Dòng diên xoay chiêu Chu dê II.

Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
1
CHU DE II. DÒNG DIEN XOAY CHIEU TRONG DOAN MACH CHI CÓ
DIEN TRO THUAN, TU DIEN HOAC CUON DÂY THUAN CAM

A. TÓM TAT KIEN THUC CÄN BAN

Doan mach chi có
diên tro thuân R
Doan mach chi có
cuôn dây thuân cam có
dô tu cam L
Doan mach chi có
tu diên có diên dung C

So dô
machDác diêm

- Diên tro R, don vi Ôm
(O).

- Diên áp giua hai dâu
doan mach biên thiên
diêu hoà cùng pha voi
dòng diên.- Gian dô vecto :hoác
- Cam kháng Z
L
= L,
don vi Ôm (O).

- Diên áp giua hai dâu
cuôn dây thuân cam biên
thiên diêu hoà sóm pha
hon dòng diên góc
2
π
.


- Gian dô vecto :


hoác- Dung kháng
C
Z
C
ω
1
= ,
don vi Ôm (O).

- Diên áp giua hai dâu
tu diên biên thiên diêu
hoà trê pha hon dòng
diên góc
2
π
.


- Gian dô vecto :


hoác
Dinh luât
Ôm

R
U
I
R
R
0
0
=
hoác
R
U
I
R
R
=
L
L
L
Z
U
I
0
0
=
hoác
L
L
L
Z
U
I =
C
C
C
Z
U
I
0
0
=
hoác
C
C
C
Z
U
I =
R
L C

R
U
0

R
I
0

R
U

R
I

L
U
0

L
I
0

2
π
+
C
U
0

C
I
0

2
π

L
U

L
I

2
π
+
C
U

C
I

2
π

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
2
B. MOT SÓ BÀI TAP
Bài 1 : Dát diên áp xoay chiêu ) )( 100 cos( 2 220 V t u π = , t tính báng giây (s), vào hai dâu
diên tro thuân R = 110 O. Viêt biêu thuc cuong dô dòng diên chay qua diên tro thuân R.
Bài gii :
Biên dô dòng diên xoay chiêu chay qua diên tro thuân R là :
2 2
110
2 220
0
0
= = =
R
U
I A
Dòng diên chay qua diên tro thuân R biên dôi diêu hoà cùng tân sô và cùng pha voi diên
áp xoay chiêu giua hai dâu cua nó nên biêu thuc cua dòng diên qua diên tro thuân R là :
) )( 100 cos( 2 2 A t i π = , t tính báng giây (s)
Bài 2 : Biêu thuc cuong dô dòng diên xoay chiêu chay qua môt diên tro thuân R là
) (
3
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
− =
π
π , t tính báng giây (s). Hiêu diên thê hiêu dung giua hai dâu diên tro
thuân do duoc báng vôn kê xoay chiêu là U = 150 V.
a) Xác dinh R.
b) Viêt biêu thuc diên áp giua hai dâu diên tro thuân R.
Bài gii :
a) Diên tro thuân R duoc xác dinh tu dinh luât Ôm :
150
1
150
= = =
I
U
R O
b) Biên dô cua diên áp xoay chiêu giua hai dâu diên tro thuân R là :
2 150 2
0
= = U U V
Diên áp giua hai dâu diên tro thuân R biên dôi diêu hoà cùng tân sô và cùng pha voi dòng
diên chay qua nó nên biêu thuc diên áp giua hai dâu diên tro thuân R là :
) (
3
100 cos 2 150 V t u
|
.
|

\
|
− =
π
π , t tính báng giây (s)
Bài 3 : Biêu thuc diên áp xoay chiêu giua hai dâu môt doan mach chi có cuôn dây thuân
cam là ) )( 100 cos( 2 200 V t u π = , t tính báng giây (s). Cuong dô hiêu dung cua dòng diên
xoay chiêu chay trong doan mach do duoc báng ampe kê xoay chiêu là I = 2 A.
a) Xác dinh dô tu cam L cua cuôn dây.
b) Viêt biêu thuc cuong dô dòng diên chay qua cuôn dây.
c) Tính cuong dô dòng diên qua cuôn dây vào thoi diêm
400
3
= t s.
Bài gii :
a) Cam kháng cua cuôn dây thuân cam này là :
100
2
200
= = =
I
U
Z
L
O
Dô tu cam cua cuôn dây thuân cam này là :
π π ω
1
100
100
= = =
L
Z
L H 318 ≈ µH
b) Biên dô cua dòng diên xoay chiêu chay qua cuôn dây thuân cam là :
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
3
2 2 2
0
= = I I A
Dòng diên xoay chiêu chay qua cuôn dây thuân cam biên dôi diêu hoà cùng tân sô và trê
pha góc
2
π
so voi diên áp giua hai dâu cua nó nên biêu thuc cuong dô dòng diên chay qua
cuôn dây thuân cam là :
) (
2
100 cos 2 2 A t i |
.
|

\
|
− =
π
π , t tính báng giây (s)
c) Cuong dô dòng diên chay qua cuôn dây thuân cam vào thoi diêm
400
3
= t s là :
2
2 400
3
. 100 cos 2 2 =
|
.
|

\
|
− =
π
π i A
Bài 4 : Dòng diên xoay chiêu chay qua môt cuôn dây thuân cam có dô tu cam
π 2
1
= L H
có biêu thuc ) (
3
100 cos 2 5 A t i |
.
|

\
|
− =
π
π , t tính báng giây (s).
a) Viêt biêu thuc diên áp giua hai dâu cuôn dây thuân cam này.
b) Tính diên áp giua hai dâu cuôn dây vào thoi diêm
600
1
= t s.
Bài gii :
a) Cam kháng cua cuôn dây thuân cam này là :
50
2
1
. 100 = = =
π
π ωL Z
L
O
Biên dô cua diên áp xoay chiêu giua hai dâu cuôn dây thuân cam là :
2 250 50 . 2 5
0 0
= = =
L
Z I U V
Diên áp xoay chiêu giua hai dâu cuôn dây thuân cam biên dôi diêu hoà cùng tân sô và
som pha góc
2
π
so voi dòng diên chay qua nó nên biêu thuc diên áp xoay chiêu giua hai dâu
cuôn dây thuân cam là :
) (
6
100 cos 2 250
2 3
100 cos 2 250 V t t u
|
.
|

\
|
+ =

+
|
.
|

\
|
− =
π
π
π π
π , t tính báng giây (s)
b) Vào thoi diêm
600
1
= t s thì diên áp giua hai dâu cuôn dây là :
2 125
6 600
1
. 100 cos 2 250 =
|
.
|

\
|
+ =
π
π u V 8 , 176 ≈ V
Bài 5 : Biêu thuc diên áp xoay chiêu giua hai dâu môt doan mach chi có tu diên là
) )( 100 cos( 2 200 V t u π = , t tính báng giây (s). Cuong dô hiêu dung cua dòng diên xoay chiêu
chay trong mach do duoc báng ampe kê xoay chiêu là I = 2 A.
a) Xác dinh diên dung C cua tu diên.
b) Viêt biêu thuc cuong dô dòng diên chay qua doan mach này.
Bài gii :
a) Dung kháng cua tu diên này là :
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
4
100
2
200
= = =
I
U
Z
C
O
Diên dung cua tu diên này là :
π π ω
4
10
100 . 100
1 1

= = =
C
Z
C F 83 , 31 ≈ µF
b) Biên dô dòng diên chay qua doan mach này là :
2 2 2
0
= = I I A
Dòng diên chay qua tu diên biên dôi diêu hoà cùng tân sô và som pha góc
2
π
so voi diên
áp giua hai dâu cua nó nên biêu thuc cuong dô dòng chay qua doan mach này là :
) (
2
100 cos 2 2 A t i |
.
|

\
|
+ =
π
π , t tính báng giây (s)
Bài 6 : Dòng diên xoay chiêu chay qua môt doan mach chi chua tu diên có diên dung
π 2
10
4 −
= C F là ) (
3
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π , t tính báng giây (s). Viêt biêu thuc diên áp giua hai
dâu doan mach này.
Bài gii :
Dung kháng cua tu diên là : 200
2
10
. 100
1 1
4
= = =

π
π
ωC
Z
C
O
Biên dô cua diên áp xoay chiêu giua hai dâu doan mach là :
2 200 200 . 2
0 0
= = =
C
Z I U V
Diên áp xoay chiêu giua hai dâu tu diên biên dôi diêu hoà cùng tân sô và trê pha góc
2
π

so voi dòng diên chay qua nó nên biêu thuc diên áp giua hai dâu doan mach này là :
) (
6
100 cos 2 200
2 3
100 cos 2 200 V t t u
|
.
|

\
|
− =


|
.
|

\
|
+ =
π
π
π π
π , t tính báng giây (s)
Bài 7 : Môt doan mach diên xoay chiêu
chi chua môt trong ba phân tu diên : diên
tro thuân, cuôn dây thuân cam, tu diên.
Hình bên là dô thi biêu diên su biên dôi
theo thoi gian cua diên áp giua hai dâu doan
mach và cuong dô dòng diên chay qua doan
mach diên dó. Doan mach diên này chua
phân tu diên nào ?
Bài gii :
Dua vào dô thi ta thây u (t) và i (t) biên dôi diêu hoà voi cùng chu kì hay u (t) và i (t)
biên dôi diêu hoà voi cùng tân sô.
Ta thây lúc t = 0 thì i = 0 và sau dó i táng nên pha ban dâu cua i là
2
π
ϕ − =
i
, còn lúc t = 0
thì u = U
0
(giá tri cuc dai) nên pha ban dâu cua u là 0 =
u
ϕ .
i, u
t
i (t)
u (t)
0
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
5
Nhu vây, diên áp u (t) som pha hon dòng diên i (t) góc
2
π
. Do dó, doan mach này chua
cuôn dây thuân cam.
C. CÂU HOI VÀ BÀI TAP TRAC NGHIEM
Câu 1: Chon phát biêu dúng khi nói vê doan mach diên xoay chiêu chi có diên tro thuân R.
A. Dòng diên xoay chiêu chay qua diên tro luôn có pha ban ban dâu báng không.
B. Dòng diên xoay chiêu chay qua diên tro luôn cùng pha voi diên áp xoay chiêu giua hai
dâu diên tro.
C. Nêu diên áp o hai dâu diên tro có biêu thuc dang
|
.
|

\
|
+ =
2
cos
0
π
ωt U u thì biêu thuc
cuong dô dòng diên chay qua diên tro R có dang ) cos(
0
t
R
U
i ω = .
D. Cuong dô hiêu dung I cua dòng diên xoay chiêu chay qua diên tro, diên áp cuc dai
0
U
giua hai dâu diên tro và diên tro R liên hê voi nhau boi hê thuc
R
U
I
0
= .
Câu 2: Dát vào hai dâu doan mach chi có diên tro thuân R môt diên áp xoay chiêu có biêu
thuc ) cos(
0
t U u ω = thì cuong dô dòng diên chay qua diên tro có biêu thuc
) cos( 2
i
t I i ϕ ω + = , trong dó I và
i
ϕ duoc xác dinh boi các hê thuc tuong ung là
A.
R
U
I
0
= và
2
π
ϕ =
i
. B.
R
U
I
2
0
= và 0 =
i
ϕ .
C.
R
U
I
2
0
= và
2
π
ϕ − =
i
. D.
R
U
I
2
0
= và 0 =
i
ϕ .
Câu 3: Trong môt doan mach diên xoay chiêu chi có diên tro thuân R, cuong dô dòng diên
chay qua diên tro có biêu thuc
|
.
|

\
|
+ =
6
cos
0
π
ωt I i . Biêu thuc diên áp xoay chiêu giua hai dâu
diên tro thuân R là
A. ) cos(
0 u
t U u ϕ ω + = voi R I U
0 0
= và 0 =
u
ϕ .
B. ) cos(
0 u
t U u ϕ ω + = voi R I U
0 0
2 = và 0 =
u
ϕ .
C. ) cos(
0 u
t U u ϕ ω + = voi R I U
0 0
2 = và
6
π
ϕ =
u
.
D. ) cos(
0 u
t U u ϕ ω + = voi R I U
0 0
= và
6
π
ϕ =
u
.
Câu 4: Doan mach diên xoay chiêu gôm hai diên tro thuân R
1
= 20 O và R
2
= 40 O mác nôi
tiêp voi nhau. Dát vào giua hai dâu doan mach môt diên áp xoay chiêu có biêu thuc
) )( 100 cos( 2 120 V t u π = , t tính báng giây (s). Kêt luân nào sau dây là không dúng ?
A. Dòng diên xoay chiêu chay qua hai diên tro thuân cùng pha voi nhau.
B. Dòng diên xoay chiêu chay qua hai diên tro thuân có cùng cuong dô hiêu dung I = 2 A.
C. Dòng diên xoay chiêu chay qua hai diên tro thuân có biêu thuc ) )( 100 sin( 2 2 A t i π = .
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
6
D. Dòng diên xoay chiêu chay qua hai diên tro thuân R
1
và R
2
có cuong dô cuc dai lân
luot là I
01
= 2 6 A và I
02
= 2 3 A.
Câu 5: Dát vào giua hai dâu môt doan mach diên chi có diên tro thuân R = 220 O môt diên
áp xoay chiêu có biêu thuc ) (
3
100 cos 2 220 V t u
|
.
|

\
|
− =
π
π , t tính báng giây (s). Biêu thuc
cuong dô dòng diên chay qua diên tro thuân R là
A. ) (
3
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
− =
π
π . B. ) (
6
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
C. ) (
3
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
− =
π
π . D. ) (
6
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
Câu 6: Doan mach diên xoay chiêu gôm hai diên tro thuân R
1
= 60 O và R
2
= 90 O mác
song song voi nhau. Dát vào giua hai dâu doan mach môt diên áp xoay chiêu có biêu thuc
) (
6
100 cos 2 180 V t u
|
.
|

\
|
+ =
π
π , t tính báng giây (s). Kêt luân nào sau dây là không dúng ?
A. Dòng diên xoay chiêu chay qua hai diên tro cùng pha voi nhau và cùng pha voi diên áp
dát vào hai dâu doan mach.
B. Dòng diên xoay chiêu chay qua hai diên tro R
1
và R
2
có cuong dô hiêu dung lân luot là
I
1
= 3 A và I
2
= 2 A.
C. Dòng diên xoay chiêu chay qua hai diên tro có cùng biêu thuc tuc thoi là
) (
6
100 cos 2 6 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
D. Dòng diên xoay chiêu chay qua hai diên tro
1
R và
2
R có cuong dô cuc dai lân luot là
I
01
= 2 3 A và I
02
= 2 2 A.
Câu 7: Biêu thuc cuong dô cua dòng diên xoay chiêu chay qua môt diên tro thuân R = 110 O
là ) (
2
100 cos 2 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π , t tính báng giây (s). Biêu thuc diên áp xoay chiêu giua hai dâu
diên tro là
A. ) )( 100 cos( 2 220 V t u π = . B. ) )( 100 cos( 2 110 V t u π = .
C. ) (
2
100 cos 2 220 V t u
|
.
|

\
|
+ =
π
π . D. ) (
2
100 cos 2 110 V t u
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
Câu 8: Hai bóng dèn diên nhu nhau có cùng sô ghi 110 V – 75 W duoc mác nôi tiêp nhau rôi
mác vào diên áp xoay chiêu có giá tri hiêu dung U = 220 V và tân sô f = 50 Hz. Xem dây tóc
bóng dèn chi có tác dung nhu môt diên tro thuân. Chon gôc thoi gian là lúc dòng diên qua
hai bóng dèn có cuong dô tuc thoi cuc dai. Biêu thuc cuong dô tuc thoi cua dòng diên xoay
chiêu chay qua hai bóng dèn là
A. ) (
2
100 cos 682 , 0 A t i
|
.
|

\
|
+ ≈
π
π . B. ( ) ) ( 100 cos 964 , 0 A t i π ≈ .
C. ) (
2
100 cos 364 , 1 A t i
|
.
|

\
|
+ ≈
π
π . D. ( ) ) ( 100 cos 928 , 1 A t i π ≈ .
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
7
Câu 9: Hai bóng dèn diên nhu nhau có cùng sô ghi 220 V – 25 W duoc mác song song nhau
rôi mác vào diên áp xoay chiêu có giá tri hiêu dung U = 220 V và tân sô f = 50 Hz. Xem dây
tóc bóng dèn chi có tác dung nhu môt diên tro thuân. Chon gôc thoi gian là lúc dòng diên
qua hai bóng dèn có cuong dô tuc thoi cuc dai. Biêu thuc cuong dô tuc thoi cua dòng diên
xoay chiêu chay qua môi bóng dèn là
A. ( ) ) ( 100 cos 114 , 0 A t i π ≈ . B. ( ) ) ( 100 cos 161 , 0 A t i π ≈ .
C. ) (
2
100 cos 227 , 0 A t i |
.
|

\
|
+ ≈
π
π . D. ) (
2
100 cos 321 , 0 A t i |
.
|

\
|
+ ≈
π
π .
Câu 10: Môt bóng dèn diên có ghi 220 V – 100 W duoc dùng voi dòng diên xoay chiêu tân
sô f = 50 Hz. Xem dây tóc bóng dèn chi có tác dung nhu môt diên tro thuân. Cho biêt dèn
sáng bình thuong. Chon gôc thoi gian là lúc diên áp tuc thoi giua hai dâu bóng dèn báng
không và ngay sau dó thì diên áp tuc thoi có giá tri duong. Biêu thuc cuong dô tuc thoi cua
dòng diên xoay chiêu chay qua bóng dèn là
A. ) (
2
100 cos 455 , 0 A t i
|
.
|

\
|
− ≈
π
π . B. ( ) ) ( 100 cos 643 , 0 A t i π ≈ .
C. ) (
2
100 ( cos 643 , 0 A t i
|
.
|

\
|
− ≈
π
π . D. ( ) ) ( 100 cos 455 , 0 A t i π ≈ .
Câu 11: Phát biêu nào sau dây là dúng khi nói vê dác diêm cua cuôn dây thuân cam ?
A. Cuôn dây thuân cam cho dòng diên môt chiêu di qua nhung không cho dòng diên xoay
chiêu di qua.
B. Cuôn dây thuân cam cho dòng diên xoay chiêu di qua nên nó không có tính can tro
dòng diên xoay chiêu.
C. Cuôn dây thuân cam có can tro dòng diên xoay chiêu, dòng diên xoay chiêu có tân sô
càng lon thì bi can tro càng ít.
D. Cuôn dây thuân cam có can tro dòng diên xoay chiêu, dòng diên xoay chiêu có tân sô
càng lon thì bi can tro càng nhiêu.
Câu 12: Dát môt diên áp xoay chiêu hình sin ) cos(
0
t U u ω = vào hai dâu môt doan mach chi
có cuôn dây thuân cam. Nêu dô tu cam cua cuôn dây không dôi thì cam kháng cua cuôn dây
A. lon khi tân sô cua dòng diên nho. B. nho khi tân sô cua dòng diên lon.
C. lon khi tân sô cua dòng diên lon. D. không phu thuôc tân sô cua dòng diên.
Câu 13: Su phu thuôc cua cam kháng Z
L
cua cuôn dây thuân cam có dô tu cam L không dôi
vào tân sô f cua dòng diên xoay chiêu hình sin chay qua cuôn dây duoc diên ta boi dô thi o
hình nào sau dây là dúng ?

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
Z
L
f
0

Z
L
f

0

Z
L
f

0

Z
L
f

0

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
8
Câu 14: So voi diên áp, dòng diên xoay chiêu chay qua doan mach chi có cuôn dây thuân
cam së biên dôi diêu hoà
A. som pha hon môt góc
2
π
. B. trê pha hon môt góc
2
π
.
C. som pha hon môt góc
4
π
. D. trê pha hon môt góc
4
π
.
Câu 15: Trong doan mach diên xoay chiêu chi có cuôn dây thuân cam có dô tu cam L, diên
áp giua hai dâu cuôn dây có biêu thuc ) cos(
0
t U u ω = thì cuong dô diên chay qua doan mach
có biêu thuc ) cos( 2
i
t I i ϕ ω + = , trong dó I và
i
ϕ duoc xác dinh boi các hê thuc
A. L U I ω
0
= và 0 =
i
ϕ . B.
L
U
I
ω
0
= và
2
π
ϕ − =
i
.
C.
L
U
I
ω 2
0
= và
2
π
ϕ − =
i
. D.
L
U
I
ω 2
0
= và
2
π
ϕ =
i
.
Câu 16: Dát vào giua hai dâu môt doan mach diên chi có cuôn dây thuân cam có dô tu cam
L môt diên áp xoay chiêu có biêu thuc ) cos(
0
t U u ω = thì dòng diên xoay chiêu chay qua
doan mach có biêu thuc
A. ) cos(
0
t LU i ω ω = . B.
|
.
|

\
|
− =
2
cos
0
π
ω ω t LU i .
C.
|
.
|

\
|
− =
2
cos
0
π
ω
ω
t
L
U
i . D.
|
.
|

\
|
+ =
2
cos
0
π
ω
ω
t
L
U
i .
Câu 17: Dát vào giua hai dâu môt doan mach diên chi có cuôn dây thuân cam có dô tu cam
π
1
= L H môt diên áp xoay chiêu có biêu thuc ) )( 100 cos( 2 220 V t u π = , t tính báng giây (s).
Dòng diên xoay chiêu chay qua doan mach có biêu thuc
A. ) )( 100 cos( 2 2 , 2 A t i π = . B. ) (
2
100 cos 2 2 , 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
C. ) (
2
100 cos 2 , 2 A t i
|
.
|

\
|
− =
π
π . D. ) (
2
100 cos 2 2 , 2 A t i
|
.
|

\
|
− =
π
π .
Câu 18: Dát vào giua hai dâu môt doan mach diên chi có cuôn dây thuân cam có dô tu cam
π
1
= L H môt diên áp xoay chiêu có biêu thuc ) (
6
100 cos 2 220 V t u
|
.
|

\
|
+ =
π
π , t tính báng giây
(s). Dòng diên xoay chiêu chay qua doan mach có biêu thuc
A. ) (
6
100 cos 2 2 , 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π . B. ) (
2
100 cos 2 2 , 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
C. ) (
3
100 cos 2 , 2 A t i
|
.
|

\
|
− =
π
π . D. ) (
3
100 cos 2 2 , 2 A t i
|
.
|

\
|
− =
π
π .
Câu 19: Dòng diên xoay chiêu chay qua môt doan mach chi có cuôn dây thuân cam có dô tu
cam
π
1
= L H có biêu thuc ) (
6
100 cos 2 2 A t i
|
.
|

\
|
− =
π
π , t tính báng giây (s). Biêu thuc diên áp
xoay chiêu giua hai dâu doan mach này là
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
9
A. ) (
3
100 cos 200 V t u
|
.
|

\
|
+ =
π
π . B. ) (
3
100 cos 2 200 V t u
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
C. ) (
6
100 cos 2 200 V t u
|
.
|

\
|
− =
π
π . D. ) (
2
100 cos 2 200 V t u
|
.
|

\
|
− =
π
π .
Câu 20: Biêu thuc diên áp xoay chiêu giua hai dâu môt doan mach chi có cuôn dây thuân
cam là ) (
3
100 cos 200 V t u
|
.
|

\
|
+ =
π
π , t tính báng giây (s). Mác ampe kê xoay chiêu nôi tiêp vào
doan mach thì ampe kê chi 2 A. Dô tu cam cua cuôn dây này là
A. L - 225 H. B. L - 70,7 H. C. L - 225 mH. D. L - 70,7 mH.
Câu 21: Phát biêu nào sau dây là không dúng khi nói vê dác diêm cua tu diên ?
A. Tu diên không cho dòng diên môt chiêu di qua nhung cho dòng diên xoay chiêu “di
qua”.
B. Tu diên cho dòng diên xoay chiêu “di qua” nên nó không có tính can tro dòng diên
xoay chiêu.
C. Tu diên có can tro dòng diên xoay chiêu, dòng diên xoay chiêu có tân sô càng lon thì
bi can tro càng ít.
D. Tu diên có can tro dòng diên xoay chiêu, dòng diên xoay chiêu có tân sô càng nho thì
bi can tro càng nhiêu.
Câu 22: Dát môt diên áp xoay chiêu hình sin ) cos(
0
t U u ω = vào hai dâu môt doan mach chi
có tu diên. Nêu diên dung cua tu diên không dôi thì dung kháng cua tu diên
A. lon khi tân sô cua dòng diên lon. B. nho khi tân sô cua dòng diên lon.
C. nho khi tân sô cua dòng diên nho. D. không phu thuôc tân sô cua dòng diên.
Câu 23: Xét công thuc tính dung kháng Z
C
cua tu diên có diên dung C không dôi voi dòng
diên xoay chiêu có tân sô f thay dôi duoc :
fC
Z
C
π 2
1
= . Nêu dát
C
Z y = và
f
x
1
= thì dô thi
biêu diên su phu thuôc cua y theo x có dang nào duoi dây ?


A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
Câu 24: So voi diên áp giua hai dâu doan mach, dòng diên xoay chiêu chay qua doan mach
chi có tu diên biên dôi diêu hoà
A. som pha hon môt góc
2
π
. B. trê pha hon môt góc
2
π
.
C. som pha hon môt góc
4
π
. D. trê pha hon môt góc
4
π
.
y

x
0

y

x
0

y

x 0

y

x

0

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
10
Câu 25: Dát vào hai dâu môt tu diên môt diên áp xoay chiêu có giá tri hiêu dung U không
dôi và tân sô 50 Hz thì cuong dô hiêu dung qua tu là 2 A. Dê cuong dô hiêu dung qua tu
báng 1 A thì tân sô dòng diên là
A. 25 Hz. B. 50 Hz. C. 100 Hz. D. 200 Hz.
Câu 26: Trong doan mach diên xoay chiêu chi có tu diên có diên dung C, diên áp giua hai
dâu tu diên có biêu thuc ) cos(
0
t U u ω = thì cuong dô dòng diên chay qua doan mach có biêu
thuc ) cos( 2
i
t I i ϕ ω + = , trong dó I và
i
ϕ duoc xác dinh boi các hê thuc
A. C U I ω
0
= và 0 =
i
ϕ . B.
C
U
I
ω 2
0
= và
2
π
ϕ − =
i
.
C.
C
U
I
ω 2
0
= và
2
π
ϕ =
i
. D.
2
0
C U
I
ω
= và
2
π
ϕ =
i
.
Câu 27: Dát vào giua hai dâu môt doan mach diên chi có tu diên có diên dung C môt diên áp
xoay chiêu có biêu thuc ) cos(
0
t U u ω = thì dòng diên xoay chiêu chay qua doan mach có biêu
thuc
A. ) cos(
0
t CU i ω ω = . B.
|
.
|

\
|
+ =
2
cos
0
π
ω ω t CU i .
C.
|
.
|

\
|
− =
2
cos
0
π
ω
ω
t
C
U
i . D.
|
.
|

\
|
+ =
2
cos
0
π
ω
ω
t
C
U
i .
Câu 28: Biêu thuc diên áp xoay chiêu giua hai dâu môt doan mach diên chi chua tu diên là
) )( 100 cos( 2 250 V t u π = , t tính báng giây (s). Dòng diên chay qua doan mach có cuong dô
hiêu dung I = 2 A. Diên dung C cua tu diên này là
A. C - 25,5 F. B. C - 25,5 µF. C. C - 125 F. D. C - 125 µF.
Câu 29: Dát vào giua hai dâu môt doan mach diên chi có tu diên có diên dung
π
4
10

= C F
môt diên áp xoay chiêu có biêu thuc ) )( 100 cos( 2 220 V t u π = , t tính báng giây (s). Dòng
diên xoay chiêu chay qua doan mach có biêu thuc
A. ) )( 100 cos( 2 2 , 2 A t i π = . B. ) (
2
100 cos 2 2 , 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
C. ) (
2
100 cos 2 , 2 A t i |
.
|

\
|
+ =
π
π . D. ) (
2
100 cos 2 2 , 2 A t i |
.
|

\
|
− =
π
π .
Câu 30: Dát vào giua hai dâu môt doan mach diên chi có tu diên có diên dung
π
4
10

= C F
môt diên áp xoay chiêu có biêu thuc ) (
6
100 cos 200 V t u
|
.
|

\
|
− =
π
π , t tính báng giây (s). Dòng
diên xoay chiêu chay qua doan mach có biêu thuc
A. ) (
3
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π . B. ) (
2
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
C. ) (
3
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π . D. ) (
6
100 cos 2 A t i
|
.
|

\
|
− =
π
π .
Dòng diên xoay chiêu Chu dê II. Dòng diên xoay chiêu trong doan mach chi có
diên tro thuân, cuôn dây thuân cam hoàc tu diên
Thây Dinh Trong Nghia, giáo viên Vât lí, truong THPT chuyên Lê Khiêt - Quang Ngãi Trang
DT : 0914 907 407 Email : dinhtrongnghia2211@gmail.com
11
Câu 31: Dòng diên xoay chiêu chay qua doan mach chi có tu diên có diên dung
π
4
10

= C F
có biêu thuc ) (
3
100 cos 2 2 A t i
|
.
|

\
|
+ =
π
π , t tính báng giây (s). Biêu thuc diên áp xoay chiêu
giua hai dâu tu diên là
A. ) (
6
100 cos 200 V t u
|
.
|

\
|
− =
π
π . B. ) (
3
100 cos 2 200 V t u
|
.
|

\
|
+ =
π
π .
C. ) (
6
100 cos 2 200 V t u
|
.
|

\
|
− =
π
π . D. ) (
2
100 cos 2 200 V t u
|
.
|

\
|
− =
π
π .
Câu 32: Môt doan mach diên xoay chiêu gôm môt tu diên có diên dung
π
4
1
10 . 2

= C F mác
nôi tiêp voi môt tu diên có diên dung
π 3
10 . 2
4
2

= C F. Dòng diên xoay chiêu chay qua doan
mach có biêu thuc ) (
3
100 cos A t i |
.
|

\
|
+ =
π
π , t tính báng giây (s). Biêu thuc diên áp xoay chiêu
giua hai dâu doan mach là
A. ) (
6
100 cos 200 V t u |
.
|

\
|
− =
π
π . B. ) (
3
100 cos 200 V t u |
.
|

\
|
+ =
π
π .
C. ) (
6
100 cos 7 , 85 V t u
|
.
|

\
|
− ≈
π
π . D. ) (
2
100 cos 7 , 85 V t u
|
.
|

\
|
− ≈
π
π .