P. 1
BÀI TẬP DÀI truyen dan

BÀI TẬP DÀI truyen dan

|Views: 383|Likes:
Được xuất bản bởiTham Nguyen

More info:

Published by: Tham Nguyen on Jan 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5

)
- 1 -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
BÀI TẬP DÀI
MÔN HỌC: KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN
BỘ MÔN: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
Sinh viên.............................................................................. Lớp……
Ngành: Điện tử viễn thông
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đào Huy Du
Ngày giao đề: ............................................ Ngày hoàn thành: ……………
Tên đề tài: Thiết kế tuyến truyền dẫn
Biến đổi A/D
Xử lý t /h băng
gốc
Ghép kênh
Khôi phục t /h
gốc số
Đi! chế
Gi"i đi!
chế
Gi"i ghép
kênh
Biến đổi D /A
Kênh t#!$n
%&'
%(' %)' %*' %+'
%,'
%-' %.' %/' %&0'
%&&'
12 c3c
kênh kh3c
Yêu cu:
1. Tn hi!u "n"#$% &'u (à$ )ó ph* t'n n+m tr$n% kh$,n% 1--./ &0n 1---./.
2,i 3i4n &5 tn hi!u - m6 &0n 7-m6
8. Bi0n &*i 9:2: ;< d=n% ph>?n% ph@p 3i0n &*i ABM. 6Ci D mẫu &'u (à$ #i4n
ti0p 18m6 E 8-m6E DFm6.
D. G< #H tn hi!u 3In% %J): K< d=n% ph>?n% ph@p mL hó" .2BD (Ci tn hi!u
&'u (à$ #à k0t Mu, )N" mL hó" mẫu 1O8OD.
7. PhQp k4nh ;< d=n% ph>?n% ph@p %hQp k4nh &Rn% 35 K2.. TrSnh 3'y
ph>?n% ph@p %hQp #uRn% 17-M #4n KTM1. .$Tt &5n% )$n trU 9V7-ATW.
5. Xiều )h0 ;< d=n% ph>?n% ph@p &iều )h0 YAKZ. 6Ci #u[n% 3it &'u (à$ #à
k0t Mu, )N" mL hó" mẫu 1O8OD.
P\]^ 6\_N .`aNP 2bN
!"# và ghi $% h& tên'

- 8 -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
Nhận cQt )N" %i@$ (i4n
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
- D -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)

Mục lục
- 7 -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
P!" I
phdn t)h &ề tài
#$%# &% #'(%" #)'(*" +,"

Biến đổi A/D
Xử lý t /h băng
gốc
Ghép kênh
Khôi phục t /h
gốc số
Đi! chế
Gi"i đi!
chế
Gi"i ghép
kênh
Biến đổi D /A
Kênh t#!$n
%&'
%(' %)' %*' %+'
%,'
%-' %.' %/' %&0'
%&&'
12 c3c
kênh kh3c

Tr4n ;? &R khJi h! thJn% th[n% tin ;J 3"$ %Rm m5t #$Tt )@) khJi c< #H de #i!u
)? 3,nO)@) khJi này thf) hi!n )@) )hg) nIn% ;"u &dy:
 ZhJi 3i0n &*i 9:2O2:9:Bi0n &*i tn hi!u t>?n% tf thành tn hi!u ;J thu5)
34n ph@t. Nó )huyhn &*i tn hi!u t>?n% tf #i4n t=) thành )huii )@) tj mL
3ihu dikn 3+n% )@) cun% &i!n @p nhl phdnE (à thành ph'n )huyhn &*m tj ;J
;"n% t>?n% tf (29B) tr$n% 35 thuO nó )huyhn &*i )@) cun% &i!n @p trn
thành tn hi!u t>?n% tf #i4n t=)
6i!) mL hó" )ó thh &>o) thf) hi!n 3ni m5t tr$n% )@) ph>?n% ph@p nh>
;"u: Xiều cun% mL (ABM)E &iều cun% mL p$%"rit ( #$%(ABM))E &iều cun%
mL (i ;"i (2ABM)E &iều cun% mL (i ;"i tf th)h n%hi (92ABM)E &iều )h0
2q#t" (2M)E &iều )h0 dq#t" tf th)h n%hi (92M) h$r) mL df &$@n tuy0n
tnh (pAB). Th[n% th>?n% ph>?n% ph@p &>o) ;< d=n% ph* 3i0n #à mL h$@
ABM.
92B %Rm )ó m5t mT)h #sy mẫuO #>on% t< (à mL h$@ ABM. MT)h #sy mẫu
tT$ r" )@) mẫu &i!n @p rti rT) tj )@) MuLn% thti %i"n &ều nh"u )N" tn hi!u
t>?n% tf. MT)h #>on% t< #àm csp cm )@) &i!n @p này nht mg) %'n nhst )N" tập
hop )@) mg) &i!n @p (&ó #à Mu@ trSnh #>on% t< )huyhn &*i tn hi!u t>?n% tf
thành tn hi!u ;J). MT)h mL h$@ ABM )huyhn &*i tjn% mg) #>on% t< thành
m5 tj mL nhl phdn (Ci tjn% ;J 1 (à - 3ihu dikn 3+n% m5t tr$n% h"i mg) &i!n
@p. MT)h #u) )hJn% tTp &h %i,m thivu ;f mQ$ )ó thh c,y r" d$ k0t Mu, )N" Mu@
trSnh #sy mẫu.
- 5 -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
Tr$n% mT)h 29B )N" khJi thuO )@) cun% &i!n @p nhl phdn &>o) )huyhn
thành )@) mg) &i!n @p #>on% t< nht mT)h %i,i mL ABM (à ;"u &ó &>o) #àm
3+n% phwn% nht mT)h #u) th[n% thsp &h t@i tT$ (t nhst #à csp cm) #Ti thành tn
hi!u t>?n% tf %J).
Kf ;J h$@ tn hi!u th>tn% #u[n tIn% &5 r5n% 3In% t'n truyền dẫn tn hi!u
nh>n% nó )h$ phQp nhận &>o) tx #! tn hi!u:tTp thsp h?n nhen% tr>tn% hop
kh@). Xdy #à m5t ( d= m5t n%uRn (&5 r5n% 3In%) )ó thh &>o) &*i #sy tài
n%uy4n kh@) nh> th0 nà$ ()[n% ;ust ph@t).
B@) thi0t 3l B^2yB #àm )h$ )@) kỹ thuật c< #H tn hi!u ;J phg) tTp &>o) ;<
d=n% r5n% rLi &h mL h$@ hi!u Mu, tn hi!u tr>C) khi truyền &i (à )zn% &h %i,i
mL )@) tn hi!u nhận khi )h{n% 3l hUn% d$ tTp mQ$ (à nhiku. Xiều này #àm
tIn% &5 phg) tTp )N" thi0t 3l thu ph@t nh>n% )h$ phQp truyền dẫn hàu nh>
kh[n% )ó #iiO )ó &5 )hnh c@) (à kh, nIn% #rp )"$.
 ZhJi c< #H 3In% %J) : G< #H tn hi!u %J) &h truyền tr4n k4nh th[n% tinOG<
#H tn hi!u 3In% %J) #à y4u )'u )hN y0u &Ji (Ci )@) k4nh th[n% tin truyền
tr4n )@p &Rn% tr=) h$r) )@p &Ji cgn%O nh>n% nó )zn% )'n thi0t &Ji (Ci )@)
ph>?n% ph@p truyền dẫn &iều )h0 )"$ t'nO n?i mà tn hi!u )zn% &>o) &>"
cuJn% 3In% %J) tTi )@) trTm #rp. Tr$n% m5t h! thJn% th[n% tin ;JOn thi0t 3l
#rp )'n )ó 35 #u)O )dn 3+n% (à t@i ;inh. Tuy nhi4n &h truyền dẫn )h{n%O )'n
ph,i 3i0n &*i )@) tn hi!u nhl phdn tj thi0t 3l %hQp k4nh thành )@) mL
&>tn% &h %i,m #ii )h$ k4nh truyền dẫn.
B"$ %Rm:ML h$@ n%uRnO mL h$@ 3,$ mật (à mL &iều khihn #ii.
N%$ài (i!) mL h$@ (à %i,i mL ABMO B^2yB )ó thh )ó D )hg) nIn% 3* ;un%.
X'u ti4nO )hg) nIn% mL h$@ n%uRn (34n ph@t) #àm %i,m ;J 3it nhl phdn d>
thj" nht (à$ Mu@ trSnh tnh t$@n )@) c@) ;ust cust hi!n )N" tin tg). Ti0p &0n #à
mL h$@ )@) tn hi!u 3it &ó 3+n% )@)h ;< d=n% mL 3,$ mật nh+m 3,$ (! th[n%
tin )@ nhdn )N" kh@)h hàn%. ML mật này )ó thv thu5) dTn% 3 mật h$r) )[n%
kh"i
Ah'n )uJi )|n% #à mL h$@ &iều khihn #ii ()}n %ui #à mL h$@ k4nh) &h
%i@m ;@t #ii (c@) &lnh #ii (à ;<").
Bó m5t )@)h mL h$@ &ihu khihn #iiO mà nó 3* ;un% 3it d> thj" (à$ )@) #uRn%
3itO n%>o) (Ci Mu@ trSnh mL h$@ n%uRn (#$Ti 3U d> thj"). Tuy nhi4n ), h"i Mu@
trSnh này )ó thh &>o) ;< d=n% tr$n% )|n% m5t h! thJn%O 3ni (S kihu d> thj"O
mà nó cust hi!n tf nhi4n tr$n% th[n% tin truyền &i kh[n% nhst thi0t %iJn% (Ci
kihu d|n% )h$ c@) &lnh (à hi!u )hmnh #ii n 34n thu.
 B5 %hQp k4nh:Tập hop )@) tn hi!u 3In% %J) ;J (à phdn )hi" tn hi!u ;J tj
tn hi!u 3In% %J) ;J &>o) thf) hi!n nht 35 %hQp k4nh (à 35 t@)h k4nh.
- ~ -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
.i!n n"y mTn% (ikn th[n% tRn tTi nhiều h! thJn% %hQp t@)h thq$ t'n ;J (•2M)
h$r) thq$ thti %i"n (T2M). XJi (Ci thi0t 3l •2MO )@) tập hop nhómO ;i4u
nhómO )hN nhóm h$r) 1~ ;i4u nhóm •2M )N" )@) k4nh dm t'n th>tn% )'n
thi0t ph,i %i"$ ti0p (Ci )@) h! thJn% truyền dLn ;J. Xiều này &>o) thf) hi!n
nht ;< d=n% )@) B$dq) &r) 3i!t. XJi (Ci h€ thJn% mCi &'y &NO (i€) tập hop (à
phdn )hi" tn hi!u ;J th>tn% &>o) thf) hi!n nht ;< d=n% )@) ;? &R %hQp-t@)h
thq$ thti %i"n T2M .
Tr$n% h! thJn% th[n% tin ;JO %hQp k4nh &h )un% )sp )@) truyền dẫn &Rn%
thtiO th>tn% #à %hQp k4nh thq$ thti %i"n (T2M). B@) 35 %hQp k4nh T2M )hền
h$r) m5t ;J tj mL ABM h$r) )@) ;J nhl phdn ABM &h )h$ phQp )@) tuy0n
th[n% tin &>o) truyền &i tr4n )|n% m5t &>tn% truyền (ật #H (nh> )@pO ;oi
Mu"n%O k4nh t'n ;J ([ tuy0n•). N0u (i!) th[n% tin thq$ thti %i"n thf) thS &iều
này )ó n%h‚" #à: TJ) &5 3it )N" tn hi!u &>o) %hQp k4nh %sp t nhst N #'n ;$
(Ci tjn% tn hi!u ABM ri4n% 3i!t (à nh> (ậy y4u )'u d,i th[n% tIn% #4n
T@)h k4nh #à )hi" d}n% 3it thu &>o) trn #Ti thành )@) tn hi!u ABM thành
ph'n.
 Xiều )h0 (à %i,i &iều )h0:
B@) M$dqm (35 &iều )h0 (à %i,i &iều )h0) t@) &5n% #4n )@) d}n% cun% nhl
phdn &h th[n% tin nó m"n% )ó thh truyền Mu" m5t thi0t 3l (ật #H nà$ &óO n m5t
tJ) &5 nà$ &óO (Ci m5t &5 mQ$ )ó thh )hsp nhận &>o)O tr$n% m5t d,i t'n c@)
&lnh h"y &>o) phdn 3*. B5 &iều )h0 34n ph@t )ó thh th"y &*i )@) mg) &i!n @p
ri4n% #vO )@) 3it. Xr) 3i!t 35 &iều )h0 )zn% ;<" dTn% cun% tn hi!u h"y #u) &h
%iCi hTn &5 r5n% 3In% th[n% (à )'n th"y &*i ph| hop (Ci 3In% t'n )h$ phQp.
6S (ậyO &'u (à$ )N" 35 &iều )h0 #à tn hi!u ;J n d,i %J) tr$n% khi &'u r"
th>tn% #à dTn% ;ón% th[n% d,i.
B5 %i,i &iều )h0 34n thu )huyhn &*i tj dTn% ;ón% th[n% d,i thu &>o) thành
tn hi!u n d,i %J). B5 )dn 3+n% hi!u )hmnh #Ti mQ$ tn hi!u mà nó )ó thh cust
hi!n tr$n% khi truyền. Ah'n t@)h ;ón% )huyhn &*i tn hi!u d,i %J) &L &iều )h0
trn thành d}n% kH hi!u nhl phdn. Tr$n% 35 t@)h ;ón% )ó 35 #u) th)h gn%O &dy
#à m5t kihu c< #H tn hi!u tr>C) khi tn hi!u &>" tCi c< #H n mT)h Muy0t &lnh
(Ci m=) ti4u #à ),i thi!n &r) tnh #ii.
M5t ;J ph>?n% ph@p &iều )h0 (à %i,i &iều )h0 hi!n &"n% &>o) ;< d=n% &L
&>o) phdn #$Ti thq$ kihu &iều )h0 )hN y0u. Tr$n% )h>?n% ~ ;ƒ cqm cQt m5t
(ài #$Ti ;"u &dy:
Xiều 3i4n: Xiều 3i4n cun% (A9M) E &iều 3i4n cun% M mg) (A9M M mg))E
kh$@ &ón% mn (^^2) t@)h k0t hopE kh$@ &ón% mn t@)h &>tn% 3"$E &iều 3i4n
)'u ph>?n% M trTn% th@i (Y9M M trTn% th@i).
Xiều t'n: Zh$@ dl)h ph" t'n ;J-t@)h kh[n% k0t hop (•KZ t@)h k0t hop)E A"
#iqn t=)-kh$@ dl)h t'n ;J-t@)h k0t hop (BA-•KZ-B2)E ph" #i4n t=)-kh$@ dl)h
t'n ;J-t@)h kh[n% k0t hop (BA-•KZ-NB2)E kh$@ dl)h )f) tihu (MKZ).
- F -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
Xiều ph": Zh$@ dl)h ph" nhl phdn (BAKZ)-t@)h k0t hopE kh$@ dl)h ph" nhl
ph"n-mL h$@ (i ;"i (2y-BAKZ)E kh$@ dl)h ph" (i ;"i (2AKZ)E kh$@ dl)h ph"
)'u ph>?n% (YAKZ)E kh$@ dl)h ph" M trTn% th@i (M-AKZ).
PH-N II
T.\„T Z„ .… T.†NP TWV‡ˆN 2bN
./Tn hi!u "n"#$% &'u (à$ )ó ph* t'n n+m tr$n% kh$,n% 1--./ &0n 1---./.
2,i 3i4n &5 tn hi!u - m6 &0n 7-M(.
./0:3i0n &*i 9:2
 n%uy4n #H 3i0n &*i 9:2 : ;< d=n% ph>?n% ph@p 3i0n &*i ABM. 6Ci D
mẫu &'u (à$ #i4n ti0p 18m6 E 8-m6E DFm6
- 1 -
Bsu hSnh )? 3,n )N" h! thJn% truyền tin ABM
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
Xlnh n%h‚" ABM:
‰ ABM #à Mu@ trSnh )huyhn &*i )? 3,n m5t tn hi!u t>?n% tf ;"n% tn hi!u ;J
mà th[n% tin )hg" &fn% tr$n% )@) mẫu tn hi!u t>?n% tf #i4n t=) &>o) th"y
th0 3+n% )@) 3it ;J nJi ti0p.
‰ Tn hi!u t>?n% tf &'u ti4n &>o) #sy mẫu n t'n ;J #Cn h?n t'n ;J NyMuy;t
;"u &ó &>o) #>on% t< h$@.
- ABM )hnh Muy: B@) 3>C) #>on% t< )dn 3+n%.
- ABM kh[n% )hnh Muy: B@) 3>C) #>on% t< kh[n% 3+n% nh"u.
N%uy4n tŠ) mL hó" ABM nh> ;"u :
ABM &>o) thf) hi!n thq$ 1 Mui trSnh 7 3>C) )ó n%uy4n tŠ) nh> ;"u:
B>C) 1: L&c nh+m hTn )h0 ph* t'n )N" tn hi!u #i4n t=) )'n truyền.
B>C) 8: L(y )ẫu t*n hi+u th$Ti #à kh"i trihn )ó )hu k‹ tn hi!u &h thu &>o)
3i4n &5 )ó %i@ trl tg) thti (tg) #à #sy %i@ trl )N" 3i4n &5 tTi thti &ihm nhst &lnh).
B>C) D: Lư,ng t- hoá .iên đ/ 3+n% )@)h )hi" 3i4n &5 )N" cun% #sy mẫu thành
)@) mg) (à #sy tr}n 3i4n &5 cun% &0n mg) %'n nhst.
B>C) 7: 01 hoá #à th"y th0 1 cun% &L &>o) #>on% t< thành m5t dLy 3it nhl
phdn %ui #à tj mL.
6 d= mL hó" D3it:mẫu
- Π-
•∆ /2
D∆ /2
•5
F•∆ /2
∆ /2
-∆ /2
Ž-D∆ /2
Ž-5∆ /2
Ž- F∆ /2
Tn hi!u n%uy4n thux
P" trl mẫu
Gsp cm
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
 Thf) hi!n #sy mẫu:
Tn hi!u #i4n t=) ;"u khi #u)O đư,c $2i $3c hoá nh2 4(y )ẫu 3+n% )huii cun%
nhlp)ó t'n ;J • (thq$ &lnh #H #sy mẫu) &h )ó &>o) )@) tn hi!u A9M.
Minh h$T thq$ hSnh:
Yu@ trSnh #sy mẫu )@) tn hi!u t>?n% tf
Xlnh #H #sy mẫu NyMui;t: tn hi!u )ó 3In% t'n hTn )h0 )ó thh &>o) &r) tr>n%
)hnh c@) 3ni )@) trl ;J #sy mẫuO kh$,n% )@)h %ie" )@) trl ;J này kh[n% &>o)
(>ot Mu@ 1 n<" )hu k‹ )N" t'n ;J )"$ nhst )N" tn hi!u: :

#m
≥ 8•
m"c
(T
;
≤ T
m"c
:8).

m"c
: t'n ;J #Cn nhst )N" tn hi!u. .
T;: %ui #à kh$,n% )@)h NyMui;t (à #à kh$,n% )@)h thti %i"n dài nhst &>o) d|n%
&h #sy mẫu tn hi!u )ó 3In% t'n thsp 3l hTn )h0 (à (ẫn )h$ phQp kh[i ph=) #Ti
tn hi!u mà kh[n% 3l mQ$.
6Ci D tn hi!u &ề 3ài r" )ó •
m"c•1---h/ ;uy r" t'n ;J #sy mẫu ;ƒ #à 1~---h/
Yu@ trSnh thf) hi!n #sy mẫu &>o) thf) hi!n thq$ %i,n &R thti %i"n 34n:
- 1- -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
- 11 -
f
1
f
2
f
m
-f
2
f
m
-f
1
f
m

f
m
+f
1
f
m
+f
2
2f
m
t
t
t
t
t
u(t)
G(t
)
U
x
(t
)
U
m
(t
)
G
m
(t
)
": t:h t>?n% tf
3: ph* t'n t:h
): dLy cun% &iều khihn #sy
mẫu
d: t/h đầu ra bộ lấy
mẫu
q: ph* t'n )N" t:h
#sylsaaavamamac
cm4!56h6h5kh5k
6h5m7$mẫu
Yu@ trSnh #sy mẫu tn hi!u t>?n% tf
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
 p>on% t< hó":
N5i dun% )N" #>on% t< h$@ #à:
- Bi4n &5 )N" tn hi!u &>o) )hi" thành )@) kh$,n% &ều h$r) kh[n% &ều.
- Mii kh$,n% #à 1 3>C) #>on% t< 3i4n &5 tn hi!u gn% (Ci &'u h$r) )uJi mii
3>C) #>on% t< %ui #à m5t mg) #>on% t<.
- K"u khi &L )ó )@) mg) #>un% t< thS 3i4n &5 )@) cun% #sy mẫu &>o) #àm tr}n
&0n mg) #>on% t< %'n nhst.
- Bó h"i #$Ti #>on% t< h$@ 3i4n &5E #>on% t< h$@ &ều (à #>on% t< h$@ kh[n%
&ều.
- 18 -
+
C
T1" $2' P3M
K'(%c 45$ #)6
&7"8 c9:
Tụ #1c 4$2"
N8';" #<="8 #>
T5: ?'"8
M5c l@( A,' BC +'( #)D
p>on%
t< h$@
−−5∆ /
2
−−∆ /2
5∆ /
2
∆ /2
T
−−∆ /2
5∆ /
2
∆ /2
−−5∆ /2
T
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
Tn hi!u rti rT) thq$ thti %i"n tn hi!u ;J ABM
Bhun mL hó" D tn hi!u tr4n thq$ ph>?n% ph@p #>on% t< hó" &ều (Ci ;J 3t #à 1 n4n
Kƒ )óY• 8‘1•85~ mg) #>on% t< :
Bi4n &5 thq$ 3ài r" #à:- m6 &0n 7-m6
B>C) #>on% t<:
7-
85~
∆ =
•-.15~85 m6
ML hó" tn hi!u thg nhst:Y1•
18
-.15~85
•FF mg)
T" )ó )huii 3it nhl phdn )N" tn hi!u thg nhst #à:-1--11-1
ML hó" tn hi!u thg 8:Y8•
8-
-.15~85
•181 mg)
T" )ó )huii 3it )N" tn hi!u thg 8 #à:1-------
ML hó" tn hi!u thg D:YD•
DF
-.15~85
•8DF mg)
T" )ó )huii 3it )N" tn hi!u thg D #à:111-11-1
6ậy t" )ó )huii 3it )N" D tn hi!u tr4n #i4n ti0p ;"u khi mL hó" ABM
#à :-1--11-11-------111-11-1
8.8 c< #H tn hi!u 3In% %J) :K< d=n% ph>?n% ph@p mL hó" .2BD (Ci tn
hi!u &'u (à$ #à k0t Mu, )N" mL hó" mẫu 1O8OD.
G< #H tn hi!u %J) &h truyền tr4n k4nh th[n% tinOG< #H tn hi!u 3In% %J) #à y4u
)'u )hN y0u &Ji (Ci )@) k4nh th[n% tin truyền tr4n )@p &Rn% tr=) h$r) )@p &Ji
cgn%O nh>n% nó )zn% )'n thi0t &Ji (Ci )@) ph>?n% ph@p truyền dẫn &iều )h0
)"$ t'nO n?i mà tn hi!u )zn% &>o) &>" cuJn% 3In% %J) tTi )@) trTm #rp. Tr$n%
m5t h! thJn% th[n% tin ;JOn thi0t 3l #rp )'n )ó 35 #u)O )dn 3+n% (à t@i ;inh.
Tuy nhi4n &h truyền dẫn )h{n%O )'n ph,i 3i0n &*i )@) tn hi!u nhl phdn tj thi0t
3l %hQp k4nh thành )@) mL &>tn% &h %i,m #ii )h$ k4nh truyền dẫn.
 Ah>?n% ph@p mL hó" .2BD
• `u &ihm )N" mL .2BD :
 .2BD ;< d=n% r5n% rLi tr$n% thf) t0 )h$ )@) %i"$ ti0p %hQp k4nh 3ậ) )"$.
 p$Ti mL h$@ này Mu"n trun% khi truyền ;J #i!u )ó tJ) &5 )"$ tr4n &[i ddy
kim #$Ti )ó d,i t'n hTn )h0. 6i!) %i,m &5 r5n% 3In% t'n )'n thi0t )N" k4nh
- 1D -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
h$r) tIn% tJ) &5 3it (Ci m5t &5 r5n% 3In% t'n &L )h$ ;ƒ #àm tIn% tx ;J tn
hi!u tr4n tTp dm &h &Tt &>o) c@) ;ust #ii )h$ tr>C) .
 56o )7t tin t8c n nhen% n?i y4u )'u tnh "n t$àn )"$ &r) 3i!t tr4n )@)
tuy0n truyền ;J #i!u )N" )@) h! thJn% m@y tnh c< #H ;J #i!u.
 T3o ph9 t*n hi+u nh+m gn% d=n% )h$ nhen% m=) &)h &r) 3i!t nh> &Rn% 35
%i,m thành phdn 3i4n &5 tn :; <h=ng đ>n ?@ h$r) %i,m )@) thành ph'n )"$
(à thsp )N" t'n ;J tr>C) #{) #u).Bó thh &>" nhen% ;J ’ -’ &r) 3i!t (à$ )@)
#uRn% ;J &>o) mL #>“n% )f) 3ậ) )"$ 3l )h”n (à )@) #uRn% ;J 3l )h”n.
 Tr$n% Mu@ trSnh mL h$@ ABM nh> &L trSnh 3ày n tr4nO tst ), )@) 3it th[n%
tin &>o) n%'m %i, thi0t #à nhl phdn &?n )f). Pi, thi0t này #à hop #H mikn #à
)@) 3it th[n% tin &L &>o) c@) &lnh tr$n% m5t )[n% &$Tn nhst &lnh nà$ &ó
)N" thi0t 3l c< #H (à ddy nói kh[n% &>o) d"i% Mu@ (ài mQt. 6Ci nhen%
&>tn% ddy nJi t>?n% &Ji dàiO&>tn% )@p &Ji c$Šn 3u) kimO h$r) )@p &Rn%
tr=) thS kh[n% n4n ;< d=n% #uRn% 3it nhl phdnO#H d$ #à :
1. Nó )ó )hg" thành ph'n m5t )hiều.
8. Nó )ó )@) thành ph'n t'n ;J thsp mg) )"$.
D. Zhi truyền m5t dLy ’-’ #i4n ti0p thS kh[n% )ó &ihm )huyhn tn hi!u.
• N%uy4n tŠ) mL hó" :
- ML .2BD #à mL nhl phdn mật &5 )"$ )ó nhiều nhst D ;J ’ -’ #i4n ti0p.
Xh mL m5t tn hi!u nhl phdn thành m5t tn hi!u .2BD thq$ )@) Muy tŠ) ;"u
&dy:
Yuy >C) :
- KJ - nhl phdn &>o) mL 3+n% m5t trTn% th@i trJn% ∅ (Ci ;J 3t - #i4n ti0p
kh[n% (>ot Mu@ D 3t.
- M5t 3t 1 nhl phdn &>o) mL 3+n% kH hi!u B thq$ #uật #>“n% )f).
- B@) dLy 7 ;J - #i4n ti0p tr$n% tn hi!u nhl phdn &>o) mL nh> ;"u :
") Bt ? đu tiên )N" dLy &>o) mL 3+n% ∅ n0u dsu B (à dsu V tr>C) &ó
)N" dLy mL t"m phdn )ó )f) tnh n%>o) (Ci nh"u
3) Bt ? đu tiên )N" dLy &>o) mL 3+n% B n0u dsu B (à dsu V tr>C) &ó
)N" dLy mL t"m phdn )|n% )f) tnh (Ci nh"u.
)) B@) .*t ? th8 A và th8 B &>o) mL thành ∅ .
d) 5*t ? th8 C 3i0n &*i thành V
q) 2f" tr4n 3ip$#"r-9M\
Bhuii 7 ;J - #i4n ti0p &>o) th"y th0 thq$ Muy #uật nh> ;"u
•N0u tr>C) &ó #à #v 3it 1
- 17 -
– - - - -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
- - - - -
&>o) mL hó" thành &>o) mL hó" thành
- - - - -
• N0u tr>C) &ó #à )h—n 3it 1
- - - - -
&>o) mL hó" thành &>o) mL hó" thành
- – - - –
 Thf) hi!n mL hó" .2BD:)huii 3it )N" D tn hi!u &L mL
hó" :-1--11-11-------111-11-1
- 15 -
– - - - –
– - - - -
– - - - -
0 & 0 0 & & 0 & & 0 0 0 0 0 0 0 & & & 0 & & 0 &
89 :;< =;>:
;DB)
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
8.DP.˜A Z_N. :;< d=n% ph>?n% ph@p %hQp k4nh &Rn% 35 K2.. TrSnh 3'y
ph>?n% ph@p %hQp #uRn% 17-M #4n KTM1. .$Tt &5n% )$n trU 9V7-ATW.
8.D.1 Zh@i ni!m (ề K2. :phdn )sp ;J &Rn% 35 #à %i"i &$Tn ti0p thq$ )N" %i"i
&$Tn phdn )sp truyền dẫn &Rn% 35.
K2. thf) hi!n m5t hu )@) ti4u )hu™n (h"y %i"$ thg)). Nó )ó thh (à ;ƒ %i"$
ti0p (Ci )@) mTn% hi!n )ó &>o) cdy dfn% tr4n )@) ti4u )hu™n (|n%. K2. )ó thh (à
;ƒ trn thành m5t ti4u )hu™n )[n% n%hi!p )h$ th[n% tin ;oi Mu"n% 3In% r5n% t$àn
)'u.
MTn% th[n% tin này )ó thh &>o) 3* ;un% 3ni )@) h! thJn% )@p &Rn% (à:h$r)
([ tuy0n )h$ )@) gn% d=n% &>tn% truyền )f #y n%Šn
(à:h$r) tJ) &5 thsp.
Zhi mTn% ;J )N" MuJ) %i" &L &>o) trihn kh"i m5t ph'n th[n% Mu" )@) )hu™n
K2. thS )@) (|n% K2. này )ó thh &>o) k0t nJi tCi nhen% (|n% &L &>o) trihn kh"i
(Ci )@) ti4u )hu™n phi K2. (th>tn% &>o) nói tCi #à )@) )hu™n )ận &Rn% 35 A2.).

M5t ;J nQt &r) 3i!t )N" K2. %Rm:
 B@) ti4u )hu™n K2.
• KTM-1 :155.58 M3:;
• KTM-7 :~88.-1- M3:;
• KTM-1 :1817O1~M3:;
• KTM-18 :11~~O87 M3:;
• KTM-1~ :8711OD8M3:;
• KTM-~7 :ŒŒ5D.81M3:;
 Bun% )sp )@) ph'n t< mTn% duy nhst &h )@) mTn% A2. )ó thh &>o)
k0t nJi tCi h"y %i"$ ti0p (Ci )@) mTn% K2.
 Bun% )sp )@) kh, n"n% t)h hop ^9MšA tr$n% mii ph'n t< mTn%
Ny B@) mTn% K2.
 K2. )un% )sp )@) k4nh th[n% tin ;J #i!u truyền )@) 3,n tin ^9MšA
%ie" )@) Ah'n t< mTn% Ny h"y %ie" )@) .! thJn% Xi”u hành (^K)
(Ci Ny tr$n% )|n% m5t khun% tn hi!u m"n% t,i tin. Xiều này ti0t
ki!m &>o) thi0t 3l (à tT$ r" ;f #inh h$Tt )h$ Mu@ trSnh (ận hành
8.D.8 PhQp tj #uRn% 17- #4n KTM-1
- 1~ -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)

Tr$n% &ó :
o B7 :khJi )$nt"inqr ("i tr} ti0p nhận )@) tn hi!u A2.O3"$ %Rm :)@) #uRn%
de #i!u A2.O)@) 3it :3ytq )h”n )J &lnhO)@) 3it:3ytq )h”n &5n%Okhun% tn
hi!u B7 %Rm Œ hàn% 8~- )5t
o 6B-7 :)$n tqn n? ,$ )ó ("i tr} nhận khun% tn hi!u tj B7 #4n O3* cun%
th4m )@) 3ytq A^. &h Mu,n #H th[n% tin tj n?i %<i &0n n?i nhận 6B Ot" )ó
6B7•B7–Œ 3ytqA^.
pà #$Ti 6B 3ậ) )"$
B@) 3ytq p$h )N" B7 kH hi!u #à :6B7-A^.
- 1F -
1 ×
?18@& AAG AA@* BC*
C*D&)/E(,*8b/s
1 ×
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
›5
›7
›D
.7
•8
P1
B8
BD
...................
B7
œ1
&,0 &
/ b$tF =G;
o 9V-7 :&?n (l Mu,n #H :
9V7•6B7–p$intqr(Œ3ytq)
Nó 3"$ %Rm m5t )$ntqn$ ,$ (à mut )$n trU &?n (l Mu,n #H
›5
›7
›D
.7
•8
P1
B8
BD
...................
B7
œ1
&,0 &
/ b$tF =G;
AA@*=1H
CIA 1HJC ĐK: B< LAM: NO AA@*

- 11 -
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
o 9VP :nhóm &?n (l Mu,n #H :#à m5t h$r) nhiều &?n (l Mu,n #H %hQp (Ci nh"u
thq$ ph>?n% thg) cqn 3ytq tT$ thành m5t nhóm &?n (l Mu,n #H 9VP.
o KTM-N :m[ &un )huyhn t,i &Rn% 35
8.D.D cŠp c0p )@) #uRn% nh@nh 17-M3:; (à$ khun% KTM-1
:
&
K
)
P
)
;
*
P
(
G
&
C
(
B
)
Q
&
/ hRng
&) b$tF
BC*@=G;
(0 khối &) b$tF
&b$tF
H?G;
=SH
8?G;


G Œ~\ ‡ Œ~\ ‡ Œ~\ ‡ Œ~\ G Œ~\
‡ Œ~\ ‡ Œ~\ ‡ Œ~\ G Œ~\ ‡ Œ~\
‡ Œ~\ ‡ Œ~\ G Œ~\ ‡ Œ~\ › Œ~\
 ;Šp c0p 17-M3:; (à$ 6B-7 :
- mii hàn% 6B-7 )ó 8~- 3ytq 1D- 3it &5n (W)–1- 3it mà$ &'u ($)–5
3it &iều khihn )h”n •–1 3it )h”n K –(8713ytq–~3it )tin
- 3ytq \ (#uRn% 17$ M3:;))un% )sp )h$ khun% 6B7 tr$n% thti hTn 185
: µ
:81F~ B.
- 3ytq \ cŠp c0p )J &lnh tr$n% khun% 6B-9 81F5 3ytq–~3it
- %hQp khun% 6B-7 (à$ KTM-1
- 1Π-
/, S X /, S T /, S T /, S T /, S U =G;
&BT1V &B &(BT1V
Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)
 6B7 )5n% th4m 3ytq )$n trU tT$ thành 9V-7
 KTM1•9V7–K^.
- 8- -

Bài tập dài kỹ thuật truyền dẫn (nhóm 5)

BÀI TẬP DÀI
MÔN HỌC: KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN
BỘ MÔN: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
Sinh viên.............................................................................. Lớp…… Ngành: Điện tử viễn thông Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đào Huy Du Ngày giao đề: ............................................ Ngày hoàn thành: …………… Tên đề tài: Thiết kế tuyến truyền dẫn
Từ các kênh khác

(1)

Biến đổi A /D

Xử lý t /h băng gốc

Ghép kênh

Điều chế

(2)

(3)

(4)

(5)
Kênh truyền

(6)

Biến đổi D /A

(11) (10)

Khôi phục t /h gốc số

Giải ghép kênh

Giải điều chế

Yêu cầu: 1. Tín hiệu analog đầu vào có phổ tần nằm trong khoảng 100Hz đến 8000Hz. Dải biên độ tín hiệu 0 mV đến 40mV 2. Biến đổi A/D: sử dụng phương pháp biến đổi PCM. Với 3 mẫu đầu vào liên tiếp 12mV ; 20mV; 37mV. 3. Xử lý tín hiệu băng gốc: Sử dụng phương pháp mã hóa HDB3 với tín hiệu đầu vào là kết quả của mã hóa mẫu 1,2,3.

(9)

(8)

(7)

4. Ghép kênh sử dụng phương pháp ghép kênh đồng bộ SDH. Trình bầy
phương pháp ghép luồng 140M lên STM1. Hoạt động con trỏ AU4-PTR. 5. Điều chế sử dụng phương pháp điều chế QPSK. Với luông bit đầu vào là kết quả của mã hóa mẫu 1,2,3. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên)

-2-

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->