HO T Ch Ho t : Giao thông ng ch i

:

NG VUI CH I

óng vai theo ch

tu i: 4 ± 5 tu i I/ N i dung: - Góc óng vai: + Bé làm bác s + Bé làm công an - Góc bán hàng: C a hàng bán các lo i ph ng ti n giao thông, m b o hi m. - Góc t o hình: V , xé, dán các ph ng ti n giao thông. - Góc xây d ng: S a ch a ng giao thông. II/ M c ích ± Yêu c u: 1/ Ki n th c: - Tr bi t ch i theo nhóm, bi t bàn b c th a thu n v ch ch i, phân vai ch i, bi t tìm ch i thay th . - Tr bi t liên k t các góc ch i. - Tr bi t tính ti n, m ti n«khi bán hàng - Tr bi t v , xé, dán ph ng ti n giao thông, ch giao thông. - Tr bi t dùng v t li u xây d ng, bi t ph i h p v i nhau hoàn thành công trình xây d ng. 2/ K n ng: - Phát tri n óc quan sát, trí nh có ch nh, t duy ngôn ng , t ng t ng sáng t o. - Giúp tr có nhu c u l n trong vi c ti p xúc, nh n th c môi tr ng xung quanh. 3/ Giáo d c: - Giáo d c tr v m t s lu t l giao thông ng b và tinh th n oàn k t trong khi ch i. - Th hi n c tình c m c a mình i v i các vai qua ho t ng t o hình, trò ch i phân vai

Tr tr l i .Có m t o n ng b h .Góc óng vai: + dùng Bác s : áo blue.Tr gi tay .Góc t o hình: Gi y A4.Báo công an.Tr gi tay . kéo.D ! Ô tô ! . còi« . bút chì màu. ai s là ng i bán nón cho b n ây? .À! N u v tai n n mà có ng i b th ng thì chúng ta s a ng i ó n b nh vi n và g i cho c nh sát giao thông n x lý hi n tr ng x y ra tai n n + Bây gi ai s làm bác s c u n n nhân ang g p nguy hi m nào? + Ai s làm công an x lý v tai n n này? .Hôm nay. xe qua ó hay g p tai n n..Tr gi tay . kim tiêm. kh i g « IV/ Ti n hành trò ch i: Ho t ng c a cô 1/ n nh và gây h ng thú: . b n Mai c i ch i cùng v i b m nh ng cái nón b o hi m c a b n b h m t r i. bây gi l p mình s hát bài ³ Em t p lái ô tô´ nhé! + Trong bài hát các con v a hát nói v ph ng ti n gì? + Ngoài ô tô ra các con còn bi t ph ng ti n gì nào? .Tr l ng nghe ! ng c a tr . h « . ng i ta c n m t s ng i Ho t .Tr hát .Các con i.Góc xây d ng: G ch. s i. g i bác s . b n y c n mua m t cái nón m i.III/ Chu n b : . + dùng công an: áo công an.Cô các con: khi i trên ng các con th y m t v tai n n giao thông thì các con ph i làm gì? . m b o hi m b ng nh a« .Góc bán hàng: Ti n gi y.

Tr l ng nghe .Ng i bán hàng thì chào m i.Tr tr l i . không v t.Ai có th cho cô bi t h a s v ch giao thông thì v nh ng gì? .Th ng i bán hàng thì làm nh ng gì và nói gì nào? .À! Ng i bán hàng thì ph i bi t m i khách mua hàng. eo tai nghe«Và khám b nh.Tr ng h c có t ch c m t cu c tri n lãm tranh v tài giao thông.M c màu vàng t. kê n thu c. bi t tính ti n.Tr gi tay . giao hàng cho khách« . b t nh ng ng i vi ph m giao thông ! . ném ch i c a nhau. tính ti n ! . eo tai nghe.Th các chú công nhân s a ng nh th nào? .Các chú c nh sát giao thông m c màu gì? Các chú làm gì trên ng? . gi i thi u m t hàng.Tr l ng nghe . ng n n p.Tr l ng nghe . Ai s là nh ng h a s tài hoa v nh ng b c tranh th t p cho cu c tri n lãm này? .Các con hãy v góc ch i c a mình. bây gi ai s làm nh ng chú công nhân s a ng? . Khi ch i xong nh c t ch i g n gang. kê n ! .Tr gi tay . không c tranh giành ch i c a nhau.s a o n ng ó.C l p cùng th c hi n . cô bao quát tr ch i .À! úng r i! Bác s m c áo tr ng.Tr v góc ch i. khám b nh cho b nh nhân. d n dò b nh nhân tr c khi v « . vui v . 2/ Quá trình ch i: .Tr tr l i .Bây gi cô h i nhé! Bác s thì s m c gì? Làm gì nào? .Bác s m c áo tr ng. úng n i quy nh. Các con nh ph i ch i cùng nhau.

làm cho ti n trình ch i h p d n. . n u tr có bi u hi n bi t h p tác v i b n.Trong quá trình ch i. . .Tr t nh n xét b n thân mình trong nhóm ch i.G i ý tr thi t l p m i quan h v i các vai ch i các nhóm khác.Cô quan sát và g i ý tr m r ng n i dung.Cô g i ý tr nh n xét b n . có k n ng ch i«.cô k p th i khen ng i và ng c l i. bây gi n gi gì v y các con? + Tr c khi n chúng mình ph i làm gì? .G i ý tr bi t th hi n nh t quán gi a hành ng v i tình c m c a vai ch i 3/ Nh n xét sau khi ch i: .Cô cho tr c t ch i + H t gi r i.R a tay ! .Cô g i ý n i dung m i t o cho tr s ch i bu i ch i hôm sau . .Theo dõi bi t ý ch i c a t ng nhóm nh l a ch n ph ng pháp tác ng phù h p.Gi n tr a .. .