P. 1
Bai Kiem Tra CN Mac (Hoa)

Bai Kiem Tra CN Mac (Hoa)

|Views: 1,314|Likes:
Được xuất bản bởithamnguyen311

More info:

Published by: thamnguyen311 on Jan 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

Bài 15: Tính lượng giá trị thặng dư tư bản hóa (chuyển hóa thành tư bản) ở một
xí nghiệp khi biết
• Tỷ !u"́t giá trị thặng dư là #$$%&
• Tư bản khả biến là '$$()*&
• +ệ !ố tích lu,y tư bản là -$%
Trả lời.
.́p dụng công thức ta có
m/0
v
m
x 1$$%
02 m 0
1$$$
% 1$$
'$$ %& #$$
% 1$$
3&
= =
v m
4ượng giá trị thặng dư tư bản hóa là ở 1 xí nghiệp là
1$$$x-$% 0 -$$()*
5"̣y lượng giá trị thặng dư tư bản hóa là -$$ ()* &
Bài 16: 6ột xí nghiệp năm thứ nh"́t có lượng tư bản 7"̀u tư !ản xu"́t kinh doanh
là 1$$ triệu ()*8 có c"́u tạo hư,u cơ tư bản là -91 :à có tỷ !u"́t giá trị thặng dư là
1$$%& ;ăm thứ hai8 nhờ tích lu,y 7a, làm cho lượng tư bản 7"̀u tư !ản xu"́t kinh
doanh lên 7ến <$$ triệu ()* :à th=o 7ó c"́u tạo hư,u cơ tư bản lên 7ến >91 :à tỷ
!u"́t giá trị thặng dư lên 7ến 1'$%& +a,y tính
a) Tỷ !u"́t lợi nhu"̣n năm thứ nh"́t của xí nghiệp&
b) Tỷ !u"́t lợi nhu"̣n năm thứ hai của xí nghiệp&
.nh(chị) có nh"̣n x=́t gì :ề !ự thay 7ổi tỷ !u"́t lợi nhu"̣n giư,a năm thứ nh"́t :ớ i
năm thứ hai8 khi trình 7ộ bóc lột của tư bản 7ối :ới công nh"n tăng từ 1$$% 7ến
1'$%&

Phạm Thúy Hoa_5!"""! 1
Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

Trả lời.
a) Th=o bài ra ta có lượng tư bản 7"̀u tư !ản xu"́t kinh doanh là 1$$ triệu
()*8 có c"́u tạo hư,u cơ trung bình là -91 nên
= >

=
= + =
1 9 -
1 $ $
v
c
v c k=
+
=
=
+
=
? $ -
1 -
1 $ $
# $ 1
1 -
1 $ $
x c
x v
(triệu ()*)
.́p dụng công thức
m/ 0
% 1$$ x
v
m
02 m 0
#$
% 1$$
#$ %& 1$$
% 1$$
3&
= =
v m
Tỷ !u"́t lợi nhu"̣n năm thứ nh"́t của xí nghiệp
@/ 0
% #$ 1$$
?$ #$
#$
=
+
=
+
x
v c
m
b)Th=o bài ra8 lượng tư bản 7"̀u tư !ản xu"́t kinh doanh là <$$ triệu ()* c"́u
tạo hư,u cơ tư bản là >91 nên ta có
=
+
=
=
+
=
= >

=
= + =
# A $ >
1 >
< $ $
< $ 1
1 >
< $ $
1 9 >
< $ $
x c
x v
v
c
v c k
(triệu ()*)
.́p dụng công thức
m/ 0
% 1$$ x
v
m
02 m 0
-'
% 1$$
<$ %& 1'$
% 1$
3&
= =
v m
Tỷ !u"́t lợi nhu"̣n năm thứ hai của xí nghiệp là
Phạm Thúy Hoa_5!"""! #
Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

@/ 0
% 1' % 1$$
<$$
-'
= =
+
x
v c
m
Tỷ !u"́t lợi nhu"̣n của năm thứ hai th"́p hơn năm thứ nh"́t
Bài 17 6ột xí nghiệp có tổng tư bản 7"̀u tư là 1$$$$ ()*8 có c"́u tạo hư,u cơ tư
bản là -918 có khối lượng giá trị thặng dư là -$$$ ()*& +a,y tính
a) Tỷ !u"́t giá trị thặng dư của xí nghiệp 7ó&
b) Tỷ !u"́t gia trị thặng dư hàng năm là bao nhiêu khi biết thời gian của một
:òng chu chuyển tư bản là >$ ngày&
Trả lời.
a) Th=o bài ra8 tổng 7"̀u tư là 1$$$$ ()*8 có c"́u tạo hư,u cơ tư bản là -91 nên ta
có
=
+
=
=
+
=
= >

=
= + =
# $ $ $ 1
1 -
1 $ $ $ $
? $ $ $ -
1 -
1 $ $ $ $
1 9 -
1 $ $ $ $
x v
x c
v
c
v c k
( ()*)
Tỷ !u"́t giá trị thặng dư của xí nghiệp 7ó là
m/ 0
% #$$ % 1$$ = x
v
M
)ố :òng chu chuyển tư bản 1 năm là

) ( -
>$
<B'
ng vo =
02Ta có tỷ !u"́t giá trị thặng dư hàng năm là
- x m/ 0 - x #$$% 0?$$%
Phạm Thúy Hoa_5!"""! <
Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

Bài 18: 6ột xí nghiệp tư bản có tỷ !u"́t giá trị thặng dư thực tế là <$$%8 tiền
công của một công nh"n là 1$ ()* :à !ố công nh"n làm :iệc trong xí nghiệp là
1#$ người&+a,y tính
a) Chối lượng giá trị thặng dư thực tế&
b) Chối lượng giá trị thặng dư hàng năm thu 7ược là bao nhiêu khi thờ i gian
chu chuyển của tư bản 1 :òng là 1#$ ngàyD
Trả lời.
a) Tiền công của công nh"n làm :iệc trong xí nghiệp là
5 0 1$ x 1#$ 0 1#$$ ()*
02 khối lượng thặng dư thực tế là
6 0
USD
x v m
<B$$
1$$
1#$$ <$$
1$$
3&
= =
Ehu chuyển của trung bình hàng năm là

) ( <
1#$
<B'
ng vo =
b) Chối lượng thặng dư hàng năm thu 7ược là
< x 6 0 <B$$ x < 0 1$?$$ ()*
Bài 19: 6ột xí nghiệp có tổng tư bản ứng trước là '$$$$ ()*8 trong 7ó có
<$$$$()* là tư bản cố 7ịnh8 Tính tốc 7ộ chu chuyển chung của tư bản ứng
trước khi biết
• Tư bản cố 7ịnh !au 1$ năm 7ược 7ổi mới một l"̀n
• Tư bản lưu 7ộng mô,i năm chu chuyển - :òng (l"̀n)
Trả lời.
Th=o bài ra ta có k 0 cF: 0 '$$$$ 0 <$$$$ F : 02 : 0 '$$$$G<$$$$ 0 #$$$$ ()*
4ượng tư bản cố 7ịnh chuyên :ào !ản ph"̉m 1 năm là
USD <$$$
1$
<$$$$
=
Phạm Thúy Hoa_5!"""! -
Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

Tốc 7ộ chuyển chung của tư bản ứng trước là
) ( B 8 -
#$$$$
- ) <$$$ #$$$$ (
ng vo
x
 =
+
Bài 20: 6ột xí nghiệp có Huy mô tư bản ứng trước năm thứ nh"́t là 1$$$$()*
tương ứng :ớ i tốc 7ộ chu chuyển là 1 :òng9năm& +a,y tính
a) Iuy mô tư bản ứng trước của năm thứ hai là bao nhiêu khi tốc 7ộ chu
chuyển chung của năm thứ hai là # :òng9năm&
b) Iuy mô tư bản ứng trước của năm thứ ba là bao nhiêu khi tốc 7ộ chu
chuyển chung của năm thứ ba là - :òng9năm&
.nh(chị) có nh"̣n x=́t gì :ề kết Huả của !ự tính toán 7óD

Trả lời
a) Iuy mô tư bản ứng trước của năm thứ hai là
1$$$$$ x # 0 #$$$$$ ()*
b) Iuy mô tư bản ứng trước của năm thư ba là
1$$$$$ x - 0 -$$$$$ ()*
Nhận xét: Iuy mô tư bản ứng trước càng lớn khi tốc 7ộ ch chuyển chung
tăng& 5ới 1 lượng trung bình nh"́t 7ịnh :à trình 7ộ bóc lột nh"́t 7ịnh8 khối lượng
giá trị thặng dư mà nhà tư bản thu 7ược còn tùy thuộc tốc 7ộ :"̣n 7ộng của tư
bản của 1 :òng tu"̀n hoàn càng ngắn tức là tốc 7ộ :"̣n 7ộng của tư bản càng cao
:à ngược lại& *o 7ó8 nhà tư bản tìm mọi cách rút ngắn chu chuyển
Bài 21: Tổng tư bản công nghiệp :à thương nghiệp là ?$$ triệu ()*8 :ới tỷ !u"́t
lợi nhu"̣n bình Hu"n là 1'%8 lợi nhu"̣n bình Hu"n công nghiệp là 1$? triệu ()*&
+a,y cho biết các nhà tư bản thương nghiệp c"̀n phải mua :à bán hàng hoá th=o
giá bao nhiêu 7ể họ :à các nhà tư bản công nghiệp thu 7ượ c lợ nhu"̣ n bì nh Hu"nD
Trả lời
4ượng tư bản công nghiệp 7"̀u tư !ản xu"́t là
Phạm Thúy Hoa_5!"""! '
Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

C
cn
0
triêuUSD
p
p
A#$
% 1'
1$?
3
= =
Eác nhà tư bản thương nghiệp phải mua hàng hóa :ới giá là
A#$ F 1$? 0?#? triệu ()*
Eác nhà tư bản thương nghiệp phải bán hàng hóa :ới giá là
?#? F(?$$G A#$ ) x 1'% 0 ?-$ triệu ()*
Bài 22: Tư bản công nghiệp có Huy mô tư bản 7"̀u tư cho !ản xu"́t là #-$ triệu
()*8 c"́u tạo hư,u cơ tư bản là '91 :à tỷ !u"́t giá trị thặng dư là #$$%&+a,y tính&
a) 4ợi nhu"̣n của tư bản công nghiệ p khi chưa có Tư bả n thương nghiệ p tham gia
b) 4ợi nhu"̣n của tư bản công nghiệp thay 7ổi như thế nào khi có nhà tư bản
thương nghiệp tham gia :à ứng trước tư bản 7ể kinh doanh là 1$ triệ u ()*D
Trả lời
a) Th=o bài8 Huy mô tư bản 7"̀u tư cho !ản xu"́t là #-$ triệu ()*8 c"́u tạo
hư,u cơ tư bản là '91 nên ta có
=
+
=
=
+
=
< = >

=
= + =
# $ $ '
1 '
# - $
- $ 1
1 '
# - $
1 9 '
# - $
x c
x v
v
c
v c k
( triệu ()* )
.́p dụng công thức
m/ 0
% 1$$ x
v
m
 m 0
?$
% 1$$
-$ %& #$$
% 1$$
3&
= =
v m
triệu ()*
 Tỷ !u"́t lợi nhu"̣n của tư bản công nghiệp là
Phạm Thúy Hoa_5!"""! B
Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

@/0
(%)
#-$
?$
=
+ v c
m
b)Chi nhà tư bản thương nghiệp tham gia :à ứng tư bản là 1$ triệu ()*8 lúc
này nhà tư bản công nghiệp chỉ phải 7"̀u tư tư bản là #<$ triệu ()*8
4ợi nhu"̣n của tư bản công nghiệp khi có tư bản thương nghiệp tham gia là
#<$ x
BA 8 AB
<
% 1$$
=
triệu ()*
Bài 23: 6ột nhà tư bản cho :ay có lượng tư bản 7=m cho :ay là #'$$$ ()*8
mô,i tháng thu 7ược một khoản lợi tức kà #'$()*& +a,y tính
a) Tỷ !u"́t lợi tức cho :ay của năm 7ó&
b) Tỷ !u"́t lợi tức cho :ay của năm 7ó tăng8 giảm là bao nhiêu khi mức lợi
tức mô,i tháng còn 1#' ()*& Tại !ao cí !ự thay 7ổi 7óD

Trả lời
a) Tỷ !u"́t lợi tức cho :ay của năm 7ó khi mô,i tháng thu 7ược một khoản
lợi tức là #'$ ()* là
J/ 0
% 1# 1$$
#'$$$
#'$ 1#
= x
x
b) Chi mức lợi tức giảm còn 1#' ()* thì tổng lợi tức của năm 7ó là
J/0
% B 1$$
#'$$$
1#' 1#
= x
x
Nhận xét:
Tỷ !u"́t lợi tức cho :ay của năm 7ó giảm một nửa từ 1#% xuống còn B%
khi mức lợi tức mô,i tháng giảm xuống& )ở di, có !ự thay 7ổ i nà y là do # nguyên nh"n
G Tỷ !u"́t lợi nhu"̣n bình Hu"n có xu hướng giảm xuống&
G Eung :ề tư bản cho :ay tăng nhanh hơn c"̀u :ề nó&
Phạm Thúy Hoa_5!"""! A
Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

Bài 24: 6ột ng"n hàng công thương trong hoạt 7ộng cho :ay họ thu 7ược
'$$$()* lợi tức :à hoạt 7ộng huy 7ộng tiền gửi họ phải trả lợi tức cho người
gửi là #'$$()* & ;goài ra họ còn thu các khoản lệ phí thanh toán :à kinh doanh
:àng bạc 7á Huý là <$$$()*&Eác khoản chi phí :ề nghiệp :ụ ng"n hàng trong
năm là -$$$ ()*& +a,y tính
a) 4ợi nhu"̣n ng"n hàng trong năm
b) Tỷ !u"́t lợi nhu"̣n ng"n hàng
Trả lời
a) 4ợi nhu"̣n ng"n trong năm là
'$$$ K #'$$ F <$$$ K -$$$ 0 1'$$ ()*
b) Tỷ !u"́t lợi nhu"̣n ng"n hàng là
p/ 0
% 1 8 #< 1$$
-$$$ #'$$
1'$$
1$$ =
+
= x x
k
p
Bài 25: Tính giá trị của một hàng hóa khi biết
• Tổng tư bản 7"̀u tư 7ể !ản xu"́t ra 1$$$ 7ơn :ị hàng hóa là -$$$()*
trong 7ó tư bản b"́t biến là <#$$()*
• Tỷ !u"́t giá trị thặng dư là #$$%
Trả lời
Tổng chi phí !ản xu"́t hàng hóa k0cF: 0-$$$ 0 <#$$ F: 0 -$$$ 02 : 0?$$()*
Tỷ !u"́t giá trị thặng dư
m/ 0
% #$$ 1$$ = x
v
m
 m 0 #: 0 1B$$ ()*
 L 0 c F : F m 0 <#$$ F ?$$ F1B$$ 0'B$$ ()*
 giá trị của một hàng hóa là
USD B 8 '
1$$$
'B$$
=
Bài 26: Tính tỷ !u"́t giá trị thặng dư của một xí nghiệp tư bản khi biết
Phạm Thúy Hoa_5!"""! ?
Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

• Tổng tư bản 7"̀u tư của xí nghiệp 7ó là '$$$()*8 trong 7ó tư bản b"́t biến
g"́p - l"̀n tư bản khả biến
• Chối lượng giá trị thặng dư thu 7ược của xí nghiệp 7ó là #$$$()*
Trả lời
Th=o bài ta có
=
=
= >=
= + =
1 $ $ $
- $ $ $
-
' $ $ $
v
c
v c
v c k
( ()* )
Tỷ !u"́t giá trị thặng dư thu 7ược của xí nghiệp là
m/0
% #$$ 1$$
1$$$
#$$$
1$$ = = x x
v
M
Bài 27: 6ột xí nghiệp tư bản trong Huá trình !ản xu"́t kinh doanh 7a, thuê #$$
công nh"n :à trả tiền công cho mo,i công nh"n một tháng là 1'$ ()*
Tính khối lượng giá trị thặng dư thu 7ược trong năm của xí nghiệp 7ó khi
biết trình 7ộ bóc lột của tư bản 7ố i :ới công nh"n làm thuê là <$$%
Trả lời
Tiền công của công nh"n làm :iệc trong xí nghiệp là
5 0 #$$ x1'$ 0 <$$$$ ()*
Chối lượng giá trị thặng dư thu 7ược của xí nghiệp là
m/ 0
USD
v m
M x
v
M
>$$$$
1$$
<$$$$ & <$$
1$$
3&
1$$ = = = =>
Bài 28: Tính tỷ !u"́t giá trị thặng dư của xí nghiệp khi biết
• Chối lượng giá trị thặng dư là '$$$$$()*
• Tiền công của mô,i công nh"n là 1$$()*
Phạm Thúy Hoa_5!"""! >
Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị

• Tổng !ố công nh"n 7ược !ử dụng là '$ người
Trả lời
Tiền công của công nh"n làm :iệc trong xí nghiệp là
5 0 1$$ x'$ 0 '$$$ ()*
Tỷ !u"́t giá trị thặng dư của xí nghiệp là
m/ 0
1$$$$ 1$$
'$$$
'$$$$$
1$$ = = x x
v
M

Phạm Thúy Hoa_5!"""! 1$

có cấu tạo hữu cơ trung bình là 4/1 nên:  k = c + v = 1 0 0  v = 1 0 0x1 = 2 0  4 + 1  (triệu USD) =  > c 100 c =  v = 4 /1  4 + 1 x4 = 8 0 Áp dụng công thức: m’ = m x100 % v => m = m'. 30 = 45 100 % => m = 10 % = Tỷ suất lợi nhuận năm thứ hai của xí nghiệp là: 2 Phạm Thúy Hoa_509303039 .v 100%.Bài kiểm tra chủ nghĩa Mac_Kinh tế chính trị Trả lời.v 150 %.20 = = 20 100 % 100 % Tỷ suất lợi nhuận năm thứ nhất của xí nghiệp: P’ = c + v = 20 + 80 x100 = 20% b)Theo bài ra. lượng tư bản đầu tư sản xuất kinh doanh là 300 triệu USD cấu tạo hữu cơ tư bản là 9/1 nên ta có: m 20 30 0  k = c + v = 3 0 v = 0 x1 = 3 0   9 + 1 (triệu USD) > c =   v = 9/1  c = 3 x90= 2 0 7 0  9 + 1 Áp dụng công thức: m’ = v m x100 % m'. a) Theo bài ra ta có lượng tư bản đầu tư sản xuất kinh doanh là 100 triệu USD.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->