C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam c l p ± T do ± H nh phúc

-----------*****----------

N XIN XÁC NH N
Kính g i: Công an ph Tên tôi là: D ng D ch V ng

ng Cao Thanh, sinh ngày 1/9/1964 ng D ch V ng, C u

Ch ng minh th nhân dân s 012774988, c p ngày 12/5/2005 , t i hà N i Hi n t i: S nhà 77 , ngõ 86 ph Chùa Hà, T 57B ph Gi y, Hà N i

Tôi làm n xin xác nh n n i dung nh sau: Ngày 4-11-2010, trên ng i t i h c Qu c Gia Hà N i v ph Chùa Hà, tôi ã làm r i m t ví. Trong ví tôi ã m t: - 01 gi y ng kí xe môtô, bi n ki m soát 29P2-9378 mang tên tôi là D Cao Thanh. Tôi ã làm th t c trình báo t i công an ph Nay tôi làm trên. ng. ng tôi làm l i các gi y t n xin xác nh n c a công an Ph ng

Tôi xin chân thành c m n! Xác nh n c a CA Ph ng D ch V ng Hà N i, ngày 10 tháng 11 n m 2010 Ng i làm n

D

ng Cao Thanh