GV thöïc hieän: TOÂ VAÊN HAÛI hieän

:

Giaûng daïy lôùp 10TN1

Traân troïng kính chaøo quyù thaày coâ ñeán thaêm vaø döï giôø!

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIA LAI

Tr ng THPT Ayun pa

Muïc tieâu.1. II.. b/ Kyõ thuaät di chuyeån. c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët). Moät soá kyõ thuaät cô baûn: a/ Tö theá chuaån bò..III.CÔ BAÛN: II.MUÏC LUÏC I. d/ Kyõ thuaät ñeäm boùng. e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän.MÔÛ ÑAÀU: I.KEÁT THUÙC: .. III. 2/ Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn..

chuyeàn baûn. kyõ thuaät: Tö theá chuaån bò. moät soá thuaät: ñoäng taùc di chuyeån cô baûn. ñeäm boùng. phaùt boùng thaáp tay chính dieän.I. .Bieát caùch vaø thöïc hieän cô baûn ñuùng bò. dieän.. tay.MÔÛ ÑAÀU  Muïc tieâu: * Hoïc xong noäi dung moân Boùng chuyeàn.I. boùng cao tay baèng hai tay.Hieåu moät soá ñieåm trong Luaät Boùng chuyeàn vaø bieát vaän duïng trong taäp luyeän vaø thi ñaáu. HS: HS: . . boùng. ñaáu.

hai caúng tay höôùng ra tröôùc . hai tay co töï nhieân.II/ CÔ BAÛN 1. ngoùn tay duoãi töï nhieân. caúng tay gaàn nhö song song vôùi ñuøi.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: baûn: a/ Tö theá chuaån bò: * Trong taäp luyeän vaø thi ñaáu boùng chuyeàn ngöôøi ta thöôøng söû duïng 3 TTCB nhö sau sau: . Baøn tay. khuyûu tay ôû ngang hoâng. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân.Tö theá thöù : Ñöùng nhaát: hai chaân roäng baèng vai. thaân ngöôøi hôi ngaû veà phía tröôùc.

troïng löôïng cô theå doàn vaøo chaân tröôùc. . ba: .Tö theá thöù hai: hai Gioáng nhö tö theá thöù nhaát.II/ CÔ BAÛN . nhöng hai baøn chaân hôi kieãng.Tö theá thöù ba Gioáng nhö tö theá thöù nhaát. Troïng löôïng cô theå doàn vaøo hai nöûa baøn chaân tröôùc. nhöng ñöùng chaân tröôùc chaân sau. baøn chaân sau hôi kieãng.

chaïy nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo toác ñoä boùng rôi vaø phaûi luoân theo doõi vaø löïa chon höôùng tieáp xuùc boùng cuõng nhö kyõ thuaät ñaùnh boùng. lyù.« ngaõ..CÔCÔ BAÛN 1. + Chaïy : Ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp coù ñieåm rôi xa. goàm: ngaõ.Moät soá kyõ thuaät b/ Kyõ thuaät di cô baûn: chuyeån: Kyõ thuaät di chuyeån goàm: Chaïy.II/ BAÛN: II. . nhaûy.« tuøy thuoäc vaøo tình huoáng ñeå di chuyeån cho hôïp lyù. böôùc.

+ Böôùc cheùo: cheùo . Laø kyõ thuaät di ñoäng vôùi toác ñoä lôùn hôn böôùc thöôøng vaø söû duïng khi di ñoäng sang hai beân.II/ CÔ BAÛN + Böôùc thöôøng: Ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi khoâng xa. toác ñoä chaäm.

ñeå khoáng cheá nhöõng ñöôøng boùng ôû treân cao. ñöôïc söû duïng khi cöùu boùng ôû taàm thaáp phía tröôùc hoaëc hai beân. + Nhaûy Nhaûy: Söû duïng ñeå ñôõ.II/ CÔ BAÛN + Böôùc xoaïc: xoaïc Laø kyõ thuaät di chuyeån vôùi moät böôùc. nhöng coù ñoä daøi lôùn. .

CÔCÔ BAÛN tay baèng hai tay (tröôùc maët): Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët) thöôøng ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi ngang ñaàu vaø ôû tröôùc maët. goái hôi khuîu. Kyõ thuaät goàm nhöõng giai ñoaïn sau: + TTCB: Ñöùng ôû tö theá hai chaân roäng baèng vai. hai chaân ngang nhau. maët hôi ngöûa. thaân treân thaúng.. ñoàng thôøi hai tay ñöa leân cao taïo thaønh hình tay phuø hôïp ñeå . troïng taâm cô theå doàn ñeàu giöõa hai chaân. maét quan saùt boùng.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao II/ BAÛN: II.1.

boùng tieáp xuùc treân toaøn . hai taùc: baøn tay tieáp xuùc boùng vôùi hình tay nhö sau: Hai baøn tay xoøe roäng nhöng khoâng môû caêng caùc ngoùn tay. Ngoùn tay troû coù nhieäm vuï ñôõ boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng döôùi.II/ CÔ BAÛN .Ñoäng taùc Khi boùng ñeán. Hai ngoùn tay caùi höôùng vaøo nhau ñeå ñôõ phía beân döôùi boùng vaø tieáp xuùc boùng baèng ñoát ngoùn tay thöù hai. caùc ngoùn tay hôi khum laïi taïo thaønh hình tuùi. laø ngoùn tay chòu söùc naëng cuûa boùng nhieàu nhaát.

II/ CÔ BAÛN Ngoùn giöõa tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 2. Ngoùn uùt tieáp xuùc hai beân thaân boùng baèng phía trong cuûa ñoát thöù 3. tay tieáp xuùc boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng beân döôùi cuûa boùng. thöù 3 vaø moät phaàn cuûa ñoát thöù 1. Khi boùng ñeán. Caùc ngoùn tay . Ngoùn ñeo nhaãn tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 3 vaø moät phaàn lôùn cuaû ñoát thöù 2. caùch traùn khoaûng 15-20cm. Taàm tieáp xuùc boùng ngang traùn hoaëc treân traùn.

Quaù trình chuyeån ñoäng cuûa hai tay khi chuyeàn boùng laø moät quaù Sau khi boùng rôøi khoûi tay (keát trình lieân tuïc vaø khoâng thay ñoåi. Sau ñoù nhanh choùng trôû veà TTCB.II/ CÔ BAÛN Khi tay tieáp xuùc boùng. hai tay tieáp tuïc vöôn theo boùng. thuùc giai ñoaïn chuyeàn boùng). . löïc chuyeàn boùng ñöôïc phoái hôïp töø löïc ñaïp cuûa chaân. löïc ñaåy cuûa tay töø döôùi ± leân cao ± ra tröôùc (vôùi moät goùc ñoä töø 6065ñoä). löïc vöôn leân cao ra tröôùc cuûa thaân ngöôøi.

Moät soá kyõ thuaät cô baûn: Ñeäm d/ boùng: boùng: Ñeäm boùng goàm 2 kyõ thuaät chính: Ñeäm boùng baèng hai tay vaø moät tay. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân hoaëc hôi doàn leân chaân tröôùc.TTCB Ñöùng ôû tö theá TB thaáp. Hai tay co töï nhieân ôû hai beân . . Chuû yeáu laø kyõ thuaät ñeäm boùng baèng hai tay. Ñöùng hai chaân môû roäng baèng hoaëc hôn vai. tay.II/ CÔ BAÛN 1. TTCB: caúng chaân vaø ñuøi taïo thaønh moät goùc khoaûng 90 ñoä.

II/ CÔ BAÛN .Ñoäng taùc: Khi boùng ñeán duøng hai tay ñoùn boùng (ñeäm vaø chuyeàn boùng ñi) ôû taàm ngang buïng hoaëc ngang ngöïc. baøn tay noï boïc laáy baøn tay kia. Khi ñôõ boùng: Hai tay duoãi thaúng. Boùng tieáp xuùc ôû 1/3 caúng tay phía gaàn coå tay ñeå ñaùnh boùng. hai baøn tay ñaët cheùo leân nhau vaø naém laïi. Tröôùc khi boùng chaïm tay. Boùng tieáp xuùc vôùi . hai ngoùn caùi song song vaø saùt nhau. phaûi beû ngöûa coå tay taïo söùc caêng cho caúng tay.

chaân sau. vò trí caàn ñöa boùng ñeán.II/ CÔ BAÛN cöï ly. Goùc ñoä cuûa ñöôøng boùng ñeán quyeát ñònh goùc ñoä cuûa tay(goùc taïo thaønh giöõa caúng tay vaø maët ñaát) khi boùng ñeán.TTCB: Ñöùng chaân tröôùc. Khi boùng rôøi tay. hai chaân tieáp tuïc vöôn leân cao ra tröôùc. hai goùt chaân naèm treân moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi löôùi. khoaûng caùch giöõa . thaáp tay chính dieän: . tay vöôn theo höôùng boùng ñi vaø döøng laïi e/ Kyõ thuaät phaùt boùng ôû taàm ngang vai.

khoaûng caùch giöõa boùng vaø thaân ngöôøi baèng moät böôùc chaân. Tay ñaùnh boùng ñöa thaúng ra . baøn tay xoøe roäng ñôõ döôùi boùng. Baøn chaân tröôùc höôùng löôùi. baøn chaân sau môû ra moät goùc 4560ñoä.II/ CÔ BAÛN hai chaân baèng moät böôùc. Hai chaân khuîu. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu leân hai chaân hoaëc doà nhieàu vaøo chaân sau. thaân treân hôi gaäp veà tröôùc. Tay khoâng thuaän caàm boùng. Boùng ñöôïc naâng cao ngang thaét löng vaø cheách sang phía tay phaùt boùng.

Tay ñaùnh boùng tieáp xuùc boùng ôû ñoä cao ngang thaét löng. vaøo thôøi ñieåm tung boùng tay ñaùnh boùng ñöa töø sau ra tröôùc(höôùng chuyeån ñoäng vuoâng goùc vôùi löôùi). thaân ngöôøi vaø tay ñaùnh boùng vöôn theo boùng. chaân sau ñaïp maïnh chuyeån toaøn boä troïng löôïng cô theå veà phía tröôùc. cuøng luùc vôùi tay ñaùnh boùng. -Sau khi boùng rôøi tay.II/ CÔ BAÛN -Ñoäng taùc: Boùng ñöôïc tung thaúng höôùng töø döôùi leân cao khoaûng 50cm. chaân phía sau böôùc leân .

+ Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng.II/ CÔ BAÛN .Hình tay khi tieáp xuùc boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay. . + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay.

+ Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng. + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay.Hình tay khi tieáp xuùc boùng: boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. .II/ CÔ BAÛN .

Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: a/ Saân thi ñaáu: .II/ CÔ BAÛN 2. kích thöôùc 18m x 9m. roäng 1m.43m (Nam).5m.Löôùi cao 2. moãi nöûa saân laø moät hình vuoâng kích thöôùc 9m x 9m.24m (Nöõ). . 2. Löôùi daøi 9. Ñöôøng bieân doïc (18m) Ñöôøng bieân ngang (9m) Ñöôøng giöõa saân Ñöôøng taán coâng .Hình chöõ nhaät.

chaân khoâng ñöôïc chaïm ñöôøng bieân ngang.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: Chuyeàn: b/ Boùng: . coù chu vi 65-67cm.Tröôùc khi phaùt boùng phaûi tung boùng leân. khi boùng rôøi tay. c/ Phaùt boùng: . trong coù ruoät baèng cao su.II/ CÔ BAÛN 2. laøm baèng da meàm hoaëc giaû da. Troïng löôïng 260280g. .Boùng hình caàu.

Moãi ñoäi chæ ñöôïc chaïm boùng 3 laàn vaø moãi ngöôøi khoâng ñöôïc chaïm boùng 2 laàn lieân tuïc.Dính boùng: Thôøi gian chaïm boùng quaù 3giaây. d/ Loãi chaïm boùng: boùng . .II/ CÔ BAÛN 2.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .

II/ KEÁT THUÙC * Cuûng coá coá: 1.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .Moät soá kyõ thuaät a/ cô baûn: Tö theá chuaån bò: b/ Kyõ thuaät di chuyeån: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët): d/ Ñeäm boùng: e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän: 2.

ø . Xin chaân thaønh caûm ôû quyù thaày coâ ñaõ ñeán thaêm vaø döï giô.Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful