Câu 167: Amin ứng với công thức phân tử C4H11N có mấy đồng phân mạch

không phân nhánh ?
A. 4
B. 5
C. 6
D.7
Câu 168: Amin thơm ứng với công thức phân tử C7H9N có mấy đồng phân ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 169: Cho các chất có cấu tạo như sau :
(1) CH3 - CH2 - NH2
(2) CH3 - NH - CH3
(3) CH3 - CO - NH2
(4) NH2 - CO - NH2
(5) NH2 - CH2 - COOH
(6) C6H5 - NH2
(7) C6H5NH3Cl
(8) C6H5 - NH - CH3
(9) CH2 = CH - NH2.
Chất nào là amin ?
A. (1); (2); (6); (7); (8)
B. (1); (3); (4); (5); (6); (9)
C. (3); (4); (5)
D. (1); (2); (6); (8); (9).
Câu 170: Anilin tác dụng được với những chất nào sau đây ?
(1) dd HCl
(2) dd H2SO4
(3) dd NaOH
(4) dd brom
(5) dd CH3 - CH2 - OH
(6) dd CH3COOC2H5
A. (1), (2), (3)
B. (4), (5), (6)
C. (3), (4), (5)
D. (1), (2), (4)
Câu 171: Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân benzen lên
nhóm - NH2 bằng hiệu ứng liên hợp.
B. Anilin không làm thay đổi màu giấy quỳ tím ẩm.
C. Anilin ít tan trong H2O vì gốc C6H5 - kị nước.
D. Nhờ có tính bazơ , anilin tác dụng được với dung dịch brom.

1

C2H5Cl D. (5)NaOH. Do phân tử amin bị phân cực mạnh. CH3COOH . D. (5) > (6) > (2) > (1) > (2) > (4) C. C. (2)C2H5NH2. (5) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) D. C2H5NH2. CH3CHO. CH5N B. D.(CH3)2CHOHvà(CH3)2CHCH2NH2 Câu 174: Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau ? A. C2H6 B. C2H5Cl. (3)(C6H5)2NH. Do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp e chung của nguyên tử N và H bị hút về phía N. Bật tia lửa điện để phản ứng cháy xảy ra hoàn toàn rồi đưa hỗn hợp về điều kiện ban đầu. Do metylamin có liên kết H liên phân tử. C3H6N D. Do amin tan nhiều trong H2O. CH3COOCH3 C. CH3COOH. CH3COOC2H5. Phenol tan trong H2O vì có tạo liên kết H với nước. Câu 178: Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính bazơ là dãy nào ? (1)C6H5NH2. Câu 173: Rượu và amin nào sau đây cùng bậc ? A. Do nguyên tử N còn cặp electron tự do dễ nhận H+ của H2O. Etylamin dễ tan trong H2O do có tạo liên kết H với nước B. Nhiệt độ sôi của rượu cao hơn so với hiđrocacbon có phân tử khối tương đương do có liên kết H giữa các phân tử rượu. C3H5N 2 . C. Metylamin là chất lỏng có mùi khai. một amin đơn chức và 40 ml O2. (4)(C2H5)2NH.Câu 172: Phương pháp nào thường dùng để điều chế amin ? A. Do phân tử metylamin phân cực mạnh. tương tự như amoniac. B.C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3 C. Khử hợp chất nitro bằng hiđro nguyên tử . Do nguyên tử N còn cặp eletron tự do nên p/tử amin có thể nhận proton. Câu 175: Trong số các chất sau : C2H6. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) Câu 179: Trong bình kín chứa 35 ml hỗn hợp gồm H2. Do phân tử metylamin tạo được liên kết H với H2O. B. CH3OCH3. Cho rượu tác dụng với NH3 C. (CH3)2CHOHvà (CH3)2CHNH2 D. Hiđro hoá hợp chất nitrin D. CH3CHO. (6)NH3 A. CTPT nào sau đây là của amin đã cho ? A. 25% là N2 và 25% là O2. C2H5NH2 Câu 176: Metylamin dễ tan trong H2O do nguyên nhân nào sau đây ? A. C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 B. C2H7N C. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) B. Câu 177: Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là : A. Cho dẫn xuất halogen tác dụng với NH3 B. D. Chất nào tạo được liên kết H liên phân tử ? A. thể tích các chất tạo thành bằng 20 ml gồm 50% là CO2.

H2N . D.CH2 . NH2-CH2-CH2-COOH NH2 C. CTCT của X là : A.CH2 .CH2 .HN . Polime có cấu tạo mạch : (. CH3CH2NH2 3 . C. H2N . m-toludin. CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − N − CH2 − CH3 | CH3 A.CH2 . 3 D. 2 C. Cho 0. 4 Câu 182: X là một aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm-COOH. B. H2N . C. 1 B.Câu 180: Nhiều phân tử amino axit kết hợp được với nhau bằng cách tách -OH của nhóm . CH3CH=CH-NH2 B. Kết quả khác Câu 184: Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp thông thường.CH2 . CH3CH2CH2NH2 D.COOH D.89 gam X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1. CH3 − CH − COOH | NH2 D. phân tử chứa 3 nguyên tử C là : A. Metyletyl amino butan D.255g muối. Cả B. B. X t/dụng với glixin cho sản phẩm là đipeptit.CH2COOH C.CH2 .COO . 1-amino-3-metyl benzen. m-metylanilin. CH3 − CH2 − CH − COOH | NH2 D.)n Monome tạo ra polime trên là : A.HN . NH2 – CH2 – COOH C.CH2 . Etylmetyl amino butan C. metyletylbutylamin Câu 185: Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp thông thường : A.CH3C ≡ C-NH2 C. Không xác định được Câu 181: Số đồng phân của amino axit.COO .COOH B. n-butyletyl metyl amin B.CH2 .COOH và -H của nhóm -NH2 để tạo ra chất polime (gọi là phản ứng trùng ngưng).CH2 . Câu 186: Amin nào sau đây có tính bazơ lớn nhất : A. CH3 − CH − CH2 − COOH | NH2 B. X là : CH3 − CH − COOH | A. CH3 − CH 2 − CH 2 − CH − COOH | NH2 Câu 183: Tỉ lệ sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng X của glixin là 6 : 7 (phản ứng sinh ra khí N2).

(4) < (3) < (2) < (1) D. Các chất X. (1) < (3) < (2) < (4) Câu 192: Cho các dung dịch : 1) HNO2 2) FeCl2 3) CH3COOH 4) Br2 Các dung dịch tác dụng được với anilin là : A. (2) < (1) < (3) C. Cả 4 chất Câu 193: Cho phản ứng : X + Y => C6H5NH3Cl. metylamin. (4) < (3) < (1) < (2) Câu 189: Cho các chất sau: p-NO2C6H4NH2 (1). (C6H5)2NH + HCl. Z (C6H5NH2) C. Y. (1) < (3) < (2) D. A. (1). CH3CH2CH2NH2(2). 6 C. Tính bazơ tăng dần theo dãy : A. X (C6H5NO2). Y (C6H5NO2). p-ClC6H5NH2 (2). Cả B và C 4 . (1). (2) < (3) < (4) < (1) C.Câu 187: Cho các chất sau: CH3CH2NHCH3(1). B. (3) < (2) < (1) D. Tính bazơ tăng dần theo dãy : A. (2) < (3) < (1) C. dd HNO2 D. (3) < (2) < (1) Câu 190: Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với CTPT C4H11N ? A. dd FeCl3 C. (4) < (2) < (1) < (3) C. (1) < (2) < (4) < (3) B. B. C. X (C6H5CH(CH3)2). C6H5NH2 + Cl2. (3). (4) D. dd HCl B. (1) < (2) < (3) B. (4) B. X + Y có thể là : A. Y (C6H5NH2). 7 D. C6H5NHCH3 (3) C6H5NH2 (4). 5 B. (3) < (2) < (1) < (4) D. (3) < (1) < (2) Câu 188: Cho các chất sau: p-CH3C6H5NH2(1) m-CH3C6H5NH2 (2). (1). C6H5NH2 + HCl D. Cả A. p-CH3C6H5NH2 (3). (1) < (2) < (3) B. Cả A và C Câu 195: Hãy chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt 3 chất khí sau : Đimetyl amin. trimetyl amin. Z phù hợp sơ đồ trên là : A. Tính bazơ tăng dần theo dãy : A. Z (C6H5NH2) B. (2) < (3) < (4) < (1) B. (CH3)3N (3). X (C6H6). 8 Câu 191: Cho các chất sau: Rượu etylic(1) etylamin(2) metylamin(3) axit axetic(4) Sắp sếp theo chiều có nhiệt độ sôi tăng dần : A. Z (C6H5OH) D. (3) C. C Câu 194: Cho sơ đồ : (X) => (Y) => (Z) => M (trắng). Y (C6H5OH).

B. C3H9N và C4H11N C. CH3(NHCH2CH2CH3 D. Cả A. A. dd HNO2 B. CH3COONH4 C. (1) (3) Câu 198: Để tái tạo lại anilin từ dd phenyl amoniclorua phải dùng dd chất nào sau đây: A. 150 ml C. etylmetylamin. dd NaOH C. B.6 (l) CO2 (đktc) và 7. 3 B.Câu 196: Thuốc thử thích hợp để phân biệt 3 chất lỏng: phenol. (2) (3) (4) C. thu được 22 g CO2 và 14. (2) (4) D. B và C Câu 205: Tương ứng với CTPT C3H9O2N có bao nhiêu đồng phân cấu tạo vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl. dd FeCl3 C. CH3NH2 và C2H7N B.1 mol C. 200 ml D. dd HCl B. Giá trị của a là : A. 0.8 g hỗn hợp X gồm 3 amin : n-propyl amin. C Câu 200: Cho 11. 0 . Cả A. 0. C2H7N và C3H9N D. HCOONH3CH3 D. dd H2SO4 Câu 197: Phản ứng nào sau đây sai ? C6H5NH2 + H2O => C6H5NH3OH (CH3)2NH + HNO2 => 2CH3OH + N2 C6H5NO2 + 3Fe + 7 HCl => C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O. 0.15 mol D.05 mol B. CTCT phù hợp của X là : A. Giá trị của V là : A. 15 5 . D. Tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. CH2NH2COOH B. X dễ dàng phản ứng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl.2 mol Câu 202: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. A.benzen là: A.2 g H2O. CH3CHNH2COOH D. Cả A.CTCT của X là A. 100ml B. CTPT của hai amin là : A. dd Br2 D. C Câu 204: Một hợp chất hữu cơ X có CTPT C2H7O2N. CH3COONH4 C. (C2H5)2NH B. Cả A.4 g H2O. Nước Br2 (1) (2) (3) (4) A. C Câu 199: Đốt cháy một amin no đơn chức mạch thẳng ta thu đượcCO2 và H2O có tỉ lệ mol 8 : 11 . CH3(CH2)3NH2 C. C2H3COOC2H5 B. 9 C. 12 D. (1) (2) (4) B. B. trimetyl amin. C4H11N và C5H13 N Câu 203: Chất nào sau đây đồng thời tác dụng được với dd HCl và dd NaOH. anilin. Kết quả khác Câu 201: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức thu được 5.

Trong đó (A) (CxHyNt) có % N = 31.15 g muối gồm CH2NH2COONa và CH2NH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 1M. 200 ml D. C.05 g C.15 g hỗn hợp X gồm (CH2NH2COOH và CH3CHNH2COOH) tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y.255 g muối.42 % D.41 g một aminoaxit X tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 5. 52.72 (l) CO2 (đktc) và 6. Câu 214: A + HCl => RNH3Cl. CH2NH2CH2COOH C. Cả A và B Câu 211: Một amino axit (X) có công thức tổng quát NH2RCOOH.65 g B. CH3 . ảnh hưởng đẩy electron của nhóm -C2H5 6 . Phần trăm khối lượng của mỗi chất trong X là: A.Câu 206: Cho 12. CH2NH2COOH B. H2N-CH2-COOH B. C2H5NH2 D.CH2 . Cô cạn dd sau p/ứng thu được m gam chất rắn. C2H5NH2 và CH3 .6 g D.83 % và 44.CH3 Câu 215: Lí do nào sau giải thích tính bazơ của monoetylamin mạnh hơn amoniac: A. Cho 0. A. 55.58 % và 46. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì lượng chất rắn thu được là : A.55 gam muối CH3CH(NH3Cl)COOH tác dụng với 150 ml dd Ba(OH)2 1M. 34.46 g D.CH3 C.65 g B.NH . CH3 . 15. 100 ml B.NH . NH3 B. 65. CH3CH(NH2)COOH C.505 g muối clorua. 150 ml C. 45. CH3-CH2-CH2-NH2 D. CH3CH(NH2)COOH D. Kết quả khác Câu 207: Cho 22.CH2 .47 % C. CTCT của X là: A. CTCT của X là: A. H2N-CH2-CH2-COOH D.35 g hh X gồm CH2NH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. 250 ml Câu 209: Cho 20. C6H5NH2 C. 46.89 g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1.41% Câu 210: Cho 4. HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH B. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 6. 58. Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M . Giá trị của V là : A.11% CTCT của A là : A. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH C.59 % và 47. Kết quả khác Câu 208: Cho 13. đều đúng. Mặt khác cũng lượng X như trên nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5.75 g H2O. Nguyên tử N còn đôi electron chưa tạo liên kết B. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH D.17 % B. Xác định CTCT của X. B. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M. 53. Cả B và C Câu 212: Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất ? A.53 % và 41.66 g C.73 g muối. CH3-CH(CH3)-NH2 Câu 213: Một amino axit no X chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH.NH2 B. Giá trị của m là: A. 26.

CH2 . 358. AgNO3 Bài 221: Sắp xếp các hợp chất sau đây theo thứ tự giảm dần tính bazơ : (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A.CH2 .CH2 .C.COOC2H5 D. A. Cả A. CH3COONH4 D.3 g một ankylamin cho tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10. C2H5NH2 (2). Hai muối FeCl3 và NaCl D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) Bài 222: Nhiệt độ sôi của C4H10 (1).7 g B. FeCl3 B. C4H9NH2 D. NH2 . B. Cho hơi qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (D) có khả năng cho phản ứng tráng gương. Đun (A) với dung dịch NaOH thu được một hợp chất có CTPT C2H4O2NNa và chất hữu cơ (B).7 g D. CH3NH2 Bài 219: (A) là một hợp chất hữu cơ có CTPT C 5H11O2N. (2)<(1)<(3) 7 .COONH3 . C Câu 217: Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hoá 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. CH3(CH2)4NO2 C.CH3 Bài 220: Dung dịch etylamin có tác dụng với dđ của muối nào dưới đây : A. H2N-CH2-COOH C. CH2 = CH . (5) > (4) > (2) > (1) > ( 3) > (6) B. 463.CH2COO . NaCl C. CTCT của A là : A. (1) < (2) < (3) B. NaHCO3 B. (4) > (5) > ( 2) > (6) > ( 1) > (3) D. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) C. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn đều đạt 78%.C2H5 B. H2N. C2H5NH2 B. (1) < (3) < (2) C.7 g kết tủa. 362. C2H5OH (3) tăng dần theo thứ tự: A.7 g Câu 218: 9. Nguyên tử N có độ âm điện lớn D.CH2 . CTCT là : A.4 g C. 346. (2) < ( 3) < (1) D. Nguyên tử nitơ ở trạng thái lai hoá Câu 216: Những chất nào sau đây lưỡng tính : A. C3H7NH2 C.

C 158.A 97.D 41.B 138.C 131.B 181.C 168.A 184.C 195.A 38.A 43.A 58.B 127.C 222.A 2.B 175.A 90.D 29.C 64.B 119.A 149.B 164.C 44.B 27.C 26.C 10.B 124.ĐÁP ÁN 1.A 71.B 121.D 182.A 202.B 40.B 163.D 11.B 32.C 214.A 100.A 219.A 73.D 79.B 125.B 208.D 126.D 130.A 197.D 3.A 61.B 111.C 82.C 18.D 17.B 115.B 35.A 53.D 56.A 48.C 98.C 137.D 91.C 133.D 120.B 155.B 66.A 85.A 200.B 139.A 37.A 69.B 8.D 108.A 45.C 135.D 4.C 62.C 145.A 106.A 83.D 6.D 96.C 143.D 75.B 12.A 22.C 104. 151.D 134.A 187.A 80.A 39.D 216.B 31.C 47.A 60.A 165.A 144.D 183.B 14.A 180.D 74.D 186.C 166.D 21.D 112.D 116.D 140.B 204. 141.C 46.D 170.D 99.C 194.C 201.A 213. 87.D 153.A 123.A 101.B 188.C 117.B 42.C 9.B 150.C 176.D 211.B 63.A 77.B 20.C 72.D 89.D 102.D 173.C 192. 93.A 109.A 118.B 209.D 34.D 33.A 95.D 198.D 167.B 196.C 210.B 171.D 23.C 88.A 81.A 191.D 203.D 50.B 15.C 132.D 205.D 189.B 172.B 148.C 94.B 51.A 78.A 5.D 84.C 114.C 67.B 190.A 52.A 24.D 147.A 113.B 49.A 59.A 128.A 159.A 169.C 25.B 68.B 122.C 199.C 13.D 8 .C 152.C 220.A 105.C 162.D 177.B 110.D 218.B 157.D 160.A 54.B 146.B 28.D 178.D 70.A 212.B 57.B 7.A 86.A 76.A 65.D 193.B 206.B 16.D 207.B 156.C 161.C 103.D 142.C 19.D 185.A 217.B 92.C 129.A 215.D 136.A 174.C 30.D 179.B 36.A 107.C 221.D 154.B 55.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful