Hình 7: Bi u ñ mô hình IPA ñi u ch nh ....DANH M C HÌNH Trang Hình 1: Mô hình SERVQUAL v 5 kho ng cách c a ch t lư ng d ch v ................ 32 Hình 6: Bi u ñ mô hình IPA ....................................................................................................... 17 Hình 3:Quy trình thu th p và phân tích s li u ................... 30 Hình 5: Trình ñ h c v n c a nhân viên khách s n...........................................................

vi c thư ng xuyên ñánh giá ch t lư ng d ch v là vi c làm h t s c c n thi t ñ i v i m i doanh nghi p. S c nh ñây không còn ch d a vào giá c n a mà ph thu c vào ch t lư ng d ch v có ñáp ng ñư c nhu c u c a khách hàng m c tiêu ñ t ñó th a mãn m t cách t t nh t nhu c u c a khách hàng. em ñã may m n ñư c s giúp ñ c a khách s n Á Châu – m t doanh nghi p ho t ñ ng trong lĩnh v c d ch v v i các d ch v chính: phòng ngh . Khi khách hàng ñư c th a mãn thì không nh ng h s quay l i mà còn gi i thi u v i b n bè.d ch v là kinh doanh khách s n. ðinh Công Thành 1 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Vì th . ho t ñ ng cung c p các d ch v nh m th a mãn nhu c u ăn u ng và lưu trú c a khách du l ch. Á Châu ñã có tên tu i trên th trư ng TP. Doanh nghi p mu n ñ ng v ng trên th trư ng. t ch c ti c cư i.C n Thơ nhưng lĩnh v c d ch v ngày càng thu hút thêm nhi u doanh nghi p vào kinh doanh ñã ñòi h i tranh Á Châu nhi u n l c hơn n a. Nhìn chung. GVHD: Ths.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu CHƯƠNG 1 GI I THI U 1. tìm ra ñư c nh ng h n ch trong ho t ñ ng là m t ñi u c n thi t mà khách s n ñ t ra ñ có hư ng ñi ñúng ñ n trong th i gian t i và hơn h t là th a mãn ñư c nhu c u ngày càng cao c a các khách hàng. hàng lo t các công ty ho t ñ ng trong lĩnh v c d ch v m c lên làm cho môi trư ng c nh tranh ngày càng kh c li t hơn. ð ñáp ng nhu c u ngày càng tăng này.1 LÝ DO CH N ð TÀI Hi n nay. ngư i thân giúp khách s n có thêm nhi u khách hàng m i. Và trong quá trình tìm ki m cơ quan th c t p. M t trong nh ng ho t ñ ng ch y u và then ch t c a ngành du l ch . mu n s n ph m d ch v c a mình ñư c khách hàng ưa chu ng ph i không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v c a doanh ngi p mình. Do ñó. em quy t ñ nh ch n ñ tài “ðánh giá ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu” làm ñ tài nghiên c u lu n văn. nhà hàng. vi c xác ñ nh ch t lư ng d ch v ñ hi u rõ năng l c hi n t i. karaoke. h i trư ng. lĩnh v c d ch v ngày càng phát tri n ña d ng v i m c cung ng d ch v ngày càng tăng. M t ngành ngh có nhi u ñ i th c nh tranh thì th trư ng ngày càng b chia nh . Xu t phát t nh ng lý do trên.

Ch t lư ng d ch v hi n t i c a khách s n Á Châu ñ t ñ n m c nào và có làm hài lòng khách hàng không? .M c tiêu 3: ð ra các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu và h n ch nh ng y u kém còn t n ñ ng làm nh hư ng ñ n ch t lư ng d ch v .3 PH M VI NGHIÊN C U 1.3.Nh ng khách hàng khác nhau thì ñánh giá ch t lư ng d ch v có gi ng nhau hay không? .2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.3.4 CÂU H I NGHIÊN C U . . T ñó tìm ra và phân tích nh ng m t h n ch c a ch t lư ng d ch v nh m ñ xu t gi i pháp nâng cao ch t lư ng d ch v .3.2 M c tiêu c th .2. 1.S li u sơ c p ñư c thu th p b ng cách ph ng v n khách hàng lưu trú t i khách s n Á Châu t tháng 2 ñ n 15 tháng 4 năm 2011.1 M c tiêu chung ðánh giá ch t lư ng d ch v hi n t i c a khách s n Á Châu.3 ð i tư ng nghiên c u ð i tư ng nghiên c u trong ñ tài là nh ng khách hàng ñã lưu trú t i khách s n Á Châu. . . ðinh Công Thành 2 SVTH: Huỳnh B o Ng c . 1.2.M c tiêu 2: Xác ñ nh các y u t nh hư ng ñ n ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu và ñánh giá hành vi sau tiêu dùng c a khách. 1. 1.M c tiêu 1: Xác ñ nh ch t lư ng d ch v hi n t i c a khách s n Á Châu và tìm hi u xem nh ng khách hàng khác nhau thì ñánh giá ch t lư ng d ch v như th nào.2 Th i gian nghiên c u .Hi n nay d ch v cu khách s n còn t n t i nh ng h n ch gì? GVHD: Ths.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 1.S li u th c p v khách s n Á Châu ñư c t ng h p t năm 2008 – 2010. 1.1 ð a bàn nghiên c u ð tài nghiên c u ñư c th c hi n t i khách s n Á Châu – C n Thơ.

5 LƯ C KH O CÁC TÀI LI U LIÊN QUAN ð ng Th M L (2009). Tuy nhiên. t l du khách quay l i khá th p. ch t lư ng d ch v c a khách s n v n còn m t s h n ch c n kh c ph c. K t qu nghiên c u là ch t lư ng du l ch c a C n thơ còn th p. ch khách ñánh giá m c trung bình. bên c nh ñó v n còn m t s h n ch : kh năng giao ti p. phương pháp phân tích Cross-Tabulation ñ gi i quy t các m c tiêu nghiên c u ñã ñưa ra. nâng cao ch t lư ng du l ch c a thành ph C n Thơ. phân tích t n s . Tr n Th Thuý An (2008). thay ñ i trang ph c theo t ng ngày. ñ tài “ðánh giá ch t lư ng du l ch thành ph C n Thơ” nh m bi t ñư c ch t lư ng du l ch t i thành ph C n Thơ. phương pháp phân tích Cross-Tabulation và các phương pháp ki m ñ nh khác ñ gi i quy t các m c tiêu ñ ra. phương pháp th ng kê mô t . ñáp ng hơn n a nhu c u s d ng Internet c a khách.Nh ng gi i pháp nào có th nâng cao ch t lư ng d ch v c a khách s n và kh c ph c nh ng h n ch mà khách s n ñang g p ph i? 1. K t qu bài vi t là ch t lư ng d ch v c a khách s n Kim Thơ khá t t. ð c bi t là nhân viên ph c v phòng và nhân viên nhà hàng. Tác gi s d ng phương pháp so sánh tuy t ñ i. Tác gi s d ng phương pháp so sánh tuy t ñ i. phương pháp th ng kê mô t . t p quán c a khách du l ch qu c t ñ có cách ph c v cho phù h p nh m nâng cao ch t lư ng d ch v c a khách s n Golf. phương pháp phân tích t n s . b i dư ng ki n th c c n thi t cho nhân viên qua vi c tìm hi u nh ng phong t c. Nguy n Vũ Th Bích Trâm (2010). phương pháp phân tích Cross-Tabulation và các phương pháp ki m ñ nh khác ñ gi i quy t các m c tiêu ñã ñ ra . Tác gi s d ng phương pháp Willingness To Pay. Qua ñó ñưa ra các gi i pháp c i thi n. ðinh Công Thành 3 SVTH: Huỳnh B o Ng c . b i dư ng thêm ki n th c c n thi t cho nhân viên. “ðánh giá m c ñ tho mãn c a du khách v ch t lư ng d ch v c a khách s n Golf C n Thơ”. các khách hàng ñ u hài lòng khi s d ng d ch v c a khách s n. GVHD: Ths. tương ñ i.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu . trang ph c nhân viên chưa làm hài lòng và ñưa ra các gi i pháp như: ðào t o. “ðánh giá ch t lư ng d ch v c a khách s n Kim Thơ”. T l khách hàng quay l i khá cao. tương ñ i. K t qu bài vi t là ch t lư ng d ch v khách s n cung c p là tương ñ i t t. ða s m c không hài lòng.

2.1.1. “Ch t lư ng là kh năng th a mãn nhu c u c a th trư ng v i chi phí th p nh t” (GS.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2. Tin c y (reliability) nói lên kh năng th c hi n d ch v phù h p và ñúng th i h n ngay t l n ñ u tiên. ch t lư ng d ch v c m nh n b i khách hàng có th mô hình thành 10 thành ph n. S n ph m c a nó có th g n hay không g n v i m t s n ph m v t ch t”.4 Thành ph n ch t lư ng d ch v Mô hình ch t lư ng d ch v c a Prasuraman & c ng s (1985) cho ta b c tranh t ng th v ch t lư ng d ch v .1.1. Zeithaml và Bery. b t kỳ d ch v nào.3 Khái ni m v ch t lư ng d ch v “Ch t lư ng d ch v là m c chênh l ch gi a s mong ñ i c a khách hàng (expectation) và d ch v mà khách hàng c m nh n ñư c (perception)”. phù h p v i giá c .1. GVHD: Ths.1. hình nh và uy tín có liên quan.109). Parasuraman & c ng s (1985) cho r ng. 2.Nh t). Kaoru Ishikawa. Theo chuyên gia Marketing Philip Kotler: “D ch v là m i hành ñ ng và k t qu mà m t bên có th cung c p cho bên kia. không ph i s n xu t. ch y u là vô hình và không d n ñ n quy n s h u m t cái gì ñó. vư t ra ngoài s n ph m hay d ch v cơ b n.2 ð nh nghĩa v ch t lư ng “Ch t lư ng là ti m năng c a m t s n ph m hay d ch v nh m th a mãn nhu c u ngư i s d ng” (Tiêu chu n Pháp NF X50 .1. ðinh Công Thành 4 SVTH: Huỳnh B o Ng c .1.1 ð nh nghĩa v d ch v Theo quan ñi m truy n th ng d ch v là nh ng gì không ph i nuôi tr ng.1 Các khái ni m cơ b n v d ch v và ch t lư ng d ch v 2. Bao quát hơn d ch v bao g m toàn b s h tr mà khách hàng trông ñ i.1.1 PHƯƠNG PHÁP LU N 2. (Parasuraman. 1985). ñó là: 1. “Ch t lư ng d ch v là m c phù h p c a s n ph m d ch v th a mãn các yêu c u ñ ra ho c ñ nh trư c c a ngư i mua “(TCVN & ISO 9000). 2.

Mô hình 10 thành ph n ch t lư ng d ch v nêu trên có ưu ñi m là bao quát h u h t m i khía c nh c a d ch v . Kh năng này th hi n qua tên tu i c a công ty. các trang thi t b ph c v cho d ch v . trang ph c c a nhân viên ph c v . Tín nhi m (credibility) nói lên kh năng t o lòng tin cho khách hàng. 10. 7. An toàn (security) liên quan ñ n kh năng ñ m b o s an toàn cho khách hàng. Phương ti n h u hình (tangibles) th hi n qua ngo i hình. Kh năng ph c v bi u hi n khi nhân viên ti p xúc v i khách hàng. Hơn n a mô hình này mang tính lý thuy t. Ti p c n (access) liên quan ñ n vi c t o m i ñi u ki n d dàng cho khách hàng trong vi c ti p c n d ch v như rút ng n th i gian ch ñ i c a khách hàng. Hi u bi t khách hàng (understading/knowing the customer) th hi n qua kh năng hi u bi t nhu c u c a khách hàng thông qua vi c tìm hi u nh ng ñòi h i c a khách hàng. có th s có nhi u thành ph n c a mô hình ch t lư ng d ch v không ñ t ñư c giá tr GVHD: Ths. Năng l c ph c v (competence) nói lên trình ñ chuyên môn ñ th c hi n d ch v . tài chính cũng như b o m t thông tin. th hi n qua s an toàn v v t ch t. 6. mô hình này có như c ñi m là ph c t p trong vi c ño lư ng. 8. 9. quan tâm ñ n cá nhân h và nh n d ng ñư c khách hàng thư ng xuyên. ñ a ñi m ph c v và gi m c a thu n l i cho khách hàng. nhân cách c a nhân viên ph c v giao ti p tr c ti p v i khách hàng. ðinh Công Thành 5 SVTH: Huỳnh B o Ng c . 5. làm cho khách hàng tin c y vào công ty.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 2. L ch s (courtesy) nói lên tính cách ph c v ni m n tôn tr ng và thân thi n v i khách hàng. Tuy nhiên. thông ñ t cho khách hàng b ng ngôn ng mà h hi u bi t d dàng và l ng nghe nh ng v n ñ liên quan ñ n h như gi i thích d ch v . kh năng nghiên c u ñ n m b t thông tin liên quan c n thi t cho vi c ph c v khách hàng. Thông tin (communication) liên quan ñ n vi c giao ti p. 3. ðáp ng (responsiveness) nói lên s mong mu n và s n sàng c a nhân viên ph c v cung c p d ch v cho khách hàng. chi phí. nhân viên tr c ti p th c hi n d ch v . gi i quy t khi u n i th c m c. 4.

.Công ty XYZ th c hi n d ch v ñúng ngay t l n ñ u tiên. ðáp ng/Tinh th n trách nhi m (resposiveness): Th hi n qua s mong mu n. GVHD: Ths. Chính vì v y các nhà nghiên c u này ñã nhi u l n ki m ñ nh mô hình này và ñi ñ n k t lu n là ch t lư ng d ch v bao g m 5 thành ph n cơ b n.Công ty XYZ luôn quan tâm ñ n vi c gi gìn ti ng tăm c a mình. Tin c y (reliability): Th hi n qua kh năng th c hi n d ch v phù h p và ñúng th i h n ngay t l n ñ u tiên. . s n sàng c a nhân viên ph c v cung c p d ch v k p th i cho khách hàng. Tinh th n trách nhi m/ðáp ng (Responsiveness): Có 4 thu c tính. 4. ð ng c m (empathy): Th hi n s quan tâm.Trang thi t b c a công ty XYZ r t hi n ñ i. . 3. trang ph c c a nhân viên. .Công ty XYZ cho khách hàng bi t khi nào h cung c p d ch v cho khách hàng. chăm sóc ñ n t ng cá nhân khách hàng. . tươm t t. ðinh Công Thành 6 SVTH: Huỳnh B o Ng c thì h s th c . ki u dáng h p d n và liên quan ñ n d ch v cung c p. . S tin c y (Reliability): G m 5 thu c tính. ñó là: 1. . 5. . Năng l c ph c v /ð m b o (assurance): Th hi n qua trình ñ chuyên môn và cung cách ph c v l ch s . . các trang thi t b ph c v cho d ch v . .Công ty XYZ luôn quan tâm chân thành và làm yên lòng khách hàng khi có v n ñ x y ra v i h . Ch tiêu ñánh giá ch t lư ng d ch v : G m 5 ch tiêu v i 22 thu c tính: S h u hình (Tangible): g m 4 thu c tính.Cơ s v t ch t c a công ty XYZ có hình th c. Phương ti n h u hình (tangibles): Th hi n qua ngo i hình. ni m n v i khách hàng.Cơ s v t ch t c a công ty XYZ r t b t m t. 2.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu phân bi t.Nhân viên c a công ty XYZ ăn m c ñ p.Công ty XYZ luôn cung c p d ch v ñúng th i gian như h ñã h a.Khi công ty XYZ h a làm ñi u gì ñó vào th i gian c th hi n.

Nhân viên công ty XYZ luôn quan tâm ñ n khách hàng.Nhân viên công ty XYZ luôn ñ t l i ích c a khách hàng lên hàng ñ u. . .1 ð nh nghĩa khách s n Theo nhà nghiên c u v du l ch và khách s n Morcel Gotie: “Khách s n là nơi lưu trú t m th i c a du khách.Nhân viên c a công ty XYZ luôn s n lòng giúp ñ khách hàng. .2. S ñ m b o/Năng l c ph c v (Assurance): G m 4 thu c tính. qu y GVHD: Ths.1. 2. trung tâm thương m i. .Nhân viên công ty XYZ hi u rõ nhu c u c a khách hàng. ðinh Công Thành 7 SVTH: Huỳnh B o Ng c . S c m thông (Empathy): g m 5 thu c tính.2 ð nh nghĩa khách s n. Theo nhóm tác gi nghiên c u M trong cu n sách “Wellcome to hospitality xu t b n năm 1995: “Khách s n là nơi mà b t kỳ ai cũng có th tr ti n ñ thuê phòng ng qua ñêm ñó. . tùy thu c vào ñi u ki n th c t t ng công ty mà có th thêm hay b t ñi m t s thu c tính. .Nhân viên c a công ty XYZ luôn nhanh chóng ph c v d ch v cho khách hàng. M i bu ng khách ñ u ph i có giư ng. kinh doanh khách s n 2.Khách hàng c m th y an toàn khi th c hi n giao d ch v i công ty XYZ. Cùng v i các bu ng ng còn có các nhà hàng v i nhi u ch ng lo i khác nhau”.Nhân viên công ty XYZ luôn ni m n . . M i bu ng ng cho thuê bên trong ph i có ít nh t hai phòng nh (phòng ng và phòng t m).Công ty XYZ luôn dành s chú ý ñ n t ng cá nhân khách hàng.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu . nâng cao tay ngh ñ th c hi n t t công vi c c a h . ñi n tho i và vô tuy n.Công ty XYZ làm vi c vào nh ng gi thu n ti n cho khách hàng c a h .Nhân viên luôn ñư c công ty XYZ c p nh t ki n th c.Khách hàng có th tin tư ng m i hành vi c a nhân viên công ty XYZ. . Tuy nhiên. .Nhân viên công ty XYZ không bao gi quá b n r n ñ không th ñáp ng yêu c u c a khách hàng. l ch s và nhã nh n v i khách.1. nhà hàng. ðây là 22 thu c tính do Parasuraman ñưa ra. . . Ngoài d ch v bu ng ng có th có thêm các d ch v khác như: d ch v v n chuy n hành lý.

vì v y lo i hình kinh doanh này có tên là “kinh doanh khách s n”. làng du l ch. kinh doanh khách s n là ho t ñ ng cung c p các d ch v ph c v nhu c u ngh ngơi và ăn u ng cho khách. Trên phương di n chung nh t. Ngày nay. kinh doanh khách s n ñã m r ng ñ i tư ng và bao g m c khu c m tr i. các khách s n – căn h . ñ m b o ch t lư ng v cơ s v t ch t. Motel…Nhưng dù sao khách s n v n chi m t tr ng l n và là cơ s chính v i các ñ c trưng cơ b n nh t c a ho t ñ ng kinh doanh ph c v nhu c u lưu trú cho khách. Theo T ng c c Du l ch Vi t Nam: “Khách s n (Hotel) là công trình ki n trúc ñư c xây d ng ñ c l p. ngh và gi i trí c a h t i các ñi m du l ch nh m m c ñích có lãi”.1. Khi nhu c u lưu trú và ăn u ng v i các mong mu n th a mãn khác nhau c a khách ngày càng ña d ng.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu bar và m t s d ch v gi i trí. lo i ki u. 2.3 ð nh nghĩa khách c a khách s n Khách c a khách s n là t t c nh ng ai có nhu c u tiêu dùng s n ph m c a khách s n. ăn u ng và các d ch v b sung cho khách nh m ñáp ng các nhu c u ăn. ña d ng v hình th c và thư ng phù h p v i v trí. có quy mô t 10 bu ng ng tr lên. có th ñưa ra ñ nh nghĩa v kinh doanh khách s n như sau: “Kinh doanh khách s n là ho t ñ ng kinh doanh trên cơ s cung c p các d ch v lưu trú. khái ni m kinh doanh khách s n theo nghĩa r ng hay nghĩa h p ñ u bao g m c ho t ñ ng kinh doanh các d ch v b sung. Các d ch v b sung ngày càng nhi u v s lư ng. kinh doanh khách s n ch ñ m b o vi c ph c v nhu c u ng . trang thi t b . Khách s n có th ñư c xây d ng g n ho c bên trong các khu thương m i.2 ð nh nghĩa kinh doanh khách s n Kinh doanh khách s n lúc ñ u dùng ñ ch ho t ñ ng cung c p ch ng cho khách trong khách s n (Hotel) và quán tr .2.2. Theo nghĩa r ng. H có th là khách du l ch (t các nơi khác ngoài ñ a phương ñ n) v i GVHD: Ths. 2. d ch v c n thi t ph c v khách du l ch”.1. khu du l ch ngh dư ng ho c các sân bay”. quy mô và th trư ng khách hàng m c tiêu c a t ng cơ s kinh doanh lưu trú. ðinh Công Thành 8 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Các chuyên gia trong lĩnh v c này thư ng s d ng hai khái ni m: kinh doanh khách s n theo nghĩa r ng và nghĩa h p. th h ng. Còn theo nghĩa h p. ngh cho khách.

. ðinh Công Thành 9 SVTH: Huỳnh B o Ng c . ñi ñ nghiên c u th trư ng. tìm ñ i tác làm ăn. gi i trí ) là chính. n u có thì ch y u là mua l v i th i gian s d ng r t ng n. t ch c ti c cư i. khách c a khách s n là ngư i tiêu dùng s n ph m c a khách s n không gi i h n m c ñích. . ăn u ng. th i gian và không gian tiêu dùng.Khách tiêu dùng s n ph m c a khách s n thông qua các t ch c trung gian (khách ñi thông qua t ch c). h c t p. ch a b nh. thư giãn. karaoke. h p h i ngh …Như v y.Khách không ph i là ngư i ñ a phương: g m nh ng khách ñ n t nh ng ñ a phương khác trong nư c (khách n i ñia) và khách ñ n t các nư c khác (khách qu c t ).Khách là ngư i ñ a phương: là nh ng ngư i có nơi thư ng xuyên (cư trú và làm vi c) t i ñ a phương nơi xây d ng khách s n. xoa bóp. . ñi tham d các h i ngh . ngh ngơi thư giãn. H tiêu dùng h u h t các s n ph m c a khách s n như: bu ng ng . ăn u ng và các d ch v b sung. Sau ñây xin trình bày m t s tiêu th c ph bi n dùng ñ phân lo i khách c a khách s n: a/ Căn c vào tính ch t tiêu dùng và ngu n g c c a khách Theo tiêu th c này khách c a khách s n bao g m hai lo i: .Khách th c hi n chuy n ñi v i m c ñích khác như: tham d các s ki n th thao. Lo i khách này còn g i là khách du l ch thu n túy. Có nhi u tiêu th c ñ phân lo i khách c a khách s n. ký h p ñ ng… .Khách th c hi n chuy n ñi v i m c ñích chính là ñ ngh ngơi. h i th o ho c h i ch . gi i trí… b/ Căn c vào m c ñích chuy n ñi c a khách: Theo tiêu th c này khách c a khách s n bao g m b n lo i: . nghiên c u… c/ Căn c vào hình th c t ch c tiêu dùng c a khách: Theo tiêu th c này khách c a khách s n bao g m hai lo i: . công v …H cũng có th là ngư i dân ñ a phương hay b t kỳ ai tiêu dùng nh ng s n ph m c a khách s n như: t m hơi.Khách th c hi n chuy n ñi v i m c ñích chính là thăm thân nhân.Khách th c hi n chuy n ñi v i m c ñích chính là công v : ñi công tác. r t ít s d ng d ch v bu ng ng . H thư ng ñăng ký bu ng ng b i các ñ i lý l GVHD: Ths. H tiêu dùng các s n ph m ăn u ng và b sung (h i h p.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu m c ñích tham quan.

ti n nghi trong t ng b ph n c a khách s n. c i t o ho c nâng c p các khách s n hi n có… . t ñó nâng cao hi u qu ho t ñ ng thu hút khách và hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a khách s n.Làm cơ s ñ ti n hành x p h ng khách s n hi n có.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu hành. công ty l hành trư c khi ñ n khách s n và có th thanh toán trư c theo giá tr n gói c a các công ty l hành du l ch. tiêu chu n trang thi t b .Thông qua tiêu chu n x p h ng khách s n ñ ch ñ u tư xét duy t lu n ch ng kinh t k thu t. .3. t ñăng ký bu ng ng trư c khi ñ n khách s n hay có th là khách vãng lai (Walk-in Guest) ñi qua tình c r vào thuê phòng. ðinh Công Thành 10 SVTH: Huỳnh B o Ng c .1 S c n thi t c a x p h ng khách s n T t c các qu c gia phát tri n du l ch trên th gi i ñ u c n thi t ph i ti n hành x p h ng các khách s n. gi i tính. . H có th là khách l ho c khách ñi theo nhóm.3 X p h ng khách s n 2.Khách t t ch c tiêu dùng s n ph m c a khách s n (khách ñi không thông qua t ch c). yêu c u ñã quy ñ nh trong tiêu chu n ñ t ra. th i gian lưu trú… Vi c phân lo i khách càng chi ti t s giúp cho vi c xây d ng chính sách s n ph m bám sát v i mong mu n tiêu dùng c a t ng lo i khách. 2.1. H thư ng t tìm hi u v khách s n. m c ñ ph c v c a t ng h ng khách s n. GVHD: Ths. ñi u ki n c n thi t mà các khách s n ph i ñ m b o.1. c p v n ñ u tư cho vi c xây d ng khách s n m i. Tiêu chu n x p h ng khách s n là nh ng yêu c u. S c n thi t và ý nghĩa quan tr ng c a vi c x p h ng khách s n xu t phát t nh ng ñi m sau: . h ng khách s n. qu n lý và ki m tra thư ng xuyên các khách s n này có ñ m b o th c hi n các ñi u ki n. .Thông qua các tiêu chu n này c a khách hàng c a các khách s n có th bi t ñư c kh năng. Ngoài ra ta còn phân lo i khách theo m t s tiêu th c khác như: ñ tu i. tiêu chu n v sinh… . giúp khách l a ch n nơi ăn ngh theo th hi u và kh năng thanh toán c a mình.Tiêu chu n này ñư c dùng làm cơ s ñ xây d ng các tiêu chu n ñ nh m c c th khác như: tiêu chu n xây d ng thi t k khách s n.Tiêu chu n này cùng v i h th ng tiêu chu n c th s là cơ s ñ xác ñ nh h th ng giá c d ch v trong t ng lo i.

ngh . ñư c ñánh giá thông qua 5 nhóm ch tiêu sau: GVHD: Ths. do có s khác nhau v truy n th ng.3 X p h ng khách s n Vi t Nam Vi c xây d ng m t h th ng tiêu chu n chu n m c và khoa h c ph c v cho vi c qu n lý th ng nh t các cơ s kinh doanh khách s n là r t c n thi t. ð c chú tr ng hơn v d ch v bu ng. 3. t p quán. ñ phù h p v i ñi u ki n và ñ c ñi m trong kinh doanh khách s n c a m i nư c. Yêu c u v các d ch v và các m t hàng ph c v khách t i khách s n.2 X p h ng khách s n trên th gi i các nư c. ngày 22/6/1994.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 2. 2. ð n ngày 27/4/2001. ñáp ng ñư c nhu c u ña d ng c a khách du l ch v ăn. 2.3. Vì th . ñ c ñi m trong ho t ñ ng kinh doanh khách s n nên tiêu chu n x p h ng khách s n cũng không gi ng nhau. Ngày nay. cơ b n sau: 1.1. Yêu c u v cán b công nhân viên ph c v trong khách s n. Bulgaria có thêm yêu c u v v sinh. ðinh Công Thành 11 SVTH: Huỳnh B o Ng c . tiêu chu n x p h ng thư ng d a trên 4 yêu c u s n ñ i v i ngu n tài nguyên du l ch. Yêu c u v trang thi t b . chú tr ng nhi u v yêu c u ch t lư ng d ch v ăn u ng. phù h p v i tiêu chu n qu c t . V x p h ng. Trong cách x p h ng khách s n. yêu c u v ñ xa g n c a khách ph n l n các nư c. tiêu chu n phân h ng khách s n c a t ng nư c còn ñưa thêm ho c chú tr ng hơn ñ n các yêu c u cơ b n. khách s n ñư c x p theo 5 h ng t 1 ñ n 5 sao: là khách s n có cơ s v t ch t. T ng c c Du l ch Vi t Nam ñã ban hành Quy ñ nh tiêu chu n x p h ng khách s n du l ch. có nhi u nư c áp d ng phương pháp phân h ng theo sao ho c cách x p h ng khác nhưng dùng ký hi u sao ñ th hi n khách s n.T ng c c trư ng T ng c c du l ch Vi t Nam ra quy t ñ nh s 02/2001/Qð – TCDL v vi c b sung. sinh ho t. Yêu c u v ki n trúc khách s n. ch t lư ng ph c v cao. Ví d : Pháp.1. 4. c th khác nhau. ti n nghi ph c v trong khách s n. Ngoài ra.3. Áo có thêm yêu c u v trang trí khách s n và v sinh. trang thi t b . gi i trí theo tiêu chu n c a t ng h ng. m i nư c cũng áp d ng m t cách riêng. s a ñ i Tiêu chu n x p h ng khách s n.

ño ñ m ñư c. ðinh Công Thành 12 SVTH: Huỳnh B o Ng c m c ñ trung . hàng hóa bán kèm.1 Khái ni m ch t lư ng d ch v c a khách s n T các khái ni m v ch t lư ng và ch t lư ng d ch v . 5.Khách hàng s c m th y thích thú n u s c m nh n c a h v d ch v l n hơn s kỳ v ng mà h có trư c ñó.2 ð c ñi m ch t lư ng d ch v c a khách s n a/ Ch t lư ng d ch v khách s n khó ño lư ng và ñánh giá Xét trên góc ñ các thành ph n c u thành nên s n ph m d ch v thì s n ph m khách s n g m b n thành ph n cơ b n: phương ti n th c hi n d ch v .1. có th s mó. Vì th khi ñánh giá ch t lư ng d ch v khách s n ngư i ta ph i ñánh giá ch t lư ng c b n thành t trên.1. V các d ch v trong khách s n và m c ñ ph c v . trong trư ng h p này ch t lư ng d ch v khách s n ch ñư c xem bình (t m ñư c). ñánh giá ch t lư ng c a hai thành ph n ñ u ta có th th c hi n d dàng b i ñó là nh ng v t c th . ki n trúc.1. 2. Có th nói ch t lư ng d ch v khách s n. chính là m c ñ th a mãn c a khách hàng c a khách s n. Th c t . nhìn th y. .Khách hàng s ch c m th y ch t lư ng d ch v khách s n là ch p nh n ñư c n u s c m nh n ñúng như s mong ch ñã có trư c khi tiêu dùng d ch v .4 Ch t lư ng d ch v c a khách s n 2. 3. V v trí.Davidoff. Mà s th a mãn. theo cách ti p c n t góc ñ ngư i tiêu dùng. khi ñó ch t lư ng d ch v khách s n s b ñánh giá là t i t .4. Nghĩa là chúng ch ph thu c vào s c m nh n c a GVHD: Ths.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 1. 4. d ch v hi n và d ch v n. V ñi u ki n v sinh.4.Khách hàng s b th t v ng n u s c m nh n c a h th p hơn s mong ch c a h trư c ñó. trong trư ng h p này ch t lư ng d ch v khách s n ñư c ñánh giá là r t tuy t h o. ti n nghi ph c v . không s ñư c và không có nh ng thư c ño c th nên r t khó lư ng hóa khi ñánh giá. V i hai hành ph n sau ta không nhìn. 2. . l i ñư c ño b i bi u th c tâm lý: S th a mãn = S c m nh n – S mong ñ i . V trang thi t b . theo k t qu nghiên c u c a ông Donald M. V nhân viên ph c v . 2.

Giúp khách hàng tr l i câu h i như th nào? (How?) khi ñánh giá ch t lư ng d ch v khách s n. hi n ñ i c a các trang thi t b . ðòi h i các ch trương chính sách kinh doanh c a khách s n ph i ñ ng b v i nhau. . c/ Ch t lư ng d ch v khách s n ph thu c vào quá trình cung c p d ch v c a doanh nghi p khách s n Khi ñánh giá ch t lư ng d ch v . các thành viên c a khách s n t trên xu ng dư i v m c tiêu ch t lư ng c n ñ t ñư c c a doanh nghi p. ðinh Công Thành 13 SVTH: Huỳnh B o Ng c . cùng m t m c cung c p d ch v c a khách s n s ñư c khách hàng c m nh n r t khác nhau. ñó là s th ng nh t cao và thông su t trong nh n th c và hành ñ ng c a t t c các b ph n. ñ c bi t là nh ng nhân viên ph c v tr c ti p t i khách s n. Vì v y. hình th c b ngoài. GVHD: Ths. Ch t lư ng ch c năng g m các y u t liên quan t i con ngư i. Khách hàng chính là m t thành viên không th thi u và tham gia tr c ti p vào quá trình này. H v a có cái nhìn c a ngư i trong cu c. b/ Ch t lư ng d ch v khách s n ch ñư c ñánh giá chính xác qua s c m nh n c a ngư i tiêu dùng tr c ti p s n ph m c a khách s n ð c ñi m này xu t phát t các lý do sau: . Ch t lư ng k thu t g m ch t lư ng các thành ph n c a cơ s v t ch t k thu t c a khách s n như: m c ñ ti n nghi.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu khách hàng. Tuy nhiên. không có tính n ñ nh và không có thư c ño mang tính quy ư c.Khách hàng ñóng vai trò quan tr ng ñ i v i s n ph m d ch v khách s n. có th thay ñ i theo th i gian. ðó là thái ñ .Th nh t. trình ñ tay ngh …c a nhân viên. v a có cái nhìn c a ngư i b ti n ra ñ mua s n ph m c a khách s n. ðánh giá c a h v ch t lư ng d ch v c a khách s n ñư c xem là chính xác nh t. cách ng x . d/ Ch t lư ng d ch v khách s n ñòi h i tính nh t quán cao .Ch t lư ng d ch v khách s n ph thu c vào s c m nh n c a ngư i tiêu dùng tr c ti p s n ph m. khách hàng thư ng d a vào ch t lư ng k thu t (Technical quality) và ch t lư ng ch c năng (Functional quality). s c m nh n l i ch u s ph thu c vào các nhân t ch quan c a m i khách hàng. m c ñ th m m trong trang trí n i th t và thi t k khách s n…Giúp khách hàng tr l i câu h i cái gì? (What?) khi c m nh n v ch t lư ng d ch v khách s n.

ch t lư ng d ch v cao không ch có tác d ng gi khách hàng cũ mà còn kéo thêm khách hàng m i mà không h làm cho khách s n t n thêm các chi phí cho ho t ñ ng marketing. ði u ñó t o ra l i ích cho doanh nghi p khách s n như: . qu ng cáo. có kh năng thanh toán cao và có ñòi h i r t cao v ch t lư ng s n ph m mà h mua. b/ Tăng kh năng c nh tranh và tăng giá bán m t cách h p lý trên th trư ng Th trư ng khách du l ch là th trư ng khách chính.Gi m thi u chi phí marketing. ñó là s ñ ng b . cho m i khách hàng.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu . Như v y.Th hai. m i nơi. . Ch t lư ng d ch v ñòi h i ph i t t m i lúc.Tăng th ph n và duy trì t c ñ tăng trư ng cao v ch tiêu khách c a khách s n s làm tăng doanh thu cho khách s n. danh ti ng và kh ng ñ nh v th trên th trư ng. GVHD: Ths.3 Ý nghĩa c a vi c nâng cao ch t lư ng d ch v c a khách s n a/ Ch t lư ng d ch v cao giúp gia tăng l i nhu n cho khách s n D ch v khách s n r t khó ño lư ng và ñánh giá trư c khi mua. t c gi m giá thành s n ph m.4. quan tr ng nh t c a các doanh nghi p khách s n.Tăng khách hàng th y chung cho khách s n chính là bi n pháp nh m tăng uy tín cho thương hi u c a khách s n. Ngư i tiêu dùng thư ng d a vào nh ng căn c có ñ tin c y như thông tin truy n mi ng ho c kinh nghi m ñã có c a b n thân ñ ñưa ra quy t ñ nh l a ch n s n ph m c a các khách s n h s p t i. ðinh Công Thành 14 SVTH: Huỳnh B o Ng c . ñòi h i ñ i v i m i nhân viên t t c các b ph n c a khách s n. toàn di n. trư c sau như m t và ñúng như l i h a mà khách s n ñã công b v i khách hàng.1. Vi c ñ u tư vào ch t lư ng d ch v giúp các doanh nghi p tăng giá bán s n ph m lên m t cách h p lý (tăng giá bán lên nhưng khách hàng v n ch p nh n ñư c) mà v n gi ñư c uy tín. ðây cũng là th trư ng khách khó tính nh t. Khách du l ch s d b thuy t ph c và ch p nh n b ra nhi u ti n hơn n u bi t ch c r ng h s mua ñư c nh ng s n ph m có ch t lư ng cao. . qu ng cáo. ði u ñó cũng có nghĩa là nâng cao ch t lư ng d ch v khách s n giúp các khách s n nâng cao kh năng c nh tranh c a mình trên th trư ng. 2.

ðinh Công Thành 15 SVTH: Huỳnh B o Ng c . ch t lư ng d ch v cao c a khách s n ñã giúp gi m thi u các chi phí ñào t o. không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v ñem l i r t nhi u l i ích cho các doanh nghi p khách s n trong ñi u ki n kinh doanh hi n nay Vi t Nam. + Gi m các chi phí cho vi c s a ch a các sai sót như: chi phí ñ n bù thi t h i cho khách.Ch t lư ng d ch v ñư c ñ m b o s gi m kh năng m c l i trong quá trình cung c p d ch v . Do ñó s gi m chi phí cho vi c tuy n m . H có khuynh hư ng g n bó lâu dài hơn v i khách s n. ngư i nhân viên thư ng t giác nâng cao trình ñ nghi p v . Nó ñ ng th i cũng là ñòi h i t t y u ñ i v i các khách s n Vi t Nam n u mu n t n t i và phát tri n trong ñi u ki n kinh doanh th i kỳ h i nh p qu c t . hu n luy n nhân viên cho khách s n.giá tr kì v ng SERVQUAL Năm 1985. m i ph n có 22 phát bi u như ñã trình bày ph n ch tiêu ñánh giá ch t lư ng d ch v . l a ch n l i nhân viên. Như v y. giám sát quá trình cung c p d ch v . Ph n th hai nh m xác ñ nh c m nh n c a khách hàng ñ i v i vi c th c hi n d ch v c a doanh nghi p kh o sát. B thang ño g m 2 ph n.Ch t lư ng d ch v cao s làm gi m các chi phí b t h p lý v nhân l c vì: + Nh ng khách s n có ch t lư ng d ch v t t s cung c p cho nhân viên môi trư ng làm vi c tích c c.1. Ph n th nh t nh m xác ñ nh kỳ v ng c a khách hàng ñ i v i lo i d ch v c a doanh nghi p nói chung.1 Các mô hình ñánh giá ch t lư ng d ch v a. Tóm l i. 2.5. chi phí x lý nh ng phàn nàn c a khách hàng … .5 ðánh giá ch t lư ng d ch v 2. b i dư ng.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu c/ Gi m thi u các chi phí kinh doanh cho khách s n . ði u ñó s giúp: + T i thi u hóa các hao phí v th i gian và chi phí cho ho t ñ ng ki m tra. Theo mô hình SERVQUAL ch t lư ng d ch v ñư c xác ñ nh như sau: Ch t lư ng d ch v = M c ñ c m nh n (P) – M c ñ kỳ v ng (E) GVHD: Ths. Mô hình ño m c ñ c m nh n. Parasuraman và c ng s ñã ñ xu t mô hình 5 kho ng cách ch t lư ng d ch v cùng v i thang ño SERVQUAL ñư c nhi u nhà nghiên c u cho là khá toàn di n.1. + ð kh ng ñ nh và gi ch làm vi c. hoàn thi n nh ng m t còn thi u ñ ñáp ng yêu c u th c t .

SERVPERF tương t như SERVQUAL. Tuy nhiên SERVPERF ch yêu c u khách hàng ñánh giá m c ñ c m nh n c a h v d ch v sau khi h ñã s d ng d ch v . Mô hình nào t t hơn mô hình nào v n ñang còn gây nhi u tranh cãi. C 2 mô hình ñ u ñư c s d ng r ng rãi trong ño lư ng ch t lư ng du l ch và d ch v .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Parasuraman và c ng s kh ng ñ nh r ng SERVQUAL là m t công c ño lư ng ch t lư ng d ch v tin c y và chính xác. SERVQUAL là mô hình ño lư ng ch t lư ng d ch v d a trên nh ng s khác bi t (gap) gi a s kì v ng và s c m nh n c a khách hàng v d ch v .Mô hình m c ñ c m nh n SERVPERF Mô hình m c ñ c m nh n SERVPERF do Cronin và Taylor xây d ng vào năm 1992 nh m kh c ph c nh ng h n ch c a SERVQUAL. và thang ño này ñã ñư c s d ng r ng rãi. ðinh Công Thành 16 SVTH: Huỳnh B o Ng c . mô hình này v n s d ng 5 ch tiêu và 22 thu c tính c a Parasuraman ñ ño lư ng ch t lư ng d ch v . Truy n mi ng Nhu c u cá nhân Kinh nghi m t trư c Khách hàng GAP5 D ch v kì v ng D ch v c m nh n Cung ng d ch v GAP3 Chuy n c m nh n thành các yêu c u d ch v GAP2 C m nh n c a nhà cung ng d ch v v s kì v ng c a khách GAP4 GAP1 Thông tin bên ngoài t i khách Nhà cung ng d ch v Hình 1: Mô hình SERVQUAL v 5 kho ng cách c a ch t lư ng d ch v . GVHD: Ths.

Mô hình m c ñ quan tr ng – m c ñ th c hi n (IPA) Mô hình m c ñ quan tr ng – m c ñ th c hi n (Importance . Tùy GVHD: Ths. T ñó nhà qu n tr cung ng d ch v s có nh ng quy t ñ nh chi n lư c ñúng ñ n ñ nâng cao ch t lư ng d ch v . cung c p cho nhà cung ng d ch v nh ng thông tin b ích v ñi m m nh và ñi m y u c a nh ng d ch v mà mình cung c p cho khách hàng.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu . K t qu t s phân tích m c ñ quan tr ng và m c ñ th c hi n ñư c th hi n lên sơ ñ IPA v i tr c tung (Y) th hi n m c ñ quan tr ng và tr c hoành (X) th hi n m c ñ th c hi n: Cao PH N I M c ñ quan tr ng cao M c ñ th c hi n th p “T p trung phát tri n” PH N II M c ñ quan tr ng cao M c ñ th c hi n cao “ Ti p t c duy trì” M c ñ quan tr ng PH N III M c ñ quan tr ng th p M c ñ th c hi n th p “ H n ch phát tri n” PH N IV M c ñ quan tr ng th p M c ñ th c hi n cao “ Gi m s ñ u tư” Th p Th p M c ñ th c hi n Cao Hình 2: Mô hình m c ñ quan tr ng – m c ñ th c hi n 2. Mô hình IPA ño lư ng ch t lư ng d ch v d a vào s khác bi t gi a ý ki n khách hàng v m c ñ quan tr ng c a các ch tiêu và m c ñ th c hi n các ch tiêu c a nhà cung ng d ch v (I-P gaps). M i phương pháp ñ u có nh ng ưu và như c ñi m riêng.1.2 L a ch n mô hình nghiên c u ð ñánh giá ch t lư ng d ch v có nhi u phương pháp và 3 phương pháp trên là căn b n.5.Performnce – Analysis _ IPA) do Martilla & James xây d ng vào năm 1977. Mô hình này phân lo i nh ng thu c tính ño lư ng ch t lư ng d ch v . là m t trong nh ng phương pháp ño lư ng ch t lư ng d ch v ñư c s d ng r ng rãi. ðinh Công Thành 17 SVTH: Huỳnh B o Ng c .

mô hình IPA ñư c ch n l a ñ làm cơ s ñánh giá cho ñ tài nghiên c u này. Ngư c l i. các y u t . GVHD: Ths.S li u sơ c p Ngu n s li u sơ c p ñư c thu th p b ng cách ph ng v n tr c ti p khách thuê phòng c a khách s n. chúng ta c n ph i am hi u th t kĩ nhu c u. ðinh Công Thành 18 SVTH: Huỳnh B o Ng c . xem tr ng y u t nào. Do ñó. g m 2 ph n. Vì lu n văn s ti n hành trên cơ s nghiên c u ch t lư ng d ch v thông qua ñánh giá c a khách hàng nên c n ph i ti n hành nh ng cu c ph ng v n khách hàng và phân tích các s li u ñó. trình ñ h c v n c a nhân viên c a khách s n ñ làm cơ s ñ xu t gi i pháp .m c ñ th c hi n (IPA). Thông tin thu ñư c ñ u tiên là ý ki n c a khách hàng v m c ñ quan tr ng c a các thu c tính. Nhưng mô hình này l i th hi n ñư c thông tin then ch t nh hư ng ñ n m c ñ c m nh n ch t lư ng d ch v c a khách hàng là s kì v ng và nó cũng có th ñánh giá ñư c ch t lư ng d ch v m t cách chi ti t.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2. Mô hình SERQUAL có h n ch là b ng câu h i dài và ph c t p d gây nh m l n cho ngư i tr l i. 2. mô hình SERVPERF ñơn gi n hơn.1 Phương pháp thu th p s li u .2. Mô hình m c ñ quan tr ng . Ph n th hai là c m nh n. Chính vì v y. chúng ta c n bi t ñư c khách hàng c a chúng ta quan tâm. Trong ngành du l ch – d ch v .S li u th c p S li u th c p ñư c t ng h p t các ngu n: Cơ quan th c t p – Khách s n Á Châu: + S li u v tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a khách s n + S li u v s lư ng nhân viên. ñánh giá c a khách hàng v m c ñ th c hi n/ñáp ng c a nhà cung c p d ch v mà h ñã nh n ñư c. hi u qu hơn khi ño lư ng ch t lư ng d ch v cách khái quát.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu t ng trư ng h p và ñi u ki n riêng mà ta ch n mô hình thích h p cho t ng nghiên c u th c t . mong mu n c a du khách ñ có th thi t k các s n ph m d ch v phù h p và cung c p d ch v t t nh t.

2.1.1 Phương pháp ch n m u ð tài nghiên c u v ch t lư ng d ch v c a khách s n d a trên ñánh giá c a khách hàng nên ñ i tư ng ph ng v n s là các khách hàng lưu trú t i khách s n Á Châu ít nh t 1 ñêm. gi i tính. gi i tính.2. + Ph n ba: G m các câu h i v thông tin cá nhân c a khách như: tu i. … . thu nh p. M t s ý ki n nh n xét và hành vi sau tiêu dùng c a khách. s l n ñ n khách s n Á Châu. thu nh p. Cách ti n hành ch n m u ng u nhiên phân t ng: . vùng dân cư. có th ch n ít m u ñ ti t ki m th i gian và chi phí. T ñó tính ra t l hay t tr ng c a t ng nhóm trong t ng th . ðinh Công Thành 19 SVTH: Huỳnh B o Ng c .Căn c vào tiêu th c phân t ng thích h p ta ti n hành chia t ng th thành t ng nhóm nh . Tùy thu c vào n i dung nghiên c u. Các thu c tính ñưa ra ñ ñánh giá ch t lư ng d ch v n m trong 5 ch tiêu do Parasuraman và các c ng s kh i xư ng và phát tri n (1985). th i gian lưu l i khách s n … + Ph n hai: Khách s ñư c h i v m c ñ quan tr ng c a h ñ i v i ch t lư ng d ch v khách s n và ñánh giá c a h v m c ñ th hi n c a Á Châu sau khi ñã s d ng các d ch v t i ñây.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B ng câu h i s d ng thang ño Likert 5 m c ñ . gi m ñáng k sai s trong nghiên c u. Theo phương pháp này. trình ñ dùng ñ th ng kê phân lo i sau này.Sau ñó ti n hành ch n m u ng u nhiên trong t ng nhóm theo t l tương x ng v i kích thư c c a nhóm. m u ñư c ch n có tính ñ i di n cho t ng th cao hơn. . Các tiêu th c phân t ng có th là: tu i tác. GVHD: Ths. t (1) R t th p ñ n (5) R t cao. B ng câu h i g m ba ph n chính: + Ph n m t: Các câu h i v thông tin chuy n ñi.Xác ñ nh danh sách c a t ng th . ta ch n m t tiêu th c phân t ng thích h p. qu c t ch. Phương pháp ch n m u phân t ng ñư c s d ng ph bi n vì nó có nhi u ưu ñi m hơn các phương pháp khác. Phương pháp ch n m u c a ñ tài là phương pháp ng u nhiên phân t ng theo tiêu th c phân vùng ñ a lý. ñ i tư ng ph ng v n ñư c chia thành 2 nhóm: khách qu c t và khách n i ñ a.

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 2. ðinh Công Thành 20 SVTH: Huỳnh B o Ng c . 816 × 100 % 6 . T b ng cơ c u khách ta tính ñư c t l khách n i ñ a chi m 83.25 16. 582 1 . 276 + 7 . 951 + 1 .Võ Th Thanh L c.25 (%) = ng D ng”.00 (Ngu n: Phòng k toán.2010 ðvt: lư t khách Ch tiêu Khách n i ñ a Khách qu c t T ng c ng Năm 2008 5. Trong ñó: 83. 955 + 7 .400 Năm 2010 7. trang 196).2.004 1. Do ñó. Do ñó. trong 100 m u thì s m u khách n i ñ a là 83 m u và khách qu c t là 17 m u. 955 + 7 .75 100.75 (%) = GVHD: Ths. em ch n c m u 100 5 .276 1. Em tính ñư c t tr ng c a t ng nhóm khách như sau: B ng 1: CƠ C U KHÁCH LƯU TRÚ T I Á CHÂU QUA CÁC NĂM 2008.955 Năm 2009 6.1. Khách s n Á Châu) Thông thư ng các nhà nghiên c u trong th c t thư ng s d ng c m u b ng ho c l n hơn 100 mà không c n tính toán c m u vì c m u này ñã thu c m u l n b o ñ m cho tính suy r ng (Lưu Thanh ð c H i .25 % và khách qu c t chi m 16. 582 × 100 % 16. “Nghiên C u Marketing m u ñ nghiên c u. 400 + 8 . 400 + 8 .582 T tr ng (%) 83.951 6. 004 + 6 .124 7. 124 + 766 6 .75% trong t ng s du khách.816 766 8.2 Xác ñ nh c m u D a vào s lư ng khách qu c t và n i ñ a ñ n khách s n Á Châu trong 3 năm t 2008 – 2010.

2 Quy trình thu th p và x lý s li u Xác ñ nh các bi n ñưa vào b ng câu h i Thi t k b ng câu h i Thu m u B s li u chính Mã hóa nh p li u th c Th ng kê mô t Thông tin nhân kh u và thông tin chuy n ñi c a khách hàng S hài lòng.2. M c tiêu 1: Xác ñ nh ch t lư ng d ch v và tìm hi u các ñánh giá c a khách hàng.3.2. s l n xu t hi n c a m t quan sát.2.test và ANOVA ðánh giá m c ñ quan tr ng các thành ph n d ch v Ki m ñ nh Paired Samples T . th c hi n các ki m ñ nh. m t bi n nào ñó.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 2.1 Phân tích t n s (Frequency Analysis) Phân tích t n s dùng ñ th ng kê t n s . s n lòng quay l i và s n lòng gi i thi u Phân tích phân bi t và phân tích Crosstabulation M c ñ quan tr ng (I) M c ñ th hi n (P) Ki m ñ nh Independent Samples T.test ðánh giá m c ñ th hi n các thành ph n d ch v So sánh s khác bi t m c ñ quan tr ng và ñánh giá m c ñ th hi n Mô hình IPA ðánh giá ch t lư ng d ch v Hình 3: Quy trình thu th p và phân tích s li u 2. s li u ñư c ñưa vào phân tích dư i s h tr c a ph n m m SPSS ch y phân tích th ng kê. S d ng các phương pháp phân tích sau: 2. ðinh Công Thành 21 SVTH: Huỳnh B o Ng c .3 Phương pháp phân tích s li u Sau khi mã hóa. Trong bài nghiên c u này s d ng phân tích t n s ñ th ng kê các y u t v nhân kh u h c và thông tin v chuy n ñi c a khách hàng như: ñ GVHD: Ths.

20 4. 2.8.8 là s d ng ñư c. (Nunnally.8 ñ n g n 1 là thang ño t t. trình bày. Peterson.3.7 ñ n g n 0.80 1. các ñ c trưng khác nhau ñ ph n ánh m t cách t ng quát ñ i tư ng nghiên c u. ðinh Công Thành 22 SVTH: Huỳnh B o Ng c . giá tr nh nh t Min… Ý nghĩa c a t ng giá tr trung bình ñ i v i thang ño kho ng: Giá tr kho ng cách = ( Maximum-Minimum)/n = (5-1)/5 = 0.81-2. Nhi u nhà nghiên c u ñ ng ý khi Cronbach α t 0. GVHD: Ths.… Th ng kê m t s ý ki n nh n xét và hành vi sau tiêu dùng c a khách hàng như: s hài lòng. Cũng có nhà nghiên c u ñ ngh r ng Cronbach Alpha t 0.00 Ý nghĩa R t không ñ ng ý/R t không hài lòng/ r t không quan tr ng Không ñ ng ý/ không quan tr ng/không hài lòng Không ý ki n/ Trung bình ð ng ý/ Hài lòng/ Quan tr ng R t ñ ng ý/ R t quan tr ng/ R t hài lòng 2. tính toán. 1995).60 2.2.40 3.41-4. Công th c c a Cronbach α là: α =Nρ/[1+ρ(N-1)] Trong ñó: ρ là h s tương quan trung bình gi a các m c h i. tính tr s trung bình Mean. 1978.21-5. tóm t t.00-1. s n lòng quay l i. Theo quy ư c thì m t t p h p các m c h i dùng ñ ño lư ng ñư c ñánh giá là t t ph i có h s α ≥ 0.3 Ki m ñ nh ñ tin c y c a thang ño b ng h s Cronbach Alpha H s c a Cronbach là m t phép ki m ñ nh th ng kê v m c ñ ch t ch mà các m c h i trong thang ño tương quan v i nhau.8 Giá tr trung bình 1. gi i tính. t 0.61-3.6 tr lên là có th s d ng ñư c trong trư ng h p khái ni m ñang nghiên c u là m i ho c m i ñ i v i ngư i tr l i trong b i c nh nghiên c u.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu tu i.2. Slater. 1994. giá tr l n nh t Max.3. s n lòng gi i thi u. Phương pháp này ñư c s d ng trong bài nghiên c u này ñ phân tích thông tin v ñ i tư ng ph ng v n.2 Phân tích th ng kê mô t (Descriptive statistics) Th ng kê mô t có th ñư c ñ nh nghĩa như là phương pháp có liên quan ñ n vi c thu th p s li u.

Trong nghiên c u này. ta c n ph i th c hi n ki m ñ nh s b ng nhau c a hai phương sai t ng th . trong ki m ñ nh Levene (ki m ñ nh F) < α (m c ý nghĩa) thì phương sai c a 2 t ng th khác nhau. trong ki m ñ nh t ≤ α thì có s khác bi t có ý nghĩa v trung bình c a 2 t ng th . Ki m ñ nh này có tên là ki m ñ nh Levene. ðinh Công Thành 23 SVTH: Huỳnh B o Ng c dòng Equal variances dòng . v i gi thi t H0 r ng phương sai c a hai t ng th b ng nhau. K GVHD: Ths. ta s d ng k t qu ki m ñ nh t assumed. 2.5 Phân tích phương sai ANOVA Có th nói phân tích phương sai là s m r ng c a ki m ñ nh t. trong ki m ñ nh t > α thì không có s khác bi t có ý nghĩa v trung bình c a 2 t ng th . vì phương pháp này giúp ta so sánh tr trung bình c a 3 nhóm bi n phân lo i tr lên. K t qu c a vi c bác b hay ch p nh n H0 nh hư ng r t quan tr ng ñ n vi c chúng ta s ch n l a lo i ki m ñ nh gi thi t v s b ng nhau gi a hai trung bình t ng th nào: ki m ñ nh trung bình v i phương sai b ng nhau hay ki m ñ nh trung bình v i phương sai khác nhau. Trư c khi th c hi n ki m ñ nh trung bình.trư ng h p m u ñ c l p nh m m c ñích ki m ñ nh s khác bi t v ñánh giá m c ñ quan tr ng và m c ñ th hi n gi a các khách hàng có qu c t ch và gi i tính khác nhau.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 2.trư ng h p m u ñ c l p ( Independent Sample T.3. N u Sig.test) Phép ki m ñ nh này ñư c s d ng trong trư ng h p chúng ta c n so sánh tr trung bình v m t ch tiêu nghiên c u nào ñó gi a hai ñ i tư ng mà chúng ta quan tâm. Ch có hai bi n tham gia trong m t phép ki m ñ nh trung bình: m t bi n ñ nh lư ng d ng kho ng cách hay t l ñ tính trung bình và m t bi n ñ nh tính dùng ñ chia nhóm ra so sánh. ta s d ng k t qu ki m ñ nh t Equal variances not assumed.3. trong ki m ñ nh Levene (ki m ñ nh F) ≥ α thì phương sai c a 2 t ng th không khác nhau. N u giá tr Sig.2. N u Sig. s d ng phương pháp ki m ñ nh tr trung bình c a hai t ng th .4 Ki m ñ nh tr trung bình c a hai t ng th .2. N u Sig.

Wallis ñ thay th cho ANOVA. Gi thi t: H0 : không có s khác bi t gi a các bi n trong ki m ñ nh.2.Các nhóm so sánh ph i ñ c l p và ñư c ch n m t cách ng u nhiên . ðinh Công Thành 24 SVTH: Huỳnh B o Ng c . H1 : có s khác bi t gi a các bi n trong ki m ñ nh. sau ñó ki m nghi m xem chênh l ch trung bình c a t ng th có khác 0 hay không. M t s gi ñ nh ñ i v i phân tích phương sai m t y u t : . D a trên hai ư c lư ng này c a m c ñ bi n thiên ta có th rút ra k t lu n v m c ñ khác nhau gi a các trung bình nhóm. trình ñ h c v n khác nhau. thu nh p. N u gi ñ nh t ng th có phân ph i chu n v i phương sai ñ ng nh t không ñáp ng ñư c thì chúng ta s chuy n s d ng ki m ñ nh Kruskal . kho ng cách ho c t l .Phương sai c a các nhóm so sánh ph i ñ ng nh t. GVHD: Ths.Các nhóm so sánh ph i có phân ph i chu n ho c c m u ph i ñ l n ñ ñư c xem như ti m c n phân ph i chu n. n u không khác 0 t c là không có s khác bi t.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu thu t phân tích phương sai ñư c dùng ñ ki m ñ nh gi thi t các t ng th nhóm (t ng th b phân) có tr trung bình b ng nhau. K thu t này d a trên cơ s tính toán m c ñ bi n thiên trong n i b các nhóm và bi n thiên gi a các trung bình nhóm.3. L i th c a phép ki m ñ nh này là lo i tr ñư c nh ng y u t tác ñ ng bên ngoài vào nhóm th .6 Ki m ñ nh tr trung bình c a hai m u ph thu c hay phân ph i t ng c p (Paired-Samples T-test) ðây là lo i ki m ñ nh dùng cho 2 nhóm t ng th có liên h v i nhau. ði u ki n ñ áp d ng Paired-samples T. D li u c a m u thu th p d ng thang ño ñ nh lư ng. Quá trình ki m ñ nh s b t ñ u v i vi c tính toán chênh l ch giá tr trên t ng c p quan sát b ng phép tr . Trong ph m vi ñ tài này phân tích phương sai m t y u t (One – Way ANOVA) ñư c s d ng nh m m c ñích ki m ñ nh s khác bi t v ñánh giá m c ñ quan tr ng và m c ñ th hi n gi a các khách hàng có ñ tu i.test là kích c 2 m u so sánh ph i b ng nhau và chênh l ch gi a các giá tr c a 2 m u ph i có phân ph i chu n ho c c m u ph i ñ l n ñ xem như x p x phân ph i chu n. 2. .

Phân lo i nhóm này v i nhóm khác d a vào các giá tr c a bi n ñ c l p. ta k t lu n r ng có s chênh l ch có ý nghĩa th ng kê gi a 2 bi n. M c tiêu 2: Xác ñ nh các nhân t nh hư ng ñ n ch t lư ng d ch v c a khách s n và các hành vi sau tiêu dùng c a khách hàng. . Có hai trư ng h p phân tích bi t s là: + Phân tích bi t s hai nhóm: Khi bi n ph thu c ch có 2 bi u hi n. Trong nghiên c u này s d ng phân tích bi t s 2 nhóm ñ phân bi t s hài lòng và s s n lòng quay l i.8 Phân tích b ngchéo (Crosstabulation): Cross – Tabulation là m t k thu t th ng kê mô t hai hay ba bi n cùng lúc và b ng k t qu ph n ánh s k t h p hai hay nhi u bi n có s lư ng h n ch GVHD: Ths. ð tài s d ng các phương pháp phân tích sau ñ gi i quy t m c tiêu: 2.3. ðinh Công Thành 25 SVTH: Huỳnh B o Ng c .Phát tri n nh ng hàm phân bi t k t h p tuy n tính nh ng nhân t d báo. Trong bài nghiên c u này dùng Ki m ñ nh so sánh c p ñ ki m ñ nh xem có s khác bi t nào gi a m c ñ quan tr ng c a khách hàng v các thu c tính ch t lư ng d ch v và m c ñ th hi n c a khách s n v các thu c tính ñó hay không và n u có thì khác nhau ra sao. (2 tailed) ≤ α (m c ý nghĩa) thì ki m ñ nh hoàn toàn có ý nghĩa. H1: Có s khác bi t v giá tr trung bình c a hai nhóm. 2. bác b gi thuy t H0. + Phân tích bi t s b i: Khi bi n ph thu c có 3 hay nhi u bi u hi n.Nghiên c u xem có s khác bi t có ý nghĩa t n t i gi a các nhóm v n i dung c a các bi n ñ c l p không . Các m c tiêu c a phân tích phân bi t là: .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Gi thi t: H0: Không có s khác bi t v giá tr trung bình c a hai nhóm. N u m c ý nghĩa quan sát Sig. .Xác ñ nh nh ng bi n ñ c l p nào là nguyên nhân l n nh t gây ra nh ng s khác bi t gi a các nhóm.7 Phân tích phân bi t Phân tích phân bi t (phân tích bi t s ) là m t kĩ thu t phân tích d li u khi bi n ph thu c là bi n phân lo i và bi n ñ c l p là bi n ñ nh lư ng (thang ño kho ng hay t l ).2.2.3.

gi i tính. N u m c ý nghĩa này ≤ α (m c ý nghĩa) thì ki m ñ nh hoàn toàn có ý nghĩa.). ñây phân ph i Chi . ðinh Công Thành 26 SVTH: Huỳnh B o Ng c . V bi u ñ th hi n s phân b c a các thu c tính trên b n góc ph n tư. ph n nào nên h n ch phát tri n… M c tiêu 3: ð ra các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu và h n ch các y u kém. nghĩa là các bi n có liên h nhau. Trong phân tích. quy t ñ nh quay l i v i các bi n nhân kh u h c như: tu i. gi a s hài lòng và s n lòng gi i thi u. ñánh giá c a m c tiêu 1. Giá tr ki m ñ nh Chi . bi n x p theo c t là bi n ñ c l p và bi n x p theo hàng là bi n ph thu c. ta cũng c n quan tâm ñ n giá tr ki m ñ nh.3. Thông thư ng. B ng phân tích Cross – Tabulation hai bi n còn ñư c g i là b ng ti p liên. 2.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu trong phân lo i ho c trong giá tr phân bi t.9 Mô hình IPA S d ng mô hình ño lư ng ch t lư ng d ch v IPA ñ ñánh giá ch t lư ng d ch v : + Tìm hi u ý ki n c a khách hàng v m c ñ quan tr ng c a các y u t khi tiêu dùng các d ch v c a khách s n.bình phương cho phép ta ki m ñ nh m i quan h gi a các bi n. + Tìm hi u ý ki n ñánh giá v m c ñ th hi n c a khách hàng sau khi ñã s d ng d ch v t i khách s n Á Châu. Ngư c l i thì các bi n không có liên h nhau.bình phương trong k t qu cung c p m c ý nghĩa c a ki m ñ nh (Sig. ta bác b gi thuy t H0. D a vào s phân b c a các bi n ñưa ra các nh n xét ph n nào nên ti p t c t p trung ñ u tư phát tri n. trình ñ h c v n. Vi c phân tích các bi n theo c t hay theo hàng là tùy thu c vào vi c bi n ñó ñư c xem xét là bi n ñ c l p hay bi n ph thu c. GVHD: Ths. qu c t ch. 2 rút ra các k t lu n và ñ ra các gi i pháp. H1: Có m i quan h gi a các bi n. thu nh p. Gi thi t: H0: Không có m i quan h gi a các bi n.2. T k t qu phân tích. Trong ñ tài này s s d ng phân tích Cross – Tabulation hai bi n ñ ki m ñ nh m i quan h gi a s hài lòng và quy t ñ nh quay l i.

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu

CHƯƠNG 3 T NG QUAN V KHÁCH S N Á CHÂU
3.1 GI I THI U SƠ LƯ C V KHÁCH S N Khách s n Á Châu ñ t tiêu chu n 2 sao tr c thu c công ty C ph n Thương nghi p C n Thơ (CTC). Khách s n Á Châu là doanh nghi p Nhà nư c C ph n hóa, ñư c S K Ho ch ð u Tư Thành Ph C n Thơ c p gi y ph p ñăng ký kinh doanh s 1800576757 ngày 21.01.2005 (ðăng ký thay ñ i và c p l i 6 l n). T a l c t i trung tâm thành ph C n Thơ - m t thành ph sôi ñ ng và phát tri n b c nh t c a ð ng b ng sông C u Long. - ð a ch : S 91, Châu Văn Liêm, P. An L c, Q. Ninh Ki u, Tp. C n Thơ - Tel: (84)071.812800 - 812808 - Fax: (84)071.812779 - Email: asiahotel@hcm.vnn.vn - Website: www.asiahotelct.com ð n nay khách s n Á Châu ñã và ñang là ñi m ñ n không th thi u trong hành trình c a du khách trong và ngoài nư c khi ñ n thăm mi n Tây Nam B . 3.2 TI N NGHI VÀ D CH V - D ch v phòng ngh Khách s n Á Châu có 22 phòng ng tiêu chu n, trang thi t b ñ ng b hi n ñ i theo tiêu chu n x p h ng c a T ng c c Du l ch Vi t Nam v i nhi u lo i phòng cho khách l a ch n. Phân lo i theo góc nhìn, s sang tr ng và ti n nghi thì khách s n Á Châu có 3 lo i phòng.

B ng 2 : PHÂN LO I PHÒNG VÀ GIÁ PHÒNG NĂM 2011 LO I PHÒNG ð C BI T I II S LƯ NG 06 07 09 (Ngu n: Khách s n Á Châu ) GIÁ (VNð) 480.000 380.000 320.000

GVHD: Ths. ðinh Công Thành

27

SVTH: Huỳnh B o Ng c

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu

Giá phòng bao g m: - Trái cây ñ t phòng - Thu VAT + phí ph c v . - Nư c su i. Trong ñó: + Lo i ð T BI T: 01 giư ng ñôi + 01 giư ng ñơn: máy l nh, TV Parabol, b n t m, t l nh, ñi n tho i, IDD, nư c nóng l nh, ban công riêng, Amenities (kem, bàn ch i ñánh răng, d u g i, lư c…) có ban công, c a s riêng. + Lo i I: 02 giư ng ñơn: trang thi t b gi ng phòng ð C BI T nhưng không có ban công, c a s riêng. + Lo i II: 01 giư ng ñôi: Máy l nh, TV Parabol, b n t m, t l nh, ñi n tho i, IDD, nư c nóng l nh, Amenities (kem, bàn ch i ñánh răng, d u g i, lư c…) + Ưu ñãi giá cho khách ñoàn, khách dài h n. - D ch v Internet - Ăn sáng theo th c ñơn.

+ H th ng bu ng phòng thoáng mát v i sàn lót th m, máy l nh, truy c p internet mi n phí, wi-fi có - Nhà hàng Á Châu: + ð t t i t ng tr t và l u 1: Sang tr ng, m cúng, s c ch a 700 khách. Th c ñơn phong phú v i các món ăn Á, Âu, ph c v ti c cư i, liên hoan, sinh nh t, h i ngh … + Nhà hàng ph c v ñi m tâm sáng theo th c ñơn, th i gian ph c v t 6h9h30. + ð i ngũ nhân viên ñã ñư c ñào t o qua các trư ng nghi p v , nhi u th c ñơn ña d ng phong phú v i các món ăn Âu, Á, ñ c bi t là các món ăn truy n th ng ñ c trưng c a mi n sông nư c thích h p ñ quý khách hàng l a ch n cho vi c t ch c h i ngh khách hàng, ti c sinh nh t, h p báo… - D ch v Karaoke và các d ch v khác: + D ch v Karaoke: G m 9 phòng Kararaoke v i h th ng âm thanh ch t lư ng, phòng r ng rãi, n i th t n tư ng. + Các d ch v b sung: Cho thuê xe, gi t i, ñ i ng ai t , các tour du l ch xanh tham quan vùng sông nư c như: ch n i Cái Răng, Phong ði n, Vư n trái GVHD: Ths. ðinh Công Thành 28 SVTH: Huỳnh B o Ng c t t c các khu v c trong khách s n.

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu

cây…cũng như các ñi m du l ch h p d n khác thu c vùng ð ng B ng sông C u Long và trong c nư c. Phòng h i ngh : Ph c v các cu c h i th o, h i ngh v i trang thi t b hi n ñ i, ph c v ña d ng các cu c h i th o v i quy mô khác nhau. H th ng âm thanh ánh sáng ti n nghi. Kinh doanh rư u, bia D ch v h tr khách hàng: d ch v Internet, Fax, photocopy… 3.3 CƠ C U T CH C Cơ c u t ch c c a khách s n Á Châu ñư c t ch c theo mô hình t ch c tr c tuy n ch c năng. Các phòng ban, b ph n ñ u ch u s lãnh ñ o c a H i ð ng Qu n tr và Ban Giám ð c công ty. - Ưu ñi m: + Nhìn vào cơ c u b máy t ch c ta th y ñư c s tinh gi m trong khâu nhân s c a công ty, giúp gi m ñư c chi phí v nhân công qua ñó giúp tăng l i nhu n trong kinh doanh, tăng tính c nh tranh. + S d ng thông tin hai chi u nh m h tr k p th i các ý ki n ch ñ o c a c p trên. - Như c ñi m: + Do tinh gi m nhân s trong kinh doanh nên m i nhân viên trong công ty ph i kiêm nhi m m t ho c hai công vi c. Do ñó, ñòi h i ñ i ngũ cán b nhân viên trong công ty ph i có nghi p v chuyên môn cao, có tâm huy t thì m i ñ m nhi m ñư c công vi c ñư c giao. + D có s sai sót trong khâu qu n lý ñ u vào và ñ u ra, không sâu sát ho c khi có s c x y ra s không ñáp ng k p th i.

GVHD: Ths. ðinh Công Thành

29

SVTH: Huỳnh B o Ng c

25 n ) tham gia vào quá trình t o ra s n ph m d ch v . Trong ñó nhân s tương ñ i ñ ng ñ u th hi n b ng 3 như sau: các b ph n ñư c phân b GVHD: Ths.4 TÌNH HÌNH NGU N NHÂN L C C A KHÁCH S N Hi n t i khách s n Á Châu có 49 ngư i ( g m 24 nam.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Sau ñây là sơ ñ cơ c u t ch c c a khách s n Á Châu: H I ð NG QU N TR GIÁM ð C PHÓ GIÁM ð C TÀI CHÍNH PHÓ GIÁM ð C MARKETING PHÒNG K TOÁN HÀNH CHÁNH Nhà Hàng B ph n b p B ph n L tân B ph n ph c v bu ng B ph n Karaok e B ph n B ov B ph n T pv B ph n B o trì Hình 4: Cơ c u b máy t ch c c a Công ty C Ph n Khách s n Á Châu Trong ñó: Ý ki n ch ñ o c p trên Ý ki n ph n h i t c p dư i 3. ðinh Công Thành 30 SVTH: Huỳnh B o Ng c .

16 22. Khách s n Á Châu ) Xét v trình ñ h c v n. trình ñ c a nhân viên luôn ñư c c lãnh ñ o doanh nghi p và khách hàng quan tâm. Chính vì v y mà ngoài kinh nghi m làm vi c.33 8.25 6.Cao ñ ng Trung h c tr xu ng 36 74% Hình 5: Trình ñ h c v n c a nhân viên khách s n GVHD: Ths.20 12.16 100 ( Ngu n: Phòng k toán. và do ñ c ñi m c a ngành kinh doanh d ch v thì giá tr c a ngu n nhân l c là r t l n ñ góp ph n t o ra s n ph m d ch v hoàn h o.16 10. s nhân viên có trình ñ ñ i h c ch chi m kho ng 6%. S còn l i chi m ph n l n là trình ñ trung c p và 12/12.08 8. 3 6% 10 20% ð ih c Trung c p .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B ng 3: PHÂN B S LƯ NG LAO ð NG C A KHÁCH S N Á CHÂU NĂM 2011 (ðvt: Ngư i) Phòng ban ñơn v tr c thu c S lao ñ ng T l (%) Ban Giám ð c Phòng nghi p v K toán – Hành chánh B phân Nhà hàng B ph n B p B ph n L tân B ph n ph c v Bu ng B ph n B o v B ph n T p v B ph n B o trì B ph n Karaoke T ng c ng 2 4 11 8 4 5 6 3 2 4 49 4. ðinh Công Thành 31 SVTH: Huỳnh B o Ng c .08 8.45 16.12 4. Xét trong th c t c nh tranh hi n nay.

An Giang. nên các du khách k t h p du l ch t i C n Thơ và Châu ð c .124 7.2010 Trong giai ño n 2008 – 2010.05 100.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 3. Khách s n Á Châu) GVHD: Ths. luôn chi m hơn 70% trong t ng s khách c a khách s n và luôn tăng qua các năm t 2008 – 2010.2010 ðvt: lư t khách Năm 2008 Ch tiêu S lư t Khách n i ñ a Khách qu c t T ng c ng 5. Bư c sang năm 2010 con s này ñư c nâng lên 8. Nguyên nhân chính là do s thu hút c a l h i Vía Bà Chúa X t i An Giang (24/4 âm l ch) kéo dài t tháng 2 ñ n kho ng tháng 6 dương l ch.182 T tr ng (%) 24.5 TÌNH HÌNH HO T ð NG KINH DOANH T 2008 .00 Năm 2009 T tr ng (%) 84.951 6.07 8.004 1.400 lư t.582 lư t. có th ñi v trong ngày.97 % so v i năm 2009.95 28. ð n năm 2009. vì kho ng cách gi a hai nơi không xa.955 T tr ng (%) 71.39 Chênh l ch 2010/2009 S lư t 1.00 ( Ngu n: Phòng k toán.00 Năm 2010 T tr ng (%) 91. 1. C th .182 lư t.93 Chênh l ch 2009/2008 S lư t 1.276 1. khách n i ñ a là ñ i tư ng khách ch y u c a Á Châu. Và s li u b ng cũng cho th y.39) 6.97 S lư t 6.955 lư t.272 (827) 445 T tr ng (%) 25.42 (42.81 15.400 S lư t 7.39 % so v i năm 2008.85) 15. tăng 445 lư t. ðáng chú ý trong khi t ng lư t khách lưu trú tăng nhưng s khách qu c t l i gi m t năm 2008 – 2010. tương ng tăng 15.540 (358) 1.582 100.19 100.816 766 8.62 (31. năm 2008 khách s n Á Châu ñã ñón ti p ñư c m t s lư ng khách là 6. tình hình kinh doanh c a khách s n Á Châu tương ñ i kh quan th hi n t ng s lư t khách ñ n khách s n lưu trú qua m i năm ñ u tăng. ðinh Công Thành 32 SVTH: Huỳnh B o Ng c . tương ng tăng 6. Nguyên nhân chính là do C n Thơ hi n nay có khá nhi u các khách s n m i ñư c xây d ng v i ñ i tư ng khách hàng m c tiêu là khách du l ch qu c t . t ng s khách lưu trú t i khách s n Á Châu là 7. B ng 4: S LƯ T KHÁCH LƯU TRÚ T I KHÁCH S N Á CHÂU QUA CÁC NĂM 2008.

01 31.522 T tr ng (%) 46.19 100.416 T tr ng (%) 45.00 4.07 32.00 B ng 5: DOANH THU T CHÂU T Năm 2010 S ti n 2. lư ng khách ñ n khách s n lưu trú tăng liên t c là do nh hư ng lư ng khách du l ch ñ n C n Thơ luôn tăng qua các năm.92 (3.679 483 5.92 100.88 13. ðinh Công Thành 33 SVTH: Huỳnh B o Ng c .00 8.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Nhìn chung.DT: Doanh thu .581 832 1.19 Chênh l ch 2009/2008 S ti n 140 19 88 (141) 106 T tr ng (%) 5. K t qu tích c c t s tăng lên liên t c c a s khách lưu trú ñã ñư c ph n ánh vào tình hình doanh thu như sau: CÁC HO T ð NG C A KHÁCH S N Á NĂM 2008 – 2010 ðvt: tri u ñ ng Năm 2008 Ch tiêu S ti n DT Bu ng DT nhà hàng DT Karaoke DT t các DV khác T ng 2. ði u này cho th y khách s n Á Châu ñã th c hi n ho t ñ ng liên k t v i các Công ty du l ch r t hi u qu .335 100. Khách s n Á Châu) Trong ñó: .DV: D ch v GVHD: Ths.00 ( Ngu n: Phòng k toán.96 813 6.979 1014 2.01 31.02 16.24 Chênh l ch 2010/2009 S ti n 398 182 246 T tr ng (%) 15.72 (29. tuy nhiên s lư ng r t ít.34 5. Ch có khách l ñi du l ch h m i t thuê khách s n. vi c lưu trú c a khách ñâu tùy thu c vào công ty mà h mua chương trình tour.013 329 T tr ng (%) 47.07 15. ða s khách ñi theo ñoàn. t c là công ty bán tour này ch ñưa khách ñ n khách s n Á Châu n u ñã liên k t v i khách s n.42 21.441 813 1.74 2.80) 14.74 15.19) (13) 1.78 5.767 342 5.00 Năm 2009 S ti n 2.

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Do s lư t khách hàng liên t c tăng t 2008 – 2010 ñã góp ph n tích c c doanh thu c a khách s n. Nhìn chung. s khách ñ a phương s d ng các d ch v c a khách s n như: nhà hàng. bên c nh doanh thu t phòng ngh tăng thì doanh thu t các ho t ñ ng khác cũng tăng lên. trong th i gian v a qua khách s n Á Châu ñã ho t ñ ng khá hi u qu . phòng h p. ðinh Công Thành 34 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Nhìn vào b ng 5 ta th y. ði u này không mâu thu n vì bù vào lư ng du khách qu c t gi m ñi thì khách n i ñ a l i tăng lên và tăng kho ng b n l n s khách qu c t gi m ñi. t ng doanh thu c a khách s n Á Châu cũng tăng liên t c qua ba năm và trong cơ c u doanh thu c a khách s n thì ho t ñ ng kinh doanh lưu trú chi m t tr ng cao nh t luôn chi m t tr ng trên 45% t ng doanh thu c a khách s n. Chính vì th mà doanh thu t ho t ñ ng bu ng không h gi m sút trong khi s lư ng khách qu c t gi m qua các năm. M c dù b ng 4 cho th y s lư ng khách qu c t s t gi m t 2008 – 2010 nhưng doanh thu t ho t ñ ng kinh doanh bu ng phòng l i tăng liên t c. T ng s khách lưu trú không ch làm tăng doanh thu t ho t ñ ng kinh doanh bu ng phòng mà còn kéo theo s tăng lên c a doanh thu t các ho t ñ ng khác như ăn u ng … ð ng th i. Chính nh v y. GVHD: Ths. Karaoke. ti c cư i… cũng tăng ñáng k . ñem l i l i nhu n cho công ty và tăng thu nh p cho nhân viên. mà t 2008 -2010. s lư t khách thuê phòng và doanh thu ngày m t tăng.

an toàn cho khách và tài s n cá nhân c a h Khách luôn ñư c nhân viên khách s n quan tâm Th i gian ph c v c a khách s n thu n ti n Khách s n có phương th c thanh toán thu n ti n Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen. thoáng mát Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i Trang thi t b c a khách s n làm vi c t t. không b hư h ng Các khu v c chung ñư c v sinh s ch s Khách s n cung c p d ch v ñúng th i ñi m như ñã h a Khách s n cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách Gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng.1 XÁC ð NH CÁC NHÂN T VÀ KI M ð NH THANG ðO a. s thích khi khách s d ng d ch v l n ti p theo 35 SVTH: Huỳnh B o Ng c GVHD: Ths.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu CHƯƠNG 4 ðÁNH GIÁ C A KHÁCH HÀNG V CH T LƯ NG CÁC D CH V KHÁCH S N Á CHÂU CUNG C P 4. ðinh Công Thành . chuyên nghi p Thông tin Book phòng ñư c khách s n ghi nh n chính xác Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u c a khách Khách s n cung c p d ch v nhanh chóng.tôn tr ng khách ð m b o an ninh. l ch s . k p th i cho khách Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách hàng Nhân viên khách s n không bao gi t ra quá b n r n ñ không ñáp ng yêu c u cho khách Nhân viên khách s n có th giao ti p b ng ngo i ng thành th o Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên Nhân viên khách s n luôn ni m n . g n gàng Phòng ngh có không gian r ng rãi. Các nhân t trong thang ño ch t lư ng d ch v Các bi n s d ng trong bài vi t ñ ñánh giá ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu như sau: ðÁNH GIÁ CH T LƯ NG D CH V Tên bi n B ng 6: CÁC Y U T Nhân t TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 H U HÌNH (có 7 bi n chi ti t) TIN C Y (có 5 bi n chi ti t) TRÁCH NHI M (có 3 bi n chi ti t) ð MB O (có 4 bi n chi ti t) 17 18 19 20 21 22 23 C M THÔNG (có 4 bi n chi ti t) Khách s n có ki n trúc ñ p Khách s n có ñ y ñ ti n nghi Nhân viên khách s n ăn m c tươm t t.

Ki m ñ nh ñ tin c y c a thang ño ð tài ti n hành ki m ñ nh ñ tin c y l n lư t cho thang ño m c ñ quan tr ng và thang ño m c ñ th hi n. vì 2 bi n ñ u có m c ñi m cao hơn 0. ðinh Công Thành 36 SVTH: Huỳnh B o Ng c . V i m c α = 0. ñánh giá ch t lư ng d ch v c a c d ch v t ng th c a khách s n nên bao g m nhi u khía c nh..776. (Nunnally. N u m c α t 0.776. Tuy nhiên. nhi u d ch v . Nhưng theo nhi u nhà nghiên c u thì m c α t 0. Các bi n này chi ti t theo 5 nhóm nhân t và t ng h p các d ch v .776. Vì ñây là ñ tài ñánh giá ch t lư ng t ng quát. 1994. Vì th các bi n cũng mang tính t ng quát. Tuy không ñ t ñư c m c Cronbach Alpha cao t 0. Các thu c tính ñư c l a ch n ñưa vào thang ño g m 23 bi n. 1995). 1978..8 – 1 là m c hoàn h o. thang ño 23 bi n ñã ch n là có th s d ng.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Các bi n b ng 6 ñư c ch n d a vào 5 nhóm y u t và 22 thu c tính ño lư ng ch t lư ng d ch v c a Parassuraman và các ñi u ki n th c t c a khách s n Á Châu th i ñi m hi n t i. K t qu ki m ñ nh Cronbach Alpha cho thang ño m c ñ quan tr ng b ng 7 có h s Cronbach Alpha = 0. GVHD: Ths. Slater. Peterson.6 tr lên là có th s d ng ñư c.6 tr lên là có th ch p nh n ñư c. b. ta th y bi n trong s 23 bi n thì c n ph i b ra bi n I2 – Khách s n có ñ y ñ ti n nghi và I7 – Các khu v c chung ñư c v sinh s ch s .

765 Cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách hàng 0. g n gàng 0.379 0.776 TT I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 Tương quan Alpha n u bi n t ng lo i bi n Khách s n có ki n trúc ñ p 0. k p th i cho khách 0.457 0.764 Nhân viên giao ti p b ng ngo i ng thành th o 0.391 0.212 0.035 0.767 Nhân viên khách s n không bao gi t ra quá b n r n 0. không b hư h ng 0. s thích khi 0.455 0.774 Các khu v c chung ñư c v sinh s ch s 0.254 0.238 0.765 khách s d ng d ch v l n ti p theo (K t qu x lí s li u b ng SPSS 13.468 0. l ch s .841.763 Nhân viên luôn ni m n . Tuy nhiên.392 0.344 0.329 0.764 c a khách Khách luôn ñư c nhân viên khách s n quan tâm 0.774 Cung c p d ch v nhanh chóng.275 0.343 0.496 0.306 0.165 0.764 Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên 0.759 Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen.758 Phòng ngh có không gian r ng rãi. thoáng mát 0.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B ng 7: KI M ð NH ð TIN C Y C A THANG ðO M C ð QUAN TR NG Cronbach Alpha = 0. an toàn cho khách và tài s n cá nhân 0.767 Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách hàng 0.379 0.789 Cung c p d ch v ñúng th i ñi m như ñã h a 0. trong s 23 bi n thì ta c n lo i ra bi n P4 – Phòng ngh có GVHD: Ths.204 0.777 Nhân viên khách s n ăn m c tươm t t.758 Th i gian ph c v c a khách s n thu n ti n 0.225 0.266 0.0) Tên bi n K t qu Cronbach Alpha c a thang ño ñánh giá m c ñ th hi n có k t qu cao hơn Cronbach Alpha c a thang ño m c ñ quan tr ng v i k t qu là 0.394 0. tôn tr ng khách 0.769 Trang thi t b làm vi c t t.768 Khách s n có ñ y ñ ti n nghi 0.773 Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u 0.774 Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i 0.384 0.771 Phương th c thanh toán thu n ti n 0.772 Gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng 0.759 Thông tin Book phòng ñư c ghi nh n chính xác 0.771 ð m b o an ninh. ðinh Công Thành 37 SVTH: Huỳnh B o Ng c .

thoáng mát P5 Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i P6 Trang thi t b làm vi c t t.837 0.836 0.836 0.489 0.839 0.389 0.840 0.843 0.575 0.321 0. s thích khi khách s d ng d ch v l n ti p theo (K t qu x lí s li u b ng SPSS 13.834 0.385 0.844 0.553 0.233 0.264 0. không b hư h ng P7 Các khu v c chung ñư c v sinh s ch s P8 Cung c p d ch v ñúng th i ñi m như ñã h a P9 Cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách hàng P10 Gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng P11 Thông tin Book phòng ñư c ghi nh n chính xác P12 Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u P13 Cung c p d ch v nhanh chóng. thoáng mát và bi n P11 – Thông tin book phòng ñư c ghi nh n chính xác.836 0.0) GVHD: Ths. k p th i B ng 8: KI M ð NH ð TIN C Y THANG ðO M C ð TH HI N Cronbach Alpha = 0.841 0.828 0.150 0.832 0. an toàn cho khách và tài s n cá nhân c a khách P20 Khách luôn ñư c nhân viên khách s n quan tâm P21 Th i gian ph c v c a khách s n thu n ti n P22 Phương th c thanh toán thu n ti n P23 Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen.831 0.288 0.844 0. ðinh Công Thành 38 SVTH: Huỳnh B o Ng c .831 0. P13 – Cung c p d ch v nhanh chóng.506 0.828 P1 Khách s n có ki n trúc ñ p P2 Khách s n có ñ y ñ ti n nghi P3 Nhân viên khách s n ăn m c tươm t t.486 0.832 0.558 0.382 0.841 TT Tên bi n Tương quan Alpha n u bi n t ng lo i bi n 0.838 0.371 0.831 0.531 0.504 0.257 0.445 0.831 0. l ch s và tôn tr ng khách P19 ð m b o an ninh.423 0.511 0. g n gàng P4 Phòng ngh có không gian r ng rãi.828 0.836 0. k p th i cho khách P14 Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách hàng P15 Nhân viên khách s n không bao gi t ra quá b n r n P16 Nhân viên giao ti p b ng ngo i ng thành th o P17 Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên P18 Nhân viên luôn ni m n .834 0.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu không gian r ng rãi.370 0.158 0.

chuyên nghi p Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u c a khách Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách hàng Nhân viên khách s n không bao gi t ra quá b n r n ñ không ñáp ng yêu c u cho khách Nhân viên khách s n có th giao ti p b ng ngo i ng thành th o Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên Nhân viên khách s n luôn ni m n . Hơn n a.tôn tr ng khách ð m b o an ninh.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Vì ñây là m t nhiên c u tương ñ i m i. l ch s . h ít có th i gian ñ suy nghĩ kĩ ý nghĩa c a các m c h i nên k t qu c a ki m ñ nh này chưa cao. g n gàng Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i Trang thi t b c a khách s n làm vi c t t. th i gian tr l i c a khách không nhi u. sau khi ki m ñ nh m c ñ tin c y thang ño c a 23 bi n thì ta c n lo i ra 5 bi n trong s 23 bi n. Có nh ng tiêu chí (bi n) r t xa l và khách hàng chưa hi u kĩ v nó. K t qu b tiêu chí ño lư ng ch t lư ng d ch v c a Khách s n Á Châu còn l i 18 bi n thu c 5 nhóm y u t như sau: ðÁNH GIÁ CH T LƯ NG D CH V ðI U CH NH Nhân t H U HÌNH (Có 4 bi n chi ti t) TIN C Y (Có 4 bi n chi ti t) TRÁCH NHI M (Có 2 bi n chi ti t) ð MB O (Có 4 bi n chi ti t) C M THÔNG (Có 4 bi n chi ti t) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B ng 9: CÁC Y U T Tên bi n Khách s n có ki n trúc ñ p Nhân viên khách s n ăn m c tươm t t. ðinh Công Thành 39 SVTH: Huỳnh B o Ng c . an toàn cho khách và tài s n cá nhân c a h Khách luôn ñư c nhân viên khách s n quan tâm Th i gian ph c v c a khách s n thu n ti n Khách s n có phương th c thanh toán thu n ti n Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen. s thích khi khách s d ng d ch v l n ti p theo 11 12 13 14 15 16 17 18 GVHD: Ths. không b hư h ng Khách s n cung c p d ch v ñúng th i ñi m như ñã h a Khách s n cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách Gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng. Như v y.

a. th hi u. Thông tin nhân kh u B ng 10: THÔNG TIN NHÂN KH U C A KHÁCH Thông tin ñáp viên Gi i tính Nam N ð tu i Dư i 20 T 20 .30 T 30 . ý ki n c m nh n...Gi i tính: Theo k t qu thu th p 100 m u ph ng v n thì có 63% là nam và 37% là n .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 4. xu hư ng. S khách nam chi m s ñông trong t ng s m u ph ng v n là k t qu hi n nhiên do nam gi i thư ng ít ph i chăm sóc cho các thành viên trong gia ñình và do ñ c ñi m tính cách nên h có xu hư ng thích ñi ñ n nh ng nơi m i l nhi u hơn so v i n gi i.5 tri u T 5 .Cao ñ ng ð ih c Sau ð i h c S m u (ngư i) 100 63 37 100 8 55 29 8 100 22 31 24 23 Ph n trăm (%) 100 63 37 100 8 55 29 8 100 22 31 24 23 100 25 40 24 11 100 13 4 83 100 25 40 24 11 Qu c t ch 100 Âu . Do ñó.50 Trên 50 Thu nh p (tri u ñ ng/tháng) Dư i 3 tri u T 3 . vi c tìm hi u các thông tin v ñ c ñi m nhân kh u là khá quan tr ng ñ phân lo i khách. kinh GVHD: Ths. c a h khi tr l i.10 tri u Trên 10 tri u Trình ñ Dư i trung h c và Trung h c Trung c p . tìm hi u tâm lí.2 SƠ LƯ T V THÔNG TIN NHÂN KH U H C C A KHÁCH Các thông tin nhân kh u c a khách lưu trú và thông tin chuy n ñi cũng có tác ñ ng ñ n nhu c u. M c khác.M 13 Châu Á 4 Vi t Nam 83 ( Ngu n: Sinh viên th c hi n th ng kê mô t s li u sơ c p) . s du khách ñ n C n Thơ ñ công tác. ðinh Công Thành 40 SVTH: Huỳnh B o Ng c . thói quen c a h .

không có s chênh l ch quá cao trong m c thu nh p c a khách lưu trú t i Khách s n Á Châu.Trình ñ h c v n: Nhìn chung. M c khác. ðinh Công Thành 41 SVTH: Huỳnh B o Ng c . nghiên c u th trư ng… . ði u này cho th y Á Châu có nh ng ñi m m nh nh t ñ nh v ch t lư ng d ch v dù ñư c trình bày chương 4. nên khi quy ñ i m c thu nh p c a h sang VNð thì trên m c 10 tri u. cơ quan nên có trình ñ ñ u là Cao ñ ng .Thu nh p: Nhìn chung. du l ch.10 tri u và trên 10 tri u ñ ng c a Á Châu cũng khá cao (g n 50%). . m c thu nh p t 3 – 5 tri u ñ ng/ tháng chi m t l cao nh t (chi m 31%). v th m t khách s n hai sao. Du khách trong ñ tu i t 20. không có các ho t ñ ng m nh. S ñáp viên dư i ñ i trung h c và trung h c chi m 25%. du l ch sinh thái. S GVHD: Ths. sinh viên hay khách ñi theo ñoàn công ty. ði u này cũng phù h p v i th c t v kh năng chi tr c a du khách cho m c ñích lưu trú c a mình. Trong ñó. có nhu c u tìm hi u nh ng ñi u m i l ñ m mang ki n th c.ð i h c. không có s chênh l ch quá l n v trình ñ h c v n c a khách lưu trú t i Khách s n Á Châu. ðây là ñ tu i có s c kh e tương ñ i n ñ nh.ð tu i: Du khách ña d ng v i các ñ tu i t dư i 20 ñ n trên 50. m o hi m nên b t kì ñ tu i nào cũng có th tham gia. Thành ph C n Thơ càng phát tri n.30 tu i chi m s lư ng cao nh t (chi m 55%). ði u này s . ñ c bi t là nh ng công vi c ñòi h i s nhanh nh n và bương tr i như sale. trình ñ dân trí nói chung ngày càng c i thi n. thu hút nhi u khách tham quan du l ch hơn trư c. ðây cũng là m c thu nh p ph bi n c a khách n i ñ a lưu trú t i Á Châu. ði u này phù h p v i th c t hi n nay. ñ tu i t 20 – 50 cũng là ñ tu i mà m i ngư i chúng ta ñang trong giai ño n phát tri n công vi c ho c h c t p nghiên c u nên s lư ng ngư i trong ñ tu i này chi m s ñông trong cơ c u khách du l ch là ñi u d hi u. trong ñó bao g m các ñáp viên nh tu i và ñáp viên l n tu i ñi cùng gia ñình. ðây là nh ng khách du l ch thu n túy v i m c ñ ch tham quan. khách ñi theo nhóm b n bè là h c sinh. k ñ n là ñ tu i t 30 – 50 (chi m 29%). Hơn n a. ðáng chú ý là t tr ng khách có thu nh p t 5 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu doanh ña s là nam. vì ñ c ñi m c a du l ch C n Thơ là tham quan. Có 23% khách có thu nh p trên 10 tri u ñ ng/tháng là do trong ñó có 17% m u là khách qu c t . ñ i h c chi m 24%. Cao ñ ng – trung c p chi m 40%.

C n thơ hi n nay ñang chú tr ng phát tri n lo i hình du l ch này. khách qu c t là 17%.0 88. . khách s n c n ñ c bi t chú ý và ñáp ng th t t t ñ i tư ng này vì h là ñ i tư ng khách hàng chính c a khách s n. các du khách này ñ c bi t yêu thích lo i hình du l ch sinh thái.0 100. qua ñó t o ñi u ki n cho các cơ sơ lưu trú c a thành ph ñón ti p nh ng du khách này.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu khách có trình ñ sau ñ i h c ch chi m 11%. ðinh Công Thành 42 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Do ñó.M chi m s ñông.Qu c t ch: Do ñã có chia cơ c u s m u theo qu c t ch t trư c nên có 83% là khách n i ñ a. GVHD: Ths. là nh ng ngư i có kh năng chi tr và yêu c u cao v ch t lư ng các d ch v khách s n cung c p. Khách hàng là ngư i ñ a phương KHÁCH HÀNG LÀ NGƯ I ð A PHƯƠNG S ngư i 12 88 100 T l (%) 12. b. phong c nh làng quê sông nư c. thiên nhiên. Anh. Canada). ða s h c ñ n C n Thơ ñ công tác. kinh doanh hay làm nghiên c u. trong ñó có Khách s n Á Châu. thư giãn ñ u óc. l i s ng bình d c a nông thôn.0) M c ñích câu h i này là nh m phân lo i khách ñ a phương và khách không ph i là ngư i ñ a phương. 13 ngư i trong t ng s 17 khách qu c t (ch y u là khách Pháp. Trong ñó khách hàng có qu c t ch Âu . t s khác bi t v văn hóa ñã t o nên s h p d n cho du khách và có th giúp h gi m ñi áp l c công vi c.0 B ng 11: S S ng t i C n Thơ Có Không T ng (Ngu n: k t qu x lý s li u b ng SPSS 16. ð i tư ng này là nh ng khách du l ch ñ n C n Thơ v i m c ñích ch y u là tham quan. Hi n nay du l ch sinh thái ñang ngày càng ưa chu ng. Do ñó thu hút ñư c nh ng du khách này ñ n v i C n Thơ. du l ch. K t qu B ng 11 cho th y ña s khách s d ng d ch v bu ng ng c a Khách s n Á Châu là khách ñ n t ñ a phương khác.

0 37. Có 31. b n bè Công tác. s ngư i ñ n C n Thơ GVHD: Ths.0 31.3 l n. du l ch Thăm ngư i thân.5 20.0 100. internet 16 Công ty l hành 38 Khác 17 ( Ngu n: Sinh viên th c hi n th ng kê mô t s li u sơ c p) .1 100. chi m 12% trong t ng s m u ph ng v n.0 29.0 38. giúp khách s n qu ng bá tên tu i mà không ph i b ra chi phí.0 50.2 100.0 17.5 33. góp ph n ñáng k trong vi c t o nên thu t ng World Of Mouth.L n ñ n C n Thơ: Có ña s du khách ñ n C n Thơ l n ñ u tiên (50%).0 26.0 100.8 % du khách ñã ñ n C n Thơ kho ng 2 .0 16.0 67.3 ñêm 26 >4 ñêm 16 Ngu n thông tin v Á Châu 100 Ngư i thân b n bè 29 Sách. kinh doanh Khác S l n ñ n Á Châu L nñ u 2-3l n >4 l n S m u (Ngư i) 88 44 28 16 88 33 19 29 8 Ph n trăm (%) 100. Vì v y. Thông tin v chuy n ñi c a khách lưu trú t i khách s n Á Châu Các thông tin v chuy n ñi c a khách ñư c th hi n trong b ng sau: B ng 12: THÔNG TIN V CHUY N ðI Thông tin chuy n ñi L n ñ n C n Thơ L n ñ u tiên 2-3l n Trên 4 l n M c ñích Tham quan.0 12. ðinh Công Thành 43 SVTH: Huỳnh B o Ng c .0 9.0 21.8 18. báo.0 100 67 21 12 Th i gian lưu trú Á Châu 100 1 ñêm 58 2 . v phía khách s n c n có s quan tâm ñ ph c v t t thành ph n khách hàng này vì h cũng là m t thành ph n trong t ng khách. c.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu K t qu còn cho th y s lư ng khách ñ a phương s d ng d ch v bu ng ng t i Á Châu là ñáng k .0 58.0 16.

k t hôn… . ngu n thông tin t sách báo. ñ u tư. internet chi m 16% và 17 % t các ngu n khác.5%.Ngu n thông tin v Khách s n Á Châu: Ngu n thông tin ch y u ñ du khách tìm hi u là qua các công ty l hành (38%) và qua b n bè. An Giang… Do ñó.S l n ñ n Khách s n Á Châu: Có 67% ñáp viên tr l i là ñ n l n ñ u tiên ñ n Khách s n Á Châu. chi m 58%. . ñ ng nghi p (29%). không khí thân thi n…Và như th . tìm hi u cơ h i h p tác. công tác và là nh ng khách “ m i” c a khách s n.3 ñêm. Bên c nh ñó. ðáng chú ý là khách ñi công tác. ngư i thân và các m c ñích khác như thư giãn. Có th du l ch C n Thơ v n chưa ñ h p d n. chi m 37. S khách ñ n Á Châu t 2 – 3 l n ch chi m 21 % và s khách ñ n trên 4 l n chi m 12%. Hà Tiên. ðây là nh ng khách ñ n C n Thơ v i m c ñích kinh doanh. ðinh Công Thành 44 ngư i thân. b n bè vào d p ngh cu i tu n. và h ch C n Thơ m t ngày ñ tham quan r i hôm sau l i ñi ti p sang các ñi m du l ch khác như Phú Qu c. Các khách hàng lưu trú trên 4 ñêm ch chi m 16%. Có 26% khách hàng ngh l i 2 . kinh doanh cũng chi m t l khá cao v i 33%. m i l n có vi c ñ n C n Thơ thì h l i ngh t i Á Châu. . ta th y nhu c u du l ch thư ng d a trên kinh nghi m cá nhân và thông tin t GVHD: Ths. trùng l p v i các ñ a phương khác trong vùng ñ ng b ng sông C u Long nên chưa ñ l c hút ñ khách hàng nh và tr l i v i C n Thơ nhi u l n hơn. h i th o c p khu v c và là trung tâm kinh t nên cũng thu hút khách ñ n v i m c ñích công v .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu trên 4 l n ch chi m kho ng 18%. lo i hình chưa có s ña d ng hay ñ i m i. Có th gi i thích vì ph n l n khách ñi trong các tour ng n ngày ho c ñi cùng gia ñình. Còn l i là các khách hàng ñi thăm b n bè. Các kinh SVTH: Huỳnh B o Ng c . ñư c bi t trong các chuy n ñi c a du khách thì h thư ng tr i qua hai ho c ba ñ a ñi m tr lên. .M c ñích ñ n C n Thơ: ða s khách ñ n C n Thơ v i m c ñích tham quan du l ch.Th i gian lưu trú t i Khách s n Á Châu: ða s các khách hàng lưu trú t i Á Châu ch 1 ñêm. Nguyên nhân khách quan là do nh hư ng t th c t c a du l ch C n Thơ. Bên c nh. ði u này cho th y khách s n Á Châu ñã th c hi n ho t ñ ng liên k t v i các Công ty l hành r t hi u qu . ngư i thân. Do t i C n Thơ thư ng xuyên t ch c các h i ngh . s khách ngh l i 1 ñêm chi m t tr ng cao. h yêu thích Á Châu vì nh ng lý do nh t ñ nh như nhân viên nhi t tình.

97 0.9323 Quan tr ng .7475 Quan tr ng .Nhân viên giao ti p b ng ngo i ng thành th o 3.90 0.9502 Quan tr ng .86 0.77 0.5426 Quan tr ng .7895 Quan tr ng .8387 Quan tr ng C m thông 3. l ch s và tôn tr ng khách 4. các ngu n thông tin mà du khách ti p c n không có s chênh l ch quá l n. ðinh Công Thành 45 SVTH: Huỳnh B o Ng c .Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u 3.77 0.Cung c p d ch v ñúng th i ñi m như ñã h a 3.06 0.75 0.7208 Quan tr ng Tin c y 3. Vì th .Trang thi t b làm vi c t t.3.9886 Quan tr ng .1 ðánh giá m c ñ quan tr ng c a các y u t ñ i v i khách hàng B ng 13: ðÁNH GIÁ M C ð Ch tiêu QUAN TR NG C A CÁC Y U T ð IV I QUAN TR NG C A CÁC Y U T ði m ð l ch M cñ TB chu n quan tr ng H u hình 0.4636 Quan tr ng .4844 Quan tr ng Trách nhi m 3.92 0. ñ c bi t là internet như hi n nay thì xu hư ng tìm hi u các thông tin b ng các công c tìm ki m trên internet cũng tr nên ph bi n.Nhân viên không bao gi t ra quá b n r n 3.3 ðÁNH GIÁ M C ð KHÁC HÀNG 4.8130 Quan tr ng .29 0.78 0.9099 Quan tr ng .Nhân viên luôn ni m n .13 0.4973 Quan tr ng .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu nghi m du l ch thư ng ñư c m i ngư i chia s cho nhau.04 0.32 0. M t khác. g n gàng 3. Nhìn chung.84 0.Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên 3.7035 Quan tr ng .69 0. trong kh năng có th Khách s n Á Châu c n t n d ng t t c nh ng ngu n này ñ thu hút khách.7818 Quan tr ng . v i th c t phát tri n c a các phương ti n truy n thông báo chí.Cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách 3.Khách s n có ki n trúc ñ p 3.67 0. không b hư h ng 3.Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách 4.8478 Quan tr ng .Phương th c thanh toán thu n ti n 4.Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i 3.7823 Trung bình (Ngu n: Sinh viên th c hi n th ng kê mô t s li u sơ c p) GVHD: Ths.Gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng 4.00 0.Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen.57 0. ðây là ngu n thông tin ñư c xem là tin c y và chính xác nh t.8408 Quan tr ng .ð m b o an ninh.7284 Quan tr ng .9092 Quan tr ng . an toàn cho khách và tài s n … 4.84 0.Nhân viên khách s n ăn m c tươm t t.7898 Trung bình . s thích … 3.5917 Quan tr ng 3. 4.Khách luôn ñư c nhân viên khách s n quan tâm 3.70 0.82 .9156 Quan tr ng ð mb o 3.92 0.Th i gian ph c v c a khách s n thu n ti n 3.02 0.

84).00). trang thi t b c a khách s n làm vi c t t. h ch ñánh giá GVHD: Ths.32) . ðinh Công Thành 46 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Do tính ch t c a du l ch là r i kh i nơi cư trú thương xuyên nên trong chuy n du l ch c a mình h luôn mu n m i th ñ u hoàn h o. ch có 2 y u t ñư c m c “Trung bình”. Nhân viên ni m n . Các tiêu chí sau ñư c xem là Trung bình ñ i v i khách v ch t lư ng d ch v c a khách s n: .86). l ch s và tôn tr ng khách s t o n tư ng t t cho khách hàng v khách s n.69).06)”.29) ði u này cũng d hi u vì hơn 80% khách c a khách s n là khách n i ñ a nên y u t “Nhân viên khách s n có th giao ti p thành th o b ng ngo i ng ” không nh hư ng ñ n vi c lưu trú c a h t i khách s n.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu T k t qu c a b ng th ng kê ñi m trung bình ñánh giá m c ñ quan tr ng ñ i v i các y u t trong ch t lư ng d ch v ta có th có ñánh giá chung s ñi m trung bình ñ u ñánh giá m c cao. Và ngư c l i s gây n tư ng không t t và nh hư ng ñ n vi c kinh doanh c a khách s n v lâu dài.13)”. ði u này phù h p v i tâm lí chung m i ngư i là luôn luôn có ñánh giá cao m c ñ quan tr ng c a các d ch v . thái ñ và phong cách c a nhân viên r t quan tr ng trong vi c t o n tư ng tr c ti p ñ i v i khách hàng. không b hư h ng (3. Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên (3. h u h t ñ u m c “Quan tr ng”. Do ñó. Du khách luôn mong mu n nh n ñư c d ch v m c cao như: Khách s n có ki n trúc ñ p (3. ði u này cũng d hi u vì khi ñi du l ch thì vi c mu n ñư c khách s n nơi mình lưu trú ñ m b o an toàn cho ngư i. Ngoài ra. an toàn cho khách và tài s n (4.84)… Trong ñó. tài s n và ñư c giúp ñ khi g p các s c là ñi u t t nhiên. g n gàng (3.Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen. tôn tr ng khách (4. Nhân viên quan tâm khách (3.57). Trong ñó. theo nhu c u ngày càng cao nên khách s d ng d ch v cũng xem tr ng các y u t liên quan ñ n con ngư i như: Nhân viên ăn m c tươm t t. s thích khi khách s d ng d ch v l n ti p theo (3.Nhân viên giao ti p b ng ngo i ng thành th o (3. “Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách (4. Nhân viên l ch s . ni m n . các tiêu chí có liên quan ñ n an toàn luôn ñư c ñ cao như “ð m b o an ninh. Trong kinh doanh d ch v g m 2 thành ph n ñó là d ch v v m t h u hình và các d ch v vô hình.

96 3.459 Ki m ñ nh Levene’s Ki m ñ nh t QUAN TR NG C A (K t qu phân tích Independent Samples T-test) K t qu ki m ñ nh cho th y các nhóm y u t ñ u có giá tr p c a ki m ñ nh t > α = 0.466) 0.246 0.320 Giá tr t (1.875 0.70 N 3.994 0.501 1. b.62 Giá tr F 0. Ta có th bát b gi thi t H0. s thích m c trung khi khách s d ng d ch v l n ti p theo” cũng ch ñư c ñánh giá ít quan tâm ñ n vi c ñư c nhân viên bi t rõ thói quen c a mình.92 3.000 Giá tr p 0.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu tiêu chí này m c trung bình. H1: Có s khác bi t v m c ñ quan tr ng gi a nam và n B ng 14: KI M ð NH S KHÁC BI T M C ð NHÓM GI I TÍNH ði m trung bình Ch tiêu Nam H u hình Tin c y Trách nhi m ð mb o C m thông 3.223 0. “Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen. Gi thuy t: H0: Không có s khác bi t v m c ñ quan tr ng gi a nam và n .931 0.89 3.518 1. ðinh Công Thành 47 SVTH: Huỳnh B o Ng c .158 (0.321 0.473 0. S khác bi t m c ñ quan tr ng c a nhóm gi i tính Ta s d ng ki m ñ nh gi thuy t v tr trung bình c a 2 t ng th ñ c l p – Independent Samples T-test. 4.3. GVHD: Ths.91 3.248 0.91 3.806 0.007 0.642 0. nghĩa là dù nam hay n thì ñ u ñánh giá m c ñ quan tr ng c a các nhóm y u t này như nhau.163) 0.77 3.78 3.744 Giá tr p 0.76 3.1.2 Phân tích s bình là do ña s khách ñ n khách s n l n ñ u tiên và ch ngh l i m t ñêm nên h khác bi t m c ñ quan tr ng gi a các nhóm khách hàng khác nhau v ñ c ñi m nhân kh u a. S khác bi t m c ñ quan tr ng nhóm qu c t ch Ta ti n hành ki m ñ nh này ñ xét xem có s khác nhau v ñánh giá m c ñ quan tr ng gi a khách qu c t và khách n i ñ a hay không.

91 3.79 0.498 0.089 0.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Gi thuy t: H0: Không có s khác bi t v m c ñ quan tr ng gi a khách qu c t và n i ñ a.776 (1. Ta có k t qu ki m ñ nh s khác bi t gi a 2 nhóm khách ñư c trình bày trong b ng sau: B ng 15: KI M ð NH S KHÁC BI T M C ð QUAN TR NG C A NHÓM QU C T CH ði m trung bình Ch tiêu H u hình Tin c y Trách nhi m ð mb o C m thông Ki m ñ nh Levene’s Ki m ñ nh t Giá tr p 0.183 0.974 (1.1.001 0. C m thông có giá tr p > α=0. ð m b o.90 1. H1: Có s khác bi t v m c ñ quan tr ng gi a khách qu c t và n i ñ a.518 (0.235 0. Ta có th bát b gi thi t H0.420 0. Nghĩa là phương sai các nhóm không khác nhau.254 3. ðinh Công Thành 48 SVTH: Huỳnh B o Ng c .71 3.147) (K t qu phân tích Independent Samples T-test) K t qu ki m ñ nh cho th y các nhóm y u t ñ u có giá tr p c a ki m ñ nh t > α = 0. Nên trong b ng 16 ch trình bày k t qu phân tích ANOVA c a 4 nhóm này như sau: GVHD: Ths.195 0.796 0.304) 3.451 0.54 3.96 0.68 3.757) 3. S khác bi t m c ñ quan tr ng theo ñ tu i K t qu ki m ñ nh Levene cho th y.800 0. c. nghĩa là không có s khác bi t v m c ñ quan tr ng gi a khách qu c t và khách Vi t Nam. C 2 nhóm ñ i tư ng này ñ u ñánh giá như nhau v m c ñ quan tr ng các nhóm y u t c a ch t lư ng d ch v .254 Qu c t N i ñ a Giá tr F Giá tr p Giá tr t 3.80 1. Trách nhi m.70 0. ch có 4 nhóm ch tiêu H u hình.681 3.94 3.1.430 0.

00 3.73 3. ðinh Công Thành 49 SVTH: Huỳnh B o Ng c .65 3.721 0. t c là không có s khác bi t trong ñánh giá m c ñ quan tr ng gi a các khách có m c thu nh p khác nhau.80 4.1.78 3.97 3.90 3.694 Giá t p 0.80 3.90 1.73 3.81 3.84 ki m ñ nh ANOVA 1 y u t ) ANOVA F 1.17 3.558 K t qu ki m ñ nh s khác bi t ñánh giá m c ñ quan tr ng c a khách chia theo ñ tu i cho k t qu là t t c các nhóm ñ u có giá tr p c a ki m ñ nh t > α=0.242 0.70 3.91 4.088 0.50 Trên 50 3.1.966 3.547 1.76 3.066 0.542 (K t qu ki m ñ nh ANOVA 1 y u t ) K t qu ki m ñ nh cho th y t t c các nhóm ñ u có giá tr p c a ki m ñ nh t > α=0. d. nên ta ch p nh n gi thuy t H0.63 (K t qu 20-30 T 30. nên ta k t lu n gi a các ñ tu i không có s khác bi t v ñánh giá m c ñ quan tr ng.78 4.84 3.207 0.00 3.430 0.73 3. S khác bi t m c ñ quan tr ng theo m c thu nh p: D a vào k t qu ki m ñ nh Levene (xem ph n ph l c) nên trong b ng dư i ñây ch trình bày k t qu phân tích ANOVA c a các nhóm ch tiêu sau: B ng 17: K T QU KI M ð NH S KHÁC BI T M C ð QUAN TR NG THEO THU NH P ði m trung bình theo m c thu nh p (tri u ñ ng/tháng) ANOVA F Ch tiêu Tin c y Trách nhi m ð mb o Giá tr p Dư i 3 T 3 .5 T 5 .88 0.09 4.62 3.91 3.75 3.239 3. M c dù nhìn vào ñi m trung bình c a các nhóm ta th y có s chênh l ch nhưng chênh l ch r t GVHD: Ths.91 4.16 3.367 0.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B ng 16: K T QU KI M ð NH S KHÁC BI T M C ð TU I QUAN TR NG THEO ð Ch tiêu H u hình Trách nhi m ð mb o C m thông ði m trung bình theo ñ tu i Dư i 20 T 3.10 Trên 10 0.867 0.

73 3.80 3.591 0.89 3. nên ta ch p nh n gi thuy t H0. không t o nên s khác bi t. ðinh Công Thành 50 SVTH: Huỳnh B o Ng c .250 0.792 QUAN TR NG THEO TRÌNH ð ði m trung bình theo trình ñ h c v n Ch tiêu Trung Sau ñ i h c tr Trung c p-Cð ð i h c h c xu ng 3.05 3. Như v y. GVHD: Ths.88 3.77 4. dù trình ñ h c v n khác nhau nhưng trong khi lưu trú t i khách s n.197 0. t c là không có s khác bi t trong ñánh giá m c ñ quan tr ng gi a các khách có trình ñ h c v n khác nhau.346 H u hình Tin c y Trách nhi m ð mb o D a vào k t qu ki m ñ nh ta th y c 4 nhóm ñ u có giá tr p c a ki m ñ nh t > α=0.92 3.89 3.73 3.81 3. khách ñ u ñánh giá m c ñ quan tr ng tương ñương nhau và ñ u m c cao.14 3. dù có m c thu nh p như th nào thì trong khi lưu trú t i khách s n. S khác bi t m c ñ quan tr ng theo trình ñ h c v n: D a vào k t qu ki m ñ nh Levene (xem ph n ph l c) nên trong b ng 18 ch trình bày k t qu phân tích ANOVA c a các nhóm ch tiêu sau: B ng 18: K T QU KI M ð NH S KHÁC BI T M C ð H CV N ANOVA Giá tr p 0.861 0. Như v y.02 3.261 0.853 0.1.64 (K t qu ki m ñ nh ANOVA 1 y u t ) F 1.89 4.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu nh . khách ñ u ñánh giá m c ñ quan tr ng tương ñương nhau và ñ u m c cao.86 3.98 4. e.

Trang thi t b làm vi c t t.Cung c p d ch v ñúng th i ñi m như ñã h a 3.7898 .68 0.03 0.5616 .8409 M c ñ th hi n T t T t T t T t T t T T T T T T T T T T T T T T T T T T t t t t t t t t t t t t t t t t t t Tin c y 3.76 0.4 ðÁNH GIÁ C A KHÁCH HÀNG V D CH V C A KHÁCH S N Á CHÂU M C ð TH HI N CÁC 4.74 0.80 0.0298 .Nhân viên giao ti p b ng ngo i ng thành th o 3.55 0. nghĩa là n m GVHD: Ths.82 0.5330 .06 0.0076 .7714 nhân c a khách C m thông 3.8290 .12.7769 .61 0.84 0.Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i .48 1.7255 .4.69 1.0297 (Ngu n: Sinh viên th c hi n th ng kê mô t s li u sơ c p) T k t qu c a b ng th ng kê ñi m trung bình ñánh giá m c ñ c m nh n ñ i v i các y u t trong ch t lư ng d ch v ta có th có ñánh giá chung s ñi m trung bình ñ t t 3.Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên 3.Phương th c thanh toán thu n ti n 3.54 0.8625 .7771 3.60 0.5439 4.Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen.04 0.Nhân viên khách s n ăn m c tươm t t.Gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng 3.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 4.8729 3.0088 . g n gàng . s thích … 3.Nhân viên luôn ni m n .Th i gian ph c v c a khách s n thu n ti n 3. không b hư h ng ði m ð l ch TB chu n 3.0219 .45 1.86 0.6300 .Khách s n có ki n trúc ñ p .9361 Trách nhi m 3. ðinh Công Thành 51 m c ñ “t t”.Khách luôn ñư c nhân viên khách s n quan tâm 3.12 1.Cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách 3.83 0.ð m b o an ninh.Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách 4.75 0.68 0. l ch s và tôn tr ng khách 4.0384 . an toàn cho khách và tài s n cá 4. Xét trong các SVTH: Huỳnh B o Ng c .45 ñ n 4.Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u 3.8753 3.7961 .Nhân viên không bao gi t ra quá b n r n 3.1 ðánh giá c a khách hàng v m c ñ th hi n các d ch v c a khách s n Á Châu B ng 19: ðÁNH GIÁ C A KHÁCH V M C ð TH HI N CÁC D CH V C A KHÁCH S N Á CHÂU Ch tiêu H u hình .7839 ð mb o 3.51 1.65 1.

ð m b o an ninh.60. s thích c a khách khi khách s d ng d ch v l n ti p theo (3. ðinh Công Thành 52 SVTH: Huỳnh B o Ng c .83. S khác bi t v ñánh giá m c ñ th hi n c a nhóm gi i tính ð tài s d ng ki m ñ nh ñ nh Independent Samples T.51). M c th hi n th p nh t thu c v các tiêu chí như: Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên v các ñi m vui chơi du l ch…(3.test ñ ki m ñ nh s khác bi t v s ñánh giá m c ñ th hi n các d ch v ñ i v i 2 nhóm khách nam và n . ðây là m t k t qu ñáng m ng và c n ñư c duy trì ñ Á Châu s là ñi m d ng chân không th không nh c t i khi ñ n C n Thơ.4.06). Kh năng giao ti p b ng ngo i ng c a nhân viên khách s n (3.48). nh ñó m i có ñư c s ñánh giá r t kh quan c a khách hàng trong m c ñ c m nh n sau khi s d ng d ch v c a khách s n. K t qu ki m ñ nh ñư c trình bày tóm t t trong b ng 20: GVHD: Ths.2 Phân tích s khác bi t v ñánh giá m c ñ th hi n c a khách hàng gi a các nhóm khách hàng khác nhau v ñ c ñi m nhân kh u a. 4. nhóm “Trách nhi m” có ñi m trung bình cao nh t là 3. l ch s và tôn tr ng khách (4. Khách s n ñã th hi n t t nh t các tiêu chí sau: Ki n trúc ñ p (4. Xét chung trong các nhóm.12). an toàn cho khách và tài s n c a khách (4. không có thu c tính nào ñư c c m nh n m c “R t t t”.03).45). Nhân viên bi t rõ thói quen. Gi thuy t: H0: Không có s khác nhau v ñánh giá m c ñ th hi n c a nam và n . th p nh t là ch tiêu “C m thông” v i ñi m trung bình 3. H1: Có s khác nhau v ñánh giá m c ñ th hi n c a nam và n . Nhân viên luôn ni m n .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu thu c tính t t c ñ u ñư c ñánh giá “T t”. K t qu có ñư c phù h p v i th c t vì khách s n Á Châu luôn c g ng ñáp ng các nhu c u mong mu n c a khách hàng kh năng có th . Nhân viên luôn s n lòng giúp ñ khách (4.04).

449 (0.517 (0.000 1.217 0.224) 0.508 0.82 3.547 0.405) 0.85 3.309) (K t qu ki m ñ nh Independent Samples T-test) K t qu ki m ñ nh cho th y các nhóm y u t ñ u có giá tr p c a ki m ñ nh t > α = 0.898 0.346 (0.71 3.423 0.86 3.78 3. Gi thuy t: H0: Không có s khác nhau v phương sai c a khách qu c t và khách n i ñ a v ñánh giá m c ñ th hi n.687 0.59 N 3. ði u này có th d dàng nh n th y m c ñi m trung bình gi a các nhóm là tương ñương nhau.998 (0. nghĩa là dù nam hay n thì ñ u ñánh giá m c ñ th hi n c a các nhóm y u t này như nhau.62 Giá tr F Giá tr p Giá tr t 0.test ñ ki m ñ nh s khác bi t v s ñánh giá m c ñ th hi n các d ch v ñ i v i 2 nhóm khách qu c t và n i ñ a.1.823 0.070 0. Ta có th bát b gi thi t H0. m c chênh l ch không ñáng k gi a các nhóm khách.578 0. H1: Có s khác nhau v phương sai c a khách qu c t và khách n i ñ a v ñánh giá m c ñ th hi n.758 ði m trung bình Ch tiêu Nam H u hình Tin c y Trách nhi m ð mb o C m thông 3. S khác bi t v s ñánh giá m c ñ th hi n v i nhóm qu c t ch: ð tài s d ng ki m ñ nh ñ nh Independent Samples T.664) 0.945 0.77 3. ðinh Công Thành 53 SVTH: Huỳnh B o Ng c . b.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B ng 20: K T QU KI M ð NH S ð KHÁC BI T V ðÁNH GIÁ M C TH HI N C A NHÓM GI I TÍNH Ki m ñ nh Levene’s Ki m ñ nh t Giá tr p 0. K t qu ki m ñ nh ñư c trình bày tóm t t trong b ng 21: GVHD: Ths.76 3.81 3.

523 (K t qu ki m ñ nh Independent Samples T-test) Nhìn chung nhóm khách qu c t có m c ñánh giá m c ñ th hi n cao hơn khách n i ñ a.404 0.193 0. Tuy nhiên.019 0.77 3.10 3.642 0. c m nh n m c ñ th hi n cao hơn khách n i ñ a.70 3.201 0.602 ði m trung bình Ch tiêu Qu c t H u hình Tin c y Trách nhi m ð mb o C m thông 4.94 3. ði u này th hi n m c ñi m trung bình ñánh giá c a t t c 5 nhóm y u t thì nhóm khách qu c t ñ u ñánh giá v i m c ñi m cao hơn.011 0.388 1.918 2.166 0. Các nhóm y u t còn l i không có s khác bi t có ý nghĩa.288 0.94 3.90 3.73 3.684 0.666 0.048 0. S khác bi t ñánh giá m c ñ th hi n theo ñ tu i: D a vào k t qu ki m ñ nh Levene (xem ph n ph l c) nên trong b ng 22 ch trình bày k t qu phân tích ANOVA c a 3 nhóm ch tiêu như sau: GVHD: Ths. trong ñó ch có nhóm H u hình là có s khác bi t có ý nghĩa vì có giá tr p c a ki m ñ nh t < α = 0.311 0.67 Vi t Nam 3.217 3.81 3.1. c.59 Giá tr F Giá tr p Giá tr t 0. ðinh Công Thành 54 SVTH: Huỳnh B o Ng c .187 0.999 0. Như v y khách n i ñ a và khách qu c t có s ñánh giá m c ñ th hi n v ch t lư ng d ch v ch khách nhau nhóm y u t H u hình và khách qu c t có nh n xét.846 1.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B ng 21: K T QU KI M ð NH S ð KHÁC BI T V ðÁNH GIÁ M C TH HI N C A NHÓM QU C T CH Ki m ñ nh Levene’s Ki m ñ nh t Giá tr p 0.

095 Giá tr p 0.79 3.83 3.208 0.336 0.77 3.79 3.63 3.1.00 3.80 3.77 3.165 0.142 1.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B ng 22: K T QU KI M ð NH S ð KHÁC BI T V ðÁNH GIÁ M C TU I ANOVA F 1.90 3.77 3.94 4. d.88 3.084* Ch tiêu Dư i 3 H u hình Tin c y Trách nhi m C m thông T 3–5 T 5 – 10 Trên 10 4. ðinh Công Thành 55 SVTH: Huỳnh B o Ng c .736 1.725 0.98 3.440 2. nên ta k t lu n gi a các ñ tu i không có s khác bi t v ñánh giá m c ñ th hi n.51 3.25 (K t qu ki m ñ nh ANOVA 1 y u t ) K t qu ki m ñ nh s khác bi t v ñánh giá m c ñ th hi n c a khách hàng chia theo ñ tu i cho th y t t c các nhóm ch tiêu ñ u có giá tr p c a ki m ñ nh t > α = 0.79 3.79 3.36 3.355 TH HI N THEO ð Ch tiêu ði m trung bình theo ñ tu i (Tu i) Dư i 20 T 20-30 T 30-50 Trên 50 H u hình Tin c y Trách nhi m 3.286 Giá tr p 0.89 3.046* 0.68 (K t qu ki m ñ nh ANOVA 1 y GVHD: Ths. S khác bi t ñánh giá m c ñ th hi n gi a các m c thu nh p: D a vào k t qu ki m ñ nh Levene (ph n ph l c) nên trong b ng 23 ch trình bày k t qu phân tích ANOVA c a 4 nhóm ch tiêu như sau: B ng 23: K T QU KI M ð NH S ð KHÁC BI T V ðÁNH GIÁ M C TH HI N THEO THU NH P ði m trung bình theo thu nh p (Tri u ñ ng/tháng) ANOVA F 2.57 3.82 3.79 3.544 0.64 3.58 ut ) 3.56 3.771 1.73 3.45 3.

Khách s n c n có gi i pháp phù h p ñ làm hài lòng nhóm khách này. Vì th tiêu chí Trang ph c c a nhân ñư c ñánh giá cao là ñi u không l . H hài lòng v l i ki n trúc c a Á Châu cũng như l i thi t k phòng ngh . .57). các y u t thu c nhóm “H u hình” còn bao g m y u t “Trang thi t b c a khách s n làm vi c t t. nhóm khách hàng có m c thu nh p th p nh t có ñánh giá th p nh t v ch tiêu C m thông c a khách s n. K t h p k t qu ki m ñ nh b ng 22 và 23. khi s d ng các trang thi t b liên quan t i ñi n t th nh tho ng mang ñ n cho ngư i s d ng nh ng s c khó lư ng trư c. ði m trung bình m c ñ th hi n th p nh t là nhóm khách hàng có thu nh p dư i 3 tri u ñ ng/tháng (3. K t qu có v mâu thu n vì các khách hàng có m c thu nh p cao l i ñánh giá m c ñ th hi n c a khách s n m c cao trong khi ñó nh ng khách có thu nh p th p hơn l i ñánh giá kh c khe hơn. tìm hi u v văn hóa ngư i Vi t Nam. M c khác. và khách s n Á Châu cũng v y.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu K t qu phân tích cho th y có s khác bi t trong s ñánh giá m c ñ th hi n gi a các nhóm khách có thu nh p khác nhau ñ i v i 2 nhóm y u t “H u hình” và “C m thông”. GVHD: Ths. Vì v y. không b hư h ng”. h ñ n C n Thơ v i nhi u m c ñích khác nhau nhưng ch y u là tham quan du l ch. ðinh Công Thành 56 SVTH: Huỳnh B o Ng c . ta th y ñ i v i khách s n Á Châu thì nhóm khách n i ñ a là nhóm khách khó tính. ña s các ñáp viên có m c thu nh p cao là khách qu c t .Nhóm H u hình: Các khách hàng có m c thu nh p trên 10 tri u ñ ng/tháng có m c ñi m ñánh giá v “H u hình” c a khách s n cao nh t (4. Như chúng ta bi t. Tuy nhiên.00). .Nhóm C m thông: D a vào b ng ta th y. Trong khi ñó. các m c thu nh p cao hơn l i ñánh giá m c ñ th hi n ch tiêu này cao hơn. khi b t g p hình nh áo dài thì không có gì l nhưng ñ i v i du khách qu c t nó l i là m t v ñ p cu n hút. khi s c x y ra vào lúc ñón khách qu c t hay vào lúc ñón khách n i ñ a s có nh hư ng ñ n vi c c m nh n c a khách v y u t này. Hơn n a ñ i v i khách Vi t Nam.

477 ð mb o 3. QUAN TR NG VÀ 4. Nhìn vào ñi m trung bình ta th y s ñánh giá c a các khách có s chênh l ch nhưng r t nh . GVHD: Ths.48 3.60 3.77 3.606 TH HI N THEO TRÌNH ð ði m trung bình theo trình ñ h c v n Ch tiêu F Trung h c Trung c p-Cð ð i h c Sau ñ i h c tr xu ng H u hình 3. H1: Có s khác bi t v giá tr trung bình c a hai nhóm.89 3.73 3.79 3.876 Trách nhi m 3.64 0. Gi thuy t: H0: Không có s khác bi t v giá tr trung bình c a hai nhóm.80 3.94 3.90 3.62 3. nên ta k t lu n gi a các khách có trình ñ h c v n khác nhau thì không có s khác nhau trong vi c ñánh giá m c ñ th hi n.456 0.68 0. không t o nên s khác bi t có ý nghĩa.76 3.5 SO SÁNH ðI M TRUNG BÌNH C A M C ð TH HI N ð th y ñư c m c ñ chênh l ch gi a trung bình c a hai nhóm m c ñ quan tr ng và m c ñ th hi n ta s d ng ki m ñ nh Paired Samples T.589 Tin c y 3.90 0. Và dù m c ñ th hi n c a khách s n v các y u t M Cð trình ñ nào thì ñ u ñánh giá m c t t. S khác bi t ñánh giá m c ñ th hi n theo trình ñ h c v n B ng 24: K T QU KI M ð NH S ð KHÁC BI T V ðÁNH GIÁ M C H CV N ANOVA Giá tr p 0.874 ð ng c m 3.83 3.61 0.test.699 0.64 0.62 3.66 3.624 0.1. ðinh Công Thành 57 SVTH: Huỳnh B o Ng c .85 3.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu e.457 0.616 (K t qu ki m ñ nh ANOVA 1 y u t ) D a vào k t qu ki m ñ nh b ng 24 t t c các nhóm ñ u có giá tr p c a ki m ñ nh t > α = 0.

070) 0.9150 3. Nghĩa là các d ch v mà khách hàng ñã s d ng t i Á Châu ñã ñáp ng ñư c nh ng gì khách hàng quan tâm. Do ñó.000 1. So sánh s khác bi t v trung bình c a 5 nhóm ch tiêu B ng 25: SO SÁNH M C ð QUAN TR NG .M C ð TH HI N C A 5 NHÓM CH TIÊU M c ñ quan M c ñ th Chênh l ch Giá tr p tr ng hi n (P-I) (Importance) (Performance) H u hình 3.011 Trách nhi m 3.360 ð mb o 3.1 nên ch p nh n H0.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu a.000 Tin c y 3. khách s n Á Châu c n c g ng nâng cao ch t lư ng ñ nâng cao m c ñ GVHD: Ths.8225 0.1 nên ta bác b gi thuy t H0 và kh ng ñ nh có s khác bi t v tr trung bình c a hai nhóm m c ñ quan tr ng và m c ñ th hi n.6000 (0.090) 0.180) 0. m t “Tin c y”.7350 (0.8225 3.9150 3.7675 3.361 (Ngu n : K t qu phân tích ki m ñ nh Paired Samples T-Test) Ch tiêu so sánh K t qu cho th y giá tr p c a nhóm ch tiêu “Tin c y” < α = 0.7625 (0. Chênh l ch P .8300 (0.I c a nhóm ch tiêu này âm cho th y khách s n chưa ñáp ng ñư c nhu c u c a khách th hi n ñ làm gi m và ñi ñ n xóa b s chênh l ch ñó.951 ð ng c m 3. B n nhóm ch tiêu còn l i có giá tr p > 0.6700 3. ðinh Công Thành 58 SVTH: Huỳnh B o Ng c . t c không có s khác bi t v tr trung bình gi a m c ñ quan tr ng c a khách và m c ñ th hi n c a khách s n Á Châu.005) 0.

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu

b. So sánh s khác bi t v trung bình c a t ng thu c tính chi ti t trong 5 nhóm ch tiêu B ng 26: K T QU KI M ð NH S TR NG –M C ð Các thu c tính H u hình - Khách s n có ki n trúc ñ p - Nhân viên khách s n ăn m c … - Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i - Trang thi t b làm vi c t t…. Tin c y - Cung c p d ch v ñúng th i ñi m - Cung c p d ch v ñúng như yêu c u - Gi i quy t phàn nàn nhanh chóng - Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u Trách nhi m - Nhân viên luôn s n sàng giúp ñ khách - Nhân viên không bao gi t ra quá b n r n… ð mb o - Nhân viên giao ti p b ng ngo i ng … - Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên - Nhân viên luôn ni m n , l ch s … - ð m b o an ninh, an toàn cho khách…. KHÁC BI T M C ð

QUAN

TH HI N C A 18 THU C TÍNH M c ñ th Chênh M cñ hi n l ch quan tr ng (Importance) (Performance) (P-I) 3,82 3,84 3,86 3,75 3,84 3,92 3,90 3,77 4,02 3,97 3,92 4,13 3,70 3,77 3,32 3,69 4,00 4,06 3,82 4,04 3,84 3,61 3,80 3,74 3,86 3,68 3,65 3,75 0,000 0,200 (0,020) (0,140) (0,040) (0,180) (0,040) (0,090) (0,370) (0,220) Giá tr p 1,000 0,093 0,861 0,288 0,702 0,011 0,691 0,378 0,002 0,059

3,83 (0,090) 0,360 4,12 (0,010) 0,933 3,54 (0,160) 0,128

3,76 (0,005) 0,951 3,51 0,190 0,135 3,45 (0,240) 0,057 4,06 0,060 0,601 4,03 (0,030) 0,757 ð ng c m 3,67 3,60 (0,070) 0,361 - Khách luôn ñư c nhân viên quan tâm 3,57 3,55 (0,020) 0,851 - Th i gian ph c v thu n ti n 3,78 3,68 (0,100) 0,383 - Phương th c thanh toán thu n ti n 4,04 3,69 (0,350) 0,004 - Nhân viên bi t rõ thói quen… 3,29 3,48 0,190 0,128 (Ngu n : K t qu phân tích ki m ñ nh Paired Samples T-Test)

Các y u t “Khách s n có ki n trúc ñ p”, “Khách s n gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng, chuyên nghi p”, “Khách s n linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u c a khách”, “Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên”, “Khách s n có phương th c thanh toán thu n ti n” có giá tr p < α = 0.1 nên GVHD: Ths. ðinh Công Thành 59 SVTH: Huỳnh B o Ng c

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu

cho phép bác b H0. V y ta k t lu n có s khác bi t có ý nghĩa gi a m c ñ quan tr ng (I) c a khách và m c ñ th hi n (P) c a khách s n Á Châu v các y u t nêu trên. Duy nh t ch có y u t “Khách s n có ki n trúc ñ p” có chênh l ch dương, nghĩa là ñánh giá v m c ñ th hi n c a y u t này cao hơn m c ñ

quan tr ng. Các y u t “Khách s n gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng, chuyên nghi p”, “Khách s n linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u c a khách”, “Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên”, “Khách s n có phương th c thanh toán thu n ti n” có chênh l ch âm, như v y ñánh giá v ñánh giá m c ñ th hi n c a các y u t này ñ u th p hơn m c ñ quan tr ng m c dù ñư c khách m c “T t”. Hi n nay, các ñ dùng dành cho tr em như: chén, mu ng, nĩa, g i n m, dép ñi trong phòng… v n chưa ñư c trang b . Bên c nh, vi c gi i quy t phàn nàn c a khách s n v n chưa ñáp ng ñư c yêu c u, chưa th hi n ñư c tính chuyên nghi p và chưa th t s làm hài lòng khách. Hơn n a, s c ch a c a phòng ch t i ña là 3 khách. Hi n t i khách s n chưa có tình tr ng kê thêm giư ng cho khách khi khách yêu c u mà ch áp d ng hình th c ph thu khi thêm khách nhưng không thêm giư ng. Trong gi i quy t phàn nàn v n chưa có s ph i h p nh p nhàng gi a các b ph n nên phàn nàn c a khách không ñư c gi i quy t tri t ñ và nhanh chóng, làm gi m m c ñ c m nh n c a khách. Nhu c u c a khách du l ch là vi c tham quan, gi i trí và m c ñích công v …Do ñó, bên c nh vi c tìm hi u nh ng d ch v c a khách s n thì nhi u khi khách cũng c n nhân viên khách s n tư v n v các ñi m vui chơi, tham quan du l ch t i thành ph C n Thơ, v trí các con ñư ng, v trí các cơ quan hành chính c a C n Thơ,…Tuy nhiên, do h n ch v th i gian cũng như cơ h i th c nghi m nên nhân viên khách s n v n chưa làm khách hài lòng v ñi m này. V phương th c thanh toán thì tính ñ n th i ñi m hi n t i khách s n Á Châu ch p nh n thanh toán b ng các phương th c thanh toán như: Ti n m t, các lo i th tín d ng (VISA, MASTER, AMEX, JCB), phi u du l ch (Voucher). Tuy nhiên, còn m t phương ti n thanh toán trong du l ch khác ñư c cho là an toàn nh t ñ i v i du khách qu c t là séc du l ch (Traveller’s cheque) v n chưa ñư c ch p nh n thanh toán t i khách s n Á Châu. GVHD: Ths. ðinh Công Thành

60

SVTH: Huỳnh B o Ng c

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu

ði u này tr c ti p nh hư ng ñ n s c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng d ch v c a khách s n. Các thu c tính còn l i ñ u có giá tr p > α = 0,1 nên ch p nh n H0 t c là không có s khác bi t có ý nghĩa gi a m c ñ quan tr ng và m c ñ th hi n. Như v y, nhìn chung Khách s n Á Châu ñã ñáp ng ñư c nh ng gì khách hàng quan tâm ch còn t n t i m t s thu c tính c n kh c ph c ñ tăng m c ñ c m nh n c a khách hàng. 4.6 PHÂN TÍCH HÀNH VI SAU TIÊU DÙNG C A KHÁCH B ng 27: ðÁNH GIÁ HÀNH VI SAU TIÊU DÙNG C A KHÁCH Ch tiêu Ý ki n S ngư i Ph n trăm(%) 66 34 100 85 15 100 54 46 100 li u sơ c p) 66,0 34,0 100,0 85,0 15,0 100,0 54,0 46,0 100,0

Có Hài lòng v d ch v Không T ng Có S quay l i Không T ng Có S n lòng gi i thi u Không T ng (Ngu n: Sinh viên th c hi n th ng kê mô t s

Nhìn vào b ng trên ta th y có 66% s khách ñánh giá “Hài lòng”, còn l i 34% ñánh giá “Không hài lòng” v d ch v c a khách s n Á Châu. T l khách hài lòng v d ch v khá cao, tuy nhiên s khách hàng không hài lòng v d ch v cũng không nh . V i t l như th khách s n c n ph i c g ng nâng cao ch t lư ng d ch v hơn n a ñ làm th a mãn các khách hàng khó tính v i nhu c u ngày càng cao trong s d ng d ch v . B ng trên cũng cho th y, t l khách s quay l i và ti p t c s d ng d ch v c a khách s n Á Châu khá cao (85%). Tuy nhiên, t l khách hàng s không quay l i Á Châu cũng r t ñáng quan tâm (15%). Nguyên nhân khách quan là do nh hư ng c a tâm lý chung c a ngư i tiêu dùng du l ch. H luôn có xu hư ng mu n tìm hi u, khám phá nh ng ñi u m i l . Du khách thích ñ t chân ñ n nhi u GVHD: Ths. ðinh Công Thành 61 SVTH: Huỳnh B o Ng c

Có 89.0 T ng Nhìn vào b ng 28.1 M i quan h gi a hài lòng và quay tr l i Gi thuy t: H0 : Không có m i quan h gi a s hài lòng và quy t ñ nh quay l i.) = 0.0 t qu phân tích b ng chéo) 23. Vi c l p l i hành vi trong du l ch là không cao.086 < α = 0.5 15 15. ñã tác ñ ng làm gi m kh năng quay l i c a khách ñ i v i các cơ s lưu trú và trong ñó có khách s n Á Châu.5 100 100.4 8 10. Nghĩa là có m i liên h gi a s hài lòng và s s n lòng quay l i.0 Không 85 85. ñã ñ n C n Thơ r i thì s không thích quay l i C n Thơ n a. ta th y s quay l i c a khách ph thu c vào m c ñ hài lòng c a h v d ch v mà khách s n cung c p. ðinh Công Thành 62 SVTH: Huỳnh B o Ng c . m c dù ñánh giá ch t lư ng d ch v c a khách s n là “T t” và “Hài lòng” v các d ch v ñã s d ng nhưng các khách hàng không s n lòng gi i thi u khách s n Á Châu là khá cao (46%). Do ñó. 4.4% s m u hài lòng có quy t ñ nh quay l i và ti p t c s d ng d ch v c a GVHD: Ths.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu mi n ñ t m i.0 76. K t qu cho th y có s chênh l ch gi a t l khách hài lòng và không hài lòng trong quy t ñ nh quay l i.6 34 100. V y câu h i ñ t ra là s hài lòng c a khách hàng v các d ch v ñã s d ng có nh hư ng ñ n quy t ñ nh quay tr l i cũng như s s n lòng gi i thi u khách s n hay không? ð tài s làm rõ v n ñ này trong ph n ti p theo.0 100.6. H1: Có m i liên h gi a s hài lòng và quy t ñ nh quay l i K t qu ki m ñ nh Chi-bình phương có giá tr p (Sig. HÀI LÒNG VÀ QUY T ð NH QUAY B ng 28: M I QUAN H GI A S L I C A KHÁCH Tr l i Có Không T ng S T S T S T m u 59 l % m u 7 l % m u 66 l % (Ngu n: K Hài lòng Có 26 89. T k t qu th ng kê chúng ta th y có s mâu thu n.1 nên có th bác b gi thuy t H0.

1 nên ch p nh n gi thuy t H0. s s n lòng gi i thi u c a khách không ph thu c vào m c ñ hài lòng v d ch v . T l khách có hài lòng nhưng không quay l i vì lý do nào ñó ch chi m 10.2 M i quan h gi a hài lòng d ch v và s n lòng gi i thi u Gi thuy t: H0 : Không có m i quan h gi a s hài lòng và s n lòng gi i thi u.5%. ch chi m 76.0 phân tích b ng chéo) Có T ng 54 54.6%.0 55. Trong khi ñó. K t qu ki m ñ nh Chi . có 53% s khách hài lòng cho bi t s s n lòng gi i thi u và 55.bình phương có giá tr p (Sig. khi h không hài lòng. ðinh Công Thành 63 SVTH: Huỳnh B o Ng c . C th .) = 0. c hai nhóm khách có hài lòng và không hài lòng ñ u có s s n lòng gi i thi u m c cao.786 > α = 0. Nhìn vào b ng ta th y.0 100. nên k t qu ki m ñ nh này có ý nghĩa và ñáng tin c y). t l khách không tr l i vì không hài lòng l i chi m t i 23.0 46 46. H1: Có m i liên h gi a s hài lòng và s n lòng gi i thi u. Trong khi ñó. Và trong s nh ng khách không tr l i cũng có s chênh l ch khá l n gi a nhóm khách hài lòng và không hài lòng v d ch v . t l khách không hài lòng s quay l i có t l th p hơn r t nhi u.0 100 100.5%. ði u này cho th y khi khách có hài lòng và có n tư ng t t thì h s s n lòng quay tr l i.9 15 47. B ng 29: M I QUAN H GI A S S HÀI LÒNG D CH V VÀ S N LÒNG GI I THI U S n lòng gi i thi u Có Không T ng S m u 35 T l % S m u 31 T l % S m u 66 T l % (Ngu n: K t qu Hài lòng Không 19 53. 4.0 B ng 29 cho th y.0 44. Ngư c l i.9% khách không hài lòng GVHD: Ths. (Ki m ñ nh Chi-bình phương có 0% s ô có t n s lý thuy t nh hơn 5. ñánh giá kém v d ch v thì h s quy t ñ nh không tr l i. Nghĩa là không có m i liên h gi a s hài lòng và s s n lòng gi i thi u.6.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Khách s n Á Châu.1 34 100.

000 < α = 0.1 (xem ph n ph l c) nên ta có th k t lu n c 5 nhóm y u t ñ u có tác ñ ng t o nên s phân bi t gi a nhóm khách hài lòng và nhóm khách không hài lòng v d ch v .1 nên ta k t lu n có s khác bi t có ý nghĩa gi a nhóm khách hài lòng và không hài lòng. B ng 30: K T QU KI M ð NH S KHÁC BI T HÀI LÒNG V D CH V C A KHÁCH HÀNG Wilks' Lambda Test of Function(s) 1 Wilks' Lambda Chi-square Df Sig.7 PHÂN TÍCH PHÂN BI T S L I C A KHÁCH HÀNG 4. HÀI LÒNG VÀ S S N LÒNG QUAY hai nhóm khách có hài lòng và không hài 4.603 0. B ng 31: H S Ch tiêu H u hình Tin c y Trách nhi m ð mb o C m thông HÀM PHÂN BI T CHU N HÓA H s 0.) = 0. Tương t như v y ta th y không có s khác bi t nhi u lòng m t không s n lòng gi i thi u.000 0.091 0.) < α = 0.1 Phân bi t s hài lòng ð xét xem trong 5 nhóm y u t thì nh ng nhóm nào có tác ñ ng t o nên s phân bi t gi a nhóm khách hài lòng và nhóm khách không hài lòng ta ti n hành phân tích phân bi t.096 0.660 39.434 0. Và k t qu phân tích cũng cho th y c 5 nhóm y u t (ch tiêu) ñ u có giá tr p (Sig. ðinh Công Thành 64 SVTH: Huỳnh B o Ng c .062 (Ngu n: K t qu phân tích phân bi t) GVHD: Ths.691 5 (Ngu n: K t qu phân tích phân bi t) Theo k t qu ta th y giá tr p (Sig.7. 0.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu nhưng s gi i thi u khách s n Á Châu v i nh ng ngư i khác.

4. Do ñó.1 nên không phân bi t ñư c s s n lòng quay l i b ng s th hi n 5 nhóm y u t . n u ñơn v cung ng d ch v lưu trú ñáp ng ñư c nh ng ñi u h quan tâm thì s hài lòng c a h s càng tăng. l ch s và tôn tr ng khách. ta ti n hành ki m ñ nh Chi . bao g m các ch tiêu như: “Khách s n ñ m b o an ninh. tâm lý ngư i ñi du l ch luôn mong mu n m i th ñ u hoàn h o trong chuy n ñi c a mình. d u các h s c a c 5 nhóm y u t ñ u dương cho th y r ng khi s th hi n c a khách s n v các m t “H u hình”.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Căn c vào b ng 31 ta th y. an toàn cho khách và tài s n cá nhân c a khách”. là nguyên nhân l n nh t t o nên s khác bi t gi a nhóm khách hài lòng và nhóm khách hài lòng là nhóm y u t “ð m b o”.360 0.Gi i tính và s s n lòng quay l i ð tìm hi u xem gi a gi i tính và s s n lòng quay l i có m i liên h v i nhau hay không.7.bình phương. “Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên” và “Nhân viên khách s n có kh năng giao ti p b ng ngo i ng thành th o”. Vì v y. “Nhân viên khách s n luôn ni m n .bình phương ñ xét s s n lòng quay l i theo t ng nhóm khách. ðinh Công Thành 65 SVTH: Huỳnh B o Ng c .944 5. “Trách nhi m”. . 0. B ng 31 cũng cho th y nhóm y u t tác ñ ng m nh nh t s hài lòng.2 Phân bi t s s n lòng quay l i ð ki m ñ nh xem có s phân bi t gi a nhóm khách s n lòng và không s n lòng quay l i và nh ng nhóm nhân t nào có nh hư ng ñ n quy t ñ nh quay l i ta cũng s d ng phân tích phân bi t. B ng 32: K T QU KI M ð NH S KHÁC BI T S N LÒNG QUAY L I C A KHÁCH Wilks' Lambda Test of Function(s) 1 Wilks' Lambda Chi-square Df 5 Sig.478 (Ngu n: K t qu ki m ñ nh phân bi t) K t qu ki m ñ nh có giá tr p (Sig.360 > α = 0. ðây cũng là ñi u d hi u vì như ñã phân tích hài lòng c a khách trên. “Tin c y”. ta ti n hành ki m ñ nh Chi .) = 0. GVHD: Ths. “ð m b o” và “C m thông” càng cao thì s càng tăng.

GVHD: Ths. H1: Có m i liên h gi a gi i tính và s s n lòng quay l i.0 100.0 100. S khách là nam cho bi t s quay l i ch chi m 79.1 nên ta bát b H0.039 < α = 0. C th .4% s khách là n tr l i s không quay l i Á Châu.0 100. H1: Có m i liên h gi a qu c t ch và s s n lòng quay l i. ði u này cũng d hi u vì n thư ng c u toàn.0 t qu phân tích b ng chéo) K t qu cho th y.0 15. .bình phương. m c ñ s n lòng quay l i khách là nam. h s r i ro hơn nam.6% (35 m u trong s 37 m u). khi khách s n ñã ñáp ng ñư c nh ng ñi u mà h quan tâm thì h s quay l i và ti p t c s d ng d ch v c a khách s n nh m tránh r i ro. Gi thuy t: H0: Không có m i liên h gi a qu c t ch và s s n lòng quay l i. ðinh Công Thành 66 SVTH: Huỳnh B o Ng c . s c khi lưu trú t i khách s n khác mà h chưa t ng ñ n.6 63 37 2 5.Qu c t ch và s s n lòng quay l i ð tìm hi u xem gi a qu c t ch và s s n lòng quay l i có m i liên h v i nhau hay không. B ng 33: M I QUAN H GI A GI I TÍNH VÀ S S N LÒNG QUAY L I S n lòng quay l i Có Không T ng S m u T l % S m u T l % S m u T l % (Ngu n: K 50 Gi i tính Nam 35 79.6 15 N 85 T ng 85.4%. Trong khi ñó.4 100 94. t l khách n cao hơn so v i khách n s n lòng quay l i và ti p t c s d ng d ch v c a khách s n chi m 94. Bên c nh. ch có 5.4 13 20. Do ñó.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Gi thuy t: H0: Không có m i liên h gi a gi i tính và s s n lòng quay l i. s khách không quay l i là nam khá cao 20. K t qu ki m ñ nh Chi – bình phương có giá tr p = 0.6% (13 trong s 63 m u). có m i liên h gi a gi i tính và s s n lòng quay l i. ta ti n hành ki m ñ nh Chi .

nên k t qu ki m ñ nh này có ý nghĩa và ñáng tin c y.705 > α = 0.5 3 12 17. H1: Có m i liên h gi a tu i và s s n lòng quay l i. T l khách qu c t và khách n i ñ a ñ u có kh năng quay và không quay l i tương ñương nhau.0 15 15. có m i liên h gi a tu i và s s n lòng quay l i.0 100 100. không quay l i chi m 14. không có m i liên h gi a qu c t ch và s s n lòng quay l i.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu K t qu ki m ñ nh Chi – bình phương có giá tr p (Sig.1.5 17 83 100. kh năng quay l i c a khách thì không ph thu c vào qu c t ch c a khách. K t qu như sau: Giá tr p = 0.0 t qu phân tích b ng chéo) T ng 85 85.1 nên ta ch p nh n H0. ðinh Công Thành 67 SVTH: Huỳnh B o Ng c .5% (2/83 m u). K t qu phân tích có giá tr p = 0.010 < α = 0. GVHD: Ths.1 nên ta bát b H0. Ki m ñ nh Chi-bình phương có 0% s ô có t n s lí thuy t nh hơn 5.0 100. C th . không quay l i chi m 17. B ng 34: M I QUAN H GI A QU C T CH VÀ S S N LÒNG QUAY L I S n lòng quay l i Có Không T ng S m u T l % S m u T l % S m u T l % (Ngu n: K Qu c t ch Qu c t N iña 14 71 82.4 85. Tuy nhiên. k t qu ki m ñ nh không ñáng tin c y vì có 37.737 > α = 0. . S khách n i ñ a s quay l i cũng t l tương ñương chi m 85.0 K t qu cho th y. s khách qu c t cho bi t s quay l i chi m 82. nên có th k t lu n không có m i liên h gi a ñ tu i và s n lòng quay l i.5% (71 trong s 83 m u).5% s ô có t n s mong ñ i dư i 5. Do ñó.6 14.6% (3 m u trong t ng s 17 m u).) = 0.5 % (14/17 m u). ta gom nhóm c a bi n tu i l i và th c hi n ki m ñ nh l n hai.Tu i và s s n lòng quay l i Gi thuy t: H0: Không có m i liên h gi a tu i và s s n lòng quay l i.

Thu nh p và s s n lòng quay l i Gi thuy t: H0: Không có m i liên h gi a thu nh p và s s n lòng quay l i. không có m i liên h gi a thu nh p và s s n lòng quay l i. Tuy nhiên.0 85.0 .5 S m u 2 8 5 T l % 25. ðinh Công Thành 68 SVTH: Huỳnh B o Ng c . k t qu ki m ñ nh không ñáng tin c y vì có 50% s ô có t n s mong ñ i dư i 5. H1: Có m i liên h gi a thu nh p và s s n lòng quay l i.1.698 > α = 0. K t qu là có 0% s ô có t n s lí thuy t nh hơn 5.1 nên ta ch p nh n H0. T l khách s quay l i Á Châu ñ u r t cao.0 (Ngu n: K t qu phân tích b ng chéo) T ng 85 85.0 100 100. K t qu c a ki m ñ nh Chi – bình phương có giá tr p = 0.5 86. dù b t kỳ ñ tu i nào thì kh năng B ng 35: M I QUAN H GI A ð TU I VÀ S S N LÒNG QUAY L I S n lòng quay l i Có Không T ng ð tu i Dư i 20 T 20 -30 Trên 30 S m u 6 47 32 T l % 70. ta gom nhóm c a bi n thu nh p l i và th c hi n ki m ñ nh l n hai. GVHD: Ths. khách s n lòng quay l i c 3 ñ tu i ñ u r t cao.0 14.556 > α = 0.0 15 15. Giá tr p = 0. ði u này cho th y. Do ñó. nên có th k t lu n không có m i liên h gi a thu nh p và s n lòng quay l i.5 13.5 S m u 8 55 37 T l % 100. trên 70%.0 100.0 100. kh năng quay l i c a khách thì không ph thu c vào ñ tu i c a khách.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Nhìn vào k t qu b ng 35 ta th y.

0 87. ta th y có s tương ñương v t l khách c 2 nhóm thu nh p (l n lư t là 17% và 12. Tương t . ðinh Công Thành 69 SVTH: Huỳnh B o Ng c .Trình ñ h c v n và s s n lòng quay l i Gi thuy t: H0: Không có m i liên h gi a trình ñ h c v n và s s n lòng quay l i. H1: Có m i liên h gi a trình ñ h c v n và s s n lòng quay l i.1. s khách cho bi t nhóm thu nh p dư i 5 tri u ñ ng/tháng và trên 5 tri u ñ ng/tháng s quay l i m c cao (trên 80%).5% s ô có t n s mong ñ i dư i 5. GVHD: Ths. không có m i liên h gi a trình ñ h c v n và s s n lòng quay l i.843 > α = 0.763 > α = 0. Tuy nhiên.8%). k t qu ki m ñ nh không ñáng tin c y vì có 37. K t qu là có 0% s ô có t n s lí thuy t nh hơn 5.0 100 100. Do ñó. Giá tr p = 0. K t qu c a ki m ñ nh Chi – bình phương có giá tr p = 0.2 6 17.1 không quay l i nên ta ch p nh n H0.8 47 100. t l khách s n lòng quay l i và không quay l i ñ u c 2 nhóm thu nh p ñ u tương ñương nhau. C th .0 D a vào k t qu ki m ñ nh ta th y.0 15 15.0 100. ta gom nhóm c a bi n trình ñ h c v n l i và th c hi n ki m ñ nh l n hai.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B ng 36: M I QUAN H GI A THU NH P VÀ S S N LÒNG QUAY L I S n lòng quay l i Có Không T ng S m u 44 T l % S m u 9 T l % S m u 53 T l % (Ngu n: K t qu Thu nh p (Tri u ñ ng/ tháng) Dư i 5 T 5 tr lên 41 83. .0 phân tích b ng chéo) T ng 85 85. nên có th k t lu n không có m i liên h gi a trình ñ h c v n và s n lòng quay l i.0 12.

ðinh Công Thành 70 SVTH: Huỳnh B o Ng c góc . GVHD: Ths.5 82. Sau khi v mô hình l n th nh t t t c các ñi m ñ u t p trung góc ph n tư II. c n ti p t c duy trì. ði u này cho th y. 4.0 100 100.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B ng 37: M I QUAN H GI A TRÌNH ð H C V N VÀ S S N LÒNG QUAY L I Trình ñ S n lòng quay l i Trung h c Trung c p – ð ih c tr xu ng Cao ñ ng tr lên S m u 21 35 29 Có T l % 84. con ngư i luôn có tâm lí chung hư ng ñ n s hoàn thi n.0 b ng 37 cho th y. S khách s m c cao.0 100.0 12.8 MÔ HÌNH IPA Sau khi phân tích các m c ñ quan tr ng và m c ñ th hi n c a các y u t trong 5 nhóm. luôn mong nh n ñư c ñi u t t nh t.0 100. ta l p mô hình IPA như hình 6.0 87. không có s chênh l ch nhi u trong c 3 nhóm khách. các d ch v c a chúng ta cũng có m c ñ th hi n cao nên ñương nhiên là c n ph i ti p t c duy trì ch t lư ng d ch v ñã ñ t ñư c. d ch v ch t lư ng cao.9 S m u 4 5 6 Không T l % 16.0 (Ngu n: K t qu phân tích b ng chéo) K t qu ki m ñ nh T ng 85 85. T t c 18 y u t ñ u t p trung trong góc ph n tư này. M t khác.1 S m u 25 40 35 T ng T l % 100. Do các y u t ñ u ñư c ñánh giá m c ñi m quan tr ng cao.5 17.0 15 15. Theo s phân b các ñi m trên hình và các phân tích v m c ñi m trung bình quan tr ng và trung bình th hi n ta có các chi n lư c cho nhóm y u t ph n tư này như sau: Ph n tư th II (Ti p t c duy trì): Các y u t trong ph n tư này có m c ñ quan tr ng cao và m c ñ th hi n cao. s s n t l khách s n lòng quay l i và không quay l i quay l i c 3 nhóm trình ñ h c v n ñ u lòng quay l i c a khách không ph thu c vào trình ñ h c v n c a h . Hay nói khác hơn là dù có trình ñ h c v n khác nhau nhưng kh năng khách quay l i v i khách s n Á Châu là như nhau.

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 5 17 7 14 2 5 6 16 9 13 1 4 M c ñ quan tr ng “T p trung phát tri n” 1 4 8 15 10 3 18 11 2 3 “Ti p t c duy trì” 2 “H n ch phát tri n” “Gi m s ñ u tư” 1 0 0 1 2 3 M c ñ th hi n 4 5 Hình 6: Bi u ñ mô hình IPA Do v mô hình l n th nh t. góc ph n tư th II m c 2.5 và v l i mô hình IPA l n th GVHD: Ths. t t c các y u t ñ u n m nên ta ti n hành xác ñ nh l i g c t a ñ 2 như bi u ñ th hi n hình 7. ðinh Công Thành 71 SVTH: Huỳnh B o Ng c .

“Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u c a khách (8)”. “Phương th c thanh toán thu n ti n (17)”. “Th i gian ph c v thu n ti n (16)”.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu 5 “T p trung phát tri n” M c ñ quan tr ng 7 17 8 16 6 3 10 11 4 5 2 1 “Ti p t c duy trì” 14 9 13 4 3. “Khách s n cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách (6)”. Khi b t lên c n ph i ñ i m t lát GVHD: Ths. chuyên nghi p (7)”.5 2.5 3 3. “Khách s n gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng.75 M c ñ th hi n 4 5 Hình 7: Bi u ñ mô hình IPA ñi u ch nh Theo s phân b các ñi m trên hình và các phân tích v m c ñi m trung bình quan tr ng và trung bình th hi n ta có các chi n lư c cho t ng nhóm y u t m i ph n tư như sau: Ph n tư th I (T p trung phát tri n): Các y u t phân b trong góc ph n tư này có m c ñ quan tr ng cao ñ i v i khách nhưng m c ñ th hi n c a khách s n chưa cao. ðinh Công Thành 72 SVTH: Huỳnh B o Ng c .75 12 18 15 3 “H n ch phát tri n” “Gi m s ñ u tư” 2. + Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i: Do th i gian s d ng khá lâu nên khi kh năng làm mát c a máy l nh cũng gi m. Các y u t này c n ph i chú tr ng ñ u tư phát tri n bao g m: “Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i(3)”.

Các y u t này g m: “Khách s n có ki n trúc ñ p (1)”. gi ăn sáng gi ng như các khách s n khác trong thành ph như: Check out 12 gi . Ph n tư th II (Ti p t c duy trì): Các y u t trong ph n tư này có m c ñ quan tr ng cao và m c ñ th hi n cao nên khách s n Á Châu c n ti p t c duy trì. gi ăn sáng t 6h – 9h30.000 ñ ng/ phòng. Các khách qu c t thư ng d y tr vào bu i sáng n u h không có l ch trình vào sáng s m. th i gian ăn sáng ch kéo dài ñ n 9 gi 30 phút ñư c cho là hơi s m v i h . “Nhân viên luôn ni m n . check out. ðôi khi.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu ch không th làm mát t c th i ñư c. g n gàng (2)”. an toàn cho khách và tài s n cá nhân c a khách (14)”. các y u t trên ñư c khách ñánh giá cao nhưng ñi m ñánh giá th hi n còn th p. t 12 – 16 gi ph thu 60. l ch s và tôn tr ng khách (13)”. không b hư h ng (4)”. sau 18 gi tính thêm 1 ngày. “Trang thi t b c a khách s n làm vi c t t. Do ñó. M c dù ñư c ñánh giá t t nhưng khách s n c n linh ho t hơn trong vi c x lý các tình hu ng liên quan ñ n y u t này. “Cung c p d ch v ñúng th i ñi m như ñã h a (5)”. “Nhân viên khách s n ăn m c tươm t t. Hơn n a. Có trư ng áo qu n c a khách b lem màu do nhân viên gi t i vô ý ñ chung ñ màu và ñ tr ng khi gi t. ðinh Công Thành . do s lư ng khách quá ñông gây nh m l n khi giao ñ . “Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách (9)”. M ng Wifi c a khách s n ñôi lúc cũng làm khách không hài lòng. nh ng khách khác không truy c p ñư c t ra không hài lòng + Khách s n cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách : ði u này ch u nh hư ng ph n l n t y u t Trang thi t b v a trình bày. Như ñã phân tích trong ph n trư c v s chênh l ch gi a m c ñ quan tr ng và m c ñ th hi n. như: máy l nh không ñ l nh như yêu c u. Các y u t này Khách s n Á Châu ñã th c hi n t t và ñư c khách ñánh giá m c t t. “Khách s n ñ m b o an ninh. Á Châu nên c g ng duy trì và phát huy các ñi m m nh này. do s lư ng truy c p ñông nên sóng Wifi tr nên y u. + Th i gian ph c v thu n ti n: Hi n nay khách s n áp d ng gi checkin. d ch v gi t i c a khách s n ñôi lúc không làm khách v a ý. t 16 – 18 gi ph thu 1/2 giá phòng. chú tr ng c i thi n nâng cao ch t lư ng ph c v các y u t này. Khách s n c n ph i ñ y m nh ñ u tư. 73 SVTH: Huỳnh B o Ng c GVHD: Ths. Wifi còn y u.

ñánh giá m c ñ th c hi n. “Nhân viên giao ti p b ng ngo i ng thành th o (11)”. D a vào mô hình IPA s phân b các y u t mà ta có các chi n lư c. s thích c a khách khi khách s d ng d ch v l n ti p theo (18)”. phát tri n cho t ng ch tiêu m t cách phù h p d a trên s tương quan gi a m c ñ quan tr ng c a các y u t ñó v i du khách và nh n xét. Á Châu không c n quá t p trung cho các y u t này mà nên t p trung phân b ngu n l c cho các y u t khác.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Ph n tư th III (H n ch phát tri n): Các nhân t n m góc ph n tư này bao g m: “Nhân viên không bao gi t ra quá b n r n ñ không ñáp ng yêu c u c a khách hàng (10)”. Các y u t này có m c ñ quan tr ng không cao và m c ñ th hi n khá t t. ñ nh hư ng ñ u tư. ðinh Công Thành 74 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Các ch tiêu có m c ñ quan tr ng cao ñ i v i khách c n t p trung phát tri n. “Nhân viên bi t rõ thói quen. “Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên (12)”. GVHD: Ths. Chính vì th . “Nhân viên khách s n luôn quan tâm khách (15)”.

1. Và kh năng quay l i c a khách thì ph thu c vào s hài lòng c a h .1 CƠ S ð RA GI I PHÁP 5. ch tiêu Tin c y chưa ñáp ng ñư c nhu c u c a khách và các tiêu chí khác như: “Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên v các ñi m vui chơi du l ch…” và “Phương th c thanh toán thu n ti n”.1 Các k t qu t phân tích s li u sơ c p T t c 18 thu c tính ñ u có m c ñ quan tr ng cao ñ i v i khách và h có xu hư ng xem tr ng các y u t v “Tin c y” và “Trách nhi m” và các y u t như: “Nhân viên l ch s . “Khách s n ñ m b o an ninh an toàn cho khách và tài s n cá nhân c a khách”. Trong ñó. “Phương th c thanh toán thu n ti n”. còn m t t l khá cao khách chưa hài lòng v i các d ch v c a khách s n Á Châu. GVHD: Ths. Gi a các nhóm khách có thu nh p khác nhau thì có s khác nhau trong ñánh giá m c ñ th hi n c a nhóm “H u hình” và “C m thông”. khách qu c t ñánh giá cao hơn khách Vi t Nam. Gi a khách qu c t và khách Vi t Nam có s khác nhau trong ñánh giá m c ñ th hi n c a nhóm “H u hình”. Các ñánh giá v m c ñ th hi n c a Á Châu v các tiêu chí hi n nay ñ u ñ t m c t t. Trong ñó. Như v y. ni m n và luôn tôn tr ng khách”.I) có d u âm. ðinh Công Thành 75 SVTH: Huỳnh B o Ng c .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu CHƯƠNG 5 ð XU T M T S GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG D CH V C A KHÁCH S N Á CHÂU 5. Các nhóm thu nh p t trên 3 tri u ñ ng/tháng ñánh giá m c ñ th hi n nhóm “C m thông” cao hơn nhóm còn l i. nhóm khách có thu nh p trên 10 tri u ñ ng/tháng ñánh giá m c ñ th hi n nhóm “H u hình” cao hơn các nhóm còn l i. T l khách không hài lòng v d ch v m c ñáng quan tâm (34%). Tuy nhiên gi a m c ñ quan tr ng và m c ñ th hi n c a m t s tiêu chí v n còn có s chênh l ch nh t ñ nh và m c chênh l ch (P . Nhìn chung. Các khách có thông tin nhân kh u h c khác nhau thì không có s khác nhau trong ñánh giá m c ñ quan tr ng các tiêu chí c a ch t lư ng d ch v khách s n. S khách không quay l i vì lý do không hài lòng v d ch v khá cao.

“C m thông”. 5. chuyên nghi p (7)”. “Khách s n cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách (6)”. Ho c khi có s c x y ra s không x lý k p th i. Gi a khách nam và khách n có s khác bi t trong kh năng quay l i. “Th i gian ph c v thu n ti n (16)”.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu S hài lòng c a khách càng tăng khi s th hi n c a khách s n càng cao các nhóm thu c tính “H u hình”. Nh ng ngư i còn l i thì ch có th nói nh ng t thông d ng ñ ñ khách hàng hi u ñư c n i dung chính. ðinh Công Thành 76 SVTH: Huỳnh B o Ng c . khách ph i ch lâu d n ñên tâm lý b c b i. s nhân viên có trình ñ ñ i h c ch chi m kho ng 6%. V trình ñ ngo i ng : ph n l n các nhân viên trong khách s n ñ u bi t ti ng Anh. 5. Trong ñó. Vì v y gi i pháp ñ t ra là ph i thư ng xuyên ñánh giá ch t lư ng d ch v d a trên quan ñi m khách hàng. y u t “ð m b o” tác ñ ng m nh nh t.2 Tình hình ngu n nhân l c Do b máy t ch c có s tinh gi m nhân s nên m i nhân viên trong công ty ph i kiêm nhi m m t ho c hai công vi c và khi khách ñông không th nào ph c v k p. ti p xúc nhi u v i khách qu c t và ñư c các ñ ng nghi p hư ng d n mà có. nhưng ch y u là do h c h i ñư c nh làm vi c lâu. làm nh hư ng ñ n s hài lòng chung v khách s n. “Trách nhi m”. “Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u c a khách (8)”. “ð m b o”. h quan tr ng nh ng có th ñáp ng ñư c ñúng nh ng gì h c n mà không làm lãng phí các ngu n l c. Xét v trình ñ h c v n.Gi i pháp nâng cao m c ñ hi u bi t nhu c u c a khách: ð u tiên là ph i tìm hi u và xác ñ nh nhu c u c a khách hàng. Trong ñó. Nhân viên có kh năng nói chuy n lưu loát còn ít. “Phương th c thanh toán thu n ti n (17)”. “Khách s n gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng. “Tin c y”.1. S còn l i chi m ph n l n là trình ñ trung c p và 12/12. ð t ñó bi t ñư c nhu c u c a khách hàng là gì.2 CÁC GI I PHÁP . Theo quan ni m c a Marketing hi n ñ i thì “Chúng ta không ch bán cái mình có mà ph i bán cái khách hàng c n”. GVHD: Ths. t l khách n s quay l i cao hơn khách nam. Chúng ta c n bi t khách c n gì. Các y u t c n t p trung phát tri n bao g m: “Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i (3)”.

Gi i pháp dành cho nhóm ch tiêu Tin C y Theo k t qu nghiên c u thì ch tiêu này v n chưa ñáp ng ñư c yêu c u c a khách hàng. Trong nhóm này có 2 ch tiêu c n c i thi n là: “Gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng (7)”. “Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u (8)”. • Gi i quy t phàn nàn c a khách ngay l p t c (n u có th ) • Ki m tra xem khách ñã ñư c th a mãn hay chưa. nhưng l i có th t o cho khách hàng s hài lòng cao v m c ñ cung ng d ch v c a khách s n. xin ñưa ra gi i pháp là c n ñào t o k năng gi i quy t phàn nàn cho nhân viên. • Tìm hi u k s vi c và nêu ra các câu h i ñ khách có cơ h i gi i thích • Ghi chép l i v n ñ và chuy n ngay cho các b ph n khác gi i quy t ñ khách nh n th y l i phàn nàn c a h ñã ñư c quan tâm. dép ñi trong phòng…khi khách ñ t phòng cho bi t là có tr nh ñi cùng. m c dù s th hi n c a khách s n ñ t m c “T t”. chuyên nghi p: ð nâng cao m c ñ c m nh n c a khách hàng v m t này. tuy t ñ i nhân viên không tranh lu n v i khách hay có thái ñ th ơ. Ch c n quan tâm th hi n t t nh ng chi ti t nh này. bình ñ ng nư c nóng… ñ khi có khách yêu c u s ñáp ng k p th i th hi n s linh ho t và chu ñáo. ðinh Công Thành 77 SVTH: Huỳnh B o Ng c . + Gi i quy t phàn nàn c a khách nhanh chóng. C n d phòng giư ng nh d v n chuy n ñ khi khách yêu c u thêm giư ng thì có th ñáp ng. • H i khách hư ng gi i quy t trư c ho c ñưa ra các phương án gi i quy t ñ khách l a ch n • Thông báo cho khách bi t nh ng v n ñ ñư c gi i quy t và th i gian c th v n ñ ñư c gi i quy t xong. t ñó giúp làm tăng t l quay tr l i c a khách. dép ñi trong phòng. Hàng ngày c n chu n b s n các ñ dùng như: g i n m. GVHD: Ths. + Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u: b ph n bu ng nên chu n b s n các ñ dùng cho tr như g i n m. ñ c bi t là nhân viên l tân như sau: • L ng nghe k l i phàn nàn c a khách • Xin l i khách.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu . coi thư ng khách.

hi u bi t v nh ng d ch v bên trong khách s n thì nhân viên khách s n cũng c n có nh ng ki n th c v các ñi m vui chơi. thang máy. g i ñi n xin l i và c m ơn khách. tivi và các thi t b trong phòng. C n trang b b n ñ và tài li u v ñ a ñi m du l ch tham quan và ho c có yêu c u gì ñ u liên h v i l tân. ðinh Công Thành 78 SVTH: Huỳnh B o Ng c . GVHD: Ths. + Phương th c thanh toán thu n ti n: Trong th i gian t i. nâng cao nghi p v thanh toán b ng séc du l ch cho nhân viên. rèm c a…Nh ng vi c này tuy nh nhưng ch c n ch u khó chú ý s mang l i s hài lòng cho khách. tăng m c ñ c m nh n v d ch v C n Thơ cho nhân viên l tân vì khách có thói quen là m i vi c không rõ. Th hai: ð u tư trang thi t b ph c v cho vi c ch p nh n thanh toán b ng séc du l ch . ki m tra hi n tr ng c a ñi n tho i. • N u khi bàn giao ca mà phàn nàn c a khách v n chưa ñư c gi i quy t thì ph i thông báo l i cho ngư i m i ti p nh n ca bi t.Gi i pháp ñ i v i các y u t :“Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên v các ñi m vui chơi du l ch…(12)” và “Phương th c thanh toán thu n ti n (17)”. V i nh ng khách quan tr ng. ñ m b o nó ho t ñ ng t t. nâng c p ñư ng truy n Internet. + Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên v các ñi m vui chơi du l ch: Bên c nh vi c ni m n . v trí các cơ quan hành chính c a C n Thơ. sau khi khách r i khách s n.Gi i pháp cho các y u t c n t p trung phát tri n c a mô hình IPA: + Trang thi t b c a khách s n: Khách s n c n ñ u tư cho vi c nâng c p ho c ñ u tư m i trang thi t b ph c v cho m c ñích lưu trú như máy l nh. Khách s n Á Châu c n ña d ng các lo i hình và phương th c thanh toán t o ñi u ki n thu n l i nh t cho khách hàng nh m nâng cao ch t lư ng d ch v c a khách s n v i vi c ch p nh n thanh toán b ng séc du l ch (Traveller’s cheque) như: Th nh t: ðào t o. áo g i. tham quan du l ch t i thành ph C n Thơ.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu • C m ơn khách ñã nói ra nh ng l i phàn nàn. có th vi t thư. . v trí các con ñư ng. không v a ý. Thư ng xuyên ki m tra ñ có th k p th i thay m i ga tr i giư ng. l ch s . luôn s n lòng giúp ñ khách.…ð khi khách c n thì có th tư v n cho khách.

c tìm hi u thói quen s thích c a khách vì theo mô hình IPA thì ch tiêu “Nhân viên khách s n luôn quan tâm khách (15)” và “Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen. Do ñó. GVHD: Ths. Tuy nhiên. tránh gây nh m l n khi giao qu n áo cho khách. Trong công tác chu n b ñón ti p khách c n chú ý ñ n ch t lư ng d ch v không nên phân bi t khách qu c t hay Vi t Nam. Ch ng h n. M c khác. ðinh Công Thành 79 SVTH: Huỳnh B o Ng c . khi ph c v ñ i tư ng này thì bên c nh vi c th c hi n t t các y u t ñã nêu trên.Gi i pháp ñ i v i ngu n thông tin v khách s n: Ngu n thông tin ch y u ñ du khách tìm hi u là qua các công ty l hành (38%). Do ñó. m Tivi… ñ h không c m th y h ch quá lâu. . th hi n s quan tâm ñ n khách. cung c p báo cho h ñ c. Nhân viên ph c v c n t o s thân thi n. tránh lem màu. trong th i gian t i. Nhân viên gi t i c n ki m tra hi n tr ng c a qu n áo trư c khi giao cho khách. trong nh ng trư ng h p ñ c bi t ho c khi có khách nư c ngoài thì c n kéo dài th i gian ph c v ăn sáng so v i bình thư ng. không c m th y h ph i tr phòng s m. công ty du l ch hi n t i. ñ i v i các khách quen và khách quan tr ng.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu + Cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách: C n phân lo i và qu n áo trư c khi gi t. khách s n c n ph i chú ý th hi n t t các y u t khác trong nhóm “H u hình” và “C m thông”. Á Châu c n ti p t c duy trì và phát tri n m i quan h h p tác ñã ñ t ñư c v i các công ty l hành. . C n thư ng xuyên ki m tra tình tr ng làm vi c c a các thi t b ñ ñ m b o nó làm viêc t t nh m h tr cho vi c ñón và ph c v khách ñư c thu n ti n và ñ t hi u qu . s thích c a khách…(18)” c a nhóm “C m Thông” ñư c khuyên là nên h n ch phát tri n. không nên c t o s thân thi n quá m c. có th cân nh c không ph thu n u h tr phòng trư c 16 gi .Gi i pháp cho “ð i tư ng khách” K t qu phân tích s khác bi t cho th y. nhóm khách n i ñ a là nhóm khách khó tính khi ñánh giá s th hi n c a các y u t : “H u hình” và “C m thông”. ð i v i nh ng khách ñã check out nhưng vì lý do gì ñó ph i ch ti n s nh khá lâu thì khách s n c n ti p ñãi h như h v n chưa check out. + Th i gian ph c v thu n ti n: Khách s n c n linh ho t trong vi c t ch c th i gian ph c v . như: m i h u ng nư c mát. s d ng các ngôn t tr nh tr ng cũng như thái ñ tôn tr ng trong giao ti p không phân bi t khách nư c ngoài hay Vi t Nam.

internet vì ñây là phương ti n thông tin ph bi n ñ i v i khách du l ch. ðinh Công Thành 80 SVTH: Huỳnh B o Ng c . vui chơi gi i trí. Ngoài ra.Gi i pháp ñ i v i ngu n nhân l c + T o ñi u ki n thu n l i nh t cho nhân viên nâng cao k năng nghi p v cũng như ki n th c c a mình (h c thêm vi tính. GVHD: Ths.…). + Có nh ng chính sách khuy n khích. + Nh c nh và khuy n khích nhân viên làm vi c h t mình. vui v . khen thư ng ñ khích l nhân viên làm vi c m t cách t giác và trách nhi m. luôn coi khách hàng là “thư ng ñ ”. giúp ñ l n nhau.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu ð ng th i. báo. tìm ki m và ñ t m i quan h kinh doanh v i các ñơn v khác nh m nâng cao công su t phòng cho khách s n. ñ c bi t là các trang web du l ch. Làm m i trang Web c a khách s n. c n chú ý qu ng bá hình nh c a khách s n b ng phương ti n sách. anh văn. ph i h p trong công vi c gi a các nhân viên. t n t y v i khách hàng. liên k t v i các trang Web khác. . không h n h c hay tranh cãi v i khách trong b t c trư ng h p nào. + Nâng cao tính ñoàn k t. ð c bi t là ph i bi t cách ng x khéo léo.

Kh năng quay l i c a khách ph thu c vào s hài lòng c a h . Tuy nhiên. Trong ñó. “Trách nhi m” và các y u t : “Nhân viên l ch s . Các nhóm thu nh p t trên 3 GVHD: Ths. ðây là tiêu chí ñ khách hàng ñánh giá năng l c ph c v c a nhà cung c p và nh hư ng quy t ñ nh ñ n s hài lòng c a khách hàng. t l khách hàng hài lòng khi s d ng d ch v c a khách s n khá cao (66%).ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu CHƯƠNG 6 K T LU N VÀ KI N NGH 6. Trong ñó. S hài lòng c a khách càng tăng khi ch t lư ng d ch v tăng. khách qu c t ñánh giá cao hơn khách Vi t Nam.1 K T LU N Ch t lư ng luôn là ch tiêu quan tr ng hàng ñ u c a b t kì s n ph m d ch v nào. “Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên v các ñi m vui chơi du l ch…(12)”và “Phương th c thanh toán thu n ti n (17)”. “Khách s n ñ m b o an ninh an toàn cho khách và tài s n cá nhân c a khách (14)”. ni m n và luôn tôn tr ng khách (13)”. Qua quá trình nghiên c u và phân tích. Gi a khách qu c t và khách Vi t Nam có s khác nhau trong ñánh giá m c ñ th hi n c a nhóm H u hình. ta có m t s k t lu n v ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu như sau: Các thu c tính ñ u có m c ñ quan tr ng cao và khách có xu hư ng xem tr ng các y u t v “Tin c y”. y u t “ð m b o” tác ñ ng m nh nh t. “Linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u c a khách (8)”. ðinh Công Thành 81 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu hi n nay ñư c ñánh giá là “T t”. nhóm khách có thu nh p trên 10 tri u ñ ng/ tháng ñánh giá m c ñ th hi n nhóm “H u hình” cao hơn các nhóm còn l i. Gi a các nhóm khách có thu nh p khác nhau thì có s khác nhau trong ñánh giá m c ñ th hi n c a nhóm “H u hình” và “C m thông”. Ch tiêu “Tin c y” v n chưa ñáp ng ñư c nhu c u c a khách và m t s y u t khác. Ch t lư ng d ch v là v n ñ c t lõi ñ thu hút khách. Trong ñó. bao g m: “Gi i quy t phàn nàn nhanh chóng (7)”. “Phương th c thanh toán thu n ti n (17)”. ch t lư ng d ch v c a khách s n v n còn m t s h n ch c n kh c ph c.

Gi a khách nam và khách n có s khác bi t trong kh năng quay l i. Hình thành. K t qu t phân tích IPA ta th y có 6 y u t c n c n t p trung phát tri n. (11). áp-phích tuyên truy n. (6). (9). Gi i pháp cho các y u t c n T p trung phát tri n c a mô hình IPA. gi i thi u trên các phương ti n truy n thông ñ i chúng v du l ch. qu ng bá v du l ch. phát tri n và c ng c hình nh văn hóa du l ch c a ñ a phương. t ch c các l h i. các chương trình du l ch nh m khu ch trương hình nh.. v a th hi n trình ñ làm du l ch và kh năng ñáp ng t i ña nhu c u c a du khách. (18) ð thu hút khách hàng.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu tri u ñ ng/ tháng ñánh giá m c ñ th hi n nhóm “C m thông” cao hơn nhóm còn l i. t l khách n s quay l i cao hơn khách nam.. ðinh Công Thành 82 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Gi i pháp ñ i v i ngu n nhân l c. (7). . bao g m: (3).2. thi t k các t rơi. Có 5 y u t c n h n ch phát tri n. (13). Gi i pháp dành cho nhóm ch tiêu Tin c y và các y u t có m c chênh l ch (P . Trong ñó.2 KI N NGH ð khách du l ch lưu l i khách s n s d ng d ch v thì ngoài nh ng s n ph m do khách s n cung c p. (15).Tuyên truy n.. ph c v du khách cho nhân viên t i các ñi m du l ch ñ khách du l ch ñ n C n Thơ có m t n tư ng t t và ñ u r t hài lòng v nhân GVHD: Ths. Có 7 y u t c n ti p t c duy trì bao g m: Các y u t này g m: (2). ð i v i S du l ch C n Thơ: . bao g m: (10). (14). xây d ng hình nh du l ch trên m i Website c a thành ph .1. v a t o c m giác thân thi n và an toàn. t o s chú ý và thu hút du khách. Gi i pháp ñ i v i ngu n thông tin. (17) . (8). du khách còn mu n s d ng s n ph m khác bên ngoài khách s n như nh ng ñi m vui chơi. nâng cao hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a khách s n thì vi c kh c ph c các h n ch trong ch t lư ng d ch v c a khách s n là m t ñi u c n thi t ph i làm. 6. (16).do ñó ñ kéo dài th i gian lưu trú c a khách thì c n có s ph i h p ñ ng b gi a các cơ quan như 6. (12). Các gi i pháp ñ ra bao g m: Gi i pháp nâng cao m c ñ hi u bi t nhu c u c a khách. gi i trí .Ch u trách nhi m ph i h p v i các ban ngành có liên quan t ch c các l p t p hu n k năng giao ti p. (5).I) âm. (4). Gi i pháp cho ñ i tư ng khách.

ð i v i y ban nhân dân Thành ph C n Thơ: . T o ñi u ki n an ninh t t nh t cho du khách ñ trong tương lai du khách s ñánh giá y u t này m c ñ r t t t.2. v i công an ñ a phương ki m soát ch t ch trong su t th i gian khách lưu trú l i ñ a phương.Ph i ñ t vi c phát tri n du l ch trong s phát tri n chung c a c t nh và trong s phát tri n kinh t c a vùng.T o ñi u ki n thu n l i cho ngành du l ch C n Thơ phát tri n.Có nh ng bi n pháp th c hi n nhanh chóng vi c trình lên và phê duy t s m các d án. . S du l ch C n Thơ ph i luôn là ngư i tiên phong trong v n ñ liên k t du l ch. . .H tr v n cho các ñơn v kinh doanh du l ch có ñi u ki n phát tri n.K t h p v i các c p chính quy n ñ a phương.T o ñi u ki n cho các nhà ñ u tư vào C n Thơ ñ thu hút ñư c lư ng khách ñi theo chương trình du l ch MICE t thành ph H Chí Minh ñ n C n Thơ ngh ñêm. .ð u tư. nâng cao trình ñ ngo i ng . ð ng th i khuy n khích nhân viên t trao d i ki n th c. M Khánh ñ t o thêm thành ph n t o l c hút cho du l ch C n Thơ . công trình thi công ph c v du l ch ñ không làm h n ch vi c ña d ng hóa các s n ph m du l ch.2. vui chơi. Quy ho ch t p trung hay ñ ra và th c hi n t t chính sách phát tri n du l ch t o ñi u ki n cho du l ch C n Thơ phát tri n phù h p v i xu hư ng hi n t i. 6. .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu viên. ðinh Công Thành 83 SVTH: Huỳnh B o Ng c . xây d ng nh ng khu vui chơi gi i trí t i các khu du l ch l n như Phù Sa. . GVHD: Ths.

Lưu Thanh ð c H i (2005). Tr n Th Minh Hòa. ð i h c Kinh T Qu c Dân. ð i h c C n Thơ 6. Hoàng Tr ng . 2004 3. NXB ð i h c Kinh T Qu c Dân Hà N i. Tài li u lưu hành n i b khoa Kinh T . ð i h c C n Thơ. “Phân tích d li u v i SPSS”. ðinh Công Thành 84 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Hoàng Th Lan Hương. Tài li u lưu hành n i b khoa Kinh T . “Bài gi ng Qu n tr kinh doanh khách s n”.Chu Nguy n M ng Ng c. NXB H ng ð c. 2. ð i h c Kinh T TPHCM. Nguy n Văn M nh. “Giáo trình Qu n Tr Kinh Doanh Khách S n”. “ Giáo trình Nguyên lý thông kê kinh t ”. 4. Tài li u lưu hành n i b khoa Kinh T .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu TÀI LI U THAM KH O *** 1.QTKD. “Giáo trình thanh toán qu c t trong du l ch”. “ð cương bài gi ng Nghiên C u Marketing”.QTKD. Ph m Lê H ng Nhung. NXB Văn Hóa Thông Tin. Hoàng Th H ng L c. 2008 GVHD: Ths. “Bài gi ng Qu n tr ch t lư ng du l ch”. Mai Văn Nam. 2006 5. NXB Lao ð ng. Huỳnh Nh t Phương.QTKD.2008. ð i h c C n Thơ 7.Xã H i.

news. 2. I’m a student majored in tourism.3 times > 4 times Question 5: How many nights have you stayed at Asia Hotel? 1 night. Company and Agent travel. > 4 nights. business Others (write clearly):……………………………………. ðinh Công Thành 85 SVTH: Huỳnh B o Ng c .Business Administration of Can Tho University. internet.Did you have used service of Asia hotel? No => Stop Yes => Continue .3 nights.service trade administration. Working. School of Economy. friends. Question 4: How many times have you been to Asia Hotel? Fisrt 2. GVHD: Ths. friends. tourism Meeting relatives. Question 6: Which information resources you get to know about Asia Hotel? Relatives.Are you or your relatives working at Asia hotel? Có => Stop No => Continue PART I: Question 1: Please tell me if you are living in Can Tho? Yes => Start at question 4 No => Continue with question 2 Question 2: How often do you come to Can Tho? Fisrt => Pass question 4 2. I’m carrying out a research to “Estimate The Service Quality Of Asia Hotel” in order to make the topic for the essay. colleages Books.3 times >4 times Question 3: What is your purpose of coming to Can Tho? Visiting. I hope you can share some ideas. Your ideas are very important and meaningful for raising service quality of Asia Hotel.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu PH L C 1: B NG CÂU H I PH NG V N CAN THO UNIVERSITY ECONOMIC AND ADMINISTRATION OF COLLECGE QUESTIONAIRE OF ESTIMATING SERVICE QUALITY OF ASIA HOTEL Hello. Thanks for your help! Please write X in the blank you choose! PART TO SELECT .

corridor. no damage 7. clean 4. The hotel staffs are always pollite 19.The hotel shown flexibility in providing services at customers’ requests 13. etc .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Others (write clearly)……………………………………. The hotel's equipment worked well. breakfast…) 22. Staffs can solve customers complain quickly 11. Important 5. Customers always been interested in by staffs 21.. Customer will be provided the true service as their requests by the hotel staffs 10. Architechture of the hotel are decorated beautifully 2. ðinh Công Thành 86 1 2 3 4 5 SVTH: Huỳnh B o Ng c . The hotel staffs serve their customers quickly and in time 14. Very unimportant 2. Customers’ booking informations are recorded accuratly by the hotel staff (name. date and time of arrival. The hotel staffs are good at foreign language 17. Staffs know the habits or hobbies when customer use the services next time GVHD: Ths. Nomal 4.) 12. PART II: Question 7: Can you show me your assessment of following elements to service quality of a hotel? 1.…)are cleaned 8. The hotel has modern equipment 6. Unimportant 3. The hotel with enough facilities 3. The hotel has convenient mode of payment 23. check out. The hotel provides services at the time exactly as promised with customers 9.. The hotel ensures security and safety for customers and their property 20. Bedroom of the hotel has comfortable space and cleanliness 5. Employees of the hotel may wear neat. The hotel staffs have never shown her/ his busy appearance to not respond to customer requests promptly 16. The hotel has served time is convenient (check in. The hotel staffs’ knowledge 18. billing. Very important Targets 1. The hotel staffs are always willing to help their customer when they have problems 15. Public areas ( Front office.

…)are cleaned 8. The hotel has convenient mode of payment 23.. clean 4. Very bad 2. ðinh Công Thành 87 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Breakfast…) 22. Public areas ( Front office. no damage 7. The hotel has served time is convenient (check in. etc .. The hotel staffs serve their customers quickly and in time 14. Employees of the hotel may wear neat. Customer will be provided the true service as their requests by the hotel staffs 10. billing. Customers always been interested in by staffs 21. The hotel staffs are always pollite 19. Architechture of the hotel are decorated beautifully 2. Staffs can solve customers complain quickly 11. The hotel staffs are good at foreign language 17. Targets 1. check out. The hotel with enough facilities 3. Not good 3. The hotel staffs are always willing to help their customer when they have problems 15. The hotel staffs’ knowledge 18. Good 5.The hotel shown flexibility in providing services at customers’ requests 13. The hotel provides services at the time exactly as promised with customers 9. The hotel has modern equipment 6. The hotel ensures security and safety for customers and their property 20. corridor. date and time of arrival. Could you show me your “ Felling level” to service quality of Asia Hotel? 1.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Question 8. Very good. The hotel's equipment worked well. The hotel staffs have never shown her/ his busy appearance to not respond to customer requests promptly 16.) 12. Bedroom of the hotel has comfortable space and cleanliness 5. Average 4. Staffs know the habits or hobbies when customer use the services next time 1 2 3 4 5 GVHD: Ths. Customers’ booking informations are recorded accuratly by the hotel staff (name.

................................................................500 USD/month...... how can Asia Hotel be changed and replenished to meer the customers demands well? ............... Over 4....Your educational degree: Under Hight school and High school Secondary vocation education....000-4.......College Higher education Master Thank you very much for your ideas! GVHD: Ths.......... PART III Please give me some of your personal information ( I promise those informations will be in secret) .............500 USD/month From 1........................Could you please tell me your monthly income? < 1........US Asia Viet Nam ..........Age : under 20 in 20-30 in 30-50 before50 .. ...................................ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Question 9: Please tell me your overall satisfaction about Asia Hotel’s services? Satisfaction Unsatisfaction Question 10: Would you like come to stay at Asia Hotel again? Yes No Question 11: Are you willing to introduce Asia Hotel to another people? Yes No Question 12: In your opinion...........................................................500-3..................................500 USD/month ..........Gender: ....... ðinh Công Thành 88 SVTH: Huỳnh B o Ng c Male Female ....................... .....000 USD/month From 3...........................................................Your international: European ........

Thăm ngư i thân.3 ñêm. T t c nh ng thông tin v cá nhân c a Anh/Ch s hoàn toàn ñư c b o m t. Các công ty l hành. báo. > 4 ñêm. Khoa Kinh T -QTKD Trư ng ñ i h c C n Thơ. Tôi r t mong Anh/Ch dành ít phút ñ chia s v i tôi nh ng ñánh giá c a KH v ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu.Anh/Ch có s d ng d ch v c a khách s n Á Châu l n nào chưa? Chưa l n nào => D ng Có s d ng => Ti p t c . 2. GVHD: Ths.Anh/Ch ho c ngư i thân có ñang làm vi c cho khách s n Á Châu không? Có => D ng Không => Ti p t c PH N I Câu 1: Hi n t i Anh/Ch có ñang sinh s ng t i C n Thơ hay không? Có => B t ñ u tr l i t câu 4 Không => Ti p t c câu 2 Câu 2: Xin Anh/Ch cho bi t. kinh doanh. tôi là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Du l ch – D ch v . ñ ng nghi p. du l ch. Câu 6: Anh/Ch tìm hi u các thông tin v khách s n Á Châu t ngu n nào? Ngư i thân. Nh ng ý ki n c a Anh/Ch r t quan tr ng và có ý nghĩa ñ i v i vi c nâng cao ch t lư ng d ch v cho khách s n Á Châu. Câu 3: Xin Anh/Ch vui lòng cho bi t m c ñích ñ n C n Thơ c a Anh/Ch là gì? Tham quan. > 4 l n. b n bè.QU N TR KINH DOANH B NG CÂU H I NGHIÊN C U ðÁNH GIÁ CH T LƯ NG D CH V C A KHÁCH S N Á CHÂU Xin chào Anh/Ch .3 l n.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu TRƯ NG ð I H C C N THƠ KHOA KINH T . > 4l n Câu 5: Th i gian Anh/Ch lưu l i khách s n Á Châu là bao lâu? 1 ñêm. Chân thành c m ơn s giúp ñ c a Anh/Ch ! Xin vui lòng ñánh d u X vào các ô Anh/Ch l a ch n! PH N SÀNG L C . b n bè ði công tác. tôi ñang ti n hành m t cu c nghiên c u nh m “ðánh giá ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu” ñ làm ñ tài lu n văn t t nghi p. ñây là l n th m y Anh/Ch ñ n C n Thơ? L n ñ u tiên => B qua câu 4 2. internet. Câu 4: Anh/Ch ñã ñ n khách s n Á Châu ñư c bao nhiêu l n? L n ñ u tiên. 2. Khác ( Ghi rõ)…………………………….3 l n. ðinh Công Thành 89 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Sách .

gi ăn sáng…) 22. hành lang. Phòng ngh có không gian r ng rãi. Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i 6. Quan tr ng 5. Khách s n linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u c a khách 13. Nhân viên khách s n không bao gi t ra quá b n r n ñ không ñáp ng yêu c u cho khách 16. R t quan tr ng Ch tiêu 1.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Ngu n khác. Khách s n có phương th c thanh toán thu n ti n cho khách 23. Khách s n cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách hàng 10. ngày gi ñ n. g n gàng 4. Khách luôn ñư c nhân viên khách s n quan tâm 21. R t không quan tr ng 2. phàn nàn c a khách nhanh chóng. an toàn cho khách và tài s n cá nhân c a khách 20. Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên 18. Khách s n có ñ y ñ ti n nghi 3. Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách hàng 15. Khách s n gi i quy t khi u n i. Không quan tr ng 3. Khách s n cung c p d ch v ñúng th i ñi m như ñã h a v i khách 9. Khách s n có ki n trúc ñ p 2. thoáng mát 5.…) ñư c v sinh s ch s 8. Trang thi t b c a khách s n làm vi c t t và không b hư h ng 7. Khách s n cung c p d ch v nhanh chóng. Nhân viên khách s n có kh năng giao ti p b ng ngo i ng thành th o 17. chuyên nghi p 11. Trung bình 4. s lư ng và lo i phòng…) 12. ðinh Công Thành 90 1 2 3 4 5 SVTH: Huỳnh B o Ng c . Nhân viên khách s n luôn ni m n . s thích khi khách s d ng d ch v l n ti p theo GVHD: Ths. Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen. k p th i cho khách 14. PH N II Câu 7: Anh/Ch vui lòng cho bi t ñánh giá c a Anh/Ch v các tiêu chí dư i ñây ñ i v i ch t lư ng d ch v c a m t khách s n? 1. Nhân viên khách s n ăn m c tươm t t.. Khách s n ñ m b o an ninh. Ghi rõ:…………………. Các thông tin Book phòng ñư c khách s n ghi nh n chính xác (h tên. check out. Th i gian ph c v c a khách s n thu n ti n cho khách ( Gi check in. Các khu v c chung (ti n s nh. l ch s và tôn tr ng khách 19.

T t 5. Nhân viên khách s n ăn m c tươm t t. R t không t t 2. Nhân viên khách s n luôn s n sàng giúp ñ khách hàng 15. k p th i cho khách 14. Khách s n cung c p d ch v ñúng th i ñi m như ñã h a v i khách 9. Nhân viên khách s n luôn ni m n . Ki n th c và s hi u bi t c a nhân viên 18. s lư ng và lo i phòng…) 12. Các thông tin Book phòng ñư c khách s n ghi nh n chính xác (h tên. Khách luôn ñư c nhân viên khách s n quan tâm 21. Khách s n có ñ y ñ ti n nghi 3. s thích khi khách s d ng d ch v l n ti p theo Câu 9: Anh/Ch vui lòng cho bi t m c ñ hài lòng chung v ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu? Hài lòng Không hài lòng GVHD: Ths. chuyên nghi p 11. an toàn cho khách và tài s n cá nhân c a khách 20. Trang thi t b c a khách s n hi n ñ i 6. Khách s n linh ho t trong vi c cung c p d ch v theo yêu c u c a khách 13. Trung bình 4. check out. Khách s n cung c p d ch v ñúng như yêu c u c a khách hàng 10. g n gàng 4.…) ñư c v sinh s ch s 8. hành lang. Nhân viên khách s n không bao gi t ra quá b n r n ñ không ñáp ng yêu c u cho khách 16. Khách s n có ki n trúc ñ p 2. Nhân viên khách s n có kh năng giao ti p b ng ngo i ng thành th o 17. thoáng mát 5. Th i gian ph c v c a khách s n thu n ti n cho khách ( Gi check in. Khách s n có phương th c thanh toán thu n ti n cho khách 1 2 3 4 5 23. l ch s và tôn tr ng khách 19. Phòng ngh có không gian r ng rãi. R t t t C M NH N c a anh ch ñ i v i Ch tiêu 1. Nhân viên khách s n bi t rõ thói quen. ðinh Công Thành 91 SVTH: Huỳnh B o Ng c .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Câu 8: Anh/ Ch vui lòng cho bi t M C ð ch t lư ng d ch v c a khách s n Á Châu? 1. phàn nàn c a khách nhanh chóng. Không t t 3. Trang thi t b c a khách s n làm vi c t t và không b hư h ng 7. Khách s n ñ m b o an ninh. Khách s n gi i quy t khi u n i. gi ăn sáng…) 22. Các khu v c chung (ti n s nh. ngày gi ñ n. Khách s n cung c p d ch v nhanh chóng.

......................... b sung như th nào ñ ñáp ng t t hơn nhu c u c a khách hàng? .............................Xin Anh/Ch vui lòng cho bi t m c thu nh p hàng tháng c a gia ñình Anh/Ch kho ng bao nhiêu? Dư i 3 tri u ñ ng T 3 ñ n 5 tri u T 5 ñ n 10 tri u Trên 10 tri u .......................... khách s n Á Châu nên thay ñ i.......... .......................................... ....................................... ðinh Công Thành 92 SVTH: Huỳnh B o Ng c Nam N ...... ...........................................................Trung c p ð ih c Sau ñ i h c R t c m ơn các ý ki n ñóng góp c a Anh/Ch ! GVHD: Ths..Gi i tính: .......Qu c t ch: Âu....Trình ñ h c v n c a Anh/Ch là? Dư i Trung h c và Trung h c Cao ñ ng..................................................................................M Châu Á Vi t Nam ...............ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Câu 10: N u có cơ h i.......................................... PH N III Anh ch vui lòng cho bi t m t s thông tin cá nhân (Tôi xin ñ m b o các thông tin này s ñư c b o m t)..... vào m t d p khác Anh/Ch có quay l i khách s n Á Châu không? Có Không Câu 11: Anh/Ch có s n lòng gi i thi u khách s n Á Châu v i nh ng ngư i khác không? Có Không Câu 12: Theo Anh/Ch ......Tu i : Dư i 20 T 20-30 T 30-50 Trên 50 tu i ....

KS cung cap dich vu nhanh chong.6300 84.455 .225 .818 61.Giai quyet phan nan cua khach nhanh chong I .329 .344 .412 57.774 .780 LI U TIN C Y THANG ðO M C ð QUAN Cronbach's Alpha .765 . so thich cua khach 84.379 .758 .343 .077 60.844 61.035 . khong bi hong I .764 .Phong nghi rong rai.995 58.Trang thiet bi cua Khách s n hien dai I .9300 85.016 61.7900 85.804 62.KS dam bao an ninh.Cung cap dich vu dung nhu yeu cau I .774 . an toan I .384 .773 .876 60.204 .785 57.Cung cap dich vu dung thoi diem I .496 .NVKS giao tiep bang ngoai ngu thanh thao I .KS ghi nhan thong tin book phong chinh xac I .NVKS luon niem no. lich su va ton trong khach I .118 60.040 59.763 .NVKS an mac tuom tat.533 60.0600 84.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu PH L C 2: CÁC K T QU PHÂN TÍCH S *** B NG 1: KI M ð NH ð TR NG Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .336 58.4800 84.222 60.KS linh hoat trong cung cap dich vu theo yeu cau I .759 .3100 84.NVKS khong to ra qua ban ron I .789 .769 .5700 85.419 59.275 .459 Corrected Item-Total Correlation .Cac khu vuc chung sach se I .3400 GVHD: Ths. ðinh Công Thành 93 SVTH: Huỳnh B o Ng c . hieu biet cua NV I .9400 84.889 57.391 .NVKS biet ro thoi quen.392 .457 .0000 84.7900 84.Kien thuc.091 58.KS co kien truc dep I -KS co day du tien nghi I .212 .768 .8600 84.764 .771 .468 .759 .226 58.165 .5200 84.5900 85.Trang thiet bi cua Khách s n lam viec tot.767 .771 .NVKS luon quan tam khach I . thoang mat I . gon gang I .8800 84.6100 84.254 .767 .394 .3000 84.490 59.517 59.Thoi gian phuc vu thuan tien I – Phuong thuc thanh toan thuan tien I .765 Scale Mean if Item Deleted I .7300 84.5000 84.774 .758 .777 .949 59.NVKS luon an sang giup do khach I . kip thoi I .772 .169 61.238 .8500 84.306 .764 .776 N of Items 23 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted 59.7700 84.7500 84.379 Cronbach's Alpha if Item Deleted .266 .6600 84.

795 92.841 N of Items 23 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted 87.575 .558 .839 .506 .7200 82.6000 83.841 .844 .Cac khu vuc chung sach se P .583 89.486 .471 91.665 88.385 .7200 82.489 .504 .8500 82.288 .837 .7500 82.371 . gon gang P – Phong nghi rong rai.KS co day du tien nghi P .6200 82. lich su va ton trong khach P . ðinh Công Thành 94 SVTH: Huỳnh B o Ng c .158 .836 . so thich cua khach Scale Mean if Item Deleted 82.Thoi gian phuc vu thuan tien P . khong bi hong P .997 88.831 .2900 82.644 89.KS dam bao an ninh.233 .192 85.634 89.843 .162 92.309 94.831 .KS linh hoat trong cung cap dich vu theo yeu cau P .7900 82.836 .731 Corrected Item-Total Correlation .157 85.531 .844 .Trang thiet bi cua KS lam viec tot.832 .5400 82.2800 82.Cung cap dich vu dung nhu yeu cau P .382 .423 .038 88.KS co kien truc dep P .6500 82.9500 82. hieu biet cua NV P .286 90.2500 82.810 88.5600 82.828 P .NVKS luon niem no. thoang mat P .3600 82.955 87.173 93.715 93.687 87.651 89.3400 82.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B NG 2: KI M ð NH ð Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .Cung cap dich vu dung thoi diem P .8600 82.945 90.838 .4500 82. an toan P .832 .KS cung cap dich vu nhanh chong.NVKS biet ro thoi quen.834 .836 .981 87.Giai quyet phan nan cua khach nhanh chong P .828 .Trang thiet bi cua KS hien dai P . kip thoi P .Phuong thuc thanh toan thuan tien P .NVKS an mac tuom tat.264 .7100 82.831 .NVKS giao tiep bang ngoai ngu thanh thao P .Kien thuc.553 Cronbach's Alpha if Item Deleted .NVKS luon an sang giup do khach P .9200 GVHD: Ths.8900 82.370 .321 .NVKS luon quan tam khach P .842 TIN C Y THANG ðO M C ð TH HI N Cronbach's Alpha .426 89.445 .NVKS khong to ra qua ban ron P .3700 82.511 .389 .828 .836 .840 .KS ghi nhan thong tin book phong chinh xac P .831 .834 .3300 82.150 .257 .

0 63.0 100.0 83.0 92.0 8.0 100.0 8.50 Tren 50 Total 8 55 29 8 100 ( TU I) Valid Percent 8.0 Cumulative Percent 76.0 100.0 83.0 37.0 Cumulative Percent 8.0 Percent 8. ðinh Công Thành 95 SVTH: Huỳnh B o Ng c .5 trieu Tu 5 .0 Valid Duoi 3 trieu Tu 3 .0 100.0 Valid Au My Chau A Total Missing Total Khach noi dia B NG 7: PHÂN TÍCH T N S Frequency 22 31 24 6 83 17 100 ( THU NH P KHÁCH N I ð A) Percent 22.5 63.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu FREQUENCY B NG 3: PHÂN TÍCH T N S Frequency 63 37 100 Percent 63.0 17.5 37.0 Valid Percent 26.0 100.0 B NG 5: PHÂN TÍCH TÂN S Frequency 17 83 100 ( QU C T CH) Valid Percent 17.0 31.0 55.0 83.0 Cumulative Percent 26.0 100.0 Valid Nam Nu Total B NG 4: PHÂN TÍCH T N S Frequency Valid Duoi 20 Tu 20 .5 100.0 100.5 100.0 4.0 100.0 Cumulative Percent 17.0 ( GI I TÍNH) Valid Percent 63.0 37.9 7.0 Valid Percent 76.2 100.0 55.0 17.0 29.30 Tu 30 .0 Cumulative Percent 63.0 24.0 100.0 29.3 28.5 23.0 83.0 6.9 92.0 B NG 6: PHÂN TÍCH T N S Frequency 13 4 17 83 100 ( PHÂN LO I KHÁCH QU C T ) Percent 13.0 100.10 trieu Tren 10 trieu Total Missing Total Khach quoc te GVHD: Ths.0 Valid Quoc te Viet Nam Total Percent 17.8 100.0 100.

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu

B NG 8: PHÂN TÍCH T N S

( THU NH P KHÁCH QU C T )
Percent 2.0 5.0 6.0 4.0 17.0 83.0 100.0 Valid Percent 11.8 29.4 35.3 23.5 100.0 Cumulative Percent 11.8 41.2 76.5 100.0

Frequency Valid < 1.500 USD Tu 1.500 - 3000 USD Tu 3.000 - 4.500 USD > 4.000 USD Total Missing Total Khach noi dia 2 5 6 4 17 83 100

B NG 9: PHÂN TÍCH T N S
Frequency Valid Duoi 3 trieu Tu 3 - 5 trieu Tu 5 – 10 trieu Tren 10 trieu Total 22 31 24 23 100

( THU NH P KHÁCH)
Percent 22.0 31.0 24.0 23.0 100.0 Valid Percent 22.0 31.0 24.0 23.0 100.0 Cumulative Percent 22.0 53.0 77.0 100.0

B NG 10: PHÂN TÍCH T N S ( TRÌNH ð
Frequency Valid Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang - Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total 25 40 24 11 100 Percent 25.0 40.0 24.0 11.0 100.0

H C V N)
Valid Percent 25.0 40.0 24.0 11.0 100.0 Cumulative Percent 25.0 65.0 89.0 100.0

B NG 11: PHÂN TÍCH T N S ( KHÁCH S NG T I C N THƠ)
Frequency 12 88 100 Percent 12.0 88.0 100.0 Valid Percent 12.0 88.0 100.0 Cumulative Percent 12.0 100.0

Valid

Co Khong Total

B NG 12: PHÂN TÍCH T N S
Frequency Valid Lan dau tien 2 - 3 lan > 4 lan Total Missing Total Song tai Can Tho 44 28 16 88 12 100

(L N ð N C N THƠ)
Percent 44.0 28.0 16.0 88.0 12.0 100.0 Valid Percent 50.0 31.8 18.2 100.0 Cumulative Percent 50.0 81.8 100.0

GVHD: Ths. ðinh Công Thành

96

SVTH: Huỳnh B o Ng c

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu

B NG 13: PHÂN TÍCH T N S

(M C ðÍCH ð N C N THƠ)
Percent 33.0 18.0 29.0 8.0 88.0 12.0 100.0 Valid Percent 37.5 20.5 33.0 9.1 100.0 Cumulative Percent 37.5 58.0 90.9 100.0

Frequency Valid Tham quan, du lich Tham nguoi than, ban be Cong tac, kinh doanh Khac Total Missing Total Song tai Can Tho 33 18 29 8 88 12 100

B NG 14: PHÂN TÍCH T N S
Frequency Valid Lan dau 2 - 3 lan > 4 lan Total 67 21 12 100 Percent 67.0 21.0 12.0 100.0

(S

L N ð N Á CHÂU)
Cumulative Percent 67.0 88.0 100.0

Valid Percent 67.0 21.0 12.0 100.0

B NG 15: PHÂN TÍCH T N S
Frequency 58 26 16 100

(TH I GIAN LƯU TRÚ
Valid Percent 58.0 26.0 16.0 100.0 Cumulative Percent 58.0 84.0 100.0

Á CHÂU)

Valid

1 dem 2 - 3 dem > 4 dem Total

Percent 58.0 26.0 16.0 100.0

B NG 16: PHÂN TÍCH T N S
Frequency Valid Nguoi than, ban be, dong nghiep Sach, bao, Internet Cac cong ty lu hanh Khac Total 29 16 38 17 100

(NGU N THÔNG TIN V Á CHÂU)
Percent 29.0 16.0 38.0 17.0 100.0 Valid Percent 29.0 16.0 38.0 17.0 100.0 Cumulative Percent 29.0 45.0 83.0 100.0

B NG 17: PHÂN TÍCH T N S
Frequency Valid Khong hai long Hai long Total 34 66 100

(HÀI LÒNG)
Percent 34.0 66.0 100.0 Valid Percent 34.0 66.0 100.0 Cumulative Percent 34.0 100.0

GVHD: Ths. ðinh Công Thành

97

SVTH: Huỳnh B o Ng c

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu

B NG 18: PHÂN TÍCH T N S
Frequency Valid Co Khong Total 85 15 100 Percent 85.0 15.0 100.0

( S N LÒNG QUAY L I)
Valid Percent 85.0 15.0 100.0 Cumulative Percent 85.0 100.0

B NG 19: PHÂN TÍCH T N S
Frequency Valid Co Khong Total 54 46 100 Percent 54.0 46.0 100.0

(S N LÒNG GI I THI U)
Valid Percent 54.0 46.0 100.0 Cumulative Percent 54.0 100.0

DESCRIPTIVES
B NG 20: ðI M TRUNG BÌNH M C ð CH TIÊU
N I-HUU HINH I-TIN CAY I-TRACH NHIEM I-DAM BAO I-CAM THONG Valid N (listwise) 100 100 100 100 100 100 Minimum 2.00 3.00 2.00 2.25 2.75 Maximum 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00 Mean 3.8225 3.9150 3.9150 3.7675 3.6700 Std. Deviation .59171 .46360 .72841 .54269 .49732

QUAN TR NG C A 5 NHÓM

B NG 21: ðI M TRUNG BÌNH M C ð THU C TÍNH
N I - KS co kien truc dep I - NVKS an mac tuom tat, gon gang I - Trang thiet bi cua KS hien dai I - Trang thiet bi cua KS lam viec tot, khong bi hong I - Cung cap dich vu dung thoi diem I - Cung cap dich vu dung nhu yeu cau I - Giai quyet phan nan cua khach nhanh chong I - KS linh hoat trong cung cap dich vu theo yeu cau I - NVKS luon an sang giup do khach I - NVKS khong to ra qua ban ron I - NVKS giao tiep bang ngoai ngu thanh thao I - Kien thuc, hieu biet cua NV 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

QUAN TR NG C A 18

Minimum 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Mean 3.8400 3.8600 3.7500 3.8400 3.9000 3.7700 4.0200 3.9700 4.1300 3.7000 3.3200 3.6900

Std. Deviation .81303 .93225 .98857 .72083 .70353 .78951 .90988 .78438 .74745 .91563 .78983 .95023

GVHD: Ths. ðinh Công Thành

98

SVTH: Huỳnh B o Ng c

25 Maximum 4.1200 3.NVKS luon quan tam khach P . hieu biet cua NV P .00 1.00 5.Kien thuc.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.Trang thiet bi cua KS lam viec tot.00 2.84087 .90921 .00 1.6800 3.Thoi gian phuc vu thuan tien I . lich su va ton trong khach P – Khách s n dam bao an ninh.0600 4.78393 1.86246 .00 5.78983 1.00 5.NVKS an mac tuom tat.Cung cap dich vu dung thoi diem P .83871 .00 5.03840 .00 1.00 1.77694 1.6800 3.84087 . ðinh Công Thành 99 SVTH: Huỳnh B o Ng c .Giai quyet phan nan cua khach nhanh chong P .63003 .00 1.NVKS luon niem no.53300 B NG 23: ðI M TRUNG BÌNH M C ð TÍNH N P – Khách s n co kien truc dep P .0400 3.0600 3.00785 .8600 3.00 2.00 1.8225 3.5400 3.Phuong thuc thanh toan thuan tien I .6100 3. an toan I .0000 4.75 2.00 5.Thoi gian phuc vu thuan tien P .Trang thiet bi cua KS hien dai P .8400 3.84781 .93609 1.NVKS biet ro thoi quen.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu I .00 1.00 4.7800 4.6900 3.00 5.00 5.75 5.00 2.00 2.00 2.8000 3.00 1. lich su va ton trong khach I .87525 .00 5.00 5.00 5. gon gang P .7350 3.Cung cap dich vu dung nhu yeu cau P . khong bi hong P . so thich cua khach Valid N (listwise) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TH HI N C A 18 THU C Minimum 1.77140 .02193 1.6500 3.00 2.NVKS biet ro thoi quen.0400 3.00 5. Deviation .02966 GVHD: Ths.0300 3.NVKS luon an sang giup do khach P . so thich cua khach Valid N (listwise) 100 100 100 100 100 100 100 2.2900 .00 5.NVKS luon quan tam khach I .00 2.00 1. an toan P .02981 1.00 1.00 Maximum 5.KS linh hoat trong cung cap dich vu theo yeu cau P .00 TH HI N C A 5 NHÓM CH Mean 3.00 5.6000 Std.00 2.5700 3.54390 .78232 B NG 22: ðI M TRUNG BÌNH M C ð TIÊU N P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG Valid N (listwise) 100 100 100 100 100 100 Minimum 2.NVKS giao tiep bang ngoai ngu thanh thao P .00 1.4500 4.00880 .00 1.78180 .5100 3.00 1.82902 .00 5.77714 .00 5.00 5.NVKS khong to ra qua ban ron P .00 5. Deviation .72551 .00 5.00 5.25 2.5500 3.79614 .Phuong thuc thanh toan thuan tien P .NVKS luon niem no.56163 .00 Mean 4.8300 3.KS dam bao an ninh.00 5.00 1.87294 .00 5.00 1.7500 4.00 5.4800 Std.7625 3.

ðinh Công Thành 100 SVTH: Huỳnh B o Ng c .7838 3.806 .08232 .8514 3.07247 .000 .07130 .786 -.43149 .9054 3.09143 .8175 3.09563 . Deviation .508 .46529 .931 .898 .75906 .50402 .56596 .443 98 88.08026 .09264 .12080 .08047 .473 .48947 .50075 .7568 3.693 Df 98 89.449 1.9206 3.479 .578 .8514 3.405 -.12078 .158 -.163 -1.55784 Std.9122 3.9595 3.248 .06721 .699 tailed) .6216 Std.05874 .490 GVHD: Ths.399 -.320 98 72. Error Mean .73477 .09171 I-HUU HINH Levene's Test for Equality of Variances Sig.07495 .57521 .246 .HUU HINH Equal variances assumed Equal variances not assumed P-TIN CAY Equal variances assumed Equal variances not assumed .687 .257 .63706 .321 T -1.7778 3.691 .459 .5873 3.6984 3.219 .06752 .664 -.08286 .8889 3.346 .53590 .7659 3.875 .223 .238 .518 98 85.466 -.07649 .280 98 85.52201 .73470 .501 .695 98 82.59490 .7698 3.633 .68087 .07094 .7063 3.007 .434 .06577 .6216 3.994 Sig.798 .642 .836 98 75.46625 .875 .320 1.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu INDEPENDENT SAMPLES T TEST B NG 24: KI M ð NH S Gioi tinh Nam Nu I-TIN CAY I-TRACH NHIEM I-DAM BAO I-CAM THONG P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG Nam Nu Nam Nu Nam Nu Nam Nu Nam Nu Nam Nu Nam Nu Nam Nu Nam Nu KHÁC BI T C A NHÓM GI I TÍNH N 63 37 63 37 63 37 63 37 63 37 63 37 63 37 63 37 63 37 63 37 Mean 3. (2F I-HUU HINH Equal variances assumed Equal variances not assumed I-TIN CAY Equal variances assumed Equal variances not assumed I-TRACH NHIEM Equal variances assumed Equal variances not assumed I-DAM BAO Equal variances assumed Equal variances not assumed I-CAM THONG Equal variances assumed Equal variances not assumed P.744 .8056 3.7500 3.56353 .53347 .11193 . .518 .158 .72569 .

998 -.73337 .758 .12489 .13478 .423 .8072 3.363 -.823 . ðinh Công Thành 101 SVTH: Huỳnh B o Ng c .195 .9578 3.6765 3.254 GVHD: Ths.8042 3.560 .781 .49855 .51494 .254 .7861 3.16638 .8971 3.089 .47591 .065 P.147 Df 98 28.41012 .9412 3.53583 .75640 .09947 .62055 .05882 .766 1.7018 3.53879 Std.06811 . Error Mean .7259 3.662 98 24.824 .55572 .CAM THONG Equal variances assumed Equal variances not assumed .46722 .05472 .11332 .05914 I-HUU HINH Levene's Test for Equality of Variances Sig.53076 . (2F I-HUU HINH Equal variances assumed Equal variances not assumed I-TIN CAY Equal variances assumed Equal variances not assumed I-TRACH NHIEM Equal variances assumed Equal variances not assumed I-DAM BAO Equal variances assumed Equal variances not assumed I-CAM THONG Equal variances assumed .50820 .183 T .148 98 71.61492 .304 B NG 25: KI M ð NH S Quoc tich Quoc te Viet Nam I-TIN CAY I-TRACH NHIEM I-DAM BAO I-CAM THONG P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG Quoc te Viet Nam Quoc te Viet Nam Quoc te Viet Nam Quoc te Viet Nam Quoc te Viet Nam Quoc te Viet Nam Quoc te Viet Nam Quoc te Viet Nam Quoc te Viet Nam KHÁC BI T GI A NHÓM QU C T CH N 17 83 17 83 17 83 17 83 17 83 17 83 17 83 17 83 17 83 17 83 Mean 3.12326 .08050 .7651 3.05224 .422 .1029 3.9096 3.070 .000 .5873 Std.49025 .757 -.681 .9118 3.185 .547 .796 Sig.974 .5441 3.762 P-DAM BAO Equal variances assumed Equal variances not assumed 1.11788 .119 98 tailed) .66456 .11890 .16118 .518 .430 .224 -.217 .815 .821 -1. Deviation .800 .06078 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu P-TRACH NHIEM Equal variances assumed Equal variances not assumed .948 .812 98 61.06202 .7059 3.56506 .309 -.281 -1.55372 .110 98 25.68599 .451 .9412 3.06750 .304 -1.420 .663 98 25.6618 3.6958 4.235 1.9412 3.224 98 74.498 .517 -.419 .001 .08303 .945 .48602 .12873 . .

642 .56596 .30 Tu 30 .77998 .46291 .7813 3.523 .0000 3.187 .311 1.9138 4.474 1.49924 .595 ANOVA B NG 26: KI M ð NH S KHÁC BI T THEO ð Descriptives TU I N I-HUU HINH Duoi 20 Tu 20 .491 .06732 .184 .255 .07376 .18898 .14484 .048 .6563 3.404 .011 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Equal variances not assumed P-HUU HINH Equal variances assumed Equal variances not assumed P.019 .30 Tu 30 .66237 .30 Tu 30 .874 98 24.0862 4.10260 .9150 4.614 98 22.201 .217 .05917 .33905 .602 .07340 .20863 .088 98 23.20010 .7813 Std.0000 3.12300 .16324 .72841 .11987 .366 .50 Tren 50 Total I-DAM BAO Duoi 20 Tu 20 .167 2.50 Tren 50 Total I-TIN CAY Duoi 20 Tu 20 .59171 .50 Tren 50 Total I-TRACH NHIEM Duoi 20 Tu 20 .666 -1.04636 .918 .30 Tu 30 .684 3.39528 .193 .07722 .55251 .9273 4.9150 3.6983 3.16366 . Deviation .7813 3.427 98 23.999 .58503 .230 .50 Tren 50 8 55 29 8 100 8 55 29 8 100 8 55 29 8 100 8 55 29 8 Mean 3.0000 3.8045 3.65465 .747 .53452 . Error .7500 3.288 1.23146 .31161 Std.846 1.692 .388 2.09932 .539 23.038 98 29.46170 .8225 3.57270 . ðinh Công Thành 102 SVTH: Huỳnh B o Ng c .46360 .7318 3.11017 GVHD: Ths.07888 .8000 4.73661 .TIN CAY Equal variances assumed Equal variances not assumed P-TRACH NHIEM Equal variances assumed Equal variances not assumed P-DAM BAO Equal variances assumed Equal variances not assumed P-CAM THONG Equal variances assumed Equal variances not assumed .1563 3.166 .232 .07284 .021 .

35355 .56163 .2500 3.5313 3.08203 .8438 3.8364 3.7931 3.62317 .7328 3.4688 3.8273 3.09737 .6182 3.30 Tu 30 .6000 .6250 3.001 1.44787 .54269 .05439 .30 Tu 30 .15599 .08403 .38816 .327 .16870 .08475 .6250 3.20594 .11017 .5603 3.49732 .07255 .14287 .10564 .6700 3.13724 .7675 3.52435 .17638 .213 .506 GVHD: Ths.47716 .30 Tu 30 . ðinh Công Thành 103 SVTH: Huỳnh B o Ng c .54390 .5625 3.12500 .30 Tu 30 .560 3.8300 4.07159 .67918 .58248 .51337 .31161 .50 Tren 50 Total P-HUU HINH Duoi 20 Tu 20 .0000 3.06922 .7350 4.30 Tu 30 .53091 .30 Tu 30 .6409 3.50 Tren 50 Total P-TRACH NHIEM Duoi 20 Tu 20 .9375 3.165 .08083 .09158 .49888 .50 Tren 50 Total P-CAM THONG Duoi 20 Tu 20 .24776 .8225 3.84004 .60834 .78774 .63003 .27851 .72551 .6379 3.08183 .034 .8909 3.50 Tren 50 Total P-DAM BAO Duoi 20 Tu 20 .59942 .27447 .7845 3.05427 .16366 .6379 3.46291 .7727 3.50 Tren 50 Total P-TIN CAY Duoi 20 Tu 20 .04973 .05616 .77632 .5313 3.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Total I-CAM THONG Duoi 20 Tu 20 .45638 . .29881 .4375 3.52066 .204 .23146 .76935 .50 Tren 50 Total 100 8 55 29 8 100 8 55 29 8 100 8 55 29 8 100 8 55 29 8 100 8 55 29 8 100 8 55 29 8 100 3.09668 .08317 .783 df1 3 3 3 3 3 df2 96 96 96 96 96 Sig.06300 .7625 3.05330 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic I-HUU HINH I-TIN CAY I-TRACH NHIEM I-DAM BAO I-CAM THONG 1.53300 .526 1.08760 .8750 3.

502 .291 .287 1.834 52.299 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG 1.564 .721 ANOVA Sum of Squares df 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 3 3 3 3 96 96 96 96 96 .218 28.170 4.071 .122 .250 .892 37.125 .405 39.530 1.245 .520 23.599 33.355 .381 21.912 28.618 .095 .507 27. .485 1.865 GVHD: Ths.213 27.151 31. ðinh Công Thành 104 SVTH: Huỳnh B o Ng c .289 1.693 50.297 .276 1.662 .965 24.325 .063 34.558 .287 .390 1.390 3.212 1.533 .408 .066 .386 52.525 1.367 .245 .867 .938 29.336 .547 Sig.242 .207 I-HUU HINH Between Groups Within Groups Total I-TIN CAY Between Groups Within Groups Total I-TRACH NHIEM Between Groups Within Groups Total I-DAM BAO Between Groups Within Groups Total I-CAM THONG Between Groups Within Groups Total P-HUU HINH Between Groups Within Groups Total P-TIN CAY Between Groups Within Groups Total P-TRACH NHIEM Between Groups Within Groups Total P-DAM BAO Between Groups Within Groups Total P-CAM THONG Between Groups Within Groups Total 1.314 1.301 .344 F 1.780 29.014 Mean Square .006 .631 .359 .980 1.724 50.142 .165 .190 .528 .076 30.228 1.073 .575 .694 .110 1.157 .736 .173 .278 1.897 20.

44149 .38879 .7292 3.9150 3.46837 .05439 .7841 3.10 trieu Tren 10 trieu Total P-HUU HINH Duoi 3 trieu Tu 3 .7097 3.5682 3.44821 .10 trieu Tren 10 trieu 22 31 24 23 100 22 31 24 23 100 22 31 24 23 100 22 31 24 23 100 22 31 24 23 100 22 31 24 23 100 22 31 24 23 Mean 3.6522 3.07936 .07284 .48855 .08261 .64216 .10997 GVHD: Ths.10544 .5 trieu Tu 5 .11591 .54741 .05917 .5 trieu Tu 5 .5938 3.11453 .11414 .5 trieu Tu 5 .72197 .09766 .5 trieu Tu 5 .63706 .7813 3.08559 .9674 3.8225 3.16329 .13146 .8952 3.52741 Error .72841 .83053 .8387 4.9150 3.53717 .59171 .0000 3.09206 .54269 .5 trieu Tu 5 .5 trieu Tu 5 .63759 .5 trieu Tu 5 .50898 .54390 .10 trieu Tren 10 trieu Total I-CAM THONG Duoi 3 trieu Tu 3 .5870 3. ðinh Công Thành 105 SVTH: Huỳnh B o Ng c .10 trieu Tren 10 trieu Total P-TIN CAY Duoi 3 trieu Tu 3 .7917 4.08179 .7097 3.8065 3.09743 .10389 .8750 3.09596 .09972 .9167 3.10 trieu Tren 10 trieu Total I-TIN CAY Duoi 3 trieu Tu 3 . N I-HUU HINH Duoi 3 trieu Tu 3 .53868 .12967 .52764 .08683 . Deviation .04636 .46360 .8750 3.49732 .7675 3.47729 .8977 3.04973 .45996 .7609 3.11485 .13593 .48346 .64400 .11533 .45540 .54507 .11126 .68870 .10 trieu Tren 10 trieu Total I-DAM BAO Duoi 3 trieu Tu 3 .9565 3.14917 .54368 .8225 3.1667 3.41046 .13582 .9091 3.11002 .10 trieu Tren 10 trieu Total I-TRACH NHIEM Duoi 3 trieu Tu 3 .8952 3.58705 .5114 3.8043 Std.05427 .76589 .09556 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B NG 27: KI M ð NH S KHÁC BI T THEO THU NH P Descriptives Std.6700 3.8145 3.14360 .7708 3.47012 .

713 .4886 3.16406 .07744 .053 .5761 3.239 GVHD: Ths.14795 .8145 3.187 .430 .291 .59286 .394 .930 Sig.351 F .7903 3.10496 . ðinh Công Thành 106 SVTH: Huỳnh B o Ng c .8300 3.68534 .78082 .019 .37935 .038 .14612 .632 1.63003 .466 .63381 .11807 . .7258 3.088 .311 .6771 3.58441 .05330 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic I-HUU HINH I-TIN CAY I-TRACH NHIEM I-DAM BAO I-CAM THONG P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG 3.70955 .058 21.268 Mean Square .10 trieu Tren 10 trieu Total P-DAM BAO Duoi 3 trieu Tu 3 .966 .10752 .6000 .05616 .335 ANOVA Sum of Squares I-HUU HINH Between Groups Within Groups Total I-TIN CAY Between Groups Within Groups Total I-TRACH Between Groups .10 trieu Tren 10 trieu Total 100 22 31 24 23 100 22 31 24 23 100 22 31 24 23 100 3.5 trieu Tu 5 .5 trieu Tu 5 .336 .143 2.12938 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Total P-TRACH NHIEM Duoi 3 trieu Tu 3 .16281 .913 1.7350 3.683 34.9792 3.024 .660 1.7625 3.53300 .219 21.326 .749 1.07819 .56626 .5 trieu Tu 5 .76950 .10 trieu Tren 10 trieu Total P-CAM THONG Duoi 3 trieu Tu 3 .8750 3.248 df 3 96 99 3 96 99 3 df1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 df2 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 Sig.979 33.14251 .07255 .857 1.8370 3.429 .72551 .249 .456 1.662 .50431 .38307 .79345 .7826 3.3636 3.06300 .10648 .278 2. .221 .7727 3.208 2.56163 .

4651 .15640 .165 37.110 2.1374 .0363 -.3428 .157 .14407 .4832 .22348 -.15801 .273 2.156 .722 .1358 .007 . (J) Thunhap Tu 3 .287 1.281 2.10 trieu Tren 10 trieu Tu 3 .14771 .1694 .6943 .1358 -.22348 -.707 51.297 .248 .852 24.029 .778 .228 .32698(*) .1694 -.3428 -.334 26.43182(*) .3470 -.440 .125 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 .5 trieu Tren 10 trieu Tren 10 trieu Duoi 3 trieu Mean Difference (I-J) -.14407 .721 .474 .771 .132 39.10484 .387 1.438 29.310 1. ðinh Công Thành 107 SVTH: Huỳnh B o Ng c .6943 P-HUU HINH Duoi 3 trieu GVHD: Ths.0363 -.10 trieu Duoi 3 trieu Tu 3 .485 2.286 .029 .4832 -.046 .5723 -.474 .14582 .297 1.250 28.236 .15461 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu NHIEM Within Groups Total 50.32698(*) -.211 .0816 -.544 .10349 -.524 I-DAM BAO Between Groups Within Groups Total I-CAM THONG Between Groups Within Groups Total P-HUU HINH Between Groups Within Groups Total P-TIN CAY Between Groups Within Groups Total P-TRACH NHIEM Between Groups Within Groups Total P-DAM BAO Between Groups Within Groups Total P-CAM THONG Between Groups Within Groups Total LSD Dependent Variable (I) Thunhap .866 .0816 .479 .642 28.10349 -.0485 .20833 .535 .953 29.5723 . .141 .181 .156 .10 trieu Tren 10 trieu Tu 5 .084 Std.625 .875 26.5 trieu Tu 5 .528 .542 .474 .514 29.15801 Sig.470 .790 31.43182(*) Error .633 23.850 .280 52.14771 .15640 .214 .208 .403 52.007 90% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -.725 .5 trieu Duoi 3 trieu Tu 5 .

82020 .13112 .5 trieu Tu 5 .6043 -.3470 .42131 .21245 .54948 .2849 -.0571 .14391 .31345(*) -.176 .Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total I-TIN CAY Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .0227 3.14217 .1364 3.015 .510 -.15461 .6364 Std.80662 .36217(*) .10 trieu P-CAM THONG Duoi 3 trieu Tu 3 .5 trieu Tren 10 trieu Tren 10 trieu Duoi 3 trieu Tu 3 .08426 .733 .10 trieu Tren 10 trieu Tu 5 .015 .14391 .6043 .8900 3.9150 3.1524 -.66699 .14577 .05917 .181 .14577 .7708 4.5698 -.07348 .2849 .301 .8854 4.59171 .15258 .1874 .15258 .20833 -.474 .0571 -.31345(*) -.0465 .15594 .15434 .43823 .52579 .9792 4.09395 .8600 3.21245 -.72841 .7292 3.62614 Std.08688 .3544 .1201 -.10632 .9188 3.1874 -.34378 .5 trieu Tu 5 .8100 3.46026 .58009 .733 .36217(*) -.5 trieu Duoi 3 trieu Tu 5 .14972 -.07284 .10100 . B NG 28: KI M ð NH S KHÁC BI T THEO TRÌNH ð Descriptives H CV N N I-HUU HINH Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .0893 .10732 .10 trieu .64233 .04872 .10 trieu Duoi 3 trieu Tu 3 . ðinh Công Thành 108 SVTH: Huỳnh B o Ng c .0485 -.0893 .0455 3.1374 -.53658 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Tu 3 .10546 . The mean difference is significant at the 0.8900 3.510 .3887 .14582 .10516 .Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total I-TRACH NHIEM Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .13213 .8000 3.04872 .52085 .14217 .4714 .14972 .10 trieu Tren 10 trieu Tu 3 .1 level.8225 3.10484 .1201 -.Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total I-DAM BAO Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .10365 .5698 .9150 3.24730 .04636 . Error .15594 .045 .0465 -.12754 .46360 .15434 .3887 -.301 .045 .18879 GVHD: Ths.14295 . Deviation .5 trieu Tu 5 .1524 *.8750 3.4714 .176 .46474 .11841 .Trung cap Dai hoc Sau dai hoc 25 40 24 11 100 25 40 24 11 100 25 40 24 11 100 25 40 24 11 Mean 3.3544 .71473 .4651 -.7250 3.10100 .

15487 .7604 3.06300 .357 .32693 .918 1.52085 .434 .06673 .97701 .521 1.66505 .05616 .6625 3.137 .13301 .09326 .Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total 100 25 40 24 11 100 25 40 24 11 100 25 40 24 11 100 25 40 24 11 100 25 40 24 11 100 25 40 24 11 100 3.10632 .58475 .727 df1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 df2 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 Sig.57337 .48029 .63525 .921 1.54269 .765 1.7708 3.54413 .6364 3.5833 3.49958 .09992 .54390 .7675 3.6042 3.14446 .29458 .7350 3.6136 3.8958 3.8542 3.05330 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic I-HUU HINH I-TIN CAY I-TRACH NHIEM I-DAM BAO I-CAM THONG P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG ANOVA 2.06696 .188 .10197 .63003 .25693 .57307 .628 .8300 3.6625 3.092 .05427 .013 .6818 3.8875 3.258 3.107 .05439 .9091 3.49732 .60235 .49856 .11853 .889 .47911 .7400 3.08150 .11107 .4800 3.6200 3.6200 3.Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total P-CAM THONG Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .17279 . ðinh Công Thành 109 SVTH: Huỳnh B o Ng c .085 .49955 .39312 .7300 3.11007 .58984 .85214 .214 .7273 3.56163 .6000 .77433 .09524 .8250 3.6700 3. .69614 .42347 .8225 3.11936 .435 .12689 .539 GVHD: Ths.7938 3.51543 .Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total P-DAM BAO Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total P-HUU HINH Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .11467 .07883 .9400 3.07255 .Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total P-TIN CAY Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .72551 .7625 3.14481 .8000 3.855 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Total I-CAM THONG Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .15487 .53300 .6364 3.12705 .04973 .Trung cap Dai hoc Sau dai hoc Total P-TRACH NHIEM Duoi Trung hoc va Trung hoc Cao dang .75871 .63443 .

255 .261 .624 .176 .457 .765 51.157 .250 .300 .398 .594 28.757 29.312 28.344 F 1.832 30.177 .102 52.287 .144 24.792 .395 31.165 21.104 .251 .547 .045 38.531 27.125 Df 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 3 96 99 Mean Square .529 28.845 29.278 . ðinh Công Thành 110 SVTH: Huỳnh B o Ng c .716 .452 .055 .853 .345 52.020 34.591 Sig.113 21. .662 .300 .114 .861 .287 .876 .535 .348 .228 .142 .642 33.426 52.543 .110 1.874 .699 .277 .456 .252 39.341 24.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Sum of Squares I-HUU HINH Between Groups Within Groups Total I-TIN CAY Between Groups Within Groups Total I-TRACH NHIEM Between Groups Within Groups Total I-DAM BAO Between Groups Within Groups Total I-CAM THONG Between Groups Within Groups Total P-HUU HINH Between Groups Within Groups Total P-TIN CAY Between Groups Within Groups Total P-TRACH NHIEM Between Groups Within Groups Total P-DAM BAO Between Groups Within Groups Total P-CAM THONG Between Groups Within Groups Total 1.528 .606 GVHD: Ths.477 .197 .346 .485 .589 .297 .616 .317 .220 .

7675 3.0400 3.84087 . Error Mean .07208 .00000 . Error 90% Confidence Interval Deviation Mean of the Difference Lower Upper . Error Mean .8400 3.08130 .361 B NG 30: SO SÁNH ðI M TRUNG BÌNH M C ð M Cð QUAN TR NG - TH HI N ( 18 THU C TÍNH) Mean 3.87294 .05427 .360 .9000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Std.46360 .NVKS an mac tuom tat.8000 3.06467 -.12889 -.00500 .08752 .7625 3.05669 .14172 .08535 .8400 3.72841 .23842 .72083 .04973 .14172 .76300 .70353 Std.18000 . Deviation .8225 3.08500 .07000 .09886 .07255 .54390 .53300 Std. Deviation .29533 . (2-tailed) Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 I-HUU HINH .09323 .54269 .59171 .P-HUU HINH I-TIN CAY .85354 .72551 .PDAM BAO I-CAM THONG .KS co kien truc dep I – NVKS an mac tuom tat.917 99 99 99 99 99 1.6700 3.56163 .062 .69457 .8300 3.7500 3. khong bi hong I – Cung cap dich vu dung thoi diem Pair 5 GVHD: Ths.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu PAIRED SAMPLES T TEST B NG 29: SO SÁNH ðI M TRUNG BÌNH M C ð M Cð QUAN TR NG TH HI N ( 5 NHÓM CH TIÊU) Mean Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5 I-HUU HINH P-HUU HINH I-TIN CAY P-TIN CAY I-TRACH NHIEM P-TRACH NHIEM I-DAM BAO P-DAM BAO I-CAM THONG P-CAM THONG 3.19669 t df Sig.000 2.P-TIN CAY I-TRACH NHIEM P-TRACH NHIEM I-DAM BAO .8225 3.05917 .07630 -.81303 .49732 . gon gang Pair 3 Pair 4 I – Trang thiet bi cua KS hien dai P .09240 . Std.Trang thiet bi cua KS lam viec tot.13889 .08064 .920 .8600 3.04636 .07771 .63003 .011 .80637 .77714 .592 .06946 . khong bi hong P .08729 .9150 3.8400 4.07284 .05616 .07035 Pair 1 Pair 2 I – Khách s n co kien truc dep P .08409 .6000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Std.7350 3.Trang thiet bi cua KS hien dai I – Trang thiet bi cua KS lam viec tot. gon gang P .92402 .P-CAM THONG .06300 .93225 . ðinh Công Thành 111 SVTH: Huỳnh B o Ng c .87525 .05439 .05330 Mean Paired Differences Std.6100 3.951 .98857 .06842 -.000 .9150 3.

5100 3.6900 3.NVKS luon quan tam khach P .5500 3.82902 .NVKS luon an sang giup do khach Pair 10 Pair 11 I .07839 .07898 .NVKS biet ro thoi quen.78393 .10078 .NVKS khong to ra qua ban ron P .77140 .78438 . ðinh Công Thành 112 SVTH: Huỳnh B o Ng c .78951 .08625 .NVKS giao tiep bang ngoai ngu thanh thao P .74745 1.1200 3.02193 .0300 3.0400 3.08409 .NVKS giao tiep bang ngoai ngu thanh thao Pair 12 I .02966 .Phuong thuc thanh toan thuan tien P . lich su va ton trong khach Pair 14 Pair 15 Pair 16 Pair 17 Pair 18 I .Giai quyet phan nan cua khach nhanh chong P .Cung cap dich vu dung thoi diem Pair 6 I – Cung cap dich vu dung nhu yeu cau P .4800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 .0600 4. an toan P .07823 .KS linh hoat trong cung cap dich vu theo yeu cau I .10297 Pair 9 GVHD: Ths.Thoi gian phuc vu thuan tien I .10384 .08290 .84087 .09156 .07895 .7800 3.7500 4.03840 .KS linh hoat trong cung cap dich vu theo yeu cau P .6500 3.8600 3.07769 .09502 .NVKS luon quan tam khach I .Kien thuc.78232 1.07898 .07818 .95023 1.79614 .7000 3.4500 4.86246 .6800 4.Kien thuc.10219 .78983 .0000 4.5700 3.84781 .KS dam bao an ninh.83871 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu P .93609 .7700 3.09092 .0200 3.Phuong thuc thanh toan thuan tien I .08478 . so thich cua khach P .NVKS khong to ra qua ban ron I . so thich cua khach 3.Cung cap dich vu dung nhu yeu cau Pair 7 I .09361 .5400 3.1300 4.10298 .6800 4.91563 .Thoi gian phuc vu thuan tien P .0600 4.08387 .02981 . hieu biet cua NV P .77694 .NVKS luon niem no.NVKS luon niem no.07714 .07475 .78983 1. an toan I . hieu biet cua NV Pair 13 I .KS dam bao an ninh.07961 .6900 3.3200 3.90921 1.10088 . lich su va ton trong khach P .07844 .NVKS biet ro thoi quen.00785 .9700 3.00880 .09099 .Giai quyet phan nan cua khach nhanh chong Pair 8 I .78180 .2900 3.NVKS luon an sang giup do khach P .90988 1.

KS linh hoat trong cung cap dich vu theo yeu cau . (2-tailed) Pair 1 Pair 2 I .P .507 99 .Cung cap dich vu dung nhu yeu cau .KS co kien truc dep . gon gang I .P NVKS luon an sang giup do khach I .13329 .04369 .057 -.35760 1.09000 1.44725 1.Cung cap dich vu dung thoi diem .19000 1.12609 -.11443 -.04000 1.11510 .11369 -.NVKS an mac tuom tat.923 99 .Kien thuc.601 GVHD: Ths.NVKS luon niem no.383 99 .18815 .P .398 99 .02000 1.11807 -. hieu biet cua NV .Trang thiet bi cua KS hien dai .13106 -.P .886 99 .02889 . lich su va ton trong khach -.19337 . khong bi hong I .NVKS luon an sang giup do khach .189 99 .911 99 .15102 .16877 .702 Pair 5 . ðinh Công Thành 113 SVTH: Huỳnh B o Ng c .14433 .Trang thiet bi cua KS lam viec tot.P .KS linh hoat trong cung cap dich vu theo yeu cau I .NVKS khong to ra qua ban ron .25869 .39603 -1. hieu biet cua NV I .NVKS khong to ra qua ban ron I .26087 .P .P .24819 .01598 .20877 .13000 -.128 -.NVKS giao tiep bang ngoai ngu thanh thao P .31056 .378 Pair 7 .21329 .KS co kien truc dep I .068 99 .P .P . gon gang .37000 1.01297 .P .20674 .093 .56267 3.11604 .P .18065 .20000 1.NVKS an mac tuom tat.524 99 .Giai quyet phan nan cua khach nhanh chong .135 Pair 12 Pair 13 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Mean Paired Differences Std.691 Pair 6 .P . khong bi hong .Trang thiet bi cua KS lam viec tot. Error 90% Confidence Interval Deviation Mean of the Difference Lower Upper -.33297 1.11934 -.861 Pair 3 .04000 1.25000 .12674 .10042 -.002 Pair 8 .17733 .Trang thiet bi cua KS hien dai I .04175 .41111 1.16000 1.14000 1.07760 .Cung cap dich vu dung thoi diem I .10160 -.22000 1.13689 .Kien thuc.536 99 .10418 -.16042 .084 99 .933 Pair 10 Pair 11 .07869 .694 99 .Cung cap dich vu dung nhu yeu cau I . Std.01935 -1.00397 T df Sig.20815 .00423 .Giai quyet phan nan cua khach nhanh chong I .06000 1.03275 .288 Pair 4 .NVKS giao tiep bang ngoai ngu thanh thao I .24000 1.01000 1. lich su va ton trong khach .059 Pair 9 .10437 -.12482 .39935 .NVKS luon niem no.176 99 .

10.01532 -1.0%) have expected count less than 5.956 99 .P Phuong thuc thanh toan thuan tien I .KS dam bao an ninh.536 99 . The minimum expected count is 5.851 .013 2.11415 -.4% 7 10.0% Se quay lai KS A Chau Co Khong Total Count % within Hai long ve CLDV cua KS A Chau Count % within Hai long ve CLDV cua KS A Chau Count % within Hai long ve CLDV cua KS A Chau Chi-Square Tests Asymp.188 99 . GVHD: Ths.13085 .15657 .156 .Thoi gian phuc vu thuan tien .28953 .12366 -. (2-sided) .5% 8 23.96875 .088 .19085 . an toan .P . ðinh Công Thành 114 SVTH: Huỳnh B o Ng c .23660 .757 .39532 . (1-sided) Pearson Chi-Square Continuity Correction(a) Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Value 2.02000 1.094 .19657 .5% 34 100.10000 1.0% 89.310 99 .080 Exact Sig.10634 -.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Pair 14 Pair 15 Pair 16 Pair 17 I .0% 100 100.NVKS biet ro thoi quen.14150 .KS dam bao an ninh.910 100 1 .6% 66 100.P .137 2.Phuong thuc thanh toan thuan tien .18386 .11839 .NVKS biet ro thoi quen. so thich cua khach .086 .0% 15 15. Sig.799 df 1 1 1 a Computed only for a 2x2 table b 0 cells (.939(b) 2.128 CROSSTABULATION B NG 30: PHÂN TÍCH B NG CHÉO (HÀI LÒNG VÀ S QUAY L I) Se quay lai KS A Chau * Hai long ve CLDV cua KS A Chau Crosstabulation Hai long ve CLDV cua KS A Chau Khong hai long Hai long 26 59 76.NVKS luon quan tam khach .P .35000 1.03000 .54657 2. (2-sided) Exact Sig.NVKS luon quan tam khach I .383 .004 Pair 18 -.P .876 99 .06344 .09688 -.0% Total 85 85. so thich cua khach .15343 . an toan I .19000 1.08953 .Thoi gian phuc vu thuan tien I .

ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu B NG 31: PHÂN TÍCH B NG CHÉO (HÀI LÒNG VÀ S N LÒNG GI I THI U) Se gioi thieu KS A Chau voi nguoi khac * Hai long ve CLDV cua KS A Chau Crosstabulation Hai long ve CLDV cua KS A Chau Khong hai long Hai long 19 35 55.0% 66 100.835 .0% Total 85 85. (1-sided) Value Pearson Chi-Square Continuity 4. Sig.0% 46 46. The minimum expected count is 15.786 .0% 53.130 df GVHD: Ths.073(b) .787 .0% 100 100.0% Se gioi thieu KS A Chau voi nguoi khac Co Khong Total Count % within Hai long ve CLDV cua KS A Chau Count % within Hai long ve CLDV cua KS A Chau Count % within Hai long ve CLDV cua KS A Chau Chi-Square Tests Asymp.0% 31 47.077 Exact Sig. (2-sided) . Sig.9% 15 44.953 .240(b) 3.0% Total 54 54. (2-sided) Exact Sig.477 100 a Computed only for a 2x2 table b 0 cells (.6% 63 100.073 1 . B NG 32: PHÂN TÍCH B NG CHÉO ( GI I TÍNH VÀ S N LÒNG QUAY L I) Se quay lai KS A Chau * Gioi tinh Crosstabulation Gioi tinh Nam Se quay lai KS A Chau Co Khong Total Count % within Gioi tinh Count % within Gioi tinh Count % within Gioi tinh 50 79.0% Nu 35 94.074 df 1 1 1 Exact Sig.039 .0%) have expected count less than 5.786 Pearson Chi-Square Continuity Correction(a) Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Value . (1-sided) .0% 100 100.004 .1% 34 100.4% 37 100.6% 2 5.0% 15 15. ðinh Công Thành 115 SVTH: Huỳnh B o Ng c .4% 13 20. (2-sided) Exact Sig.0% Chi-Square Tests Asymp. (2-sided) 1 1 .64.

55.739 .0% 15 15.0% Se quay lai KS A Chau Co Khong Total Count % within Tuoi moi Count % within Tuoi moi Count % within Tuoi moi Duoi 20 6 75.4% 85.0% 100 100.0% Total 85 85.5% 17 83 100. (1-sided) Pearson Chi-Square Continuity Correction(a) Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Value .491 Exact Sig.000 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Correction(a) Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 4.0% 2 25. (2-sided) .5% 5 13.0% Tren 30 32 86. ðinh Công Thành 116 SVTH: Huỳnh B o Ng c .0% 8 100.5% 55 100.55.5% 8 14.028 .0% 15 15.111 100 1 .0%) have expected count less than 5.0% GVHD: Ths. B NG 34: PHÂN TÍCH B NG CHÉO (TU I VÀ S N LÒNG QUAY L I) Se quay lai KS A Chau * Tuoi moi Crosstabulation Tuoi moi Tu 20 .30 47 85.5% 3 12 17. B NG 33: PHÂN TÍCH B NG CHÉO (QU C T CH VÀ S N LÒNG QUAY L I) Se quay lai KS A Chau * Quoc tich Crosstabulation Quoc tich Quoc te Viet Nam 14 71 82. The minimum expected count is 2.0% Total 85 85.000 .5% 37 100.716 .737 1.198 100 1 . Sig.045 . The minimum expected count is 5.6% 14.0% 100.109 df 1 1 1 a Computed only for a 2x2 table b 1 cells (25.837 1 .033 a Computed only for a 2x2 table b 0 cells (. (2-sided) Exact Sig.742 .040 4.0% Se quay lai KS A Chau Co Khong Total Count % within Quoc tich Count % within Quoc tich Count % within Quoc tich Chi-Square Tests Asymp.0% 100 100.0%) have expected count less than 5.113(b) .

554 .0% 4 16.0% 25 100.5% 40 100.095 .347(b) . The minimum expected count is 1.8% 53 47 100.387 100 df 2 2 1 Asymp. B NG 36: PHÂN TÍCH B NG CHÉO (TRÌNH ð LÒNG QUAY L I) H C V N VÀ S N Se quay lai KS A Chau * Trinh do moi Crosstabulation Trinh do moi Trung cap .9% 6 17. (2-sided) .534 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases a 1 cells (16. (2-sided) .350 df 1 1 1 a Computed only for a 2x2 table b 0 cells (.700(a) .7%) have expected count less than 5.344 100 1 . B NG 35: PHÂN TÍCH B NG CHÉO (THU NH P VÀ S N LÒNG QUAY L I) Se quay lai KS A Chau * Thu nhap moi Crosstabulation Thu nhap moi Duoi 5 trieu Tren 5 trieu 44 41 83.0% 15 15.758 .2% 9 6 17.ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Chi-Square Tests Value .1% 35 100.0% Total 85 85.381 Exact Sig.0% 87.616 .0% Se quay lai KS A Chau Co Khong Total Count % within Trinh do moi Count % within Trinh do moi Count % within Trinh do moi Trung hoc tro xuong 21 84.0% 15 15.05.0% 100. (1-sided) Pearson Chi-Square Continuity Correction(a) Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Value .735 .0% Total 85 85.0%) have expected count less than 5.556 .0% 12.558 . The minimum expected count is 7.0% GVHD: Ths. Sig.0% Se quay lai KS A Chau Co Khong Total Count % within Thu nhap moi Count % within Thu nhap moi Count % within Thu nhap moi Chi-Square Tests Asymp.5% 5 12.589 . Sig.0% 100 100.0% 100 100.cao dang 35 87.0% Dai hoc tro len 29 82.705 .20. ðinh Công Thành 117 SVTH: Huỳnh B o Ng c . (2-sided) Exact Sig.

660 Test of Function(s) 1 Chi-square 39.9621 4.6000 Std. ðinh Công Thành 118 SVTH: Huỳnh B o Ng c .0114 3.000 .5735 3.816 37.000 Hai long Total P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG Mean 3.000 100 100.691 df 5 Sig. Deviation .812 P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG F 30. (2-sided) . .75.000 66 66.000 .000 100 100.66973 .010 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Chi-Square Tests Value . .7%) have expected count less than 5.48038 .853 22.49872 . Sig.935 .53300 Wilks' Lambda Wilks' Lambda .2794 4.63003 .72551 .9167 3.3824 3.77001 .000 GVHD: Ths.033 100 df 2 2 1 Asymp.343 25.8300 3.841 .000 100 100.0000 3.721 .51211 .795 .000 66 66.000 100 100.43508 .000 34 34.49530 .7350 3.4559 3. DISCRIMINANT B NG 37: PHÂN TÍCH PHÂN BI T S HÀI LÒNG Group Statistics Hai long ve CLDV cua KS A Chau Khong hai long Valid N (listwise) Unweighted Weighted 34 34.63598 .843 .000 66 66.55210 .56163 .856 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases a 1 cells (16.000 .000 34 34.347 .54390 .000 66 66.7625 3.000 34 34.8225 3.000 Tests of Equality of Group Means Wilks' Lambda .342(a) . The minimum expected count is 3.7652 3.47612 .000 34 34.000 66 66.764 .000 100 100.727 df1 1 1 1 1 1 df2 98 98 98 98 98 Sig.294 6.3015 3.

Variables ordered by absolute size of correlation within function.603 .096 .091 .708 . .434 .671 .ðánh Giá Ch t Lư ng D ch V C a Khách S n Á Châu Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients Function 1 P-HUU HINH P-TIN CAY P-TRACH NHIEM P-DAM BAO P-CAM THONG Structure Matrix Function 1 P-DAM BAO P-HUU HINH P-TIN CAY P-CAM THONG P-TRACH NHIEM . ðinh Công Thành 119 SVTH: Huỳnh B o Ng c .367 .478 df 5 Sig.775 .866 . B NG 38: PHÂN TÍCH PHÂN BI T S Wilks' Lambda .360 GVHD: Ths.062 Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions.944 S N LÒNG QUAY L I Wilks' Lambda Test of Function(s) 1 Chi-square 5.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->