GV thöïc hieän: TOÂ VAÊN HAÛI hieän

:

Giaûng daïy lôùp 10TN1

Traân troïng kính chaøo quyù thaày coâ ñeán thaêm vaø döï giôø!

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIA LAI

Tr ng THPT Ayun pa

MÔÛ ÑAÀU: I. e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän.Muïc tieâu.1.KEÁT THUÙC: . 2/ Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn. b/ Kyõ thuaät di chuyeån. II.CÔ BAÛN: II.. III. d/ Kyõ thuaät ñeäm boùng... Moät soá kyõ thuaät cô baûn: a/ Tö theá chuaån bò.III..MUÏC LUÏC I. c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët).

. kyõ thuaät: Tö theá chuaån bò. . boùng cao tay baèng hai tay. boùng. tay. dieän.MÔÛ ÑAÀU  Muïc tieâu: * Hoïc xong noäi dung moân Boùng chuyeàn. chuyeàn baûn.Hieåu moät soá ñieåm trong Luaät Boùng chuyeàn vaø bieát vaän duïng trong taäp luyeän vaø thi ñaáu.Bieát caùch vaø thöïc hieän cô baûn ñuùng bò.I.I. moät soá thuaät: ñoäng taùc di chuyeån cô baûn.. HS: HS: . ñeäm boùng. ñaáu. phaùt boùng thaáp tay chính dieän.

hai caúng tay höôùng ra tröôùc . caúng tay gaàn nhö song song vôùi ñuøi.Tö theá thöù : Ñöùng nhaát: hai chaân roäng baèng vai. khuyûu tay ôû ngang hoâng. thaân ngöôøi hôi ngaû veà phía tröôùc.II/ CÔ BAÛN 1. hai tay co töï nhieân.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: baûn: a/ Tö theá chuaån bò: * Trong taäp luyeän vaø thi ñaáu boùng chuyeàn ngöôøi ta thöôøng söû duïng 3 TTCB nhö sau sau: . ngoùn tay duoãi töï nhieân. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân. Baøn tay.

Tö theá thöù ba Gioáng nhö tö theá thöù nhaát.Tö theá thöù hai: hai Gioáng nhö tö theá thöù nhaát. nhöng ñöùng chaân tröôùc chaân sau. Troïng löôïng cô theå doàn vaøo hai nöûa baøn chaân tröôùc. . nhöng hai baøn chaân hôi kieãng. baøn chaân sau hôi kieãng. troïng löôïng cô theå doàn vaøo chaân tröôùc. ba: .II/ CÔ BAÛN .

lyù.II/ BAÛN: II.« tuøy thuoäc vaøo tình huoáng ñeå di chuyeån cho hôïp lyù.« ngaõ.Moät soá kyõ thuaät b/ Kyõ thuaät di cô baûn: chuyeån: Kyõ thuaät di chuyeån goàm: Chaïy.. chaïy nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo toác ñoä boùng rôi vaø phaûi luoân theo doõi vaø löïa chon höôùng tieáp xuùc boùng cuõng nhö kyõ thuaät ñaùnh boùng. . böôùc.CÔCÔ BAÛN 1. goàm: ngaõ. nhaûy. + Chaïy : Ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp coù ñieåm rôi xa.

+ Böôùc cheùo: cheùo . Laø kyõ thuaät di ñoäng vôùi toác ñoä lôùn hôn böôùc thöôøng vaø söû duïng khi di ñoäng sang hai beân.II/ CÔ BAÛN + Böôùc thöôøng: Ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi khoâng xa. toác ñoä chaäm.

ñeå khoáng cheá nhöõng ñöôøng boùng ôû treân cao. . nhöng coù ñoä daøi lôùn.II/ CÔ BAÛN + Böôùc xoaïc: xoaïc Laø kyõ thuaät di chuyeån vôùi moät böôùc. ñöôïc söû duïng khi cöùu boùng ôû taàm thaáp phía tröôùc hoaëc hai beân. + Nhaûy Nhaûy: Söû duïng ñeå ñôõ.

ñoàng thôøi hai tay ñöa leân cao taïo thaønh hình tay phuø hôïp ñeå . maët hôi ngöûa. maét quan saùt boùng. thaân treân thaúng.1.CÔCÔ BAÛN tay baèng hai tay (tröôùc maët): Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët) thöôøng ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi ngang ñaàu vaø ôû tröôùc maët. goái hôi khuîu. hai chaân ngang nhau.. troïng taâm cô theå doàn ñeàu giöõa hai chaân. Kyõ thuaät goàm nhöõng giai ñoaïn sau: + TTCB: Ñöùng ôû tö theá hai chaân roäng baèng vai.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao II/ BAÛN: II.

caùc ngoùn tay hôi khum laïi taïo thaønh hình tuùi. Hai ngoùn tay caùi höôùng vaøo nhau ñeå ñôõ phía beân döôùi boùng vaø tieáp xuùc boùng baèng ñoát ngoùn tay thöù hai. boùng tieáp xuùc treân toaøn . hai taùc: baøn tay tieáp xuùc boùng vôùi hình tay nhö sau: Hai baøn tay xoøe roäng nhöng khoâng môû caêng caùc ngoùn tay. laø ngoùn tay chòu söùc naëng cuûa boùng nhieàu nhaát. Ngoùn tay troû coù nhieäm vuï ñôõ boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng döôùi.II/ CÔ BAÛN .Ñoäng taùc Khi boùng ñeán.

tay tieáp xuùc boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng beân döôùi cuûa boùng. Taàm tieáp xuùc boùng ngang traùn hoaëc treân traùn.II/ CÔ BAÛN Ngoùn giöõa tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 2. Ngoùn uùt tieáp xuùc hai beân thaân boùng baèng phía trong cuûa ñoát thöù 3. Ngoùn ñeo nhaãn tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 3 vaø moät phaàn lôùn cuaû ñoát thöù 2. Caùc ngoùn tay . Khi boùng ñeán. caùch traùn khoaûng 15-20cm. thöù 3 vaø moät phaàn cuûa ñoát thöù 1.

Sau ñoù nhanh choùng trôû veà TTCB.II/ CÔ BAÛN Khi tay tieáp xuùc boùng. löïc vöôn leân cao ra tröôùc cuûa thaân ngöôøi. löïc chuyeàn boùng ñöôïc phoái hôïp töø löïc ñaïp cuûa chaân. thuùc giai ñoaïn chuyeàn boùng). . Quaù trình chuyeån ñoäng cuûa hai tay khi chuyeàn boùng laø moät quaù Sau khi boùng rôøi khoûi tay (keát trình lieân tuïc vaø khoâng thay ñoåi. löïc ñaåy cuûa tay töø döôùi ± leân cao ± ra tröôùc (vôùi moät goùc ñoä töø 6065ñoä). hai tay tieáp tuïc vöôn theo boùng.

TTCB: caúng chaân vaø ñuøi taïo thaønh moät goùc khoaûng 90 ñoä. .TTCB Ñöùng ôû tö theá TB thaáp. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân hoaëc hôi doàn leân chaân tröôùc. Ñöùng hai chaân môû roäng baèng hoaëc hôn vai.II/ CÔ BAÛN 1.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: Ñeäm d/ boùng: boùng: Ñeäm boùng goàm 2 kyõ thuaät chính: Ñeäm boùng baèng hai tay vaø moät tay. tay. Chuû yeáu laø kyõ thuaät ñeäm boùng baèng hai tay. Hai tay co töï nhieân ôû hai beân .

Boùng tieáp xuùc ôû 1/3 caúng tay phía gaàn coå tay ñeå ñaùnh boùng. phaûi beû ngöûa coå tay taïo söùc caêng cho caúng tay. hai ngoùn caùi song song vaø saùt nhau.II/ CÔ BAÛN . Khi ñôõ boùng: Hai tay duoãi thaúng. Tröôùc khi boùng chaïm tay. hai baøn tay ñaët cheùo leân nhau vaø naém laïi. Boùng tieáp xuùc vôùi .Ñoäng taùc: Khi boùng ñeán duøng hai tay ñoùn boùng (ñeäm vaø chuyeàn boùng ñi) ôû taàm ngang buïng hoaëc ngang ngöïc. baøn tay noï boïc laáy baøn tay kia.

thaáp tay chính dieän: . Khi boùng rôøi tay. Goùc ñoä cuûa ñöôøng boùng ñeán quyeát ñònh goùc ñoä cuûa tay(goùc taïo thaønh giöõa caúng tay vaø maët ñaát) khi boùng ñeán.II/ CÔ BAÛN cöï ly. tay vöôn theo höôùng boùng ñi vaø döøng laïi e/ Kyõ thuaät phaùt boùng ôû taàm ngang vai. hai chaân tieáp tuïc vöôn leân cao ra tröôùc. vò trí caàn ñöa boùng ñeán.TTCB: Ñöùng chaân tröôùc. hai goùt chaân naèm treân moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi löôùi. khoaûng caùch giöõa . chaân sau.

II/ CÔ BAÛN hai chaân baèng moät böôùc. khoaûng caùch giöõa boùng vaø thaân ngöôøi baèng moät böôùc chaân. Boùng ñöôïc naâng cao ngang thaét löng vaø cheách sang phía tay phaùt boùng. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu leân hai chaân hoaëc doà nhieàu vaøo chaân sau. Hai chaân khuîu. baøn tay xoøe roäng ñôõ döôùi boùng. Tay ñaùnh boùng ñöa thaúng ra . Tay khoâng thuaän caàm boùng. thaân treân hôi gaäp veà tröôùc. Baøn chaân tröôùc höôùng löôùi. baøn chaân sau môû ra moät goùc 4560ñoä.

thaân ngöôøi vaø tay ñaùnh boùng vöôn theo boùng.II/ CÔ BAÛN -Ñoäng taùc: Boùng ñöôïc tung thaúng höôùng töø döôùi leân cao khoaûng 50cm. Tay ñaùnh boùng tieáp xuùc boùng ôû ñoä cao ngang thaét löng. -Sau khi boùng rôøi tay. chaân sau ñaïp maïnh chuyeån toaøn boä troïng löôïng cô theå veà phía tröôùc. vaøo thôøi ñieåm tung boùng tay ñaùnh boùng ñöa töø sau ra tröôùc(höôùng chuyeån ñoäng vuoâng goùc vôùi löôùi). cuøng luùc vôùi tay ñaùnh boùng. chaân phía sau böôùc leân .

+ Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng. . + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay.Hình tay khi tieáp xuùc boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay.II/ CÔ BAÛN .

+ Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay.Hình tay khi tieáp xuùc boùng: boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. . + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay.II/ CÔ BAÛN .

Ñöôøng bieân doïc (18m) Ñöôøng bieân ngang (9m) Ñöôøng giöõa saân Ñöôøng taán coâng .Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: a/ Saân thi ñaáu: . Löôùi daøi 9. .II/ CÔ BAÛN 2. roäng 1m.Löôùi cao 2. kích thöôùc 18m x 9m.5m.43m (Nam). moãi nöûa saân laø moät hình vuoâng kích thöôùc 9m x 9m. 2.Hình chöõ nhaät.24m (Nöõ).

Troïng löôïng 260280g. .Boùng hình caàu. trong coù ruoät baèng cao su. c/ Phaùt boùng: .II/ CÔ BAÛN 2. khi boùng rôøi tay. coù chu vi 65-67cm. laøm baèng da meàm hoaëc giaû da. chaân khoâng ñöôïc chaïm ñöôøng bieân ngang.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: Chuyeàn: b/ Boùng: .Tröôùc khi phaùt boùng phaûi tung boùng leân.

II/ CÔ BAÛN 2.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: . .Moãi ñoäi chæ ñöôïc chaïm boùng 3 laàn vaø moãi ngöôøi khoâng ñöôïc chaïm boùng 2 laàn lieân tuïc. d/ Loãi chaïm boùng: boùng .Dính boùng: Thôøi gian chaïm boùng quaù 3giaây.

II/ KEÁT THUÙC * Cuûng coá coá: 1.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .Moät soá kyõ thuaät a/ cô baûn: Tö theá chuaån bò: b/ Kyõ thuaät di chuyeån: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët): d/ Ñeäm boùng: e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän: 2.

ø .Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc. Xin chaân thaønh caûm ôû quyù thaày coâ ñaõ ñeán thaêm vaø döï giô.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful