P. 1
CHUYÊN ĐỀ TƯƠNG TÁC GEN

CHUYÊN ĐỀ TƯƠNG TÁC GEN

|Views: 544|Likes:
Được xuất bản bởiPhan Nhàn

More info:

Published by: Phan Nhàn on Jan 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

Tương tác gen A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.

Lý do kh¸ch quan: NhiÖm vô ë trêng THPT lµ båi dìng thÕ hÖ trÎ trë thµnh nh÷ng ngêi lµm chñ ®Êt níc trong t¬ng lai. §©y lµ nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai ®îc gi¸c ngé lÝ tëng c¸ch m¹ng, lÝ tëng XHCN, cã tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt toµn diÖn, cã søc khoÎ, sù th«ng minh, cÇn cï, s¸ng t¹o ®Ó x©y dùng XHCN. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã cÇn ®Õn vai trß rÊt quan trän cña ngêi thÇy. ThÇy ph¶i lµ ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô v÷ng vµng, cã lßng nhiÖt t×nh, t©m huyÕt nghÒ nghiÖp, bªn c¹nh ®ã thÇy ph¶i biÕt vËn dông phï hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y – häc (PPDH) víi tõng kiÓu bµi, tõng néi dung kiÕn thøc ®Ó gióp HS vËn dông tèt kiÕn thøc lÝ thuyÕt vµo gi¶i bµi tËp vµ thùc tiÔn cuéc sèng. §ã lµ c¬ së lý luËn khiÕn t«i chän vÊn ®Ò nghiªn cøu nµy. 2. Lý do chñ quan Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n sinh häc trong nhiÒu n¨m liÒn t«i nhËn thÊy viÖc vËn dông lý thuyÕt häc tËp cña häc sinh vµo gi¶i c¸c bµi tËp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Trong c¸c bµi tËp vÒ di truyÒn ë ch¬ng tr×nh sinh häc líp 12 th× bµi tËp vÒ Tương tác gen lµ mét trong nh÷ng d¹ng bµi tËp võa ®a d¹ng, võa phøc t¹p vµ thêng ra trong c¸c ®Ò thi tèt nghiÖp, thi tuyÓn sinh vµo c¸c trêng ®¹i häc – cao ®¼ng. MÆt kh¸c theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh sinh häc líp 12 th× thêi lîng Ýt, kh«ng cã tiÕt gi¶i bµi tËp. Do ®ã ®a phÇn häc sinh trêng PTDT Néi Tró tØnh kh«ng gi¶i ®îc bµi tËp Tương tác gen .Qua thùc tiÔn gi¶ng d¹y nhiÒu n¨m t«i ®· ®a ra ph¬ng ph¸p vµ c¸c d¹ng bµi tËp ®Ó c¸c em häc sinh khèi 12 trêng PTDT Néi Tró tØnh vËn dông biÕt c¸ch gi¶i bµi tËp Tương tác gen §ã lµ c¬ së thùc tiÔn, lµ lÝ do chñ quan th«i thóc t«i quan t©m, tr¨n trë lùa chän nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu: Qua nghiªn cøu t«i muèn nªu lªn vÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh cã thÓ vËn dông lý thuyÕt ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp Tương tác gen th«ng qua ph¬ng ph¸p vµ c¸c d¹ng bµi tËp, gióp HS tho¸t khái nh÷ng khã kh¨n víng m¾c khi lµm gi¶i bµi tËp. Ta ®· biÕt môc ®Ých cña gi¸o dôc kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ gióp HS n¾m b¾t tri thøc mµ ph¶i híng dÉn c¸c em c¸ch tiÕp thu vµ vËn dông tri thøc nh thÕ nµo. Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang

Tương tác gen V× vËy, qua nghiªn cøu t«i muèn nªu ra “c¸c d¹ng bµi tËp Tương tác gen trong ch¬ng tr×nh sinh häc 12” ®Ó häc sinh cã thÓ vËn dông gi¶i bµi tËp phÇn nµy tèt nhÊt. §ã lµ môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 4.§èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu, hiÖu qu¶ *§èi tîng nghiªn cøu ¸p dông: §èi tîng nghiªn cøu ë ®©y c¸ch gi¶i bµi tËp Tương tác gen - ¸p dông cho häc sinh khèi 12 trêng PTDT Néi Tró tØnh . *HiÖu qu¶ §a phÇn häc sinh sau khi n¾m ®îc c¸c d¹ng bµi tËp “Tương tác gen ” ®Ò vËn dông vµ lµm tèt c¸c bµi tËp trong c¸c s¸ch giao khoa, s¸ch bµi tËp, s¸ch tham kh¶o, c¸c ®Ò thi tuyÓn sinh… B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN A. HIỆN TƯỢNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC GEN ALEN I. Hiện tượng trội hoàn toàn 1. Thí nghiệm Ptc: Cây hoa đỏ x Cây hoa trắng F1: 100% cây hoa đỏ F1 x F1 F2: 705 cây hoa đỏ, 224 cây hoa trắng 3 1 F2 x F2: (tự thụ phấn từng cây) F3: 100% cây hoa trắng F2 cho toàn hoa trắng. 1/3 số cây hoa đỏ ở F2 cho F3 toàn cây hoa đỏ. 2/3 số cây hoa đỏ ở F2 cho F3: 3 hoa đỏ, 1 hoa trắng. Mennden kết luận: KH ở F2: 3 đỏ : 1 trắng là tỉ lệ: 1 đỏ t/c: 2 đỏ không t/c: 1 trắng t/c. 2. Giải thích thí nghiệm theo menden - Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền qui định. - Bố, mẹ chỉ truyền cho con 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tố di truyền. - Khi thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử. - Tính trạng được biểu hiện ở thể dị hợp là tính trạng trội, còn tính trạng kia là lặn Qui ước: A: đỏ. a: trắng Sơ đồ lai: Ptc : AA x aa G: A a Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang

Lôcut: vị trí xác định của gen trên NST.Tương tác gen F1: Aa 100% đỏ F1xF1: Aa x Aa G: A. Hiện tượng trội không hoàn toàn: khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ F2 phân tính theo tỉ lệ 1:2:1 3.Để kí hiệu cho alen trội không hoàn toàn đối với 1 alen khác người ta sử dụng kí hiệu bằng chữ cái in hoa có gạch ngang ở phía trên thí dụ: A > a . Aa. Giải thích thí nghiệm . . Hiện tương đồng trội .P thuần chủng . Điều kiện nghiệm đúng . các thành viên của cặp alen phân li đồng đều. + Các gen phải nằm trên NST. Hiện tượng trội không hoàn toàn 1.Là hiện tượng di truyền của nhóm máu A. . B. các gen và các NST luôn tồn tại thành từng cặp. a A. mỗi NST cũng phân li đồng đều về các giao tử. +Khi giảm phân tạo giao tử.Mỗi gen quy định 1 tính trạng và nằm trên 1NST II.Sơ đồ lai: Pt/c: AA x aa F1 Aa F2 Tỉ lệ KG: 1 AA : 2 Aa : 1 aa Tỉ lệ KH: 1 Quả đỏ : 2 quả hồng: 1 quả trắng III.Tính trạng trội phải trội hoàn toàn . O Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . Aa. Cơ sở tế bào học .Sự tương đồng giữ gen và NST: + Trong tế bào sinh dưỡng. a F2: AA. aa Tỉ lệ kiểu KG: 1AA: 2Aa: 1aa Tỉ lệ kiểu hình: 3 đỏ: 1 trắng 3.Alen: một trạng thái của gen 6. Thí nghiệm: Ở dâu tây Pt/c Quả đỏ x Quả trắng F1 100% Quả hồng F1 x F1 F2 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng 2.

câu IV bộ đề tuyển sinh năm 1996 VI. aB. Ab.Gen quy định hệ nhóm máu A. ab AB. Io -KG của các nhóm máu Nhóm máu A: IA IA.Gen quy định nhóm máu có 3 alen: IA.Hiện tượng đa hiệu của gen. IB. O . Thí nghiệm Pt/c: hoa trắng x hoa trắng F1 hoa đỏ F2 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng b. B. IB Io Nhóm máu AB: IA IB V. aB. Hiện tượng một gen quy định nhiều tính trạng. IB. đốt thân ngắn. Giải thích: F2 có 16 kiểu tổ hợp. ab Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . IB là đồng trội so với alen Io IV. Gen đa alen . IB Io Nhóm máu AB: IA IB . Kết quả này có thể giải thích bằng tương tác bổ sung của 2 gen không alen như sau: Sơ đồ lai: Ptc: AABB x aabb G: AB ab F1: AaBb 100% hoa đỏ F1 x F1: AaBb x AaBb G: AB. Tuy nhiên tỉ lệ phân li không phải 9:3:3:1 mà là 9:7. đốt thân dài. Tương tác bổ sung (bổ trợ).Gen quy định nhóm máu có 3 alen: IA. lông cứng B.Alen IA. a. lông mềm v: quy định Cánh ngán.Tương tác gen . HIỆN TƯỢNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC GEN KHÔNG ALEN 1. đây là phép lai 2 cặp gen. Io -KG của các nhóm máu Nhóm máu A: IA IA. F1 dị hợp 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Ví dụ: Ở ruồi giấm V: quy định Cánh dài. Gen trội không át gen lặn làm xuất hiện tính trạng mới Ví dụ: D: mèo đen d: Mèo hung Dd: Mèo tam thể Đề 26. Ab. IA Io Nhóm máu B: IB IB. IA Io Nhóm máu B: IB IB.

Thí nghiệm: Lai 2 thứ lúa mì t/c hạt màu đỏ và hạt màu trắng. Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . F2 xuất hiện 15 cây hạt màu đỏ (đỏ thẫm đến đỏ nhạt): 1 cây hạt màu trắng. F1 xuất hiện 100% hạt đỏ. Cho F1 tự thụ phấn. Khái niệm: Tương tác bổ sung là kiểu tác động qua lại của 2 hay nhiều gen không alen làm xuất hiện 1 tính trạng mới.BKiểu hình 9 hoa đỏ : 3 A.Tương tác gen F2: AB AB AABB Ab aB ab Kiểu gen 1 AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb 9 A. Tương tác cộng gộp Thí nghiệm và giải thích: a.bb 7 hoa trắng 3 aaB1aabb 1 Aabb 2 Aabb 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb AABb AaBB AaBb AAbb AaBb Aabb AaBb aaBB aaBb Aabb aaBb aabb Ab AABb aB AaBB ab AaBb c. 2.

đây là phép lai 2 cặp gen. Sơ đồ lai: Pt/c AABB x aabb GP AB ab F1 AaBb (Đỏ) F1xF1 AaBb x AaBb GP AB. Sơ đồ lai: Ptc: AABB x aabb G: AB ab F1: AaBb 100% hoa đỏ F1 x F1: AaBb x AaBb G: AB. aB. 3. ab AB. Ab. 2 aaBb 1 aaBB 1 aabb : 1 Hạt màu trắng c.Tương tác gen b. Ab. Trong số 16 tổ hợp ở F2 chỉ có một tổ hợp đồng hợp lặn (hạt trắng). aB. F1 dị hợp 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. aB. 2Aabb 15 Hạt màu đỏ 4 AaBb (từ đỏ thẫm đến đỏ nhạt) 2 AaBB. Thí nghiệm Pt/c: Gà trắng x Gà nâu F1: 100% Gà trắng F1 x F1 F2: 13 Gà trắng : 3 Gà nâu b. Khái niệm: Tương tác cộng gộp là kiểu tác động của nhiều gen trong đó mỗi gen đóng góp một phần như nhau vào sự biểu hiện của tính trạng. có hiện tượng tác động qua lại giữa các gen. Giải thích: F2 có 16 kiểu tổ hợp. F1 tạo ra 4 loại giao tử và dị hợp 2 cặp gen. Tương tác át chế a. ab F2 KG KH 1 AABB 1 AAbb 2 AABb. Ab. Hai cặp gen cùng quy định tính trạng màu sắc hạt. 15 tổ hợp còn lại chứa ít nhất 1 gen trội trong KG (hạt đỏ). Tuy nhiên tỉ lệ phân li không phải 9:3:3:1 mà là 13:3 Kết quả này có thể giải thích bằng tương tác át chế giữa các gen không alen. Ab. ab Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . aB. ab AB. Vậy màu đỏ thẫm hay đỏ nhạt phụ thuộc vào số gen trội có trong KG. Giải thích: F2 cho 16 tổ hợp.

B3 A.Tương tác gen F2: AB AB AABB Ab aB ab Kiểu gen 1 AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb Tỉ lệ KG F2 Trường hơp 1 9 A.bb 13 1 aabb 3 aaB3 Trường hợp 2 9 A. gen b không át chế Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . gen a không át chế Gen b quy định tính trạng trắng. gen B quy định tính trạng nâu -Trường hợp 2: Gen B át chế.B3 aaB13 1 aabb 3 A.bb 3 1 Aabb 2 Aabb 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb AABb AaBB AaBb AAbb AaBb Aabb AaBb aaBB aaBb Aabb aaBb aabb Ab AABb aB AaBB ab AaBb hoặc -Trường hợp 1: Gen A át chế.

Trường hợp 1: thế hệ con lai phân li theo tỉ lệ 3: 1 nghiệm đúng quy luật pân li nên P có KG: Aa x Aa . Kết luận: .Trường hợp 2: thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 1: 1. những gen trội này kìm hãm sự hoạt động của những gen trội kia và ngược lai (tương tác át chế gen trội) Hoặc những cặp gen lặn đóng vai trò át chế các gen khác Chương 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN A.Cách 3: nếu P có kiểu hình giống nhau đem lai với nhau ở F1 xuất hiện kiểu hình khác P thì kiểu hình ở P là kiểu hình trội vì Lặn lai với lạn không thể xuất hiện trội Trội lai với trội xuất hiện lặn Cơ thể trội ở P ở thể dị hợp b. Chú ý 2: Xác định kiểu gen của bố mẹ dựa vào tỉ lệ phân li .Khi một gen đứng riêng rẽ ( không đóng vai trò át chế) nó mới có cơ hội biểu hiện thành kiểu hình do nó quy định d. gen A quy định tính trạng nâu Kiểu hình F2 13 Gà trắng : 3 Gà nâu c.Kiểu gen mang 2 gen trội không alen. Tương tác át chế là hiện tượng tác động qua lại của hai hay nhiều gen không alen . . Hiện trượng trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn 1.Trường hợp 3: thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 1: 2:1 . Là hiện tượng trội không hoàn toàn P có KG: Aa x Aa 2.Cách 2: Ở thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 3 : 1 thì kiểu hình ở tỉ lệ 3 là kiểu hình trội . chú ý 1: . HIỆN TƯỢNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC GEN ALEN I. F1 đồng tính tính trạng của 1 bên P thì tính trạng xuất hiện ở F1 là tính trạng trội tính trạng không xuất hiện ở F1 là tính trạng lặn. gen trội này sẽ kì hãm sự hoạt động của gen trội kia và ngược lại . kiểu hình ở tỉ lệ 1 là kiểu hình lặn. Một số chú ý cần vận dụng giải bài tập. Cách xác định tính trạng trội lặn .Cách 1: P thuần chủng khác nhau bởi các cặp tính trang tương phản . Kết quả phép lai phân tích P có KG: Aa x aa . a.Tương tác gen Gen a quy định tính trạng trắng. Các bước làm bài tập Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . Khái niệm . .

.F3 phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng → 2 cây cha mẹ đều dị hợp Có KG: Aa x Aa .khi F3 phân tính theo tỉ lệ 3 đỏ: 1 vàng .F3 đồng tính quả đỏ → 2 cây cha mẹ Có KG: AA x Aa AA x Aa AA x aa 3.F1 phân tính khi hai cây thuộc 1 trong 2 trường hợp sau Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .áp dụng chú ý 1 Bước 2: Xét sự phân tính của cặp tính trạng ở thế hệ lai Bước 3: Xác định kiểu gen của P dựa vào kiểu hình ở đề bài.khi F3 đồng tính 3. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 150 cây quả đỏ: 50 cây quả vàng 1.F3 phân li theo tỉ lệ 1 đỏ : 1 vàng → là kết quả của phép lai phân tích 2 cây cha mẹ Có KG: Aa x aa .viết sơ đồ lai 2.khi F3 phântính theo tỉ lệ 1 đỏ: 1 vàng .viết sơ đồ lai – áp dụng chú ý 2 BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: cho cây cà chua quả đỏ giao phấn với cây cà chua quả vàng Thì F1 thu được toàn cây cà chua quả đỏ. Quy ước kiểu gen ( áp dụng với hiện tượng trội không hoàn toàn). .F2 phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng Vậy quả đỏ là trội so với quả vàng và P là thuần chủng.kết quả lai tuân theo định luật nào ? viết sơ đồ lai từ P đến F2 2. .F1 toàn quả đỏ → F1 đồng tính 1 trong 2 tính trạng của P .Quy ước : A : quả đỏ → a: quả vàng .Tương tác gen Bước 1: Xác định tính trạng trội lặn – quy ước gen(áp dụng với hiện tượng trội hoàn toàn). chọn 2 cây F2 cho giao phấn hãy cho biết kiểu gen của hai cây đó trong các trường hợp sau . Trường hợp không rõ 2 cây bố mẹ có thuần chủng hay không thì phải chọn kiểu hình hai cây cha mẹ như thế nào để F1 chắc chắn đồng tính Bài giải: 1. .

F1 xuất hiện ruồi đen → P đều phải chứa a trong khi P có kiểu hình thân xám phải chứa A Vậy kiểu gen của P : Aa x Aa 3.Víi ruåi c¸i A thu ®îc toµn th©n x¸m . cho 1 ruåi ®ùc giao phèi víi 3 ruåi c¸i A. cho biÕt tÝnh tr¹ng nµo lµ tréi.Ruồi đực x ruồi cái A → toàn xám SDL: Aa x AA Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . Bài Giải 1.víi ruåi c¸i B thu ®îc tØ lÖ 1 x¸m: 1 ®en .Tương tác gen Có KG: Aa x Aa Hoặc Aa x aa Vì vậy có thể chọn dù chỉ 1 cây có kiểu hình quả đỏ thuộc tính trạng quả đỏ thì cây này có thể không thuần chủng → F1 phân tính F1 đồng tính khi một trong 2 cây P là thuần chủng Bài 2: ë mét loµi ruåi giÊm mÇu th©n do mét gen n»m trªn NST thêng quy ®Þnh khi theo dâi sinh s¶n cña mét cÆp ruåi th©n x¸m th× thÊy ®µn con cña chóng cã c¶ th©n ®en lÉn th©n x¸m 1.Ruồi đực x ruồi cái B → 1 xám : 1 đen SDL: Aa x aa . tÝnh tr¹ng nµo lµ lÆn? 2. nÕu ®µn ruåi trªn lµ 620 con th× sè ruåi con mçi lo¹i lµ bao nhiªu? gi¶ sö sè ruåi con trªn thùc tÕ b»ng sè ruåi con trªn lÝ thuyÕt 3.B.Quy ước gen: A : xám → a : đen 2.víi ruåi c¸i C thu ®îc 3 x¸m : 1®en cho biÕt kiÓu gen cña ruåi ®ùc vµ 3 ruåi c¸i trªn. F1 gồm xám lẫn đen → ít nhất 1 trong hai ruồi xám thuộc P là không thuần chủng (dị hợp) Vậy thân xám biểu hiện ở dị hợp phải là tính trạng trội còn thân đen là tính trạng lặn .Ruồi đực x ruồi cái C → 3 xám : 1 đen SDL: Aa x Aa .C . .

Gi¶i thÝch t¹i sao l¹i cã hiÖn tîng trªn . giải thích hiện tượng kiểu gen của F1 a.Đem giao chung là thực hiện phép lai Aa x Aa b.Được xác định qua sơ đồ lai Aa x Aa 2. Gây giống bắp hạt trắng thuần chủng . Tiến hành lai .Quy ước: A: vàng → Trắng KG của giống hạt vàng đã mua là Aa .Nếu kết quả thu được là phân tính thì tì cây bắp đó không thuần chủng và hạt thu được cũng không thuần chủng .nếu kết quả thụ phấn là đồng tính (toàn hạt vàng ) thì cây bắp đó là thuần chủng và hạt thu được đó cũng thuần chủng .Bước 2: nhân giống bắp hạt vàng thuần chủng bằng tự thụ phấn SĐL AA x AA 3. Hiện tượng gen đa alen. Víi ý ®Þnh lo¹i b¾p h¹t tr¾ng ra ®Ó chän gièng b¾p h¹t vµng thuÇn chñng th× nhµ lµm vên nµy ph¶i tiÕn hµnh nh thÕ nµo 3.Hạt vàng biểu hiện ở F phải là tính trạng trội so với hạt trắng . hiện tượng đồng trội 1.Hạt trắng thuộc tính trạng lặn nó luôn thuần chủng với kiểu gen đồng hợp lặn II. KG của P và F1 .Bước 1: chọn ra bắp hạt vàng vì không biết hạt vàng có kiểu gen AA (thuần chủng) hay Aa không thuần chủng (Aa) nên phải gieo riêng đẻ tự thụ phấn .Thu được F1 gồm hạt vàng lẫn hạt trắng → phân tính giống hạt vàng đã mua không thuần chủng dị hợp . giải thích . Mét nhµ lµm vên kh¸c a chuéng gièng b¾p h¹t tr¾ng h·y cho biÕt «ng nµy g©y gièng b¾p h¹t tr¾ng thuÇn chñng rÔ hay khã t¹i sao? cho biÕt mçi tÝnh tr¹ng do mét gen quy ®Þnh Bài Giải 1.Dựa vào cơ thể con có kiểu hình lặn các về tính trạng hoặc cơ thể dể tìm kiểu gen Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . Hướng dẫn làm bài tập . x¸c ®Þnh KG cña P vµ F1 2.Tương tác gen Bµi 3: mét nhµ lµm vên mua ®îc gièng b¾p h¹t vµng ®em gieo chung ®Ó mong ®îc gièng b¾p h¹t vµng thuÇn chñng nhng khi thu ho¹ch «ng thu ®îc b¾p h¹t vµng lÉn b¾p h¹t tr¾ng 1.

Xác định đứa con nuôi . Vậy ít nhất 1 trong 2 bố mẹ phải cho gen IB .Bé tư có nhóm máu B nên có kiểu gen IBIB hoặc IBIo . vî «ng thuéc nhãm m¸u O hä cã 4 ngêi con trong sè nµy cã 1 con nu«i .Theo nguyên tắc kiểu gen của con = nhận 1 giao tử từ Bố và nhận 1 giao tử từ Mẹ. Nhận một Io từ bố và nhận một Io từ mẹ .Kiểu gen của ông bà bảy và các con .Vậy bé tư không phải là con ruột mà là con nuôi.BÐ 4 nhãm m¸u B.Ông bà bảy có nhóm máu A và O nên không thể cho gen IB .BÐ 2 vµ bÐ 3 ®Òu cã nhãm m¸u A . 12:3:1.Xác định kiểu tương tác dựa vào tỉ lệ rút gọn ở đề bài Tỉ lệ: 9:6:1 . Từ đó kết hợp với kiểu hình của P suy ra kiểu gen của P 2. . bÐ 5 nhãm m¸u O H·y x¸c ®Þnh ®øa bÐ nµo lµ con nu«i vµ kiÓu gen cña «ng bµ bÈy vµ c¸c con. .Ông bảy mang nhóm máu A nên có kiểu gen IAIo . Xẩy ra tương tác gen.Ở F1 hoặc F2 phân li theo tỉ lệ … =16 tổ hợp = 4 giao tử x 4 giao tử suy ra P hoặc F1 cho 4 loại giao tử nên dị hợp về 2 cặp gen không alen cùng quy định 1 tính trạng .Quy ước KG P(F1 )là : AaBb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . 9:7 .Tương tác gen . CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. HIỆN TƯỢNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC GEN KHÔNG ALEN Ở đây chỉ giới hạn ở trường hợp tính trạng tương tác do 2 gen không alen nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau chi phối I. Bài giải 1.SĐL P: IAIo x IoIo B. Bài tập vận dụng Bài 1: trong hÖ nhãm m¸u AOB ¤ng bÈy cã nhãm m¸u A.Bà bảy mang nhóm máu O nên có kiểu gen IoIo . 2. 9:3:3:1 là tương tác bổ trợ Tỉ lệ 15:1 là tỉ lệ của tương tác cộng gộp Tỉ lệ 13:3.Bé năm có nhóm máu O nên có kiểu gen IoIo. Trường hợp 1: Lai một tính trạng thế hệ lai cho 16 tổ hợp Bước 1: Xác định tỉ lệ phân tính 1 tính trạng rút gọn ở đề bài Bước 2: Xác định số tổ hợp (Bằng tổng tỉ lệ kiểu hình rút gọn nhất ở đề bài) Bước 3: biện luận xẩy ra tương tác gen . 9:3:4 là tỉ lệ của tương tác át chế.

Ở F1 hoặc F2 phân li theo tỉ lệ …= 4 tổ hợp = 4 loại giao tử x 1 loại giao tử Cơ thể cho 4 loại giao tử phải dị hợp về hai cặp gen không alen cùng quy định 1 tính trạng Xẩy ra tương tác gen 1 bên cơ thể cho 1 loại giao tử nên phải đồng hợp _ Quy ước kiểu gen cơ thể dị hợp về 2 cặp gen: AaBb KG của cơ thể đòng hợp : aabb SDL: p AaBb x aabb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .Tương tác gen Tỉ lệ kiểu gen chung ở thế hệ sau có dạng 9 A-B3A-bb 3aaB1aabb Sau đó gán tỉ lệ kiểu hình ở đề bài cho tỉ lệ kiểu gen chung ở trên sao cho thích hợp.Nếu là tương tác át chế thì chỉ đúng 1 trong 2 sơ đồ lai Bước 4: Xác định kiểu gen P hoặc F1 – viết sơ đồ lai và giải quyết các yêu cầu còn lại của đề bài 3. Bước 4: Xác định kiểu gen P hoặc F1 – viết sơ đồ lai và giải quyết các yêu cầu còn lại của đề bài 2.Ở F1 hoặc F2 phân li theo tỉ lệ …= 8 tổ hợp = 4 loại giao tử x 2 loại giao tử Cơ thể cho 4 loại giao tử phải dị hợp về hai cặp gen không alen cùng quy định 1 tính trạng Xẩy ra tương tác gen 1 bên cơ thể cho 2 loại giao tử nên phải dị hợp về 1 cặp gen _ Quy ước kiểu gen cơ thể dị hợp về 2 cặp gen: AaBb KG của cơ thể dị hợp về 1 cặp gen : Aabb hoặc aaBb SDL1: AaBb x Aabb SDL2: AaBb x aaBb Chý ý: . Trường hợp 2: Lai một tính trạng thế hệ lai cho 8 tổ hợp Bước 1: Xác định tỉ lệ rút gọn của cặp tính trạng ở đề bài Bước 2: Xác định số tổ hợp Bước 3: Biện luận xẩy ra tương tác gen . Trường hợp 3: Lai một tính trạng thế hệ lai cho 4 tổ hợp( lai phân tích) Bước 1: Xác định tỉ lệ rút gọn của cặp tính trạng ở đề bài Bước 2: Xác định số tổ hợp Bước 3: biện luận xẩy ra tương tác gen .Nếu là tương tác bổ trợ vai trò của A và B là như nhau nên cả hai sơ đồ lai đều đúng .

Tương tác bổ sung Bài 1: cho chuột F1 tạp giao với 3 chuột khác trong 3 phép lia sau Phép lai 1: được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% chuột trắng: 12. BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Ab. 4 tổ hợp thì trường hợp 16 tổ hợp xảy ra kiểu tương tác nào thì các trường hợp 8 tổ hợp. ab AB.Trong đề bài cho cả 3 trường hợp 16 tổ hợp.5% chuột nâu: 6. aB.5% chuột nâu: 12.25%chuột trắng: 37. Ab.Khi xét bao giờ cũng xét và biện luận trường hợp có 16 tổ hợp trước II. 4 tổ hợp cũng xẩy ra tương tác gen kiểu đó .Tương tác gen Bước 4: Xác định kiểu gen P hoặc F1 – viết sơ đồ lai và giải quyết các yêu cầu còn lại của đề bài Chú ý: . Tuy nhiên tỉ lệ phân li không phải 9:3:3:1 mà là 9:6:1.5% chuột xám Phép lai 2: được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 56.25% chuột xám Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST tường Hãy biện luận và viết sơ đồ lai các trường hợp nêu trên. aB. ab F2: AB AB AABB Ab aB ab AABb AaBB AaBb AAbb AaBb Aabb AaBb aaBB aaBb Aabb aaBb aabb Ab AABb aB AaBB ab AaBb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . đây là phép lai 2 cặp gen. 8 tổ hợp. Bài giải 1. Kết quả này có thể giải thích bằng tương tác bổ sung của 2 gen không alen như sau: Sơ đồ lai: F1 x cơ thể thứ 3: AaBb x AaBb G: AB. xét phép lai 2: F2 phân li theo tỉ lệ 9 trắng: 6 nâu : 1 xám = 16 tổ hợp F1 dị hợp 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau.

Tương tác át chế Bài 1: Cho chuột F1 tạp giao với các chuột khác trong 3 phép lai sau: .bb 3 aaB1aabb 1 Aabb 2 Aabb 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb 9 trắng : 6 nâu : 1 xám b. Đem con lai F1 ở trường hợp 3 lai với thứ ngô chưa biết kiểu gen chỉ thu được các con ở thế hệ sau gồm 8 tổ hợp khác nhau . 2. Trường hợp 1: con cái có kiểu hình 3 lùn: 1 cao Trường hợp 2: con cái có kiểu hìn 1 lùn : 1 cao Trường hợp 3: con cái đều cao.Phép lai 1: Được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% chuột lông trắng: 12.5% chuột long xám .5% chuột lông nâu: 12. Cho cây F1 lai với nhau thu được 92 cây cao: 69 cây lùn. 1.Tương tác gen Kiểu gen 1 AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb 9 A.Tìm kiểu gen của các thế hệ trong các trường hợp trên 2.Phép lai 3: Được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ: 75% chuột lông trắng: 18. . kiểu hình có thể của chúng.5% chuột lông xám. Xét trường hợp 1 .25% chuột long xám Biết gen quy đinh tính trạng nằm trên NST thường Hãy biện luận và viết sơ đồ lai các trường hợp trên ? Bài giải Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . Hãy xác định kiểu gen.5% chuột lông nâu: 12.Ở F1phân li theo tỉ lệ 6 trắng :1 nâu :1 xám= 8 tổ hợp = 4 loại giao tử x 2 loại giao tử F1 dị hợp về hai cặp gen có kiểu gen : AaBb Cơ thể mang lai dị hợp về một cặp gen : Aabb hoặc aaBb SDL: P AaBb x Aabb Bài 2: cho một số thứ ngô lùn lai với nhau ở F1 người ta thấy có 3 trường hợp sau.75% chuột lông nâu: 6.Phép lai 2: Được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ: 50% chuột lông trắng: 37.BKiểu hình 3 A. Hãy phân tích đặc điểm di truyền của từng thứ ngô lùn .

Quy ước kiểu gen F1: AaBb . Xét phép lai 1 . F2 thu được 50% trắng: 37.Viết 2 SĐL SĐL1: F1 AaBb x (2) Aabb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .F1 AaBb x (1).5% xám = 4 trắng: 3 nâu: 1 xám = 8 kiểu tổ hợp =4 loại giao tử x 2 loại giao tử (2) cho 2 loại giao tử nên kiểu gen chứa 1 cặp gen dị hợp .25% lông xám = 12loong trắng: 3 lông nâu: 1 lông xám = 16 kiểu tổ hợp = 4 giao tử x 4 giao tử .Tỉ lệ KG F2 thuộc dạng: Trường hơp 1 Trường hợp 2 9 A.75% lonng nâu: 6. F2 thu được 75% lông trắng: 12.Tương tác gen 1.5% long nâu: 12.5% lông xám = 6 lông trắng: 1 lông nâu: 1 lông xám = 8 kiểu tổ hợp = 4 loại giao tử x 2 loại giao tử (1) cho 2 loại giao tử nên kiểu gen chứa 1 cặp gen dị hợp .5% nâu : 12.bb 12 hoặc 3 aaB12 3 aaB1 aabb 3 1 3 A-bb 1 aabb 3 1 -Trường hợp 1: Gen A át chế gen không alen khác -Trường hợp 2: Gen B át chế gen không alen khác SĐL phép lai 3: F1: AaBb x AaBb 2. Xét phep lai 2 .F1 AaBb x (2).Ở F2 xuất hiện kiểu hình lông xám thuộc kiểu gen aabb (1) chứa gen ab nên có kiểu gen Aabb (gen A át chế) hoặc aaBb (Gen B át chế) .Ở F2 xuất hiện kiểu hình lông xám thuộc kiểu gen aabb (2) chứa gen ab nên có kiểu gen Aabb (gen B át chế) hoặc aaBb (Gen A át chế) . Cơ thể F1 và chuột (3) cho 4 loại giao tử phải dị hợp về 2 cạp gen không alen cùng quy định một tính trạng Xẩy ra tương tác gen Và tỉ lệ 12:3:1 là tỉ lệ của tương tác gen kiểu át chế .B9 A.Viết 2 SĐL SĐL1: F1 AaBb x Aabb SĐL2: F1 AaBb x aaBb 3.B3 A. Xét phép lai 3 F2 Phân li theo tỉ lệ 75% lông trắng: 18.

thu được F2.Tỉ lệ KG F2 thuộc dạng: Trường hơp 1 Trường hợp 2 9 A. Bài giải Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .bb 4 3 -Trường hợp 1: Gen bb át chế -Trường hợp 2: Gen aa át chế SĐL P Aabb x aaBB F1 AaBb F1 Xx F1 AaBb x AaBb 3. trong đó có một kiểu hình chiếm tỉ lệ 1/16.bb 1aabb 3aaBhoặc 4 3 3 aaB1 aabb 3 A. Tương tác cộng gộp Bài 1: Ở một loài thực vật.Tỉ lệ 9: 4: 3 là tỉ lệ kiểu tương tác át chế .Quy ước kiểu gen F1: AaBb . Hãy xác định quy luật di truyền chi phối và giải thích sự hình thành mỗi loại kiểu hình có thể có về chiều cao của loài thực vật nói trên b.Tương tác gen SĐL2: F1 AaBb x (2) aaBb Bài 2: Cho giao phối một nòi chuột đen với một nòi chuột trắng. Sự có mặt của mỗi fen trội làm cây giảm bớt chiều cao 5cm.B9 9 A. Cây cao nhất có chiều cao là 120cm a. Cho hai cây F1 được tạo ra từ một trong các phép lai nói trên giao phấn với nhau. Biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường.B9 3 A. Để F1 thu được các cây đều có chiều cao 110cm thì phải chon các cây P có kiểu gen và kiểu hình như thế nào? Lập sơ đồ lai. ở thế hệ F1 nhận được toàn chuột xám. Hãy lập SĐL và nhận xét tỉ lệ kiểu gen kiểu hình ở F2. chiều cao của cây được quy định bởi hai cặp gen không alen . c. Cơ thể F1 và chuột (3) cho 4 loại giao tử phải dị hợp về 2 cạp gen không alen cùng quy định một tính trạng Xẩy ra tương tác gen . Biện luận và viết SĐL Bài giải . Cho F1 tạp giao đến F2 thu được 452 chuột xám: 202 chuột trắng và 146 chuột đen.F1 tạp giao được F2 452 xám: 202 trắng: 146 đen = 9 xám: 4 trắng: 3 đen = 16 kiểu tổ hợp = 4 giao tử x 4 giao tử .

ab Lập bảng tổ hợp ở F2 suy ra được tỉ lệ kiểu gen kiểu hình ở F2 là F2 KG KH 1 AABB Cây cao 100cm 2 AABb 2 AaBB 4 AaBb 1 aaBB 1 AAbb 2Aabb 2 aaBb 1 aabb Trần Quốc Lập 4 Cây cao 105cm 6 Cây cao 110cm 4 Cây cao 115cm 1 Cây cao 120cm Trường DTNT Bắc Giang .SĐL P: Aabb x Aabb . Mỗi một gen trội có mặt trong tổ hợp kiểu gen làm cây giảm bớt 5cm Vậy tính trạng chiều cao của cây được chi phối bởi quy luật tác động qua lại giữa các gen kiểu cộng gộp. Aabb x aaBB. tức là có kiểu gen Aabb hoặc aaBb Cây cao 110cm mang hai gen trội.SĐL P: aaBB x aaBB . Để F1 thu được các cây có chiều cao 110cm thì tất cả các cây F1 được tạo ra phải có mạng 2 gen trôi. tức là có kiểu gen AABB b.SĐL P: Aabb x aaBB c. aB.SĐL P: AABB x aabb .Theo đề bài 2 cặp gen không alen cùng quy định một cặp tính trạng về chiều cao của cây là hiện tượng tương tác gen. Do đó cặp chọn lai ở P có thể là: Aabb x Aabb. aB. Quy luật di truyền chi phối và sự hình thành mỗi loại kiểu hình . Ab.Cây cao nhất là 120cm không mang gen trộ tức là có kiểu gen aabb Cây cao 115cm mang một gen trội.Tương tác gen a. aaBB x aaBB. tức là có kiểu gen AaBB hoặc AABb Cây cao 100cm mang tất cả gen trội. ab AB. AABB x aabb . F2 có một loại kiểu hình chiến tỉ lệ 1/16 tức F2 có 16 tổ hợp= 4giao tử F1 x 4 giao tử F1. . F1 cho 4 loại gioa tử phải dị hợp về 2 cặp gen không alen . Ab.Quy ước kiểu gen F1: AaBb .SĐL F1 AaBb x AaBb GF1 AB. tức là có kiểu gen AAbb hoặc aaBB hoặc AaBb Cây cao 105cm mang ba gen trội.

75% cây hoa màu đỏ: 6.Quy ước kiểu gen F1 và cây thứ ba: AaBb .5% cây hoa mầu đỏ: 12. . Hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp. Ab.Tỉ lệ 15: 1 là tỉ lệ của kiểu tương tác cộng gộp Trong số 16 tổ hợp ở F2 chỉ có một tổ hợp đồng hợp lặn (hạt trắng).25% cây hoa màu trắng.5% cây hoa màu trắng . 15 tổ hợp còn lại chứa ít nhất 1 gen trội trong KG (hạt đỏ). Cây thứ 2 cho 2 loại giao tử phải dị hợp về 1 cặp gen nên có thể có kiểu gen là Aabb hoặc aaBb SĐL1: F1 AaBb x Aabb SĐL2: F1 AaBb Trần Quốc Lập x aaBb Trường DTNT Bắc Giang . F1 tạo ra 4 loại giao tử và dị hợp 2 cặp gen. Ab. Xét phép lai F1 với cây thứ 2 F2 phân li theo tỉ lệ 7: 1 = 8 tổ hợp = 4 giao tử x 2 giao tử.Tương tác gen Bài 2: Cho một cây hoa F1 giao phấn với 3 cây hoa khác: . .Với cây hoa thứ nhất được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% cây hoa màu đỏ: 25% cây hoa màu trắng. aB. 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb : 1 Hoa màu trắng 2. ab F2 KG KH 1 AABB 2 AABb 2 AaBB 15 Hoa màu đỏ 4 AaBb 1 AAbb 2Aabb . aB.Với cây hoa thứ hai được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 87. Vậy màu đỏ thẫm hay đỏ nhạt phụ thuộc vào số gen trội có trong KG. ab AB.F2 phân li theo tỉ lệ 15: 1 = 16 tổ hợp= 4 giao tử x 4 giao tử.Với cây hoa thứ 3 thu được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 93. Sơ đồ lai: F1 AaBb x AaBb GP AB. Bài giải: 1. F1 dị hợp về 2 cặp gen không alen nên cho 4 loại giao tử. Xét phép lai F1 với cây thứ 3 .

Xác định kết quả thu được ở F2. aB. Cho rằng 4 cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau tham gia hình thành tính trạng nói trên và con lai F1 đều dị hợp theo tất cả các gen đã cho. Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau. Lai giống lợn ỉ thuần chủng. nếu kiểu gen có mặt 2 loại gen trội A và B cho mắt đỏ. Cho con cái mắt đỏ thuần chủng (AABB) giao phối với con đực mang toàn gen lặnđược F1. Ab. Ab. trọng lượng 60kg với lợn landrat thuần chủng trọng lượng 100kg.Tương tác gen 2. do đó phải xét các trường hợp sau 1. 1 gen còn lại nằm trên NST giới tính Bài 1: Ở một loài. NHỮNG ĐỀ XUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN CHUYÊN ĐỀ 1. Xét phép lai giữa F1 với cây thứ nhất F2 phân li theo tỉ lệ 3: 1 = 4 tổ hợp = 4 giao tử x 1 giao tử. Biện luận và viết sơ đồ lai C. ab F2: AB AB AABB Ab aB AABb AaBB AAbb AaBb AaBb aaBB Aabb aaBb Ab AABb aB AaBB ab AaBb Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . aB. Các gen nằm trên NST thường Sơ đồ lai: P ♀ AABB x ♂ aabb G: AB ab F1: AaBb 100% mắt đỏ F1 x F1: AaBb x AaBb G: AB. Bài giải Vì đề bài không rõ các gen quy định màu mắt nằm trên NST thường hay NST giới tính. con lai F1 có trọng lượng 120kg. Hiện tượng tính trạng do hai gen không alen nằm trên 2 nhiễm sắc thể khác nhau:1 gen nằm trên NST thường. ab AB. còn nếu có mặt chỉ gen trội A hoặc B hay toàn gen lặn quy định mắt trắng. F1 cho 4 loại giao tử vậy cây thứ nhất mang lai chỉ cho một loại giao tử có kiểu gen aabb SĐL: F1 AaBb x aabb Bài 3: gen tích lũy lên trọng lượng cơ thể (một gen gồm 2 alen): mỗi cặp alen chứa gen trội đều có tác dụng tăng trọng như nhau và đều tăng trọng gấp 3 lần cặp alen lặn. Mỗi gen nằm trên 1 NST.

đề 93 bộ đề tuyển sinh năm 1996 c.Tương tác gen ab Kiểu gen 1 AABB 2 AaBB 2 AABb 4 AaBb 9 A. đề 75. đề 7.1 Dạng 1: Lai 2 tính trạng một tính trạng di truyền theo quy luật tương tác. 5/7 mắt trắng là con đực. đề 30. đề 20. đề 61. đề 31. đề 72. đề 59 bộ đề tuyển sinh năm 1996 b. Trường hợp 3: Có hiện tượng liên kết không hoàn toàn(Tương tác gen. đề 21. đề 22. AaXBY F1xF1 AaXBXb x AaXBY Lập bảng thu được kết quả ở F2 Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 9 mắt đỏ: 7 mắt trắng Trong đó có: 6/9 mắt đỏ là con cái. 2. còn 3/9 mắt đỏ là con đực.BKiểu hình AaBb Aabb aaBb aabb 1 Aabb 2 Aabb 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb 3 A.B là như nhau do đó gen nào nằm trên NST thường hay NST giới tính đều được. Trường hợp 1: các gen phân li độc lập(Tương tác gen – phân li độc lập) Ví dụ đề: đề 8. ! gem nằm trên NST giới tính Vì vai trò của A. Trường hợp 1 gen nằm trên NST thường. còn 2/7 mắt trắng là con cái. Trường hợp 2: có hiện tượng liên kết hoàn toàn(Tương tác gen. đề 16.Hoán vị gen) Ví dụ đề: đề 5. một tính trạng do một cặp gen quy định a. đề 59. đề 18. SĐL : P ♀ AAXBXB x ♂ aaXbY ↓ GP AXB aXb. aY F1 AaXBXb . đề 49 bộ đề tuyển sinh năm 1996 Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . đề 37.Liên kết gen) Ví dụ đề: đề 4. đề 9. Bài tập tổng hợp về tương tác gen 2.bb 3 aaB- 1aabb 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng 2.

Trường hợp 3: Có hiện tượng liên kết không hoàn toàn (Tương tác gen. Ứng dụng thực tiễn trong công tác giảng dạy HiÖu qu¶ khi ¸p dông. đề 83. đề 30 bộ đề tuyển sinh năm 1996 d.Bài tập của từng dạng được vận dụng từ dễ đến khó . . Trường hợp 1: các gen phân li độc lập(Tương tác gen – phân li độc lập) Ví dụ đề: đề 63 bộ đề tuyển sinh năm 1996 b. . Nã gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n. KÕt luËn. nhng t«i rÊt mong muèn ®îc b¹n bÌ.Cho học sinh luyện và làm các đề thi 2. x©y dùng ®Ó cã 1 ph¬ng ph¸p d¹y häc tèt nhÊt. Giải pháp chủ yếu . ®Æc biÖt ®èi víi m«n sinh häc vµ c¸ch lµm bµi tËp trong ch¬ng tr×nh sinh häc. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tr×nh Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang .Khi ¸p dông: HÇu hÕt c¸c em ®îc kÝch thÝch høng thó häc tËp.T«i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy cã thÓ nãi ®©y chØ lµ mét s¸ng kiÕn.Khi cha ¸p dông: Sè HS lµm ®îc bµi tËp tương tác gen lµ rÊt Ýt kho¶ng 10% tæng sè häc sinh khèi 12 lµm ®îc bµi tËp.Trường hợp 2: có hiện tượng liên kết hoàn toàn (Tương tác gen.Liên kết gen) Ví dụ đề: đề 41. ®a phÇn c¸c em vËn dông vµ lµm ®îc bµi tËp kho¶ng 90% häc sinh khèi 12. ⇒ Trªn ®©y lµ nh÷ng ®iÒu t«i thu ®îc qua thùc nghiÖm nghiªn cøu vµ thùc tÕ gi¶ng d¹y. c.Tương tác gen 2.2 Dạng 2: Lai hai tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen(mỗi tính trạng do 2 gen không alen quy định) 3. a. ®ãng gãp. ®ång nghiÖp tham kh¶o.Hoán vị gen) Chương 3: BIỆN PHÁP.§Ò tµi nµy cña t«i g¾n liÒn víi thùc tiÔn c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë trêng PTDT Néi tró tØnh. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. C. . Khi ¸p dông chuyªn ®Ò nµy t«i thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan . kinh nghiÖm nhá cña riªng t«i. yÕu kÐm cña HS trong qu¸ lµm bµi tËp bé m«n sinh häc nãi chung. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.Hướng dẫn học sinh nắm được các dạng bài tập .

víi rÊt nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau.V× vËy t«i nhËn thÊy chuyªn ®Ò nµy cña t«i cã tÝnh kh¶ thi cao. ngày 6 tháng 12 năm 2011 Người viết TrÇn Quèc LËp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . B¾c giang. tæ chuyªn m«n vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp.KiÕn nghÞ . kÝnh mong ®îc sù gãp ý cña BGH. . mong nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông réng r·i h¬n.Tương tác gen bµy ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.®Ò xuÊt. ®ång nghiÖp tham kh¶o.Qu¸ tr×nh thùc nghiÖm trong thùc tÕ gi¶ng d¹y t«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan.§Ò tµi nµy còng cã thÓ ¸p dung rÊt tèt ®èi víi häc sinh khèi 12 nãi chung. . 2. Mong b¹n bÌ.

Tuyển chon – phân loại bài tập hay và khó – Vũ Đức Lưu – NXB Đại học quốc gia HN 7. S¸ch bµi tËp sinh häc 12 3.Tương tác gen 1. Phương pháp giải bài tập sinh học – Nguyễn Văn Sang NXB Đà nẵng 5. Bộ đề tuyển sinh năm 1996 Trần Quốc Lập Trường DTNT Bắc Giang . Phương pháp giải bài tập sinh học – Phan Kì Nam NXB Đồng nai 4. S¸ch gi¸o khoa sinh häc 12 2. Bài tập di truyền – Nguyên Minh công – NXB giáo dục 6.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->