KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh Tríc

khi ch¬ng tr×nh rung chu«ng vµng ®îc b¾t ®Çu, xin kÝnh mêi c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh thëng thøc mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ ®Æc s¾c TiÕt môc ®Çu tiªn: Móa 10A10 Móa vui khoÎ Ngay sau ®ã lµ Vó ®iÖu A & B cña chi ®oµn 10A2 2. thÓ lÖ cuéc thi: 3. C©u hái LÜnh vùc: HiÓu biÕt vÒ trêng C©u 1: Trêng THPT Yªn Dòng sè 2 thµnh lËp n¨m nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n :Trêng yªn dòng sè 2 ®îc thµnh lËp vµo ngµy 18/9/1972.§Õn nay trêng ®· tr¶i qua 37 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh..Ngµy 18/11/2007 trêng Yªn dòng 2 long träng kØ niÖm 35 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh vµ ®ãn nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba do nhµ níc trao tÆng. Khi míi thµnh lËp trêng chØ cã 4 líp víi 16 c¸n bé gi¸o viªn nhng ®Õn nay trêng ®· cã 42 líp víi h¬n 90 c¸n bé gi¸o viªn.ThÇy vµ trß trêng yªn dòng 2 kh«ng ngõng phÊn ®Êu ,v¬n lªn ®Ó ®¹t danh hiÖu trêng chuÈn quèc gia vµ xøng ®¸ng víi niÒm tin yªu cña §¶ng vµ nh©n d©n huyÖn nhµ. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 1972 lµ ®¸p ¸n ®óng, xin mêi c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái vÞ trÝ. Trong c©u hái thÝ nhÊt ®· cã........... thÝ sinh bÞ lo¹i Mét c©u hái vÒ §oµn thanh niªn C©u 2: N¨m 2009 lµ n¨m kØ niÖm bao nhiªu n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn TNCS HCM? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: §oµn TNCS HCM ®îc thµnh lËp vµo 26/3/1931 vµ ngµy 26/3/2009 th× kØ niÖm 78 n¨m thµnh lËp . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 78 ®¸p ¸n ®óng,c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 2 ®· cã........... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø ba: sÏ lµ c©u hái vÒ v¨n häc C©u 3: Ai lµ t¸c gi¶ cña t¸c phÈm “truyÖn KiÒu” 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: NguyÔn Du Nguyễn Du (chữ Hán: ; 1765–1820) tên tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Nguyễn Du được xem như là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, ông được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. C©u thø t: sÏ lµ c©u hái vÒ lÜnh vùc vËt lÝ C©u 4:C©u nãi: “h·y cho t«i mét ®iÓm tùa, t«i sÏ n©ng c¶ tr¸i ®Êt lªn” lµ cña nhµ vËt lÝ nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: Acsimet Acsimet (Archimède) - nhà bác học lớn của Hi Lạp cổ đại sinh ở thành Xiracudơ trên đảo Xixilia, một thành bang của Hi Lạp cổ đại. Về sau, ông được gửi sang thành phố Alêchxanđria ở Ai Cập, một trung tâm khoa học của Hi Lạp cổ đại, tiếp tục học tập, nghiên cứu và trau dồi tài

.. Ðạt 290 kg tổng thành tích cử giật và cử đẩy.... Về thiên văn. đoàn thể thao Mỹ vẫn giữ vị trí độc tôn của mình trong làng thể thao thế giới...Sau 5 c©u hái ®Çu tiªn ®· cã . sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923 . tập huấn ở Bulgaria từ đầu năm 2008 tới thẳng Bắc Kinh. ông quay trở lại nước Anh làm nghề cào tuyết... C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ B¾c Kinh lµ ®¸p ¸n ®óng.. Ông đã tìm ra định luật về sức đẩy của nước. lực sĩ cử tạ hạng 56 kg Hoàng Anh Tuấn được hưởng chế độ đầu tư đặc biệt.. tranh tài ở 28 bộ môn.. Nguoi lấy tên Nguyen Văn Ba...Olympics Bắc Kinh năm nay sẽ có sự tham gia của 10. kém 2 kg so với huy chương vàng của lực sĩ nước chủ nhà..... thủ đô nước CHDCND Trung Hoa. toán và thiên văn học. Cuối năm 1917.Bốn năm trước ở Athen 2004.. Ông đã sáng chế ra chiếc máy bơm dùng để tưới tiêu nước cho đồng ruộng Ai Cập. hơn huy chương đồng là 2kg. .212 trước Công nguyên)có nhiều cống hiến trong lĩnh vực vật lý.Là hy vọng lớn nhất của Việt Nam ở Thế vận hội lần này...xin kÝnh mêi c¸c thÇy c« cïng c¸c em thëng thøc tiÕt môc Móa “ Bøc ho¹ ®ång quª’’ biÓu diÔn : tèp n÷ 12A7 Xin mêi c¸c thÝ sinh cßn l¹i trë l¹i s©n ®Ó tiÕp tôc ch¬ng tr×nh C©u hái thø 6 lµ mét c©u hái vÒ B¸c Hå C©u 6: NguyÔn ¸i Quèc ra ®i t×m ®êng cøu níc tõ bÕn nhµ Rång n¨m bao nhiªu? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu.. lần này có tấm huy chương bạc.. ông có nhiều phát minh đặc sắc. ông trở lại nước Pháp..... Ông là người đầu tiên sử dụng hệ thống các đòn bẩy và ròng rọc để nâng các vật lên cao.§Ó cæ ®éng c¸c thÝ sinh cßn l¹i .. môn cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic. Ðây là thành công thứ hai trong các lần dự Thế vận hội của Việt Nam nhưng là lần đầu có thành tích ở cử tạ. thÝ sinh bÞ lo¹i.Những tấm huy chương sẽ khẳng định vị thế của các nền thể thao trên BXH thế giới.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 5 ®· cã. đường xoắn ốc... Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912cuối 1913).. Acsimet đã giải những bài toán về tính độ dài đường cong. với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây.. đặc biệt đã tính ra số pi bằng cách đo hình nhiều góc nội tiếp và ngoại tiếp. Về vật lý.... lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latutsơ .....HÕt giê §¸p ¸n: Ngày 5 tháng 6 năm 1911... Hoàng Anh Tuấn đưa về tấm huy chương bạc quý giá. ông đã nghiên cứu sự chuyển động của Mặt Trăng và các vì sao Vµ c©u tiÕp theo sÏ lµ lÜnh vùc thÓ thao C©u 5: Olympic 2008 tæ chøc ë thµnh phè nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......Có thể nói trong tất cả các giải thể thao lớn thì Olympics có tiếng nói lớn hơn cả...500 VĐV đến từ 205 quốc gia........ từ Bến Nhà Rồng. ở vị trí 71 trong bảng xếp hạng toàn đại hội là thành công rất đáng ghi nhận....Các VĐV sẽ phải nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho tổ quốc... thÝ sinh bi lo¹i..năng.Ở Thế vận hội Ahthen 2004..Acsimet (284 .trêvin (Latouche-Tréville).. Về toán.... Việt Nam không có huy chương. đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn. ....HÕt giê §¸p ¸n: B¾c kinh 08-08-2008 ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc tại Bắc Kinh....

sau bản tin thông báo miền nam hoàn toàn giải phóng.Thái Bình Dương và thứ 12 trên thế giới (sau Trung Quốc. Brazin. Tỷ lệ dân thành thị là 42.. Inđônexia. thÝ sinh bÞ lo¹i.. C©u hái thø 7 lµ mét c©u hái ©m nh¹c C©u 7: §©y lµ giai ®iÖu cña bµi h¸t nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu. Nghe bản tin. Sáng 29.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 8 ®· cã..... quân nhạc thổi và cả Sài Gòn cùng hát. Hội đồng trả lời: "Ông Phạm Tuyên sáng tác như bài hát thiếu nhi". Nigieria và Mehico)...53% số dân....Số liệu thống kê mới còn cho biết đến cuối năm 2005. đêm 28-4-1975. tỷ lệ phụ nữ chiếm 48.. Tỷ lệ người già từ 60 tuổi trở lên là 11. tức là sau 71 năm dân số Việt Nam đã tăng gấp 4. so với số công bố trong cuộc tổng điều tra hồi tháng 11/2000.... Việt Nam có dân số đông thứ hai trong số các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. bình quân mỗi năm tăng 2...99%. đất nước sẽ ra sao? Mọi người sẽ chào đón trong niềm hân hoan tột độ! Trước đó. tôi đã ôm cây đàn ghi ta từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 30 để ký âm và viết lời ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".. Hiện nay... Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng dân số cao. kỷ niệm chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ thì dàn dựng..... Pakistan... Như vậy.§¸p ¸n: “Nh cã b¸c Hå trong nµy vui ®¹i th¾ng” Nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn kÓ l¹i Vào đầu ngày 28-4-1975.01%. trung bình mỗi năm dân số Trung Quốc tăng 0.. tiết tấu gọn. tỷ lệ dân nông thôn là 57.. Thay vì như vậy.47%.C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 1911 lµ ®¸p ¸n ®óng.. thứ bảy trong khu vực Châu Á .. lần đầu tiên làn sóng điện Ðài Tiếng nói Việt Nam truyền đi khắp mọi miền Tổ quốc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". toi có ngay cảm giác: Miền nam sắp giải phóng rồi! Giải phóng.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 7 ®· cã....5 tỉ.....45 triệu người.%.". thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 9: Kim lo¹i nµo dÉn ®iÖn tèt nhÊt ? ..53 triệu ngườivà số người có trình độ đại học trở lên là 67. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố kết quả điều tra dân số mới nhất cho biết tính đến ngày 1/11/2005. . ấn Độ. Ban tuyên huấn ... thÝ sinh bÞ lo¹i.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 6 ®· cã. Liên bang Nga.64. Bangladet. Hiện nay dân số Việt Nam khoảng 87 triệu..Bài hát ngắn.5 lần. Nhật Bản.. Nếu so với dân số cả nước năm 1930 là 17582 nghìn người thì năm 2001. Mỹ.... Ðến 17 giờ ngày 30-4-1975. số dân nước này đã lên tới 1.. Anh em định để đến ngày 7-5.28 triệu người. Họ nói như thế vì thấy bài hát ngắn quá... C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Trung quèc lµ ®¸p ¸n ®óng. Số dân lưu động là 147.... trong 5 năm qua.. và dân số Trung Quốc khoảng 1. Như vậy dân số Trung Quốc đã tăng 40.... lời ca giản dị và trong sáng.. C©u 8: Níc nµo cã d©n sè nhiÒu nhÊt Ch©u ¸? §¸p ¸n: Này 16/3......Ðài Tiếng nói Việt Nam giao cho tôi sáng tác một bản hợp xướng bốn chương..HÕt giê Pháng vÊn 1 trong c¸c thÝ sinh dù thi Hái: . tỷ lệ nam giới ở Trung Quốc chiếm 51. tôi mang tác phẩm lên trình hội đồng duyệt âm nhạc.. nhân dân Việt Nam hát....03%.13%. đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin một phi công của Quân đội Việt Nam cộng hòa đã lái máy bay tiêm kích ném bom phi trường Tân Sơn Nhất... Bắt đầu từ 17 giờ. Ðài Tiếng nói Việt Nam hát. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ ‘’ Nh cã B¸c Hå trong ngµy ®¹i th¾ng lµ ®¸p ¸n ®óng.306. bài hát được phát đi phát lại liên tục suốt đêm 30-4-1975....63%..

........§¸p ¸n: . Nhưng. nh©n 5 hay tÊt c¶. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 11 lµ ®¸p ¸n ®óng..... thÝ sinh bÞ lo¹i Chóng t«i ®· thÊy tÝn hiÖu tõ ®éi trëng ®éi cøu trî L¦¥NG V¡N HIÒN SAU ®©y xin mêi thÇy TÊn vµ ban tæ chøc chuÈn bÞ trß ch¬i ....... các linh kiện quan trọng trong các khí cụ khác nhau cũng được nối với nhau bởi que hàn bằng bạc C©u 10: C©u hái tiÕng anh: Which letter in ENGLISH has eyes? §¸p ¸n: nghÜa cña c©u nµy theo tiÕng viÖt lµ: Ch÷ nµo trong tiÕng anh cã m¾t? ‘’ I’’ C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ ‘ I ‘ lµ ®¸p ¸n ®óng. Cho đến hiện nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc.. §éi cøu trî ch¬i xong Sau ®©y xin mêi thÇy L¬ng v¨n HiÒn lªn bèc th¨m ®Ó xem sÏ cã bao nhiªu thÝ sinh ®îc quay trë l¹i thi PhiÕu trªn tay t«i sÏ lµ nh©n 10... C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ quang hîp lµ ®¸p ¸n ®óng.§ã lµ vò ®iÖu trÎ víi bµi TUYÕT Y£U TH¦¥NG XIN mêi c¸c tÊt c¶ c¸c thÝ sinh trë l¹i s©n C©u thø 11 sÏ lµ lÜnh vùc to¸n häc C©u 11: Sè nguyªn tè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè? §¸p ¸n: sè nguyªn tè cã íc lµ 1 vµ chÝnh nã.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø 12 sÏ lµ lÜnh vùc sinh häc C©u 12: HiÖn tîng... con người đã thay thế thiên nhiên làm được nhiều thứ song người ta vẫn khẳng định “Quang hợp là phản ứng hoá học quan trọng bậc nhất trên trái đất.... “Kỹ năng” dẫn điện và dẫn nhiệt tuyệt vời của bạc đã làm cho nó trở thành thứ vật liệu không thể thay thế được trong nhiều thiết bị kỹ thuật điện và vô tuyến điện......... c©y xanh hót khÝ cacbonic vµ nh¶ khÝ oxi lµ hiÖn tîng g×? §¸p ¸n: §ã lµ HiÖn tîng quang hîp Quang hợp được xem là một trong những bí mật lớn nhất của thế giới sống. thÝ sinh bÞ lo¹i . Bạc được dùng làm vật liệu cho các đầu cực điện của các rơle rất nhạy..... ®ã chÝnh lµ sè 11.. không thể tính đến việc sản xuất toàn bộ lương thực thực phẩm bằng quang hợp nhân tạo.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 10 ®· cã.......xin mêi c¸c thÇy c« vµ c¸c em thëng thøc mét tiÕt môc v¨n nghÖ r¨t ®Æc s¾c.......... nghiên cứu về quang hợp hứa hẹn cho loài người một cuộc cách mạng sâu sắc về năng lượng và kinh tế”.. vui nhén ®Õn tõ chi ®oµn 11A5.. dù thế nào đi chăng nữa cũng phải khẳng định rằng “Quang hợp của cây xanh đã giữ đang giữ và sẽ mãi giữ vai trò độc tôn tuyệt đối để thoả mãn nhu cầu về lương thực thực phẩm của con người” bởi trên thực tế. Tríc khi tiÕp tôc tr¶ lêi c¸c c©u hái cßn l¹i . c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 12 ®· cã.......c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 11 ®· cã...... Có thể gặp sợi dây dẫn điện bằng bạc trong các khí cụ vật lý chính xác nhất.

. Ngày 13 tháng 5 năm 2005.2 tỷ USD. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ WTO lµ ®¸p ¸n ®óng.C©u hái tiÕp theo sÏ lµ mét c©u hái thuéc lÜnh vùc rÊt quan träng ®ã lµ lÜnh vùc lÞch sö C©u 13: vÞ vua nµo ®· quyÕt ®Þnh rêi ®« tõ Hoa L . Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu bước vào phòng họp phiên đặc biệt của Đại hội đồng WTO. Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy hồ hởi và trân trọng ra đón Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam... Thụy Sĩ...®æi niªn hiÖu lµ ThuËn Thiªn vµ dêi ®« tõ Hoa L ra §¹i La. ví dụ (với một số ngoại lệ) những sự nhượng bộ về thương mại được cấp bởi một thành viên của WTO cho một quốc gia khác thì cũng phải cấp cho mọi thành viên của WTO (WTO. Luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng rất mạnh.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 13 ®· cã. người Thái Lan. là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Genève.6 tỷ USD.lé b¾c giang .2006.. ông Pascal Lamy được bầu làm Tổng giám đốc thay cho ông Supachai Panitchpakdi. Thị trường xuất khẩu được mở rộng đến 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. thÝ sinh bÞ lo¹i TiÕp theo mét c©u hái thuéc lÜnh vùc ®iÖn ¶nh C©u 15: Gi¶i thëng ®iÖn ¶nh danh gi¸ nhÊt hµnh tinh? .Lúc 17 giờ chiều 7/11.... kể từ 1 tháng 9 năm 2005.nh©n ¸i . Mọi thành viên của WTO được yêu cầu phải cấp cho những thành viên khác những ưu đãi nhất định trong thương mại.. 9 tháng kim ngạch xuất khẩu đã đạt 48. VN đã thu hút được 56..¤ng lµ ngêi th«ng minh .. sau 2 năm gia nhập WTO. viết tắt WTO. tăng 39% so với cùng kỳ.. có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại.. ông Eirik Glenne .Sinh 12/2 n¨m gi¸p tuÊt ( 8/3/974) vµ mÊt ngµy 3/3/ mËu th×n ( 31/3/ 1028) thä 55 tuæi Díi thêi tiÒn lª «ng lµm ®Õn t¶ th©n vÖ ®Õn chØ huy sø..cã trÝ lín vµ rÊt h©m mé phËt gi¸o C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Lý C«ng UÈn lµ ®¸p ¸n ®óng.Ninh B×nh vÒ Th¨ng Long? §¸p ¸n: Lý c«ng uÈn lµ ngêi Cæ ph¸p .. tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2007.. VN là đã xuất hiện nhiều cơ hội mới. Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại.. Theo nhận định của nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển. tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva (Thuỵ Sĩ). giờ Hà Nội.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 14 ®· cã... Trong thập niên 1990 WTO là mục tiêu chính của phong trào chống toàn cầu hóa Website Chính phủ) . Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2008.Chủ tịch Đại hội đồng WTO đã gõ búa chính thức xác nhận Việt Nam là thành viên thứ 150 của tổ chức này. WTO có 153 thành viên. 9 tháng.nh©n ®ã ®Ó l¹i ¸ng Thiªn §« ChiÕu. thÝ sinh bÞ lo¹i TiÕp theo mét c©u hái thuéc lÜnh vùc x· héi C©u 14: Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi viÕt t¾t lµ? Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization.N¨m 1009 lª Ngäa TriÒu mÊt «ng ®îc quÇn thÇn t«n lªn lµm vua. Toàn bộ 49 thành viên Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO đều tham dự phiên họp. 2004c).

§¸p ¸n: Giải thưởng Viện Hàn lâm (tiếng Anh: Academy Awards). nếu không kể một phi công khác tên là Vũ Xuân Thiều đã tiêu diệt máy bay B-52 của không quân Mỹ bằng cách đâm thẳng máy bay của mình vào đối phương[1].311 diễn viên. huyện Kiến Xương... Giải Oscar lần thứ 81 đã được trao vào ngày Chủ nhật. chiếc MiG-21 của Phạm Tuân cất cánh hồi 22 giờ 16 phút đêm 27 tháng 12 năm 1972 từ sân bay dã chiến Yên Bái.. Nữ diễn viên Bett Davis cho rằng cái tên đó bắt nguồn từ người chồng thứ nhất của bà. theo chiến thuật "đi thấp kéo cao". Cũng có thể nói ông là người đầu tiên từ một nước đang phát triển hay nước thuộc Thế giới thứ ba trở thành nhà du hành vũ trụ bay vào không gian cùng với các nhà du hành vũ trụ Liên Xô. diễn xuất. cao khoảng 34cm và nặng khoảng gần 4kg. C©u hái 16 lµ lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ C©u 16: Ngêi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô? §¸p ¸n:Phạm Tuân (sinh năm 1947) là phi công. có nhiều ý kiến tranh cãi nguồn gốc của cái tên Oscar vốn đã quá quen thuộc với người yêu điện ảnh.. Margaret cho rằng hiệp sỹ cầm kiếm trong bức tượng trông giống hệt ông chú có tên Oscar của bà. Oscar Nelson.. tỉnh Thái Bình. theo tài liệu lịch sử chính thức của Quân đội Nhân dân Việt Nam. viết tắt là AMPAS) (Hoa Kỳ).Trong c©u hái thø 15 ®· cã. tốt nghiệp Trường phi công quân sự ở Liên Xô năm 1967 và trở thành sỹ quan lái máy bay chiến đấu của Trung đoàn Không quân Sao Đỏ.830 thành viên trong đó có 1. 22 tháng 2 năm 2009..Tượng vàng Oscar là một khối hợp kim Brittani mạ vàng. ®éc ®¸o ®Õn tõ c¸c ngêi mÉu kh«ng chuyªn nhng ®îc ®µo t¹o rÊt bµi b¶n tõ thÇy gi¸o chñ nhiÖm TrÞnh v¨n TÞnh . Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Intercosmos của Liên Xô. Ông đi Bộ Đội. bỏ qua hai tốp F4 để tiếp cận hai chiếc B-52. miêu tả một hiệp sỹ cầm kiếm đứng yên trên một cuộn phim 35mm. trong đó có 1311 diễn viên (tỉ lệ cao nhất.. Tài liệu này nói rằng. kịch bản và nhiều lĩnh vực khác. tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời Miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam. thường được biết đến với tên Giải Oscar (tiếng Anh: Oscars) là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (tiếng Anh: Academy of Motion Picture Arts and Sciences. thÝ sinh bÞ lo¹i C¸c thÝ sinh .. Lễ trao giải Oscar được tổ chức thường niên kể từ năm 1929.Chịu trách nhiệm bầu chọn và trao giải Oscar là AMPAS... Ông cũng là một trong số ít người nước ngoài được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. trong khi một nguồn tin khác lại cho rằng Giám đốc điều hành Viện hàn lâm Margaret Herrick mới chính là người đặt tên cho tượng vàng. Hiện nay..Ch¬ng tr×nh thêi trang mang tªn Nèi vßng tay lín. Vào đêm 27 tháng 12 năm 1972. được tuyển vào binh chủng Không quân Nhân dân Việt Nam năm 1965. Do thành tích này.. chiếm 22 phần trăm). ông bắn rơi một máy bay B-52 của Mỹ.Giải thưởng hàn lâm (Academy Awards) hay giải Oscar như khán giả vẫn thường gọi. là giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực điện ảnh do Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh sáng lập và chấm giải. ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày . một tổ chức nghề nghiệp danh dự của những người làm điện ảnh Hoa Kỳ. phi hành gia người Việt Nam.. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ oscar lµ ®¸p ¸n ®óng. bắn rơi một chiếc trên vùng trời phía tây Hà Nội rồi trở về hạ cánh xuống sân bay Yên Bái. Cho đến năm 2007 số người đủ tiêu chuẩn tham gia bầu chọn là 5830 người.. trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn. Kể từ năm 1928. Đây là tổ chức bao gồm 5. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles[1] để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm về các đạo diễn. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó vào năm 1931. Sau ®©y sÏ lµ 2 tiÕt môc v¨n nghÖ Chi ®oµn 12 A2 song ca cïng tèp phô ho¹ víi bµi h¸t: Nî duyªn Và ngay sau ®ã sÏ lµ ch¬ng tr×nh thêi trang ®Æc biÖt. Lễ trao giải Oscar gần đây nhất.Phạm Tuân sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại xã Quốc Tuấn..

Năm 1236 được đổi tên là Quốc Tử Viện rồi Quốc Học Viện. mùa thu tháng Tám dựng Văn Miếu đắp tượng Khổng Tử. hành hương rất đông..Trong c©u hái thø 19 ®· cã.. vua cho mở khoa thi đầu tiên để chọn nhân tài : Đến đời vua Lý Nhân Tông (1076) nhà vua cho xây dựng thêm nhà Quốc Tử Giám... mỗi khi xuân về du khách thập phương đến thăm quan.Quốc Tử Giám từ lâu đã là một khu di tích lịch sử văn hoá lớn ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 19 lµ lÜnh vùc tin häc C©u 19: trong hÖ so¹n th¶o Microsoft...§µ N½ng .. nhà trường có tên là Quốc Tử Giám....c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n.. Đời nhà Trần... nh÷ng sè nµo chia hÕt cho 3: 2008.... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 18 lµ lÜnh vùc to¸n häc C©u 18: Trong 3 sè sau.3 tháng 9 (1973).. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 17 lµ lÜnh vùc lÞch sö C©u 17: Thùc d©n Ph¸p næ ph¸t sóng ®Çu tiªn x©m lîc ViÖt Nam vµo n¨m nµo? §¸p ¸n: B¸n ®¶o S¬n Trµ .. æ hîp pÝm Ctrl + S cã chøc n¨ng g×? §¸p ¸n: Lu v¨n b¶n C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ lu v¨n b¶n lµ ®¸p ¸n ®óng.... Đến thời Lê được gọi là Thái Học Viện ...1858.... trung đoàn 921. Cóc c¸c thÝ sinh b×nh tÜnh tù tin ®Ó vît qua c©u hái nµy.Trong c©u hái thø 18 ®· cã. Sự kiện xây dựng Văn Miếu được sách “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi như sau: “ Năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) đời Lý Thánh Tông. hi mới thành lập. khi này ông đang là thượng úy biên đội trưởng thuộc Đại đội 5...c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .... Sư đoàn Không quân 371.... 2009...c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . năm 1075. Đặc biệt.. 2010 §¸p ¸n: 2010 C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 2010 lµ ®¸p ¸n ®óng.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 20 lµ lÜnh vùc lÞch sö.người sáng lập ra nền nho giáo phương Đông và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 1858 lµ ®¸p ¸n ®óng. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .. ît qua c©u hái 20 c¸c thÝ sinh sÏ ®îc mét phÈn thëng v« cïng lín lµ 1 triÖu ®ång chia cho sè thÝ sinh tr¶ lêi ®óng.....Trong c©u hái thø 16 ®· cã.... C©u 20: N¬i nµo ®îc coi lµ trêng ®¹i häc ®Çu tiªn cña ViÖt nam? §¸p ¸n: Văn Miếu . đây được coi là là trường Đại học đầu tiên của nước ta. đức trọng của nền giáo dục Việt Nam Với chủ trương chọn Nho Giáo là hệ tư tưởng chính trị của nhà nước... Trong Văn Miếu có Khuê Văn Các (Sao Khuê là sao chủ về văn học). Quốc Tử Giám được gọi là Viện Quốc học. người thầy tiêu biểu đạo cao.. rong c©u hái thø 17 ®· cã. Việc thi cử được tổ chức đầu tiên vào năm 1075 dưới thời vua Lý Nhân Tông tới khoa thi cuối vào đời Lê Chiêu Thống (1787). C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Ph¹m Tu©n lµ ®¸p ¸n ®óng...

. Ng¾t 1 ®o¸ hoa t¬i ChÞ gµi lªn m¸i tãc §Çu ngÈng cao bÊt khuÊt Trong giê phót hy sinh B©y giê díi gèc d¬ng ChÞ n»m nghe biÓn h¸t” .. cô bị đày qua các nhà tù Chí Hòa...Vâng có lẽ không cần nêu tên. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Vâ thÞ S¸u lµ ®¸p ¸n ®óng. Trước khi bị đưa ra hành án.. võng. Côn Đảo.. tiếp tế.. Bà Rịa và Côn Đảo. Năm 1950. khi mới 15 tuổi cô bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ..Trong c©u hái thø 16 ®· cã.. Năm 1949..... Dân làng Kế sống hầu hết bằng nghề làm bánh đa.Thø nµy ®îc lµm tõ c¬m nguéi vµ khoai lang.... ven thị xã Bắc Giang... c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .. giết chết một Cai Tổng Tòng quan ba và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. cô tham gia đội Công an xung phong Đất Đỏ làm liên lạc.C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Quèc tö gi¸m lµ ®¸p ¸n ®óng.. Sở dĩ có cái tên như vậy là vì có một khu chợ bán toàn bánh đa nướng ở ngã ba Kế.Trong c©u hái thø 22 ®· cã... c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n *Trong c©u hái thø 21 ®· cã... huyện Đất Đỏ . vµ c¸c em ®· ®îc mét phÇn thëng trÞ gi¸ . tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).... các luật sư biện hộ cho cô đã phản đối án tuyên này với lý do cô chưa đủ 18 tuổi...... ... tỉnh Bà Rịa (nay thuộc xã Phước Long Thọ.. Cô bị xử bắn năm 1952 tại Côn Đảo khi chưa đủ 18 tuổi. các bạn đều biết chị là: Võ thị Sáu.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n ... Long Điền.Ngêi con g¸i ®îc nh¾c ®Õn trong ®o¹n th¬ trªn lµ ai? ®¸p ¸n: ô quê ở vùng Đất Đỏ. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 23 là sự hiểu biết xã hội có liên quan đến 1 địa danh C©u 23: §©y lµ mét lo¹i ®Æc s¶n næi tiÕng cña B¾c Giang? .... l¹c . . thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 22 lµ lÜnh vùc ®Þa lÝ C©u 22: TØnh nµo cã diÖn tÝch nhá nhÊt ViÖt Nam? Gîi ý: Quª h¬ng cña nh÷ng lµn ®iÖu quan quan hä næi tiÕng §¸p ¸n: C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ b¾c ninh lµ ®¸p ¸n ®óng. Tuy nhiên... Ngày 2 tháng 9 năm 1994... Mộ của cô hiện còn ở nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 20’: T¸c gi¶ cña thuyÕt t¬ng ®èi? §¸p ¸n: Anhxtanh au đây chúng ta sẽ đến với một tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của chi đoàn 12A5: tam ca ‘’ Hoa n¾ng’’ húng ta sẽ cùng trở lại với chương trình qua câu hỏi thứ 21 C©u 21: “ §i gi÷a 2 hµng lÝnh VÉn ung dung mØm cêi.. cô được Nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

1813. Sau 25 câu hỏi.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n.. "Giấc mơ"..320m. đều tay... sinh năm 1799. bánh dễ cháy mà không chín.. một tay cầm quạt.. §¸p ¸n: ª®ª C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ ª®ª lµ ®¸p ¸n ®óng. nhưng thực sự là các bạn quá xuất sắc. chúng ta vẫn chưa tìm ra ai là người được rung chuông vàng. Puskin thường tới sống với bà ngoại tại ngôi làng nhỏ Zakharov. chúng tôi sẽ hội ý và đưa ra phương án tiếp theo? 1.Trong c©u hái thø 23 ®· cã. Ông là ai? Pu-skin. chứng tỏ người quạt bánh khéo tay.. ai lµ ngêi sÏ rung ®îc chu«ng vµng. các chị khéo tay vừa quạt. Bạn có thể tham khảo thêm tại sách giáo khoa lớp 11(mới).. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .. tuyến cáp treo nối liền thành phố biển Nha Trang và khu du lịch giải trí Vinpearl Land trở thành tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đã đi vào hoạt động.. thỉnh thoảng dừng quạt. tuyến cáp treo vượt biển Nha Trang đã chính thức khánh thành. than bốc lửa. Các bà. Mà phải quạt như khi quạt nướng chả. v©ng cßn rÊt nhiÒu bÊt ngê ®ang chê ®îi Sau hơn 14 tháng thi công. Những tháng ngày êm đềm ở đây về sau này được phản ảnh trong những bài thơ đầu tiên của Puskin ("Thầy tu". vừa phải lật bánh luôn tay để bánh chín vàng rộm đều hai mặt. 1816). sáng 10/3. 1814. có con mắt thẩm mỹ. trang 59. hàng hải cho nước Nga.. Nhờ thông minh xuất chúng và có những đóng góp lớn về quân sự. * Puskin sinh ngày 6 tháng 6 năm 1799 (26 tháng 5 theo lịch cũ) tại Moskva trong một gia đình quý tộc Nga có nguồn gốc từ thế kỷ 12.A.. Người nướng. “Mặt trời của thi ca Nga đã lặn mất rồi” . phÇn thëng v« cïng cã gi¸ trÞ.... uốn chiếc bánh đang chín dần theo hình yên ngựa. một người nô lệ da đen của Pyotr Đại đế. Mẹ ông thuộc dòng dõi của Abram Petrovich Gannibal.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø 24 lµ mét c©u hái híng vÒ d©n téc C©u 24: Trang phục sau là của dân tộc nào? . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Banh ®a kÕ lµ ®¸p ¸n ®óng. Kỹ thuật nướng cũng đòi hỏi sự khéo léo.Than để nướng bánh bao giờ cũng phải là thứ than củi. trong những tháng hè...Đô-brô-liu-bốp). được mệnh danh là "Mặt trời của thi ca Nga". Trong c©u hái thø 24 ®· cã. Gannibal đã được Pyotr Đại đế nhận làm con nuôi. Với chiều dài 3. vênh hai đầu. . là nhà thơ vĩ đại "có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lịch sử văn chương mà cả trong lịch sử thức tỉnh của dân tộc Nga" (N. "Lời nhắn cho Yudin". Thời thơ ấu. mất năm 1837. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 25: lµ c©u hái cuèi cïng. như hình yên ngựa. một tay cầm bánh. than đượm "chín âm". Bánh võng ở giữa. 1815. theo các cụ già sành điệu. ngoại ô Moskva..báo chí Nga đưa tin ngày 10-2-1937 về cái chết của 1 người rất nổi tiếng.Chương trình xin đưa ra 1 gợi ý nhỏ: đây là quê hương của 1 người anh hùng dân tộc nổi tiếng... "Bova". tên thật là A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin. gần thành phố Zvenigorod. đó mới là chiếc bánh đẹp.. Không được quạt mạnh quá..

2. nhưng Puskin đã bị trọng thương và qua đời hai ngày sau đó – ngày 10 tháng 2 năm 1837 (29 tháng 1 trong lịch Julian). do những tin đồn thất thiệt về quan hệ ngoại tình của vợ mình với Georges d'Anthès. Trong khi đó Puskin. Puskin đã thách đấu súng với viên sĩ quan trẻ tuổi này. Cuộc đọ súng đã kết thúc hết sức bi kịch khi cả hai đối thủ đều bị thương. C¸c nguyªn tö cã cïng sè proton ®îc gäi lµ g×? . lại có một bề ngoài không mấy bắt mắt.* Vợ của Puskin. Natalya Goncharova là một phụ nữ đẹp và quý phái vì vậy luôn có rất nhiều người ái mộ. do nguồn gốc châu Phi của mình. trong số đó có cả Sa hoàng Nikolai I. một sỹ quan kỵ binh trong quân đội Sa hoàng. Điều này làm cho Puskin rất khó chịu và không ít lần cảm thấy bực bội. Năm 1837.