Quy trình cử cán bộ, giảng viên đi học – Mẫu 02: đơn xin đi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày

tháng

năm 20

ĐƠN XIN ĐI HỌC
Kính gửi: - Hiệu trưởng; - Lãnh đạo Phòng/ Khoa ….. ….; - Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính.

Họ Đơn Chức Thâm niên

tên: vị: vụ: công tác:

Đã dự tuyển kỳ thi ngày………………tại…………………………………… Nơi Nguồn Kế Khả năng đảm hoạch bảo công việc học, khóa học, thời kinh học trong thời gian đi gian học, trình độ: phí tập học

Quy trình cử cán bộ, giảng viên đi học – Mẫu 02: đơn xin đi học XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG Ý KIẾN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ