GV thöïc hieän: TOÂ VAÊN HAÛI hieän

:

Giaûng daïy lôùp 10TN1

Traân troïng kính chaøo quyù thaày coâ ñeán thaêm vaø döï giôø!

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIA LAI

Tr ng THPT Ayun pa

c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët). 2/ Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn.Muïc tieâu. III..CÔ BAÛN: II..1. II..MUÏC LUÏC I. b/ Kyõ thuaät di chuyeån.KEÁT THUÙC: .MÔÛ ÑAÀU: I.. d/ Kyõ thuaät ñeäm boùng.III. e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän. Moät soá kyõ thuaät cô baûn: a/ Tö theá chuaån bò.

Hieåu moät soá ñieåm trong Luaät Boùng chuyeàn vaø bieát vaän duïng trong taäp luyeän vaø thi ñaáu.I.. chuyeàn baûn. HS: HS: . boùng cao tay baèng hai tay. kyõ thuaät: Tö theá chuaån bò. boùng. . dieän.MÔÛ ÑAÀU  Muïc tieâu: * Hoïc xong noäi dung moân Boùng chuyeàn. moät soá thuaät: ñoäng taùc di chuyeån cô baûn.Bieát caùch vaø thöïc hieän cô baûn ñuùng bò. ñaáu. ñeäm boùng. phaùt boùng thaáp tay chính dieän. tay. .I.

thaân ngöôøi hôi ngaû veà phía tröôùc. hai tay co töï nhieân. caúng tay gaàn nhö song song vôùi ñuøi. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân. Baøn tay. hai caúng tay höôùng ra tröôùc .Tö theá thöù : Ñöùng nhaát: hai chaân roäng baèng vai.II/ CÔ BAÛN 1.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: baûn: a/ Tö theá chuaån bò: * Trong taäp luyeän vaø thi ñaáu boùng chuyeàn ngöôøi ta thöôøng söû duïng 3 TTCB nhö sau sau: . khuyûu tay ôû ngang hoâng. ngoùn tay duoãi töï nhieân.

baøn chaân sau hôi kieãng.Tö theá thöù ba Gioáng nhö tö theá thöù nhaát. nhöng ñöùng chaân tröôùc chaân sau. ba: . Troïng löôïng cô theå doàn vaøo hai nöûa baøn chaân tröôùc. . troïng löôïng cô theå doàn vaøo chaân tröôùc.II/ CÔ BAÛN . nhöng hai baøn chaân hôi kieãng.Tö theá thöù hai: hai Gioáng nhö tö theá thöù nhaát.

goàm: ngaõ..CÔCÔ BAÛN 1. lyù. nhaûy. + Chaïy : Ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp coù ñieåm rôi xa.Moät soá kyõ thuaät b/ Kyõ thuaät di cô baûn: chuyeån: Kyõ thuaät di chuyeån goàm: Chaïy. böôùc. chaïy nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo toác ñoä boùng rôi vaø phaûi luoân theo doõi vaø löïa chon höôùng tieáp xuùc boùng cuõng nhö kyõ thuaät ñaùnh boùng.« ngaõ.« tuøy thuoäc vaøo tình huoáng ñeå di chuyeån cho hôïp lyù. .II/ BAÛN: II.

Laø kyõ thuaät di ñoäng vôùi toác ñoä lôùn hôn böôùc thöôøng vaø söû duïng khi di ñoäng sang hai beân. + Böôùc cheùo: cheùo . toác ñoä chaäm.II/ CÔ BAÛN + Böôùc thöôøng: Ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi khoâng xa.

. ñöôïc söû duïng khi cöùu boùng ôû taàm thaáp phía tröôùc hoaëc hai beân. + Nhaûy Nhaûy: Söû duïng ñeå ñôõ. nhöng coù ñoä daøi lôùn.II/ CÔ BAÛN + Böôùc xoaïc: xoaïc Laø kyõ thuaät di chuyeån vôùi moät böôùc. ñeå khoáng cheá nhöõng ñöôøng boùng ôû treân cao.

ñoàng thôøi hai tay ñöa leân cao taïo thaønh hình tay phuø hôïp ñeå . maët hôi ngöûa. thaân treân thaúng. troïng taâm cô theå doàn ñeàu giöõa hai chaân. Kyõ thuaät goàm nhöõng giai ñoaïn sau: + TTCB: Ñöùng ôû tö theá hai chaân roäng baèng vai. hai chaân ngang nhau.1..CÔCÔ BAÛN tay baèng hai tay (tröôùc maët): Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët) thöôøng ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi ngang ñaàu vaø ôû tröôùc maët.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao II/ BAÛN: II. goái hôi khuîu. maét quan saùt boùng.

Ñoäng taùc Khi boùng ñeán. caùc ngoùn tay hôi khum laïi taïo thaønh hình tuùi. Ngoùn tay troû coù nhieäm vuï ñôõ boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng döôùi. laø ngoùn tay chòu söùc naëng cuûa boùng nhieàu nhaát.II/ CÔ BAÛN . boùng tieáp xuùc treân toaøn . hai taùc: baøn tay tieáp xuùc boùng vôùi hình tay nhö sau: Hai baøn tay xoøe roäng nhöng khoâng môû caêng caùc ngoùn tay. Hai ngoùn tay caùi höôùng vaøo nhau ñeå ñôõ phía beân döôùi boùng vaø tieáp xuùc boùng baèng ñoát ngoùn tay thöù hai.

thöù 3 vaø moät phaàn cuûa ñoát thöù 1. Caùc ngoùn tay . tay tieáp xuùc boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng beân döôùi cuûa boùng. Khi boùng ñeán. Taàm tieáp xuùc boùng ngang traùn hoaëc treân traùn. Ngoùn uùt tieáp xuùc hai beân thaân boùng baèng phía trong cuûa ñoát thöù 3. caùch traùn khoaûng 15-20cm.II/ CÔ BAÛN Ngoùn giöõa tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 2. Ngoùn ñeo nhaãn tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 3 vaø moät phaàn lôùn cuaû ñoát thöù 2.

löïc chuyeàn boùng ñöôïc phoái hôïp töø löïc ñaïp cuûa chaân. Sau ñoù nhanh choùng trôû veà TTCB. hai tay tieáp tuïc vöôn theo boùng. . thuùc giai ñoaïn chuyeàn boùng). Quaù trình chuyeån ñoäng cuûa hai tay khi chuyeàn boùng laø moät quaù Sau khi boùng rôøi khoûi tay (keát trình lieân tuïc vaø khoâng thay ñoåi. löïc vöôn leân cao ra tröôùc cuûa thaân ngöôøi. löïc ñaåy cuûa tay töø döôùi ± leân cao ± ra tröôùc (vôùi moät goùc ñoä töø 6065ñoä).II/ CÔ BAÛN Khi tay tieáp xuùc boùng.

tay. .TTCB Ñöùng ôû tö theá TB thaáp. Ñöùng hai chaân môû roäng baèng hoaëc hôn vai. Chuû yeáu laø kyõ thuaät ñeäm boùng baèng hai tay. TTCB: caúng chaân vaø ñuøi taïo thaønh moät goùc khoaûng 90 ñoä. Hai tay co töï nhieân ôû hai beân .Moät soá kyõ thuaät cô baûn: Ñeäm d/ boùng: boùng: Ñeäm boùng goàm 2 kyõ thuaät chính: Ñeäm boùng baèng hai tay vaø moät tay. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân hoaëc hôi doàn leân chaân tröôùc.II/ CÔ BAÛN 1.

Boùng tieáp xuùc ôû 1/3 caúng tay phía gaàn coå tay ñeå ñaùnh boùng. hai ngoùn caùi song song vaø saùt nhau. Tröôùc khi boùng chaïm tay. hai baøn tay ñaët cheùo leân nhau vaø naém laïi. baøn tay noï boïc laáy baøn tay kia. Boùng tieáp xuùc vôùi . Khi ñôõ boùng: Hai tay duoãi thaúng.Ñoäng taùc: Khi boùng ñeán duøng hai tay ñoùn boùng (ñeäm vaø chuyeàn boùng ñi) ôû taàm ngang buïng hoaëc ngang ngöïc.II/ CÔ BAÛN . phaûi beû ngöûa coå tay taïo söùc caêng cho caúng tay.

khoaûng caùch giöõa . thaáp tay chính dieän: . tay vöôn theo höôùng boùng ñi vaø döøng laïi e/ Kyõ thuaät phaùt boùng ôû taàm ngang vai.TTCB: Ñöùng chaân tröôùc. Khi boùng rôøi tay. Goùc ñoä cuûa ñöôøng boùng ñeán quyeát ñònh goùc ñoä cuûa tay(goùc taïo thaønh giöõa caúng tay vaø maët ñaát) khi boùng ñeán. chaân sau. hai chaân tieáp tuïc vöôn leân cao ra tröôùc. hai goùt chaân naèm treân moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi löôùi.II/ CÔ BAÛN cöï ly. vò trí caàn ñöa boùng ñeán.

Hai chaân khuîu. thaân treân hôi gaäp veà tröôùc. Tay khoâng thuaän caàm boùng. Baøn chaân tröôùc höôùng löôùi. Boùng ñöôïc naâng cao ngang thaét löng vaø cheách sang phía tay phaùt boùng. Tay ñaùnh boùng ñöa thaúng ra .II/ CÔ BAÛN hai chaân baèng moät böôùc. baøn tay xoøe roäng ñôõ döôùi boùng. khoaûng caùch giöõa boùng vaø thaân ngöôøi baèng moät böôùc chaân. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu leân hai chaân hoaëc doà nhieàu vaøo chaân sau. baøn chaân sau môû ra moät goùc 4560ñoä.

II/ CÔ BAÛN -Ñoäng taùc: Boùng ñöôïc tung thaúng höôùng töø döôùi leân cao khoaûng 50cm. vaøo thôøi ñieåm tung boùng tay ñaùnh boùng ñöa töø sau ra tröôùc(höôùng chuyeån ñoäng vuoâng goùc vôùi löôùi). chaân sau ñaïp maïnh chuyeån toaøn boä troïng löôïng cô theå veà phía tröôùc. -Sau khi boùng rôøi tay. Tay ñaùnh boùng tieáp xuùc boùng ôû ñoä cao ngang thaét löng. chaân phía sau böôùc leân . cuøng luùc vôùi tay ñaùnh boùng. thaân ngöôøi vaø tay ñaùnh boùng vöôn theo boùng.

+ Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng.II/ CÔ BAÛN .Hình tay khi tieáp xuùc boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. . + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay.

+ Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay.II/ CÔ BAÛN . + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng.Hình tay khi tieáp xuùc boùng: boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay. .

II/ CÔ BAÛN 2.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: a/ Saân thi ñaáu: . .Löôùi cao 2.43m (Nam).5m. Ñöôøng bieân doïc (18m) Ñöôøng bieân ngang (9m) Ñöôøng giöõa saân Ñöôøng taán coâng . roäng 1m.Hình chöõ nhaät. moãi nöûa saân laø moät hình vuoâng kích thöôùc 9m x 9m.24m (Nöõ). kích thöôùc 18m x 9m. Löôùi daøi 9. 2.

Tröôùc khi phaùt boùng phaûi tung boùng leân. Troïng löôïng 260280g. khi boùng rôøi tay. trong coù ruoät baèng cao su. coù chu vi 65-67cm.II/ CÔ BAÛN 2. chaân khoâng ñöôïc chaïm ñöôøng bieân ngang. . c/ Phaùt boùng: . laøm baèng da meàm hoaëc giaû da.Boùng hình caàu.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: Chuyeàn: b/ Boùng: .

Dính boùng: Thôøi gian chaïm boùng quaù 3giaây. d/ Loãi chaïm boùng: boùng . .II/ CÔ BAÛN 2.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .Moãi ñoäi chæ ñöôïc chaïm boùng 3 laàn vaø moãi ngöôøi khoâng ñöôïc chaïm boùng 2 laàn lieân tuïc.

Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .Moät soá kyõ thuaät a/ cô baûn: Tö theá chuaån bò: b/ Kyõ thuaät di chuyeån: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët): d/ Ñeäm boùng: e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän: 2.II/ KEÁT THUÙC * Cuûng coá coá: 1.

Xin chaân thaønh caûm ôû quyù thaày coâ ñaõ ñeán thaêm vaø döï giô.ø .Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc.