P. 1
De Khao Sat Dh 2012so 1thuy Bich

De Khao Sat Dh 2012so 1thuy Bich

|Views: 432|Likes:
Được xuất bản bởiclayqn88scribd
day kem quy nhon 1000B tran hung dao
day kem quy nhon 1000B tran hung dao

More info:

Published by: clayqn88scribd on Jan 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT QUANG HÀ
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC LẦN 1
MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 12
Thời gian làm bài: 90phút; không kể thời gian giao đề


Mã ! "#$ %&'
H() "*+ "#, -$+#:..............................................................
S/ 012 34+#:...................................................................
C#2 0$5" +678*+ "9 :#/$ ;<4 ;1; +678*+ "/:
H = 1; C = 12; N = 1; O =1!; N" = 2#; P = #1; S = #2; C$= #%&%; ' = #(; )* = %!; C+ = !; ,-=2;
./ = !%; A-= 101; 2" = 1#3; 24 =10; H*=;
(Thí sinh không được s !"ng b#ng t$%n hoàn c&c ng$'(n t) h*a h+c,
C=7 1: Đ56 789: 8;</ 6;</ 8=/ 8>? , -@A AB6 "/C"/ D E< AB6 "/CF/ G& 68+ HI>7 J5 A;$ CO
2
KL/- J5
A;$ H
2
OM T8</8 ?8N/ ?8N/ 64OA EP J5 A;$ 7Q" D E< G 64;/- 8=/ 8>? , $N/ $I>6 $<
A. %0R E< %0RM >. #%R E< !%RM C. 20R E< 10RM ?. 3%R E< 2%RM
C=7 2: T8SA %00 A$ T+/- TU78 N"OH 1, E<; 1%0 A$ T+/- TU78 H
#
PO

2,M ,+5F 6V; 68</8 E< C85F
$I>/- 6IW/- X/- $< Y
A. 21& -"A N"
2
HPO

; 1!& -"A N"
#
PO

M >. 2 -"A N"H
2
PO

; 1&2 -"A N"
#
PO

M
C. 12-"A N"H
2
PO

; 21& -"A N"
2
HPO

M ?. 1&2 -"A N"
2
HPO

; #2&1 -"A N"
#
PO

M
C=7 %: C8; 797 ?8Z/ X/- Y
["\H24 ] C
2
H
%
OH
0
6
→ [K\ C
2
H

] 24
2
^ [7\ C
2
H

] H24 ^
[T\ C
2
H
!
] 24
2

"JC6 [1Y1A;$ \
→M
S5 ?8Z/ X/- 6V; 4" C
2
H
%
24 $< Y
A. >. 2M C. # ?. 1
C=7 @: T4;/- ?8_/- 68` /-8FaA& /-IbF 6" 68Ib/- HFP+ 78c 7$; KL/- 7978.
A. 78; T+/- TU78 HC$ Hd7 697 Te/- EfF ,/O
2
& H+/ /g/-M
>. 78; )
2
Hh: C$
2
4" C8iF T+/- TU78 N"C$
C. HFa/ ?8j/ /g/- 78Z: N"C$M
?. HFa/ ?8j/ T+/- TU78 N"C$ 7g A</- /-O/M
C=7 &: C8; 797 78k6 4l/ 4FS/- KFa6Y 2"CO
#
& 2"SO

& N"
2
CO
#
& N"
2
SO

& N"C$M Nc+ 78m Tn/- /If7 E< CO
2
68o 7g 68p ?8j/ KFa6 HI>7 Ak: 78k6M
A. 78k6 >. '8q/- 78k6 /<; C. CZ % 78k6 ?. # 78k6
C=7 A: rFS/ Cc6 8;9 8s7 -Ft" 797 /-+:S/ 6u 64;/- ?8j/ 6u H
2
O $< $FS/ Cc6Y
A. 7B/- 8;9 64U ?8j/ 7v7M >. F;/M
C. 8FH4;M ?. 7B/- 8;9 64U C8q/- ?8j/ 7v7M
C=7 ': C8; 797 T+/- TU78 7g 7n/- /@/- HBY '
2
CO
#
[1\& H
2
SO

[2\& HNO
#
[#\& NH

NO
#
[\M GF9 64U ?H
7Q" 797 T+/- TU78 HI>7 Jl? wc? 68*; 78FP+ 6O/- 6x 649F J"/- ?8ZF $<Y
A. [#\& [2\& [\& [1\M >. [2\& [#\& [\& [1\M C. [\& [1\& [2\& [#\M ?. [1\& [2\& [#\& [\M
C=7 B: C8; 1&0 -"A 8=/ 8>? 8WF -@A CH
#
CHO E< C
2
H
2
697 Te/- 8;</ 6;</ EfF T+/- TU78 A-NO
#
yNH
#
68+ HI>7 %%&2 -"A Cc6 6Q"M C8; 6;</ KB Cc6 6Q" /<: E<; T+/- TU78 HC$ TI& J"+ C8F Cc6 68z7 ?8Z/ X/- 7_/
$VF A -"A 78k6 C8q/- 6"/M GF9 64U 7Q" A $<Y
A. %%&2 -"A >. 1&!( -"A C. !1&31 -"A ?. 21&! -"A
C=7 C: ,B6 64;/- /8t/- HFpA C897 /8"+ 7Q" ?4;6F6 J; EfF $F?F6 E< -$+7;{W $<
A. ?4;6F6 $+q/ 78X" 78X7 8FH4;w:$M >. ?4;6F6 $+q/ 78X" /F6WM
C. ?4;6F6 $+q/ $< 78k6 8t+ 7W /;M ?. ?4;6F6 7g C85F $I>/- ?8j/ 6u $f/ 8W/M
C=7 1D: T4;/- 7q/- /-8Fa?& "w*6;/ HI>7 HFP+ 78c 6x:
A. ?4;?"/|2|;$M >. wF7$;?4;?"/M C. ?4;?"/|1|;$M ?. 7+A*/
C=7 11: '8F 78; 0&0#A;$ CO
2
8;d7 0&0(A;$ CO
2
8k? 68e 8c6 E<; 120A$ T+/- TU78 2"[OH\
2
68o $I>/-
Cc6 6Q" 68+ HI>7 HP+ /8I /8"+M N@/- HB A;$y$`6 7Q" T+/- TU78 2"[OH\
2
H} Tn/- $<
A. 1&0 ,M >. 1&% ,M C. 0&% ,M ?. 2&0 ,M
T4"/- 1y | ,} HP 68F #%3
C=7 12: C8; 797 /-+:S/ 65 , [. = 11\& D [. = 13\& G [. = (\ E< R [. = 1(\M ĐB jA HFa/ 7Q" 797 /-+:S/
65 6O/- TN/ 68*; 68X 6v:
A. R ~ , ~ D ~ GM >. , ~ D ~ G ~ RM C. G ~ , ~ D ~ RM ?. , ~ D ~ R ~ GM
C=7 1%: Cg K"; /8FS+ "/7;$ K•7 2& /;& HW/ 78X7& AV78 8€ $< H@/- ?8j/ 7k+ 6V; 7Q" /8"+ A< ?8j/ 6u 7Q"
78z/- 7g ?8N/ 64OA C85F $I>/- 7"7K;/ KL/- !1&11R•
A. %M >. #M C. M ?. 2M
C=7 1@: S5 H@/- ?8j/ 8FH4;7"7K;/ 68WA X/- EfF 7q/- 68X7 ?8j/ 6u C
1
H
10
$<Y
A. #M >. M C. %M ?. 2M
C=7 1&: D}: -@A 797 78k6 HI>7 Jl? wc? 68*; 78FP+ 6O/- TN/ /8Fa6 HB JqF 6x 649F J"/- ?8ZF $<Y
A. CH
#
COOH& HCOOH& C
2
H
%
OH& CH
#
CHOM >. CH
#
COOH& C
2
H
%
OH& HCOOH& CH
#
CHOM
C. CH
#
CHO& C
2
H
%
OH& HCOOH& CH
#
COOHM ?. HCOOH& CH
#
COOH& C
2
H
%
OH& CH
#
CHOM
C=7 1A: C8; JW H@ 78+:p/ 8g"Y CH

^ C
2
H
2
^ C
2
H
#
C$ ^ PVCM
Đp 6‚/- 8>? %00 C- PVC 68*; JW H@ 64S/ 68o 7N/ V A
#
C8` 68FS/ /8FS/ [€ HC67\M GF9 64U 7Q" V $< [KFc6
CH

78FcA 10R 68p 6`78 C8` 68FS/ /8FS/ E< 8Fa+ J+k6 7Q" 7Z ƒ+9 64o/8 $< %0R\.
A. 1&0M >. 31!&1M C. %3#&M ?. 1(!&0M
C=7 1': C8; T}: 797 78k6 E< F;/Y ,-& )
2
& S& SO
2
& NH
#
& N
2
& O
#
& HC$& C+
2]
& C$
E
& )*
2
O
#
M S5 78k6 E< F;/ 7g
7Z 6`/8 ;wF 8g" E< 6`/8 C8u $<Y
A. %M >. 3M C. !M ?. M
C=7 1B: D< ?8_/- 8;9 8;</ 6;</ 22&2 -"A 8=/ 8>? -@A 8"F *J6* HCOOC
2
H
%
E< CH
#
COOCH
#
KL/-
T+/- TU78 N"OH 1, [H+/ /g/-\M T8p 6`78 T+/- TU78 N"OH 65F 68Fp+ 7N/ Tn/- $<Y
A. #00 A$M >. 00 A$M C. 1%0 A$M ?. 200 A$M
C=7 1C: H_" 6"/ 1(&2 -"A KB6 C+ KL/- 00 A$ T+/- TU78 HNO
#
0&% , E< H
2
SO

1&0 ,M S"+ C8F ?8Z/
X/- 8;</ 6;</ 68+ HI>7 C8` NO E< T+/- TU78 DM '85F $I>/- A+5F 68+ HI>7 64;/- T+/- TU78 D $<
A. 1&0 -"AM >. 1%&1 -"AM C. 30&0 -"AM ?. %!& -"AM
C=7 2D: T4;/- ?8Z/ X/-Y '
2
C4
2
O
3
] HC$ ^ C4C$
#
] C$
2
] 'C$ ] H
2
O
S5 ?8j/ 6u HC$ Hg/- E"F 64_ 78k6 C8u KL/- C $N/ 6‚/- J5 ?8j/ 6u HC$ 68"A -F" ?8Z/ X/-M GF9 64U 7Q" C
$<
A. #y1M >. #y3M C. y3M ?. 1y3M
C=7 21: T4;/- 797 78k6Y wF7$;?4;?"/& K*/{*/& J6F4*/& A*6:$ "74:$"6& EF/:$ "w*6"6& HFA*6:$ *6*& J5 78k6 7g
C8Z /O/- $<A Ak6 A<+ /If7 K4;A $<Y
A. !M >. M C. #M ?. %M
C=7 22: C8; 797 8>? 78k6 J"+Y ["\ HOCH
2
|CH
2
OHM [K\HOCH
2
CH
2
CH
2
OHM [7\HOCH
2
|CH[OH\|
CH
2
OHM [T\CH
#
CH[OH\CH
2
OHM [*\ CH
#
|CH
2
OHM [„\ CH
#
|O|CH
2
CH
#
M
C97 78k6 HP+ 697 Te/- HI>7 EfF N" E< C+[OH\2 $<Y
A. ["\& [K\& [7\M >. [7\& [T\& [*\M C. ["\& [7\& [T\M ?. [7\& [T\& [„\M
C=7 2%: C8; JW H@ 78+:p/ 8g" J"+ [A=F A…F 6S/ $< AB6 ?8IW/- 64o/8 ?8Z/ X/-\Y
TF/8 KB6 ^ D ^ G ^ . ^ A*6:$ "w*6"6M C97 78k6 G& . 64;/- JW H@ 64S/ $N/ $I>6 $<Y
A. CH
#
COOH& C
2
H
%
OHM >. CH
#
COOH& CH
#
OHM C. C
2
H
%
OH& CH
#
COOHM ?. C
2
H

& CH
#
COOHM
C=7 2@: T8Q: ?8j/ 8c6 8=/ 8>? -@A A -"A 6*64"?*?6F6 A$"|A$"|A$"|A$" [AV78 8€\ 68+ HI>7 8=/ 8>?
-@A 21&1 -"A A$"& #2 -"A A$" † A$" E< 23&32 -"A A$" † A$" † A$"M GF9 64U 7Q" A $< Y
A. (0&! -"AM >. !!& -"AM C. 111&3 -"AM ?. 11&% -"AM
C=7 2&: S5 H@/- ?8j/ *J6* X/- EfF 7q/- 68X7 ?8j/ 6u C

H
1
O
2
$<Y
A. 2M >. %M C. !M ?. M
C=7 2A: C8; $+@/- C8` CO [TI\ ƒ+" 8=/ 8>? 797 ;wF6 C+O& )*
2
O
#
& ./O& ,-O /+/- € /8Fa6 HB 7";M S"+
?8Z/ X/- 8=/ 8>? 4l/ 7_/ $VF $<Y
A. C+& )*& ./& ,-OM >. C+& )*& ./O& ,-OM C. C+& )*& ./& ,-M ?. C+& )*O& ./O& ,-OM
C=7 2': C8; 797 78k6Y H
2
N|CH
2
|COOH; HOOC|CH
2
|CH
2
|CH[NH
2
\|COOH; H
2
NCH
2
COOC
2
H
%
;
CH
#
COONH

; C
2
H
%
NH
#
NO
#
M S5 78k6 $I‡/- 6`/8 $<Y
A. 2 >. % C. # ?.
C=7 2B: C8; %&3 -"A 8=/ 8>? KB6 P -@A ,-& A$& ./& C+ 697 Te/- 8;</ 6;</ EfF ;wF TI 68+ HI>7 8=/
8>? 4l/ Q 7g C85F $I>/- $< 1&1 -"AM T8p 6`78 65F 68Fp+ T+/- TU78 HC$ 1, 7N/ Tn/- Hp 8;< 6"/ 8;</ 6;</
Q $<
T4"/- 2y | ,} HP 68F #%3
A. #00 A$ >. 230 A$ C. #!0 A$ ?. 110 A$
C=7 2C: D< ?8_/- 8g" 2!%&2 C- 78k6 Kˆ; 7g 78m J5 "wF6 KL/- 3 7N/ %!&1 C- T+/- TU78 N"OH 1%RM '85F
$I>/- -$Fw*4;$ 68+ HI>7 $< [-FZ Ju ?8Z/ X/- wZ: 4" 8;</ 6;</ E< 78m J5 "wF6 $< J5 A- 'OH Tn/- Hp 64+/-
8_" 8c6 $I>/- "wF6 6v T; 7g 64;/- 1 -"A 78k6 Kˆ;\Y
A. &! C- >. &!2 C- C. %&%2 C- ?. %&(1 C-
C=7 %D: Đ56 789: 8;</ 6;</ AB6 8FH4;7"7K;/ D 68+ HI>7 0&1!% A;$ CO
2
E< 0&1(1 A;$ H
2
OM '8F D 697
Te/- EfF C8` 7$; [68*; 6m $a J5 A;$ 1Y1\ 68+ HI>7 AB6 JZ/ ?8hA 8t+ 7W T+: /8k6M TS/ -sF 7Q" D $<
A. *6"/M >. 2&2|ĐFA*6:$?4;?"/ M C. 2|,*6:$?4;?"/M ?. 2|,*6:$K+6"/M
C=7 %1: C8; T+/- TU78 2"[HCO
#
\
2
$N/ $I>6 697 Te/- EfF 797 T+/- TU78 J"+Y N"OH& N"HSO

& HC$&
'HCO
#
& '
2
CO
#
& H
2
SO

M S5 64Ib/- 8>? wZ: 4" ?8Z/ X/- E< J5 64Ib/- 8>? 7g Cc6 6Q" $<Y
A. % E< >. % E< 2 C. E< ?. ! E< %
C=7 %2: D}: -@A 797 78k6 7g 68p HFP+ 78c 64v7 6Fc? [KL/- AB6 ?8Z/ X/-\ 6V; 4" "wF6 "w*6F7 $<Y
A. C
2
H

[OH\
2
& CH
#
OH& CH
#
CHOM >. CH
#
CHO& C
!
H
12
O
!
[-$+7;{W\& CH
#
OHM
C. CH
#
CHO& C
2
H
%
OH& C
2
H
%
COOCH
#
M ?. CH
#
OH& C
2
H
%
OH& CH
#
CHO
C=7 %%: P8Z/ X/- /8Fa6 ?8j/ :#F+6 Hz/- $< Y
A. NH

NO
2

0
6
→
N
2
] 2H
2
OM >. 2N"NO
#

0
6
→
2N"NO
2
] O
2
M
C. NH

C$
0
6
→
NH
#
] HC$M ?. 'HCO
#

0
6
→
'OH ] CO
2M
C=7 %@: D}: -@A 797 78k6 HP+ 7g C8Z /O/- 68"A -F" ?8Z/ X/- 64n/- 8>? $<Y
A. K+6"|1&#|HF*/; 7+A*/; *6F$*/; t-ans|K+6|2|*/M
>. J6F4*/; 7$;K*/{*/; FJ;?4*/; K+6|1|*/M
C. 1&2|HF7$;?4;?"/; EF/:$"w*6F$*/; EF/:$K*/{*/; 6;$+*/M
?. 1&1&2&2|6*64"„$;*6*/; ?4;?F$*/; J6F4*/; EF/:$ 7$;4+"M
C=7 %&: C8; 1#& $`6 C8` 7$; [€ HC67\ HF ƒ+" 2&% $`6 T+/- TU78 'OH € 100
0
CM S"+ C8F ?8Z/ X/- wZ: 4"
8;</ 6;</& 68+ HI>7 #3&2% -"A 'C$M D+/- TU78 'OH 64S/ 7g /@/- HB $<Y
A. 0&1,M >. 0&2,M C. 0&2,M ?. 0&,M
C=7 %A: Cg ! 5/- /-8FaA& A=F 5/- /-8FaA 78X" AB6 64;/- 797 T+/- TU78 J"+Y -$Fw*4;$; -$+7;{W; $_/-
64l/- 64X/-; "wF6 „;AF7; /"64F 8FH4;wF6; "wF6 "w*6F7 M Đp ?8j/ KFa6 ! T+/- TU78 /<: 7g 68p Tn/- AB6 $;VF
68+57 68u $<
A. QnF 6`AM >. A-NO
#
yNH
#
M C. C+SO

M ?. 24
2
M
C=7 %': H}: 78; KFc6 T}: 8g" 78k6 /<; 64;/- 797 T}: 78; TIfF Hj: 78X" 6k6 7Z 797 78k6 C8F ?8Z/ X/- EfF
HNO
#
Hd7& /g/- HP+ 7g C8` NO
2
K": 4"•
A. )*& 2"CO
#
& A$[OH\
#
& ./SM >. C"SO
#
& )*[OH\
2
& C+& ./OM
C. )*
2
O
#
& C+S& N"NO
2
& N"IM ?. )*
#
O

& S& AJ
2
S
#
& C+M
C=7 %B: OwF 8;9 "/7;$ HW/ 78X7 D KL/- C+O [H+/ /g/-\& JF/8 4" AB6 JZ/ ?8hA 8t+ 7W T+: /8k6 $< w*6;/
G [6m C85F 8WF 7Q" G J; EfF C8` 8FH4; KL/- 2(\M Cq/- 68X7 7k+ 6V; 7Q" D $<
A. CH
#
|CHOH|CH
#
M >. CH
#
|CH
2
|CH
2
|OHM
C. CH
#
|CH
2
|CHOH|CH
#
M ?. CH
#
|CO|CH
#
M
C=7 %C: C8; ?8IW/- 64o/8 8g" 8s7 7Q" ?8Z/ X/- 6‚/- 8>? "A;/F"7.
;
6
2 2 #
w6
N [C\ ] #H [C\ 2NH [C\
→
← M
'8F 6O/- /@/- HB 7Q" 8FH4; $S/ # $N/& 657 HB ?8Z/ X/- 68+•/Y
A. 6O/- $S/ 23 $N/M >. 6O/- $S/ ! $N/M C. 6O/- $S/ ( $N/M ?. -FZA HF # $N/M
C=7 @D: Đ56 789: 8;</ 6;</ A -"A )*S
2
KL/- AB6 $I>/- O
2
Ex" HQ 68+ HI>7 C8` DM Hk? 68e 8c6 D E<; 1
$`6 T+/- TU78 78X" 2"[OH\
2
0&2, E< 'OH 0&2, 68+ HI>7 T+/- TU78 G E< #2&%% -"A Cc6 6Q"M C8; T+/-
TU78 N"OH E<; T+/- TU78 G $VF 68k: w+k6 8Fa/ 68SA Cc6 6Q"M GF9 64U 7Q" A $<Y
A. #0 -"A >. 23 -"A C. 2 -"A ?. #! -"A
C=7 @1: C8; %&( -"A "AF/ HW/ 78X7 D 697 Te/- Ex" HQ EfF T+/- TU78 HC$& J"+ C8F ?8Z/ X/- wZ: 4"
8;</ 6;</ 68+ HI>7 T+/- TU78 GM r<A K": 8WF T+/- TU78 G HI>7 (&%% -"A A+5F C8"/M S5 7q/- 68X7 7k+
6V; X/- EfF 7q/- 68X7 ?8j/ 6u 7Q" D $<Y
A. %M >. #M C. M ?. 2M
C=7 @2: N8gA 78k6 C8` [8;d7 78k6 8WF\ /<; TIfF Hj: HP+ -j: 8Fa+ X/- /8< C`/8 C8F /@/- HB 7Q" 78z/-
64;/- C8` ƒ+:p/ EI>6 ƒ+9 6FS+ 78+h/ 78; ?8ˆ? •
T4"/- #y | ,} HP 68F #%3
A. CO
2
E< O
2
>. N
2
E< CO C. CH

E< H
2
O ?. CO
2
E< CH

C=7 @%: '8F /8Fa6 ?8j/ 8;</ 6;</ 100 -"A A=F 78k6 J"+Y 'C$O
#
[wz7 697 ,/O
2
\& ',/O

& 'NO
#
E<
A-NO
#
M C8k6 6V; 4" $I>/- O
2
$f/ /8k6 $<Y
A. 'NO
#
M >. 'C$O
#
M C. A-NO
#
M ?. ',/O

M
C=7 @@: H}: 78; KFc6 C8` H
2
S 7g 68p Hh: HI>7 "wF6 H
2
SO

4" C8iF T+/- TU78 A+5F /<; J"+ Hj: •
A. )*SO

>. C+SO

C. ./SO

?. N"
2
SO

C=7 @&: N+/- 8=/ 8>? -@A 11&2- )*; !&- C+ E< 2!- ./ EfF AB6 $I>/- TI $I+ 8+‰/8 Hc/ 8;</ 6;</M
SZ/ ?8hA 7Q" ?8Z/ X/- 697 Te/- EfF T+/- TF78 HC$ TI 68+ HI>7 C8` A M T`/8 68p 6`78 T+/- TU78 C+SO

10R [T = 1&1-yA$\ 65F 68Fp+ 7N/ Tn/- Hp 8k? 68e 8c6 C8` A•
A. 3%0&2%$A >. 132&3#A$ C. %2%&2%A$ ?. 1011&11A$
C=7 @A: H}: 78; KFc6& ?8Z/ X/- /<; J"+ Hj: HC$ Hg/- E"F 64_ $< 78k6 ;wF 8g"•
A. N"OH ] HC$ G N"C$ ] H
2
O
>. )* ] 'NO
#
] HC$ G )*C$
#
] 'C$ ] NO ] 2H
2
O
C. ,/O
2
] HC$ G ,/C$
2
] C$
2
] 2H
2
O
?. )* ] 2HC$ G )*C$
2
] H
2
C=7 @': Cq/- 68X7 ?8j/ 6u 7Q" 8>? 78k6 6V; K€F /-+:S/ 65 R E< 8FH4; $< RH
#
M T4;/- ;wF6 A< R 7g 8;9 64U
7"; /8k6 68o ;wF 78FcA %!&##1 R EP C85F $I>/-M N-+:S/ 65 R $<Y
A. PM >. NM C. AJM ?. SM
C=7 @B: Đ56 789: 8;</ 6;</ A -"A 8=/ 8>? D -@A 8"F "/H*8F6 /;& HW/ 78X7& AV78 8€ 68+ HI>7 0& A;$
CO
2
M ,d6 C897 8FH4; 8g" 8;</ 6;</ A -"A D 7N/ 0&2 A;$ H
2
[NF& 6
;
\& J"+ ?8Z/ X/- 68+ HI>7 8"F "/7;$ /;
HW/ 78X7M Đ56 789: 8;</ 6;</ 8=/ 8>? 8"F "/7;$ /<: 68o J5 A;$ H
2
O 68+ HI>7 $<Y
A. 0&# A;$ >. 0&! A;$ C. 0& A;$ ?. 0&% A;$
C=7 @C: D+/- TU78 D 7g 78X"Y 0&03 A;$ N"
]
; 0&02 A;$ SO

2|
E< w A;$ OH
|
M D+/- TU78 G 7g 78X" C$
Š
&
NO
#
Š
E< : A;$ H
]
; 6‚/- J5 A;$ C$
Š
& NO
#
Š
$< 0&0M T4B/ D E< G HI>7 100 A$ T+/- TU78 .M D+/- TU78 . 7g
?H [Ki ƒ+" Jv HFa/ $F 7Q" H
2
O\ $<Y
A. 1M >. 12M C. 1#M ?. 2M
C=7 &D: T4+/- 8;< 1&2 -"A 8=/ 8>? -@A "wF6 „;AF7 E< AB6 "wF6 HW/ 78X7 D 7N/ 100 A$ T+/- TU78
N"OH 1&%,M Nc+ 78; 1&2 -"A 8=/ 8>? 64S/ 697 Te/- EfF AB6 $I>/- TI T+/- TU78 A-NO
#
64;/- NH
#
&
H+/ /g/- 68o 68+ HI>7 21&! -"A A-M TS/ -sF 7Q" D $<Y
A. "wF6 "74:$F7M >. "wF6 ?4;?"/;F7M C. "wF6 *6"/;F7M ?. "wF6 A*6"74:$F7M
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||| H‹T ||||||||||
T4"/- y | ,} HP 68F #%3

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->