SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT QUANG HÀ

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC LẦN 1
MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 12
Thời gian làm bài: 90phút; không kể thời gian giao đề
Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:..............................................................
Số báo danh:...................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O =16; Na = 23; P = 31; S = 32; Cl= 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Mg=24;
Zn = 65; Ag= 108; Ba = 137; Br =80; He=4;
(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số
mol H2O. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là
A. 50% và 50%.
B. 35% và 65%.
C. 20% và 80%.
D. 75% và 25%.
Câu 2: Thêm 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml dung dịch H3PO4 2M. Muối tạo thành và khối
lượng tương ứng là :
A. 28,4 gam Na2HPO4 ; 16,4 gam Na3PO4.
B. 24 gam NaH2PO4 ; 14,2 gam Na3PO4.
C. 12gam NaH2PO4 ; 28,4 gam Na2 HPO4.
D. 14,2 gam Na2HPO4 ; 32,8 gam Na3PO4.
Câu 3: Cho các phản ứng :
0

(a)HBr + C2H5OH t→

(b) C2H4 + Br2 →

(c) C2H4 + HBr →

askt (1:1mol)
(d) C2H6 + Br2 →
.

Số phản ứng tạo ra C2H5Br là :
A. 4
B. 2.
C. 3
D. 1
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách.
A. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
B. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl
C. điện phân nóng chảy NaCl.
D. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
Câu 5: Cho các chất rắn riêng biệt: BaCO3, BaSO4, Na2CO3, Na2SO4, NaCl. Nếu chỉ dùng nước và CO2
thì có thể phân biệt được mấy chất.
A. 4 chất
B. Không chất nào
C. Cả 5 chất
D. 3 chất
Câu 6: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết:
A. cộng hoá trị phân cực.
B. ion.
C. hiđro.
D. cộng hoá trị không phân cực.
Câu 7: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: K2CO3 (1), H2SO4 (2), HNO3 (3), NH4NO3 (4). Giá trị pH
của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:
A. (3), (2), (4), (1).
B. (2), (3), (4), (1).
C. (4), (1), (2), (3).
D. (1), (2), (3), (4).
Câu 8: Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3
thu được 55,2 gam kết tủa. Cho toàn bộ kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn
lại m gam chất không tan. Giá trị của m là:
A. 55,2 gam
B. 41,69 gam
C. 61,78 gam
D. 21,6 gam
Câu 9: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là
A. protit luôn chứa chức hiđroxyl.
B. protit luôn chứa nitơ.
C. protit luôn là chất hữu cơ no.
D. protit có khối lượng phân tử lớn hơn.
Câu 10: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ:
A. propan-2-ol.
B. xiclopropan.
C. propan-1-ol.
D. cumen
Câu 11: Khi cho 0,03mol CO2 hoặc 0,09mol CO2 hấp thụ hết vào 120ml dung dịch Ba(OH)2 thì lượng
kết tủa thu được đều như nhau. Nồng độ mol/lít của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng là
A. 1,0 M.
B. 1,5 M.
C. 0,5 M.
D. 2,0 M.
Trang 1/4 - Mã đề thi 357

Câu 12: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên
tố tăng dần theo thứ tự:
A. R < M < X < Y.
B. M < X < Y < R.
C. Y < M < X < R.
D. M < X < R < Y.
Câu 13: Có bao nhiêu ancol bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của
chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%?
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 14: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 15: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:
A. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.
B. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.
C. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.
Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC.
Để tổng hợp 500 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết
CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%).
A. 448,0.
B. 716,8.
C. 573,4.
D. 896,0.
2+
Câu 17: Cho dãy các chất và ion: Mg, F2, S, SO2, NH3, N2, O3, HCl, Cu , Cl¯, Fe2O3. Số chất và ion có
cả tính oxi hóa và tính khử là:
A. 5.
B. 7.
C. 6.
D. 4.
Câu 18: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng
dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là:
A. 300 ml.
B. 400 ml.
C. 150 ml.
D. 200 ml.
Câu 19: Hòa tan 19,2 gam bột Cu bằng 400 ml dung dịch HNO 3 0,5 M và H2SO4 1,0 M. Sau khi phản
ứng hoàn toàn thu được khí NO và dung dịch X. Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là
A. 48,0 gam.
B. 15,8 gam.
C. 70,0 gam.
D. 56,4 gam.
Câu 20: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O
Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k

A. 3/14.
B. 3/7.
C. 4/7.
D. 1/7.
Câu 21: Trong các chất: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có
khả năng làm mất màu nước brom là:
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 22: Cho các hợp chất sau: (a) HOCH2-CH2OH.
(b)HOCH2CH2CH2OH.
(c)HOCH2-CH(OH)CH2OH. (d)CH3CH(OH)CH2OH.
(e) CH3-CH2OH.
(f) CH3-O-CH2CH3.
Các chất đều tác dụng được với Na và Cu(OH)2 là:
A. (a), (b), (c).
B. (c), (d), (e).
C. (a), (c), (d).
D. (c), (d), (f).
Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):
Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:
A. CH3COOH, C2H5OH. B. CH3COOH, CH3OH. C. C2H5OH, CH3COOH. D. C2H4, CH3COOH.
Câu 24: Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp
gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala – Ala và 27,72 gam Ala – Ala – Ala. Giá trị của m là :
A. 90,6 gam.
B. 66,44 gam.
C. 111,74 gam.
D. 81,54 gam.
Câu 25: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:
A. 2.
B. 5.
C. 6.
D. 4.
Câu 26: Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau
phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:
A. Cu, Fe, Zn, MgO.
B. Cu, Fe, ZnO, MgO. C. Cu, Fe, Zn, Mg.
D. Cu, FeO, ZnO, MgO.
Câu 27: Cho các chất: H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH; H2NCH2COOC2H5;
CH3COONH4; C2H5NH3NO3. Số chất lưỡng tính là:
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
Câu 28: Cho 5,7 gam hỗn hợp bột P gồm Mg, Al, Zn, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được hỗn
hợp rắn Q có khối lượng là 8,1 gam. Thể tích tối thiểu dung dịch HCl 1M cần dùng để hoà tan hoàn toàn
Q là
Trang 2/4 - Mã đề thi 357

A. 300 ml
B. 270 ml
C. 360 ml
D. 180 ml
Câu 29: Xà phòng hóa 265,2 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 56,84 kg dung dịch NaOH 15%. Khối
lượng glixerol thu được là (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn và chỉ số axit là số mg KOH dùng để trung
hòa hết lượng axit tự do có trong 1 gam chất béo):
A. 4,6 kg
B. 4,62 kg
C. 5,52 kg
D. 5,98 kg
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,165 mol CO 2 và 0,198 mol H2O. Khi X tác
dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là
A. etan.
B. 2,2-Đimetylpropan . C. 2-Metylpropan.
D. 2-Metylbutan.
Câu 31: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt tác dụng với các dung dịch sau: NaOH, NaHSO4, HCl,
KHCO3, K2CO3, H2SO4. Số trường hợp xảy ra phản ứng và số trường hợp có kết tủa là:
A. 5 và 4
B. 5 và 2
C. 4 và 4
D. 6 và 5
Câu 32: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:
A. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.
B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.
C. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.
D. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO
Câu 33: Phản ứng nhiệt phân không đúng là :
0

t
A. NH4NO2  → N2 + 2H2O.
0

0

t
B. 2NaNO3  → 2NaNO2 + O2.
0

t
t
C. NH4Cl → NH3 + HCl.
D. KHCO3 → KOH + CO2.
Câu 34: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.
B. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.
C. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
Câu 35: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 1000C. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là:
A. 0,48M.
B. 0,2M.
C. 0,24M.
D. 0,4M.
Câu 36: Có 6 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch sau: glixerol; glucozơ; lòng
trắng trứng; axit fomic; natri hiđroxit; axit axetic . Để phân biệt 6 dung dịch này có thể dùng một loại
thuốc thử là
A. Qùi tím.
B. AgNO3/NH3.
C. CuSO4.
D. Br2.
Câu 37: Hãy cho biết dãy hóa chất nào trong các dãy cho dưới đây chứa tất cả các chất khi phản ứng với
HNO3 đặc, nóng đều có khí NO2 bay ra?
A. Fe, BaCO3, Al(OH)3, ZnS.
B. CaSO3, Fe(OH)2, Cu, ZnO.
C. Fe2O3, CuS, NaNO2, NaI.
D. Fe3O4, S, As2S3, Cu.
Câu 38: Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton
Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là
A. CH3-CHOH-CH3.
B. CH3-CH2-CH2-OH.
C. CH3-CH2-CHOH-CH3.
D. CH3-CO-CH3.
to

→ 2NH3 (k).
Câu 39: Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac. N 2 (k) + 3H 2 (k) ←

xt

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 3 lần, tốc độ phản ứng thuận:
A. tăng lên 27 lần.
B. tăng lên 6 lần.
C. tăng lên 9 lần.
D. giảm đi 3 lần.
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1
lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,2M thu được dung dịch Y và 32,55 gam kết tủa. Cho dung
dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là:
A. 30 gam
B. 27 gam
C. 24 gam
D. 36 gam
Câu 41: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu
tạo ứng với công thức phân tử của X là:
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 42: Nhóm chất khí (hoặc chất hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng
trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép ?
Trang 3/4 - Mã đề thi 357

A. CO2 và O2
B. N2 và CO
C. CH4 và H2O
D. CO2 và CH4
Câu 43: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và
AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là:
A. KNO3.
B. KClO3.
C. AgNO3.
D. KMnO4.
Câu 44: Hãy cho biết khí H2S có thể đẩy được axit H2SO4 ra khỏi dung dịch muối nào sau đây ?
A. FeSO4
B. CuSO4
C. ZnSO4
D. Na2SO4
Câu 45: Nung hỗn hợp gồm 11,2g Fe; 6,4g Cu và 26g Zn với một lượng dư lưu huỳnh đến hoàn toàn.
Sản phẩm của phản ứng tác dụng với dung dich HCl dư thu được khí A . Tính thể tích dung dịch CuSO4
10% (d = 1,1g/ml) tối thiểu cần dùng để hấp thụ hết khí A?
A. 750,25lm
B. 872,73ml
C. 525,25ml
D. 1018,18ml
Câu 46: Hãy cho biết, phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất oxi hóa?
A. NaOH + HCl → NaCl + H2O
B. Fe + KNO3 + 4HCl → FeCl3 + KCl + NO + 2H2O
C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Câu 47: Công thức phân tử của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH 3. Trong oxit mà R có hoá trị
cao nhất thì oxi chiếm 56,338 % về khối lượng. Nguyên tố R là:
A. P.
B. N.
C. As.
D. S.
Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,4 mol
CO2. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol H 2 (Ni, to), sau phản ứng thu được hai ancol no
đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol này thì số mol H2O thu được là:
A. 0,3 mol
B. 0,6 mol
C. 0,4 mol
D. 0,5 mol
+
2Câu 49: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na ; 0,02 mol SO4 và x mol OH . Dung dịch Y có chứa Cl¯,
NO3¯ và y mol H+; tổng số mol Cl¯, NO3¯ là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có
pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là:
A. 1.
B. 12.
C. 13.
D. 2.
Câu 50: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch
NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3,
đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là:
A. axit acrylic.
B. axit propanoic.
C. axit etanoic.
D. axit metacrylic.
--------------------------------------------------------- HẾT ----------

Trang 4/4 - Mã đề thi 357