P. 1
De Thi Thu Dh Truong Chuyen Amsterdam

De Thi Thu Dh Truong Chuyen Amsterdam

|Views: 3,881|Likes:
Được xuất bản bởiclayqn88scribd
day kem quy nhon 1000B tran hung dao
day kem quy nhon 1000B tran hung dao

More info:

Published by: clayqn88scribd on Jan 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2012

Đề thi gồm 5 trang

w ww.daykemquynhon.ucoz.com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2011
TRƯỜNG THPT AMSTERDAM Môn thi: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
I. PHẦN CHUNG CHO TÁT CA THI SINH (40 câu tù câu 1 dên câu 40)
Câu 1: Chia m gam hỗn hợp M gồm hai ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bng
nha!" Cho phần m#t t$c d%ng &'i (a )d*+, đ*ợc -,-. l/t kh/ hiđro )đktc+" Cho phần hai ph0n ứng hoàn
toàn &'i C!1 2 nhi3t đ# cao, đ*ợc hỗn hợp M
4
chứa hai anđ5hit )ancol ch6 biến thành anđ5hit+" 7oàn b#
l*ợng M
4
ph0n ứng hết &'i 8g(1
-
trong (9
-
, th! đ*ợc :.,; gam 8g" <i$ tr= c>a m là
A. 2;,: gam B. -?,; gam C. 4@,2 gam D. ;@,. gam
AđaB p aBn" n9
2
C ?,4@" Dnancol C ?,- C n and5hyt , tC n 8gE8nd5hyt C2,.F, G!y ra coB 9C91, maH đIH ng
đJK ng liLn tiLB p DC9
-
C91" MLN coB n9C91 C?,4, C9
-
C91 C?,2, &OPy mancol C)-2"?,4 Q;."?,2+A2 C8
Câu 2: Chia 4@.,: gam hỗn hợp R gồm S51, S5
-
1
;
, S5
2
1
-
thành hai phần bng nha!" Cho phần thứ nhTt
t$c d%ng hết &'i d!ng d=ch 9Cl d* đ*ợc 4@@,; gam m!Ui khan" Vhần thứ hai t$c d%ng &Wa đ> &'i d!ng
d=ch M là hỗn hợp 9Cl, 9
2
X1
;
loãng th! đ*ợc 4.F,Y gam m!Ui khan" XU mol c>a 9Cl trong d!ng d=ch M

A. 4,F@ mol B. 4,@? mol C. 4,:? mol D. 4,?? mol
MLN thOBy mOBt 41 thay 2 Cl, ZM C2"-@,@[ 4.C@@, ZmC 4@@,;[4@.,:E2 , &OP y GIB mol 9Cl Cn9
Q
C )ZmEZM +
A2 C2,: mol"7a coB m m!IBi 2 C m1\it ] m1 Q\,-@,@Qy"Y. C4.F,Y^ \ Q2y C2,:, &OPy \C4,:
Câu 3: 9ỗn hợp b#t _ gồm `aC1
-
, S5)19+
2
, 8l)19+
-
, C!1, MgC1
-
" (!ng _ trong khIng kh/ đến khUi
l*ợng khIng đai đ*ợc hỗn hợp rbn 8
4
" Cho 8
4
&ào n*'c d* kh!Ty đc! đ*ợc d!ng d=ch ` chứa 2 chTt tan
&à phần khIng tan C
4
" Cho kh/ C1 d* d!a benh chứa C
4
n!ng nfng đ*ợc hỗn hợp rbn g )Cho c$c ph0n
ứng \0y ra hoàn toàn+" g chứa tUi đah
A. 4 đơn chTt &à 2 hợp chTt" B. - đơn chTt"
C. 2 đơn chTt &à 2 hợp chTt" D. 2 đơn chTt &à 4 hợp chTt"
iaB p aBnj kJBn 8
4C
`a1, S5
2
1
-,
8l21-,C!1, Mg1" Md ` C `a)8l1
2
+
2
&aH `a)19+
2
, kJBn g CS5, C!, Mg1"
Câu 4: Cho a gam (a &ào 4.? ml d!ng d=ch gồm S5
2
)X1
;
+
-
?,42@M &à 8l
2
)X1
;
+
-
?,2@M" 7$ch kết t>a rồi
n!ng đến khUi l*ợng khIng đai the th! đ*ợc @,2; gam chTt rbn" <i$ tr= a nào Ga! đOy là phl hợpm
A. Y,;-" B. 44,@" C. Y,2" D. 4?,-@"
iaB p aBnj mS5
2
1
-
C ?,?2A4.?C-,2 Dm 8l
2
1
-
C2,?; Dn8l21- C?,?2" MaH 8l
-Q
ban đOH! C?,?: &OP y
19
[
C-S5
-Q
Q ;"?,?:[ ?,?2"2 Cn(a C?,;" nOP y Cm(aC Y,2
Câu 5: Cho hỗn hợp (a, 8l, S5, S5C1
-
, S5
-
1
;
t$c d%ng &'i d!ng d=ch (a19 d*, loc lTy kết t>a rồi chia
làm 2 phần" Vhần 4 đ5m t$c d%ng &'i d!ng d=ch 9(1
-
loãng d*" Vhần 2 đ5m t$c d%ng &'i d!ng d=ch 9Cl
d*" XU ph0n ứng o\i hfa khp \0y ra làh
A. @" B. ." C. :" D. F"
iaB p aBnj(a19 coB 2 1_9 ]q, 9(1- coB - 1_9[q, 9Cl coB 4 1_9[q &OP y C`
Câu 6: Cho Gơ đồ drngh _

s

t" Cho c$c chTt Ga! đOyh 5til5n, 5tyl clor!a, ancol 5tylic" XU Gơ đồ
nhic! nhTt thu hi3n mUi d!an h3 giva c$c chTt trLn là
A. - B. ; C. @ D. .
iapG aBn -w C.
Câu 7: Cho c$c chTt Ga!h propyl clor!a, anlyl clor!a, ph5nyl clor!a, natri ph5nolat, anilin, m!Ui natri c>a
a\it amino a\5tic, ancol b5nxylic" XU chTt t$c d%ng đ*ợc &'i d!ng d=ch (a19 loãng khi đ!n nfng là
A. -" B. ;" C. 2" D. 4"
iaBp aB nj Vropyl Cl, Anlyl Cl,
Câu 9: 1\i ho$ 2@,. gam C9
-
19 )cf \yc t$c+ th! đ*ợc hỗn hợp G0n phzm _" Chia _ thành hai phần
bng nha! Vhần 4 t$c d%ng &'i 8g(1
-
d* trong (9
-
đ!n nfng th! đ*ợc m gam 8g" Vhần 2 t$c d%ng &Wa
đ> &'i 4??ml d!ng d=ch q19 4M" 9i3! G!Tt d!$ trenh o\i ho$ C9
-
19 là F@{" <i$ tr= c>a m là
A. .;,:" B. -2,;" C. 42Y,." D. 4?:"
iaB p aBn j nC9-19 C?,:, n pE* C?,F@A?,:C?,. w mINi phOHn ?,- mol pE* trong đoB a\it C?,4 Cnq19, &OPy
m8gC) ?,2A; Q?,4A2+A4?: CM
7rang 4EF [ Mã đc thi 4-@
w ww.daykemquynhon.ucoz.com
Câu 10: iUt ch$y ?,2 mol hợp chTt 8 th!#c lori trp chức th! đ*ợc 2.,; gam kh/ C1
2
, 42,. gam hơi 9
2
1,
2,2; l/t kh/ nitơ )đktc+ &à l*ợng 1
2
cần dlng là ?,F@ mol" XU đồng phOn c>a 8 t$c d%ng đ*ợc &'i d!ng
d=ch (a19 &à 9Cl là
A. 2" B. ;" C. -" D. @"
iaB p aBnjnC1
2
C?,. , CC-, n921 C?,F, 9C ?,FA2E?,2CF, n(C?,2, ( C4, 1C?,.A2Q?,F[?,F@A2C?,;, 1C
2" nOPy C-9F(12, đIH ng phOn aa C 2" iIH ng phOn kC11(k|k||k||| C2
Câu 11: XU đồng phOn là hợp chTt thơm cf cIng thức phOn tp C
:
9
4?
1 t$c d%ng đ*ợc &'i (a19 là
A. Y" B. ." C. F" D. :"
iaB p aBnj7aBc d!P ng (a19, hơP p chOBt thơm, đoB laH ph5nol, &OPy "C9
-
[C92[C
.
9
;
)19+ coB - đp, )o, m, p+ "
C9
-
[C
.
9
-
)19+[C9
-
coB đp ; )2,-,;,@ o}C &oH ng b5nx5n+"
Câu 12: Cho c$c ph0n ứngh )~+ S5 Q 9Cl

• )~~+ S5
-
1
;
Q 9
2
X1
;
)đ€c+


)~~~+qMn1
;
Q 9Cl

• )~n+ S5X
2
Q 9
2
X1
;
)loãng+

• )n+ 8l Q 9
2
X1
;
)loãng+


XU ph0n ứng mà 9
Q
đfng &ai tr• là chTt o\i ho$ làh
A . - B . 2 C . ; D . 4
Đ a p a n ( I . V ) t u c p h a i s i n h r a H
2
~ " G i n h 9
2
, ~ ~ G i n h X 1
2 ,
~ ~ ~ G i n h C l
2 ,
~ n G i n h r a 9
2
X , n G i n h r a 9
2
Câu 13: 9ỗn hợp _ cf C
2
9
@
19, C
2
9
@
C119, C9
-
C91 trong đf C
2
9
@
19 chiếm @?{ th5o GU mol" iUt
ch$y m gam hỗn hợp _ th! đ*ợc -,?. gam 9
2
1 &à -,4-. l/t C1
2
)đktc+" M€t kh$c 4-,2 gam hỗn hợp _
th‚c hi3n ph0n ứng tr$ng brc thTy cf p gam 8g kết t>a" <i$ tr= c>a p là
A. Y,F2" B. :,.;" C. 4?,:" D. 2,4."
Đap aBn" n8ncolC \C n921[nC12 C?,4F[?,4;C ?,?-, C
2
9
@
C119 )y+ QC9
-
C91 )x+C ?,?-"
nC1
2
CnCC 2\Q-yQ2xC?,4;" \C?,?-, yC?,?2,xC?,?4" mC ?,?-A;.Q?,?2AF; Q?,?4A;;C-,- g" nOPy trong
4-,2g coB C9
-
C91C )4-,2E-,-+A?,?4 C?,?;" m8gC) ?,?;A4?:+A2 C:,.;
Câu 14: C$c nhƒn đ=nh Ga!h 4+8\it hv! cơ là a\it a\5tic" 2+<iTm Jn là d!ng d=ch a\it a\5tic cf nồng đ#
tW 2{ [ @{" -+qhi cho 4 mol a\it hv! cơ )_+ t$c d%ng &'i (a d*, GU mol 9
2
Ginh ra bng „ GU mol _ &à
khi đUt ch$y a\it _ the th! đ*ợc n)9
2
1+ h nC1
2
C4" nƒy _ là a\it no đơn chức no" ;+qhi đUt ch$y
hiđrocacbon no the ta cf n)9
2
1+ h nC1
2
j4" C$c nhƒn đ=nh Gai làh
A. 4, 2, -, ;" B. 2, -, ;" C. 4, 2, -" D. 4, -, ;"
iaB p aBn Gai 4"Gai &iH a\it ac5tic laH a\it 9C, ng*ơPc laPi khIng đ!B ng" ; Gai &iH ankan)hydrocacbon no maPch
hơK+ coHn hydrocacbon no maPch &oH ng )\ycloankan+ khIng đ!B ng"
Câu 15: Cho đồ ph0n ứng Ga! _ Q 9
2
X1
;
)đ€c, nfng+ →  S5
2
)X1
;
+
-
Q X1
2
Q 9
2
1
XU chTt _ cf thu th‚c hi3n ph0n ứng trLn là
A. ;" B. ." C. @" D. F"
iaB p aBn"_ C S5, S51, S5
-
1
;
, S5X,S5X
2,
S5)19+
2,
S5X1
-
]nLn nhơB S5
2
)X1
-
+
-
khIng tIH n taPi, )ng!yLn tJBc
S5 coB GIB 1_9 …-+ &iH đOy laH pE* 1_9 ]q &aH khIng đ*ơPc Ginh chOBt khaBc) th5o ph*ơng triHnh+
Câu 16: Cf ; d!ng d=ch loãng c>a c$c m!Uih `aCl
2
, tnCl
2
, S5Cl
2
, S5Cl
-
" qhi G%c kh/ 9
2
X d* &ào c$c
d!ng d=ch m!Ui trLn the GU tr*†ng hợp cf ph0n ứng tro kết t>a là
A. -" B. 2" C. 4" D. ;"
iaB p aBnj `a
2Q
&aH X
2[
tan, &aH S5
-Q
QX
2[
DS5X‡QX‡
Câu 17: Cho n l/t hỗn hợp kh/ 8 gồm clo &à o\i t$c d%ng &Wa hết &'i hỗn hợp ` gồm ?,2 mol 8l &à ?,4
mol Mg the th! đ*ợc 2@,2 gam hỗn hợp m!Ui clor!a &à o\it c>a 2 kim lori" XU mol c>a Cl
2
cf trong n l/t
hỗn hợp kh/ 8 là
A. ?,4@" B. ?,-" C. ?,2" D. ?,2@"
m1 QmCl C 2@,2[?,2A2F Q?,4A2; C4F,; C4.\ Q-@,@y, \A2 QyA4 C?,2A- Q?,4A2 w y C?,;, nCl
2 C
?,2
Câu 18: Cho tWng chTth S5, S51, S5)19+
2
, S5)19+
-
, S5
-
1
;
, S5
2
1
-
, S5)(1
-
+
2
, S5)(1
-
+
-
, S5X1
;
, S5
2
)X1
;
+
-
,
S5C1
-
lần l*ợt ph0n ứng &'i 9(1
-
đ€c, nfng, d*" XU ph0n ứng th!#c lori ph0n ứng o\i hfa ] khp là
A. F B. : C. 4? D. Y
Câu 19: Cho b#t S5 &ào d!ng d=ch (a(1
-
&à 9
2
X1
;
" iến ph0n ứng hoàn th! đ*ợc d!ng d=ch 8, hỗn hợp
kh/ _ gồm (1 &à 9
2
cf &à chTt rbn khIng tan" `iết d!ng d=ch 8 khIng chứa m!Ui amoni" 7rong d!ng
d=ch 8 chứa c$c m!Uih
A. S5X1
;
, S5)(1
-
+
2
, (a
2
X1
;
, (a(1
-
" B. S5X1
;
, S5
2
)X1
;
+
-
, (a(1
-
, (a
2
X1
;
"
7rang 2EF [ Mã đc thi 4-@
w ww.daykemquynhon.ucoz.com
C. S5X1
;
, (a
2
X1
;
" D. S5X1
;
, S5)(1
-
+
2
, (a
2
X1
;
"
iaB p aBnj rJBn ko tan S5 d*, dd8 chiK th! đ*ơPc S5
2Q
, do Ginh ra 9
2
nLn (1
- hLB t
Câu 20: 9ỗn hợp _ cf 2 hiđrocacbon đồng đẳng liLn tiếp, cf t6 khUi hơi Go &'i 9
2
bng 4@,:" RTy .,-2
gam _ l#i &ào 2?? gam d!ng d=ch chứa \yc t$c th/ch hợp the th! đ*ợc d!ng d=ch t &à thTy tho$t ra 2,.::
l/t kh/ khI s 2 đic! ki3n tiL! ch!zn cf t6 khUi hơi Go &'i 9
2
bng 4.,@" `iết rng d!ng d=ch t chứa anđ5hit
&'i nồng đ# C{" <i$ tr= c>a C{ làh
A. 4,-?@{ B. 4,;?F{ C. 4,?;-{ D. 4,2?:{
iaB p aBn " MC4@,:A2C-4,." n_C?,2" M
s
C--, nsC?,42, ms C-,Y., m
dd tC
2??Q).,-2[-,Y.+C2?2,-."
7h5o baHi ra dLN thOBy _ laH an kin, coB and5hytDcoB a\5til5n, ankin kia laH C
-
9
;
, d!H ng đ*ơHng ch5B o trong _
&aH s, G!y ra GIB mol C
2
9
2
)phaKn *Bng+ CC9-9C1 C)nC
2
9
bd
]nC
2
9
2 d*
+ C?,42[?,42E2 C?,?., C
{C)?,?.A;;E2?2,-.+A4??{ C8
Câu 21: Cf c$c nhƒn đ=nh Ga! đOyh
4+(g!yLn tbc G0n \!Tt gang là khp Gbt bng C1 2 nhi3t đ# cao"
2+(g!yLn tbc G0n \!Tt thˆp là khp c$c trp chTt trong gang"
-+7/nh chTt hfa hoc c>a S5
2Q
là t/nh khp"
;+(*'c cứng là n*'c cf chứa ion Ca
2Q
, Mg
2Q
d*'i drng m!Ui Cl
[
, 9C1
-
[
, X1
;
2[
"
XU nhƒn đ=nh đyng là
A. 2" B. -" C. ?" D. 4"
iaB p aBn 4 Gai, 2 đ!B ng, - đ!B ng )nLn hoKi laH tiBnh chOBt hoB a hoP c đJPc tr*ng ch!OK n hơn ]&iH ngoaHi tiBnh kh*K đJPc
tr*ng S5
2Q
coH n coB tiBnh 1_9, &aH tiB nh a\it+" ; đ!B ng
Câu 22: Cf c$c nhƒn đ=nh Ga!h
4+CT! henh 5l5ctron c>a ion _
2Q
là 4G
2
2G
2
2p
.
-G
2
-p
.
-d
.
" 7rong b0ng t!ần hoàn c$c ng!yLn tU ho$ hoc,
ng!yLn tU _ th!#c ch! ke ;, nhfm n~~~`"
2+C$c ion &à ng!yLn tph (5 , (a
Q
, S

cf đium ch!ng là cf clng GU 5l5ctron"
-+qhi đUt ch$y ancol no the ta cf n)9
2
1+ h n)C1
2
+j4"
;+Mãy gồm c$c ng!yLn tU đ*ợc Gbp \ếp th5o chic! gi0m dần b$n k/nh ng!yLn tp tW tr$i Gang ph0i là q,
Mg, Xi, ("
@+7/nh baxơ c>a dãy c$c hiđro\ith (a19, Mg)19+
2
, 8l)19+
-
gi0m dần"
Choh ( )t C F+, S )tCY+, (5 )tC4?+, (a )tC44+, Mg )tC42+, 8l )tC4-+, q )t C 4Y+, Xi )t C 4;+"
XU nhƒn đ=nh đyngh
A. -" B. @" C. ;" D. 2"
iaB p aBnj 4"S5" đ!B ng, 2 đ!B ng niH đLH ! coB 4?5, -Gai) ancol no maPch hơK mơBi đ!B ng+ ;"đ!B ng )r c!H ng nhoBm
tJng dOH n, c!Hng ch! kyH giaKm dOH n+ @" đ!B ng
Câu 23: 9ỗn hợp _ gồm - ancol đơn chức 8, `, C trong đf `, C là 2 ancol đồng phOn" iUt ch$y hoàn
toàn ?,?: mol _ th! đ*ợc -,Y. gam 9
2
1 &à -,4-. l/t kh/ C1
2
)đktc+" XU mol ancol 8 bng @E- tang GU mol
2 ancol )` Q C+" qhUi l*ợng c>a `, C trong hỗn hợp làh
A. -,. gam B. ?,Y gam C. 4,: gam D. 2,22 gam
i8BV 8B( "n9
2
1 C?,22, nC1
2
C?,4;, do ?,?:C?,22[?,4; khJKng điP nh c!H ng daNy đIH ng đJK ng" C
7kŠ(<
`~H(9
C?,4;E?,?:C4,F@" CoB C9
-
19,nC?,?@ mol, C
`
CC
C
C)4,F@A:[4CA@+E-C-, M
`,C
C C-9F19A?,?-C4,:
Câu 24: Cho đ# Om đi3n c>a c$c ng!yLn tU nh* Ga!h 1)-,;;+, Cl)-,4.+, Mg)4,-4+, C)2,@@+, 9)2,2+
7rong c$c phOn tph Mg1, C1
2
, C9
;
, Cl
2
1" XU chTt cf kiu! liLn kết c#ng hfa tr= cf c‚c là
A. 2" B. -" C. 4" D. ;"
M‹P8 &aH o hiLP! đIP Om điLPn ta coB Mg1 C2,4- )Rq ion+ C1
2
C?,:Y )t!y nhiLn d*Pa &aH o cOB! taPo+ liLn kLBt
cIP ng ht khIng phOn c*Pc, 2 chOBt coH n laPi choP n "
Câu 25: iUt ch$y hoàn toàn ?,4 mol ancol no, mrch h2 _ cần &Wa đ> @,. l/t o\i )đktc+" _ clng &'i a\it
911CC
.
9
;
C119 là 2 monom5 đ*ợc dlng đu đic! chế polim5, làm ng!yLn li3! G0n \!Tt tơh
A. (ilon[.,." B. RapGan" C. Capron" D. gnang
i8BV 8B( "dLN thOBy ancol_ C5til5nglicol,
Câu 26: (!ng m gam hỗn hợp _ gồm S5X &à S5X
2
trong m#t benh k/n chứa khIng kh/ )gồm 2?{ thu t/ch
1
2
&à :?{ thu t/ch (
2
+ đến khi ph0n ứng \0y ra hoàn toàn, th! đ*ợc chTt rbn &à hỗn hợp kh/ s cf thành
phần thu t/chh (
2
C :;,FF{• X1
2
C 4?,.{ c•n lri là 1
2
" 7hành phần { th5o khUi l*ợng c>a S5X trong _

7rang -EF [ Mã đc thi 4-@
w ww.daykemquynhon.ucoz.com
A. .:,F@{ B. @Y,;.{ C. 2.,:-{ D. ;2,-{
S5X)\+ S5X
2
)y+" \Q2yC4?,. " 1ban đOH ! :;,FFE;C24,4Y2@" 1
2
d* C;,.-, 1trong S5
2
1
-
C1bd[1d*[
1)X1
2+
C44,Y2@mol ng!yLn t*K"\QyC)44,Y2@E-+A2CF,Y@ "\C @,-"yC2,.@
Câu 27: Cho -2,: gam hỗn hợp gồm a\it gl!tamic &à tyroGin )t6 l3 mol 4h4+ t$c d%ng &'i @??ml d!ng
d=ch (a19 4M, ph0n ứng hoàn toàn th! đ*ợc d!ng d=ch s" CI crn czn thƒn d!ng d=ch s th! đ*ợc m
gam chTt rbn khan" <i$ tr= c>a m là
A. ;Y,2 B. @2,: C. ;-,: D. ;@,.
CO! naHy rOBt dLN hG t*P laHm )t!y nhiLn khIng hay, maH đLH thi c!N ng khong ra &iH hoPc Ginh khIng nhơB đ*ơPc
tyroGinCp)19+[C
.
9
;
[C9
2
[C9)(9
2
+[C119"
Câu 28: Cho c$c chTt &à ion Ga! đOyh (1
2
-
, `r
2
, X1
2
, (
2
, 9
2
1
2
, 9Cl, X" XU chTt &à ion cf c0 t/nh o\i hfa
&à t/nh khp là
A. F" B. ;" C. ." D. @"
Câu 29: Cho d!Œ t/m &ào lần l*ợt c$c d!ng d=chh C9
-
C11q, S5Cl
-
, (9
;
(1
-
, q
2
X, tn)(1
-
+
2
, (a
2
C1
-
"
XU d!ng d=ch làm đai mà! giTy d!Œ là
A. ; B. . C. @ D. -
Câu 30: 7rong GU c$c lori tơ Ga!h tơ tm, tơ &iGco, tơ nilon[.,., tơ a\5tat, tơ capron, tơ 5nang" (hvng lori
tơ nào th!#c lori tơ nhOn tro làh
A. 7ơ nilon ] .,. &à tơ capron" B. 7ơ tm &à tơ 5nang"
C. 7ơ &iGco &à tơ nilon[.,." D. 7ơ &iGco &à tơ a\5tat"
Câu 31: Cho ph0n ứng Ga!h 2X1
2
)k+ Q 1
2
)k+
→
←
2X1
-
)k+ • ∆9 … ?
iu cOn bng trLn ch!yun d=ch th5o chic! th!ƒn theh )4+h tJng tJng nhi3t đ#, )2+h tJng $p G!Tt, )-+h hr
nhi3t đ#, );+h dlng \yc t$c là n
2
1
@
, )@+h <i0m nồng đ# X1
-
" `i3n ph$p đyng làh
A. 4, 2, @" B. 2, -, @" C. 4, 2, -, ;, @" D. 2, -, ;, @"
Câu 32: 7W 5til5n &à b5nx5n, chTt &I cơ &à đic! ki3n ph0n ứng cf đ>" 7ang GU ph0n ứng /t nhTt đu cf thu
đic! chế đ*ợc polib!tađi5n, poliGtir5n, poli )b!tađi5n [ Gtir5n+, poli )&inyl clor!a+ là
A. 44" B. 42" C. Y" D. 4?"
gtil5n ]5tanol[b!ta[4,-di5n[ polib!tadi5n );pt+
`5nx5n[ 5tylb5nx5n[Gtyr5n[VX )- pt+
`!ta4,-di5n ] cao G!b!na X )4pt+
gtil5n[ diclo5tan[&inylclor!a[ VnC)-pt+
Câu 33: _à ph•ng hfa hoàn toàn 4??gam chTt bˆo cf ch6 GU a\it bng F cần a gam d!ng d=ch (a?9 2@{,
th! đ*ợc Y,;-gam gly\5rol &à b gam m!Ui natri" <i$ tr= c>a a, b lần l*ợt làh
A. ;Y,2 &à 4?-,-F B. @4,2 &à 4?-,4;@ C. @4,2 &à 4?-,-F D. ;Y,2 &à 4?-,4;@
n<ly\5rolC?,4?2@, n(a19C?,4?2@A- Q)FA4??E4???E@.+C?,-2" a C@4,2" `C4??Q42,:[Y,;-[
)?,FE@.+A4:C4?-,4;@
Câu 34: 7/ch GU ion c>a n*'c 2 m#t GU nhi3t đ# nh* Ga!h • 2?
?
C là F,??"4?
[4@
, 2 2@
?
C là 4,??"4?
[4;
, 2
-?
?
C là 4,@?"4?
[4;
" X‚ đi3n ly c>a n*'c là
A. th! nhi3t
B. tŽa nhi3t hay th! nhi3t tly th5o đic! ki3n ph0n ứng
C. tŽa nhi3t
D. khIng \$c đ=nh tŽa nhi3t hay th! nhi3t
Câu 35: iUt ch$y hoàn toàn m#t l*ợng hỗn hợp hai 5Gt5 đơn chức no, mrch h2 cần -,YF. l/t o\i )đktc+
th! đ*ợc .,-: gam C1
2
" Cho l*ợng 5Gt5 này t$c d%ng &Wa đ> &'i q19 th! đ*ợc hỗn hợp hai ancol kế tiếp
&à -,Y2 gam m!Ui c>a m#t a\it hv! cơ" CIng thức c>a hai chTt hv! cơ trong hỗn hợp đầ! làh
A. 9C11C
-
9
F
&à 9C11C
2
9
@
B. C9
-
C11C9
-
&à C9
-
C11C
2
9
@
C. C
2
9
@
C11C
2
9
@
&à C
2
9
@
C11C9
-
D. C9
-
C11C
2
9
@
&à C9
-
C11C
-
9
F
nC12C?,4;@Cn921, 1)g+ C?,4;@
A-[)-,YF.E22,;+A2C?,?:"mgC-,-4" CtbC-,.:" 7iHm kC4@ )C9
-
+
Câu 36: _ˆt c$c chTth đim5tyl5t5 )4+, ancol m5tylic )2+, ancol 5tylic )-+, a\it a\5tic );+, a\5ton )@+"
C$c chTt trLn đ*ợc \ếp th5o nhi3t đ# GIi tJng dần )tW tr$i Gang ph0i+ làh
A. 4, @, 2, -, ; B. 2, -, ;, @, 4 C. @, 4, 2, -, ; D. 4, 2, -, ;, @
Câu 37: Cho l!ồng kh/ C1 d* đi d!a hỗn hợp `a1, 8l
2
1
-
&à S51 đUt nfng th! đ*ợc chTt rbn _
4
" 9oà tan
chTt rbn _
4
&ào n*'c th! đ*ợc d!ng d=ch s
4
&à chTt rbn g
4
" X%c kh/ C1
2
d* &ào d!ng d=ch s
4
th! đ*ợc
7rang ;EF [ Mã đc thi 4-@
w ww.daykemquynhon.ucoz.com
kết t>a S
4
" 9oà tan g
4
&ào d!ng d=ch (a19 d* thTy b= tan m#t phần &à c•n chTt rbn <
4
" Cho <
4
&ào d!ng
d=ch 8g(1
-
d* )Coi C1
2
khIng ph0n ứng &'i n*'c+" 7ang GU ph0n ứng \0y ra là
A. F" B. :" C. ." D. Y"
kJB n _4C)`a1"8l
2
1
-,
S5+ ,g4)8l
2
1
-
d*, S5+ <4CS5, S4)`aC1
-,
8l)19+-, S5 Q8g
Q
DS5
2Q
Q8g,S5
2Q
Q8g
Q
DS5
-Q
Q8g"
C1QS51 )4pt+
`a1Q9
2
1 )4pt+ ,`a)19+
2
Q8l
2
1
- )4pt+
, `a )8l1
2
+
2
QC1
2 )4pt+
)do 8l
2
1
-
d*,nLn
`a)19+
2
hLBt+"(a19Q8l
2
1
-
)4pt+
Câu 38: Cho 2@,.@ gam m!Ui gồm 9
2
(C9
2
C11(a &à 9
2
(C9
2
C9
2
C11(a t$c d%ng &Wa đ> &'i 2@? ml
d!ng d=ch 9
2
X1
;
4M" Xa! ph0n ứng cI crn d!ng d=ch the khUi l*ợng m!Ui do 9
2
(C9
2
C11(a tro thành
làh
A. 2Y,2@ gam B. 4:,. gam C. -F,Y gam D. 42,; gam
iajYF\Q444yC2@,.@ , 2\Q2yC?,2@A2, \C?,4@,yC?,4" mC ?,4@AYF Q?,4@AY:C8
Câu 39: (!ng m gam hỗn hợp _ gồm qCl1
-
&à qMn1
;
th! đ*ợc chTt rbn s &à 1
2
" `iết qCl1
-
phOn h•y
hoàn toàn, c•n qMn1
;
ch6 b= phOn h•y m#t phần" 7rong s cf ?,:Y; gam qCl chiếm :,4-2{ th5o khUi
l*ợng" 7r#n l*ợng 1
2
2 trLn &'i khIng kh/ th5o t6 l3 thu t/ch
2
O

h
!!
C4h- trong m#t benh k/n ta th!
đ*ợc hỗn hợp kh/ t" Cho &ào benh ?,@2: gam cacbon rồi đUt ch$y hết cacbon, ph0n ứng hoàn toàn, th!
đ*ợc hỗn hợp kh/ 7 gồm - kh/ 1
2
, (
2
, C1
2
, trong đf C1
2
chiếm 22,Y2{ thu t/ch" <i$ tr= m )gam+ là
A. 42,@Y B. 42,@- C. 42,F? D. 42,Y4
ql1
-
DqCl Q-E2 1
2,
2

qMn1
;
Dq
2
Mn1
;
QMn1
2
Q1
2"
nqClCqcl1
-C
?
,
?42" n1
2
)oS qcl1
-
+C?,?4:"
msC44g" nC1
2
C?,?;;, nhh khiBC?
,
4Y4YC?,2" Cn1
2
Ginhra )\+Q-\, \C?,?@, &OPy th5o baK o toaH n
m_CmsQm1
2
)Ginh ra + C44Q?,?@A-2C42,.C8
Câu 40: ChTt hv! cơ _ mrch h2, khIng chứa liLn kết )[1[1[+ &à cf cIng thức phOn tp là C
-
9
.
1
n
"

`iết _
ch6 chứa m#t lori nhfm chức" XU đồng phOn cT! tro cf thu cf c>a _ là
A. ;" B. ." C. F" D. @"
đ
iaB p aBn MLN thOB y n•- EnC4" C-9.1, ancol C4, Lt5C4 )maPch hơK+, and5hytC4, \ton C4,
nC2" 8\it C4, 5Gt5 C4, 1 9C[92C[ C92[ 19C 4, nC- loaPi
II. PHẦN RIÊNG ¡10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A.Theo chuong trình Chuân (10 câ! t" câ #1 đ$n câ %0)
Câu 41: Mlng m#t l*ợng d!ng d=ch 9
2
X1
;
nồng đ# 2?{, đ!n nfng đu h•a tan &Wa đ> a mol C!1" Xa!
ph0n ứng làm ng!#i d!ng d=ch đến 4??
?
C the khUi l*ợng tinh thu C!X1
;
"@9
2
1 đã t$ch ra khŽi d!ng d=ch
là -?,F gam" `iết rng đ# tan c>a d!ng d=ch C!X1
;
2 4??
?
C là 4F,; gam" <i$ tr= c>a a là
A. ?,4" B. ?,4@" C. ?,2" D. ?,2@"
mddCaA:?QaAY:E2?{C@F?a , mctCaA4.? ,th5o bai ra c*B 44F,; gdd baN o hoa coB 4F,; ganm ctan" mct coB
trong ddC@F?aA4F,;E44F,;C:;,;:a, mct taBch raC4.?a[:;,;:aCF@,@2aC-?,FA4.?E2@?, aCM
Câu 42: Cf d!ng d=ch _ gồm )q~ &à m#t /t hồ tinh b#t+" Cho lần l*ợt tWng chTt Ga!h 1
-
, Cl
2
, 9
2
1
2
, S5Cl
-
,
8g(1
-
t$c d%ng &'i d!ng d=ch _" XU chTt làm d!ng d=ch _ ch!yun Gang mà! \anh là
A. ; chTt B. @ chTt C. - chTt D. 2 chOBt
ioB laH caBc chOBt 1_9 maPnh
Câu 43: 9•a tan hoàn toàn -,F. gam hỗn hợph X, S5X, S5X
2
trong 9(1
-
d* đ*ợc ?,;: mol (1
2
&à d!ng
d=ch _" Cho d!ng d=ch `a)19+
2
d* &ào _, loc kết t>a n!ng đến khUi l*ợng khIng đai the khUi l*ợng chTt
rbn th! đ*ợc làh
A. 4F,@;@ gam B. 4:,-@@ gam C. 4@,4;@ gam D. 2,; gam
i8BV 8B(j @._ Q-2sC -,F., -_ Q.s C?,;:A4, _C?,?-, sC1,?.@, m‡C ?,?.@A2--Q?,?4@A4.?C8
Câu 44: (g*†i ta cf thu đic! chế cao G! `!na tW gỗ th5o Gơ đồ Ga!h
_5nl!loxơ   → 
% - @
gl!coxơ   → 
% : ?
C
2
9
@
19   → 
% . ?
`!ta[4,-[đi5n  → 
T "
Cao G! `!na
qhUi l*ợng \5nl!loxơ cần đu G0n \!Tt 4 tTn cao G! `!na là
A. 2@,.2@ tTn" B. -F,:F@ tTn" C. @,:?. tTn" D. 4F,:@F tTn"
MC)4A4.2E@;+E?,-@E?,:E?,.ECM
7rang @EF [ Mã đc thi 4-@
w ww.daykemquynhon.ucoz.com
Câu 45: 9ỗn hợp 8 gồm ?,4 mol anđ5hit m5tacrylic &à ?,- mol kh/ hiđro" (!ng nfng hỗn hợp 8 m#t th†i
gian, cf m€t chTt \yc t$c (i, th! đ*ợc hỗn hợp hơi ` gồm hỗn hợp c$c ancol, c$c anđ5hit &à hiđro" 76
khUi hơi c>a ` Go &'i 95 bng Y@E42" 9i3! G!Tt c>a ph0n ứng hiđro hfa anđ5hit m5tacrylic làh
A. 4??{ B. F?{ C. .@{ D. :?{
?,4A)C92CC)C9-+[C91+Q?,-A2 CM
`
An`, n`C?,2;C ?,;[2\, \C?,?:" 9C?,?:E?,4CM
Câu 46: Cho .,? gam Mg t$c d%ng hết &'i d!ng d=ch 9Cl 4:,2@{ )&Wa đ>+" Xa! ph0n ứng th! đ*ợc d!ng
d=ch m!Ui 8 &à hiđro thfat ra" `iết ph0n ứng \0y ra hoàn toàn" nƒy nồng đ# phần trJm c>a d!ng d=ch
m!Ui G‘ làh
A. 22,;4{ B. 22,@4{ C. ;2,FY{ D. ;2,;4{
nMgC.E2; C?,2@ 9Cl C ?,@, m9ClC)?,@A-.,@+E4:,2@{C4??g, C{C?,2@A)2;QF4+E)4??[?,@A4Q.+C`
Câu 47: Cf @ kh/ đ‚ng riLng bi3t trong @ lo là Cl
2
, 1
2
, 9Cl, 1
-
, X1
2
" 9ãy chon trenh t‚ tiến hành nào
trong c$c trenh t‚ Ga! đu phOn bi3t c$c kh/h
A. ’!Œ t/m zm, d!ng d=ch q~Ehồ tinh b#t, C! đ!n nfng"
B. M!ng d=ch 8g(1
-
, d!ng d=ch q~Ehồ tinh b#t, dlng đầ! d!5 đfm c•n tàn đŽ"
C. (hƒn biết mà! c>a kh/, d!ng d=ch 8g(1
-
, d!ng d=ch q~, dlng đầ! d!5 đfm c•n tàn đŽ"
D. M!ng d=ch 9
2
X, d!ng d=ch 8g(1
-
, d!ng d=ch q~"
Câu 48: 7W b!tan, chTt &I cơ &à đic! ki3n ph0n ứng cf đ>" XU ph*ơng trenh ph0n ứng tUi thiu! đu đic!
chế gli\5rol là
A. @" B. ;" C. F" D. ."
iaB p aBn"`!tan[[[[[[ prop5n[[[[[[[ 4clo prop5n[[[[[[4,- điclo propan[2ol[[[[[gli\5rol
Câu 49: 7em ph$t biu! sai trong c$c ph$t biu! Ga! h
A. (hi3t đ# GIi c>a ankanol cao hơn Go &'i ankanal cf phOn tp khUi t*ơng đ*ơng"
B. Vh5nol là chTt rbn kết tinh 2 đic! ki3n th*†ng"
C. M5tylamin là chTt lŽng cf mli khai, t*ơng t‚ nh* amoniac"
D. gtylamin d“ tan trong 9
2
1"
M5tyl amin la chOBt khiB
Câu 50: Cho c$c chTt Ga!h C
2
9
@
19, C
.
9
@
19, C
.
9
@
(9
2
, d!ng d=ch C
.
9
@
1(a, d!ng d=ch (a19, d!ng
d=ch C9
-
C119, d!ng d=ch 9Cl" Cho tWng c€p chTt t$c d%ng &'i nha! cf \yc t$c, GU c€p chTt cf ph0n ứng
\0y ra là
A. 42 B. : C. Y D. 4?
Etanol ÷2, phenol ÷1, anilin÷2, phenolat÷2, NaOH ÷2
B.Theo chuong trình Nâng cao (10 câ! t" câ %1 đ$n câ &0)
Câu 51: Cho (9
-
d* &ào lần l*ợt c$c d!ng d=ch Ga!h CrCl
-
, C!Cl
2
, tnCl
2
, 8g(1
-
, (iCl
2
" XU tr*†ng hợp
kết t>a henh thành b= tan là
A. ;" B. -" C. 4" D. @"
Câu 52: M#t benh k/n d!ng t/ch 4 l/t chứa 4,@ mol 9
2
&à 4,? mol (
2
)cf \yc t$c &à nhi3t đ# th/ch hợp+" •
trrng th$i cOn bng cf ?,2 mol (9
-
tro thành" M!Un hi3! G!Tt đrt 2@ { cần ph0i thLm &ào benh bao
nhiL! mol (
2
m
A. 4,@ B. 2,2@ C. ?,:- D. 4,F4
Câu 53: Cho 42gam hỗn hợp S5 &à C! &ào 2??ml d!ng d=ch 9(1
-
2M, th! đ*ợc m#t chTt kh/ )G0n phzm
khp d!y nhTt+ khIng mà!, hfa nO! trong khIng kh/, &à cf m#t kim lori d*" Xa! đf cho thLm d!ng d=ch
9
2
X1
;
2M, thTy chTt kh/ trLn tiếp t%c tho$t ra, đu hoà tan hết kim lori cần --,--ml" qhUi l*ợng kim lori
S5 trong hỗn hợp là
A. :,; gam B. @,. gam C. 2,: gam D. 4,; gam
Câu 54: 7h>y phOn hoàn toàn m#t l*ợng mantoxơ, Ga! đf cho toàn b# l*ợng gl!coxơ th! đ*ợc lLn m5n
thành ancol 5tylic the th! đ*ợc 4?? ml r*ợ! ;.
?
" qhUi l*ợng riLng c>a ancol là ?,:gamEml" 9Tp th% toàn
b# kh/ C1
2
&ào d!ng d=ch (a19 d* th! đ*ợc m!Ui cf khUi l*ợng làh
A. :;,: gam" B. ;2,; gam" C. 242 gam" D. 4.Y,. gam"
Câu 55: Cho c$c chTt Ga! đOyh 4+C9
-
C119, 2+C
2
9
@
19, -+C
2
9
2
, ;+C9
-
C11(a, @+9C11C9CC9
2
,
.+C9
-
C11(9
;
" Mãy gồm c$c chTt nào Ga! đOy đc! đ*ợc tro ra tW C9
-
C91 bng m#t ph*ơng trenh ph0n
ứng làh
A. 4, 2, -, ;, @, ." B. 4, 2, ." C. 4, 2" D. 4, 2, ;, ."
7rang .EF [ Mã đc thi 4-@
w ww.daykemquynhon.ucoz.com
Câu 56: Cho biết thế đi3n c‚c ch!zn c>a c$c c€p o\i ho$ khph 29QE9
2
• tn
2Q
Etn• C!
2Q
EC!• 8g
Q
E8g lần l*ợt
là ?,??n• [?,F.n• Q?,-;n• Q?,:?n" X!Tt đi3n đ#ng c>a pin đi3n ho$ nào Ga! đOy l'n nhTtm
A. C! Q 28g
Q


C!
2Q
Q 28g" B. 28g Q 29
Q


28g
Q
Q 9
2
"
C. tn Q C!
2Q


tn
2Q
Q C!" D. tn Q 29
Q


tn
2Q
Q 9
2
"
Câu 57: C$c kh/ th0i cIng nghi3p &à c>a c$c đ#ng cơ I tI, \5 m$y"""là ng!yLn nhOn ch> yế! gOy ra m*a
a\it" (hvng thành phần hfa hoc ch> yế! trong c$c kh/ th0i tr‚c tiếp gOy ra m*a a\it làh
A. X1
2
, C1, (1" B. X1
2
, C1, (1
2
" C. (1, (1
2
, X1
2
" D. (1
2
, C1
2
, C1"
Câu 58: Cho iGopr5n t$c d%ng `r
2
th5o t” l3 mol 4h4 th! đ*ợc tUi đa \ d•n \!Tt mono brom" i!n nfng
ancol bƒc 2 C
@
9
42
1 &'i 9
2
X1
;
đ€c 2 4:?
?
C th! đ*ợc tUi đa y G0n phzm hv! cơ" MUi liLn h3 giva \, y là h
A. \ [ y C 4 B. \ C y C. y [ \ C 4 D. y [ \ C 2
Câu 59: Cho c$c chTt Ga!h a\it gl!tamic• &alin, lyGin, alanin, trim5tylamin, anilin" XU chTt làm d!Œ t/m
ch!yun mà! hồng, mà! \anh, khIng đai mà! lần l*ợt là
A. 2, 4,-" B. 4, 2, -" C. -, 4, 2" D. 4, 4, ;"
Câu 60: Cho Gơ đồ ph0n ứng Ga! h
CIng thức cT! tro c>a s là
A. C9
2
CC)C9
-
+[C11C
.
9
@
" B. C9
2
CC9[C11C
.
9
@
"
C. C
.
9
@
C11C9CC9
2
" D. C9
2
CC)C9
-
+[C11C9
2
[C
.
9
@
"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9o, tLn th/ Ginhh""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
XU b$o danhh"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Cho biết khUi l*ợng ng!yLn tp )th5o đ&C+ c>a c$c ng!yLn tUh
9 C 4• C C 42• ( C 4;• 1 C 4.• (a C 2-• Mg C 2;• 8l C 2F• X C -2• Cl C -@,@• q C -Y• Ca C ;?•
Mn C @@• S5 C @.• C! C .;• tn C .@• ClC-@,@• `r C :?• 8g C 4?:• `a C 4-F• Vb C 2?F"
'h(ng được s) *+ng ,-ng .TT.
........ HET ........
7rang FEF [ Mã đc thi 4-@

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->