SỔ TAY PHỤNG VỤ

GIÁO PHẬN NHA TRANG

2009

Toà Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú, HT 42 Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Đt : 058.3523 842 – Fax: 058.3522 494
Email: tgmnhatrang@gmail.com

2

29.11- 07.12.2008, Ý cầu nguyện trong tuần cửu nhật
mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng Giáo
phận Nha Trang.
Tháng Mười Một - 2008
Thứ Bảy
X
Kh 22,1-7
Tv 94,1-2.3-5.6-7
Lc 21,34-36

Hình thức cử hành:
1. Hát một bài thánh ca về Đức Mẹ.
2. Đọc Lời Chúa.
3. Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính
Mừng, 1 kinh Sáng Danh.
4. Hát một bài thánh ca về Đức Mẹ.

29
3-11

Đức Maria là Tôi tớ Thiên Chúa.
- Ý cầu nguyện: Sám hối và hòa giải.
- Luca 1, 26-38

NĂM PHỤNG VỤ 2009
Bài đọc Năm B

MÙA CHAY
"Mùa Vọng có hai đặc tính : vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh,
trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người;
vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa
Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi
như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi" (AC 39).

3

30.11.2008 Chúa Nhật I Mùa Vọng
Gx. PHÚ NHƠN cmt
Chúa Nhật I Mùa
Vọng
Tm
Is 63,16-17.19; 64,2-7

Tv 79,2.15-16.18-19
1Cr 1,3-9
Mc 13,33-37

(Không cử hành thánh
Anrê, Tông đồ)

Thánh tử đạo VN
Giuse Du. Lm.
Thánh Vịnh Tuần I

Đức Maria là hình ảnh và là Mẹ của Hội
thánh.
- Ý cầu nguyện: Xin ơn hiệp nhất và
bình an trong Giáo phận.
- Công vụ Tông đồ 1, 12-14
Thánh Anrê. Tông Đồ
BM. Cha Nguyễn Lộc Huệ, Lê Văn Hải.
BÀI ĐỌC NĂM B

30
4-11

Tháng Mười Hai – 2008
-Ý chung: Cầu cho nền văn hóa sự sống: Đối diện với văn hóa bạo lực và sự
chết vẫn còn đang diễn ra trong xã hội, xin cho Hội Thánh được cảm phát huy
nền văn hóa sự sống, qua mỗi hoạt động tông đồ và truyền giáo.
-Ý truyền giáo: Cầu cho mọi người biểu lộ tình huynh đệ bằng những cử chỉ cụ
thể: Nhất là trong các xứ truyền giáo, xin cho các kitô hữu, qua những cử chỉ
huynh đệ cụ thể, cho thấy rằng Con Trẻ sinh ra trong chuồng bò ở Bê-lem là
nguồn hy vọng sáng ngời của thế giới.

01-04.12: Tĩnh tâm Linh mục thường niên 2009
tại TGM Nha Trang, Giáo Hạt Cam Ranh phụ trách

4

Thứ Hai
Tm
Is 2,1-5;
Is 4,2-6
Tv 122,1-2.3-4.
4-5.6-7.8-9
Mt 8,5-11

Đức Maria là Mẹ chỉ bảo đàng lành.
- Ý cầu nguyện: Cầu cho Giám mục,
Linh mục và Phó tế.
- Gioan 19, 25-27

Thứ Ba
Tm
Is 11,1-10
Tv 72,1.7-8.
12-13.17
Lc 10,21-24

Đức Maria là Mẹ hằng cứu giúp.
- Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình
trong Giáo phận.
- Luca 1, 39-55.

01
5-11

02
6-11

Thứ Tư
Tr
Thánh Phanxicô
Xaviê, Lm. LK
1Cr 9,16-19.22-23
Mc 16,15-20

Đức Maria là Mẹ hay an ủi.
- Ý cầu nguyện: Cầu cho những người
đang gặp thử thách.
- Matthêô 5, 1-12
BM. Các xứ truyền giáo.
BM. Gx. Đại Điền, Gh. Bình Quý
Bm. Cha Cần, Thứ, Hướng, Hưởng,
Quang Láng, Ngọc Hiếu, Danh

Thứ Năm đầu
tháng
Tm
Thánh Gioan
Đamascênô. Lmts
Is 26,1-6
Tv 118,1.8-9.
19-21.25-27
Mt 7,21.24-27

Mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội.
Bổn mạng Gp. Nha Trang
Phong chức Linh Mục và Phó Tế tại Nha
Thờ Chánh Toà Nha Trang.
Đức Maria là Nữ vương phù hộ các giáo
hữu.
- Ý cầu nguyện: Cầu cho công cuộc giáo
dục trong Hội thánh và xã hội
- Gioan 2, 1-11

Thứ Sáu đầu tháng
Tm
Is 29,17-24
Tv 27,1.4.13-14
Mt 9,27-31

Đức Maria là Mẹ của niềm hy vọng.
+ Ý cầu nguyện: Cầu cho giới trẻ và
thanh thiếu niên trong Giáo phận.
+ Gioan 15, 9-12

03
7-11

04
8-11

05
9-11

Thứ Bảy đầu tháng
Tm
Thánh Nicôla. Tiến Sĩ
Is 30,19-21.23-26 Tv
147,1-2.3-4.5-6 Mt
9,35;10,1.6-8

Đức Maria là Nữ vương hòa bình.
- Ý cầu nguyện: Cầu cho hòa bình trên
thế giới.
- Luca 24, 44-53
BM. Cha Nguyễn Hoà

06
10-11

5

07.12.2008 Chúa Nhật II Mùa Vọng
Gx. THÁNH GIA – PHÚ QUÝ cmt
Chúa Nhật II Mùa
Vọng
Tm
Is 40,1-5.9-11
Tv 84,9.10.11-12.1314
2Pr 3,8-14
Mc 1,1-8
Thánh Vịnh Tuần
II
(Không cử hành
Thánh Am-rô-xi-ô,
gmtsht)

Đức Maria là cửa thiên đàng.
- Ý cầu nguyện: cầu cho những người
sống đời thánh hiến.
+ Gioan 17, 24-29

Thứ Hai
Tr
Lễ Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội.
Lễ Trọng
St 3,9-15.20
Tv 97,1.2-4
Ep 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Bổn mạng Gp. Nha Trang
BM: Gx. Cư Thịnh, Thanh Hải, Thanh
Điền, Phan Rang

Thứ Ba
Tm
Thánh Gioan Điđacô.
Is 40,1-11
Tv 96,1-2.3.10.
11-12.13
Mt 18,12-14

6

07
11-11

08
12-11

09
13-11

Thứ Tư
Tm
Is 40,25-31
Tv 103,1-2.3-4.8.10
Mt 11,28-30

Thứ Năm
Tm
Thánh Đamasô I. Gh
Is 41,13-20
Tv 145,1.9.10-11.1213
Mt 11,11-15

Thứ Sáu
Tm
Lễ Đức Mẹ
Guađalupê
Is 48,17-19
Tv 1,1-2.3.4.6
Mt 11,16-19
Thánh tử đạo VN
Thánh Simon Phan
Đắc Hoà. Y sĩ.

Thứ Bảy
Đ
Thánh Lucia. Tntđ.
LN
Hc 48,1-4.9-11
Tv 80,2-3.15-16.
18-19
Mt 17,10-13

10
14-11

Thánh Đaniel. BM Cha Cư (SVD)

11
15-11

12
16-11

13
17-11

7

14.12.2008 Chúa Nhật III Mùa Vọng
Gx. NGHĨA PHÚ cmt
Chúa Nhật III Mùa
Vọng
Tm
Is 61,1-2.10-11
1Tx 5,16-24
Ga 1,6-8.19-28
Thánh Vịnh Tuần
III
(Không cử hành
Thánh Gioan Thánh
Giá. Lmtsht)

14
18-11

Thứ Hai
Tm
Ds 24,2-7.15-17
Tv 24,4-5.6
Mt 21,23-27

Thứ Ba
Tm
Xp 3,1-2.9-13
Tv 33,2-3.6-7.1618.19
Mt 21,28-32

Thứ Tư
Tm
St 49,2.8-10
Tv 72,3-4.7-8.17
Mt 1,1-17

15
19-11

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

16
20-11

17
21-11

8

Thứ Năm
Tm
Gr 23,5-8
Tv 72,1.12-13.18-19
Mt 1,18-24
Thánh tử đạo VN
Phaolô Nguyễn Văn
Mỹ. Phêrô Trương
Văn Đường và Phêrô
Vũ Văn Truật. Thày
giảng.

18
22-11

Thứ Sáu
Tm
Tl 13,2-7.24-25
Tv 71,3-4.5-6.16-17
Lc 1,5-25
Thánh tử đạo VN
Phanxicô Xaviê Hà
Trọng Mậu. Thầy
giảng; Đaminh Bùi
Văn Uý. Tôma
Nguyễn Văn Đệ. Âu
tinh Nguyễn Văn Mới
và Têphanô Nguyễn
Văn Vinh. Giáo dân.
Thứ Bảy
Tm
Is 7,10-14
Tv 24,1-2.3-4.5-6
Lc 1,26-38

19
23-11

Ngân Khánh Linh mục của Đức Cha
Chính Phaolô (1959-2009)

20
24-11

9

21.12.2008 Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Gx. QUẢNG THUẬN cmt
Chúa Nhật IV Mùa
Vọng
Tm
2Sm 7,1-5.812.14.16
Tv 88,2-3.4-5.27
Rm 16,25-27
Lc 1,26-38
Thánh tử đạo VN
Phêrô Trương Văn Thi
và Anrê Trần Anh
Dũng. Lm.
Thánh Vịnh Tuần
IV

21
25-11

Thứ Hai
Tm
1 Sm 1,24-28
1 Sm 2,1.4-5.6-7.8
Lc 1,46-56

22
26-11

Thứ Ba
Tm
Thánh Gioan Kêty,
linh mục
Ml 3,1-4.23-24
Tv 25,4-5.8-9.10.14
Lc 1,57-66

Thứ Tư
Tm
2 Sm 7,1-5.8-11.16
Tv 89,2-3.4-5.27.29
Lc 1,67-79

10

23
27-11

24
Chiều: Lễ VỌNG GIÁNG SINH
Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25
Mt 1,1-25 (hay 1,18-25)

28-11

Thứ Năm
Lễ Giáng Sinh. Lễ
Trọng Lễ đêm:
Is 9,1-3.5-6;
Tt 2,11-14
Lc 2,1-4
Lễ rạng đông:
Is 62,11-12
Tt 3,4-7
Lc 2,15-20
Lễ ban ngày:
Is 52,7-10
Tv 98,1.2-3.34.5-6
Dt 1,1-6
Ga 1,1-18 (hay Ga
1,1-5.9-14)

25
29-11

Thứ Sáu
Đ
Thánh Têphanô. Tđ
tiên khởi. LK
Cv 6,8-10;7,54-59
Tv 31,34.6.7.8.17.21
Mt 10,17-22

Thứ Bảy
Tr
Thánh Gioan. Tông
Đồ Thánh Sử. LK
1 Ga 1,1-4
Tv 97,1-2.5-6.11-12
Ga 20,2-8

26
30-11

BM. Gx Phú Nhơn.
BM. Cha An (SVD)

27
1-12

11

28.12.2008 Chúa Nhật LỄ THÁNH GIA
Gx. ĐỒNG HỘ - MỸ ĐỨC - SUỐI DẦU(FMM) cmt
Chúa Nhật Lễ
Thánh Gia
Tr
St 15,1-6; 21,1,1-3
Tv 104,1-2.3-4.56.8-9
Dt 11,8.11-12.17-19
Lc 2,22-40
(Không cử hành lễ
Các Thánh Anh Hài,
tđ)
Thứ Hai
Tr
Thánh Tôma Becket.
Gmtđ
1 Ga 2,3-11
Tv 96,1-2.2-3.5-6
Lc 2,22-35
Thánh Vịnh Tuần I

Thứ ba
Tr
1Ga 2,12-17
Tv 95,7-9.10
Lc 2,36-40

BM. Gx. Mỹ Đức, Hoà Nghĩa, Thánh Gia,
G. Họ Thánh Gia (BC)

28
2-12

29
3-12

30
4-12

Thứ Tư
Tr
Thánh Silvester I.
Giáo Hoàng
1 Ga 2,18-21
Tv 96,1-2.11-12.13
Ga 1,1-18

12

31
5-12

NĂM 2009
Tháng Giêng – 2009
Ý cầu nguyện:
-Ý chung: Cầu cho gia đình: ngày càng trở nên nơi đào tạo đời sống bác ái,
giúp nhân cách phát triển và truyền đạt đức tin.
-Ý truyền giáo: Cầu cho những người tin vào Đức Kitô: Xin cho tất cả những ai
tin vào Đức Kitô, thuộc các giáo hội và các giáo phái khác nhau, được ý thức
rằng cần có sự đổi mới khi rao giảng Tin Mừng trong một thời đại có nhiều biến
đổi sâu rộng, vì thế biết dấn thân loan báo Tin Mừng và đi đến sự hợp nhất
trọn vẹn, để có thể làm chứng cho người khác tin vào Tin Mừng.

Thứ Năm đầu
tháng
Tr
Đức Maria Mẹ
Thiên Chúa.
Lễ Trọng
Ds 6,22-27
Tv 67,2-3.5.6.8
Gl 4,4-7
Lc 2,16-21

Ngày Quốc tế Hoà bình
Cầu nguyện cho Năm Mới, dâng Giáo
phận và Giáo xứ cho Đức Trinh nữ Maria,
Mẹ Thiên Chúa

6-12

Thứ Sáu đầu tháng
Tr
Thánh Cả Basiliô và
Grêgôriô Nazianzênô.
Gmtsht, LN
1Ga 2,22-28
Tv 98,1.2-3.3-4
Ga 1,19-28
Thứ Bảy đầu
tháng
Tr
Danh Thánh Chúa
Giêsu
1 Ga 2,29–3,6
Tv 98,1.3-4.5-6
Ga 1,29-34

01

02
7-12

03
8-12
Lễ Vọng Chúa Hiển Linh

13

04.01.2009 Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Gx. VẠN GIÃ cmt

Chúa Nhật
Chúa Hiển Linh. LT
Tr
Is 60,1-6
Tv 71,1-2.7-8.10-11
Ep 3,2-3.5-6
Mt 1,1-12

04
9-12

Thứ Hai
Tr
1Ga 3,22-4,6
Tv 2,7-8.10-11
Mt 4,12-17.23-25

Thứ Ba
Tr
1Ga 4,7-10
Tv 71,1-2.3-4.7-8
Mc 6,34-44

Thứ Tư
Tr
Thánh Raimunđô, lm
1Ga 4,11-18
Tv 71,1-2.10-13
Mt 6,45-52
Thánh tử đạo VN
Giuse Tuân. Giáo
dân.

Thứ Năm
Tr

14

05
10-12

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

06
11-12

07
12-12

08

1Ga 4,19-5,4
Tv 71,1-2.13-14
Lc 4,14-22

Thứ Sáu
Tr
1Ga 5,5-13
Tv 147,12-13.14-15
Mt 5,12-16

Thứ Bảy
Tr
1Ga 5,14-21
Tv 149,1-2.3-4.5-6
Ga 3,22-30

13-12

09
14-12

10
15-12

15

11.01.2009 Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa
Gx. HOÀ NGHĨA cmt

Chúa Nhật
Lễ Chúa Giêsu
chịu phép rửa. LK
Tr
Is 42,1-4.6-7
Tv 19,8.9.10.15
Cv 10,34-38
Mc 1,7-11

Thứ Hai
Mùa Thường Niên
X
Dt 1,1-6
Tv 96,1.6.7.9
Mc 1,14-20
Thánh Vịnh Tuần I

Thứ Ba
Tr
Thánh Hilariô.
Gmtsht
Dt 2,5-12
Tv 8,2.5.6-7.8-9
Mc 1,21-28
Thánh tử đạo VN
Đaminh Ấn Khảm. Lý
trưởng. Luca Thìn và
Giuse Tả. Cai đội.

Thứ Tư
X

16

11
16-12

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM LẺ
(I)

12
17-12

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Ninh Thuận

13
18-12

14

Dt 2,14-18
Tv 104,1-2.3-4.6-7
Mc 1,29-39

19-12

Thứ Năm
X
Dt 3,7-14
Tv 94,6-7-9.10-11
Mc 1,40-45

15
20-12

Thứ Sáu
X
Dt 4,1-5.11
Tv 77,3-6-7.8
Mc 2,1-12

16
21-12

Thứ Bảy
Tr
Thánh Antôn, Viện
Phụ. LN
Dt 4,12-16
Tv 18,8.9.10.15
Mc 2,13-17

BM. Cha Công Nam

17
22-12

18.01.2009 Chúa Nhật II Thường Niên
Gx. THUỶ LỢI cmt

17

18-25.01: tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất
Chúa Nhật II
Thường Niên
X
1Sm 3,3-10.19
Tv 39,2.4.7-9.10
1Cr 6,13-15.17-20
Ga 1,35-42
Thánh Vịnh Tuần
II

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu
hợp nhất

18
23-12

Thứ Hai
X
Dt 5,1-10
Tv 109,1.2.3.4
Mc 2,18-22

Thứ Ba
X
Thánh Fabianô.
Ghtđ;
Sêbastianô. Tđ
Dt 6,10-20
Tv110,1-2.4-5.9
Mc 2,23-28

Thứ Tư
Đ
Thánh Anê, Tntđ. LN
Dt 7,1-3.15-17
Tv 109,1.2.3.4
Mc 3,1-6

Thứ Năm
X
Thánh Vinh Sơn. Phó

18

19
24-12

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

20
25-12

21
26-12

22
27-12

tế Tđ
Dt 7,25-8,6
Tv 39,7-8.10.17
Mc 3,7-12
Thánh tử đạo VN
Mathêu Anphongsô
Đậu và Phanxicô Tế.
Lm.

Thứ Sáu
Dt 8,6-13
Tv 84,8.10.11-12.1314
Mc 3,13-19

Thứ Bảy
Tr
Thánh Phanxicô
Salêsiô. Gmtsht. LN
Dt 9,2-3.11-14
Tv 46,2-3.6-7.8-9
Mc 3,20-21

23
28-12

24
29-12

25.01.2009 Chúa Nhật III Thường Niên
Gx. HOÀ TÂN cmt
30.01: Kỷ niệm 34 năm Đức Cha Phaolô được Toà Thánh đặt làm Giám mục

19

Chúa Nhật III
Thường Niên
X
Gn 3,1-5.10
Tv24,4-5.6-7.8-9
1Cr 7,29-31
Mc 1,14-20
Thánh Phaolô. Tông
Đồ trở lại (Tr).
Thánh Vịnh Tuần
III

Thứ Hai
Tr
Thánh Timôthêô và
Titô. Giám Mục. LN
2Tm 1,1-8 (hay Tt
1,1-5)
Tv 95,1-2.7-8.10
Lc 10,1-9

Thứ Ba
Tr
Thánh Angêla Mêrici.
Trinh nữ
Dt 10,1-10
Tv 39,2.7-8.10.11
Mc 3,31-35

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô
hữu hợp nhất

25
30-12

NĂM ÂM LỊCH KỶ SỬU 2009.
MỒNG MỘT TẾT.
Cầu bình an cho Năm Mới.

26
1-1
Kỷ Sửu

MỒNG HAI TẾT.
Kính nhớ Tổ tiên và ông bà cha mẹ

27
2-1

Thứ Tư
Tr
Thánh Tôma Aquinô,
Lmtsht. LN

20

MỒNG BA TẾT.
Thánh hóa công ăn việc làm

28
3-1

Dt 10,11-18
Tv 109,1.2.3.4
Mc 4,1-20

Thứ Năm
X
Dt 10,10-25
Tv 23,1-2.3-4.5-6
Mc 4,21-25

29
4-1

Thứ Sáu
X
Dt 10,32-39
Tv 36,3-4.5-6.2324.39-40
Mc 4,26-34

Kỷ niệm 34 năm Đức Cha Phaolô
được Toà Thánh đặt làm Giám mục
Phan Thiết

Thứ Bảy
Tr
Thánh Gioan Boscô.
Lm. LN
Dt 11,1-2.8-19
Lc 1,69-70.71-72.
73-75
Mc 4,35-41

Ngày thánh hoá giáo lý viên
BM. Cha Tấn Phúc

30
5-1

31
6-1

Tháng Hai – 2009
Ý cầu nguyện:

21

-Ý chung: Cầu cho các vị mục tử: Xin cho các vị muịc tử trong Hội Thánh luôn
luôn vâng theo ơn Chúa Thánh Thần dẫn dắt, trong việc giảng dạy và phục vụ
dân Chúa.
-Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Phi Châu: Xin cho các Giáo Hội tại Phi
Châu tìm được những con đường và phương thế thích hợp, để xúc tiến có hiệu
quả sự hòa giải, công lý và hòa bình, theo những chỉ dẫn của Đại Hội đặc biệt
lần thứ hai của Thượng Hội Đồng Giám Mục về châu Phi.

01.02.2009 Chúa Nhật IV Thường Niên
Gx. KHIẾT TÂM – DỤC MỸ cmt
Chúa Nhật IV
Thường Niên
X
Đnl 18,15-20
Tv 94,1-2.6-7-9
1Cr 7,32-35
Mc 1,21-28
Thánh Vịnh Tuần
IV

01
7-1

Thứ Hai
Tr
Dâng Chúa Giêsu
trong Đền Thánh.
(Lễ Nến). LK
Ml 3,1-4 (hoặc Dt
2,14-18)
Lc 2,22-40 (hoặc Lc
2,22-32)
Kính thánh Têôphan
Viên – Linh Mục

Ngày thánh hoá tu sĩ

Thứ Ba
X
Thánh Blasiô. GmTđ
Thánh Ansgariô. Gm
Dt 12,1-4
Tv21,26-27.28.30
Mc 5,21-43

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

Thứ Tư
X

22

02
8-1

03
9-1

Dt 12,4-7.11-15
Tv 103,1-2.1314.17-18
Mc 6,1-6

04
10-1

Thứ Năm đầu
tháng
Thánh nữ Agata,
tntđ. LN
Đ
Dt 12,18-19.21-24
Tv 48,2-3.3-4.9.
10-11
Mc 6,7-13

Thứ Sáu đầu
tháng
Đ
Thánh Phaolô Miki
và các bạn, tđ. LN
Dt 13,1-8
Mc 6,14-29

Thứ Bảy đầu
tháng
X
Dt 13,15-17.20-21
Tv 23,1-3.3-4.5.6
Mc 6,30-34

05
11-1

BM. Cha Bộ

06
12-1

07
13-1

08.02.2009 Chúa Nhật V Thường Niên
Gx. SUỐI HÒA cmt
23

Chúa Nhật V
Thường niên
X
G 7,1-4.6-7
1 Cr 15,1-11
Mc 1,29-39
Thánh Vịnh Tuần I
(Không cử hành
thánh Giêrônimô
Êmilianô và thánh
Jôsêphina
Bakhita,tn)

08
14-1

Thứ Hai
X
St 1,1-19
Tv 104,1-2.56.10.12.24.35
Mc 6,53-56

09
15-1

Thứ Ba
Tr
Thánh Scholastica,
tn. LN
St 1,20–2,4
Tv 8,4-5.6-7.8-9
Mc 7,1-13

Thứ Tư
X
Đức Mẹ Lộ Đức
St 2,5-9.15-17
Tv 104,1-2.2728.29-30
Mc 7,14-23

Thứ Năm
X
St 2,18-25
Tv 128,1-2.3.4-5

24

10
16-1

Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

11
17-1

12
18-1

Mc 7,24-30

Thứ Sáu
X
St 3,1-8
Tv 32,1-2.5.6.7
Mc 7,31-37
Thánh tử đạo VN
Laurensô Hưởng và
Phaolô Lê Văn Lộc.
Lm.
Thứ Bảy
Tr
Thánh Cyrillô, đan sĩ
và thánh Mêthôđiô,
gm. LN
St 3,9-24
Tv 90,2.3-4.5-6.
12-13
Mc 8,1-10

13
19-1

14
20-1

15.02.2009 Chúa Nhật VI Thường Niên
Gx. HOÀ BÌNH (CR) - GÒ ĐỀN cmt
25

Chúa Nhật VI
Thường niên
X
Lv 13,1-2.44-46
1 Cr 10,31-11,1
Mc 1,40-45
Thánh Vịnh Tuần
II

15
21-1

Thứ Hai
X
St 4,1-15.25
Tv 50,1.8.16-17.
20-21
Mc 8,11-13

Thứ Ba
X
Bảy thánh lập dòng
Tôi Tớ Đức Trinh Nữ
St 6,5-8;7,1-5.10
Tv 29,1-2.3-4.3.9-10
Mc 8,14-21

Thứ Tư
X
St 8,6-13.20-22
Tv 116,12-13.1415.18-19
Mc 8,22-26

Thứ Năm
X
St 9,1-13
Tv 102,16-18.1921.29.22-23
Mc 8,27-33

Thứ Sáu
X

26

16
22-1

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

17
23-1

18
24-1

19
25-1

20
26-1

St 11,1-9
Tv 33,10-11.1213.14-15
Mc 8,34–9,1

Thứ Bảy
X
Thánh Phêrô
Đaminanô, gm, tsht
Dt 11,1-7
Tv 145,2-3.4-5.1011
Mc 9,2-13

21
27-1

27

22.02.2009 Chúa Nhật VII Thường Niên
Gx. HOÀ DO cmt

Chúa Nhật VII
Thường niên
X
Is 43,48-19.2122.24-25
2 Cr 1,18-22
Mc 2,1-12
Thánh Vịnh Tuần
III
(Không cử hành lễ
Lập Tông Tòa thánh
Phêrô)

22
28-1

Thứ Hai
Đ
Thánh Pôlycarpô,
gmtđ. LN
Hc 1,1-10
Tv 93,1.1-2.5
Mc 9,14-29

23
29-1

Thứ Ba
X
Hc 2,1-11
Tv 37,3-4.18-19.2728.39-40
Mc 9,30-37
Thứ Tư
Tm
Ge 2,12-18;
2 Cr 5,20–6,2
Tv 51,3-4.5-6.1213.14.17
Mt 6,1-6.16-18
Thánh Vịnh Tuần
III
Thứ Năm
Tm
Đnl 30,15-20

28

24
30-1

LỄ Tro. Giữ chay và kiêng thịt

25
1-2

26
2-2

Tv 1,1-2.3.4
Lc 22-25

Thứ Sáu
Tm
Is 58,1-9
Tv 50,3-4.5-6.18-19
Mt 9,14-15
Thứ Bảy
Tm
Is 58,9-14
Tv 85,1-2.3-4.5-6
Lc 5,27-32

27
3-2

28
4-2

Tháng Ba – 2009

Ý cầu nguyện:
-Ý chung : Cầu cho người phụ nữ : Xin cho vai trò của người phụ nữ được trân
trọng và đề cao tại mỗi quốc gia trên thế giới.
-Ý truyền giáo : Cầu cho cộng đoàn dân Chúa tại Trung Quốc: Xin cho các
Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tại Trung Quốc, nhờ bức thư của Đức
Thánh Cha Bênêdictô XVI gửi cho Giáo Hội tại Trung Quốc soi sáng, biết nỗ lực
trở nên dấu chỉ và bằng chứng của hợp nhất, hiệp thông và hòa bình.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
CẦU CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM
Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao
động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi
sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của
Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế,
noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng
hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và
gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái
đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo
của Thiên Chúa.

MÙA CHAY
29

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các
dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn
bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua
việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

01.03.2009 Chúa Nhật I Mùa Chay
Gx. XUÂN NINH cmt
Quyên tiền giúp Ban giáo lý Giáo phận
Chúa Nhật I Mùa
Chay
Tm
St 9,8-15
Tv 24,4-5,6-7.8-9
1Pr 3,18-22
Mc 1,12-15
Thánh Vịnh Tuần I

01
5-2

Thứ Hai
Tm
Lv 19,1-2.11-18
Tv 19,8.9.10.15
Mt 25,31-46

Thứ Ba
Tm
Is 55,10-11
Tv 34,4-5.6-7.1617.18-19
Mt 6,7-15

Thứ Tư
Tm
Thánh Casimirô
Gn 3,1-10 Tv 51,34.12-13.18-19
Lc 11,29-32

30

02
6-2

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

03
7-2

04
8-2

Thứ Năm đầu
tháng
Tm
Et 9,12.14-16.23-25
Tv 138,1-2.2-3.7-8
Mt 7,7-12

Thứ Sáu đầu tháng
Tm
Ed 18,21-28
Tv 130,1-2.3-4.46.7-8
Mt 5,20-26

Thứ Bảy đầu tháng
Tm
Thánh nữ Perpeetua
và thánh nữ Fêlicita,
tđ.
Ðnl 26,16-19
Tv 119,1-2.4-5.7-8
Mt 5,43-48

05
9-2

06
10-2

07
11-2

08.03.2009 Chúa Nhật II Mùa Chay
Gx. HOÀ THUẬN – HẠNH TRÍ cmt
31

Chúa Nhật II Mùa
Chay
Tm
St 22,1-2.9.1013.15-18
Tv 115,10.15.1617.18-19
Rm 8,31-34
Mc 9,2-10
Thánh Vịnh Tuần
II
(Không cử hành lễ
thánh Gioan Thiên
Chúa, tu sĩ)

08
12-2

Thứ Hai
Tm
Thánh Phanxica
Rôma, nt.
Ðn 9,4-10
Tv 79,8.9.11.13
Lc 6,36-38

09
13-2

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Ninh Thuận
Thứ Ba
Tm
Is 1,10.16-20
Tv 50,8-9.1617.21.23
Mt 23,1-12

32

10
14-2

Thứ Tư
Tm
Gr 18,18-20
Tv 31,5-6.14.15-16
Mt 20,17-28
Thánh tử đạo VN
Đaminh Cẩm. Lm.

15-2

Thứ Năm
Tm
Gr 17,5-10 Tv 1,12.3.4.6
Lc 16,19-31

16-2

Thứ Sáu
Tm
St 37,3-4.12-13.1728
Tv 104, 16-17.18-19
Mt 21,33-43.45-46

17-2

Thứ Bảy
Tm
Mk 7,14-15.18-20
Tv 103,1-2.3-4.910.11-12
Lc 15,1-3.11-32

11

12

13

14
18-2

15.03.2009 Chúa Nhật III Mùa Chay
Gx. NINH HOÀ – DÒNG KÍN
– TỈNH DÒNG NGÔI LỜI TH. GIUSE cmt
33

Chúa Nhật III Mùa
Chay
Tm
Xh 20,1-17
Tv 18,8.9.10.11
1Cr 1,22-25
Ga 2,13-25
Thánh Vịnh Tuần
III

15
19-2

Thứ Hai
Tm
2 V 5,1-15
Tv 42,2-3;43,3-4
Lc 4,24-30

Thứ Ba
Tm
Thánh Patriciô, gm
Ðn 3,25.34-43
Tv 25,4-5.6-7.8-9
Mt 18,21-35

16
20-2

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

17
21-2

Thứ Tư
Tm
Thánh Cyrillô
Giêrusalem, tsht
Ðnl 4,1.5-9
Tv 147, 12-13.1516.19-20
Mt 5,17-19

Thứ Năm
Tr
Thánh Giuse Ban
Trăm năm Đức
Maria. LT

34

18
22-2

Bổn Mạng Hội Thánh Việt Nam
Ngày Thánh Hoá gia trưởng
BM. Đức Cha Phó Giuse
BM. Các Hội Dòng MTG, Tỉnh Dòng Ngôi
Lời - Giuse (SVD), Dòng Carmel Thánh

19
23-2

2Sm 7,4-5.12-14.16
Rm 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24
(hay Lc 2,41-51)

Thứ Sáu
Tm
Hs 14,2-10
Tv 81,6-8.8-9.1011.14.17
Mc 12,28-34

Thứ Bảy
Tm
Hs 6,1-6
Tv 51,3-4.18-19.
20-21
Lc 18,9-14

Giuse, Gx. Giuse (QT), Mỹ Hoán, Hoà
Tân, Bắc Vĩnh, Hoà Do, Xuân Ninh, Mỹ
Thanh, Gò Sạn, Phước Thiện, Hạnh Trí,
Thạch Hà
BM. Cha Thanh Phong, Bình An, Lê Văn
Sĩ, Phúc Tinh, Thoại, Quang Huy, Đình
Hoà, Thanh Bình, Hương, Điệp, Quang
Khải, Văn Láng, Liệu, Võ Quý, Thường,
Thi, Long, Vang, Thanh Hải, Anh Tuấn,
Đức Hoà, Phan Cường, Quốc, Đạt, (cha
Ân, Chuyển, DCCT), (Xuân Quý, OFM),
Văn Minh, Minh Hùng (SVD), Thành
Khải, Hiệp.

20
24-2

21
25-2

22.03.2009 Chúa Nhật IV Mùa Chay
Gx. ĐẠI ĐIỀN - HÒN THIÊN - TÂN HỘI cmt

35

Chúa Nhật IV Mùa
Chay
Tm
2Sb 36,14-16.19-23
Tv 136,1-2.3.4-5.6
Ep 2,4-10
Ga 3,14-21
Thánh Vịnh Tuần
IV

Thứ Hai
Tm
Thánh Turibiô
Môgrôvêjô, gm
Is 65,17-21
Tv 29,2.4.5-6.11-12
Ga 4,43-54

Thứ Ba
Tm
Ed 47,1-9.12
Tv 46,2-3.5-6.8-9
Ga 5,1-3.5-16

Thứ Tư
Tr
Lễ Truyền Tin. LT
Is 7,10-14
Tv 39,7-8.8-9.10.11
Dt 10,4-10
Lc 1,26-38

Thứ Năm
Tm
Xh 32,7-14
Tv 106,19-20.21-

36

22
26-2

23
27-2

24
28-2

25
29-2

26
1-3

22.23
Ga 5,31-47

Thứ Sáu
Tm
Kn 2,1.12-22
Tv 34,17-18.1920.21.23
Ga 7,1-2.10.25-30

Thứ Bảy
Tm
Gr 11,18-20
Tv 7,2-3.9-10.11-12
Ga 7,40-53

27
2-3

28
3-3

29.03.2009 Chúa Nhật V Mùa Chay
Gx. NGỌC THUỶ – VĨNH THÁI cmt

37

Chúa Nhật V Mùa
Chay
Tm
Gr 31,31-34
Tv 50,3-4.12-13.14
Dt 5,7-9
Ga 12,20-33
Thánh Vịnh Tuần I

Thứ Hai
Tm
Đn 13,1-9.15-17.1930.33-62 (hay Đn
13,41-62)
Tv 22,1-4.5.6
Ga 8,1-11

Thứ Ba
Tm
Ds 21,4-9
Tv 102,2-3.1618.19-21
Ga 8,21-30

29
4-3

30
5-3

31
6-3

Tháng Tư – 2009
Ý cầu nguyện:
-Ý chung : Cầu cho nông dân: Xin cho nông dân được mùa màng bội thu nhờ
phúc lành của Thiên Chúa, và xin cho các nước giàu biết quan tâm đến nạn đói
trầm trọng trên thế giới.
-Ý truyền giáo : Cầu cho các Kitô hữu đang hoạt động xã hội: Có những anh
chị em Kitô hữu đang hoạt động trong những miền đất mà điều kiện sống của
những người nghèo khổ, yếu đuối, của phụ nữ và trẻ em tồi tệ nhất; xin cho
các anh chị em đó trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng, nhờ can đảm làm chứng
cho Tin Mừng của tình liên đới và yêu thương.
Thứ Tư
Tm
Ðn 3,14-20.91-92.95
Ðn 3,52.53.54.55.56
Ga 8,31-42

38

01
7-3

Thứ Năm đầu
tháng
Tm
Thánh Phanxicô
Paola, ẩn tu
St 17,3-9
Tv 105,4-5.6-7.8-9
Ga 8,51-59
Thánh tử đạo VN
Đaminh Cẩm. Lm

Kỷ niệm ngày Đức Cố Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II qua đời

02
8-3

Thứ Sáu đầu tháng
Tm
Gr 20,10-13
Tv 18,2-3.3-4.5-6.7
Ga 10,31-42

03

Thứ Bảy
Tm
Thánh Isiđôrô,
gmtsht
Ed 37,21-28
Gr 21,10.11-12.13
Ga11,45-56

10-3

9-3

04

05.04.2009 Chúa Nhật Lễ Lá
Gx. THANH ĐIỀN cmt

07.04: Lễ Dầu tại Nhà thờ Chánh Toà Nha Trang
10.04: Thứ Sáu Tuần Thánh,
Quyên tiền cho Quỹ Bác ái Xã Hội của HĐGMVN

39

Chúa Nhật Lễ Lá
Đ
Is 50,4-7
Tv 22,8-9.17-18.1920.23-24
Pl 2,6-11
Mc 14,1-15,47
(hay Mc 15,1-39)
Thánh Vịnh Tuần
II

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ
CỦA CHÚA.

05
11-3

Thứ Hai Tuần thánh
Tm
Is 42,1-7
Tv 27,1.2.3.13-14
Ga 12,1-11
Thánh tử đạo VN
Phaolô Lê Bảo Tịnh.
Lm.

Thứ Ba Tuần thánh
Tm
Is 49,1-6
Tv 71,1-2.3-4.56.15.17
Ga 13,21-33.36-38
Thánh tử đạo VN
Phêrô Lựu. Lm.

Thứ Tư Tuần thánh
Tm
Is 50,4-9
Tv 68,8-10.21-22.31
Mt 26,14-25

Thứ Năm
Tr
Lễ Dầu
Is 61,1-3.6.8-9
Tv 88,21-22.25
Kh 1,5-8
Lc 4,16-21

40

06
12-3

Sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU tại
Nhà thờ Chánh Toà Nha Trang

07
13-3

08
14-3

09
15-3

Lễ Tiệc Ly
Xh 12,1-8.11-14
Tv 115,12-13.15-16
Ga 13,1-15

Thứ Sáu Tuần thánh
Đ
Is 52,13-53,12
Tv 31,2.6.12-13.1516.17.25
Dt 4,14-16;5,7-9
Ga 18,1-19,42

Thứ Bảy Tuần thánh
Tr

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ
CỦA CHÚA.

10
16-3

Vọng Phục Sinh
St 1,1-2;St 1,26-31;St 22,1-18;St 22,12.9.10-13.15-18;Xh 14,15-31;15,1;Is
54,5-14;Is 55,1-11;Br 3,9-15.32-38;Br
4,4;Ed 36,16-17.18-28 Tv 104,1-2.56.10.12.13-14.24.35;Tv 33,4-5.6-7.1213.20-22;Tv 16,5.8.9-10.11;Xh 15,12.3-4.5-6.17-18;Tv 30,2.4.5-6.1112.13;Is 12,2-3.4.5-6;Tv
19,8.9.10.11;Tv 42,3.5;43,3.4;Tv
51,12-13.14-15.18-19 Rm 6,3-11
Mt 28,1-10.

11
17-3

MÙA PHỤC SINH
“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống được cử
hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như
một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Ha-lê-lui-a” (AC 22).

12.04.2008 Chúa Nhật Phục Sinh
Gx. HOÀ THANH - HOÀ YÊN cmt
Chúa Nhật Phục
Sinh. Lễ cầu cho
giáo dân (Lễ họ)
Tr

12
18-3

41

Cv 10,34.37-43
Tv 118,1-2.1617.22-23
Cl 3,1-4;
1 Cr 5,6-8
Ga 20,1-9

Thứ Hai trong
tuần bát nhật
Phục Sinh.
Tr
Cv 2,14.22-33;
Tv 16,1-2.5.7-8.910.11
Mt 28,8-15
(Không cử hành lễ
thánh Martinô I,
ghtđ)
Thứ Ba trong
tuần bát nhật
Phục Sinh.
Tr
Cv 2,36-41;
Tv 33,4-5.1819.20.22
Ga 20,11-18
Thứ Tư trong
tuần bát nhật
Phục Sinh.
Tr
Cv 3,1-10
Tv 105,1-2.3-4.67.8-9
Lc 24,13-35
Thứ Năm trong
tuần bát nhật
Phục Sinh.
Tr
Cv 3,11-26
Tv 8,2.5.6-7.8-9
Lc 24,35-48

42

13
19-3

14
20-3

15
21-3

16
22-3

Thứ Sáu trong
tuần bát nhật
Phục Sinh.
Tr
Cv 4,1-12
Tv 118,1-2.4.2224.25-27
Ga 21,1-14

17
23-3

Thứ Bảy trong
tuần bát nhật
Phục Sinh.
Tr
Cv 4,13-21
Tv 118,1.14-15.1618.19-21
Mc 16,9-15

18
24-3

19.04.2009 Chúa Nhật II Phục Sinh
Gx. ĐẤT SÉT – PHÚ PHONG cmt
24.04: Kỷ niệm 34 năm ĐC Phaolô được bổ nhiệm làm Giám
mục Gp. Nha Trang
Chúa Nhật II Phục
Sinh

CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT
CỦA THIÊN CHÚA

19
43

Tr
Cv 4,32-35
Tv 117,2-4.16.17-18
1Ga 5,1-6
Ga 20,19-31
Thánh Vịnh Tuần
II

Kỷ niệm ngày Đức Bênêđictô XVI được
bầu làm Giáo Hoàng
25-3

Thứ Hai
Tr
Cv 4,23-31
Tv 2,1-3.4-6.7-9
Ga 3,1-8

Thứ Ba
Tr
Thánh Anselmô,
gmtsht
Cv 4,32-37
Tv 92,1-2.5
Ga 3,7-15

Thứ Tư
Tr
Cv 5,17-26
Tv 34,2-3.4-5.6-7.
8-9
Ga 3,16-21

Thứ Năm
Tr
Thánh Giorgiô tđ.
Thánh Ađalberto,
gmtđ
Cv 5,27-33
Tv 34,2.9.17-18.
19-20

44

20
26-3

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

21
27-3

22
28-3

23
29-3

Ga 3,31-36

Thứ Sáu
Tr
Thánh Fiđêlê
Sigmaringen, lmtđ
Cv 5,34-42;
Tv 27,1.4.13-14
Ga 6,1-15

Thứ Bảy đầu tháng
Tr
Thánh Maccô, tác
giả sách Tin mừng.
LK
1Pr 5,5-14
Tv 88,2-3.6-7.16-17
Mc 16,15-20

24.04: Kỷ niệm 34 năm ĐC
Phaolô được bổ nhiệm làm Giám
mục Gp. Nha Trang

24
30-3

25
1-4

26.04.2009 Chúa Nhật III PHỤC SINH
Gx. CÂY VÔNG – DÒNG CHÚA CỨU THẾ cmt
Chúa Nhật III
Phục Sinh

26
45

Tr
Cv 3,13-15.17-19
1Ga 2,1-5
Lc 24,35-48
Thánh Vịnh Tuần
III

2-4

Thứ Hai
Tr
Cv 6,8-15
Tv 119,23-24.2627.29-30
Ga 6,22-29

27

Thứ Ba
Tr
Thánh Phêrô Chanel,
lmtđ. Thánh Luy
Grignion Montfort, lm
Cv 7,51;8,1
Tv 31,3-4.67.8.17.21
Ga 6,30-35
Thánh tử đạo VN
Phaolô Khoan. Lm.
Phêrô Hiếu và Gioan
Baotixita Thành.
Thầy giảng.
Thứ Tư
Tr
Thánh Catarina
Siêna, tntsht. LN
Cv 8,1-8
Tv 65,1-3.4-5.6-7
Ga 6,35-40

Thứ Năm
Tr
Thánh Pio V, gh.
Cv 8,26-40
Tv 66,8-9.16-17.20
Ga 6,44-51

46

3-4

28
4-4

29
5-4

30
6-4

Tháng Năm – 2009
Ý cầu nguyện:
-Ý chung : Cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ: Xin cho giáo dân và các cộng đoàn
Kitô hữu ý thức mình có trách nhiệm khích lệ và nâng đỡ các ơn gọi linh mục
và tu sĩ.
-Ý truyền giáo: Cầu xin các Giáo Hội Công Giáo non trẻ: Xin cho các Giáo Hội
Công Giáo mới hình thành được biết tạ ơn Chúa vì đã ban đức tin, và sẵn sàng
tham gia vào sứ vụ phổ quát của Giáo Hội, qua việc tích cực rao giảng Tin
Mừng trên toàn thế giới.
THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm
chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát
sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị
cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ
chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67)
Thứ Sáu đầu tháng
Tr
Thánh Giuse thợ
Cv 9,1-20
Tv 117,1.2
Ga 6,52-59
Thánh tử đạo VN
Âutinh Đông và
Gioan Alôxiô Hương.
Lm.

BM. Gx. Phước Hoà, Ngọc Thuỷ, Cây
Vông, Diêm Điền, Hoà Yên, Vĩnh Thái,
Quảng Thuận
(St 1,26-2,3 ; Mt 13,54-58)

Thứ Bảy đầu tháng
Tr
Thánh
Anthanasiô,tsht. LN
Cv 9,31-42
Tv 115,12-13.1415,16-17
Ga 6,60-69
Thánh tử đạo VN
Giuse Nguyễn Văn
Lựu. Trùm họ.

01
7-4

02
8-4

03.05.2009 Chúa Nhật IV PHỤC SINH
CHÚA CHIÊN LÀNH
Gx. PHƯỚC HOÀ cmt
Ngày thánh hoá các ơn gọi linh mục và tu sĩ
Ngày thánh hoá chủng sinh và dự tu
47

Quyên tiền giúp ĐCV Sao Biển
07.05: Kỷ niệm 34 năm Đức Cha Phaolô tựu chức Giám Mục
Gp. Nha Trang
Chúa Nhật IV Phục
Sinh
Tr
Cv 4,8-12
1Ga 3,1-2
Ga 10,11-18
Thánh Vịnh Tuần
IV
(không cử hành
Thánh Philipphê Và
Thánh Giacôbê, TĐ).

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Cầu cho ơn gọi thiên triệu linh mục và tu

03
9-4

Thứ Hai
Tr
Cv 11,1-18
Tv 41,2-3;42,3.4
Ga 10,1-10

Thứ Ba
Tr
Cv 11,19-26
Tv 87,1-3.4-5.6-7
Ga 10,22-30

04
10-4

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

05
11-4

Thứ Tư
Tr
Cv 12,24;13,5
Tv 67,2-3.5.6.8
Ga 12,44-50

48

06
12-4

Thứ Năm đầu
tháng
Tr
Cv 13, 13-25
Tv 88,2-3.21-22.25
Ga 13,16-20

Thứ Sáu
Tr
Cv 13,26-33
Tv 2,6-7.8-9.10-11
Ga 14,1-6

Kỷ niệm 34 năm Đức Cha Phaolô tựu
chức Giám Mục Gp. Nhatrang

07
13-4

08
14-4

Thứ Bảy
Tr
Cv 13,44-52
Tv 98,1.2-3.3-4
Ga 14,7-14
Thánh tử đạo VN
Giuse Hiển. Lm.

09
15-4

10.05.2009 Chúa Nhật V PHỤC SINH
Gx. PHAN RANG cmt
Chúa Nhật V Phục
Sinh
Tr

10
16-4

49

Cv 9,26-31
Tv 21,26-27.28
1Ga 3,18-24
Ga 15,1-8
Thánh Vịnh Tuần I

Thứ Hai
Tr
Cv 14,5-18
Tv 115,1-2.3-4.
5-16
Ga 14,21-26
Thánh tử đạo VN
Mátthêu Lê Văn
Gẫm. Lái buôn.

Thứ Ba
Tr
Thánh Nêrêô và
thánh Achilêô, tđ.
Thánh Pancratiô, tđ
Cv 14,19-28
Tv 145,10-11.1213.21
Ga 14,27-31

Thứ Tư
Tr
Cv 15,1-6
Tv 122,1-2.3-4.4-5
Ga 15,1-8
Lễ Đức Mẹ Fatima
Is 61,9-11; Lc
11,27-28

50

11
17-4

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Ninh Thuận

12
18-4

13
19-4

Thứ Năm
Tr
Thánh Matthia, TĐ.
LK
Cv 1,15-17.20-26
Tv 112,1-2.3-4.5.7-8
Ga 15,9-17

Thứ Sáu
Tr
Cv 15,22-31
Tv 56,8-9.10-12
Ga 15,12-17

Thứ Bảy
Tr
Cv 16,1-10
Tv 99,1-2.3.5
Ga 15,18-21

14
20-4

15
21-4

16
22-4

17.05.2009 Chúa Nhật VI PHỤC SINH
Gx. VINH TRANG cmt
18-21.05 Thường huấn linh mục 2008 tại TGM Nha Trang

51

Chúa Nhật VI Phục
Sinh
Tr
Cv 10,25-26.3435.44-48
1Ga 4,7-10
Ga 15,9-17
Thánh Vịnh Tuần
II

17
23-4

Thứ Hai
Tr
Thánh Gioan I, ghtđ
Cv 16,11-15
Tv 149,1-2.3-4.5-6
Ga 15,26-16,4

18
24-4

Thứ Ba
Tr
Cv 16,22-34
137,1-3.7-8
Ga 16,5-11

19
25-4

Thứ Tư
Tr
Thánh Bernarđinô
Siêna, lm
Cv 17,15.22;18,1
Tv 148,1-2.1112.12-14.14
Ga 16,12-15

Thứ Năm
Tr
Christôphôrô
Magallanes,lm và các
bạn, tđ
Cv 18,1-8

52

20
26-4

Lễ Giỗ Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho

21
27-4

Tv 98,1.2-3.3-4
Ga 16,16-20

Thứ Sáu
Tr
Thánh Rita Cascia
Cv 18,9-18
Tv 46,2-3.4-5.6-7
Ga 16,20-23
Thánh tử đạo VN
Micae Hồ Đình Hy.
Quan Thái Bộc và
Laurenxô Ngôn. Giáo
dân.
Thứ Bảy Đầu
Tháng
Tr
Cv 18,23-28
Tv 46,2-3.8-9.10
Ga 16,23-28

22
28-4

23
Lễ Vọng Chúa Thăng Thiên

29-4

24.05.2009 Chúa Nhật Chúa VII Phục Sinh
Lễ Chúa Thăng Thiên
Gx. CẦU KÉ – ĐCV Sao Biển cmt

53

Ngày thánh hoá nghệ sĩ và ca đoàn
Chúa Nhật Chúa
Thăng Thiên. Lễ
Trọng. Lễ cầu cho
giáo dân (lễ họ)
Tr
Cv 1,1-11
Tv 46,2-3.6-7.8-9
Ep 1,17-23
Mc 16,15-20
Thánh Vịnh Tuần
III

24

Thứ Hai
Tr
Thánh Bêđa Khả
Kính, lmtsht. Thánh
Grêgôriô, gh. Thánh
Maria Magđalêna
Pazzi, tn
Cv 19,1-8
Tv 47,2-3.4-5.6-7
Ga 16,29-33
Thánh tử đạo VN
Phêrô Đoàn Văn Vân.
Thầy giảng.

25

Thứ Ba
Tr
Thánh Philiphê Nêri,
lm. LN
Cv 20,17-27;
Tv 68,10-11.20-21
Ga 17,1-11
Thánh tử đạo VN
Gioan Hoan. Lm. Và
Matthêu Nguyễn Văn
Phượng. Trùm họ.

26

Thứ Tư
Tr
Thánh Augustinô
Cantuariô

54

1-5

2-5

3-5

27
4-5

Cv 20,28-38
Tv 67,29-30.33-36
Ga 17,11-19
Thánh tử đạo VN
Phaolô Hạnh. Giáo
dân.

Thứ Năm
Tr
Cv 22,30; 23,6-11;
Tv 16,1-2.5.7-8.910.11
Ga 17,20-26

28
5-5

Thứ Sáu
Tr
Cv 25,13-21
Tv 103,1-2.1112.19-20
Ga 21,15-19

Thứ Bảy
Tr
Cv 28,16-20.30-31;
Tv 11,4.5.7
Ga 21,20-25

29
6-5

Chiều: Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện
Xuống.
St 11,1-9
Tv 103,1-2.24
Rm 8,22-27
Ga 7,37-39

30
7-5

31.05.2009 CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Gx. ĐỒNG DÀI - LIÊN SƠN cmt

55

Chúa Nhật Hiện
Xuống
Đ
Cv 2,1-11
1Cr 12,3-7.12-13
Tv 57,8-9.10-12
Ga 20,19-23
(Không cử hành lễ
Đức Maria thăm
viếng bà Êlisabeth)

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ
Trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ)
BM. Gx. Đá Trắng

31
8-5

Tháng Sáu – 2009

Ý cầu nguyện:
-Ý chung : Cầu cho cộng đồng quốc tế quan tâm đến những nước nghèo: Xin
cho cộng đoàn quốc tế quan tâm đến những nước nghèo nhất, do đó giúp đỡ
các nước ấy cụ thể hơn, cách riêng giảm hoặc xóa nợ nước ngoài.
-Ý truyền giáo : Cầu cho các Giáo Hội tại các vùng có bạo lực: Xin cho các Giáo
Hội địa phương đang hoạt động tại các vùng bị xâu xé vì bạo lực, được nâng đỡ
nhờ tình yêu và sự hỗ trợ cụ thể của mọi Kitô hữu trên toàn thế giới.
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên
Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức
Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã
bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về Tình Thương
của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi
được của Tình Thương lạ lùng ấy.
Thứ Hai Tuần IX
thường niên
X
Thánh Justinô, tđ. LN
Tb 1,1-3;2,1-8
Tv 112,1-2.34.5-6
Mc 12,1-12
Thánh tử đạo VN
Giuse Túc. Giáo Dân.
Thánh vịnh Tuần I

Quốc tế thiếu nhi, cầu cho các thiếu
nhi

Thứ Ba
X
Thánh Marcellinô và
Phêrô. Tđ
Tb 2,9-14
Tv 112,1-2.7-8.9
Mc 12,13-17
Thánh tử đạo VN
Đaminh Ninh. Giáo
dân.

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

56

01
9-5

02
10-5

Thứ Tư
Đ
Thánh Carôlô Lwanga
và các bạn, tđ. LN

Tb 3,1-11.16-17
Tv 25,2-4.4-5.
6-7.8-9
Mc 12,18-27
Thánh tử đạo VN
Phaolô Đổng. Giáo
dân.

03
11-5

Thứ Năm đầu
tháng
X
Tb 6,11;7,1.917;8,4-9
Tv 128,1-2.3.4-5
Mc 12,28-34

04
12-5

Thứ Sáu đầu tháng
Đ
Thánh Bônifatiô.
Gmtđ. LN
Tb 11,5-15
Tv 146,2.7.8-9.9-10
Mc 12,35-37
Thánh tử đạo VN
Luca Vũ Bá Loan.
Lm. Đaminh Toái và
Đaminh Huyện. giáo
dân.
Thứ Bảy đầu tháng
X
Thánh Norbetô.
Gmtđ. (Tr)
Tb 12,1.5-15.20
Tb 13,2.6
Mc 12,38-44
Thánh tử đạo VN
Phêrô Dũng. Phêrô
Thuần và Vinh Sơn
Dương. Giáo dân.

05
13-4

BM. Cha Khanh (OFM)

06
14-5

57

07.06.2009 Chúa Nhật X Thường Niên
CHÚA BA NGÔI
Gx. BẮC VĨNH cmt
Kiệu Thánh Thể Giáo Hạt Nha Trang tại Nhà Thờ Chính
Toà Nha Trang
Chúa Nhật X
Thường Niên
Lễ Chúa Ba Ngôi.
Lễ Trọng
Tr
Đnl 4,32-34.39-40
Rm 8,14-17
Mt 28,16-20

Thứ Hai
X
2 Cr 1,1-7
Tv 34,2-3.4-5.
6-7.8-9
Mt 5,1-12
Thánh Vịnh Tuần
II

Thứ Ba
X
Thánh Ephrem. Phó
Tế, Tsht
2 Cr 1,18-22
Tv 119,129.130.
131.132.133.135
Mt 5,13-16

58

07
15-5

08
16-5

09
17-5

Thứ Tư
X
2Cr 3,4-11
Tv 99,5.6.7.8.9
Mt 5,17-19

10
18-5

Thứ Năm
Đ
Thánh Barnaba,
Tông Đồ. LN
Cv 11,21-26;13,1-3
Tv 97,1.2-4.5-6
Mt 10,6-13

11
19-5

Thứ Sáu
X
2Cr 4,7-15
Tv 115,10-11.15-16
Mt 5,27-32
Thánh tử đạo VN
Âutinh Phan Viết
Huy. Nicôlaô Bùi Đức
Thể. Binh sĩ.

Thứ Bảy
X Tr
Thánh Antôn Pađôva.
Lmtsht. LN
2Cr 5,14-21
Tv 102,1-2.3.4.8-9
Mt 5,33-37

12
20-5

BM. Cha Văn Bình, Kính, Tiến Nam,
Phạm Văn Nam, Ngọc Trãi, Thanh Lâm

13
21-5

59

14.06.2009 Chúa Nhật XI Thường Niên
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Gx. BA LÀNG - VĨNH PHƯỚC cmt
Kiệu Thánh Thể tại Giáo Hạt Ninh Thuận
19.06: Lễ Thánh Tâm, ngày thế giới xin ơn thánh hóa linh mục
Chúa Nhật XI
Thường Niên
Mình và Máu Thánh
Chúa Kitô. Lễ trọng
Tr
Xh 24,3-8;
Dt 9,11-15
Mc 14,12-16.22-26

14
22-5

Thứ Hai
X
2 Cr 6,1-10
Tv 98,1.2-3.3-4
Mt 5,38-42
Thánh Vịnh Tuần
III

Thứ Ba
X
2 Cr 8,1-9
Tv 146,2.5-6.7.8-9
Mt 5,43-48
Thánh tử đạo VN
Đaminh Nguyên.
Đaminh Nhì. Đaminh
Mạo. Vinh Sơn Tường
và Anrê Tường. Giáo
dân.

60

15
23-5

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

16
24-5

Thứ Tư
X
2 Cr 9,6-11
Tv 112,1-2.3-4.9
Mt 6,1-6.16-18
Thánh tử đạo VN
Phêrô Đa. Giáo dân.

17
25-5

Thứ Năm
X
2 Cr 11,1-11
Tv 111,1-2.3-4.7-8
Mt 6,7-15

Thứ Sáu
Tr
Thánh Tâm Chúa
Giêsu. LT
Hs 11,1.3-4.8-9
Ep 3,8-12.14-19
Ga 19,31-37

Thứ Bảy
Tr
Trái Tim Vô Nhiễm
Đức Mẹ. LN
Is 61,9-11
Lc 2,41-51

18
26-5

Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh
mục

19
27-5

20
28-5

61

21.06.2009 Chúa Nhật XII Thường Niên
Gx. BÌNH CHÍNH cmt
Kiệu Thánh Thể tại Giáo Hạt Cam Ranh
Chúa Nhật XII
Thường Niên
X
G 38,1.8-11
Tv 106,23-24.2526.28-29
2Cr 5,14-17
Mc 4,35-41
Thánh Vịnh Tuần
IV
(Không cử hành
Thánh Luy Gondaga.
Tu sĩ)

BM. Cha Vị

21
29-5

Thứ Hai
X
Thánh Paolinô thành
Nola. Giám Mục;
Gioan Phisơ. GmTđ
và Tôma Mô. Tđ
St 12,1-9
Tv 33,12-13.1819.20.22
Mt 7,1-5

Thứ Ba
X
St 13,2.5-18
Tv 15,2-3.3-4.5
Mt 7,6.12-14

22
30-5

Chiều: Lễ Vọng Sinh nhật Thánh Gioan
Tẩy Giả
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17

23
1-5
(n.n)

62

Thứ Tư
Tr
Sinh Nhật Thánh
Gioan Tẩy Giả. Lễ
Trọng.
Is 49,1-6
Tv 138,1-3.13-15
Cv 13,22-26
Lc 1,57-66.80.

Thứ Năm
X
St 16,1-12.15-16; Tv
106,1-2.3-4.4-5
Mt 7,21-29

Thứ Sáu
X
St 17,1.9-10.15-22
Tv 127,1-2.3.4-5
Mt 8,1-4
Thánh tử đạo VN
Đaminh Minh. Gm.
Phanxicô Đỗ Văn
Chiểu. Thầy giảng.

Thứ Bảy
X
Thánh Cyrilô thành
Alêxandria. Gmtsht.
St 18,1-15
Lc 1,46-47.4849.50.53.54-55
Mt 8,5-17
Thánh tđ. VN Tôma
Toán. Thày giảng.

BM. Gx. Vinh Trang
BM. Cha Ban, Hồng Thái, Cương, San,
Đình Tiến, Nguyễn Vinh, Tấn Linh, Ngọc
Dũng, Đệ, Hiếu, Kỳ (OFM), Tiến
(Lazarist), (Sĩ, Ưng, Hùng, Hữu Duy,
SVD), Lưu, Thanh Toàn

24
2-5

25
3-5

26
4-5

27
5-5

63

28.06.2009 Chúa Nhật XIII Thường Niên
Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.
Gx. LƯƠNG SƠN – TÂN BÌNH cmt
29.06: Bổn Mạng Đức Cha Chính Phaolô
Chúa Nhật XIII
Thường Niên.
X
Kn 1,13-15; 2,23-24
Tv 29,2.4.5-6.11
2Cr 8,7.9.13-15
Mc 5,21-43
(Không cử hành
Thánh Irênê. Gmtđ)
Thánh Vịnh Tuần I
Thứ Hai
Đ
Thánh Phêrô và
Phaolô. Tông Đồ.
Lễ Trọng. Lễ cầu
cho giáo dân (lễ
họ)
Cv 12,1-11;
2 Tm 4,6-8.17-18;
Mt 16,13-19

Thứ Ba
X
Các Thánh Tử Đạo
Tiên Khởi Rôma
St 19,15-29
Tv 25,2-3.9-10.11
Mt 8,23-27
Thánh tử đạo VN Vinh
Sơn Đỗ Yến. Lm.

Tháng Bảy – 2009
64

28
6-5
Chiều: Lễ Vọng Thánh Phêrô và Thánh
Phaolô, tông đồ

Bổn Mạng Đức Cha Chính Phaolô
BM. Phêrô: Gx. Vĩnh Phước, Thuỷ Lợi,
Bình Chính, Liên Sơn, Nghĩa Phú, Cầu Ké.
BM. Phaolô: Dòng St. Paul
BM. Phêrô: Đức Ông Sách, Chương,
Trương Trãi, Thành, Ninh, Tính, Phi,
Xuân Phong, Văn Ninh, Phiên, Thận,
Ngọc Lê, Cao, Văn Tâm, Tín, Bá, Thăng,
Phương, Xuân Dũng, Điện, Tr. Văn Hải,
Huy Hoàng, Lang, Nguyễn Đại, Hoá,
Trung Nam, (Cương, Nhiệm- SVD),
(Quế- OFM), Tân, Hiến, Lắm, Mân, Đình
Phong, Anh Phú.
BM. Phaolô: Ngọc Duy, Đức Thắng, Hoà
Vinh, (Dám- OFM), (Hành -SVD), Dàng.

29
7-5

30
8-5

Ý cầu nguyện:
-Ý chung : Cầu cho các Kitô hữu tại Trung Đông: Xin cho các Kitô hữu tại Trung
Đông được hoàn toàn tự do sống niềm tin của mình và trở nên khí cụ của hòa
giải và hòa bình.
-Ý truyền giáo : Cầu cho Hội Thánh: Xin cho Hội Thánh trở nên mầm sống và
hạt nhân của một nhân loại đã được hòa giải và tập hợp trong gia đình duy
nhất của Thiên Chúa, nhờ đó sống chứng nhân của hết thảy các tín hữu tại mỗi
quốc gia trên thế giới.

THÁNG BỒI DƯỠNG TU SĨ VÀ GIÁO DÂN
01-31.7: Bồi dưỡng Thần học cho các tu sĩ tại TGM Nha Trang
Thứ Tư
X
St 21,5.8-20
Tv 34,7-8.10-11.
12-13
Mt 8,28-34

01
9-5

Thứ Năm đầu
tháng
X
St 22,1-19
Tv 115,1-2.3-4.56.8-9
Mt 9,1-8
Thứ Sáu đầu tháng
Đ
Thánh Tôma.
Tông Đồ. LK
Ep 2,19-22
Ga 20,24-29
Thánh tử đạo VN
Philippê Phan Văn
Minh. Lm.
Thứ Bảy đầu tháng
X
Thánh nữ Êlisabeth
Bồ Đào Nha
St 27,1-5.15-29
Tv 135,1-2.3-4.5-6
Mt 9,14-17
Thánh tử đạo VN
Giuse Uyển. Thầy
giảng.

02
10-5

BM: Cha Hiệu, Nguyên, Văn Thịnh, Toàn

03
11-5

04
12-5

65

05.07.2009 Chúa Nhật XIV Thường Niên
Gx. THANH HẢI – THẠCH HÀ cmt
05.07: Kỷ niệm 51 năm thành lập GP Nha Trang
06-10.7: Bồi dưỡng học viên Nghệ thuật thánh tại ĐCV Sao Biển
11.07: Lễ Giỗ ĐC Marcel Piquet Lợi, GM tiên khởi Gp. Nha Trang
Chúa Nhật XIV
Thường Niên
X
Ed 2,2-5
Tv 112,1-2.3-4
2Cr 12,7-10
Mc 6,1-6
Thánh Vịnh Tuần
II
(Không cử hành
Thánh Antôn Maria
Zaccaria. Lm)

Kỷ niệm 51 năm thành lập GP Nha Trang

05
13-5

Thứ Hai
X
Thánh Maria Goretti.
Tntđ
St 28,10-22
Tv 91,1-2.3-4.14-15
Mt 9,18-26

Thứ Ba
X
St 32,23-33;
Tv 17,1.2-3.6-7.8.15
Mt 9,32-38

Thứ Tư
X
St 41,55-57;42,57.17-24
Tv 33,2-3.10-11.
18-19
Mt 10,1-7

66

06
14-5

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

07
15-5

08
16-5

Thứ Năm
X
Thánh Augustinô
Zhao Rong, Lm và
các bạn Tđ
St 44,18-21.2329;45,1-5;
Tv 105,16-17.1819.20-21
Mt 10,6-15

09
17-5

Thứ Sáu
X
St 46,1-7.28-30
Tv 37,3-4.18-19.2728.39-40
Mt 10,16-23
Thánh tử đạo VN
Phêrô Nguyễn Khắc
Tự. Thầy giảng;
Antôn Quỳnh. Trùm
họ.

Thứ Bảy
Tr
Thánh Bênêđictô.
Viện phụ. LN
St 49,29-33;50,
15-24
Tv 105,1-2.3-4.6-7
Mt 10,24-33

10
18-5

BM. Cha Phú
Lễ Giỗ ĐC Marcel Piquet Lợi, GM tiên
khởi Gp. Nha Trang

11
19-5

67

12.07.2009 Chúa Nhật XV Thường Niên
Gx. VẠN XUÂN cmt
13-17.07: Bồi dưỡng các Hội đồng Giáo xứ tại ĐCV Sao Biển
15.07: Thánh Anrê Kim Thông, Bổn mạng các Hội đồng Giáo xứ
Chúa Nhật XV
Thường Niên
X
Am 7,12-15
Tv 84,9.10.11-12.13
Ep 1,3-14
Mc 6,7-18
Thánh Vịnh Tuần
III
Thánh tử đạo VN
Anê Lê Thị Thành (Bà
thánh Đê), giáo dân
và Phêrô Khanh. Lm.

12
20-5

Thứ Hai
X
Thánh Henricô
Xh 1,8-14.22
Tv 124,1-3.4-6.7-8
Mt 10,34–11,1

Thứ Ba
X
Thánh Camillô Lellis,
Lm
Xh 2,1-15
Tv 69,3.14.30-31.3334
Mt 11,20-24

Thứ Tư
Tr

68

13
21-5

BM. Cha Trần Văn Phúc (OFM)
Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Ninh Thuận

14
22-5

15
23-5

Thánh Bônaventura,
Gmtsht. LN
Xh 3,1-6.9-12
Tv 103,1-2.3-4.6-7
Mt 11,25-27
Thánh tử đạo VN
Phêrô Nguyễn Bá
Tuần. Lm. và Anrê
Nguyễn Kim Thông,
Thầy giảng.

Thứ Năm
X
Lễ Đức Mẹ núi
Carmêô
Xh 3,13-20
Tv 105,1.5.8-9.2425.26-27
Mt 11,28-30

BM. Gx. Đồng Hộ & Dòng Kín Carmel

Thứ Sáu
X
Xh 11,10–12,14;
Tv 116,12-13.1516.17-18
Mt 12,1-8

Thánh Alexis: BM. Cha Thạch Ngọc

Thứ Bảy
X
Xh 12,37-42
Tv 136,1.23-24.1012.13-15;
Mt 12,14-21
Thánh tử đạo VN
Đaminh Đạo. Binh sĩ.

16
24-5

17
25-5

18
26-5

19.07.2009 Chúa Nhật XVI Thường Niên
Gx. TRIỆU PHONG cmt
69

20-24.07: Bồi dưỡng Giáo lý viên tại ĐCV Sao Biển
Chúa Nhật XVI
Thường Niên
X
Gr 23,1-6
Tv 22,1-3-4.5.6
Ep 2,13-18
Mc 6,30-14
Thánh Vịnh Tuần
IV

19
27-5

Thứ Hai
X
Thánh Apôllinarê,
gmtđ.
Xh 14,5-18
Xh 15,1-2.3-4.5-6
Mt 12,38-42
Thánh tử đạo VN
Giuse An. Gm.
Thứ Ba
X
Thánh Laurensô
Brinđisi. Lmtsht
Xh 14,21–15,1
Xh 15,8-9.10.12.17
Mt 12,46-50
Thánh tử đạo VN
Thánh Inhaxiô Hy.
Gm.
Thứ Tư
Tr
Thánh nữ Maria
Mađalêna. LN
Dc 3,1-4
Tv 62,2.3-4.5-6.8-9
Ga 20,1-2.11-18
Thứ Năm
X
Thánh Birgita. Nt

70

20
28-5

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

21
29-5

22
1-6

23
2-6

Xh 19,1-2.9-11.
16-20
Ðn 3,52.53.54.55.56
Mt 13,10-17

Thứ Sáu
X
Thánh Sarbêliô
Makhluf. Lm
Xh 20,1-7
Mt 13,18-23
Thánh tử đạo VN
Giuse Hiền. Lm.

Thứ Bảy
Đ
Thánh Giacôbê.
Tông Đồ. LK
2Cr 4,7-15
Mt 20,20-28

24
3-6

BM. Cha NV Vĩnh, Chung, Triều, Trần
Trường Sơn, Sanh, Thành Tiên

25
4-6

26.07.2009 Chúa Nhật XVII Thường Niên
Gx. GÒ SẠN – DIÊM ĐIỀN cmt

71

27-31.7: Bồi dưỡng Thánh nhạc tại ĐCV Sao Biển
Chúa Nhật XVII
Thường Niên
X
2V 4,42-44
Tv 144,10-11.1516.17-18
Ep 4,1-6
Ga 6,1-15
Thánh Vịnh Tuần I
(Không cử hành
Thánh Gioakim và
Anna, thân phụ mẫu
Đức Maria)
Thứ Hai
X
Xh 32,15-24.30-34;
Tv 106,19-20.2122.23
Mt 13,31-35

Thứ Ba
X
Xh 33,7-11;34,59.28 Tv 103,6-7.89.10-11.12-13
Mt 13,36-43
Thánh tử đạo VN
Giuse Xuyên. Gm.

BM. Gx. Phù Sa, Hòn Thiên
BM. Cha Có, Văn, Phúc Hoà, N Thái Hoà,
Kông

26
5-6

27
6-6

28
7-6

Thứ Tư
Tr
Thánh nữ Martha. LN

1Ga 4,7-16
Tv 33,2-3.4-5.6-7
Ga 11,19-27

29

Thứ Năm
X

30

72

8-6

9-6

Thánh Phêrô Kim
Ngôn. Gmtsht
Xh 40,16-21.34-38
Tv 84,3.4.5-6.8.11
Mt 13,47-53

Thứ Sáu đầu tháng
Tr
Thánh Ignatiô
Loyola. Lm. LN
Lv 23,1.4-11.1516.27.34-37
Tv 81,3-4.5-6.10-11
Mt 13,54-58
Thánh tử đạo VN
Phêrô Đoàn Công
Quý. Lm. và
Emmanuel Lê Văn
Phụng. Giáo dân.

BM. Cha Hồ Thông, Trần Ngà, Đức, Kim
Thanh (SVD), Tr. Đình Phương

31
10-6

Tháng Tám – 2009

Ý cầu nguyện:
-Ý chung: Cầu cho người di dân và tị nạn: Xin cho công luận quan tâm hơn đến
với vấn đề hàng triệu người di dân và tị nạn, để tìm ra những giải pháp cụ thể
cho tình trạng nhiều khi bị bi đát của họ.
-Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu được tự do sống đức tin: Hiện nay, tại
nhiều nước, các Kitô hữu đang bị phân biệt đối xử và bắt bớ vì Danh Đức Kitô;
xin cho nhân quyền, sự bình đẳng và tự do tôn giáo của họ được nhìn nhận, để
họ có thể tự do sống và tuyên xưng niềm tin của mình.
Thứ Bảy đầu tháng
Tr
Thánh Anphongsô
Maria Liguori.
Gmtsht. LN
Lv 25,1.8-17
Tv 67,2-3.5.7-8
Mt 14,1-12
Thánh tử đạo VN
Bênađô Võ Văn Duệ
và Đaminh Nguyễn
Văn Hạnh. Lm.

BM. Dòng Chúa Cứu Thế

01
11-6

02.08.2009 Chúa Nhật XVIII Thường Niên
Gx. BÌNH CANG – THÁI HOÀ cmt
73

Chúa Nhật XVIII
Thường Niên
X
Xh 16,2-4.12-15
Tv 77,3.45.23-24.25
Ep 4,17.20-24
Ga 6,24-35
Thánh Vịnh Tuần
II
(Không cử hành
Thánh Êusêbiô
Vercellêsi, và thánh
Phêrô Eymard, Lm)

02
12-6

Thứ Hai
X
Ds 11,4-15
Tv 80,12-13.1415.16-17
Mt 14,13-21

Thứ Ba
Tr
Thánh Gioan Maria
Vianney, Lm. LN
Ds 12,1-13
Tv 51,3-4.5-6.67.12-13
Mt 14,22-36

Thứ Tư
X
Cung hiến thánh

74

03
13-6

BM. Nhà Hưu Dưỡng LM và các cha
Quản xứ
Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

04
14-6

05
15-6

đường Đức Maria
Ds 13,1-2.25–
14,1.26-29.34-35
Tv 106,6-7.1314.21-22.23
Mt 15,21-28

Thứ Năm đầu
tháng
Chúa Hiển Dung.
LK
Tr
Ðn 7,9-10.13-14,
(2Pr 1,16-19)
Tv 97,1-2.5-6.9
Mc 9,2-10

06
16-6

Thứ Sáu đầu tháng
X
Thánh Xystô. Gh và
các Bạn Tử Đạo;
Cajêtanô. Lm
Ðnl 4,32-40
Tv 77,12-13.1415.16.21
Mt 16,24-28

Thứ Bảy
Tr
Thánh Đa Minh. Lm.
LN
Ðnl 6,4-13
Tv 18,2-3.3-4.47.51
Mt 17,14-20

07
17-6

BM. Cha Nghĩa, Đắc, Vân, Xuân Vĩnh,
Nhứt

08
18-6

09.08.2009 Chúa Nhật XIX Thường Niên
Gx. PHƯỚC AN – DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ cmt
15.08: ngày cầu nguyện cho giới trẻ, sinh viên, học sinh
75

Chúa Nhật XIX
Thường Niên
X
1V 19,9.4-18
Tv 33,2-3.4-5.6-7
Ep 4,30-5,2
Ga 6,41-51
Thánh Vịnh Tuần
III
(Không cử hành
Thánh Têrêsa
Bênêđita Thánh giá,
Nttđ)

Thứ Hai
Đ
Thánh Laurensô.
Phó tế Tđ. LK
2Cr 9,6-10
Ga 12,24-26
Thánh tử đạo VN
Giacôbê Mai Năm.
Lm. và Micae Nguyễn
Hữu Mỹ. Lý trưởng.

Thứ Ba
Tr
Thánh Clara. Đt. LN
Ðnl 31,1-8
Ðnl 32,3-4.7.8.9.12
Mt 18,1-5.10.12-14

Thứ Tư
X
Thánh Joana
Phanxica Chantal, Nt
Đnl 34,1-12
Tv 65,1-3.5.16-17
Mt 18,15-20

76

09
19-6

10
20-6

11
21-6

12
22-6

Thứ Năm
X
Thánh Pontianô.
Ghtđ và Hippôlytô.
Lmtđ
Gs 3,7-11.13-17
Tv 114,1-2.3-4.5-6
Mt 18,21-19,1

Thứ Sáu
Đ
Thánh Maximilianô
Maria Kolbê. Lmtđ.
LN
Gs 24,1-13
Tv 136,1-3.1618.21-22.24
Mt 19,3-12

Thứ Bảy
Tr
Đức Mẹ Hồn Xác
Lên Trời. Lễ Trọng
Kh 11,19a; 12,16a.10
Tv 44,10.11-12.16
1Cr 15,20-27
Lc 1,39-56

13
23-6

Chiều: Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời
1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2
1Cr 15,54-57
Lc 11,27-28

BM. Gx. Phước Hải, Chợ Mới, Dục Mỹ,
Đồng Dài, Gò Đền, Lương Sơn, Mỹ
Phước, Song Pha, Suối Hoà, Tân Bình,
Vạn Giã, Vạn Xuân, Vĩnh Bình, Hoà
Thanh.
Cầu nguyện cho giới trẻ, sinh viên,
học sinh

14
24-6

15
25-6

16.08.2009 Chúa Nhật XX Thường Niên
Gx. PHƯỚC HẢI – ĐAN VIỆN XITÔ MỸ CA cmt
Chúa Nhật XX
Thường Niên
X

16
26-6

77

Cn 9,1-6
Tv 33,2-3.10-11.1213.14-15
Ep 5,15-20
Ga 5,15-20
Thánh Vịnh Tuần
IV
(Không cử hành
Thánh Stêphanô
Hungari)

Thứ Hai
X
Tl 2,11-19
Tv 106,34-35.3637.39-40.43.44
Mt 19,16-22

Thứ Ba
X
Tl 6,11-24
Tv 85,9.11-12.13-14
Mt 19,23-30

Thứ Tư
X
Thánh Gioan Êuđê,
Lm
Tl 9,6-15
Tv 21,2-3.4-5.6-7
Mt 20,1-16

Thứ Năm
Tr
Thánh Bernarđô.
Viện phụ, tsht. LN
Tl 11,29-39
Tv 40,5.7-8.8-9.10
Mt 22,1-14

78

17
27-6

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

18
28-6

19
29-6

20
1-7

Thứ Sáu
Tr
Thánh Piô X, Gh. LN
R 1,1.3-6.14-16.22
Tv 145,5.6-7-8.9-10
Mt 22,34-40
Thánh tử đạo VN
Giuse Đặng Đình
Viên. Lm.
Thứ Bảy
Tr
Lễ Đức Maria Nữ
Vương. LN
Is 9,1-6
Tv 112,1-2.3-4.56.7-8
Lc 1,26-38

21
2-7

22
3-7

23.08.2009 Chúa Nhật XXI Thường Niên
Gx. HỘ DIÊM cmt
27.08: Lễ Thánh Mônica, ngày thánh hoá các Bà mẹ Công giáo

79

Chúa Nhật XXI
Thường Niên
X
Gs 24,1-2.15-17.18
Tv 33,2-3.17-18.20
Ep 5,21-32
Ga 6,54.60-69
Thánh Vịnh Tuần I
(Không cử hành
Thánh Rosa thành
Lima. Tn)

23
4-7

Thứ Hai
Đ
Thánh
Barthôlômêô. Tông
Đồ. LK
Kh 21, 9-14
Ga 1,45-51

BM. Cha Quang Trung

Thứ Ba
X
Thánh Luy; Giuse
Calasanz. Lm
1 Tx 2,1-8
Tv 139,1-3.4-6
Mt 23,23-26

BM. Cha Nguyễn Phúc Hải

Thứ Tư
X
1Tx 2,9-13
Tv 138,7-8.9-10.11
Mt 23,27-32

80

24
5-7

25
6-7

26
7-7

Thứ Năm
Tr
Thánh nữ Mônica.LN
1 Tx 3,7-13
Tv 90,3-4.1213.14.17
Mt 24,42-51

Ngày thánh hoá các Bà mẹ Công giáo

Thứ Sáu
Tr
Thánh Augustinô.
Gmtsht. LN
1 Tx 4,1-8
Tv 97,1.2.5-6.10.
11-12
Mt 25,1-13

BM. Cha Hứa

Thứ Bảy
Đ
Lễ Thánh Gioan Tẩy
Giả bị trảm quyết.
LN
Gr 1,17-19
Tv 70,1-2.3-4.5-6
Mc 6,17-29

27
8-7

28
9-7

29
10-7

30.8.2009 Chúa Nhật XXII Thường Niên
Gx. MỸ HOÁN – VĨNH BÌNH cmt
02.09 : Quốc Khánh, cầu cho tổ quốc, cầu cho niên học mới

81

Chúa nhật XXII
Thường Niên
X
Đnl 4,1-2.6-8
Tv 14,2-3.4.5
Gc 1,17-18.21-22.27
Mc 7,1-8.14-15.2123
Thánh Vịnh Tuần
II

30
11-7

Thứ Hai
X
1 Tx 4,13-18
Tv 96,1.3.4-5.
11-12.13
Lc 4,16-30

31
12-7

Tháng Chín – 2009 MÙA TỰU TRƯỜNG
Ý cầu nguyện:
-Ý chung: Cầu cho Lời Chúa được đón nhận: Xin cho Lời Chúa được mọi người
hiểu biết, đón nhận và sống như nguồn sống của tự do và niềm vui.
-Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu tại Lào, Campuchia và Myanmar: Ở
những nơi này, các Kitô hữu chưa có được những điều kiện thuận lợi trong đời
sống đức tin; xin cho họ luôn tin tưởng vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần,
và nhờ đó được can đảm loan báo Tin Mừng cho đồng bào của mình.

Thứ Ba
X
1 Tx 5,1-6.9-11
Tv 27,1.4.13-14
Lc 4,31-37

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

Thứ Tư
X
Cl 1,1-8
Tv 52,10.11
Lc 4,38-44

Ngày Quốc Khánh

82

01
13-7

02
14-7

Thứ Năm đầu
tháng
Tr
Thánh Grêgôriô Cả.
Ghtsht. LN
Cl 1,9-14
Tv 98,2-3.3-4.5-6
Lc 5,1-11

Thứ Sáu đầu tháng
X
Cl 1,15-20
Tv 100,1.2.3.4.5
Lc 5,33-39

03
15-7

04
16-7

Thứ Bảy đầu tháng
X
Cl 1,21-23
Tv 53,3-4.6.8
Lc 6,1-5
Thánh tử đạo VN
Phêrô Nguyễn Văn
Tự. Lm. và Giuse
Hoàng Lương Cảnh.
Y sĩ.

05
17-7

06.09.2009 Chúa Nhật XXIII Thường Niên
Gx. TẤN TÀI – DÒNG MTG NHA TRANG cmt

83

Chúa Nhật XXIII
Thường Niên
X
Is 35,4-7
Tv 145,67-8.9-10
Gc 2,1-5
Mc 7,31-37
Thánh Vịnh Tuần
III

06
18-7

Thứ Hai
X
Cl 1,24–2,3
Tv 62,6-7.9
Lc 6,6-11

Thứ Ba
Tr
Sinh Nhật Đức
Maria. LK
Mk 5,1-4a (hay Rm
8,28-30)
Tv 12,6ab.6cd
Mt 1,1-16.18-23
(hay Mt 1,18-23)

Thứ Tư
X
Thánh Phêrô Claver,
lm
Cl 3,1-11
Tv 145,2-3.1011.12-13
Lc 6,20-26

Thứ Năm
X
Cl 3,12-17
Tv 150,1-2.3-4.5-6
Lc 6,27-38

84

07
19-7

Bổn mạng ĐCV Sao Biển Nha Trang
BM. Gx. Hoà Thuận, Phú Quý
Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Ninh Thuận

08
20-7

09
21-7

10
22-7

Thứ Sáu
X
1Tm 1,1-2.12-14
Tv 15,1-2.5.7-8.11
Lc 6,39-42

11
23-7

Thứ Bảy
X
Danh Thánh Đức
Maria
1Tm 1,15-17
Tv 112,1-2.3-4.5-7
Lc 6,43-49

12
24-7

13.09.2009 Chúa Nhật XXIV Thường Niên
Gx. BẮC THÀNH – ĐÁ TRẮNG cmt

85

Chúa Nhật XXIV
Thường Niên.
Is 50,5-9
Tv 114,1-2.3-4.56.8-9
Gc 2,14-18
Mc 8,27-35
Thánh Vịnh Tuần
IV
(Không cử hành
Thánh Gioan Kim
khẩu. Gmtsht.)

13
25-7

Thứ Hai
Suy Tôn Thánh Giá.
LK
Đ
Ds 21,4-9
Tv 77,1-2.34-35.
Pl 2,6-11
Ga 3,13-17
Thứ Ba
Tr
Đức Mẹ Sầu Bi. LN
Dt 5,7-9
Tv 30,2-3.4-5.15-16
Ga 19,25-27
(hay Lc 2,33-35)

14
26-7

BM. Giáo họ Tân Xuân
Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

15
27-7

Thứ Tư
X
Thánh Cornêliô, gh
và thánh Cyprianô,
gmtđ. LN
1 Tm 3,14-16
Tv 111,1-2.3-4.5-6
Lc 7,31-35

Thứ Năm
X
Thánh Robertô
Bellarminô. Gmtsht
1 Tm 4,12-16
Tv 111,7-8.9.10

86

16
28-7

Thánh Giuse Cupertinô
BM. Cha Nguyễn Đình Ngọc (OFM)

17
29-7

Lc 7,36-50
Thánh tử đạo VN
Emmanuel Nguyễn
Văn Triệu. Lm.

Thứ Sáu
X
1Tm 6,2-12
Tv 48,6-7.8-10.1718.19-20
Lc 8,1-3
Thánh tử đạo VN
Đaminh Trạch. Lm.

Thứ Bảy
X
Thánh Januariô.
Gmtđ
1 Tm 6,13-16
Tv 100,2.3.4.5
Lc 8,4-15

18
30-7

19
1-8

20.09.2009 Chúa Nhật XXV Thường Niên
Gx. MỸ PHƯỚC – NGỌC THANH cmt

87

Chúa Nhật XXV
Thường Niên
X
Kn 2,12.17-20
Tv 53,3-4.5.6.8
Gc 3,16-4,3
Mc 9,30-37

20

(Không cử hành Thánh
Anrê Kim Têgon,
Phaolô Chong Hasang
và các Bạn Tử Đạo)

2-8

Thánh tử đạo VN
Gioan Charles Tân.
Lm.
Thánh Vịnh Tuần I
Thứ Hai
Đ
Thánh
Mátthêu.Tông Đồ
Thánh Sử. LK
Ep 4,1-7.11-13
Mt 9,9-13
Thánh tử đạo VN
Phanxicô Phan. Lm.
và Tôma Trần Văn
Thiện, chủng sinh.

Thứ Ba
X
Er 6,7-8.12.14-20
Tv 122,1-2.3-4.4-5
Lc 8,19-21
Thứ Tư
Tr
Thánh Piô Pietrelcina,
Lm. LN Er 9,5-9
Tb 13,2.3-4.6.7-8.6
Lc 9,1-6
Thứ Năm
X
Kg 1,1-8
Tv 149,1-2.3-4.5-6.9
Lc 9,7-9

88

BM. Cha Vinh Phúc (OFM),
Hoàng Trường Sơn

21
3-8

22
4-8

23
5-8

24
6-8

Thứ Sáu
X
Kg 1,15–2,9
Tv 43,1.2.3.4
Lc 9,18-22

25
7-8

Thứ Bảy
X
Thánh Cosma và
Đamianô. Tđ
Dcr 2,5-9.14-15
Lc 9,43-45

BM.Cha Lữ (OFM), Đại (SVD), Hùng

26
8-8

27.09.2009 Chúa Nhật XXVI Thường Niên
Gx. GIUSE – PHƯỚC THIỆN cmt
Chúa Nhật XXVI

27
89

Thường Niên
X
Ds 11,25-29
Tv 18,8.10.12-13.14
Gc 5,1-6
Mc 9,38-43.45.47-48
(Không cử hành
Thánh Vinh Sơn
Phaolô. Lm)
Thánh Vịnh Tuần
II
Thứ Hai
X
Thánh Venceslaô. Tđ;
Laurensô Ruiz và các
Bạn Tử Đạo
Dcr 8,1-8
Tv 101,16-18.1921.22-23
Lc 9,46-50

9-8

28
10-8

Thứ Ba
Tr
Tổng Lãnh Thiên
Thần Micae. Gabriel.
và Raphael. LK

Đn 7,9-10 (hay Kh
12,7-12)
Tv 137,1-2.4-5
Ga 1,47-51

Thứ Tư
Tr
Thánh Giêrônimô,
lmtsht. LN
Nkm 2,1-8
Tv 137,1-2.3.4-5.6
Lc 9,57-62

Tháng Mười – 2009
Ý cầu nguyện:

90

29
11-8

30

12-8

-Ý chung: Cầu cho việc tham dự thánh lễ Chúa nhật : Xin cho các Kitô hữu biết
sống ngày Chúa nhật như là ngày tập họp để mừng Chúa Kitô Phục Sinh, khi
tham dự bàn tiệc Thánh Thể.
-Ý truyền giáo: Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng: Xin cho toàn thể dân Chúa,
được Đức Kitô giao cho sứ mạng đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo,
biết tích cực dấn thân cho toàn trách nhiệm truyền giáo, và xin cho họ hiểu
rằng đó là việc phục vụ cao quý nhất mà dân Chúa có thể cống hiến cho nhân
loại.
THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm
những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ,
chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những
lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, và hiểu rõ bản chất cũng như
tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình,
trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau
nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn
cảnh khác, thì được hưởng ơn tiểu xá (Ench.Indulg., ấn bản 1999, concessio 17)
Thứ Năm đầu
tháng
Tr
Thánh Têrêsa Hài
Đồng Giêsu. Tntsht.
LK
Is 66,10-14 (hay Rm
8,14-17) Mt 18,1-5

BM. Gx. Cầu Bảo, Song Mỹ
Gh. Ngọc Thanh

01
13-8

Thứ Sáu đầu tháng
Tr
Thiên Thần Hộ
Thủ. LN
Xh 23,20-23
Tv 90,1-2.3-4.56.10-11
Mt 10,1-5.10
Thứ Bảy đầu tháng
X
Br 4,5-12.27-29
Tv 69,33-35.36-37
Lc 10,17-24

02
14-8

Ngày Trung Thu: Cầu cho thiếu nhi

03
15-8

04.10.2009 Chúa Nhật XXVII Thường Niên
Gx. CẦU BẢO cmt
91

Chúa Nhật XXVII
Thường Niên
X
St 2,18-24
Tv 127,1-2.3.4-5-6
Dt 2,9-11
Mc 10,2-16
(Không cử hành lễ
Thánh Phanxicô
Assisi)
Thánh Vịnh Tuần
III

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi
(Cv 1,12-14 Gl 4,4-7 Lc 1,26-38)
BM. Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFM)
Cha Sùng

Thứ Hai
X
Gn 1,1–2,1.11
Gn 2,2.3.4.5.8
Lc 10,25-37

05
17-8

Thứ Ba
X
Thánh Brunô. Lm
Gn 3,1-10
Tv 130,1-2.3-4.7-8
Lc 10,38-42
Thánh tử đạo VN
Phanxicô Trần Văn
Trung. Cai đội.

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

Thứ Tư
Tr
Đức Mẹ Mân Côi. LN
Gn 4,1-11
Tv 86,3-4.5-6.9-10
Lc 11,1-4
(hay lễ về Mẹ :
Cv 1,12-14 Gl 4,4-7
Lc 1,26-38)

BM. Gx. Bình Cang, Ba Làng, Tấn Tài

Thứ Năm
X

92

04
16-8

06
18-8

07
19-8

08

Ml 3,13-20
Tv 1,1.1-2.3.4.6
Lc 11,5-13

Thứ Sáu
X
Thánh Điônysiô.
Giám Mục và các
bạn, tử đạo Gioan
Lêônarđô. Lm
Ge 1,13-15;2,1-2
Tv 9,2-3.6.16.8-9
Lc 11,15-26

Thứ Bảy
X
Ge 4,12-21
Tv 97,1-2.5-6.11-12
Lc 11,27-28

20-8

09
21-8

10
22-8

93

11.10.2009 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
Gx. SONG MỸ cmt
Chúa Nhật XXVIII
Thường Niên
X
Kn 7,7-11
Tv 89,12-13.1415.16-17
Dt 4,12-13
Mc 10,17-30
Thánh tử đạo VN
Phêrô Lê Văn Tùy.
Lm.
Thánh Vịnh Tuần
IV

11
23-8

Thứ Hai
X
Rm 1,1-7
Tv 98,1.2-3.3-4
Lc 11,29-32

Thứ Ba
X
Rm 1,16-25
Tv 19,2-3.4-5
Lc 11,37-41

Thứ Tư
X
Thánh Callistô I,
Ghtđ
Rm 2,1-11
Tv 62,2-3.6-7.9
Lc 11,42-46

94

12
24-8

Thánh Thêôphilê. BM. Cha Cầu (SVD)

13
25-8

14
26-8

Thứ Năm
Tr
Thánh Têrêsa Giêsu.
Tntsht. LN
Rm 3,21-30
Tv 129,1-2,3-4.5-6
Lc 11,47-54

Thứ Sáu
X
Thánh Hedviges. Nt;
Margarita Alacoque.
Tn
Rm 4,1-8
Tv 32,1-2.5.11
Lc 12,1-7

Thứ Bảy
Đ
Thánh Ignatiô
Antiôchia. Gmtđ. LN
Rm 4,13.16-18
Tv 105,6-7.8-9.
42-43
Lc 12,8-12
Thánh tử đạo VN
Phanxicô Isođorô
Kính. Lm.

15
27-8

Thánh Giêrađô, BM. Cha Quang Minh

16
28-8

17
29-8

95

18.10.2009 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Chúa Nhật Truyền Giáo
Gx. VĨNH AN cmt
Cầu cho lương dân
Nhớ ơn các thừa sai
Quyên tiền truyền giáo
Chúa Nhật Truyền
Giáo
X
Is 53,10-11
Tv 32,4.5.18-19.20
Dt 4,14-16
Mc 10,35-45
Thánh Vịnh Tuần I
(Không cử hành
Thánh Luca. Thánh
Sử)

BM. Cha Dung

18
1-9

Thứ Hai
X
Thánh Gioan
Brêbeuf, lm. Thánh
Isaac Jôgues, lm và
các bạn, tđ. Thánh
Phaolô Thánh Giá,
lm.
Rm 4,20-25
Lc 1,69-70.7172.73.75
Lc 12,13-21

Thứ Ba
X
Rm 5,12.15.1719.20-21
Tv 40,7-8.89.10.17
Lc 12,35-38

96

19
2-9

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

20
3-9

Thứ Tư
X
Rm 6,12-18
Tv 124,1-3.4-6.7-8
Lc 12,39-48

Thứ Năm
X
Rm 6,19-23
Tv 1,1-2.3.4.6
Lc 12,49-53

Thứ Sáu
X
Thánh Gioan
Capestranô. Lm
Rm 7,18-25
Tv 119,66.68.76.
77.93.94
Lc 12,54-59
Thánh tử đạo VN
Phaolô Tống Viết
Bường. Quan thị vệ

21
4-9

22
5-9

23
6-9

Thứ Bảy
X
Thánh Antôn Maria
Claret. Gm
Rm 8,1 - 11
Tv 24, 1–2, 3-4, 5-6
Lc 13, 1-9

97

25.10.2009 Chúa Nhật XXX Thường Niên
Gx. HÀ DỪA – PHÙ SA cmt
Chúa Nhật XXX
Thường Niên
X
Gr 31,7-926
Tv 125,1-2-3.4-5.6
Dt 5,1-6
Mt 10,46-52
Thánh Vịnh Tuần
II

25
8-9

Thứ Hai
X
Rm 8,12-17
Tv 68,2.4.6-7.20-21
Lc 13,10-17

26
9-9

Thứ Ba
X
Rm 8,18-25
Tv 126,1-2.2-3.4-5.6
Lc 13,18-21

Thứ Tư
Đ
Thánh Simon và
thánh Giuđa, Tđ.
LK
Ep 2,19-22
Tv 18,2-3.4-5
Lc 6,12-19
Kính Thánh tử đạo
Gioan Đạt. Lm.

98

27
10-9

Simon: BM. Đức Minh (SVD), Phú
Cường.
Tađêô: BM. Cha Văn Thanh, Đình Phúc,
Đình Tạc

28
11-9

Thứ Năm
X
Rm 8,31-39
Tv 108,21-22.2627.30-31
Lc 13,31-35

Thứ Sáu
X
Rm 9,1-5
Tv 147,12-13.1415.19-20
Lc 14,1-6

Thứ Bảy
Rm 11,1-2.11-12.2529
Tv 93,12-13.1415.17-18
Lc 14,1.7-11

29
12-9

30
13-9

31
14-9

Tháng Mười Một – 2008
Ý cầu nguyện:
-Ý chung: Cầu cho việc bảo vệ thiên nhiên : Xin cho mọi người trên thế giới,
đặc những ai có trách nhiệm trong lãnh vực chính trị và kinh tế, luôn luôn biết
dấn thân bảo vệ môi trường thiên nhiên.
-Ý truyền giáo: Cầu cho mọi người nhận biết Danh Thiên Chúa: Xin cho tín đồ
của các tôn giáo khác biết dùng đời sống và việc đối thoại huynh đệ mà làm
chứng cho mọi người thấy rằng Dân Thiên Chúa mang lại hòa bình.
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ,
dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát
khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh
lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

99

01.11.2009 Chúa Nhật XXXI Thường Niên
Các Thánh Nam Nữ. Lễ Trọng
Gx. SÔNG PHA cmt
Chúa Nhật XXXI
Thường Niên
Các Thánh Nam
Nữ. Lễ Trọng
Kh 7,2-4.9-14
Tv 24,1-2.3-4.5-6
1 Ga 3,1-3
Mt 5,1-12a
Thánh tử đạo VN
Hiêrônimô Liêm và
Valentinô Vinh. Gm.
Giuse Nguyễn Duy
Khang. Thầy giảng
và Phêrô Bình. Lm.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)
Viếng nhà thờ & Nghĩa địa

Thứ Hai
Tm
Cầu cho các tín
hữu đã qua đời (Lễ
Các Đẳng)
Thánh Vịnh Tuần
III

Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm
nay mọi linh mục được phép cử hành
hoặc đồng tế ba thánh lễ.

Thứ Ba
X
Thánh Martinô
Porres. Tu Sĩ
Rm 12,5-16
Tv 131,1.2.3
Lc 14,15-24
Thánh tử đạo VN
Phêrô Phanxicô Bắc.
Lm.

BM. Cha Trung
Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Nha Trang

100

01
15-9

02
16-9

03
17-9

Thứ Tư
Tr
Thánh Carôlô
Borrômêô, Gm. LN
Rm 13,8-10
Tv 112,1-2.4-5.9
Lc 14,25-33

Thứ Năm đầu
tháng
X
Rm 14,7-12
Tv 27,1.4.13-14
Lc 15,1-10
Thánh tử đạo VN
Thánh Đaminh Mầu.
Lm.

Thứ Sáu đầu tháng
X
Rm 15,14-21
Tv 97,1.2-3-4
Lc 16,1-8

Thứ Bảy
X
Rm 16,3-9.16.22-27
Tv 145,2-3.4-5.
10-11
Lc 16,9-15
Thánh tử đạo VN :
Hyacintha Gia và
Vinh Sơn Liêm. Lm.

Thánh Carôlô. BM Cha Lý (OFM)

04
18-9

05
19-9

06
20-9

07
21-9

101

08.11.2009 Chúa Nhật XXXII Thường Niên
Gx. CƯ THỊNH – MỸ THANH cmt
08.11: Kỷ niệm 4 năm ĐC Giuse được bổ nhiệm làm GM Phó
Gp. Nha Trang
Chúa Nhật XXXII
Thường Niên
X
1V 17,10-16
Tv 145,6-7-8.9-10
Dt 9,24-28
Mc 12,38-44
Thánh tử đạo VN
Phaolô Nguyễn Ngân.
Giuse Nguyễn Đình
Nghi. Martinô Tạ Đức
Thịnh. Lm. và
Martinô Thọ. Gioan
Baotixita Cỏn. Giáo
dân.
Thánh Vịnh Tuần IV

Kỷ niệm 4 năm ĐC Giuse được bổ nhiệm
làm GM Phó Gp. Nha Trang

08
22-9

Thứ Hai
Tr
Cung hiến Thánh
Đường Latêranô. LK
Ed 47,1-2.8-9.12
(hay 1Cr 3,9-11.1617)
Ga 2,13-22

Thứ Ba
Tr
Thánh Lêô Cả. Ghts.
LN
Kn 2,23–3,9
Tv 34,2-3.16-17.
18-19
Lc 17,7-10

102

09
23-9

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Ninh Thuận

10
24-9

Thứ Tư
Tr
Thánh Martinô, Gm. LN
Kn 6,2-11
Tv 82,3-4.6-7
Lc 17,11-19

Thứ Năm
Đ
Thánh Jôsaphát.
Gmtđ. LN
Kn 7,22–8,1
Tv119,89.90.91.
130.135.175
Lc 17,20-25

Thứ Sáu
X
Kn 13,1-9
Tv 19,2-3.4-5
Lc 17,26-37

Thứ Bảy
X
Kn 18,14-16;19,6-9
Tv 105,2-3.3637.42-43
Lc 18,1-8
Thánh tử đạo VN
Stêphanô Theođorô
Thể. GM.

11
25-9

12
26-9

13
27-9

14
28-9

103

15.11.2009 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Gx. BA NGÒI – CHỢ MỚI cmt
Ngày tông đồ giáo dân
20.11: Cầu cho nhà giáo
Chúa Nhật XXXIII
Thường Niên
X
Đn 12,1-3
Tv 15,58.9-10
Dt 10,11-14.18
Mc 13,24-32
Kính trọng thể các
Thánh TĐVN

Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Ngày tông đồ giáo dân

15
29-9

Thánh Vịnh Tuần I
(không cử hành lễ
Thánh Anbetô Cả).

Thứ Hai
X
Thánh Margarita
Scotland;
Gertruđê. Tn
1 Mcb 1,10-15.4143.54-57.62-63
Tv 119,53.61.134.
150.155.158
Lc 18,35-43

Thứ Ba
Tr
Thánh Elisabeth
Hungari. Tu sĩ. LN
2 Mcb 6,18-31
Tv 3,2-3.4-5.6-8
Lc 19,1-10

104

16
30-9

Tĩnh tâm tháng Giáo Hạt Cam Ranh

17
1-10

Thứ Tư
X
Cung hiến thánh
đường thánh Phêrô
và thánh đường
thánh Phaolô
2 Mcb 7,1.20-31
Tv 17,1.5-6.8.15
Lc 19,11-28

Thứ Năm
X
1 Mcb 2,15-29
Tv 50,1-2.5-6.14-15
Lc 19,41-44

Thứ Sáu
X
1 Mcb 4,36-37.52-59
1 Sb 29,10.11.1112.12
Lc 19,45-48
Thánh tử đạo VN
Phanxicô Xaviê Cần.
Thầy giảng.

Thứ Bảy
Tr
Đức Mẹ dâng mình
trong đền thờ. LN
1Mc 6,1-13
Tv 9,2-3..4.6.16
Lc 20,27-40

18
2-10

19
3-10

20
4-10

21

5-10

22.11.2009 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên
105

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Gx. CHÍNH TOÀ cmt
22.11: Bổn Mạng các ca đoàn
Chúa Nhật Đức
Giêsu Kitô Vua vũ
trụ. Lễ Trọng
Tr
Đn 7,13-14
Tv 92,1-2.5
Kh 1,5-8
Ga 18,33-37
(Không cử hành lễ
Thánh Cêcilia. Tntđ)

Thứ Hai
X
Thánh Clêmentê I
Ðn 1,1-6.8-20
Ðn 3,52.53.54.55.56
Lc 21,1-4
Thánh Vịnh tuần II

Thứ Ba
Đ
Thánh Anrê DũngLạc. Lm. và các bạn
tử đạo Việt Nam. Lễ
Trọng
2Mcb 7,1.20-23.27
(hay Kn 3,1-9)
Tv 125,1-3.4.4-5.6
Rm 8,31-39 (hay
Kh7,9-17)
Lc 9,23-26
Thánh tử đạo VN
Vinh Sơn Nguyễn Thế
Điểm. Phêrô Võ Đăng
Khoa. Lm. và Phêrô
Cao. Gm.

106

BM. Gx Chính Toà
Bổn Mạng các ca đoàn

22
6-10

BM. Cha Minh Hoàng (SVD)

23
7-10

Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Bổn mạng
Hội thánh VN,
BM. Gx Phước Hải, Vinh An, Thái Hoà.
Thánh Thêôphanô. Bm. Cha Sơn Ngà

24
8-10

Thứ Tư
Tr
Thánh Catarina
Alexandria, Tntđ
Ðn 5,1-6.13-14.1617.23-28
Ðn3,62.63.64.65.66
Lc 21,12-19

25
9-10

Thứ Năm
X
Ðn 6,12-28
Ðn 3,68.69.70.71.
72.73.74
Lc 21,20-28
Thánh tử đạo VN
Tôma Đinh Viết Dụ
và Đaminh Nguyễn
Văn Xuyên. Lm.

26
10-10

Thứ Sáu
X
Đn 7,2-14
Lc 21,29-33

27
11-10

Thứ Bảy
X
Kh 22,1-7
Tv 94,1-2.3-5.6-7
Lc 21,34-36
Thánh tử đạo VN
Anrê Trần Văn
Thông. Quân nhân.

Bắt đầu tuần Cửu nhật mừng Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội Bổn mạng Giáo phận

28
12-10

107

NĂM PHỤNG VỤ 2010
29.11.2009 Chúa Nhật I Mùa Vọng
Gx. PHÚ NHƠN cmt
Chúa Nhật I Mùa
Vọng
Tm
Gr 33,14-16
Tv 24,4-5.8-9.10
1 Tx 3,12-4,2
Lc 21,25-28.34-36
Thánh Vịnh Tuần I
Thứ Hai
Tm
Thánh Anrê. Tông
Đồ. LK
Is 2,1-5;
Is 4,2-6
Tv 122,1-2.3-4.
4-5.6-7.8-9
Mt 8,5-11
Thánh tử đạo VN
Giuse Du. Lm.

BÀI ĐỌC NĂM C

29
13-10

BM. Cha Nguyễn Lộc Huệ, Lê Văn Hải.
Rm 10,9-18 ; Mt 4,18-22

Tĩnh tâm Linh mục thường niên
2010

30
14-10

Tháng Mười Hai – 2009
Thứ Ba
Tm
Is 11,1-10
Tv 72,1.7-8.
12-13.17
Lc 10,21-24

108

01
15-10

Thứ Tư
Tm
Is 25,6-10
Tv 23,1-3.3-4.5.6
Mt 15,29-37

02
16-10

Thứ Năm
Tr
Thánh Phanxicô
Xaviê. Lm
Is 26,1-6
Tv 118,1.8-9.
19-21.25-27
Mt 7,21.24-27

Thứ Sáu
Tm
Thánh Gioan
Đamascênô. Lmts
Is 29,17-24
Tv 27,1.4.13-14
Mt 9,27-31

Thứ Bảy
Tm
Is 30,19-21.23-26 Tv
147,1-2.3-4.5-6 Mt
9,35;10,1.6-8

BM. Các xứ truyền giáo.
Gx Đại Điền, Gh. Bình Quý
BM. Cha Cần, Thứ, Hướng, Hưởng,
Quang Láng, Ngọc Hiếu, Danh.

03
17-10

04
18-10

05
19-10

109

07.12.2008 Chúa Nhật II Mùa Vọng
Gx. THÁNH GIA – PHÚ QUÝ cmt
07-10.12.2008 Tĩnh tâm Linh mục thường niên 2009
tại TGM Nha Trang, Giáo Hạt Ninh Thuận phụ trách
Chúa Nhật II Mùa
Vọng
Tm
Br 5,1-9
Tv 125,1-2-3.4-5.6
Pl 1,4-6.8-11
Lc 3,1-6
Thánh Vịnh Tuần
II

Thánh Nicôla. Tiến Sĩ
BM. Cha Nguyễn Hoà, Thảo

06
20-10

Thứ Hai
Tr
Thánh Ambrôsiô,
gmtsht. LN
Is 35,1-10
Tv 84,9.10.11-12.13
Lc 5,17-26
Thứ Ba
Tr
Lễ Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội.
Lễ Trọng
St 3,9-15.20
Tv 97,1.2-4
Ep 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38

Thứ Tư
Tm
Thánh Gioan Điđacô
Is 40,25-31
Tv 103,1-2.3-4.8.10
Mt 11,28-30

110

07
21-10

Bổn mạng Giáo phận Nha Trang
BM. Gx. Cư Thịnh, Thanh Hải, Thanh
Điền, Phan Rang

08
22-10

09
23-10

Thứ Năm
Tm
Is 41,13-20
Tv 145,1.9.10-11.1213
Mt 11,11-15

Thứ Sáu
Tm
Thánh Đamasô I. Gh
Is 48,17-19
Tv 1,1-2.3.4.6
Mt 11,16-19

Thứ Bảy
Tm
Lễ Đức Mẹ
Guađalupê
Hc 48,1-4.9-11
Tv 80,2-3.15-16.
18-19
Mt 17,10-13
Thánh tử đạo VN
Thánh Simon Phan
Khắc Hoà. Y sĩ.

Thánh Đaniel. BM Cha Cư (SVD)

10
24-10

11
25-10

12
26-10

111

14.12.2008 Chúa Nhật III Mùa Vọng
Gx. NGHĨA PHÚ cmt
Chúa Nhật III Mùa
Vọng
Tm
Xp 3,14-18
Pl 4,4-7
Lc 3,10-18
Thánh Vịnh Tuần
III
(Không cử hành lễ
Thánh Lucia. Tntđ)
Thứ Hai
Tr
Thánh Gioan Thánh
Giá. Lmtsht
Ds 24,2-7.15-17
Tv 24,4-5.6
Mt 21,23-27

Thứ Ba
Tm
Xp 3,1-2.9-13
Tv 33,2-3.6-7.1618.19
Mt 21,28-32

Thứ Tư
Tm
Is 45,6-8.18.21-25
Tv 84,9.10.11-12.1314
Lc 7,9-23

112

13
27-10

14
28-10

15
29-10

16
1-11

Thứ Năm
Tm
St 49,2.8-10
Tv 72,3-4.7-8.17
Mt 1,1-17

Thứ Sáu
Tm
Gr 23,5-8
Tv 72,1.12-13.18-19
Mt 1,18-24
Thánh tử đạo VN
Phaolô Nguyễn Văn
Mỹ. Phêrô Trương
Văn Đường và Phêrô
Vũ Văn Truật. Thày
giảng.
Thứ Bảy
Tm
Tl 13,2-7.24-25
Tv 71,3-4.5-6.16-17
Lc 1,5-25
Thánh tử đạo VN
Phanxicô Xaviê Hà
Trọng Mậu. Thầy
giảng; Đaminh Bùi
Văn Uý. Tôma
Nguyễn Văn Đệ. Âu
tinh Nguyễn Văn Mới
và Têphanô Nguyễn
Văn Vinh. Giáo dân.

17
2-11

18
3-11

19
4-11

113

21.12.2008 Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Gx. QUẢNG THUẬN cmt
Chúa Nhật IV Mùa
Vọng
Tm
Mk5,1-4
Tv 79,2.3.15-16.18
Dt 10,5-10
Lc 1,39-45
Thánh Vịnh Tuần
IV
Thứ Hai
Tm
Thánh Phêrô Canisiô,
lmtsht
Dc 2,8-14
Tv 32,2-3.11-12.20
Lc 1,39-45
Thánh tử đạo VN
Phêrô Trương Văn Thi
và Anrê Trần Anh
Dũng. Lm.

20
5-11

21
6-11

Thứ Ba
Tm
1 Sm 1,24-28
1 Sm 2,1.4-5.6-7.8
Lc 1,46-56

7-11

Thứ Tư
Tm
Ml 3,1-4.23-24
Tv 25,4-5.8-9.10.14
Lc 1,57-66

8-11

114

22

23

Thứ Năm
Tm
2 Sm 7,1-5.8-11.16
Tv 89,2-3.4-5.27.29
Lc 1,67-79

24
9-11
Chiều: Lễ VỌNG GIÁNG SINH

Thứ Sáu
Lễ Giáng Sinh. Lễ
Trọng Lễ đêm:
Is 9,1-3.5-6;
Tt 2,11-14
Lc 2,1-4
Lễ rạng đông:
Is 62,11-12
Tt 3,4-7
Lc 2,15-20
Lễ ban ngày:
Is 52,7-10
Tv 98,1.2-3.34.5-6
Dt 1,1-6
Ga 1,1-18 (hay Ga
1,1-5.9-14)
Thứ Bảy
Đ
Thánh Têphanô. Tđ
tiên khởi. LK
Cv 6,8-10 ; 7,54-60
Tv 30,3-4.68.16-17
Mt 10,17-22

25
10-11

BM. Gx Phú Nhơn.
BM. Cha An

26
11-11

115

28.12.2008 Chúa Nhật LỄ THÁNH GIA
Gx. ĐỒNG HỘ - MỸ ĐỨC - SUỐI DẦU(FMM) cmt
Chúa Nhật Lễ
Thánh Gia
Tr
1 Sm 1,20-22.24-28
Tv Tv 83,2-3.5-6.9
1 Ga 3,1-2.21-24
Lc 2,41-52
(Không cử hành
Thánh Gioan. Tông
Đồ Thánh Sử)
Thứ Hai
Tr
1 Ga 1,5-2,2
Tv 123,2-3.4-5.7-8
Mt 2,13-18
Thánh Vịnh Tuần I
Thứ ba
Tr
Thánh Tôma Becket.
Gmtđ
1 Ga 2,3-11
Tv 96,1-2.2-3.5-6
Lc 2,22-35
Thứ Tư
Tr
Thánh Xinvétte I.
Giáo Hoàng
1Ga 2,12-17
Tv 95,7-9.10
Lc 2,36-40
Thứ Năm
Tr
Thánh Silvester I, gh
1 Ga 2,18-21
Tv 96,1-2.11-12.13
Ga 1,1-18

116

BM. Gx. Mỹ Đức, Hoà Nghĩa, Thánh Gia,
G. Họ Thánh Gia (BC)

27
12-11

28
13-11

29
14-11

30
16-11

31
16-11

Toà Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt. 058.3523 842 – Fax. 058.3522 494
Email: tgmnhatrang@gmail.com
Tài khoản Ngân hàng:
VIETCOMBANK (Bank for Foreign Trade of Viet Nam)
17 Quang Trung St., Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam
Swift: B F T V V N V X 0 0 6
Tên tài khoản: TOÀ GIÁM MỤC NHA TRANG
Địa chỉ: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà – Việt Nam
Tài khoản (USD): 0061370220898
Tài khoản (EUR): 0061140220939

TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN
I. Toà Giám mục:
Giám mục Chính: Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà
Giám mục Phó: Đức Cha Giuse Võ Đức Minh
Quyền Tổng Đại Diện: Giuse Nguyễn Thế Thoại
Quyền Quản lý: Lm. Đôminicô Nguyễn Công Đắc
Chưởng Ấn kiêm Thư ký: Lm. G.B Ngô Đình Tiến
Thư ký 2: Lm Đa Minh Mai Xuân Vĩnh
II. Ban Tư vấn Giáo phận:
- Đ.Ô. Giuse M. Trần Thanh Phong
- Lm. Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi
- Lm. Giuse Nguyễn Bình An
- Lm. F.X Phan văn Hướng
- Lm. Giuse Võ Quý
- Lm. Giuse Lê Văn Sỹ
- Lm. Giuse Trương Phúc Tinh
- Lm. G.B Ngô Đình San
- Lm. Phêrô Lê Văn Ninh
- Lm. Phêrô Trương Trãi
117

- Lm. Đôminicô Nguyễn Công Đắc
- Lm. G.B Ngô Đình Tiến
- Lm. F.X Nguyễn Chí Cần
III. Hội đồng Linh mục:
-

Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.

Giuse Nguyễn Thế Thoại
Phêrô Lê Văn Ninh
Giuse M. Trần Thanh Phong
Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
Phêrô Phạm Ngọc Phi
Giuse Nguyễn Bình An
F.X Phan Văn Hướng
Giuse Võ Quý
Giuse Trương Phúc Tinh
Giuse Cupertinô Nguyễn Đình Ngọc (OFM)
Anrê Lê Văn Hải
Giuse Nguyễn Xuân Quý (OFM)
Thêôphan Nguyễn Sơn Ngà
G.B. Ngô Đình San
Phêrô Nguyễn Thời Bá
G.B Trần Minh Cương
Đôminicô Nguyễn Công Đắc
G.B Ngô Đình Tiến

IV. Các Linh mục Hạt trưởng
- Lm. Giuse Nguyễn Bình An, Hạt trưởng Nha Trang
- Lm. F.X Phan văn Hướng, Hạt trưởng Cam Ranh
- Lm. Giuse Võ Quý, Hạt trưởng Ninh Thuận
V. Các Ban của Giáo phận:
-

Giáo lý - Đức tin: Lm. Phêrô Lê Văn Ninh.
Kinh thánh: Lm. Gioan Bosco Cao Tấn Phúc
Phụng tự: Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Chí Cần
Nghệ thuật Thánh: Lm. Phanxicô Xaviê Trịnh Hữu Hưởng
Thánh nhạc: Lm. Phêrô Mai Tính
Loan báo Tin Mừng: Cha Nguyễn Hoài An (SVD)
Giáo sĩ: Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh
Chủng sinh: Cha Giám Đốc ĐCV Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi

118

- Tu sĩ: Lm. Giuse Nguyễn Xuân Quý (OFM)
- Giáo dân (HĐGX): Lm. Phêrô M. Nguyễn Xuân Dũng
- Tông Đồ Giáo Dân: Lm. Phêrô Nguyễn Thời Bá
- Mục Vụ HN Gia Đình: Lm. Đôminicô Nguyễn Công Đắc
- Giới Trẻ: Lm. Nicola Nguyễn Hoà
- Di dân: Lm. Giuse Võ Quý
- Bác ái Xã hội: Lm. Giuse Nguyễn Xuân Quý (OFM)
- Văn hoá: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thoại.
- Thông tin liên lạc: Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Vinh Danh
- Du Học: Đức Giám Mục Giáo Phận + Cha TĐD + GĐĐCV + 3
Cha Hạt Trưởng + 4 Cha phụ trách 4 khối:
+ Rôma: Lm. Giuse Nguyễn Thường
+ Pháp: Lm. F.X Nguyễn Chí Cần
+ Hoa Kỳ: Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Phong
+ Á-Úc châu: Lm. G.B Ngô Đình Tiến
VI. Toà án Giáo phận:
-

Chánh thẩm phán: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi
Chưởng lý và Kháng lý: Lm.Giuse Lê Văn Sỹ
Thẩm phán: Lm. Carôlô Phan Châu Lý (OFM)
Thẩm phán: Lm. Phêrô Trương Trãi
Lục sự (công chứng viên): Lm. G.B Ngô Đình Tiến
Đức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HOÀ

Sinh tại Bối Kênh - Hà Nam 02.02.1932
Linh Mục: 20.12.1959
Tấn phong Giám Mục: 05.04.1975
Tựu chức 07.05.1975
Toà Giám mục Nha Trang
22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt : 058.3523 842 – Fax: 058.3522 494
Email: tgmnhatrang@gmail.com
*Toà Giám Mục Ban Mê Thuột
104 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đăklăk
Đt : 0500.3852 756 - Fax: 0500.3840 087
Email: tgmbmt@yahoo.com
119

Đức Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang
GIUSE VÕ ĐỨC MINH
Sinh tại Mỹ Đức, Lệ Thủy, Quảng Bình 10.09.1944
Linh mục: 24.04.1971
Tấn phong Giám Mục: 15.12.2005
Tựu chức 30.12.2005
Toà Giám mục Nha Trang
22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt : 058.3523 842 – Fax : 058.3522 494
Email: vdmjoe@gmail.com
Linh mục Quyền Tổng Đại Diện
Giuse Nguyễn Thế Thoại
Toà Giám mục Nha Trang
22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt. 0946 766 762
Email: totusdeo@gmail.com
ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG
60 Lý Nam Đế - Phường Phước Long
Hộp thư 61 Nha Trang
Tỉnh Khánh Hoà
Đt: 058.3881 095 - Fax: 058.3882 862
Email: dcvsaobien@gmail.com
Ban Giám đốc
- Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi, Giám đốc/ 058.3881 356
- Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Chí Cần, Phó Giám đốc/
058.3886 451
- Lm. Phêrô Trần Hữu Thành, Linh hướng/ 058.37300910913 416 015
- Lm. Phêrô Trần Bá Ninh, Quản lý/ 058.3884 943 –
0983 164 874
- Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Phong, Giám học Triết học - Đặc
trách Văn phòng/ 058.3880 847 - 0905 153 408
- Lm. Giuse Nguyễn Thường, Tu đức/ 058.3886 452
120

-

Lm. Don Bosco Cao Tấn Phúc, Giám học Thần học/
058.2211 476
Lm. Ignatiô Hồ Thông, Thư viện/ 058.2211 455
Lm. Phêrô Trần Ngọc Anh/ 058.3880 846

Ban Giáo sư
Thuộc Giáo phận Nha Trang:
- Đức cha Phaolô Nguyễn văn Hoà
- Đức cha Giuse Võ Đức Minh
Đức Ông Giuse M. Trần Thanh Phong
- Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi
- Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Chí Cần
Lm. Phêrô Trần Hữu Thành
- Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Phong
Lm. Giuse Nguyễn Thường
-

Lm. Phêrô Trần Bá Ninh

-

Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.
Lm.

-

Don Bosco Cao Tấn Phúc
Inhaxiô Hồ Thông
Đôminicô Nguyễn Công Đắc
Phêrô Phạm Ngọc Lê
Phêrô Lê Văn Ninh
Giuse Nguyễn Thế Thoại
Phêrô Mai Tính
Giuse Lê Văn Sỹ
G.B. Ngô Đình Tiến
Đa Minh Mai Xuân Vĩnh
Gioakim Nguyễn Văn Có (OFM)
Nobertô Nguyễn Văn Khanh (OFM)

Thuộc Giáo phận Quy Nhơn:
-

-

Lm. Giuse Lê Kim Ánh

Lm. Vincentê Nguyễn Văn Bản
Lm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Lm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột:
- Lm. Phêrô Trần Ngọc Anh
- Lm. FX Nguyễn Kim Long
- Lm. Giuse Nguyễn Văn Uý

121

Thuộc Giáo phận Đà Lạt:
- Lm. Antôn Nguyễn Đức Khiết
- Lm. Phêrô Trần Văn Hội
- Lm. Athanasis Nguyễn Quốc Lâm
Thuộc Giáo phận Phan Thiết:
- Lm. Giuse Hồ Sĩ Hữu
Lm. G.B Hoàng Văn Khanh
Thuộc Giáo phận Huế:
- Lm. Antôn Nguyễn Văn Tuyến
Thuộc Giáo phận Kontum:
Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng

122

DANH SÁCH LINH MỤC TRIỀU
AN / Giuse Nguyễn Bình
NS 15.09.1948 - LM 01.04.1975
GX. Bình Cang
ĐC Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3890 178 – 0907 716 760
Email: josanninh@yahoo.com
BÁ / Phêrô Nguyễn Thời
NS 05.09.1958 - LM 29.06.1995
GX. Hoà Nghĩa
ĐC: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3861 330 – 0913 413 330
Email: nguyenthoiba@yahoo.com
BAN / Gioan Bt. Nguyễn Hữu
NS 11.02.1933 - LM 07.06.1960
Hưu dưỡng tại TGM Nha Trang
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
BÍCH / Phaolô Trần Sơn
NS 28.02.1928 - LM 21.12.1957
Nhà Hưu Dưỡng Chí Hoà
ĐC: 149 Bành Văn Trân, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM
Đt: 08.3864 0349
BÌNH / Giuse Phan Thanh
NS 19.03.1927 - LM 01.09.1957
Hưu dưỡng tại Gx. Vinh Trang
ĐC: Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3864 696
BÌNH / Antôn Nguyễn Văn
NS 06.12.1941 - LM 31.05.1970
Nhà Hưu Dưỡng LM
ĐC: 12 Bãi Dương, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.2210 216/ 3832 901 CẦN / F.X. Nguyễn Chí
NS 28.02.1949 - LM 25.08.1976
GX. Phước Hải
ĐC: 30 Trương Định, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3514 617 – 0905 310 755
Email: chicannt@dng.vnn.vn/ chican49@yahoo.com
123

CAO / Phêrô Lê Minh
NS 11.11.1956 - LM 06.07.1995
GX. Quảng Thuận
ĐC: Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 068.3850 292
Email: lmpetcao@gmail.com
CHUNG / Giacôbê Bùi
NS 15.05.1926 - LM 23.05.1961 Hưu dưỡng tại Gx. Quảng Thuận
ĐC: Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 068.3851 116
Email:
CHƯƠNG / Phêrô Vũ Văn Tự
NS 02.12.1928 - LM 22.12.1956
Nhà Hưu Dưỡng Phát Diệm
ĐC: 212 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đt: 08.3996 0566 – 3894 8059
Email: peterchuong2002@yahoo.com
CƯƠNG / Gioan Bt. Trần Minh
NS 14.07.1947 - LM 19.02.1974
GX. Tấn Tài
ĐC: Tấn Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đt: 068.3825 293
Email: imjscuong@gmail.com/nhathopr@hcm.vnn.vn
CƯỜNG / Simon Nguyễn Phú
NS 07.09.1963 - LM 24.06.2005
GX. Hoà Bình (Giáo họ Phêrô – Vĩnh Hoà và Vĩnh Hải)
ĐC: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3982 577 – 0905 533 655
Email: smcuong28@yahoo.com / cuongsimon28@yahoo.com
CƯỜNG / Giuse Phan
NS 02.06.1972 - LM 24.06.2005
GX. Vạn Giã
ĐC: HT 17 Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058.3911 544 – 0988 956 572
Email: pcuong27@yahoo.com/ josphancuong@pmail.vnn.vn

124

DÀNG / Phaolô Nguyễn Văn
NS 10.02.1967 - LM 05.06.2007
GX. Phước Thiện
ĐC: Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3862 195 – 0989 394 330
Email: paulnvdang@yahoo.com
DANH / F.X. Nguyễn Vinh
NS 23.11.1970 - LM 20.01.2005
GX. Triệu Phong
ĐC: Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 068.3850 775 – 0913 826 704
Email: fxvinhdanh@yahoo.com/ vinhdanh@pmail.vnn.vn
DUNG / Luca Nguyễn Đình
NS 12.02.1968 - LM 30.08.2001
GX. Hòn Thiên
ĐC : Tân Hải, Ninh Hải, NinhThuận
Đt : 068. 3871 041
Email: lucadung@vnn.vn/ lucadung68@yahoo.com
DŨNG / Phêrô Nguyễn Xuân
NS 05.03.1958 - LM 19.06.1997
GX. Phước Hoà
ĐC: 80 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3877 071
Email: ocddungnt@yahoo.com
DŨNG / Gioan B. Lê Ngọc
NS 10.04.1958 - LM 19.06.1997
Du học Rôma (Ý)
ĐC: Collegio San Pietro Apostolo–Roma
Email: jbdung@yahoo.com
DUY / Phaolô Đặng Ngọc
NS 03.03.1957 - LM 19.12.1996
GX. Cầu Ké
ĐC: Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3892 843
Email: duy.nhatrang@yahoo.com

125

ĐẮC / Đôminicô Nguyễn Công
NS 07.02.1959 - LM 15.10.1993 Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058. 3523 842 (TGM) – 0935 038 946
Email: dacntct@yahoo.com
ĐẠI / Phêrô Nguyễn
NS 25.01.1971 - LM 24.06.2005
Du học Manila (Philippines)
Email: peternguyendai@gmail.com
ĐẠT / Giuse Nguyễn Xuân
NS 14.08.1968 - LM 30.08.2003
GX: Ninh Hoà
ĐC. 64C Nguyễn Huệ, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3844 102
Email: gowithyou@dng.vnn.vn
ĐỆ / Gioan Bt. Nguyễn Kim
NS 08.01.1966 - LM 19.06.1997
GX. Thủy lợi
ĐC: Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3871 011
Email: gioande@hcm.vnn.vn
ĐIỆN / Phêrô Trần Văn
NS 02.10.1957 - LM 19.06.1997
GX. Lương Sơn
ĐC: Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3839 930
ĐIỆP / Giuse Ngô Mạnh
NS 15.07.1948 - LM 07.09.1975
GX. Hòn Thiên
ĐC: Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3871 041
Email: ngodiep@yahoo.com
ĐỨC / Inhaxiô Bùi Sĩ
NS 02.07.1962 - LM 06.07.1995
ĐC: Tu Hội Nagia
4A/1 Khiết Tâm, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
Đt: 0908 179 209

126

HẢI / Luy Nguyễn Phúc
NS 04.07.1952 - LM 05.04.1994
GX. Phù Sa
ĐC: Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3838 552 – 0914 095 439
HẢI / Anrê Lê Văn
NS 01.04.1958 - LM 06.07.1995
GX. Sông Pha
ĐC: Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 068.3852 220 – 0914 477 014
Email: anrehai@gmail.com
HẢI / Phêrô Trần Văn
NS 05.02.1968 - LM 17.12.1998
GX. Tân Hội
ĐC: Thanh Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đt: 068.3838 285
Email: lmvanhai@hcm.vnn.vn
HẢI / Giuse Nguyễn Thanh
NS 20.12.1960 - LM 19.06.1997
GX. Mỹ Hoán
ĐC: Ninh Thân, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3620 347 – 6296 399 – 0914 940 833
Email: joshai59@yahoo.com
HIẾN / Phêrô Trần Ngọc
NS 10.12.1974 - LM 04.12.2008
GX. Phước Hải
ĐC: 30 Trương Định, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 0909 176 763
Email: tranphe2000@yahoo.com
HIỆP / Giuse Nguyễn Thế
NS 14.09.1974 - LM 04.12.2008
GX. Sông Pha
ĐC: Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 0914 451 860
Email: joshiep149@yahoo.com

127

HIẾU / Gioan Bt. Nguyễn Trung
NS 09.05.1972 - LM 19.06.2002
C/o Đan viện Xitô Mỹ Ca
ĐC: Lập Định, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0987 979 701
Email: jbhieu@gmail.com
HIẾU / F.X. Võ Ngọc
NS 12.08.1963 - LM 20.01.2005
GX. Dục Mỹ
ĐC: Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3848 020 – 0903 195 485
Email: fxhieus@yahoo.com
HIỆU / Tôma Trần Văn
NS 30.01.1941 - LM 15.04.1975
GX. Nghĩa Phú
ĐC: Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3857 176
Email: thomastrancr@yahoo.com
HOÁ / Phêrô Cao Xuân
NS 01.07.1967 - LM 24.06.2005
GX. Phước Thiện, G. Họ Đá Hàn
ĐC: Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3862 654
Email: hoaxuan67@pmail.vnn.vn
HOÀ / Nicolas Nguyễn
NS 20.01.1965 - LM 11.12.2003
GX. Bắc Vĩnh
ĐC: Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 052
Email: nicolasnguyenhoa@gmail.com
HOÀ / Gioakim Nguyễn Thái
NS 14.09.1968 - LM 15.06.2007
Du học Australia
Đt:
Email: jcthaihoa@yahoo.com

128

HOÀ / Giuse Lê Đức
NS 02.02.1970 - LM 17.06.2004
GX. Cây Vông
ĐC: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3774 164 – 0918 573 783
Email: hoajos70@yahoo.com
HOÀ / Gioakim Nguyễn Phúc
NS 17.06.1961 - LM 19.06.1997
GX. Phước An
ĐC: Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3862 300 / 3862 782 Email: phuchoa61@gmail.com
HOÀ / Giuse Trần Đình
NS 01.04.1958 - LM 29.06.1995
GX. Dục Mỹ
ĐC: Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3848 020 Email: jshoahan@yahoo.com
HOÀNG / Phêrô Trần Huy
NS 23.4.1964 - LM 23.06.2000 Du học Hoa Kỳ
Email: pmthh2000@yahoo.com
HỨA / Augustinô Mai
NS 18.06.1948 - LM 30.07.1991
GX. Cây Vông
ĐC: Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3774 164 – 2214 689/ 0914 070 546
Email: maihuaa@gmail.com - maihuaa@yahoo.com
HUỆ / Anrê Nguyễn Lộc
NS 21.06.1934 - LM 15.05.1962
Hưu dưỡng tại Toà Giám Mục
ĐC:22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt:
Email: lochueanre@vnn.vn
HÙNG / Đamianô Trương Thanh
NS 15.03.1967 - LM 17.12.1998
GX. Thanh Hải
ĐC: 33-35 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058. 3831 113 Email: truonghung67@yahoo.com
129

HƯƠNG / Giuse Đặng Xuân
NS 20.12.1958 - LM 05.04.1994
GX. Vĩnh Bình
ĐC: Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3864 168 – 0977 975 414
Email: josephhuong@dng.vnn.vn / josephdxh@yahoo.com
HƯỚNG / F.X. Phan Văn
NS 11.10.1945 - LM 12.05.1974
GX. Tân Bình
ĐC: Văn Tứ, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 239 – 0974 998 318
Email: fxphanvanhuong@yahoo.com
HƯỞNG / F.X. Trịnh Hữu
NS 20.06.1956 - LM 29.06.1995
GX. Hà Dừa
ĐC: Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3850 062 – 0905 219 560
Email: fxhuong@gmail.com
HUY / Gioakim Nguyễn Bảo
NS 19.08.1975 - LM 04.12.2008
GX. Nghĩa Phú
ĐC: Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 0907 710 509
Email: gioakim_huy@yahoo.com
HUY / Giuse Nguyễn Quang
NS 12.04.1937 - LM 26.05.1967
Trụ Sở Gp. Thanh Hoá
ĐC: 386/18-22 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM
Đt: 08.3931 8128 – 3526 0900 (Riêng) – 0905 831 113
Email: j_quanghuy@yahoo.com
KHẢI / Giuse Đào Quang
NS 03.05.1956 - LM 19.12.1996
GX. Hoà Thanh
ĐC: Gia Mỹ, Ninh An, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3623 032
Email: daoquangkhai2004@yahoo.com

130

KHẢI / Giuse Nguyễn Thành
NS 29.01.1974 - LM 05.06.2007
GX. Hoà Nghĩa
ĐC: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0984 390 889
Email: khaicl2007@yahoo.com.vn
KÔNG / Gioakim Trần Minh
NS 20.04.1972 - LM 15.06.2007
GX. Cầu Bảo
ĐC: Bảo An, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đt: 068.3888 140
LANG / Phêrô Nguyễn Hoà
NS 25.03.1961 - LM 19.06.2002
GX. Vĩnh Thái
ĐC: Cam Hiệp Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3864 138
Email: peterlangnguyen@yahoo.com
LÁNG / Giuse Trần Văn
NS 12.10.1938 - LM 26.05.1967
GX. Mỹ Đức
ĐC: Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đt: 068.392 0771 Email: vanlangtran@yahoo.com
LÁNG / F.X. Trần Quang
NS 16.03.1958 - LM 29.06.1995
GX. Phú Nhơn
ĐC: Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3997 666
Email: fxquanglang@yahoo.com.au
LÂM / Antôn Nguyễn Thanh
NS 09.06.1974 - LM 05.06.2007
GX. Phan Rang
ĐC: 489 Thống Nhất, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đt: 068.3822 767
Email: antlam2003@yahoo.com

131

LẮM / Phêrô Ngô Ngọc
NS 19.02.1973 - LM 04.12.2008
GX. Tân Bình
ĐC:Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0988 390 406
Email: ngoclam72tl@yahoo.com
LÊ / Phêrô Phạm Ngọc
NS 18.05.1956 - LM 15.10.1993
GX. Ba Làng
ĐC: Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0126 766 6413
Email: peterhung@yahoo.com
LIỆU / Giuse Đoàn Văn
NS 05.10.1945 - LM 07.09.1975
Hưu tại Gx. Phú Nhơn
ĐC: Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3997 446
LINH / Gioan Bt. Trần Tấn
NS 10.12.1954 - LM 19.06.1997
GX. Đồng Hộ
ĐC: Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3742 152 - 0983 190 697
Email: jbtanlinh@pmail.vnn.vn
LONG / Giuse Nguyễn Đức
NS 05.01.1956 - LM 19.12.1996
GX. Liên Sơn
ĐC: Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3862 291
Email: jo_duclong@yahoo.com
LƯU / G.B. Dương Quỳnh
NS 13.08.1973 - LM 05.06.2007
GX. Gò Đền
ĐC: Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3878 030
Email: duongquynhluu@yahoo.com

132

MÂN / Phêrô Nguyễn Văn
NS 25.01.1976 - LM 04.12.2008
GX. Hoà Yên
ĐC: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0974 252 544
Email : nguyenman76@yahoo.com
MINH / Giêrađô Nguyễn Quang
NS 12.07.1954 - LM 15.10.1993
GX. Vạn Xuân
ĐC: Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058.3612 013 – 0905 104 084
Email: gieradominh@yahoo.com
MINH / Giuse Nguyễn Văn
NS 01.01.1954 - LM 19.06.1997
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0935 018 069
Email: perejosephminh57@yahoo.com
NAM / Phêrô Trần Trung
NS 14.03.1973 - LM 24.06.2005
GX. Quảng Thuận
ĐC: Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 068.3850 292 – 0988 960 460
Email: petnam2000@yahoo.com
NAM / Antôn Nguyễn Công
NS 16.10.1956 - LM 29.06.1995
GX. Chợ Mới
ĐC: Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3891 117 – 0905 891 117
Email: antnam@dng.vnn.vn – nambes2002@yahoo.com
NAM / Antôn Hoàng Tiến
NS 03.11.1936 - LM 30.05.1966
GX. Vạn Giã
ĐC: HT 17 Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058. 3840 791

NGÀ / Inhaxiô Trần
133

NS 30.06.1953 - LM 13.08.1991
GX. Hộ Diêm
ĐC: Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3871 502 – 0918 588 408
Email: trannga02@yahoo.com/ trannga02@gmail.com
NGÀ / Thêophanô Nguyễn Sơn
NS 15.11.1940 - LM 21.06.1967
GX. Đại Điền
ĐC: Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3770 109 – 0988 627 174
NGHĨA / Đôminicô Nguyễn
NS 15.01.1924 - LM 11.06.1951
Hưu tại Gx. Ba Ngòi
ĐC: Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt:
NGỌC / Alexis Nguyễn Thạch
NS 26.07.1937 - LM 15.05.1962 ĐC: 22 Trần Phú, Nha Trang – Khánh Hoà
Đt: 0913 489 253
Email:
NGUYÊN / Tôma Nguyễn Thành
NS 08.06.1971 - LM 19.06.2002
Du học Manila (Philippines)
Email: thanhnguyen012001@yahoo.com
NHỨT / Đôminicô Nguyễn Văn
NS 15.06.1973 - LM 05.06.2007 GX. Song Mỹ
ĐC: Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 0914 575 271
Email: duocsang2000@yahoo.com
NINH / Phêrô Lê Văn
NS 17.10.1946 - LM 18.05.1975
GX. Bắc Thành
ĐC: 38 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.351 0551 - 0989 804 297
Email: revninh@gmail.com

NINH / Phêrô Trần Bá
134

NS 04.06.1951 - LM 30.07.1991
ĐCV Sao Biển
ĐC: 60 Lý Nam Đế, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 095 – 0983 164 874
Email: tbninh@gmail.com
PHI / Phêrô Phạm Ngọc
NS 10.12.1946 - LM 13.09.1975
ĐCV Sao Biển
ĐC: 60 Lý Nam Đế, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 356
Email: sbpham@yahoo.com
PHIÊN / Phêrô Maria Nguyễn Đình
NS 21.02.1948 - LM 13.08.1991
GX. Hạnh Trí
ĐC: Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 068.3850 728 – 0914 410 277
PHONG / Phêrô Nguyễn Xuân
NS 01.08.1951 - LM 06.04.1990
ĐCV Sao Biển
ĐC: 60 Lý Nam Đế, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3880 847 – 0905 153 408
Email: lmxuanphong@gmail.com
PHONG / Giuse Maria Trần Thanh
NS 16.03.1944 - LM 28.11.1970
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.2211 086
Email: jmttphong@yahoo.com
PHONG / Phêrô Nguyễn Đình
NS 12.03.1974 - LM 04.12.2008
GX. Bắc Thành
ĐC: 38 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0982 256 523
Email : petdinhphong@yahoo.com

135

PHÚ / Phêrô Trần Anh
NS 02.11.1973 - LM 04.12.2008
GX. Thủy Lợi
ĐC: Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 0977 844 377
Email: anhphuhn@yahoo.com
PHÚ / Bênêđictô Nguyễn Công
NS 28.02.1930 - LM 29.06.1959
Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục
ĐC: 12 Bãi Dương, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang
Đt: 058.3541 759 – 3832 901 - 0905 216 490
PHÚC / Don Bosco Cao Tấn
NS 13.07.1951 - LM 07.12.1995
ĐCV Sao Biển
ĐC: 60 Lý Nam Đế, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.2211 476 - 0986 296 938
Email: jbctf@yahoo.fr
PHÚC / Tađêô Nguyễn Đình
NS 01.02.1957 - LM 23.06.2000
ĐC: C/o 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Email: khongnhu@gmail.com
PHƯƠNG / Inhaxiô Trương Đình
NS 25.01.1973 - LM 15.06.2007
GX. Thanh Điền
ĐC: Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3771 055
Email: ignphuong@yahoo.com
PHƯƠNG / Phêrô Nguyễn Văn
NS 24.03.1954 - LM 19.12.1996
GX. Hoà Do
ĐC: Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3857 365 – 0983 857 365
Email: lmpherophuong@gmail.com/ phuongphero@yahoo.com
QUỐC / Giuse Phạm Kim
NS 21.08.1966 - LM 30.08.2001 GX. Thạch Hà
ĐC: Quảng Sơn, Ninh sơn, Ninh Thuận
Đt: 068.3851388
Email: josquoc@yahoo.com
136

QUÝ / Giuse Võ
NS 02.01.1950 - LM 13.08.1991
GX. Phan Rang
ĐC: 489 Thống Nhất, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đt: 068.3922 373 – 0904 641 413
Email: quyvojos@gmail.com
SANH / Giacôbê Thái Ngọc
NS 02.05.1972 – LM 04.12.2008
GX. Hoà Tân
ĐC: Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0169 6520 779
Email: thai.ngocsanh@gmail.com
SÁCH / Phêrô Nguyễn Quang
NS 03.09.1923 - LM 03.08.1953
Nhà Hưu Dưỡng LM
ĐC: 12 Bãi Dương, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3837 106
Email: nqsach@gmail.com
SAN / Gioan Bt. Ngô Đình
NS 05.03.1946 - LM 01.04.1975
GX. Xuân Ninh
ĐC: Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3861 330
SƠN / Matthêô Hoàng Trường
NS 01.01.1972 - LM 24.06.2005 GX. Phú Nhơn + Gh. Phú Phong
ĐC: Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3997 700 – 0905 524 240
Email: matheuhoangson@yahoo.com
SƠN / Giacôbê Trần Trường
NS 12.08.1974 - LM 05.06.2007
Du học Australia
Email: truongsontl@yahoo.com
SÙNG / Phanxicô Nguyễn Tôn
NS 13.06.1936 - LM 26.05.1967
Hưu dưỡng tại Gx. Hộ Diêm
ĐC: Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

137

Đt:
Email: fatonsung@yahoo.com
SỸ / Giuse Lê Văn
NS 06.02.1947 - LM 07.05.1975
GX. Chính Toà
ĐC: 31 A Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3823 335 – 0914 459 462
Email: josephlvsy@yahoo.com
TẠC / Tađêô Phan Đình
NS 18.01.1945 - LM 12.05.1972
GX. Gò Muồng
ĐC: Tổ 10, Thị Trấn Ninh Hoà, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3634 167
Email: tadeodinhtac@yahoo.fr
TÂM / Phêrô Trần Văn
NS 13.04.1954 - LM 29.06.1995
GX. Diêm Điền
ĐC: Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058.3843 279
Email: lmpettrantam@gmail.com
TÂN / Phêrô Nguyễn Thiên
NS 25.06.1971 - LM 05.06.2007
GX. Xuân Ninh
ĐC: Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3862 234 – 0935 060 089
Email: pherothientan@yahoo.com
THÁI / Gioan Bt. Phạm Hồng
NS 17.02.1942 - LM 21.05.1970
GX. Phước Thiện
ĐC: Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3862 195
Email: jb.phamhongthai@yahoo.fr
THẢO / Nicôla Nguyễn Phúc
NS 28.01.1974 - LM 04.12.2008 GX. Liên Sơn
ĐC: Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 0988 390 406
Email: nicolakhoa6@yahoo.com

138

THẬN / Phêrô Phạm Văn
NS 28.08.1951 - LM 30.12.1992
GX. Gò Sạn
ĐC: Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận
Đt: 068.3878 042 – 0919 062 475
Email: pherothan@yahoo.com
THĂNG / Phêrô Nguyễn Kim
NS 20.03.1958 - LM 29.06.1995
GX. Vĩnh An
ĐC: Cam An Bắc, Cam Lâm - Khánh Hoà
Đt: 058.3994 341 Email: petkimthang296@yahoo.com
THẮNG / Phaolô Trương Đức
NS 30.11.1969 - LM 11.12.2003
GX. Ba Ngòi
ĐC: Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3856 551 – 0984 757 347
Email: paulthang69@gmail.com/ paulthang69@vnn.vn
THANH / Tađêô Lê Văn
NS 01.09.1940 - LM 26.05.1967
GX. Hoà Tân
ĐC: Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 104
Email: tadeothanh1@gmail.com
THÀNH / Phêrô Trần Hữu
NS 15.12.1941 - LM 31.05.1969
ĐCV Sao Biển
ĐC: 60 Lý Nam Đế, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3730 091 – 0913 416 015
Email: thanhphero@yahoo.com
THI / Giuse Nguyễn Văn
NS 25.01.1966 - LM 17.12.1998
GX. Thái Hoà
ĐC: Đá Bắn, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3871 833
Email: josephthy64@yahoo.com
139

THỊNH / Tôma Nguyễn Văn
NS 11.02.1946 - LM 01.04.1975
GX. Thanh Điền
ĐC: Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3871 005
THOẠI / Giuse Nguyễn Thế
NS 12.03.1933 - LM 04.04.1961
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0946 766 762 - 0989 162 460
Email: deo@dng.vnn.vn /totusdeo@gmail.com
THÔNG / Inhaxiô Hồ
NS 01.07.1956 - LM 29.06.1995
ĐCV Sao Biển
ĐC: 60 Lý Nam Đế, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.2211 455
Email: hothong2005@yahoo.com
THỨ / F.X. Trần Xuân
NS 09.11.1945 - LM 12.05.1974
Toà Giám mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3523 842
Email: frxuanthu@gmail.com/ frxuanthu@dng.vnn.vn
THƯỜNG / Giuse Nguyễn
NS 03.10.1951 - LM 09.05.1990
ĐCV Sao Biển
ĐC : 60 Lý Nam Đế, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3886 452
Email: josnguyenthuong@gmail.com
TIÊN / Giacôbê Nguyễn Thành
NS 31.08.1972 - LM 04.12.2008 GX. Tấn Tài
ĐC: Tấn Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đt: 0977 844 855
Email: jctienthanh@yahoo.com

140

TIẾN / Gioan Bt. Ngô Đình
NS 16.07.1959 - LM 15.10.1993
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.6250 399
Email: ngodinhtien@gmail.com
TIN / Philipphê Nguyễn Văn
NS 06.03.1969 - LM 05.06.2007
GX. Diêm Điền
ĐC. Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058.3843 279 – 0914 411 510
Email:
TÍN / Phêrô Hồ Mạnh
NS 30.06.1954 - LM 29.06.1995
GX. Ngọc Thủy
ĐC:Tổ 14 Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3589 378 – 0905 115 158 Email: homanhtin@yahoo.com.vn /tinho@dng.vnn.vn
TINH / Giuse Trương Phúc
NS 16.10.1938 - LM 26.05.1967
Hưu dưỡng tại Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0905 228 367
Email: phuctinh2003@yahoo.com
TÍNH / Phêrô Mai
NS 21.01.1948 - LM 07.09.1975
GX. Thanh Hải
ĐC. 33-35 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3834 607 – 0939 216 855
Email: maitinh@dng.vnn.vn
TOÀN / Tôma Nguyễn Duy
NS 05.11.1960 - LM 29.06.1995
GX. Vinh Trang
ĐC: Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3864 277
Email: tomanguyenduy@yahoo.com
141

TOÀN / G.B. Nguyễn Văn Thanh
NS 12.02.1974 - LM 05.06.2007
GX. Chánh Toà
ĐC: 31A Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3818 783 - 0946 570 727
Email: jbtoanvt@gmail.com
TRÃI / Phêrô Trương
NS 08.03.1941 - LM 21.12.1968
GX. Ba Làng
ĐC: Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3550 036 (nhờ nhắn)
Email:
TRÃI / Antôn Nguyễn Ngọc
NS 28.06.1975 - LM 24.06.2005
GX. Hộ Diêm
ĐC: Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3871 276
Email: antnnt@yahoo.com
TRIỀU / Giacôbê Nguyễn Trương Hải
NS 20.07.1974 - LM 24.06.2005 Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3528 406 – 0905 175 417
Email: jacnthtrieu@yahoo.com
TRUNG / Martinô Hồ Đắc
NS 16.05.1954 - LM 06.07.1995 GX. Song Mỹ
ĐC: Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 068.3854 291 – 0963 008 779
Email: martin@hcm.vnn.vn
TRUNG / Batôlômêô Nguyễn Quang
NS 25.04.1972 - LM 04.12.2008
Gx. Vinh Trang
ĐC: Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0905 676 248
Email: quangtrungdcv@yahoo.com.vn
142

TUẤN / Giuse Nguyễn Anh
NS 16.02.1968 - LM 30.08.2003
GX. Suối Hoà
ĐC: Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 386
Email: josatuan@dng.vnn.vn
VÂN / Đôminicô Nguyễn Thanh
NS 01.02.1955 - LM 06.07.1995
Giáo họ Tân Xuân
ĐC: Đông Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Đt: 068.3831 925
Email: domvannguyen@yahoo.com
VĂN / Gioakim Phạm Công
NS 20.02.1955 - LM 15.10.1993 Du học Pháp
Email: jmvanpham@gmail.com
VANG / Giuse Lê Thiện
NS 30.11.1955 - LM 06.07.1995
GX. Bình Chính
ĐC: Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3873 368 – 2213 755
Email: vang.ntn@hcm.vnn.vn / thienvang@pmail.vnn.vn
VỊ / Aloisio Nguyễn Hùng
NS 15.08.1952 - LM 07.04.1990
Email: cvk1963@yahoo.ca
VINH / Phaolô Cao Hoà
NS 16.02.1966 - LM 24.06.2005
GX. Gò Sạn
ĐC: Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận
Đt: 068.3878 042
Email: paulhoavinh@yahoo.com
VINH / Gioan Bt. Nguyễn
NS 01.07.1958 - LM 29.06.1995
GX. Hoà Yên
ĐC: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3859 493 – 0916 456 131
Email: jbvinhhy@dng.vnn.vn
143

VĨNH / Giacôbê Nguyễn Văn
NS 31.08.1936 - LM 07.06.1966
GX. Hoà Thuận
ĐC: 49 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3813 661
VĨNH / Đôminicô Mai Xuân
NS 15.01.1962 - LM 19.06.1997
Toà Giám Mục Nha Trang
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà .
Đt: 058.2211 085 – 0122 472 0220
Email: domvinh@yahoo.com
Các Thầy Phó Tế:
PHONG / Antôn Nguyễn Đình
NS 30.10.1974 - PT 04.12.2008
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0168 721 9002
Email: antphong@yahoo.com
QUỐC / Antôn Nguyễn Bảo Chi
NS 10.03.1978 - PT 04.12.2008
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà .
Đt: 0919 781 223
Email: antphong@yahoo.com

144

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC DÒNG
DÒNG CHÚA CỨU THẾ

ÂN / Giuse Phan Thiện
NS 03.07.1933 - LM 01.09.1958
ĐC: 4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
40 Phố Nhà Chung , Hà Nội
Đt: 058.3510 537(2) - 04.3828 9853(13) – 0903 515 700
Email: josphanthienan@yahoo.com
CHUYỂN / Giuse Chu Đình
NS 20.09.1941 - LM 24.06.1995
ĐC: 4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058. 3510537(6)
Email: dcct@dng.vnn.vn
DŨNG / Phaolô Maria Trần Hữu
NS 01.02.1954 - LM 02.02.1994
ĐC: 4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3510 537(4) – 0986 662 413
Email: dcct@dng.vnn.vn
PHÁP / Giuse Huỳnh Lê
NS 10.10.1970 - LM 19.03.2004
ĐC: 4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058. 3510 537(5) – 0982 032 471
Email: joshuynhle@yahoo.com
NAM / Antôn Phạm Văn
NS 10.09.1925 - LM 08.09.1955
ĐC: 4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3510537(3)
Email: dcct@dng.vn.vn
TUẤN / Antôn Nguyễn Trần
NS 10.01.1965 - LM 07.09.2000
ĐC: 4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3510 537(1) – 0905 158 669
Email: tuancssr@yahoo.ca

145

DÒNG NGÔI LỜI - GIUSE

AN / Gioan Nguyễn Hoài
NS 23.07.1950 - LM 21.12.1999
GX. Đá Trắng
ĐC: Thôn Đá Trắng, Phước Thái, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3965 784 – 0913 760 204
Email: anhoainguyen@yahoo.com
ÁNH / Antôn Võ Công
NS 01/06/1962 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100 Email: voconganh@yahoo.com
CẦU / Thêophilê Ngô Hoàn
NS 04.04.1941 - LM 19.12.1992
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: dtgiuse@gmail.com
CHÂU / Giaxintô Võ Thành
NS 04.04.1941 - LM 21.12.1999
ĐC. 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100 Email: dtgiuse@gmail.com
CƯ / Đaniel Đinh Viết
NS 10.11.1944 - LM 05.04.1994
GX. Mỹ Thanh
ĐC: Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3865 209
Email: danieldinhvietcu@yahoo.com
DUY / Gioan Bt. Nguyễn Hữu
NS 15.05.1975 - LM 31.10.2007
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100 – 0919 771 964
Email: nguyenhuuduy@gmail.com
ĐẠI / Đamianô Phan Châu
NS 04.01.1927 - LM 19.12.1992
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100

146

ĐẠT / Phaolô Nguyễn Tất
NS 09.05.1974 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: Tatdat95@yahoo.com
HẢI / Giuse Đặng Xuân
NS 24.02.1971 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: josdangxuanhai@yahoo.com
HÀNH / Phaolô Ngô
NS 01.12.1949 - LM 05.04.1994
GX. Khiết Tâm
ĐC: 17/41 Hoàng Diệu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 834 – 0983 020 045
Email: paulhanh@dng.vnn.vn
HOÀ / Luca Bùi
NS 01.01.1953 - LM 01.05.2007
GX. Phú Quý
ĐC: Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3865 190 – 0986 424 908
Email: lucahoa@yahoo.com
HOÀNG / Clêmentê Lưu Minh
NS 29.05.1936 - LM 19.03.1975
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: dtgiuse@gmail.com
HOÀNG / Giuse Nguyễn Ngọc
NS 16.02.1975 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: josnhoang@yahoo.com
HỒNG / Simon Nguyễn Đức
NS 17.01.1967 - LM 11.12.2003 ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: dtgiuse@gmail.com

147

HÙNG / Giuse Trần Minh
NS 30.10.1967 - LM 11.12.2003 ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: dtgiuse@gmail.com
HUY / Giuse Phan Hoàng
NS 12.03.1975 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: giusehuy@yahoo.com
HUỲNH / Giuse Nguyễn Văn
NS 20.01.1957 - LM 01.05.2007
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
MAI / Antôn Hà Huy
NS 02.03.1951 - LM 21.12.1999
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
MINH / Simon Hồ Đức
NS 05.04.1955 - LM 20.03.2000
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100 –
Email: frsimonminhsvd@yahoo.com.vn
NGUYÊN / Phaolô Đinh Trọng
NS 25.06.1974 – LM 31.10.2006
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
NHẪN / Germain Phùng
NS 15.10.1944 - LM 15.03.1993
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: nhanphungsvd@gmail.com
NHIỆM / Nguyễn Thanh
NS 20.07.1972 – LM 31.10.2006
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: thanhnhiemsvd@yahoo.com
148

PHÁP / Phaolô Đậu Văn
NS 27.09.1950 – LM 29.06.1998
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
SỸ / Gioan Bt. Nguyễn Văn
NS 27.03.1959 - LM 11.12.2003
GX. Thánh Gia
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3883 809 – 0905 240 552
Email: jbvan@yahoo.com
TIẾN / Antôn Nguyễn Phi
NS 09.11.1973 - LM 31.10.2007 ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: phitien2001@yahoo.com
THANH / Inhaxiô Hồ Kim
NS 15.06.1951 - LM 29.06.1998
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
THỨC / Phêrô Nguyễn văn
NS 20.12.1967 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
ƯNG / Hoàng Đình
NS 14.09.1964 – LM 07.12.2004
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:

149

DÒNG PHANXICÔ

BỘ / Pierre Bapt. Đỗ Long
NS 28.02.1921 - LM 29.06.1950
ĐC: 120 Đường 2/4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
CÓ / Gioakim Nguyễn Văn
NS 21.05.1944 - LM 18.05.1975
ĐC: 120 Đường 2/4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
Email: gioankimco@gmail.com
DÁM / Phaolô Nguyễn Văn
NS 26.01.1967 - LM 30.08.2003
GX. Đồng Dài
ĐC: Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt : 058. 2243 484
Email : vandamofm@gmail.com
HẢI / Giuse Chu Quang
NS 10.12.1972 - LM 08.07.2007 GX. Đất Sét
ĐC: Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3787 314
Email: quanghaiofm@pmail.vnn.vn
HOÀI / Giuse Đinh Thế
NS 26/05/1969 – LM 29/06/2007
ĐC: 120 Đường 2/4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
Email: jhoaiofm@yahoo.com
KHANH / Norbertô Nguyễn Văn
NS 06.06.1941 - LM 14.03.1970
ĐC: 41 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3832 949
Email: norberto.khanh@gmail.com
KỲ / Gioan Bt. Nguyễn
NS 24.12.1952 - LM 17.05.1995
GX. Cư Thịnh
ĐC: Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3745 289
Email: jbnguyenky@gmail.com
150

LỮ / Đamiano Đoàn Văn
NS 25.01.1934 - LM 11.03.1967 ĐC: 41 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3832 949
Email: damianoofm@gmail.com
LÝ / Carôlô Phan Châu
NS 10.01.1942 - LM 14.03.1970 GX. Đất Sét
ĐC: Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3787 314 – 3786 350 (Đồng Trăng)
Email: lycharles@gmail.com
NGỌC / Giuse Cupertinô Nguyễn Đình
NS 15.04.1946 - LM 15.05.1974 GX. Đồng Dài
ĐC: Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3785 005
Email: cupdinhngoc@gmail.com
PHÚC / Camillô Trần Văn
NS 31.01.1945 - LM 21.12.1971
ĐC: 41 Củ Chi, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3832 949
Email: camiloofm@gmail.com
PHÚC / Matthêô Nguyễn Vinh
NS 31.01.1935 - LM 27.06.1965
ĐC: 120 Đường 2/4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
Email: nvpsterofm@gmail.com
QUẾ / Phêrô Nguyễn
NS 15.06.1957 - LM 09.05.1996 ĐC : Tân Sương, Suối Cát, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3740 327 – 0905 021 348 Email:
QUÝ / Giuse Nguyễn Xuân
NS 19.03.1945 - LM 20.12.1971 GX. Vĩnh Phước
ĐC: 120 Đường 2/4, Vĩnh Phước, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3836.970 (Nhà xứ)/ 3831 112 (Cđ) – 0977 221 733
Email: phugia19@gmail.com

151

TUẤN/ Gioan Baotixita Nguyễn Anh
ĐC: 120 Đường 2/4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
Email: giovannituan@yahoo.it
ĐAN VIỆN XITÔ MỸ CA

BANG / Maria Giuse-An Nguyễn Văn
NS 16.12.1960 – LM 19.07.2008
ĐC: Lập Định, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 387
Email: danvienmyca@gmail.com
LỰC / Maria Phêrô-Tự Nguyễn Văn
NS 01.04.1968 – LM 19.07.2008
ĐC: Lập Định, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 387
Email: danvienmyca@gmail.com
BÌNH / Maria Phêrô-Khoa Nguyễn Thái
NS 19.5.1968 – LM 19.07.2008
ĐC: Lập Định, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 387
Email: danvienmyca@gmail.com
TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN (Lazarists)

TIẾN / Gioan Bt. Hoàng Kim
NS 17.07.1972 - LM 21.10.2005
ĐC: 37 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3830 389
Email: kimtiencm@gmail.com
TOAN / Phaolô Nguyễn Hữu
NS 06.12.1974 – LM 23.08.2008
ĐC: 37 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3830 389 – 0908 703 765
Email:

Tổng cộng: 190 Linh mục, gồm: 135 Triều và 55 Dòng

152

DANH SÁCH CÁC CHA HỌC VÀ LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
Tại Pháp
- Antôn Nguyễn Bình
Presbytère
Place de la Croix blanche
91770 Saint-Vrain - France
Tél. (33) 01.6454 1041
Email: anbinh@wanadoo.fr/ antoinebinh@yahoo.com
- Phêrô Lê Trung Nghĩa
LM 22.06.2008
8 rue Saint Denis
60800 Crépy-en-valois - France
Email: pierrenghia@yahoo.com
- F.X. Đặng Văn Thọ
Paroisse Saint Etienne
2, allée des Peupliers
93130 NOISY-LE-SEC
France
tel (33) 01.4845 8776
Email: fxtho@wanadoo.fr
- Phêrô Lê Tân Thanh
Presbytère, 10 place Clémenceau,
01000 Bourg en Bresse – France
Tel. (33) 04 7414 1598
Email: tanthanh@tele2.fr
- Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
Tại Philippines
- Francis Nguyễn Kim Phú
LM 02.10.1994
Chancery, 34 Taft Ave.
Puerto Princessa City, Palawan 5300, Philippines
Tel: 63.920 880 6869
Tại Hoa Kỳ :
- Giuse Lê Hồng Nhật
LM 21.05.2005
Email: le_hong_nhat@hotmail.com
- Phêrô Đặng Đình Hà
LM 21.05.2005
153

Tại Hàn Quốc :
- Stêphanô Nguyễn Thông
LM 22.04.2006
Email: stephenthong@yahoo.com
Tại Nhật
- Giuse Bùi Đức Dũng (Giáo phận Naha)
LM 2007
Email: ducdung77@yahoo.com
- Gioakim Phan Đình Hoài (Giáo phận Naha)
LM 20.09.2008
Email: phandinhhoai@yahoo.co.in
- Phêrô Nguyễn Hoàn Vũ (Giáo phận Naha)
LM 20.09.2008
Email: vunguyen77us@yahoo.com
- F.X Nguyễn Đức Tiến (Giáo phận Naha)
LM 20.9.2008
Email: ductien76@yahoo.com
- Phaolô Phạm Minh Anh (Giáo phận Kagoshima)
LM 22.04.2006
Email: paul_scs@yahoo.com
- Giuse Nguyễn Hồng Tâm (Giáo phận Kagoshima)
LM 31.05.2007
Email: nguyentam776@yahoo.com
- Gioan Phan Tiến Dũng (Giáo phận Kagoshima)
LM 31.05.2007
Email: johndung_scs@yahoo.com
Tại Australia
- F.X. Nguyễn Văn Tuyết (Sydney)
LM 22.04.2006
Email: vantuyetnv@yahoo.com.au
- Phaolô Phan Trọng Huy (Sydney)
LM 28.04.2007
Email: tronghuyvt@yahoo.com
- Gioan Lê Đình Phục (Sydney)
LM 28.04.2007
Email: johnle2002ph@yahoo.com
- Phêrô Nguyễn Ngọc Thoại
LM 23.11.2008
Email: petngocthoai@yahoo.com
154

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC THEO NĂM CHỊU CHỨC LINH MỤC
STT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ngày Sinh

Ngày LM

Pierre Bapt. Đỗ Long BỘ (OFM)

Tên Thánh – Họ Tên

28.02.1921

29.06.1950

Đôminicô Nguyễn NGHĨA

15.01.1924

11.06.1951

Phêrô Nguyễn Quang SÁCH

03.09.1923

03.08.1953

Antôn Phạm Văn NAM (CSsR)

10.09.1925

08.09.1955

Phêrô Vũ Văn Tự CHƯƠNG

02.12.1928

22.12.1956

Giuse Phan Thanh BÌNH

19.03.1927

01.09.1957

Phaolô Trần Sơn BÍCH

28.02.1928

21.12.1957

Giuse Phan Thiện ÂN (CSsR)

03.07.1933

01.09.1958

Bênêđictô Nguyễn Công PHÚ

28.02.1930

29.06.1959

Gioan Bt. Nguyễn Hữu BAN

11.02.1933

07.06.1960

Giuse Nguyễn Thế THOẠI

12.03.1933

04.04.1961

Giacôbê Bùi CHUNG

15.05.1926

23.05.1961

Anrê Nguyễn Lộc HUỆ

21.06.1934

15.05.1962

Alexis Nguyễn Thạch NGỌC

26.07.1937

15.05.1962

Matthêô Nguyễn Vinh PHÚC (OFM)

23.04.1938

27.06.1965

Antôn Hoàng Tiến NAM

03.11.1936

30.05.1966

Giacôbê Nguyễn Văn VĨNH

31.08.1936

07.06.1966

Đamiano Đoàn Văn LỮ (OFM)

25.01.1934

11.03.1967

Giuse Nguyễn Quang HUY

12.04.1937

26.05.1967

Tađêô Lê Văn THANH

01.09.1940

26.05.1967

Giuse Trần Văn LÁNG

12.10.1938

26.05.1967

Phanxicô Assisi Nguyễn Tôn SÙNG

13.06.1936

26.05.1967

Giuse Trương Phúc TINH

16.01.1938

26.05.1967

Thêophanô Nguyễn Sơn NGÀ

15.11.1940

21.06.1967

Phêrô Trương TRÃI

08.03.1941

21.12.1968

Phêrô Trần Hữu THÀNH

15.12.1941

31.05.1969

Norbertô Nguyễn Văn KHANH (OFM)

06.06.1941

14.03.1970

Carôlô Phan Châu LÝ (OFM)

10.01.1942

14.03.1970

Gioan Bt. Phạm Hồng THÁI

17.02.1942

21.05.1970

Antôn Nguyễn Văn BÌNH

06.12.1941

31.05.1970

Giuse Trần Thanh PHONG

16.03.1944

28.11.1970

Giuse Nguyễn Xuân QUÝ (OFM)

19.03.1945

20.12.1971

Camillô Trần Văn PHÚC (OFM)

31.01.1945

21.12.1971

Tađêô Phan Đình TẠC

18.01.1945

12.05.1972

Gioan Bt. Trần Minh CƯƠNG

14.07.1947

19.02.1974

F.X. Trần Xuân THỨ

09.11.1945

12.05.1974

155

STT

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
156

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

F.X. Phan Văn HƯỚNG

11.10.1945

12.05.1974

Giuse Cupert. Nguyễn Đình NGỌC (OFM)

15.04.1946

15.05.1974

Clêmentê Lưu Minh HOÀNG (SVD)

29.05.1936

19.03.1975

Giuse Nguyễn Bình AN

15.09.1948

01.04.1975

Gioan Bt. Ngô Đình SAN

05.03.1946

01.04.1975

Tôma Nguyễn Văn THỊNH

11.02.1946

01.04.1975

Tôma Trần Văn HIỆU

30.01.1941

15.04.1975

Giuse Lê Văn SỸ

06.02.1947

07.05.1975

Gioakim Nguyễn Văn CÓ (OFM)

21.05.1944

18.05.1975

Phêrô Lê Văn NINH

17.10.1946

18.05.1975

Phêrô Mai TÍNH

21.01.1948

07.09.1975

Giuse Ngô Mạnh ĐIỆP

15.07.1948

07.09.1975

Giuse Đoàn Văn LIỆU

05.10.1945

07.09.1975

Phêrô Phạm Ngọc PHI

10.12.1946

13.09.1975

F.X. Nguyễn Chí CẦN

28.02.1949

25.08.1976

Phêrô Nguyễn Xuân PHONG

01.08.1951

06.04.1990

Luy Gônzaga Nguyễn Hùng VỊ

15.08.1952

07.04.1990

Giuse Nguyễn THƯỜNG

03.10.1951

09.05.1990

Augustinô Mai HỨA

18.06.1948

30.07.1991

Phêrô Trần Bá NINH

04.06.1951

30.07.1991

Ignatiô Trần NGÀ

30.06.1953

13.08.1991

Giuse Nguyễn Đình PHIÊN

21.02.1948

13.08.1991

Giuse Võ QUÝ

02.01.1950

13.08.1991

Thêophilê Ngô Hoàn CẦU (SVD)

04.04.1941

19.12.1992

Đamianô Phan Châu ĐẠI (SVD)

04.01.1927

19.12.1992

Phêrô Phạm Văn THẬN

28.08.1951

30.12.1992

Germain Phùng NHẪN (SVD)

15.10.1944

15.03.1993

Đôminicô Nguyễn Công ĐẮC

07.02.1959

15.10.1993

Phêrô Phạm Ngọc LÊ

18.05.1956

15.10.1993

Giêrađô Nguyễn Quang MINH

12.07.1954

15.10.1993

Gioan Bt. Ngô Đình TIẾN

16.07.1959

15.10.1993

Gioakim Phạm Công VĂN

20.02.1955

15.10.1993

Phaolô Maria Trần Hữu DŨNG (CSsR)

01.02.1954

02.02.1994

Đaniel Đinh Viết CƯ (SVD)

10.11.1944

05.04.1994

Phaolô Ngô HÀNH (SVD)

01.12.1949

05.04.1994

Luy Nguyễn Phúc HẢI

04.07.1952

05.04.1994

Giuse Đặng Xuân HƯƠNG

20.12.1958

05.04.1994

Gioan Bt. Nguyễn KỲ (OFM)

24.12.1952

17.05.1995

STT

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
10
0.
10
1.
10
2.
10
3.
10
4.
10
5.
10

Giuse Chu Đình CHUYỂN (CSsR)

20.09.1941

24.06.1995

Giuse Trần Đình HOÀ

01.04.1958

29.06.1995

Antôn Nguyễn Công NAM

16.10.1956

29.06.1995

Phêrô Trần Văn TÂM

13.04.1954

29.06.1995

Ignatiô Hồ THÔNG

01.07.1956

29.06.1995

Phêrô Hồ Mạnh TÍN

30.06.1954

29.06.1995

Phêrô Nguyễn Thời BÁ

05.09.1958

29.06.1995

F.X. Trịnh Hữu HƯỞNG

20.06.1956

29.06.1995

F.X. Trần Quang LÁNG

16.03.1958

29.06.1995

Phêrô Nguyễn Kim THĂNG

20.03.1958

29.06.1995

Tôma Nguyễn Duy TOÀN

05.11.1960

29.06.1995

Gioan Bt. Nguyễn VINH

01.07.1958

29.06.1995

Phêrô Lê Minh CAO

11.11.1956

06.07.1995

Ignatiô Bùi Sĩ ĐỨC

02.07.1962

06.07.1995

Anrê Lê Văn HẢI

01.04.1958

06.07.1995

Martinô Hồ Đắc TRUNG

16.05.1955

06.07.1995

Đôminicô Nguyễn Thanh VÂN

01.02.1955

06.07.1995

Giuse Lê Thiện VANG

30.11.1955

06.07.1995

Gioan Bosco Cao Tấn PHÚC

13.07.1951

07.12.1995

Phêrô Nguyễn QUẾ (OFM)

15.06.1957

09.05.1996

Phaolô Đặng Ngọc DUY

03.03.1957

19.12.1996

Giuse Đào Quang KHẢI

03.05.1956

19.12.1996

Phêrô Nguyễn Văn PHƯƠNG

24.03.1954

19.12.1996

Giuse Nguyễn Đức LONG

05.01.1956

19.12.1996

Phêrô Nguyễn Xuân DŨNG

05.03.1958

19.06.1997

Phêrô Trần Văn ĐIỆN

02.10.1957

19.06.1997

Giuse Nguyễn Văn MINH

01.01.1954

19.06.1997

Gioan Bt. Trần Tấn LINH

10.12.1954

19.06.1997

Đôminicô Mai Xuân VĨNH

15.01.1962

19.06.1997

Gioan B. Lê Ngọc DŨNG

10.04.1958

19.06.1997

Giuse Nguyễn Thanh HẢI
Gioan Bt. Nguyễn Kim ĐỆ

20.12.1960
08.01.1966

19.06.1997
19.06.1997

157

STT

10
7.
10
8.
10
9.
11
0.
11
1.
11
2.
11
3.
11
4.
11
5.
11
6.
11
7.
11
8.
11
9.
12
0.
12
1.
12
2.
12
3.
12
4.
12
5.
158

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Gioakim Nguyễn Phúc HOÀ

17.06.1961

19.06.1997

Phaolô Đậu Văn PHÁP (SVD)

27.09.1950

29.06.1998

Ignatiô Hồ Kim THANH (SVD)

15.06.1951

29.06.1998

Giuse Nguyễn Văn THI

25.01.1966

17.12.1998

Phêrô Trần Văn HẢI

05.02.1968

17.12.1998

Đamianô Trương Thanh HÙNG

15.03.1967

17.12.1998

Gioan Nguyễn Hoài AN (SVD)

23.07.1950

21.12.1999

Giaxintô Võ Thành CHÂU (SVD)

04.04.1941

21.12.1999

Antôn Hà Huy MAI (SVD)

02.03.1951

21.12.1999

Simon Hồ Đức MINH (SVD)

05.04.1955

20.03.2000

Phêrô Trần Huy HOÀNG

23.4.1964

23.06.2000

Tađêô Nguyễn Đình PHÚC

01.02.1957

23.06.2000

Antôn Nguyễn Trần TUẤN (CSsR)

10.01.1965

07.09.2000

Luca Nguyễn Đình DUNG

12.02.1968

30.08.2001

Giuse Phạm Kim QUỐC

21.08.1966

30.08.2001

Tôma Nguyễn Thành NGUYÊN

08.06.1971

19.06.2002

Gioan Bt. Nguyễn Trung HIẾU

09.05.1972

19.06.2002

Phêrô Nguyễn Hoà LANG

25.03.1961

19.06.2002

Phêrô Nguyễn Xuân ĐẠT

14.08.1968

30.08.2003

STT

12
6.
12
7.
12
8.
12
9.
13
0.
13
1.
13
2.
13
3.
13
4.
13
5.
13
6.
13
7.
13
8.
13
9.
14
0.
14
1.
14
2.
14
3.
14
4.
14

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Giuse Nguyễn Anh TUẤN

16.02.1968

30.08.2003

Phaolô Nguyễn Văn DÁM (OFM)

26.01.1967

30.08.2003

Gioan Bt. Nguyễn Văn SỸ (SVD)

27.03.1959

11.12.2003

Giuse Trần Minh HÙNG (SVD)

30.10.1967

11.12.2003

Simon Nguyễn Đức HỒNG (SVD)

17.01.1967

11.12.2003

Phaolô Trương Đức THẮNG

30.11.1969

11.12.2003

Nicolas Nguyễn HOÀ

20.01.1965

11.12.2003

Giuse Huỳnh Lê Pháp

10.10.1970

19.03.2004

Giuse Lê Đức HOÀ

02.02.1970

17.06.2004

Gioan Bt. Hoàng Đình ƯNG (SVD)

14.09.1964

07.12.2004

Phêrô Đỗ Cao CƯƠNG (SVD)

20.11.1967

07.12.2004

F.X. Võ Ngọc HIẾU

12.08.1963

20.01.2005

F.X. Nguyễn Vinh DANH

23.11.1970

20.01.2005

Simon Nguyễn Phú CƯỜNG

07.09.1963

24.06.2005

Giuse Phan CƯỜNG

02.06.1972

24.06.2005

Phêrô Nguyễn ĐẠI

25.01.1971

24.06.2005

Phêrô Cao Xuân HOÁ

01.07.1967

24.06.2005

Phêrô Trần Trung NAM

14.03.1973

24.06.2005

Matthêô Hoàng Trường SƠN
Antôn Nguyễn Ngọc TRÃI

01.01.1972
28.06.1975

24.06.2005
24.06.2005

159

STT

14
6.
14
7.
14
8.
14
9.
15
0.
15
1.
15
2.
15
3.
15
4.
15
5.
15
6.
15
7.
15
8.
15
9.
16
0.
16
1.
16
2.
16
3.
16
4.
160

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Giacôbê Nguyễn Trương Hải TRIỀU

20.07.1974

24.06.2005

Phaolô Cao Hoà VINH

16.02.1974

24.06.2005

Gioan Bt. Hoàng Kim TIẾN (CM)

17.07.1972

21.10.2005

Luca Bùi HOÀ (SVD)

01.01.1953

01.05.2006

Giuse Nguyễn Văn HUỲNH (SVD)

20.01.1957

01.05.2006

Gioakim Nguyễn Thái HOÀ

14.09.1968

15.06.2006

Gioakim Trần Minh KÔNG

20.04.1972

15.06.2006

Inhaxiô Trương Đình PHƯƠNG

25.01.1973

15.06.2006

Giuse Chu Quang HẢI (OFM)

10.12.1972

08.07.2006

Antôn Nguyễn Phi TIẾN (SVD)

09.11.1973

31.10.2006

Gioan Bt. Nguyễn Hữu DUY (SVD)

15.05.1975

31.10.2006

Phaolô Đinh Trọng NGUYÊN (SVD)

25.06.1974

31.10.2006

Phêrô Nguyễn Thanh NHIỆM (SVD)

20.07.1972

31.10.2006

Phaolô Nguyễn Văn DÀNG

10.02.1967

05.06.2007

Giuse Nguyễn Thành KHẢI

29.01.1974

05.06.2007

Antôn Nguyễn Thanh LÂM

09.06.1974

05.06.2007

G.B. Dương Quỳnh LƯU

13.08.1973

05.06.2007

Đôminicô Nguyễn Văn NHỨT

15.06.1973

05.06.2007

Giacôbê Trần Trường SƠN

12.08.1974

05.06.2007

STT

16
5.
16
6.
16
7.
16
8.
16
9.
17
0.
17
1.
17
2.
17
3.
17
4.
17
5.
17
6.
17
7.
17
8.
17
9.
18
0.
18
1.
18
2.
18
3.
18

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Phêrô Nguyễn Thiên TÂN

25.06.1971

05.06.2007

Philiphê Nguyễn Văn TIN

06.03.1969

05.06.2007

G.B Nguyễn Văn Thanh TOÀN

12.02.1974

05.06.2007

G.B Nguyễn Anh TUẤN (OFM)

25.05.1970

29.06.2007

Giuse Đinh Thế HOÀI (OFM)

26.05.1969

29.06.2007

Maria Giuse-An Nguyễn BANG (OC)

16.12.1960

19.07.2008

Maria Phêrô-Tự Nguyễn Văn LỰC (OC)

01.04.1968

19.07.2008

Maria Phêrô-Khoa Nguyễn Thái BÌNH
(OC)

19.05.1968

19.07.2008

Phaolô Nguyễn Hữu TOAN (CM)

06.12.1974

23.08.2008

Antôn Võ Công ÁNH (SVD)

01.06.1962

03.09.2008

F.X. Nguyễn Tất ĐẠT (SVD)

09.05.1974

03.09.2008

Giuse Đặng Xuân HẢI (SVD)

24.02.1971

03.09.2008

Giuse Nguyễn Ngọc HOÀNG (SVD)

16.02.1975

03.09.2008

Giuse Phan Hoàng HUY (SVD)

12.03.1975

03.09.2008

Phêrô Nguyễn Văn THỨC (SVD)

20.12.1967

03.09.2008

Nicôla Nguyễn Phúc THẢO

28.01.1974

04.12.2008

Giacôbê Thái Ngọc SANH

02.05.1972

04.12.2008

Phêrô Trần Anh PHÚ

02.11.1973

04.12.2008

Phêrô Nguyễn Văn MÂN
Phêrô Ngô Ngọc LẮM

25.01.1976
19.02.1973

04.12.2008
04.12.2008

161

STT

18
5.
18
6.
18
7.
18
8.
18
9.
19
0.

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Gioakim Nguyễn Bảo HUY

19.08.1975

04.12.2008

Giuse Nguyễn Thế HIỆP

14.09.1974

04.12.2008

Phêrô Trần Ngọc HIẾN

10.12.1974

04.12.2008

Phêrô Nguyễn Đình PHONG

12.03.1974

04.12.2008

Giacôbê Nguyễn Thành TIÊN

31.08.1972

04.12.2008

Bartôlômêô Nguyễn Quang TRUNG

25.04.1972

04.12.2008

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC THEO ABC
STT

Ngày Sinh

Ngày LM

1.

Giuse Nguyễn Bình An

15.09.1948

01.04.1975

2.

Gioan Nguyễn Hoài An

23.07.1950

21.12.1999

SVD

3.

Antôn Võ Công Ánh

01.06.1962

03.09.2008

SVD

4.

Giuse Phan Thiện Ân

03.07.1933

01.09.1958

CSSR

5.

Gioan Bt. Nguyễn Hữu Ban

11.02.1933

07.06.1960

6.

M.G.-An Nguyễn Văn Bang

16.12.1960

19.07.2008

7.

Phêrô Nguyễn Thời Bá

05.09.1958

29.06.1995

8.

Phaolô Trần Sơn Bích

28.02.1928

21.12.1957

9.

M.Pr -Khoa Nguyễn Thái Bình

19.05.1968

19.07.2008

10.

Antôn Nguyễn Văn Bình

06.12.1941

31.05.1970

11.

Giuse Phan Thanh Bình

19.03.1927

01.09.1957

12.

Pierre Bapt. Đỗ Long Bộ

28.02.1921

29.06.1950

13.

Phêrô Lê Minh Cao

11.11.1956

06.07.1995

14.

Phanxicô Nguyễn Chí Cần

28.02.1949

25.08.1976

15.

Thêophilê Ngô Hoàn Cầu

04.04.1941

19.12.1992

SVD

16.

Giaxintô Võ Thành Châu

12.08.1953

21.12.1999

SVD

17.

Giacôbê Bùi Chung

15.05.1926

23.05.1961

18.

Phêrô Vũ Văn Tự Chương

02.12.1928

22.12.1956

19.

Giuse Chu Đình Chuyển

20.09.1941

24.06.1995

CSSR

20.

Gioakim Nguyễn Văn Có

21.05.1944

18.05.1975

OFM

162

Tên Thánh – Họ Tên

Dòng

Xitô

Xitô

OFM

STT

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Dòng

21.

Đaniel Đinh Viết Cư

10.11.1944

05.04.1994

SVD

22.

Phêrô Đỗ Cao Cương

20.11.1967

07.12.2004

SVD

23.

Gioan Bt. Trần Minh Cương

14.07.1947

19.02.1974

24.

Giuse Phan Cường

07.09.1963

24.06.2005

25.

Simon Nguyễn Phú Cường

02.06.1972

24.06.2005

26.

F.X. Nguyễn Vinh Danh

23.11.1970

20.01.2005

27.

Phaolô Nguyễn Văn Dám

26.01.1967

30.08.2003

28.

Phaolô Nguyễn Văn Dàng

10.02.1967

05.06.2007

29.

Luca Nguyễn Đình Dung

120.2.1968

30.08.2001

30.

Gioan Bt. Nguyễn Hữu Duy

15.05.1975

31.10.2006

31.

Phaolô Đặng Ngọc Duy

03.03.1957

19.12.1996

32.

Phaolô Maria Trần Hữu Dũng

01.02.1954

02.02.1994

33.

Gioan B. Lê Ngọc Dũng

10.04.1958

19.06.1997

34.

Phêrô Nguyễn Xuân Dũng

05.03.1958

19.06.1997

35.

Đôminicô Nguyễn Công Đắc

07.02.1959

15.10.1993

36.

Đamianô Phan Châu Đại

04.01.1927

19.12.1992

37.

Phêrô Nguyễn Đại

25.01.1971

24.06.2005

38.

F.X. Nguyễn Tất Đạt

09.05.1974

03.09.2008

39.

Giuse Nguyễn Xuân Đạt

14.08.1968

30.08.2003

40.

Gioan Bt. Nguyễn Kim Đệ

08.01.1966

19.06.1997

41.

Phêrô Trần Văn Điện

02.10.1957

19.06.1997

42.

Giuse Ngô Mạnh Điệp

15.07.1948

07.09.1975

43.

Inhaxiô Bùi Sĩ Đức

02.07.1962

06.07.1995

44.

Phaolô Ngô Hành

01.12.1949

05.04.1994

45.

Anrê Lê Văn Hải

01.04.1958

06.07.1995

46.

Lu-y Nguyễn Phúc Hải

04.07.1952

05.04.1994

47.

Giuse Chu Quang Hải

10.12.1972

08.07.2006

48.

Giuse Nguyễn Thanh Hải

20.12.1960

19.06.1997

49.

Phêrô Trần Văn Hải

05.02.1968

17.12.1998

50.

Giuse Đặng Xuân Hải

24.02.1971

03.09.2008

51.

Phêrô Trần Ngọc Hiến

10.12.1974

04.12.2008

52.

Giuse Nguyễn Thế Hiệp

14.09.1974

04.12.2008

53.

F.X Võ Ngọc Hiếu

12.08.1963

20.01.2005

54.

Gioan Bt. Nguyễn Trung Hiếu

09.05.1972

19.06.2002

55.

Tôma Trần Văn Hiệu

30.01.1941

15.04.1975

56.

Phêrô Cao Xuân Hoá

01.07.1967

24.06.2005

57.

Luca Bùi Hoà

01.01.1953

01.05.2006

58.

Giuse Trần Đình Hoà

01.04.1958

29.06.1995

OFM

SVD
CSSR

SVD
SVD

SVD

OFM

SVD

SVD

163

STT

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Dòng

59.

Giuse Lê Đức Hoà

02.02.1970

17.06.2004

60.

Nicolas Nguyễn Hoà

20.01.1965

11.12.2003

61.

Gioakim Nguyễn Phúc Hoà

17.06.1961

19.06.1997

62.

Gioakim Nguyễn Thái Hoà

14.09.1968

15.06.2006

63.

Giuse Đinh Thế Hoài

26.05.1969

29.06.2007

64.

Phêrô Trần Huy Hoàng

23.4.1964

23.06.2000

65.

Clêmentê Lưu Minh Hoàng

29.05.1936

19.03.1975

SVD

66.

Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng

16.02.1975

03.09.2008

SVD

67.

Simon Nguyễn Đức Hồng

17.01.1967

11.12.2003

SVD

68.

Anrê Nguyễn Lộc Huệ

21.06.1934

15.05.1962

69.

Gioakim Nguyễn Bảo Huy

19.08.1975

04.12.2008

70.

Giuse Phan Hoàng Huy

12.03.1975

03.09.2008

71.

Giuse Nguyễn Quang Huy

12.04.1937

26.05.1967

72.

Giuse Nguyễn Văn Huỳnh

20.01.1957

01.05.2006

SVD

73.

Giuse Trần Minh Hùng

30.10.1967

11.12.2003

SVD

74.

Đamianô Trương Thanh Hùng

15.03.1967

17.12.1998

75.

Giuse Đặng Xuân Hương

20.12.1958

05.04.1994

76.

F.X. Phan Văn Hướng

11.10.1945

12.05.1974

77.

Phanxicô Trịnh Hữu Hưởng

20.06.1956

29.06.1995

78.

Augustinô Mai Hứa

18.06.1948

30.07.1991

79.

Giuse Đào Quang Khải

03.05.1956

19.12.1996

80.

Giuse Nguyễn Thành Khải

29.01.1974

05.06.2007

81.

Norbertô Nguyễn Văn Khanh

06.06.1941

14.03.1970

82.

Gioakim Trần Minh Kông

20.04.1972

15.06.2006

83.

G.B Nguyễn Kỳ

24.12.1952

17.05.1995

84.

Phêrô Nguyễn Hoà Lang

25.03.1961

19.06.2002

85.

F.X. Trần Quang Láng

16.03.1958

29.06.1995

86.

Giuse Trần Văn Láng

12.10.1938

26.05.1967

87.

Antôn Nguyễn Thanh Lâm

09.06.1974

05.06.2007

88.

Phêrô Ngô Ngọc Lắm

19.02.1973

04.12.2008

89.

Phêrô Phạm Ngọc Lê

18.05.1956

15.10.1993

90.

Giuse Đoàn Văn Liệu

05.10.1945

07.09.1975

91.

G.B Trần Tấn Linh

10.12.1954

19.06.1997

92.

Giuse Nguyễn Đức Long

05.01.1956

19.12.1996

93.

G.B. Dương Quỳnh Lưu

13.08.1973

05.06.2007

94.

Đamiano Đoàn Văn Lữ

25.01.1934

11.03.1967

OFM

95.

M.Pr-Tự Nguyễn Văn Lực

01.04.1968

19.07.2008

Xitô

96.

Carôlô Phan Châu Lý

10.01.1942

14.03.1970

OFM

164

OFM

SVD

OFM
OFM

STT

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Dòng
SVD

97.

Antôn Hà Huy Mai

02.03.1951

21.12.1999

98.

Phêrô Nguyễn Văn Mân

25.01.1976

04.12.2008

99.
1
00.
1
01.
1
02.
1
03.
1
04.
1
05.
1
06.
1
07.
1
08.
1
09.
1
10.
1
11.
1
12.
1
13.
1
14.
1
15.
1
16.
1
17.
1
18.
1
19.
1
20.
1
21.

Simon Hồ Đức Minh

05.04.1955

20.03.2000

Giêrađô Nguyễn Quang Minh

12.07.1954

15.10.1993

Giuse Nguyễn Văn Minh

01.01.1954

19.06.1997

Antôn Nguyễn Công Nam

16.10.1956

29.06.1995

Antôn Hoàng Tiến Nam

03.11.1936

30.05.1966

Phêrô Trần Trung Nam

14.03.1973

24.06.2005

Antôn Phạm Văn Nam

10.09.1925

08.09.1955

Têphanô Nguyễn Sơn Ngà

15.11.1940

21.06.1967

Inhaxiô Trần Ngà

30.06.1953

13.08.1991

Đôminicô Nguyễn Nghĩa

15.01.1924

11.06.1951

Giuse Cup. Nguyễn Đình Ngọc

15.04.1946

15.05.1974

Alexis Nguyễn Thạch Ngọc

26.07.1937

15.05.1962

Tôma Nguyễn Thành Nguyên

08.06.1971

19.06.2002

Phaolô Đinh Trọng Nguyên

25.06.1974

31.10.2006

SVD

Germain Phùng Nhẫn

15.10.1944

15.03.1993

SVD

Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm

20.07.1972

31.10.2006

SVD

Đôminicô Nguyễn Văn Nhứt

15.06.1973

05.06.2007

Phêrô Trần Bá Ninh

04.06.1951

30.07.1991

Phêrô Lê Văn Ninh

17.10.1946

18.05.1975

Giuse Huỳnh Lê Pháp

10.10.1970

19.03.2004

CSSR

Phaolô Đậu Văn Pháp

27.09.1950

29.06.1998

SVD

Phêrô Phạm Ngọc Phi

10.12.1946

13.09.1975

Giuse Nguyễn Đình Phiên

21.02.1948

13.08.1991

SVD

CSSR

OFM

165

STT
1
22.
1
23.
1
24.
1
25.
1
26.
1
27.
1
28.
1
29.
1
30.
1
31.
1
32.
1
33.
1
34.
1
35.
1
36.
1
37.
1
38.
1
39.
1
40.
1
41.
1
42.
1
43.
1
44.
1
45.

166

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Dòng

Phêrô Nguyễn Đình Phong

12.03.1974

04.12.2008

Giuse Maria Trần Thanh Phong

16.03.1944

28.11.1970

Phêrô Nguyễn Xuân Phong

01.08.1951

06.04.1990

Phêrô Trần Anh Phú

02.11.1973

04.12.2008

Bênêdictô Nguyễn Công Phú

28.02.1930

29.06.1959

Tađêô Nguyễn Đình Phúc

01.02.1957

23.06.2000

Don Bosco Cao Tấn Phúc

13.07.1951

07.12.1995

Camillô Trần Văn Phúc

31.01.1945

21.12.1971

OFM

Matthêô Nguyễn Vinh Phúc

23.04.1938

27.06.1965

OFM

Inhaxiô Trương Đình Phương

25.01.1973

15.06.2006

Phêrô Nguyễn Văn Phương

24.03.1954

19.12.1996

Phêrô Nguyễn Quế

15.06.1957

09.05.1996

Giuse Phạm Kim Quốc

21.08.1966

30.08.2001

Giuse Võ Quý

02.01.1950

13.08.1991

Giuse Nguyễn Xuân Quý

19.03.1945

20.12.1971

Gioan Bt. Ngô Đình San

05.03.1946

01.04.1975

Giacôbê Thái Ngọc Sanh

02.05.1972

04.12.2008

Phêrô Nguyễn Quang Sách

03.09.1923

03.08.1953

Matthêô Hoàng Trường Sơn

01.01.1972

24.06.2005

Giacôbê Trần Trường Sơn

12.08.1974

05.06.2007

Phanxicô Ạssisi Nguyễn Tôn Sùng

13.06.1936

26.05.1967

Giuse Lê Văn Sỹ

06.02.1947

07.05.1975

G.B Nguyễn Văn Sỹ

27.03.1959

11.12.2003

Phêrô Trần Văn Tâm

13.04.1954

29.06.1995

OFM

OFM

SVD

STT
1
46.
1
47.
1
48.
1
49.
1
50.
1
51.
1
52.
1
53.
1
54.
1
55.
1
56.
1
57.
1
58.
1
59.
1
60.
1
61.
1
62.
1
63.
1
64.
1
65.
1
66.
1
67.
1
68.
1
69.

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Dòng

Phêrô Nguyễn Thiên Tân

25.06.1971

05.06.2007

Tađêô Phan Đình Tạc

18.01.1945

12.05.1972

Gioan Bt. Phạm Hồng Thái

17.02.1942

21.05.1970

Phêrô Phạm Văn Thận

28.08.1951

30.12.1992

Phêrô Nguyễn Kim Thăng

20.03.1958

29.06.1995

Phaolô Trương Đức Thắng

30.11.1969

11.12.2003

Ignatiô Hồ Kim Thanh

15.06.1951

29.06.1998

Tađêô Lê Văn Thanh

01.09.1940

26.05.1967

Phêrô Trần Hữu Thành

15.12.1941

31.05.1969

Nicôla Nguyễn Phúc Thảo

28.01.1974

04.12.2008

Giuse Nguyễn Văn Thi

25.01.1966

17.12.1998

Tôma Nguyễn Văn Thịnh

11.02.1946

01.04.1975

Giuse Nguyễn Thế Thoại

12.03.1933

04.04.1961

Ignatiô Hồ Thông

01.07.1956

29.06.1995

Phanxicô Trần Xuân Thứ

09.11.1945

12.05.1974

Phêrô Nguyễn Văn Thức

20.12.1967

03.09.2008

Giuse Nguyễn Thường

03.10.1951

09.05.1990

Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

31.08.1972

04.12.2008

G.B Ngô Đình Tiến

16.07.1959

15.10.1993

G.B Hoàng Kim Tiến

17.07.1972

21.10.2005

CM

Antôn Nguyễn Phi Tiến

09.11.1973

31.10.2006

SVD

Philiphê Nguyễn Văn Tin

06.03.1969

05.06.2007

Giuse Trương Phúc Tinh

16.01.1938

26.05.1967

Phêrô Hồ Mạnh Tín

30.06.1954

29.06.1995

SVD

SVD

167

STT
1
70.
1
71.
1
72.
1
73.
1
74.
1
75.
1
76.
1
77.
1
78.
1
79.
1
80.
1
81.
1
82.
1
83.
1
84.
1
85.
1
86.
1
87.
1
88.
1
89.
1
90.

168

Tên Thánh – Họ Tên

Ngày Sinh

Ngày LM

Dòng

Phêrô Mai Tính

21.01.1948

07.09.1975

Phaolô Nguyễn Hữu Toan

06.12.1974

23.08.2008

Tôma Nguyễn Duy Toàn

05.11.1960

29.06.1995

G.B Nguyễn Văn Thanh Toàn

12.02.1974

05.06.2007

Antôn Nguyễn Ngọc Trãi

28.06.1975

24.06.2005

Phêrô Trương Trãi

08.03.1941

21.12.1968

Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều

20.07.1974

24.06.2005

Martinô Hồ Đắc Trung

16.05.1955

06.07.1995

Batôlômêô Nguyễn Quang Trung

25.04.1972

04.12.2008

G.B Nguyễn Anh Tuấn

25.05.1970

29.06.2007

Giuse Nguyễn Anh Tuấn

16.02.1968

30.08.2003

Antôn Nguyễn Trần Tuấn

10.01.1965

07.09.2000

CSSR

Gioan Bt. Hoàng Đình Ưng

14.09.1964

07.12.2004

SVD

Giuse Lê Thiện Vang

30.11.1955

06.07.1995

Đôminicô Nguyễn Thanh Vân

01.02.1955

06.07.1995

Gioakim Phạm Công Văn

20.02.1955

15.10.1993

Phaolô Cao Hoà Vinh

16.02.1974

24.06.2005

Gioan Bt. Nguyễn Vinh

01.07.1958

29.06.1995

Giacôbê Nguyễn Văn Vĩnh

31.08.1936

07.06.1966

Đôminicô Mai Xuân Vĩnh

15.01.1962

19.06.1997

Luy Gônzaga Nguyễn Hùng Vị

15.08.1952

07.04.1990

CM

OFM

RIP

CÁC GIÁM MỤC ĐÃ QUA ĐỜI
STT
1.
2.
3.

Tên
Paul Marcel
Piquet
F.X.
Nguyễn
Văn Thuận
Phêrô
Nguyễn
Văn Nho

Ngày sinh
27/08/1888

Ngày Lm
29/09/1912

Ngày Gm
18/01/1944

Ngày mất
11/07/1966

17/04/1928

11/06/1953

24/06/1967

16/09/2002

25/01/1937

21/12/1967

18/06/1997

21/05/2003

CÁC LINH MỤC THỪA SAI ĐÃ QUA ĐỜI
STT
1.
2.

Tên
Thánh
Pierre

3.

MarieJoseph
Donatien

4.
5.

Alexis
Alix

6.
7.

Cyprien
Victor

8.

Claude

9.

Joseph

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maurice
Georges
François
Guillaume
Gaston
Roger

Tên

Ngày sinh

Ngày Lm

Ngày mất

Alexandre, Cố
Trí
Laurent
Auger,Cố Đoài
Béliard ,Cố
Phước
Boivin, Cố Nhã
Bourgeois
(ofm)
Brugidou
Caillon, Cố
Năng
Charmot, Cố
Sắc
Clause, Cố
Hồng
Bertin (ofm)
Cressonnier
Dauguet
David, Cố Yên
Degas
Delsuc, Cố

15/05/1901

29/06/1928

02/04/1961

11/01/1854

15/06/1878

04/08/1891

14/04/1913

29/06/1939

22/04/1974

13/02/1870
1908

02/07/1893
1937

27/06/1923
19/09/2000

04/10/1887
18/07/1906

29/09/1912
29/06/1932

27/06/1962
15/04/1983

11/04/1922

29/06/1947

28/11/1982

23/09/1901

06/06/1925

18/11/1971

1870
07/10/1908
01/04/1866
20/11/1881
04/06/1880
06/03/1927

1901
01/07/1934
21/09/1889
29/06/1905
26/06/1904
28/06/1953

08/07/1968
13/02/1968
26/06/1892
19/06/1957
27/07/1907
29/08/1974

169

STT

16.
17.
18.
19.

Tên
Thánh

21.

Charles
Eugène
Modeste
Lucien
Daniel
Jean
François
Pierre

22.

Eugène

23.

Ernest

24.

Pierre

25.

François

26.

MarieJulien
Michel

20.

27.
28.
29.

JeanMarie
Jean

30.

François

31.
32.

Marius
Julien
Pierre

33.

Jules

34.
35.
36.
37.

Joseph
PierreMarie
Georges
Marc

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Jacques
Paul
Paul
Albert
Gaspar
Louis

170

Tên

Ngày sinh

Ngày Lm

Ngày mất

09/10/1881
20/01/1864
10/02/1910
13/03/1888

24/09/1904
26/09/1886
07/07/1935
08/03/1913

25/04/1967
23/01/1932
21/01/1994
05/02/1953

Gagnaire, Cố
Định
Gallioz, Cố
Thiết
Garnier, Cố
Minh
Garrigues, Cố
Liêm
Gauthier, Cố
Báu
Geoffroy, Cố
Bửu
Geoffroy, Cố
Kim
Gervier, Cố
Lành
Gueno, Cố
Nghiêm
Hirigoyen, Cố
Hương
Jamet, Cố
Minh
Jean

07/04/1861

27/09/1885

27/07/1931

01/06/1882

07/07/1907

15/10/1953

10/02/1862

29/06/1888

03/12/1952

31/10/1878

21/06/1903

15/06/1960

22/07/1910

07/07/1935

04/01/2004

04/07/1843

11/06/1870

25/01/1918

11/11/1871

01/07/1894

04/11/1918

13/10/1923

14/01/1951

19/06/1997

21/05/1866

29/06/1890

21/08/1932

27/03/1933

02/02/1959

02/07/2001

05/05/1886

24/09/1910

20/08/1975

11/09/1874

13/05/1897

15/11/1963

Jeanningros,
Cố Vị
Labiausse, Cố
Sáng
Laurent
Le Darré, Cố
Châu
Lefas
Lefèbvre, Cố
Kim
Lourdez
Maheu
Mathey
Mollard, Cố Lễ
Mugnier
Nézeys, Cố
Nhạc

31/05/1912

04/07/1937

02/09/2006

26/04/1874

27/06/1897

15/06/1941

09/05/1852
30/10/1876

23/09/1876
23/06/1901

28/02/1918
24/10/1945

02/09/1906
25/07/1906

29/06/1933
02/07/1933

27/09/2002
07/03/1979

09/08/1913
24/01/1869
14/04/1851
30/05/1916
31/03/1882
11/01/1861

29/06/1939
30/06/1895
30/04/1874
20/03/1943
22/09/1906
24/11/1887

19/03/1990
27/02/1931
19/12/1927
22/01/2007
10/12/1932
19/05/1906

Sáng
D'Orgeville
Durand
Duval
Escalère

STT
44.
45.
46.
47.

Tên
Thánh
Jean
Henri
Paul
Camille

48.

Charles

49.

Charles

50.
51.

Jules
Roger

52.

MarieHonoré
JeanMarie
Louis

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Louis
Paul
Louis de
Gonz.
Joseph

Tên

Ngày sinh

Ngày Lm

Ngày mất

Oxarango
Petitjean
Pouclet
Rohmer, Cố
Triết
Salomez, Cố
Quới
Saulçoy, Cố
Ngoan
Saulot
Thommeret,Cố
Thơm
Tissier, Cố
Ngọc
Tourte

24/05/1913
03/12/1919
11/05/1909
18/08/1896

04/07/1937
07/10/1947
01/07/1934
06/06/1925

20/08/2003
28/09/2004
26/12/1982
28/12/1978

27/11/1872

27/06/1897

22/12/1924

24/04/1868

03/07/1892

05/04/1939

07/12/1872
31/05/1889

18/07/1898
19/12/1914

25/12/1936
31/08/1985

07/11/1864

21/02/1891

12/05/1919

17/07/1903

29/06/1929

09/05/1962

Vallet, Cố
Ngân
Valour, Cố Vạn
Valour, Cố Lực
Villaume, Cố
Đề
Viot, Cố Nhơn

21/06/1869

01/07/1894

24/10/1945

07/09/1895
23/04/1906
15/02/1858

23/12/1922
19/12/1931
21/03/1881

07/10/1979
04/12/1971
06/09/1900

08/12/1923

23/12/1950

12/05/2000

CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ TRONG GIÁO PHẬN ĐÃ QUA ĐỜI
STT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

Tên Thánh - Họ
Phêrô Hoàng Thái
Đôminicô Hà Long
Phaolô Nguyễn Xuân
M. Gioan Nguyễn Văn
Giuse Nguyễn Trọng
Phêrô Nguyễn Quốc
Gioan B. Nguyễn Hữu
Phaolô Nguyễn Quốc
Phaolô Hồ Ngọc
Daniel Nguyễn Thăng

Ngày sinh
1929
1912
1903
02/02/1925
1924/1921
1916
12/02/1950
1940
1911
1927

Ngày Lm
1965
1969
1933
21/03/1958
1956
1942
15/04/1976
1968
1941
1957

Ngày mất
08/01/1992
29/12/1977

Augustinô

Tên
Ân
Ẩn
Bàn
Báu
Báu
Bồng
Bút
Bửu
Cai
Cao
(ofm)
Cần

Antôn Mai Khắc

Cảnh

1920

1950

01/10/1967

Tôma Lê Văn

Cầu

1922

1955

F.X. NguyễnCao

Cầu

1941

1970

24/09/1994
29/07/1992
11/06/1963
01/06/2004
1975
15/12/1980
30/08/2004

02/06/1991

171

STT

15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.
23
.
24
.
25
.
26
.
27
.
28
.
29
.
30
.
31
.
32
.
33
.
34
.
35
.
36
.
37
.
38
.

172

Tên Thánh - Họ
Antôn Nguyễn

Tên
Chẩm

Ngày sinh

Ngày Lm

Ngày mất

Phêrô Đặng Đình

Chẩn

1927

1955

07/08/2001

Giuse Nguyễn Bá

Chính

1925

1954

Đôminicô Đỗ Minh

Chuẩn

1882

1926

Đôminicô Nguyễn Huy

Chương

Phaolô Nguyễn Văn

20/02/1916 07/06/1945 12/05/1993

Giuse Nguyễn Quốc

Công

1914

1943

09/04/1974

Phêrô Phan Đình

1904

1937

1974

Giuse Trần Chính

1910

1940

06/03/1995

Gioakim Nguyễn

Du

1919

1951

Gioan B. Nguyễn
Quang
Gioan Nguyễn Văn

Dung

1889

07/06/1922 08/01/1975

Dũng

1914

1942

Giuse

Dụng

Gioan B. Hoàng Kim

Đạt

28/12/1928 12/12/1957 13/09/2006

F. X. Hoàng Kim

Điền

1920

Phêrô Trần Văn

Điển

Phaolô Nguyễn

Định

25/04/1913 26/05/1976 08/02/1997

Agnello Vũ Văn

1924

1950

12/10/1989

Tôma

Đình
(ofm)
Đoán

Đôminicô Võ Quang

Đô

1912

1940

20/05/1987

Phêrô Đỗ Văn

Đông

22/12/1938 15/04/1976 15/11/2002

Anphongsô Trần
Phước
Antôn Khổng Tiên

Đức
(ofm)
Giác

1919

1948

1925

1954

Antôn Hồ Ngọc

Hạnh

1912

1941

1954

29/11/1975

14/02/2002

28/02/1997

09/05/1986

STT

39
.
40
.
41
.
42
.
43
.
44
.
45
.
46
.
47
.
48
.
49
.
50
.
51
.
52
.
53
.
54
.
55
.
56
.
57
.
58
.
59
.
60
.
61
.
62
.

Tên Thánh - Họ
Phêrô Nguyễn Văn

Tên
Hảo

Ngày sinh Ngày Lm
26/10/1915 8/6/1951

Ngày mất
1995

Alexis Lê Trung

Hậu

Phêrô Võ Viết

Hiền

15/02/1916 12/1944

10/11/1985

Irênê Nguyễn Thái

Hiệp

13/10/1925 28/11/1970 08/06/1997

Giuse Nguyễn Trung

Hiếu

10/5/1909

29/06/1937 30/09/1999

Gioakim Nguyễn Văn

Hiếu

1924

1951

Isodore Bùi Thái

Học

1920

1950

10/02/2006

Phêrô Nguyễn Văn

Học

1927

1958

10/07/2002

Martinô Nguyễn

Hộ

Phêrô Nguyễn Duy

Hoàn

1927

1957

28/05/2004

Bênađô Phan Văn

Hoàng

1920

1950

Giuse Đặng Đinh

Hoàng

1929

1961

Giuse Đinh Tường

Huấn

15/12/1922 02/07/1950 19/10/1997

F. X. Trần Văn

Hưng

Tôma Trần Ngọc

Huờn

25/12/1913 01/07/1941 10/07/2004

Phêrô Bùi Minh

Huy

1920

1950

20.05.2001

Đôminicô Trần Đức

Kế

1912

1941

08/07/1988

Giuse Trần Đức

Khâm

1/10/1915

05/06/1947 26/05/1992

Phaolô Trần Văn

Khánh

1903

31/05/1932 07/12/1999

F.X. Lê Trọng

Khiêm

1903

1934

28/04/1982

Phêrô Nguyễn Đăng

Khoa

1930

1961

30/08/2006

Vincentê Lê Công

Khương 01/03/1917 15/04/1945 16/07/2006

Giuse Nguyễn Hoàng

Kim

3/10/1931

09/06/1960 23/10/2002

Gioan Phan Trọng

Kim

1915

1943

27/09/1993

173

STT

63
.
64
.
65
.
66
.
67
.
68
.
69
.
70
.
71
.
72
.
73
.
74
.
75
.
76
.
77
.
78
.
79
.
80
.
81
.
82
.
83
.
84
.
85
.
86
.

174

Tên Thánh - Họ
F.X. Nguyễn Đình

Tên
Kim

Ngày sinh Ngày Lm
Ngày mất
05/09/1927 29/06/1974 15/10/1984

Simon Võ

Kinh

1945

1972

Phêrô Lê Đức

Kính

1886

1916

01/12/1965

Phêrô Nguyễn Đức

Kính

F. X. Trần Xuân

Lai

1935

1966

2003

Phêrô Nguyễn Văn

Lạc

1927

1954

24/03/1979

Giuse Nguyễn Hữu

Lễ

Anrê Phan Ngọc

Lễ

1906

1935

09/03/1973

Phêrô Nguyễn

Linh

1911

1940

1990

Giuse Nguyễn Thăng

Long

1920

1947

Augustinô Nguyễn
Thanh
Vincentê Hoàng Văn

Long

(ofm)

28/12/1940 14/03/1970 21/01/1998

Phêrô Nguyễn

Luân

1945

1973

Micae Trần Thế

Luân
(ofm)
Mai

1927

28/04/1957 22/12/1988

Bonaventura Trần Văn

Mân
(ofm)

1916

15/08/1945 14/05/2004

Đôminico Trần Đình

Minh

1907

1936

Gioan B. Nguyễn
Quang
Giuse

Minh

1911

1941

1995

Miễn

1874

1903

15/08/1958

Bernado Dương Liên

Mỹ
(ofm)

1919

1948

20/08/1971

Phêrô Phùng Viết

Mỹ

1906

1937

1963

Giuse Đinh Tuấn

Ngạn

1924

1954

Giuse Nguyễn Công

Nghị

23/12/1914 01/07/1941 26/02/1979

Phêrô Trương Trọng

Nghĩa

1917

Giuse Lưu Đức

1957

1987

25/04/1993

08/06/1952 17/02/2007

STT

87
.
88
.
89
.
90
.
91
.
92
.
93
.
94
.
95
.
96
.
97
.
98
.
99
.
10
0.
10
1.
10
2.
10
3.
10
4.
10
5.
10
6.
10
7.
10
8.
10
9.
11
0.

Tên Thánh - Họ
Gioan Vũ Văn

Tên
Nghiêm

Ngày sinh
1909

Ngày Lm
1937

Ngày mất
29/04/1987

Giuse Lê Quang

Ngọc

10/09/1918 02/06/1950 19/05/2006

Giuse Nguyễn Đức

Ngọc

Augustinô Phạm Văn

Nguyện 1908

1938

27/04/1996

Giuse Võ Ngọc

Nhã

1916

1946

04/12/2004

Phêrô Thái Quang

Nhàn

1921

1953

31/05/1984

Gioan B. Lê Văn

Nhì

20/01/1929 19/03/1976 23/03/2000

Gioan Phùng Văn

Như

1898

Phêrô Vũ Quang

Ninh

10/08/1918 12/06/1951 02/11/2007

Augustinô Phạm Ngọc

Oanh

1905

1937

Placide Phạm Lệnh

Phán

16/9/1922

08/01/1953 12/10/2006

F.X. Lê Văn

Phiên

1911

1940

2004

Bérard Trần Bá

Phiên

1921

1950

23/12/2005

Gioan Đỗ Hưng

Phong

1924

1954

18/03/1981

F.X. Nguyễn Hạnh

Phúc

Phêrô Nguyễn Văn

Phúc

1885

1921

1957

Giuse Hoàng

Phượng 1904

1937/1938

14/06/1984

Phêrô Nguyễn Đình

Phượng 12/10/1920 11/06/1953 26/06/2008

Phêrô Nguyễn Thanh

Quý

Giuse Mai Xuân

Quý

1918

1948

1994

Phêrô Nguyễn

Quyền

1913

1942

1981

Vincentê Trương Đức

Sinh

03/09/1957

Louis Lê Văn

Sinh

27/03/1930 20/08/1959 03/08/2004

Giuse Nguyễn

Sồ

14/02/1913 29/06/1943 13/10/1973

04/07/1929 30/11/1987

03/11/1980

175

STT

11
1.
11
2.
11
3.
11
4.
11
5.
11
6.
11
7.
11
8.
11
9.
12
0.
12
1.
12
2.
12
3.
12
4.
12
5.
12
6.
12
7.
12
8.
12
9.
13
0.
13
1.
13
2.
13
3.
13
4.

176

Tên Thánh - Họ
Giuse Lê Khắc

Tên
Tâm

Ngày sinh
1926

Ngày Lm
1955

Ngày mất
14/03/1978

F.X. Phạm Sĩ

Tăng

1915

1951

Phêrô Cao Hữu

Tạo

1865

1903

21/05/1961

Phêrô M. Phạm Dương

Thái

1931

1961

29/06/1992

Gérard Phạm Anh

Thái

1922

1948

20/05/1996

Giuse Trần Bình

Thái

27/09/1957 20/03/2000 16/09/2003

Gioan B. Trần Ngọc

Thanh

Phêrô Lê Hồng

Thanh

1909

1940

Đôminicô Nguyễn
Trung

Thành

1922

1954

Gioan B. Bùi Đình

Thể

13/04/1916 28/06/1958 24/05/2007

Phaolô Nguyễn Tấn

Thì

1896

1925

28/10/1968

Bosco Phan Minh

Thiện

Gioan B. Nguyễn Hữu

Thiêng

Augustinô Nguyễn
Văn/(Cao)
Giuse Trần An

Thìn

1883

1912

29/04/1961

Thịnh

1927

1956

Phaolô Trần Văn

Thông

1904

1935

Gioan Nguyễn Văn

Thuận

Antôn Nguyễn Anh

Thuận

1909

1937

Gioan B. Trần Ngọc

Thuỷ

1901

1936

14/01/1973

Gioan Nguyễn Ngọc

1921

1952

07/06/1986

Phêrô Trần Hữu

Toàn
(ofm)
Tôn

1907

1936

29/05/1989

Giuse Trần Cường

Tráng

1879

1905

13/06/1972

Stêphanô Cao Tấn

Truyện

1873

Giacôbê Nguyễn
Thành

Tri

1927

25/03/1967
29/09/1988

29/10/1984

1989

1960
1961

Tên Thánh - Họ
Tên
13
Tuyên
5.
13
Phêrô Hoàng Quang
Tuyên
6.
13
Gioakim Nguyễn

7.
13
Phêrô Nguyễn Văn
Tự
8.
13
Giuse Nguyễn Như
Tự
9.
14
Phaolô Nguyễn Tấn
Tường
0.
14
F.X. Nguyễn Thượng
Uyển
1.
14
Giuse Nguyễn Thanh
Vân
2.
14
Augustinô Đinh Xuân
Vinh
3.
14
Bartôlômêo Nguyễn
Vinh
4.
Quang
14
Gioan Nguyễn Quang
Xuyên
5.
* TGM rất mong sự giúp đỡ bổ túc chi
trên đây.Xin cám ơn.
STT

Ngày sinh
1886

Ngày Lm
1922

1880

1918

Ngày mất

25/05/1921 03/06/1950 19/11/1996
1925

1951

11/01/1933 29/06/1959 19/07/1987

1932

1963

28/01/1973

1910

1937

17/04/1995

1900

1930

10/11/1908 29/06/1939
tiết Danh Sách Các linh mục qua đời

CÁC DÒNG TU TRONG GIÁO PHẬN
1. DÒNG NAM
Dòng Ngôi Lời - Giuse (SVD)
1. Nhà chính: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3881 100 /
3881 806. Email: dtgiuse@gmail.com
2. Cộng đoàn Thánh Gia: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3883 809
3. Cộng đoàn Phước Đồng: thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang,
Khánh Hoà. Đt: 058.3710 062
4. Cộng đoàn Mỹ Thanh: Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông Thanh, Cam Ranh, Khánh
Hoà. Đt: 058.3865 209
5. Cộng đoàn Phú Quý: Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận.
Đt: 068.3865 190
6. Cộng đoàn Đá Trắng: Đá Trắng, Phước Thái, Ninh Phước, Ninh Thuận.
Đt: 068.3965 784
7. Cộng đoàn Sông Pha: Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Đt: 068. 3852 451

177

Dòng Thánh Phanxicô (OFM)
1. Cộng đoàn chính: 120 đường 2/4, Vĩnh Phước, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3831 112
2. Cộng đoàn Thanh Hải: 41 Củ Chi, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh
Hoà. Đt: 058.3832 949
3. Cộng đoàn Hà Ra (Ngọc Thanh): 230 Đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3824 732
4. Cộng đoàn Cư Thịnh: Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hoà. Đt : 058.3745 289
5. Cộng đoàn Đồng Dài: Thôn Hạ Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3785 005
6. Cộng đoàn Đất Sét: Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3787 314
7. Cộng đoàn Suối Dầu: Tân Xương, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3740 327 – 0905.021 348
Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR)
4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3510 537
Email: dcct@dng.vnn.vn
Dòng Xitô (OC)
Đan viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca: Lập Định, Cam Hoà, Cam Lâm,
Khánh Hoà. Đt: 058.3863 387 – Email : danvienmyca@gmail.com
Dòng La San
1. Cộng đoàn La San Bá Ninh: 8 Lê Lợi, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3823 553. Email: lasanbaninh@gawab.com
2. Cộng đoàn La San Bình Cang : Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058. 3893215. Email: lasanbinhcang@gmail.com
3. Cộng đoàn La san Thánh Tâm: 137 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang,
Khánh Hoà. Đt: 058.3830 620. Email: lasanthanhtam@yahoo.com.vn

178

Tu hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn (CM – Lazarists)
37 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3830 389
2. DÒNG NỮ
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
1. Nhà Mẹ Hội dòng: Võ Cang, Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3890 193 - 058.3890 195
Email: dktnt@dng.vnn.vn – dktnhatrang@gmail.com
Tập Viện Khiết Tâm: Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3890 194 - Email: mariafiat@gmail.com
Thanh Tuyển Viện: Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3890 196 - Email: khiettamthanhtuyen@yahoo.com
Nhà Trẻ Khiết Tâm: Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3890 197
Nhà số 25 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3523 009
2. Cộng đoàn Emmanuel–Toà Giám Mục: 22 Trần Phú, HT 42 , Nha Trang,
Khánh Hòa. Đt: 058.3528 296
3. Cộng đoàn Nazareth – Đại Chủng Viện Sao Biển: 60 Lý Nam Đế, Hộp thư 61
Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3881 095
4. Cộng đoàn Sao Biển - Sông Lô: Hải Thọ - Phước Hạ, Nha Trang, Khánh Hòa.
Đt: 058.3710 347
5. Cộng đoàn Nhà Hưu Dưỡng các LM: 12 Bãi Dương, Vĩnh Hải, Nha Trang,
Khánh Hòa. Đt: 058.3832 901
6. Cộng đoàn Bêtania - Chợ Mới: Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058. 3891103
7. Cộng đoàn Fiat – Nha Trang: 88 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3526 233
8. Cộng đoàn Magnificat: 22/2 Bạch Đằng, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3512 073
Email: bachdang_kt@dng.vnn.vn
9. Cộng đoàn Rosa: 61 TrầnBìnhTrọng, NhaTrang, Khánh Hòa
Đt: 058.3510 750
10. Cộng đoàn La Vang: 196/5 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3884850
11. Cộng đoàn Sao Mai - Hoàng Diệu: Cơ sở chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật
17/21/25 Hoàng Diệu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3889 337 (Cộng đoàn); 058.3887 992 (Trường),
Email: ktsaomai@gmail.com
12. Cộng đoàn Hoà Bình – Cầu Ké: Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang
Đt: 058.3890 494 - 058.3893 112
13. Cộng đoàn Thanh Tịnh - Ngọc Thủy: Hộp thư 11 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3589 010
14. Cộng đoàn Têrêxa Calcutta: Nhà Thờ Lương Sơn, Văn Đăng, Vĩnh Lương,
Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3839 209
16. Cộng đoàn Hiển Linh - Vạn Giã: Nhà thờ Vạn Giã, Hộp thư 17,Vạn Ninh,
Khánh Hoà. Đt: 058.3841 257
17. Cộng đoàn Thánh Linh – Xuân Sơn: Giáo Họ Xuân Sơn, Vạn Ninh, Khánh
Hòa. Đt: 058.3946 064
18. Cộng đoàn Thiên Hương: Nhà thờ Gò Muồng, Ninh Hòa, Khánh Hòa

179

Đt: 058.3844 619
18. Cộng đoàn Emmau - Cư Thịnh: Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa
Đt: 058.3240 130
19. Cộng đoàn Niềm Tin: Nhà thờ Đại Điền, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh
Hòa. Đt: 058.3770 042
20. Cộng đoàn Thánh Tâm: Nhà thờ Hà Dừa, Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh
Hòa. Đt: 058.3852 466
21. Cộng đoàn Anrê Dũng Lạc - Vĩnh Hoà: Bãi Giếng 1, Cam Hải Tây, Cam
Lâm, Khánh Hòa. Đt: 058.3981 370
Email: cdanredunglac@yahoo.com.vn
22. Cộng đoàn Hy Vọng - Hoà Tân: Cửu Lợi, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hòa
Đt: 058.3863 106
23. Cộng đoàn Thiên Phúc 1 - Hoà Tân: Cửu Lợi, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh
Hòa. Đt: 058.3863 209
24. Cộng đoàn Thiên Phúc 2 - Hoà Tân: Cửu Lợi, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh
Hòa. Đt: 058.3863 157
25. Cộng đoàn Vinh Phúc - Vinh Trang: Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa
Đt: 058.3864285
26. Cộng đoàn An Hòa: HT 10, Nhà thờ Phước An, Phước Vinh, Ninh Phước,
Ninh Thuận. Đt:068.3862 174
27. Cộng đoàn Bát Phúc: Nhà thờ Liên Sơn, Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh
Thuận. Đt:068.3862 533
28. Cộng đoàn Cana: Nhà thờ Cầu Bảo, Bảo An, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh
Thuận. Đt: 068.3880 154
29. Cộng đoàn Fatima: Nhà thờ Phước Thiện, Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh
Thuận. Đt: 068.3282 280
30. Cộng đoàn Liban: Nhà thờ Đá Trắng, Phước Thái, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3965 156
31. Cộng đoàn Mai Anh: Nhà thờ Gò Sạn, Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận
Đt: 068.3878 013
32. Cộng đoàn Mai Khôi: Nhà thờ Tân Xuân, Đông Hải, Phan Rang - Tháp
Chàm, Ninh Thuận. Đt: 068. 3895 170
33. Cộng đoàn Niềm Vui: Nhà thờ Thanh Điền, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3871 373
34. Cộng đoàn Sao Mai - Tấn Tài: Tổ Dân Phố 3, TấnTài, Phan Rang -Tháp
Chàm, NinhThuận. Đt: 068.3825 278
35. Cộng đoàn Têrêxa - Nha Mơn: Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3864 665
36. Cộng đoàn Thiên Hòa - Gò Đền: Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3878 087
37. Cộng đoàn Thăm Viếng: Giáo họ Đá Hàn, Ninh Phước, Ninh Thuận
Đt: 068.3862 774
Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
1. Nhà chính: Tân Bình, Văn Tứ, HT 25 Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3863 020. Email: hdmtgnt@dng.vnn.vn
- Trạm Xá: HT 25 Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3863 186
2. Cộng đoàn Chi Lăng: 23B Chi Lăng, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3875 220

180

3. Cộng đoàn Thánh Gia: 10 Võ Thị Sáu, HT 5 Bình Tân, Nha Trang, Khánh
Hoà. Đt: 058.3881 736
- Nhà Trẻ: 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3886 426.
Email: nhatrethienhoa@yahoo.com.vn
- Sinh Viên Đồng Đế: tổ 23 Tây Bắc 2, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3514 265
4. Cộng đoàn Phước Đồng: Phước Lợi 3, Phước Trung 2, Phước Đồng, Khánh
Hoà. Đt: 058.3710 922
5. Cộng đoàn Vạn Xuân: Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà. Đt: 058.3612 861
6. Cộng đoàn Lập Định: Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3863 417
7. Cộng đoàn Têrêxa Hoà Yên: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3859 404
8. Cộng đoàn Hoà Nghĩa: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3859 255
9. Cộng đoàn Phêrô Bãi Giếng Nam: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3981 692
10. Cộng đoàn Bắc Vĩnh: Nhà thờ Bắc Vĩnh, Cam Hải, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt 058.3990 142
11. Cộng đoàn Vinh Trang: Cam An, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3864 207
12. Cộng đoàn Phú Nhơn: Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3997 220
13. Cộng đoàn Phú Phong: Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt 058.3997 681
14. Cộng đoàn Ba Ngòi: Cam Ranh, Khánh Hoà. Đt: 058.3856 533
15. Cộng đoàn Cam Tân: Làng Xã Hội Cam Tân, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt 058.3991 050
16. Cộng đoàn Bình Chính: Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Đt: 068.3873 835
17. Cộng Đoàn Tân Hội: Tân Hội, Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh
Thuận. Đt: 068.3838 223
Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn
1. Cộng đoàn Thanh Hải: 11 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt:
058.3831 096. Email:
2. Nhà Khách Sinh Viên Thanh Hải 2: 19/5C Hòn Chồng, Vĩnh Phước.
Đt: 058.3541 679 – Email Sr Kathy Hài: kathyhai2000@yahoo.com
3. Cộng đoàn Mai Liên Bình Tân: Lô 30 A, Kho Cảng Bình Tân, Nha Trang,
Khánh Hoà. Đt: 058.3885 859
4. Tư thục Khai Sáng Bình Cang: Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3890 187 /3890 188. Email:
5. Cộng đoàn Đức Linh Ninh Hoà: 64B Nguyễn Huệ, Thị trấn Ninh Hoà, Khánh
Hoà. Đt: 058.3630 817
6. Cộng đoàn Mân Côi Diêm Điền: Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3843 634
7. Cộng đoàn Lộ Đức Cây Vông 1: Cây Vông, Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh
Hoà. Đt: 058.3774 256
8. Cộng đoàn Vô Nhiễm Cây Vông 2: Cây Vông, Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh
Hoà. Đt: 058.3776 289
9. Cộng đoàn Hoà Bình: Nhà thờ Hoà Do, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh
Hoà. Đt: 058.3857 502
10. Cộng đoàn Giuse Nghĩa Phú: Nhà thờ Nghĩa Phú, Cam Nghĩa, Cam Ranh,
Khánh Hoà. Đt: 058.3970 894

181

11. Cộng đoàn Sao Mai Đá Bạc: 149/6 Khóm 5, Đường 3 /4, Cam Linh, Cam
Ranh, Khánh Hoà. Đt: 058.3855 809.
12. Cộng đoàn Nagia Thuỷ Lợi: Nhà thờ Thuỷ Lợi, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh
Thuận. Đt: 068.3871 894
13. Cộng đoàn Bình Minh Hộ Diêm: Nhà thờ Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh
Thuận. Đt: 068.3871 077
14. Cộng đoàn Thăng Thiên Hòn Thiên: Nhà thờ Hòn Thiên, Hộ Hải, Ninh Hải,
Ninh Thuận. Đt: 068.3871795
15. Cộng đoàn Mẫu Tâm Tấn Tài: Nhà thờ Tấn Tài, tổ 3, khu A, Phan Rang,
Ninh Thuận. Đt: 068.3825 237
16. Cộng đoàn Emmanuel Song Mỹ: Nhà thờ Song Mỹ, Tân Sơn, Ninh Sơn,
Ninh Thuận. Đt: 068.3854 351
17. Cộng đoàn Truyền Giáo Sông Pha: Nhà thờ Sông Pha, Lâm Phú, Lâm Sơn,
Ninh Sơn, Ninh Thuận. Đt: 068.3852 544
Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
1. Cộng đoàn Ba Làng: Tổ 7 Ba Làng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3550 036 – Email: cdblnt_moi@yahoo.com
2. Cộng đoàn Xuân Ninh: Xuân Ninh I, Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3861 304
Dòng Mến Thánh Giá Huế
1. Cộng đoàn Phước Hoà: 206/1 Đồng Nai, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3873 684
2. Cộng đoàn Đồng Hộ: Giáo xứ Đồng Hộ, Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3742 290
3. Cộng đoàn Hoà Nghĩa: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3859 291
4. Cộng đoàn Hoà Yên: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3859 235
5. Cộng đoàn Vĩnh Bình: Thuỷ Ba, Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3994 088
6. Cộng đoàn Vĩnh An: Triệu Hải, Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3994 328
7. Cộng đoàn Nghĩa Phú: Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.397 0910
8. Cộng đoàn Vĩnh Thái: Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3995 848.
9. Cộng đoàn Thạch Hà: Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đt: 068.3951 090
Đan Viện Cát Minh Nha Trang
53 Bắc Sơn, Thanh Hải, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3832 693.
Email: carmelnt@gmail.com/ mjnt08@yahoo.com
Dòng Carmelô Thánh Tâm
1. Cộng đoàn Lương Sơn: Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3839 528
2. Cộng đoàn Ngọc Thủy: Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 0913 482 783

182

Dòng Carmel Thánh Giuse
Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà. Đt: 058.3742 209
Dòng Đức Bà Truyền Giáo
1. Cộng đoàn Nha Trang: 31A Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3829 194
2. Cộng đoàn Phước Đồng: Xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3710 044. Email: mdmpdong@dng.vnn.vn
3. Cộng đoàn Vinh Trang: Vinh Trang, Cam An Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3864 013
Dòng nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
1. Cộng đoàn Sao Mai –Thanh Hải: 50 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3830 022. Email: saomaifmm@gmail.com
2. Cộng đoàn Niềm Vui - Suối Dầu: Nhà thờ Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3740 091. Email: fmmsuoidau@gmail.com
3. Cộng đoàn Ánh sáng - Phan Rang: 487/43 Thống Nhất, Phan Rang-Tháp
Chàm, Ninh Thuận. Đt: 068.3823 692.
Email: anh_sangfmm@yahoo.com
Dòng Thánh Phaolô thành Chartres
1. Cộng đoàn Mỹ Đức: 321 đường 21/8, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh
Thuận. Đt: 068.3824 098. Email: Phaolomyduc@vnn.vn
2. Cộng đoàn Quảng Thuận: 117B La Vang, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.
Đt: 068.3850 416
3. Cộng đoàn Triệu Phong: Nhà thờ Triiệu Phong, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh
Thuận. Đt: 068. 3851 830
Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng (Kim Đôi)
1. Cộng đoàn Thanh Hải: 90D Nguyễn Biểu, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3835 332
2. Cộng đoàn Vĩnh Phước: 27/32 Tổ 16 Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3835 202
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Cộng đoàn Mai Linh
36/1 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3543 983
Email: nhatrangpx@yahoo.co.uk
Dòng Nữ Vương Hoà Bình
Cộng đoàn Nữ Vương Hoà Bình Nha Trang: 19/4E Hòn Chồng, Vĩnh Phước, Nha
Trang, Khánh Hoà. Đt. 058.3837 297. Email: tthbnt72@gmail.com
Dòng Nữ Lasan
1. Cộng đoàn Phù Sa I: Phù Sa, Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3838 502 (nhờ nhắn)
2. Cộng đoàn Phù Sa II: 13 Đường số 2 khu AT, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh
Hoà. Đt: 058.3830 739

183

Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA)
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: Giáo xứ Tấn Tài, Phường Tấn Tài, Phan Rang-Tháp
Chàm, Ninh Thuận. Đt: 068.3921 383
Email: fmaphanrang@gmail.com
Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn
1. Nhà chính, Hoà Yên: Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3859 225.
Email: vinhson_hoayen@yahoo.com
2. Cộng đoàn Thái Hoà, Phan Rang: Đá Bắn, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Đt: 068.3871 069.
3. Cộng đoàn Bình Cang: Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3892 319 / 3890 187
Tu hội Thừa Sai Chúa Giêsu Tôi Tớ
Khu phố 3, Tấn Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. Đt 068.3825 293
Tu hội Nữ Thánh Tâm
4/2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà

184

CÁC GIÁO XỨ
GIÁO HẠT NHA TRANG
Tp. Nha Trang:
1. Ba Làng/ Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà/
Qx. Phêrô Trương Trãi – Phêrô Phạm Ngọc Lê
2. Bắc Thành/ 38 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3510 551
Qx. Phêrô Lê Văn Ninh – Px. Phêrô Nguyễn Đình Phong
3. Bình Cang/ Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3890 178
Họ Thánh Gia/ Thuộc giáo xứ Bình Cang/
Qx. Giuse Nguyễn Bình An
4. Cầu Ké/ Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hoà/
058.3892 843
Qx. Phaolô Đặng Ngọc Duy
5. Chính Toà/ 31A Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3823 335
Qx. Giuse Lê Văn Sỹ - Px. G.B Nguyễn Văn Thanh Toàn
6. Chợ Mới/ Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3891 117
Qx. Antôn Nguyễn Công Nam
7. Giuse (Quân Trấn)/ 53 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3825 803
Qx. Giuse Phan Thiện Ân CssR
8. Hoà Thuận (Fatima)/ 149 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang, Khánh Hoà/
058.3813 661
Qx. Giacôbê Nguyễn Văn Vĩnh
9. Khiết Tâm/ 17/41 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà/
058.3881 834 – 3525 208/ 0983 020 045
Qx. Phaolô Ngô Hành SVD
10. Lương Sơn/ Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3839 209
Qx. Phêrô Trần Văn Điện
11. Ngọc Thuỷ/ Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, HT 11 Nha Trang, Khánh Hoà/
058.3589 378
Qx. Phêrô Hồ Mạnh Tín
12. Phù Sa/ Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3838 552
Qx. Lu-y Nguyễn Phúc Hải
13. Giáo họ Phước Đồng - Xã Phước Đồng, Nha Trang - Khánh Hoà/
058.33711 161
Qx. Phanxicô Trần Xuân Thứ
14. Phước Hải/ 30 Trương Định, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3514 617
Qx. Phanxicô Nguyễn Chí Cần - Px. Phêrô Trần Ngọc Hiến
15. Phước Hoà/ 80 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.
Qx. Phêrô Nguyễn Xuân Dũng
16. Thanh Hải/ 33-35 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3834
607/ 3831 113 (Cha Phó)
Qx. Phêrô Mai Tính – Px. Đamianô Trương Thanh Hùng
17. Thánh Gia/ 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà/ 058.3883 809
Qx. G.B Nguyễn Văn Sỹ SVD
18. Vĩnh Phước/ 120 Đường 2/4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà/
058.3836 970 (nhà xứ) - 058.831.112 (cộng đoàn)
Họ Ngọc Thanh/ 230 Đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hoà/
058.3824 732
Qx. Giuse Nguyễn Xuân Quý OFM

185

19. Giáo họ Núi Sạn (Xóm Nhỏ): Nhà thờ Phanxicô Assisi
87 Nguyễn Khuyến, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3832 570
Qn. Giuse Nguyễn Xuân Quý OFM
Huyện Diên Khánh:
18. Cây Vông/ Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hoà/ 058.3774 164
Qx. Augustinô Mai Hứa - Px. Giuse Lê Đức Hoà
19. Cư Thịnh/ Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hoà/ 058.3745 289
Qx. G.B Nguyễn Kỳ
20. Đại Điền/ Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hoà/ 058.3770 109
Qx. Têphanô Nguyễn Sơn Ngà
21. Đất Sét / Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà/ 058.3787 314
Họ Tôma
Họ Giuse
Họ Gioan Tẩy Giả
Họ Simon
Giáo họ Đồng Trăng, Diên Đồng, Diên Khánh, Khánh Hoà/ 058.3786 350
Họ Các Thánh Tử Đạo Việt nam
Họ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội
Họ An Tôn
Qx. Carôlô Phan Châu Lý
22. Đồng Dài/ Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hoà/
058.2243 484 (nhà xứ) - 058.3785 005 (cộng đoàn)
Qx. Phaolô Nguyễn Văn Dám OFM
23. Đồng Hộ/ Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà/ 058.3742 152
Qx. G.B Trần Tấn Linh
24. Hà Dừa/ Diên Khánh, Khánh Hoà/ 058.3850 062
Qx. Phanxicô Trịnh Hữu Hưởng
Huyện Ninh Hoà & Vạn Ninh:
25. Diêm Điền/ Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hoà/ 058.3843 279
Họ Ninh Mã
Đại Lãnh
Qx. Phêrô Trần Văn Tâm - Px. Philiphê Nguyễn Văn Tin
26. Dục Mỹ/ Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà/ 058.3848 020
Họ Ninh Trang/
Qx. Giuse Trần Đình Hoà - Px. F.X Võ Ngọc Hiếu
27. Gò Muồng/ Mỹ Hiệp, Thị Trấn Ninh Hoà, Ninh Hoà, Khánh Hoà/
058.3634 167
Qx. Tađêô Phan Đình Tạc
28. Hoà Thanh (Đá Bàn)/ Gia Mỹ, Ninh An, Ninh Hoà, Khánh Hoà/
058.3623 032
Hòn Khói
Qx. Giuse Đào Quang Khải
29. Mỹ Hoán/ Ninh Tân, Ninh Hoà, Khánh Hoà/ 058.3620 347
Qx. Giuse Nguyễn Thanh Hải
30. Ninh Hoà/ 64B Nguyễn Huệ, Ninh Hoà, Khánh Hoà/ 058.3844 102
Thạch Định
Ninh Tân
Qx. Giuse Nguyễn Xuân Đạt

186

31. Vạn Giã/ HT 17 Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hoà/ 058.3840 791
Định Hoà
Vinh Huề
Qx. Antôn Hoàng Tiến Nam - Px. Giuse Phan Cường
32. Vạn Xuân/ Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà/ 058.3612 013
Họ Xuân Sơn
Qx. Giêrađô Nguyễn Quang Minh
GIÁO HẠT CAM RANH
1. Ba Ngòi/ Phường Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hoà/ 058.3856 551
Qx. Phaolô Trương Đức Thắng
2. Bắc Vĩnh/ Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh hoà/ 058.3863 052
Qx. Nicolas Nguyễn Hoà
3. Hoà Do/ Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà/ 058.3857 365
Qx. Phêrô Nguyễn Văn Phương
4. Hoà Bình (Phêrô + Vĩnh Hoà + Vĩnh Hải)/ Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà/
058.3982 577
Qx. Simon Nguyễn Phú Cường
5. Hoà Nghĩa/ Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà/ 058.3861 330
Qx. Phêrô Nguyễn Thời Bá - Px. Giuse Nguyễn Thành Khải
6. Hoà Tân/ Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà/ 058.3863 104
Qx. Tađêô Lê Văn Thanh - Px. Giacôbê Thái Ngọc Sanh
7. Hoà Yên/ Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà/ 058.3859 493
Qx. Gioan Bt. Nguyễn Vinh - Px. Phêrô Nguyễn Văn Mân
9. Mỹ Thanh/ Cam Thịnh, Cam Ranh, Khánh Hoà/ 058.3865 209
Trại cá/
Nước Ngọt/
Kà Rông/
Suối Đá/
Qx. Đaniel Đinh Viết Cư SVD
10. Nghĩa Phú/ Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà/ 058.3857 176
Minh Cảnh
Qx. Tôma Trần Văn Hiệu
11. Phú Nhơn/ Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà/ 058.3997 666
Qx. F.X. Trần Quang Láng
12. Giáo Họ Phú Phong/ Thuộc Giáo xứ Phú Nhơn/
Cam Sơn / Khánh Sơn, Khánh Hoà / 058.3997 700
Qn. Matthêô Hoàng Trường Sơn
13. Suối Hoà/ Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà/ 058.3863 386
Họ Xuân Lập/ Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hoà/
Qx. Giuse Nguyễn Anh Tuấn
14. Tân Bình/ Văn Tứ, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà/ 058.3863 239
Qx. F.X. Phan Văn Hướng - Px. Phêrô Ngô Ngọc Lắm
15. Vinh Trang/ Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà/ 058.3864 277
Qx. Tôma Nguyễn Duy Toàn - Px. Batôlômêô Nguyễn Quang Trung
16. Vĩnh An/ Cam An Bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà/ 058.3864 152
Qx. Phêrô Nguyễn Kim Thăng
17. Vĩnh Bình/ Cam An bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà/ 058.3864 168
Qx. Giuse Đặng Xuân Hương

187

18. Vĩnh Thái/ Cam Hiệp Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà/ 058.3864 138
Qx. Phêrô Nguyễn Hoà Lang
19. Xuân Ninh/ Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà/ 058.3861 330
Antôn
Qx. Gioan Bt. Ngô Đình San - Px. Phêrô Nguyễn Thiên Tân
GIÁO HẠT NINH THUẬN
1. Bình Chính/ Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận/ 068.3873 368
Qx. Giuse Lê Thiện Vang
2. Cầu Bảo/ Bảo An, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận/ 068.3888 140
Họ Đồng mé
Qx. Giuse Võ Quý - Px. Gioakim Trần Minh Kông
3. Đá Trắng/ Xã Phước Thái, Ninh Phước, Ninh Thuận/
Họ Nhị Hà/ Xã Nhị Hà 1/ Ninh Phước, Ninh Thuận
Qx. Gioan Nguyễn Hoài An
4. Gò Đền/ Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận/ 068.3878 030
Mỹ Nhơn
Qx. Giuse Ngô Mạnh Điệp - Px. G.B. Dương Quỳnh Lưu
5. Gò Sạn/ Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận/ 068.3878 042
Du Long
Suối Giếng
Phước Kháng
Phước Chiến
Xóm Bằng
Kiền Kiền
Xóm Đèn
Qx. Phêrô Phạm Văn Thận - Px. Phaolô Cao Hoà Vinh
6. Hạnh Trí/ Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận/ 068.3850 775
Qx. Giuse Nguyễn Đình Phiên
7. Hộ Diêm/ Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận/ 068.3871 276
Qx. Inhaxiô Trần Ngà - Px. Antôn Nguyễn Ngọc Trãi
8. Hòn Thiên/ Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận/ 068.3871 041
Qx. Luca Nguyễn Đình Dung
9. Liên Sơn/ Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận/ 068.3862 291
Bảo Vinh/
Qx. Giuse Nguyễn Đức Long - Px. Nicôla Nguyễn Phúc Thảo
10. Mỹ Đức/ Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận/ 068.920 771
Qx. Giuse Trần Văn Láng
11. Phan Rang/ 489 Thống Nhất, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận/
068.3822 767
Làng Chăm
Qx. Giuse Võ Quý - Px. Antôn Nguyễn Thanh Lâm
12. Phước An/ Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận/ 068.3862 300
Qx. Gioakim Nguyễn Phúc Hoà
13. Phước Thiện/ Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận/ 068.3862 195
Qx. Gioan Bt. Phạm Hồng Thái - Px. Phaolô Nguyễn Văn Dàng
Giáo họ Đá Hàn/ Thuộc giáo xứ Phước Thiện/ 068 3862 654
Qn. Phêrô Cao Xuân Hoá

188

14. Quảng Thuận/ Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận/ 068.3850 292
Hoà Sơn
Qx. Phêrô Lê Minh Cao - Px. Phêrô Trần Trung Nam
15. Phú Quý/ Thị Trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận/ 068.3865 190
Họ Bình Quý
Qx. Luca Bùi Hoà
16. Song Mỹ/ Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận/ 068.3854 291
Qx. Martinô Hồ Đắc Trung - Px. Antôn Nguyễn Thanh Lâm
17. Sông Pha/ Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận/ 068.3852 220
Giáo Họ Tầm Ngân/ Thuộc Giáo xứ Song Pha/
Cà Dập (Gòn)
Lập Lá
Qx. Anrê Lê Văn Hải - Px. Giuse Nguyễn Thế Hiệp
18. Tân Hội/ Thanh Hải, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận/ 068.3830 530
Công Thành
Đài Sơn
Thành Ý
Qx. Phêrô Trần Văn Hải
19. Tấn Tài/ Tấn Tài, Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh Thuận/ 068.3825 293
Qx. Gioan Bt. Trần Minh Cương – Px1. Giacôbê Trần Trường Sơn – Px2. Giacôbê
Nguyễn Thành Tiên
20. Giáo họ Tân Xuân/ Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận/ 068.3831 925
Qx. Đôminicô Nguyễn Thanh Vân
21. Thạch Hà/ Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận/ 068.3851 388
Qx. Giuse Phạm Kim Quốc
21. Thanh Điền/ Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận/ 068.3871 005
Qx. Tôma Nguyễn Văn Thịnh - Px. Inhaxiô Trương Đình Phương
22. Thái Hoà/ Đá Bắn, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận/ 068.3871 833
An Xuân/
An Hoà
Cà Đú 2
Ninh Căn
Qx. Giuse Nguyễn Văn Thi
23. Thuỷ Lợi/ Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận/ 068.3871 011
Phước Nhơn/
Qx. Gioan Bt. Nguyễn Kim Đệ
24. Triệu Phong/ Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận/ 068.3850 775
Qx. F.X. Nguyễn Vinh Danh
Nha Trang, ngày 15.11. 2008
Văn phòng TGM
Mọi góp ý bổ túc, cập nhận địa chỉ… xin gởi email về: tgmnhatrang@gmail.com
/ ngodinhtien@gmail.com – Xin cám ơn.

189

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful