Đánh giá dự án: Phát triển tài năng việt

Bảng kiểm mục nhật ký học tập
1. Sử dụng chương trình văn bản viết lại tất cả:
Các buổi làm bài nhóm.
• Các vấn đề thảo luận trong lúc họp nhóm.

2. Tạo sơ đồ tổ chức nôi dung cho bài trình bày của mình:Slide mở đầu/ slide nội dung
Các phần mềm được sử dụng.
Bảng dự toán tóm tắt
Slide kết luận

3. Xây dựng các slide trình bày đồ án:
Số dòng, số chữ trong một trang slide hợp lí.
Cỡ chữ, font chữ phù hợp.
 Sử dụng access trong việc hoàn thành sản phẩm.
 Mô hình và hình ảnh làm tăng thêm sự hấp dẫn
 Sử dụng hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide để bổ sung ý nghĩa

4. Trình bày nói.Giới thiệu
Thêm thông tin giải thích cho nội dung mỗi slide
Trình bày phần kết luận
Thời gian trình bày.

5. Ý kiến đóng góp về phần trình bày?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Người trình bày cần hoàn thiện những phần nào?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________