P. 1
Ban_Kiem_Muc_Bai_thuyet_trinh

Ban_Kiem_Muc_Bai_thuyet_trinh

|Views: 3|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Văn Dũng

More info:

Published by: Nguyễn Văn Dũng on Jan 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

Đánh giá dự án: Phát triển tài năng việt

Bảng kiểm mục nhật ký học tập
1. Sử dụng chương trình văn bản viết lại tất cả:
• Các buổi là bài nh!.
• Các vấn "# thả$ lu%n tr$ng l&c h'( nh!.

). *ạ$ +ơ ", tổ ch-c n.i dung ch$ bài trình bà/ c01 ình:
 Slid2 3 "4u5 +lid2 n6i dung
 Các (h4n # "ư7c +ử dụng.
 8ảng d9 t$án t! t:t
 Slid2 ;ết lu%n
<. =>/ d9ng các +lid2 trình bà/ ", án:
 S? d@ngA +? chB tr$ng 6t tr1ng +lid2 h7( lC.
 CD chBA E$nt chB (hF h7(.
 Sử dụng 1cc2++ tr$ng viGc h$àn thành +ản (hH.
 I. hình và hình ảnh là tăng thJ +9 hấ( dKn
 Sử dụng hiGu -ng chu/Ln tiế( giB1 các +lid2 "L bổ +ung M nghN1
O. *rình bà/ n!i.
 PiQi thiGu
 *hJ th.ng tin giải thCch ch$ n6i dung Ri +lid2
 *rình bà/ (h4n ;ết lu%n
 *hSi gi1n trình bà/.
T. U ;iến "!ng g!( v# (h4n trình bà/V
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
X. YgưSi trình bà/ c4n h$àn thiGn nhBng (h4n nà$V
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->