P. 1
Chi So Chat Luong Nuoc WQI

Chi So Chat Luong Nuoc WQI

|Views: 1,443|Likes:
Được xuất bản bởiHà Kiều Thu

More info:

Published by: Hà Kiều Thu on Jan 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG

MỤC LỤC
CHƯ!NG I: "#NH NGH$% CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '
(&(& "#NH NGH$% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '
(&)& *H+N T,CH -.T SỐ D/NG WQI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '
(&0& L1% CH2N C3C CHỈ TI45 CHẤT LƯỢNG "6 T,NH T73N WQI &&&&&&&&&&&&& 8
(&9& T,NH T73N CHỈ SỐ WQI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 8
CHƯ!NG )& T:NH H:NH NGHI4N CỨ5 VÀ ỨNG DNG WQI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;
)&(& T:NH H:NH NGHI4N CỨ5 VÀ 3* DNG WQI T<4N TH= GIỚI &&&&&&&&&&&&&&&& ;
)&(&(& C>? @A B>Ct lDEnF nDGB BHI -J &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;
BKnF )&(& CLB t>MnF @A NO BP Nể QRS QTtU t>iVt lậW B>? @A B>Ct lDEnF nDGB BHI NSX& &(Y
HZn> )&(: "[ t>\ B>u]ển N^i FiL t_\ N` BHI t>MnF @A laI B>bn cQid t>àn> B>? @A W>e cfid
t_`nF SM >Zn> NSX g WQI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()
BKnF )&)& T_bnF @A NhnF FhW BHI BLB t>MnF @A t>R` NSX i WQI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(0
)&(&)& C>? @A B>Ct lDEnF BHI CInIjI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (0
BKnF )&0& GiL t_\ B>? @A @P jenF t_`nF W>DknF W>LW BC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(9
)&(&0& C>? @A B>Ct lDEnF nDGB BHI -IlI]@iI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (8
)&(&9& C>? @A B>Ct lDEnF nDGB LW jenF tli Smt @A fuAB FiI C>nu +u c5nioR_@Il
WItR_ QuIlit] InjRQd &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (p
BKnF )&9& CLB t>MnF @A laI B>bn oà BMnF t>qB trn> B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(p
)&(&'& C>? @A B>Ct lDEnF nDGB BHI B>I_FIoI cẤn "md &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (s
BKnF )&': CLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB laI B>bn B>` BLB SeB NrB> _itnF&&&&&&&&&&&&&&&&&&)Y
)&)& T:NH H:NH NGHI4N CỨ5 VÀ 3* DNG WQI u VIvT N%- &&&&&&&&&&&&&&&&&&& )(
)&)&(& SP jenF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB Nể W>nn l`li oà W>nn ownF CLN @MnF
HDknF &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )(
BKnF )&8& CLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB laI B>bn BLB SeB NrB> @P jenF _itnF&&&&&&&&&&&)(
HZn> )&): xHàS n>l]y BHI BLB t>MnF @A laI B>bn NAi oGi BLB SeB NrB> @P jenF _itnF))
BKnF )&p& T>MnF @A oà t_bnF @A tDknF qnF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)0
)&)&)& zn] janF B>? @A B>Ct lDEnF Nể NLn> FiL oà fuKn l{ B>Ct lDEnF nDGB >| t>AnF
@MnF "[nF NIi &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )0
BKnF )&;& CLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB oà t_bnF @A &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)0
BKnF )&s& *>nn l`li B>Ct lDEnF nFu[n nDGB S}t&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)9
)&)&0& *>nn ownF B>Ct lDEnF nDGB t>R` SqB Nm M n>i~S i LW jenF >| t>AnF WQI
W>w >EW oGi T* H[ C>r -in> )YYp i )YY; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )'
Hi•n> )&0: CI€B NM• t>i• >I•S n>I•] cXid NM€i ok€i BI€B t>MnF @M€ CLN ‚>i ti€n> WQIB &&&&&&&&&&&);
BKnF )&(Y& *>nn l`li B>Ct lDEnF nDGB t>R` WQI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&);
CHƯ!NG 0& ỨNG DNG NGHI4N CỨ5 CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC "6
"3NH GI3 VÀ *H+N VƒNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC S„NG H…5 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )s
0&(& T,NH CẤ* THI=T C†% "‡ TÀI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )s
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
0&) N.I D5NG VÀ *HƯ!NG *H3* NGHI4N CỨ5 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )s
0&)&)& *>DknF W>LW nF>itn Bqu &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )s
HZn> 0&(& CLB FiIi N`ln Qn] janF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0Y
BKnF 0&(& CLB BMnF t>qB tậW >EW trn> WQI ˆ)U 0U 'U pU s‰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0Y
0&)&0& *>DknF W>LW NLn> FiL B>Ct lDEnF nDGB t>R` WQI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0(
0&0& Š=T Q5‹ gTH‹7 L5…N &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0(
0&0&( ŠVt fuK Qn] janF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0(
HZn> 0&)& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm B7D oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0(
HZn> 0&0& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm D7 oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0)
HZn> 0&9& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm SS oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0)
HZn> 0&'& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI t>MnF @A WH oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0)
HZn> 0&8& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm C7D oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00
HZn> 0&p& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm T^nF C`li•`_S oà B>? @A W>e&&&&00
BKnF 0&)& T_bnF @A BHI BLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&09
0&0&) "Ln> FiL B>Ct lDEnF nDGB >| t>AnF @MnF Hậu Ž•nF WQI i *>nn ownF B>Ct
lDEnF nDGB &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 09
BKnF 0&0& *>nn l`li M n>i~S nFu[n nDGB S}t&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&09
0&0&0& Di~n ŽiVn B>Ct lDEnF >| t>AnF @MnF Hậu &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 09
HZn> 0&;& BKn N[ W>nn ownF B>Ct lDEnF nDGB @MnF Hậu n•S )YYp&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&08
0&9& Š=T L5…N iŠI=N NGH# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0p
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
DANH MỤC CÁC BẢNG
BKnF )&(& CLB t>MnF @A NO BP Nể QRS QTtU t>iVt lậW B>? @A B>Ct lDEnF nDGB BHI NSX& & &(Y
BKnF )&)& T_bnF @A NhnF FhW BHI BLB t>MnF @A t>R` NSX i WQI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(0
BKnF )&0& GiL t_\ B>? @A @P jenF t_`nF W>DknF W>LW BC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(9
BKnF )&9& CLB t>MnF @A laI B>bn oà BMnF t>qB trn> B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(p
BKnF )&': CLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB laI B>bn B>` BLB SeB NrB> _itnF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)Y
BKnF )&8& CLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB laI B>bn BLB SeB NrB> @P jenF _itnF&&&&&&&&&&&&)(
BKnF )&p& T>MnF @A oà t_bnF @A tDknF qnF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)0
BKnF )&;& CLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB oà t_bnF @A &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)0
BKnF )&s& *>nn l`li B>Ct lDEnF nFu[n nDGB S}t&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)9
BKnF )&(Y& *>nn l`li B>Ct lDEnF nDGB t>R` WQI &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&);
BKnF 0&(& CLB BMnF t>qB tậW >EW trn> WQI ˆ)U 0U 'U pU s‰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0Y
BKnF 0&)& T_bnF @A BHI BLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&09
BKnF 0&0& *>nn l`li M n>i~S nFu[n nDGB S}t&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&09
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
HZn> )&(: "[ t>\ B>u]ển N^i FiL t_\ N` BHI t>MnF @A laI B>bn cQid t>àn> B>? @A W>e cfid
t_`nF SM >Zn> NSX g WQI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()
HZn> )&): xHàS n>l]y BHI BLB t>MnF @A laI B>bn NAi oGi BLB SeB NrB> @P jenF _itnF&))
Hi•n> )&0: CI€ B NM• t>i• >I•S n>I•] cXid NM€i ok€i BI€ B t>MnF @M€ CLN ‚>i ti€n> WQIB &&&&&&&&&&&&);
HZn> 0&(& CLB FiIi N`ln Qn] janF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0Y
HZn> 0&)& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm B7D oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0(
HZn> 0&0& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm D7 oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0)
HZn> 0&9& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm SS oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0)
HZn> 0&'& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI t>MnF @A WH oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0)
HZn> 0&8& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm C7D oà B>? @A W>e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00
HZn> 0&p& "[ t>\ oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm T^nF C`li•`_S oà B>? @A W>e&&&&&00
HZn> 0&;& BKn N[ W>nn ownF B>Ct lDEnF nDGB @MnF Hậu n•S )YYp&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&08
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI
11 ĐỊNH NGHĨA
WQI là là Smt W>DknF ti|n Bh ‚>K n•nF tậW >EW Smt lDEnF lGn BLB @A li|uU t>MnF tin
oO B>Ct lDEnF nDGBU Nkn FiKn >hI BLB @A li|u B>Ct lDEnF nDGBU Nể BunF BCW t>MnF tin
jDGi jlnF j~ >iểuU j~ @P jenF B>` BLB Bk fuIn fuKn l{ tài nFu]tn nDGBU SMi t_D‘nF oà
BMnF B>’nF&
C>? @A B>Ct lDEnF nDGB t>MnF t>D‘nF là Smt B`n @A n•S t_`nF ‚>`KnF t“ ( i (YYU
nVu B`n @A lGn >kn B>qnF t” B>Ct lDEnF nDGB tAt >kn S`nF NEi&
"Ai oGi BLB B>? titu n>D n>i|t NmU WHU C`li•`_S W>nn oà `Q] >•I tIn B>? @A Žiểu t>\
SqB Nm ]tu B–u NAi oGi n>u B–u @P jenF&
"Ai oGi BLB B>Ct jin> jD—nF >I] Žwn là BLB B>? @A Sà t>D‘nF ‚>MnF Bh t_`nF titu
B>u˜n t>Z B>? @A B>Ct lDEnF Žiểu t>\ NiOu ‚i|n SMi t_D‘nF tli ‚>u oaB&
C>? @A t^nF >EW trn> t`Ln t_tn Bk @™ n>iOu B>? titu B>` tI Smt NLn> FiL t^nF fuIn&
T>MnF t>D‘nF B>? @A t_tn ;Y B>qnF t” SMi t_D‘nF nDGB Nlt B>Ct lDEnFš B>? @A n•S
t_`nF ‚>`KnF 9Y i ;Y là ™ SqB FiGi >ln oà nVu n>” >kn 9Y là ™ SqB NLnF l` nFli& ỨnF
jenF lGn n>Ct BHI B>? @A B>Ct lDEnF là jwnF B>` BLB SeB titu @` @Ln> cnki nà` Bh B>Ct
lDEnF nDGB QCuU NLnF l` nFli >kn @` oGi BLB SeB NrB> @P jenFd oà Nể t_K l‘i Bnu >”i
BHI BMnF B>’nF Smt BLB> B>unF B>unF cB>Ct lDEnF nFu[n nDGB ™ nki tMi ™ _I @I`›d&
CLB B>? @A Bh rt tLB jenF NAi oGi BLB SeB titu Be t>ểœ Vi|B NLn> FiL B>Ct lDEnF nDGB
B>` BLB SeB titu Be t>ể W>Ki jaI oà` ŽKnF W>nn trB> B>Ct lDEnF oGi N–] NH BLB B>? titu
B–n t>iVt&
C>? @A B>Ct lDEnF nDGB WQI ‚>MnF B>? jwnF Nể QVW >lnF nFu[n nDGB Sà Fi’W B>`
B>’nF tI t>C] nki nà` Bh oCn NO NLnF l` nFli oO B>Ct lDEnF nFu[n nDGB
1! "H#N T$CH M%T SỐ D&NG WQI
T_tn t>V FiGi >i|n nI] Bh n>iOu jlnF WQI NInF NDEB @P jenFU t_`nF Nh NLnF B>’ {
là WQI BHI CInIjI cT>R CInIjiIn C`unBil `• -ini@tR_@ `• t>R •noi_`nSRntg CC-•U
)YY(d& WQIgCC-• NDEB Qn] janF jaI t_tn _Ct n>iOu @A li|u ‚>LB n>Iu @P jenF Smt
fu] t_Zn> t>AnF ‚t oGi tAi t>iểu 9 t>MnF @A oà 0 >| @A B>rn> cX(gW>lS oiU X)gt–n @uCt oI•
X0gŽitn Nm BHI BLB ‚Vt fuK ‚>MnF NLW qnF NDEB BLB SeB titu CLNg FiGi >ln B>u˜nd&
WQIgCC-• là Smt BMnF t>qB _Ct N\n> lDEnF oà oi|B @P jenF >Vt @qB t>uận ti|n oGi BLB
t>MnF @A BwnF BLB FiL t_\ B>u˜n cSeB titu CLNd BHI B>’nF Bh t>ể j~ jànF NDI oà`
WQIgCC-• Nể trn> thIn ta NmnF& Tu] n>itnU t_`nF WQIgCC-•U oIi t_• BHI BLB t>MnF
@A CLN t_`nF WQI NDEB B`i n>D n>IuU S}B jw t_`nF t>aB tV BLB t>àn> W>–n CLN Bh
oIi t_• ‚>LB n>Iu NAi oGi nFu[n nDGB or je n>D t>àn> W>–n B>Ct _žn lk lPnF ‚>MnF Bh {
nF>ŸI fuIn t_bnF NAi oGi CLN nFu[n nDGB n>D t>àn> W>–n `Q] >•I tIn&
WQI BHI QuJ V| @in> QuAB FiI -J cNIti`nIl SInitIti`n X`unjIti`ngNSXd là Smt
t_`nF BLB Žm B>? @A B>Ct lDEnF nDGB NDEB jwnF W>^ ŽiVn& WQIgNSX NDEB Qn] janF
Ž•nF BLB> @P jenF ‚J t>uật DRlW>i BHI tậW N`àn <InjU t>u n>ận oà t^nF >EW { ‚iVn BHI
Smt @A NMnF BLB B>u]tn FiI ‚>žW nDGB -J Nể laI B>bn BLB t>MnF @A CLN fu]Vt N\n>
@Iu Nh QLB lậW W>–n t_bnF lDEnF NhnF FhW BHI t“nF t>MnF @A coIi t_• fuIn t_bnF BHI
t>MnF @A g id oà tiVn >àn> Qn] janF BLB N[ t>\ B>u]ển N^i t“ BLB FiL t_\ N` NDEB BHI
t>MnF @A @InF B>? @A W>e cfid& WQIgNSX NDEB Qn] janF _Ct ‚>`I >bB jaI t_tn { ‚iVn @A
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
NMnF BLB n>à ‚>`I >bB oO B>Ct lDEnF nDGBU Bh trn> NVn oIi t_• ct_bnF @Ad BHI BLB t>MnF
@A t>IS FiI t_`nF WQI oà @` @Ln> BLB ‚Vt fuK oGi FiL t_\ B>u˜n cSeB titu CLNd fuI
FiKn N[ trn> B>? @A W>e cfid& Tu] n>itn BLB FiL t_\ t_bnF @A cid >`}B FiKn N[ trn> B>? @A
W>e cfid t_`nF WQIgNSX B>? t>rB> >EW oGi NiOu ‚i|n B>Ct lDEnF nDGB BHI -J&
D` oậ]U B–n Bh BLB WQI W>w >EW oGi NiOu ‚i|n BHI Vi|t NISU or je ™ ownF "[nF
Ž•nF @MnF CPu L`nFU nOn n>i|t Nm t>D‘nF t>I] N^i _Ct rt >`}B Bh t>ể nhi ‚>MnF Bh t>I]
N^i ntn ]Vu tA n>i|t Nm nFu[n nDGB Bh t>ể Ž” fuI t_`nF WQIU Nể @P jenF t_`nF t>aB tV&
1' L(A CH)N CÁC CHỈ TI*+ CHẤT LƯỢNG Đ, T$NH T-ÁN WQI
Tw] t>R` SeB NrB> @P jenF Bh t>ể laI B>bn BLB B>? titu FiLS @Lt B>Ct lDEnF Nể trn>
t`Ln B>? @A WQIU t>MnF t>D‘nF nFD‘i tI laI B>bn BLB B>? titu @Iu: n>i|t Nm cTdU `Q] >•I
tIn cD7dU WHU C`li•`_S W>nn cXCdU t^nF ni tk cTNdU t^nF W>`@W>` cT*dU t^nF B>Ct _žn lk
lPnF cSSdU B7DU oà Nm NeB&
C¡nF Bh t>ể jwnF t¢ @A TN:T* t>I] B>` t“nF B>? titu _itnF _£& C>? titu TN @P jenF
‚>i t¢ @A TN:T* n>” >kn (Y oà @P jenF T* ‚>i t¢ @A nhi t_tn lGn >kn )Y& D` Žwn lžnF
litn fuIn NVn >Ii B>? titu là SS oà Nm NeBU j` oậ] ‚Vt >EW B>’nF lli t>àn> Smt @A Q ¤ )¥
ˆ(¥SS ¦ (¥Nm NeB‰ @P jenF B>` trn> t`Ln B>? @A WQI B>unF&
1. T$NH T-ÁN CHỈ SỐ WQI
"ể trn> t`Ln oà NLn> FiL B>? @A WQI B–n tiVn >àn> 0 ŽDGB
/ B012 1:
C>u]ển BLB @A li|u B>? titu B>Ct lDEnF t>àn> B>? @A Bh FiL t_\ t“ ( i (YY: S§i B>? titu
NDEB fu] N^i t>àn> B>? @A t>R` >àS @A ŽậB ) oGi BLB >•nF @A NDEB B>` t_`nF ŽKnF& CLB
>•nF @A nà] t>I] N^i tw] t>umB oà` l`li nFu[n¥o\ t_r N`& "Ai oGi BLB B>? titu n>i|t NmU
D7U WHU XCU B7D BMnF t>qB trn> B>` FiL t_\ ;Y ‚>i BLB B>? titu N` Nlt B>Ct lDEnF t>R`
titu B>u˜n& V\ t_r N\I l{ t>D‘nF fu]Vt N\n> titu B>u˜n B>` B>? titu C`li•`_SU or je
nFu[n l`li % ™ n>i|t Nm t>CW >kn (; `C B>` B>? @A ‚>`KnF ;Y&CMnF t>qB trn> WQI B>`
t“nF B>? titu
WQI ¤ I ¦ Ž(cB>? titud ¦ Ž)cB>? titud)
3 B012 !:
ŠVt >EW BLB B>? @A: CLB B>? @A WQI BHI n>iOu NEt N` t_`nF n•S Bh t>ể ‚Vt >EW
t>àn> Smt B>? @A B>Ct lDEnF& C>? @A WQI B>` BLB B>? titu ‚>LB n>Iu NDEB ‚Vt >EW Ž•nF
BLB> trn> t_unF ŽZn> oà t_“ Ni >| @A ŽCt lEi BHI BLB t>LnF Bh B>? @A n>” >kn ;Y& H| @A
nà] trn> Ž•nF BMnF t>qB
H| @A ŽCt lEi ¤ c;' i WQId¥)
Vr je B>? @A WQI t_unF ŽZn> t>LnF ( là ;s oà B>? titu WH Bh B>? @A là p'& Š>i Nh >|
@A ŽCt lEi BHI WH ¤ c;' i p'd¥) ¤ ' oà B>? @A WQI @£ là ;s i ' ¤ ;9&
2 B012 ' 3W jenF BLB nFu]tn tžB Nể NLn> FiL
 SP jenF BLB FiL t_\ t_unF ŽZn> Nể ‚Vt >EW BLB B>? tituU or je SS oà Nm NeB&
B•nF BLB> Nh FiKS NDEB @A l–n NLn> FiLš
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
 SP jenF FiGi >ln B>Ct jin> jD—nF ct¢ l| TN:T*U >`}B TN >I] T*d t>I] B>`
oi|B W>Ki trn> t`Ln B>? @A B>Ct lDEnF B>` BK >Ii B>? tituš
 H| @A ŽCt lEi lGn n>Ct c)Yd @P jenF B>` B>Ct jin> jD—nF oà Žwn lžnF ‚>i B>?
@A WQI trn> t`Ln B>` BLB B>? titu nà] jDGi ;Y&
C>’nF tI Bh t>ể @P jenF Smt @A N[ t>\ @Iu Nể trn> t`Ln WQIU tCt n>itn là BLB ND‘nF
B`nF nà] B>? Bh trn> Sin> >bI oà nh @£ ŽiVn N^i tw] t>umB oà` NiOu ‚i|n Be t>ể
SIu ‚>i trn> t`Ln Q`nF BLB B>? @A NAi oGi t“nF B>? titu B>Ct lDEnFU B>’nF tI trn> B>?
@A B>Ct lDEnF WQI B>unF Ž•nF BLB> n>nn BLB B>? @A BHI t“nF B>? titu _itnF l¨ oGi >| @A
tDknF qnF BHI B>’nF
C>? titu H| @A c•id
D7 Y&(p
XC Y&(8
WH Y&((
B7D Y&((
T Y&(Y
T* Y&(Y
TN cNgN70gd Y&(Y
"m NeB Y&Y;
TS Y &Yp
WQI ¤ WQIi © •i
T_`nF Nh: WQIi i B>? @A B>Ct lDEnF trn> B>` t“nF B>? titu _itnF _£&
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
CHƯƠNG ! TÌNH HÌNH NGHI*N C4+ 56 4NG DỤNG WQI
!1 TÌNH HÌNH NGHI*N C4+ 56 Á" DỤNG WQI T7*N TH8 GIỚI
T_tn t>V FiGi >i|n nI] tw] t>umB oà` o\ t_r N\I l{U NiOu ‚i|n ta n>itnU >i|n t_lnF B>Ct
lDEnF nDGB BHI S§i ownFU S§i fuAB FiI Sà Bh n>iOu BLB> tiVW Bận oà Qn] janF SM
>Zn> B>? @A B>Ct lDEnF nDGB ‚>LB n>IuU t_`nF Nh Smt @A SM >Zn> B>? @A B>Ct lDEnF nDGB
cWQId NDEB LW jenF W>^ ŽiVn t_tn t>V FiGi NDEB thS tžt n>D @Iu&
!11 C9: ;< 29=> ?0@AB A012 2C/ MD
/E C9: ;< 29=> ?0@AB A012 3/AB -FGBHA I-WQI J -FGBHA W/>GF QK/?L>M IANGOE
C>? @A B>Ct lDEnF nDGB BHI ŽInF 7_RF`n NDEB t>iVt lậW ŽIn N–u oà` t>ậW ‚¢ pY&
"n] là W>DknF W>LW Nkn FiKn oà nFžn Fbn n>•S ji~n tK t>MnF tin oO B>Ct lDEnF nDGB
@MnFU >[&
 LP/ 29QA 2R2 >9SAB ;<
CLB t>MnF @A @P jenF: n>i|t NmU D7U B7DU WHU t^nF B>Ct _žn cTSdU t^nF NU t^nF *
oà XRBIl C`li•`_S cXCd&
 CSAB >9T2 >UA9
WQI ¤

·
n
i i
SI
n
(
)
( ¤
) ) ) ) ) ) ) )
( ( ( ( ( ( ( (
;
FC P N TS pH BOD DO T
SI SI SI SI SI SI SI SI
+ + + + + + +
T_`nF Nh:
¦ n: @A lDEnF BLB t>MnF @A trn> t`Ln c; t>MnF @Ad
¦ SI
i
)
: là B>? @A W>e BHI BLB t>MnF @A trn> t`Ln
¦ CLB B>? @A W>e nà] NDEB QLB N\n> t>R` BLB BMnF t>qB B>` t“nF t>MnF @A
@Iu:
N9LV> WX
¦ T ª ((
Y
C: SI
T
¤ (YY
¦ ((
Y
C « T ª )s
Y
C: SI
T
¤ p8U'9 ¦ 9U(p)& T i YU(8)0&T
)
i )UY''p&(Y
g0
T
0
¦ )s
Y
C « T : SI
T
¤ (Y
D-
¦ D7 Ž¬` >•I cD7@ d ª (YY-
¦ N[nF Nm D7 cD7
B
d ª 0U0 SF¥l : SI
D7
¤ (Y
¦ 0U0 SF¥l « D7
B
« (YU' SF¥l: SI
D7
¤ g ;YU)s ¦ 0(U;;& D7
B
i (U9Y(&D7
B
)
¦ (YU' SF¥l ª D7
B
: SI
D7
¤ (YY
¦ (YY- « D7
@
ª )p'-: SI
D7
¤ (YYR
cD7@ i (YYd®cg(U(sp&(Y
) −
d
¦ )p'-« D7
@
: SI
D7
¤ (Y
B-D
Y
¦ B7D
'
ª ; SF¥l : SI
B7D
¤ (YY®R
B7D®cgYU(ss0d
¦ ; SF¥l « B7D: SI
B7D
¤ (Y
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
ZH
¦ WH « 9: SI
WH
¤ (Y
¦ 9 ª WH « p : SI
WH
¤ )U8);®R
cWH®YU')YYd
¦ pª WH ª ;: SI
WH
¤ (YY
¦ ; « WH ª (( : SI
WH
¤ (YY®R
ccWH i ;d®cg YU'(;;dd
¦ (( « WH: SIWH ¤ (Y
T[AB 29=> F\A ITSE: W>e t>umB oà` t“nF lDu oaB ‚>LB n>Iu&
¦ TS ª 9Y SF¥l: SI
TS
¤ (YY
¦ 9YSF¥l « TS ª ))Y SF¥l: SI
TS
¤ (9)U8R
ccTS®cg;U;8)&(Y
0 −
dd
¦ ))Y SF¥l «TS: SI
TS
¤ (Y
T[AB N
¦ N ª 0 SF¥l: SI
N
¤ (YY®R
ccN®cgYU98Y'dd
¦0SF¥l « N: SIN ¤ (Y
T[AB "
¦ * ª YU)'SF¥l: SI
*
¤ (YY i )ssU'®* i YU(0;9®*
)
¦ YU)' « * : SI
*
¤ (Y
]G2/? CH?L^HF_ I]CE
¦ XC ≤ 'Y-*N¥(YYSl: SI
XC
¤ s;
¦ 'Y-*N¥(YYSl « XC « (8YY-*N¥(YYSl: SI
XC
¤ s;®R
ccXC i 'Yd®cgsUs(p;®(Y
9 −
dd
¦ (8YY-*N¥(YYSl « XC: SI
XC
¤ (Y
 `a> bKc Z9dA ?HeL >9GH WQI
SA NiểS (Y g 's 8Y g ps ;Y g ;9 ;' g ;s sY g (YY
*>nn l`li <Ct M n>i~S „ n>i~S T_unF ŽZn> TAt <Ct tAt
3E C9: ;< 29=> ?0@AB 2C/ QKD 5V ;LA9 MSL >F0fAB HH/ `g INS]J WQIE
 LP/ 29QA 2R2 >9SAB ;<
C>? @A nà] NDEB t>iVt lậW oà` n•S (spY& "ể Qn] janF WQI nà]U jaI t>R` W>DknF
W>LW DRlW>i NSX N¬ S‘i (9) B>u]tn FiI Bh ‚in> nF>i|S t_`nF n>iOu lŸn> oaB fuKn l{
B>Ct lDEnF nDGB ™ -J cŽI` F[S BLB oitn B>qB fuKn l{U BLB ‚J @DU BLB n>à ‚>`I >bBd
BwnF t>IS FiI { ‚iVn& SA nFD‘i nà] N¬ t_K l‘i ŽKnF Bnu >”i cBKnF )&(d oO 0' l`li tLB
n>nn M n>i~S nFu[n nDGB Bh t>ể NDEB laI B>bn làS B>? @A B>Ct lDEnF nDGB& SA nFD‘i
nà] Bh t>ể t>tS >`}B ŽGt BLB t>MnF @A nà` Nh oà @žW QVW t>q ta BLB t>MnF @A t>R` SqB
Nm fuIn t_bnF& SIu NhU >b t_K l‘i ŽKnF Bnu >”i oO SqB Nm fuIn t_bnF BHI t“nF t>MnF @A
t_`nF @A 0' t>MnF @A t_tn t>R` BLB> B>` NiểS& DaI oà` ‚Vt fuK t>u NDEB t“ oi|B t_K l‘i
>Ii Bnu >”i t_tnU NSX N¬ QLB N\n> s t>MnF @A fuIn t_bnF n>Ct Nể NLn> FiL B>Ct lDEnF
nDGB @in> >`lt là: D7U •RBIl B`li•`_SU WHU B7D
'
U N7
0
g
U t^nF *7
9
0g
U n>i|t NmU Nm NeB oà
t^nF B>Ct _žn cTSd&
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
BcAB !1 CR2 >9SAB ;< Wh 2i Wj OG_ Ok>l >9La> ?mZ 29: ;< 29=> ?0@AB A012 2C/ NS]
7Q] >•I tIn
XRBIl B`li•`_S
WH
B7D')Y
HhI B>Ct ji|t B”
c>R_ŽiBijR@d
N>i|t Nm
HhI B>Ct BVTV
cWR@tiBijR@d
*>`@W>It
Nit_It
C>Ct _žn >•I tIn
H`lt trn> W>hnF Ql
CLB W>Rn`l
C7D
CLB B>Ct B>iVt Ž•nF
Bl`_`•`_S
%S`niIB
T^nF B>Ct _žn
D–u oà S—
"m NeBg
Cl`_uI
"m ‚iOS
Sžt
-àu
-InFIn
Xl`_uI
"[nF
SulW>It
CInQi
"m BqnF
NIt_i
ŠIli
"m IQit
BiBIBŽ`nIt
-IFit
N>MS
SiliB
 CSAB >9T2 >UA9
NSX i WQI NDEB trn> t>R` Smt t_`nF >Ii BMnF t>qB: BMnF t>qB jlnF t^nF c‚{ >i|u
là W% i WQId oà BMnF t>qB jlnF trB> c‚{ >i|u là W- i WQId& CMnF t>qB t`Ln >bB BHI
) BLB> trn> t_tn NDEB t>ể >i|n n>D @Iu:
CMnF t>qB t^nF:
s
i i
i¤(
W%gWQI ¤ f


CMnF t>qB trB>:
i
s
W
i
i¤(
W-gWQI ¤ f


T_`nF Nh: NSX g WQI: B>? @A B>Ct lDEnF nDGB BHI QuJ V| @in> QuAB FiI H`I Š¯

i
: t_bnF @A NhnF FhW BHI t>MnF @A M n>i~S i Bh FiL t_\ Y i (š
s
i
i¤(
¤(

cBảng
1.2)
C>? @A W>e f
i
NDEB QLB N\n> jaI oà` BLB N[ t>\ f
i
¤ •cQ
i
d cQRS BLB N[ t>\ B>? @A
W>e f
i
¤ •cQ
i
d ™ Hình 1.1d& T_tn S§i N[ t>\ f
i
¤ •cQ
i
dU FiL t_\ t_unF ŽZn> oà ‚>`KnF tin
Bậ] ;Y- NDEB Žiểu ji~n& f
i
n>ận FiL t_\ t_`nF ‚>`I° nF Y ÷ (YY&
Theo mô hình NSF-WQI !i"m WQI #$ %&ng ' n() n*ng !+ ,-. %/0 12 ,h/0 !+, n3o
41im 5o6i n7ng 89.n). pheno5 :3 ;< 5<=ng ho> ,h/0 %ảo :? 0h@, :A0) :<=0 B)> mC, ,ho
phDp 0Eong TiF) ,h)Gn ho7, Q)9 ,h)Gn Ho. H2.
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
BcAB !! TFQAB ;< WnAB BnZ 2C/ 2R2 >9SAB ;< >9GH NS] o WQI
T9SAB ;< TFQAB ;<
D7 Ž¬` >`à YU(p
X&C`li YU(8
B7D YU((
WH YU((
Sa t>I] N^i n>i|t Nm YU(Y
T^nF * YU(Y
N7
0
g
YU(Y
"m NeB YUY;
T^nF B>Ct _žn cTSd YUYp
 `a> bKc Z9dA ?HeL >9GH NS]JWQI
SA NiểS Yg)' )8g'Y '(gpY p(gsY s( g (YY
*>nn l`li <Ct M
n>i~S

n>i~S
T_unF ŽZn> TAt <Ct tAt
!1! C9: ;< 29=> ?0@AB 2C/ C/A/N/
-§i ownF tli CInIjI NOu @P jenF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB _itnF n>•S Nể W>nn ownF
B>Ct lDEnF nDGB tli ownF Nh& Tu] n>itn Bh ) W>DknF W>LW NDEB @P jenF n>iOu n>Ct là
W>DknF W>LW B_i@ti@> C`luSŽiI c*>DknF W>LW BCd oà W>DknF W>LW BHI Hmi N[nF BHI
Bm -Mi t_D‘nF CInIjI cCC-•d
ˆp‰
&
/E CR2 29: ;< 29=> ?0@AB A012 2C/ >:A9 BFL;>L;9 CH?K_3L/ IBC IANGOE
 MS >c 29: ;<: CLB B>? @A B>Ct lDEnF nDGB NDEB trn> t>R` 0 SeB NrB> @P
junF ‚>LB n>Iu:
¦C>? @A B>Ct lDEnF nDGB uAnF
¦C>? @A B>Ct lDEnF nDGB B>` BLB >`lt NmnF t>ể t>I` jDGi nDGB
¦C>? @A B>Ct lDEnF nDGB B>unF: ŽK` o| @qB ‚>”R B`n nFD‘iU N‘i @AnF t>H]
@in>U t>ể t>I` FiKi t_r &&&&
 "90pAB Z9RZ >UA9
C>? @A ¤
) 0 )
)
)
(
d
0
c
F
F F + +
C>? @A W>nn l`li ¤ C>? @A¥(U9'
T_`nF Nh:
¦X(: "DEB trn> Ž•nF @A t>MnF @A oDEt titu B>u˜n t_tn t^nF @A BLB t>MnF @A
X( ¤ cn¥Nd® (YY
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH (0
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
¦X): "DEB trn> Ž•nF @A l–n N` t>MnF @A oDEt titu B>u˜n B>iI B>` t^nF @A
l–n N` t>MnF @A&
X) ¤ cS¥-d®(YY
¦X0: "DEB trn> t>R` BMnF t>qB @Iu:
X0 ¤ -IQ ˆ±cz--
iU ²
g Stj
²
d¥z--
iU²
³®(YY‰
T_`nF Nh:
o z--
iU²
là FiL t_\ lGn n>Ct >`}B n>” n>Ct BHI t>MnF @A t>q ² t_`nF S´u
t>q iU t_“ BLB FiL t_\ D7 oà WH N¬ @P jenF&
o Stj
²
: Là FiL t_\ FiGi >ln Bh t>ể B>CW n>ận NDEB cFiL t_\ titu B>u˜nd BHI
t>MnF @A ² t_`nF oi|B QLB N\n> B>Ct lDEnF nDGB&
 `a> bKc Z9dA ?HeL
ŠVt fuK W>nn l`li B>Ct lDEnF nDGB t>R` W>DknF W>LW BC InjRQ NDEB t>ể >i|n
t_`nF BKnF )&0 n>D @Iu:
BcAB !' GLR >Fq 29: ;< ;i NrAB >FHAB Z90pAB Z9RZ BC
X
(
X
)
X
0
C>? @A C>? @A W>nn l`li
<Ct tAt Y i ) Y i ( Ygs Yg9 Yg0
TAt 0 i (9 ) g(9 (Yg9' 'g)' 9 g(p
T_unF ŽZn> (' i 0' (' i 9Y 98gs8 )8g8) (;g90
„ n>i~S 08 i 'Y 9(g8Y spgss 80g;' 99g'Y
<Ct M n>i~S '( g (YY 8(g(YY ssU(g(YY ;8g(9' 8Y g(YY
3E C9: ;< 29=> ?0@AB A012 2C/ HXL WsAB BX MSL >F0fAB C/A/N/ ICCMt o C/A/N/
CHKA2L? H^ MLAL;>FM H^ >9G tAuLFHA_GA>E
"DEB W>Lt t_iển t“ n•S (ss(U Hmi N[nF Bm -Mi t_D‘nF BHI CInIjI cCC-•d B¡nF
N¬ Qn] janF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB cCC-•WQId n>D là Smt BMnF Be fuIn t_bnF Nể
fuKn l{ nFu[n tài nFu]tn nDGB
ˆ;‰
&
 LP/ 29QA 2R2 >9SAB ;<: CLB t>MnF @A laI B>bn Nể trn> t`Ln WQI NDEB
B>iI t>R` ' n>hS
¦CLB nFu]tn tA >hI >bB oVt
¦T>uAB t_“ @nu
¦*CB@
¦ *%H@
¦7Q] >•I tIn cD7d
 CSAB >9T2 >UA9
CC-•WQI ¤ (YY g

,
_

¸
¸
+ +
p0) U (
)
0
)
)
)
(
F F F
T_`nF Nh:
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH (9
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
¦ X
(
i T? l| W>–n t_•S FiŒI @A t>MnF @A ‚>MnF Nlt titu B>u˜n oà t^nF @A t>MnF
@A NInF QTtU X
(
NDEB trn> n>D @Iu:
X
(
¤ SA t>MnF @A ‚>MnF Nlt Q(YY
T^nF @A t>MnF @A
¦ X
)
i T–n @uCt ‚>MnF Nlt titu B>u˜nU tqB là t? l| S´u ‚>MnF Nlt titu B>u˜n
oGi t^nF @A S´u cQTt tCt BK BLB t>MnF @A W>nn trB>dU X
)
NDEB trn> n>D @Iu:
X
)
¤ SA S´u ‚>MnF Nlt Q(YY
T^nF @A S´u
¦ X
0
i -qB Nm ‚>MnF Nlt titu B>u˜n cŽitn NmdU X
0
NDEB trn> t>R` 0 ŽDGB:
o Trn> Nm l|B> R
i
: là SqB Nm oDEt titu B>u˜n BHI t“nF S´u ‚>MnF Nlt
g NVu titu B>u˜n BHI t>MnF @A i là nFD—nF t_tn @` oGi titu B>u˜n t>Z:
R
i
¤ GiL t_\ S´u g (
Titu B>u˜n
g NVu titu B>u˜n BHI t>MnF @A i là nFD—nF jDGi @` oGi titu B>u˜n t>Z:
R
i
¤ Titu B>u˜n g (
GiL t_\ S´u
o C>u˜n >hI t^nF Nm l|B> NDEB trn> fuI BMnF t>qB:
n@R ¤

·
n
i
i
e
(
T^nF @A S´u
o N>D oậ] X
0
NDEB trn> Ž•nF BMnF t>qB:
X
0
¤
n@R
YUY(n@R ¦YUY(
 `a> bKc Z9dA ?HeL
SIu ‚>i trn> NDEB B>? @A B>Ct lDEnF nDGB cCC-•WQIdU nFD‘i tI B>iI B>Ct lDEnF
nDGB _I làS ' l`li n>D @Iu:
GLR >Fq 29: ;<
CCMtWQI
C9=> ?0@AB A012
s' i (YY <Ct tAt
;Y i s9 TAt
8' i ps T_unF ŽZn>
9' i 89 T_unF ŽZn> i ‚TS
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH ('
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
Y g 99 ŠTS
!1' C9: ;< 29=> ?0@AB A012 2C/ M/?/M;L/
Bm -Mi t_D‘nF -IlI]@iI B¡nF Qn] janF C>? @A B>Ct lDEnF nDGB S}t oGi BLB
t>MnF @A: D7U B7DU C7DU SSU N i NH
0
oà WH&
 CSAB >9T2 >UA9 WQI:
WQI ¤
i
n
i
i
SI W

·(
T_`nF Nh:
¦ W
i
: là t_bnF @A BHI t>MnF @A i
¦ SI
i
là B>? @A W>e BHI t>MnF @A i
¦ T_bnF @A W
i
tDknF qnF oGi t“nF t>MnF @A laI B>bn
T>MnF @A D7 B7D C7D N i NH
0
SS WH
T_bnF @A YU)) YU(s YU(8 YU(' YU(8 YU()
CLB B>? @A W>e NDEB QLB N\n> t>R` BLB BMnF t>qB B>` t“nF t>MnF @A
C9: ;< Z9r D- I>UA9 >9GH Z9vA >Fw_ 3xH 9y/ OzE
¦ SI
D7
¤ Y ‚>i Q ≤ ;
¦ SI
D7
¤ (YY ‚>i Q ≥ s)
¦ SI
D7
¤ gYU0s' ¦YUY0Q
)
i YUYYY)Q
0
‚>i ; « Q « s)
C9: ;< Z9r 2C/ B-D: IO: AsAB WXl _B{?E
¦ SI
B7D
¤ (YYU9 i 9U)0Q ‚>i Q ≤ '
¦ SI
B7D
¤ (Y0 R
gYUY''Q
i YU(Q ‚>i Q µ '
C9: ;< Z9r 2C/ C-D: IO: AsAB WXl _B{?E
¦ SI
C7D
¤ g (U00Q ¦ ssU( ‚>i Q ≤ )Y
¦ SI
C7D
¤ (Y0 R
gYUY('pQ
i YUY9Q ‚>i Q µ )Y
C9: ;< Z9r 2C/ NJNH
'
: IO: AsAB WXl _B{?E
¦ SI
%N
¤ (YYU' i (Y'Q ‚>i Q ≤ YU0
¦ SI%N ¤ s9 RgYUY'p0Q i '®
) − 8
‚>i YU0 « Q « 9
¦ SI
%N
¤ Y ‚>i Q ≥ 9
 `a> bKc Z9dA ?HeL
-qB Nm M n>i~S nFu[n nDGB @£ NDEB ‚Vt luận jaI oà` ‚Vt fuK B>? @A trn> t>R` BMnF
t>qB >`}B B>? @A W>e BHI BLB t>MnF @A B7DU N i NH
0
U SS& ŠVt fuK trn> t`Ln oà W>nn
l`li B>Ct lDEnF nDGB t>R` WQI BHI -IlI]@iI n>D @Iu:
C9: ;<
MT2 WX S A9L|_
„ n>i~S n}nF „ n>i~S o“I Š>MnF M n>i~S
WQI Y g 's 8Y g ;Y ;( g (YY
B7D Y g ps ;Y g sY s( g (YY
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH (8
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
N i NH
0
Y g pY p( g s( s) g (YY
SS Y g 8s pY g p' p8 g (YY
!1. C9: ;< 29=> ?0@AB A012 RZ NrAB >eL _X> ;< bK<2 BL/ C9dK #K
I+ALuGF;/? W/>GF QK/?L>M IANGOE
 CSAB >9T2 29KAB
5WQI ¤
i
n
i
i
I I

·(
T_`nF Nh:
¦
i
là t_bnF @A BHI t>MnF @A i
¦ I
i
là B>? @A W>e BHI t>MnF @A i
¦n: @A t>MnF @A
 T9SAB ;< ?P/ 29QA u} 29: ;< Z9r
CLB t>MnF @A laI B>bn Nể trn> t`Ln B>? @A oà BMnF t>qB trn> B>? @A W>e I
i
NDEB ntu
t_`nF BKnF )&9
BcAB !. CR2 >9SAB ;< ?P/ 29QA u} 2SAB >9T2 >UA9 29: ;< Z9r
T9SAB ;< "9dA ?HeL C9: ;< Z9r
B7D
z«0
0ªz«'
'ªz«p
z¶p
]¤(YY
]¤g)'z¦(p'
]¤g))U'z¦(8)U'
]¤ Y
Nit_It
zª'
'«zª(Y
(Y«zª)Y
zµ)Y
]¤(YY
]¤g(Yz¦('Y
]¤g9U'z¦s'
]¤ Y
%@Rn
zªYUY)
YUY)«zªYUY'
YUY'«zªYU(
zµYU(
]¤(YY
]¤g(888Upz¦(00U00
]¤gsYYz¦s'
]¤ Y
D7
z¶;
;«zª8
8«zª0
z«0
]¤(YY
]¤)'zg(YY
]¤('zg9Y
]¤ Y
Xl`
zª(
(«zª)
zµ)
]¤(YY
]¤gs'z¦(s9U(p
]¤ Y
T^nF *>`tW>` zªYUY) ]¤(YY
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH (p
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
YUY)«zªYU(8
YU(8«zªYU8'
zµYU8'
]¤g0'pU(9z¦(YpU(9
]¤gs(U;0pz¦89U8s9
]¤ Y
HF
zªYUYYY(
YUYYY(«zªYUYYY'
YUYYY'«zªYUYY)
zµYUYY)
]¤(YY
]¤g()'YYYz¦(()U'
]¤g0YYYYz¦8'
]¤ Y
SR
zªYUY(
YUY(«zªYUY)
zµYUY)
]¤(YY
]¤9'YYz¦s'
]¤ Y
CN
g
zªYUY(
YUY(«zªYUY'
YUY'«zªYU(
zµYU(
]¤(YY
]¤g()'Yz¦(()U'
]¤gsYYz¦s'
]¤ Y
Cj
zªYUYY0
YUYY0«zªYUYY'
YUYY'«zªYUY(Y
zµYUY(Y
]¤(YY
]¤g)'YYYz¦(p'
]¤gsYYYz¦s'
]¤ Y
T^nF B`li•`_S
zª'Y
'Y«zª'YYY
'YYY«zª'YYYY
zµ'YYYY
]¤(YY
]¤g(YU;'plnz¦(9)U9p
]¤g)(Up('lnz¦);9Us'
]¤ Y
WH
8U'ªzª;U'
'U'ªzª8U9 oà
;U8ªzªs
z«'U' Inj zµs
]¤(YY
]¤'Y
]¤ Y
TFQAB ;< RZ NrAB 29H >~AB >9SAB ;< •
L
"9e_ uL T9SAB ;< Tv_ bK/A >FQAB TFQAB ;<
Gn] >li NVn @qB
‚>”R
T^nF B`li•`_S 9 YU((9
CIjSi 0 YUY;8
z]InuI 0 YUY;8
T>H] nFnn 0 YUY;8
SRlRn 0 YUY;8
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH (;
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
%@Rn 9 YU((0
Xl`_uR 0 YUY;8
Nit_ItgN 0 YUY;8
QuIn t_žB D7 9 YU((9
WH ( YUY)s
Su] FiKS
7Q]
B7D ) YUY'p
T^nF W>`@W>` ) YUY'p
 `a> bKc Z9dA ?HeL
SIu ‚>i trn> NDEB B>? @A B>Ct lDEnF nDGB c5WQIdU nFD‘i tI B>iI B>Ct lDEnF nDGB _I
làS ' l`li n>D @Iu:
GLR >Fq 29: ;< +WQI C9=> ?0@AB A012
s' i (YY <Ct tAt
p' i s9 TAt
'Y i p9 T_unF ŽZn>
)' i 9s „ n>i~S
Y g )9 <Ct M n>i~S
!1Y C9: ;< 29=> ?0@AB A012 2C/ B9/FB/u/ IẤA ĐXE
 CSAB >9T2 >UA9
T>R` SM >Zn> B>I_FIoI c(s;0d WQI B>` S§i SeB NrB> @P jenF nDGB cB>·nF >lnU
BCW nDGB @in> >`ltU nMnF nF>i|WU BMnF nF>i|W¸d NDEB trn> t`Ln t>R` BMnF t>qB c(d oà
WQI t^nF fuLt c>I] WQI B>` NI SeB NrB> @P jenF nDGBd NDEB trn> t>R` BMnF t>qB c)d&
(¥n
n
i
i¤(
WQI ¤ X Q (YY
1
1
¸ ]

c(d
T_`nF Nh X
i
:
¦ GiL t_\ ¹>àS n>l]¹ Xi BHI t>MnF @A iU n>ận FiL t_\ t_`nF ‚>`KnF YUY( ÷ ( oà
NDEB QLB N\n> t“ N[ t>\ x>àS n>l]y NAi oGi t>MnF @A i& CLB N[ t>\ x>àS
n>l]y Bh jlnF tu]Vn trn> oà NDEB Qn] janF jaI oà` Titu B>u˜n QuAB FiI
c>`}B fuAB tVd fu] N\n> oO B>Ct lDEnF nDGB B>` S§i SeB NrB> @P jenF _itnF
¦ n: @A t>MnF @A CLN laI B>bn cn ¤ 0 ÷ 8U tu¯ t>umB oà` SeB NrB> @P jenF
nDGBd
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH (s
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG

i
i¤(
WQI
WQI ¤


c)d
T_`nF NhU WQI
i
là WQI BHI BLB SeB NrB> @P jenF nDGB ‚>LB n>IuU ‚ là @A SeB NrB>
@P jenF nDGB& Ch t>ể NDI oà` tP @A BHI BMnF t>qB c)d BLB >| @A t>ể >i|n t–S fuIn t_bnF
‚>LB n>Iu BHI S§i SeB NrB> @P jenF nDGB&
CLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB laI B>bn B>` BLB SeB NrB> @P jenF _itnF t>R` SM >Zn>
B>I_FIoI NDEB t_Zn> Žà] t_`nF BKnF )&'&
BcAB !Y: CR2 >9SAB ;< 29=> ?0@AB A012 ?P/ 29QA 29H 2R2 _r2 WU29 FL€AB
TT Mr2 WU29 ;i NrAB FL€AB CR2 >9SAB ;< ?P/ 29QA A
( TiVW Q’B t_aB tiVW "m NeBU IS`niU TCU B7D
'
U D7 '
) CCW nDGB @in> >`lt "m NeBU B7D
'
U TCU D7U Cl
g
'
0 NMnF nF>i|W Cl
g
U TDSU B`U S%< 9
9 CMnF nF>i|W "m NeBU TDSU Nm BqnF 0
' BK` o| N‘i @AnF t>H] @in>
nDGB nFbt oà tiVW Q’B FiLn tiVW
t
Y
U D7U Cl
g
U B7D
'
9
 `a> bKc Z9dA ?HeL
SIu ‚>i trn> WQI B>` t“nF SeB NrB> @P jenFU B>? @A B>Ct lDEnF nDGB WQI t^nF
fuLt cB>` NI SeB NrB> @P jenFd NDEB trn> Ž•nF BLB> lC] t_unF ŽZn> @A >bB BLB WQI BHI
BLB SeB NrB> @P jenF _itnF oGi FiK t>iVt t–S fuIn t_bnF BHI BLB SeB NrB> @P jenF _itnF
Nh là n>D n>Iu
ŠVt fuK W>nn l`li B>Ct lDEnF nDGB t>R` WQI BHI B>I_FIoI NDEB t>ể >i|n n>D @Iu:
LHeL B9/FB/u/JWQI GLcL >9U29
I sY ÷ (YY
<Ct tAt
c‚>MnF M n>i~S g M n>i~S _Ct n>ºd
II 8' ÷ ;s TAt cM n>i~S n>ºd
III 0' ÷ 89 T_unF ŽZn> cM n>i~S t_unF ŽZn>d
IV (( ÷ 09 zCu cM n>i~S n}nFd
V Y ÷ (Y <Ct QCu cM n>i~S _Ct n}nFd
4Theo mô hình WQI ,-. Bh.Eg.:. n() m+0 0Eong ,>, ,h/0 ô nhiJm ,K !+, 0Lnh ,.o -
1im 5o6i n7ng ho7, ;< 5<=ng ho> ,h/0 %ảo :? 0h@, :A0 ) :<=0 B)> mC, ,ho phDp 0heo 0iF)
,h)Gn B)9 ,h)Gn B)M, gi. ho7, B)M, 0( 0hì WQI N ')
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH )Y
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
!! TÌNH HÌNH NGHI*N C4+ 56 Á" DỤNG WQI • 5I‚T NAM
!!1 Si NrAB 29: ;< 29=> ?0@AB A012 Wj Z9dA ?HeL u} Z9dA uƒAB CLN ;SAB
H0pAB
/E "90pAB Z9RZ B9/FB/u/ IẤA ĐXE
SMnF HDknF là Smt nFu[n nDGB fuIn t_bnFU BunF BCW p'- ‚>Ai lDEnF nDGB B>`
Sbi >`lt NmnF BHI NM t>\ HuVU ŽI` F[S BCW nDGB B>` @in> >`ltU BMnF nF>i|WU nMnF
nF>i|WU FiI` t>MnF t>H]U ju l\B>&&& SMnF HDknF B¡nF là nki titW n>ận lDEnF lGn nDGB
t>Ki B>DI fuI QP l{U BLB oCn NO n>D l¡ letU n>i~S S}n B¡nF là n>ŒnF nFu]tn n>nn Kn>
>D™nF tGi B>Ct lDEnF nDGB @MnF HDknF
ˆ;‰
& T“ t>LnF ( NVn t>LnF () n•S )YY9 Ng)9Jn
OPn H=p Th-9 ChQ) TR Ho3ng Th>i Song t>umB Š>`I HhI t_D‘nF "li >bB HuV N¬
tiVn >àn> nF>itn Bqu W>nn ownF B>Ct lDEnF nDGB @MnF HDknF jaI oà` B>? @A CLN
WQI&
 LP/ 29QA 2R2 >9SAB ;<
"ể SM >Zn> WQI BHI B>I_FIoI W>w >EW oà Nkn FiKn >kn ‚>i LW jenF oà` @MnF
HDknFU tLB FiK N¬ tiVn >àn> Smt @A NiOu B>?n> NDEB ntu t_`nF BKnF )&8& n>D @Iu:
BcAB !„ CR2 >9SAB ;< 29=> ?0@AB A012 ?P/ 29QA 2R2 _r2 WU29 ;i NrAB FL€AB
TT Mr2 WU29 ;i NrAB FL€AB CR2 >9SAB ;< ?P/ 29QA A
( TiVW Q’B t_aB tiVW "m NeBU IS`niU TCU B7D
'
U D7 '
) CCW nDGB @in> >`lt
cId
"m NeBU C7DU TCU D7U •C '
0 NMnF nF>i|W
cŽd
•CU S%< )
9 CMnF nF>i|W
cBd
"m NeBU •CU Nm BqnF 0
'
BK` o| N‘i @AnF t>H] @in> nDGB
nFbt oà tiVW Q’B FiLn tiVW
cjd
"m NeBU D7U •CU B7D
'
9
4.)
TMi :Ui mV, !L,h 1W Th.9 COD ,ho BOD
X
YC ,ho C5
-
0Eong mô hình
Bh.E.g.:.
4%)
TMi :Ui mV, !L,h ZW Th.9 YC ,ho C5
-
%[ TDS :3 Bo 0Eong mô hình Bh.E.g.:.
4,)
TMi :Ui mV, !L,h \W Th.9 YC ,ho TDS 0Eong mô hình Bh.E.g.:.
4;)
TMi :Ui mV, !L,h XW 0h.9 !+ !V, ,ho nhi?0 !+ YC ,ho C5
-
0Eong mô hình
Bh.E.g.:..
GiL t_\ ¹>àS n>l]¹ Xi BHI t>MnF @A laI B>bn t_`nF Bảng 1.] t_tnU n>ận FiL t_\ t_`nF
‚>`KnF YUY( ÷ ( oà NDEB QLB N\n> t“ N[ t>\ x>àS n>l]y n>D t_`nF Hình 1.2
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH )(
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
H…A9 !!: †H}_ A9eM‡ 2C/ 2R2 >9SAB ;< ?P/ 29QA W<L u1L 2R2 _r2 WU29 ;i NrAB
FL€AB
 ĐRA9 BLR 29=> ?0@AB A012
T>R` SM >Zn> B>I_FIoIU WQI n>ận FiL t_\ t“ ( cCLN QCu n>Ctd NVn (YY cCLN tAt
n>Ctd oà NDEB W>nn t>àn> ' l`li:
¦ L`li I c_Ct tAtd: t“ sY i (YY
¦ L`li II ctAtd: t“ 8' i ;s
¦ L`li III ct_unF ŽZn>d: t“ 0' i 89
¦ L`li IV cQCud: t“ (( i 09
¦ L`li V c_Ct QCud: t“ ( i (Y
3E "90pAB Z9RZ 2C/ QKD 5V ;LA9 MSL >F0fAB HH/ `g INS]J WQIE
CLB tLB FiK Ng)9Jn OPn H=p Th-9 ChQ) TR 4 T6i h^, H)() :3 Ng)9Jn H_) N.m
4S` TN a bT Q)ảng TEc) N¬ LW jenF >| t>AnF NSX i WQI Nể NLn> FiL ŽiVn NmnF CLN
@MnF HDknF t“ t>LnF '¥(ss; NVn ()¥)YY) oGi SeB NrB> NLn> FiL CLN @MnF HDknF Smt
BLB> Nli ji|n& -}B ‚>LB n>ŒnF NLn> FiL jaI oà` t“nF t>MnF @A CLN _itnF Ži|t B¡nF
NDEB NDI _I n>•S SeB NrB> @` @Ln> oGi BLB> NLn> FiL jaI oà` WQI&
 "90pAB Z9RZ >UA9
WQI NDEB trn> t`Ln t“ BLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB fu]Vt N\n> t>MnF fuI Smt BMnF
t>qB t`Ln >bB QLB N\n>& WQI NDEB Žiểu ji~n t>MnF fuI t>InF NiểSU n>ận FiL t_\ t_`nF
‚>`KnF Y i (YY& T_`nF nF>itn Bqu nà] jwnF BMnF t>qB n>nn Bh t_bnF @AU t>R` BMnF
t>qB:
WQI ¤

·
n
i
i
B
(
i
T_`nF Nh:
g f
i
: B>? @A W>e BHI t>MnF @A iU n>ận FiL t_\ t_`nF ‚>`KnF Y i (YY oà NDEB
QLB N\n> t“ >àS B>? @A W>e BHI t>MnF @A iš
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH ))
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
g
i
t_bnF lDEnF NhnF FhW BHI t>MnF @A iU n>ận FiL t_\ t_`nF ‚>`KnF Y i (š
∑ i
I
¤ (
g n: SA t>MnF @A NDEB B>bn Nể trn> WQIš t_`nF >| t>AnF NSXgWQIU n ¤ s
T>MnF @A laI B>bn oà t_bnF @A:
CLB t>MnF @A oà t_bnF @A tDknF qnF t_`nF W>DknF W>LW trn> nà] NDEB t_Zn> Žà]
t_`nF BKnF )&p& jDGi Nn]
BcAB !ˆ T9SAB ;< u} >FQAB ;< >0pAB TAB
T>AnF @A D7 XC WH B7D
'
N7
0
g
*7
9
T
Y
"m NeB TDS
T_bnF @A YU(p YU(' YU() YU( YU( YU( YU( YUY; YUY;
!!! ‰dM NPAB 29: ;< 29=> ?0@AB Wj WRA9 BLR u} bKcA ?Š 29=> ?0@AB A012 9V
>9<AB ;SAB ĐsAB N/L
T_`nF NO tài d8Q9 ;@ng ,e #` ;_ 5i?) fIS 1(0 h=p :Ui mô hình 0o>n :3 ,hg #M ,h/0
5<=ng n<U, phV, :V ,ông 0>, B)ản 5h :3 1i"m #o>0 ,h/0 5<=ng n<U, h6 5<) h? 0hMng
#ông S3i fin j T*ng N.ik t“ n•S )YY0 NVn )YY'U tLB FiK TMn T>Ct L¬nF N¬ Qn] janF
SM >Zn> B>? @A B>Ct lDEnF nDGB WQI jaI oà` SM >Zn> BHI NSXgWQI
/ "90pAB Z9RZ >UA9
ỨnF jenF W>DknF W>LW DRlW>i Nể Qn] janF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB& TLB FiK N¬ Qn]
janF Smt >| t>AnF Bnu >”i F™i NVn B>` BLB B>u]tn FiI B>Ct lDEnF nDGB Nể laI B>bn
t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB fuIn t_bnF oà NLn> FiL t_bnF @A Žiểu t>\ Nm fuIn t_bnF BHI
BLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB&
CMnF t>qB trn>:
WQI ¤

n
i i
W I
(
T_`nF Nh IiU Wi l–n lDEt là BLB B>? @A W>e oà t_bnF @A tDknF qnF oGi t>MnF @A B>Ct
lDEnF nDGB i NDEB laI B>bn
3 `a> bKc ?=M Š ‹LaA 2R2 29KM€A BL/
T>R` W>DknF W>LW DRlW>iU BLB S´u W>”nF oCn NDEB Žitn @`ln oà F™i NVn
9Y B>u]tn FiI B>Ct lDEnF nDGB ™ BLB t_D‘nF Nli >bBU BLB oi|n nF>itn BquU BLB t_unF
tnS SMi t_D‘nF Nể lC] { ‚iVn& CLB S´u W>”nF oCn NDEB F™i Ni >Ii NEt: NEt Smt là BLB
Bnu >”i Nể QLB N\n> BLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB fuIn t_bnFU NEt >Ii là BLB Bnu >”i Nể
QLB N\n> t_bnF @A BHI BLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB Nể Qn] janF B>? @A W>e oà >àS
B>Ct lDEnF nDGB&
ŠVt fuK Bh 8 t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB NDEB laI B>bn là n>ŒnF t>MnF @A B>Ct
lDEnF nDGB fuIn t_bnF oGi BLB t_bnF @A NDEB t_Zn> Žà] t_`nF BKnF )&; n>D @Iu:
BcAB !ΠCR2 >9SAB ;< 29=> ?0@AB A012 u} >FQAB ;<
TT T9SAB ;< TFQAB ;< >e_ >9fL TFQAB ;< 2K<L 2ƒAB
( B7D' (UYY YU)0
) D7 YUp8 YU(;
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH )0
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
0 SS YUpY YU(8
9 WH YU88 YU('
' T^nF N YU80 YU('
8 T^nF B`li•`_S YU'8 YU(0
B& ‰dM NPAB Ws >9q >0pAB bK/A BL•/ 2R2 MaK >< 29=> ?0@AB A012 u} 29: ;< Z9rl
OR2 WqA9 9}_ 29=> ?0@AB A012
T“ NiểS @A t_unF ŽZn> j` BLB B>u]tn FiI B>` qnF oGi t“nF ‚>`KnF n[nF Nm
t>aB tVU NAi oGi S§i t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGBU tLB FiK NO tài N¬ Qn] janF Smt N[ t>\
oà >àS @A tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm oà B>? @A W>e& CLB >àS B>Ct lDEnF nDGB NDEB
Žiểu t>\ Ž•nF BLB W>DknF t_Zn> @Iu:
 HàS B>Ct lDEnF nDGB oGi t>MnF @A B7D
'
] ¤ g YUYYY8Q
)
g YU(9s(Q ¦
sU;)''
 HàS B>Ct lDEnF nDGB oGi t>MnF @A D7 ] ¤ YUYY9pQ
)

¦ (U)Y)p8Q g YUYY';
 HàS B>Ct lDEnF nDGB oGi t>MnF @A SS ] ¤ YUYYY0Q
)
g YU(0Y9Q ¦ ((U9's
 HàS B>Ct lDEnF nDGB oGi t>MnF @A WH ] ¤ YUY;8)Q
9
g )U98)0Q
0
¦ )9Up'8Q
)
i
(Y)U)0Q ¦ ('YU)0
 HàS B>Ct lDEnF nDGB oGi t>MnF @A t^nF N: ] ¤ g YUY9Q
)
i YU(p')Q ¦ sUY)99
 HàS B>Ct lDEnF nDGB oGi t>MnF @A T& C`li•`_S ] ¤ (ps&0sQgYU9Y8p
N "9dA ?HeL 29=> ?0@AB ABKsA A012 _Ž> 3•AB WQI
"ể NLn> FiL B>Ct lDEnF nDGB >| t>AnF @MnF "[nF NIiU jaI oà` Smt @A ‚Vt fuK
nF>itn Bqu BHI n>iOu tLB FiK oà ‚in> nF>i|S t>aB tVU tLB FiK "O tài NO QuCt
W>nn l`li nFu[n nDGB S}t t>R` B>? @A WQI n>D @Iu
&
BcAB !• "9dA ?HeL 29=> ?0@AB ABKsA A012 _Ž>
LHeL ABKsA
A012
`Š 9LVK _}K C9: ;< WQI ĐRA9 BLR 29=> ?0@AB
( ‰/A9 N0pAB s«WQI«(Y Š>MnF M n>i~S
) L/_ p«WQI«s „ n>i~S _Ct n>º
0 Lr2 '«WQI«p „ n>i~S n>º
9 5}AB 0«WQI«' „ n>i~S t_unF ŽZn>
' D/ 2/_ («WQI«0 „ n>i~S n}nF
8 Đ‘ s«WQI«(Y „ n>i~S _Ct n}nF
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH )9
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
!!' "9dA uƒAB 29=> ?0@AB A012 >9GH _T2 WX S A9L|_ o RZ NrAB 9V >9<AB
WQI Z9ƒ 9@Z u1L T" Hs C9U MLA9 !’’ˆ o !’’Œ
T_`nF NO tài dNghiFn ,C) phQn :lng CSN 0EFn ,e #` ,hg #M ,h/0 5<=ng n<U, 4WQI)
:3 !>nh gi> 1hả nPng #m ;Vng ,>, ng)*n n<U, #ông 1Fnh E6,h ` :lng TP.HCbk
c)YYp i )YY;dU Lt T_Zn> oà CTV N¬ Qn] janF NDEB >| t>AnF B>? @A WQI B>` BLB @MnFU
‚tn> _lB> ‚>u oaB T*&HC-& -mt @A SM >Zn> WQI j` tLB FiK NO QuCt NDEB t_Zn> Žà]
jDGi Nn]:
/ MS 9…A9 1: ÁZ NrAB 2SAB >9T2 WQI 2C/ QKD 5V ;LA9 HH/ ‹g INS]E 2n WLhK
29:A9 _X> u}L >9SAB ;< I‹Š 9LVK: N]S oWQI{HCME
VO Bk ŽKn jaI oà` SM >Zn> NSX i WQI BHI H`I Š¯ oGi NiOu B>?n> Smt oài t>MnF
@A n>D @Iu:
 SA t>MnF @A NDEB B>bn: s t>MnF @A
 CLB t>MnF @A NDEB B>bn
T9GH N]S J WQI T9GH N]S o WQI{HCM
(& D7 (& D7
)& X&C`li )& T& C`li•`_S
0& WH 0& WH
9& B7D
'
9& B7D
'
'& N7
0
g
'& T^nF N
8& *7
9
g
8& T^nF *
p& BiVn t>itn n>i|t Nm c» Td p& »T
;& "m NeB ;& "m NeB
s& T^nF B>Ct _žn cTSd s& TDS ¥ SS
 CSAB >9T2 >UA9: 2c ! NeAB >[AB IWAJWQIE u} NeAB >U29 IWMJWQIE
s
i i
i¤(
W%gWQI ¤ f


i
s
W
i
i¤(
W-gWQI ¤ f


 TFQAB ?0@AB WnAB BnZ I>FQAB ;< •
L
E:
(& D7: YU(p
)& X&B`li c>`}B T&B`li•`_S t_`nF NXSgWQI
H
d: YU('
0& WH: YU()
9& B7D: YU(Y
'& N7
0
c>`}B t^nF N t_`nF NXSgWQI
H
: YU(Y
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH )'
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
8& *7
9
c>`}B t^nF * t_`nF NXSgWQI
H
: YU(Y
p& »T: YU(Y
;& "m NeB: YUY;
s& TS c>`}B TDS ¦ SS t_`nF NXSgWQId: YUY;&
3 MS 9…A9 !: CcL >LaA _S 9…A9 NS]JWQI Z9ƒ 9@Z _SL >F0fAB A012 T" Hs C9U
MLA9 I‹Š 9LVK HCMJWQIE
"n] là SM >Zn> j` TLB FiK BHI NO tài nà] NO QuCt jaI t>R` BKi tiVn SM >Zn> NXSg
WQI BHI H`I Š¯&
3W jenF W>DknF W>LW DRlW>iU "O tài nà] N¬ FPi 0Y n>à ‚>`I >bB SMi t_D‘nFU BLn
Žm fuKn l{ nFu[n nDGBU BMnF t] BCW t>`Lt nDGB ŽKn jIn> SeB F[S 9Y t>MnF @A NO nF>\
laI B>bn ª (Y t>MnF @A Niển >Zn> oà fuIn t_bnF n>Ct Nể W>eB oe fuIn t_žB oà NLn> FiL
B>Ct lDEnF nDGB @MnFU ‚tn> _lB> T*& H[ C>r -in>&
ŠVt fuK t“ )Y { ‚iVn t_K l‘i (Y t>MnF @A NDEB ŽZn> B>bn n>iOu n>Ct là:
(& D7 8& T^nF N
)& B7D p& "m NeB
0& SS ;& D–u S—
9& T&B`li•`_S s& C7D
'& WH (Y& T^nF *
DaI oà` t>q ta Du titn laI B>bn tLB FiK BHI "O tài N¬ trn> NiểS QVW >lnF cS
i
dU t_bnF
@A NhnF FhW t_unF FiIn ci¼dU t_bnF @A NhnF FhW B>rn> cidU Qn] janF N[ t>\ tDknF fuIn
FiŒI BLB t>MnF @A oà laI B>bn B>? @A W>e cf
i
d BHI t“nF t>MnF @A&
 C/“2 >FH”AB ;S“ I•
L
E 2K•/ 2/“2 >9SAB ;S“ ?0”/ 29H”A >0pAB 0“AB A90 ;/K:
(& D7: YU(s
)& B7D' : YU(9
0& "M• Nu• B: YU()
9& TN: YU((
'& C7D: YUYs
8& WH: YUY;
p& TM°nF B`li•`_S: YUY;
;& T^nF *: YUY;š SS: YUYp
s& Dn•u Sk½:YUY9
 C/“ 2 Z90pAB >FL– A9 O/“ 2 WL” A9 29L• ;S“ Z9K” IbLE WS“ L up“ L 2/“ 2 >9SAB ;S“ ?0” / 29H” A
A90 ;/K:
D7 c]d : ] ¤ g YUpY8( Q
)
¦ (pU(ps Q ¦ 0Up;''
B7D
'
c]d : ] ¤ YUYY8; Q
)
−)U(Y;s Q ¦ (YYU09
"M• Nu• B c]d: ] ¤ (Y'Up0 R
g YUY(8; Q
T^nF N c]d: ] ¤ YU()(0 Q
)
−;U0(; Q ¦ ssU)00
C7D c]d : ] ¤ YUYY0s Q
)
−(U('p Q ¦ s9UY((
WH c]d : ] ¤ YU9(8 Q
9
−((U8Ys Q
0
¦ ((YU(' Q
)
−9YsU98 Q ¦ '0sU0(
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH )8
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
T&C c]d : ] ¤ −;U;ss LncQd ¦ (0)U Y9
T^nF * c]d: ] ¤ −(9U990 LncQd ¦ 00U(98
SS c]d : ] ¤ YUYY(( Q
)
−YU898; Q ¦ (Y(U08
Dn•u Sk½ c]d: ] ¤ −(sUY;) LncQd ¦ 0Us()9
2 MS 9…A9 ': ÁZ NrAB _S 9…A9 B9/FB/u/ IẤA ĐXE 2n WLhK 29:A9 I‹Š 9LVK ?} WQI
B
o HCME
 CR2 >9SAB ;< W0@2 29QA
"ể NLn> FiL t^nF fuLt B>Ct lDEnF nDGB W>eB oe NI SeB NrB> BHI @MnFU ‚tn> _lB>
ownF T*& H[ C>r -in>U (Y t>MnF @A @Iu Nn] N¬ NDEB Lt T_Zn>U NFu]~n T>V LmB
ˆ(9‰
laI
B>bn& s t>MnF @A nà] t_wnF oGi s t>MnF @A t_`nF SM >Zn> HC- i WQI B>? t>I] N^i Nm
NeB Ž•nF Nm S}n
(& WH 8& C7D
)& D7 p& T^nF N
0& SS ;& T^nF *
9& "m S}n s& D–u S—
'& B7D (Y& T&B`li•`_S
Tu] n>itn Nể W>w >EW oGi oi|B NLn> FiL B>Ct lDEnF nDGB t>R` Titu B>u˜n Vi|t NIS
oO B>Ct lDEnF nDGB S}t cTCVN 's9)g(ss'd oà W>Kn Kn> N}B NiểS CLN S}t ownF T*
H[ C>r -in> B–n Bh Smt @A NiOu B>?n> BHI t>MnF @A t_tn:
- B^ @unF t>MnF @A XR
- DwnF t>MnF @A Nm j´n c•Cd t>I] B>` Nm S}n coZ •C oà Nm S}n fuIn >| tu]Vn
trn>: Nm S}n ¤ •C Q ‚d&
- B” t>MnF @A xt^nF *y oZ ‚>MnF Bh t_`nF TCVN 's9)g(ss'&
- T>I] t>MnF @A xt^nF Ny Ž•nF N7
0
>`}B NH
9
&
N>D oậ]U BLB t>MnF @A B>bn lbB t_`nF SM >Zn> WQI
B
gHC- là: WHU D7U SSU •CU
B7D
'
U C7DU NH
9
¦
c>`}B N7
0
g
dU XRU T&B`li••`_S oà j–u S—&
SP jenF TCVN 's9)g(ss' cBmt % oà Bmt Bd Nể Qn] janF >àS lDEnF Xi B>` (Y t>MnF
@A ct_“ •CdU t>u NDEB BLB >àS n>l]& HàS n>l] B>` t>MnF @A •C NDEB Qn] janF jaI
t>R` Titu B>u˜n Vi|t NIS oO B>Ct lDEnF nDGB t>u¢ lEi cTCVN 8pp0g)YYYd& Vi|B trn>
FiL t_\ Xi BHI t>MnF @A i B¡nF Bh t>ể NDEB t>aB >i|n t_tn SL] trn> Ž•nF BLB> lậW @¾n BLB
W>DknF t_Zn> tu]Vn trn> jlnF Xi ¤ I ¦ ŽQ
i
& N>D oậ]U ‚>i n>ậW oà` BLB FiL t_\ Q
i
U SL] trn>
@£ B>` nFI] FiL t_\ X
i
&
 Đs >9q 9}_ A9eM I]LE W<L u1L 2R2 >9SAB ;< 29=> ?0@AB A012 ‹9L >UA9
WQI
B

"[ t>\ >àS n>l] cXid NAi oGi BLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB ‚>i trn> WQI
B
NDEB
t_Zn> Žà] t_`nF Hình 2.Z jDGi Nn]:
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH )p
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
HL–A9 !': C/“2 WS– >9L” 9/–_ A9/”M I]LE WS“L up“L 2/“2 >9SAB ;S“ CLN ‹9L >L“A9 WQIB
 "9dA ?HeL 29=> ?0@AB A012
BcAB !1’ "9dA ?HeL 29=> ?0@AB A012 >9GH WQI
LHeL B9/FB/u/JWQI
I/E
NS]JWQI
I3E
GLcL >9U29
I sY ÷ (YY s( ÷ (YY
<Ct tAt
c‚>MnF M n>i~S g M n>i~S _Ct n>ºd
II 8' ÷ ;s p( ÷ sY TAt cM n>i~S n>ºd
III 0' ÷ 89 '( ÷ pY T_unF ŽZn> cM n>i~S t_unF ŽZn>d
IV (( ÷ 09 )8 ÷ 'Y zCu cM n>i~S n}nFd
V Y ÷ (Y Y ÷ )' <Ct QCu cM n>i~S _Ct n}nFd
4.)
WQI 0nng B)>0 4!. mV, !L,h #m ;Vng) ho7, WQI ,ho mV, !L,h #m ;Vng EiFng

4%)
WQI 0nng B)>0
Ng)*nW SF TEình :3 ,0:To 03i dNghiFn ,C) phQn :lng ,h/0 5<=ng n<U, 0heo ,hg #M
,h/0 5<=ng n<U, 4WQI) :3 !>nh gi> 1hả nPng #m ;Vng ,>, ng)*n n<U, #ông 1Fnh E6,h
` :lng TP.HCbk 2''p.
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH );
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
CHƯƠNG ' 4NG DỤNG NGHI*N C4+ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Đ, ĐÁNH GIÁ 56 "H#N 5—NG CHẤT LƯỢNG NƯỚC S˜NG H™+
"ể W>eB oe BMnF tLB fuKn l{ oà ‚iểS @`Lt B>Ct lDEnF nDGB @MnF HậuU B>? @A B>Ct
lDEnF nDGB NDEB Qn] janF jaI oà` W>DknF W>LW DRlW>i& CLB >| t>AnF Bnu >”i NDEB
F™i NVn 9Y B>u]tn FiI B>Ct lDEnF nDGB tli BLB Vi|n NF>itn BquU t_D‘nF "li >bBU T_unF
tnS -Mi t_D‘nF o&o¸ Nể QLB N\n> ]Vu tA B>Ct lDEnF nDGB fuIn t_bnF oà t_bnF @A BHI
B>’nF& T_tn Bk @™ NhU BLB B>? @A W>e oà BLB >àS B>Ct lDEnF nDGB NDEB Qn] janF& "[nF
t>‘iU BLB titu B>u˜n NLn> FiL B>Ct lDEnF nDGB jaI oà` >| t>AnF B>? @A NDEB NO QuCt&
Vi|B LW jenF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB NDEB NLn> FiL Ž™i BLB n>à fuKn l{ là W>w >EW& Nh
BunF BCW Smt W>DknF W>LW NLn> FiL t^nF >EW oO B>Ct lDEnF nDGB tli lDu oaB @MnF Hậu
W>eB oe B>` BMnF tLB fui >`lB>U fuKn l{ oà ‚iểS @`Lt B>Ct lDEnF nDGB B>` lDu oaB
@MnF nà]&
'1 T$NH CẤ" THI8T CšA Đ› T6I
SMnF Hậu Bh _Ct n>iOu B>qB n•nF fuIn t_bnF N}B Ži|t BHI nFu[n nDGBU NAi oGi W>Lt
t_iển ‚in> tV g Q¬ >mi t`àn ownF Tn] NIS Žm& C>rn> oZ oậ] oi|B t•nF BD‘nF oà nnnF BI`
>i|u fuK fuKn l{ oà ŽK` o| nFu[n nDGB @MnF Hậu là Smt n>i|S oe fuIn t_bnFU là Smt
]tu B–u BCW t>iVtU Nể NKS ŽK` BLB SeB titu W>Lt t_iển >i|n tli oà W>Lt t_iển ŽOn oŒnF
t_`nF tDknF lIi&
*>nn ownF B>Ct lDEnF nDGB là nmi junF N}B Ži|t fuIn t_bnF ‚>MnF B>? t_`nF fuKn l{
SMi t_D‘nF Sà B•n Bh t–S fuIn t_bnF t_`nF fu] >`lB> @P jenF tài nFu]tn nDGB Smt
BLB> >EW l{ oà In t`àn&
N>•S FhW W>–n nF•n B>}n BLB nFu] Bk ‚>HnF >`KnF oO nFu[n nDGB B¡nF n>D t“nF
ŽDGB ‚>žB W>eBU BKi t>i|n oà ŽK` o| nFu[n nDGB S}t t_tn N\I Žàn t>àn> W>A C–n T>kU
B–n t>iVt W>Ki tiVn >àn> nF>itn Bqu Nể Qn] janF BMnF Be fuKn l{ t>AnF n>Ct oà t^nF
>EW tài nFu]tn nDGB @MnF Hậu& C>? @A B>Ct lDEnF nDGB oà W>nn ownF B>Ct lDEnF nDGB
là BMnF Be Fi’W NLn> FiL SqB Nm M n>i~S t“nF N`ln @MnF W>eB oe SeB NrB> fu] >`lB>
@P jenF >EW l{ nFu[n nDGB S}t oà Qn] janF N\n> >DGnF ‚iểS @`Lt M n>i~SU ŽK` o|
SMi t_D‘nF nDGBU t“ NhU Qn] janF BLB Ži|n W>LW Nể ‚iểS @`Lt M n>i~S SMi t_D‘nF nDGB
tAt >knU Nn] là Smt oCn NO _Ct B–n t>iVt oà BCW ŽLB>&
'! N%I D+NG 56 "HƯƠNG "HÁ" NGHI*N C4+
'!1 NXL NKAB AB9L€A 2TK: ŽI` F[S BLB nmi junF @Iu:
 T>u t>ậW @A li|u oà tài li|u litn fuIn NVn NO tàiš
 zn] janF B>? @A B>Ct lDEnF nDGBš
 "Ln> FiL oà W>nn ownF B>Ct lDEnF nDGB @MnF Hậuš
 zLB N\n> nFu]tn n>nn Fn] M n>i~S nFu[n nDGBU NO QuCt BLB FiKi W>LW ‚J
t>uật oà fuKn l{ Nể FiKS t>iểu oà >ln B>V M n>i~S nFu[n nDGB @MnF Hậu&
'!! "90pAB Z9RZ AB9L€A 2TK
 *>DknF W>LW t>u t>ậW oà Žitn >mi @A li|uš
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH )s
GL/L WHeA !: zn] janF ND‘nF B`nF
QLB N\n> B>? @A W>e BHI t“nF t>MnF @A
Giai ñoaïn 3: Tính toaùn CSCL
vaø öùng jenF Nể NLn> FiL B>Ct lDEnF
nDGB S}t @MnF Hậu
SA li|u N` NlB
GL/L WHeA 1: LaI B>bn BLB t>MnF @A
CLNU QLB N\n> t_bnF @A BHI t“nF
t>MnF @A
¿ ‚iVn B>u]tn FiI
¿ ‚iVn B>u]tn FiI
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
 CLB W>DknF W>LW lC] S´uU W>nn trB> B>Ct lDEnF nDGB: t>R` BLB TCVN
tDknF qnFš
 *>DknF W>LW Qn] janF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB cCLNd
C>? @A B>Ct lDEnF nDGB cWItR_ QuIlit] InjRQg WQId là Smt t>MnF @A t^ >EW NDEB
trn> t`Ln t“ BLB t>MnF @A CLN QLB N\n> t>MnF fuI Smt BMnF t>qB t`Ln >bB& WQI jwnF
Nể SM tK N\n> lDEnF oO CLN oà NDEB Žiểu ji~n fuI Smt t>InF NiểS& C>? @A B>Ct lDEnF
nDGB ‚>u oaB >| t>AnF @MnF Hậu NDEB Qn] janF t>R` W>DknF W>LW DRlW>i ˆp‰& T>R`
W>DknF W>LW nà]U BLB t>MnF @A t>ể >i|n B>Ct lDEnF nDGB t^nF t>ể B¡nF n>D t–S fuIn
t_bnF BHI t“nF t>MnF @A NDEB laI B>bn jaI t_tn { ‚iVn BHI BLB B>u]tn FiI oO lŸn> oaB
B>Ct lDEnF nDGB& -mt ŽKnF Bnu >”i @£ NDEB F™i NVn BLB B>u]tn FiIU t_`nF Nh F>i _À BLB
t>MnF @A t>D‘nF NDEB @P jenF t_`nF oi|B NLn> FiL B>Ct lDEnF nDGB Nể Bh Bk @™ t>AnF
n>Ct B>` BLB B>u]tn FiI laI B>bn& T_`nF ŽKnF Bnu >”i B¡nF NDI _I BLB ‚>`KnF FiL t_\
BHI t“nF t>MnF @A Nể BLB B>u]tn FiI NLn> FiL B>Ct lDEnF nDGB& DaI oà` { ‚iVn BHI BLB
B>u]tn FiIU ND‘nF B`nF W>nn >lnF BHI t“nF t>MnF @A @£ NDEB Qn] janF Nể Bh t>ể QLB
N\n> B>? @A W>e&
CuAi BwnFU jaI oà` BLB @A li|u fuIn t_žBU B>? @A B>Ct lDEnF nDGB @£ NDEB trn> t`Ln
Nể QLB N\n> oà NLn> FiL B>Ct lDEnF nDGB S}t t^nF t>ể BHI lDu oaB @MnF Hậu& CLB FiIi
N`ln Qn] janF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB NDEB t_Zn> Žà] t_`nF >Zn> @Iu:

H…A9 '1 CR2 BL/L WHeA OdM NPAB 29: ;< 29=> ?0@AB A012
CLB BMnF t>qB trn> t`Ln B>? @A B>Ct lDEnF nDGB: NDEB t_Zn> Žà] t_`nF BKnF ( @Iu
Nn]:
BcAB '1 CR2 2SAB >9T2 >mZ 9@Z >UA9 WQI œ!l 'l Yl ˆl ••
DeAB >[AB DeAB >U29 DeAB SH?•/M
Š>MnF trn> W>–n
t_bnF lDEnF NhnF
FhW
n
i
i¤(
(
WQI%5¤ f
n

(
n
n
i
i¤(
WQI-5¤ f
¸ _

¸ ,

)
n
i
i¤(
( (
WQIS5¤ f
(YY n
¸ _

¸ ,

GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 0Y
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
Ch trn> W>–n t_bnF
lDEnF NhnF FhW
n
i i
i¤(
WQI%¤ f W

i
n
W
i
i¤(
WQI-¤ f

)
n
i i
i¤(
(
WQIS¤ f W
(YY
¸ _

¸ ,

T>R` BLB nF>itn Bqu t_DGB Nn]U BLB> trn> B>? @A B>Ct lDEnF nDGB t>R` BMnF t>qB B>?
@A >bB Bh t_bnF @A NDEB laI B>bn Nể trn> t`Ln& C>? @A @A >bB Bh t_bnF @A cWItR_ QuIlit]
InjRQ RiF>tRj %_it>SRtiBd j` B_`n oà BLB BmnF @a t>iVt lậW:
n
i i
i¤(
WQI%¤ f W

c(g(d
T_`nF Nh: W
i
: là t_bnF @A clà @A Žiểu t>\ Nm fuIn t_bnF BHI t>MnF @A B>Ct lDEnF
nDGBd
fi: là B>? @A W>e BHI t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB t>q i
'!' "90pAB Z9RZ WRA9 BLR 29=> ?0@AB A012 >9GH WQI
T_tn B™ @™ WQI trn> NDEBU nFD‘i tI W>nn l`li oà NLn> FiL CLN t>R` BLB t>InF
NiểS WQI t“ Y NVn (YYU oGi FiL t_\ BànF BI`U B>Ct lDEnF nDGB BànF tAt&
'' `8T Q+Ả JTHẢ- L+™N
''1 `a> bKc OdM NPAB 29: ;< 29=> ?0@AB A012
/ ‰dM NPAB Ws >9q >0pAB bK/A BL•/ 2R2 AsAB WX u} 29: ;< Z9r J ‰R2 WqA9 9}_
29=> ?0@AB A012
g zn] janF N[ t>\ tDknF fuIn FiŒI n[nF Nm oà B>? @A W>e
DaI oà` { ‚iVn BHI BLB B>u]tn FiI B>Ct lDEnF nDGBU BLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB
fuIn t_bnF NDEB NLn> FiL Ž•nF W>DknF W>LW B>` NiểS t>R` BLB ‚>`KnF FiL t_\ n[nF Nm
BHI BLB t>MnF @A Nh& "iểS @A ŽiVn t>itn t“ ( NVn (YY tDknF qnF oGi B>Ct lDEnF nDGB
ŽiVn N^i t“ QCu NVn tAt& T“ NiểS @A t_unF ŽZn> j` BLB B>u]tn FiI B>` qnF oGi t“nF
‚>`KnF n[nF Nm t>aB tVU NAi oGi S§i t>MnF @A Qn] janF Smt N[ t>\ oà >àS @A tDknF
fuIn FiŒI n[nF Nm oà B>? @A W>e jaI oà` W>DknF W>LW t>DU oGi @a t_E Fi’W BHI W>–n
SOS QP l{ ŽKnF trn> •QBRl& "h B>rn> là BLB >àS B>Ct lDEnF nDGB NDEB Žiểu t>\ t_`nF
BLB HZn> ) NVn HZn> p&
y= -0.041x
2
- 1.9269x + 97.609
0
20
40
60
80
100
0 5 10 15 20 25 30
BOD5 (mg/L) (BOD5 >25mg/L, qi=10)
q
i
H…A9 '! Đs >9q u} 9}_ ;< >0pAB bK/A BL•/ AsAB WX B-D u} 29: ;< Z9r
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 0(
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
y= 0.2293x
2
+ 14.195x + 1.1945
0
20
40
60
80
100
0 1 2 3 4 5 6 7
DO(mg/L) (DO>6,5mg/L,qi=100)
q
i
H…A9 '' Đs >9q u} 9}_ ;< >0pAB bK/A BL•/ AsAB WX D- u} 29: ;< Z9r
y= 99.648e
-0.0115x
0
20
40
60
80
100
0 50 100 150 200 250
!! (mg/L) (!!>200mg/L,qi=5)
q
i
H…A9 '. Đs >9q u} 9}_ ;< >0pAB bK/A BL•/ AsAB WX SS u} 29: ;< Z9r
y= -36.076x
2
+ 505.41x - 1684.8
0
20
40
60
80
100
0 2 4 6 8 10 12 14
"#("#$5%>9, qi=5)
q
i
H…A9 'Y Đs >9q u} 9}_ ;< >0pAB bK/A BL•/ >9SAB ;< ZH u} 29: ;< Z9r
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 0)
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
y=0.0042x
2
- 1.228x+91.502
0
20
40
60
80
100
120
0 50 100 150 200
CO!"g#$%
C
h
&

'
o
(
)
h
*
+
H…A9 '„ Đs >9q u} 9}_ ;< >0pAB bK/A BL•/ AsAB WX C-D u} 29: ;< Z9r
y = -8.4007L&(x) + 131.59
0
20
40
60
80
100
0 500000 1000000 1500000 2000000
.'(()*/100m+) (.'>106()*/100mL, qi=5)
q
i
H…A9 'ˆ Đs >9q u} 9}_ ;< >0pAB bK/A BL•/ AsAB WX T[AB CH?L^HF_ u} 29: ;< Z9r
N>‘ oà` BLB >àS tDknF fuIn nà]U qnF oGi n[nF Nm Be t>ể tI Bh t>ể n>In> B>hnF
trn> NDEB B>? @A W>e BHI BLB t>MnF @A t_`nF B>? @A B>Ct lDEnF nDGB&
3 TUA9 >HRA 29: ;< 29=> ?0@AB A012
DaI oà` { ‚iVn BHI BLB B>u]tn FiIU t_bnF @A BHI BLB t>MnF @A B>Ct lDEnF nDGB NDEB
t_Zn> Žà] t_`nF BKnF )&
T_bnF @A tlS t>‘i BHI t“nF t>MnF @A NDEB trn> Ž•nF BLB> lC] t_unF ŽZn> BmnF NiểS
BLB B>u]tn FiI B>` NAi oGi t>MnF @A Nh& T_bnF @A BuAi BwnF BHI Smt t>MnF @A NDEB trn>
Ž•nF BLB> B>iI t_bnF @A tlS t>‘i BHI t>MnF @A Nh oGi t^nF BLB t_bnF @A tlS t>‘iU @I`
B>` t^nF FiL t_\ BLB t_bnF @A BuAi BwnF Ž•nF (& -qB Nm B>tn> l|B> FiŒI t_bnF @A BHI BLB
t>MnF @A ‚>MnF lGn lžS cŽiVn t>itn t“ YU(9 NVn YU))d&
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 00
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
BcAB '! TFQAB ;< 2C/ 2R2 >9SAB ;< 29=> ?0@AB A012
STT T9SAB ;< MT2 WX bK/A
>FQAB
TFQAB ;< >e_
>9fL
TFQAB ;< 2K<L
2ƒAB
( B7D
'
00 (UYY YU))
) D7 08 YUs( YU)Y
0 WH 9' YUp0 YU(8
9 T^nF C`li•`_S 9s YU8p YU('
' SS 'Y YU88 YU(9
8 C7D '( YU88 YU(9
T^nF BmnF (UYY
''! ĐRA9 BLR 29=> ?0@AB A012 9V >9<AB ;SAB HmK 3•AB WQI o "9dA uƒAB
29=> ?0@AB A012
"ể NLn> FiL B>Ct lDEnF nDGB >| t>AnF HậuU jaI oà` Smt @A ‚Vt fuK nF>itn Bqu oà
‚in> nF>i|S t>aB tVU B>’nF tMi NO QuCt W>nn l`li nFu[n nDGB S}t t>R` B>? @A WQI n>D
@Iu:
BcAB '' "9dA ?HeL S A9L|_ ABKsA A012 _Ž>
LHeL
ABKsA
A012

9LVK
_}K
C9: ;< WQI ĐRA9 BLR 29=>
?0@AB
Mr2 WU29 ;i NrAB A012
( ‰/A9
N0pAB
sY«WQI[ (YY
Š>MnF M n>i~S SP jenF B>` tCt BK BLB SeB NrB>
@P jenF nDGB Sà ‚>MnF B–n QP l{
) L/_
pY«WQI[ s
Y
„ n>i~S _Ct n>º NuMi t_[nF t>H] >Ki @KnU nMnF
nF>i|WU SeB NrB> FiKi t_rU GTT&
0 Lr2
'Y«WQI[ p
Y
„ n>i~S n>º GiKi t_r nF`li t_“ BLB SMn t>ể
t>I` tiVW Q’B t_aB tiVWU W>w >EW
oGi Smt @A l`li BL
9 5}AB
0Y«WQI[ '
Y
„ n>i~S t_unF
ŽZn>
C>? W>w >EW oGi @a FiKi t_r tiVW
Q’B FiLn tiVW oGi nDGBU GTT
' D/ 2/_
(Y«WQI[ 0
Y
„ n>i~S n}nF DwnF B>` FiKi t_r ‚>MnF tiVW Q’B
oà GTT
8 Đ‘
WQI[ (Y
„ n>i~S _Ct
n}nF
C>? @P jenF oGi GTT&
''' DL|A 3LaA 29=> ?0@AB 9V >9<AB ;SAB HmK
/ DL|A 3LaA CLN 9V >9<AB ;SAB HmK ‹9K uP2 CvA T9p
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 09
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
N>Zn B>unFU B>Ct lDEnF nDGB @MnF Hậu N¬ o\ M n>i~S ™ SqB t“ t_unF ŽZn> NVn n>º&
C>Ct lDEnF nDGB Bh Qu >DGnF FiKS t_`nF n>ŒnF n•S F–n Nn]& NFu]tn n>nn B>H ]Vu là
j` nDGB t>Ki @in> >`lt oà nDGB t>Ki BMnF nF>i|W Fn] _I& Hi|n nI]U t_tn N\I Žàn t?n> C–n
T>k N¬ Bh 8 ‚>u BMnF nF>i|W& T_`nF NhU ‚>u BMnF nF>i|W T_à NhB ( oà T_à NhB ) N¬
>`lt NmnF n>DnF B>DI Bh ‚>u BMnF nF>i|W nà` Bh >| t>AnF QP l{ tậW t_unF& H–u n>D
nDGB t>Ki BMnF nF>i|W B>DI fuI QP l{ Sà QK t>·nF oà` @MnF Hậu& VZ oậ]U nDGB @MnF
Hậu N¬ Bh jCu >i|u M n>i~S >–u >Vt BLB B>? titu& N[nF Nm BLB B>Ct jin> jD—nF tDknF
NAi BI`& N[nF Nm N7
)
g
jI` NmnF t“ YUY(8 NVn YU(08 SF¥lU oDEt oDEt titu B>u˜n nDGB
S}t TCVN 's9)g(ss'U l`li % cYUY( SF¥ld& N[nF Nm NH
0
jI` NmnF t_`nF ‚>`KnF YU(0 i
)U9) SF¥lU oDEt titu B>u˜n nDGB S}t TCVN 's9)g(ss'U l`li % cYUY' SF¥ld& CLB B>? titu
SSU B>Ct >Œu Bk oà oi @in> NOu QCW Q? >`}B oDEt titu B>u˜n B>` W>TW 's9)g(ss'U l`li %&
ŠVt fuK W>nn ownF B>Ct lDEnF nDGB @MnF Hậu NDEB t>ể >i|n t_tn ŽKn N[ cHZn> ;d&
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 0'
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
H…A9 'Œ BcA Ws Z9dA uƒAB 29=> ?0@AB A012 ;SAB HmK Aw_ !’’ˆ
N•S )YYpU B>Ct lDEnF nDGB @MnF Hậu ‚>u oaB C–n T>k oà "[nF T>LW FiKS _À _|t
@` oGi n•S )YY8U n•S t_`nF ownF t“ Sàu oànF NVn Sàu leB& Tli BLB ‚tn> _lB> t_`nF
nmi t>àn> t>àn> W>A C–n T>kU n[nF Nm BLB B>Ct M n>i~S t•nF BI`& GiL t_\ `Qi >•I tIn
FiKS NVn )U( SF¥l& C>Ct lDEnF nDGB @MnF Hậu tli ‚>u oaB C–n T>k oà VŸn> L`nF B¡nF
FiKS >kn @` oGi n>ŒnF n•S t_DGBU B>Ct lDEnF nDGB t>I] N^i t“ Sàu leB cM n>i~S n>ºd
NVn Sàu lIS cM n>i~S _Ct n>ºd&
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 08
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
'. `8T L+™N o`I8N NGHỊ
BK` o| SMi t_D‘nFU N}B Ži|t là nFu[n nDGB ™ lDu oaB @MnF Hậu Bh oIi t_• N}B Ži|t
fuIn t_bnF t_`nF W>Lt t_iển ‚in> tV i Q¬ >mi BHI t?n> SiOn Tn] NIS Bm oà Bh { nF>ŸI
@AnF B•n NAi oGi >ànF t_i|u nFD‘i jnn NInF @in> @AnF ™ ownF lDu oaB @MnF& T>R` ‚Vt
fuK trn> t`Ln B>? @A B>Ct lDEnF nDGB WQIU B>Ct lDEnF nDGB @MnF Hậu NInF FiKS t>CW
fuI BLB n•S j` @a FiI t•nF jnn @AU W>Lt t_iển NM t>\ oà BMnF nF>i|W& VZ t>V BLB Bk fuIn
fuKn l{ SMi t_D‘nF B–n LW jenF n>iOu Ži|n W>LW fuKn l{ oà ‚J t>uật Nể FhW W>–n ju]
t_Z B>Ct lDEnF nDGB @MnF HậuU NKS ŽK` @a t_`nF làn> BHI j•nF @MnF nà]& T,-.n /0
'01 ngh2-.n /öù* naøy /h*ùng to.2 /où "o3t vaø2 42-(n ngh5 nhö
'a*:
g CLB Bk fuIn B>qB n•nF B–n tậW t_unF t>aB >i|n nFI] BLB Ži|n W>LW QP l{
nDGB t>Ki BMnF nF>i|WU ‚>Ii t>LB ‚>`LnF @KnU lànF nF>O oà @in> >`ltš
g T•nF BD‘nF BMnF tLB fuKn l{U FiLS @Lt oà NLn> FiL B>Ct lDEnF SMi
t_D‘nF nDGB S}tU n>Ct là tli BLB ‚>u oaB NMnF jnn BD oà BLB ‚>u BMnF nF>i|W QK
nDGB t>Ki oà` lDu oaB @MnF Hậuš
g Nl` oTt N\n> ‚¯ BLB @MnF _lB> tiVW n>ận BLB nFu[n nDGB t>Ki Nể t•nF
‚>K n•nF W>I l`¬nF oà ta làS @lB> B>Ct t>Kiš
g zn] janF oà oận >àn> >i|u fuK >| t>AnF QP l{ nDGB t>Ki tậW t_unF ™ BLB
‚>u BMnF nF>i|WU B>EU t_unF tnS t>DknF Sli oà ‚>u oaB NMnF jnn BDš
g T•nF BD‘nF BMnF tLB t>In>U ‚iểS t_I SMi t_D‘nFU QP l{ Sln> BLB >àn>
oi Fn] M n>i~S SMi t_D‘nFš
g NnnF BI` n•nF laB fuKn l{ SMi t_D‘nF B>` BLn Žm fuKn l{ SMi t_D‘nF N\I W>DknF&
"[nF t>‘i nnnF BI` t_Zn> Nm jnn t_rU l[nF F>TW oGi BLB B>DknF t_Zn>U >`lt NmnF ŽK` o|
SMi t_D‘nFU làS B>` nFD‘i jnn >iểu NDEB t–S fuIn t_bnF BHI nFu[n nDGB @lB> oà tLB
>li ‚>i @P jenF nFu[n nDGB Ž\ M n>i~SU t>I] N^i n>ŒnF t>hi fuRn ‚>MnF tAt t_`nF oi|B
t>Ki _LB oà nDGB t>Ki @in> >`lt tli n>à oà nki BMnF BmnF Fn] M n>i~S SMi t_D‘nF&
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 0p
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
T6I LI‚+ THAM `HẢ-
(& Bm Tài nFu]tn oà -Mi t_D‘nF c)YY'dU Hmi nF>\ B>H t\B> †] ŽIn n>nn jnn BLB
t?n>¥t>àn> W>A oO ŽK` o| SMi t_D‘nF lDu oaB >| t>AnF @MnF "[nF NIiU t>LnF
()¥)YY'&
)& TMn T>Ct L¬nF oà Bto c)YY;dU NF>itn Bqu B>? @A B>Ct lDEnF nDGB Nể NLn> FiL oà
W>nn ownF B>Ct lDEnF nDGB @MnF HậuU NO tài nF>itn Bqu ‚>`I >bB BCW Bk @™&
0& CIntR_U L&W c(ss(d& WItR_ W`lluti`n injRQU IntR_nIti`nIl SRSinI_ `n
•noi_`nSRntIl I@@R@@SRnt Inj -InIFRSRntU SB`tlInjU 5Š&
9& H`u@RU -&% Inj NR@`SRU D&H& c(s;sd& T>R IWWliBIti`n `• I ItR_ fuIlit]
InjRQ t` _ioR_ SInIFRSRnt& WItR_ SBiRnBR TRB>n`l`F] )(: ((9sg(('s&
'& T`n T>It LInF c(ss8dU WI@tRItR_ I@@R@@SRnt Inj ItR_ fuIlit] iSWIBt `• t>R
_uŽŽR_ lItRQ inju@t_]: I BI@R @tuj] in D`nF NIiU ViRtnIS&
8& Lin@t`nRU H&% Á Tu_`•• -& c(sp'd& T>R DRlW>i -Rt>`j: tRB>nifuR@ Inj
IWWliBIti`n@ %jji@`n iWR@lR]U <RIjinFU -I@@&
p& L`>IniU B&N& c(s;9d& •noi_`nSRntIl QuIlit] -InIFRSRnt& InjiI: S`ut> I@iIn
WuŽli@>R_@ *ot& Ltj&
SSit>U G& D&U c(ss;d& % ŽRtR_ ItR_ fuIlit] injRQinF @]@tRS •`_ _ioR_@ Inj
@t_RIS@& WItR_ _R@`u_BR: )9U(YU ()0pg()99
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 0;
Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DNG
GVHD: TS& -%I T5ẤN %NH 0s

Bài tiểu luận: CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC WQI VÀ ỨNG DỤNG

3.2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................................29 3.2.2. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................29 Hình 3.1. Các giai đoạn xây dựng chỉ số chất lượng nước...........................................30 Bảng 3.1. Các công thức tập hợp tính WQI [2, 3, 5, 7, 9].............................................30 3.2.3. Phương pháp đánh giá chất lượng nước theo WQI.......................................31 3.3. KẾT QUẢ -THẢO LUẬN.................................................................................31 3.3.1 Kết quả xây dựng chỉ số chất lượng nước.....................................................31 Hình 3.2. Đồ thị và hàm số tương quan giữa nồng độ BOD và chỉ số phụ...................31 Hình 3.3. Đồ thị và hàm số tương quan giữa nồng độ DO và chỉ số phụ......................32 Hình 3.4. Đồ thị và hàm số tương quan giữa nồng độ SS và chỉ số phụ.......................32 Hình 3.5. Đồ thị và hàm số tương quan giữa thông số pH và chỉ số phụ......................32 Hình 3.6. Đồ thị và hàm số tương quan giữa nồng độ COD và chỉ số phụ...................33 Hình 3.7. Đồ thị và hàm số tương quan giữa nồng độ Tổng Coliform và chỉ số phụ....33 Bảng 3.2. Trọng số của các thông số chất lượng nước.................................................34 3.3.2 Đánh giá chất lượng nước hệ thống sông Hậu bằng WQI – Phân vùng chất lượng nước.............................................................................................................34 Bảng 3.3. Phân loại ô nhiễm nguồn nước mặt..............................................................34 3.3.3. Diễn biến chất lượng hệ thống sông Hậu......................................................34 Hình 3.8. Bản đồ phân vùng chất lượng nước sông Hậu năm 2007..............................36 3.4. KẾT LUẬN –KIẾN NGHỊ ...............................................................................37

GVHD: TS. MAI TUẤN ANH

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->