GV thöïc hieän: TOÂ VAÊN HAÛI hieän

:

Giaûng daïy lôùp 10TN1

Traân troïng kính chaøo quyù thaày coâ ñeán thaêm vaø döï giôø!

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIA LAI

Tr ng THPT Ayun pa

III.CÔ BAÛN: II. 2/ Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn. e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän..MÔÛ ÑAÀU: I.KEÁT THUÙC: .1.. b/ Kyõ thuaät di chuyeån.. d/ Kyõ thuaät ñeäm boùng. c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët)..Muïc tieâu. Moät soá kyõ thuaät cô baûn: a/ Tö theá chuaån bò.MUÏC LUÏC I. II.III.

boùng cao tay baèng hai tay.MÔÛ ÑAÀU  Muïc tieâu: * Hoïc xong noäi dung moân Boùng chuyeàn. ñaáu. moät soá thuaät: ñoäng taùc di chuyeån cô baûn.Bieát caùch vaø thöïc hieän cô baûn ñuùng bò.Hieåu moät soá ñieåm trong Luaät Boùng chuyeàn vaø bieát vaän duïng trong taäp luyeän vaø thi ñaáu. tay. dieän. phaùt boùng thaáp tay chính dieän.I. HS: HS: . chuyeàn baûn. boùng. . kyõ thuaät: Tö theá chuaån bò.. ñeäm boùng. .I.

Baøn tay. khuyûu tay ôû ngang hoâng. hai caúng tay höôùng ra tröôùc . hai tay co töï nhieân.II/ CÔ BAÛN 1. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: baûn: a/ Tö theá chuaån bò: * Trong taäp luyeän vaø thi ñaáu boùng chuyeàn ngöôøi ta thöôøng söû duïng 3 TTCB nhö sau sau: . thaân ngöôøi hôi ngaû veà phía tröôùc. caúng tay gaàn nhö song song vôùi ñuøi.Tö theá thöù : Ñöùng nhaát: hai chaân roäng baèng vai. ngoùn tay duoãi töï nhieân.

Tö theá thöù hai: hai Gioáng nhö tö theá thöù nhaát. ba: . nhöng hai baøn chaân hôi kieãng. Troïng löôïng cô theå doàn vaøo hai nöûa baøn chaân tröôùc. nhöng ñöùng chaân tröôùc chaân sau. .II/ CÔ BAÛN . troïng löôïng cô theå doàn vaøo chaân tröôùc.Tö theá thöù ba Gioáng nhö tö theá thöù nhaát. baøn chaân sau hôi kieãng.

« ngaõ. goàm: ngaõ. .. chaïy nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo toác ñoä boùng rôi vaø phaûi luoân theo doõi vaø löïa chon höôùng tieáp xuùc boùng cuõng nhö kyõ thuaät ñaùnh boùng. + Chaïy : Ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp coù ñieåm rôi xa.CÔCÔ BAÛN 1.Moät soá kyõ thuaät b/ Kyõ thuaät di cô baûn: chuyeån: Kyõ thuaät di chuyeån goàm: Chaïy. nhaûy. böôùc.« tuøy thuoäc vaøo tình huoáng ñeå di chuyeån cho hôïp lyù.II/ BAÛN: II. lyù.

Laø kyõ thuaät di ñoäng vôùi toác ñoä lôùn hôn böôùc thöôøng vaø söû duïng khi di ñoäng sang hai beân. toác ñoä chaäm. + Böôùc cheùo: cheùo .II/ CÔ BAÛN + Böôùc thöôøng: Ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi khoâng xa.

ñöôïc söû duïng khi cöùu boùng ôû taàm thaáp phía tröôùc hoaëc hai beân.II/ CÔ BAÛN + Böôùc xoaïc: xoaïc Laø kyõ thuaät di chuyeån vôùi moät böôùc. nhöng coù ñoä daøi lôùn. ñeå khoáng cheá nhöõng ñöôøng boùng ôû treân cao. + Nhaûy Nhaûy: Söû duïng ñeå ñôõ. .

maët hôi ngöûa.. maét quan saùt boùng.1. troïng taâm cô theå doàn ñeàu giöõa hai chaân. goái hôi khuîu.CÔCÔ BAÛN tay baèng hai tay (tröôùc maët): Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët) thöôøng ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi ngang ñaàu vaø ôû tröôùc maët. ñoàng thôøi hai tay ñöa leân cao taïo thaønh hình tay phuø hôïp ñeå .Moät soá kyõ thuaät cô baûn: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao II/ BAÛN: II. Kyõ thuaät goàm nhöõng giai ñoaïn sau: + TTCB: Ñöùng ôû tö theá hai chaân roäng baèng vai. thaân treân thaúng. hai chaân ngang nhau.

Ngoùn tay troû coù nhieäm vuï ñôõ boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng döôùi. boùng tieáp xuùc treân toaøn . laø ngoùn tay chòu söùc naëng cuûa boùng nhieàu nhaát.II/ CÔ BAÛN .Ñoäng taùc Khi boùng ñeán. caùc ngoùn tay hôi khum laïi taïo thaønh hình tuùi. Hai ngoùn tay caùi höôùng vaøo nhau ñeå ñôõ phía beân döôùi boùng vaø tieáp xuùc boùng baèng ñoát ngoùn tay thöù hai. hai taùc: baøn tay tieáp xuùc boùng vôùi hình tay nhö sau: Hai baøn tay xoøe roäng nhöng khoâng môû caêng caùc ngoùn tay.

Ngoùn ñeo nhaãn tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 3 vaø moät phaàn lôùn cuaû ñoát thöù 2. thöù 3 vaø moät phaàn cuûa ñoát thöù 1.II/ CÔ BAÛN Ngoùn giöõa tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 2. tay tieáp xuùc boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng beân döôùi cuûa boùng. Taàm tieáp xuùc boùng ngang traùn hoaëc treân traùn. Ngoùn uùt tieáp xuùc hai beân thaân boùng baèng phía trong cuûa ñoát thöù 3. caùch traùn khoaûng 15-20cm. Caùc ngoùn tay . Khi boùng ñeán.

hai tay tieáp tuïc vöôn theo boùng. thuùc giai ñoaïn chuyeàn boùng). löïc chuyeàn boùng ñöôïc phoái hôïp töø löïc ñaïp cuûa chaân. Quaù trình chuyeån ñoäng cuûa hai tay khi chuyeàn boùng laø moät quaù Sau khi boùng rôøi khoûi tay (keát trình lieân tuïc vaø khoâng thay ñoåi. löïc vöôn leân cao ra tröôùc cuûa thaân ngöôøi.II/ CÔ BAÛN Khi tay tieáp xuùc boùng. Sau ñoù nhanh choùng trôû veà TTCB. löïc ñaåy cuûa tay töø döôùi ± leân cao ± ra tröôùc (vôùi moät goùc ñoä töø 6065ñoä). .

TTCB Ñöùng ôû tö theá TB thaáp. . Ñöùng hai chaân môû roäng baèng hoaëc hôn vai.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: Ñeäm d/ boùng: boùng: Ñeäm boùng goàm 2 kyõ thuaät chính: Ñeäm boùng baèng hai tay vaø moät tay. TTCB: caúng chaân vaø ñuøi taïo thaønh moät goùc khoaûng 90 ñoä. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân hoaëc hôi doàn leân chaân tröôùc. tay. Hai tay co töï nhieân ôû hai beân . Chuû yeáu laø kyõ thuaät ñeäm boùng baèng hai tay.II/ CÔ BAÛN 1.

hai ngoùn caùi song song vaø saùt nhau. Khi ñôõ boùng: Hai tay duoãi thaúng. phaûi beû ngöûa coå tay taïo söùc caêng cho caúng tay. Tröôùc khi boùng chaïm tay. hai baøn tay ñaët cheùo leân nhau vaø naém laïi. Boùng tieáp xuùc vôùi . baøn tay noï boïc laáy baøn tay kia.II/ CÔ BAÛN .Ñoäng taùc: Khi boùng ñeán duøng hai tay ñoùn boùng (ñeäm vaø chuyeàn boùng ñi) ôû taàm ngang buïng hoaëc ngang ngöïc. Boùng tieáp xuùc ôû 1/3 caúng tay phía gaàn coå tay ñeå ñaùnh boùng.

Khi boùng rôøi tay. chaân sau. hai chaân tieáp tuïc vöôn leân cao ra tröôùc. hai goùt chaân naèm treân moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi löôùi. vò trí caàn ñöa boùng ñeán. thaáp tay chính dieän: . khoaûng caùch giöõa . tay vöôn theo höôùng boùng ñi vaø döøng laïi e/ Kyõ thuaät phaùt boùng ôû taàm ngang vai.TTCB: Ñöùng chaân tröôùc. Goùc ñoä cuûa ñöôøng boùng ñeán quyeát ñònh goùc ñoä cuûa tay(goùc taïo thaønh giöõa caúng tay vaø maët ñaát) khi boùng ñeán.II/ CÔ BAÛN cöï ly.

baøn chaân sau môû ra moät goùc 4560ñoä. Tay ñaùnh boùng ñöa thaúng ra . troïng löôïng cô theå doàn ñeàu leân hai chaân hoaëc doà nhieàu vaøo chaân sau. Baøn chaân tröôùc höôùng löôùi. Hai chaân khuîu. Tay khoâng thuaän caàm boùng.II/ CÔ BAÛN hai chaân baèng moät böôùc. khoaûng caùch giöõa boùng vaø thaân ngöôøi baèng moät böôùc chaân. baøn tay xoøe roäng ñôõ döôùi boùng. thaân treân hôi gaäp veà tröôùc. Boùng ñöôïc naâng cao ngang thaét löng vaø cheách sang phía tay phaùt boùng.

-Sau khi boùng rôøi tay. thaân ngöôøi vaø tay ñaùnh boùng vöôn theo boùng. chaân sau ñaïp maïnh chuyeån toaøn boä troïng löôïng cô theå veà phía tröôùc. Tay ñaùnh boùng tieáp xuùc boùng ôû ñoä cao ngang thaét löng. chaân phía sau böôùc leân .II/ CÔ BAÛN -Ñoäng taùc: Boùng ñöôïc tung thaúng höôùng töø döôùi leân cao khoaûng 50cm. cuøng luùc vôùi tay ñaùnh boùng. vaøo thôøi ñieåm tung boùng tay ñaùnh boùng ñöa töø sau ra tröôùc(höôùng chuyeån ñoäng vuoâng goùc vôùi löôùi).

Hình tay khi tieáp xuùc boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay.II/ CÔ BAÛN . + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay. .

.II/ CÔ BAÛN . + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng. + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay.Hình tay khi tieáp xuùc boùng: boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay.

2. roäng 1m.5m. .Löôùi cao 2.43m (Nam). kích thöôùc 18m x 9m.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: a/ Saân thi ñaáu: .II/ CÔ BAÛN 2. moãi nöûa saân laø moät hình vuoâng kích thöôùc 9m x 9m. Löôùi daøi 9. Ñöôøng bieân doïc (18m) Ñöôøng bieân ngang (9m) Ñöôøng giöõa saân Ñöôøng taán coâng .24m (Nöõ).Hình chöõ nhaät.

c/ Phaùt boùng: . laøm baèng da meàm hoaëc giaû da.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: Chuyeàn: b/ Boùng: . chaân khoâng ñöôïc chaïm ñöôøng bieân ngang. trong coù ruoät baèng cao su. . coù chu vi 65-67cm.II/ CÔ BAÛN 2.Boùng hình caàu. Troïng löôïng 260280g. khi boùng rôøi tay.Tröôùc khi phaùt boùng phaûi tung boùng leân.

II/ CÔ BAÛN 2.Moãi ñoäi chæ ñöôïc chaïm boùng 3 laàn vaø moãi ngöôøi khoâng ñöôïc chaïm boùng 2 laàn lieân tuïc.Dính boùng: Thôøi gian chaïm boùng quaù 3giaây. d/ Loãi chaïm boùng: boùng .Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: . .

II/ KEÁT THUÙC * Cuûng coá coá: 1.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .Moät soá kyõ thuaät a/ cô baûn: Tö theá chuaån bò: b/ Kyõ thuaät di chuyeån: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët): d/ Ñeäm boùng: e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän: 2.

Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc.ø . Xin chaân thaønh caûm ôû quyù thaày coâ ñaõ ñeán thaêm vaø döï giô.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful