BÀI TẬP CHƯƠNG HALOGEN Dạng I: Viết PTHH Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy

ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với Clo, Br2, I2: a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H2, H2O. c) KOH(ở t0 thường), KOH(ở 1000C), NaOH, Ca(OH)2, KBr, NaBr, NaI, KI, MgBr2, CaBr2, BaBr2 Câu 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với HCl, HBr: a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H2. b) K2O, Na2O, Rb2O, MgO, BaO, Al2O3, Fe2O3, CaO, ZnO, FeO, CuO c) K2CO3, Na2CO3, Rb2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCO3, AgNO3 d) KOH, NaOH, RbOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2 e) MnO2, KMnO4, K2Cr2O7 Câu 3: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau: a) HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl b) KMnO4→Cl2→HCl →FeCl3 → AgCl→ Cl2→Br2→I2→ZnI2 →Zn(OH)2 c) KCl→ Cl2→KClO→KClO3→KClO4→KCl→KNO3 d) Cl2→KClO3→KCl→ Cl2→Ca(ClO)2→CaCl2→Cl2→O2 e) KMnO4  Cl2  KClO3  KCl  Cl2  HCl  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3 f) CaCl2  NaCl  HCl  Cl2  CaOCl2  CaCO3  CaCl2  NaCl  NaClO g) KI  I2  HI  HCl  KCl Cl2  HCLO  O2  Cl2  Br2  I2 h) KMnO4 → Cl2 → HCl →FeCl2 → AgCl → Ag i) HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 j)HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag k) MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vơi Câu 4: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các cặp chất sau tác dụng với nhau: a) NaCl + ZnBr2 e) HBr + NaI i) AgNO3 + ZnBr2 m) HCl + Fe(OH)2 b) KCl + AgNO3 f) CuSO4 + KI j) Pb(NO3)2 + ZnBr2 n) HCl + FeO c) NaCl + I2 g) KBr + Cl2 k) KI + Cl2 o) HCl + CaCO3 d) KF + AgNO3 h) HBr + NaOH l) KBr + I2 p) HCl + K2SO3 Câu 5: Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra. Dạng 2: Nhận biết: Câu 1: Nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: 1) Không giới hạn thuốc thử a) KOH, NaCl, HCl b) KOH, NaCl, HCl, NaNO3 c) NaOH, NaCl, HCl, NaNO3, KI d) NaOH, NaCl, CuSO4, AgNO3 e) NaOH, HCl, MgBr2, I2, hồ tinh bột f) NaOH, HCl, CuSO4, HI, HNO3 2) Chỉ dùng 1 thuốc thử a) KI, NaCl, HNO3 b) KBr, ZnI2, HCl, Mg(NO3)2 c) CaI2, AgNO3, Hg(NO3)2, HI d) KI, NaCl, Mg(NO3)2, HgCl2 3)Không dùng thêm thuốc thử a) KOH, CuCl2, HCl, ZnBr2 b) NaOH, HCl, Cu(NO3)2, AlCl3 c) KOH, KCl, CuSO4, AgNO3 d) HgCl2, KI, AgNO3, Na2CO3 Dạng 3: Tính toán theo phương trình hóa học Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 6 gam CuO vào lượng vừa đủ 400ml dung dịch HCl a) viết các phương trình phản ứng xảy ra?

Câu 5: Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. MnO2. Câu 3: Cho 1.0g vào 100 ml dung dịch AgNO3 0.6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.35 gam nhôm clorua. nếu thu được 13.8 M thu được dung dịch A và chất rắn B. axit H2SO4 70%(D=1.4 M phản ứng với 16 gam CuO thu được dung dịch A.4 M phản ứng với 16 gam CuO thu được dung dịch A.12g/ml).4g nhôm tác dụng với dung dịch HCl thì thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc là bao nhiêu? Câu 13: Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: CaO. Khí sinh ra cho qua ống đựng 4. Tìm nồng độ mol của dd HCl. Câu 12: Cho 5. lấy thanh kẽm ra rửa nhẹ. Câu 4: Cho 69. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào? Vì sao? . Tính khối lượng kẽm đã tan vào dung dịch và giá trị m? Câu 9: Cho 2. Phản ứng kết thúc. Câu 11: 200g dung dịch AgNO3 8.61g/cm3) và NaCl. Tìm giá trị của m.36 gam Fe3O4 bằng dung dịch HCl 0.24g sắt tác dụng với dung dịch HCl dư.8 M phản ứng với 500 ml dung dịch FeCl3 0. Xác định: Khối lượng chất rắn B và nồng độ mol/lit mỗi chất trong dung dịch A .5M. Câu 7: Cho 2.5M (đktc). Xác định khối lượng của chất rắn ở trong ống sau phản ứng. Câu 8: Nhúng thanh kẽm có khối lượng 30. Xác định: a) Thể tích dd axit đã dùng? b) Khối lượng và nồng độ mol/lit chất trong dung dịch A .5% tác dụng vừa đủ 150ml dd HCl. Câu 10: Đốt cháy nhôm trong khí clo.96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch CuCl2 a) Viết phương trình phản ứng ? b Tính nồng độ mol dd CuCl2 đã dùng? c) Tính nồng độ mol/l của chất trong dung dịch sau phản ứng (coi như thể tích dd không thay đổ).96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch CuCl2 10% (d=1. Câu 2: Cho 500 ml dung dịch NaOH 1. dư.75M. a) Tính khối lượng muối thu được? b) Tính thể tích dd axit đã dùng? c) Tính nồng độ mol/l của chất trong dd sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể).1M. Xác định số mol của các chất trong dung dịch thu được.6g bột kẽm vào 100 ml dung dịch CuCl2 0. a) Viết phương trình phản ứng ? b) Tính nồng độ mol/l của chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể).05 g hỗn hợp gồm Zn và Al tác dụng vừa đủ với m gam dd HCl 10% cô cạn dd sau phản ứng thu được 13. Tìm khối lượng nhôm và thể tích khí clo cần dùng. H2O. Xác định: Khối lượng và nồng độ mol/lit mỗi chất trong dung dịch A .b) Tính nồng độ mol dd axit đã dùng? c) Tính khối lượng muói tạo thành sau phản ứng? Câu 2: Cho 1. Câu 4: Cho ml dung dịch HCl 1. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường). Câu 6: Cho 6.2g CuO được đun nóng. b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dung dịch sau phản ứng (thể tích dd thay đổi không đáng kể). a) Tính khối lượng muối thu được? b) Tính thể tích dd axit đã dùng? c) Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể). Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 53. Lắc kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc. Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 8 gam Fe2O3 bằng dd HCl 0.15 g muối khan. sấy khô cân nặng m (g). Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254g clorua vôi? Dạng 4: Tính toán theo phương trình hóa học (bài toán lượng dư) Câu 1: Cho 500 ml dung dịch HCl 1.

Tính nồng độ mol của dung dịch A. Xác định tên kim loại R. Nhúng giấy quỳ tím vào dd thu được thì giấy quỳ chuyển sang màu nào? Câu 11: Cho 300ml một dd có hòa tan 5.5M vào 500ml dd Ca(OH)2 0.24 lít khí thoát ra (đktc).48g khí hidro thoát ra. Tính khối lượng muối clorua khan thu được.33g một kim loại kiềm tác dụng với HCl thì có 0.24 lít khí hiđro (ở đktc). 3. Xác định tên kim loại. Xác định tên kim loại. 1. Câu 2: Cho 0.1g một kim loại thuộc nhóm IIIA cần dùng 450 ml dung dịch HCl 2. a) Xác định tên kim loại R.48 lít khí hiđro (đkc). b. c. Xác định công thức chất khí X2 đã dùng. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Tìm nồng độ mol các chất trong dd thu được.12M với 50 ml dd NaOH 0. Câu 10. a.365 g một kim loại kiềm X tan hết trong dd HCl thu được dd có khối lượng lớn hơn dd HCl đã dùng là 1.Câu 6: Tính khối lượng HCl bị oxi hoá bởi MnO2. Tìm khối lượng kết tủa thu được. 2. a.8 g A tác dụng với dd HX thu được 0.4 g khí. thu được dung dịch A và V lit khí H2 (đktc). Tính giá trị m. Tìm tên A Câu 6: Khi cho 3.33 g. Khi cho m (g) kim loại Canxi tác dụng hoàn toàn với 17. Câu 8: Cho 10.05M với 200 ml dd NaOH a mol/l. b. . b) Tìm nồng độ mol/l dung dịch HCl cần dùng.0M. thu được 4. Để hoà tan hoàn toàn 8.7g I2 từ dung dịch NaI. Câu 9: Cho 1. Câu 10: Đổ 200ml dd HCl 0. a.44 lit khí (đktc).9gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 2. Viết PTPƯ dạng tổng quát.24lit khí ở đktc. Câu 3: Cho 7. Câu 4: Khi cho 1. Câu 7: Cho 50g dd HCl tác dụng dd NaHCO3 dư thu được 2. Xác định nguyên tử khối của kim loại trên.2 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 1.8 gam 1 kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl.48 lít khí (đktc).8g một kim loại A thuộc nhóm IIA vào 200g dung dịch HCl 20% thì thu được 4.85g NaCl tác dụng với 200ml dd có hòa tan 34g AgNO3.8 gam kim loại nhóm IA tác dụng với HCl thì thấy có 2.92 lit khí X2 (đktc) thì thu được 88. Tìm nồng độ phần trăm của dd HCl đã dùng? Câu 8: Trộn 50 ml dd HCl 0. Xác định tên kim loại A. Câu 11. biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12. Lấy 4. Tính giá trị V. Tìm nồng độ mol các chất trong dd thu được. Câu 7: Cho 4. Câu 9: Trộn 300 ml dd HCl 0. cho biết tên của kim loại đó.8g muối halogenua. b. c. Tìm tên X. xem như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.8g một kim loại R ở nhóm IIIA tác dụng hết 500 ml d2 HCl thu được 13.2M. Dạng 3: Xác định tên Câu 1: Cho 4. Cho biết tên kim loại kiềm đó. Xác định tên kim loại.12 lít khí hiđro (ở đktc). Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và tính số mol hiđro thu được. Câu 5: A là kim loại thuộc nhóm IIA.1M.

Hợp chất khí của nó với Hidro chứa 2.16g a) Xác định công thức muối ban đầu b) Tính khối lượng a gam muối đ dng Câu 23: Cho 1. a) Xác định tên kim laoại R. Xác định A. Tìm công thức của hiđroxit trên.25 mol đơn chất của R tác dụng với hidro (vừa đủ) thu được hợp chất khí. trung hịa). b) Tính khối lượng dd H2SO4 98% và muối NaCl cần để điều chế lượng khí hidroclorua trên.5M.3g khí hidroclorua vào 92. Tính C% cc chất trong dd sau phản ứng. CT của muối là gì? Câu 13: Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua.1 gam dd A A Xác định tên klR B Tính a v c% dd HCl v % cc chất tan trong ddA Câu 24: Cho 7. Tìm tên A. Câu 15: Cho 8g oxit kim loại R ở nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với 800 ml dung dịch HCl 0. a. Tìm tên R. Câu 21: Cho một muối kim loại halogenua chưa biết hóa trị vào nước để được dung dịch X -Nếu lấy 250ml dung dịch X( chứa 27 gam muối) cho vo AgNO3 dư thì thu được 57. Câu 19: Hòa tan 174 g hỗn hợp 2 muối cacbonat và sunfit của cùng một kim loaị kiềm vào dd HCl dư. bazờ.5M. Tìm tên X. Mặt khác nếu hòa tan hết 1. Toàn bộ khí thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500 ml dd KOH 3 M.9g (A) thì dùng không hết 200ml dd HCl 0.35 g kết tủa.4 gam kết tủa -Mặt khác điện phân ½ dung dịch X trn thì có 6. B thuộc nhóm IA tác dụng hoàn toàn với H 2O thu được 2. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17. Câu 18: Cho 6. Câu 20: Cho 2.8M.Câu 12: Hòa tan 4.74% hidro về khối lượng.4 gam kim loại bm ở catot Xác định công thức muối Câu 22: Cho a gam 1 muối được cấu tạo từ một kim loại M có hóa trị 2 và một halogen x vo nước rồi chia dung dịch lm 2 phần bằng nhau: -Phần 1: cho tc dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 5. B. c) Dung dịch axit A thu được cho hết vào 160g dd NaOH 10%. Biết A.8g nhôm halogenua. b) Tính khối lượng muối tạo thành.7g hh X gồm Zn và KL (A) ở phân nhóm chính nhóm 2 vào dd Axit HCl thu được 0. Xác định tên halogen trên. Câu 16: Để trung hòa hết 16g một hiđroxit của một kim loại nhóm IA cần dùng hết 500ml dung dịch HCl 0.12g muối cacbonat một kim loại hóa trị I tác dụng với dd HCl dư tạo ra 448ml khí (ở đktc).672 lit khí H2 ( đktc ). B thuộc 2 chu kì liên tiếp. Câu 14: X là nguyên tố thuộc nhóm halogen. Tìm CT của muối.74g kết tủa -Phần 2: Bỏ 1 thanh kim loại sắt vo.7 ml nước được dd axit A a) Tính C% .2g hỗn hợp 2 kim loại A.5M cần để tác dụng vừa đủ với 10g dd axit A trên. CM của dd A thu được . Tính C% của dung dịch axit này.96lit khí ở đktc. d) Tính thể tích dd AgNO 3 0. Hòa tan khí này vào nước thu được 200 g dung dịch axit.24 lít (đktc). Dạng 4: Bài toán hỗn hợp Câu 1: Cho 16g hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thì thu được 8. Oxit cao nhất chứa 38. Dung dịch thu được có tính chất gì? (axit.25 g 1 muối halogen của kim loại kiềm vào dd AgNO3 dư thu được 14. Sau khi phản ứng kết thc thì khối lượng sắt tăng thêm 0. Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 1. Câu 17: Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O7. b.2 gam kl R có hóa trị không đổi cần vừa đủ 200 gam dd HCl a% thu được 201.. Nếu cho 0. Vậy khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp trên lần lượt là: . Tìm tên kim lọai kiềm.79% X vế khối lượng.

C có khối lượng là 2. Tìm khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng.8 gam hỗn hợp bột Fe2O3 và Cu bằng dd HCl dư(không có oxi). Câu 3: Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dd HCl vừa đủ. D. +5. không xác định được. thu được 1. đến khi phản ứng hoàn toàn còn 6. Câu 3: Các hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố halogen thì halogen có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ có số oxi hoá A.68 lít H2 ở đktc.56g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư . Câu 4: Trong tự nhiên.Cho 0. cho biết phản ứng nào là phản ứng oxh-khử. chỉ tồn tại ở dạng muối halogenua. D. Br2.24 lit H2 (đktc).008 lit H 2 ( đktc ) và dd B. C.575g hh muối khan. Câu 6: Cho 14. không. +7. Câu 4 Hoà tan 28. B.344 lit khí H2 ( đktc ).1M a) viết các phương trình phản ứng xảy ra? b) Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp? c) Tính khối lượng các muói tạo thành sau phản ứng? Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng dung dịch HCl 10% (d=1. 0. Tìm khối lượng chất rắn Y.175g hh gồm 3 kim loại : Zn. Tìm khối lượng Fe2O3 và Cu trong hỗn hợp ban đầu. Các halogen đều có số oxi hóa là -1. Tìm giá trị của m. các halogen A. Cl2.4 gam Cu không tan. D. Cho dd X tác dụng với dd NaOH lấy dư. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iod. b) Xác định khối lượng của Zn và ZnO trong hỗn hợp ban đầu. Cô cạn dd thu được sau pư thì được m gam muối khan . B. Câu 5 Cho hỗn hợp gồm 3 kim loại A. +3. Giá trị của m là bao nhêu? Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Cho 4 đơn chất F2. Cô cạn B thu được 4. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất.36 gam hỗn hợp CaO và CuO vào lượng vừa đủ 400ml dung dịch HCl 0.2mol khí H2 . C. C. Fe vào dd HCl dư thấy thoát ra 1. B. Cl2.4g hỗn hợp X gồm Cu và CuO tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl 0. Câu 5: Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 có chiếu sáng thì . C. âm. Lấy kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. B. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. Br2. Câu 9: Hòa tan hết m gam hh A gồm có Fe và một KL (M) bằng dd HCl thu được 1. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A.12 l hidro (đktc) và dd X. dương. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. a) Viết phương trình phản ứng và xác định vai trò của từng chất trong phản ứng b) Tính thành phần % của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu Câu 2: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn và ZnO người ta phải dung vừa hết 600ml dd HCl 1M và thu được 0. a) Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp? b) Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể). +1. F2.1 g/ml) sau phản ứng thu được 2. Câu 2: Câu nào sau đây Không đúng? A.4M. D.17 gam tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p. B. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ. Mg . Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 2. Vậy khối lượng của đồng trong hỗn hợp trên là: Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 1. I2.Sau phản ứng thu được 224ml khí H2 đkc. I2.

1. HCl < HBr < HI < HF. flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo. B. KCl. điện phân nóng chảy NaCl. Câu 15: Brom có lẫn một ít tạp chất là clo. NaI đựng trong các lọ bị mất nhãn. HBr < HI < HCl < HF. 1 dung dịch.4M. điện phân nóng chảy NaCl. KMnO4… Câu 10 (A-07): Trong công nghiệp người ta thường điều chế clo bằng cách A. Câu 12: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí HCl bằng cách A. C. C. 0. B. B. C. chuyển sang không màu. HClO4. HF < HCl < HBr < HI. +3. Câu 17: Axit cloric có công thức A. nguyên tử flo không có phân lớp d. nguyên tử flo có cấu tạo đặc biệt. NaOH. C. H2O. Câu 14: Có 4 dung dịch NaF.48M. C. 2 dung dịch. B. Câu 11: Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím A. D. HClO. chuyển sang màu đỏ. D. HBr.26 lần. iod có cả số oxi hóa +1. D. 4 dung dịch.2M. D.44 lít khí Cl2 (đktc) qua 2. B. B. Câu 8: ở điều kiện thường. đun nóng dung dịch HCl đặc. có mùi xốc và nặng hơn không khí A. chuyển sang màu xanh. 0. Câu 6: HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl. HI là do A. flo chỉ có số oxi hoá âm trong hợp chất. B. cho HCl đặc tác dụng với MnO2. clo hoá các hợp chất hữu cơ. cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đặc. không chuyển màu. Dung dịch KOH trên có nồng độ là A.25 lần. HF có liên kết hiđro. thu được 37. B. 0. NaCl.24M. NaBr. B. Câu 18 (B-07): Cho 13. clo là chất khí. flo có tính oxi hoá mạnh nhất. flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn. C. thấy có khói trắng xuất hiện. HClO2. 2. . D. C. B. brom.25 gam KCl. HClO4. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. +5. C. Câu 13: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là A. 3 dung dịch. C. HClO2. Nếu dùng dung dịch AgNO3 thì có thể nhận được A. phân huỷ khí HCl. D. đun nóng. Câu 7: Trong các hợp chất. B. C. D. C. HClO. 2. B. B. HClO3. không thấy có hiện tượng gì. KBr.45 lần. 0. B. HClO3.25 lần. thấy có khí thoát ra. D. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Một trong các hoá chất có thể loại bỏ clo ra khổi hỗn hợp là A. D. 1. C. C. D. D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2. D. Câu 16: Axit pecloric có công thức A. liên kết H – F phân cực mạnh nhất. HI < HBr < HCl < HF. brom. cho clo tác dụng với hiđro. thấy có kết tủa xuất hiện.5 lít dung dịch KOH ở 100oC. màu vàng lục. C. iod thì A. Câu 9: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách A. D. flo có tính oxi hoá mạnh hơn. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dd NaCl. D.A. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. +7 là do so với clo.

48.24. .2 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 tác dụng vừa đủ với 16. 68.5. 0. C. O Câu 20: Độ tan của NaCl ở 100 C là 50 gam.5. Rb. 80. C. 0.02 mol. 8.67. D. Câu 21: Hoà tan 11. B.15 gam. C. 0. 30 và 70. Câu 27: Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2 muối có tỷ lệ mol là 1 : 1. B. 0.2. B. 36. D. B. D. 22. Giá trị của m là A.26. 0.50 gam.96. C. 42. D. C.84 lít khí (đktc). Giá trị của m là A.2 mol Al. 0. Lượng clo đã tham gia phản ứng với 2 muối trên là A. Al. rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. B. D.2 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16% thu được dung dịch HCl 20%. Cu bằng dung dịch HCl dư thu được 7. 32.01M. Giá trị của V là A.0. K.025M. C. C. 50. Câu 26: Hoà tan 174 gam hỗn hợp M2CO3 và M2SO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư. Câu 30: Cho 9. B. 1. đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4. 48. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O2 trong hỗn hợp lần lượt là A. Coi thể tích dung dịch không đổi. Phần trăm thể tích của oxi trong X là A.35gam.02.25 gam.01 mol. 60 và 40.0.03M. dung dịch X và 2. Câu 29: Cho 6. 66.4 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch HCl 16. D. C. Khối lượng muối trong X là A.98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al thu được 42.75 gam. 25.74.12 lít khí Cl2 (đktc). Toàn bộ khí CO2và SO2 thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500ml dung dịch NaOH 3M. D. B.42.57%. B. Na.79. C.0.0. B.45 gam.Câu 19: Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp NaCl và KCl có màng ngăn một thời gian thu được 1. ở nhiệt độ này dung dịch bão hoà NaCl có nồng độ phần trăm là A.72. 50 và 50.1 mol.2 mol Fe3O4 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. 77. AlCl3và Al2O3. 4.12 gam hỗn hợp Mg. 19. Giá trị của m là A.33. D. D. 2. C. Al.05M. 64. Câu 23: Cho 11. 0.10 gam.45 gam.34gam hỗn hợp Z gồm MgCl2. 31. 40 và 60.2 mol Fe và 0. 365. Câu 25: Hoà tan hỗn hợp gồm 0. B. 48.21. 2. D. 0. D. 75.92 D. B.54 gam chất rắn Y. C. Li. Câu 22: Hoà tan V lít khí HCl (đktc) vào 185. Câu 24: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối NaCl và KCl. C. C.72. Phần trăm khối lượng của Mg trong Y là A.72 lít clo (đktc) tác dụng với 16. 38. 182. 74. Kim loại M là A. 128.14 gam hỗn hợp gồm Mg. 52. 0. 47. 46. 6.05 mol. 30. 25. 224. 33.40 gam. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 25. B.2. 80. Fe trong dung dịch HCl dư thu được 13. B. 33.44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối.8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều thì khối lượng muối trong dung dịch thu được là A. MgO. 32. 67. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư. Tổng nồng độ mol của NaOH và KOH trong dung dịch thu được là A.

6 gam hỗn hợp gồm CaO.99gam.32gam. B. CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0.05 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II và III vào dung dịch HCl thu được dung dịch A và 0. rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là A. D. 61. 70.Câu 31: Hoà tan hoàn toàn 10. C. Khối lượng muối trong A là A.0.66gam. Câu 32: Cho 37. C. 9. B. 80.6 lít dung dịch HCl 2M.2.672 lít khí (đktc). D. 49. 20. 10. .38gam.6.3. 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful