P. 1
Câu 1 Lấy 5

Câu 1 Lấy 5

|Views: 387|Likes:
Được xuất bản bởiquoc1980

More info:

Published by: quoc1980 on Jan 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2014

pdf

text

original

Câu 1 Lấy 5,52g hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hoá t!

kh"ng #$i, chia làm 2 ph%n &'ng nha() *h%n + tác ,-ng
h.t v/i ,(ng ,!ch 01l th( #2ợc 2,3+4 l5t hi#o 6#ktc7) 89t cháy h.t ph%n 2 tong o:i th( #2ợc ;,<4g hỗn hợp g=m Fe<>;
và o:it c?a M) @h9i l2ợng mol c?a MA B9 gam c?a Fe, M 6tong 5,52g hỗn hợp A7 l%n l2ợt là
A) 2CA <,<4A 2,+4) D) 2CA +,4EA <,E;) 1) 5;A <,<4A 2,+4) F) +EA <,<4A 2,+4)
Câu 2 1ho Fe tác ,-ng v/i ,(ng ,!ch 02G>; loHng, ,(ng ,!ch th( #2ợc cho &ay hIi #2ợc tinh thJ FeG>;)C02> có kh9i
l2ợng là 55,4g) KhJ t5ch kh5 hi#o 6#ktc7 #2ợc giLi phóng là &ao nhiM( N
A) E,+4 l5t) D) C,<< l5t) 1) ;,;E l5t) F) +3,<4 l5t)
Câu 3 OgPm + #inh BQt nRng ;g tong ,(ng ,!ch 1(G>;, Ba( mSt thTi gian lấy #inh BQt a, Bấy kh", cPn nRng ;,2E5Cg)
@h9i l2ợng BQt tham gia phLn ứng là &ao nhiM( N
A) +,UUUg) D) 3,252g) 1) 3,<UUUg ) F) 2,+33g)
Câu 4 0ỗn hợp A g=m Fe>, Fe<>;, Fe2><) Kong hỗn hợp A mỗi o:it #V( có 3,5 mol) @h9i l2ợng c?a hỗn hợp A là &ao
nhiM( gam N A) 2<2) D) ;4;) 1) ++4) F) 8áp B9 khác)
Câu 5 @hW hoàn toàn +4g Fe2>< &'ng 1> X nhiYt #S cao) @h5 #i a Ba( phLn ứng #2ợc ,Zn vào ,(ng ,!ch 1a6>072 ,2)
@h9i l2ợng k.t t?a th( #2ợc là &ao nhiM( gam N A) +5) D) 23) 1) 25) F) <3)
Câu 6 Og2Ti ta ,[ng 233 tấn \(Rng hematit chứa <3] Fe2>< #J có thJ BLn :(ất #2ợc m tấn gang có hàm l2ợng BQt E3])
Di.t hiY( B(ất c?a \(á t^nh U4]) _iá t! c?a m là A) 53,;) D) 25,2) 1) <5) F) 5;,4U)
Câu 7 MSt thanh #=ng nRng +;3,Eg ngPm tong ,(ng ,!ch AgO>< mSt thTi gian lấy a Wa nh` Bấy kh" cPn #2ợc
+C+,2g) KhJ t5ch ,(ng ,!ch AgO>< <2] 6Fa+,2 gbml7 #H tác ,-ng v/i thanh #=ng là
A) +CC l5t) D) +CC ml) 1) EE,5 l5t) F) EE,5 ml)
Câu 8 1ho +U,2g kim loại M tác ,-ng v/i ,(ng ,!ch 0O>< loHng, ,2 th( #2ợc ;,;E l5t kh5 ,(y nhất O> 6#ktc7) M là kim
loại nào NA) Mg) D) 1() 1) Fe) F) cn)
Câu 9 1ho C,4Eg #=ng tác ,-ng h.t v/i 0O>< loHng thấy có kh5 O> thoát a) @h9i l2ợng m(9i nitat Binh a tong ,(ng
,!ch là &ao nhiM( gam NA) 2+,54) D) 2+,45) 1) 22,54) F) 22,45)
Câu 10 89t +2,Eg #=ng tong kh"ng kh5 th( #2ợc chất Qn d) 0oà tan chất Qn d tMn vào ,(ng ,!ch 0O>< 3,5M th(
#2ợc ;;E ml kh5 O> 6#ktc7) KhJ t5ch ,(ng ,!ch 0O>< t9i thiJ( c%n ,[ng #J hoà tan chất Qn d làe
A) 3,E l5t) D) 3,E; l5t) 1) 3,U<<< l5t F) 3,3; l5t)
Câu 11 1ho +,;35g hỗn hợp Fe2><, cn>, 1(> tác ,-ng vfa #? v/i 253 ml ,(ng ,!ch 02G>; 6loHng7 3,+M) @h9i l2ợng
m(9i B(ngat khan th( #2ợc là A) +,+2 l5t) D) <,<4 l5t) 1) <,;35g F) 2,2; l5t)
Câu 12 1ho mSt 5t &St BQt ng(yMn chất tác ,-ng h.t v/i ,(ng ,!ch 02G>; loHng th( #2ợc 543ml kh5 X #ktc) O.( cho gấp
#"i l2ợng &St BQt tMn tác ,-ng h.t v/i 1(G>; th^ th( #2ợc mSt chất Qn) @h9i l2ợng &St BQt #H ,[ng tong 2 t2Tng hợp
tMn và kh9i l2ợng chất Qn l%n l2ợt là
A) +,;gA 2,EgA <,2g) D) +;gA 2EgA <2g) 1) +,;gA 2,EgA +3,Eg) F) 8áp B9 khác)
Câu 13 @hW 2,;g hỗn hợp g=m 1(> và mSt o:it BQt có th lY B9 mol +e+) Ga( phLn ứng th( #2ợc +,C4g chất Qn, #em hoà
tan vào ,(ng ,!ch 01l thấy &ay a 3,;;E l5t kh5 6#ktc7) >:it BQt #ó là N
A) Fe>) D) Fe2><) 1) Fe<>;) F) @h"ng :ác #!nh #2ợc)
Câu 14 Og(yMn tW c?a ng(yMn t9 d có t$ng B9 hạt cI &Ln 6e, p, n7 là E2, tong #ó B9 hạt mang #iYn nhiV( hIn B9 hạt
kh"ng mang #iYn là 22) Og(yMn t9 d là A) BQt) D) &om) 1 photpho) F) com)
Câu 15 1ho +33g hợp kim g=m có Fe, 1 và Al tác ,-ng v/i l2ợng ,2 ,(ng ,!ch Oa>0 th( #2ợc ;,UE l5t kh5) Lấy &H
Qn kh"ng tan cho tác ,-ng v/i mSt l2ợng ,2 ,(ng ,!ch 01l 6kh"ng có kh"ng kh57 th( #2ợc <E,E l5t kh5) 1ác kh5 #o X
#ktc) Khành ph%n ph%n tim c?a Fe, 1 và Al tong hợp kim l%n l2ợt là
A) E<], +<], ;]) D) E3], +5], 5]) 1) +2], E;], ;]) F) E;], ;,35], ++,U5])
Câu 16 0ỗn hợp d g=m 1( và Fe, tong #ó 1( chi.m ;<,2;] kh9i l2ợng) 1ho +;,Eg d tác ,-ng h.t v/i ,(ng ,!ch 01l
thấy có j l5t kh5 6#ktc7 &ay a) _iá t! c?a j là &ao nhiM( N
A) +,+2 l5t) D) 2,2; l5t) 1) ;,;E l5t) F) <,<4 l5t)
Câu 17 Ohkng thanh BQt vào ,(ng ,!ch 1(G>;, Ba( mSt thTi gian lấy thanh BQt a Wa Bạch, Bấy kh" thấy kh9i l2ợng ting
+,2g) 1ó &ao nhiM( gam 1( #H &ám vào thanh BQt N A) ;,E) D) +U,2) 1) 2,;) F) U,4)
Câu 18 89t mSt kim loại tong &^nh k5n #lng kh5 clo th( #2ợc <2,5 g m(9i clo(a và nhmn thấy thJ t5ch kh5 clo tong
&^nh giLm 4,C2 l5t 6#ktc7) KMn c?a kim loại #H ,[ng là A) 1() D) Al) 1) cn) F) Fe)
Câu 19 0oà tan h.t mg hỗn hợp < o:it BQt vào ,(ng ,!ch 01l #2ợc ,(ng ,!ch d, c" cạn d th^ th( #2ợc m+g hỗn hợp hai
m(9i có th lY mol +e+) MRt khác, n.( B-c thmt chmm kh5 clo ,2 vào d =i lại c" cạn th^ lại th( #2ợc 6m+ n +,;27g m(9i
khan) m có giá t! là A) 5,4;g) D) 4,EUg) 1) 4,3Eg) F) 5,U2g)
Câu 20 MSt ,(ng ,!ch có hoà tan <,25g BQt clo(a tác ,-ng v/i ,(ng ,!ch AgO>< ,2 tạo a E,4+g k.t t?a tQng) 1"ng
thức c?a m(9i BQt #H ,[ng làe A) Fe1l2) D) Fe1l<) 1) 1L Fe1l2 và Fe1l<) F) @h"ng :ác #!nh #2ợc)
Câu 21 @hi cho +g m(9i BQt clo(a tác ,-ng v/i l2ợng ,2 ,(ng ,!ch AgO>< tạo a 2,4;U2 g Ag1l) 1"ng thức c?a m(9i
BQt là A) Fe1l2) D) Fe1l<) 1) 1L Fe1l2 và Fe1l<) F) @h"ng :ác #!nh #2ợc)
Câu 22 1ho kh5 1> khW hoàn toàn #.n BQt mSt hỗn hợp g=me Fe>, Fe2><, Fe<>; thấy có ;,;E l5t kh5 1>2 6#ktc7 thoát a)
KhJ t5ch 1> 6#ktc7 #H tham gia phLn ứng là A) +,+2 l5t) D) 2,2; l5t) 1) <,<4 l5t) F) ;,;E l5t)
Câu 23 89t nóng mSt hỗn hợp d g=m &St nh"m và Fe<>; tong m"i t2Tng kh"ng có kh"ng kh5) Ohong chất cpn lại Ba(
phLn ứng, n.( cho tác ,-ng v/i ,(ng ,!ch Oa>0 ,2 Bq th( #2ợc 4,C2 l5t hi#o 6#ktc7, n.( cho tác ,-ng v/i ,(ng ,!ch
01l ,2 Bq th( #2ợc 24,EE l5t hi#o 6#ktc7) @h9i l2ợng Al và Fe<>; tong hỗn hợp d l%n l2ợt làe
A) 2CgA ;4,;g) D) 2CgA 4U,4g) 1) Ug, 4U,4g) F) +4gA ;2g)
Câu 24 O(ng mSt mZ( thrp th2Tng có kh9i l2ợng +3g tong l2ợng kh5 o:i ,2, thấy có 3,+U4 l5t kh5 1>2 63
o
1 và 3,E at7
thoát a) Khành ph%n ph%n tim cac&on tong mZ( thrp làe A) E,;]) D) 3,E;]) 1) 3,;2]) F) 8áp B9 khác)
Câu 25 @hW hoàn toàn +4g &St BQt o:it &'ng 1> X nhiYt #S cao) Ga( khi phLn ứng k.t thkc, th( #2ợc chất Qn có kh9i
l2ợng ++,2g) KhJ t5ch 1> 6#ktc7 #H ,[ng là A) ;,;E l5t) D) 4,C2 l5t) 1) 3,4C2 l5t) F) 2,2; l5t)
Câu 26 @hW U,4g hỗn hợp g=m Fe2>< và Fe> &'ng kh5 hi#o X nhiYt #S cao, th( #2ợc BQt và 2,EEg n2/c) KhJ t5ch hi#o
#H ,[ng 6+C
3
1 và C25mm0g7 là A) <,5E; l5t) D) ; l5t) 1) 3,335< l5t) F) 8áp B9 khác)
Câu 27 1ho hỗn hợp g=m 2g Fe và <g 1( vào ,(ng ,!ch 0O>< thấy thoát a 3,;;E l5t kh5 kh"ng mà( hoá nP( tong
kh"ng kh5 6#o X #ktc7) @h9i l2ợng m(9i khan th( #2ợc Ba( phLn ứng là
A) 5,;g) D) E,C2g) 1) ;,E;g) F) 8áp B9 khác)
Câu 28 1hất Qn d g=m 3,+ mol Fe2>< và 3,+ mol Fe<>;) 0oà tan d &'ng ,(ng ,!ch 01l ,2, th( #2ợc ,(ng ,!ch s) 1ho
Oa>0 vào s, th( #2ợc k.t t?a c) Ltc lấy k.t t?a, Wa Bạch =i #em n(ng tong kh"ng kh5 #.n kh9i l2ợng kh"ng #$i th(
#2ợc m g chất Qn) _iá t! c?a m là A) ;3) D) <2) 1) ;E) F) 4;)
Câu 29 1hia ;g hỗn hợp &St kim loại g=m nh"m, BQt và #=ng thành 2 ph%n #V( nha()
u *h%n + e tác ,-ng v/i l2ợng ,2 ,(ng ,!ch 01l, th( #2ợc 543ml hi#o)
u *h%n 2 e tác ,-ng v/i l2ợng ,2 ,(ng ,!ch Oa>0, th( #2ợc <<4ml hi#o)
1ác kh5 #o X #ktc) G9 mol c?a Al, Fe tong ;g hỗn hợp l%n l2ợt làe
A) 3,3+A 3,3+) D) 3,32A 3,3+) 1) 3,32A 3,32) F) 8áp B9 khác)
Câu 30 8J khW ion Fe
<n
tong ,(ng ,!ch thành ion Fe
2n
có thJ ,[ng mSt l2ợng ,2
A) kim loại Mg) D) kim loại 1() 1) kim loại Da) F) kim loại Ag)
Câu 31 1ho các cRp kim loại ng(yMn chất ti.p :kc tlc ti.p v/i nha(e Fe và *&A Fe và GnA Fe và Oi) @hi nhkng các cRp
kim loại tMn vào ,(ng ,!ch a:it, B9 cRp kim loại tong #ó Fe &! phá h(v t2/c làe
A) ;) D) +) 1) 2) F) <)
Câu 32 1ho tfng chất Fe, Fe>, Fe6>072, Fe6>07<, Fe<>;, Fe2><, Fe6O><72, Fe6O><7<, FeG>;, Fe26G>;7<, Fe1>< l%n l2ợt
phLn ứng v/i 0O>< #Rc nóng) G9 phLn ứng th(Sc loại o:i hoáu khW làe A) 5) D) E) 1) 4) F) C)
Câu 33) 1ho 2<,Eg kim loại d tan h.t tong ,(ng ,!ch 01l tạo a ion d
2n
) F(ng ,!ch tạo thành có thJ tác ,-ng vfa #?
v/i 233ml Fe1l< 2M #J tạo a ion d
;n
) @im loại d làe A) Oi) D) 1) 1) *&) F) Gn)
Câu 34) 1ho ;3g hỗn hợp vàng, &ạc, #=ng, BQt, kqm tác ,-ng v/i o:i ,2 n(ng nóng th( #2ợc ;4,;g chất Qn d) KhJ t5ch
,(ng ,!ch 01l 2M có khL ning phLn ứng v/i chất Qn d là
A) ;33ml) D) <33ml) 1) 233ml) F) +33ml)
Câu 35. @hW +4g hỗn hợp các o:it kim loại Fe>, Fe2><, Fe<>;, 1(>, *&> &'ng kh5 1> X nhiYt #S cao, kh9i l2ợng
chất Qn th( #2ợc giLm ;,Eg) KhJ t5ch kh5 1> phLn ứng 6#ktc7 là
A) 4,C2 l5t) D) <,<4 l5t) 1) 2,2; l5t) F) +,+2 l5t)
Câu 36) 0oà tan hoàn toàn <,22g hỗn hợp d g=m Fe, Mg và cn &'ng mSt l2ợng vfa #? ,(ng ,!ch 02G>; loHng, th(
#2ợc +,<;; l5t hi#o 6#ktc7 và ,(ng ,!ch chứa m g m(9i) _iá t! c?a m làe A) U,52) D) +3,2C) 1) E,UE) F) C,25)
Câu 37) 0oà tan h.t hỗn hợp g=m 3,2 mol FeG2 và 3,< mol FeG &'ng l2ợng ,2 a:it 0O>< #Rc th( #2ợc j l5t kh5 d 6,(y
nhất7) _iá t! c?a j 6X #ktc7 là A) 54 l5t) D) +2C,4E l5t) 1) 4<,E; l5t) F) +2,C4E l5t)
Câu 38 8J th( #2ợc ,(ng ,!ch 1(G>; +4] c%n lấy m+ g tinh thJ 1(G>;)502> cho vào m2g ,(ng ,!ch 1(G>; E]) Kh lY
m+bm2 làe A) +e <) D) +e ;) 1) +e 5) F) +e 4)
Câu 39) O(ng m g &St BQt tong o:i, th( #2ợc <g hỗn hợp chất Qn d) 0oà tan h.t hỗn hợp d tong ,(ng ,!ch 0O><
6,27, thoát a 3,54 l5t 6#ktc7 O> 6là BLn phwm khW ,(y nhất7) _iá t! c?a m là
A) 2,52) D) 2,22) 1) 2,42) F) 2,<2)
Câu 40) >:i hoá chmm m g Fe ngoài kh"ng kh5 th( #2ợc +2g hỗn hợp d g=m < o:it BQt và BQt ,2) 0oà tan d vfa #? &Xi
233 ml ,(ng ,!ch 0O>< th( #2ợc 2,2; l5t kh5 O> ,(y nhất 6#ktc7) _iá t! m và n=ng #S ,(ng ,!ch 0O>< l%n l2ợt là
A) +3,3EgA 3,5M) D) 5,3;gA +M) 1) +3,3EgA <,2M) F) 5,3;gA +,4M)
Câu 41 1ho hỗn hợp d g=m < o:it c?a BQt 6Fe2><, Fe>, Fe<>;7 v/i B9 mol &'ng nha() Lấy m+g d cho vào mSt 9ng Bứ
ch!( nhiYt, n(ng nóng =i cho mSt l(=ng kh5 1> #i \(a, kh5 1>2 a khxi 9ng Bứ #2ợc hấp th- h.t vào &^nh #lng l2ợng
,2 ,(ng ,!ch 1a6>072 th( #2ợc m2g k.t t?a tQng) 1hất Qn 6s7 cpn lại tong 9ng Bứ Ba( phLn ứng có kh9i l2ợng là
+U,2g g=m Fe, Fe> và Fe2><, cho hỗn hợp này tác ,-ng h.t v/i ,(ng ,!ch 0O>< #(n nóng #2ợc 4,C2 l5t kh5 6có mà( nP(
#x7 ,(y nhất 6#ktc7) K5nh kh9i l2ợng m+, m2)
A) 23,EEgA +3,5g) D) +3,;;gA +3,5g) 1) +3,;;gA 23,4E5g F) 23,EEgA 23,4E5g)
Câu 7.83 89t cháy h.t mg hỗn hợp A g=m 6cn, Mg, Al7 &'ng o:i th( #2ợc 6m n+,47g o:it) 0xi n.( cho mg hỗn hợp A
tác ,-ng h.t v/i hỗn hợp các a:it loHng 602G>;, 01l, 0D7 th^ thJ t5ch 02 6#ktc7 th( #2ợc làe
A) 3,22; l5t) D) 2,2; l5t) 1) ;,;E l5t) F) 3,;;E l5t)
Câu 7.84 8J mg phoi &ào BQt 6d7 ngoài kh"ng kh5, Ba( mSt thTi gian &i.n thành hỗn hợp 6s7 có kh9i l2ợng +2g g=m Fe
và các o:it Fe>, Fe<>;, Fe2><) 1ho s tác ,-ng hoàn toàn v/i a:it 02G>; #Rc nóng ,2 thấy thoát a <,<4 l5t kh5 G>2 ,(y
nhất 6#ktc7) K5nh kh9i l2ợng m c?a d)A) 5,3;g) D) E,+4g) 1) C,2g) F) +3,3Eg)
Câu 7.85 1ho ;,54g hỗn hợp Fe và mSt kim loại 6d7 th(Sc nhóm yy hoà tan hoàn toàn tong ,(ng ,!ch 01l ,2 thấy tạo
a 2,3+4 l5t kh5 6#ktc7) MRt khácA +,Ug kim loại d nói tMn kh"ng khW h.t ;g 1(> X nhiYt #S cao) d làe
A) 1an:i D) Magie 1) Dai F) Dei
Câu 7.86 1ho +U,2g 1( vào + l5t ,(ng ,!ch g=m 02G>; 3,5M và @O>< 3,2M) KhJ t5ch kh5 O> ,(y nhất th( #2ợc X
#ktc làe A) +,+2 l5t) D) 2,2; l5t) 1) ;,;E l5t) F) <,<4 l5t)
Câu 7.87 @hW hoàn toàn mg hỗn hợp < o:it BQt &'ng 1> ,2 X nhiYt #S cao thành BQt kim loại) 0oà tan h.t BQt th( #2ợc
&'ng ,(ng ,!ch 01l ,2 th( #2ợc C,42g chất Qn) 1hất kh5 thoát a #2ợc hấp th- h.t &'ng ,(ng ,!ch Da6>072 ,2 thấy có
+5,C4g k.t t?a tQng) _iá t! c?a m là A) 5,2g D) 4,3g 1) ;,4;g F) 5,24g
Câu 7.88 F[ng 1> ,2 #J khW hoàn toàn mg &St BQt o:it 6Fe:>y7, ,Zn toàn &S l2ợng kh5 Binh a #i thmt chmm vào + l5t
,(ng ,!ch 1a6>072 3,+M, th( #2ợc 5g k.t t?a) G9 mol kh5 1>2 th( #2ợc là
A) 3,35 mol) D) 3,35 và 3,+5 mol) 1) 3,325 mol) F) 3,35 và 3,3C5 mol)
Câu 7.89 F[ng 1> ,2 #J khW hoàn toàn m g &St BQt o:it 6Fe:>y7 thành BQt, ,Zn toàn &S l2ợng kh5 Binh a #i thmt chmm
vào + l5t ,(ng ,!ch Da6>072 3,+MA th( #2ợc U,E5g k.t t?a) MRt khác hoà tan toàn &S BQt kim loại th( #2ợc X tMn &'ng
,(ng ,!ch 01l ,2 =i c" cạn th^ th( #2ợc +2,Cg m(9i khan) 1"ng thức c?a BQt o:it là
A) Fe>) D) Fe<>;) 1) Fe2><) F) 1h2a #? ,o kiYn #J :ác #!nh)
Câu 7.90 F[ng 1> ,2 #J khW hoàn toàn m g &St BQt o:it 6Fe:>y7, ,Zn toàn &S l2ợng kh5 Binh a #i thmt chmm vào + l5t
,(ng ,!ch 1a6>072 3,+M, th( #2ợc 5g k.t t?a) MRt khác hoà tan toàn &S mg &St BQt o:it 6Fe:>y7 &'ng ,(ng ,!ch 01l ,2
=i c" cạn th^ th( #2ợc +4,25g m(9i khan) m có giá t! là
A) E,33g) D) +5,+g) 1) +4,33g) F) ++,4g)
Câu 7.91 0oà tan h.t 5,<g hỗn hợp kim loại g=m Mg, cn, Al và Fe &'ng ,(ng ,!ch 02G>; loHng, th( #2ợc <,+<4 l5t kh5
6#ktc7 và m g m(9i B(ngat) m nhmn giá t! &'ng A) <2,+Eg) D) +U,32g) 1) +E,C;g) F) +U,<g)
Câu 7.92 0oà tan h.t +,C2g hỗn hợp kim loại g=m Mg, Al, cn và Fe &'ng ,(ng ,!ch 01l, th( #2ợc j l5t kh5 6#ktc7 và
<,E5g m(9i clo(a khan) j nhmn giá t! &'ng A) +,<;; l5t) D) 2,4EE l5t) 1) +,+2 l5t) F) <,<4 l5t)
Câu 7.93.1ho 2,E+g hỗn hợp các o:it Fe<>;, Fe2><, Mg>, 1(> tác ,-ng vfa #? v/i <33ml ,(ng ,!ch 02G>; 3,+M
6loHng7 th^ kh9i l2ợng m(9i B(ngat khan th( #2ợc là &ao nhiM( N
A) ;,5g) D) <,;5g) 1) 5,2+g ) F) 1h2a thJ :ác #!nh)
Câu 7.94. O(ng nóng +4,Eg &St BQt ngoài kh"ng kh5, Ba( mSt thTi gian th( #2ợc m g hỗn hợp d g=m các o:it BQt, và BQt
,2) 0oà tan h.t hỗn hợp d &'ng 0
2
G>
;
#Rc nóng th( #2ợc 5,4 l5t G>
2
6#ktc7) _iá t! c?a m làe
A) 2;g) D) 24g) 1) 23g) F) 22g)

D. 40. B. 200ml. Tính khối lượng m1. 8. C. 27g. kim loại Ag. Tỉ lệ m1/m2 là: A. Giá trị của m là A. C. 16g.2 mol FeS2 và 0. 8. Câu 35.8g. 46.56 lít (đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). 10. bạc. Hoà tan hết hỗn hợp gồm 0.52. 2.01. B.48 lít. C.24 lít. Câu 29 Chia 4g hỗn hợp bột kim loại gồm nhôm. 2.88g. 3. .12 lít. C.12 lít.02.25. 0. D.88g nước. B. Khử 16g hỗn hợp các oxit kim loại FeO. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là A.6M.04g. nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 6. 0. Thể tích hiđro đã dùng (170C và 725mmHg) là A. B. Fe(NO3)2. Lấy m1g X cho vào một ống sứ chịu nhiệt. 10. 0. Giá trị của m là: A. D. 0. kim loại Mg. C. Khối lượng Al và Fe3O4 trong hỗn hợp X lần lượt là: A.36 lít. 0. Fe2(SO4)3. Fe2O3.768 lít. C. 2. 10.Phần 2 : tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. khí CO2 ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thu được m2g kết tủa trắng. kim loại Ba. Fe2O3.8g kim loại X tan hết trong dung dịch HCl tạo ra ion X2+. FeSO4.98. D. 100ml. D. thu được 3g hỗn hợp chất rắn X.8 at) thoát ra. C. D. Fe3O4 thấy có 4. FeO. 27g. 0. Fe(NO3)3. 32. Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ với 200ml FeCl3 2M để tạo ra ion X4+. Câu 25 Khử hoàn toàn 16g bột sắt oxit bằng CO ở nhiệt độ cao. 10.48 lít. 1. 10.52. Câu 23 Đốt nóng một hỗn hợp X gồm bột nhôm và Fe3O4 trong môi trường không có không khí. thu được 336ml hiđro. 9.36 lít.01.6g. Đáp số khác. khối lượng chất rắn thu được giảm 4. Số phản ứng thuộc loại oxi hoá. B.5g. 69. 10. 20.685g.1 mol Fe2O3 và 0.24 lít khí NO duy nhất (đktc). D. FeO. Fe2O3. 2. 8. số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là: A. B. D. 4. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là A. C. Câu 24 Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10g trong lượng khí oxi dư. C. thấy có 0.1 mol Fe3O4. D. 56 lít.196 lít khí CO2 (0oC và 0. D. B.32. 1. Cho 23. 2.88g. D. C. 2. B.62.6g. Câu 28 Chất rắn X gồm 0. cho hỗn hợp này tác dụng hết với dung dịch HNO3 đun nóng được 6. D. 20.72 lít khí (có màu nâu đỏ) duy nhất (đktc). 5.08g. Cho NaOH vào Y. CuO. Hoà tan X vừa đủ bởi 200 ml dung dịch HNO3 thu được 2.Câu 22 Cho khí CO khử hoàn toàn đến sắt một hỗn hợp gồm: FeO. 3. Câu 33. Giá trị của V (ở đktc) là A. Kim loại X là: A. nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 26.4g chất rắn X. Câu 41 Cho hỗn hợp X gồm 3 oxit của sắt (Fe2O3. 2. . 48.4g.5g. 1. C. B.344 lít hiđro (đktc) và dung dịch chứa m g muối. thoát ra 0.3 mol FeS bằng lượng dư axit HNO3 đặc thu được V lít khí X (duy nhất). 9g. C.84 lít.5M.04g. Giá trị m và nồng độ dung dịch HNO3 lần lượt là A.84%. 6. 10. Fe và Sn. C. thu được 560ml hiđro. Câu 32 Cho từng chất Fe. kẽm tác dụng với oxi dư nung nóng thu được 46. thu được dung dịch Y. FeO và Fe2O3. Pb. 6. 1. Câu 26 Khử 9. B.72 lít hiđro (đktc). Câu 37.48 lít khí CO2 (đktc) thoát ra. A. Nung m g bột sắt trong oxi. B. m2. Đáp số khác. C. 64. 3.Phần 1 : tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. 4 lít. C. C. Sau khi phản ứng kết thúc.72 lít. Câu 40.01.68 lít. 0.584 lít. C. 63. 1: 3. sắt và đồng thành 2 phần đều nhau.4g. nung nóng rồi cho một luồng khí CO đi qua. B. Hoà tan X bằng dung dịch HCl dư.72g. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng. C.24 lít. 0. B. Giá trị của m là A. Câu 34. 300ml. Cho 40g hỗn hợp vàng. Số mol của Al. D. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit. sắt.88 lít hiđro (đktc).44g. Câu 30 Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A. 2. Ni. 1: 4. C. rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn.2g. 400ml.02. Fe trong 4g hỗn hợp lần lượt là: A. 0. Fe3O4. 4. 1: 5. C. 3. 7.2M. 20. 4.0053 lít.44g.6g hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao. Cr. 12. 8. B.5H2O cho vào m2g dung dịch CuSO4 8%. Đáp số khác. 5. Sn.672 lít.02. Chất rắn (Y) còn lại trong ống sứ sau phản ứng có khối lượng là 19.22g hỗn hợp X gồm Fe. Câu 36. D.24 lít. D.4%. Fe(OH)3. Các khí đo ở đktc. thu được kết tủa Z.72 lít.khử là: A. . D. 5. 69. B. Lọc lấy kết tủa. Câu 31 Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là A. 1: 6. Thể tích CO (đktc) đã dùng là A. thu được chất rắn có khối lượng 11. Fe(OH)2. Câu 38 Để thu được dung dịch CuSO4 16% cần lấy m1 g tinh thể CuSO4. Những chất còn lại sau phản ứng. Hoà tan hoàn toàn 3. B. 5. D. Câu 39. Câu 27 Cho hỗn hợp gồm 2g Fe và 3g Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0.08g.2g gồm Fe.685g D. Oxi hoá chậm m g Fe ngoài không khí thu được 12g hỗn hợp X gồm 3 oxit sắt và sắt dư. 0. B. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng.448 lít khí không màu hoá nâu trong không khí (đo ở đktc). 3. Đáp số khác.42%. 0. Thành phần phần trăm cacbon trong mẫu thép là: A. Fe3O4) với số mol bằng nhau. D. 6. thu được 1. 127. B. 7. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). kim loại Cu. D.22. B. 1M. 4. đồng. 20. B. Fe và Ni.27. Fe3O4. PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. thu được sắt và 2.84g. 42g. Thể tích khí CO phản ứng (đktc) là A.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->