P. 1
SỔ_TAY_PHỤNG_VỤ_-_2009

SỔ_TAY_PHỤNG_VỤ_-_2009

5.0

|Views: 768|Likes:
Được xuất bản bởiGia Nhan
Sổ tay phụng vụ Gp. Nha Trang
Sổ tay phụng vụ Gp. Nha Trang

More info:

Published by: Gia Nhan on Nov 15, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

SỔ TAY PHỤNG VỤ

GIÁO PHẬN NHA TRANG
2009
Toà Giám Mục Nha Tra!
22 Tr" Ph#$ HT %2 T&' Nha Tra!$ T(h )háh Hoà
Đt : 058.3523 842 – Fax: 058.3522 494
Email: tgmnhatrang@gmail.com
2
29'**+ 0,'*2'200-$ . c"/ !/01 2ro! 2/" c3/ h42
m5! 67 89c M: V; Nhi7m N!/0< T=i$ >? m@! Giáo
&h4 Nha Tra!'
Tháng Mưòi Môt - 2008
Th9 >A0
X
Kh 22,1-7
Tv 94,1-2.3-5.6-7
Lc 21,34-36
HBh 2h9c c3 hàhC
1. Hát môt bài thánh ca vê Đúc Me.
2. Đoc Lòi Chúa.
3. Đoc 1 kinh Lay Cha, 10 kinh Kính
Mùng, 1 kinh Sáng Danh.
4. Hát môt bài thánh ca vê Đúc Me.
Đúc Maria là Tôi tó Thiên Chúa.
- Ý câu nguyên: Sám hôi và hòa giái.
- Luca 1, 26-38
29
3-11
NDM PHỤNG VỤ 2009
>ài EFc NGm >
MHA IHAY
"Mùa Vọng có hai đặc tính : vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng inh!
tr"ng lễ nà#! $ính nh% vi&c '"n (hi)n 'h*a đ+n l,n th- nh.t v%i l"ài ng/0i1
vừa là mùa mà 2ua vi&c $ính nh% nà#! các tín h3u h/%ng l4ng tr5ng đ6i 'h*a
7it5 đ+n l,n th- hai tr"ng ngà# t8n th+9 V: hai l; <" nà#! Mùa Vọng đ/6c c"i
nh/ mùa =>t =?ng và h@n h"an m"ng đ6i" AB' CDE9
3
J0'**'200- Ih#a Nh42 I MKa VF!
GL' PHM NHNN cm2
Ih#a Nh42 I MKa
VF!
Tm
Is 63,16-17.19; 64,2-7
Tv 79,2.15-16.18-19
1Cr 1,3-9
Mc 13,33-37
(Không cú hành thánh
Anrê, Tông dô)
Thánh tú dao VN
Giuse Du. Lm.
Tháh VOh T/" I
Đúc Maria là hình ánh và là Me cúa Hôi
thánh.
- Ý câu nguyên: Xin on hiêp nhât và
bình an trong Giáo phân.
- Công vu Tông dô 1, 12-14
Thánh Anrê. Tông Đô
BM. Cha Nguyên Lôc Huê, Lê Vån Hái.
BÀI ĐOC NÄM B
J0
4-11
Thá! MPQi Hai R 200-
-Ý chung: ',u ch" nFn vGn hóa =H =>ng: Đôi diên vói vån hóa bao luc và su
chêt vân còn dang diên ra trong xã hôi, xin cho Hôi Thánh dưoc cám phát huy
nên vån hóa su sông, qua môi hoat dông tông dô và truyên giáo.
-Ý truyên giáo: ',u ch" mọi ng/0i biIu lJ t:nh hu#nh đ& bKng nh3ng cL chM cN
thI: Nhât là trong các xú truyên giáo, xin cho các kitô hùu, qua nhùng cú chí
huynh dê cu thê, cho thây râng Con Tré sinh ra trong chuông bò ó Bê-lem là
nguôn hy vong sáng ngòi cúa thê giói.
0*+0%'*2C TSh 2Tm Uih mục 2hPQ! i< 2009
2@i TGM Nha Tra!$ Giáo H@2 Iam Rah &hụ 2rách
Th9 Hai
Tm
Is 2,1-5;
Is 4,2-6
Tv 122,1-2.3-4.
4-5.6-7.8-9
Mt 8,5-11
Đúc Maria là Me chí báo dàng lành.
- Ý câu nguyên: Câu cho Giám muc,
Linh muc và Phó tê.
- Gioan 19, 25-27
0*
5-11
Th9 >a
Tm
Is 11,1-10
Tv 72,1.7-8.
12-13.17
Lc 10,21-24
Đúc Maria là Me hâng cúu giúp.
- Ý câu nguyên: Câu cho các gia dình
trong Giáo phân.
- Luca 1, 39-55.
02
6-11
4
Th9 TP
Tr
Thánh Phanxicô
Xaviê, Lm. U)
1Cr 9,16-19.22-23
Mc 16,15-20
Đúc Maria là Me hay an úi.
- Ý câu nguyên: Câu cho nhùng ngưòi
dang gåp thú thách.
- Matthêô 5, 1-12
BM. Các xú truyên giáo.
BM. Gx. Đai Điên, Gh. Bình Quý
Bm. Cha Cân, Thú, Hưóng, Hưóng,
Quang Láng, Ngoc Hiêu, Danh
0J
7-11
Th9 NGm E"/
2há!
Tm
Thánh Gioan
Đamascênô. Lmts
Is 26,1-6
Tv 118,1.8-9.
19-21.25-27
Mt 7,21.24-27
Mùng trong thê Lê Đúc Me Vô Nhiêm
Nguyên Tôi.
>? m@! G&' Nha Tra!
Phong chúc Linh Muc và Phó Tê tai Nha
Thò Chánh Toà Nha Trang.
Đúc Maria là Nù vưong phù hô các giáo
hùu.
- Ý câu nguyên: Câu cho công cuôc giáo
duc trong Hôi thánh và xã hôi
- Gioan 2, 1-11
0%
8-11
Th9 Sá/ E"/ 2há!
Tm
Is 29,17-24
Tv 27,1.4.13-14
Mt 9,27-31
Đúc Maria là Me cúa niêm hy vong.
+ Ý câu nguyên: Câu cho giói tré và
thanh thiêu niên trong Giáo phân.
+ Gioan 15, 9-12
0V
9-11
Th9 >A0 E"/ 2há!
Tm
Thánh Nicôla. Tiên Si
Is 30,19-21.23-26 Tv
147,1-2.3-4.5-6 Mt
9,35;10,1.6-8
Đúc Maria là Nù vưong hòa bình.
- Ý câu nguyên: Câu cho hòa bình trên
thê giói.
- Luca 24, 44-53
BM. Cha Nguyên Hoà
0W
10-11
5
0,'*2'200- Ih#a Nh42 II MKa VF!
GL' THÁNH GIA R PHM XY. cm2
Ih#a Nh42 II MKa
VF!
Tm
Is 40,1-5.9-11
Tv 84,9.10.11-12.13-
14
2Pr 3,8-14
Mc 1,1-8
Tháh VOh T/"
II
(Không cú hành
Thánh Am-rô-xi-ô,
gmtsht)
Đúc Maria là cúa thiên dàng.
- Ý câu nguyên: câu cho nhùng ngưòi
sông dòi thánh hiên.
+ Gioan 17, 24-29
0,
11-11
Th9 Hai
Tr
U7 89c M: V;
Nhi7m N!/0< T=i'
U7 TrF!
St 3,9-15.20
Tv 97,1.2-4
Ep 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38
Lê Đúc Me Vô Nhiêm Nguyên Tôi.
>? m@! G&' Nha Tra!
BM: Gx. Cư Thinh, Thanh Hái, Thanh
Điên, Phan Rang
0-
12-11
Th9 >a
Tm
Thánh Gioan Đidacô.
Is 40,1-11
Tv 96,1-2.3.10.
11-12.13
Mt 18,12-14
09
13-11
6
Th9 TP
Tm
Is 40,25-31
Tv 103,1-2.3-4.8.10
Mt 11,28-30
*0
14-11
Th9 NGm
Tm
Thánh Đamasô I. Gh
Is 41,13-20
Tv 145,1.9.10-11.12-
13
Mt 11,11-15
Thánh Đaniel. BM Cha Cư (SVD)
**
15-11
Th9 Sá/
Tm
Lê Đúc Me
Guadalupê
Is 48,17-19
Tv 1,1-2.3.4.6
Mt 11,16-19
Thánh tú dao VN
Thánh Simon Phan
Đâc Hoà. Y si.
*2
16-11
Th9 >A0
Đ
Thánh Lucia. Tntd.
UN
Hc 48,1-4.9-11
Tv 80,2-3.15-16.
18-19
Mt 17,10-13
*J
17-11
7
*%'*2'200- Ih#a Nh42 III MKa VF!
GL' NGHZA PHM cm2
Ih#a Nh42 III MKa
VF!
Tm
Is 61,1-2.10-11
1Tx 5,16-24
Ga 1,6-8.19-28
Tháh VOh T/"
III
(Không cú hành
Thánh Gioan Thánh
Giá. Lmtsht)
*%
18-11
Th9 Hai
Tm
Ds 24,2-7.15-17
Tv 24,4-5.6
Mt 21,23-27
*V
19-11
Th9 >a
Tm
Xp 3,1-2.9-13
Tv 33,2-3.6-7.16-
18.19
Mt 21,28-32
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
*W
20-11
Th9 TP
Tm
St 49,2.8-10
Tv 72,3-4.7-8.17
Mt 1,1-17
*,
21-11
8
Th9 NGm
Tm
Gr 23,5-8
Tv 72,1.12-13.18-19
Mt 1,18-24
Thánh tú dao VN
Phaolô Nguyên Vån
My. Phêrô Trưong
Vån Đưòng và Phêrô
Vù Vån Truât. Thày
giáng.
*-
22-11
Th9 Sá/
Tm
Tl 13,2-7.24-25
Tv 71,3-4.5-6.16-17
Lc 1,5-25
Thánh tú dao VN
Phanxicô Xaviê Hà
Trong Mâu. Thây
giáng; Đaminh Bùi
Vån Uý. Tôma
Nguyên Vån Đê. Âu
tinh Nguyên Vån Mói
và Têphanô Nguyên
Vån Vinh. Giáo dân.
*9
23-11
Th9 >A0
Tm
Is 7,10-14
Tv 24,1-2.3-4.5-6
Lc 1,26-38
Ngân Khánh Linh muc cúa Đúc Cha
Chính Phaolô (1959-2009)
20
24-11
9
2*'*2'200- Ih#a Nh42 IV MKa VF!
GL' XY[NG THYẬN cm2
Ih#a Nh42 IV MKa
VF!
Tm
2Sm 7,1-5.8-
12.14.16
Tv 88,2-3.4-5.27
Rm 16,25-27
Lc 1,26-38
Thánh tú dao VN
Phêrô Trưong Vån Thi
và Anrê Trân Anh
Dùng. Lm.
Tháh VOh T/"
IV
2*
25-11
Th9 Hai
Tm
1 Sm 1,24-28
1 Sm 2,1.4-5.6-7.8
Lc 1,46-56
22
26-11
Th9 >a
Tm
Thánh Gioan Kêty,
linh muc
Ml 3,1-4.23-24
Tv 25,4-5.8-9.10.14
Lc 1,57-66
2J
27-11
Th9 TP
Tm
2 Sm 7,1-5.8-11.16
Tv 89,2-3.4-5.27.29
Lc 1,67-79 Chiêu: Lê VONG GIÁNG SINH
Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25
Mt 1,1-25 (hay 1,18-25)
2%
28-11
10
Th9 NGm
U7 Giá! Sih' U7
TrF! U7 E<m:
Is 9,1-3.5-6;
Tt 2,11-14
Lc 2,1-4
U7 r@! E;!:
Is 62,11-12
Tt 3,4-7
Lc 2,15-20
U7 \a !à0:
Is 52,7-10
Tv 98,1.2-3.34.5-6
Dt 1,1-6
Ga 1,1-18 (hay Ga
1,1-5.9-14)
2V
29-11
Th9 Sá/
Đ
Tháh T<&ha;' TE
2i< ]h^i' U)
Cv 6,8-10;7,54-59
Tv 31,3-
4.6.7.8.17.21
Mt 10,17-22
2W
30-11
Th9 >A0
Tr
Tháh Gioa' T;!
8_ Tháh S3. U)
1 Ga 1,1-4
Tv 97,1-2.5-6.11-12
Ga 20,2-8
BM. Gx Phú Nhon.
BM. Cha An (SVD)
2,
1-12
11
2-'*2'200- Ih#a Nh42 U` THÁNH GIA
GL' 8aNG Hb + Mc 8dI + SYeI fgYhiMMj cm2
Ih#a Nh42 U7
Tháh Gia
Tr
St 15,1-6; 21,1,1-3
Tv 104,1-2.3-4.5-
6.8-9
Dt 11,8.11-12.17-19
Lc 2,22-40
(Không cú hành lê
Các Thánh Anh Hài,
td)
BM. Gx. My Đúc, Hoà Nghia, Thánh Gia,
G. Ho Thánh Gia (BC)
2-
2-12
Th9 Hai
Tr
Thánh Tôma Becket.
Gmtd
1 Ga 2,3-11
Tv 96,1-2.2-3.5-6
Lc 2,22-35
Tháh VOh T/" I
29
3-12
Th9 \a
Tr
1Ga 2,12-17
Tv 95,7-9.10
Lc 2,36-40
J0
4-12
Th9 TP
Tr
Thánh Silvester I.
Giáo Hoàng
1 Ga 2,18-21
Tv 96,1-2.11-12.13
Ga 1,1-18
J*
5-12
12
NDM 2009
Thá! Gi<! R 2009
. c"/ !/01C
-Ý chung: ',u ch" gia đ:nh: ngày càng tró nên noi dào tao dòi sông bác ái,
giúp nhân cách phát triên và truyên dat dúc tin9
-Ý truyên giáo: ',u ch" nh3ng ng/0i tin và" O-c 7it5: Xin cho tât cá nhùng ai
tin vào Đúc Kitô, thuôc các giáo hôi và các giáo phái khác nhau, dưoc ý thúc
râng cân có su d•i mói khi rao giáng Tin Mùng trong môt thòi dai có nhiêu biên
d•i sâu rông, vì thê biêt dân thân loan báo Tin Mùng và di dên su hop nhât
tron ven, dê có thê làm chúng cho ngưòi khác tin vào Tin Mùng.
Th9 NGm E"/
2há!
Tr
89c Maria M:
Thi< Ih#a'
U7 TrF!
Ds 6,22-27
Tv 67,2-3.5.6.8
Gl 4,4-7
Lc 2,16-21
N!à0 X/kc 2l Hoà \Bh
Câu nguyên cho Nåm Mói, dâng Giáo
phân và Giáo xú cho Đúc Trinh nù Maria,
Me Thiên Chúa
0*
6-12
Th9 Sá/ E"/ 2há!
Tr
Thánh Cá Basiliô và
Grêgôriô Na€ian€ênô.
Gmtsht, UN
1Ga 2,22-28
Tv 98,1.2-3.3-4
Ga 1,19-28
02
7-12
Th9 >A0 E"/
2há!
Tr
Danh Thánh Chúa
Giêsu
1 Ga 2,29–3,6
Tv 98,1.3-4.5-6
Ga 1,29-34
Lê Vong Chúa Hiên Linh
0J
8-12
13
0%'0*'2009 Ih#a Nh42 U7 Him Uih
GL' VnN GIo cm2
Ih#a Nh42
Ih#a Him Uih' UT
Tr
Is 60,1-6
Tv 71,1-2.7-8.10-11
Ep 3,2-3.5-6
Mt 1,1-12
0%
9-12
Th9 Hai
Tr
1Ga 3,22-4,6
Tv 2,7-8.10-11
Mt 4,12-17.23-25
0V
10-12
Th9 >a
Tr
1Ga 4,7-10
Tv 71,1-2.3-4.7-8
Mc 6,34-44
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
0W
11-12
Th9 TP
Tr
Thánh Raimundô, lm
1Ga 4,11-18
Tv 71,1-2.10-13
Mt 6,45-52
Thánh tú dao VN
Giuse Tuân. Giáo
dân.
0,
12-12
Th9 NGm
Tr
0-
14
1Ga 4,19-5,4
Tv 71,1-2.13-14
Lc 4,14-22
13-12
Th9 Sá/
Tr
1Ga 5,5-13
Tv 147,12-13.14-15
Mt 5,12-16
09
14-12
Th9 >A0
Tr
1Ga 5,14-21
Tv 149,1-2.3-4.5-6
Ga 3,22-30
*0
15-12
15
**'0*'2009 Ih#a Nh42 Ih#a IhO/ Php& R3a
GL' HOq NGHZA cm2
Ih#a Nh42
U7 Ih#a Gi<r/
chO/ &hp& r3a' U)
Tr
Is 42,1-4.6-7
Tv 19,8.9.10.15
Cv 10,34-38
Mc 1,7-11
**
16-12
Th9 Hai
MKa ThPQ! Ni<
X
Dt 1,1-6
Tv 96,1.6.7.9
Mc 1,14-20
Tháh VOh T/" I
Bài doc I các ngày trong tuân : NÄM L•
(I)
*2
17-12
Th9 >a
Tr
Thánh Hilariô.
Gmtsht
Dt 2,5-12
Tv 8,2.5.6-7.8-9
Mc 1,21-28
Thánh tú dao VN
Đaminh ‚n Khám. Lý
trưóng. Luca Thìn và
Giuse Tá. Cai dôi.
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nih Th/4
*J
18-12
Th9 TP
X
*%
16
Dt 2,14-18
Tv 104,1-2.3-4.6-7
Mc 1,29-39
19-12
Th9 NGm
X
Dt 3,7-14
Tv 94,6-7-9.10-11
Mc 1,40-45
*V
20-12
Th9 Sá/
X
Dt 4,1-5.11
Tv 77,3-6-7.8
Mc 2,1-12
*W
21-12
Th9 >A0
Tr
Thánh Antôn, Viên
Phu. UN
Dt 4,12-16
Tv 18,8.9.10.15
Mc 2,13-17
BM. Cha Công Nam
*,
22-12
*-'0*'2009 Ih#a Nh42 II ThPQ! Ni<
GL' THYs UtI cm2
17
*-+2V'0*C 2/" 67 c"/ cho các )i2; hu/ hv& hw2
Ih#a Nh42 II
ThPQ! Ni<
X
1Sm 3,3-10.19
Tv 39,2.4.7-9.10
1Cr 6,13-15.17-20
Ga 1,35-42
Tháh VOh T/"
II
>x2 E"/ 2/" 67 c"/ cho các )i2; hu/
hv& hw2
*-
23-12
Th9 Hai
X
Dt 5,1-10
Tv 109,1.2.3.4
Mc 2,18-22
*9
24-12
Th9 >a
X
Thánh Fabianô.
Ghtd;
Sêbastianô. Td
Dt 6,10-20
Tv110,1-2.4-5.9
Mc 2,23-28
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
20
25-12
Th9 TP
Đ
Thánh Anê, Tntd. UN
Dt 7,1-3.15-17
Tv 109,1.2.3.4
Mc 3,1-6
2*
26-12
Th9 NGm
X
Thánh Vinh Son. Phó
22
27-12
18
tê Td
Dt 7,25-8,6
Tv 39,7-8.10.17
Mc 3,7-12
Thánh tú dao VN
Mathêu Anphongsô
Đâu và Phanxicô Tê.
Lm.
Th9 Sá/
Dt 8,6-13
Tv 84,8.10.11-12.13-
14
Mc 3,13-19
2J
28-12
Th9 >A0
Tr
Thánh Phanxicô
Salêsiô. Gmtsht. UN
Dt 9,2-3.11-14
Tv 46,2-3.6-7.8-9
Mc 3,20-21
2%
29-12
2V'0*'2009 Ih#a Nh42 III ThPQ! Ni<
GL' HOq TyN cm2
30.01: Kƒ niêm 34 nåm Đúc Cha Phaolô dưoc Toà Thánh dåt làm Giám muc
19
Ih#a Nh42 III
ThPQ! Ni<
X
Gn 3,1-5.10
Tv24,4-5.6-7.8-9
1Cr 7,29-31
Mc 1,14-20
Thánh Phaolô. Tông
Đô tró lai (Tr).
Tháh VOh T/"
III
)l2 2h#c 2/" 67 c"/ cho các )i2;
hu/ hv& hw2
2V
30-12
Th9 Hai
Tr
Thánh Timôthêô và
Titô. Giám Muc. UN
2Tm 1,1-8 (hay Tt
1,1-5)
Tv 95,1-2.7-8.10
Lc 10,1-9
NDM yM UzIH )s S{Y 2009'
MaNG MbT T|T'
I"/ \Bh a cho NGm M}i.
2W
1-1
Kƒ Súu
Th9 >a
Tr
Thánh Angêla Mêrici.
Trinh nù
Dt 10,1-10
Tv 39,2.7-8.10.11
Mc 3,31-35
MaNG HAI T|T'
)~h h} T? 2i< •à ;! \à cha m:
2,
2-1
Th9 TP
Tr
Thánh Tôma Aquinô,
Lmtsht. UN
MaNG >A T|T'
Tháh h€a c;! G •i1c 6àm
2-
3-1
20
Dt 10,11-18
Tv 109,1.2.3.4
Mc 4,1-20
Th9 NGm
X
Dt 10,10-25
Tv 23,1-2.3-4.5-6
Mc 4,21-25
29
4-1
Th9 Sá/
X
Dt 10,32-39
Tv 36,3-4.5-6.23-
24.39-40
Mc 4,26-34
)• i1m J% Gm 89c Iha Phao6;
EPvc Toà Tháh E‚2 6àm Giám mục
Pha Thil2
J0
5-1
Th9 >A0
Tr
Thánh Gioan Boscô.
Lm. UN
Dt 11,1-2.8-19
Lc 1,69-70.71-72.
73-75
Mc 4,35-41
N!à0 2háh hoá !iáo 6ƒ •i<
BM. Cha Tân Phúc
J*
6-1
Thá! Hai R 2009
. c"/ !/01C
21
-Ý chung: ',u ch" các vị mNc tL: Xin cho các vi muic tú trong Hôi Thánh luôn
luôn vâng theo on Chúa Thánh Thân dân dât, trong viêc giáng day và phuc vu
dân Chúa.
-Ý truyên giáo: ',u ch" Giá" PJi tQi Rhi 'h@u: Xin cho các Giáo Hôi tai Phi
Châu tìm dưoc nhùng con dưòng và phưong thê thích hop, dê xúc tiên có hiêu
quá su hòa giái, công lý và hòa bình, theo nhùng chí dân cúa Đai Hôi dåc biêt
lân thú hai cúa Thưong Hôi Đông Giám Muc vê châu Phi.
0*'02'2009 Ih#a Nh42 IV ThPQ! Ni<
GL' )HI|T TyM R fỤI Mc cm2
Ih#a Nh42 IV
ThPQ! Ni<
X
Đnl 18,15-20
Tv 94,1-2.6-7-9
1Cr 7,32-35
Mc 1,21-28
Tháh VOh T/"
IV
0*
7-1
Th9 Hai
Tr
fT! Ih#a Gi<r/
2ro! 8„ Tháh'
hU7 Nlj' U)
Ml 3,1-4 (hoåc Dt
2,14-18)
Lc 2,22-40 (hoåc Lc
2,22-32)
Kính thánh Têôphan
Viên – Linh Muc
N!à0 2háh hoá 2/ rS
02
8-1
Th9 >a
X
Thánh Blasiô. GmTd
Thánh Ansgariô. Gm
Dt 12,1-4
Tv21,26-27.28.30
Mc 5,21-43
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
0J
9-1
Th9 TP
X
22
Dt 12,4-7.11-15
Tv 103,1-2.13-
14.17-18
Mc 6,1-6
0%
10-1
Th9 NGm E"/
2há!
Thánh nù Agata,
tntd. UN
Đ
Dt 12,18-19.21-24
Tv 48,2-3.3-4.9.
10-11
Mc 6,7-13
0V
11-1
Th9 Sá/ E"/
2há!
Đ
Thánh Phaolô Miki
và các ban, td. UN
Dt 13,1-8
Mc 6,14-29
BM. Cha Bô
0W
12-1
Th9 >A0 E"/
2há!
X
Dt 13,15-17.20-21
Tv 23,1-3.3-4.5.6
Mc 6,30-34
0,
13-1
0-'02'2009 Ih#a Nh42 V ThPQ! Ni<
GL' SYeI H…A cm2
23
Ih#a Nh42 V
ThPQ! i<
X
G 7,1-4.6-7
1 Cr 15,1-11
Mc 1,29-39
Tháh VOh T/" I
(Không cú hành
thánh Giêrônimô
„milianô và thánh
…ôsêphina
Bakhita,tn)
0-
14-1
Th9 Hai
X
St 1,1-19
Tv 104,1-2.5-
6.10.12.24.35
Mc 6,53-56
09
15-1
Th9 >a
Tr
Thánh Scholastica,
tn. UN
St 1,20–2,4
Tv 8,4-5.6-7.8-9
Mc 7,1-13
*0
16-1
Th9 TP
X
Đúc Me Lô Đúc
St 2,5-9.15-17
Tv 104,1-2.27-
28.29-30
Mc 7,14-23
N!à0 X/kc Tl >1h NhT
**
17-1
Th9 NGm
X
St 2,18-25
Tv 128,1-2.3.4-5
*2
18-1
24
Mc 7,24-30
Th9 Sá/
X
St 3,1-8
Tv 32,1-2.5.6.7
Mc 7,31-37
Thánh tú dao VN
Laurensô Hưóng và
Phaolô Lê Vån Lôc.
Lm.
*J
19-1
Th9 >A0
Tr
Thánh Cyrillô, dan si
và thánh Mêthôdiô,
gm. UN
St 3,9-24
Tv 90,2.3-4.5-6.
12-13
Mc 8,1-10
*%
20-1
*V'02'2009 Ih#a Nh42 VI ThPQ! Ni<
GL' HOq >†NH hIRj + G… 8‡N cm2
25
Ih#a Nh42 VI
ThPQ! i<
X
Lv 13,1-2.44-46
1 Cr 10,31-11,1
Mc 1,40-45
Tháh VOh T/"
II
*V
21-1
Th9 Hai
X
St 4,1-15.25
Tv 50,1.8.16-17.
20-21
Mc 8,11-13
*W
22-1
Th9 >a
X
Báy thánh lâp dòng
Tôi Tó Đúc Trinh Nù
St 6,5-8;7,1-5.10
Tv 29,1-2.3-4.3.9-10
Mc 8,14-21
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
*,
23-1
Th9 TP
X
St 8,6-13.20-22
Tv 116,12-13.14-
15.18-19
Mc 8,22-26
*-
24-1
Th9 NGm
X
St 9,1-13
Tv 102,16-18.19-
21.29.22-23
Mc 8,27-33
*9
25-1
Th9 Sá/
X
20
26-1
26
St 11,1-9
Tv 33,10-11.12-
13.14-15
Mc 8,34–9,1
Th9 >A0
X
Thánh Phêrô
Đaminanô, gm, tsht
Dt 11,1-7
Tv 145,2-3.4-5.10-
11
Mc 9,2-13
2*
27-1
27
22'02'2009 Ih#a Nh42 VII ThPQ! Ni<
GL' HOq fO cm2
Ih#a Nh42 VII
ThPQ! i<
X
Is 43,48-19.21-
22.24-25
2 Cr 1,18-22
Mc 2,1-12
Tháh VOh T/"
III
(Không cú hành lê
Lâp Tông Tòa thánh
Phêrô)
22
28-1
Th9 Hai
Đ
Thánh Pôlycarpô,
gmtd. UN
Hc 1,1-10
Tv 93,1.1-2.5
Mc 9,14-29
2J
29-1
Th9 >a
X
Hc 2,1-11
Tv 37,3-4.18-19.27-
28.39-40
Mc 9,30-37
2%
30-1
Th9 TP
Tm
Ge 2,12-18;
2 Cr 5,20–6,2
Tv 51,3-4.5-6.12-
13.14.17
Mt 6,1-6.16-18
Tháh VOh T/"
III
U` Tro' Giu cha0 •à ]i<! 2hO2
2V
1-2
Th9 NGm
Tm
Đnl 30,15-20
2W
2-2
28
Tv 1,1-2.3.4
Lc 22-25
Th9 Sá/
Tm
Is 58,1-9
Tv 50,3-4.5-6.18-19
Mt 9,14-15
2,
3-2
Th9 >A0
Tm
Is 58,9-14
Tv 85,1-2.3-4.5-6
Lc 5,27-32
2-
4-2
Thá! >a R 2009
. c"/ !/01C
-Ý chung : ',u ch" ng/0i ShN n3 : Xin cho vai trò cúa ngưòi phu nù dưoc trân
trong và dê cao tai môi quôc gia trên thê giói.
-Ý truyên giáo : ',u ch" cJng đ"àn <@n 'h*a tQi (rung Tu>c: Xin cho các
Giám muc, linh muc, tu si và giáo dân tai Trung Quôc, nhò búc thư cúa Đúc
Thánh Cha Bênêdictô XVI gúi cho Giáo Hôi tai Trung Quôc soi sáng, biêt nô luc
tró nên dâu chí và bâng chúng cúa hop nhât, hiêp thông và hòa bình.
THÁNG )ˆNH THÁNH GIYS‰
IgY IHO HbI THÁNH VIŠT NAM
(hánh Giu=U là bVn mQng và g/Wng mXu cYa các ng/0i la"
đJng và các gia tr/Zng9 [gài đ\ =>ng cuJc đ0i la" đJng đI nu5i
=>ng gia đ:nh9 'hính 'h*a Gi)=u! <ù là '"n ]u# [h.t cYa
(hi)n 'h*a! c^ng đ/6c gọi là _c"n cYa bác th6 mJc`9 V: th+!
n"i g/Wng thánh Giu=U! các ng/0i la" đJng và các gia tr/Zng
h\# học ch" bi+t giá trị cYa la" đJng: nu5i =>ng ban th@n và
gia đ:nh! li)n $+t v%i anh chị Um và ShNc vN họ! thHc thi bác ái
đích thHc và góS c5ng và" vi&c $i&n t"àn c5ng cuJc =áng tQ"
cYa (hi)n 'h*a9
MHA IHAY
29
_Mùa 'ha# nhKm chuẩn bị cL hành lễ V/6t Tua9 RhNng vN Mùa 'ha# gi*S các
<H t4ng và các tín h3u cL hành m,u nhi&m V/6t Tua9 'ác <H t4ng đ/6c chuẩn
bị 2ua nh3ng giai đ"Qn $hác nhau cYa vi&c nh8S đQ"! c4n các tín h3u th: 2ua
vi&c t/Zng ni&m bí tích (hánh (ẩ# và vi&c =ám h>i` AB' bcE9
0*'0J'2009 Ih#a Nh42 I MKa Iha0
GL' ‹YyN NINH cm2
X/0< 2i„ !i#& >a !iáo 6ƒ Giáo &h4
Ih#a Nh42 I MKa
Iha0
Tm
St 9,8-15
Tv 24,4-5,6-7.8-9
1Pr 3,18-22
Mc 1,12-15
Tháh VOh T/" I
0*
5-2
Th9 Hai
Tm
Lv 19,1-2.11-18
Tv 19,8.9.10.15
Mt 25,31-46
02
6-2
Th9 >a
Tm
Is 55,10-11
Tv 34,4-5.6-7.16-
17.18-19
Mt 6,7-15
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
0J
7-2
Th9 TP
Tm
Thánh Casimirô
Gn 3,1-10 Tv 51,3-
4.12-13.18-19
Lc 11,29-32
0%
8-2
30
Th9 NGm E"/
2há!
Tm
Et 9,12.14-16.23-25
Tv 138,1-2.2-3.7-8
Mt 7,7-12
0V
9-2
Th9 Sá/ E"/ 2há!
Tm
Ed 18,21-28
Tv 130,1-2.3-4.4-
6.7-8
Mt 5,20-26
0W
10-2
Th9 >A0 E"/ 2há!
Tm
Thánh nù Perpeetua
và thánh nù Fêlicita,
td.
†nl 26,16-19
Tv 119,1-2.4-5.7-8
Mt 5,43-48
0,
11-2
0-'0J'2009 Ih#a Nh42 II MKa Iha0
GL' HOq THYẬN R HnNH TRˆ cm2
31
Ih#a Nh42 II MKa
Iha0
Tm
St 22,1-2.9.10-
13.15-18
Tv 115,10.15.16-
17.18-19
Rm 8,31-34
Mc 9,2-10
Tháh VOh T/"
II
(Không cú hành lê
thánh Gioan Thiên
Chúa, tu si)
0-
12-2
Th9 Hai
Tm
Thánh Phanxica
Rôma, nt.
†n 9,4-10
Tv 79,8.9.11.13
Lc 6,36-38
09
13-2
Th9 >a
Tm
Is 1,10.16-20
Tv 50,8-9.16-
17.21.23
Mt 23,1-12
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nih Th/4
*0
14-2
32
Th9 TP
Tm
Gr 18,18-20
Tv 31,5-6.14.15-16
Mt 20,17-28
Thánh tú dao VN
Đaminh C‡m. Lm.
**
15-2
Th9 NGm
Tm
Gr 17,5-10 Tv 1,1-
2.3.4.6
Lc 16,19-31
*2
16-2
Th9 Sá/
Tm
St 37,3-4.12-13.17-
28
Tv 104, 16-17.18-19
Mt 21,33-43.45-46
*J
17-2
Th9 >A0
Tm
Mk 7,14-15.18-20
Tv 103,1-2.3-4.9-
10.11-12
Lc 15,1-3.11-32
*%
18-2
*V'0J'2009 Ih#a Nh42 III MKa Iha0
GL' NINH HOq R f…NG )ˆN
R TŒNH f…NG NG•I UŽI TH' GIYS‰ cm2
33
Ih#a Nh42 III MKa
Iha0
Tm
Xh 20,1-17
Tv 18,8.9.10.11
1Cr 1,22-25
Ga 2,13-25
Tháh VOh T/"
III
*V
19-2
Th9 Hai
Tm
2 V 5,1-15
Tv 42,2-3;43,3-4
Lc 4,24-30
*W
20-2
Th9 >a
Tm
Thánh Patriciô, gm
†n 3,25.34-43
Tv 25,4-5.6-7.8-9
Mt 18,21-35
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
*,
21-2
Th9 TP
Tm
Thánh Cyrillô
Giêrusalem, tsht
†nl 4,1.5-9
Tv 147, 12-13.15-
16.19-20
Mt 5,17-19
*-
22-2
Th9 NGm
Tr
Tháh Gi/r• >a
TrGm Gm 89c
Maria' UT
>? M@! H=i Tháh Vi12 Nam
N!à0 Tháh Hoá !ia 2rP^!
BM. Đúc Cha Phó Giuse
BM. Các Hôi Dòng MTG, Tính Dòng Ngôi
Lòi - Giuse (SVD), Dòng Carmel Thánh
*9
23-2
34
2Sm 7,4-5.12-14.16
Rm 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24
(hay Lc 2,41-51)
Giuse, Gx. Giuse (QT), My Hoán, Hoà
Tân, Bâc Vinh, Hoà Do, Xuân Ninh, My
Thanh, Gò San, Phưóc Thiên, Hanh Trí,
Thach Hà
BM. Cha Thanh Phong, Bình An, Lê Vån
Si, Phúc Tinh, Thoai, Quang Huy, Đình
Hoà, Thanh Bình, Hưong, Điêp, Quang
Khái, Vån Láng, Liêu, Vˆ Quý, Thưòng,
Thi, Long, Vang, Thanh Hái, Anh Tuân,
Đúc Hoà, Phan Cưòng, Quôc, Đat, (cha
Ân, Chuyên, DCCT), (Xuân Quý, ‰FM),
Vån Minh, Minh Hùng (SVD), Thành
Khái, Hiêp.
Th9 Sá/
Tm
Hs 14,2-10
Tv 81,6-8.8-9.10-
11.14.17
Mc 12,28-34
20
24-2
Th9 >A0
Tm
Hs 6,1-6
Tv 51,3-4.18-19.
20-21
Lc 18,9-14
2*
25-2
22'0J'2009 Ih#a Nh42 IV MKa Iha0
GL' 8nI 8I‡N + H…N THI•N + TyN HbI cm2
35
Ih#a Nh42 IV MKa
Iha0
Tm
2Sb 36,14-16.19-23
Tv 136,1-2.3.4-5.6
Ep 2,4-10
Ga 3,14-21
Tháh VOh T/"
IV
22
26-2
Th9 Hai
Tm
Thánh Turibiô
MôgrôvêŠô, gm
Is 65,17-21
Tv 29,2.4.5-6.11-12
Ga 4,43-54
2J
27-2
Th9 >a
Tm
Ed 47,1-9.12
Tv 46,2-3.5-6.8-9
Ga 5,1-3.5-16
2%
28-2
Th9 TP
Tr
U7 Tr/0„ Ti' UT
Is 7,10-14
Tv 39,7-8.8-9.10.11
Dt 10,4-10
Lc 1,26-38
2V
29-2
Th9 NGm
Tm
Xh 32,7-14
Tv 106,19-20.21-
2W
1-3
36
22.23
Ga 5,31-47
Th9 Sá/
Tm
Kn 2,1.12-22
Tv 34,17-18.19-
20.21.23
Ga 7,1-2.10.25-30
2,
2-3
Th9 >A0
Tm
Gr 11,18-20
Tv 7,2-3.9-10.11-12
Ga 7,40-53
2-
3-3
29'0J'2009 Ih#a Nh42 V MKa Iha0
GL' NG‘I THYs R VZNH THÁI cm2
37
Ih#a Nh42 V MKa
Iha0
Tm
Gr 31,31-34
Tv 50,3-4.12-13.14
Dt 5,7-9
Ga 12,20-33
Tháh VOh T/" I
29
4-3
Th9 Hai
Tm
Đn 13,1-9.15-17.19-
30.33-62 (hay Đn
13,41-62)
Tv 22,1-4.5.6
Ga 8,1-11
J0
5-3
Th9 >a
Tm
Ds 21,4-9
Tv 102,2-3.16-
18.19-21
Ga 8,21-30
J*
6-3
Thá! TP R 2009
. c"/ !/01C
-Ý chung : ',u ch" n5ng <@n: Xin cho nông dân dưoc mùa màng bôi thu nhò
phúc lành cúa Thiên Chúa, và xin cho các nưóc giàu biêt quan tâm dên nan dói
trâm trong trên thê giói.
-Ý truyên giáo : ',u ch" các 7it5 h3u đang h"Qt đJng d\ hJi: Có nhùng anh
chi em Kitô hùu dang hoat dông trong nhùng miên dât mà diêu kiên sông cúa
nhùng ngưòi ngh‹o kh•, yêu duôi, cúa phu nù và tré em tôi tê nhât; xin cho
các anh chi em dó tró nên dâu chí cúa niêm hy vong, nhò can dám làm chúng
cho Tin Mùng cúa tình liên dói và yêu thưong.
Th9 TP
Tm
†n 3,14-20.91-92.95
†n 3,52.53.54.55.56
Ga 8,31-42
0*
7-3
38
Th9 NGm E"/
2há!
Tm
Thánh Phanxicô
Paola, ‡n tu
St 17,3-9
Tv 105,4-5.6-7.8-9
Ga 8,51-59
Thánh tú dao VN
Đaminh C‡m. Lm
Kƒ niêm ngày Đúc Cô Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II qua dòi
02
8-3
Th9 Sá/ E"/ 2há!
Tm
Gr 20,10-13
Tv 18,2-3.3-4.5-6.7
Ga 10,31-42
0J
9-3
Th9 >A0
Tm
Thánh Isidôrô,
gmtsht
Ed 37,21-28
Gr 21,10.11-12.13
Ga11,45-56
0%
10-3
0V'0%'2009 Ih#a Nh42 U7 Uá
GL' THANH 8I‡N cm2
07.04: Lê Dâu tai Nhà thò Chánh Toà Nha Trang
10.04: Thú Sáu Tuân Thánh,
X/0< 2i„ cho X/’ >ác ái ‹“ H=i c”a H8GMVN
39
Ih#a Nh42 U7 Uá
Đ
Is 50,4-7
Tv 22,8-9.17-18.19-
20.23-24
Pl 2,6-11
Mc 14,1-15,47
(hay Mc 15,1-39)
Tháh VOh T/"
II
T•–NG NIŠM IYbI TH•NNG )H—
I˜A IHMA'
0V
11-3
Th9 Hai Tuân thánh
Tm
Is 42,1-7
Tv 27,1.2.3.13-14
Ga 12,1-11
Thánh tú dao VN
Phaolô Lê Báo Tinh.
Lm.
0W
12-3
Th9 >a Tuân thánh
Tm
Is 49,1-6
Tv 71,1-2.3-4.5-
6.15.17
Ga 13,21-33.36-38
Thánh tú dao VN
Phêrô Luu. Lm.
Sáng: THÁNH U` UqM PH™P fgY 2@i
Nhà 2hQ Iháh Toà Nha Tra!
0,
13-3
Th9 TP Tuân thánh
Tm
Is 50,4-9
Tv 68,8-10.21-22.31
Mt 26,14-25
0-
14-3
Th9 NGm
Tr
U7 f"/
Is 61,1-3.6.8-9
Tv 88,21-22.25
Kh 1,5-8
Lc 4,16-21

09
15-3
40
U7 Ti1c U0
Xh 12,1-8.11-14
Tv 115,12-13.15-16
Ga 13,1-15
Th9 Sá/ Tuân thánh
Đ
Is 52,13-53,12
Tv 31,2.6.12-13.15-
16.17.25
Dt 4,14-16;5,7-9
Ga 18,1-19,42
T•–NG NIŠM IYbI TH•NNG )H—
I˜A IHMA'
*0
16-3
Th9 >A0 Tuân thánh
Tr
Vong Phuc Sinh
St 1,1-2;St 1,26-31;St 22,1-18;St 22,1-
2.9.10-13.15-18;Xh 14,15-31;15,1;Is
54,5-14;Is 55,1-11;Br 3,9-15.32-38;Br
4,4;Ed 36,16-17.18-28 Tv 104,1-2.5-
6.10.12.13-14.24.35;Tv 33,4-5.6-7.12-
13.20-22;Tv 16,5.8.9-10.11;Xh 15,1-
2.3-4.5-6.17-18;Tv 30,2.4.5-6.11-
12.13;Is 12,2-3.4.5-6;Tv
19,8.9.10.11;Tv 42,3.5;43,3.4;Tv
51,12-13.14-15.18-19 Rm 6,3-11
Mt 28,1-10.
**
17-3
MHA PHỤI SINH
_[Gm m/Wi ngà# từ 'h*a nh8t RhNc inh đ+n 'h*a nh8t Pi&n eu>ng đ/6c cL
hành tr"ng niFm h@n h"an Sh.n $hZi! nh/ mJt ngà# lễ <u# nh.t! hWn th+! nh/
mJt fOQi 'h*a [h8tg9 Oặc bi&t tr"ng nh3ng ngà# nà# hát Pahl)hluiha` AB' bbE9
*2'0%'200- Ih#a Nh42 Phục Sih
GL' HOq THANH + HOq Y•N cm2
Ih#a Nh42 Phục
Sih' U7 c"/ cho
!iáo šT hU7 hFj
Tr
*2
18-3
41
Cv 10,34.37-43
Tv 118,1-2.16-
17.22-23
Cl 3,1-4;
1 Cr 5,6-8
Ga 20,1-9
Th9 Hai 2ro!
2/" \á2 h42
Phục Sih'
Tr
Cv 2,14.22-33;
Tv 16,1-2.5.7-8.9-
10.11
Mt 28,8-15
(Không cú hành lê
thánh Martinô I,
ghtd)
*J
19-3
Th9 >a 2ro!
2/" \á2 h42
Phục Sih'
Tr
Cv 2,36-41;
Tv 33,4-5.18-
19.20.22
Ga 20,11-18
*%
20-3
Th9 TP 2ro!
2/" \á2 h42
Phục Sih'
Tr
Cv 3,1-10
Tv 105,1-2.3-4.6-
7.8-9
Lc 24,13-35
*V
21-3
Th9 NGm 2ro!
2/" \á2 h42
Phục Sih'
Tr
Cv 3,11-26
Tv 8,2.5.6-7.8-9
Lc 24,35-48
*W
22-3
42
Th9 Sá/ 2ro!
2/" \á2 h42
Phục Sih'
Tr
Cv 4,1-12
Tv 118,1-2.4.22-
24.25-27
Ga 21,1-14
*,
23-3
Th9 >A0 2ro!
2/" \á2 h42
Phục Sih'
Tr
Cv 4,13-21
Tv 118,1.14-15.16-
18.19-21
Mc 16,9-15
*-
24-3
*9'0%'2009 Ih#a Nh42 II Phục Sih
GL' 8›T S™T R PHM PHONG cm2
24.04: Kƒ niêm 34 nåm ĐC Phaolô dưoc b• nhiêm làm Giám
muc Gp. Nha Trang
Ih#a Nh42 II Phục
Sih
IHMA NHẬT V‡ U…NG TH•NNG ‹—T
I˜A THI•N IHMA
*9
43
Tr
Cv 4,32-35
Tv 117,2-4.16.17-18
1Ga 5,1-6
Ga 20,19-31
Tháh VOh T/"
II
Kƒ niêm ngày Đúc Bênêdictô XVI dưoc
bâu làm Giáo Hoàng
25-3
Th9 Hai
Tr
Cv 4,23-31
Tv 2,1-3.4-6.7-9
Ga 3,1-8
20
26-3
Th9 >a
Tr
Thánh Anselmô,
gmtsht
Cv 4,32-37
Tv 92,1-2.5
Ga 3,7-15
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
2*
27-3
Th9 TP
Tr
Cv 5,17-26
Tv 34,2-3.4-5.6-7.
8-9
Ga 3,16-21
22
28-3
Th9 NGm
Tr
Thánh Giorgiô td.
Thánh Adalberto,
gmtd
Cv 5,27-33
Tv 34,2.9.17-18.
19-20
2J
29-3
44
Ga 3,31-36
Th9 Sá/
Tr
Thánh Fidêlê
Sigmaringen, lmtd
Cv 5,34-42;
Tv 27,1.4.13-14
Ga 6,1-15
24.04: Kƒ niêm 34 nåm ĐC
Phaolô dưoc b• nhiêm làm Giám
muc Gp. Nha Trang
2%
30-3
Th9 >A0 E"/ 2há!
Tr
Tháh Macc;$ 2ác
!iA rách Ti m5!'
U)
1Pr 5,5-14
Tv 88,2-3.6-7.16-17
Mc 16,15-20
2V
1-4
2W'0%'2009 Ih#a Nh42 III PHỤI SINH
GL' IyY V•NG R f…NG IHMA IdY TH| cm2
Ih#a Nh42 III
Phục Sih
2W
45
Tr
Cv 3,13-15.17-19
1Ga 2,1-5
Lc 24,35-48
Tháh VOh T/"
III
2-4
Th9 Hai
Tr
Cv 6,8-15
Tv 119,23-24.26-
27.29-30
Ga 6,22-29
2,
3-4
Th9 >a
Tr
Thánh Phêrô Chanel,
lmtd. Thánh Luy
Grignion MontŒort, lm
Cv 7,51;8,1
Tv 31,3-4.6-
7.8.17.21
Ga 6,30-35
Thánh tú dao VN
Phaolô Khoan. Lm.
Phêrô Hiêu và Gioan
Baotixita Thành.
Thây giáng.
2-
4-4
Th9 TP
Tr
Thánh Catarina
Siêna, tntsht. UN
Cv 8,1-8
Tv 65,1-3.4-5.6-7
Ga 6,35-40
29
5-4
Th9 NGm
Tr
Thánh Pio V, gh.
Cv 8,26-40
Tv 66,8-9.16-17.20
Ga 6,44-51
J0
6-4
46
Thá! NGm R 2009
. c"/ !/01C
-Ý chung : ',u ch" Wn gọi linh mNc và tu =i: Xin cho giáo dân và các công doàn
Kitô hùu ý thúc mình có trách nhiêm khích lê và nâng d• các on goi linh muc
và tu si.
-Ý truyên giáo: ',u din các Giá" PJi '5ng Giá" n"n trj: Xin cho các Giáo Hôi
Công Giáo mói hình thành dưoc biêt ta on Chúa vì dã ban dúc tin, và sŽn sàng
tham gia vào sú vu ph• quát cúa Giáo Hôi, qua viêc tích cuc rao giáng Tin
Mùng trên toàn thê giói.
THÁNG HOA )ˆNH 8dI Mœ
_'ác tín h3u h\# nh% rKng l4ng t5n =ùng ch@n chính $h5ng h& tQi t:nh cam
chóng 2ua và v5 bV! c^ng $h5ng h& tQi mJt =H <ễ tin Shù Shi+m! nh/ng Shát
=inh từ mJt đ-c tin ch@n th8t9 O-c tin <Xn ch*ng ta đ+n chk nh:n nh8n địa vị
ca" ca cYa Ml (hi)n 'h*a! và th*c đẩ# ch*ng ta l.# t:nh c"n tha" #)u m+n Ml
ch*ng ta và n"i g/Wng các nh@n đ-c cYa Ml` (GH 67)
Th9 Sá/ E"/ 2há!
Tr
Thánh Giuse tho
Cv 9,1-20
Tv 117,1.2
Ga 6,52-59
Thánh tú dao VN
Âutinh Đông và
Gioan Alôxiô Hưong.
Lm.
BM. Gx. Phưóc Hoà, Ngoc Thuƒ, Cây
Vông, Diêm Điên, Hoà Yên, Vinh Thái,
Quáng Thuân
(St 1,26-2,3 ; Mt 13,54-58)
0*
7-4
Th9 >A0 E"/ 2há!
Tr
Thánh
Anthanasiô,tsht. UN
Cv 9,31-42
Tv 115,12-13.14-
15,16-17
Ga 6,60-69
Thánh tú dao VN
Giuse Nguyên Vån
Luu. Trùm ho.
02
8-4
0J'0V'2009 Ih#a Nh42 IV PHỤI SINH
IHMA IHI•N UqNH
GL' PH••I HOq cm2
N!à0 2háh hoá các ž !Fi 6ih mục •à 2/ rS
N!à0 2háh hoá ch”! rih •à šŸ 2/
47
X/0< 2i„ !i#& 8IV Sao >im
07.05: Kƒ niêm 34 nåm Đúc Cha Phaolô tuu chúc Giám Muc
Gp. Nha Trang
Ih#a Nh42 IV Phục
Sih
Tr
Cv 4,8-12
1Ga 3,1-2
Ga 10,11-18
Tháh VOh T/"
IV
(không cú hành
Thánh Philipphê Và
Thánh Giacôbê, TĐ).
IHMA NHẬT IHMA IHI•N UqNH
Câu cho on goi thiên triêu linh muc và tu
si
0J
9-4
Th9 Hai
Tr
Cv 11,1-18
Tv 41,2-3;42,3.4
Ga 10,1-10
0%
10-4
Th9 >a
Tr
Cv 11,19-26
Tv 87,1-3.4-5.6-7
Ga 10,22-30
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
0V
11-4
Th9 TP
Tr
Cv 12,24;13,5
Tv 67,2-3.5.6.8
Ga 12,44-50
0W
12-4
48
Th9 NGm E"/
2há!
Tr
Cv 13, 13-25
Tv 88,2-3.21-22.25
Ga 13,16-20
Kƒ niêm 34 nåm Đúc Cha Phaolô tuu
chúc Giám Muc Gp. Nhatrang
0,
13-4
Th9 Sá/
Tr
Cv 13,26-33
Tv 2,6-7.8-9.10-11
Ga 14,1-6
0-
14-4
Th9 >A0
Tr
Cv 13,44-52
Tv 98,1.2-3.3-4
Ga 14,7-14
Thánh tú dao VN
Giuse Hiên. Lm.
09
15-4
*0'0V'2009 Ih#a Nh42 V PHỤI SINH
GL' PHAN RANG cm2
Ih#a Nh42 V Phục
Sih
Tr
*0
16-4
49
Cv 9,26-31
Tv 21,26-27.28
1Ga 3,18-24
Ga 15,1-8
Tháh VOh T/" I
Th9 Hai
Tr
Cv 14,5-18
Tv 115,1-2.3-4.
5-16
Ga 14,21-26
Thánh tú dao VN
Mátthêu Lê Vån
Gâm. Lái buôn.
**
17-4
Th9 >a
Tr
Thánh Nêrêô và
thánh Achilêô, td.
Thánh Pancratiô, td
Cv 14,19-28
Tv 145,10-11.12-
13.21
Ga 14,27-31
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nih Th/4
*2
18-4
Th9 TP
Tr
Cv 15,1-6
Tv 122,1-2.3-4.4-5
Ga 15,1-8
Lê Đúc Me Fatima
Is 61,9-11; Lc
11,27-28
*J
19-4
50
Th9 NGm
Tr
Thánh Matthia, TĐ.
U)
Cv 1,15-17.20-26
Tv 112,1-2.3-4.5.7-8
Ga 15,9-17
*%
20-4
Th9 Sá/
Tr
Cv 15,22-31
Tv 56,8-9.10-12
Ga 15,12-17
*V
21-4
Th9 >A0
Tr
Cv 16,1-10
Tv 99,1-2.3.5
Ga 15,18-21
*W
22-4
*,'0V'2009 Ih#a Nh42 VI PHỤI SINH
GL' VINH TRANG cm2
*-+2*'0V ThPQ! h/w 6ih mục 200- 2@i TGM Nha Tra!
51
Ih#a Nh42 VI Phục
Sih
Tr
Cv 10,25-26.34-
35.44-48
1Ga 4,7-10
Ga 15,9-17
Tháh VOh T/"
II
*,
23-4
Th9 Hai
Tr
Thánh Gioan I, ghtd
Cv 16,11-15
Tv 149,1-2.3-4.5-6
Ga 15,26-16,4
*-
24-4
Th9 >a
Tr
Cv 16,22-34
137,1-3.7-8
Ga 16,5-11
*9
25-4
Th9 TP
Tr
Thánh Bernardinô
Siêna, lm
Cv 17,15.22;18,1
Tv 148,1-2.11-
12.12-14.14
Ga 16,12-15
20
26-4
Th9 NGm
Tr
Christôphôrô
Magallanes,lm và các
ban, td
Cv 18,1-8
Lê Giô Đúc Cha Phêrô Nguyên Vån Nho
2*
27-4
52
Tv 98,1.2-3.3-4
Ga 16,16-20
Th9 Sá/
Tr
Thánh Rita Cascia
Cv 18,9-18
Tv 46,2-3.4-5.6-7
Ga 16,20-23
Thánh tú dao VN
Micae Hô Đình Hy.
Quan Thái Bôc và
Laurenxô Ngôn. Giáo
dân.
22
28-4
Th9 >A0 8"/
Thá!
Tr
Cv 18,23-28
Tv 46,2-3.8-9.10
Ga 16,23-28 Lê Vong Chúa Thång Thiên
2J
29-4
2%'0V'2009 Ih#a Nh42 Ih#a VII Phục Sih
U7 Ih#a ThG! Thi<
GL' IgY )™ R 8IV Sao >im cm2
53
N!à0 2háh hoá !h1 rS •à ca Eoà
Ih#a Nh42 Ih#a
ThG! Thi<' U7
TrF!' U7 c"/ cho
!iáo šT h67 hFj
Tr
Cv 1,1-11
Tv 46,2-3.6-7.8-9
Ep 1,17-23
Mc 16,15-20
Tháh VOh T/"
III
2%
1-5
Th9 Hai
Tr
Thánh Bêda Khá
Kính, lmtsht. Thánh
Grêgôriô, gh. Thánh
Maria Magdalêna
Pa€€i, tn
Cv 19,1-8
Tv 47,2-3.4-5.6-7
Ga 16,29-33
Thánh tú dao VN
Phêrô Đoàn Vån Vân.
Thây giáng.
2V
2-5
Th9 >a
Tr
Thánh Philiphê Nêri,
lm. UN
Cv 20,17-27;
Tv 68,10-11.20-21
Ga 17,1-11
Thánh tú dao VN
Gioan Hoan. Lm. Và
Matthêu Nguyên Vån
Phưong. Trùm ho.
2W
3-5
Th9 TP
Tr
Thánh Augustinô
Cantuariô
2,
4-5
54
Cv 20,28-38
Tv 67,29-30.33-36
Ga 17,11-19
Thánh tú dao VN
Phaolô Hanh. Giáo
dân.
Th9 NGm
Tr
Cv 22,30; 23,6-11;
Tv 16,1-2.5.7-8.9-
10.11
Ga 17,20-26
2-
5-5
Th9 Sá/
Tr
Cv 25,13-21
Tv 103,1-2.11-
12.19-20
Ga 21,15-19
29
6-5
Th9 >A0
Tr
Cv 28,16-20.30-31;
Tv 11,4.5.7
Ga 21,20-25
Chiêu: Lê Vong Chúa Thánh Thân Hiên
Xuông.
St 11,1-9
Tv 103,1-2.24
Rm 8,22-27
Ga 7,37-39
J0
7-5
J*'0V'2009 IN IHMA THÁNH THgN HIŠN ‹YeNG
GL' 8aNG fqI + UI•N SNN cm2
55
Ih#a Nh42 Hi1
‹/k!
Đ
Cv 2,1-11
1Cr 12,3-7.12-13
Tv 57,8-9.10-12
Ga 20,19-23
(Không cú hành lê
Đúc Maria thåm
viêng bà „lisabeth)
Ih#a Tháh Th" Hi1 ‹/k!' U7
TrF!' U7 c"/ cho !iáo šT h67 hFj
BM. Gx. Đá Trâng
J*
8-5
Thá! Sá/ R 2009
. c"/ !/01C
-Ý chung : ',u ch" cJng đmng 2u>c t+ 2uan t@m đ+n nh3ng n/%c nghn": Xin
cho công doàn quôc tê quan tâm dên nhùng nưóc ngh‹o nhât, do dó giúp d•
các nưóc ây cu thê hon, cách riêng giám hoåc xóa no nưóc ngoài.
-Ý truyên giáo : ',u ch" các Giá" PJi tQi các vùng có bQ" lHc: Xin cho các Giáo
Hôi dia phưong dang hoat dông tai các vùng bi xâu x• vì bao luc, dưoc nâng d•
nhò tình yêu và su hô tro cu thê cúa moi Kitô hùu trên toàn thê giói.
THÁNG )ˆNH THÁNH TyM IHMA GI•SY
7ính nh% (hánh (@m 'h*a Gi)=u là $ính nh% (:nh (h/Wng cYa (hi)n
'h*a9 (:nh (h/Wng '-u OJ cYa (hi)n 'h*a đ/6c to bà# ra nWi c"n ng/0i O-c
Gi)=u và nh.t là tr"ng cái ch+t tr)n th8S giá v: tJi lki l"ài ng/0i9 (hánh (@m đ\
bị đ@m th@u là h:nh anh rp r&t nh.t! là ti+ng nói mQnh mq nh.t vF (:nh (h/Wng
cYa (hi)n 'h*a đ>i v%i ch*ng ta! và là mJt bKng ch-ng $h5ng thI ch>i c\i
đ/6c cYa (:nh (h/Wng lQ lùng .#9
Th9 Hai T/" I‹
2hPQ! i< X
Thánh …ustinô, td. UN
Tb 1,1-3;2,1-8
Tv 112,1-2.34.5-6
Mc 12,1-12
Thánh tú dao VN
Giuse Túc. Giáo Dân.
Tháh •Oh T/" I
X/kc 2l 2hil/ hi$ c"/ cho các 2hil/
hi
0*
9-5
Th9 >a X
Thánh Marcellinô và
Phêrô. Td
Tb 2,9-14
Tv 112,1-2.7-8.9
Mc 12,13-17
Thánh tú dao VN
Đaminh Ninh. Giáo
dân.
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
02
10-5
56
Th9 TP
Đ
Thánh Carôlô L•anga
và các ban, td. UN
Tb 3,1-11.16-17
Tv 25,2-4.4-5.
6-7.8-9
Mc 12,18-27
Thánh tú dao VN
Phaolô Đ•ng. Giáo
dân.
0J
11-5
Th9 NGm E"/
2há!
X
Tb 6,11;7,1.9-
17;8,4-9
Tv 128,1-2.3.4-5
Mc 12,28-34
0%
12-5
Th9 Sá/ E"/ 2há!
Đ
Thánh BôniŒatiô.
Gmtd. UN
Tb 11,5-15
Tv 146,2.7.8-9.9-10
Mc 12,35-37
Thánh tú dao VN
Luca Vù Bá Loan.
Lm. Đaminh Toái và
Đaminh Huyên. giáo
dân.
0V
13-4
Th9 >A0 E"/ 2há!
X
Thánh Norbetô.
Gmtd. (Tr)
Tb 12,1.5-15.20
Tb 13,2.6
Mc 12,38-44
Thánh tú dao VN
Phêrô Dùng. Phêrô
Thuân và Vinh Son
Dưong. Giáo dân.
BM. Cha Khanh (‰FM)
0W
14-5
57
0,'0W'2009 Ih#a Nh42 ‹ ThPQ! Ni<
IHMA >A NG•I
GL' >I VZNH cm2
)i1/ Tháh Thm Giáo H@2 Nha Tra! 2@i Nhà ThQ Ih~h
Toà Nha Tra!
Ih#a Nh42 ‹
ThPQ! Ni<
U7 Ih#a >a N!;i'
U7 TrF!
Tr
Đnl 4,32-34.39-40
Rm 8,14-17
Mt 28,16-20
0,
15-5
Th9 Hai
X
2 Cr 1,1-7
Tv 34,2-3.4-5.
6-7.8-9
Mt 5,1-12
Tháh VOh T/"
II
0-
16-5
Th9 >a
X
Thánh Ephrem. Phó
Tê, Tsht
2 Cr 1,18-22
Tv 119,129.130.
131.132.133.135
Mt 5,13-16
09
17-5
58
Th9 TP
X
2Cr 3,4-11
Tv 99,5.6.7.8.9
Mt 5,17-19
*0
18-5
Th9 NGm
Đ
Thánh Barnaba,
Tông Đô. UN
Cv 11,21-26;13,1-3
Tv 97,1.2-4.5-6
Mt 10,6-13
**
19-5
Th9 Sá/
X
2Cr 4,7-15
Tv 115,10-11.15-16
Mt 5,27-32
Thánh tú dao VN
Âutinh Phan Viêt
Huy. Nicôlaô Bùi Đúc
Thê. Binh si.
*2
20-5
Th9 >A0
X Tr
Thánh Antôn Padôva.
Lmtsht. UN
2Cr 5,14-21
Tv 102,1-2.3.4.8-9
Mt 5,33-37
BM. Cha Vån Bình, Kính, Tiên Nam,
Pham Vån Nam, Ngoc Trãi, Thanh Lâm
*J
21-5
59
*%'0W'2009 Ih#a Nh42 ‹I ThPQ! Ni<
M†NH Vq MÁY THÁNH IHMA )IT•
GL' >A UqNG + VZNH PH••I cm2
)i1/ Tháh Thm 2@i Giáo H@2 Nih Th/4
19.06: Lê Thánh Tâm, ngày thê giói xin on thánh hóa linh muc
Ih#a Nh42 ‹I
ThPQ! Ni<
MBh •à Má/ Tháh
Ih#a )i2;' U7 2rF!
Tr
Xh 24,3-8;
Dt 9,11-15
Mc 14,12-16.22-26
*%
22-5
Th9 Hai
X
2 Cr 6,1-10
Tv 98,1.2-3.3-4
Mt 5,38-42
Tháh VOh T/"
III
*V
23-5
Th9 >a
X
2 Cr 8,1-9
Tv 146,2.5-6.7.8-9
Mt 5,43-48
Thánh tú dao VN
Đaminh Nguyên.
Đaminh Nhì. Đaminh
Mao. Vinh Son Tưòng
và Anrê Tưòng. Giáo
dân.
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
*W
24-5
60
Th9 TP
X
2 Cr 9,6-11
Tv 112,1-2.3-4.9
Mt 6,1-6.16-18
Thánh tú dao VN
Phêrô Đa. Giáo dân.
*,
25-5
Th9 NGm
X
2 Cr 11,1-11
Tv 111,1-2.3-4.7-8
Mt 6,7-15
*-
26-5
Th9 Sá/
Tr
Tháh TTm Ih#a
Gi<r/' UT
Hs 11,1.3-4.8-9
Ep 3,8-12.14-19
Ga 19,31-37
Ngày thê giói xin on thánh hóa các linh
muc
*9
27-5
Th9 >A0
Tr
Trái Tim Vô Nhiêm
Đúc Me. UN
Is 61,9-11
Lc 2,41-51
20
28-5
61
2*'0W'2009 Ih#a Nh42 ‹II ThPQ! Ni<
GL' >†NH IHˆNH cm2
)i1/ Tháh Thm 2@i Giáo H@2 Iam Rah
Ih#a Nh42 ‹II
ThPQ! Ni<
X
G 38,1.8-11
Tv 106,23-24.25-
26.28-29
2Cr 5,14-17
Mc 4,35-41
Tháh VOh T/"
IV
(Không cú hành
Thánh Luy Gondaga.
Tu si)
BM. Cha Vi
2*
29-5
Th9 Hai
X
Thánh Paolinô thành
Nola. Giám Muc;
Gioan Phiso. GmTd
và Tôma Mô. Td
St 12,1-9
Tv 33,12-13.18-
19.20.22
Mt 7,1-5
22
30-5
Th9 >a
X
St 13,2.5-18
Tv 15,2-3.3-4.5
Mt 7,6.12-14
Chiêu: Lê Vong Sinh nhât Thánh Gioan
T‡y Giá
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
2J
1-5
(n.n)
62
Th9 TP
Tr
Sih Nh42 Tháh
Gioa T¡0 GiA' U7
TrF!'
Is 49,1-6
Tv 138,1-3.13-15
Cv 13,22-26
Lc 1,57-66.80.
BM. Gx. Vinh Trang
BM. Cha Ban, Hông Thái, Cưong, San,
Đình Tiên, Nguyên Vinh, Tân Linh, Ngoc
Dùng, Đê, Hiêu, K‘ (‰FM), Tiên
(La€arist), (Si, ’ng, Hùng, Hùu Duy,
SVD), Lưu, Thanh Toàn
2%
2-5
Th9 NGm
X
St 16,1-12.15-16; Tv
106,1-2.3-4.4-5
Mt 7,21-29
2V
3-5
Th9 Sá/
X
St 17,1.9-10.15-22
Tv 127,1-2.3.4-5
Mt 8,1-4
Thánh tú dao VN
Đaminh Minh. Gm.
Phanxicô Đô Vån
Chiêu. Thây giáng.
2W
4-5
Th9 >A0
X
Thánh Cyrilô thành
Alêxandria. Gmtsht.
St 18,1-15
Lc 1,46-47.48-
49.50.53.54-55
Mt 8,5-17
Thánh td. VN Tôma
Toán. Thày giáng.
2,
5-5
63
2-'0W'2009 Ih#a Nh42 ‹III ThPQ! Ni<
Tháh Ph<r; •à Phao6; T;! 8_'
GL' U•NNG SNN R TyN >†NH cm2
29.06: B•n Mang Đúc Cha Chính Phaolô
Ih#a Nh42 ‹III
ThPQ! Ni<'
X
Kn 1,13-15; 2,23-24
Tv 29,2.4.5-6.11
2Cr 8,7.9.13-15
Mc 5,21-43
(Không cú hành
Thánh Irênê. Gmtd)
Tháh VOh T/" I
Chiêu: Lê Vong Thánh Phêrô và Thánh
Phaolô, tông dô
2-
6-5
Th9 Hai
Đ
Tháh Ph<r; •à
Phao6;' T;! 8_'
U7 TrF!' U7 c"/
cho !iáo šT h67
hFj
Cv 12,1-11;
2 Tm 4,6-8.17-18;
Mt 16,13-19
B•n Mang Đúc Cha Chính Phaolô
BM. Phêrô: Gx. Vinh Phưóc, Thuƒ Loi,
Bình Chính, Liên Son, Nghia Phú, Câu K•.
BM. Phaolô: Dòng St. Paul
BM. Ph<r;: Đúc “ng Sách, Chưong,
Trưong Trãi, Thành, Ninh, Tính, Phi,
Xuân Phong, Vån Ninh, Phiên, Thân,
Ngoc Lê, Cao, Vån Tâm, Tín, Bá, Thång,
Phưong, Xuân Dùng, Điên, Tr. Vån Hái,
Huy Hoàng, Lang, Nguyên Đai, Hoá,
Trung Nam, (Cưong, Nhiêm- SVD),
(Quê- ‰FM), Tân, Hiên, Lâm, Mân, Đình
Phong, Anh Phú.
BM. Phao6;: Ngoc Duy, Đúc Thâng, Hoà
Vinh, (Dám- ‰FM), (Hành -SVD), Dàng.
29
7-5
Th9 >a
X
Các Thánh Tú Đao
Tiên Khói Rôma
St 19,15-29
Tv 25,2-3.9-10.11
Mt 8,23-27
Thánh tú dao VN Vinh
Son Đô Yên. Lm.
J0
8-5
Thá! >A0 R 2009
64
. c"/ !/01C
-Ý chung : ',u ch" các 7it5 h3u tQi (rung O5ng: Xin cho các Kitô hùu tai Trung
Đông dưoc hoàn toàn tu do sông niêm tin cúa mình và tró nên khí cu cúa hòa
giái và hòa bình.
-Ý truyên giáo : ',u ch" PJi (hánh: Xin cho Hôi Thánh tró nên mâm sông và
hat nhân cúa môt nhân loai dã dưoc hòa giái và tâp hop trong gia dình duy
nhât cúa Thiên Chúa, nhò dó sông chúng nhân cúa hêt tháy các tín hùu tai môi
quôc gia trên thê giói.
THÁNG >aI f•¢NG TY SZ Vq GIÁO fyN
01-31.7: Bôi dư•ng Thân hoc cho các tu si tai TGM Nha Trang
Th9 TP
X
St 21,5.8-20
Tv 34,7-8.10-11.
12-13
Mt 8,28-34
0*
9-5
Th9 NGm E"/
2há!
X
St 22,1-19
Tv 115,1-2.3-4.5-
6.8-9
Mt 9,1-8
02
10-5
Th9 Sá/ E"/ 2há!
Đ
Tháh T;ma'
T;! 8_' U)
Ep 2,19-22
Ga 20,24-29
Thánh tú dao VN
Philippê Phan Vån
Minh. Lm.
BM: Cha Hiêu, Nguyên, Vån Thinh, Toàn
0J
11-5
Th9 >A0 E"/ 2há!
X
Thánh nù „lisabeth
Bô Đào Nha
St 27,1-5.15-29
Tv 135,1-2.3-4.5-6
Mt 9,14-17
Thánh tú dao VN
Giuse Uyên. Thây
giáng.
0%
12-5
65
0V'0,'2009 Ih#a Nh42 ‹IV ThPQ! Ni<
GL' THANH H[I R THnIH Hq cm2
05.07: Kƒ niêm 51 nåm thành lâp GP Nha Trang
06-10.7: Bôi dư•ng hoc viên Nghê thuât thánh tai ĐCV Sao Biên
11.07: Lê Giô ĐC Marcel Piquet Loi, GM tiên khói Gp. Nha Trang
Ih#a Nh42 ‹IV
ThPQ! Ni<
X
Ed 2,2-5
Tv 112,1-2.3-4
2Cr 12,7-10
Mc 6,1-6
Tháh VOh T/"
II
(Không cú hành
Thánh Antôn Maria
”accaria. Lm)
Kƒ niêm 51 nåm thành lâp GP Nha Trang
0V
13-5
Th9 Hai
X
Thánh Maria Goretti.
Tntd
St 28,10-22
Tv 91,1-2.3-4.14-15
Mt 9,18-26
0W
14-5
Th9 >a
X
St 32,23-33;
Tv 17,1.2-3.6-7.8.15
Mt 9,32-38
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
0,
15-5
Th9 TP
X
St 41,55-57;42,5-
7.17-24
Tv 33,2-3.10-11.
18-19
Mt 10,1-7
0-
16-5
66
Th9 NGm
X
Thánh Augustinô
”hao Rong, Lm và
các ban Td
St 44,18-21.23-
29;45,1-5;
Tv 105,16-17.18-
19.20-21
Mt 10,6-15
09
17-5
Th9 Sá/
X
St 46,1-7.28-30
Tv 37,3-4.18-19.27-
28.39-40
Mt 10,16-23
Thánh tú dao VN
Phêrô Nguyên Khâc
Tu. Thây giáng;
Antôn Qu‘nh. Trùm
ho.
*0
18-5
Th9 >A0
Tr
Thánh Bênêdictô.
Viên phu. UN
St 49,29-33;50,
15-24
Tv 105,1-2.3-4.6-7
Mt 10,24-33
BM. Cha Phú
Lê Giô ĐC Marcel Piquet Loi, GM tiên
khói Gp. Nha Trang
**
19-5
67
*2'0,'2009 Ih#a Nh42 ‹V ThPQ! Ni<
GL' VnN ‹YyN cm2
13-17.07: Bôi dư•ng các Hôi dông Giáo xú tai ĐCV Sao Biên
15.07: Thánh Anrê Kim Thông, B•n mang các Hôi dông Giáo xú
Ih#a Nh42 ‹V
ThPQ! Ni<
X
Am 7,12-15
Tv 84,9.10.11-12.13
Ep 1,3-14
Mc 6,7-18
Tháh VOh T/"
III
Thánh tú dao VN
Anê Lê Thi Thành (Bà
thánh Đê), giáo dân
và Phêrô Khanh. Lm.
*2
20-5
Th9 Hai
X
Thánh Henricô
Xh 1,8-14.22
Tv 124,1-3.4-6.7-8
Mt 10,34–11,1
*J
21-5
Th9 >a
X
Thánh Camillô Lellis,
Lm
Xh 2,1-15
Tv 69,3.14.30-31.33-
34
Mt 11,20-24
BM. Cha Trân Vån Phúc (‰FM)
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nih Th/4
*%
22-5
Th9 TP
Tr
*V
23-5
68
Thánh Bônaventura,
Gmtsht. UN
Xh 3,1-6.9-12
Tv 103,1-2.3-4.6-7
Mt 11,25-27
Thánh tú dao VN
Phêrô Nguyên Bá
Tuân. Lm. và Anrê
Nguyên Kim Thông,
Thây giáng.
Th9 NGm
X
Lê Đúc Me núi
Carmêô
Xh 3,13-20
Tv 105,1.5.8-9.24-
25.26-27
Mt 11,28-30
BM. Gx. Đông Hô • Dòng Kín Carmel
*W
24-5
Th9 Sá/
X
Xh 11,10–12,14;
Tv 116,12-13.15-
16.17-18
Mt 12,1-8
Thánh Alexis: BM. Cha Thach Ngoc
*,
25-5
Th9 >A0
X
Xh 12,37-42
Tv 136,1.23-24.10-
12.13-15;
Mt 12,14-21
Thánh tú dao VN
Đaminh Đao. Binh si.
*-
26-5
*9'0,'2009 Ih#a Nh42 ‹VI ThPQ! Ni<
GL' TRIŠY PHONG cm2
69
20-24.07: Bôi dư•ng Giáo lý viên tai ĐCV Sao Biên
Ih#a Nh42 ‹VI
ThPQ! Ni<
X
Gr 23,1-6
Tv 22,1-3-4.5.6
Ep 2,13-18
Mc 6,30-14
Tháh VOh T/"
IV
*9
27-5
Th9 Hai
X
Thánh Apôllinarê,
gmtd.
Xh 14,5-18
Xh 15,1-2.3-4.5-6
Mt 12,38-42
Thánh tú dao VN
Giuse An. Gm.
20
28-5
Th9 >a
X
Thánh Laurensô
Brindisi. Lmtsht
Xh 14,21–15,1
Xh 15,8-9.10.12.17
Mt 12,46-50
Thánh tú dao VN
Thánh Inhaxiô Hy.
Gm.
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
2*
29-5
Th9 TP
Tr
Thánh nù Maria
Madalêna. UN
Dc 3,1-4
Tv 62,2.3-4.5-6.8-9
Ga 20,1-2.11-18
22
1-6
Th9 NGm
X
Thánh Birgita. Nt
2J
2-6
70
Xh 19,1-2.9-11.
16-20
†n 3,52.53.54.55.56
Mt 13,10-17
Th9 Sá/
X
Thánh Sarbêliô
MakhluŒ. Lm
Xh 20,1-7
Mt 13,18-23
Thánh tú dao VN
Giuse Hiên. Lm.
2%
3-6
Th9 >A0
Đ
Tháh Giac;\<'
T;! 8_' U)
2Cr 4,7-15
Mt 20,20-28
BM. Cha NV Vinh, Chung, Triêu, Trân
Trưòng Son, Sanh, Thành Tiên
2V
4-6
2W'0,'2009 Ih#a Nh42 ‹VII ThPQ! Ni<
GL' G… SnN R fI•M 8I‡N cm2
71
27-31.7: Bôi dư•ng Thánh nhac tai ĐCV Sao Biên
Ih#a Nh42 ‹VII
ThPQ! Ni<
X
2V 4,42-44
Tv 144,10-11.15-
16.17-18
Ep 4,1-6
Ga 6,1-15
Tháh VOh T/" I
(Không cú hành
Thánh Gioakim và
Anna, thân phu mâu
Đúc Maria)
BM. Gx. Phù Sa, Hòn Thiên
BM. Cha Có, Vån, Phúc Hoà, N Thái Hoà,
Kông
2W
5-6
Th9 Hai
X
Xh 32,15-24.30-34;
Tv 106,19-20.21-
22.23
Mt 13,31-35
2,
6-6
Th9 >a
X
Xh 33,7-11;34,5-
9.28 Tv 103,6-7.8-
9.10-11.12-13
Mt 13,36-43
Thánh tú dao VN
Giuse Xuyên. Gm.
2-
7-6
Th9 TP
Tr
Thánh nù Martha. UN
1Ga 4,7-16
Tv 33,2-3.4-5.6-7
Ga 11,19-27
29
8-6
Th9 NGm
X
J0
9-6
72
Thánh Phêrô Kim
Ngôn. Gmtsht
Xh 40,16-21.34-38
Tv 84,3.4.5-6.8.11
Mt 13,47-53
Th9 Sá/ E"/ 2há!
Tr
Thánh Ignatiô
Loyola. Lm. UN
Lv 23,1.4-11.15-
16.27.34-37
Tv 81,3-4.5-6.10-11
Mt 13,54-58
Thánh tú dao VN
Phêrô Đoàn Công
Quý. Lm. và
Emmanuel Lê Vån
Phung. Giáo dân.
BM. Cha Hô Thông, Trân Ngà, Đúc, Kim
Thanh (SVD), Tr. Đình Phưong
J*
10-6
Thá! Tám R 2009
. c"/ !/01C
-Ý chung: ',u ch" ng/0i <i <@n và tị nQn: Xin cho công luân quan tâm hon dên
vói vân dê hàng triêu ngưòi di dân và ti nan, dê tìm ra nhùng giái pháp cu thê
cho tình trang nhiêu khi bi bi dát cúa ho.
-Ý truyên giáo: ',u ch" các 7it5 h3u đ/6c tH <" =>ng đ-c tin: Hiên nay, tai
nhiêu nưóc, các Kitô hùu dang bi phân biêt dôi xú và bât bó vì Danh Đúc Kitô;
xin cho nhân quyên, su bình d–ng và tu do tôn giáo cúa ho dưoc nhìn nhân, dê
ho có thê tu do sông và tuyên xưng niêm tin cúa mình.
Th9 >A0 E"/ 2há!
Tr
Thánh Anphongsô
Maria Liguori.
Gmtsht. UN
Lv 25,1.8-17
Tv 67,2-3.5.7-8
Mt 14,1-12
Thánh tú dao VN
Bênadô Vˆ Vån Duê
và Đaminh Nguyên
Vån Hanh. Lm.
BM. Dòng Chúa Cúu Thê
0*
11-6
02'0-'2009 Ih#a Nh42 ‹VIII ThPQ! Ni<
GL' >†NH IANG R THÁI HOq cm2
73
Ih#a Nh42 ‹VIII
ThPQ! Ni<
X
Xh 16,2-4.12-15
Tv 77,3.45.23-24.25
Ep 4,17.20-24
Ga 6,24-35
Tháh VOh T/"
II
(Không cú hành
Thánh „usêbiô
Vercellêsi, và thánh
Phêrô Eymard, Lm)
02
12-6
Th9 Hai
X
Ds 11,4-15
Tv 80,12-13.14-
15.16-17
Mt 14,13-21
0J
13-6
Th9 >a
Tr
Thánh Gioan Maria
Vianney, Lm. UN
Ds 12,1-13
Tv 51,3-4.5-6.6-
7.12-13
Mt 14,22-36
BM. Nhà Hưu Dư•ng LM và các cha
Quán xú
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
0%
14-6
Th9 TP
X
Cung hiên thánh
0V
15-6
74
dưòng Đúc Maria
Ds 13,1-2.25–
14,1.26-29.34-35
Tv 106,6-7.13-
14.21-22.23
Mt 15,21-28
Th9 NGm E"/
2há!
Ih#a Him f/!'
U)
Tr
†n 7,9-10.13-14,
(2Pr 1,16-19)
Tv 97,1-2.5-6.9
Mc 9,2-10
0W
16-6
Th9 Sá/ E"/ 2há!
X
Thánh Xystô. Gh và
các Ban Tú Đao;
CaŠêtanô. Lm
†nl 4,32-40
Tv 77,12-13.14-
15.16.21
Mt 16,24-28
0,
17-6
Th9 >A0
Tr
Thánh Đa Minh. Lm.
UN
†nl 6,4-13
Tv 18,2-3.3-4.47.51
Mt 17,14-20
BM. Cha Nghia, Đâc, Vân, Xuân Vinh,
Nhút
0-
18-6
09'0-'2009 Ih#a Nh42 ‹I‹ ThPQ! Ni<
GL' PH••I AN R f…NG )HI|T TyM 8dI Mœ cm2
15.08: ngày câu nguyên cho giói tré, sinh viên, hoc sinh
75
Ih#a Nh42 ‹I‹
ThPQ! Ni<
X
1V 19,9.4-18
Tv 33,2-3.4-5.6-7
Ep 4,30-5,2
Ga 6,41-51
Tháh VOh T/"
III
(Không cú hành
Thánh Têrêsa
Bênêdita Thánh giá,
Nttd)
09
19-6
Th9 Hai
Đ
Tháh Ua/r•r;'
Ph€ 2l TE' U)
2Cr 9,6-10
Ga 12,24-26
Thánh tú dao VN
Giacôbê Mai Nåm.
Lm. và Micae Nguyên
Hùu My. Lý trưóng.
*0
20-6
Th9 >a
Tr
Thánh Clara. Đt. UN
†nl 31,1-8
†nl 32,3-4.7.8.9.12
Mt 18,1-5.10.12-14
**
21-6
Th9 TP
X
Thánh …oana
Phanxica Chantal, Nt
Đnl 34,1-12
Tv 65,1-3.5.16-17
Mt 18,15-20
*2
22-6
76
Th9 NGm
X
Thánh Pontianô.
Ghtd và Hippôlytô.
Lmtd
Gs 3,7-11.13-17
Tv 114,1-2.3-4.5-6
Mt 18,21-19,1
*J
23-6
Th9 Sá/
Đ
Thánh Maximilianô
Maria Kolbê. Lmtd.
UN
Gs 24,1-13
Tv 136,1-3.16-
18.21-22.24
Mt 19,3-12
Ihi„/C U7 VF! 89c M: U< TrQi
1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2
1Cr 15,54-57
Lc 11,27-28
*%
24-6
Th9 >A0
Tr
89c M: H_ ‹ác
U< TrQi' U7 TrF!
Kh 11,19a; 12,1-
6a.10
Tv 44,10.11-12.16
1Cr 15,20-27
Lc 1,39-56
BM. Gx. Phưóc Hái, Cho Mói, Duc My,
Đông Dài, Gò Đên, Lưong Son, My
Phưóc, Song Pha, Suôi Hoà, Tân Bình,
Van Giã, Van Xuân, Vinh Bình, Hoà
Thanh.
I"/ !/01 cho !i}i 2r£$ rih •i<$
hFc rih
*V
25-6
*W'0-'2009 Ih#a Nh42 ‹‹ ThPQ! Ni<
GL' PH••I H[I R 8AN VIŠN ‹IT• Mc IA cm2
Ih#a Nh42 ‹‹
ThPQ! Ni<
X
*W
26-6
77
Cn 9,1-6
Tv 33,2-3.10-11.12-
13.14-15
Ep 5,15-20
Ga 5,15-20
Tháh VOh T/"
IV
(Không cú hành
Thánh Stêphanô
Hungari)
Th9 Hai
X
Tl 2,11-19
Tv 106,34-35.36-
37.39-40.43.44
Mt 19,16-22
*,
27-6
Th9 >a
X
Tl 6,11-24
Tv 85,9.11-12.13-14
Mt 19,23-30
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
*-
28-6
Th9 TP
X
Thánh Gioan „udê,
Lm
Tl 9,6-15
Tv 21,2-3.4-5.6-7
Mt 20,1-16
*9
29-6
Th9 NGm
Tr
Thánh Bernardô.
Viên phu, tsht. UN
Tl 11,29-39
Tv 40,5.7-8.8-9.10
Mt 22,1-14
20
1-7
78
Th9 Sá/
Tr
Thánh Piô X, Gh. UN
R 1,1.3-6.14-16.22
Tv 145,5.6-7-8.9-10
Mt 22,34-40
Thánh tú dao VN
Giuse Đång Đình
Viên. Lm.
2*
2-7
Th9 >A0
Tr
Lê Đúc Maria Nù
Vưong. UN
Is 9,1-6
Tv 112,1-2.3-4.5-
6.7-8
Lc 1,26-38
22
3-7
2J'0-'2009 Ih#a Nh42 ‹‹I ThPQ! Ni<
GL' Hb fI•M cm2
27.08: Lê Thánh Mônica, ngày thánh hoá các Bà me Công giáo
79
Ih#a Nh42 ‹‹I
ThPQ! Ni<
X
Gs 24,1-2.15-17.18
Tv 33,2-3.17-18.20
Ep 5,21-32
Ga 6,54.60-69
Tháh VOh T/" I
(Không cú hành
Thánh Rosa thành
Lima. Tn)
2J
4-7
Th9 Hai
Đ
Tháh
>ar2h;6;m<;' T;!
8_' U)
Kh 21, 9-14
Ga 1,45-51
BM. Cha Quang Trung
2%
5-7
Th9 >a
X
Thánh Luy; Giuse
Calasan€. Lm
1 Tx 2,1-8
Tv 139,1-3.4-6
Mt 23,23-26
BM. Cha Nguyên Phúc Hái
2V
6-7
Th9 TP
X
1Tx 2,9-13
Tv 138,7-8.9-10.11
Mt 23,27-32
2W
7-7
80
Th9 NGm
Tr
Thánh nù Mônica.UN
1 Tx 3,7-13
Tv 90,3-4.12-
13.14.17
Mt 24,42-51
Ngày thánh hoá các Bà me Công giáo
2,
8-7
Th9 Sá/
Tr
Thánh Augustinô.
Gmtsht. UN
1 Tx 4,1-8
Tv 97,1.2.5-6.10.
11-12
Mt 25,1-13
BM. Cha Húa
2-
9-7
Th9 >A0
Đ
Lê Thánh Gioan T‡y
Giá bi trám quyêt.
UN
Gr 1,17-19
Tv 70,1-2.3-4.5-6
Mc 6,17-29
29
10-7
J0'-'2009 Ih#a Nh42 ‹‹II ThPQ! Ni<
GL' Mc HOÁN R VZNH >†NH cm2
02.09 : Quôc Khánh, câu cho t• quôc, câu cho niên hoc mói
81
Ih#a h42 ‹‹II
ThPQ! Ni<
X
Đnl 4,1-2.6-8
Tv 14,2-3.4.5
Gc 1,17-18.21-22.27
Mc 7,1-8.14-15.21-
23
Tháh VOh T/"
II
J0
11-7
Th9 Hai
X
1 Tx 4,13-18
Tv 96,1.3.4-5.
11-12.13
Lc 4,16-30
J*
12-7
Thá! Ih~ R 2009 MHA T¤Y TR•ŽNG
. c"/ !/01C
-Ý chung: ',u ch" r0i 'h*a đ/6c đón nh8n: Xin cho Lòi Chúa dưoc moi ngưòi
hiêu biêt, dón nhân và sông như nguôn sông cúa tu do và niêm vui.
-Ý truyên giáo: ',u ch" các 7it5 h3u tQi rà"! 'amSuchia và M#anmar: —
nhùng noi này, các Kitô hùu chưa có dưoc nhùng diêu kiên thuân loi trong dòi
sông dúc tin; xin cho ho luôn tin tưóng vào súc manh cúa Chúa Thánh Thân,
và nhò dó dưoc can dám loan báo Tin Mùng cho dông bào cúa mình.
Th9 >a
X
1 Tx 5,1-6.9-11
Tv 27,1.4.13-14
Lc 4,31-37
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
0*
13-7
Th9 TP
X
Cl 1,1-8
Tv 52,10.11
Lc 4,38-44
N!à0 X/kc )háh
02
14-7
82
Th9 NGm E"/
2há!
Tr
Thánh Grêgôriô Cá.
Ghtsht. UN
Cl 1,9-14
Tv 98,2-3.3-4.5-6
Lc 5,1-11
0J
15-7
Th9 Sá/ E"/ 2há!
X
Cl 1,15-20
Tv 100,1.2.3.4.5
Lc 5,33-39
0%
16-7
Th9 >A0 E"/ 2há!
X
Cl 1,21-23
Tv 53,3-4.6.8
Lc 6,1-5
Thánh tú dao VN
Phêrô Nguyên Vån
Tu. Lm. và Giuse
Hoàng Lưong Cánh.
Y si.
0V
17-7
0W'09'2009 Ih#a Nh42 ‹‹III ThPQ! Ni<
GL' T›N TqI R f…NG MTG NHA TRANG cm2
83
Ih#a Nh42 ‹‹III
ThPQ! Ni<
X
Is 35,4-7
Tv 145,67-8.9-10
Gc 2,1-5
Mc 7,31-37
Tháh VOh T/"
III
0W
18-7
Th9 Hai
X
Cl 1,24–2,3
Tv 62,6-7.9
Lc 6,6-11
0,
19-7
Th9 >a
Tr
Sih Nh42 89c
Maria. U)
Mk 5,1-4a (hay Rm
8,28-30)
Tv 12,6ab.6cd
Mt 1,1-16.18-23
(hay Mt 1,18-23)
B•n mang ĐCV Sao Biên Nha Trang
BM. Gx. Hoà Thuân, Phú Quý
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nih Th/4
0-
20-7
Th9 TP
X
Thánh Phêrô Claver,
lm
Cl 3,1-11
Tv 145,2-3.10-
11.12-13
Lc 6,20-26
09
21-7
Th9 NGm
X
Cl 3,12-17
Tv 150,1-2.3-4.5-6
Lc 6,27-38
*0
22-7
84
Th9 Sá/
X
1Tm 1,1-2.12-14
Tv 15,1-2.5.7-8.11
Lc 6,39-42
**
23-7
Th9 >A0
X
Danh Thánh Đúc
Maria
1Tm 1,15-17
Tv 112,1-2.3-4.5-7
Lc 6,43-49
*2
24-7
*J'09'2009 Ih#a Nh42 ‹‹IV ThPQ! Ni<
GL' >I THqNH R 8Á TRNG cm2
85
Ih#a Nh42 ‹‹IV
ThPQ! Ni<'
Is 50,5-9
Tv 114,1-2.3-4.5-
6.8-9
Gc 2,14-18
Mc 8,27-35
Tháh VOh T/"
IV
(Không cú hành
Thánh Gioan Kim
kh‡u. Gmtsht.)
*J
25-7
Th9 Hai
S/0 T; Tháh Giá'
U)
Đ
Ds 21,4-9
Tv 77,1-2.34-35.
Pl 2,6-11
Ga 3,13-17
*%
26-7
Th9 >a
Tr
Đúc Me Sâu Bi. UN
Dt 5,7-9
Tv 30,2-3.4-5.15-16
Ga 19,25-27
(hay Lc 2,33-35)
BM. Giáo ho Tân Xuân
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
*V
27-7
Th9 TP
X
Thánh Cornêliô, gh
và thánh Cyprianô,
gmtd. LN
1 Tm 3,14-16
Tv 111,1-2.3-4.5-6
Lc 7,31-35
*W
28-7
Th9 NGm
X
Thánh Robertô
Bellarminô. Gmtsht
1 Tm 4,12-16
Tv 111,7-8.9.10
Thánh Giuse Cupertinô
BM. Cha Nguyên Đình Ngoc (‰FM)
*,
29-7
86
Lc 7,36-50
Thánh tú dao VN
Emmanuel Nguyên
Vån Triêu. Lm.
Th9 Sá/
X
1Tm 6,2-12
Tv 48,6-7.8-10.17-
18.19-20
Lc 8,1-3
Thánh tú dao VN
Đaminh Trach. Lm.
*-
30-7
Th9 >A0
X
Thánh …anuariô.
Gmtd
1 Tm 6,13-16
Tv 100,2.3.4.5
Lc 8,4-15
*9
1-8
20'09'2009 Ih#a Nh42 ‹‹V ThPQ! Ni<
GL' Mc PH••I R NG‘I THANH cm2
87
Ih#a Nh42 ‹‹V
ThPQ! Ni<
X
Kn 2,12.17-20
Tv 53,3-4.5.6.8
Gc 3,16-4,3
Mc 9,30-37
(Không cú hành Thánh
Anrê Kim Têgon,
Phaolô Chong Hasang
và các Ban Tú Đao)
Thánh tú dao VN
Gioan Charles Tân.
Lm.
Tháh VOh T/" I
20
2-8
Th9 Hai
Đ
Tháh
Má22h</'T;! 8_
Tháh S3. U)
Ep 4,1-7.11-13
Mt 9,9-13
Thánh tú dao VN
Phanxicô Phan. Lm.
và Tôma Trân Vån
Thiên, chúng sinh.
BM. Cha Vinh Phúc (‰FM),
Hoàng Trưòng Son
2*
3-8
Th9 >a
X
Er 6,7-8.12.14-20
Tv 122,1-2.3-4.4-5
Lc 8,19-21
22
4-8
Th9 TP
Tr
Thánh Piô Pietrelcina,
Lm. UN Er 9,5-9
Tb 13,2.3-4.6.7-8.6
Lc 9,1-6
2J
5-8
Th9 NGm
X
Kg 1,1-8
Tv 149,1-2.3-4.5-6.9
Lc 9,7-9
2%
6-8
88
Th9 Sá/
X
Kg 1,15–2,9
Tv 43,1.2.3.4
Lc 9,18-22
2V
7-8
Th9 >A0
X
Thánh Cosma và
Đamianô. Td
Dcr 2,5-9.14-15
Lc 9,43-45
BM.Cha Lù (‰FM), Đai (SVD), Hùng
2W
8-8
2,'09'2009 Ih#a Nh42 ‹‹VI ThPQ! Ni<
GL' GIYS‰ R PH••I THIŠN cm2
Ih#a Nh42 ‹‹VI
2,
89
ThPQ! Ni<
X
Ds 11,25-29
Tv 18,8.10.12-13.14
Gc 5,1-6
Mc 9,38-43.45.47-48
(Không cú hành
Thánh Vinh Son
Phaolô. Lm)
Tháh VOh T/"
II
9-8
Th9 Hai
X
Thánh Venceslaô. Td;
Laurensô Rui€ và các
Ban Tú Đao
Dcr 8,1-8
Tv 101,16-18.19-
21.22-23
Lc 9,46-50
2-
10-8
Th9 >a
Tr
T?! U“h Thi<
Th" Mica•' Ga\ri•6'
•à Ra&ha•6' U)
Đn 7,9-10 (hay Kh
12,7-12)
Tv 137,1-2.4-5
Ga 1,47-51
29
11-8
Th9 TP
Tr
Thánh Giêrônimô,
lmtsht. UN
Nkm 2,1-8
Tv 137,1-2.3.4-5.6
Lc 9,57-62
J0
12-8
Thá! MPQi R 2009
. c"/ !/01C
90
-Ý chung: ',u ch" vi&c tham <H thánh lễ 'h*a nh8t : Xin cho các Kitô hùu biêt
sông ngày Chúa nhât như là ngày tâp hop dê mùng Chúa Kitô Phuc Sinh, khi
tham du bàn tiêc Thánh Thê.
-Ý truyên giáo: ',u ch" vi&c ra" giang (in Mừng: Xin cho toàn thê dân Chúa,
dưoc Đúc Kitô giao cho sú mang di rao giáng Tin Mùng cho moi loài thu tao,
biêt tích cuc dân thân cho toàn trách nhiêm truyên giáo, và xin cho ho hiêu
râng dó là viêc phuc vu cao quý nhât mà dân Chúa có thê công hiên cho nhân
loai.
THÁNG MyN I•I
'huki M@n '5i là mJt l>i c,u ngu#&n thU" (in Mừng! là mJt chuki t:nh #)u gmm
nh3ng l0i #)u th/Wng ch@n thành và đWn =W nh.t: h\# nh:n ng?m! t5n th0!
chi)m ng/sng! =u# ni&m nh3ng m,u nhi&m cYa 'h*a Gi)=u và th: th,m nh3ng
l0i ca ng6i! nh3ng c@u nài din v%i O.ng đ\ ban ch" ch*ng ta O.ng '-u (h+9
Các tín hùu nên câu nguyên bâng kinh Mân Côi, và hiêu rˆ bán chât cùng như
tâm quan trong cúa kinh này.
Nhùng ai lân chuôi Mân Côi trong nhà thò, nhà nguyên, hoåc trong gia dình,
trong công doàn tu trì, trong hiêp hôi dao dúc, hoåc khi nhiêu ngưòi hop nhau
nhâm muc dích tôt, thì dưoc hưóng môt on dai xá; còn doc trong nhùng hoàn
cánh khác, thì dưoc hưóng on tiêu xá (tnch9un<ulg9! ân bán 1999, concessio 17)
Th9 NGm E"/
2há!
Tr
Tháh T<r<ra Hài
8_! Gi<r/. Tntsht.
U)
Is 66,10-14 (hay Rm
8,14-17) Mt 18,1-5
BM. Gx. Câu Báo, Song My
Gh. Ngoc Thanh
0*
13-8
Th9 Sá/ E"/ 2há!
Tr
Thi< Th" H=
Th”. UN
Xh 23,20-23
Tv 90,1-2.3-4.5-
6.10-11
Mt 10,1-5.10
02
14-8
Th9 >A0 E"/ 2há!
X
Br 4,5-12.27-29
Tv 69,33-35.36-37
Lc 10,17-24
N!à0 Tr/! Th/C I"/ cho 2hil/ hi
0J
15-8
0%'*0'2009 Ih#a Nh42 ‹‹VII ThPQ! Ni<
GL' IgY >[O cm2
91
Ih#a Nh42 ‹‹VII
ThPQ! Ni<
X
St 2,18-24
Tv 127,1-2.3.4-5-6
Dt 2,9-11
Mc 10,2-16
(Không cú hành lê
Thánh Phanxicô
Assisi)
Tháh VOh T/"
III
Đưoc kính trong thê lê Đúc Me Mân Côi
(Cv 1,12-14 Gl 4,4-7 Lc 1,26-38)
BM. Dòng Anh Em H‹n Mon (‰FM)
Cha Sùng
0%
16-8
Th9 Hai
X
Gn 1,1–2,1.11
Gn 2,2.3.4.5.8
Lc 10,25-37
0V
17-8
Th9 >a
X
Thánh Brunô. Lm
Gn 3,1-10
Tv 130,1-2.3-4.7-8
Lc 10,38-42
Thánh tú dao VN
Phanxicô Trân Vån
Trung. Cai dôi.
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
0W
18-8
Th9 TP
Tr
Đúc Me Mân Côi. UN
Gn 4,1-11
Tv 86,3-4.5-6.9-10
Lc 11,1-4
(hay lê vê Me :
Cv 1,12-14 Gl 4,4-7
Lc 1,26-38)
BM. Gx. Bình Cang, Ba Làng, Tân Tài
0,
19-8
Th9 NGm
X
0-
92
Ml 3,13-20
Tv 1,1.1-2.3.4.6
Lc 11,5-13
20-8
Th9 Sá/
X
Thánh Điônysiô.
Giám Muc và các
ban, tú dao Gioan
Lêônardô. Lm
Ge 1,13-15;2,1-2
Tv 9,2-3.6.16.8-9
Lc 11,15-26
09
21-8
Th9 >A0
X
Ge 4,12-21
Tv 97,1-2.5-6.11-12
Lc 11,27-28
*0
22-8
93
**'*0'2009 Ih#a Nh42 ‹‹VIII ThPQ! Ni<
GL' SONG Mc cm2
Ih#a Nh42 ‹‹VIII
ThPQ! Ni<
X
Kn 7,7-11
Tv 89,12-13.14-
15.16-17
Dt 4,12-13
Mc 10,17-30
Thánh tú dao VN
Phêrô Lê Vån Tùy.
Lm.
Tháh VOh T/"
IV
**
23-8
Th9 Hai
X
Rm 1,1-7
Tv 98,1.2-3.3-4
Lc 11,29-32
*2
24-8
Th9 >a
X
Rm 1,16-25
Tv 19,2-3.4-5
Lc 11,37-41
Thánh Thêôphilê. BM. Cha Câu (SVD)
*J
25-8
Th9 TP
X
Thánh Callistô I,
Ghtd
Rm 2,1-11
Tv 62,2-3.6-7.9
Lc 11,42-46
*%
26-8
94
Th9 NGm
Tr
Thánh Têrêsa Giêsu.
Tntsht. UN
Rm 3,21-30
Tv 129,1-2,3-4.5-6
Lc 11,47-54
*V
27-8
Th9 Sá/
X
Thánh Hedviges. Nt;
Margarita Alacoque.
Tn
Rm 4,1-8
Tv 32,1-2.5.11
Lc 12,1-7
Thánh Giêradô, BM. Cha Quang Minh
*W
28-8
Th9 >A0
Đ
Thánh Ignatiô
Antiôchia. Gmtd. UN
Rm 4,13.16-18
Tv 105,6-7.8-9.
42-43
Lc 12,8-12
Thánh tú dao VN
Phanxicô Isodorô
Kính. Lm.
*,
29-8
95
*-'*0'2009 Ih#a Nh42 ‹‹I‹ ThPQ! Ni<
Ih#a Nh42 Tr/0„ Giáo
GL' VZNH AN cm2
I"/ cho 6Pž! šT
Nh} ž các 2h5a rai
X/0< 2i„ 2r/0„ !iáo
Ih#a Nh42 Tr/0„
Giáo
X
Is 53,10-11
Tv 32,4.5.18-19.20
Dt 4,14-16
Mc 10,35-45
Tháh VOh T/" I
(Không cú hành
Thánh Luca. Thánh
Sú)
BM. Cha Dung
*-
1-9
Th9 Hai
X
Thánh Gioan
BrêbeuŒ, lm. Thánh
Isaac …ôgues, lm và
các ban, td. Thánh
Phaolô Thánh Giá,
lm.
Rm 4,20-25
Lc 1,69-70.71-
72.73.75
Lc 12,13-21
*9
2-9
Th9 >a
X
Rm 5,12.15.17-
19.20-21
Tv 40,7-8.89.10.17
Lc 12,35-38
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
20
3-9
96
Th9 TP
X
Rm 6,12-18
Tv 124,1-3.4-6.7-8
Lc 12,39-48
2*
4-9
Th9 NGm
X
Rm 6,19-23
Tv 1,1-2.3.4.6
Lc 12,49-53
22
5-9
Th9 Sá/
X
Thánh Gioan
Capestranô. Lm
Rm 7,18-25
Tv 119,66.68.76.
77.93.94
Lc 12,54-59
Thánh tú dao VN
Phaolô Tông Viêt
Bưòng. Quan thi vê
2J
6-9
Th9 >A0
X
Thánh Antôn Maria
Claret. Gm
Rm 8,1 - 11
Tv 24, 1–2, 3-4, 5-6
Lc 13, 1-9
97
2V'*0'2009 Ih#a Nh42 ‹‹‹ ThPQ! Ni<
GL' Hq f¥A R PHH SA cm2
Ih#a Nh42 ‹‹‹
ThPQ! Ni<
X
Gr 31,7-926
Tv 125,1-2-3.4-5.6
Dt 5,1-6
Mt 10,46-52
Tháh VOh T/"
II
2V
8-9
Th9 Hai
X
Rm 8,12-17
Tv 68,2.4.6-7.20-21
Lc 13,10-17
2W
9-9
Th9 >a
X
Rm 8,18-25
Tv 126,1-2.2-3.4-5.6
Lc 13,18-21
2,
10-9
Th9 TP
Đ
Tháh Simo •à
2háh Gi/Ea$ TE.
U)
Ep 2,19-22
Tv 18,2-3.4-5
Lc 6,12-19
Kính Thánh tú dao
Gioan Đat. Lm.
Simon: BM. Đúc Minh (SVD), Phú
Cưòng.
Tadêô: BM. Cha Vån Thanh, Đình Phúc,
Đình Tac
2-
11-9
98
Th9 NGm
X
Rm 8,31-39
Tv 108,21-22.26-
27.30-31
Lc 13,31-35
29
12-9
Th9 Sá/
X
Rm 9,1-5
Tv 147,12-13.14-
15.19-20
Lc 14,1-6
J0
13-9
Th9 >A0
Rm 11,1-2.11-12.25-
29
Tv 93,12-13.14-
15.17-18
Lc 14,1.7-11
J*
14-9
Thá! MPQi M=2 R 200-
. c"/ !/01C
-Ý chung: ',u ch" vi&c ba" v& thi)n nhi)n : Xin cho moi ngưòi trên thê giói,
dåc nhùng ai có trách nhiêm trong lãnh vuc chính tri và kinh tê, luôn luôn biêt
dân thân báo vê môi trưòng thiên nhiên.
-Ý truyên giáo: ',u ch" mọi ng/0i nh8n bi+t ]anh (hi)n 'h*a: Xin cho tín dô
cúa các tôn giáo khác biêt dùng dòi sông và viêc dôi thoai huynh dê mà làm
chúng cho moi ngưòi thây râng Dân Thiên Chúa mang lai hòa bình.
THÁNG IgY IHO IÁI TˆN H¦Y 8o XYA 8ŽI
[ga# từ buVi đ,u 7it5 giá"! PJi (hánh l3 hành đ\ h+t l4ng $ính nh%!
<@ng l0i c,u ch" nh3ng ng/0i đ\ 2ua đ0i! v: c,u ngu#&n đI họ đ/6c giai th"át
$hoi tJi lki là mJt ; nghi lành thánh (2 Mcb 12,45)9 'h*ng ta h\# <@ng thánh
lễ và các vi&c lành đI c,u ngu#&n ch" các tín h3u đ\ 2ua đ0i9
99
0*'**'2009 Ih#a Nh42 ‹‹‹I ThPQ! Ni<
Iác Tháh Nam Nu' U7 TrF!
GL' S•NG PHA cm2
Ih#a Nh42 ‹‹‹I
ThPQ! Ni<
Iác Tháh Nam
Nu' U7 TrF!
Kh 7,2-4.9-14
Tv 24,1-2.3-4.5-6
1 Ga 3,1-3
Mt 5,1-12a
Thánh tú dao VN
Hiêrônimô Liêm và
Valentinô Vinh. Gm.
Giuse Nguyên Duy
Khang. Thây giáng
và Phêrô Bình. Lm.
U7 c"/ cho !iáo šT hU7 hFj
Viêng nhà thò • Nghia dia
0*
15-9
Th9 Hai
Tm
I"/ cho các 2~
hu/ E“ §/a EQi hU7
Iác 8¨!j
Tháh VOh T/"
III
Theo Tông Hiên ngày 10-8-1915, hôm
nay moi linh muc dưoc ph•p cú hành
hoåc dông tê ba thánh lê.
02
16-9
Th9 >a
X
Thánh Martinô
Porres. Tu Si
Rm 12,5-16
Tv 131,1.2.3
Lc 14,15-24
Thánh tú dao VN
Phêrô Phanxicô Bâc.
Lm.
BM. Cha Trung
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nha Tra!
0J
17-9
100
Th9 TP
Tr
Thánh Carôlô
Borrômêô, Gm. UN
Rm 13,8-10
Tv 112,1-2.4-5.9
Lc 14,25-33
Thánh Carôlô. BM Cha Lý (‰FM)
0%
18-9
Th9 NGm E"/
2há!
X
Rm 14,7-12
Tv 27,1.4.13-14
Lc 15,1-10
Thánh tú dao VN
Thánh Đaminh Mâu.
Lm.
0V
19-9
Th9 Sá/ E"/ 2há!
X
Rm 15,14-21
Tv 97,1.2-3-4
Lc 16,1-8
0W
20-9
Th9 >A0
X
Rm 16,3-9.16.22-27
Tv 145,2-3.4-5.
10-11
Lc 16,9-15
Thánh tú dao VN :
Hyacintha Gia và
Vinh Son Liêm. Lm.
0,
21-9
101
0-'**'2009 Ih#a Nh42 ‹‹‹II ThPQ! Ni<
GL' I• THzNH R Mc THANH cm2
08.11: Kƒ niêm 4 nåm ĐC Giuse dưoc b• nhiêm làm GM Phó
Gp. Nha Trang
Ih#a Nh42 ‹‹‹II
ThPQ! Ni<
X
1V 17,10-16
Tv 145,6-7-8.9-10
Dt 9,24-28
Mc 12,38-44
Thánh tú dao VN
Phaolô Nguyên Ngân.
Giuse Nguyên Đình
Nghi. Martinô Ta Đúc
Thinh. Lm. và
Martinô Tho. Gioan
Baotixita C˜n. Giáo
dân.
Tháh VOh T/" IV
Kƒ niêm 4 nåm ĐC Giuse dưoc b• nhiêm
làm GM Phó Gp. Nha Trang
0-
22-9
Th9 Hai
Tr
Cung hiên Thánh
Đưòng Latêranô. U)
Ed 47,1-2.8-9.12
(hay 1Cr 3,9-11.16-
17)
Ga 2,13-22
09
23-9
Th9 >a
Tr
Thánh Lêô Cá. Ghts.
UN
Kn 2,23–3,9
Tv 34,2-3.16-17.
18-19
Lc 17,7-10
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Nih Th/4
*0
24-9
102
Th9 TP
Tr
Thánh Martinô, Gm. UN
Kn 6,2-11
Tv 82,3-4.6-7
Lc 17,11-19
**
25-9
Th9 NGm
Đ
Thánh …ôsaphát.
Gmtd. UN
Kn 7,22–8,1
Tv119,89.90.91.
130.135.175
Lc 17,20-25
*2
26-9
Th9 Sá/
X
Kn 13,1-9
Tv 19,2-3.4-5
Lc 17,26-37
*J
27-9
Th9 >A0
X
Kn 18,14-16;19,6-9
Tv 105,2-3.36-
37.42-43
Lc 18,1-8
Thánh tú dao VN
Stêphanô Theodorô
Thê. GM.
*%
28-9
103
*V'**'2009 Ih#a Nh42 ‹‹‹III ThPQ! Ni<
)~h 2rF! 2hm IÁI THÁNH T{ 8nO VIŠT NAM
GL' >A NG…I R IHt M•I cm2
N!à0 2;! E_ !iáo šT
20.11: Câu cho nhà giáo
Ih#a Nh42 ‹‹‹III
ThPQ! Ni<
X
Đn 12,1-3
Tv 15,58.9-10
Dt 10,11-14.18
Mc 13,24-32
)~h 2rF! 2hm các
Tháh T8VN
Tháh VOh T/" I
(không cú hành lê
Thánh Anbetô Cá).
Các Thánh Tú dao Viêt Nam
Ngày tông dô giáo dân
*V
29-9
Th9 Hai
X
Thánh Margarita
Scotland;
Gertrudê. Tn
1 Mcb 1,10-15.41-
43.54-57.62-63
Tv 119,53.61.134.
150.155.158
Lc 18,35-43
*W
30-9
Th9 >a
Tr
Thánh Elisabeth
Hungari. Tu si. UN
2 Mcb 6,18-31
Tv 3,2-3.4-5.6-8
Lc 19,1-10
TSh 2Tm 2há! Giáo H@2 Iam Rah
*,
1-10
104
Th9 TP
X
Cung hiên thánh
dưòng thánh Phêrô
và thánh dưòng
thánh Phaolô
2 Mcb 7,1.20-31
Tv 17,1.5-6.8.15
Lc 19,11-28
*-
2-10
Th9 NGm
X
1 Mcb 2,15-29
Tv 50,1-2.5-6.14-15
Lc 19,41-44
*9
3-10
Th9 Sá/
X
1 Mcb 4,36-37.52-59
1 Sb 29,10.11.11-
12.12
Lc 19,45-48
Thánh tú dao VN
Phanxicô Xaviê Cân.
Thây giáng.
20
4-10
Th9 >A0
Tr
Đúc Me dâng mình
trong dên thò. UN
1Mc 6,1-13
Tv 9,2-3..4.6.16
Lc 20,27-40
2*
5-10
22'**'2009 Ih#a Nh42 ‹‹‹IV ThPQ! Ni<
105
8dI GI•SY )IT• VYA V© TRỤ
GL' IHˆNH TOq cm2
22.11: B•n Mang các ca doàn
Ih#a Nh42 89c
Gi<r/ )i2; V/a •ª
2rụ' U7 TrF!
Tr
Đn 7,13-14
Tv 92,1-2.5
Kh 1,5-8
Ga 18,33-37
(Không cú hành lê
Thánh Cêcilia. Tntd)
BM. Gx Chính Toà
B•n Mang các ca doàn
22
6-10
Th9 Hai
X
Thánh Clêmentê I
†n 1,1-6.8-20
†n 3,52.53.54.55.56
Lc 21,1-4
Tháh VOh 2/" II
BM. Cha Minh Hoàng (SVD)
2J
7-10
Th9 >a
Đ
Thánh Anrê Dùng-
Lac. Lm. và các ban
tú dao Viêt Nam. U7
TrF!
2Mcb 7,1.20-23.27
(hay Kn 3,1-9)
Tv 125,1-3.4.4-5.6
Rm 8,31-39 (hay
Kh7,9-17)
Lc 9,23-26
Thánh tú dao VN
Vinh Son Nguyên Thê
Điêm. Phêrô Vˆ Đång
Khoa. Lm. và Phêrô
Cao. Gm.
Các Thánh Tú dao Viêt Nam, B•n mang
Hôi thánh VN,
BM. Gx Phưóc Hái, Vinh An, Thái Hoà.
Thánh Thêôphanô. Bm. Cha Son Ngà
2%
8-10
106
Th9 TP
Tr
Thánh Catarina
Alexandria, Tntd
†n 5,1-6.13-14.16-
17.23-28
†n3,62.63.64.65.66
Lc 21,12-19
2V
9-10
Th9 NGm
X
†n 6,12-28
†n 3,68.69.70.71.
72.73.74
Lc 21,20-28
Thánh tú dao VN
Tôma Đinh Viêt Du
và Đaminh Nguyên
Vån Xuyên. Lm.
2W
10-10
Th9 Sá/
X
Đn 7,2-14
Lc 21,29-33
2,
11-10
Th9 >A0
X
Kh 22,1-7
Tv 94,1-2.3-5.6-7
Lc 21,34-36
Thánh tú dao VN
Anrê Trân Vån
Thông. Quân nhân.
Bât dâu tuân Cúu nhât mùng Đúc Me Vô
Nhiêm Nguyên Tôi B•n mang Giáo phân
2-
12-10
107
NDM PHỤNG VỤ 20*0
29'**'2009 Ih#a Nh42 I MKa VF!
GL' PHM NHNN cm2
Ih#a Nh42 I MKa
VF!
Tm
Gr 33,14-16
Tv 24,4-5.8-9.10
1 Tx 3,12-4,2
Lc 21,25-28.34-36
Tháh VOh T/" I
BÀI ĐOC NÄM C
29
13-10
Th9 Hai
Tm
Thánh Anrê. Tông
Đô. U)
Is 2,1-5;
Is 4,2-6
Tv 122,1-2.3-4.
4-5.6-7.8-9
Mt 8,5-11
Thánh tú dao VN
Giuse Du. Lm.
BM. Cha Nguyên Lôc Huê, Lê Vån Hái.
Rm 10,9-18 ; Mt 4,18-22
TSh 2Tm Uih mục 2hPQ! i<
20*0
J0
14-10
Thá! MPQi Hai R 2009
Th9 >a
Tm
Is 11,1-10
Tv 72,1.7-8.
12-13.17
Lc 10,21-24
0*
15-10
108
Th9 TP
Tm
Is 25,6-10
Tv 23,1-3.3-4.5.6
Mt 15,29-37
02
16-10
Th9 NGm
Tr
Thánh Phanxicô
Xaviê. Lm
Is 26,1-6
Tv 118,1.8-9.
19-21.25-27
Mt 7,21.24-27
BM. Các xú truyên giáo.
Gx Đai Điên, Gh. Bình Quý
BM. Cha Cân, Thú, Hưóng, Hưóng,
Quang Láng, Ngoc Hiêu, Danh.
0J
17-10
Th9 Sá/
Tm
Thánh Gioan
Đamascênô. Lmts
Is 29,17-24
Tv 27,1.4.13-14
Mt 9,27-31
0%
18-10
Th9 >A0
Tm
Is 30,19-21.23-26 Tv
147,1-2.3-4.5-6 Mt
9,35;10,1.6-8
0V
19-10
109
0,'*2'200- Ih#a Nh42 II MKa VF!
GL' THÁNH GIA R PHM XY. cm2
0,+*0'*2'200- TSh 2Tm Uih mục 2hPQ! i< 2009
2@i TGM Nha Tra!$ Giáo H@2 Nih Th/4 &hụ 2rách
Ih#a Nh42 II MKa
VF!
Tm
Br 5,1-9
Tv 125,1-2-3.4-5.6
Pl 1,4-6.8-11
Lc 3,1-6
Tháh VOh T/"
II
Thánh Nicôla. Tiên Si
BM. Cha Nguyên Hoà, Tháo
0W
20-10
Th9 Hai
Tr
Thánh Ambrôsiô,
gmtsht. UN
Is 35,1-10
Tv 84,9.10.11-12.13
Lc 5,17-26
0,
21-10
Th9 >a
Tr
U7 89c M: V;
Nhi7m N!/0< T=i'
U7 TrF!
St 3,9-15.20
Tv 97,1.2-4
Ep 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38
>? m@! Giáo &h4 Nha Tra!
BM. Gx. Cư Thinh, Thanh Hái, Thanh
Điên, Phan Rang
0-
22-10
Th9 TP
Tm
Thánh Gioan Đidacô
Is 40,25-31
Tv 103,1-2.3-4.8.10
Mt 11,28-30
09
23-10
110
Th9 NGm
Tm
Is 41,13-20
Tv 145,1.9.10-11.12-
13
Mt 11,11-15
Thánh Đaniel. BM Cha Cư (SVD)
*0
24-10
Th9 Sá/
Tm
Thánh Đamasô I. Gh
Is 48,17-19
Tv 1,1-2.3.4.6
Mt 11,16-19
**
25-10
Th9 >A0
Tm
Lê Đúc Me
Guadalupê
Hc 48,1-4.9-11
Tv 80,2-3.15-16.
18-19
Mt 17,10-13
Thánh tú dao VN
Thánh Simon Phan
Khâc Hoà. Y si.
*2
26-10
111
*%'*2'200- Ih#a Nh42 III MKa VF!
GL' NGHZA PHM cm2
Ih#a Nh42 III MKa
VF!
Tm
Xp 3,14-18
Pl 4,4-7
Lc 3,10-18
Tháh VOh T/"
III
(Không cú hành lê
Thánh Lucia. Tntd)
*J
27-10
Th9 Hai
Tr
Thánh Gioan Thánh
Giá. Lmtsht
Ds 24,2-7.15-17
Tv 24,4-5.6
Mt 21,23-27
*%
28-10
Th9 >a
Tm
Xp 3,1-2.9-13
Tv 33,2-3.6-7.16-
18.19
Mt 21,28-32
*V
29-10
Th9 TP
Tm
Is 45,6-8.18.21-25
Tv 84,9.10.11-12.13-
14
Lc 7,9-23
*W
1-11
112
Th9 NGm
Tm
St 49,2.8-10
Tv 72,3-4.7-8.17
Mt 1,1-17
*,
2-11
Th9 Sá/
Tm
Gr 23,5-8
Tv 72,1.12-13.18-19
Mt 1,18-24
Thánh tú dao VN
Phaolô Nguyên Vån
My. Phêrô Trưong
Vån Đưòng và Phêrô
Vù Vån Truât. Thày
giáng.
*-
3-11
Th9 >A0
Tm
Tl 13,2-7.24-25
Tv 71,3-4.5-6.16-17
Lc 1,5-25
Thánh tú dao VN
Phanxicô Xaviê Hà
Trong Mâu. Thây
giáng; Đaminh Bùi
Vån Uý. Tôma
Nguyên Vån Đê. Âu
tinh Nguyên Vån Mói
và Têphanô Nguyên
Vån Vinh. Giáo dân.
*9
4-11
113
2*'*2'200- Ih#a Nh42 IV MKa VF!
GL' XY[NG THYẬN cm2
Ih#a Nh42 IV MKa
VF!
Tm
Mk5,1-4
Tv 79,2.3.15-16.18
Dt 10,5-10
Lc 1,39-45
Tháh VOh T/"
IV
20
5-11
Th9 Hai
Tm
Thánh Phêrô Canisiô,
lmtsht
Dc 2,8-14
Tv 32,2-3.11-12.20
Lc 1,39-45
Thánh tú dao VN
Phêrô Trưong Vån Thi
và Anrê Trân Anh
Dùng. Lm.
2*
6-11
Th9 >a
Tm
1 Sm 1,24-28
1 Sm 2,1.4-5.6-7.8
Lc 1,46-56
22
7-11
Th9 TP
Tm
Ml 3,1-4.23-24
Tv 25,4-5.8-9.10.14
Lc 1,57-66
2J
8-11
114
Th9 NGm
Tm
2 Sm 7,1-5.8-11.16
Tv 89,2-3.4-5.27.29
Lc 1,67-79
Chiêu: Lê VONG GIÁNG SINH
2%
9-11
Th9 Sá/
U7 Giá! Sih' U7
TrF! U7 E<m:
Is 9,1-3.5-6;
Tt 2,11-14
Lc 2,1-4
U7 r@! E;!:
Is 62,11-12
Tt 3,4-7
Lc 2,15-20
U7 \a !à0:
Is 52,7-10
Tv 98,1.2-3.34.5-6
Dt 1,1-6
Ga 1,1-18 (hay Ga
1,1-5.9-14)
2V
10-11
Th9 >A0
Đ
Tháh T<&ha;' TE
2i< ]h^i' U)
Cv 6,8-10 ; 7,54-60
Tv 30,3-4.68.16-17
Mt 10,17-22
BM. Gx Phú Nhon.
BM. Cha An
2W
11-11
115
2-'*2'200- Ih#a Nh42 U` THÁNH GIA
GL' 8aNG Hb + Mc 8dI + SYeI fgYhiMMj cm2
Ih#a Nh42 U7
Tháh Gia
Tr
1 Sm 1,20-22.24-28
Tv Tv 83,2-3.5-6.9
1 Ga 3,1-2.21-24
Lc 2,41-52
(Không cú hành
Thánh Gioan. Tông
Đô Thánh Sú)
BM. Gx. My Đúc, Hoà Nghia, Thánh Gia,
G. Ho Thánh Gia (BC)
2,
12-11
Th9 Hai
Tr
1 Ga 1,5-2,2
Tv 123,2-3.4-5.7-8
Mt 2,13-18
Tháh VOh T/" I
2-
13-11
Th9 \a
Tr
Thánh Tôma Becket.
Gmtd
1 Ga 2,3-11
Tv 96,1-2.2-3.5-6
Lc 2,22-35
29
14-11
Th9 TP
Tr
Thánh Xinv•tte I.
Giáo Hoàng
1Ga 2,12-17
Tv 95,7-9.10
Lc 2,36-40
J0
16-11
Th9 NGm
Tr
Thánh Silvester I, gh
1 Ga 2,18-21
Tv 96,1-2.11-12.13
Ga 1,1-18
J*
16-11
116
Toà Giám Mục Nha Tra!
22 Tr" Ph#$ HT %2 Nha Tra!$ )háh Hoà
Đt. 058.3523 842 – Fax. 058.3522 494
Email: tgmnhatrang@gmail.com
Tài ]hoA N!T hà!C
VIETC‰MBANK (Bank Œor Foreign Trade oŒ Viet Nam)
17 Quang Trung St., Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam
S•iŒt: B F T V V N V X 0 0 6
Tên tài khoán: TOq GIÁM MỤI NHA TRANG
Đia chí: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà – Viêt Nam
Tài khoán (USD): 0061370220898
Tài khoán (EUR): 0061140220939
TỔ IHdI 8I‡Y HqNH GIÁO PHẬN
I. Toà Giám mục:
Giám muc Chính: Đúc Cha Phaolô Nguyên Vån Hoà
Giám muc Phó: Đúc Cha Giuse Vˆ Đúc Minh
Quyên T•ng Đai Diên: Giuse Nguyên Thê Thoai
Quyên Quán lý: Lm. Đôminicô Nguyên Công Đâc
Chưóng ‚n kiêm Thư ký: Lm. G.B Ngô Đình Tiên
Thư ký 2: Lm Đa Minh Mai Xuân Vinh

II. Ban Tư vấn Giáo phận:
- Đ.“. Giuse M. Trân Thanh Phong
- Lm. Alexis Nguyên Thach Ngoc
- Lm. Phêrô Pham Ngoc Phi
- Lm. Giuse Nguyên Bình An
- Lm. F.X Phan vån Hưóng
- Lm. Giuse Vˆ Quý
- Lm. Giuse Lê Vån Sy
- Lm. Giuse Trưong Phúc Tinh
- Lm. G.B Ngô Đình San
- Lm. Phêrô Lê Vån Ninh
- Lm. Phêrô Trưong Trãi
117
- Lm. Đôminicô Nguyên Công Đâc
- Lm. G.B Ngô Đình Tiên
- Lm. F.X Nguyên Chí Cân

III. Hội đồng Linh mục:
- Lm. Giuse Nguyên Thê Thoai
- Lm. Phêrô Lê Vån Ninh
- Lm. Giuse M. Trân Thanh Phong
- Lm. Alexis Nguyên Thach Ngoc
- Lm. Phêrô Pham Ngoc Phi
- Lm. Giuse Nguyên Bình An
- Lm. F.X Phan Vån Hưóng
- Lm. Giuse Vˆ Quý
- Lm. Giuse Trưong Phúc Tinh
- Lm. Giuse Cupertinô Nguyên Đình Ngoc (‰FM)
- Lm. Anrê Lê Vån Hái
- Lm. Giuse Nguyên Xuân Quý (‰FM)
- Lm. Thêôphan Nguyên Son Ngà
- Lm. G.B. Ngô Đình San
- Lm. Phêrô Nguyên Thòi Bá
- Lm. G.B Trân Minh Cưong
- Lm. Đôminicô Nguyên Công Đâc
- Lm. G.B Ngô Đình Tiên
IV. Các Linh mục Hạ !ư"ng
- Lm. Giuse Nguyên Bình An, Hat trưóng Nha Trang
- Lm. F.X Phan vån Hưóng, Hat trưóng Cam Ranh
- Lm. Giuse Vˆ Quý, Hat trưóng Ninh Thuân
V. Các Ban c#a Giáo phận:
- Giáo lý - Đúc tin: Lm. Phêrô Lê Vån Ninh.
- Kinh thánh: Lm. Gioan Bosco Cao Tân Phúc
- Phung tu: Lm. Phanxicô Xaviê Nguyên Chí Cân
- Nghê thuât Thánh: Lm. Phanxicô Xaviê Trinh Hùu Hưóng
- Thánh nhac: Lm. Phêrô Mai Tính
- Loan báo Tin Mùng: Cha Nguyên Hoài An (SVD)
- Giáo si: Đúc Cha Phó Giuse Vˆ Đúc Minh
- Chúng sinh: Cha Giám Đôc ĐCV Lm. Phêrô Pham Ngoc Phi
118
- Tu si: Lm. Giuse Nguyên Xuân Quý (‰FM)
- Giáo dân (HĐGX): Lm. Phêrô M. Nguyên Xuân Dùng
- Tông Đô Giáo Dân: Lm. Phêrô Nguyên Thòi Bá
- Muc Vu HN Gia Đình: Lm. Đôminicô Nguyên Công Đâc
- Giói Tré: Lm. Nicola Nguyên Hoà
- Di dân: Lm. Giuse Vˆ Quý
- Bác ái Xã hôi: Lm. Giuse Nguyên Xuân Quý (‰FM)
- Vån hoá: Lm. Giuse Nguyên Thê Thoai.
- Thông tin liên lac: Lm. Phanxicô Xaviê Nguyên Vinh Danh
- Du Hoc: Đúc Giám Muc Giáo Phân + Cha TĐD + GĐĐCV + 3
Cha Hat Trưóng + 4 Cha phu trách 4 khôi:
+ Rôma: Lm. Giuse Nguyên Thưòng
+ Pháp: Lm. F.X Nguyên Chí Cân
+ Hoa K‘: Lm. Phêrô Nguyên Xuân Phong
+ Á-™c châu: Lm. G.B Ngô Đình Tiên
VI. Toà án Giáo phận:

- Chánh th‡m phán: Lm. Phêrô Pham Ngoc Phi
- Chưóng lý và Kháng lý: Lm.Giuse Lê Vån Sy
- Th‡m phán: Lm. Carôlô Phan Châu Lý (‰FM)
- Th‡m phán: Lm. Phêrô Trưong Trãi
- Luc su (công chúng viên): Lm. G.B Ngô Đình Tiên

89c Giám Mục Giáo Ph4 Nha Tra!
PHAOU• NGYY`N VDN HOq
Sinh tai Bôi Kênh - Hà Nam 02.02.1932
Linh Muc: 20.12.1959
Tân phong Giám Muc: 05.04.1975
Tuu chúc 07.05.1975
Toà Giám muc Nha Trang
22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt : 058.3523 842 – Fax: 058.3522 494
Email: tgmnhatrang@gmail.com
šToà Giám Muc Ban Mê Thuôt
104 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuôt, Đåklåk
Đt : 0500.3852 756 - Fax: 0500.3840 087
Email: tgmbmt@yahoo.com
119
89c Giám Mục Ph€ Giáo Ph4 Nha Tra!
GIYS‰ V« 8dI MINH
Sinh tai My Đúc, Lê Thúy, Quáng Bình 10.09.1944
Linh muc: 24.04.1971
Tân phong Giám Muc: 15.12.2005
Tuu chúc 30.12.2005
Toà Giám muc Nha Trang
22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt : 058.3523 842 – Fax : 058.3522 494
Email: vdmŠoe@gmail.com
Uih mục X/0„ T?! 8@i fi1
Gi/r• N!/07 Thl Tho@i
Toà Giám muc Nha Trang
22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt. 0946 766 762
Email: totusdeo@gmail.com
8nI IH˜NG VIŠN SAO >I¬N NHA TRANG
60 Lý Nam Đê - Phưòng Phưóc Long
Hôp thư 61 Nha Trang
Tính Khánh Hoà
Đt: 058.3881 095 - Fax: 058.3882 862
Email: dcvsaobien@gmail.com
>a Giám Ekc
- Lm. Phêrô Pham Ngoc Phi, Giám dôc› 058.3881 356
- Lm. Phanxicô Xaviê Nguyên Chí Cân, Phó Giám dôc›
058.3886 451
- Lm. Phêrô Trân Hùu Thành, Linh hưóng› 058.3730091-
0913 416 015
- Lm. Phêrô Trân Bá Ninh, Quán lý› 058.3884 943 –
0983 164 874
- Lm. Phêrô Nguyên Xuân Phong, Giám hoc Triêt hoc - Đåc
trách Vån phòng› 058.3880 847 - 0905 153 408
- Lm. Giuse Nguyên Thưòng, Tu dúc› 058.3886 452
120
- Lm. Don Bosco Cao Tân Phúc, Giám hoc Thân hoc›
058.2211 476
- Lm. Ignatiô Hô Thông, Thư viên› 058.2211 455
- Lm. Phêrô Trân Ngoc Anh› 058.3880 846

>a Giáo rP
Th/=c Giáo &h4 Nha Tra!C
- Đúc cha Phaolô Nguyên vån Hoà
- Đúc cha Giuse Vˆ Đúc Minh
- Đúc “ng Giuse M. Trân Thanh Phong
- Lm. Phêrô Pham Ngoc Phi
- Lm. Phanxicô Xaviê Nguyên Chí Cân
- Lm. Phêrô Trân Hùu Thành
- Lm. Phêrô Nguyên Xuân Phong
- Lm. Giuse Nguyên Thưòng
- Lm. Phêrô Trân Bá Ninh
- Lm. Don Bosco Cao Tân Phúc
- Lm. Inhaxiô Hô Thông
- Lm. Đôminicô Nguyên Công Đâc
- Lm. Phêrô Pham Ngoc Lê
- Lm. Phêrô Lê Vån Ninh
- Lm. Giuse Nguyên Thê Thoai
- Lm. Phêrô Mai Tính
- Lm. Giuse Lê Vån Sy
- Lm. G.B. Ngô Đình Tiên
- Lm. Đa Minh Mai Xuân Vinh
- Lm. Gioakim Nguyên Vån Có (‰FM)
- Lm. Nobertô Nguyên Vån Khanh (‰FM)

Th/=c Giáo &h4 X/0 NhžC
- Lm. Giuse Lê Kim Ánh
- Lm. Vincentê Nguyên Vån Bán
- Lm. Matthêô Nguyên Vån Khôi
- Lm. Giuse Hu‘nh Vån Sy

Th/=c Giáo &h4 >a M< Th/=2C
- Lm. Phêrô Trân Ngoc Anh
- Lm. FX Nguyên Kim Long
- Lm. Giuse Nguyên Vån Uý

121
Th/=c Giáo &h4 8à U@2C
- Lm. Antôn Nguyên Đúc Khiêt
- Lm. Phêrô Trân Vån Hôi
- Lm. Athanasis Nguyên Quôc Lâm
Th/=c Giáo &h4 Pha Thil2C
- Lm. Giuse Hô Si Hùu
- Lm. G.B Hoàng Vån Khanh
Th/=c Giáo &h4 H/lC
- Lm. Antôn Nguyên Vån Tuyên
Th/=c Giáo &h4 )o2/mC
- Lm. Phaolô Đâu Vån Hông
122
fANH SÁIH UINH MỤI TRI‡Y
AN › Giuse Nguyên Bình
NS 15.09.1948 - LM 01.04.1975
GX. >Bh Ia!
ĐC Vˆ Cang, Vinh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3890 178 – 0907 716 760
Email: Šosanninh@yahoo.com
>Á › Phêrô Nguyên Thòi
NS 05.09.1958 - LM 29.06.1995
GX. Hoà N!hSa
ĐC: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3861 330 – 0913 413 330
Email: nguyenthoiba@yahoo.com
>AN › Gioan Bt. Nguyên Hùu
NS 11.02.1933 - LM 07.06.1960
HP/ šP-! 2@i TGM Nha Tra!
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
>ˆIH ® Phao6; Tr" Sž
NS 28.02.1928 - LM 21.12.1957
Nhà HP/ fP-! Ih~ Hoà
ĐC: 149 Bành Vån Trân, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM
Đt: 08.3864 0349
>†NH › Giuse Phan Thanh
NS 19.03.1927 - LM 01.09.1957
HP/ šP-! 2@i GL' Vih Tra!
ĐC: Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3864 696
>†NH › Antôn Nguyên Vån
NS 06.12.1941 - LM 31.05.1970
Nhà HP/ fP-! UM
ĐC: 12 Bãi Dưong, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.2210 216› 3832 901 -
IgN › F.X. Nguyên Chí
NS 28.02.1949 - LM 25.08.1976
GX. PhP}c HAi
ĐC: 30 Trưong Đinh, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3514 617 – 0905 310 755
Email: chicannt@dng.vnn.vn› chican49@yahoo.com
123
IAO › Phêrô Lê Minh
NS 11.11.1956 - LM 06.07.1995
GX. X/A! Th/4
ĐC: Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 068.3850 292
Email: lmpetcao@gmail.com
IHYNG › Giacôbê Bùi
NS 15.05.1926 - LM 23.05.1961 -
HP/ šP-! 2@i GL' X/A! Th/4
ĐC: Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 068.3851 116
Email:
IH•NNG › Phêrô Vù Vån Tu
NS 02.12.1928 - LM 22.12.1956
Nhà Hưu Dư•ng Phá2 fi1m
ĐC: 212 Lê Đúc Tho, P.15, Q. Gò Vâp, TP. HCM
Đt: 08.3996 0566 – 3894 8059
Email: peterchuong2002@yahoo.com
I•NNG › Gioan Bt. Trân Minh
NS 14.07.1947 - LM 19.02.1974
GX. Tw Tài
ĐC: Tân Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân
Đt: 068.3825 293
Email: imŠscuong@gmail.com›nhathopr@hcm.vnn.vn
I•ŽNG › Simon Nguyên Phú
NS 07.09.1963 - LM 24.06.2005
GX. Hoà >Bh hGiáo hF Ph<r; R VSh Hoà •à VSh HAij
ĐC: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3982 577 – 0905 533 655
Email: smcuong28@yahoo.com › cuongsimon28@yahoo.com
I•ŽNG › Giuse Phan
NS 02.06.1972 - LM 24.06.2005
GX. V@ Gi“
ĐC: HT 17 Van Giã, Van Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058.3911 544 – 0988 956 572
Email: pcuong27@yahoo.com› Šosphancuong@pmail.vnn.vn
124
fqNG › Phaolô Nguyên Vån
NS 10.02.1967 - LM 05.06.2007
GX. PhP}c Thi1
ĐC: Phưóc Son, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3862 195 – 0989 394 330
Email: paulnvdang@yahoo.com
fANH › F.X. Nguyên Vinh
NS 23.11.1970 - LM 20.01.2005
GX. Tri1/ Pho!
ĐC: Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 068.3850 775 – 0913 826 704
Email: Œxvinhdanh@yahoo.com› vinhdanh@pmail.vnn.vn
fYNG › Luca Nguyên Đình
NS 12.02.1968 - LM 30.08.2001
GX. H¯ Thi<
ĐC : Tân Hái, Ninh Hái, NinhThuân
Đt : 068. 3871 041
Email: lucadung@vnn.vn› lucadung68@yahoo.com
f©NG › Phêrô Nguyên Xuân
NS 05.03.1958 - LM 19.06.1997
GX. PhP}c Hoà
ĐC: 80 Lê Hông Phong, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3877 071
Email: ocddungnt@yahoo.com
f©NG › Gioan B. Lê Ngoc
NS 10.04.1958 - LM 19.06.1997
f/ hFc R;ma h.j
ĐC: Collegio San Pietro Apostolo–Roma
Email: Šbdung@yahoo.com
fYY › Phaolô Đång Ngoc
NS 03.03.1957 - LM 19.12.1996
GX. I"/ )p
ĐC: Vinh Điêm Thưong, Vinh Hiêp, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3892 843
Email: duy.nhatrang@yahoo.com
125
8I › Đôminicô Nguyên Công
NS 07.02.1959 - LM 15.10.1993 -
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058. 3523 842 (TGM) – 0935 038 946
Email: dacntct@yahoo.com
8nI › Phêrô Nguyên
NS 25.01.1971 - LM 24.06.2005
f/ hFc Mai6a hPhi6i&&i•rj
Email: peternguyendai@gmail.com
8nT › Giuse Nguyên Xuân
NS 14.08.1968 - LM 30.08.2003
GX: Nih Hoà
ĐC. 64C Nguyên Huê, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3844 102
Email: go•ithyou@dng.vnn.vn
8Š › Gioan Bt. Nguyên Kim
NS 08.01.1966 - LM 19.06.1997
GX. Th”0 6vi
ĐC: Tân Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3871 011
Email: gioande@hcm.vnn.vn
8IŠN › Phêrô Trân Vån
NS 02.10.1957 - LM 19.06.1997
GX. UPž! Sž
ĐC: Vinh Lưong, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3839 930
8IŠP › Giuse Ngô Manh
NS 15.07.1948 - LM 07.09.1975
GX. H¯ Thi<
ĐC: Tân Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3871 041
Email: ngodiep@yahoo.com
8dI › Inhaxiô Bùi Si
NS 02.07.1962 - LM 06.07.1995
ĐC: T/ H=i Na!ia
4A›1 Khiêt Tâm, Bình Chiêu, Thú Đúc, TP. HCM
Đt: 0908 179 209
126
H[I › Luy Nguyên Phúc
NS 04.07.1952 - LM 05.04.1994
GX. PhK Sa
ĐC: Xuân Ngoc, Vinh Ngoc, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3838 552 – 0914 095 439
H[I › Anrê Lê Vån
NS 01.04.1958 - LM 06.07.1995
GX. S;! Pha
ĐC: Lâm Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 068.3852 220 – 0914 477 014
Email: anrehai@gmail.com
H[I › Phêrô Trân Vån
NS 05.02.1968 - LM 17.12.1998
GX. TT H=i
ĐC: Thanh Hái, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân
Đt: 068.3838 285
Email: lmvanhai@hcm.vnn.vn
H[I › Giuse Nguyên Thanh
NS 20.12.1960 - LM 19.06.1997
GX. M’ Hoá
ĐC: Ninh Thân, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3620 347 – 6296 399 – 0914 940 833
Email: Šoshai59@yahoo.com
HI|N › Phêrô Trân Ngoc
NS 10.12.1974 - LM 04.12.2008
GX. PhP}c HAi
ĐC: 30 Trưong Đinh, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 0909 176 763
Email: tranphe2000@yahoo.com
HIŠP › Giuse Nguyên Thê
NS 14.09.1974 - LM 04.12.2008
GX. S;! Pha
ĐC: Lâm Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 0914 451 860
Email: Šoshiep149@yahoo.com
127
HI|Y › Gioan Bt. Nguyên Trung
NS 09.05.1972 - LM 19.06.2002
C›o 8a •i1 ‹i2; M’ Ia
ĐC: Lâp Đinh, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0987 979 701
Email: Šbhieu@gmail.com
HI|Y › F.X. Vˆ Ngoc
NS 12.08.1963 - LM 20.01.2005
GX. fục M’
ĐC: Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3848 020 – 0903 195 485
Email: Œxhieus@yahoo.com
HIŠY › Tôma Trân Vån
NS 30.01.1941 - LM 15.04.1975
GX. N!hSa Ph#
ĐC: Cam Nghia, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3857 176
Email: thomastrancr@yahoo.com
HOÁ › Phêrô Cao Xuân
NS 01.07.1967 - LM 24.06.2005
GX. PhP}c Thi1$ G' HF 8á Hà
ĐC: Phưóc Son, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3862 654
Email: hoaxuan67@pmail.vnn.vn
HOq › Nicolas Nguyên
NS 20.01.1965 - LM 11.12.2003
GX. >xc VSh
ĐC: Cam Hái Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 052
Email: nicolasnguyenhoa@gmail.com
HOq › Gioakim Nguyên Thái
NS 14.09.1968 - LM 15.06.2007
f/ hFc A/r2ra6ia
Đt:
Email: Šcthaihoa@yahoo.com
128
HOq › Giuse Lê Đúc
NS 02.02.1970 - LM 17.06.2004
GX. IT0 V;!
ĐC: Diên Son, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3774 164 – 0918 573 783
Email: hoaŠos70@yahoo.com
HOq › Gioakim Nguyên Phúc
NS 17.06.1961 - LM 19.06.1997
GX. PhP}c A
ĐC: Phưóc Vinh, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3862 300 › 3862 782 -
Email: phuchoa61@gmail.com
HOq › Giuse Trân Đình
NS 01.04.1958 - LM 29.06.1995
GX. fục M’
ĐC: Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3848 020 -
Email: Šshoahan@yahoo.com
HOqNG › Phêrô Trân Huy
NS 23.4.1964 - LM 23.06.2000 -
f/ hFc Hoa )°
Email: pmthh2000@yahoo.com
HdA › Augustinô Mai
NS 18.06.1948 - LM 30.07.1991
GX. IT0 V;!
ĐC: Diên Son, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3774 164 – 2214 689› 0914 070 546
Email: maihuaa@gmail.com - maihuaa@yahoo.com
HYŠ › Anrê Nguyên Lôc
NS 21.06.1934 - LM 15.05.1962
Hưu dư•ng tai Toà Giám Mục
ĐC:22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt:
Email: lochueanre@vnn.vn
HHNG › Đamianô Trưong Thanh
NS 15.03.1967 - LM 17.12.1998
GX. Thah HAi
ĐC: 33-35 Bâc Son, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058. 3831 113 Email: truonghung67@yahoo.com
129
H•NNG › Giuse Đång Xuân
NS 20.12.1958 - LM 05.04.1994
GX. VSh >Bh
ĐC: Cam An Bâc, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3864 168 – 0977 975 414
Email: Šosephhuong@dng.vnn.vn › Šosephdxh@yahoo.com
H••NG › F.X. Phan Vån
NS 11.10.1945 - LM 12.05.1974
GX. TT >Bh
ĐC: Vån Tú, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 239 – 0974 998 318
Email: Œxphanvanhuong@yahoo.com
H•–NG › F.X. Trinh Hùu
NS 20.06.1956 - LM 29.06.1995
GX. Hà f5a
ĐC: Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3850 062 – 0905 219 560
Email: Œxhuong@gmail.com
HYY › Gioakim Nguyên Báo
NS 19.08.1975 - LM 04.12.2008
GX. N!hSa Ph#
ĐC: Cam Nghia, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 0907 710 509
Email: gioakimœhuy@yahoo.com
HYY › Giuse Nguyên Quang
NS 12.04.1937 - LM 26.05.1967
Trụ S^ G&' Thah Hoá
ĐC: 386›18-22 Lê Vån Sy, P.14, Q.3, TP.HCM
Đt: 08.3931 8128 – 3526 0900 (Riêng) – 0905 831 113
Email: Šœquanghuy@yahoo.com
)H[I › Giuse Đào Quang
NS 03.05.1956 - LM 19.12.1996
GX. Hoà Thah
ĐC: Gia My, Ninh An, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3623 032
Email: daoquangkhai2004@yahoo.com
130
)H[I › Giuse Nguyên Thành
NS 29.01.1974 - LM 05.06.2007
GX. Hoà N!hSa
ĐC: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0984 390 889
Email: khaicl2007@yahoo.com.vn
)•NG › Gioakim Trân Minh
NS 20.04.1972 - LM 15.06.2007
GX. I"/ >Ao
ĐC: Báo An, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân
Đt: 068.3888 140
UANG › Phêrô Nguyên Hoà
NS 25.03.1961 - LM 19.06.2002
GX. VSh Thái
ĐC: Cam Hiêp Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3864 138
Email: peterlangnguyen@yahoo.com
UÁNG › Giuse Trân Vån
NS 12.10.1938 - LM 26.05.1967
GX. M’ 89c
ĐC: Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân
Đt: 068.392 0771 -
Email: vanlangtran@yahoo.com
UÁNG › F.X. Trân Quang
NS 16.03.1958 - LM 29.06.1995
GX. Ph# Nhž
ĐC: Cam Phưóc Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3997 666
Email: Œxquanglang@yahoo.com.au
UyM › Antôn Nguyên Thanh
NS 09.06.1974 - LM 05.06.2007
GX. Pha Ra!
ĐC: 489 Thông Nhât, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân
Đt: 068.3822 767
Email: antlam2003@yahoo.com
131
UM › Phêrô Ngô Ngoc
NS 19.02.1973 - LM 04.12.2008
GX. TT >Bh
ĐC:Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0988 390 406
Email: ngoclam72tl@yahoo.com
U• › Phêrô Pham Ngoc
NS 18.05.1956 - LM 15.10.1993
GX. >a Uà!
ĐC: Vinh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0126 766 6413
Email: peterhung@yahoo.com
UIŠY › Giuse Đoàn Vån
NS 05.10.1945 - LM 07.09.1975
HP/ 2@i GL' Ph# Nhž
ĐC: Cam Phưóc Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3997 446
UINH › Gioan Bt. Trân Tân
NS 10.12.1954 - LM 19.06.1997
GX. 8_! H=
ĐC: Suôi Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3742 152 - 0983 190 697
Email: Šbtanlinh@pmail.vnn.vn
UONG › Giuse Nguyên Đúc
NS 05.01.1956 - LM 19.12.1996
GX. Ui< Sž
ĐC: Phưóc Vinh, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3862 291
Email: Šoœduclong@yahoo.com
U•Y › G.B. Dưong Qu‘nh
NS 13.08.1973 - LM 05.06.2007
GX. G¯ 8„
ĐC: Tân Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3878 030
Email: duongquynhluu@yahoo.com
132
MyN › Phêrô Nguyên Vån
NS 25.01.1976 - LM 04.12.2008
GX. Hoà Y<
ĐC: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0974 252 544
Email : nguyenman76@yahoo.com
MINH › Giêradô Nguyên Quang
NS 12.07.1954 - LM 15.10.1993
GX. V@ ‹/T
ĐC: Van Hưng, Van Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058.3612 013 – 0905 104 084
Email: gieradominh@yahoo.com
MINH › Giuse Nguyên Vån
NS 01.01.1954 - LM 19.06.1997
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0935 018 069
Email: pereŠosephminh57@yahoo.com
NAM › Phêrô Trân Trung
NS 14.03.1973 - LM 24.06.2005
GX. X/A! Th/4
ĐC: Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 068.3850 292 – 0988 960 460
Email: petnam2000@yahoo.com
NAM › Antôn Nguyên Công
NS 16.10.1956 - LM 29.06.1995
GX. Ihv M}i
ĐC: Ngoc Hôi, Vinh Ngoc, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3891 117 – 0905 891 117
Email: antnam@dng.vnn.vn – nambes2002@yahoo.com
NAM › Antôn Hoàng Tiên
NS 03.11.1936 - LM 30.05.1966
GX. V@ Gi“
ĐC: HT 17 Van Giã, Van Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058. 3840 791
NGq › Inhaxiô Trân
133
NS 30.06.1953 - LM 13.08.1991
GX. H= fi<m
ĐC: Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3871 502 – 0918 588 408
Email: trannga02@yahoo.com› trannga02@gmail.com
NGq › Thêophanô Nguyên Son
NS 15.11.1940 - LM 21.06.1967
GX. 8@i 8i„
ĐC: Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3770 109 – 0988 627 174
NGHZA › Đôminicô Nguyên
NS 15.01.1924 - LM 11.06.1951
HP/ 2@i GL' >a N!¯i
ĐC: Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt:
NG‘I › Alexis Nguyên Thach
NS 26.07.1937 - LM 15.05.1962 -
ĐC: 22 Trân Phú, Nha Trang – Khánh Hoà
Đt: 0913 489 253
Email:
NGYY•N › Tôma Nguyên Thành
NS 08.06.1971 - LM 19.06.2002
f/ hFc Mai6a hPhi6i&&i•rj
Email: thanhnguyen012001@yahoo.com
NHdT › Đôminicô Nguyên Vån
NS 15.06.1973 - LM 05.06.2007 -
GX. So! M’
ĐC: Tân Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 0914 575 271
Email: duocsang2000@yahoo.com
NINH › Phêrô Lê Vån
NS 17.10.1946 - LM 18.05.1975
GX. >xc Thàh
ĐC: 38 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.351 0551 - 0989 804 297
Email: revninh@gmail.com
NINH › Phêrô Trân Bá
134
NS 04.06.1951 - LM 30.07.1991
8IV Sao >im
ĐC: 60 Lý Nam Đê, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 095 – 0983 164 874
Email: tbninh@gmail.com
PHI › Phêrô Pham Ngoc
NS 10.12.1946 - LM 13.09.1975
8IV Sao >im
ĐC: 60 Lý Nam Đê, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 356
Email: sbpham@yahoo.com
PHI•N › Phêrô Maria Nguyên Đình
NS 21.02.1948 - LM 13.08.1991
GX. H@h Tr~
ĐC: Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 068.3850 728 – 0914 410 277
PHONG › Phêrô Nguyên Xuân
NS 01.08.1951 - LM 06.04.1990
8IV Sao >im
ĐC: 60 Lý Nam Đê, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3880 847 – 0905 153 408
Email: lmxuanphong@gmail.com
PHONG › Giuse Maria Trân Thanh
NS 16.03.1944 - LM 28.11.1970
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.2211 086
Email: Šmttphong@yahoo.com
PHONG › Phêrô Nguyên Đình
NS 12.03.1974 - LM 04.12.2008
GX. >xc Thàh
ĐC: 38 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0982 256 523
Email : petdinhphong@yahoo.com
135
PHM › Phêrô Trân Anh
NS 02.11.1973 - LM 04.12.2008
GX. Th”0 Uvi
ĐC: Tân Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 0977 844 377
Email: anhphuhn@yahoo.com
PHM › Bênêdictô Nguyên Công
NS 28.02.1930 - LM 29.06.1959
Nhà HP/ fP-! Uih Mục
ĐC: 12 Bãi Dưong, Thanh Hái, Vinh Hái, Nha Trang
Đt: 058.3541 759 – 3832 901 - 0905 216 490
PHMI › Don Bosco Cao Tân
NS 13.07.1951 - LM 07.12.1995
8IV Sao >im
ĐC: 60 Lý Nam Đê, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.2211 476 - 0986 296 938
Email: ŠbctŒ@yahoo.Œr
PHMI › Tadêô Nguyên Đình
NS 01.02.1957 - LM 23.06.2000
ĐC: C›o 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Email: khongnhu@gmail.com
PH•NNG › Inhaxiô Trưong Đình
NS 25.01.1973 - LM 15.06.2007
GX. Thah 8i„
ĐC: Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3771 055
Email: ignphuong@yahoo.com
PH•NNG › Phêrô Nguyên Vån
NS 24.03.1954 - LM 19.12.1996
GX. Hoà fo
ĐC: Cam Phúc Bâc, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3857 365 – 0983 857 365
Email: lmpherophuong@gmail.com› phuongphero@yahoo.com
XYeI › Giuse Pham Kim
NS 21.08.1966 - LM 30.08.2001 -
GX. Th@ch Hà
ĐC: Quáng Son, Ninh son, Ninh Thuân
Đt: 068.3851388
Email: Šosquoc@yahoo.com
136
XY. › Giuse Vˆ
NS 02.01.1950 - LM 13.08.1991
GX. Pha Ra!
ĐC: 489 Thông Nhât, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân
Đt: 068.3922 373 – 0904 641 413
Email: quyvoŠos@gmail.com
SANH › Giacôbê Thái Ngoc
NS 02.05.1972 – LM 04.12.2008
GX. Hoà TT
ĐC: Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0169 6520 779
Email: thai.ngocsanh@gmail.com
SÁIH › Phêrô Nguyên Quang
NS 03.09.1923 - LM 03.08.1953
Nhà HP/ fP-! UM
ĐC: 12 Bãi Dưong, Thanh Hái, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3837 106
Email: nqsach@gmail.com
SAN › Gioan Bt. Ngô Đình
NS 05.03.1946 - LM 01.04.1975
GX. ‹/T Nih
ĐC: Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3861 330
SNN › Matthêô Hoàng Trưòng
NS 01.01.1972 - LM 24.06.2005 -
GX. Ph# Nhž ± Gh' Ph# Pho!
ĐC: Cam Phưóc Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3997 700 – 0905 524 240
Email: matheuhoangson@yahoo.com
SNN › Giacôbê Trân Trưòng
NS 12.08.1974 - LM 05.06.2007
f/ hFc A/r2ra6ia
Email: truongsontl@yahoo.com
SHNG › Phanxicô Nguyên Tôn
NS 13.06.1936 - LM 26.05.1967
HP/ šP-! 2@i GL' H= fi<m
ĐC: Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
137
Đt:
Email: Œatonsung@yahoo.com
Sc › Giuse Lê Vån
NS 06.02.1947 - LM 07.05.1975
GX. Ih~h Toà
ĐC: 31 A Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3823 335 – 0914 459 462
Email: Šosephlvsy@yahoo.com
TnI › Tadêô Phan Đình
NS 18.01.1945 - LM 12.05.1972
GX. G¯ M/_!
ĐC: T• 10, Thi Trân Ninh Hoà, Ninh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3634 167
Email: tadeodinhtac@yahoo.Œr
TyM › Phêrô Trân Vån
NS 13.04.1954 - LM 29.06.1995
GX. fi<m 8i„
ĐC: Van Khánh, Van Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058.3843 279
Email: lmpettrantam@gmail.com
TyN › Phêrô Nguyên Thiên
NS 25.06.1971 - LM 05.06.2007
GX. ‹/T Nih
ĐC: Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3862 234 – 0935 060 089
Email: pherothientan@yahoo.com
THÁI › Gioan Bt. Pham Hông
NS 17.02.1942 - LM 21.05.1970
GX. PhP}c Thi1
ĐC: Phưóc Son, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3862 195
Email: Šb.phamhongthai@yahoo.Œr
TH[O › Nicôla Nguyên Phúc
NS 28.01.1974 - LM 04.12.2008 -
GX. Ui< Sž
ĐC: Phưóc Vinh, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 0988 390 406
Email: nicolakhoa6@yahoo.com
138
THẬN › Phêrô Pham Vån
NS 28.08.1951 - LM 30.12.1992
GX. G¯ S@
ĐC: Bâc Phong, Thuân Bâc, Ninh Thuân
Đt: 068.3878 042 – 0919 062 475
Email: pherothan@yahoo.com
THDNG › Phêrô Nguyên Kim
NS 20.03.1958 - LM 29.06.1995
GX. VSh A
ĐC: Cam An Bâc, Cam Lâm - Khánh Hoà
Đt: 058.3994 341 -
Email: petkimthang296@yahoo.com
THNG › Phaolô Trưong Đúc
NS 30.11.1969 - LM 11.12.2003
GX. >a N!¯i
ĐC: Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3856 551 – 0984 757 347
Email: paulthang69@gmail.com› paulthang69@vnn.vn
THANH › Tadêô Lê Vån
NS 01.09.1940 - LM 26.05.1967
GX. Hoà TT
ĐC: Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 104
Email: tadeothanh1@gmail.com
THqNH › Phêrô Trân Hùu
NS 15.12.1941 - LM 31.05.1969
8IV Sao >im
ĐC: 60 Lý Nam Đê, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3730 091 – 0913 416 015
Email: thanhphero@yahoo.com
THI › Giuse Nguyên Vån
NS 25.01.1966 - LM 17.12.1998
GX. Thái Hoà
ĐC: Đá Bân, Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3871 833
Email: Šosephthy64@yahoo.com
139
THzNH › Tôma Nguyên Vån
NS 11.02.1946 - LM 01.04.1975
GX. Thah 8i„
ĐC: Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3871 005
THOnI › Giuse Nguyên Thê
NS 12.03.1933 - LM 04.04.1961
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0946 766 762 - 0989 162 460
Email: deo@dng.vnn.vn ›totusdeo@gmail.com
TH•NG › Inhaxiô Hô
NS 01.07.1956 - LM 29.06.1995
8IV Sao >im
ĐC: 60 Lý Nam Đê, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.2211 455
Email: hothong2005@yahoo.com
THd › F.X. Trân Xuân
NS 09.11.1945 - LM 12.05.1974
Toà Giám mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3523 842
Email: Œrxuanthu@gmail.com› Œrxuanthu@dng.vnn.vn
TH•ŽNG › Giuse Nguyên
NS 03.10.1951 - LM 09.05.1990
8IV Sao >im
ĐC : 60 Lý Nam Đê, HT 61 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3886 452
Email: Šosnguyenthuong@gmail.com
TI•N › Giacôbê Nguyên Thành
NS 31.08.1972 - LM 04.12.2008 -
GX. Tw Tài
ĐC: Tân Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân
Đt: 0977 844 855
Email: Šctienthanh@yahoo.com
140
TI|N › Gioan Bt. Ngô Đình
NS 16.07.1959 - LM 15.10.1993
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.6250 399
Email: ngodinhtien@gmail.com
TIN › Philipphê Nguyên Vån
NS 06.03.1969 - LM 05.06.2007
GX. fi<m 8i„
ĐC. Van Khánh, Van Ninh, Khánh Hoà
Đt: 058.3843 279 – 0914 411 510
Email:
TˆN › Phêrô Hô Manh
NS 30.06.1954 - LM 29.06.1995
GX. N!Fc Th”0
ĐC:T• 14 Ngoc Tháo, Ngoc Hiêp, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3589 378 – 0905 115 158 -
Email: homanhtin@yahoo.com.vn ›tinho@dng.vnn.vn
TINH › Giuse Trưong Phúc
NS 16.10.1938 - LM 26.05.1967
HP/ šP-! 2@i Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0905 228 367
Email: phuctinh2003@yahoo.com
TˆNH › Phêrô Mai
NS 21.01.1948 - LM 07.09.1975
GX. Thah HAi
ĐC. 33-35 Bâc Son, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3834 607 – 0939 216 855
Email: maitinh@dng.vnn.vn
TOqN › Tôma Nguyên Duy
NS 05.11.1960 - LM 29.06.1995
GX. Vih Tra!
ĐC: Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3864 277
Email: tomanguyenduy@yahoo.com
141
TOqN › G.B. Nguyên Vån Thanh
NS 12.02.1974 - LM 05.06.2007
GX. Iháh Toà
ĐC: 31A Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3818 783 - 0946 570 727
Email: Šbtoanvt@gmail.com
TRoI › Phêrô Trưong
NS 08.03.1941 - LM 21.12.1968
GX. >a Uà!
ĐC: Vinh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3550 036 (nhò nhân)
Email:
TRoI › Antôn Nguyên Ngoc
NS 28.06.1975 - LM 24.06.2005
GX. H= fi<m
ĐC: Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3871 276
Email: antnnt@yahoo.com
TRI‡Y › Giacôbê Nguyên Trưong Hái
NS 20.07.1974 - LM 24.06.2005 -
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3528 406 – 0905 175 417
Email: Šacnthtrieu@yahoo.com
TRYNG › Martinô Hô Đâc
NS 16.05.1954 - LM 06.07.1995 -
GX. So! M’
ĐC: Tân Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 068.3854 291 – 0963 008 779
Email: martin@hcm.vnn.vn
TRYNG › Batôlômêô Nguyên Quang
NS 25.04.1972 - LM 04.12.2008
Gx. Vih Tra!
ĐC: Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 0905 676 248
Email: quangtrungdcv@yahoo.com.vn
142
TY›N › Giuse Nguyên Anh
NS 16.02.1968 - LM 30.08.2003
GX. S/ki Hoà
ĐC: Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 386
Email: Šosatuan@dng.vnn.vn
VyN › Đôminicô Nguyên Thanh
NS 01.02.1955 - LM 06.07.1995
Giáo ho TT ‹/T
ĐC: Đông Hái, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân
Đt: 068.3831 925
Email: domvannguyen@yahoo.com
VDN › Gioakim Pham Công
NS 20.02.1955 - LM 15.10.1993 -
f/ hFc Phá&
Email: Šmvanpham@gmail.com
VANG › Giuse Lê Thiên
NS 30.11.1955 - LM 06.07.1995
GX. >Bh Ih~h
ĐC: Tri Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3873 368 – 2213 755
Email: vang.ntn@hcm.vnn.vn › thienvang@pmail.vnn.vn
Vz › Aloisio Nguyên Hùng
NS 15.08.1952 - LM 07.04.1990
Email: cvk1963@yahoo.ca
VINH › Phaolô Cao Hoà
NS 16.02.1966 - LM 24.06.2005
GX. G¯ S@
ĐC: Bâc Phong, Thuân Bâc, Ninh Thuân
Đt: 068.3878 042
Email: paulhoavinh@yahoo.com
VINH › Gioan Bt. Nguyên
NS 01.07.1958 - LM 29.06.1995
GX. Hoà Y<
ĐC: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3859 493 – 0916 456 131
Email: Šbvinhhy@dng.vnn.vn
143
VZNH › Giacôbê Nguyên Vån
NS 31.08.1936 - LM 07.06.1966
GX. Hoà Th/4
ĐC: 49 Nguyên Bính Khiêm, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3813 661
VZNH › Đôminicô Mai Xuân
NS 15.01.1962 - LM 19.06.1997
Toà Giám Mục Nha Tra!
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà .
Đt: 058.2211 085 – 0122 472 0220
Email: domvinh@yahoo.com
Iác Th"0 Ph€ TlC
PHONG › Antôn Nguyên Đình
NS 30.10.1974 - PT 04.12.2008
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 0168 721 9002
Email: antphong@yahoo.com
XYeI › Antôn Nguyên Báo Chi
NS 10.03.1978 - PT 04.12.2008
Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trân Phú, HT 42 Nha Trang, Khánh Hoà .
Đt: 0919 781 223
Email: antphong@yahoo.com
144
fANH SÁIH IÁI UINH MỤI f…NG
f…NG IHMA IdY TH|
yN › Giuse Phan Thiên
NS 03.07.1933 - LM 01.09.1958
ĐC: 4 Tô Hiên Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
40 Phô Nhà Chung , Hà Nôi
Đt: 058.3510 537(2) - 04.3828 9853(13) – 0903 515 700
Email: Šosphanthienan@yahoo.com
IHYY¬N › Giuse Chu Đình
NS 20.09.1941 - LM 24.06.1995
ĐC: 4 Tô Hiên Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058. 3510537(6)
Email: dcct@dng.vnn.vn
f©NG › Phaolô Maria Trân Hùu
NS 01.02.1954 - LM 02.02.1994
ĐC: 4 Tô Hiên Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3510 537(4) – 0986 662 413
Email: dcct@dng.vnn.vn
PHÁP › Giuse Hu‘nh Lê
NS 10.10.1970 - LM 19.03.2004
ĐC: 4 Tô Hiên Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058. 3510 537(5) – 0982 032 471
Email: Šoshuynhle@yahoo.com
NAM › Antôn Pham Vån
NS 10.09.1925 - LM 08.09.1955
ĐC: 4 Tô Hiên Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3510537(3)
Email: dcct@dng.vn.vn
TY›N › Antôn Nguyên Trân
NS 10.01.1965 - LM 07.09.2000
ĐC: 4 Tô Hiên Thành, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3510 537(1) – 0905 158 669
Email: tuancssr@yahoo.ca
145
f…NG NG•I UŽI + GIYS‰
AN › Gioan Nguyên Hoài
NS 23.07.1950 - LM 21.12.1999
GX. 8á Trx!
ĐC: Thôn Đá Trâng, Phưóc Thái, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3965 784 – 0913 760 204
Email: anhoainguyen@yahoo.com
ÁNH › Antôn Vˆ Công
NS 01›06›1962 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100 -
Email: voconganh@yahoo.com
IgY › Thêophilê Ngô Hoàn
NS 04.04.1941 - LM 19.12.1992
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: dtgiuse@gmail.com
IHyY › Giaxintô Vˆ Thành
NS 04.04.1941 - LM 21.12.1999
ĐC. 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100 -
Email: dtgiuse@gmail.com
I• › Đaniel Đinh Viêt
NS 10.11.1944 - LM 05.04.1994
GX. M’ Thah
ĐC: Cam Thinh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà
Đt: 058.3865 209
Email: danieldinhvietcu@yahoo.com
fYY › Gioan Bt. Nguyên Hùu
NS 15.05.1975 - LM 31.10.2007
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100 – 0919 771 964
Email: nguyenhuuduy@gmail.com
8nI › Đamianô Phan Châu
NS 04.01.1927 - LM 19.12.1992
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
146
8nT › Phaolô Nguyên Tât
NS 09.05.1974 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: Tatdat95@yahoo.com
H[I › Giuse Đång Xuân
NS 24.02.1971 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: Šosdangxuanhai@yahoo.com
HqNH › Phaolô Ngô
NS 01.12.1949 - LM 05.04.1994
GX. )hil2 TTm
ĐC: 17›41 Hoàng Diêu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 834 – 0983 020 045
Email: paulhanh@dng.vnn.vn
HOq › Luca Bùi
NS 01.01.1953 - LM 01.05.2007
GX. Ph# X/ƒ
ĐC: Thi trân Phưóc Dân, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3865 190 – 0986 424 908
Email: lucahoa@yahoo.com
HOqNG › Clêmentê Lưu Minh
NS 29.05.1936 - LM 19.03.1975
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: dtgiuse@gmail.com
HOqNG › Giuse Nguyên Ngoc
NS 16.02.1975 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: Šosnhoang@yahoo.com
HaNG › Simon Nguyên Đúc
NS 17.01.1967 - LM 11.12.2003 -
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: dtgiuse@gmail.com
147
HHNG › Giuse Trân Minh
NS 30.10.1967 - LM 11.12.2003 -
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: dtgiuse@gmail.com
HYY › Giuse Phan Hoàng
NS 12.03.1975 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: giusehuy@yahoo.com
HY²NH › Giuse Nguyên Vån
NS 20.01.1957 - LM 01.05.2007
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
MAI › Antôn Hà Huy
NS 02.03.1951 - LM 21.12.1999
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
MINH › Simon Hô Đúc
NS 05.04.1955 - LM 20.03.2000
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100 –
Email: Œrsimonminhsvd@yahoo.com.vn
NGYY•N › Phaolô Đinh Trong
NS 25.06.1974 – LM 31.10.2006
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
NH³N › Germain Phùng
NS 15.10.1944 - LM 15.03.1993
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: nhanphungsvd@gmail.com
NHIŠM › Nguyên Thanh
NS 20.07.1972 – LM 31.10.2006
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: thanhnhiemsvd@yahoo.com
148
PHÁP › Phaolô Đâu Vån
NS 27.09.1950 – LM 29.06.1998
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
Sc › Gioan Bt. Nguyên Vån
NS 27.03.1959 - LM 11.12.2003
GX. Tháh Gia
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3883 809 – 0905 240 552
Email: Šbvan@yahoo.com
TI|N › Antôn Nguyên Phi
NS 09.11.1973 - LM 31.10.2007 -
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email: phitien2001@yahoo.com
THANH › Inhaxiô Hô Kim
NS 15.06.1951 - LM 29.06.1998
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
THdI › Phêrô Nguyên vån
NS 20.12.1967 – LM 03.09.2008
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
•NG › Hoàng Đình
NS 14.09.1964 – LM 07.12.2004
ĐC: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3881 100
Email:
149
f…NG PHAN‹II•
>b › Pierre Bapt. Đô Long
NS 28.02.1921 - LM 29.06.1950
ĐC: 120 Đưòng 2›4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
I— › Gioakim Nguyên Vån
NS 21.05.1944 - LM 18.05.1975
ĐC: 120 Đưòng 2›4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
Email: gioankimco@gmail.com
fÁM › Phaolô Nguyên Vån
NS 26.01.1967 - LM 30.08.2003
GX. 8_! fài
ĐC: Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt : 058. 2243 484
Email : vandamoŒm@gmail.com
H[I › Giuse Chu Quang
NS 10.12.1972 - LM 08.07.2007 -
GX. Đât S•t
ĐC: Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3787 314
Email: quanghaioŒm@pmail.vnn.vn
HOqI › Giuse Đinh Thê
NS 26›05›1969 – LM 29›06›2007
ĐC: 120 Đưòng 2›4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
Email: ŠhoaioŒm@yahoo.com
)HANH › Norbertô Nguyên Vån
NS 06.06.1941 - LM 14.03.1970
ĐC: 41 Cú Chi, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3832 949
Email: norberto.khanh@gmail.com
)² › Gioan Bt. Nguyên
NS 24.12.1952 - LM 17.05.1995
GX. IP ThOh
ĐC: Suôi Hiêp, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3745 289
Email: Šbnguyenky@gmail.com
150
U¦ › Đamiano Đoàn Vån
NS 25.01.1934 - LM 11.03.1967 -
ĐC: 41 Cú Chi, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3832 949
Email: damianooŒm@gmail.com
U. › Carôlô Phan Châu
NS 10.01.1942 - LM 14.03.1970 -
GX. Đât S•t
ĐC: Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3787 314 – 3786 350 (Đông Trång)
Email: lycharles@gmail.com
NG‘I › Giuse Cupertinô Nguyên Đình
NS 15.04.1946 - LM 15.05.1974 -
GX. 8_! fài
ĐC: Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3785 005
Email: cupdinhngoc@gmail.com
PHMI › Camillô Trân Vån
NS 31.01.1945 - LM 21.12.1971
ĐC: 41 Cú Chi, Thanh Hái, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3832 949
Email: camilooŒm@gmail.com
PHMI › Matthêô Nguyên Vinh
NS 31.01.1935 - LM 27.06.1965
ĐC: 120 Đưòng 2›4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
Email: nvpsteroŒm@gmail.com
XY| › Phêrô Nguyên
NS 15.06.1957 - LM 09.05.1996 -
ĐC : Tân Sưong, Suôi Cát, Diên Khánh, Khánh Hoà
Đt: 058.3740 327 – 0905 021 348 -
Email:
XY. › Giuse Nguyên Xuân
NS 19.03.1945 - LM 20.12.1971 -
GX. VSh PhP}c
ĐC: 120 Đưòng 2›4, Vinh Phưóc, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3836.970 (Nhà xú)› 3831 112 (Cd) – 0977 221 733
Email: phugia19@gmail.com
151
TY›N› Gioan Baotixita Nguyên Anh
ĐC: 120 Đưòng 2›4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà, Khánh Hoà
Đt: 058.3831 112
Email: giovannituan@yahoo.it
8AN VIŠN ‹IT• Mc IA
>ANG › Maria Giuse-An Nguyên Vån
NS 16.12.1960 – LM 19.07.2008
ĐC: Lâp Đinh, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 387
Email: danvienmyca@gmail.com
U¤I › Maria Phêrô-Tu Nguyên Vån
NS 01.04.1968 – LM 19.07.2008
ĐC: Lâp Đinh, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 387
Email: danvienmyca@gmail.com
>†NH › Maria Phêrô-Khoa Nguyên Thái
NS 19.5.1968 – LM 19.07.2008
ĐC: Lâp Đinh, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà
Đt: 058.3863 387
Email: danvienmyca@gmail.com
TY HbI TRYY‡N GIÁO THÁNH VINH SNN hUa´arir2rj
TI|N › Gioan Bt. Hoàng Kim
NS 17.07.1972 - LM 21.10.2005
ĐC: 37 Bâc Son, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3830 389
Email: kimtiencm@gmail.com
TOAN › Phaolô Nguyên Hùu
NS 06.12.1974 – LM 23.08.2008
ĐC: 37 Bâc Son, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3830 389 – 0908 703 765
Email:
T?! c=!C *90 Uih mục$ !_mC *JV Tri„/ •à VV f¯!
152
fANH SÁIH IÁI IHA H‘I Vq UqM VIŠI – N••I NGOqI
T@i Phá&
- Antôn Nguyên >Bh
Presbyt‹re
Place de la Croix blanche
91770 Saint-Vrain - France
T•l. (33) 01.6454 1041
Email: anbinh@•anadoo.Œr› antoinebinh@yahoo.com
- Phêrô Lê Trung N!hSa
LM 22.06.2008
8 rue Saint Denis
60800 Cr•py-en-valois - France
Email: pierrenghia@yahoo.com
- F.X. Đång Vån ThF
Paroisse Saint Etienne
2, all•e des Peupliers
93130 N‰ISY-LE-SEC
France
tel (33) 01.4845 8776
Email: Œxtho@•anadoo.Œr
- Phêrô Lê Tân Thah
Presbyt‹re, 10 place Cl•menceau,
01000 Bourg en Bresse – France
Tel. (33) 04 7414 1598
Email: tanthanh@tele2.Œr
- Giuse Nguyên Ngoc fª!
T@i Phi6i&&i•r
- Francis Nguyên Kim Ph#
LM 02.10.1994
Chancery, 34 TaŒt Ave.
Puerto Princessa City, Pala•an 5300, Philippines
Tel: 63.920 880 6869
T@i Hoa )° C
- Giuse Lê Hông Nh42
LM 21.05.2005
Email: leœhongœnhat@hotmail.com
- Phêrô Đång Đình Hà
LM 21.05.2005
153
T@i Hà X/kc C
- Stêphanô Nguyên Th;!
LM 22.04.2006
Email: stephenthong@yahoo.com
T@i Nh42
- Giuse Bùi Đúc fª! (Giáo phân Naha)
LM 2007
Email: ducdung77@yahoo.com
- Gioakim Phan Đình Hoài (Giáo phân Naha)
LM 20.09.2008
Email: phandinhhoai@yahoo.co.in
- Phêrô Nguyên Hoàn Vª (Giáo phân Naha)
LM 20.09.2008
Email: vunguyen77us@yahoo.com
- F.X Nguyên Đúc Til (Giáo phân Naha)
LM 20.9.2008
Email: ductien76@yahoo.com
- Phaolô Pham Minh Ah (Giáo phân Kagoshima)
LM 22.04.2006
Email: paulœscs@yahoo.com
- Giuse Nguyên Hông TTm (Giáo phân Kagoshima)
LM 31.05.2007
Email: nguyentam776@yahoo.com
- Gioan Phan Tiên fª! (Giáo phân Kagoshima)
LM 31.05.2007
Email: Šohndungœscs@yahoo.com
T@i A/r2ra6ia
- F.X. Nguyên Vån T/0l2 (Sydney)
LM 22.04.2006
Email: vantuyetnv@yahoo.com.au
- Phaolô Phan Trong H/0 (Sydney)
LM 28.04.2007
Email: tronghuyvt@yahoo.com
- Gioan Lê Đình Phục (Sydney)
LM 28.04.2007
Email: Šohnle2002ph@yahoo.com
- Phêrô Nguyên Ngoc Tho@i
LM 23.11.2008
Email: petngocthoai@yahoo.com
154
fANH SÁIH IÁI UINH MỤI TH‰O NDM IHzY IHdI UINH MỤI
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM
*' Pierre Bapt. Đô Long B• (‰FM) 28.02.1921 29.06.1950
2. Đôminicô Nguyên NGHžA 15.01.1924 11.06.1951
3. Phêrô Nguyên Quang SÁCH 03.09.1923 03.08.1953
4. Antôn Pham Vån NAM (CSsR) 10.09.1925 08.09.1955
5. Phêrô Vù Vån Tu CH’ŸNG 02.12.1928 22.12.1956
6. Giuse Phan Thanh BÌNH 19.03.1927 01.09.1957
7. Phaolô Trân Son BÍCH 28.02.1928 21.12.1957
8. Giuse Phan Thiên ÂN (CSsR) 03.07.1933 01.09.1958
9. Bênêdictô Nguyên Công PH™ 28.02.1930 29.06.1959
10. Gioan Bt. Nguyên Hùu BAN 11.02.1933 07.06.1960
11. Giuse Nguyên Thê TH‰AI 12.03.1933 04.04.1961
12. Giacôbê Bùi CHUNG 15.05.1926 23.05.1961
13. Anrê Nguyên Lôc HUÊ 21.06.1934 15.05.1962
14. Alexis Nguyên Thach NGOC 26.07.1937 15.05.1962
15. Matthêô Nguyên Vinh PH™C (‰FM) 23.04.1938 27.06.1965
16. Antôn Hoàng Tiên NAM 03.11.1936 30.05.1966
17. Giacôbê Nguyên Vån VžNH 31.08.1936 07.06.1966
18. Đamiano Đoàn Vån LÙ (‰FM) 25.01.1934 11.03.1967
19. Giuse Nguyên Quang HUY 12.04.1937 26.05.1967
20. Tadêô Lê Vån THANH 01.09.1940 26.05.1967
21. Giuse Trân Vån LÁNG 12.10.1938 26.05.1967
22. Phanxicô Assisi Nguyên Tôn SÙNG 13.06.1936 26.05.1967
23. Giuse Trưong Phúc TINH 16.01.1938 26.05.1967
24. Thêophanô Nguyên Son NGÀ 15.11.1940 21.06.1967
25. Phêrô Trưong TRÃI 08.03.1941 21.12.1968
26. Phêrô Trân Hùu THÀNH 15.12.1941 31.05.1969
27. Norbertô Nguyên Vån KHANH (‰FM) 06.06.1941 14.03.1970
28. Carôlô Phan Châu LÝ (‰FM) 10.01.1942 14.03.1970
29. Gioan Bt. Pham Hông THÁI 17.02.1942 21.05.1970
30. Antôn Nguyên Vån BÌNH 06.12.1941 31.05.1970
31. Giuse Trân Thanh PH‰NG 16.03.1944 28.11.1970
32. Giuse Nguyên Xuân QUÝ (‰FM) 19.03.1945 20.12.1971
33. Camillô Trân Vån PH™C (‰FM) 31.01.1945 21.12.1971
34. Tadêô Phan Đình TAC 18.01.1945 12.05.1972
35. Gioan Bt. Trân Minh C’ŸNG 14.07.1947 19.02.1974
36. F.X. Trân Xuân THÚ 09.11.1945 12.05.1974
155
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM
37. F.X. Phan Vån H’ÓNG 11.10.1945 12.05.1974
38. Giuse Cupert. Nguyên Đình NGOC (‰FM) 15.04.1946 15.05.1974
39. Clêmentê Lưu Minh H‰ÀNG (SVD) 29.05.1936 19.03.1975
40. Giuse Nguyên Bình AN 15.09.1948 01.04.1975
41. Gioan Bt. Ngô Đình SAN 05.03.1946 01.04.1975
42. Tôma Nguyên Vån THINH 11.02.1946 01.04.1975
43. Tôma Trân Vån HIÊU 30.01.1941 15.04.1975
44. Giuse Lê Vån SY 06.02.1947 07.05.1975
45. Gioakim Nguyên Vån CÓ (‰FM) 21.05.1944 18.05.1975
46. Phêrô Lê Vån NINH 17.10.1946 18.05.1975
47. Phêrô Mai TÍNH 21.01.1948 07.09.1975
48. Giuse Ngô Manh ĐIÊP 15.07.1948 07.09.1975
49. Giuse Đoàn Vån LIÊU 05.10.1945 07.09.1975
50. Phêrô Pham Ngoc PHI 10.12.1946 13.09.1975
51. F.X. Nguyên Chí CÂN 28.02.1949 25.08.1976
52. Phêrô Nguyên Xuân PH‰NG 01.08.1951 06.04.1990
53. Luy Gôn€aga Nguyên Hùng VI 15.08.1952 07.04.1990
54. Giuse Nguyên TH’ÒNG 03.10.1951 09.05.1990
55. Augustinô Mai HÚA 18.06.1948 30.07.1991
56. Phêrô Trân Bá NINH 04.06.1951 30.07.1991
57. Ignatiô Trân NGÀ 30.06.1953 13.08.1991
58. Giuse Nguyên Đình PHI„N 21.02.1948 13.08.1991
59. Giuse Vˆ QUÝ 02.01.1950 13.08.1991
60. Thêophilê Ngô Hoàn CÂU (SVD) 04.04.1941 19.12.1992
61. Đamianô Phan Châu ĐAI (SVD) 04.01.1927 19.12.1992
62. Phêrô Pham Vån THÂN 28.08.1951 30.12.1992
63. Germain Phùng NHÀN (SVD) 15.10.1944 15.03.1993
64. Đôminicô Nguyên Công ĐÄC 07.02.1959 15.10.1993
65. Phêrô Pham Ngoc L„ 18.05.1956 15.10.1993
66. Giêradô Nguyên Quang MINH 12.07.1954 15.10.1993
67. Gioan Bt. Ngô Đình TIÊN 16.07.1959 15.10.1993
68. Gioakim Pham Công VÄN 20.02.1955 15.10.1993
69. Phaolô Maria Trân Hùu DÙNG (CSsR) 01.02.1954 02.02.1994
70. Đaniel Đinh Viêt C’ (SVD) 10.11.1944 05.04.1994
71. Phaolô Ngô HÀNH (SVD) 01.12.1949 05.04.1994
72. Luy Nguyên Phúc HÁI 04.07.1952 05.04.1994
73. Giuse Đång Xuân H’ŸNG 20.12.1958 05.04.1994
74. Gioan Bt. Nguyên KY (‰FM) 24.12.1952 17.05.1995
156
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM
75. Giuse Chu Đình CHUYÊN (CSsR) 20.09.1941 24.06.1995
76. Giuse Trân Đình H‰À 01.04.1958 29.06.1995
77. Antôn Nguyên Công NAM 16.10.1956 29.06.1995
78. Phêrô Trân Vån TÂM 13.04.1954 29.06.1995
79. Ignatiô Hô TH“NG 01.07.1956 29.06.1995
80. Phêrô Hô Manh TÍN 30.06.1954 29.06.1995
81. Phêrô Nguyên Thòi BÁ 05.09.1958 29.06.1995
82. F.X. Trinh Hùu H’—NG 20.06.1956 29.06.1995
83. F.X. Trân Quang LÁNG 16.03.1958 29.06.1995
84. Phêrô Nguyên Kim THÄNG 20.03.1958 29.06.1995
85. Tôma Nguyên Duy T‰ÀN 05.11.1960 29.06.1995
86. Gioan Bt. Nguyên VINH 01.07.1958 29.06.1995
87. Phêrô Lê Minh CA‰ 11.11.1956 06.07.1995
88. Ignatiô Bùi Si ĐÚC 02.07.1962 06.07.1995
89. Anrê Lê Vån HÁI 01.04.1958 06.07.1995
90. Martinô Hô Đâc TRUNG 16.05.1955 06.07.1995
91. Đôminicô Nguyên Thanh VÂN 01.02.1955 06.07.1995
92. Giuse Lê Thiên VANG 30.11.1955 06.07.1995
93. Gioan Bosco Cao Tân PH™C 13.07.1951 07.12.1995
94. Phêrô Nguyên QUÊ (‰FM) 15.06.1957 09.05.1996
95. Phaolô Đång Ngoc DUY 03.03.1957 19.12.1996
96. Giuse Đào Quang KHÁI 03.05.1956 19.12.1996
97. Phêrô Nguyên Vån PH’ŸNG 24.03.1954 19.12.1996
98. Giuse Nguyên Đúc L‰NG 05.01.1956 19.12.1996
99. Phêrô Nguyên Xuân DÙNG 05.03.1958 19.06.1997
10
0. Phêrô Trân Vån ĐIÊN 02.10.1957 19.06.1997
10
1. Giuse Nguyên Vån MINH 01.01.1954 19.06.1997
10
2. Gioan Bt. Trân Tân LINH 10.12.1954 19.06.1997
10
3. Đôminicô Mai Xuân VžNH 15.01.1962 19.06.1997
10
4. Gioan B. Lê Ngoc DÙNG 10.04.1958 19.06.1997
10
5. Giuse Nguyên Thanh HÁI 20.12.1960 19.06.1997
10
Gioan Bt. Nguyên Kim ĐÊ 08.01.1966 19.06.1997
157
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM
10
7. Gioakim Nguyên Phúc H‰À 17.06.1961 19.06.1997
10
8. Phaolô Đâu Vån PHÁP (SVD) 27.09.1950 29.06.1998
10
9. Ignatiô Hô Kim THANH (SVD) 15.06.1951 29.06.1998
11
0. Giuse Nguyên Vån THI 25.01.1966 17.12.1998
11
1. Phêrô Trân Vån HÁI 05.02.1968 17.12.1998
11
2. Đamianô Trưong Thanh HÙNG 15.03.1967 17.12.1998
11
3. Gioan Nguyên Hoài AN (SVD) 23.07.1950 21.12.1999
11
4. Giaxintô Vˆ Thành CHÂU (SVD) 04.04.1941 21.12.1999
11
5. Antôn Hà Huy MAI (SVD) 02.03.1951 21.12.1999
11
6. Simon Hô Đúc MINH (SVD) 05.04.1955 20.03.2000
11
7. Phêrô Trân Huy H‰ÀNG 23.4.1964 23.06.2000
11
8. Tadêô Nguyên Đình PH™C 01.02.1957 23.06.2000
11
9. Antôn Nguyên Trân TU‚N (CSsR) 10.01.1965 07.09.2000
12
0. Luca Nguyên Đình DUNG 12.02.1968 30.08.2001
12
1. Giuse Pham Kim QUÔC 21.08.1966 30.08.2001
12
2. Tôma Nguyên Thành NGUY„N 08.06.1971 19.06.2002
12
3. Gioan Bt. Nguyên Trung HIÊU 09.05.1972 19.06.2002
12
4. Phêrô Nguyên Hoà LANG 25.03.1961 19.06.2002
12
5. Phêrô Nguyên Xuân ĐAT 14.08.1968 30.08.2003
158
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM
12
6. Giuse Nguyên Anh TU‚N 16.02.1968 30.08.2003
12
7. Phaolô Nguyên Vån DÁM (‰FM) 26.01.1967 30.08.2003
12
8. Gioan Bt. Nguyên Vån SY (SVD) 27.03.1959 11.12.2003
12
9. Giuse Trân Minh HÙNG (SVD) 30.10.1967 11.12.2003
13
0. Simon Nguyên Đúc HÔNG (SVD) 17.01.1967 11.12.2003
13
1. Phaolô Trưong Đúc THÄNG 30.11.1969 11.12.2003
13
2. Nicolas Nguyên H‰À 20.01.1965 11.12.2003
13
3. Giuse Hu‘nh Lê Pháp 10.10.1970 19.03.2004
13
4. Giuse Lê Đúc H‰À 02.02.1970 17.06.2004
13
5. Gioan Bt. Hoàng Đình ’NG (SVD) 14.09.1964 07.12.2004
13
6. Phêrô Đô Cao C’ŸNG (SVD) 20.11.1967 07.12.2004
13
7. F.X. Vˆ Ngoc HIÊU 12.08.1963 20.01.2005
13
8. F.X. Nguyên Vinh DANH 23.11.1970 20.01.2005
13
9. Simon Nguyên Phú C’ÒNG 07.09.1963 24.06.2005
14
0. Giuse Phan C’ÒNG 02.06.1972 24.06.2005
14
1. Phêrô Nguyên ĐAI 25.01.1971 24.06.2005
14
2. Phêrô Cao Xuân H‰Á 01.07.1967 24.06.2005
14
3. Phêrô Trân Trung NAM 14.03.1973 24.06.2005
14
4. Matthêô Hoàng Trưòng SŸN 01.01.1972 24.06.2005
14
Antôn Nguyên Ngoc TRÃI 28.06.1975 24.06.2005
159
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM
14
6. Giacôbê Nguyên Trưong Hái TRIÊU 20.07.1974 24.06.2005
14
7. Phaolô Cao Hoà VINH 16.02.1974 24.06.2005
14
8. Gioan Bt. Hoàng Kim TIÊN (CM) 17.07.1972 21.10.2005
14
9. Luca Bùi H‰À (SVD) 01.01.1953 01.05.2006
15
0. Giuse Nguyên Vån HUYNH (SVD) 20.01.1957 01.05.2006
15
1. Gioakim Nguyên Thái H‰À 14.09.1968 15.06.2006
15
2. Gioakim Trân Minh K“NG 20.04.1972 15.06.2006
15
3. Inhaxiô Trưong Đình PH’ŸNG 25.01.1973 15.06.2006
15
4. Giuse Chu Quang HÁI (‰FM) 10.12.1972 08.07.2006
15
5. Antôn Nguyên Phi TIÊN (SVD) 09.11.1973 31.10.2006
15
6. Gioan Bt. Nguyên Hùu DUY (SVD) 15.05.1975 31.10.2006
15
7. Phaolô Đinh Trong NGUY„N (SVD) 25.06.1974 31.10.2006
15
8. Phêrô Nguyên Thanh NHIÊM (SVD) 20.07.1972 31.10.2006
15
9. Phaolô Nguyên Vån DÀNG 10.02.1967 05.06.2007
16
0. Giuse Nguyên Thành KHÁI 29.01.1974 05.06.2007
16
1. Antôn Nguyên Thanh LÂM 09.06.1974 05.06.2007
16
2. G.B. Dưong Qu‘nh L’U 13.08.1973 05.06.2007
16
3. Đôminicô Nguyên Vån NHÚT 15.06.1973 05.06.2007
16
4. Giacôbê Trân Trưòng SŸN 12.08.1974 05.06.2007
160
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM
16
5. Phêrô Nguyên Thiên TÂN 25.06.1971 05.06.2007
16
6. Philiphê Nguyên Vån TIN 06.03.1969 05.06.2007
16
7. G.B Nguyên Vån Thanh T‰ÀN 12.02.1974 05.06.2007
16
8. G.B Nguyên Anh TU‚N (‰FM) 25.05.1970 29.06.2007
16
9. Giuse Đinh Thê H‰ÀI (‰FM) 26.05.1969 29.06.2007
17
0. Maria Giuse-An Nguyên BANG (‰C) 16.12.1960 19.07.2008
17
1. Maria Phêrô-Tu Nguyên Vån LUC (‰C) 01.04.1968 19.07.2008
17
2.
Maria Phêrô-Khoa Nguyên Thái BÌNH
(‰C) 19.05.1968 19.07.2008
17
3. Phaolô Nguyên Hùu T‰AN (CM) 06.12.1974 23.08.2008
17
4. Antôn Vˆ Công ÁNH (SVD) 01.06.1962 03.09.2008
17
5. F.X. Nguyên Tât ĐAT (SVD) 09.05.1974 03.09.2008
17
6. Giuse Đång Xuân HÁI (SVD) 24.02.1971 03.09.2008
17
7. Giuse Nguyên Ngoc H‰ÀNG (SVD) 16.02.1975 03.09.2008
17
8. Giuse Phan Hoàng HUY (SVD) 12.03.1975 03.09.2008
17
9. Phêrô Nguyên Vån THÚC (SVD) 20.12.1967 03.09.2008
18
0. Nicôla Nguyên Phúc THÁ‰ 28.01.1974 04.12.2008
18
1. Giacôbê Thái Ngoc SANH 02.05.1972 04.12.2008
18
2. Phêrô Trân Anh PH™ 02.11.1973 04.12.2008
18
3. Phêrô Nguyên Vån MÂN 25.01.1976 04.12.2008
18
Phêrô Ngô Ngoc LÄM 19.02.1973 04.12.2008
161
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM
18
5. Gioakim Nguyên Báo HUY 19.08.1975 04.12.2008
18
6. Giuse Nguyên Thê HIÊP 14.09.1974 04.12.2008
18
7. Phêrô Trân Ngoc HIÊN 10.12.1974 04.12.2008
18
8. Phêrô Nguyên Đình PH‰NG 12.03.1974 04.12.2008
18
9. Giacôbê Nguyên Thành TI„N 31.08.1972 04.12.2008
19
0. Bartôlômêô Nguyên Quang TRUNG 25.04.1972 04.12.2008
fANH SÁIH IÁI UINH MỤI TH‰O A>I
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM Dòng
1. Giuse Nguyên Bình An 15.09.1948 01.04.1975
2. Gioan Nguyên Hoài An 23.07.1950 21.12.1999 SVD
3. Antôn Vˆ Công Ánh 01.06.1962 03.09.2008 SVD
4. Giuse Phan Thiên Ân 03.07.1933 01.09.1958 CSSR
5. Gioan Bt. Nguyên Hùu Ban 11.02.1933 07.06.1960
6. M.G.-An Nguyên Vån Bang 16.12.1960 19.07.2008 Xitô
7. Phêrô Nguyên Thòi Bá 05.09.1958 29.06.1995
8. Phaolô Trân Son Bích 28.02.1928 21.12.1957
9. M.Pr -Khoa Nguyên Thái Bình 19.05.1968 19.07.2008 Xitô
10. Antôn Nguyên Vån Bình 06.12.1941 31.05.1970
11. Giuse Phan Thanh Bình 19.03.1927 01.09.1957
12. Pierre Bapt. Đô Long Bô 28.02.1921 29.06.1950 ‰FM
13. Phêrô Lê Minh Cao 11.11.1956 06.07.1995
14. Phanxicô Nguyên Chí Cân 28.02.1949 25.08.1976
15. Thêophilê Ngô Hoàn Câu 04.04.1941 19.12.1992 SVD
16. Giaxintô Vˆ Thành Châu 12.08.1953 21.12.1999 SVD
17. Giacôbê Bùi Chung 15.05.1926 23.05.1961
18. Phêrô Vù Vån Tu Chưong 02.12.1928 22.12.1956
19. Giuse Chu Đình Chuyên 20.09.1941 24.06.1995 CSSR
20. Gioakim Nguyên Vån Có 21.05.1944 18.05.1975 ‰FM
162
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM Dòng
21. Đaniel Đinh Viêt Cư 10.11.1944 05.04.1994 SVD
22. Phêrô Đô Cao Cưong 20.11.1967 07.12.2004 SVD
23. Gioan Bt. Trân Minh Cưong 14.07.1947 19.02.1974
24. Giuse Phan Cưòng 07.09.1963 24.06.2005
25. Simon Nguyên Phú Cưòng 02.06.1972 24.06.2005
26. F.X. Nguyên Vinh Danh 23.11.1970 20.01.2005
27. Phaolô Nguyên Vån Dám 26.01.1967 30.08.2003 ‰FM
28. Phaolô Nguyên Vån Dàng 10.02.1967 05.06.2007
29. Luca Nguyên Đình Dung 120.2.1968 30.08.2001
30. Gioan Bt. Nguyên Hùu Duy 15.05.1975 31.10.2006 SVD
31. Phaolô Đång Ngoc Duy 03.03.1957 19.12.1996
32. Phaolô Maria Trân Hùu Dùng 01.02.1954 02.02.1994 CSSR
33. Gioan B. Lê Ngoc Dùng 10.04.1958 19.06.1997
34. Phêrô Nguyên Xuân Dùng 05.03.1958 19.06.1997
35. Đôminicô Nguyên Công Đâc 07.02.1959 15.10.1993
36. Đamianô Phan Châu Đai 04.01.1927 19.12.1992 SVD
37. Phêrô Nguyên Đai 25.01.1971 24.06.2005
38. F.X. Nguyên Tât Đat 09.05.1974 03.09.2008 SVD
39. Giuse Nguyên Xuân Đat 14.08.1968 30.08.2003
40. Gioan Bt. Nguyên Kim Đê 08.01.1966 19.06.1997
41. Phêrô Trân Vån Điên 02.10.1957 19.06.1997
42. Giuse Ngô Manh Điêp 15.07.1948 07.09.1975
43. Inhaxiô Bùi Si Đúc 02.07.1962 06.07.1995
44. Phaolô Ngô Hành 01.12.1949 05.04.1994 SVD
45. Anrê Lê Vån Hái 01.04.1958 06.07.1995
46. Lu-y Nguyên Phúc Hái 04.07.1952 05.04.1994
47. Giuse Chu Quang Hái 10.12.1972 08.07.2006 ‰FM
48. Giuse Nguyên Thanh Hái 20.12.1960 19.06.1997
49. Phêrô Trân Vån Hái 05.02.1968 17.12.1998
50. Giuse Đång Xuân Hái 24.02.1971 03.09.2008 SVD
51. Phêrô Trân Ngoc Hiên 10.12.1974 04.12.2008
52. Giuse Nguyên Thê Hiêp 14.09.1974 04.12.2008
53. F.X Vˆ Ngoc Hiêu 12.08.1963 20.01.2005
54. Gioan Bt. Nguyên Trung Hiêu 09.05.1972 19.06.2002
55. Tôma Trân Vån Hiêu 30.01.1941 15.04.1975
56. Phêrô Cao Xuân Hoá 01.07.1967 24.06.2005
57. Luca Bùi Hoà 01.01.1953 01.05.2006 SVD
58. Giuse Trân Đình Hoà 01.04.1958 29.06.1995
163
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM Dòng
59. Giuse Lê Đúc Hoà 02.02.1970 17.06.2004
60. Nicolas Nguyên Hoà 20.01.1965 11.12.2003
61. Gioakim Nguyên Phúc Hoà 17.06.1961 19.06.1997
62. Gioakim Nguyên Thái Hoà 14.09.1968 15.06.2006
63. Giuse Đinh Thê Hoài 26.05.1969 29.06.2007 ‰FM
64. Phêrô Trân Huy Hoàng 23.4.1964 23.06.2000
65. Clêmentê Lưu Minh Hoàng 29.05.1936 19.03.1975 SVD
66. Giuse Nguyên Ngoc Hoàng 16.02.1975 03.09.2008 SVD
67. Simon Nguyên Đúc Hông 17.01.1967 11.12.2003 SVD
68. Anrê Nguyên Lôc Huê 21.06.1934 15.05.1962
69. Gioakim Nguyên Báo Huy 19.08.1975 04.12.2008
70. Giuse Phan Hoàng Huy 12.03.1975 03.09.2008 SVD
71. Giuse Nguyên Quang Huy 12.04.1937 26.05.1967
72. Giuse Nguyên Vån Hu‘nh 20.01.1957 01.05.2006 SVD
73. Giuse Trân Minh Hùng 30.10.1967 11.12.2003 SVD
74. Đamianô Trưong Thanh Hùng 15.03.1967 17.12.1998
75. Giuse Đång Xuân Hưong 20.12.1958 05.04.1994
76. F.X. Phan Vån Hưóng 11.10.1945 12.05.1974
77. Phanxicô Trinh Hùu Hưóng 20.06.1956 29.06.1995
78. Augustinô Mai Húa 18.06.1948 30.07.1991
79. Giuse Đào Quang Khái 03.05.1956 19.12.1996
80. Giuse Nguyên Thành Khái 29.01.1974 05.06.2007
81. Norbertô Nguyên Vån Khanh 06.06.1941 14.03.1970 ‰FM
82. Gioakim Trân Minh Kông 20.04.1972 15.06.2006
83. G.B Nguyên K‘ 24.12.1952 17.05.1995 ‰FM
84. Phêrô Nguyên Hoà Lang 25.03.1961 19.06.2002
85. F.X. Trân Quang Láng 16.03.1958 29.06.1995
86. Giuse Trân Vån Láng 12.10.1938 26.05.1967
87. Antôn Nguyên Thanh Lâm 09.06.1974 05.06.2007
88. Phêrô Ngô Ngoc Lâm 19.02.1973 04.12.2008
89. Phêrô Pham Ngoc Lê 18.05.1956 15.10.1993
90. Giuse Đoàn Vån Liêu 05.10.1945 07.09.1975
91. G.B Trân Tân Linh 10.12.1954 19.06.1997
92. Giuse Nguyên Đúc Long 05.01.1956 19.12.1996
93. G.B. Dưong Qu‘nh Lưu 13.08.1973 05.06.2007
94. Đamiano Đoàn Vån Lù 25.01.1934 11.03.1967 ‰FM
95. M.Pr-Tu Nguyên Vån Luc 01.04.1968 19.07.2008 Xitô
96. Carôlô Phan Châu Lý 10.01.1942 14.03.1970 ‰FM
164
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM Dòng
97. Antôn Hà Huy Mai 02.03.1951 21.12.1999 SVD
98. Phêrô Nguyên Vån Mân 25.01.1976 04.12.2008
99. Simon Hô Đúc Minh 05.04.1955 20.03.2000 SVD
1
00. Giêradô Nguyên Quang Minh 12.07.1954 15.10.1993
1
01. Giuse Nguyên Vån Minh 01.01.1954 19.06.1997
1
02. Antôn Nguyên Công Nam 16.10.1956 29.06.1995
1
03. Antôn Hoàng Tiên Nam 03.11.1936 30.05.1966
1
04. Phêrô Trân Trung Nam 14.03.1973 24.06.2005
1
05. Antôn Pham Vån Nam 10.09.1925 08.09.1955 CSSR
1
06. Têphanô Nguyên Son Ngà 15.11.1940 21.06.1967
1
07. Inhaxiô Trân Ngà 30.06.1953 13.08.1991
1
08. Đôminicô Nguyên Nghia 15.01.1924 11.06.1951
1
09. Giuse Cup. Nguyên Đình Ngoc 15.04.1946 15.05.1974 ‰FM
1
10. Alexis Nguyên Thach Ngoc 26.07.1937 15.05.1962
1
11. Tôma Nguyên Thành Nguyên 08.06.1971 19.06.2002
1
12. Phaolô Đinh Trong Nguyên 25.06.1974 31.10.2006 SVD
1
13. Germain Phùng Nhân 15.10.1944 15.03.1993 SVD
1
14. Phêrô Nguyên Thanh Nhiêm 20.07.1972 31.10.2006 SVD
1
15. Đôminicô Nguyên Vån Nhút 15.06.1973 05.06.2007
1
16. Phêrô Trân Bá Ninh 04.06.1951 30.07.1991
1
17. Phêrô Lê Vån Ninh 17.10.1946 18.05.1975
1
18. Giuse Hu‘nh Lê Pháp 10.10.1970 19.03.2004 CSSR
1
19. Phaolô Đâu Vån Pháp 27.09.1950 29.06.1998 SVD
1
20. Phêrô Pham Ngoc Phi 10.12.1946 13.09.1975
1
21. Giuse Nguyên Đình Phiên 21.02.1948 13.08.1991
165
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM Dòng
1
22. Phêrô Nguyên Đình Phong 12.03.1974 04.12.2008
1
23. Giuse Maria Trân Thanh Phong 16.03.1944 28.11.1970
1
24. Phêrô Nguyên Xuân Phong 01.08.1951 06.04.1990
1
25. Phêrô Trân Anh Phú 02.11.1973 04.12.2008
1
26. Bênêdictô Nguyên Công Phú 28.02.1930 29.06.1959
1
27. Tadêô Nguyên Đình Phúc 01.02.1957 23.06.2000
1
28. Don Bosco Cao Tân Phúc 13.07.1951 07.12.1995
1
29. Camillô Trân Vån Phúc 31.01.1945 21.12.1971 ‰FM
1
30. Matthêô Nguyên Vinh Phúc 23.04.1938 27.06.1965 ‰FM
1
31. Inhaxiô Trưong Đình Phưong 25.01.1973 15.06.2006
1
32. Phêrô Nguyên Vån Phưong 24.03.1954 19.12.1996
1
33. Phêrô Nguyên Quê 15.06.1957 09.05.1996 ‰FM
1
34. Giuse Pham Kim Quôc 21.08.1966 30.08.2001
1
35. Giuse Vˆ Quý 02.01.1950 13.08.1991
1
36. Giuse Nguyên Xuân Quý 19.03.1945 20.12.1971 ‰FM
1
37. Gioan Bt. Ngô Đình San 05.03.1946 01.04.1975
1
38. Giacôbê Thái Ngoc Sanh 02.05.1972 04.12.2008
1
39. Phêrô Nguyên Quang Sách 03.09.1923 03.08.1953
1
40. Matthêô Hoàng Trưòng Son 01.01.1972 24.06.2005
1
41. Giacôbê Trân Trưòng Son 12.08.1974 05.06.2007
1
42. Phanxicô Assisi Nguyên Tôn Sùng 13.06.1936 26.05.1967
1
43. Giuse Lê Vån Sy 06.02.1947 07.05.1975
1
44. G.B Nguyên Vån Sy 27.03.1959 11.12.2003 SVD
1
45. Phêrô Trân Vån Tâm 13.04.1954 29.06.1995
166
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM Dòng
1
46. Phêrô Nguyên Thiên Tân 25.06.1971 05.06.2007
1
47. Tadêô Phan Đình Tac 18.01.1945 12.05.1972
1
48. Gioan Bt. Pham Hông Thái 17.02.1942 21.05.1970
1
49. Phêrô Pham Vån Thân 28.08.1951 30.12.1992
1
50. Phêrô Nguyên Kim Thång 20.03.1958 29.06.1995
1
51. Phaolô Trưong Đúc Thâng 30.11.1969 11.12.2003
1
52. Ignatiô Hô Kim Thanh 15.06.1951 29.06.1998 SVD
1
53. Tadêô Lê Vån Thanh 01.09.1940 26.05.1967
1
54. Phêrô Trân Hùu Thành 15.12.1941 31.05.1969
1
55. Nicôla Nguyên Phúc Tháo 28.01.1974 04.12.2008
1
56. Giuse Nguyên Vån Thi 25.01.1966 17.12.1998
1
57. Tôma Nguyên Vån Thinh 11.02.1946 01.04.1975
1
58. Giuse Nguyên Thê Thoai 12.03.1933 04.04.1961
1
59. Ignatiô Hô Thông 01.07.1956 29.06.1995
1
60. Phanxicô Trân Xuân Thú 09.11.1945 12.05.1974
1
61. Phêrô Nguyên Vån Thúc 20.12.1967 03.09.2008 SVD
1
62. Giuse Nguyên Thưòng 03.10.1951 09.05.1990
1
63. Giacôbê Nguyên Thành Tiên 31.08.1972 04.12.2008
1
64. G.B Ngô Đình Tiên 16.07.1959 15.10.1993
1
65. G.B Hoàng Kim Tiên 17.07.1972 21.10.2005 CM
1
66. Antôn Nguyên Phi Tiên 09.11.1973 31.10.2006 SVD
1
67. Philiphê Nguyên Vån Tin 06.03.1969 05.06.2007
1
68. Giuse Trưong Phúc Tinh 16.01.1938 26.05.1967
1
69. Phêrô Hô Manh Tín 30.06.1954 29.06.1995
167
STT T< Tháh R HF T< N!à0 Sih N!à0 UM Dòng
1
70. Phêrô Mai Tính 21.01.1948 07.09.1975
1
71. Phaolô Nguyên Hùu Toan 06.12.1974 23.08.2008 CM
1
72. Tôma Nguyên Duy Toàn 05.11.1960 29.06.1995
1
73. G.B Nguyên Vån Thanh Toàn 12.02.1974 05.06.2007
1
74. Antôn Nguyên Ngoc Trãi 28.06.1975 24.06.2005
1
75. Phêrô Trưong Trãi 08.03.1941 21.12.1968
1
76. Giacôbê Nguyên Trưong Hái Triêu 20.07.1974 24.06.2005
1
77. Martinô Hô Đâc Trung 16.05.1955 06.07.1995
1
78. Batôlômêô Nguyên Quang Trung 25.04.1972 04.12.2008
1
79. G.B Nguyên Anh Tuân 25.05.1970 29.06.2007 ‰FM
1
80. Giuse Nguyên Anh Tuân 16.02.1968 30.08.2003
1
81. Antôn Nguyên Trân Tuân 10.01.1965 07.09.2000 CSSR
1
82. Gioan Bt. Hoàng Đình ’ng 14.09.1964 07.12.2004 SVD
1
83. Giuse Lê Thiên Vang 30.11.1955 06.07.1995
1
84. Đôminicô Nguyên Thanh Vân 01.02.1955 06.07.1995
1
85. Gioakim Pham Công Vån 20.02.1955 15.10.1993
1
86. Phaolô Cao Hoà Vinh 16.02.1974 24.06.2005
1
87. Gioan Bt. Nguyên Vinh 01.07.1958 29.06.1995
1
88. Giacôbê Nguyên Vån Vinh 31.08.1936 07.06.1966
1
89. Đôminicô Mai Xuân Vinh 15.01.1962 19.06.1997
1
90. Luy Gôn€aga Nguyên Hùng Vi 15.08.1952 07.04.1990
168
RIP
IÁI GIÁM MỤI 8o XYA 8ŽI
STT T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 Gm N!à0 mw2
1. Paul Marcel
Piquet
27›08›1888 29›09›1912 18›01›1944 11›07›1966
2. F.X.
Nguyên
Vån Thuân
17›04›1928 11›06›1953 24›06›1967 16›09›2002
3. Phêrô
Nguyên
Vån Nho
25›01›1937 21›12›1967 18›06›1997 21›05›2003
IÁI UINH MỤI TH¥A SAI 8o XYA 8ŽI
STT T<
Tháh
T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
1. Pierre Alexandre, Cô
Trí
15›05›1901 29›06›1928 02›04›1961
2. Marie-
…oseph
Laurent
Auger,Cô Đoài
11›01›1854 15›06›1878 04›08›1891
3. Donatien B•liard ,Cô
Phưóc
14›04›1913 29›06›1939 22›04›1974
4. Alexis Boivin, Cô Nhã 13›02›1870 02›07›1893 27›06›1923
5. Alix Bourgeois
(oŒm)
1908 1937 19›09›2000
6. Cyprien Brugidou 04›10›1887 29›09›1912 27›06›1962
7. Victor Caillon, Cô
Nång
18›07›1906 29›06›1932 15›04›1983
8. Claude Charmot, Cô
Sâc
11›04›1922 29›06›1947 28›11›1982
9. …oseph Clause, Cô
Hông
23›09›1901 06›06›1925 18›11›1971
10. Maurice Bertin (oŒm) 1870 1901 08›07›1968
11. Georges Cressonnier 07›10›1908 01›07›1934 13›02›1968
12. François Dauguet 01›04›1866 21›09›1889 26›06›1892
13. Guillaume David, Cô Yên 20›11›1881 29›06›1905 19›06›1957
14. Gaston Degas 04›06›1880 26›06›1904 27›07›1907
15. Roger Delsuc, Cô 06›03›1927 28›06›1953 29›08›1974
169
STT T<
Tháh
T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
Sáng
16. Charles D'‰rgeville 09›10›1881 24›09›1904 25›04›1967
17. Eug‹ne Durand 20›01›1864 26›09›1886 23›01›1932
18. Modeste Duval 10›02›1910 07›07›1935 21›01›1994
19. Lucien
Daniel
Escal‹re 13›03›1888 08›03›1913 05›02›1953
20. …ean
François
Gagnaire, Cô
Đinh
07›04›1861 27›09›1885 27›07›1931
21. Pierre Gallio€, Cô
Thiêt
01›06›1882 07›07›1907 15›10›1953
22. Eug‹ne Garnier, Cô
Minh
10›02›1862 29›06›1888 03›12›1952
23. Ernest Garrigues, Cô
Liêm
31›10›1878 21›06›1903 15›06›1960
24. Pierre Gauthier, Cô
Báu
22›07›1910 07›07›1935 04›01›2004
25. François GeoŒŒroy, Cô
Búu
04›07›1843 11›06›1870 25›01›1918
26. Marie-
…ulien
GeoŒŒroy, Cô
Kim
11›11›1871 01›07›1894 04›11›1918
27. Michel Gervier, Cô
Lành
13›10›1923 14›01›1951 19›06›1997
28. …ean-
Marie
Gueno, Cô
Nghiêm
21›05›1866 29›06›1890 21›08›1932
29. …ean Hirigoyen, Cô
Hưong
27›03›1933 02›02›1959 02›07›2001
30. François …amet, Cô
Minh
05›05›1886 24›09›1910 20›08›1975
31. Marius
…ulien
…ean 11›09›1874 13›05›1897 15›11›1963
32. Pierre …eanningros,
Cô Vi
31›05›1912 04›07›1937 02›09›2006
33. …ules Labiausse, Cô
Sáng
26›04›1874 27›06›1897 15›06›1941
34. …oseph Laurent 09›05›1852 23›09›1876 28›02›1918
35. Pierre-
Marie
Le Darr•, Cô
Châu
30›10›1876 23›06›1901 24›10›1945
36. Georges LeŒas 02›09›1906 29›06›1933 27›09›2002
37. Marc LeŒ‹bvre, Cô
Kim
25›07›1906 02›07›1933 07›03›1979
38. …acques Lourde€ 09›08›1913 29›06›1939 19›03›1990
39. Paul Maheu 24›01›1869 30›06›1895 27›02›1931
40. Paul Mathey 14›04›1851 30›04›1874 19›12›1927
41. Albert Mollard, Cô Lê 30›05›1916 20›03›1943 22›01›2007
42. Gaspar Mugnier 31›03›1882 22›09›1906 10›12›1932
43. Louis N•€eys, Cô
Nhac
11›01›1861 24›11›1887 19›05›1906
170
STT T<
Tháh
T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
44. …ean ‰xarango 24›05›1913 04›07›1937 20›08›2003
45. Henri PetitŠean 03›12›1919 07›10›1947 28›09›2004
46. Paul Pouclet 11›05›1909 01›07›1934 26›12›1982
47. Camille Rohmer, Cô
Triêt
18›08›1896 06›06›1925 28›12›1978
48. Charles Salome€, Cô
Quói
27›11›1872 27›06›1897 22›12›1924
49. Charles Saulçoy, Cô
Ngoan
24›04›1868 03›07›1892 05›04›1939
50. …ules Saulot 07›12›1872 18›07›1898 25›12›1936
51. Roger Thommeret,Cô
Thom
31›05›1889 19›12›1914 31›08›1985
52. Marie-
Honor•
Tissier, Cô
Ngoc
07›11›1864 21›02›1891 12›05›1919
53. …ean-
Marie
Tourte 17›07›1903 29›06›1929 09›05›1962
54. Louis Vallet, Cô
Ngân
21›06›1869 01›07›1894 24›10›1945
55. Louis Valour, Cô Van 07›09›1895 23›12›1922 07›10›1979
56. Paul Valour, Cô Luc 23›04›1906 19›12›1931 04›12›1971
57. Louis de
Gon€.
Villaume, Cô
Đê
15›02›1858 21›03›1881 06›09›1900
58. …oseph Viot, Cô Nhon 08›12›1923 23›12›1950 12›05›2000
IÁI UINH MỤI PHỤI VỤ TRONG GIÁO PHẬN 8o XYA 8ŽI
STT T< Tháh + HF T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
*' Phêrô Hoàng Thái Ân 1929 1965 08›01›1992
2. Đôminicô Hà Long Ân 1912 1969 29›12›1977
3. Phaolô Nguyên Xuân Bàn 1903 1933
4. M. Gioan Nguyên Vån Báu 02›02›1925 21›03›1958 24›09›1994
5. Giuse Nguyên Trong Báu 1924›1921 1956 29›07›1992
6. Phêrô Nguyên Quôc Bông 1916 1942 11›06›1963
7. Gioan B. Nguyên Hùu Bút 12›02›1950 15›04›1976 01›06›2004
8. Phaolô Nguyên Quôc Búu 1940 1968 1975
9. Phaolô Hô Ngoc Cai 1911 1941 15›12›1980
10
.
Daniel Nguyên Thång Cao
(oŒm)
1927 1957 30›08›2004
11
.
Augustinô Cân
12
.
Antôn Mai Khâc Cánh 1920 1950 01›10›1967
13
.
Tôma Lê Vån Câu 1922 1955
14
.
F.X. NguyênCao Câu 1941 1970 02›06›1991
171
STT T< Tháh + HF T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
15
.
Antôn Nguyên Ch‡m
16
.
Phêrô Đång Đình Ch‡n 1927 1955 07›08›2001
17
.
Giuse Nguyên Bá Chính 1925 1954
18
.
Đôminicô Đô Minh Chu‡n 1882 1926
19
.
Đôminicô Nguyên Huy
Chưong
20
.
Phaolô Nguyên Vån Co 20›02›1916 07›06›1945 12›05›1993
21
.
Giuse Nguyên Quôc Công 1914 1943 09›04›1974
22
.
Phêrô Phan Đình Cư 1904 1937 1974
23
.
Giuse Trân Chính Cư 1910 1940 06›03›1995
24
.
Gioakim Nguyên Du 1919 1951
25
.
Gioan B. Nguyên
Quang
Dung 1889 07›06›1922 08›01›1975
26
.
Gioan Nguyên Vån Dùng 1914 1942 29›11›1975
27
.
Giuse Dung
28
.
Gioan B. Hoàng Kim Đat 28›12›1928 12›12›1957 13›09›2006
29
.
F. X. Hoàng Kim Điên 1920 1954 14›02›2002
30
.
Phêrô Trân Vån Điên
31
.
Phaolô Nguyên Đinh 25›04›1913 26›05›1976 08›02›1997
32
.
Agnello Vù Vån Đình
(oŒm)
1924 1950 12›10›1989
33
.
Tôma Đoán
34
.
Đôminicô Vˆ Quang Đô 1912 1940 20›05›1987
35
.
Phêrô Đô Vån Đông 22›12›1938 15›04›1976 15›11›2002
36
.
Anphongsô Trân
Phưóc
Đúc
(oŒm)
1919 1948 28›02›1997
37
.
Antôn Kh•ng Tiên Giác 1925 1954
38
.
Antôn Hô Ngoc Hanh 1912 1941 09›05›1986
172
STT T< Tháh + HF T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
39
.
Phêrô Nguyên Vån Háo 26›10›1915 8›6›1951 1995
40
.
Alexis Lê Trung Hâu
41
.
Phêrô Vˆ Viêt Hiên 15›02›1916 12›1944 10›11›1985
42
.
Irênê Nguyên Thái Hiêp 13›10›1925 28›11›1970 08›06›1997
43
.
Giuse Nguyên Trung Hiêu 10›5›1909 29›06›1937 30›09›1999
44
.
Gioakim Nguyên Vån Hiêu 1924 1951
45
.
Isodore Bùi Thái Hoc 1920 1950 10›02›2006
46
.
Phêrô Nguyên Vån Hoc 1927 1958 10›07›2002
47
.
Martinô Nguyên Hô
48
.
Phêrô Nguyên Duy Hoàn 1927 1957 28›05›2004
49
.
Bênadô Phan Vån Hoàng 1920 1950
50
.
Giuse Đång Đinh Hoàng 1929 1961 27›09›1993
51
.
Giuse Đinh Tưòng Huân 15›12›1922 02›07›1950 19›10›1997
52
.
F. X. Trân Vån Hưng
53
.
Tôma Trân Ngoc Huòn 25›12›1913 01›07›1941 10›07›2004
54
.
Phêrô Bùi Minh Huy 1920 1950 20.05.2001
55
.
Đôminicô Trân Đúc Kê 1912 1941 08›07›1988
56
.
Giuse Trân Đúc Khâm 1›10›1915 05›06›1947 26›05›1992
57
.
Phaolô Trân Vån Khánh 1903 31›05›1932 07›12›1999
58
.
F.X. Lê Trong Khiêm 1903 1934 28›04›1982
59
.
Phêrô Nguyên Đång Khoa 1930 1961 30›08›2006
60
.
Vincentê Lê Công Khưong 01›03›1917 15›04›1945 16›07›2006
61
.
Giuse Nguyên Hoàng Kim 3›10›1931 09›06›1960 23›10›2002
62
.
Gioan Phan Trong Kim 1915 1943
173
STT T< Tháh + HF T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
63
.
F.X. Nguyên Đình Kim 05›09›1927 29›06›1974 15›10›1984
64
.
Simon Vˆ Kinh 1945 1972
65
.
Phêrô Lê Đúc Kính 1886 1916 01›12›1965
66
.
Phêrô Nguyên Đúc Kính
67
.
F. X. Trân Xuân Lai 1935 1966 2003
68
.
Phêrô Nguyên Vån Lac 1927 1954 24›03›1979
69
.
Giuse Nguyên Hùu Lê 1957
70
.
Anrê Phan Ngoc Lê 1906 1935 09›03›1973
71
.
Phêrô Nguyên Linh 1911 1940 1990
72
.
Giuse Nguyên Thång Long 1920 1947
73
.
Augustinô Nguyên
Thanh
Long
74
.
Vincentê Hoàng Vån Lư
(oŒm)
28›12›1940 14›03›1970 21›01›1998
75
.
Phêrô Nguyên Luân 1945 1973 1987
76
.
Micae Trân Thê Luân
(oŒm)
1927 28›04›1957 22›12›1988
77
.
Giuse Lưu Đúc Mai 25›04›1993
78
.
Bonaventura Trân Vån Mân
(oŒm)
1916 15›08›1945 14›05›2004
79
.
Đôminico Trân Đình Minh 1907 1936
80
.
Gioan B. Nguyên
Quang
Minh 1911 1941 1995
81
.
Giuse Miên 1874 1903 15›08›1958
82
.
Bernado Dưong Liên My
(oŒm)
1919 1948 20›08›1971
83
.
Phêrô Phùng Viêt My 1906 1937 1963
84
.
Giuse Đinh Tuân Ngan 1924 1954
85
.
Giuse Nguyên Công Nghi 23›12›1914 01›07›1941 26›02›1979
86
.
Phêrô Trưong Trong Nghia 1917 08›06›1952 17›02›2007
174
STT T< Tháh + HF T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
87
.
Gioan Vù Vån
Nghiêm
1909 1937 29›04›1987
88
.
Giuse Lê Quang Ngoc 10›09›1918 02›06›1950 19›05›2006
89
.
Giuse Nguyên Đúc Ngoc
90
.
Augustinô Pham Vån Nguyên 1908 1938 27›04›1996
91
.
Giuse Vˆ Ngoc Nhã 1916 1946 04›12›2004
92
.
Phêrô Thái Quang Nhàn 1921 1953 31›05›1984
93
.
Gioan B. Lê Vån Nhì 20›01›1929 19›03›1976 23›03›2000
94
.
Gioan Phùng Vån Như 1898 04›07›1929 30›11›1987
95
.
Phêrô Vù Quang Ninh 10›08›1918 12›06›1951 02›11›2007
96
.
Augustinô Pham Ngoc ‰anh 1905 1937 03›11›1980
97
.
Placide Pham Lênh Phán 16›9›1922 08›01›1953 12›10›2006
98
.
F.X. Lê Vån Phiên 1911 1940 2004
99
.
B•rard Trân Bá Phiên 1921 1950 23›12›2005
10
0.
Gioan Đô Hưng Phong 1924 1954 18›03›1981
10
1.
F.X. Nguyên Hanh Phúc
10
2.
Phêrô Nguyên Vån Phúc 1885 1921 1957
10
3.
Giuse Hoàng Phưong 1904 1937›1938 14›06›1984
10
4.
Phêrô Nguyên Đình Phưong 12›10›1920 11›06›1953 26›06›2008
10
5.
Phêrô Nguyên Thanh Quý
10
6.
Giuse Mai Xuân Quý 1918 1948 1994
10
7.
Phêrô Nguyên Quyên 1913 1942 1981
10
8.
Vincentê Trưong Đúc Sinh 03›09›1957
10
9.
Louis Lê Vån Sinh 27›03›1930 20›08›1959 03›08›2004
11
0.
Giuse Nguyên Sô 14›02›1913 29›06›1943 13›10›1973
175
STT T< Tháh + HF T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
11
1.
Giuse Lê Khâc Tâm 1926 1955 14›03›1978
11
2.
F.X. Pham Si Tång 1915 1951
11
3.
Phêrô Cao Hùu Tao 1865 1903 21›05›1961
11
4.
Phêrô M. Pham Dưong Thái 1931 1961 29›06›1992
11
5.
G•rard Pham Anh Thái 1922 1948 20›05›1996
11
6.
Giuse Trân Bình Thái 27›09›1957 20›03›2000 16›09›2003
11
7.
Gioan B. Trân Ngoc Thanh 25›03›1967
11
8.
Phêrô Lê Hông Thanh 1909 1940 29›09›1988
11
9.
Đôminicô Nguyên
Trung
Thành 1922 1954
12
0.
Gioan B. Bùi Đình Thê 13›04›1916 28›06›1958 24›05›2007
12
1.
Phaolô Nguyên Tân Thì 1896 1925 28›10›1968
12
2.
Bosco Phan Minh Thiên
12
3.
Gioan B. Nguyên Hùu Thiêng
12
4.
Augustinô Nguyên
Vån›(Cao)
Thìn 1883 1912 29›04›1961
12
5.
Giuse Trân An Thinh 1927 1956
12
6.
Phaolô Trân Vån Thông 1904 1935 29›10›1984
12
7.
Gioan Nguyên Vån Thuân
12
8.
Antôn Nguyên Anh Thuân 1909 1937 1989
12
9.
Gioan B. Trân Ngoc Thuƒ 1901 1936 14›01›1973
13
0.
Gioan Nguyên Ngoc Toàn
(oŒm)
1921 1952 07›06›1986
13
1.
Phêrô Trân Hùu Tôn 1907 1936 29›05›1989
13
2.
Giuse Trân Cưòng Tráng 1879 1905 13›06›1972
13
3.
Stêphanô Cao Tân Truyên 1873 1960
13
4.
Giacôbê Nguyên
Thành
Tri 1927 1961
176
STT T< Tháh + HF T< N!à0 rih N!à0 Um N!à0 mw2
13
5.
Tuyên 1886 1922
13
6.
Phêrô Hoàng Quang Tuyên 1880 1918
13
7.
Gioakim Nguyên Tư 25›05›1921 03›06›1950 19›11›1996
13
8.
Phêrô Nguyên Vån Tu 1925 1951
13
9.
Giuse Nguyên Như Tu 11›01›1933 29›06›1959 19›07›1987
14
0.
Phaolô Nguyên Tân Tưòng
14
1.
F.X. Nguyên Thưong Uyên
14
2.
Giuse Nguyên Thanh Vân 1932 1963 28›01›1973
14
3.
Augustinô Đinh Xuân Vinh 1910 1937 17›04›1995
14
4.
Bartôlômêo Nguyên
Quang
Vinh 1900 1930
14
5.
Gioan Nguyên Quang Xuyên 10›11›1908 29›06›1939
v (GM r.t m"ng =H gi*S đs bV t*c chi ti+t ]anh ách 'ác linh mNc 2ua đ0i
tr)n đ@#9ein cám Wn9
IÁI f…NG TY TRONG GIÁO PHẬN
$. %&'G '()

%*ng 'g+i L,i - Gi./0 12V%3
1. Nhà chính: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3881 100 ›
3881 806. Email: dtgiuse@gmail.com
2. Công doàn Thánh Gia: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3883 809
3. Công doàn Phưóc Đông: thôn Phưóc Trung, xã Phưóc Đông, Nha Trang,
Khánh Hoà. Đt: 058.3710 062
4. Công doàn My Thanh: My Thanh, Cam Thinh Đông Thanh, Cam Ranh, Khánh
Hoà. Đt: 058.3865 209
5. Công doàn Phú Quý: Thi trân Phưóc Dân, Ninh Phưóc, Ninh Thuân.
Đt: 068.3865 190
6. Công doàn Đá Trâng: Đá Trâng, Phưóc Thái, Ninh Phưóc, Ninh Thuân.
Đt: 068.3965 784
7. Công doàn Sông Pha: Lâm Son, Ninh Son, Ninh Thuân. Đt: 068. 3852 451
177

%*ng Thánh 4han5ic+ 167)3
1. Công doàn chính: 120 dưòng 2›4, Vinh Phưóc, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3831 112
2. Công doàn Thanh Hái: 41 Cú Chi, Thanh Hái, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh
Hoà. Đt: 058.3832 949
3. Công doàn Hà Ra (Ngoc Thanh): 230 Đưòng 2›4, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3824 732
4. Công doàn Cư Thinh: Suôi Hiêp, Diên Khánh, Khánh Hoà. Đt : 058.3745 289
5. Công doàn Đông Dài: Thôn Ha Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3785 005
6. Công doàn Đât S•t: Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3787 314
7. Công doàn Suôi Dâu: Tân Xưong, Suôi Cát, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3740 327 – 0905.021 348

%*ng Ch8a C9. Th: 1C2/;3
4 Tô Hiên Thành, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3510 537
Email: dcct@dng.vnn.vn
%*ng <i+ 16C3
Đan viên Xitô Thánh Mâu Tâm My Ca: Lâp Đinh, Cam Hoà, Cam Lâm,
Khánh Hoà. Đt: 058.3863 387 – Email : danvienmyca@gmail.com

%*ng La 2an
1. Công doàn La San Bá Ninh: 8 Lê Loi, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3823 553. Email: lasanbaninh@ga•ab.com
2. Công doàn La San Bình Cang : Vˆ Cang, Vinh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058. 3893215. Email: lasanbinhcang@gmail.com
3. Công doàn La san Thánh Tâm: 137 Nguyên Khuyên, Vinh Hái, Nha Trang,
Khánh Hoà. Đt: 058.3830 620. Email: lasanthanhtam@yahoo.com.vn
178
T. hội T!.=>n Giáo hánh Vinh 2?n 1C) @ LaAa!i//3
37 Bâc Son, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3830 389

B. %&'G 'C

%*ng Dhi: TEm F9c )G
1. Nhà Me Hôi dòng: Vˆ Cang, Vinh Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3890 193 - 058.3890 195
Email: dktnt@dng.vnn.vn – dktnhatrang@gmail.com
Tâp Viên Khiêt Tâm: Vˆ Cang, Vinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3890 194 - Email: mariaŒiat@gmail.com
Thanh Tuyên Viên: Vˆ Cang, Vinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3890 196 - Email: khiettamthanhtuyen@yahoo.com
Nhà Tré Khiêt Tâm: Vˆ Cang, Vinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3890 197
Nhà sô 25 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3523 009
2. Công doàn Emmanuel–Toà Giám Muc: 22 Trân Phú, HT 42 , Nha Trang,
Khánh Hòa. Đt: 058.3528 296
3. Công doàn Na€areth – Đai Chúng Viên Sao Biên: 60 Lý Nam Đê, Hôp thư 61
Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3881 095
4. Công doàn Sao Biên - Sông Lô: Hái Tho - Phưóc Ha, Nha Trang, Khánh Hòa.
Đt: 058.3710 347
5. Công doàn Nhà Hưu Dư•ng các LM: 12 Bãi Dưong, Vinh Hái, Nha Trang,
Khánh Hòa. Đt: 058.3832 901
6. Công doàn Bêtania - Cho Mói: Ngoc Hôi, Vinh Ngoc, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058. 3891103
7. Công doàn Fiat – Nha Trang: 88 Hùng Vưong, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3526 233
8. Công doàn MagniŒicat: 22›2 Bach Đâng, Nha Trang, Khánh Hòa
Đt: 058.3512 073 Email: bachdangœkt@dng.vnn.vn
9. Công doàn Rosa: 61 TrânBìnhTrong, NhaTrang, Khánh Hòa
Đt: 058.3510 750
10. Công doàn La Vang: 196›5 Lê Hông Phong, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3884850
11. Công doàn Sao Mai - Hoàng Diêu: Co só chåm sóc giáo duc tré khuyêt tât
17›21›25 Hoàng Diêu, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3889 337 (Công doàn); 058.3887 992 (Trưòng),
Email: ktsaomai@gmail.com
12. Công doàn Hoà Bình – Câu K•: Vinh Điêm Thưong, Vinh Hiêp, Nha Trang
Đt: 058.3890 494 - 058.3893 112
13. Công doàn Thanh Tinh - Ngoc Thúy: Hôp thư 11 Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3589 010
14. Công doàn Têrêxa Calcutta: Nhà Thò Lưong Son, Vån Đång, Vinh Lưong,
Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3839 209
16. Công doàn Hiên Linh - Van Giã: Nhà thò Van Giã, Hôp thư 17,Van Ninh,
Khánh Hoà. Đt: 058.3841 257
17. Công doàn Thánh Linh – Xuân Son: Giáo Ho Xuân Son, Van Ninh, Khánh
Hòa. Đt: 058.3946 064
18. Công doàn Thiên Hưong: Nhà thò Gò Muông, Ninh Hòa, Khánh Hòa
179
Đt: 058.3844 619
18. Công doàn Emmau - Cư Thinh: Suôi Hiêp, Diên Khánh, Khánh Hòa
Đt: 058.3240 130
19. Công doàn Niêm Tin: Nhà thò Đai Điên, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh
Hòa. Đt: 058.3770 042
20. Công doàn Thánh Tâm: Nhà thò Hà Dùa, Diên Thanh, Diên Khánh, Khánh
Hòa. Đt: 058.3852 466
21. Công doàn Anrê Dùng Lac - Vinh Hoà: Bãi Giêng 1, Cam Hái Tây, Cam
Lâm, Khánh Hòa. Đt: 058.3981 370
Email: cdanredunglac@yahoo.com.vn
22. Công doàn Hy Vong - Hoà Tân: Cúu Loi, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hòa
Đt: 058.3863 106
23. Công doàn Thiên Phúc 1 - Hoà Tân: Cúu Loi, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh
Hòa. Đt: 058.3863 209
24. Công doàn Thiên Phúc 2 - Hoà Tân: Cúu Loi, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh
Hòa. Đt: 058.3863 157
25. Công doàn Vinh Phúc - Vinh Trang: Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa
Đt: 058.3864285
26. Công doàn An Hòa: HT 10, Nhà thò Phưóc An, Phưóc Vinh, Ninh Phưóc,
Ninh Thuân. Đt:068.3862 174
27. Công doàn Bát Phúc: Nhà thò Liên Son, Phưóc Vinh, Ninh Phưóc, Ninh
Thuân. Đt:068.3862 533
28. Công doàn Cana: Nhà thò Câu Báo, Báo An, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh
Thuân. Đt: 068.3880 154
29. Công doàn Fatima: Nhà thò Phưóc Thiên, Phưóc Son, Ninh Phưóc, Ninh
Thuân. Đt: 068.3282 280
30. Công doàn Liban: Nhà thò Đá Trâng, Phưóc Thái, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3965 156
31. Công doàn Mai Anh: Nhà thò Gò San, Bâc Phong, Thuân Bâc, Ninh Thuân
Đt: 068.3878 013
32. Công doàn Mai Khôi: Nhà thò Tân Xuân, Đông Hái, Phan Rang - Tháp
Chàm, Ninh Thuân. Đt: 068. 3895 170
33. Công doàn Niêm Vui: Nhà thò Thanh Điên, Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3871 373
34. Công doàn Sao Mai - Tân Tài: T• Dân Phô 3, TânTài, Phan Rang -Tháp
Chàm, NinhThuân. Đt: 068.3825 278
35. Công doàn Têrêxa - Nha Mon: Phưóc Dân, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3864 665
36. Công doàn Thiên Hòa - Gò Đên: Tân Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3878 087
37. Công doàn Thåm Viêng: Giáo ho Đá Hàn, Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Đt: 068.3862 774

f¯! Ml Tháh Giá Nha Tra!
1. Nhà chính: Tân Bình, Vån Tú, HT 25 Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3863 020. Email: hdmtgnt@dng.vnn.vn
- Tram Xá: HT 25 Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3863 186
2. Công doàn Chi Lång: 23B Chi Lång, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3875 220
180
3. Công doàn Thánh Gia: 10 Vˆ Thi Sáu, HT 5 Bình Tân, Nha Trang, Khánh
Hoà. Đt: 058.3881 736
- Nhà Tré: 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3886 426.
Email: nhatrethienhoa@yahoo.com.vn
- Sinh Viên Đông Đê: t• 23 Tây Bâc 2, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3514 265
4. Công doàn Phưóc Đông: Phưóc Loi 3, Phưóc Trung 2, Phưóc Đông, Khánh
Hoà. Đt: 058.3710 922
5. Công doàn Van Xuân: Van Hưng, Van Ninh, Khánh Hoà. Đt: 058.3612 861
6. Công doàn Lâp Đinh: Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3863 417
7. Công doàn Têrêxa Hoà Yên: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3859 404
8. Công doàn Hoà Nghia: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3859 255
9. Công doàn Phêrô Bãi Giêng Nam: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3981 692
10. Công doàn Bâc Vinh: Nhà thò Bâc Vinh, Cam Hái, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt 058.3990 142
11. Công doàn Vinh Trang: Cam An, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3864 207
12. Công doàn Phú Nhon: Cam Phưóc Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3997 220
13. Công doàn Phú Phong: Cam Phưóc Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt 058.3997 681
14. Công doàn Ba Ngòi: Cam Ranh, Khánh Hoà. Đt: 058.3856 533
15. Công doàn Cam Tân: Làng Xã Hôi Cam Tân, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt 058.3991 050
16. Công doàn Bình Chính: Tri Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân. Đt: 068.3873 835
17. Công Đoàn Tân Hôi: Tân Hôi, Thành Hái, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh
Thuân. Đt: 068.3838 223

f¯! Ml Tháh Giá X/0 Nhž
1. Công doàn Thanh Hái: 11 Đång Tât, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt:
058.3831 096. Email:
2. Nhà Khách Sinh Viên Thanh Hái 2: 19›5C Hòn Chông, Vinh Phưóc.
Đt: 058.3541 679 – Email Sr Kathy Hài: kathyhai2000@yahoo.com
3. Công doàn Mai Liên Bình Tân: Lô 30 A, Kho Cáng Bình Tân, Nha Trang,
Khánh Hoà. Đt: 058.3885 859
4. Tư thuc Khai Sáng Bình Cang: Vˆ Cang, Vinh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3890 187 ›3890 188. Email:
5. Công doàn Đúc Linh Ninh Hoà: 64B Nguyên Huê, Thi trân Ninh Hoà, Khánh
Hoà. Đt: 058.3630 817
6. Công doàn Mân Côi Diêm Điên: Van Khánh, Van Ninh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3843 634
7. Công doàn Lô Đúc Cây Vông 1: Cây Vông, Diên Son, Diên Khánh, Khánh
Hoà. Đt: 058.3774 256
8. Công doàn Vô Nhiêm Cây Vông 2: Cây Vông, Diên Son, Diên Khánh, Khánh
Hoà. Đt: 058.3776 289
9. Công doàn Hoà Bình: Nhà thò Hoà Do, Cam Phúc Bâc, Cam Ranh, Khánh
Hoà. Đt: 058.3857 502
10. Công doàn Giuse Nghia Phú: Nhà thò Nghia Phú, Cam Nghia, Cam Ranh,
Khánh Hoà. Đt: 058.3970 894
181
11. Công doàn Sao Mai Đá Bac: 149›6 Khóm 5, Đưòng 3 ›4, Cam Linh, Cam
Ranh, Khánh Hoà. Đt: 058.3855 809.
12. Công doàn Nagia Thuƒ Loi: Nhà thò Thuƒ Loi, Hô Hái, Ninh Hái, Ninh
Thuân. Đt: 068.3871 894
13. Công doàn Bình Minh Hô Diêm: Nhà thò Hô Diêm, Hô Hái, Ninh Hái, Ninh
Thuân. Đt: 068.3871 077
14. Công doàn Thång Thiên Hòn Thiên: Nhà thò Hòn Thiên, Hô Hái, Ninh Hái,
Ninh Thuân. Đt: 068.3871795
15. Công doàn Mâu Tâm Tân Tài: Nhà thò Tân Tài, t• 3, khu A, Phan Rang,
Ninh Thuân. Đt: 068.3825 237
16. Công doàn Emmanuel Song My: Nhà thò Song My, Tân Son, Ninh Son,
Ninh Thuân. Đt: 068.3854 351
17. Công doàn Truyên Giáo Sông Pha: Nhà thò Sông Pha, Lâm Phú, Lâm Son,
Ninh Son, Ninh Thuân. Đt: 068.3852 544

%*ng ):n Thánh Giá Fà Lạ
1. Công doàn Ba Làng: T• 7 Ba Làng, Vinh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3550 036 – Email: cdblntœmoi@yahoo.com
2. Công doàn Xuân Ninh: Xuân Ninh I, Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3861 304
%*ng ):n Thánh Giá H.:
1. Công doàn Phưóc Hoà: 206›1 Đông Nai, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3873 684
2. Công doàn Đông Hô: Giáo xú Đông Hô, Suôi Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3742 290
3. Công doàn Hoà Nghia: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3859 291
4. Công doàn Hoà Yên: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3859 235
5. Công doàn Vinh Bình: Thuƒ Ba, Cam An Bâc, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3994 088
6. Công doàn Vinh An: Triêu Hái, Cam An Bâc, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3994 328
7. Công doàn Nghia Phú: Cam Nghia, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.397 0910
8. Công doàn Vinh Thái: Vinh Thái, Cam Hiêp Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3995 848.
9. Công doàn Thach Hà: Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân
Đt: 068.3951 090
Fan ViHn Cá )inh 'ha T!ang
53 Bâc Son, Thanh Hái, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3832 693.
Email: carmelnt@gmail.com› mŠnt08@yahoo.com
%*ng Ca!m0I+ Thánh TEm
1. Công doàn Lưong Son: Vinh Lưong, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3839 528
2. Công doàn Ngoc Thúy: Ngoc Hiêp, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 0913 482 783
182
%*ng Ca!m0I Thánh Gi./0
Suôi Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà. Đt: 058.3742 209
%*ng F9c Bà T!.=>n Giáo
1. Công doàn Nha Trang: 31A Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3829 194
2. Công doàn Phưóc Đông: Xã Phưóc Đông, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3710 044. Email: mdmpdong@dng.vnn.vn
3. Công doàn Vinh Trang: Vinh Trang, Cam An Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà.
Đt: 058.3864 013
%*ng nJ 4han 2inh ThKa 2ai F9c )G
1. Công doàn Sao Mai –Thanh Hái: 50 Cú Chi, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3830 022. Email: saomaiŒmm@gmail.com
2. Công doàn Niêm Vui - Suôi Dâu: Nhà thò Suôi Cát, Cam Lâm, Khánh Hoà.
Đt: 058.3740 091. Email: Œmmsuoidau@gmail.com
3. Công doàn Ánh sáng - Phan Rang: 487›43 Thông Nhât, Phan Rang-Tháp
Chàm, Ninh Thuân. Đt: 068.3823 692.
Email: anhœsangŒmm@yahoo.com

%*ng Thánh 4haoI+ hành Cha!!0/
1. Công doàn My Đúc: 321 dưòng 21›8, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh
Thuân. Đt: 068.3824 098. Email: Phaolomyduc@vnn.vn
2. Công doàn Quáng Thuân: 117B La Vang, Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân.
Đt: 068.3850 416
3. Công doàn Triêu Phong: Nhà thò Triiêu Phong, Quáng Son, Ninh Son, Ninh
Thuân. Đt: 068. 3851 830
%*ng Con F9c )G Fi Vi:ng 1Dim F+i3
1. Công doàn Thanh Hái: 90D Nguyên Biêu, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3835 332
2. Công doàn Vinh Phưóc: 27›32 T• 16 Vinh Phưóc, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3835 202
%*ng Con F9c )G V+ 'hiLm
Công doàn Mai Linh
36›1 Cú Chi, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3543 983
Email: nhatrangpx@yahoo.co.uk
%*ng 'J Vư?ng Hoà BMnh
Công doàn Nù Vưong Hoà Bình Nha Trang: 19›4E Hòn Chông, Vinh Phưóc, Nha
Trang, Khánh Hoà. Đt. 058.3837 297. Email: tthbnt72@gmail.com
%*ng 'J La/an
1. Công doàn Phù Sa I: Phù Sa, Xuân Ngoc, Vinh Ngoc, Nha Trang, Khánh Hoà.
Đt: 058.3838 502 (nhò nhân)
2. Công doàn Phù Sa II: 13 Đưòng sô 2 khu AT, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh
Hoà. Đt: 058.3830 739

183
%*ng Con F9c )G 4hN Hộ 17)(3
Dòng Con Đúc Me Phù Hô: Giáo xú Tân Tài, Phưòng Tân Tài, Phan Rang-Tháp
Chàm, Ninh Thuân. Đt: 068.3921 383
Email: Œmaphanrang@gmail.com
'J O Bác Pi Vinh 2?n
1. Nhà chính, Hoà Yên: Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà. Đt: 058.3859 225.
Email: vinhsonœhoayen@yahoo.com
2. Công doàn Thái Hoà, Phan Rang: Đá Bân, Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân
Đt: 068.3871 069.
3. Công doàn Bình Cang: Vˆ Cang, Vinh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà
Đt: 058.3892 319 › 3890 187
T. hội ThKa 2ai Ch8a GiQ/. T+i TR
Khu phô 3, Tân Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân. Đt 068.3825 293
T/ h=i Nu Tháh TTm
4›2 Nguyên Đình Chiêu, Nha Trang, Khánh Hoà
184
IÁI GIÁO ‹d
GIÁO HnT NHA TRANG
Tp. 'ha T!ang:
1. >a Uà!› Vinh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà›
Qx. Phêrô Trưong Trãi – Phêrô Pham Ngoc Lê
2. >xc Thàh› 38 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3510 551
Qx. Phêrô Lê Vån Ninh – Px. Phêrô Nguyên Đình Phong
3. >Bh Ia!› Vˆ Cang, Vinh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3890 178
Ho Thánh Gia› Thuôc giáo xú Bình Cang›
Qx. Giuse Nguyên Bình An
4. I"/ )p› Vinh Điêm Thưong, Vinh Hiêp, Nha Trang, Khánh Hoà›
058.3892 843
Qx. Phaolô Đång Ngoc Duy
5. Ih~h Toà› 31A Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3823 335
Qx. Giuse Lê Vån Sy - Px. G.B Nguyên Vån Thanh Toàn
6. Ihv M}i› Ngoc Hôi, Vinh Ngoc, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3891 117
Qx. Antôn Nguyên Công Nam
7. Gi/r• (Quân Trân)› 53 Hùng Vưong, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3825 803
Qx. Giuse Phan Thiên Ân CssR
8. Hoà Th/4 (Fatima)› 149 Nguyên Bính Khiêm, Nha Trang, Khánh Hoà›
058.3813 661
Qx. Giacôbê Nguyên Vån Vinh
9. )hil2 TTm› 17›41 Hoàng Diêu, Vinh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà›
058.3881 834 – 3525 208› 0983 020 045
Qx. Phaolô Ngô Hành SVD
10. UPž! Sž› Vinh Lưong, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3839 209
Qx. Phêrô Trân Vån Điên
11. N!Fc Th/•› Ngoc Tháo, Ngoc Hiêp, HT 11 Nha Trang, Khánh Hoà›
058.3589 378
Qx. Phêrô Hô Manh Tín
12. PhK Sa› Xuân Ngoc, Vinh Ngoc Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3838 552
Qx. Lu-y Nguyên Phúc Hái
13. Giáo hF PhP}c 8_! - Xã Phưóc Đông, Nha Trang - Khánh Hoà›
058.33711 161
Qx. Phanxicô Trân Xuân Thú
14. PhP}c HAi› 30 Trưong Đinh, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3514 617
Qx. Phanxicô Nguyên Chí Cân - Px. Phêrô Trân Ngoc Hiên
15. PhP}c Hoà› 80 Lê Hông Phong, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.
Qx. Phêrô Nguyên Xuân Dùng
16. Thah HAi› 33-35 Bâc Son, Vinh Hái, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3834
607› 3831 113 (Cha Phó)
Qx. Phêrô Mai Tính – Px. Đamianô Trưong Thanh Hùng
17. Tháh Gia› 10 Vˆ Thi Sáu, Nha Trang, Khánh Hoà› 058.3883 809
Qx. G.B Nguyên Vån Sy SVD
18. VSh PhP}c› 120 Đưòng 2›4, HT 65 Nha Trang, Khánh Hoà›
058.3836 970 (nhà xú) - 058.831.112 (công doàn)
Ho Ngoc Thanh› 230 Đưòng 2›4, Nha Trang, Khánh Hoà›
058.3824 732
Qx. Giuse Nguyên Xuân Quý ‰FM
185
19. Giáo hF N#i S@ (Xóm Nh˜): Nhà thò Phanxicô Assisi
87 Nguyên Khuyên, Nha Trang, Khánh Hoà. Đt: 058.3832 570
Qn. Giuse Nguyên Xuân Quý ‰FM
H.=Hn %iQn Dhánh:
18. IT0 V;!› Diên Son, Diên Khánh, Khánh Hoà› 058.3774 164
Qx. Augustinô Mai Húa - Px. Giuse Lê Đúc Hoà
19. IP ThOh› Suôi Hiêp, Diên Khánh, Khánh Hoà› 058.3745 289
Qx. G.B Nguyên K‘
20. 8@i 8i„› Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hoà› 058.3770 109
Qx. Têphanô Nguyên Son Ngà
21. 8w2 Sp2 › Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà› 058.3787 314
Ho Tôma
Ho Giuse
Ho Gioan T‡y Giá
Ho Simon
Giáo ho Đông Trång, Diên Đông, Diên Khánh, Khánh Hoà› 058.3786 350
Ho Các Thánh Tú Đao Viêt nam
Ho Đúc Me Vô Nhiêm Nguyên tôi
Ho An Tôn
Qx. Carôlô Phan Châu Lý
22. 8_! fài› Diên Lâm, Diên Khánh, Khánh Hoà›
058.2243 484 (nhà xú) - 058.3785 005 (công doàn)
Qx. Phaolô Nguyên Vån Dám ‰FM
23. 8_! H=› Suôi Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà› 058.3742 152
Qx. G.B Trân Tân Linh
24. Hà f5a› Diên Khánh, Khánh Hoà› 058.3850 062
Qx. Phanxicô Trinh Hùu Hưóng
H.=Hn 'inh Hoà S Vạn 'inh:
25. fi<m 8i„› Van Khánh, Van Ninh, Khánh Hoà› 058.3843 279
Ho Ninh Mã
Đai Lãnh
Qx. Phêrô Trân Vån Tâm - Px. Philiphê Nguyên Vån Tin
26. fục M’› Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà› 058.3848 020
Ho Ninh Trang›
Qx. Giuse Trân Đình Hoà - Px. F.X Vˆ Ngoc Hiêu
27. G¯ M/_!› My Hiêp, Thi Trân Ninh Hoà, Ninh Hoà, Khánh Hoà›
058.3634 167
Qx. Tadêô Phan Đình Tac
28. Hoà Thah (Đá Bàn)› Gia My, Ninh An, Ninh Hoà, Khánh Hoà›
058.3623 032
Hòn Khói
Qx. Giuse Đào Quang Khái
29. M’ Hoá› Ninh Tân, Ninh Hoà, Khánh Hoà› 058.3620 347
Qx. Giuse Nguyên Thanh Hái
30. Nih Hoà› 64B Nguyên Huê, Ninh Hoà, Khánh Hoà› 058.3844 102
Thach Đinh
Ninh Tân
Qx. Giuse Nguyên Xuân Đat
186
31. V@ Gi“› HT 17 Van Giã, Van Ninh, Khánh Hoà› 058.3840 791
Đinh Hoà
Vinh Huê
Qx. Antôn Hoàng Tiên Nam - Px. Giuse Phan Cưòng
32. V@ ‹/T› Van Hưng, Van Ninh, Khánh Hoà› 058.3612 013
Ho Xuân Son
Qx. Giêradô Nguyên Quang Minh
GIÁO HnT IAM RANH
1. >a N!¯i› Phưòng Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hoà› 058.3856 551
Qx. Phaolô Trưong Đúc Thâng
2. >xc VSh› Cam Hái Tây, Cam Lâm, Khánh hoà› 058.3863 052
Qx. Nicolas Nguyên Hoà
3. Hoà fo› Cam Phúc Bâc, Cam Ranh, Khánh Hoà› 058.3857 365
Qx. Phêrô Nguyên Vån Phưong
4. Hoà >Bh (Phêrô + Vinh Hoà + Vinh Hái)› Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà›
058.3982 577
Qx. Simon Nguyên Phú Cưòng
5. Hoà N!hSa› Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà› 058.3861 330
Qx. Phêrô Nguyên Thòi Bá - Px. Giuse Nguyên Thành Khái
6. Hoà TT› Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà› 058.3863 104
Qx. Tadêô Lê Vån Thanh - Px. Giacôbê Thái Ngoc Sanh
7. Hoà Y<› Cam Đúc, Cam Lâm, Khánh Hoà› 058.3859 493
Qx. Gioan Bt. Nguyên Vinh - Px. Phêrô Nguyên Vån Mân
9. M’ Thah› Cam Thinh, Cam Ranh, Khánh Hoà› 058.3865 209
Trai cá›
Nưóc Ngot›
Kà Rông›
Suôi Đá›
Qx. Đaniel Đinh Viêt Cư SVD
10. N!hSa Ph#› Cam Nghia, Cam Ranh, Khánh Hoà› 058.3857 176
Minh Cánh
Qx. Tôma Trân Vån Hiêu
11. Ph# Nhž› Cam Phưóc Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà› 058.3997 666
Qx. F.X. Trân Quang Láng
12. Giáo HF Ph# Pho!› Thuôc Giáo xú Phú Nhon›
Cam Son › Khánh Son, Khánh Hoà › 058.3997 700
Qn. Matthêô Hoàng Trưòng Son
13. S/ki Hoà› Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà› 058.3863 386
Ho Xuân Lâp› Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hoà›
Qx. Giuse Nguyên Anh Tuân
14. TT >Bh› Vån Tú, Cam Hoà, Cam Lâm, Khánh Hoà› 058.3863 239
Qx. F.X. Phan Vån Hưóng - Px. Phêrô Ngô Ngoc Lâm
15. Vih Tra!› Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà› 058.3864 277
Qx. Tôma Nguyên Duy Toàn - Px. Batôlômêô Nguyên Quang Trung
16. VSh A› Cam An Bâc, Cam Lâm, Khánh Hoà› 058.3864 152
Qx. Phêrô Nguyên Kim Thång
17. VSh >Bh› Cam An bâc, Cam Lâm, Khánh Hoà› 058.3864 168
Qx. Giuse Đång Xuân Hưong
187
18. VSh Thái› Cam Hiêp Nam, Cam Lâm, Khánh Hoà› 058.3864 138
Qx. Phêrô Nguyên Hoà Lang
19. ‹/T Nih› Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà› 058.3861 330
Antôn
Qx. Gioan Bt. Ngô Đình San - Px. Phêrô Nguyên Thiên Tân
GIÁO HnT NINH THYẬN
1. >Bh Ih~h› Tri Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân› 068.3873 368
Qx. Giuse Lê Thiên Vang
2. I"/ >Ao› Báo An, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuân› 068.3888 140
Ho Đông m•
Qx. Giuse Vˆ Quý - Px. Gioakim Trân Minh Kông
3. 8á Trx!› Xã Phưóc Thái, Ninh Phưóc, Ninh Thuân›
Ho Nhi Hà› Xã Nhi Hà 1› Ninh Phưóc, Ninh Thuân
Qx. Gioan Nguyên Hoài An
4. G¯ 8„› Tân Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân› 068.3878 030
My Nhon
Qx. Giuse Ngô Manh Điêp - Px. G.B. Dưong Qu‘nh Lưu
5. G¯ S@› Bâc Phong, Thuân Bâc, Ninh Thuân› 068.3878 042
Du Long
Suôi Giêng
Phưóc Kháng
Phưóc Chiên
Xóm Bâng
Kiên Kiên
Xóm Đ‹n
Qx. Phêrô Pham Vån Thân - Px. Phaolô Cao Hoà Vinh
6. H@h Tr~› Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân› 068.3850 775
Qx. Giuse Nguyên Đình Phiên
7. H= fi<m› Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân› 068.3871 276
Qx. Inhaxiô Trân Ngà - Px. Antôn Nguyên Ngoc Trãi
8. H¯ Thi<› Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân› 068.3871 041
Qx. Luca Nguyên Đình Dung
9. Ui< Sž› Phưóc Son, Ninh Phưóc, Ninh Thuân› 068.3862 291
Báo Vinh›
Qx. Giuse Nguyên Đúc Long - Px. Nicôla Nguyên Phúc Tháo
10. M’ 89c› Phưóc My, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuân› 068.920 771
Qx. Giuse Trân Vån Láng
11. Pha Ra!› 489 Thông Nhât, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân›
068.3822 767
Làng Chåm
Qx. Giuse Vˆ Quý - Px. Antôn Nguyên Thanh Lâm
12. PhP}c A› Phưóc Son, Ninh Phưóc, Ninh Thuân› 068.3862 300
Qx. Gioakim Nguyên Phúc Hoà
13. PhP}c Thi1› Phưóc Son, Ninh Phưóc, Ninh Thuân› 068.3862 195
Qx. Gioan Bt. Pham Hông Thái - Px. Phaolô Nguyên Vån Dàng
Giáo hF 8á Hà› Thuôc giáo xú Phưóc Thiên› 068 3862 654
Qn. Phêrô Cao Xuân Hoá
188
14. X/A! Th/4› Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân› 068.3850 292
Hoà Son
Qx. Phêrô Lê Minh Cao - Px. Phêrô Trân Trung Nam
15. Ph# X/ƒ› Thi Trân Phưóc Dân, Ninh Phưóc, Ninh Thuân› 068.3865 190
Ho Bình Quý
Qx. Luca Bùi Hoà
16. So! M’› Tân Son, Ninh Son, Ninh Thuân› 068.3854 291
Qx. Martinô Hô Đâc Trung - Px. Antôn Nguyên Thanh Lâm
17. S;! Pha› Lâm Son, Ninh Son, Ninh Thuân› 068.3852 220
Giáo Ho Tâm Ngân› Thuôc Giáo xú Song Pha›
Cà Dâp (Gòn)
Lâp Lá
Qx. Anrê Lê Vån Hái - Px. Giuse Nguyên Thê Hiêp
18. TT H=i› Thanh Hái, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuân› 068.3830 530
Công Thành
Đài Son
Thành Ý
Qx. Phêrô Trân Vån Hái
19. Tw Tài› Tân Tài, Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh Thuân› 068.3825 293
Qx. Gioan Bt. Trân Minh Cưong – Px1. Giacôbê Trân Trưòng Son – Px2. Giacôbê
Nguyên Thành Tiên
20. Giáo hF TT ‹/T› Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuân› 068.3831 925
Qx. Đôminicô Nguyên Thanh Vân
21. Th@ch Hà› Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân› 068.3851 388
Qx. Giuse Pham Kim Quôc
21. Thah 8i„› Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân› 068.3871 005
Qx. Tôma Nguyên Vån Thinh - Px. Inhaxiô Trưong Đình Phưong
22. Thái Hoà› Đá Bân, Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân› 068.3871 833
An Xuân›
An Hoà
Cà Đú 2
Ninh Cån
Qx. Giuse Nguyên Vån Thi
23. Th/• Uvi› Hô Hái, Ninh Hái, Ninh Thuân› 068.3871 011
Phưóc Nhon›
Qx. Gioan Bt. Nguyên Kim Đê
24. Tri1/ Pho!› Quáng Son, Ninh Son, Ninh Thuân› 068.3850 775
Qx. F.X. Nguyên Vinh Danh
Nha Trang, ngày 15.11. 2008
Vån phòng TGM
Mọi góS ; bV t*c! c8S nh8n địa chMw din gZi Umail vF: tgmnhatrangxgmail9c"m
y ng"<inhtiUnxgmail9c"m z ein cám Wn9
189

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->