P. 1
Bai Tap Nhom Halogen

Bai Tap Nhom Halogen

|Views: 78|Likes:
Được xuất bản bởilehau304

More info:

Published by: lehau304 on Jan 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

BÀI TẬP CHƯƠNG HALOGEN Dạng I: Viết PTHH Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy

ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với Clo, Br2, I2: a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H2, H2O. c) KOH(ở t0 thường), KOH(ở 1000C), NaOH, Ca(OH)2, KBr, NaBr, NaI, KI, MgBr2, CaBr2, BaBr2 Câu 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất sau tác dụng với HCl, HBr: a) K, Na, Rb, Mg, Ba, Al, Fe, Ca, Zn, Cu, H2. b) K2O, Na2O, Rb2O, MgO, BaO, Al2O3, Fe2O3, CaO, ZnO, FeO, CuO c) K2CO3, Na2CO3, Rb2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCO3, AgNO3 d) KOH, NaOH, RbOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2 e) MnO2, KMnO4, K2Cr2O7 Câu 3: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau: a) HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl b) KMnO4→Cl2→HCl →FeCl3 → AgCl→ Cl2→Br2→I2→ZnI2 →Zn(OH)2 c) KCl→ Cl2→KClO→KClO3→KClO4→KCl→KNO3 d) Cl2→KClO3→KCl→ Cl2→Ca(ClO)2→CaCl2→Cl2→O2 e) KMnO4  Cl2  KClO3  KCl  Cl2  HCl  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3 f) CaCl2  NaCl  HCl  Cl2  CaOCl2  CaCO3  CaCl2  NaCl  NaClO g) KI  I2  HI  HCl  KCl Cl2  HCLO  O2  Cl2  Br2  I2 h) KMnO4 → Cl2 → HCl →FeCl2 → AgCl → Ag i) HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 j)HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag k) MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vơi Câu 4: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các cặp chất sau tác dụng với nhau: a) NaCl + ZnBr2 e) HBr + NaI i) AgNO3 + ZnBr2 m) HCl + Fe(OH)2 b) KCl + AgNO3 f) CuSO4 + KI j) Pb(NO3)2 + ZnBr2 n) HCl + FeO c) NaCl + I2 g) KBr + Cl2 k) KI + Cl2 o) HCl + CaCO3 d) KF + AgNO3 h) HBr + NaOH l) KBr + I2 p) HCl + K2SO3 Câu 5: Sục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra. Dạng 2: Nhận biết: Câu 1: Nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: 1) Không giới hạn thuốc thử a) KOH, NaCl, HCl b) KOH, NaCl, HCl, NaNO3 c) NaOH, NaCl, HCl, NaNO3, KI d) NaOH, NaCl, CuSO4, AgNO3 e) NaOH, HCl, MgBr2, I2, hồ tinh bột f) NaOH, HCl, CuSO4, HI, HNO3 2) Chỉ dùng 1 thuốc thử a) KI, NaCl, HNO3 b) KBr, ZnI2, HCl, Mg(NO3)2 c) CaI2, AgNO3, Hg(NO3)2, HI d) KI, NaCl, Mg(NO3)2, HgCl2 3)Không dùng thêm thuốc thử a) KOH, CuCl2, HCl, ZnBr2 b) NaOH, HCl, Cu(NO3)2, AlCl3 c) KOH, KCl, CuSO4, AgNO3 d) HgCl2, KI, AgNO3, Na2CO3 Dạng 3: Tính toán theo phương trình hóa học Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 6 gam CuO vào lượng vừa đủ 400ml dung dịch HCl a) viết các phương trình phản ứng xảy ra?

Tính khối lượng kẽm đã tan vào dung dịch và giá trị m? Câu 9: Cho 2.4 M phản ứng với 16 gam CuO thu được dung dịch A.24g sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254g clorua vôi? Dạng 4: Tính toán theo phương trình hóa học (bài toán lượng dư) Câu 1: Cho 500 ml dung dịch HCl 1. b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dung dịch sau phản ứng (thể tích dd thay đổi không đáng kể). Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch CuCl2 10% (d=1.5M (đktc). Xác định: a) Thể tích dd axit đã dùng? b) Khối lượng và nồng độ mol/lit chất trong dung dịch A .12g/ml). sấy khô cân nặng m (g).5M.8 M phản ứng với 500 ml dung dịch FeCl3 0. Câu 5: Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Câu 4: Cho 69. dư.8 M thu được dung dịch A và chất rắn B.5% tác dụng vừa đủ 150ml dd HCl.6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.15 g muối khan. Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 53. a) Tính khối lượng muối thu được? b) Tính thể tích dd axit đã dùng? c) Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể). Tìm khối lượng nhôm và thể tích khí clo cần dùng. Tìm nồng độ mol của dd HCl. Câu 11: 200g dung dịch AgNO3 8. Xác định số mol của các chất trong dung dịch thu được.75M. Câu 2: Cho 500 ml dung dịch NaOH 1. H2O. Phản ứng kết thúc.96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch CuCl2 a) Viết phương trình phản ứng ? b Tính nồng độ mol dd CuCl2 đã dùng? c) Tính nồng độ mol/l của chất trong dung dịch sau phản ứng (coi như thể tích dd không thay đổ). Xác định: Khối lượng chất rắn B và nồng độ mol/lit mỗi chất trong dung dịch A .1M. nếu thu được 13.b) Tính nồng độ mol dd axit đã dùng? c) Tính khối lượng muói tạo thành sau phản ứng? Câu 2: Cho 1. Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 8 gam Fe2O3 bằng dd HCl 0. Câu 6: Cho 6. Câu 7: Cho 2.4 M phản ứng với 16 gam CuO thu được dung dịch A.2g CuO được đun nóng. lấy thanh kẽm ra rửa nhẹ. MnO2. a) Tính khối lượng muối thu được? b) Tính thể tích dd axit đã dùng? c) Tính nồng độ mol/l của chất trong dd sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể). Tìm giá trị của m. axit H2SO4 70%(D=1.6g bột kẽm vào 100 ml dung dịch CuCl2 0. Câu 3: Cho 1. Câu 10: Đốt cháy nhôm trong khí clo. Xác định khối lượng của chất rắn ở trong ống sau phản ứng.05 g hỗn hợp gồm Zn và Al tác dụng vừa đủ với m gam dd HCl 10% cô cạn dd sau phản ứng thu được 13. Xác định: Khối lượng và nồng độ mol/lit mỗi chất trong dung dịch A .61g/cm3) và NaCl. Khí sinh ra cho qua ống đựng 4.0g vào 100 ml dung dịch AgNO3 0. a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. Lắc kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc. Câu 12: Cho 5. Câu 4: Cho ml dung dịch HCl 1.36 gam Fe3O4 bằng dung dịch HCl 0. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào? Vì sao? . a) Viết phương trình phản ứng ? b) Tính nồng độ mol/l của chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể).4g nhôm tác dụng với dung dịch HCl thì thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc là bao nhiêu? Câu 13: Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: CaO.35 gam nhôm clorua. Câu 8: Nhúng thanh kẽm có khối lượng 30.

33 g. Xác định tên kim loại.12M với 50 ml dd NaOH 0. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và tính số mol hiđro thu được.Câu 6: Tính khối lượng HCl bị oxi hoá bởi MnO2.8g muối halogenua. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Câu 3: Cho 7. Câu 11.12 lít khí hiđro (ở đktc). Tìm tên X.48 lít khí hiđro (đkc).5M vào 500ml dd Ca(OH)2 0. Câu 9: Cho 1.8g một kim loại R ở nhóm IIIA tác dụng hết 500 ml d2 HCl thu được 13. Tính khối lượng muối clorua khan thu được. 2.24 lít khí hiđro (ở đktc). biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12. a) Xác định tên kim loại R. Xác định tên kim loại. xem như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. thu được 4.1M. Tính nồng độ mol của dung dịch A.4 g khí. Câu 10.2M.24lit khí ở đktc. . Xác định tên kim loại A. Tính giá trị V. b. Cho biết tên kim loại kiềm đó.44 lit khí (đktc). a.33g một kim loại kiềm tác dụng với HCl thì có 0. b. Tìm khối lượng kết tủa thu được. Câu 7: Cho 50g dd HCl tác dụng dd NaHCO3 dư thu được 2. Lấy 4. Nhúng giấy quỳ tím vào dd thu được thì giấy quỳ chuyển sang màu nào? Câu 11: Cho 300ml một dd có hòa tan 5.92 lit khí X2 (đktc) thì thu được 88. Xác định nguyên tử khối của kim loại trên. Câu 10: Đổ 200ml dd HCl 0. Câu 8: Cho 10. cho biết tên của kim loại đó. Câu 5: A là kim loại thuộc nhóm IIA.9gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 2. a. Xác định tên kim loại R. Tính giá trị m.365 g một kim loại kiềm X tan hết trong dd HCl thu được dd có khối lượng lớn hơn dd HCl đã dùng là 1.2 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 1. Câu 9: Trộn 300 ml dd HCl 0. Tìm tên A Câu 6: Khi cho 3. a.1g một kim loại thuộc nhóm IIIA cần dùng 450 ml dung dịch HCl 2.8g một kim loại A thuộc nhóm IIA vào 200g dung dịch HCl 20% thì thu được 4. Dạng 3: Xác định tên Câu 1: Cho 4. c.48g khí hidro thoát ra. Xác định tên kim loại. Tìm nồng độ mol các chất trong dd thu được. Tìm nồng độ phần trăm của dd HCl đã dùng? Câu 8: Trộn 50 ml dd HCl 0. Xác định công thức chất khí X2 đã dùng. thu được dung dịch A và V lit khí H2 (đktc). 1. b) Tìm nồng độ mol/l dung dịch HCl cần dùng. Câu 7: Cho 4.24 lít khí thoát ra (đktc).7g I2 từ dung dịch NaI. c.05M với 200 ml dd NaOH a mol/l. Tìm nồng độ mol các chất trong dd thu được.48 lít khí (đktc). b. Viết PTPƯ dạng tổng quát. Để hoà tan hoàn toàn 8.8 gam 1 kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl.8 g A tác dụng với dd HX thu được 0.0M.8 gam kim loại nhóm IA tác dụng với HCl thì thấy có 2. Khi cho m (g) kim loại Canxi tác dụng hoàn toàn với 17. Câu 4: Khi cho 1.85g NaCl tác dụng với 200ml dd có hòa tan 34g AgNO3. Câu 2: Cho 0. 3.

Hợp chất khí của nó với Hidro chứa 2. Dạng 4: Bài toán hỗn hợp Câu 1: Cho 16g hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thì thu được 8. bazờ.7 ml nước được dd axit A a) Tính C% . Câu 16: Để trung hòa hết 16g một hiđroxit của một kim loại nhóm IA cần dùng hết 500ml dung dịch HCl 0.2 gam kl R có hóa trị không đổi cần vừa đủ 200 gam dd HCl a% thu được 201.74g kết tủa -Phần 2: Bỏ 1 thanh kim loại sắt vo. a) Xác định tên kim laoại R.25 mol đơn chất của R tác dụng với hidro (vừa đủ) thu được hợp chất khí. Tính C% của dung dịch axit này. trung hịa). Câu 15: Cho 8g oxit kim loại R ở nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với 800 ml dung dịch HCl 0. B thuộc nhóm IA tác dụng hoàn toàn với H 2O thu được 2.. Câu 14: X là nguyên tố thuộc nhóm halogen. Oxit cao nhất chứa 38. CT của muối là gì? Câu 13: Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. CM của dd A thu được . Vậy khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp trên lần lượt là: . b) Tính khối lượng dd H2SO4 98% và muối NaCl cần để điều chế lượng khí hidroclorua trên.2g hỗn hợp 2 kim loại A.672 lit khí H2 ( đktc ). Nếu cho 0.5M. b) Tính khối lượng muối tạo thành.9g (A) thì dùng không hết 200ml dd HCl 0. Tìm công thức của hiđroxit trên. Mặt khác nếu hòa tan hết 1. B.24 lít (đktc). Tìm tên R. d) Tính thể tích dd AgNO 3 0. Câu 18: Cho 6.7g hh X gồm Zn và KL (A) ở phân nhóm chính nhóm 2 vào dd Axit HCl thu được 0.16g a) Xác định công thức muối ban đầu b) Tính khối lượng a gam muối đ dng Câu 23: Cho 1. Tìm CT của muối. Sau khi phản ứng kết thc thì khối lượng sắt tăng thêm 0.79% X vế khối lượng. c) Dung dịch axit A thu được cho hết vào 160g dd NaOH 10%.12g muối cacbonat một kim loại hóa trị I tác dụng với dd HCl dư tạo ra 448ml khí (ở đktc). Tính C% cc chất trong dd sau phản ứng.8M. Tìm tên A. Dung dịch thu được có tính chất gì? (axit. a. Câu 21: Cho một muối kim loại halogenua chưa biết hóa trị vào nước để được dung dịch X -Nếu lấy 250ml dung dịch X( chứa 27 gam muối) cho vo AgNO3 dư thì thu được 57. Tìm tên kim lọai kiềm. B thuộc 2 chu kì liên tiếp. Hòa tan khí này vào nước thu được 200 g dung dịch axit. Xác định tên halogen trên.96lit khí ở đktc. Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 1.35 g kết tủa.8g nhôm halogenua.4 gam kim loại bm ở catot Xác định công thức muối Câu 22: Cho a gam 1 muối được cấu tạo từ một kim loại M có hóa trị 2 và một halogen x vo nước rồi chia dung dịch lm 2 phần bằng nhau: -Phần 1: cho tc dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 5. Biết A.5M. Toàn bộ khí thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500 ml dd KOH 3 M. Câu 17: Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O7. Xác định A. b.5M cần để tác dụng vừa đủ với 10g dd axit A trên.25 g 1 muối halogen của kim loại kiềm vào dd AgNO3 dư thu được 14.Câu 12: Hòa tan 4.1 gam dd A A Xác định tên klR B Tính a v c% dd HCl v % cc chất tan trong ddA Câu 24: Cho 7. Câu 19: Hòa tan 174 g hỗn hợp 2 muối cacbonat và sunfit của cùng một kim loaị kiềm vào dd HCl dư. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17.3g khí hidroclorua vào 92. Câu 20: Cho 2.74% hidro về khối lượng. Tìm tên X.4 gam kết tủa -Mặt khác điện phân ½ dung dịch X trn thì có 6.

1 g/ml) sau phản ứng thu được 2. Br2. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ. Vậy khối lượng của đồng trong hỗn hợp trên là: Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 1.008 lit H 2 ( đktc ) và dd B. Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 2. I2.Cho 0. F2. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.575g hh muối khan. Câu 2: Câu nào sau đây Không đúng? A. D. thu được 1. Các halogen đều có số oxi hóa là -1. B. âm. không. +1.4g hỗn hợp X gồm Cu và CuO tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl 0. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.24 lit H2 (đktc). Tìm khối lượng Fe2O3 và Cu trong hỗn hợp ban đầu. D. Cl2. Cl2.4M. không xác định được. +7.4 gam Cu không tan. Câu 9: Hòa tan hết m gam hh A gồm có Fe và một KL (M) bằng dd HCl thu được 1. Câu 3: Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dd HCl vừa đủ. a) Viết phương trình phản ứng và xác định vai trò của từng chất trong phản ứng b) Tính thành phần % của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu Câu 2: Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn và ZnO người ta phải dung vừa hết 600ml dd HCl 1M và thu được 0. B. B. +3. Giá trị của m là bao nhêu? Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Cho 4 đơn chất F2. đến khi phản ứng hoàn toàn còn 6.1M a) viết các phương trình phản ứng xảy ra? b) Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp? c) Tính khối lượng các muói tạo thành sau phản ứng? Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng dung dịch HCl 10% (d=1. Cho dd X tác dụng với dd NaOH lấy dư.17 gam tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Cô cạn B thu được 4. Câu 4 Hoà tan 28. B. Câu 5 Cho hỗn hợp gồm 3 kim loại A. Câu 6: Cho 14. Câu 3: Các hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố halogen thì halogen có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ có số oxi hoá A. Câu 4: Trong tự nhiên. các halogen A.56g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư . b) Xác định khối lượng của Zn và ZnO trong hỗn hợp ban đầu. C. I2. a) Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp? b) Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể). Fe vào dd HCl dư thấy thoát ra 1. Cô cạn dd thu được sau pư thì được m gam muối khan .12 l hidro (đktc) và dd X.175g hh gồm 3 kim loại : Zn.Sau phản ứng thu được 224ml khí H2 đkc. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất. Lấy kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. dương. chỉ tồn tại ở dạng muối halogenua. +5. cho biết phản ứng nào là phản ứng oxh-khử. Mg . C.68 lít H2 ở đktc. Br2. D.36 gam hỗn hợp CaO và CuO vào lượng vừa đủ 400ml dung dịch HCl 0. Tìm khối lượng chất rắn Y. Câu 5: Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 có chiếu sáng thì . C có khối lượng là 2. Tìm khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng. 0. D.344 lit khí H2 ( đktc ).8 gam hỗn hợp bột Fe2O3 và Cu bằng dd HCl dư(không có oxi). B.2mol khí H2 . chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. Tìm giá trị của m. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iod. C. C.

25 gam KCl. Câu 18 (B-07): Cho 13. D. C. Câu 12: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí HCl bằng cách A. D. 2. C. C. NaI đựng trong các lọ bị mất nhãn. D. HBr < HI < HCl < HF. D. đun nóng. C. 0. C. HClO4. HClO3. B. đun nóng dung dịch HCl đặc. KCl. +7 là do so với clo. NaBr. B. Câu 11: Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím A.48M. thu được 37. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. D. B. Câu 16: Axit pecloric có công thức A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. HI là do A. liên kết H – F phân cực mạnh nhất. 0. B. Câu 17: Axit cloric có công thức A. HClO4. không thấy có hiện tượng gì. cho clo tác dụng với hiđro. clo hoá các hợp chất hữu cơ. B. 2. D. . KBr. B. C. HClO2. Câu 13: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là A. phân huỷ khí HCl. thấy có kết tủa xuất hiện. clo là chất khí. thấy có khói trắng xuất hiện. C. 1. 3 dung dịch.44 lít khí Cl2 (đktc) qua 2. +3. HF có liên kết hiđro. NaOH. 1 dung dịch.4M. flo có tính oxi hoá mạnh hơn.26 lần. cho HCl đặc tác dụng với MnO2. HI < HBr < HCl < HF. Câu 9: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách A. HF < HCl < HBr < HI. HClO.24M. điện phân nóng chảy NaCl. 1. HCl < HBr < HI < HF. D. chuyển sang không màu.25 lần. D. C. cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đặc. có mùi xốc và nặng hơn không khí A. HClO. flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo. Dung dịch KOH trên có nồng độ là A. D. 2 dung dịch. thấy có khí thoát ra. +5. 4 dung dịch. brom. B. màu vàng lục. C. Câu 14: Có 4 dung dịch NaF. flo chỉ có số oxi hoá âm trong hợp chất. cho HCl đặc tác dụng với MnO2. C.45 lần. nguyên tử flo có cấu tạo đặc biệt. HBr. NaCl.A. C. B. B. H2O. chuyển sang màu đỏ. Câu 6: HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl. Câu 7: Trong các hợp chất. nguyên tử flo không có phân lớp d. B. B. flo có tính oxi hoá mạnh nhất.5 lít dung dịch KOH ở 100oC. 0.25 lần. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dd NaCl. D. D.2M. chuyển sang màu xanh. C. C. HClO3. C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. iod thì A. điện phân nóng chảy NaCl. Câu 8: ở điều kiện thường. B. không chuyển màu. 0. B. Nếu dùng dung dịch AgNO3 thì có thể nhận được A. brom. D. flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn. B. Một trong các hoá chất có thể loại bỏ clo ra khổi hỗn hợp là A. HClO2. D. iod có cả số oxi hóa +1. D. KMnO4… Câu 10 (A-07): Trong công nghiệp người ta thường điều chế clo bằng cách A. Câu 15: Brom có lẫn một ít tạp chất là clo.

4. Giá trị của m là A. C. Coi thể tích dung dịch không đổi. Cu bằng dung dịch HCl dư thu được 7. 2. 67. Giá trị của V là A.01M.34gam hỗn hợp Z gồm MgCl2. 2. C.2 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16% thu được dung dịch HCl 20%. 77. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 25. 48. 60 và 40. Li.2. Al. C. Câu 21: Hoà tan 11.2 mol Fe3O4 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A.025M.84 lít khí (đktc). 36.74. 31. Câu 29: Cho 6. 46.1 mol. B. Na. 25. C.0.Câu 19: Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp NaCl và KCl có màng ngăn một thời gian thu được 1.26. 19. 32. C. 224. dung dịch X và 2. D. 182. 33. B.2 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 tác dụng vừa đủ với 16.98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al thu được 42.72. Giá trị của m là A.40 gam.57%.02 mol.33. 50. 30 và 70. 47. 25.45 gam. D. 0. C. B.50 gam. 75. Fe trong dung dịch HCl dư thu được 13. 22. 0. D. B. D.54 gam chất rắn Y.14 gam hỗn hợp gồm Mg. 0. Al. C. 0. 0. B.4 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch HCl 16. rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. 52. 0. Rb. MgO. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O2 trong hỗn hợp lần lượt là A. Câu 26: Hoà tan 174 gam hỗn hợp M2CO3 và M2SO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư.03M. 0. đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4. 38. Câu 22: Hoà tan V lít khí HCl (đktc) vào 185. B.01 mol. D. Câu 23: Cho 11.8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều thì khối lượng muối trong dung dịch thu được là A. Tổng nồng độ mol của NaOH và KOH trong dung dịch thu được là A.15 gam. 80.25 gam.35gam. C.44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Câu 24: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối NaCl và KCl. K. B. 1.21. D. Lượng clo đã tham gia phản ứng với 2 muối trên là A.12 gam hỗn hợp Mg. Khối lượng muối trong X là A.10 gam.45 gam.67. B.05 mol. 365.05M.2 mol Fe và 0. O Câu 20: Độ tan của NaCl ở 100 C là 50 gam.72.2 mol Al.48. 66. 50 và 50. Phần trăm thể tích của oxi trong X là A. B. 48. 33. 6. D.24.5. B.0.5.75 gam. D. AlCl3và Al2O3.2. 0. 8. 32. Câu 25: Hoà tan hỗn hợp gồm 0. Toàn bộ khí CO2và SO2 thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500ml dung dịch NaOH 3M. 128. D. B.72 lít clo (đktc) tác dụng với 16. 68. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư. 80. D. Câu 30: Cho 9. . ở nhiệt độ này dung dịch bão hoà NaCl có nồng độ phần trăm là A. C. B. D. C. Giá trị của m là A. 74. C.0.79. Phần trăm khối lượng của Mg trong Y là A. Kim loại M là A.02.12 lít khí Cl2 (đktc).42. Câu 27: Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2 muối có tỷ lệ mol là 1 : 1. 30. 0. C.92 D. 64. C. B. 42.96.0. 40 và 60.

Khối lượng muối trong A là A.6. 9.3. D. CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0.66gam.38gam.6 lít dung dịch HCl 2M. rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là A.2. B. 49. 80.32gam.99gam. 20.05 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II và III vào dung dịch HCl thu được dung dịch A và 0. B. 70.6 gam hỗn hợp gồm CaO.0. 30. C.Câu 31: Hoà tan hoàn toàn 10. C. 61. D.672 lít khí (đktc). . 10. Câu 32: Cho 37.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->