BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 8

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài 1. Tổng của 2 số lẻ liên tiếp bằng 200. Tìm 2 số đó. Bài 2. a. Tổng của 2 số lẻ bằng 226. Tìm 2 số đó, biết rằng giữa chúng có 2 số chẵn liên tiếp. b. Tổng của 2 số chẵn bằng 210. Tìm 2 số đó, biết rằng giữa chúng có 5 số lẻ liên tiếp. Bài 3. Có 2 thùng đựng 345l dầu. Nếu chuyển 30l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ nhiều hơn thùng thứ nhất là 5l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu? Bài 4. Khối lớp Năm, khối lớp Bốn, khối lớp Ba đã quyên góp được 2005 quyển vở giúp các bạn nghèo. Tổng số vở của khối lớp Bốn và khối lớp Năm là 565 quyển. Số vở của khối lớp Ba ít hơn khối lớp Bốn là 15 quyển. Hỏi mỗi khối đã quyên góp được bao nhiêu quyển vở? Bài 5. Trong một phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 7140. Tìm số bị trừ và số trừ, biết rằng số trừ lớn hơn hiệu 2144. Bài 6. Cho hai số tự nhiên có tổng là 46. Nếu ghép số bé và bên phải số lớn, rồi ghép số bé vào bên trái số lớn đều đươic hai số có bốn chữ số mà hiệu của hai số đó bằng 2178. Tìm hai số đã cho. Bài 7. Cách đây ba năm, tổng số tuổi hai bố con là 50 tuổi. Con kém bố 28 tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi người. Bài 8. Mẹ hơn em Tuấn 30 tuổi. Đến năm 2012, tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 50 tuổi. Hỏi mẹ sinh em Tuấn vào năm nào? Bài 9. Cho một số có hai chữ số. Nếu viết thêm chữ số 4 và bên trái số đó thì được số mới. Tổng của số mới và số đã cho bằng 570. Tìm số đã cho. Bài 10. Tổng của hai số bằng 2870. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn. Tìm hai số đó.