ĐẢNG BỘ XÃ TAM QUAN BẮC

CHI UỶ CHI BỘ T.TÂN THÀNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Quan Bắc, ngày18 tháng 10 năm 2011
BẢN NHẬN XÉT
Của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào đảng viên
Chi uỷ nơi cư trú: Chi ủy Chi bộ thôn Tân Thành, thuộc Đảng bộ xã Tam
Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định.
Nhận xét đối với quần chúng: Võ Song Toàn, thuộc Chi bộ 3 – Đảng bộ Sở
Xây dựng Bình Định, xin vào Đảng.
Những ưu, khuyết điểm chính :
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống,quan hệ quần chúng)
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
Chi bộ nơi cư trú tán thành kết nạp Võ Song Toàn vào Đảng là:……., trong
tổng số: ….… đồng chí được hỏi ý kiến ( đạt: …….. % ).
Số không tán thành ……. đồng chí (chiếm: …….. % ), với lý do: …………..
……………………………………………………………..………………………....
……………………………………………………………..………………………....
T/M CHI BỘ NƠI CƯ TRÚ.
T/M. ĐẢNG ỦY XÃ TAM QUAN BẮC
BÍ THƯ
BÍ THƯ