KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh Tríc

khi ch¬ng tr×nh rung chu«ng vµng ®îc b¾t ®Çu, xin kÝnh mêi c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh thëng thøc mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ ®Æc s¾c TiÕt môc ®Çu tiªn: Móa 10A10 Móa vui khoÎ Ngay sau ®ã lµ Vó ®iÖu A & B cña chi ®oµn 10A2 2. thÓ lÖ cuéc thi: 3. C©u hái LÜnh vùc: HiÓu biÕt vÒ trêng C©u 1: Trêng THPT Yªn Dòng sè 2 thµnh lËp n¨m nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n :Trêng yªn dòng sè 2 ®îc thµnh lËp vµo ngµy 18/9/1972.§Õn nay trêng ®· tr¶i qua 37 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh..Ngµy 18/11/2007 trêng Yªn dòng 2 long träng kØ niÖm 35 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh vµ ®ãn nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba do nhµ níc trao tÆng. Khi míi thµnh lËp trêng chØ cã 4 líp víi 16 c¸n bé gi¸o viªn nhng ®Õn nay trêng ®· cã 42 líp víi h¬n 90 c¸n bé gi¸o viªn.ThÇy vµ trß trêng yªn dòng 2 kh«ng ngõng phÊn ®Êu ,v¬n lªn ®Ó ®¹t danh hiÖu trêng chuÈn quèc gia vµ xøng ®¸ng víi niÒm tin yªu cña §¶ng vµ nh©n d©n huyÖn nhµ. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 1972 lµ ®¸p ¸n ®óng, xin mêi c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái vÞ trÝ. Trong c©u hái thÝ nhÊt ®· cã........... thÝ sinh bÞ lo¹i Mét c©u hái vÒ §oµn thanh niªn C©u 2: N¨m 2009 lµ n¨m kØ niÖm bao nhiªu n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn TNCS HCM? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: §oµn TNCS HCM ®îc thµnh lËp vµo 26/3/1931 vµ ngµy 26/3/2009 th× kØ niÖm 78 n¨m thµnh lËp . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 78 ®¸p ¸n ®óng,c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 2 ®· cã........... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø ba: sÏ lµ c©u hái vÒ v¨n häc C©u 3: Ai lµ t¸c gi¶ cña t¸c phÈm “truyÖn KiÒu” 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: NguyÔn Du Nguyễn Du (chữ Hán: ; 1765–1820) tên tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Nguyễn Du được xem như là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, ông được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. C©u thø t: sÏ lµ c©u hái vÒ lÜnh vùc vËt lÝ C©u 4:C©u nãi: “h·y cho t«i mét ®iÓm tùa, t«i sÏ n©ng c¶ tr¸i ®Êt lªn” lµ cña nhµ vËt lÝ nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: Acsimet Acsimet (Archimède) - nhà bác học lớn của Hi Lạp cổ đại sinh ở thành Xiracudơ trên đảo Xixilia, một thành bang của Hi Lạp cổ đại. Về sau, ông được gửi sang thành phố Alêchxanđria ở Ai Cập, một trung tâm khoa học của Hi Lạp cổ đại, tiếp tục học tập, nghiên cứu và trau dồi tài

.Có thể nói trong tất cả các giải thể thao lớn thì Olympics có tiếng nói lớn hơn cả..Olympics Bắc Kinh năm nay sẽ có sự tham gia của 10... ..... ở vị trí 71 trong bảng xếp hạng toàn đại hội là thành công rất đáng ghi nhận...212 trước Công nguyên)có nhiều cống hiến trong lĩnh vực vật lý. .. đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn. đoàn thể thao Mỹ vẫn giữ vị trí độc tôn của mình trong làng thể thao thế giới. Ðây là thành công thứ hai trong các lần dự Thế vận hội của Việt Nam nhưng là lần đầu có thành tích ở cử tạ.. toán và thiên văn học....Sau 5 c©u hái ®Çu tiªn ®· cã . thÝ sinh bÞ lo¹i.... Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912cuối 1913)....Những tấm huy chương sẽ khẳng định vị thế của các nền thể thao trên BXH thế giới.. thủ đô nước CHDCND Trung Hoa.. Ông đã sáng chế ra chiếc máy bơm dùng để tưới tiêu nước cho đồng ruộng Ai Cập..HÕt giê §¸p ¸n: B¾c kinh 08-08-2008 ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc tại Bắc Kinh.. ông đã nghiên cứu sự chuyển động của Mặt Trăng và các vì sao Vµ c©u tiÕp theo sÏ lµ lÜnh vùc thÓ thao C©u 5: Olympic 2008 tæ chøc ë thµnh phè nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu. Nguoi lấy tên Nguyen Văn Ba. đường xoắn ốc.Các VĐV sẽ phải nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho tổ quốc. tranh tài ở 28 bộ môn.HÕt giê §¸p ¸n: Ngày 5 tháng 6 năm 1911.. lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latutsơ . sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923 .... Về vật lý. tập huấn ở Bulgaria từ đầu năm 2008 tới thẳng Bắc Kinh. Về thiên văn.......xin kÝnh mêi c¸c thÇy c« cïng c¸c em thëng thøc tiÕt môc Móa “ Bøc ho¹ ®ång quª’’ biÓu diÔn : tèp n÷ 12A7 Xin mêi c¸c thÝ sinh cßn l¹i trë l¹i s©n ®Ó tiÕp tôc ch¬ng tr×nh C©u hái thø 6 lµ mét c©u hái vÒ B¸c Hå C©u 6: NguyÔn ¸i Quèc ra ®i t×m ®êng cøu níc tõ bÕn nhµ Rång n¨m bao nhiªu? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu... lực sĩ cử tạ hạng 56 kg Hoàng Anh Tuấn được hưởng chế độ đầu tư đặc biệt. Ông đã tìm ra định luật về sức đẩy của nước.... Hoàng Anh Tuấn đưa về tấm huy chương bạc quý giá. hơn huy chương đồng là 2kg.500 VĐV đến từ 205 quốc gia.trêvin (Latouche-Tréville). Về toán.§Ó cæ ®éng c¸c thÝ sinh cßn l¹i .Là hy vọng lớn nhất của Việt Nam ở Thế vận hội lần này. từ Bến Nhà Rồng.. Ông là người đầu tiên sử dụng hệ thống các đòn bẩy và ròng rọc để nâng các vật lên cao.Acsimet (284 . thÝ sinh bi lo¹i.năng.... Cuối năm 1917. với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây... C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ B¾c Kinh lµ ®¸p ¸n ®óng. Việt Nam không có huy chương. đặc biệt đã tính ra số pi bằng cách đo hình nhiều góc nội tiếp và ngoại tiếp..c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 5 ®· cã......... lần này có tấm huy chương bạc......... Acsimet đã giải những bài toán về tính độ dài đường cong. môn cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic.... ông quay trở lại nước Anh làm nghề cào tuyết... Ðạt 290 kg tổng thành tích cử giật và cử đẩy. ông có nhiều phát minh đặc sắc...Bốn năm trước ở Athen 2004.. kém 2 kg so với huy chương vàng của lực sĩ nước chủ nhà.. ông trở lại nước Pháp.Ở Thế vận hội Ahthen 2004.

.... Nigieria và Mehico). trung bình mỗi năm dân số Trung Quốc tăng 0.. sau bản tin thông báo miền nam hoàn toàn giải phóng. toi có ngay cảm giác: Miền nam sắp giải phóng rồi! Giải phóng..§¸p ¸n: “Nh cã b¸c Hå trong nµy vui ®¹i th¾ng” Nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn kÓ l¹i Vào đầu ngày 28-4-1975.. so với số công bố trong cuộc tổng điều tra hồi tháng 11/2000...C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 1911 lµ ®¸p ¸n ®óng. tiết tấu gọn.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 7 ®· cã.. C©u hái thø 7 lµ mét c©u hái ©m nh¹c C©u 7: §©y lµ giai ®iÖu cña bµi h¸t nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu.Ðài Tiếng nói Việt Nam giao cho tôi sáng tác một bản hợp xướng bốn chương.. Brazin.. Ban tuyên huấn .. tỷ lệ phụ nữ chiếm 48.5 lần. Họ nói như thế vì thấy bài hát ngắn quá.. kỷ niệm chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ thì dàn dựng. Anh em định để đến ngày 7-5.. C©u 8: Níc nµo cã d©n sè nhiÒu nhÊt Ch©u ¸? §¸p ¸n: Này 16/3.... Hội đồng trả lời: "Ông Phạm Tuyên sáng tác như bài hát thiếu nhi". Pakistan.. tỷ lệ dân nông thôn là 57.. lời ca giản dị và trong sáng. và dân số Trung Quốc khoảng 1.. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Trung quèc lµ ®¸p ¸n ®óng. nhân dân Việt Nam hát.. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ ‘’ Nh cã B¸c Hå trong ngµy ®¹i th¾ng lµ ®¸p ¸n ®óng... Hiện nay dân số Việt Nam khoảng 87 triệu.. Như vậy dân số Trung Quốc đã tăng 40.306..63%.. tỷ lệ nam giới ở Trung Quốc chiếm 51. Nhật Bản. thứ bảy trong khu vực Châu Á .. Thay vì như vậy.5 tỉ....". số dân nước này đã lên tới 1. Việt Nam có dân số đông thứ hai trong số các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. thÝ sinh bÞ lo¹i. thÝ sinh bÞ lo¹i.53 triệu ngườivà số người có trình độ đại học trở lên là 67..64.45 triệu người. trong 5 năm qua.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 6 ®· cã.Số liệu thống kê mới còn cho biết đến cuối năm 2005... Tỷ lệ người già từ 60 tuổi trở lên là 11. Inđônexia..... Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố kết quả điều tra dân số mới nhất cho biết tính đến ngày 1/11/2005. Hiện nay. Như vậy...HÕt giê Pháng vÊn 1 trong c¸c thÝ sinh dù thi Hái: .. Ðến 17 giờ ngày 30-4-1975...47%. Nếu so với dân số cả nước năm 1930 là 17582 nghìn người thì năm 2001.. đêm 28-4-1975. tôi đã ôm cây đàn ghi ta từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 30 để ký âm và viết lời ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng dân số cao. tôi mang tác phẩm lên trình hội đồng duyệt âm nhạc.13%. tức là sau 71 năm dân số Việt Nam đã tăng gấp 4.53% số dân.. Mỹ. Ðài Tiếng nói Việt Nam hát. Bắt đầu từ 17 giờ. ........ Nghe bản tin. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 8 ®· cã.. quân nhạc thổi và cả Sài Gòn cùng hát....Thái Bình Dương và thứ 12 trên thế giới (sau Trung Quốc. lần đầu tiên làn sóng điện Ðài Tiếng nói Việt Nam truyền đi khắp mọi miền Tổ quốc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". đất nước sẽ ra sao? Mọi người sẽ chào đón trong niềm hân hoan tột độ! Trước đó.99%... Bangladet. bài hát được phát đi phát lại liên tục suốt đêm 30-4-1975.. Số dân lưu động là 147..01%.. bình quân mỗi năm tăng 2..%.03%. Liên bang Nga. Tỷ lệ dân thành thị là 42. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 9: Kim lo¹i nµo dÉn ®iÖn tèt nhÊt ? .........Bài hát ngắn. đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin một phi công của Quân đội Việt Nam cộng hòa đã lái máy bay tiêm kích ném bom phi trường Tân Sơn Nhất. ấn Độ...28 triệu người. Sáng 29..

.... Bạc được dùng làm vật liệu cho các đầu cực điện của các rơle rất nhạy. Cho đến hiện nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc.. con người đã thay thế thiên nhiên làm được nhiều thứ song người ta vẫn khẳng định “Quang hợp là phản ứng hoá học quan trọng bậc nhất trên trái đất..§ã lµ vò ®iÖu trÎ víi bµi TUYÕT Y£U TH¦¥NG XIN mêi c¸c tÊt c¶ c¸c thÝ sinh trë l¹i s©n C©u thø 11 sÏ lµ lÜnh vùc to¸n häc C©u 11: Sè nguyªn tè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè? §¸p ¸n: sè nguyªn tè cã íc lµ 1 vµ chÝnh nã.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø 12 sÏ lµ lÜnh vùc sinh häc C©u 12: HiÖn tîng... nghiên cứu về quang hợp hứa hẹn cho loài người một cuộc cách mạng sâu sắc về năng lượng và kinh tế”...§¸p ¸n: .. dù thế nào đi chăng nữa cũng phải khẳng định rằng “Quang hợp của cây xanh đã giữ đang giữ và sẽ mãi giữ vai trò độc tôn tuyệt đối để thoả mãn nhu cầu về lương thực thực phẩm của con người” bởi trên thực tế......... thÝ sinh bÞ lo¹i ..... c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 12 ®· cã.... C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ quang hîp lµ ®¸p ¸n ®óng.. không thể tính đến việc sản xuất toàn bộ lương thực thực phẩm bằng quang hợp nhân tạo.. §éi cøu trî ch¬i xong Sau ®©y xin mêi thÇy L¬ng v¨n HiÒn lªn bèc th¨m ®Ó xem sÏ cã bao nhiªu thÝ sinh ®îc quay trë l¹i thi PhiÕu trªn tay t«i sÏ lµ nh©n 10... vui nhén ®Õn tõ chi ®oµn 11A5. “Kỹ năng” dẫn điện và dẫn nhiệt tuyệt vời của bạc đã làm cho nó trở thành thứ vật liệu không thể thay thế được trong nhiều thiết bị kỹ thuật điện và vô tuyến điện.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 11 ®· cã... nh©n 5 hay tÊt c¶. các linh kiện quan trọng trong các khí cụ khác nhau cũng được nối với nhau bởi que hàn bằng bạc C©u 10: C©u hái tiÕng anh: Which letter in ENGLISH has eyes? §¸p ¸n: nghÜa cña c©u nµy theo tiÕng viÖt lµ: Ch÷ nµo trong tiÕng anh cã m¾t? ‘’ I’’ C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ ‘ I ‘ lµ ®¸p ¸n ®óng....... c©y xanh hót khÝ cacbonic vµ nh¶ khÝ oxi lµ hiÖn tîng g×? §¸p ¸n: §ã lµ HiÖn tîng quang hîp Quang hợp được xem là một trong những bí mật lớn nhất của thế giới sống..c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 10 ®· cã. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 11 lµ ®¸p ¸n ®óng....xin mêi c¸c thÇy c« vµ c¸c em thëng thøc mét tiÕt môc v¨n nghÖ r¨t ®Æc s¾c.. Nhưng..... ®ã chÝnh lµ sè 11.... thÝ sinh bÞ lo¹i Chóng t«i ®· thÊy tÝn hiÖu tõ ®éi trëng ®éi cøu trî L¦¥NG V¡N HIÒN SAU ®©y xin mêi thÇy TÊn vµ ban tæ chøc chuÈn bÞ trß ch¬i ... Có thể gặp sợi dây dẫn điện bằng bạc trong các khí cụ vật lý chính xác nhất...... Tríc khi tiÕp tôc tr¶ lêi c¸c c©u hái cßn l¹i ...........

WTO có 153 thành viên. tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy hồ hởi và trân trọng ra đón Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.nh©n ®ã ®Ó l¹i ¸ng Thiªn §« ChiÕu. Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2008.®æi niªn hiÖu lµ ThuËn Thiªn vµ dêi ®« tõ Hoa L ra §¹i La. 9 tháng kim ngạch xuất khẩu đã đạt 48... viết tắt WTO. ví dụ (với một số ngoại lệ) những sự nhượng bộ về thương mại được cấp bởi một thành viên của WTO cho một quốc gia khác thì cũng phải cấp cho mọi thành viên của WTO (WTO.. thÝ sinh bÞ lo¹i TiÕp theo mét c©u hái thuéc lÜnh vùc ®iÖn ¶nh C©u 15: Gi¶i thëng ®iÖn ¶nh danh gi¸ nhÊt hµnh tinh? . 2004c).. Thị trường xuất khẩu được mở rộng đến 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.....6 tỷ USD. Toàn bộ 49 thành viên Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO đều tham dự phiên họp. sau 2 năm gia nhập WTO.C©u hái tiÕp theo sÏ lµ mét c©u hái thuéc lÜnh vùc rÊt quan träng ®ã lµ lÜnh vùc lÞch sö C©u 13: vÞ vua nµo ®· quyÕt ®Þnh rêi ®« tõ Hoa L .2 tỷ USD.. VN đã thu hút được 56. kể từ 1 tháng 9 năm 2005. thÝ sinh bÞ lo¹i TiÕp theo mét c©u hái thuéc lÜnh vùc x· héi C©u 14: Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi viÕt t¾t lµ? Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization. Thụy Sĩ.N¨m 1009 lª Ngäa TriÒu mÊt «ng ®îc quÇn thÇn t«n lªn lµm vua... tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2007.Ninh B×nh vÒ Th¨ng Long? §¸p ¸n: Lý c«ng uÈn lµ ngêi Cæ ph¸p ..¤ng lµ ngêi th«ng minh .2006. tăng 39% so với cùng kỳ.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 14 ®· cã. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ WTO lµ ®¸p ¸n ®óng. Theo nhận định của nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 13 ®· cã. Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu bước vào phòng họp phiên đặc biệt của Đại hội đồng WTO. ông Eirik Glenne .Lúc 17 giờ chiều 7/11..Chủ tịch Đại hội đồng WTO đã gõ búa chính thức xác nhận Việt Nam là thành viên thứ 150 của tổ chức này. VN là đã xuất hiện nhiều cơ hội mới. có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại..lé b¾c giang . Luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng rất mạnh. giờ Hà Nội.. Mọi thành viên của WTO được yêu cầu phải cấp cho những thành viên khác những ưu đãi nhất định trong thương mại. người Thái Lan. Trong thập niên 1990 WTO là mục tiêu chính của phong trào chống toàn cầu hóa Website Chính phủ) ...Sinh 12/2 n¨m gi¸p tuÊt ( 8/3/974) vµ mÊt ngµy 3/3/ mËu th×n ( 31/3/ 1028) thä 55 tuæi Díi thêi tiÒn lª «ng lµm ®Õn t¶ th©n vÖ ®Õn chØ huy sø.. Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại.nh©n ¸i . là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Genève. Ngày 13 tháng 5 năm 2005.cã trÝ lín vµ rÊt h©m mé phËt gi¸o C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Lý C«ng UÈn lµ ®¸p ¸n ®óng.. 9 tháng.. ông Pascal Lamy được bầu làm Tổng giám đốc thay cho ông Supachai Panitchpakdi.

Tài liệu này nói rằng. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .... Oscar Nelson.Ch¬ng tr×nh thêi trang mang tªn Nèi vßng tay lín.. có nhiều ý kiến tranh cãi nguồn gốc của cái tên Oscar vốn đã quá quen thuộc với người yêu điện ảnh. cao khoảng 34cm và nặng khoảng gần 4kg.311 diễn viên. chiếm 22 phần trăm).Trong c©u hái thø 15 ®· cã. tỉnh Thái Bình.. theo tài liệu lịch sử chính thức của Quân đội Nhân dân Việt Nam.. C©u hái 16 lµ lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ C©u 16: Ngêi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô? §¸p ¸n:Phạm Tuân (sinh năm 1947) là phi công. 22 tháng 2 năm 2009. ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày . trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn. ông bắn rơi một máy bay B-52 của Mỹ. Cũng có thể nói ông là người đầu tiên từ một nước đang phát triển hay nước thuộc Thế giới thứ ba trở thành nhà du hành vũ trụ bay vào không gian cùng với các nhà du hành vũ trụ Liên Xô.Giải thưởng hàn lâm (Academy Awards) hay giải Oscar như khán giả vẫn thường gọi. kịch bản và nhiều lĩnh vực khác.§¸p ¸n: Giải thưởng Viện Hàn lâm (tiếng Anh: Academy Awards).. một tổ chức nghề nghiệp danh dự của những người làm điện ảnh Hoa Kỳ.. Kể từ năm 1928. diễn xuất. Margaret cho rằng hiệp sỹ cầm kiếm trong bức tượng trông giống hệt ông chú có tên Oscar của bà. theo chiến thuật "đi thấp kéo cao".Phạm Tuân sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại xã Quốc Tuấn. Lễ trao giải Oscar gần đây nhất. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó vào năm 1931. giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles[1] để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm về các đạo diễn. thÝ sinh bÞ lo¹i C¸c thÝ sinh . Ông cũng là một trong số ít người nước ngoài được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Hiện nay. Do thành tích này. nếu không kể một phi công khác tên là Vũ Xuân Thiều đã tiêu diệt máy bay B-52 của không quân Mỹ bằng cách đâm thẳng máy bay của mình vào đối phương[1].. Lễ trao giải Oscar được tổ chức thường niên kể từ năm 1929. chiếc MiG-21 của Phạm Tuân cất cánh hồi 22 giờ 16 phút đêm 27 tháng 12 năm 1972 từ sân bay dã chiến Yên Bái. trong đó có 1311 diễn viên (tỉ lệ cao nhất.Chịu trách nhiệm bầu chọn và trao giải Oscar là AMPAS.830 thành viên trong đó có 1. Cho đến năm 2007 số người đủ tiêu chuẩn tham gia bầu chọn là 5830 người.Tượng vàng Oscar là một khối hợp kim Brittani mạ vàng. bắn rơi một chiếc trên vùng trời phía tây Hà Nội rồi trở về hạ cánh xuống sân bay Yên Bái.. Đây là tổ chức bao gồm 5. bỏ qua hai tốp F4 để tiếp cận hai chiếc B-52. Ông đi Bộ Đội. Sau ®©y sÏ lµ 2 tiÕt môc v¨n nghÖ Chi ®oµn 12 A2 song ca cïng tèp phô ho¹ víi bµi h¸t: Nî duyªn Và ngay sau ®ã sÏ lµ ch¬ng tr×nh thêi trang ®Æc biÖt. tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời Miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam. trong khi một nguồn tin khác lại cho rằng Giám đốc điều hành Viện hàn lâm Margaret Herrick mới chính là người đặt tên cho tượng vàng. là giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực điện ảnh do Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh sáng lập và chấm giải. miêu tả một hiệp sỹ cầm kiếm đứng yên trên một cuộn phim 35mm. Vào đêm 27 tháng 12 năm 1972. tốt nghiệp Trường phi công quân sự ở Liên Xô năm 1967 và trở thành sỹ quan lái máy bay chiến đấu của Trung đoàn Không quân Sao Đỏ. thường được biết đến với tên Giải Oscar (tiếng Anh: Oscars) là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (tiếng Anh: Academy of Motion Picture Arts and Sciences.. Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Intercosmos của Liên Xô.. được tuyển vào binh chủng Không quân Nhân dân Việt Nam năm 1965. Giải Oscar lần thứ 81 đã được trao vào ngày Chủ nhật. Nữ diễn viên Bett Davis cho rằng cái tên đó bắt nguồn từ người chồng thứ nhất của bà.... phi hành gia người Việt Nam. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ oscar lµ ®¸p ¸n ®óng. ®éc ®¸o ®Õn tõ c¸c ngêi mÉu kh«ng chuyªn nhng ®îc ®µo t¹o rÊt bµi b¶n tõ thÇy gi¸o chñ nhiÖm TrÞnh v¨n TÞnh . viết tắt là AMPAS) (Hoa Kỳ). huyện Kiến Xương.

..c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n. đây được coi là là trường Đại học đầu tiên của nước ta... Quốc Tử Giám được gọi là Viện Quốc học. mỗi khi xuân về du khách thập phương đến thăm quan.. Cóc c¸c thÝ sinh b×nh tÜnh tù tin ®Ó vît qua c©u hái nµy... C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Ph¹m Tu©n lµ ®¸p ¸n ®óng... Việc thi cử được tổ chức đầu tiên vào năm 1075 dưới thời vua Lý Nhân Tông tới khoa thi cuối vào đời Lê Chiêu Thống (1787).1858. trung đoàn 921...... vua cho mở khoa thi đầu tiên để chọn nhân tài : Đến đời vua Lý Nhân Tông (1076) nhà vua cho xây dựng thêm nhà Quốc Tử Giám.. đức trọng của nền giáo dục Việt Nam Với chủ trương chọn Nho Giáo là hệ tư tưởng chính trị của nhà nước.. 2009. rong c©u hái thø 17 ®· cã..Quốc Tử Giám từ lâu đã là một khu di tích lịch sử văn hoá lớn ở trung tâm Thủ đô Hà Nội.. hi mới thành lập. C©u 20: N¬i nµo ®îc coi lµ trêng ®¹i häc ®Çu tiªn cña ViÖt nam? §¸p ¸n: Văn Miếu .. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 20 lµ lÜnh vùc lÞch sö. ît qua c©u hái 20 c¸c thÝ sinh sÏ ®îc mét phÈn thëng v« cïng lín lµ 1 triÖu ®ång chia cho sè thÝ sinh tr¶ lêi ®óng.. khi này ông đang là thượng úy biên đội trưởng thuộc Đại đội 5. Đặc biệt.Trong c©u hái thø 16 ®· cã.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .. Đến thời Lê được gọi là Thái Học Viện . Đời nhà Trần.. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 1858 lµ ®¸p ¸n ®óng.. Năm 1236 được đổi tên là Quốc Tử Viện rồi Quốc Học Viện......c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 19 lµ lÜnh vùc tin häc C©u 19: trong hÖ so¹n th¶o Microsoft....người sáng lập ra nền nho giáo phương Đông và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An.. mùa thu tháng Tám dựng Văn Miếu đắp tượng Khổng Tử. æ hîp pÝm Ctrl + S cã chøc n¨ng g×? §¸p ¸n: Lu v¨n b¶n C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ lu v¨n b¶n lµ ®¸p ¸n ®óng..... 2010 §¸p ¸n: 2010 C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 2010 lµ ®¸p ¸n ®óng.Trong c©u hái thø 19 ®· cã..§µ N½ng . Sư đoàn Không quân 371. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 18 lµ lÜnh vùc to¸n häc C©u 18: Trong 3 sè sau.... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 17 lµ lÜnh vùc lÞch sö C©u 17: Thùc d©n Ph¸p næ ph¸t sóng ®Çu tiªn x©m lîc ViÖt Nam vµo n¨m nµo? §¸p ¸n: B¸n ®¶o S¬n Trµ .Trong c©u hái thø 18 ®· cã.. nhà trường có tên là Quốc Tử Giám. nh÷ng sè nµo chia hÕt cho 3: 2008. năm 1075..... Sự kiện xây dựng Văn Miếu được sách “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi như sau: “ Năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) đời Lý Thánh Tông.3 tháng 9 (1973). Trong Văn Miếu có Khuê Văn Các (Sao Khuê là sao chủ về văn học). người thầy tiêu biểu đạo cao..... c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . hành hương rất đông..

... Năm 1950.Thø nµy ®îc lµm tõ c¬m nguéi vµ khoai lang...... khi mới 15 tuổi cô bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ. cô tham gia đội Công an xung phong Đất Đỏ làm liên lạc.. Cô bị xử bắn năm 1952 tại Côn Đảo khi chưa đủ 18 tuổi... các bạn đều biết chị là: Võ thị Sáu.. l¹c .. Long Điền. Trước khi bị đưa ra hành án.Trong c©u hái thø 22 ®· cã. Dân làng Kế sống hầu hết bằng nghề làm bánh đa.. cô bị đày qua các nhà tù Chí Hòa. Ng¾t 1 ®o¸ hoa t¬i ChÞ gµi lªn m¸i tãc §Çu ngÈng cao bÊt khuÊt Trong giê phót hy sinh B©y giê díi gèc d¬ng ChÞ n»m nghe biÓn h¸t” .. cô được Nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 23 là sự hiểu biết xã hội có liên quan đến 1 địa danh C©u 23: §©y lµ mét lo¹i ®Æc s¶n næi tiÕng cña B¾c Giang? .Vâng có lẽ không cần nêu tên.. Bà Rịa và Côn Đảo.. Ngày 2 tháng 9 năm 1994..... giết chết một Cai Tổng Tòng quan ba và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. các luật sư biện hộ cho cô đã phản đối án tuyên này với lý do cô chưa đủ 18 tuổi. Tuy nhiên. . tiếp tế.Trong c©u hái thø 16 ®· cã.Ngêi con g¸i ®îc nh¾c ®Õn trong ®o¹n th¬ trªn lµ ai? ®¸p ¸n: ô quê ở vùng Đất Đỏ...... c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Vâ thÞ S¸u lµ ®¸p ¸n ®óng. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n ... huyện Đất Đỏ .. Côn Đảo.. Năm 1949.. Sở dĩ có cái tên như vậy là vì có một khu chợ bán toàn bánh đa nướng ở ngã ba Kế.. võng. tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Quèc tö gi¸m lµ ®¸p ¸n ®óng.... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 22 lµ lÜnh vùc ®Þa lÝ C©u 22: TØnh nµo cã diÖn tÝch nhá nhÊt ViÖt Nam? Gîi ý: Quª h¬ng cña nh÷ng lµn ®iÖu quan quan hä næi tiÕng §¸p ¸n: C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ b¾c ninh lµ ®¸p ¸n ®óng.. tỉnh Bà Rịa (nay thuộc xã Phước Long Thọ. ven thị xã Bắc Giang. vµ c¸c em ®· ®îc mét phÇn thëng trÞ gi¸ . .. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 20’: T¸c gi¶ cña thuyÕt t¬ng ®èi? §¸p ¸n: Anhxtanh au đây chúng ta sẽ đến với một tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của chi đoàn 12A5: tam ca ‘’ Hoa n¾ng’’ húng ta sẽ cùng trở lại với chương trình qua câu hỏi thứ 21 C©u 21: “ §i gi÷a 2 hµng lÝnh VÉn ung dung mØm cêi. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n *Trong c©u hái thø 21 ®· cã....... Mộ của cô hiện còn ở nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương.

chúng ta vẫn chưa tìm ra ai là người được rung chuông vàng. Sau 25 câu hỏi. than bốc lửa. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Banh ®a kÕ lµ ®¸p ¸n ®óng. "Lời nhắn cho Yudin". Puskin thường tới sống với bà ngoại tại ngôi làng nhỏ Zakharov. 1816)...Than để nướng bánh bao giờ cũng phải là thứ than củi. một người nô lệ da đen của Pyotr Đại đế. nhưng thực sự là các bạn quá xuất sắc. Thời thơ ấu.Chương trình xin đưa ra 1 gợi ý nhỏ: đây là quê hương của 1 người anh hùng dân tộc nổi tiếng.. Những tháng ngày êm đềm ở đây về sau này được phản ảnh trong những bài thơ đầu tiên của Puskin ("Thầy tu". "Bova"... có con mắt thẩm mỹ. Mà phải quạt như khi quạt nướng chả. than đượm "chín âm".báo chí Nga đưa tin ngày 10-2-1937 về cái chết của 1 người rất nổi tiếng.Trong c©u hái thø 23 ®· cã.A. Người nướng.Đô-brô-liu-bốp). là nhà thơ vĩ đại "có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lịch sử văn chương mà cả trong lịch sử thức tỉnh của dân tộc Nga" (N. tuyến cáp treo nối liền thành phố biển Nha Trang và khu du lịch giải trí Vinpearl Land trở thành tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đã đi vào hoạt động. Không được quạt mạnh quá. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø 24 lµ mét c©u hái híng vÒ d©n téc C©u 24: Trang phục sau là của dân tộc nào? ... đều tay. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .. 1815. Bạn có thể tham khảo thêm tại sách giáo khoa lớp 11(mới). theo các cụ già sành điệu. sáng 10/3.. .. Trong c©u hái thø 24 ®· cã. ngoại ô Moskva. hàng hải cho nước Nga... Gannibal đã được Pyotr Đại đế nhận làm con nuôi. đó mới là chiếc bánh đẹp. vênh hai đầu. bánh dễ cháy mà không chín.. uốn chiếc bánh đang chín dần theo hình yên ngựa.. vừa phải lật bánh luôn tay để bánh chín vàng rộm đều hai mặt. Với chiều dài 3. tên thật là A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin. "Giấc mơ". thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 25: lµ c©u hái cuèi cïng. Bánh võng ở giữa. Các bà. §¸p ¸n: ª®ª C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ ª®ª lµ ®¸p ¸n ®óng.. tuyến cáp treo vượt biển Nha Trang đã chính thức khánh thành. v©ng cßn rÊt nhiÒu bÊt ngê ®ang chê ®îi Sau hơn 14 tháng thi công. 1813. Nhờ thông minh xuất chúng và có những đóng góp lớn về quân sự. Kỹ thuật nướng cũng đòi hỏi sự khéo léo. Mẹ ông thuộc dòng dõi của Abram Petrovich Gannibal. Ông là ai? Pu-skin. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n. các chị khéo tay vừa quạt.. * Puskin sinh ngày 6 tháng 6 năm 1799 (26 tháng 5 theo lịch cũ) tại Moskva trong một gia đình quý tộc Nga có nguồn gốc từ thế kỷ 12. ai lµ ngêi sÏ rung ®îc chu«ng vµng...... mất năm 1837.. 1814. trang 59.. một tay cầm bánh. chứng tỏ người quạt bánh khéo tay. trong những tháng hè. “Mặt trời của thi ca Nga đã lặn mất rồi” . gần thành phố Zvenigorod. phÇn thëng v« cïng cã gi¸ trÞ. như hình yên ngựa. được mệnh danh là "Mặt trời của thi ca Nga". chúng tôi sẽ hội ý và đưa ra phương án tiếp theo? 1. thỉnh thoảng dừng quạt.320m. sinh năm 1799.. một tay cầm quạt.

Cuộc đọ súng đã kết thúc hết sức bi kịch khi cả hai đối thủ đều bị thương. Năm 1837. do những tin đồn thất thiệt về quan hệ ngoại tình của vợ mình với Georges d'Anthès. do nguồn gốc châu Phi của mình. trong số đó có cả Sa hoàng Nikolai I. C¸c nguyªn tö cã cïng sè proton ®îc gäi lµ g×? . 2. lại có một bề ngoài không mấy bắt mắt. Natalya Goncharova là một phụ nữ đẹp và quý phái vì vậy luôn có rất nhiều người ái mộ.* Vợ của Puskin. một sỹ quan kỵ binh trong quân đội Sa hoàng. Puskin đã thách đấu súng với viên sĩ quan trẻ tuổi này. Trong khi đó Puskin. nhưng Puskin đã bị trọng thương và qua đời hai ngày sau đó – ngày 10 tháng 2 năm 1837 (29 tháng 1 trong lịch Julian). Điều này làm cho Puskin rất khó chịu và không ít lần cảm thấy bực bội.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful