ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIN HỌC LỚP 6 HKI 2011-2012 1).

Ñeå xaûy ra hieän töôïng Nhaät Thöïc, Maët Trôøi naèm nhö theá naøo trong Heä Maët Trôøi? a) Maët traêng – Traùi ñaát – Maët trôøi b) Maët traêng – Maët trôøi – Traùi ñaát c) Maët trôøi – Traùi ñaát – Maët traêng d) Traùi ñaát – Maët traêng – Maët trôøi 2). Trong caùc ñôn vò ño dung löôïng nhôù döôùi ñaây, ñôn vò naøo nhoû nhaát ? a) Gigabyte(Mb) b) Byte c) Bit d) Kilobyte(Kb) 3). Haïn cheá lôùn nhaát cuûa maùy tính hieän nay laø ? a) Khaû naêng löu tröõ coøn haïn cheá b) Chöa suy nghó ñöôïc nhö ngöôøi c) Khoâng coù khaû naêng noùi d) Keát noái Internet coøn chaäm 4). Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào là tên của một hệ điều hành: a). Microsoft Word; b). Microsoft Windows XP; c). Microsoft Internet Explorer; d). Microsoft Paint. 5). Caùc thieát bò nhö ñóa cöùng, ñóa meàm, ñóa CD,... coøn ñöôïc goïi laø ? a) Boä nhôù trong b) Boä nhôù ngoaøi c) RAM d) Caùc phöông aùn sai 6). Chuùng ta goïi döõ lieäu hoaëc thoâng tin ñöa vaøo boä nhôù maùy tính laø ? a) Thoâng tin maùy tính b) Thoâng tin ra c) Thoâng tin vaøo d) Döõ lieäu ñöôïc löu tröõ 7). Hệ điều hành có các chức năng: a) Cung cấp môi trường tương tác giữa thiết bị với người dùng; b) Tổ chức thực hiện các chương trình; c) Tổ chức quản lí và sử dụng tài nguyên máy tính; d) Tất cả các khẳng định trên. 8). Thông tin trong máy tính thường được lưu trữ ở đâu để khi tắt máy tính không bị mất: a) Trên các thiết bị lưu trữ thông tin như đĩa cứng (D:\ ; C:\....), đĩa mềm (đĩa A). . .; b) Trong bộ nhớ (RAM); c) Trên màn hình máy tính; d) Cả (A) và (B) sai. 9). Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là: a). Bàn phím; b). CPU; c). Bàn phím; d). Màn hình. 10). Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là: a). Lệnh; b). Chỉ dẫn; c). Thông tin; d). Dữ liệu. 11). Soá haøng phím treân khu vöïc chính cuûa baøn phím laø: a). 4 haøng. b). 7 haøng. c). 6 haøng. d). 5 haøng. 12). Hieän töôïng traùi ñaát, maët traêng, maët trôøi thaúng haøng, maët traêng naèm giöõa maët trôøi vaø traùi ñaát laø: a). hieän töôïng nguyeät thöïc. b). hieän töôïng nhaät thöïc. c). hieän töôïng traêng troøn, traêng khuyeát. d). hieän töôïng ngaøy vaø ñeâm. 13). Tên tệp thường có mấy phần? a) Chỉ có phần tên; b) Hai phần. Phần tên và phần mở rộng được cách nhau bởi dấu chấm;

c) Chỉ có phần tên, phần mở rộng giống nhau; d) Tất cả đều sai. 14). Caùc daïng thoâng tin cô baûn laø: a). vaên baûn, hình aûnh. b). hình aûnh, aâm thanh c). vaên baûn, hình aûnh, aâm thanh. d). vaên baûn, aâm thanh. 15). Thöïc hieän nhaùy nuùt Start → choïn Turn off Coputer → choïn Turn off ñeå: a). ra khoûi heä thoáng. b). keát thuùc phieân laøm vieäc. c). ñaêng nhaäp phieân laøm vieäc. d). khôûi ñoäng maùy tính. 16). Thư mục có cấu trúc tổ chức hình: a. Hình tròn b). hình vuông¸ c). hình cây d). Hình Elip 17). Trong các câu sau câu nào đúng: a). Thư mục chứa thư mục gốc b). Thư mục chứa tệp tin. c). Tệp tin chứa thư mục. d). Tệp tin chứa tệp tin. 18). Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin: a). 1 tập tin b). 5 tập tin c). 10tập tin d). không giới hạn số lượng chỉ phụ thuộc vào dung lương lưu trữ. 19). Thư mục có thể: a) Chỉ có các tệp tin; b) Chỉ có các thư mục con; c) Có các thư mục con và tệp tin với số lượng không hạn chế tuỳ theo dung lượng của ổ đĩa; d) Chỉ có một thư mục con và nhiều tệp tin. 20). Trên thanh công việc Taskbar luôn luôn có: a) Nút Start, đồng hồ hệ thống; b) Các chương trình chạy ngầm; c) Các chương trình đang chạy; d) Cả (A), (B) và (C). 21). Thùng rác là nơi chứa: a) Các tệp tin đã bị xoá; b) Các thư mục đã bị xoá; c) Các biểu tượng chương trình đã bị xoá; d) Cả (A), (B) và (C) đúng. 22). Tồ chức các tệp trong các thư mục có lợi ích gì? a) Máy tính hoạt động nhanh hơn. b) Cho phép tổ chức thông tin một cách trật tự và người sử dụng dể dàng tìm các tệp hơn. c) Tiết kiệm dung lượng lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ. d) Cả ba câu a,b,c đều sai. 23). Để vào ổ đĩa D:\ ta bắt đầu từ:

a. b. c. d. 24: Em cần nấu một nồi cơm. Hãy xác định những thông tin nào cần được xử lí? A. Kiểm tra gạo trong thùng còn không; B. Nước cho vào nồi đã đủ chưa; C. Bếp nấu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa; D. Tất cả những thông tin trên. 25: Theo em, mùi vị của món ăn ngon mẹ nấu cho em là thông tin ở dạng nào? A. Văn bản; B. Âm thanh; C. Hình ảnh; D. Không phải là một trong các dạng thông tin cơ bản hiện nay của tin học. 26: Sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào:

A. Khả năng tính toán nhanh; B. Giá thành ngày càng rẻ; C. Khả năng và sự hiểu biết của con người; D. Khả năng lưu trữ lớn. 27: Trình tự của quá trình ba bước là: A. Nhập  Xuất  Xử lí; B. Nhập  Xử lí  Xuất; C. Xuất  Nhập  Xử lí; D. Xử lí  Xuất  Nhập. 28: Các khối chức năng chính trong cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm có: A. Bộ nhớ, bàn phím, màn hình; B. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra, bộ nhớ; C. Bộ xử lí trung tâm, bàn phím và chuột, máy in và màn hình; D. Bộ xử lí trung tâm và bộ nhớ, thiết bị vào, thiết bị ra. 29: Đĩa cứng nào trong số đĩa có dung lượng dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin hơn: A. 24 MB; B. 2400 KB; C. 24 GB; D. 240 MB. 30: Chương trình soạn thảo văn bản là loại phần mềm nào dưới đây: A. Phần mềm ứng dụng; B. Phần mềm tiện ích; C. Hệ điếu hành; D. Phần mềm hệ thống. 31: Thành phần nào của máy tính có nhiệm vụ trực tiếp trong việc thực thi các lệnh của một chương trình máy tính: A. Đĩa cứng; B. Bộ xử lí; C. Bộ nhớ; D. Màn hình máy tính; 32: Để có thể hoạt động, máy tính cần được: A. Cài phần mềm soạn thảo văn bản; B. Cài đặt hệ điều hành; 33: Nếu máy tính không cài hệ điều hành thì: A. Máy vẫn hoạt động bình thường; B. Máy tính không hoạt động được vì không một phần mềm nào có thể chạy được; C. Máy tính không hoạt động được vì không có điện; D. Máy tính chỉ hoạt động được trong vòng một tiếng đồng hồ.. 34: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin được gán một tên và lưu trên bộ nhớ ngoài được gọi là: A. Biểu tượng; B. Tệp; C. Bảng chọn; D. Hộp thoại. 35: Theo em, thông tin là gì? A. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện, …) B. Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về chính con người. C. Cả 2 câu A và B đúng. D. Cả 2 câu A và B sai. 36: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm hệ thống ? A. Windows XP B. Phần mềm soạn thảo văn bản Word C. Phần mềm vẽ Paint D. Các games 37: Cấu trúc máy tính gồm mấy khối chức năng chủ yếu ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 38: Theo em, thế nào là thông tin thẩm mỹ ? A. Thông tin nào cũng là thông tin thẩm mỹ. B. Là những thông tin nhận được khi làm quen với các tác phẩm nghệ thuật và có thể đem lại cho em những cảm xúc, tâm trạng khác nhau. C. Là các thông tin thuộc lĩnh vực khoa học. D. Tất cả đều đúng. 39: Để đổi tên thư mục, sau khi nhấp phải vào thư mục, ta chọn lệnh ? A. Delete B. Copy C. Rename

D. Paste III/ GhÐp tªn cét A t¬ng øng víi chøc n¨ng cét B ®Ó cã nh÷ng ph¸t biÓu ®óng Cét A A. Windows B. Mairo C. Monitor D. CPU 1. 2. 3. 4. Cét B Bé xö lý trung t©m PhÇn mÒm gâ bµn phÝm HÖ ®iÒu hµnh Mµn h×nh §¸p ¸n A và B

B_Phần tự luận: ( 5 điểm ) Em hãy viết câu trả lời vào chỗ trống: Câu 1: Em hãy nêu khái niệm tệp tin ? Dựa vào qui ước đặt tên tệp tin, em hãy viết tên tệp tin biết rằng tệp tin có tên Thihocky với phần mở rộng là doc (1đ) Câu 2: Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng ? Theo em, hệ điều hành là phần mềm hệ thống hay phần mềm ứng dụng ? Em hãy kể tên 2 hệ điều hành mà em biết. (2đ) Câu 3: Cho cây thư mục sau: (2 điểm) D:\ THUVIEN KHOI 6 KHOI 7 Baihoc.doc TRO CHOI a) b) Viết đường dẫn từ đĩa D:\ đến thư mục KHOI 6 Viết đường dẫn từ đĩa D:\ đến tệp tin Baihoc.doc

PHẦN THỰC HÀNH: Câu 1: Em hãy mở cửa sổ My Computer ra, hiển thị cửa sổ My Computer dưới dạng hai ngăn (ngăn phải và ngăn trái) (2đ) Câu 2: Vào ổ đĩa D:\ thực hành các thao tác dưới đây: D:\ lop ten HS tu nhien toan ly tin xa hoi a) Trong “ xa hoi” tạo “ tho.doc” và gõ bài: Hạt gạo làng ta ( Trần Đăng Khoa ) Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy. b) Trong “ toan” tạo “ Lythuyet.doc” và “thuc hanh.doc” c) Sao chép tệp tin “ Lythuyet.doc” trong “toan” sang thư mục “ly” Đổi tên Xóa thư mục LOPHOC (1đ) d) Di chuyển “thuc hanh.doc”trong “toan” sang “tin” e) Đổi tên “xa hoi” thành “giang van”