KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh Tríc

khi ch¬ng tr×nh rung chu«ng vµng ®îc b¾t ®Çu, xin kÝnh mêi c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh thëng thøc mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ ®Æc s¾c TiÕt môc ®Çu tiªn: Móa 10A10 Móa vui khoÎ Ngay sau ®ã lµ Vó ®iÖu A & B cña chi ®oµn 10A2 2. thÓ lÖ cuéc thi: 3. C©u hái LÜnh vùc: HiÓu biÕt vÒ trêng C©u 1: Trêng THPT Yªn Dòng sè 2 thµnh lËp n¨m nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n :Trêng yªn dòng sè 2 ®îc thµnh lËp vµo ngµy 18/9/1972.§Õn nay trêng ®· tr¶i qua 37 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh..Ngµy 18/11/2007 trêng Yªn dòng 2 long träng kØ niÖm 35 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh vµ ®ãn nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba do nhµ níc trao tÆng. Khi míi thµnh lËp trêng chØ cã 4 líp víi 16 c¸n bé gi¸o viªn nhng ®Õn nay trêng ®· cã 42 líp víi h¬n 90 c¸n bé gi¸o viªn.ThÇy vµ trß trêng yªn dòng 2 kh«ng ngõng phÊn ®Êu ,v¬n lªn ®Ó ®¹t danh hiÖu trêng chuÈn quèc gia vµ xøng ®¸ng víi niÒm tin yªu cña §¶ng vµ nh©n d©n huyÖn nhµ. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 1972 lµ ®¸p ¸n ®óng, xin mêi c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái vÞ trÝ. Trong c©u hái thÝ nhÊt ®· cã........... thÝ sinh bÞ lo¹i Mét c©u hái vÒ §oµn thanh niªn C©u 2: N¨m 2009 lµ n¨m kØ niÖm bao nhiªu n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn TNCS HCM? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: §oµn TNCS HCM ®îc thµnh lËp vµo 26/3/1931 vµ ngµy 26/3/2009 th× kØ niÖm 78 n¨m thµnh lËp . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 78 ®¸p ¸n ®óng,c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 2 ®· cã........... thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø ba: sÏ lµ c©u hái vÒ v¨n häc C©u 3: Ai lµ t¸c gi¶ cña t¸c phÈm “truyÖn KiÒu” 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: NguyÔn Du Nguyễn Du (chữ Hán: ; 1765–1820) tên tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Nguyễn Du được xem như là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, ông được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. C©u thø t: sÏ lµ c©u hái vÒ lÜnh vùc vËt lÝ C©u 4:C©u nãi: “h·y cho t«i mét ®iÓm tùa, t«i sÏ n©ng c¶ tr¸i ®Êt lªn” lµ cña nhµ vËt lÝ nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu......................HÕt giê §¸p ¸n: Acsimet Acsimet (Archimède) - nhà bác học lớn của Hi Lạp cổ đại sinh ở thành Xiracudơ trên đảo Xixilia, một thành bang của Hi Lạp cổ đại. Về sau, ông được gửi sang thành phố Alêchxanđria ở Ai Cập, một trung tâm khoa học của Hi Lạp cổ đại, tiếp tục học tập, nghiên cứu và trau dồi tài

..§Ó cæ ®éng c¸c thÝ sinh cßn l¹i ..... ông đã nghiên cứu sự chuyển động của Mặt Trăng và các vì sao Vµ c©u tiÕp theo sÏ lµ lÜnh vùc thÓ thao C©u 5: Olympic 2008 tæ chøc ë thµnh phè nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu. thÝ sinh bi lo¹i... sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923 .. đoàn thể thao Mỹ vẫn giữ vị trí độc tôn của mình trong làng thể thao thế giới.Olympics Bắc Kinh năm nay sẽ có sự tham gia của 10.Là hy vọng lớn nhất của Việt Nam ở Thế vận hội lần này. từ Bến Nhà Rồng.. hơn huy chương đồng là 2kg...Bốn năm trước ở Athen 2004. Về toán. ông trở lại nước Pháp.. với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây. kém 2 kg so với huy chương vàng của lực sĩ nước chủ nhà... Ðạt 290 kg tổng thành tích cử giật và cử đẩy..Những tấm huy chương sẽ khẳng định vị thế của các nền thể thao trên BXH thế giới.. Ðây là thành công thứ hai trong các lần dự Thế vận hội của Việt Nam nhưng là lần đầu có thành tích ở cử tạ. thÝ sinh bÞ lo¹i. Hoàng Anh Tuấn đưa về tấm huy chương bạc quý giá.. Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912cuối 1913).c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 5 ®· cã. .....Ở Thế vận hội Ahthen 2004.năng.. đường xoắn ốc. Ông đã sáng chế ra chiếc máy bơm dùng để tưới tiêu nước cho đồng ruộng Ai Cập....Các VĐV sẽ phải nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho tổ quốc... Nguoi lấy tên Nguyen Văn Ba.212 trước Công nguyên)có nhiều cống hiến trong lĩnh vực vật lý.. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ B¾c Kinh lµ ®¸p ¸n ®óng..Có thể nói trong tất cả các giải thể thao lớn thì Olympics có tiếng nói lớn hơn cả.....500 VĐV đến từ 205 quốc gia.HÕt giê §¸p ¸n: Ngày 5 tháng 6 năm 1911. ở vị trí 71 trong bảng xếp hạng toàn đại hội là thành công rất đáng ghi nhận. đặc biệt đã tính ra số pi bằng cách đo hình nhiều góc nội tiếp và ngoại tiếp. Cuối năm 1917.. tranh tài ở 28 bộ môn. toán và thiên văn học.... ông quay trở lại nước Anh làm nghề cào tuyết.Acsimet (284 ........ môn cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic.... ông có nhiều phát minh đặc sắc.... Ông đã tìm ra định luật về sức đẩy của nước.. đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn.. lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latutsơ ... Về vật lý. Ông là người đầu tiên sử dụng hệ thống các đòn bẩy và ròng rọc để nâng các vật lên cao.... lực sĩ cử tạ hạng 56 kg Hoàng Anh Tuấn được hưởng chế độ đầu tư đặc biệt.trêvin (Latouche-Tréville). Acsimet đã giải những bài toán về tính độ dài đường cong.. thủ đô nước CHDCND Trung Hoa.xin kÝnh mêi c¸c thÇy c« cïng c¸c em thëng thøc tiÕt môc Móa “ Bøc ho¹ ®ång quª’’ biÓu diÔn : tèp n÷ 12A7 Xin mêi c¸c thÝ sinh cßn l¹i trë l¹i s©n ®Ó tiÕp tôc ch¬ng tr×nh C©u hái thø 6 lµ mét c©u hái vÒ B¸c Hå C©u 6: NguyÔn ¸i Quèc ra ®i t×m ®êng cøu níc tõ bÕn nhµ Rång n¨m bao nhiªu? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu...Sau 5 c©u hái ®Çu tiªn ®· cã . Về thiên văn.HÕt giê §¸p ¸n: B¾c kinh 08-08-2008 ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc tại Bắc Kinh.. .. lần này có tấm huy chương bạc... tập huấn ở Bulgaria từ đầu năm 2008 tới thẳng Bắc Kinh..... Việt Nam không có huy chương....

.03%. lần đầu tiên làn sóng điện Ðài Tiếng nói Việt Nam truyền đi khắp mọi miền Tổ quốc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Việt Nam có dân số đông thứ hai trong số các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.. Như vậy dân số Trung Quốc đã tăng 40.64. Ðến 17 giờ ngày 30-4-1975. nhân dân Việt Nam hát. thứ bảy trong khu vực Châu Á . Tỷ lệ người già từ 60 tuổi trở lên là 11..28 triệu người. toi có ngay cảm giác: Miền nam sắp giải phóng rồi! Giải phóng.. tỷ lệ nam giới ở Trung Quốc chiếm 51... tôi đã ôm cây đàn ghi ta từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 30 để ký âm và viết lời ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Liên bang Nga. Tỷ lệ dân thành thị là 42. . Họ nói như thế vì thấy bài hát ngắn quá..13%..... trung bình mỗi năm dân số Trung Quốc tăng 0.. Brazin.. Bắt đầu từ 17 giờ. Nigieria và Mehico).... Nghe bản tin... C©u 8: Níc nµo cã d©n sè nhiÒu nhÊt Ch©u ¸? §¸p ¸n: Này 16/3....Thái Bình Dương và thứ 12 trên thế giới (sau Trung Quốc.63%.Số liệu thống kê mới còn cho biết đến cuối năm 2005.306. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 6 ®· cã... tức là sau 71 năm dân số Việt Nam đã tăng gấp 4. Hiện nay dân số Việt Nam khoảng 87 triệu..Bài hát ngắn... kỷ niệm chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ thì dàn dựng.. bài hát được phát đi phát lại liên tục suốt đêm 30-4-1975. Ban tuyên huấn . ấn Độ... thÝ sinh bÞ lo¹i. Ðài Tiếng nói Việt Nam hát...%. Pakistan. Nếu so với dân số cả nước năm 1930 là 17582 nghìn người thì năm 2001.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 8 ®· cã. tỷ lệ phụ nữ chiếm 48. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ ‘’ Nh cã B¸c Hå trong ngµy ®¹i th¾ng lµ ®¸p ¸n ®óng. Hội đồng trả lời: "Ông Phạm Tuyên sáng tác như bài hát thiếu nhi"... số dân nước này đã lên tới 1.§¸p ¸n: “Nh cã b¸c Hå trong nµy vui ®¹i th¾ng” Nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn kÓ l¹i Vào đầu ngày 28-4-1975. trong 5 năm qua. lời ca giản dị và trong sáng. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố kết quả điều tra dân số mới nhất cho biết tính đến ngày 1/11/2005..53 triệu ngườivà số người có trình độ đại học trở lên là 67. thÝ sinh bÞ lo¹i...47%. đêm 28-4-1975.. Anh em định để đến ngày 7-5. bình quân mỗi năm tăng 2.. Như vậy.. C©u hái thø 7 lµ mét c©u hái ©m nh¹c C©u 7: §©y lµ giai ®iÖu cña bµi h¸t nµo? 15 gi©y suy nghÜ b¾t ®Çu. tỷ lệ dân nông thôn là 57.... Hiện nay.. Thay vì như vậy..53% số dân..5 tỉ.. tiết tấu gọn.HÕt giê Pháng vÊn 1 trong c¸c thÝ sinh dù thi Hái: . Số dân lưu động là 147.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 9: Kim lo¹i nµo dÉn ®iÖn tèt nhÊt ? .... sau bản tin thông báo miền nam hoàn toàn giải phóng. Mỹ... Sáng 29..01%... đất nước sẽ ra sao? Mọi người sẽ chào đón trong niềm hân hoan tột độ! Trước đó.. tôi mang tác phẩm lên trình hội đồng duyệt âm nhạc.. đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin một phi công của Quân đội Việt Nam cộng hòa đã lái máy bay tiêm kích ném bom phi trường Tân Sơn Nhất.99%..5 lần... quân nhạc thổi và cả Sài Gòn cùng hát.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 7 ®· cã.. Nhật Bản. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng dân số cao....".. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Trung quèc lµ ®¸p ¸n ®óng..... so với số công bố trong cuộc tổng điều tra hồi tháng 11/2000. và dân số Trung Quốc khoảng 1.... Inđônexia. Bangladet.Ðài Tiếng nói Việt Nam giao cho tôi sáng tác một bản hợp xướng bốn chương.45 triệu người..C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ 1911 lµ ®¸p ¸n ®óng.

thÝ sinh bÞ lo¹i Chóng t«i ®· thÊy tÝn hiÖu tõ ®éi trëng ®éi cøu trî L¦¥NG V¡N HIÒN SAU ®©y xin mêi thÇy TÊn vµ ban tæ chøc chuÈn bÞ trß ch¬i .... “Kỹ năng” dẫn điện và dẫn nhiệt tuyệt vời của bạc đã làm cho nó trở thành thứ vật liệu không thể thay thế được trong nhiều thiết bị kỹ thuật điện và vô tuyến điện. c©y xanh hót khÝ cacbonic vµ nh¶ khÝ oxi lµ hiÖn tîng g×? §¸p ¸n: §ã lµ HiÖn tîng quang hîp Quang hợp được xem là một trong những bí mật lớn nhất của thế giới sống.. §éi cøu trî ch¬i xong Sau ®©y xin mêi thÇy L¬ng v¨n HiÒn lªn bèc th¨m ®Ó xem sÏ cã bao nhiªu thÝ sinh ®îc quay trë l¹i thi PhiÕu trªn tay t«i sÏ lµ nh©n 10.. nghiên cứu về quang hợp hứa hẹn cho loài người một cuộc cách mạng sâu sắc về năng lượng và kinh tế”..........§ã lµ vò ®iÖu trÎ víi bµi TUYÕT Y£U TH¦¥NG XIN mêi c¸c tÊt c¶ c¸c thÝ sinh trë l¹i s©n C©u thø 11 sÏ lµ lÜnh vùc to¸n häc C©u 11: Sè nguyªn tè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè? §¸p ¸n: sè nguyªn tè cã íc lµ 1 vµ chÝnh nã....... Tríc khi tiÕp tôc tr¶ lêi c¸c c©u hái cßn l¹i ..... không thể tính đến việc sản xuất toàn bộ lương thực thực phẩm bằng quang hợp nhân tạo.xin mêi c¸c thÇy c« vµ c¸c em thëng thøc mét tiÕt môc v¨n nghÖ r¨t ®Æc s¾c.... C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ quang hîp lµ ®¸p ¸n ®óng.. nh©n 5 hay tÊt c¶.. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 12 ®· cã.... Có thể gặp sợi dây dẫn điện bằng bạc trong các khí cụ vật lý chính xác nhất.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 11 ®· cã. vui nhén ®Õn tõ chi ®oµn 11A5. Nhưng. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 11 lµ ®¸p ¸n ®óng. Bạc được dùng làm vật liệu cho các đầu cực điện của các rơle rất nhạy.. dù thế nào đi chăng nữa cũng phải khẳng định rằng “Quang hợp của cây xanh đã giữ đang giữ và sẽ mãi giữ vai trò độc tôn tuyệt đối để thoả mãn nhu cầu về lương thực thực phẩm của con người” bởi trên thực tế....§¸p ¸n: .............c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 10 ®· cã...... con người đã thay thế thiên nhiên làm được nhiều thứ song người ta vẫn khẳng định “Quang hợp là phản ứng hoá học quan trọng bậc nhất trên trái đất. thÝ sinh bÞ lo¹i .. các linh kiện quan trọng trong các khí cụ khác nhau cũng được nối với nhau bởi que hàn bằng bạc C©u 10: C©u hái tiÕng anh: Which letter in ENGLISH has eyes? §¸p ¸n: nghÜa cña c©u nµy theo tiÕng viÖt lµ: Ch÷ nµo trong tiÕng anh cã m¾t? ‘’ I’’ C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ ‘ I ‘ lµ ®¸p ¸n ®óng.... Cho đến hiện nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø 12 sÏ lµ lÜnh vùc sinh häc C©u 12: HiÖn tîng.. ®ã chÝnh lµ sè 11..........

.lé b¾c giang .. tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva (Thuỵ Sĩ).®æi niªn hiÖu lµ ThuËn Thiªn vµ dêi ®« tõ Hoa L ra §¹i La. tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2007. VN đã thu hút được 56.Lúc 17 giờ chiều 7/11.. Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy hồ hởi và trân trọng ra đón Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. tăng 39% so với cùng kỳ.nh©n ®ã ®Ó l¹i ¸ng Thiªn §« ChiÕu.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 13 ®· cã..c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n Trong c©u hái thø 14 ®· cã.Sinh 12/2 n¨m gi¸p tuÊt ( 8/3/974) vµ mÊt ngµy 3/3/ mËu th×n ( 31/3/ 1028) thä 55 tuæi Díi thêi tiÒn lª «ng lµm ®Õn t¶ th©n vÖ ®Õn chØ huy sø.... kể từ 1 tháng 9 năm 2005. 9 tháng kim ngạch xuất khẩu đã đạt 48. có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại. là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Genève... Toàn bộ 49 thành viên Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO đều tham dự phiên họp.cã trÝ lín vµ rÊt h©m mé phËt gi¸o C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Lý C«ng UÈn lµ ®¸p ¸n ®óng.N¨m 1009 lª Ngäa TriÒu mÊt «ng ®îc quÇn thÇn t«n lªn lµm vua..¤ng lµ ngêi th«ng minh . viết tắt WTO.. Theo nhận định của nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển. VN là đã xuất hiện nhiều cơ hội mới.2006. ông Eirik Glenne . Luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng rất mạnh.. thÝ sinh bÞ lo¹i TiÕp theo mét c©u hái thuéc lÜnh vùc ®iÖn ¶nh C©u 15: Gi¶i thëng ®iÖn ¶nh danh gi¸ nhÊt hµnh tinh? . Trong thập niên 1990 WTO là mục tiêu chính của phong trào chống toàn cầu hóa Website Chính phủ) . Thụy Sĩ. WTO có 153 thành viên.. Mọi thành viên của WTO được yêu cầu phải cấp cho những thành viên khác những ưu đãi nhất định trong thương mại. sau 2 năm gia nhập WTO... 2004c). 9 tháng.Chủ tịch Đại hội đồng WTO đã gõ búa chính thức xác nhận Việt Nam là thành viên thứ 150 của tổ chức này. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ WTO lµ ®¸p ¸n ®óng.. người Thái Lan. ví dụ (với một số ngoại lệ) những sự nhượng bộ về thương mại được cấp bởi một thành viên của WTO cho một quốc gia khác thì cũng phải cấp cho mọi thành viên của WTO (WTO. thÝ sinh bÞ lo¹i TiÕp theo mét c©u hái thuéc lÜnh vùc x· héi C©u 14: Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi viÕt t¾t lµ? Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization. giờ Hà Nội.6 tỷ USD.2 tỷ USD.. Thị trường xuất khẩu được mở rộng đến 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.. Ngày 13 tháng 5 năm 2005.Ninh B×nh vÒ Th¨ng Long? §¸p ¸n: Lý c«ng uÈn lµ ngêi Cæ ph¸p .C©u hái tiÕp theo sÏ lµ mét c©u hái thuéc lÜnh vùc rÊt quan träng ®ã lµ lÜnh vùc lÞch sö C©u 13: vÞ vua nµo ®· quyÕt ®Þnh rêi ®« tõ Hoa L . ông Pascal Lamy được bầu làm Tổng giám đốc thay cho ông Supachai Panitchpakdi. Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2008. Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu bước vào phòng họp phiên đặc biệt của Đại hội đồng WTO.nh©n ¸i ... Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại.

kịch bản và nhiều lĩnh vực khác. theo tài liệu lịch sử chính thức của Quân đội Nhân dân Việt Nam. là giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực điện ảnh do Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh sáng lập và chấm giải. Nữ diễn viên Bett Davis cho rằng cái tên đó bắt nguồn từ người chồng thứ nhất của bà. Ông đi Bộ Đội. bắn rơi một chiếc trên vùng trời phía tây Hà Nội rồi trở về hạ cánh xuống sân bay Yên Bái. Lễ trao giải Oscar gần đây nhất.. giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles[1] để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm về các đạo diễn.. Kể từ năm 1928. thường được biết đến với tên Giải Oscar (tiếng Anh: Oscars) là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (tiếng Anh: Academy of Motion Picture Arts and Sciences. có nhiều ý kiến tranh cãi nguồn gốc của cái tên Oscar vốn đã quá quen thuộc với người yêu điện ảnh.. tỉnh Thái Bình.. Margaret cho rằng hiệp sỹ cầm kiếm trong bức tượng trông giống hệt ông chú có tên Oscar của bà. Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Intercosmos của Liên Xô. Ông cũng là một trong số ít người nước ngoài được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. 22 tháng 2 năm 2009. bỏ qua hai tốp F4 để tiếp cận hai chiếc B-52.830 thành viên trong đó có 1. ®éc ®¸o ®Õn tõ c¸c ngêi mÉu kh«ng chuyªn nhng ®îc ®µo t¹o rÊt bµi b¶n tõ thÇy gi¸o chñ nhiÖm TrÞnh v¨n TÞnh . Cho đến năm 2007 số người đủ tiêu chuẩn tham gia bầu chọn là 5830 người.Phạm Tuân sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại xã Quốc Tuấn. C©u hái 16 lµ lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ C©u 16: Ngêi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô? §¸p ¸n:Phạm Tuân (sinh năm 1947) là phi công. Lễ trao giải Oscar được tổ chức thường niên kể từ năm 1929. một tổ chức nghề nghiệp danh dự của những người làm điện ảnh Hoa Kỳ.. được tuyển vào binh chủng Không quân Nhân dân Việt Nam năm 1965.. chiếc MiG-21 của Phạm Tuân cất cánh hồi 22 giờ 16 phút đêm 27 tháng 12 năm 1972 từ sân bay dã chiến Yên Bái.. theo chiến thuật "đi thấp kéo cao". C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ oscar lµ ®¸p ¸n ®óng. tốt nghiệp Trường phi công quân sự ở Liên Xô năm 1967 và trở thành sỹ quan lái máy bay chiến đấu của Trung đoàn Không quân Sao Đỏ. tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời Miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam. Oscar Nelson. Cũng có thể nói ông là người đầu tiên từ một nước đang phát triển hay nước thuộc Thế giới thứ ba trở thành nhà du hành vũ trụ bay vào không gian cùng với các nhà du hành vũ trụ Liên Xô. cao khoảng 34cm và nặng khoảng gần 4kg.Ch¬ng tr×nh thêi trang mang tªn Nèi vßng tay lín.Trong c©u hái thø 15 ®· cã. huyện Kiến Xương. thÝ sinh bÞ lo¹i C¸c thÝ sinh .. nếu không kể một phi công khác tên là Vũ Xuân Thiều đã tiêu diệt máy bay B-52 của không quân Mỹ bằng cách đâm thẳng máy bay của mình vào đối phương[1]. Vào đêm 27 tháng 12 năm 1972.311 diễn viên.. viết tắt là AMPAS) (Hoa Kỳ).Giải thưởng hàn lâm (Academy Awards) hay giải Oscar như khán giả vẫn thường gọi.... Sau ®©y sÏ lµ 2 tiÕt môc v¨n nghÖ Chi ®oµn 12 A2 song ca cïng tèp phô ho¹ víi bµi h¸t: Nî duyªn Và ngay sau ®ã sÏ lµ ch¬ng tr×nh thêi trang ®Æc biÖt. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . trong khi một nguồn tin khác lại cho rằng Giám đốc điều hành Viện hàn lâm Margaret Herrick mới chính là người đặt tên cho tượng vàng. Tài liệu này nói rằng. ông bắn rơi một máy bay B-52 của Mỹ. Giải Oscar lần thứ 81 đã được trao vào ngày Chủ nhật.Tượng vàng Oscar là một khối hợp kim Brittani mạ vàng. trong đó có 1311 diễn viên (tỉ lệ cao nhất.. trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn. Hiện nay. phi hành gia người Việt Nam. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó vào năm 1931. Đây là tổ chức bao gồm 5.. chiếm 22 phần trăm).§¸p ¸n: Giải thưởng Viện Hàn lâm (tiếng Anh: Academy Awards). miêu tả một hiệp sỹ cầm kiếm đứng yên trên một cuộn phim 35mm.. diễn xuất. Do thành tích này. ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày .Chịu trách nhiệm bầu chọn và trao giải Oscar là AMPAS.

đức trọng của nền giáo dục Việt Nam Với chủ trương chọn Nho Giáo là hệ tư tưởng chính trị của nhà nước. Sư đoàn Không quân 371.. 2010 §¸p ¸n: 2010 C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 2010 lµ ®¸p ¸n ®óng....Quốc Tử Giám từ lâu đã là một khu di tích lịch sử văn hoá lớn ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 18 lµ lÜnh vùc to¸n häc C©u 18: Trong 3 sè sau... Đời nhà Trần. nhà trường có tên là Quốc Tử Giám.Trong c©u hái thø 16 ®· cã...Trong c©u hái thø 19 ®· cã.... đây được coi là là trường Đại học đầu tiên của nước ta.....Trong c©u hái thø 18 ®· cã... vua cho mở khoa thi đầu tiên để chọn nhân tài : Đến đời vua Lý Nhân Tông (1076) nhà vua cho xây dựng thêm nhà Quốc Tử Giám. rong c©u hái thø 17 ®· cã. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Ph¹m Tu©n lµ ®¸p ¸n ®óng..... c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .. hành hương rất đông.. trung đoàn 921.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n. mùa thu tháng Tám dựng Văn Miếu đắp tượng Khổng Tử.... C©u 20: N¬i nµo ®îc coi lµ trêng ®¹i häc ®Çu tiªn cña ViÖt nam? §¸p ¸n: Văn Miếu .. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 19 lµ lÜnh vùc tin häc C©u 19: trong hÖ so¹n th¶o Microsoft. 2009.. Cóc c¸c thÝ sinh b×nh tÜnh tù tin ®Ó vît qua c©u hái nµy.. nh÷ng sè nµo chia hÕt cho 3: 2008... người thầy tiêu biểu đạo cao.1858. Trong Văn Miếu có Khuê Văn Các (Sao Khuê là sao chủ về văn học). ît qua c©u hái 20 c¸c thÝ sinh sÏ ®îc mét phÈn thëng v« cïng lín lµ 1 triÖu ®ång chia cho sè thÝ sinh tr¶ lêi ®óng. æ hîp pÝm Ctrl + S cã chøc n¨ng g×? §¸p ¸n: Lu v¨n b¶n C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ lu v¨n b¶n lµ ®¸p ¸n ®óng....... Sự kiện xây dựng Văn Miếu được sách “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi như sau: “ Năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) đời Lý Thánh Tông.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 20 lµ lÜnh vùc lÞch sö. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u hái 17 lµ lÜnh vùc lÞch sö C©u 17: Thùc d©n Ph¸p næ ph¸t sóng ®Çu tiªn x©m lîc ViÖt Nam vµo n¨m nµo? §¸p ¸n: B¸n ®¶o S¬n Trµ ......3 tháng 9 (1973).. Năm 1236 được đổi tên là Quốc Tử Viện rồi Quốc Học Viện..người sáng lập ra nền nho giáo phương Đông và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An. mỗi khi xuân về du khách thập phương đến thăm quan.§µ N½ng .. năm 1075.c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n ... khi này ông đang là thượng úy biên đội trưởng thuộc Đại đội 5... Việc thi cử được tổ chức đầu tiên vào năm 1075 dưới thời vua Lý Nhân Tông tới khoa thi cuối vào đời Lê Chiêu Thống (1787). hi mới thành lập. Đặc biệt. Đến thời Lê được gọi là Thái Học Viện . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ 1858 lµ ®¸p ¸n ®óng. Quốc Tử Giám được gọi là Viện Quốc học...

....Vâng có lẽ không cần nêu tên. Cô bị xử bắn năm 1952 tại Côn Đảo khi chưa đủ 18 tuổi. Tuy nhiên.Trong c©u hái thø 22 ®· cã.. Năm 1950... tỉnh Bà Rịa (nay thuộc xã Phước Long Thọ.. cô được Nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... huyện Đất Đỏ . C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Vâ thÞ S¸u lµ ®¸p ¸n ®óng..Thø nµy ®îc lµm tõ c¬m nguéi vµ khoai lang.. Trước khi bị đưa ra hành án. Bà Rịa và Côn Đảo.. các luật sư biện hộ cho cô đã phản đối án tuyên này với lý do cô chưa đủ 18 tuổi..Ngêi con g¸i ®îc nh¾c ®Õn trong ®o¹n th¬ trªn lµ ai? ®¸p ¸n: ô quê ở vùng Đất Đỏ..... Sở dĩ có cái tên như vậy là vì có một khu chợ bán toàn bánh đa nướng ở ngã ba Kế. cô bị đày qua các nhà tù Chí Hòa. cô tham gia đội Công an xung phong Đất Đỏ làm liên lạc.. Dân làng Kế sống hầu hết bằng nghề làm bánh đa.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 23 là sự hiểu biết xã hội có liên quan đến 1 địa danh C©u 23: §©y lµ mét lo¹i ®Æc s¶n næi tiÕng cña B¾c Giang? .. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Quèc tö gi¸m lµ ®¸p ¸n ®óng.... khi mới 15 tuổi cô bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ. Mộ của cô hiện còn ở nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương. tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).... Côn Đảo.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 22 lµ lÜnh vùc ®Þa lÝ C©u 22: TØnh nµo cã diÖn tÝch nhá nhÊt ViÖt Nam? Gîi ý: Quª h¬ng cña nh÷ng lµn ®iÖu quan quan hä næi tiÕng §¸p ¸n: C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ b¾c ninh lµ ®¸p ¸n ®óng....... Năm 1949. ven thị xã Bắc Giang. giết chết một Cai Tổng Tòng quan ba và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. . Ngày 2 tháng 9 năm 1994..... tiếp tế.. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 20’: T¸c gi¶ cña thuyÕt t¬ng ®èi? §¸p ¸n: Anhxtanh au đây chúng ta sẽ đến với một tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của chi đoàn 12A5: tam ca ‘’ Hoa n¾ng’’ húng ta sẽ cùng trở lại với chương trình qua câu hỏi thứ 21 C©u 21: “ §i gi÷a 2 hµng lÝnh VÉn ung dung mØm cêi. Long Điền... c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n . các bạn đều biết chị là: Võ thị Sáu.. võng... Ng¾t 1 ®o¸ hoa t¬i ChÞ gµi lªn m¸i tãc §Çu ngÈng cao bÊt khuÊt Trong giê phót hy sinh B©y giê díi gèc d¬ng ChÞ n»m nghe biÓn h¸t” .. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n *Trong c©u hái thø 21 ®· cã. vµ c¸c em ®· ®îc mét phÇn thëng trÞ gi¸ . l¹c .. ...Trong c©u hái thø 16 ®· cã.

Trong c©u hái thø 24 ®· cã. uốn chiếc bánh đang chín dần theo hình yên ngựa... "Bova". “Mặt trời của thi ca Nga đã lặn mất rồi” . vênh hai đầu.. mất năm 1837. ngoại ô Moskva..... c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n.. Những tháng ngày êm đềm ở đây về sau này được phản ảnh trong những bài thơ đầu tiên của Puskin ("Thầy tu". có con mắt thẩm mỹ. nhưng thực sự là các bạn quá xuất sắc. trong những tháng hè. Ông là ai? Pu-skin. chúng tôi sẽ hội ý và đưa ra phương án tiếp theo? 1. Bạn có thể tham khảo thêm tại sách giáo khoa lớp 11(mới). thÝ sinh bÞ lo¹i C©u thø 24 lµ mét c©u hái híng vÒ d©n téc C©u 24: Trang phục sau là của dân tộc nào? .. theo các cụ già sành điệu. chứng tỏ người quạt bánh khéo tay. là nhà thơ vĩ đại "có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lịch sử văn chương mà cả trong lịch sử thức tỉnh của dân tộc Nga" (N. 1816).. đó mới là chiếc bánh đẹp. tuyến cáp treo vượt biển Nha Trang đã chính thức khánh thành. một tay cầm quạt. Sau 25 câu hỏi. §¸p ¸n: ª®ª C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ ª®ª lµ ®¸p ¸n ®óng..báo chí Nga đưa tin ngày 10-2-1937 về cái chết của 1 người rất nổi tiếng. tên thật là A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin.. bánh dễ cháy mà không chín. đều tay. 1815.. phÇn thëng v« cïng cã gi¸ trÞ.. v©ng cßn rÊt nhiÒu bÊt ngê ®ang chê ®îi Sau hơn 14 tháng thi công. thỉnh thoảng dừng quạt. Puskin thường tới sống với bà ngoại tại ngôi làng nhỏ Zakharov.. Không được quạt mạnh quá. Kỹ thuật nướng cũng đòi hỏi sự khéo léo. Với chiều dài 3..Đô-brô-liu-bốp). "Giấc mơ". Bánh võng ở giữa. gần thành phố Zvenigorod. một tay cầm bánh. "Lời nhắn cho Yudin". 1813.. than bốc lửa. một người nô lệ da đen của Pyotr Đại đế.. Nhờ thông minh xuất chúng và có những đóng góp lớn về quân sự. trang 59. hàng hải cho nước Nga.Chương trình xin đưa ra 1 gợi ý nhỏ: đây là quê hương của 1 người anh hùng dân tộc nổi tiếng.Than để nướng bánh bao giờ cũng phải là thứ than củi. . vừa phải lật bánh luôn tay để bánh chín vàng rộm đều hai mặt. * Puskin sinh ngày 6 tháng 6 năm 1799 (26 tháng 5 theo lịch cũ) tại Moskva trong một gia đình quý tộc Nga có nguồn gốc từ thế kỷ 12.. Thời thơ ấu.A. thÝ sinh bÞ lo¹i C©u 25: lµ c©u hái cuèi cïng.. các chị khéo tay vừa quạt. tuyến cáp treo nối liền thành phố biển Nha Trang và khu du lịch giải trí Vinpearl Land trở thành tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đã đi vào hoạt động. C¸c thÝ sinh cã ®¸p ¸n lµ lµ Banh ®a kÕ lµ ®¸p ¸n ®óng. được mệnh danh là "Mặt trời của thi ca Nga".. than đượm "chín âm". 1814. Mẹ ông thuộc dòng dõi của Abram Petrovich Gannibal. c¸c em cã ®¸p ¸n sai rêi khái s©n .Trong c©u hái thø 23 ®· cã...320m. Mà phải quạt như khi quạt nướng chả. như hình yên ngựa. ai lµ ngêi sÏ rung ®îc chu«ng vµng. Gannibal đã được Pyotr Đại đế nhận làm con nuôi. sáng 10/3. chúng ta vẫn chưa tìm ra ai là người được rung chuông vàng. Người nướng. Các bà.. sinh năm 1799.

Puskin đã thách đấu súng với viên sĩ quan trẻ tuổi này. Trong khi đó Puskin. do những tin đồn thất thiệt về quan hệ ngoại tình của vợ mình với Georges d'Anthès.* Vợ của Puskin. Năm 1837. một sỹ quan kỵ binh trong quân đội Sa hoàng. trong số đó có cả Sa hoàng Nikolai I. do nguồn gốc châu Phi của mình. C¸c nguyªn tö cã cïng sè proton ®îc gäi lµ g×? . Cuộc đọ súng đã kết thúc hết sức bi kịch khi cả hai đối thủ đều bị thương. Điều này làm cho Puskin rất khó chịu và không ít lần cảm thấy bực bội. nhưng Puskin đã bị trọng thương và qua đời hai ngày sau đó – ngày 10 tháng 2 năm 1837 (29 tháng 1 trong lịch Julian). 2. Natalya Goncharova là một phụ nữ đẹp và quý phái vì vậy luôn có rất nhiều người ái mộ. lại có một bề ngoài không mấy bắt mắt.