KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh Tríc

khi ch¬ng tr×nh rung chu«ng vµng ®îc b¾t ®Çu, xin kÝnh mêi c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh thëng thøc mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ ®Æc s¾c TiÕt môc ®Çu tiªn: Móa 10A10 Móa vui khoÎ Ngay sau ®ã lµ Vó ®iÖu A & B cña chi ®oµn 10A2 2. thÓ lÖ cuéc thi: 3. C©u hái LÜnh vùc: HiÓu biÕt vÒ trêng C©u 1: Trêng THPT Yªn Dòng sè 2 thµnh lËp n¨m nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n :Trêng yªn dòng sè 2 ®îc thµnh lËp vµo ngµy 18/9/1972.§Õn nay trêng ®· tr¶i qua 37 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh..Ngµy 18/11/2007 trêng Yªn dòng 2 long träng kØ niÖm 35 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh vµ ®ãn nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba do nhµ níc trao tÆng. Khi míi thµnh lËp trêng chØ cã 4 líp víi 16 c¸n bé gi¸o viªn nhng ®Õn nay trêng ®· cã 42 líp víi h¬n 90 c¸n bé gi¸o viªn.ThÇy vµ trß trêng yªn dòng 2 kh«ng ngõng phÊn ®Êu ,v¬n lªn ®Ó ®¹t danh hiÖu trêng chuÈn quèc gia vµ xøng ®¸ng víi niÒm tin yªu cña §¶ng vµ nh©n d©n huyÖn nhµ. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 1972 lµ ®¸p ¸n ®óng, xin mêi c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái vÞ trÝ. Trong c©u hái thÝ nhÊt ®· cã........... thÝ sinh bÞ lo¹i Mét c©u hái vÒ §oµn thanh niªn C©u 2: N¨m 2009 lµ n¨m kØ niÖm bao nhiªu n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn TNCS HCM? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: §oµn TNCS HCM ®îc thµnh lËp vµo 26/3/1931 vµ ngµy 26/3/2009 th× kØ niÖm 78 n¨m thµnh lËp . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 78 ®¸p ¸n ®óng,c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 2 ®· cã........... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø ba: sÏ lµ c©u hái vÒ v¨n häc C©u 3: Ai lµ t¸c gi¶ cña t¸c phÈm “truyÖn KiÒu” 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: NguyÔn Du Nguyễn Du (chữ Hán: ; 1765–1820) tên tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Nguyễn Du được xem như là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, ông được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. C©u thø t: sÏ lµ c©u hái vÒ lÜnh vùc vËt lÝ C©u 4:C©u nãi: “h·y cho t«i mét ®iÓm tùa, t«i sÏ n©ng c¶ tr¸i ®Êt lªn” lµ cña nhµ vËt lÝ nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: Acsimet Acsimet (Archimède) - nhà bác học lớn của Hi Lạp cổ đại sinh ở thành Xiracudơ trên đảo Xixilia, một thành bang của Hi Lạp cổ đại. Về sau, ông được gửi sang thành phố Alêchxanđria ở Ai Cập, một trung tâm khoa học của Hi Lạp cổ đại, tiếp tục học tập, nghiên cứu và trau dồi tài

... C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ B¾c Kinh lµ ®¸p ¸n ®óng.xin kÝnh mêi c¸c thÇy c« cïng c¸c em thëng thøc tiÕt môc Móa “ Bøc ho¹ ®ång quª’’ biÓu diÔn : tèp n÷ 12A7 Xin mêi c¸c thÝ sinh cßn l¹i trë l¹i s©n ®Ó tiÕp tôc ch¬ng tr×nh C©u hái thø 6 lµ mét c©u hái vÒ B¸c Hå C©u 6: NguyÔn ¸i Quèc ra ®i t×m ®êng cøu níc tõ bÕn nhµ Rång n¨m bao nhiªu? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu... Ông đã sáng chế ra chiếc máy bơm dùng để tưới tiêu nước cho đồng ruộng Ai Cập.... Ông là người đầu tiên sử dụng hệ thống các đòn bẩy và ròng rọc để nâng các vật lên cao.... hơn huy chương đồng là 2kg.. ở vị trí 71 trong bảng xếp hạng toàn đại hội là thành công rất đáng ghi nhận..212 trước Công nguyên)có nhiều cống hiến trong lĩnh vực vật lý. Acsimet đã giải những bài toán về tính độ dài đường cong.. tập huấn ở Bulgaria từ đầu năm 2008 tới thẳng Bắc Kinh. thủ đô nước CHDCND Trung Hoa. Về vật lý.. Về toán. Nguoi lấy tên Nguyen Văn Ba. với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây.năng... toán và thiên văn học.. đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn. ông quay trở lại nước Anh làm nghề cào tuyết...c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 5 ®· cã. thÝ sinh bÞ lo¹i.. lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latutsơ .... ông có nhiều phát minh đặc sắc..... ông đã nghiên cứu sự chuyển động của Mặt Trăng và các vì sao Vµ c©u tiÕp theo sÏ lµ lÜnh vùc thÓ thao C©u 5: Olympic 2008 tæ chøc ë thµnh phè nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu..... Hoàng Anh Tuấn đưa về tấm huy chương bạc quý giá...trêvin (Latouche-Tréville).. tranh tài ở 28 bộ môn...500 VĐV đến từ 205 quốc gia.Olympics Bắc Kinh năm nay sẽ có sự tham gia của 10. môn cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic. Về thiên văn.. đường xoắn ốc... đoàn thể thao Mỹ vẫn giữ vị trí độc tôn của mình trong làng thể thao thế giới.. từ Bến Nhà Rồng...... .. đặc biệt đã tính ra số pi bằng cách đo hình nhiều góc nội tiếp và ngoại tiếp. Ðây là thành công thứ hai trong các lần dự Thế vận hội của Việt Nam nhưng là lần đầu có thành tích ở cử tạ. kém 2 kg so với huy chương vàng của lực sĩ nước chủ nhà..... . Việt Nam không có huy chương.HÕt giê §¸p ¸n: B¾c kinh 08-08-2008 ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc tại Bắc Kinh...Ở Thế vận hội Ahthen 2004. Ông đã tìm ra định luật về sức đẩy của nước... sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923 . thÝ sinh bi lo¹i.Là hy vọng lớn nhất của Việt Nam ở Thế vận hội lần này.Bốn năm trước ở Athen 2004. lần này có tấm huy chương bạc......Những tấm huy chương sẽ khẳng định vị thế của các nền thể thao trên BXH thế giới....Có thể nói trong tất cả các giải thể thao lớn thì Olympics có tiếng nói lớn hơn cả... Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912cuối 1913). Cuối năm 1917..Sau 5 c©u hái ®Çu tiªn ®· cã ..Acsimet (284 ... ông trở lại nước Pháp.Các VĐV sẽ phải nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho tổ quốc.HÕt giê §¸p ¸n: Ngày 5 tháng 6 năm 1911.. Ðạt 290 kg tổng thành tích cử giật và cử đẩy.. lực sĩ cử tạ hạng 56 kg Hoàng Anh Tuấn được hưởng chế độ đầu tư đặc biệt.§Ó cæ ®éng c¸c thÝ sinh cßn l¹i ..

. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ ‘’ Nh cã B¸c Hå trong ngµy ®¹i th¾ng lµ ®¸p ¸n ®óng.. bình quân mỗi năm tăng 2. đất nước sẽ ra sao? Mọi người sẽ chào đón trong niềm hân hoan tột độ! Trước đó. tiết tấu gọn. quân nhạc thổi và cả Sài Gòn cùng hát.C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 1911 lµ ®¸p ¸n ®óng... Pakistan. và dân số Trung Quốc khoảng 1. Bắt đầu từ 17 giờ.. Việt Nam có dân số đông thứ hai trong số các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.. tôi đã ôm cây đàn ghi ta từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 30 để ký âm và viết lời ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".. ấn Độ.HÕt giê Pháng vÊn 1 trong c¸c thÝ sinh dù thi Hái: .. tỷ lệ dân nông thôn là 57.03%...... đêm 28-4-1975. Mỹ.. sau bản tin thông báo miền nam hoàn toàn giải phóng... lần đầu tiên làn sóng điện Ðài Tiếng nói Việt Nam truyền đi khắp mọi miền Tổ quốc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Trung quèc lµ ®¸p ¸n ®óng... Nếu so với dân số cả nước năm 1930 là 17582 nghìn người thì năm 2001. kỷ niệm chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ thì dàn dựng..... Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố kết quả điều tra dân số mới nhất cho biết tính đến ngày 1/11/2005..... thÝ sinh bÞ lo¹i. . Ðến 17 giờ ngày 30-4-1975......53 triệu ngườivà số người có trình độ đại học trở lên là 67... thÝ sinh bÞ lo¹i. đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin một phi công của Quân đội Việt Nam cộng hòa đã lái máy bay tiêm kích ném bom phi trường Tân Sơn Nhất. Hiện nay dân số Việt Nam khoảng 87 triệu.01%..".... Ðài Tiếng nói Việt Nam hát.... tức là sau 71 năm dân số Việt Nam đã tăng gấp 4.%.. Số dân lưu động là 147.63%.... tỷ lệ nam giới ở Trung Quốc chiếm 51. Nigieria và Mehico).. số dân nước này đã lên tới 1..5 tỉ...64... C©u 8: Níc nµo cã d©n sè nhiÒu nhÊt Ch©u ¸? §¸p ¸n: Này 16/3. Tỷ lệ dân thành thị là 42.. thứ bảy trong khu vực Châu Á . toi có ngay cảm giác: Miền nam sắp giải phóng rồi! Giải phóng....Ðài Tiếng nói Việt Nam giao cho tôi sáng tác một bản hợp xướng bốn chương.. Hội đồng trả lời: "Ông Phạm Tuyên sáng tác như bài hát thiếu nhi".. Anh em định để đến ngày 7-5. Hiện nay. Inđônexia. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 9: Kim lo¹i nµo dÉn ®iÖn tèt nhÊt ? .Bài hát ngắn. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 8 ®· cã..45 triệu người... trung bình mỗi năm dân số Trung Quốc tăng 0. Như vậy.. bài hát được phát đi phát lại liên tục suốt đêm 30-4-1975.13%.5 lần.47%. C©u hái thø 7 lµ mét c©u hái ©m nh¹c C©u 7: §©y lµ giai ®iÖu cña bµi h¸t nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu. trong 5 năm qua. Nghe bản tin...53% số dân... Họ nói như thế vì thấy bài hát ngắn quá. Như vậy dân số Trung Quốc đã tăng 40. tôi mang tác phẩm lên trình hội đồng duyệt âm nhạc.99%. so với số công bố trong cuộc tổng điều tra hồi tháng 11/2000. Sáng 29. Brazin.. nhân dân Việt Nam hát...c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 7 ®· cã. lời ca giản dị và trong sáng. Liên bang Nga. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng dân số cao. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 6 ®· cã. Thay vì như vậy.306. Tỷ lệ người già từ 60 tuổi trở lên là 11..Thái Bình Dương và thứ 12 trên thế giới (sau Trung Quốc.28 triệu người... Ban tuyên huấn ...§¸p ¸n: “Nh cã b¸c Hå trong nµy vui ®¹i th¾ng” Nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn kÓ l¹i Vào đầu ngày 28-4-1975. tỷ lệ phụ nữ chiếm 48. Nhật Bản. Bangladet..Số liệu thống kê mới còn cho biết đến cuối năm 2005..

. thÝ sinh bÞ lo¹i ..... không thể tính đến việc sản xuất toàn bộ lương thực thực phẩm bằng quang hợp nhân tạo. vui nhén ®Õn tõ chi ®oµn 11A5....c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 10 ®· cã.. con người đã thay thế thiên nhiên làm được nhiều thứ song người ta vẫn khẳng định “Quang hợp là phản ứng hoá học quan trọng bậc nhất trên trái đất.. c©y xanh hót khÝ cacbonic vµ nh¶ khÝ oxi lµ hiÖn tîng g×? §¸p ¸n: §ã lµ HiÖn tîng quang hîp Quang hợp được xem là một trong những bí mật lớn nhất của thế giới sống...... các linh kiện quan trọng trong các khí cụ khác nhau cũng được nối với nhau bởi que hàn bằng bạc C©u 10: C©u hái tiÕng anh: Which letter in ENGLISH has eyes? §¸p ¸n: nghÜa cña c©u nµy theo tiÕng viÖt lµ: Ch÷ nµo trong tiÕng anh cã m¾t? ‘’ I’’ C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ ‘ I ‘ lµ ®¸p ¸n ®óng...... nghiên cứu về quang hợp hứa hẹn cho loài người một cuộc cách mạng sâu sắc về năng lượng và kinh tế”............... Nhưng..... c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 12 ®· cã..... nh©n 5 hay tÊt c¶. “Kỹ năng” dẫn điện và dẫn nhiệt tuyệt vời của bạc đã làm cho nó trở thành thứ vật liệu không thể thay thế được trong nhiều thiết bị kỹ thuật điện và vô tuyến điện.. Cho đến hiện nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc.. Bạc được dùng làm vật liệu cho các đầu cực điện của các rơle rất nhạy.......xin mêi c¸c thÇy c« vµ c¸c em thëng thøc mét tiÕt môc v¨n nghÖ r¨t ®Æc s¾c..§¸p ¸n: .. thÝ sinh bÞ lo¹i Chóng t«i ®· thÊy tÝn hiÖu tõ ®éi trëng ®éi cøu trî L¦¥NG V¡N HIÒN SAU ®©y xin mêi thÇy TÊn vµ ban tæ chøc chuÈn bÞ trß ch¬i .c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 11 ®· cã.. dù thế nào đi chăng nữa cũng phải khẳng định rằng “Quang hợp của cây xanh đã giữ đang giữ và sẽ mãi giữ vai trò độc tôn tuyệt đối để thoả mãn nhu cầu về lương thực thực phẩm của con người” bởi trên thực tế........ Có thể gặp sợi dây dẫn điện bằng bạc trong các khí cụ vật lý chính xác nhất.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø 12 sÏ lµ lÜnh vùc sinh häc C©u 12: HiÖn tîng.. Tríc khi tiÕp tôc tr¶ lêi c¸c c©u hái cßn l¹i . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 11 lµ ®¸p ¸n ®óng. ®ã chÝnh lµ sè 11. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ quang hîp lµ ®¸p ¸n ®óng.§ã lµ vò ®iÖu trÎ víi bµi TUYÕT Y£U TH¦¥NG XIN mêi c¸c tÊt c¶ c¸c thÝ sinh trë l¹i s©n C©u thø 11 sÏ lµ lÜnh vùc to¸n häc C©u 11: Sè nguyªn tè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè? §¸p ¸n: sè nguyªn tè cã íc lµ 1 vµ chÝnh nã... §éi cøu trî ch¬i xong Sau ®©y xin mêi thÇy L¬ng v¨n HiÒn lªn bèc th¨m ®Ó xem sÏ cã bao nhiªu thÝ sinh ®îc quay trë l¹i thi PhiÕu trªn tay t«i sÏ lµ nh©n 10.....

C©u hái tiÕp theo sÏ lµ mét c©u hái thuéc lÜnh vùc rÊt quan träng ®ã lµ lÜnh vùc lÞch sö C©u 13: vÞ vua nµo ®· quyÕt ®Þnh rêi ®« tõ Hoa L . Theo nhận định của nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển. là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Genève... có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại. VN là đã xuất hiện nhiều cơ hội mới. Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy hồ hởi và trân trọng ra đón Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.cã trÝ lín vµ rÊt h©m mé phËt gi¸o C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Lý C«ng UÈn lµ ®¸p ¸n ®óng. viết tắt WTO. ông Eirik Glenne .. 9 tháng kim ngạch xuất khẩu đã đạt 48. Toàn bộ 49 thành viên Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO đều tham dự phiên họp.®æi niªn hiÖu lµ ThuËn Thiªn vµ dêi ®« tõ Hoa L ra §¹i La. ví dụ (với một số ngoại lệ) những sự nhượng bộ về thương mại được cấp bởi một thành viên của WTO cho một quốc gia khác thì cũng phải cấp cho mọi thành viên của WTO (WTO. Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu bước vào phòng họp phiên đặc biệt của Đại hội đồng WTO.2 tỷ USD. VN đã thu hút được 56.Sinh 12/2 n¨m gi¸p tuÊt ( 8/3/974) vµ mÊt ngµy 3/3/ mËu th×n ( 31/3/ 1028) thä 55 tuæi Díi thêi tiÒn lª «ng lµm ®Õn t¶ th©n vÖ ®Õn chØ huy sø.lé b¾c giang . tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2007. ông Pascal Lamy được bầu làm Tổng giám đốc thay cho ông Supachai Panitchpakdi.Lúc 17 giờ chiều 7/11.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 14 ®· cã. người Thái Lan. 9 tháng... Thụy Sĩ. Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2008. giờ Hà Nội. Ngày 13 tháng 5 năm 2005..Ninh B×nh vÒ Th¨ng Long? §¸p ¸n: Lý c«ng uÈn lµ ngêi Cæ ph¸p . Luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng rất mạnh. WTO có 153 thành viên.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 13 ®· cã. kể từ 1 tháng 9 năm 2005. Trong thập niên 1990 WTO là mục tiêu chính của phong trào chống toàn cầu hóa Website Chính phủ) ..6 tỷ USD.. Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại.N¨m 1009 lª Ngäa TriÒu mÊt «ng ®îc quÇn thÇn t«n lªn lµm vua. thÝ sinh bÞ lo¹i TiÕp theo mét c©u hái thuéc lÜnh vùc x· héi C©u 14: Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi viÕt t¾t lµ? Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization.nh©n ¸i . 2004c).. sau 2 năm gia nhập WTO.. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ WTO lµ ®¸p ¸n ®óng. Mọi thành viên của WTO được yêu cầu phải cấp cho những thành viên khác những ưu đãi nhất định trong thương mại....nh©n ®ã ®Ó l¹i ¸ng Thiªn §« ChiÕu...Chủ tịch Đại hội đồng WTO đã gõ búa chính thức xác nhận Việt Nam là thành viên thứ 150 của tổ chức này.2006. tăng 39% so với cùng kỳ.¤ng lµ ngêi th«ng minh ..... thÝ sinh bÞ lo¹i TiÕp theo mét c©u hái thuéc lÜnh vùc ®iÖn ¶nh C©u 15: Gi¶i thëng ®iÖn ¶nh danh gi¸ nhÊt hµnh tinh? . tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Thị trường xuất khẩu được mở rộng đến 150 quốc gia và vùng lãnh thổ..

830 thành viên trong đó có 1. 22 tháng 2 năm 2009. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ oscar lµ ®¸p ¸n ®óng.. nếu không kể một phi công khác tên là Vũ Xuân Thiều đã tiêu diệt máy bay B-52 của không quân Mỹ bằng cách đâm thẳng máy bay của mình vào đối phương[1]. được tuyển vào binh chủng Không quân Nhân dân Việt Nam năm 1965. Do thành tích này. Cũng có thể nói ông là người đầu tiên từ một nước đang phát triển hay nước thuộc Thế giới thứ ba trở thành nhà du hành vũ trụ bay vào không gian cùng với các nhà du hành vũ trụ Liên Xô.. tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời Miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam.Tượng vàng Oscar là một khối hợp kim Brittani mạ vàng. Lễ trao giải Oscar gần đây nhất. trong đó có 1311 diễn viên (tỉ lệ cao nhất. ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày . Hiện nay. là giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực điện ảnh do Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh sáng lập và chấm giải.. Kể từ năm 1928. theo chiến thuật "đi thấp kéo cao". Giải Oscar lần thứ 81 đã được trao vào ngày Chủ nhật. thường được biết đến với tên Giải Oscar (tiếng Anh: Oscars) là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (tiếng Anh: Academy of Motion Picture Arts and Sciences. cao khoảng 34cm và nặng khoảng gần 4kg. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó vào năm 1931... Tài liệu này nói rằng. Lễ trao giải Oscar được tổ chức thường niên kể từ năm 1929. Ông cũng là một trong số ít người nước ngoài được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Ông đi Bộ Đội.Ch¬ng tr×nh thêi trang mang tªn Nèi vßng tay lín. giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles[1] để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm về các đạo diễn. miêu tả một hiệp sỹ cầm kiếm đứng yên trên một cuộn phim 35mm. ®éc ®¸o ®Õn tõ c¸c ngêi mÉu kh«ng chuyªn nhng ®îc ®µo t¹o rÊt bµi b¶n tõ thÇy gi¸o chñ nhiÖm TrÞnh v¨n TÞnh . có nhiều ý kiến tranh cãi nguồn gốc của cái tên Oscar vốn đã quá quen thuộc với người yêu điện ảnh.Giải thưởng hàn lâm (Academy Awards) hay giải Oscar như khán giả vẫn thường gọi.. thÝ sinh bÞ lo¹i C¸c thÝ sinh . Vào đêm 27 tháng 12 năm 1972. Cho đến năm 2007 số người đủ tiêu chuẩn tham gia bầu chọn là 5830 người. Đây là tổ chức bao gồm 5. ông bắn rơi một máy bay B-52 của Mỹ.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . một tổ chức nghề nghiệp danh dự của những người làm điện ảnh Hoa Kỳ. C©u hái 16 lµ lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ C©u 16: Ngêi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô? §¸p ¸n:Phạm Tuân (sinh năm 1947) là phi công..311 diễn viên.Trong c©u hái thø 15 ®· cã. Margaret cho rằng hiệp sỹ cầm kiếm trong bức tượng trông giống hệt ông chú có tên Oscar của bà. bắn rơi một chiếc trên vùng trời phía tây Hà Nội rồi trở về hạ cánh xuống sân bay Yên Bái. huyện Kiến Xương.... Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Intercosmos của Liên Xô... phi hành gia người Việt Nam.Chịu trách nhiệm bầu chọn và trao giải Oscar là AMPAS. chiếm 22 phần trăm). trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn. viết tắt là AMPAS) (Hoa Kỳ). Oscar Nelson... kịch bản và nhiều lĩnh vực khác.§¸p ¸n: Giải thưởng Viện Hàn lâm (tiếng Anh: Academy Awards). bỏ qua hai tốp F4 để tiếp cận hai chiếc B-52.Phạm Tuân sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại xã Quốc Tuấn. Nữ diễn viên Bett Davis cho rằng cái tên đó bắt nguồn từ người chồng thứ nhất của bà. theo tài liệu lịch sử chính thức của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau ®©y sÏ lµ 2 tiÕt môc v¨n nghÖ Chi ®oµn 12 A2 song ca cïng tèp phô ho¹ víi bµi h¸t: Nî duyªn Và ngay sau ®ã sÏ lµ ch¬ng tr×nh thêi trang ®Æc biÖt. trong khi một nguồn tin khác lại cho rằng Giám đốc điều hành Viện hàn lâm Margaret Herrick mới chính là người đặt tên cho tượng vàng. tốt nghiệp Trường phi công quân sự ở Liên Xô năm 1967 và trở thành sỹ quan lái máy bay chiến đấu của Trung đoàn Không quân Sao Đỏ. tỉnh Thái Bình. chiếc MiG-21 của Phạm Tuân cất cánh hồi 22 giờ 16 phút đêm 27 tháng 12 năm 1972 từ sân bay dã chiến Yên Bái. diễn xuất.

Đến thời Lê được gọi là Thái Học Viện .. đức trọng của nền giáo dục Việt Nam Với chủ trương chọn Nho Giáo là hệ tư tưởng chính trị của nhà nước... khi này ông đang là thượng úy biên đội trưởng thuộc Đại đội 5.người sáng lập ra nền nho giáo phương Đông và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An. năm 1075. Năm 1236 được đổi tên là Quốc Tử Viện rồi Quốc Học Viện.. Việc thi cử được tổ chức đầu tiên vào năm 1075 dưới thời vua Lý Nhân Tông tới khoa thi cuối vào đời Lê Chiêu Thống (1787)... Cóc c¸c thÝ sinh b×nh tÜnh tù tin ®Ó vît qua c©u hái nµy.. nhà trường có tên là Quốc Tử Giám..c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .. Quốc Tử Giám được gọi là Viện Quốc học..... C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Ph¹m Tu©n lµ ®¸p ¸n ®óng.. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 1858 lµ ®¸p ¸n ®óng.. vua cho mở khoa thi đầu tiên để chọn nhân tài : Đến đời vua Lý Nhân Tông (1076) nhà vua cho xây dựng thêm nhà Quốc Tử Giám.. người thầy tiêu biểu đạo cao...Trong c©u hái thø 18 ®· cã. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 20 lµ lÜnh vùc lÞch sö. đây được coi là là trường Đại học đầu tiên của nước ta. hành hương rất đông. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 19 lµ lÜnh vùc tin häc C©u 19: trong hÖ so¹n th¶o Microsoft. Trong Văn Miếu có Khuê Văn Các (Sao Khuê là sao chủ về văn học).......Trong c©u hái thø 19 ®· cã... ît qua c©u hái 20 c¸c thÝ sinh sÏ ®îc mét phÈn thëng v« cïng lín lµ 1 triÖu ®ång chia cho sè thÝ sinh tr¶ lêi ®óng.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .. Sự kiện xây dựng Văn Miếu được sách “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi như sau: “ Năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) đời Lý Thánh Tông.. 2009......Trong c©u hái thø 16 ®· cã..1858..... mùa thu tháng Tám dựng Văn Miếu đắp tượng Khổng Tử. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 18 lµ lÜnh vùc to¸n häc C©u 18: Trong 3 sè sau.3 tháng 9 (1973). Sư đoàn Không quân 371. 2010 §¸p ¸n: 2010 C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 2010 lµ ®¸p ¸n ®óng. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 17 lµ lÜnh vùc lÞch sö C©u 17: Thùc d©n Ph¸p næ ph¸t sóng ®Çu tiªn x©m lîc ViÖt Nam vµo n¨m nµo? §¸p ¸n: B¸n ®¶o S¬n Trµ ...c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n......§µ N½ng . nh÷ng sè nµo chia hÕt cho 3: 2008. mỗi khi xuân về du khách thập phương đến thăm quan. C©u 20: N¬i nµo ®îc coi lµ trêng ®¹i häc ®Çu tiªn cña ViÖt nam? §¸p ¸n: Văn Miếu . trung đoàn 921.. hi mới thành lập.. æ hîp pÝm Ctrl + S cã chøc n¨ng g×? §¸p ¸n: Lu v¨n b¶n C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ lu v¨n b¶n lµ ®¸p ¸n ®óng. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . rong c©u hái thø 17 ®· cã.Quốc Tử Giám từ lâu đã là một khu di tích lịch sử văn hoá lớn ở trung tâm Thủ đô Hà Nội... Đặc biệt.. Đời nhà Trần..

Mộ của cô hiện còn ở nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương. Năm 1949... Sở dĩ có cái tên như vậy là vì có một khu chợ bán toàn bánh đa nướng ở ngã ba Kế... tỉnh Bà Rịa (nay thuộc xã Phước Long Thọ.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n ..Thø nµy ®îc lµm tõ c¬m nguéi vµ khoai lang... các luật sư biện hộ cho cô đã phản đối án tuyên này với lý do cô chưa đủ 18 tuổi..Trong c©u hái thø 22 ®· cã... cô được Nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... Long Điền. Năm 1950.. khi mới 15 tuổi cô bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ.. giết chết một Cai Tổng Tòng quan ba và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp....C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Quèc tö gi¸m lµ ®¸p ¸n ®óng... cô tham gia đội Công an xung phong Đất Đỏ làm liên lạc... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 23 là sự hiểu biết xã hội có liên quan đến 1 địa danh C©u 23: §©y lµ mét lo¹i ®Æc s¶n næi tiÕng cña B¾c Giang? . Cô bị xử bắn năm 1952 tại Côn Đảo khi chưa đủ 18 tuổi...Trong c©u hái thø 16 ®· cã.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n *Trong c©u hái thø 21 ®· cã. Côn Đảo... tiếp tế. Dân làng Kế sống hầu hết bằng nghề làm bánh đa...... l¹c . Tuy nhiên... Trước khi bị đưa ra hành án. võng.... các bạn đều biết chị là: Võ thị Sáu... ven thị xã Bắc Giang.. tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).. . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Vâ thÞ S¸u lµ ®¸p ¸n ®óng.Ngêi con g¸i ®îc nh¾c ®Õn trong ®o¹n th¬ trªn lµ ai? ®¸p ¸n: ô quê ở vùng Đất Đỏ. cô bị đày qua các nhà tù Chí Hòa... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 22 lµ lÜnh vùc ®Þa lÝ C©u 22: TØnh nµo cã diÖn tÝch nhá nhÊt ViÖt Nam? Gîi ý: Quª h¬ng cña nh÷ng lµn ®iÖu quan quan hä næi tiÕng §¸p ¸n: C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ b¾c ninh lµ ®¸p ¸n ®óng.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . Ng¾t 1 ®o¸ hoa t¬i ChÞ gµi lªn m¸i tãc §Çu ngÈng cao bÊt khuÊt Trong giê phót hy sinh B©y giê díi gèc d¬ng ChÞ n»m nghe biÓn h¸t” .. . Ngày 2 tháng 9 năm 1994. Bà Rịa và Côn Đảo... huyện Đất Đỏ . vµ c¸c em ®· ®îc mét phÇn thëng trÞ gi¸ . thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 20’: T¸c gi¶ cña thuyÕt t¬ng ®èi? §¸p ¸n: Anhxtanh au đây chúng ta sẽ đến với một tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của chi đoàn 12A5: tam ca ‘’ Hoa n¾ng’’ húng ta sẽ cùng trở lại với chương trình qua câu hỏi thứ 21 C©u 21: “ §i gi÷a 2 hµng lÝnh VÉn ung dung mØm cêi.Vâng có lẽ không cần nêu tên..

mất năm 1837..320m. v©ng cßn rÊt nhiÒu bÊt ngê ®ang chê ®îi Sau hơn 14 tháng thi công. có con mắt thẩm mỹ. tên thật là A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin. Gannibal đã được Pyotr Đại đế nhận làm con nuôi..Đô-brô-liu-bốp).. Puskin thường tới sống với bà ngoại tại ngôi làng nhỏ Zakharov. trang 59. nhưng thực sự là các bạn quá xuất sắc. theo các cụ già sành điệu. vênh hai đầu. uốn chiếc bánh đang chín dần theo hình yên ngựa. gần thành phố Zvenigorod.. một tay cầm bánh. "Giấc mơ". chúng ta vẫn chưa tìm ra ai là người được rung chuông vàng. 1813.. Bánh võng ở giữa. Nhờ thông minh xuất chúng và có những đóng góp lớn về quân sự. ngoại ô Moskva. Mà phải quạt như khi quạt nướng chả.. 1816). Các bà. "Lời nhắn cho Yudin". thỉnh thoảng dừng quạt. hàng hải cho nước Nga. một người nô lệ da đen của Pyotr Đại đế.. là nhà thơ vĩ đại "có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lịch sử văn chương mà cả trong lịch sử thức tỉnh của dân tộc Nga" (N.. "Bova". Bạn có thể tham khảo thêm tại sách giáo khoa lớp 11(mới). thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 25: lµ c©u hái cuèi cïng.báo chí Nga đưa tin ngày 10-2-1937 về cái chết của 1 người rất nổi tiếng. 1815. Kỹ thuật nướng cũng đòi hỏi sự khéo léo. sáng 10/3. tuyến cáp treo vượt biển Nha Trang đã chính thức khánh thành. §¸p ¸n: ª®ª C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ ª®ª lµ ®¸p ¸n ®óng. một tay cầm quạt. chứng tỏ người quạt bánh khéo tay.. than đượm "chín âm". c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . được mệnh danh là "Mặt trời của thi ca Nga". Người nướng.Than để nướng bánh bao giờ cũng phải là thứ than củi..Trong c©u hái thø 23 ®· cã.Chương trình xin đưa ra 1 gợi ý nhỏ: đây là quê hương của 1 người anh hùng dân tộc nổi tiếng.. Với chiều dài 3... Trong c©u hái thø 24 ®· cã.. * Puskin sinh ngày 6 tháng 6 năm 1799 (26 tháng 5 theo lịch cũ) tại Moskva trong một gia đình quý tộc Nga có nguồn gốc từ thế kỷ 12. các chị khéo tay vừa quạt. “Mặt trời của thi ca Nga đã lặn mất rồi” . Sau 25 câu hỏi. 1814. ... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø 24 lµ mét c©u hái híng vÒ d©n téc C©u 24: Trang phục sau là của dân tộc nào? . phÇn thëng v« cïng cã gi¸ trÞ.. sinh năm 1799.. như hình yên ngựa... đó mới là chiếc bánh đẹp. chúng tôi sẽ hội ý và đưa ra phương án tiếp theo? 1.. Không được quạt mạnh quá. Ông là ai? Pu-skin. Thời thơ ấu. Mẹ ông thuộc dòng dõi của Abram Petrovich Gannibal.. tuyến cáp treo nối liền thành phố biển Nha Trang và khu du lịch giải trí Vinpearl Land trở thành tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đã đi vào hoạt động. trong những tháng hè. ai lµ ngêi sÏ rung ®îc chu«ng vµng. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Banh ®a kÕ lµ ®¸p ¸n ®óng.. vừa phải lật bánh luôn tay để bánh chín vàng rộm đều hai mặt. than bốc lửa. đều tay.A.. Những tháng ngày êm đềm ở đây về sau này được phản ảnh trong những bài thơ đầu tiên của Puskin ("Thầy tu". bánh dễ cháy mà không chín.

lại có một bề ngoài không mấy bắt mắt. Trong khi đó Puskin. do nguồn gốc châu Phi của mình. Puskin đã thách đấu súng với viên sĩ quan trẻ tuổi này. Cuộc đọ súng đã kết thúc hết sức bi kịch khi cả hai đối thủ đều bị thương. trong số đó có cả Sa hoàng Nikolai I. Năm 1837. C¸c nguyªn tö cã cïng sè proton ®îc gäi lµ g×? .* Vợ của Puskin. Natalya Goncharova là một phụ nữ đẹp và quý phái vì vậy luôn có rất nhiều người ái mộ. 2. một sỹ quan kỵ binh trong quân đội Sa hoàng. do những tin đồn thất thiệt về quan hệ ngoại tình của vợ mình với Georges d'Anthès. nhưng Puskin đã bị trọng thương và qua đời hai ngày sau đó – ngày 10 tháng 2 năm 1837 (29 tháng 1 trong lịch Julian). Điều này làm cho Puskin rất khó chịu và không ít lần cảm thấy bực bội.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful