P. 1
CHUYÊN ĐỀ NHIỆT PHÂN - PHẦN BÀI TẬP BỔ TRỢ

CHUYÊN ĐỀ NHIỆT PHÂN - PHẦN BÀI TẬP BỔ TRỢ

|Views: 1,524|Likes:
Được xuất bản bởiMinh Cuong Vu

More info:

Published by: Minh Cuong Vu on Jan 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Nhiệt Phân Muối

Bài 1: Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3? A. NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3 B. NH4Cl, NH4NO3, NH4HCO3 C. NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2 D. NH4NO3, NH4HCO3, (NH4)2CO3 Bài 2: “Bột nở hóa học” NH4HCO3 dùng khi làm bánh bao. Sản phẩm nhiệt phân của nó là: A. N2 + CO2 + H2O B. NH3 + CO2 + H2O C. N2 + H2CO3 D. NH3 + H2CO3 Bài 3: Chọn muối đem nhiệt phân tạo thành khí N2 A. NH4NO2 B. NH4NO3 C. NH4HCO3 D. NH4NO2 ,NH4NO3 Bài 4: Thu được chất nào khi đun nhẹ muối amoni nitrit? A. N2; H2O B. N2O; H2O C. N2O; H2O D. H2; N2; H2O

Bài 5: Đun nóng hh rắn X gồm 2 muối là (NH 4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít khí NH3 và 11,2lít khí CO2(đktc).Phần trăm theo khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu lần lượt là: A. 50% ,50% B. 76,7%, 23,3% C. 23,3 %, 76,7% D. 70%,30% Bài 6: Ngay ở nhiệt độ thường (NH4)2CO3 đã phân hủy dần thành NH4HCO3. Một hỗn hợp 2 muối này được đun nóng cho NH3 và CO2 thoát ra theo tỉ lệ nNH 3 : nCO2 = 6 : 5. tỉ lệ % số mol của 2 muối trong hỗn hợp lần lượt là: A. 50% ,50% B. 76,7%, 23,3% C. 20 %, 80% D. 70%,30% Bài 7: Nhiệt phân hoàn toàn 1 muối amoni của axit cacbonic sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm vào 50 gam dung dịch H2SO4 19,6% thì đủ tạo một muối trung hoà có nồng độ 23,913%. Công thức và khối lượng của muối ban đầu là: A. (NH4)2CO3; 9,6 gam B. (NH4)2CO3; 11,5 gam C. NH4HCO3; 9,6 gam D. NH4HCO3; 11,5 gam Bài 8: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối NH4HCO3; (NH4)2CO3 thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó CO2 chiếm 30% về thể tích. vậy tỉ lệ số mol NH4HCO3; (NH4)2CO3 theo thứ tự là : A. 3:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:1

Bài 1: Khi nhiệt phân hoàn toàn muối KNO3 thu được các sản phẩm là: A. KNO2, NO2 , O2 B. KNO2, O2 C. KNO2, NO2 D. K2O ,NO2 , O2 Bài 2: Khi nhiệt phân hoàn toàn muối Cu(NO3)2 thu được các sản phẩm là: A. Cu(NO2)2, NO2 B. Cu ,NO2 , O2 C. CuO ,NO2 D. CuO ,NO2 , O2 Bài 3: Khi nhiệt phân hoàn toàn muối AgNO3 thu được các sản phẩm là: A. Ag2O ,NO2 , O2 B. Ag2O ,NO2 C. Ag, NO2 D. Ag ,NO2 , O2 Bài 4: Bài 1: khi nhiệt phân hoàn toàn muối Fe(NO3)2 trong không khí thu được các sản phẩm là: A. FeO ,NO2 , O2 B. Fe2O3 ,NO2 C. Fe2O3 ,NO2, O2 Bài tập Hóa Học D. Fe, NO2 , O2 trang 1

7.28 gam D.60 gam B.92g KClO3. A.12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng oxi hòa tan không đáng kể).6 mol hỗn hợp khí. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 20.3 gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaNO3. 11. Cu và Mg D. Zn và Cu C. 3.94 gam C. Cu(NO3)2 D. Xác định 2 kim loại.54 gam so với ban đầu. Trường hợp khác Bài 14: Nhiệt phân hoàn toàn 18g một muối nitrat của một kim loại M (trong chân không). Zn C.4g hỗn hợp 2 muối nitrat của 2 kim loại hóa trị 2 (trong chân không). Ba Bài 16: Nhiệt phân (trong chân không) hoàn toàn 35.15 mol và còn lại 11.3g D. Fe B. Tìm kim loại M và thể tích khí đo (đktc). K B. khối lượng Cu(NO3 )2 trong hỗn hợp ban đầu là: A. 8. Zn và Fe C. Ca Bài 8: Đem nung nóng m gam Cu(NO3)2 một thời gian.2 gam B.Nhiệt Phân Muối Bài 5: thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là: A. AgNO3 B. Rb Bài 10 (CĐ 2008) Nhiệt phân hoàn toàn 34. sau phản ứng thu được chất rắn cân nặng 8.3g hỗn hợp NaNO3 và Cu(NO3)2 đến khối lượng không đổi. cho toàn bộ lượng khí thoát ra tác dụng hoàn toàn với 89.45g KCl. Xác định công thức phân tử của muối trên. Cu D.45g KCl.2g chất rắn. Xác định 2 kim loại.56 lít D.4 gam một muối nitrat của kim loại R thì sau phản ứng ta thu được 4 gam chất rắn. 10g và 17. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi dừng lại.725g KCl.4 gam D. Mg B.5 gam. 0. 6.40 gam Bài 11: (ĐH 2009 A) nung 6. 8. 16g Fe2O3 B. 5. Dẫn luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp rắn phản ứng thì thấy khối lượng H 2 phản ứng là 0. Li D. 8. M là kim loại nào: A. 0. Kim loại M là: A. làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm 0.2 lít C. Al C.7g chất rắn. 0. 2 C.1 mol và còn lại 11. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1.8 gam Bài 7: nhiệt phân hoàn toàn 18. 6.1 gam muối nitrat của kim loại M(thuộc nhóm IA) cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.6 lít B. A. 3 Bài 12: Nung nóng 27.8). 7. 1 D.2g chất rắn. Cu và Fe D. Cu D.3g và 11g Bài 13: Nhiệt phân hoàn toàn 9.8 gam nuối nitrat của kim loại M thu được 8 gam oxit tương ứng. 17g và 10. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 0.3g C.58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín chứa không khí. Tìm kim loại M ? A.475 mol khí và hỗn hợp rắn.5mol khí và hỗn hợp rắn. Fe B.725g KCl. 20. Sau khi phản ứng kết thúc thu được. 4 B.96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. 4. A.8g B.25g hỗm hợp KClO3 và Fe(NO3)2 (trong chân không) thì thu được hỗn hợp rắn A và 0. Al C. Ba và Zn B. Cu D.92g KClO4.12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ.4 gam Bài 9: Nung ở nhiệt độ cao 10. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8 gam chất rắn. 16. dung dịch Y có pH bằng: A.88 gam B. Tính khối lượng hỗn hợp chất rắn trong hỗn hợp A.47 gam D.6 gam C. 9. 3. Biết hiệu suất phản ứng đạt 50%.2g H2O thì có 1. 18. Ba và Zn B.50 gam C. Ca và Zn Bài 17: Nhiệt phân hoàn toàn 34. 28. hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. 16g FeO Bài tập Hóa Học trang 2 . 16g FeO C. 9.3g hỗn hợp 2 muối nitrat của 2 kim loại hóa trị 2 (không đổi). sau một thời gian thu được 4. Mg và Zn Bài 18: Nhiệt phân hoàn toàn 48. khối lượng Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là: A. 0. 11.5g và 18.12 lít Bài 6: Nung nóng hoàn toàn 27. A. Khối lượng của Cu(NO 3)2 trong hỗn hợp ban đầu là: A. Dẫn luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp rắn sau phản ứng thì thấy lượng H 2 phản ứng là 0. Mg(NO3)2 C. Khối lượng của NaNO3 và Cu(NO3)2 trong hỗn hợp lần lượt là: A.1g một muối nitrat của một kim loại M (trong chân không). 1. 1. Na C.65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với Hidro bằng 18. Ba Bài 15: Nhiệt phân 26.16g Fe2O3 D.

Phần 1: Nhiệt phân hoàn toàn ở nhiệt độ t10C thu được 0.5 lít dung dịch axit 1M. m AgNO3 = 10. % O2 = 20% b. Hỗn hợp khí trong bình tan trong nước tạo ra 0. Mn(NO3)2 Bài 22: Nhiệt phân 63. Khối lượng của hỗn hợp khí X là 10 gam. Hg(NO3)2. NaNO3. A. 7. xác định kim loại M. Mg(NO3)2 C. AgNO3.30C) a) Xác định kim loại A và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí chứa trong bình b) Nung một hỗn hợp gồm A(NO3)2 và AgNO3 trong bình có V = 11. Kim loại M là. Bài 4: (Cao đẳng tài chính – hải quan) Nhiệt phân hoàn toàn 8.32 Bài 21: Dãy các sản phẩm muối nitrat nào dưới đây khi nhiệt phân cho ra sản phẩm khử là oxit kim loại NO2 và O2. 12. Nung bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 21. m Cu(NO3)2 = 37. thu được 5.835 gam C. 15.04 gam. KNO3. Áp suất trong bình khi đó là 1.3 atm. Sau khi nung và đưa về 00C thì áp suất trong bình là 1. Xác định công thức của muối nitrat (Al(NO3)3) b. A là kim loại Cu . Ni(NO3)2 C.52 gam muối nitrat của một kim loại R có hóa trị không đổi thu được oxit của R có khối lượng 2. dung dịch HCl Bài 5: (ĐH 2006 khối A) Bài tập Hóa Học trang 3 . sau đó thêm lượng dư Na2CO3 rồi lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi. tính khối lượng mỗi muối nitrat.15mol O2 và 0.atm (27. Al C.4g muối nitrat kim loại X hóa trị II (duy nhất) vào nước.875 gam Bài 25: Hòa tan 16.4g hỗn hợp hai muối KNO3 và Cu(NO3)2 thu được một hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với khí hiđrô là 18.7 gam.9 gam muối nitrat của kim loại M hóa trị n đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp khí và chất rắn có khối lượng 15. Ba D. Zn(NO3)2 Bài 24: Nhiệt phân m gam Zn(NO3)2 sau một thời gian dừng lại làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm đi 2.32 C.32 D. Giá trị của m là: A. Fe(NO3)3 D. Ca B. Đáp án: a. Zn D.25 mol hỗn hợp khí B Xác định kim loại M: A. Zn D.6 gam .8 gam Bài 2: cho 34 gam một nitrat kim loại M hóa trị n không đổi vào một bình kín có V = 5. 16.785 gam D.3 gam. LiNO3 B.6 gam oxit của X. (giả thiết rằng không khí chứa 20% oxi. Công thức của muối X là: A. Ca C. 7.01 mol khí không bị hấp thụ khối lượng hỗn hợp A ban đầu là: A.32 B. 14.1. Mg B. KNO3. Mg C. (hiệu suât phản ứng là 60%). Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp trên. Mg B. 2. a. X là kim loại nào? A. Đáp án: M là kim loại Ag. % NO2 = 80% .6 gam chất rắn B và hỗn hợp khí C. Fe(NO3)2 B.6 lít chứa không khí ở đktc.1 mol một khí A Phần 2: Nhiệt phân hoàn toàn ở nhiệt độ t20C (t2 > t1) thu được 0. Cho B rất từ từ qua nước dư thấy còn 0. còn lại là khí nitơ). 4. Zn(NO3)3. Ba Bài 1: Nung muối A(NO3)2 trong một bình kín có V = 11.91. Al(NO3)3. Viết PTPU khi cho oxit của R tác dụng với dung dịch NaOH. thành phần của C và áp suất trong bình sau khi nung và trở về 00C. Cu(NO3)2.725 gam B.04 lít hỗn hợp khí X (đkc). 0. Hỗn hợp khí C gồm 0. A.2g muối M(NO3)n thành 2 phần bằng nhau. Cu(NO3)2 D. Nhiệt phân hỗn hợp A tới hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B.2 lít (bình khi đầu trống không).2 lít (bình khi đầu trống không) cho đến khi phản ứng hoàn toàn còn lại một chất rắn B cân nặng 16 gam. Pb Bài 23: Nhiệt phân hoàn toàn R(NO3)2 thu được 8 gam oxit kim loại và 5.2mol NO2 .Nhiệt Phân Muối Bài 19: Chia 52. Sr Bài 20: Hỗn hợp A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng số mol.2mol N2 Bài 3: Nhiệt phân hoàn toàn 95.

A.68 gam kim loại A phản ứng với 1 lít dd HNO3 thu được dung dịch B và 1.12 lít. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí D so với Nitơ Đáp án: a. hỏi A. để trung hòa lượng HN 3 dư cần thêm vào dd B vừa đúng 150ml dd KOH 1.32 g chất rắn. chất rắn B và khí NO duy nhất.2M. Tính m Đáp án: VNO = 1. sau một thời gian thu được 4.36 lít. CO. 16% B.075 mol. O2 = 0.62% C. CO2 .5% Bài tập Hóa Học trang 4 . Sau phản ứng để nguội và đem cân thì thấy khối lượng giảm đi 54g a) Tính khối lượng Cu(NO3)2 đã bị phân hủy b) Tính thể tích khí thoát ra (đktc) Bài 9: Nhiệt phân 5.5M. A là Cu b. => d hhD/ N2 = 1.Nhiệt Phân Muối Nung 6. Ca(HCO3)2. kết thúc phản ứng thu được dung dịch A.792 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. CO. Bài 10: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Pb(NO 3)2 và AgNO3 thu được 12.32 lít hỗn hợp khí Y. Ba và Sr Bài 2: nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3 và CaCO3 rồi cho toàn bộ khí thoát ra (khí A) hấp thụ hết bằng dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa B và dung dịch C. Tính thể tích khí NO sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng chất rắn B.58 gam Cu(NO3)2 trong một bình kín. Xác định A. Hàm lượng % CaCO3 trong X là: A. Đun nóng dung dịch C thu được kết tủa B. Sau khi làm lạnh hỗn hợp Y để hoá lỏng NO 2 thì còn lại một khí với thể tích là 3. thêm nước vào dd nước lọc để được 1 lít dd E.1 mol khí CO2 thoát ra.25% B.C lần lượt là những chất gì? A. Ca(HCO3)2 Bài 3: cho 100 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3.B. (pH = 1) Bài 6: (CĐ KT kĩ thuật CN II) Cho 14 gam Fe tác dụng với 400 ml dung dịch HNO3 loãng 0.12 mol. Hỗn hợp khí D gồm NO2 = 0. Mg và Ca B. sau 1 thời gian. CaCO3. 6. 84% C.8 gam. mC = 6 gam Bài 7: Dự bị ĐH năm 2004 Cho 7. Biết thể tích các khí được đo ở đktc. 8.67g muối nitrat ta thu được 2. Ca(HCO3)2 B. 50. Chia C thành hai phần có thể tích bằng nhau: • Phần 1: cô cạn cẩn thận rồi đem chất rắn khan thu được nung đến khối lượng không đổi được hỗn hợp khí D • Phần 2: khuấy đều 10 gam bột sắt vào phần 2. Cô cạn dung dịch A rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn C. CaCO3 C.45 Bài 8: Nung một lượng muối Cu(NO3)2.6 gam chất rắn và 2. Tính thành phần % khối lượng các muối có trong hỗn hợp X. hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp X vào nước được 300ml dung dịch Y. CaCO3 D. CO2. 62. Bài 1: Nhiệt phân 18. thành phần % khối lượng Na2CO3 trong X là bao nhiêu? A. Ca(HCO3)2.24 lít khí (đktc). Ca và Zn D. b. mB = 9. Viết PT hóa học của các phản ứng xảy ra và tính pH của dung dịch Y. và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn.2% D. lọc tách được 10. Xác định kim loại A biết MA< 90 b. sau phản ứng thu được dd C. Tính C% dung dịch thu được.75g hỗn hợp ACO3 và BCO3 (A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau) sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn và 0. CaCO3.96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. a. a.43g oxit kim loại a) Tìm công thức của muối nitrat b) Cho khí sinh ra vào 200g dung dịch NaOH 16%. Ca và Ba C. 31% D. B (giả sử 2 muối nhiệt phân cùng một lúc. 69% Bài 4: nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11.

84% D.8 gam chất rắn và khí X. 0.78m gam.8 gam B.94g kết tủa.4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2. 0.2g B. Be và Mg B. Giá trị của m là: A.56 lít khí CO2 (đktc).8 gam D.5 gam C. thu được 6.Nhiệt Phân Muối Bài 5: nhiệt phân hoàn toàn 11. Mg và Ca C.8g Bài 15: Nung 13. Nung nóng hoàn toàn 48.1 mol Na2CO3 D.2 mol NaHCO3. 5. C = 12. 4. 5. Sr và Ba Bài 6: nung 34. 22. 6. 58.52g chất rắn B và khí C. khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là: A. và NaHCO3 tới khối lượng không đổi thu được 15.8g D. Mn C.96 lít khí CO2 (đktc). Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 1 lít dung dịch Ba(OH)2 x mol/l. 4 gam D. 5. 7. thu được 268. 0. 22.1 mol Na2CO3 C.4 g NaHCO3 Bài 18: Nung nóng 34. Ni D. 78% BÀI 10: nung 19 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3. Na = 23).8 gam chất rắn và khí X. 0. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn Z và khí CO 2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 0. Ca Bài 17.2 gam Bài 16: Đem nung 1. 6. O = 16.8 cm3 khí cacbon đioxit (đktc).1 mol NaHCO3. dẫn toàn bộ CO2 thu được qua dung dịch KOH dư.3 g Na2CO3 và 27. 6.6 g K2CO3và 8. Hai kim loại A và B là: A. Giá trị của m và x lần lượt là: A. phần còn lại là tạp chất trơ. 4.6 gam hỗn hợp gồm Ca(HCO3)2.6 gam H2O và m gam hỗn hợp các muối cacbonat. 6. Khối lượng mỗi chất sau nung là: A. hòa tan hoàn toàn Z trong V lít dung dịch HCl 0.3 gam B. 21.2 gam C.4g NaHCO3 và 40g KHCO3 B. 7.8 gam B. 1 : 2 B. Đun nóng tiếp dung dịch lại thấy tạo ra 3. 1 : 1 C. Vậy tỉ lệ số mol là: A.8 gam D. 50% C. 5. 2 : 1 D.48 lít CO2 (đktc).07g và 0.4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2 thu được 6. giá trị m gam và V lít làn lượt là: Bài tập Hóa Học trang 5 . 10 gam C.04g và 0. Nung m gam đá một thời gian thu được chất rắn nặng 0.04g và 0.5 gam C.6g H2O và m gam hỗn hợp muối cacbonat. 6 gam B. khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là (cho H = 1. 3 : 1 Bài 9: một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. 65% D.25 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B thuộc phân nhóm chính nhóm II và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn thu được 2.8 gam Bài 7: nung 4.84 gam hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0.4 M vừa đủ được dung dịch T.8g C.07g và 0. 0. 0.2 mol Na2CO3 B. 0. 17.8 gam hỗn hợp X gồm MCO3 và NCO3 được m gam chất rắn Y và 4.88g kết tủa. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại trong muối cacbonat trên là: A.2 mol Na2CO3 Bài 11: (ĐH B 2007) Nung 13. Giá trị của m là: A. Thành phần % về khối lượng của CaCO3. tiếp tục cho thêm CaCl2 dư thì được 10 gam kết tủa.06mol/l Bài 14: Nung 34. NaHCO3 và KHCO3 thu được 3. 4. 43. 8 gam Bài 8: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối NH4HCO3 và (NH4)2CO3 thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó khí cacbonic chiếm 30% thể tích.9 gam chất rắn.6g hỗn hợp gồm Ca(HCO3)2 NaHCO3.2 gam D. 27.8% C. Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8.4 gam hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 thu được 5.8 lít CO2 (đktc). tính số mol mỗi muối trong X: A. 8.hiệu suất phân hủy CaCO3 bằng: A.6 lít CO2 (đktc). Zn B. 4. 40% B.03 mol/l B. KHCO3 thu được 3.03 mol/l D.5% B. 17.3 g Na2CO3 và 40 g KHCO3 D. Khối lượng của KHCO3 trong hỗn hợp trước khi nung là: A. 21. thu được 7. Ca và Sr D.06 mol/l C.6 g K2CO3 C. 62.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là: A.2 mol NaHCO3. 92% Bài 13: Nung m gam hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra thu được 3.3 gam Bài 12 (ĐH B 2008).50 gam một muối cacbonat một kim loại cho đến khối lượng không đổi. 43.1 mol NaHCO3. lượng khí X sinh ra hấp thụ vào 75ml dung dịch NaOH 1M. A.

Ca(HCO3)2 B. Pb(OH)2. a) Chất rắn X gồm A.6 và 1. O2 B. MgO. NaOH C. MgO.6 và 0. Sục khí Y dư vào dd Z thấy xuất hiện kết tủa F. Ba(AlO2)2 D. Fe2O3 Bài 2: Sản phẩm của quá trình nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí là A. MgO.6 lít Bài tập Hóa Học trang 6 . MgO. BaCO3. FeO D.75 D. CaCO3. Mg. Hoà tan rắn X vào nước thu được kết tủa E và dd Z. Ba(OH)2 và Ba(AlO2)2 d) Kết tủa F là A. Fe2O3 C. BaO. MgO. CaCO3. HNO3. Ba(OH)2 và MgCO3 C. MgO. BaCO3 B. MgO.Nhiệt Phân Muối A. A2O3 C. 21. Al(OH)3 và Fe(OH)2 trong không khí thu được hỗn hợp rắn A gồm 3 oxit. BaO.6 Bài 19: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3. Al b) Khí Y là A. Fe3O4 D. CO2. Ag Bài 5: Cho hỗn hợp A gồm Fe(OH)3. Al2O3. Hỗn hợp rắn B gồm A. MgO. Al2O3. CO2. MgO. MgCO3. MgCO3 e) Trong dung dịch G chứa A. 21. Fe(OH)3 Bài 3: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg(OH)2. Al(NO3)3 thu được một lượng kết tủa. NaAlO2 B. Rửa sạch kết tủa cẩn thận bằng nước rồi đem nung trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn B. C lần lượt là những chất gì? A. NaOH và NaAlO2 D. BaO. Al C. Na2O. Al2O3. A và B D. FeO B. Đó là các oxit nào? A. 26 và 0. NaNO2. AgNO3. Al2O3. Al2O3. Na2O. Al2O3. NaOH D. Hỏi A.5 B. Ca(OH)2 D. Fe2O3 D. MgO. Al2O3 D. Ba. Ca(HCO3)2 C. Ca(HCO3)2. Fe Bài 4: Cho lượng dư dung dịch NaOH 1M tác dụng với hỗn hợp A gồm Mg(NO3)2. CO2 và O2 B. Al(OH)3 B. hoà tan E vào dd NaOH dư thấy tan một phần được dd G. MgO. NaOH. Mg. CO. FeO B. Ca(HCO3)2. Fe2O3 C. Ag B. Ag. Cu(OH)2. Ba(OH)2 C. FeO B. Mg(OH)2 và Fe(OH)2 trong chân không là: A. CO2 c)Dung dịch Z chứa A.Al2O3 được rắn X và khí Y. Ag2O C. CO Bài 1: Sản phẩm của quá trình nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NaOH. CaCO3 rồi cho toàn bộ khí thoát ra (khí A) hấp thụ vừa hết bằng dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa B và dung dịch C. MgO. Fe C. Ba(OH)2 và NaOH D. Ba(OH)2. CO. Nung hỗn hợp A trong không khí đến khi khối lượng chất rắn không đổi thu được hỗn hợp rắn B. CaCO3 Bài 20: Nhiệt phân hoàn toàn hổn hợp BaCO3. B. MgO. Ba(OH)2. BaCO3.5 C. 26 và 1. Khử hoàn toàn B bằng 5. NaOH.MgCO3. Ba(OH)2.

cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH lấy dư. Lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 4 gam chất rắn.04 gam bột Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X.35% Bài 4: CĐ Kinh tế đối ngoại 2004 Cho hỗn hợp X dạng bột gồm 2. Cu(OH)2. Khối lượng chất rắn: Fe2O3 = 4 gam Bài 5: cho 5. Zn(OH)2.2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Khối lượng của Z. Mg(OH)2.92 gam chất rắn khan. a. V A có giá trị bằng: A. Nung nóng Y trong không khí sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn. 8.96 lít B. biết các hiệu suất phản ứng đều đạt 100%. Ba(OH)2 Bài 7: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. 3.9 gam chất rắn B và dd C chứa 2 muối.1 mol b.Nhiệt Phân Muối H2 (đktc) vừa đủ. A. Đem dd A tác dụng với dd NaOH có dư được kết tủa Y. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd A và kim loại rắn B. cho CO2 dư tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y. KOH B.44 lít D.768 lít khí hidro và dung dịch C. tính thành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp A Đáp án: Mg = 17. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn B. hòa tan hết chất rắn B bằng dd H2SO4 loãng vừa đủ được 12. nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z.344 lít khí đktc. Fe(OH)2. lọc thu được 6. thêm NaOH dư vào dd C.12 mol HCl thu được 1. 2. dd A gồm Fe(NO3)3 : 0. dung dịch B và chất rắn C. 11. thu được dung dịch A và 1.2 mol CuSO4 và 0. lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn B.6 lít Bài 6: Dãy hỗn hợp gồm các hiđroxit nào sau đây khi nhiệt phân hoàn toàn chỉ cho hỗn hợp oxit A.HCM) Cho m gam bột Cu vào 100ml dung dịch Fe2(SO4)3 0. tính m (m = 26. Al(NO3)3 = 0. 2. Tính m? b. tìm khối lượng của C Đáp án: mc = mCu + m Al dư = 11. Đáp án: a. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A. Pb(OH)2 D.8g Fe và 2. khối B) Hỗn hợp M gồm Al và Fe3O4.02 mol. Ba(OH)2 C.1M. 5. khi phản ứng kết thúc.65%.55 Bài 1: (cao đẳng KT TP. Xác định khối lượng mỗi chất trong dung dịch A và trong chất rắn B b. cho dung dịch A tác dụng với NaOH thu Bài tập Hóa Học trang 7 . Fe(OH)3. Al(OH)3. 2. Nung kết tủa trong kk đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn.31 C. rồi cho sản phẩm đi qua HNO3 đặc nóng dư thấy sinh ra V lít khí A (đktc). a.1 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe vào 250ml dd CuSO 4. NaOH. tính khối lượng chất rắn B Bài 2: (dự bị ĐH năm 2005.76 gam M trong điều kiện không có không khí (Fe3O4 bị khử thành Fe kim loại). Nung 17. KOH.7g Al vào 200ml dd AgNO3 2.22 gam Bài 6: cho bột kim loại Cu và Fe tan hết trong dung dịch HNO 3 đặc nóng (HNO3 hết) thu được dung dịch chứa 3 muối và khí B duy nhất.04 B.03 mol. lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 4.5 gam chất rắn D.4 gam Al vào dung dịch A chứa 0. Fe = 82. Fe(NO3)2 = 0. 13.2 lít C.94 gam) Bài 3: (ĐH 2004 B) Cho 5.06 D. thêm 500 ml dd NaOH 3M vào dd C thu được kết tuả.27 gam bột nhôm và 2.

a = 0.5b B. Khi nung 48. a = b C. Đun nóng tiếp tục dd lại thấy tạo thành thêm 3.52 g chất rắn B và khí C. thu được 3.94 g kết tủa. Đs: VCO2= 103.Tính khối lượng m và nồng độ của dd Ba(OH)2 đã dùng. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư Bài tập Hóa Học trang 8 .04g .03M Bài 8: Có hỗn hợp 3 muối NH 4HCO3. thể tích các chất rắn là không đáng kể) A. Tìm công thức của oxit sắt.CM=0. Nung m g hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. sau phản ứng thu được chất rắn A và 2. Chế hóa bã rắn đó với dung dịch axít HCl thu được 2. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau. Cô cạn dung dịch B1 và lấy chất rắn nung ở nhiệt độ cao được B2 chỉ có 1 muối. VNaOH= 754 ml Bài 10: Nhiệt phân 31.24 lít(đktc) khí. Fe D. thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí.464 lít khí B (đkc).5kg đá vôi chứa 92% CaCO 3 thu được bao nhiêu ml khí CO2(đktc). NaHCO3 và Ca(HCO3)2.8 gam hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi thu được 16.22g/ml) để hấp thụ hết lượng khí CO2 đó.Nhiệt Phân Muối được dung dịch B1. Đs: m=7. ĐS: Fe3O4. Bài 1: (ĐH A 2007) khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO 3)2. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng? Bài 11: Nung 14.8g hỗn hợp hai muối MgCO3 và CaCO3thu được 16.8 g một oxit sắt duy nhất và khí CO 2. a = 4b D. a = 2b Bài 3: (ĐH B 2009) Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư. a/ Tính phần trăm khối lượng của BaCO3 trong hỗn hợp ban đầu? b/ Tính khối lượng chất rắn A? c/ Lượng khí thu được dẫn qua 55ml dung dịch Ba(OH)21M thì sau phản ứng có kết tủa sinh ra hay không? Bài 12: Nung nóng 18. thu được chất rắn là: A.04 ml. Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 2 lit dd Ba(OH) 2 thu được 7. a/ Tính % khối lượng mỗi muối hỗn hợp đầu? b/ Khí A được dẫn qua 210g dung dịch NaOH 10% thì thu được dung dịch B. cần dùng tối thiểu bao nhiêu lm dung dịch NaOH 20%(d=1. Fe2O3 B.88g hỗn hợp gồm BaCO3 và CaCO3 hoàn toàn.4g chất rắn và một chất khí A.Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Bài 7: . Cho khí CO2 hấp thụ hết vào dd Ba(OH)2 dư thu được thu được 11. FeO C.88g kết tủa. Fe(OH)2 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi. lưu huỳnh ở mức oxi hóa +4. Fe3O4 Bài 2: (ĐH B 2008) Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO 3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. đưa bình về nhiệtn độ ban đầu. mối liên hệ giữa a và b là: (biết sau các phản ứng.2 bã rắn.56g hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16. thu được dung dịch X.82g kết tủa. Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp muối? Bài 9: Khi nhiệt phân 0. Viết các phương trình phản ứng.

FeO C. 8. 6. NaOH. Hai muối X. Fe2O3 Bài 4: (ĐH B 2009) Khi nhiệt phân hoàn toàn 100g một chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2). Chất rắn đó là: A. NH4NO3. 14. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO B. NaNO3 B.5g C.4g Bài 7: Cho FeCO3 vào dung dịch HNO3 đặc. KNO3 Bài 6: Hòa tan hết 10.0 gam B. KNO3 và AgNO3. Fe D. KMnO4.0 gam D.1g D. 7. Ag C. 8.8g Ag vào dung dịch HNO 3 đặc đun nóng thu được khí X (sản phẩm khử duy nhất). FeO Bài 11: nung hoàn toàn 10. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1 chất rắn duy nhất. KMnO4 C. thấy ngọn lửa có màu vàng. Fe3O4 D. 19. CuO. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3 D. Fe Bài 13: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO 3 (xúc tác MnO2). thu được một chất rắn là: A. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu. Fe2O3 B. NaNO3. Fe2O3. Fe(OH)3.94g B. Sục hỗn hợp 2 khí này vào dung dịch NaOH sau phản ứng thu được dung dịch X. Cu. KMnO4. AgNO3 Bài tập Hóa Học trang 9 . Ag. CuO. Cu(NO3)2. Ag2O B.8 gam chất rắn khan. KNO3 và AgNO3. Khối lượng CaCO3 có trong X là: A.0 gam hỗn hợp X gồm CaCO 3 và NaCl.Cu(NO3)2. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là A. Na2O. NaHCO3  NaOH + CO2 Bài 9: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2. Ag D. Làm khô dung dịch Y. NaNO3 D. KClO3 D. NH4Cl  NH3 + HCl D. Fe2O3. Cô cạn dung dịch Y rồi cô cạn đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn còn lại là: A. NaCl. Fe2O3 Bài 10: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm NH4NO3. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z là: A. Na2CO3 Bài 8: (ĐH B – 2008) Phản ứng nhiệt phân không đúng là: A.0 gam C. CuO. rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi được chất rắn Z và hỗn hợp khí. NaCl. FeO. 2KNO3  2KNO2 + O2 B. NaCl B. 5. KMnO4. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3 C. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl 2 lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Kết thúc thì nghiệm thu được 7. Hấp thụ toàn bộ khí X vào 200ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y. AgNO3 Bài 5: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X và Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Fe(NO3)2 trong không khí thì chất rắn thu được sau phản ứng là: A. FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi. KNO3 C. KClO3 B. NH4NO2  N2 + 2H2O C. NaOH C. KNO3 D. NaNO2. 19. NaNO2. KMnO4 B. Nung hỗn hợp X gồm FeCO3 và Fe(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí.0 gam Bài 12. Fe3O4 C.Nhiệt Phân Muối vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Y lần lượt là: A. Thành phần các chất trong Z là: A. NaCl D. NaNO2. AgNO3. NaNO3 C. thu được hỗn hợp 2 khí trong đó có 1 khí màu nâu. FeO B. CaCO3. Chất tạo ra lượng oxi lớn nhất là: A.

D 22. C 1. C 23. D 20. A 19. D 3. B 8. D 11. D 13. B 6. D 17. A 9. C 7. A 15. B Bài tập Hóa Học trang 10 . D BÀI TẬP TỔNG HỢP 4. B 12. A 6. C 2. A 2. D 24. D 5.Nhiệt Phân Muối ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 1. C 7. A 12. D 13. A 10. C 13. B 6. B 6. A 16. B 3. B 20c. A 4. A NHIỆT PHÂN MUỐI CACBONAT . A 8. C 10.HIĐROCACBONAT 2. C 7. B 1. B 3. B 11. A 15. C 8. D 8. C 1. A 3. B 2. C NHIỆT PHÂN HIĐROXIT KIM LOẠI 4. A 19. C 5. A 6. D 10. C 14. B 3. D 7. B 7. D 12. B 20a. B 18. A NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT 4. D 16. B 18. D 25. D 9. D 20b. A 17. B 2. D 5. C 1. A 11. B 14. C 21. A NHIỆT PHÂN MUỐI AMONI 4. C 9. A 5. A 20e. B 20d. A 5.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->