P. 1
De Tuyen Sinh Lop 10 Chuyen Hoa Va Dap An

De Tuyen Sinh Lop 10 Chuyen Hoa Va Dap An

|Views: 350|Likes:
Được xuất bản bởiphanthi_thanhhuyen

More info:

Published by: phanthi_thanhhuyen on Jan 16, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
NĂM HỌC !!"#!!$
Môn thi: H%& HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
C'U ()*+,! -./01 Cho sơ đồ biến hoá :
T! "ông th#" "á" "h$t %
1
& %
'
& %
(
& )
1
& )
'
& )
(
& *& +& ,& T - .iết "á" ph/ơng t0nh ph1n #ng -
C'U )*,2 -./01
C2 5 34ng 35"h: 6C7 8 9a:68 9a
'
C:
(
8 )aC7
'8
9aC7- Cho ph;p 3<ng =4> t?! h@A t0nh bBA
"á"h nhCn biết "á" 34ng 35"h t0Dn& biết 0Eng 34ng 35"h 9a
'
C:
(
"Fng 7B! =4> t?! hoá Ganh-
C'U +)*,2 -./01
.iết ph/ơng t0nh ph1n #ng G1A 0a (nế4 "2) khi "ho "á" "h$t %7& HI
(
:
J
& %7
'
:
(
7Kn 7/Lt tá"
3Mng NOi "á" 34ng 35"h 6
'
P:
J
7o@ng& 34ng 35"h Q:6 -
C'U 3)*,! -./01
RSt "háA hoBn toBn . (7?t) !D tan (đkt")- Cho t$t "1 s1n phT! "háA h$p thM NBo bnh đUng
500!7 34ng 35"h )a(:6)
'
0&' M th$A tVo thBnh 15&WX ga! kết tYa -
a) T?nh thể t?"h .-
b) QhSi 7/Lng 34ng 35"h t0ong bnh tZng haA gi1! bao nhiD4 ga![
C'U 2)*,! -./01
6oB tan hết J ga! !\t ki! 7oVi M NBo ]X&' ga! n/O" th4 đ/L" 34ng 35"h ba^ơ "2 nồng đ\
W&J_ NB . 7?t kh? (đkt")-*á" đ5nh ki! 7oVi M-
C'U 4)*,! -./01
Cho '(&` ga! han hLp * (C4& HI& %7) tá" 3Mng Nba đY 1J&5X 7?t kh? C7
'
( đkt")- Mct khá" "#
0&'5 Mo7 han hLp tá" 3Mng NOi 34ng 35"h 6C7 3/ th4 đ/L" 0&' Mo7 kh? ( đkt")- T?nh phKn t0Z! khSi
7/Lng !ai ki! 7oVi t0ong han hLp *-
C'U5)*,! -./01
Chia (]&X ga! han hLp 0/L4 ItA7i" NB 0/L4 % "2 "ông th#" C
n
6
'n
(:6)
'
thBnh hai phKn bEng
nha4- d$A phKn th# nh$t tá" 3Mng hết NOi 9a th4 đ/L" 5&X 7?t 6
'
(đkt")- RSt "háA hết hoBn toBn phKn
th# hai th4 đ/L" 1W&]' 7?t C:
'
( đkt")- T! "ông th#" phen tf 0/L4 %-
C'U ")*,! -./01
6oB tan J ga! han hLp HI NB !\t ki! 7oVi hoá t05 ' NBo 34ng 35"h 6C7 3/ th4 đ/L" '&'J 7?t
kh? 6
'
(đkt")- 9ế4 "hg 3<ng '&J ga! ki! 7oVi hoá t05 ' "ho NBo 34ng 35"h 6C7 th 3<ng không hết
500!7 34ng 35"h 6C7 1M- T! ki! 7oVi hoá t05 ' -
C'U $)*,!-./01
RSt "háA hoBn toBn 0&('J ga! hLp "h$t hh4 "ơ * (C& 6& : )s1n phT! "háA 3in =4a bnh "h#a
(`0 !7 34ng 35"h )a (:6)
'
0&05 M ta th$A kết tYa b5 tan !\t phKn đồng thời khSi 7/Lng bnh tZng
1&1J ga!- Cjn nế4 s1n phT! "háA 3in =4a ''0 !7 34ng 35"h )a(:6)
'
0&1M th th4 kết tYa "U" đVi-
T! "ông th#" phen tf "Ya *& biết M
*
k 10` -
Cho : C k 1'& )a k 1(W& 6 k 1& HI k 5X& C7 k (5-5 & %7 k 'W& C4 k XJ
##########H6T##########
Thí sinh được sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn khi làm bài.
1
l* l+
)
1
)
'
)
(
HI(:6)
(
%
1
l,
%
'
lT
%
(
t
o
HI(:6)
(
ĐỀ CH7NH TH8C
6m NB tDn th? sinh:nnnnnnnnnnnnnnnnn--PS báo 3anh:nnnnnn---
nnnnn
Chh ko giá! th5 1:nnnnnnnnnnnnnnnnn--Chh ko giá! th5 ':
nnnnnnnnn-
'
SỞ GD 9 ĐT PHÚ YÊN
:::
;< THI TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC !!" #!!$
MÔN ) HOÁ HỌC #C=>?@A
#######
ĐỀ CH7NH TH8C
HBCNG DDN CHEM THI
Bản hướng dẫn chấm gồm 03 trang
I- ư!ng d"n chung#
1p 9ế4 th? sinh 7B! bBi không thIo "á"h nD4 t0ong đáp án !B Nin đúng th "ho đY điể! tbng
phKn nh/ h/Ong 3in =4A đ5nh-
'p .iq" "hi tiết hoá thang điể! (nế4 "2) so NOi thang điể! h/Ong 3in "h$! ph1i b1o đ1!
không sai 7q"h NOi h/Ong 3in "h$! NB đ/L" thSng nh$t thU" hiqn t0ong 6\i đồng "h$! thi-
(p Riể! toBn bBi thi không 7B! t0jn sS-
II- $%& %n 'à th(ng đi)m#
C'U F NGI DUNG ĐIỂM
( +,! -./0
1 T! %
1
(HI
'
:
(
& )
1
(6
'
:) 0&'5
.iết đúng pt 0&'5
' T! * (6C7)& %
'
(HIC7
(
) 0&'5
.iết đúng pt 0&'5
( T! , ()a)& )
'
()a(:6)
'
0&'5
.iết đúng pt 0&'5
J T! + (%g9:
(
)& %
(
(HI(9:
(
)
(
) 0&'5
.iết đúng pt 0&'5
5 T! T (9a
'
C:
(
& )
(
(9a:6) 0&'5
.iết đúng pt 0&'5
X .iết đúng pt %
(
l)
(
0&'5
Cen bEng đúng 0&'5
6m" sinh 3irn đVt đúng nhCn biết "á" "h$t ,2 -./0
1 6C7 đs& 9a:6 Ganh 0&'5
' )aC7
'
& 9aC7 không !B4 0&50
( t<ng 6C7 nhCn 9a
'
C:
(
0&50
.iết pt 0&'5
J t<ng 9a
'
C:
(
nhCn )aC7
'
0&50
.iết pt 0&'5
5 Cjn 7Vi 9aC7 0&'5
+ ,2 -./0
1 %7 l%* 0&'5
Cen bEng đúng 0&'5
' HI
(
:
J
l %* 0&'5
.iết đúng pt 0&'5
( %7
'
:
(
l %* 0&'5
.iết đúng pt 0&'5
(
J %7l 6
'
:l Q:6 0&'5
.iết đúng pt 0&'5
5 %7
'
:
(
l Q:6 0&'5
.iết đúng pt 0&'5
3 ,! -./0
1 .iết đúng ' pt :khi C:
'
thiế4
C6
J
l:
'
8 C:
'
l )a(:6)
'
 )aC:
(
l 6
'
:
0&50
'
T?nh . C6
J
: n C:
'
k )aC:
(
k C6
J
k 0&0`.k1&W]' 7?t
0&50
( QhSi 7/Lng 34ng 35"h gi1! :15&WX u(0&0`-JJ l0&0`-'-1`) k ]&(X 0&50
J
Qhi C:
'
3/: Niết đúng thD! 'C:
'
3/ l )a(06)
'
)a(6C:
(
)
'
0-'5
5 T?nh đúng .k'&X`` 7?t -
)nh gi1! 15&WX p (0&1'-JJl0&1'-'-1`) k X&1X ga! 0&'5
2 ,!-./0
1 .iết đúng pt tvng =4át 0&50
' M "h$t tan k (Ml1WG)a ( a 7B sS !o7 ) 0&50
(
M 34ng 35"h k Mal]X&'p aG ⇒
1W W& J
]X& ' aG 100
Ma xa
Ma
+
=
+ −
0&50
J
T?nh đ/L" M k '0G ⇒M k J0 (Ca)
0&50
4 ,! -./0
1 .iết đúng 5 pt 1&00
' dCp đ/L" hq pt : XJal5Xbl'W" k '(&`
al (bw ' l("w' k 0&X5
0&'5
( dCp đ/L" pt : 0&'( albl") k 0&'5(bl("w') 0&'5
J xi1i hq:a k0&' (_C4k5(&W`)8b k 0&1(_HI k '(&5()8" k 0&'(''&X]) 0&50
5 ,! -./0
1 .iết đúng J pt !ai pt 0&'5 1&00
' dCp đ/L" hq ph/ơng t0nh sS !o7C
'
6
5
:6 k 0&1-%k0&' 0&50
( xi1i đúng n k( -CTyT C
(
6
X
(:6)
'
0&50
" ,! -./0
1 .iết đúng ' pt 0&50
' Rct G&A sS !o7 HI& M : 5XG l MA k J
GlA k0&1
A k
1& X
5X M −
& 0 zAz 0&1 ⇒ M z J0
1&00
(
tUa NBo ph1n #ng NOi 6C7 :
J& `
M
z 0&5 ⇒ M { ]&X
]&Xz Mz J0 ⇒M k 'J (Mg)
0&50
$ ,! -./0
1 .iết đ/L" ph/ơng t0nh kết tYa tan !\t phKn
C:
'
l )a(:6)
'
 )aC:
(
l 6
'
:
C:
'
l6
'
: l)aC:
(
 )a(6C:
(
)
'
0&50
'
n)a(:6)
'
k 0&01]- C
G
6
A
:
^
l :
'
 G C:
'
l
'
y
6
'
:
0&50
J
n
G
k 0&00( ⇒ n C:
'
k 0&00( G { 0&01] ⇒G { X&(-
( Qết tYa "U" đVi :)a(:6)
'
đY hoc" 3/
⇒n C:
'
≤ n )a(:6)
'
⇒G ≤ W&(
0&50
J T! G kW &3Ua khSi 7/Lng bnh tZng 1&JJ ga! t! A k `-
tUa QdyT k 10` t! đ/L" ^ k 1 -
CTyT C
W
6
`
0-
0&50
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
NĂM HỌC !!"#!!$
Môn thi: H%& HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
C'U ()*+,! -./01 Cho sơ đồ biến hoá :
l* l+
%1 %' %(
CaC0( CaC0( CaC0(
l, lT
)1 )' )(

T! "ông th#" "á" "h$t %
1
& %
'
& %
(
& )
1
& )
'
& )
(
& *& +& ,& T - .iết "á" ph/ơng t0nh ph1n #ng
đ2 -
C'U )*,2 -./01
C2 5 g2i b\t t0|ng : đá Nôi& "át t0|ng& Gôpđa (9a
'
C:()8 !4Si Zn8 y}- T0nh bBA ph/ơng pháp
hoá hm" để phen biqt "húng-
C'U +)*,! -./01
6oBn thBnh ph/ơng t0nh thIo sơ đồ biến hoá sa4:
Tinh b\t x74"o^ơ ~/L4 ItA7i" %G?t aGIti" }tA7 aGItat ~/m4 ItA7i"-
C'U 3)*,! -./01
Cho ''0 !7 0/L4 ItA7i" 7Dn !I! gi$!- t4ng 35"h th4 đ/L" "ho t04ng hoB Nba đY bEng 34ng
35"h 9a:6 th4 đ/L" '0` ga! !4Si khan- T?nh hiq4 s4$t ph1n #ng 0/m4 7Dn !In thBnh gi$!& biết
khSi 7/Lng 0iDng "Ya 0/L4 7B 0&` gw!7-
C'U 2)*,! -./01
Cho a ga! 34ng 35"h 6
'
P:
J
'J&5_ NBo b ga! 34ng 35"h 9a:6 `_ th tVo đ/L" (&X ga!
!4Si aG?t NB '&`J ga! !4Si t04ng hoB-
a) T?nh a& b-
b) T?nh nồng đ\ phK! t0Z! "Ya 34ng 35"h sa4 ph1n #ng-
C'U 4)*,! -./01
6oB tan X&J ga! C4: NB 1X ga! HI:
(
NBo t0ong ('0 !7 6C7 ' M- Pa4 khi ph1n #ng kết
thú" th4 đ/L" ! ga! "h$t 0|n- T?nh !-
C'U5)*,! -./01
Cho ]&' ga! han hLp ' 0/L4 đơn "h#" ~:6 NB ~•:6 tá" 3Mng hết NOi 9a th4 '&'J 7?t 6
'
(đkt")- Mc" khá" "Fng "ho khSi 7/Lng nh/ t0Dn tá" 3Mng NOi 'J ga! C6
(
C::6 ("2 Gú" tá")- T?nh
tvng khSi 7/Lng IstI th4 đ/L" biết hiq4 s4$t ph1n #ng 7B `0_-
C'U ")*,2 -./01
5
ĐỀ DH IJ
T0\n .
1
7?t 34ng 35"h 6C7 0&X M NOi .
'
7?t 34ng 35"h 9a:6 0&J M th4 đ/L" 0&X 7?t 34ng 35"h
%- T?nh .
1
& .
'
biết 0&X 7?t 34ng 35"h % "2 thể hoB tan hết 1&0' ga! %7
'
:
(
-
C'U $)*,!-./01
RSt "háA hoBn toBn a ga! "h$t hh4 "ơ * "h#a C& 6& : th4 p ga! C:
'
NB = ga! 6
'
:- Cho
pk
''
15
a NB = k
(
5
a & khSi 7/Lng !o7 "Ya "h$t * 7B ]0 ga!- T! "ông th#" phen tf "Ya *-
Cho: C k 1'& 6 k 1& P k ('& : k 1X& 9a k '( & C4 k XJ& HI k 5X& C7 k (5&5 & %7 k 'W-
##########H6T##########
Thí sinh được sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn khi làm bài.
6m NB tDn th? sinh:nnnnnnnnnnnnnnnnn--PS báo 3anh:nnnnnn---
nnnnn
Chh ko giá! th5 1:nnnnnnnnnnnnnnnnn--Chh ko giá! th5 ':
nnnnnnnnn-
X
SỞ GD 9 ĐT PHÚ YÊN
:::
;< THI TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC !!" #!!$
MÔN ) HOÁ HỌC #C=>?@A
#######
ĐỀ DH IJ
HBCNG DDN CHEM THI
Bản hướng dẫn chấm gồm 02 trang
I- ư!ng d"n chung#
1p 9ế4 th? sinh 7B! bBi không thIo "á"h nD4 t0ong đáp án !B Nin đúng th "ho đY điể! tbng
phKn nh/ h/Ong 3in =4A đ5nh-
'p .iq" "hi tiết hoá thang điể! (nế4 "2) so NOi thang điể! h/Ong 3in "h$! ph1i b1o đ1!
không sai 7q"h NOi h/Ong 3in "h$! NB đ/L" thSng nh$t thU" hiqn t0ong 6\i đồng "h$! thi-
(p Riể! toBn bBi thi không 7B! t0jn sS-
II- $%& %n 'à th(ng đi)m#
C'U F NGI DUNG ĐIỂM
( +-./0
1 %
1
( Ca:) )
1
(C:
'
) 0&'5
.iết pt 0&'5
' * ( 6
'
:) &%
'
( Ca(:6)
'
0&'5
.iết đúng pt 0&'5
( + ( 6C7) &%
(
(CaC7
'
) 0&'5
.iết pt 0&'5
J ,()a(:6)
'
&)
'
()a(6C:
(
)
'
0&'5
.yT 0&'5
5 T(9a:6)&)
(
(9a
'
C:
(
) 0&'5
.yT 0&'5
X .yT tVo CaC:
(
0&50
,2 -./0
1 6oB NBo n/O" :tan(9aC7&9a
'
C:
(
) 0&'5
' t<ng 6C7 nhCn 9a
'
C:
(
( yT ) 0&W5
( Qhông tan ( g2i "jn 7Vi 0&50
t<ng 6C7 nhCn CaC:
(
-.yT 0&50
J RSt "háA nhCn Cho C:
'
&6
'
: (y}) 0&'5
Cjn Pi:
'
0&'5
+ ,! -./0
1
Tinh b\tp g74"o^o
0&50
'
x74"o^o 0/L4
0&50
(
g/L4  aG
0&50
J
%G?t  }PT}
0&'5
5
}PT} ~/L4
0&'5
3 ,! -./0
W
1 M 0/L4 k1WX g 0&'5
' Npt 0&'5
( T?nh k7 aG :'']&5W 0&50
J .pt l 9a:6 0-'5
5 T?nh: M ( aG) ThU" th4k 15'&'g NB hiq4 s4$t kXX&(_ 0&W5
2 ,!-./0
1 Niết ' pt tVo !4Si 0&50
' tb sS !o7 ' !4Si s4A 0a tvng sS !o7 9a:6 k0&0W 0&'5
( tb sS !o7 ' !4Si s4A 0a tvng sS !o7 6
'
P:
J
k0&05 0&'5
J T?nh bk(5g&ak '5g &"_ 9a6P:
J
kX&55 -9a
'
P:
J
k5&1X 1&00
4 ,! -./0
1 .iết ' pt : 1&00
' 9ế4 C4: hết "h$t 0|n HI
'
:
(
"2 3/ k(&' g 0&50
( 9ế4 HI
'
:
(
hết C4: 3/ "h$t 0|n bEng J&` g -
! nhs th4a hoc" bEng J&`g 7On hơn hoc" bEng (&'g- 0&50
5 ,! -./0
1 .iết đ/L" J pt 1&00
' T?nh đ/L" khSi 7/Lng IstI k1J&0` g 1&00
" ,2 -./0
1 .pt 6C7 l 9a:6 0&50
' Qhi 3/ 6C7 :%7
'
0
(
tá" 3Mng ta "2 .
1
l .
'
k 0&X
Ta"2 0&X.
1
k0&J.
'
l0&0X  .
1
k.
'
k 0&(
1&00
( Qhi 9a:6 3/ : %7
'
:
(
tá" 3Mng ta "2 pt :'.
'
p(.
1
k0&1 -
Qết hLp NOi pt đK4 .
1
k 0&''7 &.
'
k0&(`7
1&00
$ ,! -./0
1 T?nh M
"
k'aw 5 0&50
' T?nh M
h
kaw15 0&50
( T?nh M
:
k`a w15 0&50
J T! CTyT C
(
6
X
0
(
0&50
KHLMK
`
€)9t Tgnh Tiền xiang C•9x 6‚% *ƒ 6•„ C6… 9x6†% .„‡T
9%M
Pˆ x„‰: tŠC ‹ RŒ: T•: R\" 7Cp p TU to p 6Vnh yhú"
ppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppp
;< THI TUYỂN VÀO NCP (! CHUYÊN
MÔN ) H%& HỌC
9Z! hm" : '00W u '00`
( Thời gian 7B! bBi 150 phút không kể thời gian giao
đề )
*# +hần t, lu-n : ( X điể! )
CO> ( : ( 1&5 điể! )
a- 6oBn thBnh sơ đồ ph1n #ng sa4 :
CaC:
(
 C:
'
 9a
'
C:
(
 9a6C:
(
 9a
'
C:
(
 9a
'
P:
J
 9aC7
b- Tb "á" "h$t : 9a:6& HI
'
(P:
J
)
(
& n/O" "$t & điề4 kiqn NB Gú" tá" "Kn thiết "oi nh/ "2 đY -
6@A Niết "á" ph/ơng t0nh h2a hm" điề4 "hế s|t ki! 7oVi-
CO> : ( 1&5 điể! )
a-Tb "h$t ban đK4 7B tinh b\t&Niết "á" ph/ơng ph1n #ng h2a hm" điề4 "hế ItA7aGItat-(ghi 0Ž
điề4 kiqn nế4 "2)-
b- )Eng ph/ơng pháp h2a hm"& h@A nD4 "á"h nhCn biết "á" "h$t 7sng sa4 : 0/L4 ItA7i" & aGit
aGIti" & bIn^In NB 34ng 35"h g74"o^ơ - .iết "á" ph/ơng t0nh ph1n #ng h2a hm" G1A 0a -
CO> + :( 1&5 điể! )
6ja tan hoBn toBn X&] ga! !\t ki! 7oVi M NBo n/O" th th4 đ/L" 100!7 34ng 35"h (%)
NB (&(X 7?t kh? (đkt")-
Cho `&W ga! !anganđioGit ph1n #ng NOi 34ng 35"h 6C7 đc"& 3/ th th4 đ/L" kh? ())-
PM" kh? ()) NBo 34ng 35"h (%) th đ/L" 34ng 35"h (C)-
a) *á" đ5nh ki! 7oVi M-
b) T?nh nồng đ\ !o7w7it "Ya "á" "h$t "2 t0ong 34ng 35"h (C)-
CO> 3 :( 1&5 điể! )
RSt "háA hoBn toBn 1&1 ga! han hLp * gồ! !Itan& aGItA7In NB p0opA7In th4 đ/L"
(&5' ga! C:
'
- Mct khá" khi "ho JJ` !7 (đkt") han hLp * =4a 34ng 35"h b0ô! 3/ th th$A "2
J ga! b0ô! tha! gia ph1n #ng-
a- T?nh _ thIo khSi 7/Lng -
b- RSt "háA hoBn '&'g han hLp *& 0ồi "ho toBn b\ s1n phT! h$p thM hết NBo bnh đUng
34ng 35"h Ca(:6)
'
3/ - QhSi 7/Lng "Ya 34ng 35"h tZng haA gi1! bao nhiD4 ga! [
]
Rề "h?nh th#"
B# +hần t./c nghiệm kh%ch 0u(n # ( J điể! )
CO> ( : 6ja tan hoBn toBn (-] ga! !\t ki! 7oVi kiề! NBo n/O" th4 đ/L" 1-1' 7?t kh? hi30o (•
đkt") - Qi! 7oVi kiề! nBA 7B :
%- di )- 9a C- ~b t- Q
CO> : Cho han hLp %7 NB HI tá" 3Mng hoBn toBn NOi 34ng 35"h "h#a %g9:
(
NB C4(9:
(
)
'
th4 đ/L" 34ng 35"h ) NB "h$t 0|n t gồ! ( ki! 7oVi - ThBnh phKn "h$t 0|n t gồ! nhhng "h$t
nBo :
%- %7 & HI & C4 )- HI & C4 & %g C- %7 & C4 & %g t- Qết =41
khá" -
CO> + : C2 "á" 34ng 35"h sa4 : (96
J
)
'
P:
J
& 96
J
9:
(
& HIP:
J
& %7C7
(
- t<ng 34ng 35"h nBo sa4
đeA để nhCn biết đ/L" "á" 34ng 35"h t0Dn -
%- 9a:6 )- )a(:6)
'
C- 6C7 t- CaC7
'
CO> 3 : t@A ki! 7oVi nBo 3/Oi đeA "2 thể tá" 3Mng NOi C4(9:
(
)
'
tVo thBnh đồng ki! 7oVi -
%- %7 & ,n& HI - )- Mg& HI& %g - C- ,n& yb& %4 - t- 9a& Mg& %7 -
CO> 2: M\t !1nh ki! 7oVi * "hia 7B! ' phKn bEng nha4- yhKn 1 "ho tá" 3Mng NOi 34ng 35"h
6C7 ta đ/L" !4Si +& phKn ' "ho tá" 3Mng NOi C7
'
ta đ/L" !4Si ,- Cho ki! 7oVi * tá" 3Mng
NOi 34ng 35"h !4Si , ta đ/L" !4Si +- .CA * 7B ki! 7oVi nBo sa4 đeA:
%- HI )- ,n C- Mg t- %7
CO> 4 :Cho 10 7?t han hLp * gồ! C:
'
NB 9
'
(đkt") h$p thM NBo 34ng 35"h Q:6& sa4 ph1n
#ng tVo 0a '&0W ga! Q
'
C:
(
NB X ga! Q6C:
(
- ThBnh phKn _ Nề thể t?"h "Ya C:
'
t0ong han
hLp * 7B :
%- 1X&`_ )- '`_ C- J'_ t- 50_
CO> 5 :C2 ( 34ng 35"h sa4 : Q
'
C:
(
& Q
'
P:
J
& )a(6C:
(
)
'
- Rể phen biqt ( 34ng 35"h t0Dn ng/ời
ta "2 thể 3<ng :
%- t4ng 35"h 9aC7 )- t4ng 35"h 6
'
P:
J
7o@ng
C- t4ng 35"h 9a:6 t- t4ng 35"h Ca(:6)
'
CO> " :6an hLp % gồ! s|t NB s|t oGit "2 khSi 7/Lng 5&]' ga!- Cho kh? C: 3/ =4a han hLp
%& n4ng n2ng "ho đến khi ph1n #ng G1A 0a hoBn toBn- Qh? sinh 0a sa4 ph1n #ng đ/L" 3in =4a
34ng 35"h Ca(OH)
2
3/ đ/L" ] ga! kết tYa- QhSi 7/Lng s|t th4 đ/L" 7B:
%- J&`J )- J&J` ga! C- J&J5 ga! t- J&5J ga!-
CO> $ : T0ong "á" "h$t sa4 đeA& "h$t "2 hB! 7/Lng "a"bon nhs nh$t 7B :
%- C
'
6
5
:6 )- C6
(
C6: C- C
'
6
X
- t- C6
(
C::6
CO> (! : M\t ankin + • thể kh?& "2 tg khSi đSi NOi hi30o 7B 'W-.CA ankin + 7B:
%- C
'
6
'
)- C
5
6
`
C- C
J
6
X
t- C
(
6
J

CO> (( : RSt "háA hoBn toBn '&( ga! !\t hLp "h$t hh4 "ơ %& th4 đ/L" '&'J 7?t C:
'
(đkt") NB
'&W ga! n/O" - )iết t0ong % "h#a !\t ng4ADn tf oGi - Công th#" phen tf "Ya % 7B :
%- C6
J
: )- C
'
6
X
: C- C
J
6
10
: t- C
(
6
`
:
CO> ( : T0<ng hLp Iti7In th4 đ/L" po7iIti7In (y})- 9ế4 đSt "háA toBn b\ 7/Lng Iti7In đ2 s•
th4 đ/L" ``00ga! C:
'
- 6q sS t0<ng hLp n "Ya =4á t0nh 7B:
%- 100 )- '00 C- 150 t- (00
CO> (+ :RSt "háA hoBn toBn ! ga! han hLp * gồ! C6
J
& C
3
H
6
& C
J
6
10
th4 đ/L" 1W&X ga!
C:
'
NB 10&` ga! 6
'
:- ! "2 giá t05 7B:
%- ' ga! )- J ga! C- X ga! t- ` ga!-
10
CO> (3 : Pa""a0o^ơ "2 thể tá" 3Mng NOi "h$t nBo sa4 đeA[
%- 6
'
(Gú" tá" 9i& t
0
) )- t4ng 35"h %g9:
(
t0ong
a!onia"
C- C4(:6)
'
t- T$t "1 "á" "h$t t0Dn
CO> (2 : Rể t04ng hoB (&X ga! !\t aGit "a"boGA7i" đơn "h#" % "Kn '5 ga! 34ng 35"h 9a:6
`_- .CA % "2 "ông th#" 7B:
%- 6C::6 )-C6
(
C::6 C-C
'
6
5
C::6 t-C
'
6
(
C::6 -
CO> (4 :Cho (0 ga! aGit aGIti" tá" 3Mng NOi '0 ga! 0/L4 ItA7i" ("2 6
'
P:
J
đc" 7B! Gú" tá"
NB đ4n n2ng) th4 đ/L" 'W ga! ItA7 aGItat- 6iq4 s4$t ph1n #ng IstI hoá đVt:
%-]0_ )-WJ_ C-W0&5X_ t-J5&J5_-
)iết : HI k 5X 8 ,n kX5 8 Mg k 'J 8 Ca k J0 8 %7 k'W 8 C k 1' 8 : k 1X 8 9 k 1J 8 Mn k 55
9a k '( 8 Q k (] 8 P k (' 8 6 k 1 & )0 k `0 &di k W& ~b k `5& C4 k XJ -

6ết
€)9t Tgnh Tiền xiang C•9x 6‚% *ƒ 6•„ C6… 9x6†% .„‡T 9%M
Pˆ x„‰: tŠC ‹ RŒ: T•: R\" 7Cp p TU to p 6Vnh yhú"
ppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppp
;< THI TUYỂN VÀO NCP (! CHUYÊN
ĐÁP ÁN MÔN ) H%& HỌC
9Z! hm" : '00W u '00`
*# +hần t, lu-n : ( X điể! )
CO> ( : (1&5 điể!)
a- (0&W5 điể! ) p Mai ph1n #ng Niết đúng 0&1'5 điể! -X p-/ G 0-1'5 k 0&W5 đ
b- (0&W5 điể! )
6oB tan tinh thể 9a:6 NB tinh thể HIC7
(
NBo ' "S" n/O" "$t 0iDng biqt để đ/L" 34ng
35"h 9a:6 NB 34ng 35"h HI
'
(P:
J
)
(
-
p Cho 34ng 35"h 9a:6 ph1n #ng NOi 34ng 35"h HIC7
(

X9a:6 l HI
'
(P:
J
)
(
 'HI(:6)
(
l (9a
'
P:
J

(0-'5đ)
p dm" kết tYa n4ng • nhiqt đ\ "ao:
'HI(:6)
(
t
0

HI
'
:
(
l(6
'
:
(0-'5đ)
p Riqn phen 6
'
::
'6
'
: điqn phen '6
'
l :
'
HI
'
:
(
l (6
'
t
0

' HI
l
(6
'
:

(0-'5đ)
CO> :(1&5 điể! )
a- (0&W5 điể! )
Tinh b\t
(1)
g74"o^ơ
(')
0/L4 Iti7i"
(()
aGit aGIti"
(J)
Iti7 aGItat (0-1'5đ)
11
(C
X
6
10
:
5
)
n
l n6
'
: aGit& t
0
nC
X
6
1'
:
X

(0-1'5đ)
C
X
6
1'
:
X

!In 0/L4
'C
'
6
5
:6 l 'C:
'
(0-1'5đ)
C
'
6
5
:6 l:
'

!In gi$!
C6
(
C::6 l 6
'
:
(0-1'5đ)
6
'
P:
J
đc"&

t
0
C6
(
C::6 l C
'
6
5
:6 C6
(
C::C
'
6
5
l 6
'
: (0-'5đ)
b- (0&W5 điể! )
p t<ng =4> t?! aGit aGIti" (0-1'5đ)
p t<ng 34ng 35"h %g9:
(
w 96
(
g74"o^ơ (0-1'5đ)
.iết yT66 : C
X
6
1'
:
X
l %g
'
: C
X
6
1'
:
W
l ' %g (0-1'5đ)
p t<ng 9a ~/L4 ItA7i" (0-1'5đ)
.iết yT66 : C
'
6
5
:6 l 9a C
'
6
5
:9a l 0&5 6
'
(0-1'5đ)
p Cjn 7Vi )In^In - (0-1'5đ)
CO> + : (1&5 điể!)
a- M l n 6
'
: M(:6)
n
l0&5n 6
'
(0&'5đ)
0&( 0&( 0&15 (0&'5đ)
n n
0&( - M k X&] k{ M

k '( n k{ nk1& M 7B 9a 0&'5 đ
n
b- Mn:
'
l J6C7 MnC7
'
l C7
'
l '6
'
:
0&1 0&1
n
9a:6
k 0&(
n
C7'
k 0&1 0&'5 đ
' 9a:6 l C7
'
9aC7 l 9aC7: l 6
'
:
0&' 0&1 0&1 0&1
n
9a:6 3/
k 0&1 0&'5 đ
’ 9a:6“ k’9aC7“ k ’ 9aC7:“ k 1 M 0&'5 đ
CO> 3 : (1&5 điể! )
a- (1 điể!)
xmi G& A& ^ 7Kn 7/Lt 7B sS !o7 C6
J
& C
'
6
'
& C
(
6
X
t0ong 1&1 ga! *
yt : C6
J
l ':
'
 C:
'
l '6
'
:
'C
'
6
'
l 5:
'
 JC:
'
l '6
'
:
'C
(
6
X
l ]:
'
 XC:
'
l X6
'
:
Cho hh =4a 33 )0
'

C
'
6
'
l ')0
'
 C
'
6
'
)0
J

C
(
6
X
l )0
'
 C
(
6
X
)0
'
0&5 đ
(G l A l ^) ('A l ^)
0&0' 0&0'5
ta "2 : G l 'A l (^ k 0&0` (”)
1XG l 'XA l J'^ k 1&1 (””)
⇒ 1&'5(G l A l ^) k 'A l ^
1&'5G l 0&'5^ k 0&W5A (”””) 0&'5 đ
Tb (”) (””) (”””) ⇒ G k 0&01 8 A k 0&0' 8 ^ k 0&01
_ khSi 7/Lng : C6
J
k 1J&55_ 8 C
'
6
'
k JW&'W_ 8 C
(
6
X
k (`&1`_
1'
0&'5 đ
b- n
C:'
k 0&1X
n
6':
k '('a l ("lb ) k 0&1J
Ca(:6)
'
l C:
'
CaC:
(
l 6
'
: 0-'5 đ
0&1X 0&1X
! k 0&1X - 100 k 1X g
!
C:'
l !
6':
k 0&1X - JJ l 0&1J - 1` k ]&5X g
!
33 gi1!
k 1X u ]&5X k X&JJ g 0&'5 đ

B# +hần t./c nghiệm kh%ch 0u(n # ( J điể! ) p Mai "e4 đúng 0&'5 điể! -
Ce4 ( + 3 2 4 5 " $ (! (( ( (+ (3 (2 (4
Ráp án t ) ) % % % ) ) t C ) % C C t C

Chú o : 6P 7B! bBi bEng b$t k> ph/ơng pháp nBo nế4 đúng "Fng "ho t0mn điể! -
1(

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->