TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

I/Mục tiêu
1/Kiến thức
Phát biểu được định nghĩa lực,định nghĩa của phép tổng hợp lực và phép phân tích lực Nắm được quy tắc hình bình hành. Hiểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm.

2/Kĩ năng
Vận dụng được quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực của hai lực đồng quy hoặc để phân tích một lực thành hai lực đồng quy.

III/Chuẩn bị 1/Giáo viên. Chuẩn bị thí nghiệm hình 9.4 SGK 2/Học sinh Ôn lại kiến thức lượng giác đã học IV/Tiến trình dạy học 1/Ổn định lớp:1phút 2/Kiểm tra bài cũ 3/Bài mới: 32 phút a)Đặt vấn đề:Vì sao vật này đứng yên,vật nào chuyển động?Vật này chuyển động thẳng đều vật kia chuyển động có gia tốc?Để tìm câu trả lời,chúng ta sẽ xét mối quan hệ giữa chuyển động và lực.Đó cũng chính là nhiệm vụ của chương II. b)Nội dung:28 phút Hoạt động của giáo Hoạt động cuả học Nội dung ghi bảng viên sinh

Nếu hai lực đồng quy hợp thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng F=F1 +F2 III/Điều kiện cân bằng của chất điểm Muốn cho chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng 0 F = F1 +F2+….1SGK Lưu ý điều kiện 2 lực cân bằng Ôn lại về 2 lực cân bằng Quan sát hình 9. 3/Đường thẳng mang vecto lực gọi là giá của lực Hai lực cân bằng là hai lực có cùng tác dụng lên một vật. cùng giá.1 trả lời câu C1 I/Lực và cân bằng lực 1/Lực là đại lượng vecto đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng.F2 và F II/Tổng hợp lực 1/Thí nghiệm 2/Định nghĩa: Tổng hợp lực là thay thế các lực đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.8 SGK 2/Định nghĩa:Phân tích lực là thay thế . Biểu diễn đúng tỉ lệ các lực và nêu mối quan hệ F1.cùng độ lớn và ngược chiều.2 trả lời câu C2 Quan sát thí nghiệm và biểu diễn các lực tác dụng lên vòng O Xác định lực F thay thế cho F1 và F2 để vòng O vẫn cân bằng. 3/Quy tắc hình bình hành. 4/Đơn vị của lực là Niuton (N).Hoạt động 1:ôn tập khái niệm lực và cân bằng lực Nêu và phân tích định nghĩa Nhớ lại khái niệm lực ở lực THCS Quan sát hình 9. 2/Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật không gây ra gia tốc cho vật . Nêu điều kiện cân bằng cuả hai lực và đơn vị của lực Nhận xét câu trả lời Hoạt động 2:tìm hiểu về quy tắc tổng hợp lực Bố trí thí nghiệm như hình 9.=0 Nêu và phân tích quy tắc tổng hợp lực IV/Phân tích lực 1/Hình 9.

điều kiện cân bằng của một chất điểm. Làm các bài tập 6.9 trang 58 .8.Vận dụng quy tắc hình bình hành Nêu và phân tích điều kiện cân bằng của một chất điểm Hoạt động 3:tìm hiểu quy tắc phân tích lực Đặt vấn đề để giải thích lại sự cân bằng của vòng O trong thí nghiệm cho trường hợp nhiều lực đồng quy một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.7 trang 58 5/Hướng dẫn bài tập về nhà:2 phút Cần nắm được:định nghĩa lực.phép phân tích lực quy tắc hình bình hành. 3/ Đặc điểm:Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy thì phải tuân theo quy tắc hình bình hành Đọc SGK Phân tích một lực thành hai lực thành phần theo hai phương vuông Nêu cách phân tích một lực thành 2 lực thành phận theo 2 phương cho trước góc 4/Chú ý: Chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực đó theo hai phương ấy. phép tổng hợp lực. 4/Củng cố:4phút Hướng dẫn học sinh làm bài tập 5.