P. 1
Gioi Thieu Ky Thuat Bong Chuyen

Gioi Thieu Ky Thuat Bong Chuyen

|Views: 19|Likes:
Được xuất bản bởiChoco Pie

More info:

Published by: Choco Pie on Jan 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2012

pdf

text

original

GV thöïc hieän: TOÂ VAÊN HAÛI hieän

:

Giaûng daïy lôùp 10TN1

Traân troïng kính chaøo quyù thaày coâ ñeán thaêm vaø döï giôø!

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIA LAI

Tr ng THPT Ayun pa

Muïc tieâu..1.MUÏC LUÏC I. e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän. III..MÔÛ ÑAÀU: I. b/ Kyõ thuaät di chuyeån. 2/ Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn..III.KEÁT THUÙC: . II.. c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët). Moät soá kyõ thuaät cô baûn: a/ Tö theá chuaån bò.CÔ BAÛN: II. d/ Kyõ thuaät ñeäm boùng.

.Bieát caùch vaø thöïc hieän cô baûn ñuùng bò. . phaùt boùng thaáp tay chính dieän.I.MÔÛ ÑAÀU  Muïc tieâu: * Hoïc xong noäi dung moân Boùng chuyeàn. dieän. boùng cao tay baèng hai tay. chuyeàn baûn.. HS: HS: . kyõ thuaät: Tö theá chuaån bò. boùng. ñaáu. tay. ñeäm boùng.I. moät soá thuaät: ñoäng taùc di chuyeån cô baûn.Hieåu moät soá ñieåm trong Luaät Boùng chuyeàn vaø bieát vaän duïng trong taäp luyeän vaø thi ñaáu.

hai tay co töï nhieân. thaân ngöôøi hôi ngaû veà phía tröôùc. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân. caúng tay gaàn nhö song song vôùi ñuøi.II/ CÔ BAÛN 1.Tö theá thöù : Ñöùng nhaát: hai chaân roäng baèng vai. Baøn tay. ngoùn tay duoãi töï nhieân.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: baûn: a/ Tö theá chuaån bò: * Trong taäp luyeän vaø thi ñaáu boùng chuyeàn ngöôøi ta thöôøng söû duïng 3 TTCB nhö sau sau: . hai caúng tay höôùng ra tröôùc . khuyûu tay ôû ngang hoâng.

Tö theá thöù ba Gioáng nhö tö theá thöù nhaát. nhöng ñöùng chaân tröôùc chaân sau. nhöng hai baøn chaân hôi kieãng. Troïng löôïng cô theå doàn vaøo hai nöûa baøn chaân tröôùc.II/ CÔ BAÛN . troïng löôïng cô theå doàn vaøo chaân tröôùc. ba: . . baøn chaân sau hôi kieãng.Tö theá thöù hai: hai Gioáng nhö tö theá thöù nhaát.

« ngaõ.II/ BAÛN: II. chaïy nhanh hay chaäm tuøy thuoäc vaøo toác ñoä boùng rôi vaø phaûi luoân theo doõi vaø löïa chon höôùng tieáp xuùc boùng cuõng nhö kyõ thuaät ñaùnh boùng. böôùc. lyù. goàm: ngaõ. . + Chaïy : Ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp coù ñieåm rôi xa. nhaûy.Moät soá kyõ thuaät b/ Kyõ thuaät di cô baûn: chuyeån: Kyõ thuaät di chuyeån goàm: Chaïy.« tuøy thuoäc vaøo tình huoáng ñeå di chuyeån cho hôïp lyù..CÔCÔ BAÛN 1.

Laø kyõ thuaät di ñoäng vôùi toác ñoä lôùn hôn böôùc thöôøng vaø söû duïng khi di ñoäng sang hai beân. toác ñoä chaäm. + Böôùc cheùo: cheùo .II/ CÔ BAÛN + Böôùc thöôøng: Ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi khoâng xa.

II/ CÔ BAÛN + Böôùc xoaïc: xoaïc Laø kyõ thuaät di chuyeån vôùi moät böôùc. ñöôïc söû duïng khi cöùu boùng ôû taàm thaáp phía tröôùc hoaëc hai beân. + Nhaûy Nhaûy: Söû duïng ñeå ñôõ. ñeå khoáng cheá nhöõng ñöôøng boùng ôû treân cao. . nhöng coù ñoä daøi lôùn.

hai chaân ngang nhau. thaân treân thaúng. Kyõ thuaät goàm nhöõng giai ñoaïn sau: + TTCB: Ñöùng ôû tö theá hai chaân roäng baèng vai. ñoàng thôøi hai tay ñöa leân cao taïo thaønh hình tay phuø hôïp ñeå . maét quan saùt boùng.CÔCÔ BAÛN tay baèng hai tay (tröôùc maët): Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët) thöôøng ñöôïc söû duïng khi boùng coù ñieåm rôi ngang ñaàu vaø ôû tröôùc maët.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao II/ BAÛN: II. goái hôi khuîu. troïng taâm cô theå doàn ñeàu giöõa hai chaân.. maët hôi ngöûa.1.

hai taùc: baøn tay tieáp xuùc boùng vôùi hình tay nhö sau: Hai baøn tay xoøe roäng nhöng khoâng môû caêng caùc ngoùn tay.Ñoäng taùc Khi boùng ñeán. boùng tieáp xuùc treân toaøn .II/ CÔ BAÛN . laø ngoùn tay chòu söùc naëng cuûa boùng nhieàu nhaát. Ngoùn tay troû coù nhieäm vuï ñôõ boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng döôùi. Hai ngoùn tay caùi höôùng vaøo nhau ñeå ñôõ phía beân döôùi boùng vaø tieáp xuùc boùng baèng ñoát ngoùn tay thöù hai. caùc ngoùn tay hôi khum laïi taïo thaønh hình tuùi.

tay tieáp xuùc boùng ôû phía sau vaø cheách xuoáng beân döôùi cuûa boùng. thöù 3 vaø moät phaàn cuûa ñoát thöù 1. Khi boùng ñeán. Ngoùn uùt tieáp xuùc hai beân thaân boùng baèng phía trong cuûa ñoát thöù 3. Ngoùn ñeo nhaãn tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 3 vaø moät phaàn lôùn cuaû ñoát thöù 2. caùch traùn khoaûng 15-20cm. Caùc ngoùn tay . Taàm tieáp xuùc boùng ngang traùn hoaëc treân traùn.II/ CÔ BAÛN Ngoùn giöõa tieáp xuùc boùng baèng ñoát thöù 2.

löïc ñaåy cuûa tay töø döôùi ± leân cao ± ra tröôùc (vôùi moät goùc ñoä töø 6065ñoä). Quaù trình chuyeån ñoäng cuûa hai tay khi chuyeàn boùng laø moät quaù Sau khi boùng rôøi khoûi tay (keát trình lieân tuïc vaø khoâng thay ñoåi. thuùc giai ñoaïn chuyeàn boùng). löïc chuyeàn boùng ñöôïc phoái hôïp töø löïc ñaïp cuûa chaân. . hai tay tieáp tuïc vöôn theo boùng. löïc vöôn leân cao ra tröôùc cuûa thaân ngöôøi. Sau ñoù nhanh choùng trôû veà TTCB.II/ CÔ BAÛN Khi tay tieáp xuùc boùng.

Hai tay co töï nhieân ôû hai beân .TTCB Ñöùng ôû tö theá TB thaáp. . troïng löôïng cô theå doàn ñeàu treân hai chaân hoaëc hôi doàn leân chaân tröôùc. TTCB: caúng chaân vaø ñuøi taïo thaønh moät goùc khoaûng 90 ñoä. tay. Ñöùng hai chaân môû roäng baèng hoaëc hôn vai.II/ CÔ BAÛN 1. Chuû yeáu laø kyõ thuaät ñeäm boùng baèng hai tay.Moät soá kyõ thuaät cô baûn: Ñeäm d/ boùng: boùng: Ñeäm boùng goàm 2 kyõ thuaät chính: Ñeäm boùng baèng hai tay vaø moät tay.

baøn tay noï boïc laáy baøn tay kia. phaûi beû ngöûa coå tay taïo söùc caêng cho caúng tay. hai baøn tay ñaët cheùo leân nhau vaø naém laïi. hai ngoùn caùi song song vaø saùt nhau. Boùng tieáp xuùc vôùi . Khi ñôõ boùng: Hai tay duoãi thaúng.II/ CÔ BAÛN . Boùng tieáp xuùc ôû 1/3 caúng tay phía gaàn coå tay ñeå ñaùnh boùng. Tröôùc khi boùng chaïm tay.Ñoäng taùc: Khi boùng ñeán duøng hai tay ñoùn boùng (ñeäm vaø chuyeàn boùng ñi) ôû taàm ngang buïng hoaëc ngang ngöïc.

hai chaân tieáp tuïc vöôn leân cao ra tröôùc. hai goùt chaân naèm treân moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi löôùi.II/ CÔ BAÛN cöï ly. thaáp tay chính dieän: . Goùc ñoä cuûa ñöôøng boùng ñeán quyeát ñònh goùc ñoä cuûa tay(goùc taïo thaønh giöõa caúng tay vaø maët ñaát) khi boùng ñeán. vò trí caàn ñöa boùng ñeán. khoaûng caùch giöõa . tay vöôn theo höôùng boùng ñi vaø döøng laïi e/ Kyõ thuaät phaùt boùng ôû taàm ngang vai.TTCB: Ñöùng chaân tröôùc. chaân sau. Khi boùng rôøi tay.

Tay ñaùnh boùng ñöa thaúng ra . baøn chaân sau môû ra moät goùc 4560ñoä. thaân treân hôi gaäp veà tröôùc. Boùng ñöôïc naâng cao ngang thaét löng vaø cheách sang phía tay phaùt boùng. Tay khoâng thuaän caàm boùng. Baøn chaân tröôùc höôùng löôùi. baøn tay xoøe roäng ñôõ döôùi boùng. troïng löôïng cô theå doàn ñeàu leân hai chaân hoaëc doà nhieàu vaøo chaân sau. Hai chaân khuîu. khoaûng caùch giöõa boùng vaø thaân ngöôøi baèng moät böôùc chaân.II/ CÔ BAÛN hai chaân baèng moät böôùc.

Tay ñaùnh boùng tieáp xuùc boùng ôû ñoä cao ngang thaét löng. chaân sau ñaïp maïnh chuyeån toaøn boä troïng löôïng cô theå veà phía tröôùc. chaân phía sau böôùc leân . thaân ngöôøi vaø tay ñaùnh boùng vöôn theo boùng. -Sau khi boùng rôøi tay. cuøng luùc vôùi tay ñaùnh boùng. vaøo thôøi ñieåm tung boùng tay ñaùnh boùng ñöa töø sau ra tröôùc(höôùng chuyeån ñoäng vuoâng goùc vôùi löôùi).II/ CÔ BAÛN -Ñoäng taùc: Boùng ñöôïc tung thaúng höôùng töø döôùi leân cao khoaûng 50cm.

+ Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay. . + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng.II/ CÔ BAÛN . + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay.Hình tay khi tieáp xuùc boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay.

Hình tay khi tieáp xuùc boùng: boùng: + Ñaùnh boùng baèng toaøn boä baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng caïnh baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám phía loøng baøn tay. + Ñaùnh boùng baèng naém ñaám nghieâng.II/ CÔ BAÛN . .

Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: a/ Saân thi ñaáu: .Hình chöõ nhaät.II/ CÔ BAÛN 2.Löôùi cao 2.5m. kích thöôùc 18m x 9m. .43m (Nam).24m (Nöõ). roäng 1m. moãi nöûa saân laø moät hình vuoâng kích thöôùc 9m x 9m. Löôùi daøi 9. Ñöôøng bieân doïc (18m) Ñöôøng bieân ngang (9m) Ñöôøng giöõa saân Ñöôøng taán coâng . 2.

c/ Phaùt boùng: .Tröôùc khi phaùt boùng phaûi tung boùng leân. . laøm baèng da meàm hoaëc giaû da. Troïng löôïng 260280g. chaân khoâng ñöôïc chaïm ñöôøng bieân ngang.II/ CÔ BAÛN 2.Boùng hình caàu. trong coù ruoät baèng cao su. khi boùng rôøi tay. coù chu vi 65-67cm.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: Chuyeàn: b/ Boùng: .

Dính boùng: Thôøi gian chaïm boùng quaù 3giaây.II/ CÔ BAÛN 2. d/ Loãi chaïm boùng: boùng . .Moãi ñoäi chæ ñöôïc chaïm boùng 3 laàn vaø moãi ngöôøi khoâng ñöôïc chaïm boùng 2 laàn lieân tuïc.Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .

Moät soá ñieåm trong Luaät Boùng Chuyeàn: .II/ KEÁT THUÙC * Cuûng coá coá: 1.Moät soá kyõ thuaät a/ cô baûn: Tö theá chuaån bò: b/ Kyõ thuaät di chuyeån: c/ Kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay (tröôùc maët): d/ Ñeäm boùng: e/ Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay chính dieän: 2.

Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc. Xin chaân thaønh caûm ôû quyù thaày coâ ñaõ ñeán thaêm vaø döï giô.ø .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->