SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

TRÀ VINH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
ðỀ CHÍNH THỨC NĂM 2012
Môn Toán 9
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao ñề)
Ngày thi: 05-01-2012

ðiểm số Giám khảo 1 Giám khảo 2

Chú ý: - ðề thi gồm 4 trang.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản ñề thi này.
- Kết quả bài thi tính chính xác ñến 4 chữ số sau dấu phẩy.

Bài 1: (5 ñiểm) Tính giá trị của các biểu thức:
1) A =
1 3 3 1 3 4
: .
2 4 7 3 7 5
7 3 2 3 5 3
. .
8 5 9 5 6 4
(
| | | | | |
+ − +
| | |
(
\ ¹ \ ¹ \ ¹
¸ ¸
(
| | | | | |
+ + −
| | |
(
\ ¹ \ ¹ \ ¹
¸ ¸

2) B =
2 o 3 o 2 o 3 o
3 o
sin 35 .cos 20 15tan 40 .tan 25
3
sin 42
4


Cách giải Kết quả
Bài 2: (5 ñiểm) Cho bốn số A = [(2
3
)
2
]
3
; B = [(3
2
)
3
]
2
; C =
3
2
3
2 ; D =
2
3
2
3
Hãy so sánh số A với số B, so sánh số C với số D, rồi ñiền dấu thích hợp (>, =, <) vào ô
kết quả.

Cách giải Kết quảD:\THI CASIO TRA VINH 2012.doc

Bài 3: (5 ñiểm) Cho phương trình: x
4
– 2x
3
+ 2x
2
+ 2x – 3 = 0 (1)
Tìm nghiệm nguyên của phương trình (1)

Cách giải Kết quả

Bài 4: (5 ñiểm) Cho biết ña thức P(x) = x
4
+ mx
3
– 55x
2
+ nx – 156 chia hết cho (x – 2)
và chia hết cho (x – 3). Hãy tìm giá trị của m, n và các nghiệm của ña thức P(x).

Cách giải Kết quả


Bài 5: (5 ñiểm) Cho biểu thức:
A =
2x x x x x x x 1 x
.
x 1 x x 1 2x x 1 2 x 1
| |
+ − + − | |
− +
|
|
− − + − −
\ ¹
\ ¹

1) Tìm ñiều kiện của x ñể A có nghĩa. Rút gọn biểu thức A.
2) Với giá trị nào của x thì biểu thức A ñạt giá trị nhỏ nhất ?

Cách giải Kết quả
Bài 6: (5 ñiểm) Giải phương trình:
4x
3
1
x
+
3
1
x
x
= 5
Cách giải Kết quảBài 7: (5 ñiểm) Tính giá trị của biểu thức:
M = x
3
– 3x + 1997 với x =
3
16 255 − +
3
1
16 255 −


Cách giải Kết quảBài 8: (5 ñiểm) Cho hình thang vuông ABCD. Biết AB = 2,25cm,

ABD = 50
o
, diện
tích hình thang vuông ABCD là S = 9,92cm
2
. Tính ñộ dài CD và các góc

ABC,

BCD.

Cách giải Kết quả


Bài 9: (5 ñiểm) Cho hai ñường thẳng (d
1
): y =
3 1
2
+
x +
3
2 3

(d
2
): y =
5 1
2

x –
5
2 5

1) Tính góc tạo bởi các ñường thẳng (d
1
), (d
2
) với trục Ox.
2) Tìm giao ñiểm của hai ñường thẳng (d
1
) với (d
2
).

Cách giải Kết quảBài 10: (5 ñiểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là ñường cao, có AH =
6 13
13
,
BC = 13. Tính các cạnh AB, AC, BH và HC.

Cách giải Kết quảTiêu Trọng Tú – trường c2 Hiệp Hòa trongtu6@yahoo.com 0972325154