GV thöïc hieän: TOÂ VAÊN HAÛI hieän

:

Giaûng daïy lôùp 10TN1

Traân troïng kính chaøo quyù thaày coâ ñeán thaêm vaø döï giôø!

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIA LAI

Tr ng THPT Ayun pa

d/ Kyõ thuaät ñeäm boùng..Muïc tieâu. 2/ Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn.MÔÛ ÑAÀU: I. b/ Kyõ thuaät di chuyeån..KEÁT THUÙC: . III.. Moät soá kyõ thuaät cô baûn: a/ Tö theá chuaån bò.MUÏC LUÏC I.III.1. c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët). e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän. II..CÔ BAÛN: II.

chuyeàn baûn. . boùng.I. .MÔÛ ÑAÀU  Muïc tieâu: * Hoïc xong noäi dung moân Boùng chuyeàn.I. HS: HS: . tay. ñaáu.Bieát caùch vaø thöïc hieän cô baûn ñuùng bò.. dieän. ñeäm boùng. kyõ thuaät: Tö theá chuaån bò.Hieåu moät soá ñieåm trong Luaät Boùng chuyeàn vaø bieát vaän duïng trong taäp luyeän vaø thi ñaáu. phaùt boùng thaáp tay chính dieän. moät soá thuaät: ñoäng taùc di chuyeån cô baûn. boùng cao tay baèng hai tay.

caúng tay gaàn nhö song song vôùi ñuøi. ngoùn tay duoãi töï nhieân. hai tay co töï nhieân. Baøn tay. thaân ngöôøi hôi ngaû veà phía tröôùc. khuyûu tay ôû ngang hoâng.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: baûn: a/ Tö theá chuaån bò: * Trong taäp luyeän vaø thi ñaáu boùng chuyeàn ngöôøi ta thöôøng söû duïng 3 TTCB nhö sau sau: .Tö theá thöù : Ñöùng nhaát: hai chaân roäng baèng vai. hai caúng tay höôùng ra tröôùc .II/ CÔ BAÛN 1. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân.

II/ CÔ BAÛN . Troïng löôïng cô theå doàn vaøo hai nöûa baøn chaân tröôùc.Tö theá thöù ba Gioáng nhö tö theá thöù nhaát.Tö theá thöù hai: hai Gioáng nhö tö theá thöù nhaát. baøn chaân sau hôi kieãng. nhöng ñöùng chaân tröôùc chaân sau. . troïng löôïng cô theå doàn vaøo chaân tröôùc. ba: . nhöng hai baøn chaân hôi kieãng.

« ngaõ. nhaûy. lyù. chaïy nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo toác ñoä boùng rôi vaø phaûi luoân theo doõi vaø löïa chon höôùng tieáp xuùc boùng cuõng nhö kyõ thuaät ñaùnh boùng.Moät soá kyõ thuaät b/ Kyõ thuaät di cô baûn: chuyeån: Kyõ thuaät di chuyeån goàm: Chaïy. .CÔCÔ BAÛN 1. böôùc. goàm: ngaõ..« tuøy thuoäc vaøo tình huoáng ñeå di chuyeån cho hôïp lyù. + Chaïy : Ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp coù ñieåm rôi xa.II/ BAÛN: II.

II/ CÔ BAÛN + Böôùc thöôøng: Ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi khoâng xa. + Böôùc cheùo: cheùo . toác ñoä chaäm. Laø kyõ thuaät di ñoäng vôùi toác ñoä lôùn hôn böôùc thöôøng vaø söû duïng khi di ñoäng sang hai beân.

nhöng coù ñoä daøi lôùn. ñöôïc söû duïng khi cöùu boùng ôû taàm thaáp phía tröôùc hoaëc hai beân. + Nhaûy Nhaûy: Söû duïng ñeå ñôõ.II/ CÔ BAÛN + Böôùc xoaïc: xoaïc Laø kyõ thuaät di chuyeån vôùi moät böôùc. . ñeå khoáng cheá nhöõng ñöôøng boùng ôû treân cao.

thaân treân thaúng.1. troïng taâm cô theå doàn ñeàu giöõa hai chaân. hai chaân ngang nhau.CÔCÔ BAÛN tay baèng hai tay (tröôùc maët): Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët) thöôøng ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi ngang ñaàu vaø ôû tröôùc maët.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao II/ BAÛN: II. Kyõ thuaät goàm nhöõng giai ñoaïn sau: + TTCB: Ñöùng ôû tö theá hai chaân roäng baèng vai. maét quan saùt boùng. ñoàng thôøi hai tay ñöa leân cao taïo thaønh hình tay phuø hôïp ñeå . goái hôi khuîu.. maët hôi ngöûa.

Ñoäng taùc Khi boùng ñeán. boùng tieáp xuùc treân toaøn . laø ngoùn tay chòu söùc naëng cuûa boùng nhieàu nhaát. Hai ngoùn tay caùi höôùng vaøo nhau ñeå ñôõ phía beân döôùi boùng vaø tieáp xuùc boùng baèng ñoát ngoùn tay thöù hai.II/ CÔ BAÛN . Ngoùn tay troû coù nhieäm vuï ñôõ boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng döôùi. hai taùc: baøn tay tieáp xuùc boùng vôùi hình tay nhö sau: Hai baøn tay xoøe roäng nhöng khoâng môû caêng caùc ngoùn tay. caùc ngoùn tay hôi khum laïi taïo thaønh hình tuùi.

Ngoùn uùt tieáp xuùc hai beân thaân boùng baèng phía trong cuûa ñoát thöù 3. Caùc ngoùn tay . Taàm tieáp xuùc boùng ngang traùn hoaëc treân traùn. caùch traùn khoaûng 15-20cm. Ngoùn ñeo nhaãn tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 3 vaø moät phaàn lôùn cuaû ñoát thöù 2.II/ CÔ BAÛN Ngoùn giöõa tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 2. Khi boùng ñeán. tay tieáp xuùc boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng beân döôùi cuûa boùng. thöù 3 vaø moät phaàn cuûa ñoát thöù 1.

Quaù trình chuyeån ñoäng cuûa hai tay khi chuyeàn boùng laø moät quaù Sau khi boùng rôøi khoûi tay (keát trình lieân tuïc vaø khoâng thay ñoåi. löïc ñaåy cuûa tay töø döôùi ± leân cao ± ra tröôùc (vôùi moät goùc ñoä töø 6065ñoä).II/ CÔ BAÛN Khi tay tieáp xuùc boùng. . löïc chuyeàn boùng ñöôïc phoái hôïp töø löïc ñaïp cuûa chaân. Sau ñoù nhanh choùng trôû veà TTCB. löïc vöôn leân cao ra tröôùc cuûa thaân ngöôøi. hai tay tieáp tuïc vöôn theo boùng. thuùc giai ñoaïn chuyeàn boùng).

II/ CÔ BAÛN 1. Hai tay co töï nhieân ôû hai beân . Chuû yeáu laø kyõ thuaät ñeäm boùng baèng hai tay. Ñöùng hai chaân môû roäng baèng hoaëc hôn vai. TTCB: caúng chaân vaø ñuøi taïo thaønh moät goùc khoaûng 90 ñoä.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: Ñeäm d/ boùng: boùng: Ñeäm boùng goàm 2 kyõ thuaät chính: Ñeäm boùng baèng hai tay vaø moät tay. tay. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân hoaëc hôi doàn leân chaân tröôùc. .TTCB Ñöùng ôû tö theá TB thaáp.

Ñoäng taùc: Khi boùng ñeán duøng hai tay ñoùn boùng (ñeäm vaø chuyeàn boùng ñi) ôû taàm ngang buïng hoaëc ngang ngöïc. baøn tay noï boïc laáy baøn tay kia. hai baøn tay ñaët cheùo leân nhau vaø naém laïi. Boùng tieáp xuùc ôû 1/3 caúng tay phía gaàn coå tay ñeå ñaùnh boùng.II/ CÔ BAÛN . Tröôùc khi boùng chaïm tay. hai ngoùn caùi song song vaø saùt nhau. Khi ñôõ boùng: Hai tay duoãi thaúng. Boùng tieáp xuùc vôùi . phaûi beû ngöûa coå tay taïo söùc caêng cho caúng tay.

II/ CÔ BAÛN cöï ly. hai goùt chaân naèm treân moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi löôùi. vò trí caàn ñöa boùng ñeán. Khi boùng rôøi tay. tay vöôn theo höôùng boùng ñi vaø döøng laïi e/ Kyõ thuaät phaùt boùng ôû taàm ngang vai. khoaûng caùch giöõa . chaân sau. thaáp tay chính dieän: .TTCB: Ñöùng chaân tröôùc. Goùc ñoä cuûa ñöôøng boùng ñeán quyeát ñònh goùc ñoä cuûa tay(goùc taïo thaønh giöõa caúng tay vaø maët ñaát) khi boùng ñeán. hai chaân tieáp tuïc vöôn leân cao ra tröôùc.

Boùng ñöôïc naâng cao ngang thaét löng vaø cheách sang phía tay phaùt boùng. baøn tay xoøe roäng ñôõ döôùi boùng. thaân treân hôi gaäp veà tröôùc. khoaûng caùch giöõa boùng vaø thaân ngöôøi baèng moät böôùc chaân. Tay ñaùnh boùng ñöa thaúng ra . troïng löôïng cô theå doàn ñeàu leân hai chaân hoaëc doà nhieàu vaøo chaân sau. Tay khoâng thuaän caàm boùng.II/ CÔ BAÛN hai chaân baèng moät böôùc. Hai chaân khuîu. baøn chaân sau môû ra moät goùc 4560ñoä. Baøn chaân tröôùc höôùng löôùi.

thaân ngöôøi vaø tay ñaùnh boùng vöôn theo boùng. chaân phía sau böôùc leân . vaøo thôøi ñieåm tung boùng tay ñaùnh boùng ñöa töø sau ra tröôùc(höôùng chuyeån ñoäng vuoâng goùc vôùi löôùi). Tay ñaùnh boùng tieáp xuùc boùng ôû ñoä cao ngang thaét löng. cuøng luùc vôùi tay ñaùnh boùng. -Sau khi boùng rôøi tay. chaân sau ñaïp maïnh chuyeån toaøn boä troïng löôïng cô theå veà phía tröôùc.II/ CÔ BAÛN -Ñoäng taùc: Boùng ñöôïc tung thaúng höôùng töø döôùi leân cao khoaûng 50cm.

II/ CÔ BAÛN .Hình tay khi tieáp xuùc boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay. . + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng.

. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng. + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay.Hình tay khi tieáp xuùc boùng: boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay.II/ CÔ BAÛN . + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay.

Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: a/ Saân thi ñaáu: . . Ñöôøng bieân doïc (18m) Ñöôøng bieân ngang (9m) Ñöôøng giöõa saân Ñöôøng taán coâng . roäng 1m.43m (Nam). kích thöôùc 18m x 9m.Löôùi cao 2. 2.5m.Hình chöõ nhaät. Löôùi daøi 9.II/ CÔ BAÛN 2.24m (Nöõ). moãi nöûa saân laø moät hình vuoâng kích thöôùc 9m x 9m.

chaân khoâng ñöôïc chaïm ñöôøng bieân ngang.Tröôùc khi phaùt boùng phaûi tung boùng leân. trong coù ruoät baèng cao su.II/ CÔ BAÛN 2. laøm baèng da meàm hoaëc giaû da. khi boùng rôøi tay. . coù chu vi 65-67cm. c/ Phaùt boùng: . Troïng löôïng 260280g.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: Chuyeàn: b/ Boùng: .Boùng hình caàu.

II/ CÔ BAÛN 2.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: . d/ Loãi chaïm boùng: boùng .Moãi ñoäi chæ ñöôïc chaïm boùng 3 laàn vaø moãi ngöôøi khoâng ñöôïc chaïm boùng 2 laàn lieân tuïc.Dính boùng: Thôøi gian chaïm boùng quaù 3giaây. .

Moät soá kyõ thuaät a/ cô baûn: Tö theá chuaån bò: b/ Kyõ thuaät di chuyeån: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët): d/ Ñeäm boùng: e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän: 2.II/ KEÁT THUÙC * Cuûng coá coá: 1.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .

Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc.ø . Xin chaân thaønh caûm ôû quyù thaày coâ ñaõ ñeán thaêm vaø döï giô.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful