GV thöïc hieän: TOÂ VAÊN HAÛI hieän

:

Giaûng daïy lôùp 10TN1

Traân troïng kính chaøo quyù thaày coâ ñeán thaêm vaø döï giôø!

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIA LAI

Tr ng THPT Ayun pa

2/ Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn...MUÏC LUÏC I.KEÁT THUÙC: .Muïc tieâu. e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän.1.CÔ BAÛN: II.III. III.. Moät soá kyõ thuaät cô baûn: a/ Tö theá chuaån bò. b/ Kyõ thuaät di chuyeån. II. d/ Kyõ thuaät ñeäm boùng.MÔÛ ÑAÀU: I. c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët)..

I.. ñaáu.I.Hieåu moät soá ñieåm trong Luaät Boùng chuyeàn vaø bieát vaän duïng trong taäp luyeän vaø thi ñaáu.MÔÛ ÑAÀU  Muïc tieâu: * Hoïc xong noäi dung moân Boùng chuyeàn. tay. chuyeàn baûn. phaùt boùng thaáp tay chính dieän. . moät soá thuaät: ñoäng taùc di chuyeån cô baûn. boùng. . ñeäm boùng. dieän. boùng cao tay baèng hai tay. kyõ thuaät: Tö theá chuaån bò. HS: HS: .Bieát caùch vaø thöïc hieän cô baûn ñuùng bò.

Tö theá thöù : Ñöùng nhaát: hai chaân roäng baèng vai. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân. hai caúng tay höôùng ra tröôùc . hai tay co töï nhieân. Baøn tay. caúng tay gaàn nhö song song vôùi ñuøi.II/ CÔ BAÛN 1.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: baûn: a/ Tö theá chuaån bò: * Trong taäp luyeän vaø thi ñaáu boùng chuyeàn ngöôøi ta thöôøng söû duïng 3 TTCB nhö sau sau: . khuyûu tay ôû ngang hoâng. ngoùn tay duoãi töï nhieân. thaân ngöôøi hôi ngaû veà phía tröôùc.

Tö theá thöù ba Gioáng nhö tö theá thöù nhaát. ba: . troïng löôïng cô theå doàn vaøo chaân tröôùc. baøn chaân sau hôi kieãng. Troïng löôïng cô theå doàn vaøo hai nöûa baøn chaân tröôùc. nhöng ñöùng chaân tröôùc chaân sau. .Tö theá thöù hai: hai Gioáng nhö tö theá thöù nhaát.II/ CÔ BAÛN . nhöng hai baøn chaân hôi kieãng.

.CÔCÔ BAÛN 1.Moät soá kyõ thuaät b/ Kyõ thuaät di cô baûn: chuyeån: Kyõ thuaät di chuyeån goàm: Chaïy. nhaûy.II/ BAÛN: II. goàm: ngaõ. chaïy nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo toác ñoä boùng rôi vaø phaûi luoân theo doõi vaø löïa chon höôùng tieáp xuùc boùng cuõng nhö kyõ thuaät ñaùnh boùng.. lyù.« ngaõ.« tuøy thuoäc vaøo tình huoáng ñeå di chuyeån cho hôïp lyù. böôùc. + Chaïy : Ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp coù ñieåm rôi xa.

Laø kyõ thuaät di ñoäng vôùi toác ñoä lôùn hôn böôùc thöôøng vaø söû duïng khi di ñoäng sang hai beân.II/ CÔ BAÛN + Böôùc thöôøng: Ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi khoâng xa. toác ñoä chaäm. + Böôùc cheùo: cheùo .

. + Nhaûy Nhaûy: Söû duïng ñeå ñôõ. ñeå khoáng cheá nhöõng ñöôøng boùng ôû treân cao. ñöôïc söû duïng khi cöùu boùng ôû taàm thaáp phía tröôùc hoaëc hai beân.II/ CÔ BAÛN + Böôùc xoaïc: xoaïc Laø kyõ thuaät di chuyeån vôùi moät böôùc. nhöng coù ñoä daøi lôùn.

hai chaân ngang nhau. ñoàng thôøi hai tay ñöa leân cao taïo thaønh hình tay phuø hôïp ñeå .Moät soá kyõ thuaät cô baûn: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao II/ BAÛN: II.CÔCÔ BAÛN tay baèng hai tay (tröôùc maët): Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët) thöôøng ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi ngang ñaàu vaø ôû tröôùc maët.1. maët hôi ngöûa. Kyõ thuaät goàm nhöõng giai ñoaïn sau: + TTCB: Ñöùng ôû tö theá hai chaân roäng baèng vai.. maét quan saùt boùng. troïng taâm cô theå doàn ñeàu giöõa hai chaân. goái hôi khuîu. thaân treân thaúng.

boùng tieáp xuùc treân toaøn . hai taùc: baøn tay tieáp xuùc boùng vôùi hình tay nhö sau: Hai baøn tay xoøe roäng nhöng khoâng môû caêng caùc ngoùn tay. Ngoùn tay troû coù nhieäm vuï ñôõ boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng döôùi. caùc ngoùn tay hôi khum laïi taïo thaønh hình tuùi.Ñoäng taùc Khi boùng ñeán.II/ CÔ BAÛN . Hai ngoùn tay caùi höôùng vaøo nhau ñeå ñôõ phía beân döôùi boùng vaø tieáp xuùc boùng baèng ñoát ngoùn tay thöù hai. laø ngoùn tay chòu söùc naëng cuûa boùng nhieàu nhaát.

Taàm tieáp xuùc boùng ngang traùn hoaëc treân traùn. Ngoùn uùt tieáp xuùc hai beân thaân boùng baèng phía trong cuûa ñoát thöù 3. tay tieáp xuùc boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng beân döôùi cuûa boùng. Caùc ngoùn tay . Khi boùng ñeán. thöù 3 vaø moät phaàn cuûa ñoát thöù 1. caùch traùn khoaûng 15-20cm.II/ CÔ BAÛN Ngoùn giöõa tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 2. Ngoùn ñeo nhaãn tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 3 vaø moät phaàn lôùn cuaû ñoát thöù 2.

. hai tay tieáp tuïc vöôn theo boùng. thuùc giai ñoaïn chuyeàn boùng). löïc chuyeàn boùng ñöôïc phoái hôïp töø löïc ñaïp cuûa chaân. Quaù trình chuyeån ñoäng cuûa hai tay khi chuyeàn boùng laø moät quaù Sau khi boùng rôøi khoûi tay (keát trình lieân tuïc vaø khoâng thay ñoåi. löïc vöôn leân cao ra tröôùc cuûa thaân ngöôøi.II/ CÔ BAÛN Khi tay tieáp xuùc boùng. Sau ñoù nhanh choùng trôû veà TTCB. löïc ñaåy cuûa tay töø döôùi ± leân cao ± ra tröôùc (vôùi moät goùc ñoä töø 6065ñoä).

tay. TTCB: caúng chaân vaø ñuøi taïo thaønh moät goùc khoaûng 90 ñoä.TTCB Ñöùng ôû tö theá TB thaáp. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân hoaëc hôi doàn leân chaân tröôùc. Ñöùng hai chaân môû roäng baèng hoaëc hôn vai. . Chuû yeáu laø kyõ thuaät ñeäm boùng baèng hai tay.II/ CÔ BAÛN 1. Hai tay co töï nhieân ôû hai beân .Moät soá kyõ thuaät cô baûn: Ñeäm d/ boùng: boùng: Ñeäm boùng goàm 2 kyõ thuaät chính: Ñeäm boùng baèng hai tay vaø moät tay.

hai ngoùn caùi song song vaø saùt nhau. phaûi beû ngöûa coå tay taïo söùc caêng cho caúng tay.II/ CÔ BAÛN .Ñoäng taùc: Khi boùng ñeán duøng hai tay ñoùn boùng (ñeäm vaø chuyeàn boùng ñi) ôû taàm ngang buïng hoaëc ngang ngöïc. Boùng tieáp xuùc vôùi . hai baøn tay ñaët cheùo leân nhau vaø naém laïi. Tröôùc khi boùng chaïm tay. baøn tay noï boïc laáy baøn tay kia. Boùng tieáp xuùc ôû 1/3 caúng tay phía gaàn coå tay ñeå ñaùnh boùng. Khi ñôõ boùng: Hai tay duoãi thaúng.

thaáp tay chính dieän: .II/ CÔ BAÛN cöï ly.TTCB: Ñöùng chaân tröôùc. vò trí caàn ñöa boùng ñeán. hai chaân tieáp tuïc vöôn leân cao ra tröôùc. chaân sau. Goùc ñoä cuûa ñöôøng boùng ñeán quyeát ñònh goùc ñoä cuûa tay(goùc taïo thaønh giöõa caúng tay vaø maët ñaát) khi boùng ñeán. hai goùt chaân naèm treân moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi löôùi. Khi boùng rôøi tay. khoaûng caùch giöõa . tay vöôn theo höôùng boùng ñi vaø döøng laïi e/ Kyõ thuaät phaùt boùng ôû taàm ngang vai.

Boùng ñöôïc naâng cao ngang thaét löng vaø cheách sang phía tay phaùt boùng. khoaûng caùch giöõa boùng vaø thaân ngöôøi baèng moät böôùc chaân.II/ CÔ BAÛN hai chaân baèng moät böôùc. baøn chaân sau môû ra moät goùc 4560ñoä. Hai chaân khuîu. baøn tay xoøe roäng ñôõ döôùi boùng. Tay ñaùnh boùng ñöa thaúng ra . thaân treân hôi gaäp veà tröôùc. Baøn chaân tröôùc höôùng löôùi. Tay khoâng thuaän caàm boùng. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu leân hai chaân hoaëc doà nhieàu vaøo chaân sau.

chaân sau ñaïp maïnh chuyeån toaøn boä troïng löôïng cô theå veà phía tröôùc. vaøo thôøi ñieåm tung boùng tay ñaùnh boùng ñöa töø sau ra tröôùc(höôùng chuyeån ñoäng vuoâng goùc vôùi löôùi).II/ CÔ BAÛN -Ñoäng taùc: Boùng ñöôïc tung thaúng höôùng töø döôùi leân cao khoaûng 50cm. chaân phía sau böôùc leân . Tay ñaùnh boùng tieáp xuùc boùng ôû ñoä cao ngang thaét löng. thaân ngöôøi vaø tay ñaùnh boùng vöôn theo boùng. -Sau khi boùng rôøi tay. cuøng luùc vôùi tay ñaùnh boùng.

II/ CÔ BAÛN . + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay.Hình tay khi tieáp xuùc boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. . + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay.

II/ CÔ BAÛN . .Hình tay khi tieáp xuùc boùng: boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng. + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay.

Ñöôøng bieân doïc (18m) Ñöôøng bieân ngang (9m) Ñöôøng giöõa saân Ñöôøng taán coâng . roäng 1m.5m.Hình chöõ nhaät. . Löôùi daøi 9.24m (Nöõ). moãi nöûa saân laø moät hình vuoâng kích thöôùc 9m x 9m.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: a/ Saân thi ñaáu: .Löôùi cao 2.II/ CÔ BAÛN 2. kích thöôùc 18m x 9m. 2.43m (Nam).

II/ CÔ BAÛN 2. khi boùng rôøi tay.Boùng hình caàu.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: Chuyeàn: b/ Boùng: . c/ Phaùt boùng: . trong coù ruoät baèng cao su. Troïng löôïng 260280g. .Tröôùc khi phaùt boùng phaûi tung boùng leân. laøm baèng da meàm hoaëc giaû da. chaân khoâng ñöôïc chaïm ñöôøng bieân ngang. coù chu vi 65-67cm.

Moãi ñoäi chæ ñöôïc chaïm boùng 3 laàn vaø moãi ngöôøi khoâng ñöôïc chaïm boùng 2 laàn lieân tuïc. .Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .II/ CÔ BAÛN 2. d/ Loãi chaïm boùng: boùng .Dính boùng: Thôøi gian chaïm boùng quaù 3giaây.

Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .Moät soá kyõ thuaät a/ cô baûn: Tö theá chuaån bò: b/ Kyõ thuaät di chuyeån: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët): d/ Ñeäm boùng: e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän: 2.II/ KEÁT THUÙC * Cuûng coá coá: 1.

Xin chaân thaønh caûm ôû quyù thaày coâ ñaõ ñeán thaêm vaø döï giô.ø .Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc.