P. 1
Gioi Thieu Ky Thuat Bong Chuyen

Gioi Thieu Ky Thuat Bong Chuyen

|Views: 19|Likes:
Được xuất bản bởiChoco Pie

More info:

Published by: Choco Pie on Jan 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2012

pdf

text

original

GV thöïc hieän: TOÂ VAÊN HAÛI hieän

:

Giaûng daïy lôùp 10TN1

Traân troïng kính chaøo quyù thaày coâ ñeán thaêm vaø döï giôø!

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIA LAI

Tr ng THPT Ayun pa

e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän.Muïc tieâu..1. c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët)...CÔ BAÛN: II.III. Moät soá kyõ thuaät cô baûn: a/ Tö theá chuaån bò. II. b/ Kyõ thuaät di chuyeån.KEÁT THUÙC: . d/ Kyõ thuaät ñeäm boùng.MUÏC LUÏC I.MÔÛ ÑAÀU: I.. 2/ Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn. III.

HS: HS: . chuyeàn baûn. ñaáu. phaùt boùng thaáp tay chính dieän. tay.MÔÛ ÑAÀU  Muïc tieâu: * Hoïc xong noäi dung moân Boùng chuyeàn. ñeäm boùng. . boùng cao tay baèng hai tay.I.Hieåu moät soá ñieåm trong Luaät Boùng chuyeàn vaø bieát vaän duïng trong taäp luyeän vaø thi ñaáu.I. moät soá thuaät: ñoäng taùc di chuyeån cô baûn. boùng.Bieát caùch vaø thöïc hieän cô baûn ñuùng bò. kyõ thuaät: Tö theá chuaån bò. .. dieän.

Moät soá kyõ thuaät cô baûn: baûn: a/ Tö theá chuaån bò: * Trong taäp luyeän vaø thi ñaáu boùng chuyeàn ngöôøi ta thöôøng söû duïng 3 TTCB nhö sau sau: . ngoùn tay duoãi töï nhieân. khuyûu tay ôû ngang hoâng. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân.Tö theá thöù : Ñöùng nhaát: hai chaân roäng baèng vai. hai caúng tay höôùng ra tröôùc .II/ CÔ BAÛN 1. caúng tay gaàn nhö song song vôùi ñuøi. hai tay co töï nhieân. Baøn tay. thaân ngöôøi hôi ngaû veà phía tröôùc.

Troïng löôïng cô theå doàn vaøo hai nöûa baøn chaân tröôùc.Tö theá thöù hai: hai Gioáng nhö tö theá thöù nhaát. ba: .II/ CÔ BAÛN . nhöng ñöùng chaân tröôùc chaân sau. . nhöng hai baøn chaân hôi kieãng. baøn chaân sau hôi kieãng. troïng löôïng cô theå doàn vaøo chaân tröôùc.Tö theá thöù ba Gioáng nhö tö theá thöù nhaát.

. chaïy nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo toác ñoä boùng rôi vaø phaûi luoân theo doõi vaø löïa chon höôùng tieáp xuùc boùng cuõng nhö kyõ thuaät ñaùnh boùng..« tuøy thuoäc vaøo tình huoáng ñeå di chuyeån cho hôïp lyù.II/ BAÛN: II. goàm: ngaõ. + Chaïy : Ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp coù ñieåm rôi xa.« ngaõ. nhaûy. lyù.CÔCÔ BAÛN 1.Moät soá kyõ thuaät b/ Kyõ thuaät di cô baûn: chuyeån: Kyõ thuaät di chuyeån goàm: Chaïy. böôùc.

+ Böôùc cheùo: cheùo .II/ CÔ BAÛN + Böôùc thöôøng: Ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi khoâng xa. Laø kyõ thuaät di ñoäng vôùi toác ñoä lôùn hôn böôùc thöôøng vaø söû duïng khi di ñoäng sang hai beân. toác ñoä chaäm.

nhöng coù ñoä daøi lôùn. + Nhaûy Nhaûy: Söû duïng ñeå ñôõ. ñeå khoáng cheá nhöõng ñöôøng boùng ôû treân cao.II/ CÔ BAÛN + Böôùc xoaïc: xoaïc Laø kyõ thuaät di chuyeån vôùi moät böôùc. . ñöôïc söû duïng khi cöùu boùng ôû taàm thaáp phía tröôùc hoaëc hai beân.

ñoàng thôøi hai tay ñöa leân cao taïo thaønh hình tay phuø hôïp ñeå .Moät soá kyõ thuaät cô baûn: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao II/ BAÛN: II. maét quan saùt boùng.CÔCÔ BAÛN tay baèng hai tay (tröôùc maët): Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët) thöôøng ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi ngang ñaàu vaø ôû tröôùc maët.1. hai chaân ngang nhau. maët hôi ngöûa. thaân treân thaúng. Kyõ thuaät goàm nhöõng giai ñoaïn sau: + TTCB: Ñöùng ôû tö theá hai chaân roäng baèng vai. goái hôi khuîu.. troïng taâm cô theå doàn ñeàu giöõa hai chaân.

Ñoäng taùc Khi boùng ñeán. boùng tieáp xuùc treân toaøn .II/ CÔ BAÛN . Hai ngoùn tay caùi höôùng vaøo nhau ñeå ñôõ phía beân döôùi boùng vaø tieáp xuùc boùng baèng ñoát ngoùn tay thöù hai. caùc ngoùn tay hôi khum laïi taïo thaønh hình tuùi. laø ngoùn tay chòu söùc naëng cuûa boùng nhieàu nhaát. Ngoùn tay troû coù nhieäm vuï ñôõ boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng döôùi. hai taùc: baøn tay tieáp xuùc boùng vôùi hình tay nhö sau: Hai baøn tay xoøe roäng nhöng khoâng môû caêng caùc ngoùn tay.

Taàm tieáp xuùc boùng ngang traùn hoaëc treân traùn. Khi boùng ñeán. Caùc ngoùn tay .II/ CÔ BAÛN Ngoùn giöõa tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 2. Ngoùn uùt tieáp xuùc hai beân thaân boùng baèng phía trong cuûa ñoát thöù 3. thöù 3 vaø moät phaàn cuûa ñoát thöù 1. caùch traùn khoaûng 15-20cm. Ngoùn ñeo nhaãn tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 3 vaø moät phaàn lôùn cuaû ñoát thöù 2. tay tieáp xuùc boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng beân döôùi cuûa boùng.

hai tay tieáp tuïc vöôn theo boùng. löïc chuyeàn boùng ñöôïc phoái hôïp töø löïc ñaïp cuûa chaân.II/ CÔ BAÛN Khi tay tieáp xuùc boùng. löïc ñaåy cuûa tay töø döôùi ± leân cao ± ra tröôùc (vôùi moät goùc ñoä töø 6065ñoä). Sau ñoù nhanh choùng trôû veà TTCB. Quaù trình chuyeån ñoäng cuûa hai tay khi chuyeàn boùng laø moät quaù Sau khi boùng rôøi khoûi tay (keát trình lieân tuïc vaø khoâng thay ñoåi. thuùc giai ñoaïn chuyeàn boùng). löïc vöôn leân cao ra tröôùc cuûa thaân ngöôøi. .

Ñöùng hai chaân môû roäng baèng hoaëc hôn vai.II/ CÔ BAÛN 1. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân hoaëc hôi doàn leân chaân tröôùc. tay. Hai tay co töï nhieân ôû hai beân . .TTCB Ñöùng ôû tö theá TB thaáp. TTCB: caúng chaân vaø ñuøi taïo thaønh moät goùc khoaûng 90 ñoä. Chuû yeáu laø kyõ thuaät ñeäm boùng baèng hai tay.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: Ñeäm d/ boùng: boùng: Ñeäm boùng goàm 2 kyõ thuaät chính: Ñeäm boùng baèng hai tay vaø moät tay.

hai baøn tay ñaët cheùo leân nhau vaø naém laïi. Boùng tieáp xuùc vôùi . Tröôùc khi boùng chaïm tay.Ñoäng taùc: Khi boùng ñeán duøng hai tay ñoùn boùng (ñeäm vaø chuyeàn boùng ñi) ôû taàm ngang buïng hoaëc ngang ngöïc. Boùng tieáp xuùc ôû 1/3 caúng tay phía gaàn coå tay ñeå ñaùnh boùng.II/ CÔ BAÛN . baøn tay noï boïc laáy baøn tay kia. Khi ñôõ boùng: Hai tay duoãi thaúng. phaûi beû ngöûa coå tay taïo söùc caêng cho caúng tay. hai ngoùn caùi song song vaø saùt nhau.

tay vöôn theo höôùng boùng ñi vaø döøng laïi e/ Kyõ thuaät phaùt boùng ôû taàm ngang vai. thaáp tay chính dieän: . vò trí caàn ñöa boùng ñeán. Khi boùng rôøi tay. chaân sau. hai chaân tieáp tuïc vöôn leân cao ra tröôùc.TTCB: Ñöùng chaân tröôùc. hai goùt chaân naèm treân moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi löôùi.II/ CÔ BAÛN cöï ly. khoaûng caùch giöõa . Goùc ñoä cuûa ñöôøng boùng ñeán quyeát ñònh goùc ñoä cuûa tay(goùc taïo thaønh giöõa caúng tay vaø maët ñaát) khi boùng ñeán.

Tay ñaùnh boùng ñöa thaúng ra . baøn chaân sau môû ra moät goùc 4560ñoä. Baøn chaân tröôùc höôùng löôùi. Tay khoâng thuaän caàm boùng. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu leân hai chaân hoaëc doà nhieàu vaøo chaân sau. baøn tay xoøe roäng ñôõ döôùi boùng. thaân treân hôi gaäp veà tröôùc.II/ CÔ BAÛN hai chaân baèng moät böôùc. khoaûng caùch giöõa boùng vaø thaân ngöôøi baèng moät böôùc chaân. Boùng ñöôïc naâng cao ngang thaét löng vaø cheách sang phía tay phaùt boùng. Hai chaân khuîu.

II/ CÔ BAÛN -Ñoäng taùc: Boùng ñöôïc tung thaúng höôùng töø döôùi leân cao khoaûng 50cm. vaøo thôøi ñieåm tung boùng tay ñaùnh boùng ñöa töø sau ra tröôùc(höôùng chuyeån ñoäng vuoâng goùc vôùi löôùi). cuøng luùc vôùi tay ñaùnh boùng. chaân phía sau böôùc leân . -Sau khi boùng rôøi tay. chaân sau ñaïp maïnh chuyeån toaøn boä troïng löôïng cô theå veà phía tröôùc. thaân ngöôøi vaø tay ñaùnh boùng vöôn theo boùng. Tay ñaùnh boùng tieáp xuùc boùng ôû ñoä cao ngang thaét löng.

II/ CÔ BAÛN .Hình tay khi tieáp xuùc boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay. . + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng.

+ Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay.Hình tay khi tieáp xuùc boùng: boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng. .II/ CÔ BAÛN .

moãi nöûa saân laø moät hình vuoâng kích thöôùc 9m x 9m.43m (Nam). Ñöôøng bieân doïc (18m) Ñöôøng bieân ngang (9m) Ñöôøng giöõa saân Ñöôøng taán coâng . kích thöôùc 18m x 9m.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: a/ Saân thi ñaáu: .5m.Hình chöõ nhaät. roäng 1m. .Löôùi cao 2.24m (Nöõ).II/ CÔ BAÛN 2. Löôùi daøi 9. 2.

chaân khoâng ñöôïc chaïm ñöôøng bieân ngang. khi boùng rôøi tay.Boùng hình caàu. laøm baèng da meàm hoaëc giaû da. . coù chu vi 65-67cm.Tröôùc khi phaùt boùng phaûi tung boùng leân.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: Chuyeàn: b/ Boùng: . trong coù ruoät baèng cao su.II/ CÔ BAÛN 2. c/ Phaùt boùng: . Troïng löôïng 260280g.

Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: . d/ Loãi chaïm boùng: boùng .Dính boùng: Thôøi gian chaïm boùng quaù 3giaây. .Moãi ñoäi chæ ñöôïc chaïm boùng 3 laàn vaø moãi ngöôøi khoâng ñöôïc chaïm boùng 2 laàn lieân tuïc.II/ CÔ BAÛN 2.

Moät soá kyõ thuaät a/ cô baûn: Tö theá chuaån bò: b/ Kyõ thuaät di chuyeån: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët): d/ Ñeäm boùng: e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän: 2.II/ KEÁT THUÙC * Cuûng coá coá: 1.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .

ø . Xin chaân thaønh caûm ôû quyù thaày coâ ñaõ ñeán thaêm vaø döï giô.Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->